Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel"

Transcriptie

1 Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg Borne, Overijssel Een uniforme richtlijn voor professionele samenwerking bij signalen van medische en psychosociale problemen bij 0- tot 4- jarigen

2 Colofon Deze wegwijzer is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de onderstaande partners: Alle kinderopvangorganisaties in Borne: Kinderdagverblijf Woepelie Elfdijk PK Zenderen Info: Mevr. P. Kuiphuis Alle peuterspeelzalen in Borne: Stichting Kinderspeelzalen Borne Postbus AD Borne Info: Mevr. D. Hollak / mevr. T. Huizinga Kinderdagverblijf Duimelot Jeugdgezondheidszorg 0-4: Carint Specifieke Diensten Schoolstr PN Zenderen Postbus AM Hengelo Info: Mevr. J. Mulder / Mevr. E. Nollen Info: Mevr. H. Hofland Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes Wetering LD Hertme SCALA Welzijnswerk Info: Mevr. G. Wissink / mevr. M. van Bentem Schalkburgerstraat GS Hengelo Kinderopvang Borne Postbus AB Borne Info: Mevr. G. Martinius / Mevr. C. Leget Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente: Info: Mevr. M. de Roy Tekst en lay-out: M. de Roy

3 Inleiding In september en oktober 2006 zijn de Uitgangspunten daarbij zijn: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het (potentiële) problemen tijdig signaleren en consultatiebureau (de voorschoolse voorzieningen) in de bespreken gemeente Borne een uniforme richtlijn overeengekomen hulpverlening zo dicht mogelijk bij de leefwereld op het gebied van signalering van medische en van kinderen organiseren psychosociale problemen (vroegsignalering) bij kinderen hulpverlening aanbieden in de lichtst mogelijke van 0 tot 4 jaar, die de voorschoolse voorzieningen vorm, zo dicht mogelijk bij huis, zo snel mogelijk en bezoeken. De procesmanager jeugdbeleid zorgde voor zo kort mogelijk (zo-zo-zo-zo beleid). afstemming tussen de partners en facilitering van de communicatie. Binnen het Gemeentelijke Jeugdbeleid hebben de peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en het Een belangrijk onderdeel van de richtlijn is de consultatiebureau de positie van 'vindplaats'. Bijna samenwerking tussen peuterleidsters en de OKZ- 90% van alle kinderen van 0-4 jaar in Borne bezoekt verpleegkundigen. Om deze samenwerking zoveel een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De mogelijk af te stemmen op de praktijksituatie is aan de inspanningen die geleverd worden om zo vroeg hand van enquêtes en gesprekken met de mogelijk eventuele problemen in de ontwikkeling leidinggevenden van de voorschoolse voorzieningen van het kind te signaleren en adequaat te handelen, geïnventariseerd hoe het bespreken en doorverwijzen van dragen daarom in hoge mate bij aan de sluitende en kinderen in de praktijk verloopt. Vervolgens is samenhangende aanpak die de gemeente voorstaat. afgesproken om de handelwijze bij vroegsignalering zoveel mogelijk met elkaar te laten corresponderen. Frequente contacten en het uitwisselen van signalen tussen de voorschoolse voorzieningen en het De organisaties hebben gezamenlijk en in overleg met consultatiebureau versterken de aandacht van alle oudercommissies een richtlijn voor leidsters vastgesteld, medewerkers voor vroegsignalering. Constructieve die de te nemen stappen bij vroegsignalering omvat. samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en Bovendien is vastgelegd op welke manier en onder welke deskundigheidsbevordering van medewerkers wordt voorwaarden de OKZ-verpleegkundige of andere externe daarom ook gestimuleerd en deels gefaciliteerd door deskundigen geraadpleegd of ingeschakeld kunnen de Gemeente Borne. worden. Leidsters worden vertrouwd gemaakt met de richtlijn door middel van voorlichting en door deze wegwijzer. Deze wegwijzer en de onderliggende samenwerking zijn een praktische uitwerking van het streven naar een sluitend en samenhangend aanbod van hulpverlening aan jeugdigen en hun opvoeders, zoals dat is vastgelegd in het Jeugdbeleid van de gemeente Borne. M. de Roy Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente SCALA Welzijnswerk

4 Op de speelzaal wordt gesproken over zorgkinderen als een peuter extreem gedrag vertoont. Dit kan gaan om extreem druk gedrag maar ook over extreem terug getrokken gedrag, angstig gedrag, of als kinderen gedrag vertonen wat niet bij de leeftijd past (als ze in een fase zitten die bij een eerdere leeftijdsfase hoort). De samenwerking Kenmerkend voor de nieuwe samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen is, dat aan elke peuterspeelzaal en kinderdagverblijflocatie een vaste OKZ-verpleegkundige is gekoppeld die op reguliere basis, dat wil zeggen (in 1e instantie) drie keer per jaar, een bezoek brengt en kindbespreking(-en) met de leidster(s) heeft. Bovendien hebben leidsters de optie om op incidentele basis een kindbespreking te beleggen. Gebruikelijke handelwijze Tot op heden waren bij de voorschoolse voorzieningen een aantal handelwijzen gebruikelijk bij vroegsignalering. De onderstaande acties werden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders ondernomen en dit zal ook zo blijven: De leidster verwijst ouders door naar medische specialismen, huisarts, logopedie, etc. De leidster verwijst ouders door naar de OKZ-verpleegkundige. De OKZ-verpleegkundige en leidster melden een kind aan bij het Consultatieteam Vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige en leidster vragen een observatie door de JGZ-orthopedagoge aan. Aan deze opties kan vanaf nu de optie van de kindbespreking worden toegevoegd. De afspraken betreffende de voorbereiding van een kindbespreking, de verslaglegging en de communicatie met ouders maken deel uit van de richtlijn. NB: Een kindbespreking wordt altijd gehouden met de OKZ-verpleegkundige die gekoppeld is aan de betreffende peuterspeelzaal- c.q. kinderdagverblijflocatie (PSZ/KDV).Voor de kindbespreking worden interne kindgegevens geïnventariseerd en nadien vindt weer intern (binnen de OKZ) een overdracht plaats. Acties die uit deze kindbespreking voortvloeien worden door de 'eigen' kindgebonden verpleegkundige uitgevoerd. Communicatie met ouders en waarborgen van de privacy Aan ouders wordt altijd vooraf schriftelijke toestemming gevraagd voor bespreking van hun kind met een externe deskundige d.m.v. een handtekening op het toestemmingsformulier, dat als bijlage 1 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Bovendien wordt vooraf met ouders vastgelegd welk probleem of welke vraag er over hun kind wordt voorgelegd tijdens een kindbespreking. Tijdens de kindbespreking komt uitsluitend die informatie ter tafel, die rechtsreeks betrekking heeft op dit probleem of deze hulpvraag. De leidster gebruikt hiervoor de eigen rapportages van de PSZ/KDV.

5 De OKZ-verpleegkundige noteert de uitslag van een kindbespreking op het rapportageformulier, dat als bijlage 2 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Dit formulier komt in het dossier van het kind dat door het consultatiebureau wordt beheerd een kopie gaat naar de betreffende peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Wanneer een kind zowel een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf bezoekt, wordt aan de ouders toestemming gevraagd om bij beide voorzieningen informatie in te winnen ten behoeve van de kindbespreking en om achteraf aan beide voorzieningen de rapportage uit te reiken. De privacyreglementen van de afzonderlijke deelnemende instellingen blijven van kracht. De partners streven ernaar dat de nieuwe werkwijze in de toekomst ook bij zoveel mogelijk ouders als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De samenwerking wordt daarom standaard vermeld in de informatieboekjes en brochures van alle deelnemende organisaties. Verwachte resultaten van de samenwerking De samenwerkingspartners verwachten dat de werkwijze zoals die tussen de vindplaatsen in Borne is afgesproken de volgende voordelen oplevert: Het elkaar kennen draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring; belangrijke voorwaarden voor adequate vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige leert de PSZ/KDV, de leidsters en de sfeer beter kennen en kan ouders zo beter voorlichten over deze voorschoolse voorzieningen. De PSZ/KDV krijgen inzicht in wat de OKZ-verpleegkundige en de jeugdgezondheidszorg te bieden hebben. Wederzijds wordt informatie doorgegeven over cursussen en activiteiten. Op deze wijze wordt het bereik van groepsvoorlichting en de werving van ouders vergroot. De reguliere bezoeken van de OKZ-verpleegkundige maken de drempel voor ouders lager om zelf (opvoedings-)vragen over hun kind voor te leggen. De PSZ en het KDV kunnen zonder tussenkomst van de JGZ zorgkinderen en hun ouders verwijzen naar andere instanties. Ouders wordt aangeraden melding te maken van de aard van zorg of ondersteuning waar zij voor hun kind gebruik van maken, aangezien de Jeugdgezondheidszorg deze informatie voor elk kind in een dossier bijhoudt tot zijn negentiende jaar. Ook kan het gaan om kinderen die sociaal /emotioneel niet lekker in hun vel zitten of om kinderen die dwangmatig gedrag vertonen. Ook kinderen met slechte motorische vaardigheden kunnen aangemerkt worden als zorgkinderen.

6 Als peuterspeelzaal zijn wij vaak de eerste instantie waar het kind langere tijd zonder ouders verblijft. Wij zijn dan ook vaak de eersten die achterstanden signaleren. Ouders moeten in veel gevallen wennen aan het idee dat er met hun kind iets aan de hand is, soms willen ze het probleem niet zien. Evaluatie van de samenwerking De samenwerking en de daaruit voortvloeiende acties zullen worden geëvalueerd uiterlijk in juni De evaluatiecriteria worden afgeleid uit de volgende vragen: In hoeverre draagt de samenwerking bij aan adequaat handelen bij vroegsignalering? Hoe werkbaar is de richtlijn in de praktijk? Bij welke soort problemen of vragen achten leidsters en ouders het nodig een kindbespreking te beleggen? In welke mate wordt gebruik gemaakt van de OKZ-verpleegkundige? Hoe vaak en waarvoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van de OKZverpleegkundige? Aan welke informatie ontbreekt het leidsters om de juiste handelwijze te volgen? Welke aanvullende deskundigheidsbevordering achten leidsters wenselijk op het gebied van vroegsignalering? Wat zijn de bevindingen en de mening van ouders over deze samenwerking? Hoeveel doorverwijzingen, kindbesprekingen en observaties door een orthopedagoog zijn er binnen een gestelde periode geweest?

7 De richtlijn Deze richtlijn geeft leidsters een handvat waarmee ze kunnen beslissen welke actie het beste kan worden ondernomen als er vragen, zorgen of twijfels zijn rondom ontwikkeling, gedrag en/of opvoeding van een kind. Het woord ouders verwijst tevens naar verzorgers of één der ouders, die ouderlijk gezag hebben over het kind. Deze richtlijn geldt niet bij kinderen die al onder behandeling zijn van een zorginstelling of specialist. In dit geval is het aan te bevelen dat ouders de behandelaar verzoeken contact op te nemen met de PSZ/KDV die door het kind wordt bezocht, voor afstemming betreffende de omgang met het kind en andere specifieke informatie waar een PSZ/KDV rekening mee dient te houden. Maar er zijn ook ouders die heel blij zijn als je het probleem benoemt en samen naar een oplossing zoekt. Fase 1: Signalering Situatie: De leidster van de peuterspeelzaal (PSZ) of Kinderdagverblijf (KDV) signaleert een probleem of heeft twijfels/vragen. (NB: het 1e signaal kan overigens ook vanuit de OKZ komen.) Actie: 1 Interne observatie en bespreking, volgorde van a en b kunnen omgedraaid worden: a. Gerichte observatie met behulp van de observatie instrumenten waarmee de leidsters bij de betreffende voorziening bekend zijn. b. De leidster bespreekt het kind met directe collega('s) of in het teamoverleg. 2 De feiten worden aan de ouders voorgelegd met de vraag wat hun eigen visie daarop is. Eventueel adviseren leidsters en ouders elkaar over en weer hoe het best gereageerd kan worden op bepaald gedrag van het kind. 3 De leidster maakt met de ouders de afweging welke van de onderstaande opties gevolgd wordt: a. Als bij leidster en ouders onduidelijk is wat precies het probleem is, belegt de leidster met toestemming van ouders een kindbespreking met de OKZ-verpleegkundige. b. Als bij leidsters en ouders helder is welke hulp of zorg het kind nodig heeft, wordt de ouders geadviseerd het kind (via de huisarts) aan te melden bij de ter zake deskundige instelling of specialist, bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist of Geestelijke Gezondheidszorg. ( nadien graag vermelden bij bezoek consultatiebureau )

8 Ouders komen met allerlei vragen bij de leidsters. Leidsters krijgen vragen over de taalontwikkeling van peuters, over het niet luisteren, over slecht eten, slecht slapen, over hoe om te gaan als broertjes en zusjes vaak ruzie maken, over hoe te handelen als er een huilbaby is geboren enz. Fase 2: de kindbespreking Situatie: Ouders willen dat de leidster hun kind met de OKZ-verpleegkundige bespreekt. De leidster wacht het reguliere bezoek van de OKZ-verpleegkundige af, of zij maakt een afspraak voor een extra bezoek. Actie: 4. Voor optie 3a, het beleggen van een kindbespreking, vraagt de leidster de ouders het toestemmingsformulier te ondertekenen, en stelt de ouders op de hoogte van de precieze vraag die tijdens de kindbespreking zal worden voorgelegd over hun kind. Wanneer de ouders hiermee akkoord gaan, zetten zij een handtekening. 5. Het verzoek tot bespreking van het kind wordt gemotiveerd gemeld aan de OKZverpleegkundige voor het reguliere overleg. Wanneer dit niet op korte termijn gepland staat en de situatie erom vraagt, wordt er een extra afspraak gemaakt. 6. Tijdens de kindbespreking zijn uitsluitend de leidster, eventueel de leidinggevende van KDV/PSZ en de OKZ-verpleegkundige aanwezig. Zij bespreken de signalen en brengen een advies uit, dat kan bestaan uit de volgende mogelijkheden: (willekeurige volgorde!) a. Een observatie door de orthopedagoog, als er kindfactoren aanwezig zijn b. Bespreking in het consultatieteam vroegsignalering, als het probleem door een combinatie van factoren wordt veroorzaakt en advies vanuit meerdere disiplines nodig is. c. Extra consult door de consultatiebureau-arts en/of okz-verpleegkundige d. Huisbezoek door de okz-verpleegkundige e. Doorverwijzing naar één of meerdere specialisten / zorginstellingen 7. Afspraken en bevindingen naar aanleiding van het overleg worden door de OKZverpleegkundige op het rapportageformulier verwerkt; een verslag gaat naar de leidster (zie bijlage 2). 8. Ouders worden na de bespreking op de hoogte gesteld van de resultaten van de bespreking. Normaal gesproken is de inbrenger (in dit geval de leidster) degene die de ouder op de hoogte stelt, tenzij daar tijdens het overleg een andere afspraak over is gemaakt.

9 Fase 3: Vervolgacies van een kindbespreking Situatie a: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: observatie van het kind in de groep door de orthopedagoog. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de orthopedagoog en de leidster wanneer de observatie het beste kan plaatsvinden. Actie: 9. De observatie wordt gedaan door de orthopedagoge en de eigen OKZ-verpleegkundige van de wijk waar het kind woont (de aan het kind verbonden OKZ-verpleegkundige). 10. De orthopedagoog maakt een verslag van de observatie, dit gaat naar de leidster. 11. De observatie wordt met de ouders besproken door de orthopedagoge, de OKZverpleegkundige en indien wenselijk vanuit ouder en/of PSZ/KDV met de leidster van de PSZ/KDV Ouders kopen een dienst bij ons. Wij signaleren en vinden het onze verantwoordelijkheid die signalen aan ouders over te brengen. Wanneer de ouder deze niet herkent of niet verder in gesprek wil gaan ontstaat er een dilemma. Situatie B: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: bespreking van het kind in het consultatieteam vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de leden van het consultatieteam. De leidster neemt ook deel aan de bespreking. Actie: 12. De uitkomst van de bespreking in het Consultatieteam Vroegsignalering wordt door de OKZverpleegkundige met de ouders besproken. Situatie C: Als uit de kindbespreking of de observatie naar voren komt dat het kind extra onderzocht dient te worden door de CB-arts en/of OKZ-verpleegkundige, dan wordt dit aan de ouders geadviseerd en maakt de OKZ-verpleegkundige een afspraak voor een extra consult.

10 We overleggen eerst met het team en de ouders. We informeren bij de ouders wat het consultatiebureau heeft gezegd of geven het advies de vraag voor te leggen aan de OKZ- verpleegkundige. Wanneer de situatie zo zorgelijk is, maken wij de ouders er op attent dat er de mogelijkheid bestaat om hun kind door een extern iemand, bijvoorbeeld een orthopedagoog te laten bekijken. Actie: 13. Indien er een observatie van het kind is gedaan neemt de OKZ-verpleegkundige deze mee naar de CB-arts zodat deze zich kan voorbereiden. 14. De CB-arts overlegt met de OKZ-verpleegkundige. Overleg en besluiten worden vermeld in het integraal dossier JGZ. 15. De verpleegkundige informeert de leidster en bewaart de rapportage in het kinddossier. Fase 4: Vervolg of afronding Actie: 16. De rapportage(s) en de stand van zaken rond het kind worden in het volgend regulier overleg besproken. Indien nodig zal dit eerder gebeuren. 17. In het kader van de glijdende overdracht kunnen kinderen langer in zorg blijven bij de JGZ 0-4 of kunnen eerder ondergebracht worden bij de JGZ Anoniem inbrengen Indien bij ernstige signalen de ouders/verzorgers niet de noodzaak inzien van het inroepen van hulp of deskundig advies en zij niet willen dat hun kind besproken wordt met een OKZ-verpleegkundige, kan de leidster het probleem als anonieme casus inbrengen in het Consultatieteam Vroegsignalering. In dat geval kent alleen de inbrenger (de leidster) de persoonsgegevens van het kind. In de bespreking wordt gekeken hoe er met de situatie rond het kind omgegaan moet worden: bijvoorbeeld verwijzing naar Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De inbrenger maakt melding van de bespreking en de uitkomst ervan bij de ouders. Wanneer zorg of hulp geboden is en ouders geven hier geen gehoor aan, zal er een melding van de situatie bij het AMK neergelegd worden in het belang van het kind.

11 Bijlage 1 Toestemmingsformulier Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam ouder : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bezoekt het kind nog een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf, zo ja, welke : Aanleiding voor bespreking, feiten en concrete vraag: Visie van ouders Toestemming ouder / verzorger voor bespreking met OKZ-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf Ik ben op de hoogte van het bespreekdocument dat zal worden gebruikt Ik ben geïnformeerd hoe een kindbespreking in zijn werk gaat en wie eraan deelneemt Datumhandtekening ouder / verzorger

12 Bijlage 2 Rapportageformulier Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bevindingen OKZ-verpleegkundige/ peuterspeelzaal/kinderdagverblijf leidster: Ontwikkeling Spraak/ taal ontwikkeling Gedrag Opvoedingsvragen Overige Afspraken OKZ-verpleegkundige en peuterspeelzaal / kinderdagverblijfleidster Adviezen aan ouders Verwijzing

13 Achtergrond Vanaf 1 januari 2007 financieren gemeenten de voorschoolse educatie bij peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen. De gemeente Borne stimuleert aanvullend hierop de samenhang tussen voorschoolse educatie (2,5-4 jarigen) enerzijds en vroegschoolse educatie (groep 1 en 2 basisonderwijs) anderzijds. Een onderdeel van deze samenhang is het streven naar een uniforme overdracht van relevante kindgegevens naar het basisonderwijs. De voorzieningen voor 0-4 jarigen in Borne hebben zich verenigd in een overleggroep om een dergelijke overdracht te ontwikkelen. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen maakt ook deel uit van deze overleggroep, aangezien de overdracht van (medische / psychosociale) kindgegevens door consultatiebureaus gekoppeld zou kunnen worden aan de overdracht van gegevens (m.b.t. cognitieve en emotionele ontwikkeling) door VVE voorzieningen. De overleggroep zal zich in de komende periode buigen over de vraag waar een overdracht aan moet voldoen wil deze functioneel en effectief zijn en draagvlak hebben onder ouders en uitvoerende beroepskrachten. Om leidsters vertrouwd te maken met de zorgstructuur en de wegwijzer wordt elk jaar een voorlichting voor leidsters gegeven. De procesmanager heeft aan de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen bijgedragen door als verbindende schakel te fungeren bij het streven naar meer en betere afstemming tussen uitvoering en beleid, en organisaties onderling. De overleggroep voorschoolse voorzieningen heeft door vruchtbare samenwerking een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een integraal jeugdbeleid in de gemeente Borne. Voor de afstemming met de JGZ 0-4 was het noodzakelijk overeenstemming te bereiken over de handelwijze en communicatie bij problemen van psychosociale aard, aangezien gegevens hierover belangrijk zijn bij de overdracht. Als eerste stap hebben alle voorschoolse voorzieningen afgesproken de handelwijze bij vroegsignalering en de verslaglegging hierover zoveel mogelijk met elkaar te laten corresponderen. De voorzieningen 0-4 hebben hiertoe een globale richtlijn vastgesteld voor leidsters waarin omschreven wordt hoe te communiceren en te handelen bij signalering van medische en psychosociale problemen bij pupillen. Daar waar externe zorg betrokken dient te worden kan de wegwijzer gebruikt worden.

Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen

Inleiding. Beleid Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Inleiding In september en oktober 2006 zijn de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (de voorschoolse voorzieningen) in de gemeente Borne met de jeugdgezondheidszorg en de procesmanager jeugdbeleid een

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Inleiding De kindbesprekingen 0-4 van de kinderopvang (standalone) zijn volop in ontwikkeling en vormen een belangrijk onderdeel van

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1 1. Inleiding In Dordrecht wordt gewerkt aan een doorgaande leer- en zorglijn voor jonge kinderen. Daartoe moeten de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven goed samenwerken met het primair onderwijs.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode in de gemeente Halderberge.

PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode in de gemeente Halderberge. PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode 2010-2011. in de gemeente Halderberge. Het realiseren van de sluitende aanpak in het kader van de Voor-

Nadere informatie

Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017

Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017 Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017 Status handreiking Deze handreiking komt in plaats van het signaleringsprotocol zorgkinderen wat was opgenomen in de handleiding

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Protocol overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Inleiding Bij een overdracht wordt altijd uitgegaan van een

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Versie 1.0, 15 maart 2017 Inhoudsopgave 1.Inleiding...4 Het kind centraal...4 2.Kwaliteit...5 De pedagogisch medewerkers zijn voor ons erg belangrijk.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg

Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg Overdracht van Speel Mee/ peuterspeelzaal / kinderdagverblijf (doorstrepen wat niet van toepassing is) naar peuterspeelzaal / kinderdagverblijf/ basisschool (doorstrepen

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Inleiding. In dit plan wordt een aanpak van een pilot beschreven voor het

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Stappenplan Oudergesprekken

Stappenplan Oudergesprekken Stappenplan Oudergesprekken Dit is het stappenplan oudergesprekken, met uitleg over: - 1 e gesprek: kennismaking - 2 e gesprek: wenperiode - 3 e gesprek: tussenmoment na observeren/toetsen - 4 e gesprek:

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) WEESP-BREED

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) WEESP-BREED VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) WEESP-BREED PROTOCOL SIGNALEREN, INDICEREN EN TOELEIDEN VVE PEUTERS door de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) 1.Inleiding Voor elk kind is het belangrijk dat

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool Handleiding en procedure Uniform Zaans overdrachtsformulier Peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 1. Toelichting en algemene opmerkingen Waarom een Zaanse procedure voor

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Pagina 1 van 5 definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - het kind de leeftijd van 4 jaar

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje Pagina 1 van 5 Aanmeldingsformulier Gegevens leerling Achternaam Roepnaam Voornamen Geboortedatum jongen meisje BSN (sofi nr.) Straat Plaats Vaste telefoon Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Thuistaal

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling Gegevens leerling Roepnaam: Voornamen: Voorvoegsel(s): Nationaliteit: Burgerservicenr.: man / vrouw* Gegevens vorige school/instantie Peuterspeelzaal: Kinderdagverblijf: Voor- en vroegschoolse educatie

Nadere informatie

Protocol signalering 1-11- 2011. M. de Veen

Protocol signalering 1-11- 2011. M. de Veen Protocol signalering 1-11- 2011 M. de Veen Inleiding De pedagogisch medewerker volgt dagelijks de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze dagelijkse observaties kan de pedagogisch medewerker opvallendheden

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema a b c d e Deelnemende organisaties TAALPROGRAMMA S VOOR 0 TOT 8 JAAR - LEESWIJZER EN STROOMSCHEMA Taalprogramma s f voor g 0 tot h 8 i jaar j k l m n o p q r s t u leeswijzer en stroomschema Stroomschema

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe Protocol uniforme overdracht Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe November 2015 Inleiding en achtergrond Binnen de gemeente Overbetuwe hebben voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke?

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke? Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke? Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland BSN(Sofinummer)* Onderwijsnummer

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam Roepnaam Voorvoegsels Geboorte datum - - Voornamen Geslacht m/v Geloofsovertuiging Geboorteplaats

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Praktijk Dekker & Dooyeweerd Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers (Met dank voor het invullen) 1. Informatie over uw kind en gezin Graag aankruisen wat van toepassing is 0. Indien een vraag niet van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Luitstraat LH Almere Registratienummer

Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Luitstraat LH Almere Registratienummer Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Luitstraat 7 1312LH Almere Registratienummer 216574377 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 01-02-2017 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Doorgaande lijn. Convenant. van Voorschoolse naar Vroegschoolse Educatie

Doorgaande lijn. Convenant. van Voorschoolse naar Vroegschoolse Educatie Deelnemers: Scholengroep Opron Scholengroep VPCO Zuid-Oost-Groningen Stichting Welstad Mgr. Nienhausstichting Kinderopvang Catalpa b.v. Gemeente Stadskanaal Doorgaande lijn van Voorschoolse naar Vroegschoolse

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Behandelplan relatietherapie

Behandelplan relatietherapie Behandelplan relatietherapie Behandelingsovereenkomst relatietherapie... 2 In te vullen na de kennismaking voor de intake Behandelplan relatietherapie... 5 In te vullen na de intake Opvragen informatie

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL Kloosterstraat 85 A 6824 RC Arnhem Telefoon: 026-4426479 Website: www.dewitteschoolarnhem.nl e-mail: directie@dewitteschoolarnhem.nl Ondergetekende verzoekt middels het

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon:

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon: Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse versie voor leerlingen die het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK

Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Inspectierapport Het Konijnenhol (PSZ) Wildzang 16 8309BD TOLLEBEEK Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 11-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool Zaanse overdracht kindgegevens peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 De verzending van dit overdrachtsformulier en de bijlagen wordt verzorgd door: Naam (VVE) peuterspeelgroep/het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

Postadres voor het aanmeldingsformulier: obs Kloosterveen, de Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: ,

Postadres voor het aanmeldingsformulier: obs Kloosterveen, de Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: , Aanmeldingsformulier Met dit formulier meldt u uw kind aan bij één van de scholen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Procedure: 1. U vult het aanmeldingsformulier volledig in en stuurt dit naar de betreffende

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie