Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere"

Transcriptie

1 Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere

2 Onderdelen Raadsledenacademie Collectief Reflectie Opleiding Informatiebron en Inspiratie en training Studie-dagen Raad Intervisie en Coaching Mijn Opleidingen Wat is er te doen? Werkbezoeken PM Inspiratiesessies Doorwerkprogramma Raad De digitale leeskamer Vastgesteld Presidium Projectplan Raadsleden Academie Almere

3 Inhoudsopgave 1. Aanleiding Doelstellingen Basisinrichting Onderdelen Raadsledenacademie Groepsgewijze Professionalisering Reflectie en inspiratie Persoonlijke opleiding Informatieaanbod van inwoners, maatschappelijke organisaties en het college/de ambtelijke organisatie Procedurele en financiële randvoorwaarden Actielijst Bijlagen Projectplan Raadsleden Academie Almere 3

4 1. Aanleiding Raadsleden komen op allerlei manieren aan informatie en hebben diverse mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. Binnen de gemeenteraad van Almere willen we het kennis en opleidingsaanbod voor raadsleden inzichtelijk maken en hierin meer samenhang brengen. Hiermee werken we aan de professionalisering van het raadslidmaatschap, wordt de positie van de raad versterkt en maken we het raadslidmaatschap hopelijk ook leuker en interessanter. Dit past tevens in de landelijke trend om raadsleden beter te faciliteren in hun werkzaamheden, onder andere door opleidingen niet langer zelf te hoeven betalen, maar deze kosten te kunnen declareren bij de gemeente. 4 Projectplan Raadsleden Academie Almere

5 2. Doelstellingen De algemene doelstelling is om raadsleden hun raadslidmaatschap optimaal te laten invullen en tegelijkertijd maximaal gebruik te maken van in de raad, de gemeentelijke organisatie en extern aanwezige kennis. De doelen kunnen vanuit verschillende perspectieven nader worden geconcretiseerd. Vanuit het perspectief van het raadslid: - Goed toegerust het raadslidmaatschap kunnen vervullen (kennis en vaardigheden); - Ruimte en richting geven aan de eigen ontwikkelingsbehoefte (persoonlijke ontwikkeling) Vanuit het perspectief van de raad: - Raadsleden optimaal gebruik laten maken van de instrumenten voor raadsleden en succesvol laten zijn tijdens de Politieke Markt - Raadsleden scherp houden op het gebied van afspraken, regels en omgangsvormen binnen de gemeenteraad en raadsvergadering - Raadsleden hun verschillende rollen binnen de gemeenteraad (woordvoerder, voorzitter, rekenkamerlid etc.) zo goed mogelijk laten uitvoeren - De ervaringen van zowel relatief nieuwe als relatief gelouterde raadsleden meer met elkaar te delen zodat raadsleden ook over de grenzen van de eigen fractie heen van elkaar kunnen leren Vanuit het perspectief van de organisatie: - raadsleden ( de politiek ) en ambtelijke organisatie frequenter en ook op meer informele wijze met elkaar in contact laten komen - optimaal delen van de in de ambtelijke organisatie aanwezige kennis t.b.v. het raadswerk Projectplan Raadsleden Academie Almere 5

6 INTERMEZZO Wijziging rechtspositie besluit raadsleden d.d. 1 juli 2014: Scholing die vanuit de raad zelf wordt verzorgt, komt - net als voorheen - ten laste van de raad. Kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen worden met ingang van deze raadsperiode ten laste van de gemeenteraad gebracht. Dit is nieuw. De scholing kan zowel functiegericht zijn (benodigde vakkennis en vaardigheden verwerven en actueel houden) of loopbaangericht zijn (bijvoorbeeld ruimte geven voor reflectie of persoonlijke ontwikkeling). Voor de regels die gelden om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanuit de raad alsmede de hoogte daarvan - kan de raad een aanpassing in de formele regeling vaststellen (aanvraagprocedure, maximale vergoeding etc.). Ook kan de raad een scholingsplan vaststellen. Voor wat betreft de formele regeling wordt het uitgangspunt voorgesteld dat wordt aangehaakt bij de regels die gelden voor de ambtelijke organisatie (zie bijlage). De griffier treedt conform de VNG-modelverordening administratief op als degene aan wie de opleiding wordt gemeld. In geval van twijfel lijkt het in Almere logisch dat het Presidium functioneert als orgaan dat een bindende beslissing kan nemen over de vergoeding. Ultimo zou de raad een definitief besluit kunnen nemen. Ook vergoeding van contributies voor beroepsverenigingen komen te laste van de raad. Ook dit geldt vanaf 27 maart Daarnaast kunnen fracties ook het fractiebudget inzetten voor gezamenlijke scholingsactiviteiten als raadsfracties. Individuele scholing en opleiding mocht in het verleden en mag in de toekomst niet ten laste van het fractiebudget worden gebracht. Deze regeling blijft dus ongewijzigd. Partijpolitieke scholing dienen raadsleden zelf te bekostigen (tenzij deze kosten door de partijorganisatie gedragen worden). 6 Projectplan Raadsleden Academie Almere

7 3. Basisinrichting De Raadsledenacademie Almere is breder dan een opleidings- c.q. scholingsplan voor individuele raadsleden. Ook die professionaliseringsactiviteiten die collectief worden georganiseerd vallen eronder, alsmede studiedagen en werkbezoeken. De griffie is onder afstemming en besluitvorming van het Presidium verantwoordelijk voor het collectieve aanbod van scholing- en professionaliserings - mogelijkheden voor raadsleden. Hiertoe wordt na de verkiezingen een inwerkprogramma opgesteld dat jaarlijks per politiek seizoen wordt vertaald in een doorwerk programma. Studiedagen, werkbezoeken, lezingen e.d. zijn daarvan een onderdeel. Daarnaast maakt de griffie samen met de Almere Academie van de afdeling HRM het interne scholingsaanbod voor raadsleden inzichtelijk en toegankelijk. Via de intranet-portal Almere Leert kunnen raadsleden hierop inschrijven. Tot slot is er de individuele opleidingsaanvraag. Dit kan een congres, korte cursus of opleiding zijn. Hierop wordt de Verordening voorzieningen raadsleden aangepast o.b.v. de rechtspositieregeling en het VNG-model. De griffier is degene bij wie de aanvraag wordt gedaan. In het kader van de jaargesprekken met raadsleden zal de griffier hier ook aandacht aanbesteden. Partijpolitieke cursussen en opleidingen vallen niet onder de Raadsleden Academie. Hiervoor blijft gelden dat deze individueel, in sommige gevallen uit het fractiebudget of door de partijorganisatie bekostigd moeten worden. Projectplan Raadsleden Academie Almere 7

8 4. Onderdelen Raadsleden Academie Collectief Reflectie Opleiding Informatiebron en Inspiratie en training Studiedagen Raad Intervisie en Mijn Wat is er te 1. Coaching 3. Opleidingen 5. doen? 7. Werkbezoeken PM Doorwerkprogramma De digitale Inspiratiesessies 4. Raad 6. leeskamer De Raadsledenacademie is geclusterd naar vier samenhangende onderdelen; - Collectief, d.w.z. groepsgewijze professionalisering - Reflectie en inspiratie - Persoonlijke opleiding - Informatiebronnen m.b.t. het aanbod van inwoners, maatschappelijke organisaties en het college/de ambtelijke organisatie Hieronder worden deze onderdelen verder uitgewerkt; 1. Collectief 1. - Studiedagen Raad Jaarlijks organiseert de griffie 2 momenten waarop studiedagen plaatsvinden. Hierin vindt geen verandering plaats. Het voorjaarsmoment zal georganiseerd worden in of dichtbij Almere. Het najaar moment vindt buiten Almere plaats. Wel wordt tussen beide momenten (voorjaar en najaar) een inhoudelijke samenhang gebracht Collectief georganiseerde werkbezoeken Raad Als onderdeel van het doorwerkprogramma wordt 4 maal per jaar een werk bezoek (per stadsdeel) georganiseerd. In de werkbezoeken worden fysieke en sociale elementen met elkaar gekoppeld. Ook ontmoeting met inwoners of organisatie kan daarbij plaatsvinden. (zie het doorwerkprogramma ). 8 Projectplan Raadsleden Academie Almere

9 2. Reflectie en inspiratie 3. - Coaching en intervisie Een mogelijkheid voor persoonlijke reflectie en ontwikkeling is coaching en intervisie. De gemeente Almere heeft verschillende gecertificeerde coaches beschikbaar. Dit kan zowel als een voor- of een nadeel worden uitgelegd. Vooralsnog wordt met raadsleden een experiment gestart. Hetzelfde geldt voor intervisie. De griffie zal het initiatief nemen om 1 of 2 intervisiegroepjes samen te stellen. Begeleiding geschiedt ook hier door ervaren en opgeleide medewerkers van de gemeente Almere. Het interne coachings- en intervisie aanbod komt te laste van het raadsbudget. Externe coaching komt indien daaraan kosten zijn verbonden in eerste instantie te laste van het raadslid zelf. Hetzelfde geld voor externe intervisie Inspiratiesessies Het Presidium stelt zich ten doel ongeveer 3 keer per jaar een inspirerende spreker naar de gemeenteraad te halen. Deze kan een vakinhoudelijk onderwerp, een maatschappij visie of een persoonlijk inspiratieverhaal behandelen. De bedoeling is dit in eerste instantie in te passen in het plenaire deel van de Politieke Markt. Kosten vallen uiteraard ten laste van het raadsbudget. Projectplan Raadsleden Academie Almere 9

10 3. Opleiding en training 5. - Mijn Opleidingen Opleidingen en trainingen worden primair aangeboden via Almere Leert. Hiervoor kunnen raadsleden zich rechtstreeks aanmelden. Omdat het hier een intern opleidingsaanbod betreft zijn de kosten minimaal Doorwerkprogramma gemeenteraad (jaarlijks professionaliserings programma) Iedere raadsperiode start in het eerste half jaar met een inwerkprogramma. Echter opleiden en inwerken stopt niet na 6 maanden. Onder het motto een raadsperiode lang leren wordt per politiek seizoen een gezamenlijk scholings aanbod door het Presidium aan de raad aangeboden. Dit noemen we het Door werkprogramma Gemeenteraad. Daarnaast is een collectief aanbod aan raadsleden dat rechtstreek vanuit het raadsbudget wordt gedekt en dat er vooral op is gericht om (tussentijds instromen de) raadsleden en fractieassistenten van noodzakelijke basiskennis te voorzien. Het betreft: - Voorzitterstraining - Snelcursus raadslid in Almere - Training Rekenkamercommissielid of(plv.) voorzitter Rekenkamer - Training voor onderzoeks-, vertrouwens- of andere commissies door of vanwege de raad ingesteld - Studiebijeenkomst Integriteit 4. Informatiebron 7. - Werkbezoeken/activiteiten derden ( Wat is er te doen? ) Het laatste onderdeel van de Raadsledenacademie betreft het facultatief informeren van raadsleden over activiteiten en uitnodigingen aan de raad/raadsleden. Hier functioneert de raadsgriffie in eerste instantie als postbus en doorgeef luik. Echter, in het kader van het doorwerkprogramma of studiedagen wordt hier op wel gekeken of er mogelijkheden zijn om hier actief te promoten. Ook het aan bod van het college voor informatiebijeenkomsten met raadsleden wordt hierbij betrokken De digitale leeskamer voor de gemeenteraad Een ander onderdeel betreft het informeren van raadsleden over interessante artikelen en nieuwsberichten. Er zal worden gezocht naar een manier om dit soort informatie digitaal te ontsluiten. 10 Projectplan Raadsleden Academie Almere

11 5. Procedurele en financiële randvoorwaarden Procedures individuele opleidingen Aanmeldingen voor congressen die functiegerelateerd zijn, dus niet partij-georganiseerd, lopen via de raadsgriffie(r). Wat betreft het interne scholingsaanbod kan daarbij gebruik gemaakt worden van de portal Almere Leert. De kosten komen ten laste van de gemeenteraad. Indien de kosten van het congres meer dan 1000 euro bedragen of indien sprake is van congres incl. een buitenlandse dienstreis dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium. Indien het budget is uitgeput wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium Aanmeldingen voor opleidingen en trainingen van externe bureaus verlopen via de raadsgriffie(r). Indien de kosten meer dan euro bedragen of indien het budget is uitgeput, wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium. In deze gevallen wordt tevens een opleidingscontract ingevuld en ondertekend. Kosten Er is binnen het budget van raad en griffie ruimte voor deze activiteiten te maken. Er is budget voor professionalisering raad ( ) en voor werkbezoeken en studiedagen ( ). Daarnaast kan de huidige reserve Dijkstal-II gelden worden ingezet om een eventuele tijdelijke piek in deze eerste periode financieel op te vangen. Aanmelding en facturatie gaat rechtstreeks via de gemeente en de kosten komen ten laste van het raadsbudget. Toestemming vooraf is noodzakelijk i.v.m. budgetbewaking. Er kan daarom NIET achteraf worden gedeclareerd. Aanvragen die vanwege budgetuitputting niet zijn gehonoreerd komen in het volgende begrotingsjaar met voorrang voor vergoeding in aanmerking. Procedures en onkostenvergoedingen worden formeel verwerkt in de gemeentelijke Verordening voorzieningen raadsleden en fractieassistenten. Voortgangsbewaking en evaluatie De raadsgriffier zal in het kader van de afspraak om ieder raadslid/fractieassistent minimaal 1 keer per jaar te ontmoeten het onderwerp opleidingen meenemen. Om het aanbod te evalueren zal vanuit de griffie per deelnemer vanuit de raad bij iedere opleiding en activiteit een evaluatieformulier worden verspreid. Het resultaat van de evaluatieformulieren wordt jaarlijks aan het Presidium aangeboden bij het opvolgende concept-doorwerkprogramma. Projectplan Raadsleden Academie Almere 11

12 6. Actielijst Wat Wie Wanneer 1. Aanpassen Verordening voorzieningen Raadsgriffie Uiterlijk per raadsleden c.a 2. Doorwerkprogramma 2015 Presidium Uiterlijk per Intervisiegroepje vormen Griffie/HRM Najaar Coaching aanbieden Griffie/HRM Najaar Studiedagen raad Presidium Data zijn gepland 6. Werkbezoeken Raadsgriffie/organisatie Doorlopend 7. Intervisie en coaching HRM Gereed per Inspiratiesessies Presidium Vanaf Mijn opleidingen Raadsgriffie/HRM Uiterlijk per operationeel 10. Procedure aanmelden en declareren Raadsgriffie/HRM individuele opleidingen 11. Digitale leeskamer Raadsgriffie Activiteitenkalender Extern aanbod Doorlopend 13. Evaluatieformulieren Raadsgriffie/HRM Doorlopend 12 Projectplan Raadsleden Academie Almere

13 BIJLAGEN Regeling: Modelregeling VNG; Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Artikel 6 Scholing 1. Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. 2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. 3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid. 4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding. 5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking. 6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Projectplan Raadsleden Academie Almere 13

14 Overzicht voor raadsleden beschikbare opleidingen gemeente Almere via Almere Leert Activiteit Categorie Kosten Aan de slag met je ipad Specifiek 60,00 Activerende werkvormen Persoonlijke effectiviteit 390,00 Almere in Kaart Specifiek 60,00 De Mondelinge en schriftelijke geen presentatie Een beter projectresultaat door een Project- en procesmanagement 150,00 goede planning Effectief notuleren Mondelinge en schriftelijke 750,00 presentatie Exceltraining Basis Bedrijfsvoering 60,00 Exceltraining gevorderden Bedrijfsvoering 60,00 Financiën voor non-financials Bedrijfsvoering 215,00 Het politiek café Politiek/Bestuurlijk geen Het wat kan ik je je leren?-gesprek Dialoog en gespreksvaardigheden 496,00 Ik zie, ik zie wat de spellingscontrole Mondelinge en schriftelijke 81,00 niet ziet! presentatie Introductie grondexploitatie Specifiek 190,00 Juridische basiscursus 1: aanbestedingsrecht en wet, markt & overheid Juridische basiscursus 2: privaatrecht en precontractuele fase Juridische basiscursus 3: bezwaarschriftenprocedure en bestuursrecht Juridische basiscursus 4: gemeenterecht Juridische basiscursus 5: Wob en Wet open overheid Juridische basiscursus 6: privacy-aspecten en archiefwet Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 14 Projectplan Raadsleden Academie Almere

15 Let's get social Mondelinge en schriftelijke 95,00 presentatie Outlooktraining Specifiek 60,00 Partnership Den Haag Politiek/Bestuurlijk 170,00 Prezi introductieworkshop Specifiek 60,00 Stagebegeleiding Persoonlijke effectiviteit 228,00 Train de trainer Persoonlijke effectiviteit 320,00 Vonk verder met de Dialoog Dialoog en gespreksvaardigheden 100,00 Vonken van Inspiratie Vonken van inspiratie geen Week van kennis maken, kennis delen Week van kennis maken, kennis geen delen Zo schrijven wij in Almere Mondelinge en schriftelijke presentatie 140,00 Projectplan Raadsleden Academie Almere 15

16 Overig opleidingsaanbod Hieronder vind je het aanbod van externe opleidingsinstituten. Hiervoor gelden de leveringsvoorwaarden van deze opleidingsinstituten. Schouten & Nelissen, de Bestuursacademie en ROI opleidingen zijn hiervoor onze vaste contractpartners. Voor deze opleidingen geldt dat zij betaald worden uit het opleidingsbudget van de dienst. Zorg ervoor dat je dit hebt afgestemd met je leidinggevende. Via onderstaande links kun je bij het betreffende opleidingsbureau de gewenste opleiding zoeken en je daarop inschrijven. Schouten en Nelissen Bij een training vanschouten & Nelissen, draait alles om het versterken van de persoonlijke kracht. Persoonlijke feedback, succeservaringen en goede voorbeelden spelen daarbij een sleutelrol. De trainingen richten zich vooral op persoonlijke effectiviteit, leiderschap, management en communicatie. Schouten & Nelissen is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep ISES ISES is één van de grootste aanbieders van opleidingen, advies en begeleiding op het gebied van projectmanagement, procesmanagement, informatiemanagement en ICT voor de business. Zij bieden een uitgebreid opleidingsprogramma gericht op certificering én professionalisering. ISES is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep ISBW opleiding en training ISBW Opleiding & Training biedt ruim 250 praktijk-gerichte opleidingen en trainingen aan op mbo-, hbo- en post-hbo-niveau. Ze bieden trainingsprogramma s aan van een dag tot opleidingen van enkele jaren. ISBW is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep te Zaltbommel en is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) LECTRIC LECTRIC is dé internetopleider van Nederland die invulling geeft aan uw online ambities. Zij bieden u direct toepasbare internetkennis door complete opleidingen en één- of meerdaagse trainingen. Kenmerkend voor de opleidingen en trainingen zijn de persoonlijke aanpak en het hoge kwaliteitsniveau. In de meest uiteenlopende functies speelt internet een steeds grotere rol. Vanuit deze gedachte biedt LECTRIC onder het label NextAcademy een serie beroepsgerichte post-hbo-opleidingen voor marketing-, communicatie- en e-commerce-professionals. Next-opleidingen zijn stevige 16 Projectplan Raadsleden Academie Almere

17 opleidingen met toetsingsmomenten, bedrijfsbezoeken en gerenommeerde (gast) docenten. Bestuursacademie Deze academie richt zich zowel op de ontwikkeling van mensen als organisaties binnen het openbaar bestuur. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte trainingen worden jaarlijks duizenden medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen opgeleid en getraind. En overheidsorganisaties krijgen advies op het gebied van Human Resources, organisatie- en teamontwikkeling, leiderschap en cultuurverandering. ROI ROI is de spin in het web van organisaties die zich bezighouden met innovatie en bestuurlijke vernieuwing van de publieke sector. Ze werken nauw samen met onderzoekers en docenten van een aantal Nederlandse universiteiten (o.a. de Erasmus Universiteit en de Open Universiteit) en zijn werkzaam op alle overheidsniveaus. Zo zijn ze in staat de ontwikkelingen in alle overheidslagen te verbinden: lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal. De expertise, trainingen en opleidingen beslaan een breed terrein, zoals project- en programmamanagement, adviesvaardigheden, management en leiderschap, persoonlijke effectiviteit, verandermanagement, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en beleid en bestuur. ExplainiT ExplainiT is het trainingsinstituut voor management, project-, communicatie, ICT en internet trainingen. Naast persoonlijke vaardigheden adviseren zij ook op het gebied van organisatieontwikkeling. Deze trainingen biedt ExplainiT aan middels een tweetal gespecialiseerde Academies. Technische IT-trainingen op basis van de Microsoft technologieën worden verzorgd door MOC-Academy. Trainingen op het gebied van ITIL, Service Management (ISO-trainingen), etc. worden verzorgd door Informatica Academy. Publiek Domein Publiek Domein is gespecialiseerd in professionalisering van mensen op sleutelposities in het openbaar bestuur. Daaronder verstaan wij het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, aanscherping van het vakmanschap en oriëntatie naar buiten. Wij besteden veel aandacht aan een ambachtelijke, doe-gerichte wijze van leren, steeds binnen de specifieke context van het openbaar bestuur. Projectplan Raadsleden Academie Almere 17

18 Twijnstra Gudde Twijnstra Gudde heeft een vooraanstaande naam op het gebied van PPPmanagement. Zij zijn grondlegger van de manier waarop in Nederland aan unieke opgaven wordt gewerkt. Naast het adviseren van veel publieke en private organisaties hebben zij ook een breed opleidingsaanbod op het gebied van Programma- project- en procesmanagement. Dit varieert van zowel basistrainingen project0 en programmamanagement als beïnvloedingstijlen, communicatiestijlen en faciliteren van bijeenkomsten. Twijnstra Gudde kent een annuleringsregeling van 4 weken. Wordt er binnen 4 weken geannuleerd dan worden de gehele kosten in rekening gebracht, tenzij je kan verschuiven naar een latere datum of je laat vervangen. Studieovereenkomst Als je een training volgt, die niet onder de Almere Academie valt of bij één van onze drie vaste contractpartners (Schouten & Nelissen, ROI en Bestuursacademie) wordt afgenomen dan geldt er een aparte procedure. Als het bedrag hoger is dan en de tijdsduur langer is dan één dag, dan dient er een studieovereenkomst te worden opgesteld. Wil je hier meer van weten, lees dan de toelichting op Intramare. 18 Projectplan Raadsleden Academie Almere

19 Projectplan Raadsleden Academie Almere 19

20 Almere Raadsledenacademie 20 Projectplan Raadsleden Academie Almere

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie