Studiegids HMDI SOD-Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen"

Transcriptie

1 Studiegids HMDI SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April

2 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Wie wat waar en waarom... 5 Wie zijn wij... 5 Waarom... 5 Wat bieden wij... 5 Waar De opleiding HMDI... 6 Voor wie bestemd... 6 Doelstelling Opleidingsgegevens in het kort... 7 Opbouw... 7 Duur... 7 Studiebelasting... 7 Getuigschrift... 7 Studiekosten Het beroepsprofiel... 9 Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad)... 9 Informatiemanager (Bachelor) Visie op onderwijs Onderwijsvisie Competentiegericht Studentgericht (Leer)procesgericht Praktijkgericht Opleidingsstructuur Propedeuse, jaar Jaar Jaar Jaar De kerngebieden Record management Information Retrieval Informatietechnologie Informatiemanagement Management en organisatie Vaardigheden Interdisciplinair Samenhang in het onderwijsprogramma De integrale leerlijn De kennisleerlijn De vaardighedenleerlijn De ervarings-reflectielijn Toelating Toelatingseisen Intakeprocedure Aansluiting op de SOD I

3 Vrijstellingen Organisatie HMDI en medewerkers Opleidingsmanager HMDI Kerndocenten Module-eigenaren Docenten Studentenadministratie Beroepenveldcommissie Kwaliteitszorg SOD-Online Vertrouwenspersoon Studentenstatuut (verwijzing) Bijlage 1 Beschrijving 10 Algemene HBO- competenties Bijlage 2 Modules Jaar Jaar Jaar Jaar Bijlage 3 Overzicht HMDI studiejaar

4 1 Inleiding Vandaag de dag leven we in een informatiesamenleving. Het belang van informatie neemt daardoor dagelijks toe. Net als de hoeveelheid informatie die dagelijks op ons af komt. Dit vraagt om goed informatiemanagement in de organisatie. Bij elke processtap is immers informatie nodig. Daarnaast verandert ook de informatiebehoefte. Onder invloed van Het Nieuwe Werken willen medewerkers 24/7 de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie. De digitale opslag van gegevens maakt bovendien dat het begrip `document` niet langer leidend is. Gegevens kunnen ook bestaan uit een MP3-bestand van een opgenomen gesprek uit een callcenter, ingevulde velden uit een webformulier of een sms je. Daardoor is de informatiemanager en -adviseur veel meer betrokken bij (het inrichten van) het primaire proces. De rol van de afdeling informatievoorziening binnen de organisatie is al lang niet meer reactief (het in ontvangst nemen van afgedane documenten en het op verzoek leveren van dossiers) maar vooral proactief (adviserend in de inrichting van de informatiehuishouding). In de transitie van een analoge naar digitale informatiehuishouding is het proces het uitgangspunt, niet langer het document. Dat betekent dat in de praktijk steeds meer informatievraagstukken ontstaan in het primaire proces.de informatiemanagers spelen hier met adviezen, gebaseerd op actuele specialistische kennis, een rol bij. En naast advisering, is de informatiemanager ook steeds vaker verantwoordelijk als projectmanager of verandermanager voor een optimale inrichting van de informatiehuishouding. Deze veranderingen hebben invloed op de competenties die een informatiemanager nodig heeft om succesvol te functioneren. De HMDI helpt de toekomstige informatiemanagers aan de competenties die nodig zijn om de omslag naar een doeltreffende digitale en geïntegreerde informatievoorziening te realiseren. Van uitvoerend naar adviserend, van reactief naar proactief, van document- gericht naar procesgericht en van aanbodgericht naar klantgericht zijn de termen die hier bij horen. Maar ook meer kennis van ICT, processen, projectmanagement en de organisatie. In ieder geval vraagt de organisatie om een nieuwsgierige, klantgerichte, proactieve, communicatief vaardige en deskundige informatiemanager 4

5 2 Wie, wat, waar en waarom Wie zijn wij SOD-Opleidingen kent een lange historie. In 1936 is door een aantal hoofden DIV een vereniging Od (Od staat voor Overheidsdocumentatie) opgericht die zich tot doel stelde om het vakgebied van registratie en archiefvorming te ontwikkelen. Uit deze vereniging is in 1975 de Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) ontstaan die de opleidingen voor de vereniging ging verzorgen. In 1995 is de stichting Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI) opgezet die een Hbo opleiding ging verzorgen. In 2010 zijn de stichting SOD en de stichting HMDI samen gegaan in de stichting SOD-Opleidingen. Waarom SOD-Opleidingen ziet het als haar missie om hoogwaardige opleidingen en kennis aan te bieden op het gebied van informatiemanagement, zodat deelnemers de informatiehuishouding van hun organisaties optimaal kunnen organiseren. Wat bieden wij SOD-Opleidingen verzorgt deeltijdopleidingen op Mbo-, Associate degree en Hbo-niveau voor volwassenen die werkzaam zijn in het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast verzorgt zij maatwerktrajecten voor organisaties en biedt zij cursussen aan voor individuele inschrijving rond onderwerpen over informatiemanagement. Waar Het opleidingscentrum van SOD-Opleidingen is gevestigd in Woerden. Daarnaast verzorgt SOD-Opleidingen opleidingen en cursussen in Zwolle en s Hertogenbosch. 5

6 3 De opleiding HMDI De Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening of HMDI is een Hbo bachelor opleiding binnen het vakgebied van de informatiedienstverlening en informatiemanagement. Het opleidingsprogramma van de HMDI is afgestemd op de beroepsprofielen van de senior medewerker en manager/adviseur binnen de informatiedienstverlening. Deze profielen zijn opgesteld door een onafhankelijke beroepenveldcommissie, waarin excellente beroepsbeoefenaars uit het vakgebied zitting hebben. Op deze manier sluit het curriculum van de opleiding uitstekend aan bij de meest recente hedendaagse eisen en wensen van het werkveld. Voor wie bestemd Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft kennis en inzicht over de wijze waarop informatieprocessen moeten worden beheerd. Binnen de HMDI opleiding worden toekomstige managers en/of adviseurs voorbereid op een dergelijke functie op tactisch-strategisch niveau binnen een organisatie. Daarnaast leert de manager/adviseur te denken buiten de gebaande paden en fungeert hij als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Doelstelling De HMDI leidt op tot manager of adviseur Informatiedienstverlening of een gelijkwaardige functie. De opleiding beoogt studenten de, voor een succesvolle invulling van hun functie, benodigde competenties op het gebied van vakkennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. De eerste twee leerjaren van de vierjarige Bachelor opleiding vormen de Ad opleiding (SOD-Ad). In deze twee jaren worden toekomstige senior medewerkers voorbereid op een functie op tactisch niveau binnen de informatiedienstverlening, waarbij zij leren een vertaalslag te maken van informatiebeleid naar de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikersorganisatie. Na voltooiing van de Ad opleiding is een doorstroom mogelijk naar jaar drie en vier van de Bachelor opleiding. In de laatste twee jaren van de HMDI-opleiding worden managers opgeleid, die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, daarbinnen te adviseren en te vernieuwen. 6

7 4 Opleidingsgegevens in het kort Opbouw De opleiding is opgebouwd uit ongeveer 30 modules, verdeeld over vier leerjaren. Elke module is een afgeronde eenheid van lesstof en toetsing rond een thema. De volgorde van de modules per studiejaar is zodanig vastgesteld dat de competenties die de student in de eerste modules verwerft, worden toegepast en verdiept in het verdere verloop van de opleiding. De lessen vinden gemiddeld wekelijks plaats en zijn van 9.30 uur tot uur. Deze zijn bedoeld onder meer om de relatie tussen theoretische lesstof en de dagelijkse praktijk weer te geven. De opdrachten, cases en werkstukken zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk van de student. Duur De hele HMDI Bachelor opleiding duurt in totaal vier jaar. De opleiding start, bij voldoende inschrijvingen, één keer per jaar in september. Studiebelasting De studiebelasting voor de HMDI is 60 studiepunten per jaar. Een studiepunt staat voor 28 uren studiebelasting. Een studiepunt wordt ook wel European Credit (ec) genoemd. De studiebelasting is onderverdeeld in klassikale bijeenkomsten, zelfstudie, uitvoeren van opdrachten, maken van tentamens en praktijkwerkervaring. Je moet rekening houden met een gemiddelde tijdsbesteding tussen 14 en 20 uur per week. Een onderwijsjaar duurt ongeveer 42 weken. Getuigschrift De HMDI is een NVAO geaccrediteerde opleiding, die opleidt tot een Hbo bachelor getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Bachelor gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging BIM te plaatsen, ofwel Bachelor of Information Management. Na een succesvolle afronding van het eerste studiejaar ontvangt de student een propedeusegetuigschrift. Bij een voldoende beoordeling van alle modules uit de eerste twee leerjaren ontvangt de student een Associate degree getuigschrift. Afgestudeerden mogen de titel Associate degree gebruiken en deze in hun naam tot uitdrukking brengen door achter hun naam de toevoeging AdIM te plaatsen, ofwel Associate degree of Information Management. 7

8 De HMDI is opgenomen in het CROHO register onder het nummer De Associate degree opleiding is opgenomen in het CROHO register onder het nummer Studiekosten Het lesgeld wordt per studiejaar vastgesteld en is exclusief lesboeken. Voor het eerste jaar bedragen de totale kosten van de lesboeken circa 600,-. In het tweede studiejaar is dit circa 450,-. In het derde en vierde studiejaar zijn de kosten van de lesboeken ongeveer 400,- per studiejaar. In het derde jaar zijn er nog bijkomende kosten van ongeveer 700,- voor deelname aan een driedaagse werkconferentie. 8

9 5 Het beroepsprofiel De inhoud van de HMDI opleiding is afgeleid van respectievelijk het beroepsprofiel van de senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) en van dat van de informatiemanager (Bachelor). Deze beroepsprofielen zijn vastgelegd in zogenaamde kwalificatiedossiers. Deze zijn opgesteld door SOD-Opleidingen in nauwe samenwerking met deskundigen uit het beroepenveld, de beroepenveldcommissie. De volgende paragrafen geven een korte samenvatting van de kwalificatiedossiers, voor een volledig overzicht, zie de kwalificatiedossiers senior medewerker informatiedienstverlening, versie april 2008 en manager informatiedienstverlening, versie januari 2007 (www.sodopleidingen.nl/downloads). Senior medewerker informatiedienstverlening (Ad) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) De senior medewerker is werkzaam binnen de documentaire informatievoorziening. De taken van de senior medewerker liggen vooral op tactisch niveau binnen de documentaire informatievoorziening, waarbij een vertaalslag gemaakt wordt van beleid naar de dagelijkse werkzaamheden. De senior medewerker DIV verzorgt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, het applicatiebeheer van de systemen die DIV gebruikt, beheert het RMA, onderhoudt de dagelijkse relaties met de interne klanten, borgt de kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt de medewerkers functioneel aan, draagt zorg dat de archieven worden opgeslagen en beheert conform de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de grootte van organisaties kan er sprake zijn van specialisatie van de functie senior medewerker. Kerntaken 1. Zorgdragen voor efficiënt en effectief structuren, ordenen, toegankelijk maken en beheren van informatie 2. Coördineren van werkzaamheden 3. Beheren van informatiesystemen 4. Verzorgen van account- en relatiemanagement Uit de vier kerntaken zijn 14 beroepscompetenties afgeleid. Informatiemanager (Bachelor) Korte typering van het beroepsprofiel (uit het kwalificatiedossier) Binnen organisaties bestaat in toenemende mate behoefte aan personen die in staat zijn de informatiedienstverlening te managen, te vernieuwen en hierover te adviseren. Deze persoon heeft competenties, kennis en 9

10 inzichten verworven over de wijze waarop informatieprocessen dienen te worden beheerd. Daarnaast leidt de informatiemanager verbeterprocessen en treedt hij op als manager en/of adviseur van het organisatieonderdeel dat de belangrijkste kennis- en verantwoordingsbronnen binnen de organisatie inricht en beheert. De informatiemanager heeft kennis van organisatiekunde en zet deze in bij besluitvormingsprocedures binnen de organisatie. Hij is in staat te denken buiten de gebaande paden en fungeert als bruggenbouwer tussen verschillende doelgroepen, zoals gebruikers, managers en andere professioneel betrokkenen. Kerntaken 1. Beschikbaar maken van informatie voor zowel intern als extern gebruik 2. Managen en aansturen van een afdeling 3. Coördineren en beheren van informatieprocessen 4. Adviseren over informatiedienstverlening Uit de vier kerntaken zijn 12 beroepscompetenties afgeleid. 10

11 6 Visie op onderwijs Onderwijsvisie In haar visie op onderwijs stelt de opleiding vier kernbegrippen centraal: competentiegericht, studentgericht, (leer)procesgericht en praktijkgericht. Deze kernbegrippen worden binnen het onderwijsmodel door de opleiding als volgt uitgewerkt. Competentiegericht Uitgangspunt voor het onderwijsmodel is de hedendaagse en toekomstige beroepspraktijk, waarbij de competenties uit het beroepsprofiel / kwalificatiedossier leidend zijn voor de inhoud van het onderwijs. Competenties zijn kwaliteiten die iemand heeft op het gebied van kennis, vaardigheden, attitude (houding) en ervaring. Tegenwoordig is het niet meer voldoende of je kennis hebt van een vak. Organisaties selecteren steeds meer op vaardigheden die je in het vak kunt laten zien en op hoe je manieren zijn, hoe je in een team werkt en hoe je een probleem aanpakt. Studentgericht De werkvormen dagen je uit tot actief leren. Jij en je leerproces zijn uitgangspunt voor de inrichting van het programma. Het programma is doelmatig ingericht om onnodige vertraging te voorkomen. Zo bestaat het programma uit afgeronde eenheden lesstof rond een thema. Heel belangrijk is dat je zo snel mogelijk in staat bent je eigen leerproces te sturen. (Leer)procesgericht Het leren leren staat centraal: leren is niet alleen het je eigen maken van inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook het leren en ontwikkelen hoe (eigen) onderzoeksmethoden en leer- en probleemoplossingsprocessen gestuurd en gerealiseerd kunnen worden (attitude). Praktijkgericht Als student heb je al een werkplek op het vakgebied. Daarmee maak je optimaal gebruik van het zogenoemde werkplekleren. Naast de studie op school leer je immers ook in de praktijk. Dat kan het beste door opdrachten te geven die een directe relatie hebben met de praktijksituatie in de eigen organisatie waarbij sprake is van een wisselwerking tussen werken en leren. Daarnaast komen onze docenten ook uit de beroepspraktijk en vullen wij van de praktijk voor de praktijk tweeledig in. 11

12 7 Opleidingsstructuur De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit ongeveer 30 modules. Propedeuse, jaar 1 De functies van de propedeuse Volgens de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs heeft de propedeuse een aantal functies: Oriëntatie In de propedeuse oriënteer je je op de opleiding en op het toekomstige beroep of functie. Het eerste jaar van de opleiding vormt een afspiegeling van de totale opleiding. Binnen 10 modules komt de essentie van ieder kerngebied (zie verder bij het stuk over kerngebieden) aan bod. Tijdens deze modules maak je kennis met het vakgebied op beginnend tactisch niveau. Er wordt onder andere gekeken naar de structuur en cultuur van de (eigen) organisatie en naar de toepassingen daarvan binnen het eigen vakgebied. Verder worden communicatie- en onderzoeksvaardigheden aangereikt en geoefend. Selectie De propedeuse is zo ingericht, dat we kunnen vaststellen of je het Hboniveau aankunt en of je geschikt bent voor de opleiding. We stellen een aantal eisen aan je over de benodigde kennis en vaardigheden om je opleiding na de propedeuse succesvol te kunnen doorlopen. Een succesvolle afronding van alle modules van het eerste studiejaar geeft recht op een Hbo propedeusegetuigschrift. Bindend negatief studieadvies Als je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet hebt voldaan aan de eis dat je 42 of meer studiepunten hebt behaald, krijg je een bindend negatief studieadvies ofwel bindende afwijzing en moet je stoppen met de opleiding. Je kunt dan niet op een later tijdstip opnieuw inschrijven voor de opleiding. Van een bindende afwijzing word je schriftelijk in kennis gesteld en je hebt het wettelijke recht om tegen de bindende afwijzing beroep aan te tekenen Let op: Zie voor de exacte tekst over studieadviezen het studentenstatuut. Studieloopbaanbegeleiding In de propedeuse krijg je studieloopbaanbegeleiding. Deze is bedoeld om je zo snel mogelijk de manager te laten zijn van je eigen leerproces. Deze competentie komt je ook van pas na je studie, omdat je je immers voortdurend moet blijven ontwikkelen. De studieloopbaanbegeleiding is 12

13 ook bedoeld om uitval tegen te gaan, snel studieproblemen te signaleren en om doorstroom naar de Bachelorfase te bevorderen. Je leert een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op te stellen en hoe je hiervoor bewijslast kunt verzamelen in je portfolio. SOD-Opleidingen vraagt van studenten een praktijkbegeleider aan te wijzen. Praktijkbegeleiding Doel van de praktijkbegeleiding is het efficiënter en effectiever benutten van de dagelijkse ervaring in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider faciliteert de student/medewerker in zijn leerproces door zijn invloed uit te oefenen en te zorgen dat er op de werkvloer voldoende gelegenheid is om nieuwe vaardigheden te oefenen en aan opdrachten te werken. Hij houdt regelmatig begeleidingsgesprekken met de student en reflecteert daarin met de student op de behaalde vorderingen en de leerdoelen en wat er nodig is binnen de organisatie om deze te realiseren. SOD-Opleidingen ondersteunt de praktijkbegeleider in zijn rol door het aanbieden van een dagdeel training, door informatie te bieden over de opleiding en de opleidingsdoelen, door een contactpersoon te benoemen met de opleiding en door aanbevelingen vanuit de opleiding te geven over de randvoorwaarden waaronder de student in de praktijk optimaal zijn competenties kan ontwikkelen. Praktijkwerkervaring De studenten van de HMDI moeten werkzaam zijn in het werkveld van informatiemanagement. Groot voordeel is dat het de docenten mogelijkheden geeft om opdrachten en oefeningen in de praktijk te laten uitvoeren. Voor studenten levert deze situatie voordelen op, omdat het geleerde direct toegepast kan worden. Verder zien wij dat veel studenten inhoudelijk kennis uitwisselen over hun onderlinge werksituaties vaak in combinatie met de theorie. De studieloopbaanbegeleiding en praktijkbegeleiding zijn er allebei op gericht te zorgen dat deze kruisbestuiving tussen opleiding en praktijk zo optimaal mogelijk is. Aan deze praktijkwerkervaring worden per jaar 12 studiepunten toegekend met een totaal van 48 studiepunten over de gehele opleiding. De toekenning is gebaseerd op de volgende redenering. De 240 studiepunten en daarmee samenhangende studiebelasting (60*28 uur=1680 uur/jaar) is gebaseerd op studenten, die na hun voortgezet onderwijs op ca 18-jarige leeftijd een Hbo opleiding in voltijd gaan volgen. Deze studenten hebben nog een beperkte levenservaring en over het algemeen geen of beperkte werkervaring. Bovendien brengen deze voltijd studenten de meeste tijd door op school. Voor de deeltijdstudenten van SOD-Opleidingen geldt dat zij over aanzienlijk meer levenservaring beschikken en bovendien werkervaring meenemen. Daarnaast zijn zij dagelijks actief in de beroepspraktijk. Voltijdstudenten, zoals boven omschreven, hebben meer tijd nodig dan deeltijdstudenten om zich de beroepscompetenties van een beginnend beroepsbeoefenaar op Hbo-niveau eigen te maken. 13

14 Jaar 2 Het tweede leerjaar is een verdieping en verbreding van de modules van het eerste jaar. Tijdens dit jaar is je studieloopbaanbegeleiding erop gericht om je te leren reflecteren op je ontwikkeling samen met je studiegenoten (peerbegeleiding). Dit is ook het afsluitende jaar van de Associate degree fase. Aan het einde van dit jaar voer je een proeve van bekwaamheid uit. Deze proeve bestaat uit het maken van producten die aantoonbaar een verbetering opleveren van de kwaliteit van de uitvoering van processen in je organisatie. Een voorbeeld van een beroepsproduct is bijvoorbeeld een implementatieplan. Met een dergelijk beroepsproduct laat je zien dat je in staat bent om te functioneren op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar als senior medewerker. Na het succesvol afronden van alle modules uit de eerste twee leerjaren en de proeve beheers je de beroepscompetenties genoemd in het kwalificatiedossier van de senior medewerker informatiedienstverlening en ontvang je het Hbo Ad getuigschrift. Jaar 3 In het derde leerjaar vindt binnen de modules verdieping op het vakgebied plaats naar een meer strategisch niveau. Je gaat in dit jaar met je studiegenoten op een driedaagse werkconferentie. Deze vormt de start voor een groepsgewijze uitwerking van een probleemformulering op de werkplek van een student. Jaar 4 Het vierde leerjaar bestaat voor de helft uit modules op strategisch niveau. Daarnaast staat het jaar in het teken van het afstuderen, de proeve van bekwaamheid als Bachelor. Met de uitvoering van de Proeve van Bekwaamheid toon je aan of de in het kwalificatiedossier van de manager DIV gestelde competenties zijn behaald. Als Proeve voer je een onderzoek uit en kom je met een creatieve oplossing voor verbetering van de bestaande situatie. Bij voorkeur gaat het om een bestaand probleem in jouw organisatie en is die met jouw oplossing ook echt geholpen. 14

15 8 De kerngebieden Het onderwijsprogramma is er op gericht dat studenten hun beroepscompetenties kunnen ontwikkelen. SOD-Opleidingen maakt hierbij onderscheid in competenties in kennis, vaardigheden en houding. De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de eisen die gesteld worden in de kwalificatiedossiers. Uitgaande van de beroepscompetenties uit deze kwalificatiedossiers zijn inhoudelijke gebieden van onderwijs bepaald: kerngebieden. Een kerngebied is een breed afgebakend vakgebied en kan dus liggen op het terrein van kennis, vaardigheden en houding. Het onderwijsprogramma is ingedeeld naar zeven kerngebieden. Deze zijn Records management In Records management (RM) gaat het over het aanmaken, ontvangen, onderhouden (inclusief vernietigen of overdragen), gebruiken en beschikbaar stellen van records; Information retrieval Information Retrieval (IR) is het geheel van methoden, technieken en activiteiten die worden aangewend voor de opslag en het terugvinden van informatie; Informatietechnologie Informatie Communicatie Technologie (ICT) houdt zich bezig met de toepasbaarheid en inzetbaarheid van ICT voor zowel data- als documentmanagement. Het stuurt organisaties naar nieuwe methoden van bedrijfsvoering. Informatiemanagement Informatiemanagement (IM) houdt zich bezig met de wijze waarop organisaties op een effectieve en efficiënte wijze in hun informatiebehoefte kunnen voorzien; Management en organisatie Management en organisatie (MO) richt zich op het herkennen van en vormgeven aan een structuur die betrekking heeft op samenwerking van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Vaardigheden Het accent binnen het kerngebied vaardigheden (VH) ligt op het verwerven van competenties, die te maken hebben met de interactie met 15

16 anderen, zoals in- en externe klanten, collega s, leidinggevenden en ondergeschikten; Interdisciplinair Binnen het kerngebied interdisciplinair (ID) dient de student aan te tonen dat hij het geleerde binnen de zes andere kerngebieden geïntegreerd kan toepassen. Dit komt onder andere tot uiting in moduleoverstijgende opdrachten en werkstukken, zoals de proeve van bekwaamheid in jaar twee, het groepsproject in jaar drie en het afstudeertraject in jaar vier. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van het belang van het kerngebied voor het functioneren van de informatieprofessional. Records management Senior medewerkers DIV en informatiemanagers moeten voor de uitoefening van hun taken ruim voldoende inhoudelijke bagage hebben om records (of archiefstukken) te beheersen, te regelen of daarover te kunnen adviseren. Context Goed Records management is onverbrekelijk verbonden met het terugvinden van informatie en dus met het kerngebied Information Retrieval. Propedeuse In het eerste jaar behandelt Records management alle aspecten, die te maken hebben met het beheer van (digitale) archiefbescheiden, ook genoemd records. Je zult keuzes leren maken in het beheer van records, afhankelijk van de bestemming ervan. Die keuzes baseer je op juridische, bedrijfseconomische, organisatorische, archivistische en technische gronden. Het eerste jaar geeft je ruim voldoende inhoudelijke kennis om Records management in brede zin te kunnen uitvoeren. 2e jaar In het tweede jaar krijg je een verdere verdieping in het beheren en beheersen van het fysieke en digitale archiefbeheer, Record keeping genoemd.. Record keeping zorgt dat je inzicht hebt in de functionele eisen om duurzame archivering van records te organiseren en uit te voeren. De module behandelt modellen, die je in staat stellen om het belang van Record keepingsystemen en Records managementapplicaties te omschrijven en te begrijpen. Ook maak je kennis met diverse nationale en internationale normen voor advisering in de eigen werksituatie. Uiteraard komen ook nieuwe ontwikkelingen en de toepassing ervan voor 16

17 de eigen organisatie aan de orde, zoals het E-depot. Bij de afsluiting van het tweede jaar heb je voldoende handvatten om Record keeping te beheersen en dit in een team te coördineren. 3e jaar Het onderwerp Informatierecht kapselt Record management en Record keeping verder in de diverse relevante regeling. Met de aangeboden kennis leer je de eigen organisatie te adviseren en wel in een bredere context dan alleen het archiefrecht. Je maakt kennis met de meest relevante wet- en regelgeving en normen, waarbij ook de op korte termijn te verwachten ontwikkelingen aan bod komen. En uiteraard een verdere integrale verdieping met het inmiddels bekende archiefrecht. Na het derde jaar ben je dan ook inhoudelijk zover om het vierde jaar met vertrouwen tegemoet te zien. Information Retrieval Information Retrieval richt zich op het toegankelijk maken van informatie en op het vinden van informatie. Belangrijk daarbij is dat informatie in zijn context toegankelijk wordt gemaakt en op een efficiënte wijze beschikbaar wordt gesteld. Informatiebronnen worden formeel en inhoudelijk ontsloten. Uitgangspunt hierbij vormt de vraaggerichte informatieverstrekking waarbij de informatiebehoefte van de kenniswerkers of burgers centraal staat. Hierbij is de digitale omgeving het uitgangspunt. Context Samen met Records Management vormt Information Retrieval de unieke kern van de vakkundigheid van de senior medewerker en informatiemanager. Middels de kennis en ervaring die in dit vakgebied huist, zijn organisaties in staat om hun informatie zodanig te organiseren dat alle relevante informatie, in samenhang, is terug te vinden. Dit stelt organisaties in staat om optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie in de dagelijkse processen maar ook om achteraf en op termijn verantwoording af te leggen. De nadruk binnen Information Retrieval ligt bij het bepalen van voor belanghebbenden relevante informatie, het toekennen van metadata en het kunnen gebruiken, construeren en onderhouden van ontsluitingstalen. Propedeuse In het eerste jaar staan de veranderingen binnen de informatievoorziening centraal. Welke ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch) zijn van invloed op het functioneren van de organisatie en wat zijn de effecten daarvan op de rol van informatievoorziening? Er wordt aandacht besteed aan het belang van informatie in de samenleving, de informatiebehoefte en de benodigde informatievaardigheden. Er wordt verder ingezoomd op de functie en taken van de informatievoorziening in een organisatie. Er is 17

18 aandacht voor de invloed van digitalisering en nieuwe informatiebronnen als sociale media. 2e jaar In het tweede jaar gaan wij dieper in op het gecontroleerd toegankelijk maken van informatie via van tevoren vastgelegde inhoudelijke metagegevens. Ordeningsstructuren zoals classificaties, taxonomieën en thesauri komen aan de orde. Er wordt ruim aandacht besteed aan het zoeken en vinden van informatie in een digitale omgeving met behulp van ordeningsstructuren. Ook het zoeken van informatie door middel van gecontroleerde zoekingangen komt aan de orde. Vragen als welke consequenties heeft de digitalisering van informatie voor het zoeken en vinden van informatie komt ter sprake. De waarde van ontsluitingstalen wordt inzichtelijk gemaakt door het bestuderen van de voor- en nadelen van zoeken met gecontroleerde metadata versus het vrije zoeken. 3e jaar De hoeveelheid digitaal beschikbare informatie groeit exponentieel, zowel binnen als buiten de organisatie. Het kunnen vinden van de speld in een hooiberg die steeds groter wordt, stelt steeds meer eisen aan waar we informatie opslaan en de manier waarop we deze informatie opslaan. Tegelijkertijd vraagt dit steeds meer van de hulpmiddelen die we gebruiken om relevante informatie terug te vinden. Welke zoekmachines worden er gebruikt? Wat maakt de ene zoekmachine beter dan de andere? Welke andere mogelijkheden zijn er om tot een invulling te komen van de informatiebehoefte van een medewerker van de organisatie? Welke rol kunnen sociale media hierin spelen en wat betekent dat uiteindelijk voor de rol en positie van de DIVafdeling? Deze en nog veel meer vragen over zoeken en vinden van informatie komen in het derde jaar aan bod. Informatietechnologie Informatiemanagers en adviseurs adviseren over strategische bedrijfsvoeringsvraagstukken zoals de ontwikkelingen ten aanzien van digitale dienstverlening en digitaal en zaakgericht werken. ICT vervult in toenemende mate een cruciale rol bij de inrichting en vormgeving van de informatievoorziening en de kantoororganisatie. Bestuurders, management en medewerkers maken voor de uitoefening van hun taken in toenemende mate gebruik van ICT. De tendens is plaats- en tijdongebonden kunnen werken met informatie. Het Nieuwe werken doet zijn intrede. Digitalisering en de inzet van ICT zijn hiervoor o.a. de randvoorwaarden. Binnen de kantoororganisatie is ICT een samenspel van hardware, software, communicatienetwerken en gegevensbronnen, die informatie verzamelt, verwerkt en verspreidt binnen of ten behoeve van een organisatie. Informatiemanagers en adviseurs dragen medeverantwoordelijkheid voor de strategische beleidsvorming op het gebied van de 18

19 informatievoorziening. Informatiemanagers nemen regelmatig deel aan vergaderingen van het ambtelijk topmanagement om te inspireren en beslissingen voor te bereiden. De I-adviseur adviseert gevraagd en ongevraagd het management over kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. De I-adviseur is meer informerend en signalerend werkzaam. Daarnaast wordt de I-adviseur belast met het managen van concernprojecten in het ICT domein. Context Wat zijn de ICT-gerelateerde concepten die in organisaties hun waarde hebben en behouden? Hoe moet naar deze concepten worden gewerkt? De theorie en praktijk van het kerngebied ICT richt zich op de toepasbaarheid van ICT voor zowel data- als documentmanagement. Binnen datamanagement wordt aandacht besteed aan databasemanagement en de positionering van informatiesystemen binnen een referentiearchitectuur. Ten aanzien van documentmanagement wordt o.a. aandacht besteed aan de toepasbaarheid van ICT binnen het documentlogistieke proces van creatie, opslag en distributie van documenten. Propedeuse In het 1e jaar gaan we ons oriënteren op de technische infrastructuur en de positionering hiervan binnen de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). 2 e en 3e jaar In het 2e jaar verbreden we de oriëntatie met het verkrijgen van inzicht in de benodigde beheerorganisatie voor ICT om vervolgens in het 3e jaar de opgedane kennis omtrent techniek en beheer te relateren aan ICT strategie en beleid. De modules binnen het kerngebied ICT worden afgerond met een schriftelijke opdracht, waarin de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld Informatiemanagement De informatiestromen zijn door het digitale tijdperk aanzienlijk toegenomen. Dit samen met het groeiend belang van betrouwbare, duurzame en doelgerichte informatie voor het functioneren, besturen en beheersen van de primaire processen betekent een meer vooraanstaande rol van informatiemanagement in de organisatie. Bij elke processtap is immers informatie nodig en door de digitalisering wil zowel het (top)management als elke medewerker direct de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie die voldoet aan de betrouwbaarheidscriteria. De informatiemanager is hierdoor veel meer betrokken bij (het inrichten van) het primaire proces. Daarmee is de rol van de afdeling informatievoorziening binnen de organisatie veranderd van re-actief naar pro-actief (adviserend in de richting van de 19

20 informatiehuishouding). Het kerngebied informatiemanagement vormt daarmee voor een groot deel het hart van de inhoudelijke opleiding. Context Dit kerngebied kijkt organisatiebreed naar de bestuurlijke informatieverzorging, in casu de processen in de organisatie en welke gegevens en informatie noodzakelijk zijn voor het doen functioneren, besturen en beheersen van deze processen. Kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de besturing en beheersing van primaire processen is noodzakelijk teneinde invulling te kunnen (gaan) geven aan de informatieadviesfunctie. Kennis van andere kerngebieden als Informatietechnologie, Management & Organisatie en vaardigheden is noodzakelijk om de processen in de brede context van de organisatie en ICT te plaatsen en om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om de organisatie te kunnen adviseren over de inrichting van de informatiefunctie in hun proces. Propedeuse De propedeusefase licht de inhoud van de administratieve organisatie en procesmanagement toe. Welke processen zijn er, hoe kun je die beschrijven en/of verbeteren en welke soorten informatie heb je nodig om je proces te kunnen sturen en beheersen (verantwoorden). Daarnaast wordt een eerste verkenning gemaakt naar de vraag hoe je over deze aspecten kunt adviseren. De onderwerpen worden in jaar 2 en 3 verder uitgediept. 2 e jaar In het tweede jaar besteed je meer op gedetailleerd niveau aandacht aan welke informatie de managers en de uitvoerders nodig hebben om hun functie te kunnen vervullen. Er is aandacht voor het gebruik en de kwaliteit van de informatiesystemen die zij daarbij gebruiken. Voor het onderzoek naar de kwaliteit van de gebruikte informatie pas je verschillende kwaliteitinstrumenten toe op de eigen organisatie. 3 e jaar In jaar 3 staat centraal de vraag wat is er vanuit het oogpunt van besturing nodig aan informatie om de besluitvorming rondom, het doen functioneren en de beheersing van primaire processen goed te laten verlopen? Uitwerking van deze vraag vindt plaats in een tweetal modules, namelijk de modules Procesmanagement en Business intelligence. Deze modules beogen inhoudelijk een belangrijke bijdrage te geven aan de ontwikkeling van je toekomstige adviesfunctie op tactisch-strategisch niveau. 20

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie