Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel"

Transcriptie

1 Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg Borne, Overijssel Een uniforme richtlijn voor professionele samenwerking bij signalen van medische en psychosociale problemen bij 0- tot 4- jarigen

2 Colofon Deze wegwijzer is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de onderstaande partners: Alle kinderopvangorganisaties in Borne: Kinderdagverblijf Woepelie Elfdijk PK Zenderen Info: Mevr. P. Kuiphuis Alle peuterspeelzalen in Borne: Stichting Kinderspeelzalen Borne Postbus AD Borne Info: Mevr. D. Hollak / mevr. T. Huizinga Kinderdagverblijf Duimelot Jeugdgezondheidszorg 0-4: Carint Specifieke Diensten Schoolstr PN Zenderen Postbus AM Hengelo Info: Mevr. J. Mulder / Mevr. E. Nollen Info: Mevr. H. Hofland Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes Wetering LD Hertme SCALA Welzijnswerk Info: Mevr. G. Wissink / mevr. M. van Bentem Schalkburgerstraat GS Hengelo Kinderopvang Borne Postbus AB Borne Info: Mevr. G. Martinius / Mevr. C. Leget Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente: Info: Mevr. M. de Roy Tekst en lay-out: M. de Roy

3 Inleiding In september en oktober 2006 zijn de Uitgangspunten daarbij zijn: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het (potentiële) problemen tijdig signaleren en consultatiebureau (de voorschoolse voorzieningen) in de bespreken gemeente Borne een uniforme richtlijn overeengekomen hulpverlening zo dicht mogelijk bij de leefwereld op het gebied van signalering van medische en van kinderen organiseren psychosociale problemen (vroegsignalering) bij kinderen hulpverlening aanbieden in de lichtst mogelijke van 0 tot 4 jaar, die de voorschoolse voorzieningen vorm, zo dicht mogelijk bij huis, zo snel mogelijk en bezoeken. De procesmanager jeugdbeleid zorgde voor zo kort mogelijk (zo-zo-zo-zo beleid). afstemming tussen de partners en facilitering van de communicatie. Binnen het Gemeentelijke Jeugdbeleid hebben de peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en het Een belangrijk onderdeel van de richtlijn is de consultatiebureau de positie van 'vindplaats'. Bijna samenwerking tussen peuterleidsters en de OKZ- 90% van alle kinderen van 0-4 jaar in Borne bezoekt verpleegkundigen. Om deze samenwerking zoveel een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De mogelijk af te stemmen op de praktijksituatie is aan de inspanningen die geleverd worden om zo vroeg hand van enquêtes en gesprekken met de mogelijk eventuele problemen in de ontwikkeling leidinggevenden van de voorschoolse voorzieningen van het kind te signaleren en adequaat te handelen, geïnventariseerd hoe het bespreken en doorverwijzen van dragen daarom in hoge mate bij aan de sluitende en kinderen in de praktijk verloopt. Vervolgens is samenhangende aanpak die de gemeente voorstaat. afgesproken om de handelwijze bij vroegsignalering zoveel mogelijk met elkaar te laten corresponderen. Frequente contacten en het uitwisselen van signalen tussen de voorschoolse voorzieningen en het De organisaties hebben gezamenlijk en in overleg met consultatiebureau versterken de aandacht van alle oudercommissies een richtlijn voor leidsters vastgesteld, medewerkers voor vroegsignalering. Constructieve die de te nemen stappen bij vroegsignalering omvat. samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en Bovendien is vastgelegd op welke manier en onder welke deskundigheidsbevordering van medewerkers wordt voorwaarden de OKZ-verpleegkundige of andere externe daarom ook gestimuleerd en deels gefaciliteerd door deskundigen geraadpleegd of ingeschakeld kunnen de Gemeente Borne. worden. Leidsters worden vertrouwd gemaakt met de richtlijn door middel van voorlichting en door deze wegwijzer. Deze wegwijzer en de onderliggende samenwerking zijn een praktische uitwerking van het streven naar een sluitend en samenhangend aanbod van hulpverlening aan jeugdigen en hun opvoeders, zoals dat is vastgelegd in het Jeugdbeleid van de gemeente Borne. M. de Roy Procesmanager Jeugdbeleid Borne en Hof van Twente SCALA Welzijnswerk

4 Op de speelzaal wordt gesproken over zorgkinderen als een peuter extreem gedrag vertoont. Dit kan gaan om extreem druk gedrag maar ook over extreem terug getrokken gedrag, angstig gedrag, of als kinderen gedrag vertonen wat niet bij de leeftijd past (als ze in een fase zitten die bij een eerdere leeftijdsfase hoort). De samenwerking Kenmerkend voor de nieuwe samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen is, dat aan elke peuterspeelzaal en kinderdagverblijflocatie een vaste OKZ-verpleegkundige is gekoppeld die op reguliere basis, dat wil zeggen (in 1e instantie) drie keer per jaar, een bezoek brengt en kindbespreking(-en) met de leidster(s) heeft. Bovendien hebben leidsters de optie om op incidentele basis een kindbespreking te beleggen. Gebruikelijke handelwijze Tot op heden waren bij de voorschoolse voorzieningen een aantal handelwijzen gebruikelijk bij vroegsignalering. De onderstaande acties werden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders ondernomen en dit zal ook zo blijven: De leidster verwijst ouders door naar medische specialismen, huisarts, logopedie, etc. De leidster verwijst ouders door naar de OKZ-verpleegkundige. De OKZ-verpleegkundige en leidster melden een kind aan bij het Consultatieteam Vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige en leidster vragen een observatie door de JGZ-orthopedagoge aan. Aan deze opties kan vanaf nu de optie van de kindbespreking worden toegevoegd. De afspraken betreffende de voorbereiding van een kindbespreking, de verslaglegging en de communicatie met ouders maken deel uit van de richtlijn. NB: Een kindbespreking wordt altijd gehouden met de OKZ-verpleegkundige die gekoppeld is aan de betreffende peuterspeelzaal- c.q. kinderdagverblijflocatie (PSZ/KDV).Voor de kindbespreking worden interne kindgegevens geïnventariseerd en nadien vindt weer intern (binnen de OKZ) een overdracht plaats. Acties die uit deze kindbespreking voortvloeien worden door de 'eigen' kindgebonden verpleegkundige uitgevoerd. Communicatie met ouders en waarborgen van de privacy Aan ouders wordt altijd vooraf schriftelijke toestemming gevraagd voor bespreking van hun kind met een externe deskundige d.m.v. een handtekening op het toestemmingsformulier, dat als bijlage 1 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Bovendien wordt vooraf met ouders vastgelegd welk probleem of welke vraag er over hun kind wordt voorgelegd tijdens een kindbespreking. Tijdens de kindbespreking komt uitsluitend die informatie ter tafel, die rechtsreeks betrekking heeft op dit probleem of deze hulpvraag. De leidster gebruikt hiervoor de eigen rapportages van de PSZ/KDV.

5 De OKZ-verpleegkundige noteert de uitslag van een kindbespreking op het rapportageformulier, dat als bijlage 2 is toegevoegd aan deze wegwijzer. Dit formulier komt in het dossier van het kind dat door het consultatiebureau wordt beheerd een kopie gaat naar de betreffende peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Wanneer een kind zowel een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf bezoekt, wordt aan de ouders toestemming gevraagd om bij beide voorzieningen informatie in te winnen ten behoeve van de kindbespreking en om achteraf aan beide voorzieningen de rapportage uit te reiken. De privacyreglementen van de afzonderlijke deelnemende instellingen blijven van kracht. De partners streven ernaar dat de nieuwe werkwijze in de toekomst ook bij zoveel mogelijk ouders als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De samenwerking wordt daarom standaard vermeld in de informatieboekjes en brochures van alle deelnemende organisaties. Verwachte resultaten van de samenwerking De samenwerkingspartners verwachten dat de werkwijze zoals die tussen de vindplaatsen in Borne is afgesproken de volgende voordelen oplevert: Het elkaar kennen draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring; belangrijke voorwaarden voor adequate vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige leert de PSZ/KDV, de leidsters en de sfeer beter kennen en kan ouders zo beter voorlichten over deze voorschoolse voorzieningen. De PSZ/KDV krijgen inzicht in wat de OKZ-verpleegkundige en de jeugdgezondheidszorg te bieden hebben. Wederzijds wordt informatie doorgegeven over cursussen en activiteiten. Op deze wijze wordt het bereik van groepsvoorlichting en de werving van ouders vergroot. De reguliere bezoeken van de OKZ-verpleegkundige maken de drempel voor ouders lager om zelf (opvoedings-)vragen over hun kind voor te leggen. De PSZ en het KDV kunnen zonder tussenkomst van de JGZ zorgkinderen en hun ouders verwijzen naar andere instanties. Ouders wordt aangeraden melding te maken van de aard van zorg of ondersteuning waar zij voor hun kind gebruik van maken, aangezien de Jeugdgezondheidszorg deze informatie voor elk kind in een dossier bijhoudt tot zijn negentiende jaar. Ook kan het gaan om kinderen die sociaal /emotioneel niet lekker in hun vel zitten of om kinderen die dwangmatig gedrag vertonen. Ook kinderen met slechte motorische vaardigheden kunnen aangemerkt worden als zorgkinderen.

6 Als peuterspeelzaal zijn wij vaak de eerste instantie waar het kind langere tijd zonder ouders verblijft. Wij zijn dan ook vaak de eersten die achterstanden signaleren. Ouders moeten in veel gevallen wennen aan het idee dat er met hun kind iets aan de hand is, soms willen ze het probleem niet zien. Evaluatie van de samenwerking De samenwerking en de daaruit voortvloeiende acties zullen worden geëvalueerd uiterlijk in juni De evaluatiecriteria worden afgeleid uit de volgende vragen: In hoeverre draagt de samenwerking bij aan adequaat handelen bij vroegsignalering? Hoe werkbaar is de richtlijn in de praktijk? Bij welke soort problemen of vragen achten leidsters en ouders het nodig een kindbespreking te beleggen? In welke mate wordt gebruik gemaakt van de OKZ-verpleegkundige? Hoe vaak en waarvoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van de OKZverpleegkundige? Aan welke informatie ontbreekt het leidsters om de juiste handelwijze te volgen? Welke aanvullende deskundigheidsbevordering achten leidsters wenselijk op het gebied van vroegsignalering? Wat zijn de bevindingen en de mening van ouders over deze samenwerking? Hoeveel doorverwijzingen, kindbesprekingen en observaties door een orthopedagoog zijn er binnen een gestelde periode geweest?

7 De richtlijn Deze richtlijn geeft leidsters een handvat waarmee ze kunnen beslissen welke actie het beste kan worden ondernomen als er vragen, zorgen of twijfels zijn rondom ontwikkeling, gedrag en/of opvoeding van een kind. Het woord ouders verwijst tevens naar verzorgers of één der ouders, die ouderlijk gezag hebben over het kind. Deze richtlijn geldt niet bij kinderen die al onder behandeling zijn van een zorginstelling of specialist. In dit geval is het aan te bevelen dat ouders de behandelaar verzoeken contact op te nemen met de PSZ/KDV die door het kind wordt bezocht, voor afstemming betreffende de omgang met het kind en andere specifieke informatie waar een PSZ/KDV rekening mee dient te houden. Maar er zijn ook ouders die heel blij zijn als je het probleem benoemt en samen naar een oplossing zoekt. Fase 1: Signalering Situatie: De leidster van de peuterspeelzaal (PSZ) of Kinderdagverblijf (KDV) signaleert een probleem of heeft twijfels/vragen. (NB: het 1e signaal kan overigens ook vanuit de OKZ komen.) Actie: 1 Interne observatie en bespreking, volgorde van a en b kunnen omgedraaid worden: a. Gerichte observatie met behulp van de observatie instrumenten waarmee de leidsters bij de betreffende voorziening bekend zijn. b. De leidster bespreekt het kind met directe collega('s) of in het teamoverleg. 2 De feiten worden aan de ouders voorgelegd met de vraag wat hun eigen visie daarop is. Eventueel adviseren leidsters en ouders elkaar over en weer hoe het best gereageerd kan worden op bepaald gedrag van het kind. 3 De leidster maakt met de ouders de afweging welke van de onderstaande opties gevolgd wordt: a. Als bij leidster en ouders onduidelijk is wat precies het probleem is, belegt de leidster met toestemming van ouders een kindbespreking met de OKZ-verpleegkundige. b. Als bij leidsters en ouders helder is welke hulp of zorg het kind nodig heeft, wordt de ouders geadviseerd het kind (via de huisarts) aan te melden bij de ter zake deskundige instelling of specialist, bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist of Geestelijke Gezondheidszorg. ( nadien graag vermelden bij bezoek consultatiebureau )

8 Ouders komen met allerlei vragen bij de leidsters. Leidsters krijgen vragen over de taalontwikkeling van peuters, over het niet luisteren, over slecht eten, slecht slapen, over hoe om te gaan als broertjes en zusjes vaak ruzie maken, over hoe te handelen als er een huilbaby is geboren enz. Fase 2: de kindbespreking Situatie: Ouders willen dat de leidster hun kind met de OKZ-verpleegkundige bespreekt. De leidster wacht het reguliere bezoek van de OKZ-verpleegkundige af, of zij maakt een afspraak voor een extra bezoek. Actie: 4. Voor optie 3a, het beleggen van een kindbespreking, vraagt de leidster de ouders het toestemmingsformulier te ondertekenen, en stelt de ouders op de hoogte van de precieze vraag die tijdens de kindbespreking zal worden voorgelegd over hun kind. Wanneer de ouders hiermee akkoord gaan, zetten zij een handtekening. 5. Het verzoek tot bespreking van het kind wordt gemotiveerd gemeld aan de OKZverpleegkundige voor het reguliere overleg. Wanneer dit niet op korte termijn gepland staat en de situatie erom vraagt, wordt er een extra afspraak gemaakt. 6. Tijdens de kindbespreking zijn uitsluitend de leidster, eventueel de leidinggevende van KDV/PSZ en de OKZ-verpleegkundige aanwezig. Zij bespreken de signalen en brengen een advies uit, dat kan bestaan uit de volgende mogelijkheden: (willekeurige volgorde!) a. Een observatie door de orthopedagoog, als er kindfactoren aanwezig zijn b. Bespreking in het consultatieteam vroegsignalering, als het probleem door een combinatie van factoren wordt veroorzaakt en advies vanuit meerdere disiplines nodig is. c. Extra consult door de consultatiebureau-arts en/of okz-verpleegkundige d. Huisbezoek door de okz-verpleegkundige e. Doorverwijzing naar één of meerdere specialisten / zorginstellingen 7. Afspraken en bevindingen naar aanleiding van het overleg worden door de OKZverpleegkundige op het rapportageformulier verwerkt; een verslag gaat naar de leidster (zie bijlage 2). 8. Ouders worden na de bespreking op de hoogte gesteld van de resultaten van de bespreking. Normaal gesproken is de inbrenger (in dit geval de leidster) degene die de ouder op de hoogte stelt, tenzij daar tijdens het overleg een andere afspraak over is gemaakt.

9 Fase 3: Vervolgacies van een kindbespreking Situatie a: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: observatie van het kind in de groep door de orthopedagoog. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de orthopedagoog en de leidster wanneer de observatie het beste kan plaatsvinden. Actie: 9. De observatie wordt gedaan door de orthopedagoge en de eigen OKZ-verpleegkundige van de wijk waar het kind woont (de aan het kind verbonden OKZ-verpleegkundige). 10. De orthopedagoog maakt een verslag van de observatie, dit gaat naar de leidster. 11. De observatie wordt met de ouders besproken door de orthopedagoge, de OKZverpleegkundige en indien wenselijk vanuit ouder en/of PSZ/KDV met de leidster van de PSZ/KDV Ouders kopen een dienst bij ons. Wij signaleren en vinden het onze verantwoordelijkheid die signalen aan ouders over te brengen. Wanneer de ouder deze niet herkent of niet verder in gesprek wil gaan ontstaat er een dilemma. Situatie B: Het advies naar aanleiding van de kindbespreking luidt: bespreking van het kind in het consultatieteam vroegsignalering. De OKZ-verpleegkundige maakt een afspraak met de leden van het consultatieteam. De leidster neemt ook deel aan de bespreking. Actie: 12. De uitkomst van de bespreking in het Consultatieteam Vroegsignalering wordt door de OKZverpleegkundige met de ouders besproken. Situatie C: Als uit de kindbespreking of de observatie naar voren komt dat het kind extra onderzocht dient te worden door de CB-arts en/of OKZ-verpleegkundige, dan wordt dit aan de ouders geadviseerd en maakt de OKZ-verpleegkundige een afspraak voor een extra consult.

10 We overleggen eerst met het team en de ouders. We informeren bij de ouders wat het consultatiebureau heeft gezegd of geven het advies de vraag voor te leggen aan de OKZ- verpleegkundige. Wanneer de situatie zo zorgelijk is, maken wij de ouders er op attent dat er de mogelijkheid bestaat om hun kind door een extern iemand, bijvoorbeeld een orthopedagoog te laten bekijken. Actie: 13. Indien er een observatie van het kind is gedaan neemt de OKZ-verpleegkundige deze mee naar de CB-arts zodat deze zich kan voorbereiden. 14. De CB-arts overlegt met de OKZ-verpleegkundige. Overleg en besluiten worden vermeld in het integraal dossier JGZ. 15. De verpleegkundige informeert de leidster en bewaart de rapportage in het kinddossier. Fase 4: Vervolg of afronding Actie: 16. De rapportage(s) en de stand van zaken rond het kind worden in het volgend regulier overleg besproken. Indien nodig zal dit eerder gebeuren. 17. In het kader van de glijdende overdracht kunnen kinderen langer in zorg blijven bij de JGZ 0-4 of kunnen eerder ondergebracht worden bij de JGZ Anoniem inbrengen Indien bij ernstige signalen de ouders/verzorgers niet de noodzaak inzien van het inroepen van hulp of deskundig advies en zij niet willen dat hun kind besproken wordt met een OKZ-verpleegkundige, kan de leidster het probleem als anonieme casus inbrengen in het Consultatieteam Vroegsignalering. In dat geval kent alleen de inbrenger (de leidster) de persoonsgegevens van het kind. In de bespreking wordt gekeken hoe er met de situatie rond het kind omgegaan moet worden: bijvoorbeeld verwijzing naar Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De inbrenger maakt melding van de bespreking en de uitkomst ervan bij de ouders. Wanneer zorg of hulp geboden is en ouders geven hier geen gehoor aan, zal er een melding van de situatie bij het AMK neergelegd worden in het belang van het kind.

11 Bijlage 1 Toestemmingsformulier Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam ouder : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bezoekt het kind nog een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf, zo ja, welke : Aanleiding voor bespreking, feiten en concrete vraag: Visie van ouders Toestemming ouder / verzorger voor bespreking met OKZ-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf Ik ben op de hoogte van het bespreekdocument dat zal worden gebruikt Ik ben geïnformeerd hoe een kindbespreking in zijn werk gaat en wie eraan deelneemt Datumhandtekening ouder / verzorger

12 Bijlage 2 Rapportageformulier Naam Kind : v / m Geboortedatum : Adres : Postcode en woonplaats : Naam OKZ-verpleegkundige : Naam peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Naam leidster peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Bevindingen OKZ-verpleegkundige/ peuterspeelzaal/kinderdagverblijf leidster: Ontwikkeling Spraak/ taal ontwikkeling Gedrag Opvoedingsvragen Overige Afspraken OKZ-verpleegkundige en peuterspeelzaal / kinderdagverblijfleidster Adviezen aan ouders Verwijzing

13 Achtergrond Vanaf 1 januari 2007 financieren gemeenten de voorschoolse educatie bij peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen. De gemeente Borne stimuleert aanvullend hierop de samenhang tussen voorschoolse educatie (2,5-4 jarigen) enerzijds en vroegschoolse educatie (groep 1 en 2 basisonderwijs) anderzijds. Een onderdeel van deze samenhang is het streven naar een uniforme overdracht van relevante kindgegevens naar het basisonderwijs. De voorzieningen voor 0-4 jarigen in Borne hebben zich verenigd in een overleggroep om een dergelijke overdracht te ontwikkelen. De jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen maakt ook deel uit van deze overleggroep, aangezien de overdracht van (medische / psychosociale) kindgegevens door consultatiebureaus gekoppeld zou kunnen worden aan de overdracht van gegevens (m.b.t. cognitieve en emotionele ontwikkeling) door VVE voorzieningen. De overleggroep zal zich in de komende periode buigen over de vraag waar een overdracht aan moet voldoen wil deze functioneel en effectief zijn en draagvlak hebben onder ouders en uitvoerende beroepskrachten. Om leidsters vertrouwd te maken met de zorgstructuur en de wegwijzer wordt elk jaar een voorlichting voor leidsters gegeven. De procesmanager heeft aan de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen bijgedragen door als verbindende schakel te fungeren bij het streven naar meer en betere afstemming tussen uitvoering en beleid, en organisaties onderling. De overleggroep voorschoolse voorzieningen heeft door vruchtbare samenwerking een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een integraal jeugdbeleid in de gemeente Borne. Voor de afstemming met de JGZ 0-4 was het noodzakelijk overeenstemming te bereiken over de handelwijze en communicatie bij problemen van psychosociale aard, aangezien gegevens hierover belangrijk zijn bij de overdracht. Als eerste stap hebben alle voorschoolse voorzieningen afgesproken de handelwijze bij vroegsignalering en de verslaglegging hierover zoveel mogelijk met elkaar te laten corresponderen. De voorzieningen 0-4 hebben hiertoe een globale richtlijn vastgesteld voor leidsters waarin omschreven wordt hoe te communiceren en te handelen bij signalering van medische en psychosociale problemen bij pupillen. Daar waar externe zorg betrokken dient te worden kan de wegwijzer gebruikt worden.

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie