op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de"

Transcriptie

1 op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan GA Harderwijk Telefoon: (0341) Aanvang uur Ontvangst vanaf uur

2 Algemene vergadering 11 april 2013 A G E N D A 1 Welkom en opening vergadering 2 Vaststellen agenda 3 Mededelingen voorzitter en secretaris 4 Behandeling verslag Algemene Vergadering van 12 april Behandeling jaarverslag bestuur 6 Bestuurszaken a Beleid 2013/wat willen we bereiken i In overleg met Omnia Wonen deelnemen van bestuursleden aan diverse projecten. ii Informatie over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen. iii informatie naar participanten iv Cursus voor bewonerscommissies v Kennisvergroting bestuursleden b Bestuurmutaties 7 Ingekomen stukken huurders of huurdersorganisaties 8 Presentaties a Hr v Dijk renovatie Rondom de Binnenhof b Mw. I. van de Beek mens en buurt 9 Rondvraag 10 Sluiting Jaarvergadering S.H.O.W. 11 april 2013

3 Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 11 april 2013, aanvang uur Dick Penning (voorzitter), Arnold Copier (penningmeester), Herman Kost (secretaris), Dick Deirkauf, André Smulders, Elly Groot en Rinus van Norde. Van Omnia Wonen De heer A. Bouwmeester (lid Raad van Commissarissen) De heer E. Zuidwijk (lid Management Team) Mevrouw I. van de Beek (procesmanager Mens & Buurt) Caroline Bredeweg (verslag) Afwezig m.b. Van de huurders Caro Scheringa (bestuurslid S.H.O.W.) Zie presentielijst 1. Welkom en opening vergadering Voorzitter Dick Penning opent de vergadering om uur. Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten, in het bijzonder de heer Arjen Bouwmeester, huurderscommissaris van Omnia Wonen, de heer Eric Zuidwijk en mevrouw Ineke van de Beek van Omnia Wonen en de heer Kromkamp uit Nunspeet, die vanavond een presentatie voor ons gaat verzorgen over de renovatiewerkzaamheden rondom de Binnenhof in Nunspeet. Vanavond vieren we het eerste lustrum van de S.H.O.W., vandaar koffie met een gebakje, aldus de voorzitter. In 2008 werd in juni de installatievergadering gehouden. De installatie vond plaats door de heer Van de Ven, directeur-bestuurder van Omnia Wonen. Begonnen als vreemdelingen in het land van huurders en verhuurders hebben de bestuursleden zich door het volgen van diverse cursussen snel ingewerkt. Met gepaste trots kan nu vermeld worden dat Omnia Wonen graag het advies van de S.H.O.W. inwint en prijs stelt op hun inzichten en meningen. De verhouding met Omnia Wonen was en is goed. Voorbeeld hiervan is de gezamenlijke protestactie tegen de verhuurdersheffing en ander overheidsmaatregelen op 12 februari jl. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen secretaris De secretaris verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen, indien dit nog niet is gedaan. Er zijn geen ingekomen stukken of afmeldingen voor vanavond ontvangen.

4 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 2/5 4. Behandeling verslag Algemene Vergadering van 12 april 2012 Naar aanleiding van: Pagina 4, zonnepanelen: Desgevraagd meldt de voorzitter dat Omnia Wonen binnenkort een proef gaat uitvoeren. De notulen worden voor akkoord ondertekend. 5. Behandeling jaarverslag bestuur Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. 6. Bestuurszaken a. Beleid 2013/wat willen we bereiken Het beleid voor 2013 tot 2015 is te vinden op: Enige punten hieruit zijn: In overleg met Omnia Wonen deelnemen van bestuursleden aan diverse projecten: Deelname aan overleg met de ketenpartners van Omnia Wonen (ondernemingen die uit naam van Omnia Wonen het onderhoud van de woningen voor hun rekening nemen). Elk jaar wordt de S.H.O.W. uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de Rondetafelbijeenkomsten die in de diverse vestigingsplaatsen van Omnia Wonen worden gehouden. Prestatieafspraken: Omnia Wonen maakt prestatieafspraken met de gemeenten waar zij woningbezit heeft over sloop/nieuwbouw/renovaties etc. In Harderwijk heeft de gemeente er geen bezwaar tegen dat de S.H.O.W. bij die besprekingen aanwezig is. Dick Deirkauf vertegenwoordigt daar de S.H.O.W. In Amersfoort is de S.H.O.W. uitgenodigd een duurzaamheidsverklaring mede te ondertekenen, samen met Omnia Wonen. In deze verklaring zijn afspraken vastgelegd om huurwoningen binnen een aantal jaren op een bepaald energieniveau te brengen. Omnia Wonen heeft daartoe in Amersfoort een intentieverklaring getekend: daar waar Omnia Wonen gaat renoveren of nieuwbouw gaat plegen houdt ze rekening met die energiebesparende maatregelen (binnen het budget). Informatie over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen door Rinus van Norde Het adviesrecht komt voort uit de overlegwet: De S.H.O.W. heeft recht op informatie en adviesrecht: gevraagd of ongevraagd op beleidsniveau. Hiervoor geldt een tijdschema: binnen zes weken moet de S.H.O.W. op een voorgestelde beleidswijziging reageren. In die tijd kan de S.H.O.W. informatie inwinnen en eventueel advies vragen aan bijvoorbeeld de Woonbond. Omnia Wonen hoeft een advies niet op te volgen: alleen bij wijziging servicekosten is het nodig dat de S.H.O.W. een positief advies afgeeft. Voor overige zaken is er alleen instemmingsrecht, wat Omnia Wonen wel belangrijk vindt want immers: het advies van de S.H.O.W. geeft de mening van de huurders weer! Omnia Wonen en de S.H.O.W. hebben een samenwerkingsovereenkomst die dit jaar na vijf jaar wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

5 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 3/5 In de afgelopen maanden is de S.H.O.W. advies gevraagd over het asbestbeleid, de huurverhoging 2013 (loopt nog), beleidswijziging binnenrenovaties en herziening energiebeleid. De uitgebrachte adviezen werden niet altijd door Omnia Wonen overgenomen, maar wel altijd gemotiveerd afgewezen: soms win je wat, soms niet, aldus de heer Van Norde. Maar door goed en helder overleg kunnen verschillen van meningen worden overbrugd; de S.H.O.W. is Omnia Wonen hier dankbaar voor. Op de website kunt u meer adviezen e.d. vinden. Informatie naar participanten door secretaris Herman Kost Het forum op de website loopt helaas nog niet zo goed. Via een prijsvraag is getracht meer huurders actief betrokken bij de S.H.O.W. te krijgen, ook dit is niet echt gelukt. Een groter succes is behaald met de onlangs gehouden actie tegen de kabinetsplannen in Den Haag: hiermee zijn ruim adressen verkregen. Die adressen worden door de S.H.O.W. op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W. en Omnia Wonen. Wel is met Omnia Wonen afgesproken dat zij eerst de kans krijgt haar huurders in te lichten als zij dat nodig vindt. De S.H.O.W. volgt dan later met publicatie op haar eigen website en via de eigen nieuwsbrief. Het aantal bezoekers op de website is de laatste maanden ruim gestegen en begint dus goed te lopen. Cursussen voor bewonerscommissies door penningmeester Arnold Copier De S.H.O.W. is lid van de Nederlandse Woonbond. De S.H.O.W. heeft diverse nuttige cursussen via de Woonbond gevolgd, onder andere over huurrecht, social media en energiebeleid. Ook dit jaar staan er weer diverse cursussen op stapel. De heer Copier roept de aanwezigen op ook eens deel te nemen aan een cursus. Dit wordt volledig vergoed door de S.H.O.W.! De S.H.O.W. zou het enorm op prijs stellen als de bewonerscommissies deel nemen aan een cursus. Juist nu is scholing belangrijk, ook voor de bewonerscommissies! Zodat een geschoold antwoord kan worden gegeven op vragen van Omnia Wonen. Het cursusaanbod volgt binnenkort via de mail. Ook is het mogelijk dat bewonerscommissies hun eigen website krijgen! Als u dit wilt, neem dan even contact op met de penningmeester. b. Bestuursmutaties door voorzitter Dick Penning Dit jaar zijn aftredend Elly Groot, Herman Kost en Herman Thomas. De beide heren zijn door het bestuur in hun functie herkozen. Elly Groot echter heeft om persoonlijke redenen afgezien van een nieuwe termijn. Zij is een nieuwe bewonerscommissie begonnen in de Meenthehof in Steenwijk en wil hierin haar energie gaan steken. Het bestuur is Elly dankbaar voor haar inzet in de afgelopen drie jaren. Door het vertrek van mevrouw Groot is een vacature ontstaan in het bestuur. Gegadigden worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een jongere kandidaat.

6 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 4/5 7. Ingekomen stukken huurders of huurdersorganisaties Er zijn geen ingekomen stukken. 8. Presentatie de heer Kromkamp over de renovatie woningen rondom De Binnenhof De heer Kromkamp leest de brief voor namens de heer Ab van Dijk van de BAG (Bewoners Adviesgroep) die vanavond helaas niet aanwezig kon zijn. Een gedeelte hieruit: Na acht jaar intensief onderhandelen door de bewonerscommissie met eerst de WOB en later met Omnia Wonen, heeft dit geleid tot een grootscheepse renovatie die door de firma Hegeman tot volle tevredenheid van de bewoners is uitgevoerd. Er is enorm hard gewerkt door iedereen! Samengevat: het was vermoeiend, maar met het resultaat zijn we enorm blij. Namens de bewoners is er een inzamelingsactie geweest om al het personeel van Hegeman persoonlijk te kunnen bedanken. Tot slot volgt een prachtige DVD-presentatie van de renovatiewerkzaamheden. De heren Kromkamp en Van Dijk worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Presentatie Ineke van de Beek, procesmanager Mens & Buurt van Omnia Wonen Met behulp van een PowerPoint presentatie geeft Ineke van de Beek een presentatie over het proces Mens & Buurt (de sheets gaan als bijlage bij dit verslag). Gekozen is voor de naam Mens & Buurt, omdat dit goed weergeeft waar dit proces voor staat: Mens: gericht op de mens die niet goed in staat is de regie over het eigen leven te voeren en deze op weg te helpen. Buurt: zijn er genoeg kansen voor de ontplooiing van mensen in de buurt? Doel is leefbare buurten waarin voldoende kansen zijn voor de ontplooiing van mensen (buurt en wijk), gericht op kansen. Het proces Mens & Buurt is ondersteunend aan het proces Wonen met betrekking tot complexe overlastzaken. Voor het voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstand is een samenwerking opgestart met de gemeente en de maatschappelijke dienstverlening in Nunspeet. Dit heeft tot resultaat gehad dat er in 2012 geen huisuitzettingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 9 huisuitzettingen in 2011! Het werkt dus goed om er bovenop te zitten als een huurder de huur niet op tijd betaald. De pilot wordt daarom verder uitgebreid naar andere plaatsen. Tot slot worden de aanwezigen uitgenodigd onderwerpen aan te dragen voor de bewonerscommissiedag die Omnia samen met de S.H.O.W. organiseert. Vragen naar aanleiding van deze presentatie: Worden klachten geregistreerd in een automatiseringssysteem? Antwoord: Ja, hier is een systeem voor. Kan er rechtstreeks contact worden gemaakt met het proces Mens & Buurt?

7 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 5/5 Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Dit hoeft niet persé via de woonadviseur. Wat is het voordeel/de filosofie van het KCC? Antwoord: De bewoners van Omnia Wonen zijn over het algemeen tevreden. Alleen de bereikbaarheid van de meeste woonwinkels liet te wensen over: de meeste zijn maar enkele uren per dag open. De medewerkers van het KCC zijn de hele dag bereikbaar. Hoe komt een oudere bewoner zonder Internet te weten welke woningen er vrij zijn? Antwoord: Hier komt nog een oplossing voor, er wordt wel aan gedacht. Wat valt onder leefbaarheid? Antwoord: De definitie van leefbaarheid is onder andere dat er goed geleefd kan worden. Ook veiligheid speelt hierbij een grote rol. Op 6 mei wordt de definitie van leefbaarheid bij Omnia Wonen vastgesteld. Krijgen de bewonerscommissies informatie over de nieuwe structuur bij Omnia Wonen? Antwoord: Het is inderdaad een goed idee om dit op papier te zetten. Punt wordt meegenomen. 9. Rondvraag Mevrouw Haverkamp namens bewonerscommissie De Binnenhof is teleurgesteld in de woonconsulent in Nunspeet. Op s of ingesproken berichtjes wordt niet gereageerd. De heer Zuidwijk gaat dit na en zorgt ervoor dat er een afspraak komt waarbij hijzelf ook aanwezig zal zijn. De heer Beuving van de Operadreef: wil graag dat de bewonerscommissie geïnformeerd wordt als er iets gebeurd in het complex, bijvoorbeeld een grote reparatie of huis-uitzetting. Punt wordt meegenomen. Mevrouw Penning merkt op dat de bewonerscommissie niet altijd wordt geïnformeerd. Laatst is een brief over een renovatieproject eerst naar de bewoners gestuurd en niet naar de bewonerscommissie. Maar de bewoners gaan bij vragen wel naar de leden van de bewonerscommissie en dan is het handig als je weet waar het over gaat! Mevrouw Penning heeft dit inmiddels al geregeld met de betreffende medewerker van Omnia Wonen, maar ziet het in de toekomst graag anders! Punt wordt meegenomen. 10. Sluiting De heer Penning bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om uur. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een hapje en drankje in de bar. Harderwijk, april 2014 D. Penning H. Kost Voorzitter Secretaris

8 Proces Mens en Buurt Presentatie april 2013

9 Rol Omnia Wonen Primaire taak woningcorporatie: verhuren van woningen aan de doelgroep en het waarborgen van woongenot. Proces Mens en Buurt: Ineke van de Beek Minke Pieters Martin Nagelhout (projecten)

10 Missie Betere kansen bieden op grotere zelfstandigheid. Betere kansen voor de mens op zelfstandigheid = leven in eigen hand, zelfredzaam, zelfregie, tevredenheid. Betere kansen in de buurt = kansen op plezierige en veilige woonomgeving.

11 Uitgangspunten Uit: Ondernemingsplan en Klantvisie Maatwerk in wonen Duurzaamheid in wonen Zelfregie Alert Bekwaam Verbindend

12 Mens en Buurt

13 Aandachtsgebieden Aanpakken complexe overlast Maatschappelijk netwerk benutten Leefbaarheid in de buurt/wijk/complex Bewonersparticipatie Expertise deskundigheidsbevordering Sociale begeleiding van projecten

14 (lokale) Overheid Sociaal netwerk Maatschappelijke organisaties (zorg en welzijn) Hulpdiensten Collega woningcorporaties Huurder organisaties Ketenpartners SVO / VIA / Humanitas / Multitoon / Gresbo / Perspectief

15 Complexe overlast Definitie complexe woonoverlast: Het woongenot van omwonende wordt regelmatig verstoord; De vrijheid van omwonende wordt regelmatig belemmerd en/of er worden strafbare feiten gepleegd; Schade toebrengen aan zichzelf of aan eigendommen van anderen in de woonomgeving; Discriminatie of belediging van buurtbewoners op grond van wettelijk strafbare gronden; Beperking: woonoverlast wordt ervaren in de woning zelf of de directe omgeving van de woning.

16 Signaleren Voorkomen is beter dan genezen: hoe vroeger er een probleem geconstateerd wordt hoe sneller er adequate hulpverlening kan worden ingezet. (expertise) Medewerkers die achter de voordeur komen zijn oren en ogen van Omnia Wonen. Zij kunnen goed signaleren of situaties herkennen.

17 Persoonlijk contact Wij zijn sociaal en maatschappij gedreven, gericht op omgeving en oplossingen. We verbinden ons met onze klanten en bieden perspectief op zelfregie. We willen onze huurders voorzien van faciliteiten die het sociaal contact van onze huurders, die daartoe zelf niet goed in staat zijn, bevorderen met mensen in de buurt en/of vanuit eigen netwerk. Hiertoe schakelen wij ons maatschappelijk netwerk in.

18 Maatschappelijk netwerk We zijn alert op signalen dat bewoners in de knel raken door sociale problemen. In die gevallen werken we nauw samen met onze ketenpartners die hun specifieke deskundigheden inzetten. Wij zijn collegiaal, verbinden ons in netwerken en werken samen met onze partners.

19 Hoe werkt Mens en Buurt Route overlast: KCC woonadviseur consulent Mens en Buurt (tweedelijns) Route bewonerscommissie: via woonadviseur in eigen gemeente indien noodzakelijk kan consulent Mens en Buurt ingeschakeld worden. Sociaal beleid (hennep vervuiling voorkoming huisuitzetting) Bewonerscommissiedag

20 Vragen? Onderwerpen voor bewonerscommissiedag?

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

4. Behandeling verslag vergadering 10 april Behandeling ingekomen stukken bewonerscommissies en/of huurders

4. Behandeling verslag vergadering 10 april Behandeling ingekomen stukken bewonerscommissies en/of huurders Algemene vergadering 9 april 2015 A G E N D A 1. Welkom en opening vergadering 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen secretaris 4. Behandeling verslag vergadering 10 april 2014 5. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Jaarplan Omnia Wonen 2013 OP KOERS BLIJVEN Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Kabinet kwam in het regeerakkoord met harde uitspraken over de corporatiesector.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Multifunctioneel Zalencentrum de Kiekmure Tesselschadelaan GA Harderwijk Aanvang uur, beoogde eindtijd uur.

Multifunctioneel Zalencentrum de Kiekmure Tesselschadelaan GA Harderwijk Aanvang uur, beoogde eindtijd uur. Multifunctioneel Zalencentrum de Kiekmure Tesselschadelaan 1 3842 GA Harderwijk Aanvang 19.30 uur, beoogde eindtijd 21.30 uur. Algemene vergadering 7 april 2016 A G E N D A 1. Welkom en opening vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden. Voorwoord. Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de huurdersvereniging,

Nadere informatie

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden.

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden. Jaargang 8, nummer 2 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat ook nu weer voor alle lezers een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk speelden, maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Wat treft

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december STOK WERKPLAN 2013 De vereniging STOK behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex wanneer het gaat over zaken, die vele of alle huurders aangaan. Het STOK-bestuur vergadert maandelijks en heeft circa

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXX te Amsterdam Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder 1 www.huurdersvereniging-landsmeer.nl Op vrijdag 20 mei zal de 23e jaarvergadering plaatsvinden om 20.00u in het gebouw van JONGE KRACHT in de

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud

JAARVERSLAG Inhoud JAARVERSLAG 2016 Inhoud Pagina 1 Voorwoord Pagina 2 Samenstelling bestuur Huurdersraad Vidomes Website Spreekuur Wat doet de Huurdersraad voor de Huurders en de bewonerscommissies Pagina 3/4 Vergaderingen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens 2015-2016 De Bewonersraad signaleert voor de komende jaren belangrijke en voor huurders ingrijpende wijzigingen op het gebied van de volkshuisvesting. Wijzigingen die voor een belangrijk

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1 STOK WERKPLAN 2014 De STOK is de vereniging van bewonerscommissies, bestaande uit huurders van Bo-Ex die zich vrijwillig actief inzetten voor hun complex en directe woonomgeving, en heeft als doel de belangen

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van het overleg op 5 februari 2015 van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 5 februari 2015 Aanvang 20.00 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VOORWOORD

Jaarverslag 2016 VOORWOORD Jaarverslag 2016 VOORWOORD Zoals vorige jaren was ook 2016 weer een jaar met veel overleg en gesprekken met Maasdelta en verschillende andere partijen. Waaronder ons vaste overleg met de drie andere Huurdersraden

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL WAVER - DUIVENDRECHT - OUDERKERK aan de AMSTEL VERSLAG BIJEENKOMST HUURDERSVERENIGING EN BEWONERSCOMMISSIES IN HET DIENSTENCENTRUM TE OUDERKERK A/D AMSTEL, DD. 11 DECEMBER

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurders MeerWonen

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurders MeerWonen Huishoudelijk Reglement Stichting Huurders MeerWonen Datum: 21 maart 2016 In het reglement wordt verstaan onder H.M.W. Stichting Huurders MeerWonen Woningstichting Stichting MeerWonen B.C. Bewoners Commissies

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Telefoon K.v.K Zoetermeer

Telefoon K.v.K Zoetermeer Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer Fonteinbos 1C 2715 XB Zoetermeer Telefoon 079-343 46 21 E-mail hbvz@ziggo.nl Giro 8327605 K.v.K Zoetermeer 27193942 www.hbvz.nl Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HOOD MAANDAG 13 APRIL 2015 VREDESKERK VAN VOLLENHOVENKADE 21

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HOOD MAANDAG 13 APRIL 2015 VREDESKERK VAN VOLLENHOVENKADE 21 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HOOD MAANDAG 13 APRIL 2015 VREDESKERK VAN VOLLENHOVENKADE 21 Aanwezig bestuur: Dhr. A. Korteweg (voorzitter), Dhr. A. Kleijwegt (vice-voorzitter), mw. J. Cambier (secretaris),

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 9 april 2015 in het MULTIFUNCTIONEEL ZALENCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie