ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers Annie Versonnen Directeur-generaal a.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i."

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENT ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III - Simon Bolivarlaan Brussel Ondernemingsnummer: CVTS Continuing vocational training survey Aan de opleidings- of personeelsverantwoordelijke binnen de onderneming. Uw ondernemingsnummer: ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN van werkgevers aan werknemers Geachte mevrouw, geachte heer, Levenslang leren, permanente vorming, In onze kenniseconomie zijn het sleutelbegrippen om de competitiviteit van het bedrijfsleven op peil te houden. Bovendien worden investeringen in opleiding en vorming beschouwd als een richtsnoer voor een gezond toekomstgericht sociaal overleg. Het opstellen van betrouwbare en vergelijkbare resultaten op Europees, nationaal en regionaal niveau over de voortgezette beroepsopleidingen in België is daarom een noodzaak. Bijgevolg organiseert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een vijfjaarlijkse enquête naar voortgezette beroepsopleidingen van werkgevers aan werknemers. Uw onderneming werd geselecteerd voor deelname voor het referentiejaar Wij rekenen op uw deelname om tot representatieve data te komen. Als deelnemer kunt u nadien een individueel benchmarkrapport ontvangen, waarin uw onderneming grafisch gepositioneerd wordt binnen uw referentiemarkt, en dit voor een aantal belangrijke vormingsindicatoren. Verdere instructies en een voorbeeld vindt u op de achterzijde van dit formulier. Graag ontvingen wij de ingevulde vragenlijst terug voor 15 maart 2011, via het bijgevoegde formulier of via de websurvey. Hiertoe gaat u naar het volgende internetadres: https://websurveys.economie.fgov.be/cvts Vervolgens logt u aan met de volgende parameters: Login: «login» en paswoord: «password» Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i. Rechtsgrond: Europese verordening nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen Informatie of vragen bij deze enquête? Groene lijn: 0800/ (elke werkdag van 9 tot 16 uur ) of Verklarende woordenlijst in bijlage Version française/deutschsprachige Fassung du formulaire téléchargeable sur / online abrufbar auf 1

2 IDENTIFICATIEGEGEVENS Contactpersoon binnen de onderneming (voor deze vragenlijst) Naam Functie Telefoon Deze vragenlijst heeft als doel om de activiteiten van ondernemingen (def.1) inzake voortgezette beroepsopleidingen te meten. Tenzij het specifiek anders wordt vermeld, zijn alle vragen in deze enquête van toepassing op het jaar 2010 en is er slechts één antwoord per vraag mogelijk. Deze enquête is voor alle ondernemingen bestemd, dus ongeacht of uw onderneming in 2010 opleidingen heeft aangeboden of niet. Wij vragen u te antwoorden voor de hele onderneming, dus eveneens voor eventuele andere vestigingen die onder hetzelfde ondernemingsnummer vallen. Bij het beantwoorden van de vragen uit de onderdelen A, B, C, D en E dient er geen rekening gehouden te worden met de werknemers die een stage volgden in het bedrijf of tewerkgesteld waren in het kader van een formele opleiding met een opleidingscontract/leerovereenkomst - deze worden uitsluitend in deel F behandeld. VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN: Er is sprake van een voortgezette beroepsopleiding (def. 2) als de opleiding voldoet aan de volgende kenmerken: De opleiding is op voorhand gepland en wordt steeds gevolgd voor beroepsdoeleinden; De opleiding heeft als doel om de werknemer nieuwe competenties bij te brengen of de bestaande competenties van de werknemer te verbeteren; De opleiding wordt geheel of gedeeltelijk door de onderneming gefinancierd (dit kan echter ook indirect via bv. bijdragen aan opleidingsfondsen of beschikbaar stellen van werktijd). Het maakt niet uit wie het (hoofd) initiatief voor de beroepsopleiding(en) neemt: dit kan genomen zijn door de werkgever, de werknemer of kan een verplicht karakter hebben (bv. verplicht door de wet). In deze vragenlijst wordt er voor de voortgezette beroepsopleidingen een onderscheid gemaakt tussen: interne en externe opleidingen/cursussen (def. 4) en andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen (def. 5). Meer gedetailleerde definities vindt u terug in de verklarende woordenlijst (tussen haakjes staat telkens het definitienummer vermeld). INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN ANDERE VORMEN van voortgezette beroepsopleidingen Interne cursussen : opleidingen die in hoofdzaak door de onderneming zelf ontworpen en beheerd worden (def. 14). Externe cursussen : opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door een andere instelling (def. 15). Guided on-the-job-training (def. 16) (vorming op het terrein) Geplande opleiding via jobrotatie, uitwisselingen tussen diensten, studiebezoeken en (def. 17) detacheringen Aanwezigheid op vormings of kwaliteitscirkels (def.18) (def. 19) Zelfstudie Bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en (def. 20) lezingen 2

3 DEEL A - STRUCTURELE GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING EN ONDERNEMINGSSTRATEGIEËN AANGAANDE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) A1 Hoeveel bedroeg het totaal aantal werkzame personen (def. 6) in uw onderneming? Totaal aantal werknemers op Totaal aantal werknemers op Totaal Mannen Vrouwen A2 Hoeveel bedroeg het totaal aantal gewerkte uren (def. 7) voor alle werknemers in uw onderneming in 2010? Uren. A3 Hoeveel bedroegen de totale directe en indirecte loonkosten (def. 8) voor alle werknemers in uw onderneming in 2010? Euro. A4 Heeft uw onderneming in 2010 nieuwe of sterk verbeterde goederen en diensten (def. 9) geïntroduceerd of nieuwe methodes (def. 10) ingevoerd om deze goederen en diensten te produceren of te leveren? A5 Heeft uw onderneming een eigen opleidingscentrum (def. 11) of deelt uw onderneming een opleidingscentrum met andere ondernemingen of organisaties om voortgezette beroepsopleidingen aan te bieden aan de werknemers? A6 Is er in uw onderneming een welbepaald persoon of een specifieke afdeling die verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van voortgezette beroepsopleidingen van de werknemers? A7 Beoordeelt uw onderneming op regelmatige basis de behoeften aan vaardigheden en competenties binnen de onderneming? ( op regelmatige basis heeft betrekking op de recentste afgelopen jaren en de eerstvolgende jaren)., maar niet regelmatig (hoofdzakelijk bij personeelswijzigingen, het is een deel van het globale planningsproces in de onderneming A8 Hoe speelt uw onderneming meestal in op toekomstige behoeften aan vaardigheden en competenties? (d.w.z. hoe heeft uw onderneming tot nu toe gereageerd wanneer ze geconfronteerd werd met gebrek aan vaardigheden) (meerdere antwoorden mogelijk) Via voortgezette beroepsopleidingen bij de huidige werknemers Via rekrutering van nieuwe medewerkers met de geschikte kwalificaties, vaardigheden en competenties Via rekrutering van nieuwe medewerkers gecombineerd met een specifieke training Via een interne reorganisatie zodanig dat de bestaande vaardigheden en competenties beter worden benut A9a Peilt uw onderneming gewoonlijk naar de vaardigheden en opleidingsbehoeften van de individuele medewerkers?, hoofdzakelijk via gestructureerde interviews (def. 12), maar via andere werkwijzen ga naar vraag A10 A9b Indien, wordt er dan specifiek gefocust op : (meerdere antwoorden mogelijk) Beroepen of groep van beroepen Vaardigheden en competenties Taken en activiteiten Formele kwalificaties 3

4 A10 Welke vaardigheden en competenties worden in het algemeen als belangrijk beschouwd voor de ontwikkeling van uw onderneming in de komende jaren? Algemene IT-vaardigheden (PC en softwaregebruik) Professionele IT-vaardigheden (programmeren) Managementvaardigheden Vaardigheden om in team te werken Klantgericht handelen Probleemoplossend handelen Kantooradministratie (facturatie, time-management) Kennis van vreemde talen Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden Mondelinge of schriftelijke communicatie Reken- en/of leesvaardigheden Andere, specificeer: Weet niet (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) A11 Leidt binnen uw onderneming de planning van voortgezette beroepsopleidingen gewoonlijk tot een schriftelijk opleidingsplan of programma? A12 Voorziet uw onderneming gewoonlijk in een jaarlijks budget voor opleidingen, waar ook de voorzieningen voor voortgezette beroepsopleidingen toe behoren? A13 Bieden de collectieve arbeidsovereenkomsten (de cao s) (def. 13) die van toepassing zijn op uw onderneming de mogelijkheid van voortgezette beroepsopleidingen aan? Weet ik niet Er zijn geen cao s van toepassing in ons bedrijf A14a Zijn de werknemersafgevaardigden in uw onderneming (bv. in de ondernemingsraad) doorgaans betrokken bij het procesmanagement van voortgezette beroepsopleidingen? ga naar vraag A15 Er is geen werknemersafgevaardigde/ondernemingsraad in het ga naar vraag A15 A14b Indien, bij welke aspecten van het procesmanagement van voortgezette beroepsopleidingen zijn ze meestal betrokken? (meerdere antwoorden mogelijk) Vaststellen van de doelstellingen van de opleiding Vastleggen van de criteria voor de selectie van deelnemers of de afbakening van specifieke doelgroepen Vorm of type van training (interne/externe cursussen of andere opleidingsvormen zoals bv. guided on-the-job training enz.) Inhoud van de opleiding Budget voor de opleiding Selectie van externe aanbieders van opleiding(en) Evaluatie/beoordeling van de resultaten van de opleidin 4

5 A15 Welke informatiebronnen gebruikt uw onderneming meestal om geïnformeerd te worden over het aanbod/ aanbieders van voortgezette beroepsopleidingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Publieke informatiecentra/diensten en instellingen (bv. VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG, overheidsdiensten, ) Private opleidingsaanbieders (bv. sectorfondsen, ) Personeel/vertegenwoordigers van het personeel Andere, omschrijf: Geen enkele informatiebron wordt gebruikt DEEL B - VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN - KENMERKEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) Dit deel van de vragenlijst gaat over de voortgezette beroepsopleidingen (def. 2) die door uw werknemers werden gevolgd. Zie opnieuw tabel op blz. 2 voor de soorten voortgezette beroepsopleidingen. B1 Heeft uw onderneming in 2010 interne en/of externe cursussen aangeboden aan de werknemers? a) Interne cursussen (def. 14) (Opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door de eigen onderneming) b) Externe cursussen (def. 15) (Opleidingen die in hoofdzaak ontworpen en beheerd worden door een andere organisatie) B2 Heeft uw onderneming in 2010 andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen aangeboden aan de werknemers? Indien ja, hoeveel werknemers? a) Geplande trainingen via guided on-the-job-training (def. 16) (Dit zijn geplande periodes van training, instructie of het opdoen van praktische ervaring op de werkvloer of in de werksituatie, gebruik makend van de alledaagse werkinstrumenten.) werknemers b) Geplande trainingen via jobrotatie, uitwisselingen, detacheringen of studiebezoeken (def. 17) c) Bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en lezingen (def. 18) (Aanwezigheid op al deze evenementen wordt enkel als een opleiding beschouwd, wanneer de deelname op voorhand werd gepland en wanneer het primaire doel van de participatie de vorming is.) d) Geplande trainingen via participatie aan vormings- of kwaliteitscirkels (def. 19) (Vormingscirkels zijn groepen van werknemers die op regelmatige basis samenkomen met het doel om meer te leren omtrent de vereisten van de arbeidsorganisatie, de arbeidsprocedures en de arbeidsplaats. Kwaliteitscirkels zijn werkgroepen die als doel hebben via discussie productie- en arbeidsplaatsproblemen op te lossen.) e) Geplande trainingen via zelfstudie (def. 20) (Zelfstudie komt voor wanneer een individu participeert aan een gepland leerinitiatief waar hij of zij zelf de opleidingstijd en de locatie waar het leren plaatsgrijpt, beheert. E-learning via zelfstudie valt hier ook onder.) werknemers werknemers werknemers werknemers 5

6 B3 B4 B5 Heeft uw onderneming in 2009 interne en/of externe cursussen aangeboden aan de werknemers? Heeft uw onderneming in 2009 andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen aangeboden aan de werknemers? Betaalde uw onderneming in 2010 bijdragen (def. 21) aan collectieve (externe) fondsen of andere opleidingsfondsen ten voordele van voortgezette beroepsopleidingen? Kunnen ondermeer in aanmerking worden genomen als bijdragen : - De patronale bijdrage voor de opleiding en de tewerkstelling van risicogroepen, in uitvoering van het interprofessionele akkoord van Specifieke stortingen, vaak uitgedrukt als een percentage van de loonmassa, voor de opleiding van werknemers, verschuldigd in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau euro B6 Ontving uw onderneming in 2010 subsidies (def. 22) van externe fondsen (of de overheid) voor de financie ring van de aangeboden voortgezette beroepsopleidingen? Kunnen ondermeer in aanmerking worden genomen als subsidies : - Tegemoetkomingen uit collectieve fondsen, zoals de premies of andere financiële tegemoetkomingen ten laste van de sectorale opleidingsfondsen; - Gewestelijke of federale steun, zoals het deel dat de Gewesten voor hun rekening nemen in de opleidingen gefinan cierd door opleidingscheques of zoals de subsidies bij het volgen van een opleiding in een officieel opleidingscentrum (bijvoorbeeld de VDAB); - Het hefboomkrediet, ter ondersteuning van initiatieven inzake permanente vorming en levenslang leren door middel van een tussenkomst in de kosten van opleidingsprojecten, loopbaanbegeleiding en flankerende acties. euro ga naar pijltjes volgende pagina B7 Indien, van welke maatregelen profiteert uw onderneming meestal bij het verstrekken van voortgezette beroepsopleidingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Fiscale stimuli (belastingsaftrek, fiscale vrijstellingen, belastingskredieten, belastingsverlichting, belastingsuitstel) Ontvangsten uit opleidingsfondsen (nationaal, regionaal, sectoraal) EU-subsidies (bv. het Europees Sociaal Fonds) Overheidssubsidies Andere (bv. ontvangsten uit particuliere stichtingen, ontvangsten vanwege externe instanties/personen voor gebruik van het eigen trainingscentrum van de onderneming, ontvangsten voor het verstrekken van opleidingen aan externe instanties/personen die geen deel uitmaken van de onderneming ) Andere, omschrijf : 6

7 Er zijn 3 mogelijkheden: Het vervolg van de vragenlijst is afhankelijk van uw antwoord op de vragen B1 en B2 Heeft u op vraag B1 minstens één keer ja geantwoord (m.a.w. werknemers hebben in 2010 deelgenomen aan interne EN/OF externe cursussen), gelieve dan verder te gaan met de delen C, D en F. Deel E mag u overslaan. B1 = ja deel C, D, F Heeft u op vraag B1 twee keer neen geantwoord (geen interne EN geen externe voortgezette beroepsopleidingen), maar u heeft ja geantwoord op minstens één van de andere vormen van voortgezette beroepsopleidingen van vraag B2, gelieve dan verder te gaan met de delen D en F. De delen C en E mag u overslaan. Wanneer u zowel op vraag B1 als op vraag B2 telkens met neen geantwoord heeft, gelieve dan verder te gaan met de delen E en F. De delen C en D mag u overslaan. B1 = neen B2 = deel D en F B1 = neen B2 = neen deel E en F DEEL C - INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN (ENKEL VOOR ONDERNEMINGEN DIE INTERNE EN EXTERNE CURSUSSEN AAN HUN PERSONEEL HEBBEN AANGEBODEN) C1 Hoeveel werknemers (def. 23) van uw bedrijf namen in 2010 deel aan één of meerdere interne en/of externe cursussen? Iedere werknemer dient slechts éénmaal meegeteld te worden, ongeacht het aantal (interne of externe) cursussen waaraan hij of zij heeft deelgenomen. Aantal deelnemers Totaal Mannen Vrouwen C2 Hoeveel betaalde arbeidsuren (def. 24) werden er in 2010 binnen uw bedrijf gespendeerd aan alle interne en externe cursussen? Betaalde arbeidsuren Totaal Interne cursussen Externe cursussen C3 Welke vaardigheden of competenties werden beoogd door het volgen van interne en externe cursussen in 2010? ( meest belangrijke slaat op het grootst aantal betaalde arbeidsuren gespendeerd aan een vaardigheid) (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) Algemene IT-vaardigheden (PC en softwaregebruik) Professionele IT-vaardigheden (programmeren) Managementvaardigheden Vaardigheden om in team te werken Klantgericht handelen Probleemoplossend handelen Kantooradministratie (facturatie, time-management) Kennis van vreemde talen Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden Mondelinge of schriftelijke communicatie Reken- en/of leesvaardigheden Andere, specificeer : 7

8 C4 Sommige beroepsopleidingen over de gezondheid en veiligheid op het werk zijn verplicht (def. 25) en moeten regelmatig worden georganiseerd. Welk aandeel van de opleidingsuren werd in 2010 aan deze verplichte opleidingen besteed? % van alle interne/externe opleidingen C5 Welke opleidingsaanbieders/opleidingsverstrekkers (def. 26) heeft uw onderneming in 2010 gekozen voor de EXTERNE beroepsopleidingen? ( meest belangrijke slaat op het grootst aantal betaalde arbeidsuren gespendeerd aan EXTERNE beroepsopleidingen) (meerdere antwoorden mogelijk) Meest belangrijke (slechts één antwoord mogelijk) Scholen, hogescholen, onderwijs voor sociale promotie (CVO), universiteiten, andere instellingen voor hoger onderwijs Publieke opleidingsinstellingen (instellingen die gefinancierd of gestuurd worden door de overheid, bijvoorbeeld de VDAB of Syntra) Particuliere opleidingsinstellingen Particuliere ondernemingen van wie de hoofdactiviteit niet uit het organiseren en geven van opleidingen bestaat Werkgeversorganisaties, sectorale opleidingsinstituten of Kamers van Koophandel Vakbonden Andere instellingen, specificeer : C6 Hoeveel bedroegen de kosten voor het aanbieden van interne en externe cursussen aan uw werknemers in 2010? (kruis aan wat van toepassing is en vermeld dan het bedrag) a) Betalingen aan organisaties/opleiders die de opleiding verstrekken (def. 27) (Betalingen verricht aan externe organisaties voor het aanbieden van vorming, inclusief het inschrijvingsgeld, de vergoedingen aan examinatoren en de kost van externe opleiders ter ondersteuning van interne cursussen) b) Verplaatsings- en verblijfkosten (def. 28) c) Loonkost van het intern opleidingspersoneel, belast met vorming (def. 29) (De loonkosten van het personeel van het eigen opleidingscentrum en de personeelsleden die exclusief of gedeeltelijk betrokken zijn bij het ontwerpen en het beheren van de opleidingen) d) Kost van lokalen, uitrusting en (les)materialen gebruikt voor vorming (def. 30 & 31) (De jaarlijkse afschrijving van kantoren en materiaal, de gebruikskosten van de opleidingsruimten of het trainingscentrum en de kosten van materialen, specifiek aangekocht voor de vorming) TOTAL (a + b + c + d) = Indien, bedrag in Euro Euro Euro Euro Euro Euro DEEL D - KWALITEIT EN RESULTATEN ( VOOR ALLE ONDERNEMINGEN DIE INTERNE EN EXTERNE CURSUS- SEN OF ANDERE VORMEN VAN BEROEPSOPLEIDING AAN HUN PERSONEEL HEBBEN AANGEBODEN) D1 Welke aspecten heeft uw onderneming in 2010 doorgaans in acht genomen om de kwaliteit van voortgezette beroepsopleidingen te verzekeren? (meerdere antwoorden mogelijk) Certificatie/accreditatie van externe aanbieders (bv. gebruik van nationale registers, ) Continue bijscholing van interne opleiders Voortgezette beroepsopleiding en certificering gebaseerd op nationaal / sectoraal erkende normen Andere aspecten, specificeer : Geen specifieke aspecten in acht genomen 8

9 D2a Beoordeelt uw onderneming meestal de resultaten van bij- en nascholing?, voor alle opleidingsactiviteiten, voor bepaalde opleidingsactiviteiten, bewijs van deelname is voldoende ga naar vraag D3 D2b Indien ja, welke methoden worden toegepast? (meerdere antwoorden mogelijk) Uitreiking van een certificaat/attest na de schriftelijke of praktische proef Tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers Beoordeling van het gedrag of de prestatie van de deelnemers in relatie tot de opleidingsdoelstellingen Beoordeling / meting van het effect van de (bij)scholing op de prestatie van de betrokken afdelingen of de gehele onderneming D3 Welke van de volgende factoren heeft in 2010 het aanbieden van voortgezette beroepsopleidingen en andere vormen van beroepsopleidingen in uw onderneming belemmerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Het aanwervingsbeleid van de onderneming was gericht op personen die reeds over de vereiste kwalificaties, vaardigheden en competenties beschikten Moeilijkheden bij het vaststellen van de opleidingsbehoeften van de onderneming Het gebrek aan geschikte opleidingen De hoge kosten van voortgezette beroepsopleidingen Meer focus op initiële beroepsopleidingen (leerovereenkomst, ) dan voortgezette beroepsopleidingen Er zijn de voorbije jaren reeds grote inspanningen geleverd voor voortgezette beroepsopleidingen Hoge werkdruk en de beperkte beschikbare tijd van de werknemers om deel te nemen aan beroepsopleidingen Andere redenen, specificeer : Er waren geen beperkende factoren (opleidingsniveau was voldoende) Deel E - REDENEN VOOR HET NIET VOORZIEN VAN VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN TIJDENS HET JAAR 2010 (VOOR ONDERNEMINGEN DIE GEEN OPLEIDING HEBBEN VERSCHAFT IN 2010) Dit onderdeel van de vragenlijst peilt naar de redenen waarom uw bedrijf in 2010 geen voortgezette beroepsopleidingen aan de werknemers heeft aangeboden. Werd wel opleiding aangeboden, ga dan naar deel F. E1 Wat waren de drie belangrijkste redenen waarom de personen werkzaam in uw bedrijf in 2010 geen voortgezette beroepsopleidingen hebben gevolgd (noch interne/externe cursussen, noch andere vormen van beroepsopleidingen)? De bestaande kennis en vaardigheden van de werknemers beantwoorden aan de huidige behoeften van de onderneming Het aanwervingsbeleid van de onderneming was gericht op personen die reeds over de vereiste kwalificaties, vaardigheden en competenties beschikten Moeilijkheden bij het vaststellen van de opleidingsbehoeften van de onderneming Het gebrek aan geschikte opleidingen De hoge kosten van voortgezette beroepsopleidingen Meer focus op initiële beroepsopleidingen (leerovereenkomst, ) dan voortgezette beroepsopleidingen Er zijn reeds grote inspanningen geleverd voor voortgezette beroepsopleidingen in de voorbije jaren De hoge werkdruk en de beperkte beschikbare tijd van de werknemers om deel te nemen aan beroepsopleidingen Andere redenen, specificeer : 9

10 DEEL F - INITIËLE BEROEPSOPLEIDINGEN (VOOR ALLE ONDERNEMINGEN) Dit onderdeel handelt omtrent de initiële beroepsopleidingen (def. 3) binnen uw onderneming tijdens het jaar Er is sprake van een initiële beroepsopleiding bij systemen van alternerend leren en werken, waar de leerlingen beroepsgericht onderwijs ontvangen in samenhang met een opleiding in de praktijk voor een bepaald beroep. Volgende criteria gelden opdat er sprake is van een initiële beroepsopleiding : Het doel van alternerend leren bestaat erin een officieel erkend diploma of certificaat te behalen (m.a.w. de opleiding maakt deel uit van een formeel onderwijsprogramma van het secundair of postsecundair onderwijs); De studieactiviteit dient minstens een gedeeltelijk arbeidselement te omvatten; De duur van de opleiding bedraagt minstens zes maanden; De leerling die het beroep aanleert, krijgt een vergoeding. Voorbeelden van dergelijke systemen van alternerend leren zijn: De middenstandsopleiding/leertijd bij Syntra Het deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) De ondernemingsopleiding bij Syntra F1 Hoeveel bedroeg het aantal deelnemers aan initiële beroepsopleidingen binnen uw onderneming tijdens het jaar 2010? (Enkel deelnemers aan het secundair en het postsecundair onderwijs komen in aanmerking) deelnemers Indien dit aantal 0 is, kan u vraag F2 overslaan. F2 Wat is de belangrijkste reden voor uw onderneming om initiële beroepsopleidingen aan te bieden? (meerdere antwoorden mogelijk) Om toekomstige werknemers op te leiden volgens de noden van de onderneming Om de beste leerlingen uit te kiezen als toekomstige werknemer na het beëindigen van hun initiële beroepsopleiding Om te voorkomen dat in geval van externe aanwerving er een mogelijke mismatch is met de noden van de onderneming Om al tijdens de leerovereenkomst gebruik te maken van de productiviteit van de leerlingen Andere, omschrijf : Wij danken u hartelijk voor uw bereidwillige medewerking! De vragenlijst kan u via bijgevoegde enveloppe opsturen. Een postzegel is niet nodig. Bovendien kan u in ruil voor uw deelname een geïndividualiseerd benchmarkrapport ontvangen, waarin uw onderneming grafisch gepositioneerd wordt binnen een voor u relevante referentiemarkt (sector, regio en grootteklasse), en dit voor een aantal belangrijke opleidingsindicatoren (zie een voorbeeld hierbij). Wenst u dit rapport te ontvangen, stuur dan een met als onderwerp rapport naar met duidelijke vermelding van uw ondernemingsnummer + het adres dat dit rapport dient te ontvangen. Gelieve er rekening mee te houden dat de verzending van deze rapporten pas kan gebeuren na de volledige verwerking van alle resultaten (medio 2012). 10

11 Voorbeeld benchmarkrapport (fictieve gegevens) 1. OPLEIDINGSINVESTERING (in % van de loonmassa) In deze grafiek wordt uw onderneming gepositioneerd binnen een voor uw onderneming relevante referentiemarkt. De donkere balk stelt uw onderneming voor. = uw onderneming Referentiemarkt = Financiële sector, kleine ondernemingen (N=60) In een boxplot duidt de bovengrens van de box percentiel 25 aan, de ondergrens = percentiel 75. Het midden van de box stelt de mediaan voor en het plusteken het gemiddelde. De horizontale lijn geeft de positie van uw onderneming weer. 2. OPLEIDINGSPARTICIPATIE: aantal deelnemers aan voortgezette beroepsopleiding (in % deelnemers) = uw onderneming Referentiemarkt = Financiële sector, kleine ondernemingen (N=60) 11

12 De gegevens worden u meegedeeld mits in acht name van een aantal vertrouwelijkheidsregels. Dit betekent dat de gegevens slechts worden gerapporteerd op voorwaarde dat het aantal deelnemende bedrijven binnen de referentiemarkt voldoende groot is. Is dit niet het geval, dan worden de gegevens gerapporteerd voor een grotere referentiemarkt. CVTS Continuing vocational training survey 12

ENQUETE NAAR VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - referentiejaar 2015

ENQUETE NAAR VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - referentiejaar 2015 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III Koning Albert II-laan, 16 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Onderhavige tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in samenwerking

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen?

Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid 14.00-14.10: Inleiding Programma 14.10-14.40: Het huidige en

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid),

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS.

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. Nr. 861 Bijlagen : 2 BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008 verschenen 2 besluiten tot wijziging van de sociale balans m.n.: Koninklijk besluit van 10 februari

Nadere informatie

Premiereglement Mediacademie

Premiereglement Mediacademie Premiereglement Mediacademie Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van de Mediacademie voor beroepsopleidingen uitgevoerd in 2014. Dit premiereglement werd goedgekeurd door het Beheerscomité

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Programma 1. Inleiding 2. Het huidige en toekomstige wettelijke

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen 2010

Bedrijfsopleidingen 2010 Bedrijfsopleidingen 2010 Jack Claessen en Jeroen Nieuweboer In 2010 organiseerde meer dan drie kwart van de bedrijven bedrijfsopleidingen voor hun werknemers. De belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen 2005: de belangrijkste resultaten

Bedrijfsopleidingen 2005: de belangrijkste resultaten Bedrijfsopleidingen 2005: de belangrijkste resultaten Jack Claessen en Jeroen Nieuweboer In 2005 boden zeven van de tien bedrijven in de particuliere sector ondersteuning financieel of door het beschikbaar

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN EN DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN OMZ. ROB 2015/6 OMZ. RVT 2015/6 Dienst voor geneeskundige

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

De innovatiepremie 100% netto!

De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie De maatregel eenmalige innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL CS1 1 EUR NAT. Datum van ontvangst door de NBB Nr. Blz. E. D. CS1/1. SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL MET BEDRAGEN IN EENHEDEN EURO Naam :...... Rechtsvorm :... Adres :...Nr. :... Bus :... Postnummer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 30.10.2014 L 309/9 VERORDENING (EU) Nr. 1153/2014 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 198/2006 wat de te verzamelen gegevens en de steekproef-, nauwkeurigheids-

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT LEIDRAAD 8: ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT Opleiding en doorgroei als garantie voor blijvende inzetbaarheid Een belangrijk aspect als garantie voor blijvende inzetbaarheid is opleiding.

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Vragenlijst Uitwisseling van informatie ten behoeve van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de EOR

Vragenlijst Uitwisseling van informatie ten behoeve van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de EOR Vragenlijst Uitwisseling van informatie ten behoeve van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de EOR Vraag nr. Vraag Ja Nee Weet niet Aantal / Totaal 1. Algemene gegevens 1.1. Bedrijfsstructuur 1.1.

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming

Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming STEUN AAN ONDERNEMINGEN Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming Verzend het ondertekende formulier (en de bewijsstukken) nadat de opleiding

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

OSR-Reglement. Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR)

OSR-Reglement. Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) OSR-Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Artikel 1. Definities 4 Artikel 2.Voorwaarden voor tegemoetkoming ontwikkelingsstimulering 5 Artikel 3.Individuele

Nadere informatie

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken De Billijke Vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie februari 2001 Aanpassingen in april

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

UA IP testversie vragenlijst alumni

UA IP testversie vragenlijst alumni pagina 1 van 17 UA IP testversie vragenlijst alumni There are 40 questions in this survey Arbeidsmarkt algemeen 1 Wat is uw huidige situatie? * Ik werk. Ik werk én ik volg een opleiding Ik werk niet. Ik

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Opleidingsplan 2014 Koetswerk (PSC )

Opleidingsplan 2014 Koetswerk (PSC ) Opleidingsplan 2014 Koetswerk (PSC 149.02) Hiermee geeft u alleen de opleidingsbehoefte van uw bedrijf weer. Voor ondersteuning dient u voor elke opleiding bij EDUCAM een aanvraag in. Gebruik gemaakt van

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

WANNEER IS EVC ZINVOL?

WANNEER IS EVC ZINVOL? WANNEER IS EVC ZINVOL? WAT? HVC In kaart brengen van je competenties geen vaste lijst geen vaste norm geen vaste procedure EVC Je competenties beoordelen = TEST!!!!! een vaste lijst competenties een vast

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering

Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering WERKGELEGENHEIDSBELEID Aanvraagdossier tot erkenning en/of financiering In het kader van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning van de financiering van de plaatselijke initiatieven voor

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Opleidingsfonds dienstencheques

Opleidingsfonds dienstencheques Opleidingsfonds dienstencheques Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming Als de werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques

Nadere informatie

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien.

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 17 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Opleidingen 50-plussers - Stand van zaken. Eind 2013 waren

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld.

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld. Referentie : 2009-01 Datum : 23 janvier 2009 Contact : Janaina Costa Tel : 02/ 524 98 52 Mail : janaina.costa@health.fgov.be Mevrouw, mijnheer, De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/065 ADVIES NR 10/14 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN CEVORA IN

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/136 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2009, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie