ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers Annie Versonnen Directeur-generaal a.i.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i."

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENT ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III - Simon Bolivarlaan Brussel Ondernemingsnummer: CVTS Continuing vocational training survey Aan de opleidings- of personeelsverantwoordelijke binnen de onderneming. Uw ondernemingsnummer: ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN van werkgevers aan werknemers Geachte mevrouw, geachte heer, Levenslang leren, permanente vorming, In onze kenniseconomie zijn het sleutelbegrippen om de competitiviteit van het bedrijfsleven op peil te houden. Bovendien worden investeringen in opleiding en vorming beschouwd als een richtsnoer voor een gezond toekomstgericht sociaal overleg. Het opstellen van betrouwbare en vergelijkbare resultaten op Europees, nationaal en regionaal niveau over de voortgezette beroepsopleidingen in België is daarom een noodzaak. Bijgevolg organiseert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een vijfjaarlijkse enquête naar voortgezette beroepsopleidingen van werkgevers aan werknemers. Uw onderneming werd geselecteerd voor deelname voor het referentiejaar Wij rekenen op uw deelname om tot representatieve data te komen. Als deelnemer kunt u nadien een individueel benchmarkrapport ontvangen, waarin uw onderneming grafisch gepositioneerd wordt binnen uw referentiemarkt, en dit voor een aantal belangrijke vormingsindicatoren. Verdere instructies en een voorbeeld vindt u op de achterzijde van dit formulier. Graag ontvingen wij de ingevulde vragenlijst terug voor 15 maart 2011, via het bijgevoegde formulier of via de websurvey. Hiertoe gaat u naar het volgende internetadres: https://websurveys.economie.fgov.be/cvts Vervolgens logt u aan met de volgende parameters: Login: «login» en paswoord: «password» Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i. Rechtsgrond: Europese verordening nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen Informatie of vragen bij deze enquête? Groene lijn: 0800/ (elke werkdag van 9 tot 16 uur ) of Verklarende woordenlijst in bijlage Version française/deutschsprachige Fassung du formulaire téléchargeable sur / online abrufbar auf 1

2 IDENTIFICATIEGEGEVENS Contactpersoon binnen de onderneming (voor deze vragenlijst) Naam Functie Telefoon Deze vragenlijst heeft als doel om de activiteiten van ondernemingen (def.1) inzake voortgezette beroepsopleidingen te meten. Tenzij het specifiek anders wordt vermeld, zijn alle vragen in deze enquête van toepassing op het jaar 2010 en is er slechts één antwoord per vraag mogelijk. Deze enquête is voor alle ondernemingen bestemd, dus ongeacht of uw onderneming in 2010 opleidingen heeft aangeboden of niet. Wij vragen u te antwoorden voor de hele onderneming, dus eveneens voor eventuele andere vestigingen die onder hetzelfde ondernemingsnummer vallen. Bij het beantwoorden van de vragen uit de onderdelen A, B, C, D en E dient er geen rekening gehouden te worden met de werknemers die een stage volgden in het bedrijf of tewerkgesteld waren in het kader van een formele opleiding met een opleidingscontract/leerovereenkomst - deze worden uitsluitend in deel F behandeld. VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN: Er is sprake van een voortgezette beroepsopleiding (def. 2) als de opleiding voldoet aan de volgende kenmerken: De opleiding is op voorhand gepland en wordt steeds gevolgd voor beroepsdoeleinden; De opleiding heeft als doel om de werknemer nieuwe competenties bij te brengen of de bestaande competenties van de werknemer te verbeteren; De opleiding wordt geheel of gedeeltelijk door de onderneming gefinancierd (dit kan echter ook indirect via bv. bijdragen aan opleidingsfondsen of beschikbaar stellen van werktijd). Het maakt niet uit wie het (hoofd) initiatief voor de beroepsopleiding(en) neemt: dit kan genomen zijn door de werkgever, de werknemer of kan een verplicht karakter hebben (bv. verplicht door de wet). In deze vragenlijst wordt er voor de voortgezette beroepsopleidingen een onderscheid gemaakt tussen: interne en externe opleidingen/cursussen (def. 4) en andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen (def. 5). Meer gedetailleerde definities vindt u terug in de verklarende woordenlijst (tussen haakjes staat telkens het definitienummer vermeld). INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN ANDERE VORMEN van voortgezette beroepsopleidingen Interne cursussen : opleidingen die in hoofdzaak door de onderneming zelf ontworpen en beheerd worden (def. 14). Externe cursussen : opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door een andere instelling (def. 15). Guided on-the-job-training (def. 16) (vorming op het terrein) Geplande opleiding via jobrotatie, uitwisselingen tussen diensten, studiebezoeken en (def. 17) detacheringen Aanwezigheid op vormings of kwaliteitscirkels (def.18) (def. 19) Zelfstudie Bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en (def. 20) lezingen 2

3 DEEL A - STRUCTURELE GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING EN ONDERNEMINGSSTRATEGIEËN AANGAANDE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) A1 Hoeveel bedroeg het totaal aantal werkzame personen (def. 6) in uw onderneming? Totaal aantal werknemers op Totaal aantal werknemers op Totaal Mannen Vrouwen A2 Hoeveel bedroeg het totaal aantal gewerkte uren (def. 7) voor alle werknemers in uw onderneming in 2010? Uren. A3 Hoeveel bedroegen de totale directe en indirecte loonkosten (def. 8) voor alle werknemers in uw onderneming in 2010? Euro. A4 Heeft uw onderneming in 2010 nieuwe of sterk verbeterde goederen en diensten (def. 9) geïntroduceerd of nieuwe methodes (def. 10) ingevoerd om deze goederen en diensten te produceren of te leveren? A5 Heeft uw onderneming een eigen opleidingscentrum (def. 11) of deelt uw onderneming een opleidingscentrum met andere ondernemingen of organisaties om voortgezette beroepsopleidingen aan te bieden aan de werknemers? A6 Is er in uw onderneming een welbepaald persoon of een specifieke afdeling die verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van voortgezette beroepsopleidingen van de werknemers? A7 Beoordeelt uw onderneming op regelmatige basis de behoeften aan vaardigheden en competenties binnen de onderneming? ( op regelmatige basis heeft betrekking op de recentste afgelopen jaren en de eerstvolgende jaren)., maar niet regelmatig (hoofdzakelijk bij personeelswijzigingen, het is een deel van het globale planningsproces in de onderneming A8 Hoe speelt uw onderneming meestal in op toekomstige behoeften aan vaardigheden en competenties? (d.w.z. hoe heeft uw onderneming tot nu toe gereageerd wanneer ze geconfronteerd werd met gebrek aan vaardigheden) (meerdere antwoorden mogelijk) Via voortgezette beroepsopleidingen bij de huidige werknemers Via rekrutering van nieuwe medewerkers met de geschikte kwalificaties, vaardigheden en competenties Via rekrutering van nieuwe medewerkers gecombineerd met een specifieke training Via een interne reorganisatie zodanig dat de bestaande vaardigheden en competenties beter worden benut A9a Peilt uw onderneming gewoonlijk naar de vaardigheden en opleidingsbehoeften van de individuele medewerkers?, hoofdzakelijk via gestructureerde interviews (def. 12), maar via andere werkwijzen ga naar vraag A10 A9b Indien, wordt er dan specifiek gefocust op : (meerdere antwoorden mogelijk) Beroepen of groep van beroepen Vaardigheden en competenties Taken en activiteiten Formele kwalificaties 3

4 A10 Welke vaardigheden en competenties worden in het algemeen als belangrijk beschouwd voor de ontwikkeling van uw onderneming in de komende jaren? Algemene IT-vaardigheden (PC en softwaregebruik) Professionele IT-vaardigheden (programmeren) Managementvaardigheden Vaardigheden om in team te werken Klantgericht handelen Probleemoplossend handelen Kantooradministratie (facturatie, time-management) Kennis van vreemde talen Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden Mondelinge of schriftelijke communicatie Reken- en/of leesvaardigheden Andere, specificeer: Weet niet (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) A11 Leidt binnen uw onderneming de planning van voortgezette beroepsopleidingen gewoonlijk tot een schriftelijk opleidingsplan of programma? A12 Voorziet uw onderneming gewoonlijk in een jaarlijks budget voor opleidingen, waar ook de voorzieningen voor voortgezette beroepsopleidingen toe behoren? A13 Bieden de collectieve arbeidsovereenkomsten (de cao s) (def. 13) die van toepassing zijn op uw onderneming de mogelijkheid van voortgezette beroepsopleidingen aan? Weet ik niet Er zijn geen cao s van toepassing in ons bedrijf A14a Zijn de werknemersafgevaardigden in uw onderneming (bv. in de ondernemingsraad) doorgaans betrokken bij het procesmanagement van voortgezette beroepsopleidingen? ga naar vraag A15 Er is geen werknemersafgevaardigde/ondernemingsraad in het ga naar vraag A15 A14b Indien, bij welke aspecten van het procesmanagement van voortgezette beroepsopleidingen zijn ze meestal betrokken? (meerdere antwoorden mogelijk) Vaststellen van de doelstellingen van de opleiding Vastleggen van de criteria voor de selectie van deelnemers of de afbakening van specifieke doelgroepen Vorm of type van training (interne/externe cursussen of andere opleidingsvormen zoals bv. guided on-the-job training enz.) Inhoud van de opleiding Budget voor de opleiding Selectie van externe aanbieders van opleiding(en) Evaluatie/beoordeling van de resultaten van de opleidin 4

5 A15 Welke informatiebronnen gebruikt uw onderneming meestal om geïnformeerd te worden over het aanbod/ aanbieders van voortgezette beroepsopleidingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Publieke informatiecentra/diensten en instellingen (bv. VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG, overheidsdiensten, ) Private opleidingsaanbieders (bv. sectorfondsen, ) Personeel/vertegenwoordigers van het personeel Andere, omschrijf: Geen enkele informatiebron wordt gebruikt DEEL B - VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN - KENMERKEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) Dit deel van de vragenlijst gaat over de voortgezette beroepsopleidingen (def. 2) die door uw werknemers werden gevolgd. Zie opnieuw tabel op blz. 2 voor de soorten voortgezette beroepsopleidingen. B1 Heeft uw onderneming in 2010 interne en/of externe cursussen aangeboden aan de werknemers? a) Interne cursussen (def. 14) (Opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door de eigen onderneming) b) Externe cursussen (def. 15) (Opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door een andere organisatie) B2 Heeft uw onderneming in 2010 andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen aangeboden aan de werknemers? Indien ja, hoeveel werknemers? a) Geplande trainingen via guided on-the-job-training (def. 16) (Dit zijn geplande periodes van training, instructie of het opdoen van praktische ervaring op de werkvloer of in de werksituatie, gebruik makend van de alledaagse werkinstrumenten.) werknemers b) Geplande trainingen via jobrotatie, uitwisselingen, detacheringen of studiebezoeken (def. 17) c) Bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en lezingen (def. 18) (Aanwezigheid op al deze evenementen wordt enkel als een opleiding beschouwd, wanneer de deelname op voorhand werd gepland en wanneer het primaire doel van de participatie de vorming is.) d) Geplande trainingen via participatie aan vormings- of kwaliteitscirkels (def. 19) (Vormingscirkels zijn groepen van werknemers die op regelmatige basis samenkomen met het doel om meer te leren omtrent de vereisten van de arbeidsorganisatie, de arbeidsprocedures en de arbeidsplaats. Kwaliteitscirkels zijn werkgroepen die als doel hebben via discussie productie- en arbeidsplaatsproblemen op te lossen.) e) Geplande trainingen via zelfstudie (def. 20) (Zelfstudie komt voor wanneer een individu participeert aan een gepland leerinitiatief waar hij of zij zelf de opleidingstijd en de locatie waar het leren plaatsgrijpt, beheert. E-learning via zelfstudie valt hier ook onder.) werknemers werknemers werknemers werknemers 5

6 B3 B4 B5 Heeft uw onderneming in 2009 interne en/of externe cursussen aangeboden aan de werknemers? Heeft uw onderneming in 2009 andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen aangeboden aan de werknemers? Betaalde uw onderneming in 2010 bijdragen (def. 21) aan collectieve (externe) fondsen of andere opleidingsfondsen ten voordele van voortgezette beroepsopleidingen? Kunnen ondermeer in aanmerking worden genomen als bijdragen : - De patronale bijdrage voor de opleiding en de tewerkstelling van risicogroepen, in uitvoering van het interprofessionele akkoord van Specifieke stortingen, vaak uitgedrukt als een percentage van de loonmassa, voor de opleiding van werknemers, verschuldigd in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau euro B6 Ontving uw onderneming in 2010 subsidies (def. 22) van externe fondsen (of de overheid) voor de financie ring van de aangeboden voortgezette beroepsopleidingen? Kunnen ondermeer in aanmerking worden genomen als subsidies : - Tegemoetkomingen uit collectieve fondsen, zoals de premies of andere financiële tegemoetkomingen ten laste van de sectorale opleidingsfondsen; - Gewestelijke of federale steun, zoals het deel dat de Gewesten voor hun rekening nemen in de opleidingen gefinan cierd door opleidingscheques of zoals de subsidies bij het volgen van een opleiding in een officieel opleidingscentrum (bijvoorbeeld de VDAB); - Het hefboomkrediet, ter ondersteuning van initiatieven inzake permanente vorming en levenslang leren door middel van een tussenkomst in de kosten van opleidingsprojecten, loopbaanbegeleiding en flankerende acties. euro ga naar pijltjes volgende pagina B7 Indien, van welke maatregelen profiteert uw onderneming meestal bij het verstrekken van voortgezette beroepsopleidingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Fiscale stimuli (belastingsaftrek, fiscale vrijstellingen, belastingskredieten, belastingsverlichting, belastingsuitstel) Ontvangsten uit opleidingsfondsen (nationaal, regionaal, sectoraal) EU-subsidies (bv. het Europees Sociaal Fonds) Overheidssubsidies Andere (bv. ontvangsten uit particuliere stichtingen, ontvangsten vanwege externe instanties/personen voor gebruik van het eigen trainingscentrum van de onderneming, ontvangsten voor het verstrekken van opleidingen aan externe instanties/personen die geen deel uitmaken van de onderneming ) Andere, omschrijf : 6

7 Er zijn 3 mogelijkheden: Het vervolg van de vragenlijst is afhankelijk van uw antwoord op de vragen B1 en B2 Heeft u op vraag B1 minstens één keer ja geantwoord (m.a.w. werknemers hebben in 2010 deelgenomen aan interne EN/OF externe cursussen), gelieve dan verder te gaan met de delen C, D en F. Deel E mag u overslaan. B1 = ja deel C, D, F Heeft u op vraag B1 twee keer neen geantwoord (geen interne EN geen externe voortgezette beroepsopleidingen), maar u heeft ja geantwoord op minstens één van de andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen van vraag B2, gelieve dan verder te gaan met de delen D en F. De delen C en E mag u overslaan. Wanneer u zowel op vraag B1 als op vraag B2 telkens met neen geantwoord heeft, gelieve dan verder te gaan met de delen E en F. De delen C en D mag u overslaan. B1 = neen B2 = deel D en F B1 = neen B2 = neen deel E en F DEEL C - INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN (ENKEL VOOR ONDERNEMINGEN DIE INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN AAN HUN PERSONEEL HEBBEN AANGEBODEN) C1 Hoeveel werknemers (def. 23) van uw bedrijf namen in 2010 deel aan één of meerdere interne en/of externe cursussen? Iedere werknemer dient slechts éénmaal meegeteld te worden, ongeacht het aantal (interne of externe) cursussen waaraan hij of zij heeft deelgenomen. Aantal deelnemers Totaal Mannen Vrouwen C2 Hoeveel betaalde arbeidsuren (def. 24) werden er in 2010 binnen uw bedrijf gespendeerd aan alle interne en externe cursussen? Betaalde arbeidsuren Totaal Interne cursussen Externe cursussen C3 Welke vaardigheden of competenties werden beoogd door het volgen van interne en externe cursussen in 2010? ( meest belangrijke slaat op het grootst aantal betaalde arbeidsuren gespendeerd aan een vaardigheid) (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) Algemene IT-vaardigheden (PC en softwaregebruik) Professionele IT-vaardigheden (programmeren) Managementvaardigheden Vaardigheden om in team te werken Klantgericht handelen Probleemoplossend handelen Kantooradministratie (facturatie, time-management) Kennis van vreemde talen Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden Mondelinge of schriftelijke communicatie Reken- en/of leesvaardigheden Andere, specificeer : 7

8 C4 Sommige beroepsopleidingen over de gezondheid en veiligheid op het werk zijn verplicht (def. 25) en moeten regelmatig worden georganiseerd. Welk aandeel van de opleidingsuren werd in 2010 aan deze verplichte opleidingen besteed? % van alle interne/externe opleidingen C5 Welke opleidingsaanbieders/opleidingsverstrekkers (def. 26) heeft uw onderneming in 2010 gekozen voor de EXTERNE beroepsopleidingen? ( meest belangrijke slaat op het grootst aantal betaalde arbeidsuren gespendeerd aan EXTERNE beroepsopleidingen) (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) Scholen, hogescholen, onderwijs voor sociale promotie (CVO), universiteiten, andere instellingen voor hoger onderwijs Publieke opleidingsinstellingen (instellingen die gefinancierd of gestuurd worden door de overheid, bijvoorbeeld de VDAB of Syntra) Particuliere opleidingsinstellingen Particuliere ondernemingen van wie de hoofdactiviteit niet uit het organiseren en geven van opleidingen bestaat Werkgeversorganisaties, sectorale opleidingsinstituten of Kamers van Koophandel Vakbonden Andere instellingen, specificeer : C6 Hoeveel bedroegen de kosten voor het aanbieden van interne en externe cursussen aan uw werknemers in 2010? (kruis aan wat van toepassing is en vermeld dan het bedrag) a) Betalingen aan organisaties/opleiders die de opleiding verstrekken (def. 27) (Betalingen verricht aan externe organisaties voor het aanbieden van vorming, inclusief het inschrijvingsgeld, de vergoedingen aan examinatoren en de kost van externe opleiders ter ondersteuning van interne cursussen) b) Verplaatsings- en verblijfkosten (def. 28) c) Loonkost van het intern opleidingspersoneel, belast met vorming (def. 29) (De loonkosten van het personeel van het eigen opleidingscentrum en de personeelsleden die exclusief of gedeeltelijk betrokken zijn bij het ontwerpen en het beheren van de opleidingen) d) Kost van lokalen, uitrusting en (les)materialen gebruikt voor vorming (def. 30 & 31) (De jaarlijkse afschrijving van kantoren en materiaal, de gebruikskosten van de opleidingsruimten of het trainingscentrum en de kosten van materialen, specifiek aangekocht voor de vorming) TOTAL (a + b + c + d) = Indien, bedrag in Euro Euro Euro Euro Euro Euro DEEL D - KWALITEIT EN RESULTATEN ( VOOR ALLE ONDERNEMINGEN DIE INTERNE EN EXTERNE CURSUS- SEN OF ANDERE VORMEN VAN BEROEPSOPLEIDING AAN HUN PERSONEEL HEBBEN AANGEBODEN) D1 Welke aspecten heeft uw onderneming in 2010 doorgaans in acht genomen om de kwaliteit van voortgezette beroepsopleidingen te verzekeren? (meerdere antwoorden mogelijk) Certificatie/accreditatie van externe aanbieders (bv. gebruik van nationale registers, ) Continue bijscholing van interne opleiders Voortgezette beroepsopleiding en certificering gebaseerd op nationaal / sectoraal erkende normen Andere aspecten, specificeer : Geen specifieke aspecten in acht genomen 8

9 D2a Beoordeelt uw onderneming meestal de resultaten van bij- en nascholing?, voor alle opleidingsactiviteiten, voor bepaalde opleidingsactiviteiten, bewijs van deelname is voldoende ga naar vraag D3 D2b Indien ja, welke methoden worden toegepast? (meerdere antwoorden mogelijk) Uitreiking van een certificaat/attest na de schriftelijke of praktische proef Tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers Beoordeling van het gedrag of de prestatie van de deelnemers in relatie tot de opleidingsdoelstellingen Beoordeling / meting van het effect van de (bij)scholing op de prestatie van de betrokken afdelingen of de gehele onderneming D3 Welke van de volgende factoren heeft in 2010 het aanbieden van voortgezette beroepsopleidingen en andere vormen van beroepsopleidingen in uw onderneming belemmerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Het aanwervingsbeleid van de onderneming was gericht op personen die reeds over de vereiste kwalificaties, vaardigheden en competenties beschikten Moeilijkheden bij het vaststellen van de opleidingsbehoeften van de onderneming Het gebrek aan geschikte opleidingen De hoge kosten van voortgezette beroepsopleidingen Meer focus op initiële beroepsopleidingen (leerovereenkomst, ) dan voortgezette beroepsopleidingen Er zijn de voorbije jaren reeds grote inspanningen geleverd voor voortgezette beroepsopleidingen Hoge werkdruk en de beperkte beschikbare tijd van de werknemers om deel te nemen aan beroepsopleidingen Andere redenen, specificeer : Er waren geen beperkende factoren (opleidingsniveau was voldoende) Deel E - REDENEN VOOR HET NIET VOORZIEN VAN VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN TIJDENS HET JAAR 2010 (VOOR ONDERNEMINGEN DIE GEEN OPLEIDING HEBBEN VERSCHAFT IN 2010) Dit onderdeel van de vragenlijst peilt naar de redenen waarom uw bedrijf in 2010 geen voortgezette beroepsopleidingen aan de werknemers heeft aangeboden. Werd wel opleiding aangeboden, ga dan naar deel F. E1 Wat waren de drie belangrijkste redenen waarom de personen werkzaam in uw bedrijf in 2010 geen voortgezette beroepsopleidingen hebben gevolgd (noch interne/externe cursussen, noch andere vormen van beroepsopleidingen)? De bestaande kennis en vaardigheden van de werknemers beantwoorden aan de huidige behoeften van de onderneming Het aanwervingsbeleid van de onderneming was gericht op personen die reeds over de vereiste kwalificaties, vaardigheden en competenties beschikten Moeilijkheden bij het vaststellen van de opleidingsbehoeften van de onderneming Het gebrek aan geschikte opleidingen De hoge kosten van voortgezette beroepsopleidingen Meer focus op initiële beroepsopleidingen (leerovereenkomst, ) dan voortgezette beroepsopleidingen Er zijn reeds grote inspanningen geleverd voor voortgezette beroepsopleidingen in de voorbije jaren De hoge werkdruk en de beperkte beschikbare tijd van de werknemers om deel te nemen aan beroepsopleidingen Andere redenen, specificeer : 9

10 DEEL F - INITIËLE BEROEPSOPLEIDINGEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) Dit onderdeel handelt omtrent de initiële beroepsopleidingen (def. 3) binnen uw onderneming tijdens het jaar Er is sprake van een initiële beroepsopleiding bij systemen van alternerend leren en werken, waar de leerlingen beroepsgericht onderwijs ontvangen in samenhang met een opleiding in de praktijk voor een bepaald beroep. Volgende criteria gelden opdat er sprake is van een initiële beroepsopleiding : Het doel van alternerend leren bestaat erin een officieel erkend diploma of certificaat te behalen (m.a.w. de opleiding maakt deel uit van een formeel onderwijsprogramma van het secundair of postsecundair onderwijs); De studieactiviteit dient minstens een gedeeltelijk arbeidselement te omvatten; De duur van de opleiding bedraagt minstens zes maanden; De leerling die het beroep aanleert, krijgt een vergoeding. Voorbeelden van dergelijke systemen van alternerend leren zijn: De middenstandsopleiding/leertijd bij Syntra Het deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) De ondernemingsopleiding bij Syntra F1 Hoeveel bedroeg het aantal deelnemers aan initiële beroepsopleidingen binnen uw onderneming tijdens het jaar 2010? (Enkel deelnemers aan het secundair en het postsecundair onderwijs komen in aanmerking) deelnemers Indien dit aantal 0 is, kan u vraag F2 overslaan. F2 Wat is de belangrijkste reden voor uw onderneming om initiële beroepsopleidingen aan te bieden? (meerdere antwoorden mogelijk) Om toekomstige werknemers op te leiden volgens de noden van de onderneming Om de beste leerlingen uit te kiezen als toekomstige werknemer na het beëindigen van hun initiële beroepsopleiding Om te voorkomen dat in geval van externe aanwerving er een mogelijke mismatch is met de noden van de onderneming Om al tijdens de leerovereenkomst gebruik te maken van de productiviteit van de leerlingen Andere, omschrijf : Wij danken u hartelijk voor uw bereidwillige medewerking! De vragenlijst kan u via bijgevoegde enveloppe opsturen. Een postzegel is niet nodig. Bovendien kan u in ruil voor uw deelname een geïndividualiseerd benchmarkrapport ontvangen, waarin uw onderneming grafisch gepositioneerd wordt binnen een voor u relevante referentiemarkt (sector, regio en grootteklasse), en dit voor een aantal belangrijke opleidingsindicatoren (zie een voorbeeld hierbij). Wenst u dit rapport te ontvangen, stuur dan een met als onderwerp rapport naar met duidelijke vermelding van uw ondernemingsnummer + het adres dat dit rapport dient te ontvangen. Gelieve er rekening mee te houden dat de verzending van deze rapporten pas kan gebeuren na de volledige verwerking van alle resultaten (medio 2012). 10

11 Voorbeeld benchmarkrapport (fictieve gegevens) 1. OPLEIDINGSINVESTERING (in % van de loonmassa) In deze grafiek wordt uw onderneming gepositioneerd binnen een voor uw onderneming relevante referentiemarkt. De donkere balk stelt uw onderneming voor. = uw onderneming Referentiemarkt = Financiële sector, kleine ondernemingen (N=60) In een boxplot duidt de bovengrens van de box percentiel 25 aan, de ondergrens = percentiel 75. Het midden van de box stelt de mediaan voor en het plusteken het gemiddelde. De horizontale lijn geeft de positie van uw onderneming weer. 2. OPLEIDINGSPARTICIPATIE: aantal deelnemers aan voortgezette beroepsopleiding (in % deelnemers) = uw onderneming Referentiemarkt = Financiële sector, kleine ondernemingen (N=60) 11

12 De gegevens worden u meegedeeld mits in acht name van een aantal vertrouwelijkheidsregels. Dit betekent dat de gegevens slechts worden gerapporteerd op voorwaarde dat het aantal deelnemende bedrijven binnen de referentiemarkt voldoende groot is. Is dit niet het geval, dan worden de gegevens gerapporteerd voor een grotere referentiemarkt. CVTS Continuing vocational training survey 12

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie