Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere"

Transcriptie

1 Projectplan Raadsleden Academie Raad Almere

2 Onderdelen Raadsledenacademie Collectief Reflectie Opleiding Informatiebron en Inspiratie en training Studie-dagen Raad Intervisie en Coaching Mijn Opleidingen Wat is er te doen? Werkbezoeken PM Inspiratiesessies Doorwerkprogramma Raad De digitale leeskamer Vastgesteld Presidium Projectplan Raadsleden Academie Almere

3 Inhoudsopgave 1. Aanleiding Doelstellingen Basisinrichting Onderdelen Raadsledenacademie Groepsgewijze Professionalisering Reflectie en inspiratie Persoonlijke opleiding Informatieaanbod van inwoners, maatschappelijke organisaties en het college/de ambtelijke organisatie Procedurele en financiële randvoorwaarden Actielijst Bijlagen Projectplan Raadsleden Academie Almere 3

4 1. Aanleiding Raadsleden komen op allerlei manieren aan informatie en hebben diverse mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. Binnen de gemeenteraad van Almere willen we het kennis en opleidingsaanbod voor raadsleden inzichtelijk maken en hierin meer samenhang brengen. Hiermee werken we aan de professionalisering van het raadslidmaatschap, wordt de positie van de raad versterkt en maken we het raadslidmaatschap hopelijk ook leuker en interessanter. Dit past tevens in de landelijke trend om raadsleden beter te faciliteren in hun werkzaamheden, onder andere door opleidingen niet langer zelf te hoeven betalen, maar deze kosten te kunnen declareren bij de gemeente. 4 Projectplan Raadsleden Academie Almere

5 2. Doelstellingen De algemene doelstelling is om raadsleden hun raadslidmaatschap optimaal te laten invullen en tegelijkertijd maximaal gebruik te maken van in de raad, de gemeentelijke organisatie en extern aanwezige kennis. De doelen kunnen vanuit verschillende perspectieven nader worden geconcretiseerd. Vanuit het perspectief van het raadslid: - Goed toegerust het raadslidmaatschap kunnen vervullen (kennis en vaardigheden); - Ruimte en richting geven aan de eigen ontwikkelingsbehoefte (persoonlijke ontwikkeling) Vanuit het perspectief van de raad: - Raadsleden optimaal gebruik laten maken van de instrumenten voor raadsleden en succesvol laten zijn tijdens de Politieke Markt - Raadsleden scherp houden op het gebied van afspraken, regels en omgangsvormen binnen de gemeenteraad en raadsvergadering - Raadsleden hun verschillende rollen binnen de gemeenteraad (woordvoerder, voorzitter, rekenkamerlid etc.) zo goed mogelijk laten uitvoeren - De ervaringen van zowel relatief nieuwe als relatief gelouterde raadsleden meer met elkaar te delen zodat raadsleden ook over de grenzen van de eigen fractie heen van elkaar kunnen leren Vanuit het perspectief van de organisatie: - raadsleden ( de politiek ) en ambtelijke organisatie frequenter en ook op meer informele wijze met elkaar in contact laten komen - optimaal delen van de in de ambtelijke organisatie aanwezige kennis t.b.v. het raadswerk Projectplan Raadsleden Academie Almere 5

6 INTERMEZZO Wijziging rechtspositie besluit raadsleden d.d. 1 juli 2014: Scholing die vanuit de raad zelf wordt verzorgt, komt - net als voorheen - ten laste van de raad. Kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen worden met ingang van deze raadsperiode ten laste van de gemeenteraad gebracht. Dit is nieuw. De scholing kan zowel functiegericht zijn (benodigde vakkennis en vaardigheden verwerven en actueel houden) of loopbaangericht zijn (bijvoorbeeld ruimte geven voor reflectie of persoonlijke ontwikkeling). Voor de regels die gelden om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanuit de raad alsmede de hoogte daarvan - kan de raad een aanpassing in de formele regeling vaststellen (aanvraagprocedure, maximale vergoeding etc.). Ook kan de raad een scholingsplan vaststellen. Voor wat betreft de formele regeling wordt het uitgangspunt voorgesteld dat wordt aangehaakt bij de regels die gelden voor de ambtelijke organisatie (zie bijlage). De griffier treedt conform de VNG-modelverordening administratief op als degene aan wie de opleiding wordt gemeld. In geval van twijfel lijkt het in Almere logisch dat het Presidium functioneert als orgaan dat een bindende beslissing kan nemen over de vergoeding. Ultimo zou de raad een definitief besluit kunnen nemen. Ook vergoeding van contributies voor beroepsverenigingen komen te laste van de raad. Ook dit geldt vanaf 27 maart Daarnaast kunnen fracties ook het fractiebudget inzetten voor gezamenlijke scholingsactiviteiten als raadsfracties. Individuele scholing en opleiding mocht in het verleden en mag in de toekomst niet ten laste van het fractiebudget worden gebracht. Deze regeling blijft dus ongewijzigd. Partijpolitieke scholing dienen raadsleden zelf te bekostigen (tenzij deze kosten door de partijorganisatie gedragen worden). 6 Projectplan Raadsleden Academie Almere

7 3. Basisinrichting De Raadsledenacademie Almere is breder dan een opleidings- c.q. scholingsplan voor individuele raadsleden. Ook die professionaliseringsactiviteiten die collectief worden georganiseerd vallen eronder, alsmede studiedagen en werkbezoeken. De griffie is onder afstemming en besluitvorming van het Presidium verantwoordelijk voor het collectieve aanbod van scholing- en professionaliserings - mogelijkheden voor raadsleden. Hiertoe wordt na de verkiezingen een inwerkprogramma opgesteld dat jaarlijks per politiek seizoen wordt vertaald in een doorwerk programma. Studiedagen, werkbezoeken, lezingen e.d. zijn daarvan een onderdeel. Daarnaast maakt de griffie samen met de Almere Academie van de afdeling HRM het interne scholingsaanbod voor raadsleden inzichtelijk en toegankelijk. Via de intranet-portal Almere Leert kunnen raadsleden hierop inschrijven. Tot slot is er de individuele opleidingsaanvraag. Dit kan een congres, korte cursus of opleiding zijn. Hierop wordt de Verordening voorzieningen raadsleden aangepast o.b.v. de rechtspositieregeling en het VNG-model. De griffier is degene bij wie de aanvraag wordt gedaan. In het kader van de jaargesprekken met raadsleden zal de griffier hier ook aandacht aanbesteden. Partijpolitieke cursussen en opleidingen vallen niet onder de Raadsleden Academie. Hiervoor blijft gelden dat deze individueel, in sommige gevallen uit het fractiebudget of door de partijorganisatie bekostigd moeten worden. Projectplan Raadsleden Academie Almere 7

8 4. Onderdelen Raadsleden Academie Collectief Reflectie Opleiding Informatiebron en Inspiratie en training Studiedagen Raad Intervisie en Mijn Wat is er te 1. Coaching 3. Opleidingen 5. doen? 7. Werkbezoeken PM Doorwerkprogramma De digitale Inspiratiesessies 4. Raad 6. leeskamer De Raadsledenacademie is geclusterd naar vier samenhangende onderdelen; - Collectief, d.w.z. groepsgewijze professionalisering - Reflectie en inspiratie - Persoonlijke opleiding - Informatiebronnen m.b.t. het aanbod van inwoners, maatschappelijke organisaties en het college/de ambtelijke organisatie Hieronder worden deze onderdelen verder uitgewerkt; 1. Collectief 1. - Studiedagen Raad Jaarlijks organiseert de griffie 2 momenten waarop studiedagen plaatsvinden. Hierin vindt geen verandering plaats. Het voorjaarsmoment zal georganiseerd worden in of dichtbij Almere. Het najaar moment vindt buiten Almere plaats. Wel wordt tussen beide momenten (voorjaar en najaar) een inhoudelijke samenhang gebracht Collectief georganiseerde werkbezoeken Raad Als onderdeel van het doorwerkprogramma wordt 4 maal per jaar een werk bezoek (per stadsdeel) georganiseerd. In de werkbezoeken worden fysieke en sociale elementen met elkaar gekoppeld. Ook ontmoeting met inwoners of organisatie kan daarbij plaatsvinden. (zie het doorwerkprogramma ). 8 Projectplan Raadsleden Academie Almere

9 2. Reflectie en inspiratie 3. - Coaching en intervisie Een mogelijkheid voor persoonlijke reflectie en ontwikkeling is coaching en intervisie. De gemeente Almere heeft verschillende gecertificeerde coaches beschikbaar. Dit kan zowel als een voor- of een nadeel worden uitgelegd. Vooralsnog wordt met raadsleden een experiment gestart. Hetzelfde geldt voor intervisie. De griffie zal het initiatief nemen om 1 of 2 intervisiegroepjes samen te stellen. Begeleiding geschiedt ook hier door ervaren en opgeleide medewerkers van de gemeente Almere. Het interne coachings- en intervisie aanbod komt te laste van het raadsbudget. Externe coaching komt indien daaraan kosten zijn verbonden in eerste instantie te laste van het raadslid zelf. Hetzelfde geld voor externe intervisie Inspiratiesessies Het Presidium stelt zich ten doel ongeveer 3 keer per jaar een inspirerende spreker naar de gemeenteraad te halen. Deze kan een vakinhoudelijk onderwerp, een maatschappij visie of een persoonlijk inspiratieverhaal behandelen. De bedoeling is dit in eerste instantie in te passen in het plenaire deel van de Politieke Markt. Kosten vallen uiteraard ten laste van het raadsbudget. Projectplan Raadsleden Academie Almere 9

10 3. Opleiding en training 5. - Mijn Opleidingen Opleidingen en trainingen worden primair aangeboden via Almere Leert. Hiervoor kunnen raadsleden zich rechtstreeks aanmelden. Omdat het hier een intern opleidingsaanbod betreft zijn de kosten minimaal Doorwerkprogramma gemeenteraad (jaarlijks professionaliserings programma) Iedere raadsperiode start in het eerste half jaar met een inwerkprogramma. Echter opleiden en inwerken stopt niet na 6 maanden. Onder het motto een raadsperiode lang leren wordt per politiek seizoen een gezamenlijk scholings aanbod door het Presidium aan de raad aangeboden. Dit noemen we het Door werkprogramma Gemeenteraad. Daarnaast is een collectief aanbod aan raadsleden dat rechtstreek vanuit het raadsbudget wordt gedekt en dat er vooral op is gericht om (tussentijds instromen de) raadsleden en fractieassistenten van noodzakelijke basiskennis te voorzien. Het betreft: - Voorzitterstraining - Snelcursus raadslid in Almere - Training Rekenkamercommissielid of(plv.) voorzitter Rekenkamer - Training voor onderzoeks-, vertrouwens- of andere commissies door of vanwege de raad ingesteld - Studiebijeenkomst Integriteit 4. Informatiebron 7. - Werkbezoeken/activiteiten derden ( Wat is er te doen? ) Het laatste onderdeel van de Raadsledenacademie betreft het facultatief informeren van raadsleden over activiteiten en uitnodigingen aan de raad/raadsleden. Hier functioneert de raadsgriffie in eerste instantie als postbus en doorgeef luik. Echter, in het kader van het doorwerkprogramma of studiedagen wordt hier op wel gekeken of er mogelijkheden zijn om hier actief te promoten. Ook het aan bod van het college voor informatiebijeenkomsten met raadsleden wordt hierbij betrokken De digitale leeskamer voor de gemeenteraad Een ander onderdeel betreft het informeren van raadsleden over interessante artikelen en nieuwsberichten. Er zal worden gezocht naar een manier om dit soort informatie digitaal te ontsluiten. 10 Projectplan Raadsleden Academie Almere

11 5. Procedurele en financiële randvoorwaarden Procedures individuele opleidingen Aanmeldingen voor congressen die functiegerelateerd zijn, dus niet partij-georganiseerd, lopen via de raadsgriffie(r). Wat betreft het interne scholingsaanbod kan daarbij gebruik gemaakt worden van de portal Almere Leert. De kosten komen ten laste van de gemeenteraad. Indien de kosten van het congres meer dan 1000 euro bedragen of indien sprake is van congres incl. een buitenlandse dienstreis dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium. Indien het budget is uitgeput wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium Aanmeldingen voor opleidingen en trainingen van externe bureaus verlopen via de raadsgriffie(r). Indien de kosten meer dan euro bedragen of indien het budget is uitgeput, wordt de aanvraag voorgelegd aan het Presidium. In deze gevallen wordt tevens een opleidingscontract ingevuld en ondertekend. Kosten Er is binnen het budget van raad en griffie ruimte voor deze activiteiten te maken. Er is budget voor professionalisering raad ( ) en voor werkbezoeken en studiedagen ( ). Daarnaast kan de huidige reserve Dijkstal-II gelden worden ingezet om een eventuele tijdelijke piek in deze eerste periode financieel op te vangen. Aanmelding en facturatie gaat rechtstreeks via de gemeente en de kosten komen ten laste van het raadsbudget. Toestemming vooraf is noodzakelijk i.v.m. budgetbewaking. Er kan daarom NIET achteraf worden gedeclareerd. Aanvragen die vanwege budgetuitputting niet zijn gehonoreerd komen in het volgende begrotingsjaar met voorrang voor vergoeding in aanmerking. Procedures en onkostenvergoedingen worden formeel verwerkt in de gemeentelijke Verordening voorzieningen raadsleden en fractieassistenten. Voortgangsbewaking en evaluatie De raadsgriffier zal in het kader van de afspraak om ieder raadslid/fractieassistent minimaal 1 keer per jaar te ontmoeten het onderwerp opleidingen meenemen. Om het aanbod te evalueren zal vanuit de griffie per deelnemer vanuit de raad bij iedere opleiding en activiteit een evaluatieformulier worden verspreid. Het resultaat van de evaluatieformulieren wordt jaarlijks aan het Presidium aangeboden bij het opvolgende concept-doorwerkprogramma. Projectplan Raadsleden Academie Almere 11

12 6. Actielijst Wat Wie Wanneer 1. Aanpassen Verordening voorzieningen Raadsgriffie Uiterlijk per raadsleden c.a 2. Doorwerkprogramma 2015 Presidium Uiterlijk per Intervisiegroepje vormen Griffie/HRM Najaar Coaching aanbieden Griffie/HRM Najaar Studiedagen raad Presidium Data zijn gepland 6. Werkbezoeken Raadsgriffie/organisatie Doorlopend 7. Intervisie en coaching HRM Gereed per Inspiratiesessies Presidium Vanaf Mijn opleidingen Raadsgriffie/HRM Uiterlijk per operationeel 10. Procedure aanmelden en declareren Raadsgriffie/HRM individuele opleidingen 11. Digitale leeskamer Raadsgriffie Activiteitenkalender Extern aanbod Doorlopend 13. Evaluatieformulieren Raadsgriffie/HRM Doorlopend 12 Projectplan Raadsleden Academie Almere

13 BIJLAGEN Regeling: Modelregeling VNG; Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Artikel 6 Scholing 1. Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. 2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. 3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid. 4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding. 5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking. 6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Projectplan Raadsleden Academie Almere 13

14 Overzicht voor raadsleden beschikbare opleidingen gemeente Almere via Almere Leert Activiteit Categorie Kosten Aan de slag met je ipad Specifiek 60,00 Activerende werkvormen Persoonlijke effectiviteit 390,00 Almere in Kaart Specifiek 60,00 De Mondelinge en schriftelijke geen presentatie Een beter projectresultaat door een Project- en procesmanagement 150,00 goede planning Effectief notuleren Mondelinge en schriftelijke 750,00 presentatie Exceltraining Basis Bedrijfsvoering 60,00 Exceltraining gevorderden Bedrijfsvoering 60,00 Financiën voor non-financials Bedrijfsvoering 215,00 Het politiek café Politiek/Bestuurlijk geen Het wat kan ik je je leren?-gesprek Dialoog en gespreksvaardigheden 496,00 Ik zie, ik zie wat de spellingscontrole Mondelinge en schriftelijke 81,00 niet ziet! presentatie Introductie grondexploitatie Specifiek 190,00 Juridische basiscursus 1: aanbestedingsrecht en wet, markt & overheid Juridische basiscursus 2: privaatrecht en precontractuele fase Juridische basiscursus 3: bezwaarschriftenprocedure en bestuursrecht Juridische basiscursus 4: gemeenterecht Juridische basiscursus 5: Wob en Wet open overheid Juridische basiscursus 6: privacy-aspecten en archiefwet Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement Juridisch management & Risicomanagement 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 14 Projectplan Raadsleden Academie Almere

15 Let's get social Mondelinge en schriftelijke 95,00 presentatie Outlooktraining Specifiek 60,00 Partnership Den Haag Politiek/Bestuurlijk 170,00 Prezi introductieworkshop Specifiek 60,00 Stagebegeleiding Persoonlijke effectiviteit 228,00 Train de trainer Persoonlijke effectiviteit 320,00 Vonk verder met de Dialoog Dialoog en gespreksvaardigheden 100,00 Vonken van Inspiratie Vonken van inspiratie geen Week van kennis maken, kennis delen Week van kennis maken, kennis geen delen Zo schrijven wij in Almere Mondelinge en schriftelijke presentatie 140,00 Projectplan Raadsleden Academie Almere 15

16 Overig opleidingsaanbod Hieronder vind je het aanbod van externe opleidingsinstituten. Hiervoor gelden de leveringsvoorwaarden van deze opleidingsinstituten. Schouten & Nelissen, de Bestuursacademie en ROI opleidingen zijn hiervoor onze vaste contractpartners. Voor deze opleidingen geldt dat zij betaald worden uit het opleidingsbudget van de dienst. Zorg ervoor dat je dit hebt afgestemd met je leidinggevende. Via onderstaande links kun je bij het betreffende opleidingsbureau de gewenste opleiding zoeken en je daarop inschrijven. Schouten en Nelissen Bij een training vanschouten & Nelissen, draait alles om het versterken van de persoonlijke kracht. Persoonlijke feedback, succeservaringen en goede voorbeelden spelen daarbij een sleutelrol. De trainingen richten zich vooral op persoonlijke effectiviteit, leiderschap, management en communicatie. Schouten & Nelissen is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep ISES ISES is één van de grootste aanbieders van opleidingen, advies en begeleiding op het gebied van projectmanagement, procesmanagement, informatiemanagement en ICT voor de business. Zij bieden een uitgebreid opleidingsprogramma gericht op certificering én professionalisering. ISES is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep ISBW opleiding en training ISBW Opleiding & Training biedt ruim 250 praktijk-gerichte opleidingen en trainingen aan op mbo-, hbo- en post-hbo-niveau. Ze bieden trainingsprogramma s aan van een dag tot opleidingen van enkele jaren. ISBW is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep te Zaltbommel en is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) LECTRIC LECTRIC is dé internetopleider van Nederland die invulling geeft aan uw online ambities. Zij bieden u direct toepasbare internetkennis door complete opleidingen en één- of meerdaagse trainingen. Kenmerkend voor de opleidingen en trainingen zijn de persoonlijke aanpak en het hoge kwaliteitsniveau. In de meest uiteenlopende functies speelt internet een steeds grotere rol. Vanuit deze gedachte biedt LECTRIC onder het label NextAcademy een serie beroepsgerichte post-hbo-opleidingen voor marketing-, communicatie- en e-commerce-professionals. Next-opleidingen zijn stevige 16 Projectplan Raadsleden Academie Almere

17 opleidingen met toetsingsmomenten, bedrijfsbezoeken en gerenommeerde (gast) docenten. Bestuursacademie Deze academie richt zich zowel op de ontwikkeling van mensen als organisaties binnen het openbaar bestuur. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte trainingen worden jaarlijks duizenden medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen opgeleid en getraind. En overheidsorganisaties krijgen advies op het gebied van Human Resources, organisatie- en teamontwikkeling, leiderschap en cultuurverandering. ROI ROI is de spin in het web van organisaties die zich bezighouden met innovatie en bestuurlijke vernieuwing van de publieke sector. Ze werken nauw samen met onderzoekers en docenten van een aantal Nederlandse universiteiten (o.a. de Erasmus Universiteit en de Open Universiteit) en zijn werkzaam op alle overheidsniveaus. Zo zijn ze in staat de ontwikkelingen in alle overheidslagen te verbinden: lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal. De expertise, trainingen en opleidingen beslaan een breed terrein, zoals project- en programmamanagement, adviesvaardigheden, management en leiderschap, persoonlijke effectiviteit, verandermanagement, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en beleid en bestuur. ExplainiT ExplainiT is het trainingsinstituut voor management, project-, communicatie, ICT en internet trainingen. Naast persoonlijke vaardigheden adviseren zij ook op het gebied van organisatieontwikkeling. Deze trainingen biedt ExplainiT aan middels een tweetal gespecialiseerde Academies. Technische IT-trainingen op basis van de Microsoft technologieën worden verzorgd door MOC-Academy. Trainingen op het gebied van ITIL, Service Management (ISO-trainingen), etc. worden verzorgd door Informatica Academy. Publiek Domein Publiek Domein is gespecialiseerd in professionalisering van mensen op sleutelposities in het openbaar bestuur. Daaronder verstaan wij het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, aanscherping van het vakmanschap en oriëntatie naar buiten. Wij besteden veel aandacht aan een ambachtelijke, doe-gerichte wijze van leren, steeds binnen de specifieke context van het openbaar bestuur. Projectplan Raadsleden Academie Almere 17

18 Twijnstra Gudde Twijnstra Gudde heeft een vooraanstaande naam op het gebied van PPPmanagement. Zij zijn grondlegger van de manier waarop in Nederland aan unieke opgaven wordt gewerkt. Naast het adviseren van veel publieke en private organisaties hebben zij ook een breed opleidingsaanbod op het gebied van Programma- project- en procesmanagement. Dit varieert van zowel basistrainingen project0 en programmamanagement als beïnvloedingstijlen, communicatiestijlen en faciliteren van bijeenkomsten. Twijnstra Gudde kent een annuleringsregeling van 4 weken. Wordt er binnen 4 weken geannuleerd dan worden de gehele kosten in rekening gebracht, tenzij je kan verschuiven naar een latere datum of je laat vervangen. Studieovereenkomst Als je een training volgt, die niet onder de Almere Academie valt of bij één van onze drie vaste contractpartners (Schouten & Nelissen, ROI en Bestuursacademie) wordt afgenomen dan geldt er een aparte procedure. Als het bedrag hoger is dan en de tijdsduur langer is dan één dag, dan dient er een studieovereenkomst te worden opgesteld. Wil je hier meer van weten, lees dan de toelichting op Intramare. 18 Projectplan Raadsleden Academie Almere

19 Projectplan Raadsleden Academie Almere 19

20 Almere Raadsledenacademie 20 Projectplan Raadsleden Academie Almere

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. politieke ambtsdragers: wethouders, raads- en commissieleden;

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014 De raad van de gemeente Maasdriel; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014, gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2015, nr. 15.02.09.; gelet op de artikelen 95, 96 eerste en tweede lid, en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID14/019 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 5 oktober 2015 Agendapunt : Onderwerp Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Opsterland : 2015. Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 Raadsbesluit Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Jaar/nummer: 2015 / 74 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-395 Titel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium en het advies van de besluitvormende commissie; gelet op de artikelen 95 eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede

Nadere informatie

Gemeente įn Bergen op Zoom. Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Communicatieparagraaf:

Gemeente įn Bergen op Zoom. Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Communicatieparagraaf: Gemeente įn Bergen op Zoom I Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Vaststellen

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005.

AGENDAPUNT NO. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005. Voorstel tot aanpassen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Aalten 2005. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Voorgesteld wordt: a. artikel 8, lid 2 (bijdrage

Nadere informatie

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden

Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Stroomschema Vergoedingen voor raadsleden Recentelijk is gebleken dat er bij de fracties onduidelijkheid bestaat welke kosten nu uit het fractiebudget kunnen en mogen worden betaald. Onderstaand stroomschema

Nadere informatie

1. in te stemmen met de start van papierloos vergaderen, zoals aangegeven in de voordracht;

1. in te stemmen met de start van papierloos vergaderen, zoals aangegeven in de voordracht; Raadsvoordracht Onderwerp: Papierloos vergaderen / aanpassen Verordening voorzieningen raadsleden en fractieopvolgers Datum: 2 april 2012 Steller: Ingebracht door: J.G. Nubé Presidium Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeewolde. Nr. 22094 10 februari 2017 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN Alkmaar, 10 december 2015 Geacht bestuur en fractie, De lokale partijen hebben in onze democratische rechtstaat een zeer belangrijke functie.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 46. Gemeenteraad. Vergadering 2 juni Onderwerp

Raadsvoorstel 46. Gemeenteraad. Vergadering 2 juni Onderwerp Vergadering 2 juni 2016 Gemeenteraad Onderwerp Dienst / afdeling : initiatief voorstel aanpassing facilitering raadsleden/wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2003 : dr. M.

Nadere informatie

JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat

JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, Resultaat Toelichting A3 2013-1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers Halfjaarsoverzicht teksten:

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014 De raad van de gemeente Kerkrade, gelet op de artikelen 44, 95, 96, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012. Nr. 7.2 Afdeling rg De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat voor het papierloos werken en vergaderen de rechtspositie aanpassing behoeft een verlaging van de onkostenvergoeding van raadsleden daaronder

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders

Aan de Raad. Made, 2 december 2002. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003. Agendapunt: Onkostenvergoeding bestuurders Made, 2 december 2002 Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 9 januari 2003 Agendapunt: Onderwerp: Onkostenvergoeding bestuurders Voorstel: Vast te stellen de navolgende verordening: de verordening voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015 400680 Datum: 03-03-5 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 205 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente Borsele; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 De raad van de gemeente Buren; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2

OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 OVERIG VOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Aanpassing rechtspositie regeling wethouders, raads- en commissieleden in verband met bepalingen vergoeding gebruik computer

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 19 april 2012 Raadsvergadering : 14 juni 2012 Agendapunt : 12-VI-12c Bijlage(n) : Kenmerk : griffie/eh Commissie : n.v.t. Portefeuille : presidium Onderwerp:

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden

Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden Tekstuitgave van de verordening voorzieningen wethouders-, raads-, burger- en commissieleden De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen. Raadsvoorstel Nummer: 163700 Behandeld door: A. Boeve Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening

Nadere informatie

MEMO. fractievergoeding 2012 2400,00 1600,00 1800,00 1600,00 1400,00 Uit te keren (2012) 2400,00 1600,00 1800,00 1431,00 734,00

MEMO. fractievergoeding 2012 2400,00 1600,00 1800,00 1600,00 1400,00 Uit te keren (2012) 2400,00 1600,00 1800,00 1431,00 734,00 MEMO Voor : fractiepenningmeesters & leden van het Presidium Van : A. Overbeek & M.Y. Feddema-Wardenaar Datum : 14 november 2012 (verbeterde versie 2 n.a.v. afronding laatste fractie) Betreft : Fractieverantwoording

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt.

In dit opleidingsplan worden de termen opleiding, scholing, training en deskundigheidsbevordering door elkaar gebruikt. Opleidingsplan gemeenteraad Renkum 2014 2018 Korte inleiding en leeswijzer Dit document geeft een beknopt overzicht van het in 2014 voor de nieuwe raad georganiseerde introductieprogramma. Achtereenvolgens

Nadere informatie

BESLUIT. d. secretaris: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 102 Gemeentewet; Hoofdstuk I lnleidende bepalingen

BESLUIT. d. secretaris: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 102 Gemeentewet; Hoofdstuk I lnleidende bepalingen Reg istratien um mer: 1327 584 Onderuverp: Aanpassing verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad respectievelijk burgemeester en wethouders van Purmerend, van de gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2006 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 8 augustus 2006, nummer ; gelet op artikel 44 tweede en derde lid en 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 1 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De raad van de gemeente Simpelveld, gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004.

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. Nr. : 04.0173. Dnst. : Griffie Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. 2004. Proces De werkgroep secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden bestaande uit de raadsleden De Coo,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013.

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013. Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013. Z.6027 /RB.173 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het raadsvoorstel van 2 september 2013; overwegende, dat in zowel het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Status In werking Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde

Nadere informatie

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier vastgesteld door het college op 31 oktober 2006 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding... 3 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen

DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54 DEFINITIEF verslag Commissie controle besteding fractievergoedingen Aan de gemeenteraad van Amersfoort Uw brief/kenmerk

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Integriteitsbeleid 2017 voor de raad

Integriteitsbeleid 2017 voor de raad Integriteitsbeleid 2017 voor de raad Aanpak voor de raad n.a.v. rapport rekenkamercommissie over integriteit beleid en werkelijkheid Aanpak voor de raad n.a.v. rapport rekenkamercommissie over integriteit

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR. De raad van de gemeente Oss

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR. De raad van de gemeente Oss VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR De raad van de gemeente Oss gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Plan van aanpak Integriteit Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document)

Plan van aanpak Integriteit Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document) 1 Plan van aanpak Integriteit 2016 2018 2016-31876 Versie 3 d.d. 6 september 2016 (intern document) De aanbevelingen uit het rapport Berenschot zijn door de raad overgenomen op 31 maart 2016. De aanbevelingen

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

1 Doelstelling van de vergoedingsregeling ten behoeve van raadsfracties

1 Doelstelling van de vergoedingsregeling ten behoeve van raadsfracties Juli 2011 NADERE INSTRUCTIE BESTEDING EN VERANTWOORDING RAADSFRACTIE VERGOEDINGEN De gemeenteraad heeft onder meer een controlerende rol en vanuit die functie is het essentieel dat het handelen van de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder drs. H.Th.M. Pieper Vergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 10. Bijlagen : 1. Circulaire Besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Nummer: 5b. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000070 Nr. 9b De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep Voorzieningen namens het

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie burgemeester Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Burgemeesters ontlenen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 De gemeenteraad van de gemeente Leudal Gelet op de artikelen 44, 2 e en 3 e lid, 95 tot en met 99 en 147 van de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 15 december 2005 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 05it00873 Hierbij bieden wij u op initiatief van het presidium ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 05 Rb

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie