Studiegids Opleiding Roostermaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Opleiding Roostermaker

2 Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je alle informatie over de opleiding om goed van start te kunnen gaan. Naast de uitgangspunten en doelen van de opleiding vind je hierin ook het beroepsprofiel van de opleiding als mede het onderwijsprogramma van de opleiding. 2.

3 Inhoud 1. Over De Roostervakschool Adresgegevens Visie op het nieuwe Roosteren Nieuw didactisch concept Kosten opleiding Huisregels De Roostervakschool Inrichting opleiding roostermaker Te behalen competenties Duur opleiding Niveau opleiding Beroepsmogelijkheden Aanmelden Opleidingsprogramma Programma deeltijdopleiding Programma deeltijdopleiding Bijlagen Bijlage 1. Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool

4 1. Over De Roostervakschool De Roostervakschool is opgericht in januari De opleiding is in het leven geroepen naar aanlei- ding van een groeiende vraag naar hoog opgeleide roostermakers. Het doel van de organisatie is uit- eindelijke procesverbetering binnen het onderwijs, met name het onderwijs logistieke proces toege- spitst op het roosteringsproces. De Roostervakschool wil kwaliteit uitstralen. De kwaliteit moet door- schijnen in zowel de trainingen en het maatwerk, maar ook in de communicatie en service. De Roostervakschool verzorgt vooral praktijkgericht onderwijs. Omdat de werkelijke situatie belang- rijker is dan de ideale situatie, beslaat de theorie maar een klein deel van de opleiding en wordt er meer met praktijksituaties gewerkt. Doel van Stichting de Roostervakschool is het bevorderen en ontwikkelen van professionele kennis en vaardigheden voor medewerkers van onderwijsinstellingen op het vlak van roosteren en plannen binnen het onderwijs. De Roostervakschool is bedoeld voor cursisten die minimaal hbo afgestudeerd zijn, enthousiast zijn, probleemoplossend (willen leren) denken, kritisch zijn en het onderwijs efficiënter willen maken. Naam instelling: Bezoekadres: Telefoon: E- mail: Stichting De Roostervakschool Brinkpoortstraat HS Deventer Adresgegevens Contactpersoon: E- mail: Telefoon: Iwan Brouns Visie op het nieuwe Roosteren Vanuit Omix is een nieuwe visie ontwikkelt op het roosterproces binnen het onderwijs. Omix intro- duceert het Nieuwe Roosteren, waarbij docenten en studenten wijzigingen in het rooster kunnen aanbrengen en waarin de roostermaker meer regisseert dan registreert. 4.

5 Bij De Roostervakschool worden roostermakers opgeleid om tegemoet te komen aan de steeds meer toenemende vraag naar hoog opgeleide roostermakers binnen het onderwijs en de ontwikkelingen die spelen binnen het onderwijsveld Nieuw didactisch concept De praktijk als context De Roostervakschool is een opleiding die gericht is op professionals die deel uitmaken van een be- roepspraktijk. Deze beroepspraktijk vormt dan ook het centrale uitgangspunt van alle modules van de Roostervakschool. Door de beroepspraktijk van de cursisten als basis voor al het onderwijs van de Roostervakschool te nemen wordt de relevantie van de verschillende modules geborgd en wordt de transfer gestimuleerd van de kennis en vaardigheden die de cursisten opdoen naar hun eigen werk- omgeving. Bovendien zijn een duidelijke relevantie en toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden elementen die een grote invloed hebben op de motivatie van de cursisten. Daarnaast worden de cursisten geconfronteerd met de beroepspraktijk van de andere cursisten, hetgeen de leerervaring van de cursisten kan verrijken en verbreden. Actief studiegedrag Zoals gezegd is de dagelijkse beroepspraktijk van de cursist het uitgangspunt van de Roostervak- school. Deze beroepspraktijk is voor elke cursist anders, en de kennis en vaardigheden die de cursis- ten opdoen zal dus iedere keer anders worden toegepast in de dagelijkse praktijk van cursisten. Bo- vendien verschilt de aanvangssituatie van de cursisten en daarmee ook hun leervraag of - behoefte. Het is daarom van belang dat cursisten op actieve wijze vormgeven aan hun eigen leerproces: zich bewust zijn van hun eigen leervragen en - behoeften, aan de hand daarvan hun eigen leerproces vormgeven en met een kritisch reflectieve blik naar de relevantie en toepasbaarheid van hun leerer- varingen kijken. Op die manier construeert de cursist een set van kennis en vaardigheden die rele- vant zijn voor zijn of haar dagelijkse praktijk en die daarmee dus ook direct toepasbaar zijn. Boven- dien wordt door het actief vormgeven van het eigen leerproces de leeropbrengst vergroot en er gaat een motiverende werking uit van de mogelijkheid om het eigen leerproces te kunnen sturen. Formeel en informeel leren De dagelijkse beroepspraktijk en de leeromgeving in de Roostervakschool zijn zoals gezegd geen ge- scheiden werelden; vragen uit de praktijk worden meegenomen naar de Roostervakschool en de cur- sisten passen in hun werkomgeving toe wat op de Roostervakschool is geleerd. Het leerproces van de cursisten houdt dus niet op op het moment dat de cursist een (onderdeel van) een module heeft 5.

6 afgerond. Daarom is in de Roostervakschool aandacht voor zowel het formele als het informele leer- proces. Formeel leren bestaat uit de actieve kennisoverdracht en het verwerven van vaardigheden tijdens de cursus, informeel leren vindt plaats door het uitoefenen van de eigen werkzaamheden en feedback en reflectie daarop, en door observeren van en samenwerken met anderen. Een substantieel deel van het leren in een beroepscontext bestaat uit informeel leren - tot wel 90 % volgens sommige on- derzoekers. Door aandacht te besteden aan het informele leerproces van de cursisten wordt dus de leeropbrengst vergroot en wordt de toepassing van hetgeen geleerd is nog verder geborgd. Dit ge- beurt door tijdens de opleiding actief aandacht te besteden aan mogelijkheden om het geleerde toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk en door de cursisten uit te dagen op deze toepassing te re- flecteren en feedback te vragen aan collega s en mede- cursisten. Leren van en door elkaar Zoals in voorgaande uitgangspunten is beschreven zijn er verschillen tussen cursisten ten aanzien van hun uitgangssituatie: leervragen en - behoeften, kennis en ervaring, rollen en verantwoordelijkheden verschillen van cursist tot cursist. Deze verschillen vormen een rijke bron aan mogelijkheden om van en door elkaar te leren; de cursisten samen weten meer dan de trainer of docent die voor de groep staat. Door deze bron optimaal te benutten wordt de cursist niet alleen de mogelijkheid geboden om nog meer kennis en vaardigheden te verwerven, maar neemt de cursist bovendien een kijkje in de bele- vingswereld van andere beroepsbeoefenaren hetgeen de leerervaring nog verder zal verrijken. Leren van en door elkaar gebeurt door samen te werken aan opdrachten en beroepsproblemen en door daarop samen te reflecteren en elkaar van feedback te voorzien. Het leerbedrijf rekent Euro (ex. BTW) voor de cursist. Betaling vooraf. Deze luiden (kort maar krachtig): Werkplek opruimen Laat geen spullen achter als je vertrekt Ga voorzichtig om met meubilair en apparatuur Roken is binnen de gehele Roostervakschool NIET toegestaan. Tijdens lesuren en assessments is de mobiele telefoon UIT Computers en Internet zijn bedoeld voor studie: gebruik ze daar ook voor! 1.4. Kosten opleiding 1.5. Huisregels De Roostervakschool 6.

7 1.4. Reclame De Nederlandse Reclame code (NRC) geeft de richtlijnen weer waaraan reclame- uitingen moeten voldoen. Een van de eisen uit de CRKBO- kwaliteitscode is het respecteren van de reclamecode voor cursussen door de Roostervakschool. (Artikel b Bijzondere reclame codes NRC). Dit artikel bepaalt dat Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende graden 1 Waarheidsgetrouw wil zeggen wat overeenkomt met de werkelijkheid. Dit betekent dat wat de Roos- tervakschool publiceert, op welk gebied dan ook, moet overeenstemmen met de waarheid. Op de site www. is alle informatie waarheidsgetrouw op de site geplaatst, dit geldt voor het onderwijsmateriaal, de contactgegevens, de prijs, het onderwijsaanbod en de studie- gids. Dit betekent dat alle informatie altijd accuraat is weergegeven en up- to- date gehouden wordt door de webmaster; dit betekent ook dat studenten niet voor verrassingen komen te staan als zij eenmaal begonnen zijn aan de opleiding roostermaker

8 2. Inrichting opleiding roostermaker In dit hoofdstuk lees je alle algemene informatie over de opleiding roostermaker. Doelstelling opleiding De opleiding roostermaker heeft tot doel om roostermakers op een hoger niveau te krijgen of een roostermaker te worden en is gebaseerd op vijf pijlers: roosteren, coördineren, adviseren, communi- ceren en persoonlijke effectiviteit. Uit deze pijlers is de opleiding weer onderverdeeld in modules per pijler. De dagelijkse beroepsprak- tijk van de cursisten vormt dus de input voor de opdrachten, casussen, voorbeelden en oefeningen die in de Roostervakschool worden ingezet om het leerproces van de cursisten te faciliteren. Het in- brengen van (elementen van) de dagelijkse beroepspraktijk gebeurt zowel door de trainers als door de cursisten zelf. Er wordt geroosterd met het softwareprogramma Syllabus +. Dit programma wordt door de trainers aan de cursisten verschaft en cursisten leren tijdens de opleiding het programma Syllabus + en de vaardigheid om te kunnen roosteren te beheersen. 8.

9 2.1. Te behalen competenties Tijdens deze modules komen de verschillende rollen binnen het roosterproces tot uiting. Aan deze rollen zijn weer competenties verbonden. Na de opleiding beheers je de volgende competenties: Je bent in staat om: randvoorwaarden te creëren om efficiënt te kunnen werken; prioriteiten te stellen voor jezelf en voor anderen; een realistische planning te maken en de voortgang bewaken; efficiënt en gericht te werken aan aanwijsbare resultaten; door te gaan tot het resultaat is bereikt; in te grijpen wanneer het resultaat niet behaald dreigt te worden; gebruik te maken van de formele en informele lijnen binnen de organisatie; adequaat om te gaan met hiërarchische verhoudingen binnen een organisatie; de cultuur van de organisatie te (her)kennen en het gedrag daaraan aan te passen; draagvlak en betrokkenheid te creëren voor standpunten en/of plannen; anderen te overtuigen van bepaalde inzichten of standpunten; bij weerstand over te schakelen op een aanpak die wél tot het gestelde doel leidt; je te verplaatsen in de ander; rekening te houden met de gevoelens, behoeften en belangen van anderen; je bewust te zijn van de invloed van eigen gedrag op anderen; verschillende belangen in te schatten en hier adequaat mee om te gaan; duidelijk eigen standpunten en meningen te verwoorden en te onderbouwen; te zoeken naar een gezamenlijke oplossing; overzicht te houden bij problemen of veranderen; afstand te nemen van een stressvolle situatie; je niet uit het veld te laten slaan door problemen en tegenslagen; relevante informatie te verzamelen en hier conclusies uit te trekken; hoofd- en bijzaken te onderscheiden en de kern van een probleem te herkennen; verbanden te leggen tussen verschillende elementen van een probleem; een probleem te bezien vanuit meerdere oogpunten; meerdere oplossingen te bedenken om een probleem op te lossen en deze tegen elkaar af te wegen; de consequenties van acties in te schatten en hierop in te spelen; de wensen en behoeften van de klant te kennen; efficiënt en snel in te spelen op de behoeften en problemen van de klant; 9.

10 gericht te zijn op het verhogen van de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid; uit eigen beweging met (nieuwe) plannen, oplossingen en/of ideeën te komen; vroegtijdig knelpunten en problemen te signaleren; zelfstandig keuzes te maken en te staan voor deze keuzes; de balans te vinden tussen eigen belangen en die van anderen; indien nodig andere wegen te bewandelen om een gesteld doel te bereiken; je te handhaven in nieuwe of onverwachte situaties; informatie secuur te verwerken en te interpreteren; te werken conform regels en procedures; de kwaliteit van eigen werk te controleren Duur opleiding De opleiding roostermaker wordt zowel voltijd als deeltijd aangeboden. De voltijd opleiding duurt 8 weken, de deeltijdvariant 13 weken. Bij de voltijd opleiding zit je als cursist fulltime (= 40 uur) op school. Bij de parttimevariant zijn de lessen op maandag en wordt van je verwacht dat je per week uur met zelfstudie bezig bent. De totale studielast per week voor zowel de voltijd- als de deel- tijdvariant bedraagt 40 klokuren Niveau opleiding De opleiding tot Roostermaker is ingericht op HBO- niveau. Nieuwe cursisten moeten minimaal be- schikken over een erkend MBO- diploma Beroepsmogelijkheden Waar kom je na de opleiding tot roostermaker terecht? Onderwijsinstellingen staan te springen op hoog opgeleide roostermakers. Als roostermaker 3.0 kan je meteen aan de slag binnen verschillende onderwijsinstellingen op de afdeling roosteren & plannen Leeromgeving Bij de training is een leeromgeving beschikbaar in de vorm van een ELO. Het studiemateriaal is in de- ze leeromgeving te vinden. Alle studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld, het copyright van alle studiemateriaal berust bij de Stichting Roostervakschool. 10.

11 3. Toetsing Halverwege het opleidingsprogramma vindt er een tussentijds assessment plaats om de voortgang van de studie te beoordelen. Dit assessment is schriftelijk en de docent evalueert de uitkomst met de deelnemer. De laatste opleidingsdag bestaat uit het presenteren van een eindopdracht waarin de deelnemer zijn opgedane kennis profileert aan de docent en externe toehoorders. De eindopdracht wordt ook weer individueel besproken met de deelnemer. Criteria voor het tussentijds assessment en de eindopdracht zijn de te behalen competenties zoals beschreven in hoofdstuk 2.1. Herkansing voor de deelnemer is mogelijk. 4. Opleidingsprogramma 4.2. Programma deeltijdopleiding De voltijdopleiding Roostermaker is opgebouwd uit de volgende modules per pijler: Roosteren Module 1: Algemene Roostervaardigheden De belangrijkste opdracht voor een roosteraar is om een optimale balans te creëren tussen de be- schikbaarheid van docenten, de structuur van het onderwijs, de individuele leerlingen en de klassen waarin ze zitten, en de beschikbare tijdstippen en locaties. Om deze balans te kunnen creëren is het van belang dat een roosteraar de basisprincipes van het roosterproces kent en deze kennis kan inzet- ten om een optimaal rooster te maken. In de module Algemene Roostervaardigheden leert de cursist daarom de onderliggende principes van het roosterproces kennen en deze kennis toe te passen. Module 2: Basistraining Roostersoftware 11.

12 De verschillende softwarepakketten die beschikbaar zijn voor het creëren van roosters bieden een groot scala aan mogelijkheden om de roosters optimaal vorm te geven. Het is voor roosteraars van belang deze mogelijkheden goed te kennen en te kunnen hanteren. In de basistraining voor de ver- schillende software pakketten leert de cursist daarom de basishandelingen van de software. Module 3: Vervolgtraining Roostersoftware Nadat een roosteraar zich de basishandelingen van de roostersoftware heeft eigen gemaakt, is het van belang dat de roosteraar de kennis van de eigen werkomgeving vertaalt naar de mogelijkheden van de roostersoftware. In de vervolgtraining voor de verschillende software pakketten leert de cur- sist daarom de voorwaarden en randvoorwaarden die vanuit de eigen organisatie aan de rooster worden gesteld worden als parameters in de roostersoftware in te stellen om het rooster nog verder te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van de eigen organisatie. Coördineren Module 1: Procesmanagement Roosteren is een complex proces waarbinnen verschillende informatiestromen bij elkaar komen en waarin verschillende belanghebbenden een rol hebben. Voor het optimaal verlopen van het rooster- proces is het belangrijk dat het proces zo efficiënt mogelijk is ingericht en wordt uitgevoerd. Door het efficiënt vormgeven en onderhouden van een roosterproces wordt uiteindelijk het onderwijs opti- maal ondersteund. In de module procesmanagement leert de cursist daarom processen te (her)ontwerpen, implementeren, bewaken en verbeteren. Module 2: Kennis- en Informatiemanagement Er is een verschuiving gaande ten aanzien van de rol van het roosterproces in de onderwijsorganisa- tie: van een registrerende functie zal de roosteraar steeds meer een regisserende functie krijgen. Dit vraagt een andere aanpak ten aanzien van het verzamelen, delen, toepassen en evalueren van kennis en informatie binnen de organisatie dan tot nu toe vaak het geval was. In de module Kennis- en In- formatiemanagement leert de cursist daarom de kennis- en informatieprocessen zodanig in te rich- ten dat de kennis in de eigen organisatie wordt geborgd en gedistribueerd, verder wordt ontwikkeld en gecombineerd en dat verouderde kennis wordt vernieuwd en verder ontwikkeld. Module 3: Tactisch Roosteren Onderwijslogistiek vormt een cruciale schakel tussen de strategische doelstellingen van de onder- wijsorganisatie en de operationele uitvoering daarvan met de daarbij behorende roosters; de inzet van personeel, de benutting van tijd en ruimte en de inrichting van het onderwijsproces dragen bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Bij tactisch roosteren ligt de focus op het advise- ren ten aanzien van en het opzetten van onderwijs logistieke processen op de middellange termijn. 12.

13 In de module Tactisch Roosteren leert de cursist daarom inzicht te krijgen in en te sturen op de kos- ten en baten van personele inzet, benutting van ruimte en tijd en de doorstroom in het onderwijs- proces en het management hierover te adviseren. Adviseren Module 1: Adviesvaardigheden Om ervoor te zorgen dat de uitvoering en verbeteringen van het onderwijs logistieke proces daad- werkelijk plaatsvinden is het noodzakelijk dat het advies ten aanzien van deze processen is afge- stemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever en dat er draagvlak is voor het uitgebrach- te advies. In de module Adviesvaardigheden leert de cursist daarom hoe een inhoudelijk deskundig advies daadwerkelijk geaccepteerd en geïmplementeerd kan worden. Communiceren Module 1: Basistraining Communicatieve Vaardigheden Bij het roosterproces zijn veel mensen met verschillende belangen betrokken: de roosteraars zelf, docenten, leerlingen, leidinggevenden, collega s van andere afdelingen enzovoorts. Goede communi- catieve vaardigheden zijn dan ook van essentieel belang. In de basistraining Communicatieve Vaar- digheden leert de cursist dan ook om effectief te communiceren, structuur aan te brengen in ge- sprekken en op een prettige en constructieve wijze contact te hebben met anderen. 13.

14 Module 2: vervolgtraining Communicatieve Vaardigheden Naast goede algemene communicatieve vaardigheden dient een roosteraar te beschikken over de juiste capaciteiten om om te kunnen gaan met een aantal specifieke situaties die zich voor kunnen doen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. In de vervolgtraining Communicatieve Vaardigheden leert de cursist om te gaan met conflicten, (verborgen) weerstand en emoties in de communicatie met anderen. Persoonlijke effectiviteit Module 1: Persoonlijke Effectiviteit Het succes van een organisatie wordt in grote mate bepaald door het succes van de individuele me- dewerkers. Een grote mate van persoonlijke effectiviteit kan dan ook een bepalende rol spelen in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Essentieel voor persoonlijke effectiviteit en voor organi- satie effectiviteit is dat de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar in lijn zijn: de belangrijkste drijfveren in het leven moeten overeen komen met de dagelijkse realiteit. Voor het goed kunnen functioneren in een organisatie is het daarnaast van belang dat de persoonlijke drijfveren van een individu aansluiting vinden bij de drijfveren van de organisatie. Dit volgende thema s worden per week behandeld: Week Thema lesstof Opdracht 1 Introductie Roostervakschool Introductie Roosteren/Social Media 2 Roosterinformatie & planning Presentatie "Roosters in het onderwijs" Communicatie 3 Onderwijs Randvoorwaarden & roostertechnieken 4 Onderwijslogistiek Presentatie "Kwaliteit van roosters" Verslaglegging & rapportages 5 Tussentijds assessment 6 Time Management Presentatie "Managementrapportages" 7 Praktijkopdracht 8 Communicatiestijlen Overtuigen & beinvloeden 9 Praktijkopdracht 10 Afsluitend assessment Naast de hoorcolleges werken de cursisten individueel de modules door. Er vinden tussentijds as- sessments plaats en van cursisten wordt verwacht dat zij ook in hun presentatievaardigheden ge- traind worden en in totaal drie presentaties houden. Tevens zijn er ook bepaalde groepsopdrachten. 14.

15 4.2. Programma deeltijdopleiding De deeltijdopleiding tot roostermaker lijkt in de meeste opzichten op de voltijdvariant. Als cursist doorloop je dezelfde lesstof en maak je dezelfde opdrachten als de voltijders. De lessen zullen echter op één dag in de week plaatsvinden, van 9:00 tot 17:00. En het programma voor de deeltijdopleiding is 13 weken lang. 15.

16 Bijlagen Bijlage 1. Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool 1. Begripsbepaling 1.1. Leerbedrijf: de Roostervakschool die aan de cursist de gelegenheid biedt om theorie en praktijk- ervaring op te doen middels een leertraject Klant/cursist: de (rechts- )persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding tot Roostermaker om de opleiding te kunnen volgen Directie: de directie van Stichting De Roostervakschool, belast met het bestuur van Stichting De Roostervakschool Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop het leerbedrijf zich in een bepaalde situatie gerelateerd aan een audit- heeft gedragen danwel diensten heeft gele- verd. 2. Toepasselijkheid Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten van Stichting De Roostervakschool. 3. Indienen van een klacht en vertrouwelijkheid 3.1. De directie van Stichting De Roostervakschool heeft de verplichting zich in te spannen deze klacht binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen De directie stelt vast waarop de klacht betrekking heeft en registreert deze Indien mogelijk zal de directie de klacht direct afhandelen Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e- mail) geschieden De klacht geschiedt schriftelijk bij de contactpersoon van De Roostervakschool of de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de melding. Het niet tij- dig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant rechten ter zake verliest Stichting De Roostervakschool zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de klant Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste: 16.

17 - De naam, het adres van de indiener; - De dagtekening; - Een nauwkeurige omschrijving van de klacht; - De periode waarin de klacht is ontstaan. Klachten kunnen worden verzonden naar de contactpersoon: Stichting De Roostervakschool T.a.v. Iwan Brouns Brinkpoortstraat HS DEVENTER 3.8. Persoonsgegevens van nieuwe cursisten worden vertrouwelijk behandeld door de opleidingsin- stelling en worden alleen verwerkt voor de doelen waarvoor deze zijn bedoeld. Cursisten kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens inzien. 4. Geen verplichting tot behandeling 4.1. Stichting De Roostervakschool is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien: hierover door klant reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behan- deld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure; door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest. 5. Klachten 5.1. Stichting De Roostervakschool draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten be- handelingsduur van de klacht. 6. Afhandeling klachten 6.1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, danwel de contactpersoon van de Roostervakschool De directie, danwel de contactpersoon, beslist binnen vier weken inzake de klacht De uitspraak van de contactpersoon, danwel de directie, is voor alle partijen bindend De contactpersoon, danwel de directie, kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken opschorten. 17.

18 7. Beroep 7.1. De cursist heeft de keuze in beroep te gaan bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs. De Roostervakschool is niet aansprakelijk voor eventuele procedurekosten die hieraan verbonden zijn, tenzij de klacht bij de beroepsinstantie gegrond verklaard wordt. Informatie over de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs is te vinden op: ons/de- commissies/2492/particuliere- onderwijsinstellingen 8. Citeertitel 8.1. Deze regeling kan worden aangemerkt als Klachtenregeling Stichting De Roostervakschool 18.

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1. Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal...

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

KIachtenregeling Van Hoek Trainingen

KIachtenregeling Van Hoek Trainingen KIachtenregeling Van Hoek Trainingen Artikel 1: Begripsbepaling Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door Van Hoek Trainingen laat voorzien van een docent/trainer/adviseur/coach. Van

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Politieacademie. In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen.

Klachtenregeling. Politieacademie. In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen. Klachtenregeling Politieacademie In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen. 2 Klachtenregeling Politieacademie Klachtenregeling Politieacademie Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend Klachtenregeling IntenZie steekt veel energie en aandacht in het professioneel neerzetten van haar diensten en bekwaamheden van haar trainers, coaches en begeleiders. En er is altijd ruimte om onze diensten

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Educatie. Inleiding. Algemeen. Kwaliteitsregels

Kwaliteitshandboek. Educatie. Inleiding. Algemeen. Kwaliteitsregels Inleiding Het kwaliteitsboek educatie van richt zich op de volgende voor het beroepsonderwijs relevante beginselen, conform de eisen van CRKBO (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs). Algemeen werkt

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie