Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: ,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm."

Transcriptie

1 Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: , Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager, die op een enthousiaste, energieke en gedreven wijze mensen gemakkelijk aan zich bindt. Ze heeft een brede ervaring met beginfasen van gebiedsontwikkeling waar belangen en afwegingen centraal staan. Haar kracht ligt in het verbinden van partijen en het gezamenlijk zoeken naar concrete oplossingsrichtingen. Haar werkwijze kenmerkt zich door nauwe samenwerking en een open en transparante communicatie. Hierdoor weet ze op een open creatieve en interactieve manier tot effectieve groepssessies te komen. Hierbij komt haar organisatorisch vermogen goed van pas. Zij zal altijd streven naar omgevingen waarin met elkaar op een ontspannen wijze optimaal gepresteerd kan worden. Jantien heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld in het begeleiden van workshops en bijeenkomsten over vastgoed en gebiedsontwikkelingsopgaven. Op dit moment past zij deze ervaring in haar opdracht voor het COB met regelmaat toe in de verschillende platforms waar zij verantwoordelijk voor is. Daarnaast is zij voorzitter van de Nederlandse Ronde Tafel van New Towns en begeleid ze de gesprekken tussen de directeuren stedelijke ontwikkeling over de opgaven waar ze voor staan. Daarnaast is zij bekend met de MIRT-onderzoeken vanuit haar onderzoek voor het COB aangaande waardevolle afwegingen en heeft zij ervaring opgedaan als project- en procesmanager van verschillende vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven. Relevante ervaring Tijdens haar afstudeeronderzoek bij APPM is Jantien haar interesse gewekt op het gebied van samenwerking in ruimtelijke processen. Dit was reden voor haar om dit in haar werk verder te ontwikkelen. Na haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in 2006 was het dan ook een logische stap om bij APPM in dienst te treden en dit verder te ontwikkelen. Als project- en procesmanager is Jantien betrokken geweest bij diverse ruimtelijke projecten. Voor Jantien spelen draagvlak en een open wijze van communiceren een belangrijke rol. Zo is zij onder andere betrokken (geweest) bij projecten waar uiteenlopende partijen aan tafel zitten zoals de gebiedsvisie Stompwijk en de Plantage in Leiderdorp. Niet alleen het samenbrengen en komen tot gedragen plannen en strategieën voor nieuwe en bestaande vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, maar vooral het vervolgens realiseren van deze plannen en strategieën samen met de betrokken partijen ziet zij als een echte uitdaging en brengt zij dagelijks in praktijk. Sinds 2011 is zij verantwoordelijk voor het werkgebied Ruimte en Vastgoed. Vanuit deze rol houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van het vakgebied en in het bijzonder met de ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwingsopgave..

2 Curriculum Vitae ir. J.E. (Jantien) van den Berg, blad 2 Curriculum vitae heden project- en procesmanager (een greep uit de meest relevante projecten) Procesbegeleiding herstructurering Te Werve (Gemeente Rijkswijk en woningcorporatie Rijswijk Wonen) Te Werve in Rijswijk is een naoorlogse uitbreidingswijk. Veel kleine portiekwoningen waarvan de staat van onderhoud matig is. Veel verhuisbewegingen en weinig buurtbinding. En een openbare ruimte die moet worden opgewaardeerd. Gemeente en corporaties willen de herstructurering nieuw leven inblazen. APPM heeft de basis gelegd voor een nieuwe aanpak en een nieuwe manier van samenwerken. Verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en voorzitten van werkbijeenkomsten waarin partijen een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkelden op de herstructureringswijk Te Werve en afspraken maakten over de samenwerking. Afwegingskader ondergronds-bovengronds bouwen, Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) Het COB heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan op welke wijze de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Vanuit de rol als platformcoördinator verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces en tevens de inhoudelijk verzorgd. Hierbij is de MIRT-verkenning als basis gebruikt. Het onderzoek is uitgebracht in de publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging. En geeft handvatten voor afwegingsprocessen waar boven- en ondergrondse oplossingen voor ruimtelijke opgaven een rol spelen. Voorzitter Nederlandse New Town Ronde Tafel Aan de Nederlandse New Town Ronde Tafel (NNTRT) vinden in een informele setting gesprekken plaats tussen directeuren stedelijke ontwikkeling van Nederlandse New Towns. Aan de NNTRT wordt de situatie in Nederlandse New Towns verder verkend, vragen gedeeld en oplossingen uitgewisseld. Twee belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de sociale opgaven die de New Town kent en de herstructureringsopgaven van zogenaamde bloemkoolwijken. APPM en INTI faciliteren de NNTRT door het organiseren van de bijeenkomsten en het uitnodigen van spraakmakende gasten. Jantien verzorgt tijdens deze avonden het voorzitterschap en begeleidt de gesprekken. Platformcoördinator Ordening & Ondergrond, Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) Het COB is een netwerkorganisatie en houdt zich samen met haar 50 participanten en andere partijen bezig met kennisontwikkeling over ondergronds bouwen. Het onderzoek dat het COB samen met het netwerk uitvoert, is verdeeld over vijf vakgebieden. Elk vakgebied heeft zijn eigen

3 Curriculum Vitae ir. J.E. (Jantien) van den Berg, blad 3 coördinator die de contacten onderhoud met de achterban, nieuwe programma s initieert en regie voert over de onderzoeksprojecten (waaronder het onderzoek Slimme regie). Tevens verzorgt en begeleidt de platformcoördinator Ordening & Ondergrond de bijeenkomsten voor het platform Ordening & Ondergrond en het platform de Carrousel. Dit zijn zowel inspirerende als verdiepende bijeenkomsten. Projectmatig werken dijkversterking Ronde Hoep, Waternet Na toetsing bleek de waterkering De Ronde Hoep versterkt te moeten worden. Dit project is door het dijkversterkingsteam benut om op een projectmatige wijze het project en het projectteam op te zetten. Hierbij zijn wij verantwoordelijk geweest voor de coaching en begeleiding van het dijkversterkingsteam, hebben we geadviseerd over projectmatig werken en de benodigde documenten, zoals voortgangsrapportages en planningen etc., daarvoor opgesteld. Gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma Stompwijk, gemeente Leidschendam-Voorburg Het dorp en het buitengebied van Stompwijk vormen een onderdeel van het gebied Duin, Horst en Weide en vormen een groene verbinding van Haaglanden met het Groene Hart. Het is daarmee in potentie een belangrijk uitloopgebied, waar echter de mogelijkheden voor recreatie beperkt zijn, de agrarische bedrijvigheid de boventoon voert en de leefbaarheid in de kern Stompwijk onder druk staat. Samen met overheden, bedrijven, bewoners, woningcorporatie en maatschappelijke organisaties heeft APPM een gedragen visie ontwikkeld op de kern en het buitengebied. APPM was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van het proces. De begeleiding van de verschillende gebiedsateliers maakte hier onderdeel vanuit. In een reeks gebiedsateliers zijn de belangen van lokale bewoners en ondernemers samengebracht met de regionale belangen vanuit o.a. het Stadsgewest Haaglanden en de Provincie. De opzet die voor de gebiedsateliers gekozen is, de zogenaamde Stompwijkse wijze van werken, wordt tot op de dag van vandaag nog steeds toegepast voor de verschillende projecten uit de gebiedsvisie. In het vervolg op de gebiedsvisie is tevens en in nauwe samenwerking met de betrokken partijen een concreet uitvoeringsprogramma ontwikkelt. De projecten uit de visie, zoals de aanleg van een verbindingsweg, het opruimen van verspreid liggend glas, de ontwikkeling van een kulturhus en de aanleg van een recreatief transferium, worden nu uitgevoerd. Begeleiding atelier Schiphol Driehoek, Provincie Noord-Holland Voorbereiding, begeleiding en uitwerking van een gebiedsatelier voor het project Schiphol Driehoek. APPM was verantwoordelijk voor lostrekken van het proces door met alle belanghebbende in ontwerpateliers samen na te denken over de toekomst van het gebied tussen de A4, A5 en A9, de zogenaamde Schiphol Driehoek.

4 Curriculum Vitae ir. J.E. (Jantien) van den Berg, blad 4 Begeleiding atelier Tunnelstudie Zuidtangent Haarlem, Provincie Noord-Holland Voorbereiding, begeleiding en uitwerking van een gebiedsatelier voor het onderzoek naar een HOV verbinding door Haarlem. APPM was verantwoordelijk voor het gehele onderzoek. Procesmanagement Stadsdeelhuis Osdorp, Gemeente Amsterdam In het kader van de ontwikkeling van de centrumplannen in Osdorp was het noodzakelijk om op een andere locatie een nieuw stadsdeelhuis te realiseren. De voorbereidingen daarvoor waren in een gevorderd stadium, maar werden niet politiek en ambtelijk gedragen. De werkzaamheden bevatten onder meer opnieuw vaart in het proces brengen, de politieke betrokkenheid vergroten en ambtelijk draagvlak creëren bij verschillende afdelingen. Tegelijkertijd moest worden ingespeeld op een op handen zijnde fusie met twee stadsdelen. Tevens is geadviseerd over de nieuwe locatie voor een ouder- en kindcentrum, over het aanhouden of afstoten van panden en over het toekomstig beheer en exploitatie. (Her)ontwikkeling Plantage, Gemeente Leiderdorp In het kader van het W4 project vinden er allerlei ontwikkelingen plaats in Leiderdorp. Eén van deze ontwikkelingen is het verplaatsen van de tennisverenigingen gelegen in een woonwijk en het (her)ontwikkel van woningbouw op de vrijgekomen locatie. Verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en organiseren van een interactief proces met bewoners om tot een gedragen plan te komen voor deze woningbouwontwikkeling. Hierbij is op een open en interactieve manier in een aantal stappen toegewerkt naar een voorkeursplan. Diverse projecten W4 Leiderdorp, gemeente Leiderdorp Leiderdorp ontwikkelt in het kader van het project W4 woningbouwlocaties en investeert in nieuwe recreatiegebieden. De opbrengsten uit de ontwikkellocaties vormen een bijdrage aan de verdieping en verbreding van Rijksweg A4. In dit kader en naast de (her)ontwikkeling van de Plantage onder andere verantwoordelijk geweest voor de verplaatsingen van een aantal (sport)verenigingen, nieuwbouw van sportaccommodaties, verplaatsingen van molens en inrichten van een recreatiegebied. Innovatieve contractvormen, provincie Noord-Brabant De provincie had de toepassing van innovatieve contractvormen benoemd als een van de mogelijkheden om meer en op een efficiëntere wijze infrastructurele werken aan te besteden. Daarbij is het streven op termijn marktpartijen veel vroeger in trajecten te betrekken. Op basis van een programma van eisen is een keuzemodel ontwikkeld, is een handleiding geschreven en zijn basisdocumenten en formats samengesteld.

5 Curriculum Vitae ir. J.E. (Jantien) van den Berg, blad 5 Nieuwbouw ROC/Da Vinci College Lammenschans, gemeente Leiden De nieuwbouw was een initiatief van het ROC Leiden en de gemeente nam een groot deel van de ontwikkeling af voor de huisvesting van het Da Vinci College. Begeleiding van de gehele planvorming rond de nieuwbouw met publiekrechtelijke procedures, privaatrechtelijke overeenkomsten en gemeentelijke besluitvorming. De nieuwbouw is onderdeel van de herstructurering van het Lammenschans gebied. Woningbouwontwikkeling Papelaan, Gemeente Weesp In een bestaande woonwijk kwam de locatie van de sportvelden vrij. De werkzaamheden omvatten het begeleiden van, opstellen van en adviseren over de ontwikkelingsstrategie waarmee het woningbouwdeel Papelaan in de markt wordt gezet. Opleiding Consulting Skills APPM-Academy, leergang Persoonlijke ontwikkeling, Ockeloen en Kiene Projectmatig werken (interne cursus) Inkoop in projecten (interne cursus) TU Delft, Bouwkunde, Real Estate and Housing Publicaties Zeven sleutels voor een waardevolle afweging (MIRT-verkenning), COB in opdracht van RWS) Slimme regie, COB

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie