Studiegids Opleiding Roostermaker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Opleiding Roostermaker

2 Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je alle informatie over de opleiding om goed van start te kunnen gaan. Naast de uitgangspunten en doelen van de opleiding vind je hierin ook het beroepsprofiel van de opleiding als mede het onderwijsprogramma van de opleiding. 2.

3 Inhoud 1. Over De Roostervakschool Adresgegevens Visie op het nieuwe Roosteren Nieuw didactisch concept Kosten opleiding Huisregels De Roostervakschool Inrichting opleiding roostermaker Te behalen competenties Duur opleiding Niveau opleiding Beroepsmogelijkheden Aanmelden Opleidingsprogramma Programma deeltijdopleiding Programma deeltijdopleiding Bijlagen Bijlage 1. Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool

4 1. Over De Roostervakschool De Roostervakschool is opgericht in januari De opleiding is in het leven geroepen naar aanlei- ding van een groeiende vraag naar hoog opgeleide roostermakers. Het doel van de organisatie is uit- eindelijke procesverbetering binnen het onderwijs, met name het onderwijs logistieke proces toege- spitst op het roosteringsproces. De Roostervakschool wil kwaliteit uitstralen. De kwaliteit moet door- schijnen in zowel de trainingen en het maatwerk, maar ook in de communicatie en service. De Roostervakschool verzorgt vooral praktijkgericht onderwijs. Omdat de werkelijke situatie belang- rijker is dan de ideale situatie, beslaat de theorie maar een klein deel van de opleiding en wordt er meer met praktijksituaties gewerkt. Doel van Stichting de Roostervakschool is het bevorderen en ontwikkelen van professionele kennis en vaardigheden voor medewerkers van onderwijsinstellingen op het vlak van roosteren en plannen binnen het onderwijs. De Roostervakschool is bedoeld voor cursisten die minimaal hbo afgestudeerd zijn, enthousiast zijn, probleemoplossend (willen leren) denken, kritisch zijn en het onderwijs efficiënter willen maken. Naam instelling: Bezoekadres: Telefoon: E- mail: Stichting De Roostervakschool Brinkpoortstraat HS Deventer Adresgegevens Contactpersoon: E- mail: Telefoon: Iwan Brouns Visie op het nieuwe Roosteren Vanuit Omix is een nieuwe visie ontwikkelt op het roosterproces binnen het onderwijs. Omix intro- duceert het Nieuwe Roosteren, waarbij docenten en studenten wijzigingen in het rooster kunnen aanbrengen en waarin de roostermaker meer regisseert dan registreert. 4.

5 Bij De Roostervakschool worden roostermakers opgeleid om tegemoet te komen aan de steeds meer toenemende vraag naar hoog opgeleide roostermakers binnen het onderwijs en de ontwikkelingen die spelen binnen het onderwijsveld Nieuw didactisch concept De praktijk als context De Roostervakschool is een opleiding die gericht is op professionals die deel uitmaken van een be- roepspraktijk. Deze beroepspraktijk vormt dan ook het centrale uitgangspunt van alle modules van de Roostervakschool. Door de beroepspraktijk van de cursisten als basis voor al het onderwijs van de Roostervakschool te nemen wordt de relevantie van de verschillende modules geborgd en wordt de transfer gestimuleerd van de kennis en vaardigheden die de cursisten opdoen naar hun eigen werk- omgeving. Bovendien zijn een duidelijke relevantie en toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden elementen die een grote invloed hebben op de motivatie van de cursisten. Daarnaast worden de cursisten geconfronteerd met de beroepspraktijk van de andere cursisten, hetgeen de leerervaring van de cursisten kan verrijken en verbreden. Actief studiegedrag Zoals gezegd is de dagelijkse beroepspraktijk van de cursist het uitgangspunt van de Roostervak- school. Deze beroepspraktijk is voor elke cursist anders, en de kennis en vaardigheden die de cursis- ten opdoen zal dus iedere keer anders worden toegepast in de dagelijkse praktijk van cursisten. Bo- vendien verschilt de aanvangssituatie van de cursisten en daarmee ook hun leervraag of - behoefte. Het is daarom van belang dat cursisten op actieve wijze vormgeven aan hun eigen leerproces: zich bewust zijn van hun eigen leervragen en - behoeften, aan de hand daarvan hun eigen leerproces vormgeven en met een kritisch reflectieve blik naar de relevantie en toepasbaarheid van hun leerer- varingen kijken. Op die manier construeert de cursist een set van kennis en vaardigheden die rele- vant zijn voor zijn of haar dagelijkse praktijk en die daarmee dus ook direct toepasbaar zijn. Boven- dien wordt door het actief vormgeven van het eigen leerproces de leeropbrengst vergroot en er gaat een motiverende werking uit van de mogelijkheid om het eigen leerproces te kunnen sturen. Formeel en informeel leren De dagelijkse beroepspraktijk en de leeromgeving in de Roostervakschool zijn zoals gezegd geen ge- scheiden werelden; vragen uit de praktijk worden meegenomen naar de Roostervakschool en de cur- sisten passen in hun werkomgeving toe wat op de Roostervakschool is geleerd. Het leerproces van de cursisten houdt dus niet op op het moment dat de cursist een (onderdeel van) een module heeft 5.

6 afgerond. Daarom is in de Roostervakschool aandacht voor zowel het formele als het informele leer- proces. Formeel leren bestaat uit de actieve kennisoverdracht en het verwerven van vaardigheden tijdens de cursus, informeel leren vindt plaats door het uitoefenen van de eigen werkzaamheden en feedback en reflectie daarop, en door observeren van en samenwerken met anderen. Een substantieel deel van het leren in een beroepscontext bestaat uit informeel leren - tot wel 90 % volgens sommige on- derzoekers. Door aandacht te besteden aan het informele leerproces van de cursisten wordt dus de leeropbrengst vergroot en wordt de toepassing van hetgeen geleerd is nog verder geborgd. Dit ge- beurt door tijdens de opleiding actief aandacht te besteden aan mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk en door de cursisten uit te dagen op deze toepassing te re- flecteren en feedback te vragen aan collega s en mede- cursisten. Leren van en door elkaar Zoals in voorgaande uitgangspunten is beschreven zijn er verschillen tussen cursisten ten aanzien van hun uitgangssituatie: leervragen en - behoeften, kennis en ervaring, rollen en verantwoordelijkheden verschillen van cursist tot cursist. Deze verschillen vormen een rijke bron aan mogelijkheden om van en door elkaar te leren; de cursisten samen weten meer dan de trainer of docent die voor de groep staat. Door deze bron optimaal te benutten wordt de cursist niet alleen de mogelijkheid geboden om nog meer kennis en vaardigheden te verwerven, maar neemt de cursist bovendien een kijkje in de bele- vingswereld van andere beroepsbeoefenaren hetgeen de leerervaring nog verder zal verrijken. Leren van en door elkaar gebeurt door samen te werken aan opdrachten en beroepsproblemen en door daarop samen te reflecteren en elkaar van feedback te voorzien. Het leerbedrijf rekent Euro (ex. BTW) voor de cursist. Betaling vooraf. Deze luiden (kort maar krachtig): Werkplek opruimen Laat geen spullen achter als je vertrekt Ga voorzichtig om met meubilair en apparatuur Roken is binnen de gehele Roostervakschool NIET toegestaan. Tijdens lesuren en assessments is de mobiele telefoon UIT Computers en Internet zijn bedoeld voor studie: gebruik ze daar ook voor! 1.4. Kosten opleiding 1.5. Huisregels De Roostervakschool 6.

7 1.4. Reclame De Nederlandse Reclame code (NRC) geeft de richtlijnen weer waaraan reclame- uitingen moeten voldoen. Een van de eisen uit de CRKBO- kwaliteitscode is het respecteren van de reclamecode voor cursussen door de Roostervakschool. (Artikel b Bijzondere reclame codes NRC). Dit artikel bepaalt dat Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende graden 1 Waarheidsgetrouw wil zeggen wat overeenkomt met de werkelijkheid. Dit betekent dat wat de Roos- tervakschool publiceert, op welk gebied dan ook, moet overeenstemmen met de waarheid. Op de site www. is alle informatie waarheidsgetrouw op de site geplaatst, dit geldt voor het onderwijsmateriaal, de contactgegevens, de prijs, het onderwijsaanbod en de studie- gids. Dit betekent dat alle informatie altijd accuraat is weergegeven en up- to- date gehouden wordt door de webmaster; dit betekent ook dat studenten niet voor verrassingen komen te staan als zij eenmaal begonnen zijn aan de opleiding roostermaker. 1 https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaid=263%20&deel=2 7.

8 2. Inrichting opleiding roostermaker In dit hoofdstuk lees je alle algemene informatie over de opleiding roostermaker. Doelstelling opleiding De opleiding roostermaker heeft tot doel om roostermakers op een hoger niveau te krijgen of een roostermaker te worden en is gebaseerd op vijf pijlers: roosteren, coördineren, adviseren, communi- ceren en persoonlijke effectiviteit. Uit deze pijlers is de opleiding weer onderverdeeld in modules per pijler. De dagelijkse beroepsprak- tijk van de cursisten vormt dus de input voor de opdrachten, casussen, voorbeelden en oefeningen die in de Roostervakschool worden ingezet om het leerproces van de cursisten te faciliteren. Het in- brengen van (elementen van) de dagelijkse beroepspraktijk gebeurt zowel door de trainers als door de cursisten zelf. Er wordt geroosterd met het softwareprogramma Syllabus +. Dit programma wordt door de trainers aan de cursisten verschaft en cursisten leren tijdens de opleiding het programma Syllabus + en de vaardigheid om te kunnen roosteren te beheersen. 8.

9 2.1. Te behalen competenties Tijdens deze modules komen de verschillende rollen binnen het roosterproces tot uiting. Aan deze rollen zijn weer competenties verbonden. Na de opleiding beheers je de volgende competenties: Je bent in staat om: randvoorwaarden te creëren om efficiënt te kunnen werken; prioriteiten te stellen voor jezelf en voor anderen; een realistische planning te maken en de voortgang bewaken; efficiënt en gericht te werken aan aanwijsbare resultaten; door te gaan tot het resultaat is bereikt; in te grijpen wanneer het resultaat niet behaald dreigt te worden; gebruik te maken van de formele en informele lijnen binnen de organisatie; adequaat om te gaan met hiërarchische verhoudingen binnen een organisatie; de cultuur van de organisatie te (her)kennen en het gedrag daaraan aan te passen; draagvlak en betrokkenheid te creëren voor standpunten en/of plannen; anderen te overtuigen van bepaalde inzichten of standpunten; bij weerstand over te schakelen op een aanpak die wél tot het gestelde doel leidt; je te verplaatsen in de ander; rekening te houden met de gevoelens, behoeften en belangen van anderen; je bewust te zijn van de invloed van eigen gedrag op anderen; verschillende belangen in te schatten en hier adequaat mee om te gaan; duidelijk eigen standpunten en meningen te verwoorden en te onderbouwen; te zoeken naar een gezamenlijke oplossing; overzicht te houden bij problemen of veranderen; afstand te nemen van een stressvolle situatie; je niet uit het veld te laten slaan door problemen en tegenslagen; relevante informatie te verzamelen en hier conclusies uit te trekken; hoofd- en bijzaken te onderscheiden en de kern van een probleem te herkennen; verbanden te leggen tussen verschillende elementen van een probleem; een probleem te bezien vanuit meerdere oogpunten; meerdere oplossingen te bedenken om een probleem op te lossen en deze tegen elkaar af te wegen; de consequenties van acties in te schatten en hierop in te spelen; de wensen en behoeften van de klant te kennen; efficiënt en snel in te spelen op de behoeften en problemen van de klant; 9.

10 gericht te zijn op het verhogen van de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid; uit eigen beweging met (nieuwe) plannen, oplossingen en/of ideeën te komen; vroegtijdig knelpunten en problemen te signaleren; zelfstandig keuzes te maken en te staan voor deze keuzes; de balans te vinden tussen eigen belangen en die van anderen; indien nodig andere wegen te bewandelen om een gesteld doel te bereiken; je te handhaven in nieuwe of onverwachte situaties; informatie secuur te verwerken en te interpreteren; te werken conform regels en procedures; de kwaliteit van eigen werk te controleren Duur opleiding De opleiding roostermaker wordt zowel voltijd als deeltijd aangeboden. De voltijd opleiding duurt 8 weken, de deeltijdvariant 13 weken. Bij de voltijd opleiding zit je als cursist fulltime (= 40 uur) op school. Bij de parttimevariant zijn de lessen op maandag en wordt van je verwacht dat je per week uur met zelfstudie bezig bent. De totale studielast per week voor zowel de voltijd- als de deel- tijdvariant bedraagt 40 klokuren Niveau opleiding De opleiding tot Roostermaker is ingericht op HBO- niveau. Nieuwe cursisten moeten minimaal be- schikken over een erkend MBO- diploma Beroepsmogelijkheden Waar kom je na de opleiding tot roostermaker terecht? Onderwijsinstellingen staan te springen op hoog opgeleide roostermakers. Als roostermaker 3.0 kan je meteen aan de slag binnen verschillende onderwijsinstellingen op de afdeling roosteren & plannen Leeromgeving Bij de training is een leeromgeving beschikbaar in de vorm van een ELO. Het studiemateriaal is in de- ze leeromgeving te vinden. Alle studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld, het copyright van alle studiemateriaal berust bij de Stichting Roostervakschool. 10.

11 3. Toetsing Halverwege het opleidingsprogramma vindt er een tussentijds assessment plaats om de voortgang van de studie te beoordelen. Dit assessment is schriftelijk en de docent evalueert de uitkomst met de deelnemer. De laatste opleidingsdag bestaat uit het presenteren van een eindopdracht waarin de deelnemer zijn opgedane kennis profileert aan de docent en externe toehoorders. De eindopdracht wordt ook weer individueel besproken met de deelnemer. Criteria voor het tussentijds assessment en de eindopdracht zijn de te behalen competenties zoals beschreven in hoofdstuk 2.1. Herkansing voor de deelnemer is mogelijk. 4. Opleidingsprogramma 4.2. Programma deeltijdopleiding De voltijdopleiding Roostermaker is opgebouwd uit de volgende modules per pijler: Roosteren Module 1: Algemene Roostervaardigheden De belangrijkste opdracht voor een roosteraar is om een optimale balans te creëren tussen de be- schikbaarheid van docenten, de structuur van het onderwijs, de individuele leerlingen en de klassen waarin ze zitten, en de beschikbare tijdstippen en locaties. Om deze balans te kunnen creëren is het van belang dat een roosteraar de basisprincipes van het roosterproces kent en deze kennis kan inzet- ten om een optimaal rooster te maken. In de module Algemene Roostervaardigheden leert de cursist daarom de onderliggende principes van het roosterproces kennen en deze kennis toe te passen. Module 2: Basistraining Roostersoftware 11.

12 De verschillende softwarepakketten die beschikbaar zijn voor het creëren van roosters bieden een groot scala aan mogelijkheden om de roosters optimaal vorm te geven. Het is voor roosteraars van belang deze mogelijkheden goed te kennen en te kunnen hanteren. In de basistraining voor de ver- schillende software pakketten leert de cursist daarom de basishandelingen van de software. Module 3: Vervolgtraining Roostersoftware Nadat een roosteraar zich de basishandelingen van de roostersoftware heeft eigen gemaakt, is het van belang dat de roosteraar de kennis van de eigen werkomgeving vertaalt naar de mogelijkheden van de roostersoftware. In de vervolgtraining voor de verschillende software pakketten leert de cur- sist daarom de voorwaarden en randvoorwaarden die vanuit de eigen organisatie aan de rooster worden gesteld worden als parameters in de roostersoftware in te stellen om het rooster nog verder te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van de eigen organisatie. Coördineren Module 1: Procesmanagement Roosteren is een complex proces waarbinnen verschillende informatiestromen bij elkaar komen en waarin verschillende belanghebbenden een rol hebben. Voor het optimaal verlopen van het rooster- proces is het belangrijk dat het proces zo efficiënt mogelijk is ingericht en wordt uitgevoerd. Door het efficiënt vormgeven en onderhouden van een roosterproces wordt uiteindelijk het onderwijs opti- maal ondersteund. In de module procesmanagement leert de cursist daarom processen te (her)ontwerpen, implementeren, bewaken en verbeteren. Module 2: Kennis- en Informatiemanagement Er is een verschuiving gaande ten aanzien van de rol van het roosterproces in de onderwijsorganisa- tie: van een registrerende functie zal de roosteraar steeds meer een regisserende functie krijgen. Dit vraagt een andere aanpak ten aanzien van het verzamelen, delen, toepassen en evalueren van kennis en informatie binnen de organisatie dan tot nu toe vaak het geval was. In de module Kennis- en In- formatiemanagement leert de cursist daarom de kennis- en informatieprocessen zodanig in te rich- ten dat de kennis in de eigen organisatie wordt geborgd en gedistribueerd, verder wordt ontwikkeld en gecombineerd en dat verouderde kennis wordt vernieuwd en verder ontwikkeld. Module 3: Tactisch Roosteren Onderwijslogistiek vormt een cruciale schakel tussen de strategische doelstellingen van de onder- wijsorganisatie en de operationele uitvoering daarvan met de daarbij behorende roosters; de inzet van personeel, de benutting van tijd en ruimte en de inrichting van het onderwijsproces dragen bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Bij tactisch roosteren ligt de focus op het advise- ren ten aanzien van en het opzetten van onderwijs logistieke processen op de middellange termijn. 12.

13 In de module Tactisch Roosteren leert de cursist daarom inzicht te krijgen in en te sturen op de kos- ten en baten van personele inzet, benutting van ruimte en tijd en de doorstroom in het onderwijs- proces en het management hierover te adviseren. Adviseren Module 1: Adviesvaardigheden Om ervoor te zorgen dat de uitvoering en verbeteringen van het onderwijs logistieke proces daad- werkelijk plaatsvinden is het noodzakelijk dat het advies ten aanzien van deze processen is afge- stemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever en dat er draagvlak is voor het uitgebrach- te advies. In de module Adviesvaardigheden leert de cursist daarom hoe een inhoudelijk deskundig advies daadwerkelijk geaccepteerd en geïmplementeerd kan worden. Communiceren Module 1: Basistraining Communicatieve Vaardigheden Bij het roosterproces zijn veel mensen met verschillende belangen betrokken: de roosteraars zelf, docenten, leerlingen, leidinggevenden, collega s van andere afdelingen enzovoorts. Goede communi- catieve vaardigheden zijn dan ook van essentieel belang. In de basistraining Communicatieve Vaar- digheden leert de cursist dan ook om effectief te communiceren, structuur aan te brengen in ge- sprekken en op een prettige en constructieve wijze contact te hebben met anderen. 13.

14 Module 2: vervolgtraining Communicatieve Vaardigheden Naast goede algemene communicatieve vaardigheden dient een roosteraar te beschikken over de juiste capaciteiten om om te kunnen gaan met een aantal specifieke situaties die zich voor kunnen doen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. In de vervolgtraining Communicatieve Vaardigheden leert de cursist om te gaan met conflicten, (verborgen) weerstand en emoties in de communicatie met anderen. Persoonlijke effectiviteit Module 1: Persoonlijke Effectiviteit Het succes van een organisatie wordt in grote mate bepaald door het succes van de individuele me- dewerkers. Een grote mate van persoonlijke effectiviteit kan dan ook een bepalende rol spelen in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Essentieel voor persoonlijke effectiviteit en voor organi- satie effectiviteit is dat de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar in lijn zijn: de belangrijkste drijfveren in het leven moeten overeen komen met de dagelijkse realiteit. Voor het goed kunnen functioneren in een organisatie is het daarnaast van belang dat de persoonlijke drijfveren van een individu aansluiting vinden bij de drijfveren van de organisatie. Dit volgende thema s worden per week behandeld: Week Thema lesstof Opdracht 1 Introductie Roostervakschool Introductie Roosteren/Social Media 2 Roosterinformatie & planning Presentatie "Roosters in het onderwijs" Communicatie 3 Onderwijs Randvoorwaarden & roostertechnieken 4 Onderwijslogistiek Presentatie "Kwaliteit van roosters" Verslaglegging & rapportages 5 Tussentijds assessment 6 Time Management Presentatie "Managementrapportages" 7 Praktijkopdracht 8 Communicatiestijlen Overtuigen & beinvloeden 9 Praktijkopdracht 10 Afsluitend assessment Naast de hoorcolleges werken de cursisten individueel de modules door. Er vinden tussentijds as- sessments plaats en van cursisten wordt verwacht dat zij ook in hun presentatievaardigheden ge- traind worden en in totaal drie presentaties houden. Tevens zijn er ook bepaalde groepsopdrachten. 14.

15 4.2. Programma deeltijdopleiding De deeltijdopleiding tot roostermaker lijkt in de meeste opzichten op de voltijdvariant. Als cursist doorloop je dezelfde lesstof en maak je dezelfde opdrachten als de voltijders. De lessen zullen echter op één dag in de week plaatsvinden, van 9:00 tot 17:00. En het programma voor de deeltijdopleiding is 13 weken lang. 15.

16 Bijlagen Bijlage 1. Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool 1. Begripsbepaling 1.1. Leerbedrijf: de Roostervakschool die aan de cursist de gelegenheid biedt om theorie en praktijk- ervaring op te doen middels een leertraject Klant/cursist: de (rechts- )persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding tot Roostermaker om de opleiding te kunnen volgen Directie: de directie van Stichting De Roostervakschool, belast met het bestuur van Stichting De Roostervakschool Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop het leerbedrijf zich in een bepaalde situatie gerelateerd aan een audit- heeft gedragen danwel diensten heeft gele- verd. 2. Toepasselijkheid Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten van Stichting De Roostervakschool. 3. Indienen van een klacht en vertrouwelijkheid 3.1. De directie van Stichting De Roostervakschool heeft de verplichting zich in te spannen deze klacht binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen De directie stelt vast waarop de klacht betrekking heeft en registreert deze Indien mogelijk zal de directie de klacht direct afhandelen Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e- mail) geschieden De klacht geschiedt schriftelijk bij de contactpersoon van De Roostervakschool of de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de melding. Het niet tij- dig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant rechten ter zake verliest Stichting De Roostervakschool zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de klant Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste: 16.

17 - De naam, het adres van de indiener; - De dagtekening; - Een nauwkeurige omschrijving van de klacht; - De periode waarin de klacht is ontstaan. Klachten kunnen worden verzonden naar de contactpersoon: Stichting De Roostervakschool T.a.v. Iwan Brouns Brinkpoortstraat HS DEVENTER 3.8. Persoonsgegevens van nieuwe cursisten worden vertrouwelijk behandeld door de opleidingsin- stelling en worden alleen verwerkt voor de doelen waarvoor deze zijn bedoeld. Cursisten kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens inzien. 4. Geen verplichting tot behandeling 4.1. Stichting De Roostervakschool is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien: hierover door klant reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behan- deld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure; door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest. 5. Klachten 5.1. Stichting De Roostervakschool draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten be- handelingsduur van de klacht. 6. Afhandeling klachten 6.1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, danwel de contactpersoon van de Roostervakschool De directie, danwel de contactpersoon, beslist binnen vier weken inzake de klacht De uitspraak van de contactpersoon, danwel de directie, is voor alle partijen bindend De contactpersoon, danwel de directie, kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken opschorten. 17.

18 7. Beroep 7.1. De cursist heeft de keuze in beroep te gaan bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs. De Roostervakschool is niet aansprakelijk voor eventuele procedurekosten die hieraan verbonden zijn, tenzij de klacht bij de beroepsinstantie gegrond verklaard wordt. Informatie over de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs is te vinden op: ons/de- commissies/2492/particuliere- onderwijsinstellingen 8. Citeertitel 8.1. Deze regeling kan worden aangemerkt als Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool 18.

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie