op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de"

Transcriptie

1 op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan GA Harderwijk Telefoon: (0341) Aanvang uur Ontvangst vanaf uur

2 Algemene vergadering 11 april 2013 A G E N D A 1 Welkom en opening vergadering 2 Vaststellen agenda 3 Mededelingen voorzitter en secretaris 4 Behandeling verslag Algemene Vergadering van 12 april Behandeling jaarverslag bestuur 6 Bestuurszaken a Beleid 2013/wat willen we bereiken i In overleg met Omnia Wonen deelnemen van bestuursleden aan diverse projecten. ii Informatie over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen. iii informatie naar participanten iv Cursus voor bewonerscommissies v Kennisvergroting bestuursleden b Bestuurmutaties 7 Ingekomen stukken huurders of huurdersorganisaties 8 Presentaties a Hr v Dijk renovatie Rondom de Binnenhof b Mw. I. van de Beek mens en buurt 9 Rondvraag 10 Sluiting Jaarvergadering S.H.O.W. 11 april 2013

3 Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 11 april 2013, aanvang uur Dick Penning (voorzitter), Arnold Copier (penningmeester), Herman Kost (secretaris), Dick Deirkauf, André Smulders, Elly Groot en Rinus van Norde. Van Omnia Wonen De heer A. Bouwmeester (lid Raad van Commissarissen) De heer E. Zuidwijk (lid Management Team) Mevrouw I. van de Beek (procesmanager Mens & Buurt) Caroline Bredeweg (verslag) Afwezig m.b. Van de huurders Caro Scheringa (bestuurslid S.H.O.W.) Zie presentielijst 1. Welkom en opening vergadering Voorzitter Dick Penning opent de vergadering om uur. Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten, in het bijzonder de heer Arjen Bouwmeester, huurderscommissaris van Omnia Wonen, de heer Eric Zuidwijk en mevrouw Ineke van de Beek van Omnia Wonen en de heer Kromkamp uit Nunspeet, die vanavond een presentatie voor ons gaat verzorgen over de renovatiewerkzaamheden rondom de Binnenhof in Nunspeet. Vanavond vieren we het eerste lustrum van de S.H.O.W., vandaar koffie met een gebakje, aldus de voorzitter. In 2008 werd in juni de installatievergadering gehouden. De installatie vond plaats door de heer Van de Ven, directeur-bestuurder van Omnia Wonen. Begonnen als vreemdelingen in het land van huurders en verhuurders hebben de bestuursleden zich door het volgen van diverse cursussen snel ingewerkt. Met gepaste trots kan nu vermeld worden dat Omnia Wonen graag het advies van de S.H.O.W. inwint en prijs stelt op hun inzichten en meningen. De verhouding met Omnia Wonen was en is goed. Voorbeeld hiervan is de gezamenlijke protestactie tegen de verhuurdersheffing en ander overheidsmaatregelen op 12 februari jl. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen secretaris De secretaris verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen, indien dit nog niet is gedaan. Er zijn geen ingekomen stukken of afmeldingen voor vanavond ontvangen.

4 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 2/5 4. Behandeling verslag Algemene Vergadering van 12 april 2012 Naar aanleiding van: Pagina 4, zonnepanelen: Desgevraagd meldt de voorzitter dat Omnia Wonen binnenkort een proef gaat uitvoeren. De notulen worden voor akkoord ondertekend. 5. Behandeling jaarverslag bestuur Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. 6. Bestuurszaken a. Beleid 2013/wat willen we bereiken Het beleid voor 2013 tot 2015 is te vinden op: Enige punten hieruit zijn: In overleg met Omnia Wonen deelnemen van bestuursleden aan diverse projecten: Deelname aan overleg met de ketenpartners van Omnia Wonen (ondernemingen die uit naam van Omnia Wonen het onderhoud van de woningen voor hun rekening nemen). Elk jaar wordt de S.H.O.W. uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de Rondetafelbijeenkomsten die in de diverse vestigingsplaatsen van Omnia Wonen worden gehouden. Prestatieafspraken: Omnia Wonen maakt prestatieafspraken met de gemeenten waar zij woningbezit heeft over sloop/nieuwbouw/renovaties etc. In Harderwijk heeft de gemeente er geen bezwaar tegen dat de S.H.O.W. bij die besprekingen aanwezig is. Dick Deirkauf vertegenwoordigt daar de S.H.O.W. In Amersfoort is de S.H.O.W. uitgenodigd een duurzaamheidsverklaring mede te ondertekenen, samen met Omnia Wonen. In deze verklaring zijn afspraken vastgelegd om huurwoningen binnen een aantal jaren op een bepaald energieniveau te brengen. Omnia Wonen heeft daartoe in Amersfoort een intentieverklaring getekend: daar waar Omnia Wonen gaat renoveren of nieuwbouw gaat plegen houdt ze rekening met die energiebesparende maatregelen (binnen het budget). Informatie over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen door Rinus van Norde Het adviesrecht komt voort uit de overlegwet: De S.H.O.W. heeft recht op informatie en adviesrecht: gevraagd of ongevraagd op beleidsniveau. Hiervoor geldt een tijdschema: binnen zes weken moet de S.H.O.W. op een voorgestelde beleidswijziging reageren. In die tijd kan de S.H.O.W. informatie inwinnen en eventueel advies vragen aan bijvoorbeeld de Woonbond. Omnia Wonen hoeft een advies niet op te volgen: alleen bij wijziging servicekosten is het nodig dat de S.H.O.W. een positief advies afgeeft. Voor overige zaken is er alleen instemmingsrecht, wat Omnia Wonen wel belangrijk vindt want immers: het advies van de S.H.O.W. geeft de mening van de huurders weer! Omnia Wonen en de S.H.O.W. hebben een samenwerkingsovereenkomst die dit jaar na vijf jaar wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

5 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 3/5 In de afgelopen maanden is de S.H.O.W. advies gevraagd over het asbestbeleid, de huurverhoging 2013 (loopt nog), beleidswijziging binnenrenovaties en herziening energiebeleid. De uitgebrachte adviezen werden niet altijd door Omnia Wonen overgenomen, maar wel altijd gemotiveerd afgewezen: soms win je wat, soms niet, aldus de heer Van Norde. Maar door goed en helder overleg kunnen verschillen van meningen worden overbrugd; de S.H.O.W. is Omnia Wonen hier dankbaar voor. Op de website kunt u meer adviezen e.d. vinden. Informatie naar participanten door secretaris Herman Kost Het forum op de website loopt helaas nog niet zo goed. Via een prijsvraag is getracht meer huurders actief betrokken bij de S.H.O.W. te krijgen, ook dit is niet echt gelukt. Een groter succes is behaald met de onlangs gehouden actie tegen de kabinetsplannen in Den Haag: hiermee zijn ruim adressen verkregen. Die adressen worden door de S.H.O.W. op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W. en Omnia Wonen. Wel is met Omnia Wonen afgesproken dat zij eerst de kans krijgt haar huurders in te lichten als zij dat nodig vindt. De S.H.O.W. volgt dan later met publicatie op haar eigen website en via de eigen nieuwsbrief. Het aantal bezoekers op de website is de laatste maanden ruim gestegen en begint dus goed te lopen. Cursussen voor bewonerscommissies door penningmeester Arnold Copier De S.H.O.W. is lid van de Nederlandse Woonbond. De S.H.O.W. heeft diverse nuttige cursussen via de Woonbond gevolgd, onder andere over huurrecht, social media en energiebeleid. Ook dit jaar staan er weer diverse cursussen op stapel. De heer Copier roept de aanwezigen op ook eens deel te nemen aan een cursus. Dit wordt volledig vergoed door de S.H.O.W.! De S.H.O.W. zou het enorm op prijs stellen als de bewonerscommissies deel nemen aan een cursus. Juist nu is scholing belangrijk, ook voor de bewonerscommissies! Zodat een geschoold antwoord kan worden gegeven op vragen van Omnia Wonen. Het cursusaanbod volgt binnenkort via de mail. Ook is het mogelijk dat bewonerscommissies hun eigen website krijgen! Als u dit wilt, neem dan even contact op met de penningmeester. b. Bestuursmutaties door voorzitter Dick Penning Dit jaar zijn aftredend Elly Groot, Herman Kost en Herman Thomas. De beide heren zijn door het bestuur in hun functie herkozen. Elly Groot echter heeft om persoonlijke redenen afgezien van een nieuwe termijn. Zij is een nieuwe bewonerscommissie begonnen in de Meenthehof in Steenwijk en wil hierin haar energie gaan steken. Het bestuur is Elly dankbaar voor haar inzet in de afgelopen drie jaren. Door het vertrek van mevrouw Groot is een vacature ontstaan in het bestuur. Gegadigden worden opgeroepen zich te melden bij het bestuur. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een jongere kandidaat.

6 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 4/5 7. Ingekomen stukken huurders of huurdersorganisaties Er zijn geen ingekomen stukken. 8. Presentatie de heer Kromkamp over de renovatie woningen rondom De Binnenhof De heer Kromkamp leest de brief voor namens de heer Ab van Dijk van de BAG (Bewoners Adviesgroep) die vanavond helaas niet aanwezig kon zijn. Een gedeelte hieruit: Na acht jaar intensief onderhandelen door de bewonerscommissie met eerst de WOB en later met Omnia Wonen, heeft dit geleid tot een grootscheepse renovatie die door de firma Hegeman tot volle tevredenheid van de bewoners is uitgevoerd. Er is enorm hard gewerkt door iedereen! Samengevat: het was vermoeiend, maar met het resultaat zijn we enorm blij. Namens de bewoners is er een inzamelingsactie geweest om al het personeel van Hegeman persoonlijk te kunnen bedanken. Tot slot volgt een prachtige DVD-presentatie van de renovatiewerkzaamheden. De heren Kromkamp en Van Dijk worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Presentatie Ineke van de Beek, procesmanager Mens & Buurt van Omnia Wonen Met behulp van een PowerPoint presentatie geeft Ineke van de Beek een presentatie over het proces Mens & Buurt (de sheets gaan als bijlage bij dit verslag). Gekozen is voor de naam Mens & Buurt, omdat dit goed weergeeft waar dit proces voor staat: Mens: gericht op de mens die niet goed in staat is de regie over het eigen leven te voeren en deze op weg te helpen. Buurt: zijn er genoeg kansen voor de ontplooiing van mensen in de buurt? Doel is leefbare buurten waarin voldoende kansen zijn voor de ontplooiing van mensen (buurt en wijk), gericht op kansen. Het proces Mens & Buurt is ondersteunend aan het proces Wonen met betrekking tot complexe overlastzaken. Voor het voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstand is een samenwerking opgestart met de gemeente en de maatschappelijke dienstverlening in Nunspeet. Dit heeft tot resultaat gehad dat er in 2012 geen huisuitzettingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 9 huisuitzettingen in 2011! Het werkt dus goed om er bovenop te zitten als een huurder de huur niet op tijd betaald. De pilot wordt daarom verder uitgebreid naar andere plaatsen. Tot slot worden de aanwezigen uitgenodigd onderwerpen aan te dragen voor de bewonerscommissiedag die Omnia samen met de S.H.O.W. organiseert. Vragen naar aanleiding van deze presentatie: Worden klachten geregistreerd in een automatiseringssysteem? Antwoord: Ja, hier is een systeem voor. Kan er rechtstreeks contact worden gemaakt met het proces Mens & Buurt?

7 Verslag : Algemene vergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Datum : 11 april 2013 Pagina : 5/5 Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Dit hoeft niet persé via de woonadviseur. Wat is het voordeel/de filosofie van het KCC? Antwoord: De bewoners van Omnia Wonen zijn over het algemeen tevreden. Alleen de bereikbaarheid van de meeste woonwinkels liet te wensen over: de meeste zijn maar enkele uren per dag open. De medewerkers van het KCC zijn de hele dag bereikbaar. Hoe komt een oudere bewoner zonder Internet te weten welke woningen er vrij zijn? Antwoord: Hier komt nog een oplossing voor, er wordt wel aan gedacht. Wat valt onder leefbaarheid? Antwoord: De definitie van leefbaarheid is onder andere dat er goed geleefd kan worden. Ook veiligheid speelt hierbij een grote rol. Op 6 mei wordt de definitie van leefbaarheid bij Omnia Wonen vastgesteld. Krijgen de bewonerscommissies informatie over de nieuwe structuur bij Omnia Wonen? Antwoord: Het is inderdaad een goed idee om dit op papier te zetten. Punt wordt meegenomen. 9. Rondvraag Mevrouw Haverkamp namens bewonerscommissie De Binnenhof is teleurgesteld in de woonconsulent in Nunspeet. Op s of ingesproken berichtjes wordt niet gereageerd. De heer Zuidwijk gaat dit na en zorgt ervoor dat er een afspraak komt waarbij hijzelf ook aanwezig zal zijn. De heer Beuving van de Operadreef: wil graag dat de bewonerscommissie geïnformeerd wordt als er iets gebeurd in het complex, bijvoorbeeld een grote reparatie of huis-uitzetting. Punt wordt meegenomen. Mevrouw Penning merkt op dat de bewonerscommissie niet altijd wordt geïnformeerd. Laatst is een brief over een renovatieproject eerst naar de bewoners gestuurd en niet naar de bewonerscommissie. Maar de bewoners gaan bij vragen wel naar de leden van de bewonerscommissie en dan is het handig als je weet waar het over gaat! Mevrouw Penning heeft dit inmiddels al geregeld met de betreffende medewerker van Omnia Wonen, maar ziet het in de toekomst graag anders! Punt wordt meegenomen. 10. Sluiting De heer Penning bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om uur. Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een hapje en drankje in de bar. Harderwijk, april 2014 D. Penning H. Kost Voorzitter Secretaris

8 Proces Mens en Buurt Presentatie april 2013

9 Rol Omnia Wonen Primaire taak woningcorporatie: verhuren van woningen aan de doelgroep en het waarborgen van woongenot. Proces Mens en Buurt: Ineke van de Beek Minke Pieters Martin Nagelhout (projecten)

10 Missie Betere kansen bieden op grotere zelfstandigheid. Betere kansen voor de mens op zelfstandigheid = leven in eigen hand, zelfredzaam, zelfregie, tevredenheid. Betere kansen in de buurt = kansen op plezierige en veilige woonomgeving.

11 Uitgangspunten Uit: Ondernemingsplan en Klantvisie Maatwerk in wonen Duurzaamheid in wonen Zelfregie Alert Bekwaam Verbindend

12 Mens en Buurt

13 Aandachtsgebieden Aanpakken complexe overlast Maatschappelijk netwerk benutten Leefbaarheid in de buurt/wijk/complex Bewonersparticipatie Expertise deskundigheidsbevordering Sociale begeleiding van projecten

14 (lokale) Overheid Sociaal netwerk Maatschappelijke organisaties (zorg en welzijn) Hulpdiensten Collega woningcorporaties Huurder organisaties Ketenpartners SVO / VIA / Humanitas / Multitoon / Gresbo / Perspectief

15 Complexe overlast Definitie complexe woonoverlast: Het woongenot van omwonende wordt regelmatig verstoord; De vrijheid van omwonende wordt regelmatig belemmerd en/of er worden strafbare feiten gepleegd; Schade toebrengen aan zichzelf of aan eigendommen van anderen in de woonomgeving; Discriminatie of belediging van buurtbewoners op grond van wettelijk strafbare gronden; Beperking: woonoverlast wordt ervaren in de woning zelf of de directe omgeving van de woning.

16 Signaleren Voorkomen is beter dan genezen: hoe vroeger er een probleem geconstateerd wordt hoe sneller er adequate hulpverlening kan worden ingezet. (expertise) Medewerkers die achter de voordeur komen zijn oren en ogen van Omnia Wonen. Zij kunnen goed signaleren of situaties herkennen.

17 Persoonlijk contact Wij zijn sociaal en maatschappij gedreven, gericht op omgeving en oplossingen. We verbinden ons met onze klanten en bieden perspectief op zelfregie. We willen onze huurders voorzien van faciliteiten die het sociaal contact van onze huurders, die daartoe zelf niet goed in staat zijn, bevorderen met mensen in de buurt en/of vanuit eigen netwerk. Hiertoe schakelen wij ons maatschappelijk netwerk in.

18 Maatschappelijk netwerk We zijn alert op signalen dat bewoners in de knel raken door sociale problemen. In die gevallen werken we nauw samen met onze ketenpartners die hun specifieke deskundigheden inzetten. Wij zijn collegiaal, verbinden ons in netwerken en werken samen met onze partners.

19 Hoe werkt Mens en Buurt Route overlast: KCC woonadviseur consulent Mens en Buurt (tweedelijns) Route bewonerscommissie: via woonadviseur in eigen gemeente indien noodzakelijk kan consulent Mens en Buurt ingeschakeld worden. Sociaal beleid (hennep vervuiling voorkoming huisuitzetting) Bewonerscommissiedag

20 Vragen? Onderwerpen voor bewonerscommissiedag?

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Een Eigen Kracht-conferentie is snel geregeld en kan daardoor een preventieve en effectieve uitwerking hebben Inhoud 2 Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie