Ideeënboek Ouderbetrokkenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ideeënboek Ouderbetrokkenheid"

Transcriptie

1 Ideeënboek Ouderbetrokkenheid Eindhoven, maart 2005 Martine van Dijk Simone van der Loo Muriël Meurs Elke Pijnenburg José van Zelst 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektrisch mechanisch, door fotokopieën opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Procesmanager sluitende aanpak Spil, Hanny Versluis. Voor informatie, die nochtans onvolledig of onjuist mocht zijn opgenomen, kan de Procesmanager sluitende aanpak Spil, in generlei opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich gaarne aanbevolen.

2 VOORWOORD Als afstuderende studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, hebben wij voor ons afstudeerproject de opdracht gekregen een protocol ouderbetrokkenheid te ontwikkelen voor Spilcentra in Gemeente Eindhoven. Deze opdracht is ontstaan in navolging van de ontwikkelingen rondom het Pedagogisch Raamplan, waarin beschreven staat dat er gestreefd wordt naar het werken met dezelfde protocollen. Een thema waarbij gestreefd wordt naar het werken volgens dezelfde richtlijnen, is ouderbetrokkenheid. Het thema ouderbetrokkenheid is één van de onderwerpen binnen de ontwikkelingen van het Spilconcept, waar de Kennisbrug Spil zich mee bezig gehouden heeft. De Kennisbrug Spil is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen Fontys Hogescholen en Loket W, met als doel kennisontwikkeling en beroepsinnovatie. De Kennisbrug Spil heeft ook onderzoek gedaan naar het onderwerp ouderbetrokkenheid. Het is gebleken dat er vele verschillende opvattingen zijn m.b.t. ouderbetrokkenheid. Toch moeten de verschillende partners, met hun verschillende opvattingen, binnen een Spilcentrum hierin eenduidigheid bereiken. Ze moeten op een eenduidige manier ouders benaderen, dit is ook bevorderlijk voor de samenwerking tussen de medewerkers onderling. Namens de Kennisbrug Spil heeft Jos Speetjens ons daarom de opdracht gegeven om een middel te ontwerpen waar mee gewerkt kan worden binnen een Spilcentrum om eenduidigheid te bereiken. Wij hebben ten eerste een protocol ontworpen waarin de vragen en discussievragen staan die besproken moeten worden om eenduidigheid te bereiken m.b.t. ouderbetrokkenheid. Daarnaast hebben we dit ideeënboek ouderbetrokkenheid ontworpen, waarin ideeën staan om ouderbetrokkenheid binnen Spilcentra vorm te geven. Dit is een belangrijk hulpmiddel om eenduidigheid te bereiken en dit in praktijk vorm te geven. Van deze twee producten is ook een digitale versie op CD-ROM, voor het gebruiksgemak. Tenslotte hebben we een drietal posters ontworpen, om het onderwerp ouderbetrokkenheid binnen Spilcentra nog meer onder de aandacht te brengen, vooral bij ouders. Dit totaalproduct moet er toe leiden dat ouderbetrokkenheid binnen Spilcentra bespreekbaar is, besproken wordt, en vormgegeven wordt, met inzet van alle betrokken partijen. Dit totaalproduct wordt geïmplementeerd door Hanny Versluis, procesmanager sluitende aanpak Spil. Voor vragen m.b.t. dit product kunt u met haar telefonisch contact opnemen: Martine van Dijk Simone van der Loo Muriël Meurs Elke Pijnenburg José van Zelst Afstudeergroep Fontys Hogescholen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maart

3 GEBRUIKSAANWIJZING - Dit ideeënboek is bedoeld voor alle partners die betrokken zijn bij het Spilcentrum. - Met ouder(s) wordt in dit ideeënboek ook opvoeder of verzorger bedoeld. - Met professional(s) wordt in dit ideeënboek bedoeld: medewerkers binnen het Spilcentrum die in contact komen met ouders en kinderen. - De ideeën in het ideeënboek zijn per hoofdstuk in alfabetische volgorde opgesomd. - Per Spilcentrum is zowel een schriftelijke als een digitale versie van dit ideeënboek aanwezig. - Dit ideeënboek is van toepassing op alle Spilcentra binnen gemeente Eindhoven. - In dit ideeënboek wordt onderscheid gemaakt in communiceren, informeren, participeren en beïnvloeden. - In dit ideeënboek staan ideeën, tips, suggesties en voorbeelden met betrekking tot ouderbetrokkenheid. - Dit ideeënboek kan professionals inspireren en/ of helpen bij de rol van ouders en het vormgeven van ouderbetrokkenheid binnen Spilcentra in Eindhoven. - Naast dit ideeënboek is er een protocol ouderbetrokkenheid. Dit protocol met betrekking tot ouderbetrokkenheid wordt ingevuld, waarbij dit ideeënboek een belangrijk hulpmiddel is. - Dit ideeënboek wordt gelezen voordat het protocol ouderbetrokkenheid wordt ingevuld. Het lezen van het ideeënboek is een onderdeel uit het stappenplan van het protocol. - Bij dit ideeënboek is een literatuurlijst toegevoegd met gebruikte literatuur met betrekking tot ouderbetrokkenheid. 2

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUDSOPGAVE.. 3 INLEIDING. 6 Doelstelling Spilcentra 7 De geschiedenis en totstandkoming van ouderbetrokkenheid 7 Definitie ouderbetrokkenheid.. 7 Informeren, participeren en beïnvloeden 7 1. VISIE EN DOELSTELLINGEN 8 Het formuleren van een doel volgens het SMART model DOELGROEPANALYSE 9 Aantal dagdelen dat het kind op het Spilcentrum is 9 Competenties... 9 Geslachtsverhoudingen 9 Gezinssamenstelling 10 Leeftijd 10 Met welke reden/ insteek ouders hun kind naar het Spilcentrum brengen. 10 Met welke reden/ insteek ouders naar het Spilcentrum komen Nationaliteit/ cultuur/ taal Normen en waarden 12 Opvattingen van ouders over het Spilcentrum en professionals. 12 Opvoeding Religie/ geloof 13 Sociaal netwerk Sociale klasse/ Financiën/ Werk. 13 Verwachtingen 13 Het balansmodel. 14 Stress - integratief model van Bosma en Hosman COMMUNICEREN 17 Verbale communicatie 18 Non- verbale communicatie 20 Omgaan met ouders en diversiteit INFORMEREN Brievenbus Folder/ tijdschriften. 22 Intake Introductiebijeenkomst 23 Kalender.. 23 Kunstmuur Mededelingenbord/ prikbord Nieuwsbrief. 24 Rapportages. 24 Spil - gids.24 3

5 Spilkrant Voorlichtingsbijeenkomst/ themabijeenkomst 25 Website PARTICIPEREN. 27 Allochtone professionals. 27 Autochtone professionals Beurs 28 Bezoek avond.. 28 Brigadier ouders/ klaar - over ouders.. 28 Buurt/ Spilvereniging.. 28 Contact bij de poort / contact bij het brengen en halen 29 Contact ouders 29 Contactschriftje Cursussen 29 Documentatieruimte/ ouderkamer Feestdagen/ themafeesten 30 Gesloten deuren Huisbezoeken.. 31 Hulpouders.. 31 Inloopdagen Lotgenotencontact Meegaan/ helpen/ organiseren van activiteiten Meedenken, meehelpen, mee organiseren van de inrichting van het Spilcentrum. 33 Naborrel Oase. 33 Open dagen.. 34 Open deuren 34 Oppasouders Op stap 35 Opvoedingsondersteuning Ouder als vrijwilliger.. 36 Ouderavond. 36 Ouder bedankdag Ouderbijdrage. 36 Oudergesprekken 37 Ouderinloop 37 Overblijfouders Rapportage besprekingen 38 Registreren van oudercontacten.. 38 Speelinloop. 38 Spelinloop Spelotheek Sportgroepje 39 Spreekuur 39 Telefonisch contact. 39 Tentoonstelling op het Spilcentrum met spullen van thuis. 39 VHT (Video Home training).. 40 VIB( Video Interactie Begeleiding) 40 Vieren van verjaardagen. 40 Welkom/ afscheid kinderen en professionals. 40 Werkjes mee naar huis geven. 41 Werving van ouders 41 Workshops geven

6 6. BEÏNVLOEDEN. 42 Aanwezigheid ouders bij besprekingen.. 42 Activiteitencommissie/ ouderwerkgroep 42 Contactpersoon/ vertrouwenspersoon. 42 Keuzelijst 43 Klachtenreglement.. 43 Medezeggenschapsraad.. 43 Ouders als beheerder van financiën 43 Oudercommissie. 44 Vragenlijst/ enquête voor ouders 44 LITERATUURLIJST.. 45 COLOFON

7 INLEIDING Dit is een ideeënboek met betrekking tot ouderbetrokkenheid voor Spilcentra in de gemeente Eindhoven. Dit ideeënboek is bedoeld voor alle partners die betrokken zijn bij Spilcentra. In dit ideeënboek staan tips, ideeën en suggesties voor het vormgeven van ouderbetrokkenheid binnen Spilcentra. Ieder Spilcentrum kan door middel van dit ideeënboek ouderbetrokkenheid vormgeven. Het ideeënboek is openbaar. Hiermee wordt bedoeld dat het ideeënboek voor alle betrokken partners en alle ouders binnen het Spilcentrum in te zien is. Het doel van dit ideeënboek is het vormgeven van ouderbetrokkenheid binnen de Spilcentra door de professionals en ouders. Verder is het ideeënboek een hulpmiddel bij het invullen van het protocol. Dit ideeënboek kan professionals inspireren en/ of helpen bij het komen tot ideeën over de rol van ouders in het Spilcentrum. Het is de bedoeling dat door middel van het protocol een gezamenlijke visie en doelstelling over ouderbetrokkenheid ontwikkeld wordt. Door een gezamenlijke visie te hebben en deze ook uit te dragen, ontstaat er eenduidigheid binnen het Spilcentrum. Wanneer er eenduidigheid is binnen het Spilcentrum is dit voor ouders en kinderen prettig. Kinderen en ouders worden op een eenduidige manier benaderd door de professionals. Ze weten wat ze kunnen verwachten van het Spilcentrum en de professionals. Ouders kunnen op een consequente en duidelijke manier geïnformeerd en betrokken worden en invloed uitoefenen op de zaken omtrent henzelf, het kind en het Spilcentrum. Binnen het Spilcentrum zijn ouders en professionals partners. Daarom is het belangrijk om in te spelen op de behoeften van de ouders. Wel is de ouder de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van het kind. Ook binnen het Spilcentrum zijn ouders eerstverantwoordelijken. Alle partners werken uiteindelijk in het belang van het kind. Daarnaast kan het werken binnen een Spilcentrum niet los gezien worden van multicultureel werken. Binnen het Spilcentrum hebben professionals te maken met allochtone kinderen, ouders en professionals. Verschillen in cultuur zorgen voor een gevarieerd leefklimaat. Wanneer het nodig is en wanneer ouders hier behoefte aan hebben, is het belangrijk rekening te houden met cultuurverschillen en taalverschillen. Een theorie die te maken heeft met de omgeving van personen is de systeemtheorie. 1 De definitie van deze theorie is: de werkelijkheid kan gezien worden als samengesteld uit eenheden (systemen) van allerlei aard en op alle mogelijke niveaus. Systemen zijn intern opgebouwd uit componenten die in onderlinge relatie tot elkaar staan. Veel systemen vertonen wisselwerking met hun omgeving. Het belangrijkste systeem waar kinderen in zitten is het gezin. Het gezin is de directe omgeving van het kind. Omdat het gezin het belangrijkste systeem van de kinderen is, is het belangrijk om hiermee samen te werken. Het is belangrijk om het contact met het gezin te hebben en te onderhouden en dat dit contact aansluit bij de behoefte van het gezin. Interne communicatie is erg belangrijk. Het gaat erom een netwerk rondom een kind te maken. Professionals kunnen er voor kiezen om door middel van deze theorie invulling te geven aan het werken met ouders en kinderen binnen het Spilcentrum. 1 6

8 Doelstelling Spilcentra Een Spilcentrum heeft als doel om een versterking te zijn van de pedagogische infrastructuur van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In een Spilcentrum wordt wijkgericht gewerkt en worden optimale ontwikkelingskansen geboden aan kinderen en opvoedingsondersteuning op maat aan ouders. Men werkt in een Spilcentrum intensief samen met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, omdat het Spilcentrum het ontstaan van breukvlakken in de ontwikkeling van het kind wil voorkomen. De geschiedenis en totstandkoming van ouderbetrokkenheid De ontwikkeling van ouderbetrokkenheid is gegaan van een situatie waarin ouders niets te zeggen hadden en niet betrokken werden, tot de situatie waarin ouders mee weten, mee doen, mee denken, mee leren en mee beslissen. Hier is echter nog niet altijd sprake van samenwerking. In de huidige situatie wordt hieraan gewerkt; de professional ziet zichzelf als partner van de ouder in de opvoeding. De discussie die gaande is, is dat de ouder de 1 e verantwoordelijke is voor het kind, en dat de professionals partner in opvoeding zijn. Het gaat hierbij om partnerschap; samenwerking. Definitie ouderbetrokkenheid Het begrip ouderbetrokkenheid wordt op verschillende manieren gedefinieerd en is herhaaldelijk veranderd. Na het lezen van enkele theorie (zie blz. 45/ 46) is tot een eigen definitie gekomen. Dit is de definitie die in dit ideeënboek toegepast wordt: De verschillende rollen van ouders bij het handelen van de professionals waarmee hun kind te maken heeft. Deze rollen worden ingevuld door middel van communiceren, informeren, participeren en het beïnvloeden van de gang van zaken. Bij ouderbetrokkenheid kan het gaan om het eigen kind en de rol van ouders daarin. Het kan ook gaan om groepen kinderen en de rol daarin van ouders tezamen. Informeren, participeren en beïnvloeden In dit ideeënboek wordt onderscheid gemaakt in informeren, participeren en beïnvloeden. Deze volgorde is gemaakt aan de hand van de mate waarin ouders betrokken worden. Het eerste niveau van ouderbetrokkenheid is informeren. Ouders kunnen informatie geven en ontvangen. Het tweede niveau van ouderbetrokkenheid is participeren. Onder participeren wordt verstaan dat ouders meedenken, meedoen, mee weten en mee leren binnen het Spilcentrum. Het derde niveau en hoogste niveau van ouderbetrokkenheid is beïnvloeden. Zij kunnen invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in het Spilcentrum, meebeslissen. 7

9 1. VISIE EN DOELSTELLINGEN Het formuleren van een doel volgens het SMART model. Specifiek: Het doel vermeldt wat er precies bereikt moet worden. Meetbaar: Het doel moet meetbaar zijn. Er moet gemeten kunnen worden of het doel behaald is. In de formulering moet dan ook een woord staan dat meetbaar is (bijvoorbeeld opnoemen, aantonen). Actueel: Het is belangrijk dat het doel nu van toepassing is. Er moet nu iets bereikt worden, en het moet een meerwaarde hebben. Realiseerbaar: Het moet mogelijk zijn om het doel te behalen. Vraag niet te veel van de professionals en ouders. Ben realistisch. Tijdsgebonden: Het doel moet de tijd aangeven waarbinnen het doel bereikt wordt. VISIE EN DOELSTELLING 8

10 2. DOELGROEPANALYSE Hieronder staan factoren van ouders beschreven die bijdragen aan de rol die ouders kunnen hebben binnen een Spilcentrum. Er wordt bij iedere factor een korte uitleg gegeven en waar mogelijk enkele voorbeelden genoemd. Aantal dagdelen dat het kind op het Spilcentrum is Wanneer kinderen vaak op het Spilcentrum aanwezig zijn, zullen ouders ook vaak aanwezig zijn. De rol van ouders zal hierdoor groter zijn. Wanneer kinderen minder vaak aanwezig zijn op het Spilcentrum, zullen ouders ook minder vaak aanwezig zijn. De rol van ouders zal hierdoor kleiner zijn. Competenties Competenties en participatie zijn nauw met elkaar verbonden. Door middel van participatie van ouders kunnen competenties zich ontwikkelen. Als ouders zich competent noemen dan is de positie die zij innemen ten aanzien van professionals sterker. Omdat niet alle ouders het gevoel hebben competent te zijn, is het belangrijk dat de professionals met ouders werken en niet voor ouders. Professionals kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van competenties van ouders, en andersom. Voorbeelden van competenties: - Aanpassingsvermogen - Aanspreken op gedrag - Ambitie - Anticiperen - Beheersing operaties - Besluitvaardigheid - Betrokkenheid - Creativiteit - Delegeren - Durf - Energie - Flexibiliteit - Initiatief - Integriteit - Kostenbewust handelen - Leervermogen - Leiderschap - Luisteren - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Motiveren - Netwerkvaardigheid - Onafhankelijkheid - Overtuigingskracht - Plannen en organiseren - Prestatiemotivatie - Resultaatgerichtheid - Samenwerken - Stressbestendigheid - Taakgericht aansturen - Vasthoudendheid - Zelfinzicht - Zelfontwikkeling DOELGROEPANALYSE Geslachtsverhoudingen Ouders kunnen verschillende opvattingen over het geslacht hebben. Zij kunnen vrouwen en mannen op een verschillende manier benaderen en de positie van vrouwen en mannen op een andere bekijken. Dit kan te maken hebben met de cultuur van ouders. Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de geslachtsverhoudingen, zodat daar in de omgang met ouders rekening mee gehouden kan worden. 9

11 Gezinssamenstelling Afhankelijk van de grootte van het gezin, beïnvloedt dit de rol van ouders binnen het Spilcentrum. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal kinderen en het aantal ouders dat een gezin telt. Leeftijd De leeftijd van ouders beïnvloedt de rol van ouders binnen het Spilcentrum. De leeftijd van ouders is een factor die hun levensstijl bepaalt. Met welke reden/ insteek ouders hun kind naar het Spilcentrum brengen Hieronder een aantal redenen waarom ouders hun kind naar het Spilcentrum kunnen brengen. De reden waarom ouders hun kind naar het Spilcentrum brengen, is vaak verschillend. Hiermee moet rekening gehouden worden in de omgang met ouders. - Leerplicht: alle kinderen hebben leerplicht. Wanneer de ouders alleen voor deze reden hun kind naar school brengen, is het zo dat ze het doen omdat het moet. Deze ouders zullen een minder grote hebben binnen het Spilcentrum. - Werken/ studie: als beide ouders werken/ studeren, brengen zij hun kind vaak naar het Spilcentrum. Ouders willen graag weten wat hun kind gedurende de dag heeft gedaan, en door wie de kinderen worden opgevangen. - Tijd voor zichzelf: soms hebben ouders tijd voor zichzelf nodig. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk om dit te respecteren. Ouders krijgen dan het gevoel dat ze gerespecteerd worden in hun keuze. - Ontwikkeling van het kind (sociaal, emotioneel, didactisch): ouders kunnen hun kind naar het Spilcentrum brengen, omdat ze de ontwikkeling van het kind willen stimuleren. Hierbij is het belangrijk om ouders te informeren over de ontwikkeling van hun kind, en ze hierbij ook te betrekken. - Problemen in de ontwikkeling/ opvoeding van het kind: wanneer er problemen zijn in de opvoeding of de ontwikkeling van het kind, kunnen kinderen ook bij het Spilcentrum terechtkomen. Hierbij is het heel belangrijk dat ouders weten waar en bij wie ze terechtkunnen met bepaalde problemen. - Voorbereiding basisonderwijs: kinderen kunnen op het Spilcentrum voorbereid worden op het basisonderwijs (peuterspeelzaal). Dit kan een reden voor ouders zijn om hun kind naar het Spilcentrum te brengen. - Voorbereiding voortgezet onderwijs: kinderen kunnen op het Spilcentrum voorbereid worden op het voortgezet onderwijs (basisschool groep 8). Dit kan een reden voor ouders zijn om hun kind naar het Spilcentrum te brengen. - Meer speelmogelijkheden: niet alle ouders hebben thuis veel speelgoed voor hun kind. Ook zijn er ouders die niet weten hoe ze met hun kind kunnen spelen. Daarom brengen sommige ouders hun kind naar het Spilcentrum zodat zij meer speelmogelijkheden hebben. - Nederlandse taal /cultuur leren kennen: bepaalde ouders vinden het heel belangrijk dat hun kind en zij zelf de Nederlandse taal en cultuur leren kennen. Wanneer ouders om deze reden hun kind naar het Spilcentrum brengen, moet dit erg gestimuleerd worden. DOELGROEPANALYSE 10

12 Met welke reden/ insteek ouders naar het Spilcentrum komen De reden waarom ouders naar het Spilcentrum komen, is vaak verschillend. Hieronder een aantal redenen waarom ouders zelf naar het Spilcentrum komen. - Het opdoen van sociale contacten; - Meer materiële mogelijkheden dan thuis (computer, sporthal); - Vrijetijdsbesteding; - Ontspanning; - Om te leren (cursus, voorlichting); - Om informatie te geven en te krijgen; - Voor het kind (Op stap, hulp ouder); - Om invloed uit te oefenen (medezeggenschapsraad, oudercommissie); - Advies vragen. Nationaliteit/ cultuur/ taal Het percentage allochtonen - autochtonen ouders is per Spilcentrum verschillend. Wanneer er sprake is van een (overwegend) allochtone doelgroep is het belangrijk om met bepaalde factoren rekening te houden wat betreft de communicatie. Deze factoren gelden niet voor alle allochtone ouders. Deze moeten dan ook gezien worden als algemene factoren. Bij allochtone ouders dient er met de volgende factoren rekening gehouden te worden: - Heb geduld wanneer je een relatie op wilt bouwen; - Durf je kwetsbaar op te stellen; - Maak veel gebruik van mond - tot - mond communicatie; - Praat niet alleen over verschillen, maar ook over overeenkomsten; - Werk in kleine groepjes; - Maak informatie visueel; - Contact in de informele sfeer wordt als prettig ervaren; - Ouders zien professionals als een autoriteit. Wanneer er een probleem is op het Spilcentrum wordt er ook verwacht dat het daar wordt opgelost; - Ouders hebben een afwachtende houding; - Ouders vinden het moeilijk om grenzen te bepalen wanneer ze ergens inspraak in hebben; - Het gebeurt regelmatig dat moeders vaker in het Spilcentrum komen dan vaders, terwijl het de vaders zijn die het eindbesluit hebben; - Ouders zijn niet zo geïnteresseerd in onderwerpen die verder van ze afstaan; - Ouders zijn niet gewend om over zichzelf na te denken; - Een eigen mening van de ouders is vaak ondergeschikt aan de belangen van de groep; - Religie is een belangrijk onderdeel van hun leven; - Er zijn allochtone ouders die geen Nederlands, of moeilijk Nederlands spreken. Dit bemoeilijkt het contact. Vaak is de eerste kennismaking hierdoor al erg moeilijk; - Een tolk is een gemakkelijk hulpmiddel wanneer ouders geen of moeilijk Nederlands spreken. Het is belangrijk om dit met ouders door te spreken, zodat ze weten dat er iemand bij de gesprekken is; - Het is soms niet duidelijk wat de taken van de professional zijn. Het is daarom belangrijk uit te leggen wat de professional met het gesprek wil bereiken; - Ouders voelen zich vaak niet begrepen; DOELGROEPANALYSE 11

13 - Ouders hebben een andere beeldvorming. Zij vinden bijvoorbeeld wanneer iemand hulp nodig heeft en hulp vraagt, dat iemand dan gek is; - Allochtone ouders hebben soms een andere manier van opvoeden. Ze gaan op een andere manier met straffen en belonen om; - Allochtone ouders hebben vaak een andere kijk op vrijetijdsbesteding (voor hun kinderen); - Wanneer er een probleem/ iets aan de hand is met het kind, wordt er soms door vader de schuld gegeven aan moeder. Er wordt dan gezegd dat moeder het kind niet op een goede manier opgevoed, en is een slechte moeder; - Wanneer mannen en vrouwen samen komen naar een bepaalde groep, zal de vrouw meestal niet naar voren treden; - In bepaalde culturen zullen de ouders de professional niet gemakkelijk tegenspreken. Waar rekening mee gehouden moet worden bij schriftelijke communicatie: - Maak gebruik van korte zinnen - Geef een duidelijke uitleg - Vertaal daar waar nodig is - Persoonlijke uitnodiging - Plaats de schriftelijke informatie op verschillende plekken in het Spilcentrum Waar rekening mee gehouden moet worden bij een taalbarrière: - Maak gebruik van een tolk (Ook een familielid of een andere ouder kan als tolk fungeren.) - Praat met duidelijke woorden - Gebruik korte zinnen - Kijk de persoon tegen wie je praat aan Normen en waarden Elke ouder heeft verschillende normen en waarden. Het is belangrijk om hiermee rekening mee te houden door deze te begrijpen en te respecteren. Voorbeelden van factoren waarin de normen en waarden kunnen verschillen: DOELGROEPANALYSE - Alcohol - Cultuur - Drugs - Geslachtsverhouding - Milieu - Opvoeding - Politiek - Relaties - Religie - Respect - Scheiden - School - Seksualiteit - Werk - Ziekte Opvattingen van ouders over het Spilcentrum en professionals Ouders kunnen verschillende opvattingen hebben over het Spilcentrum en de professionals. Afhankelijk van de mening van ouders over het Spilcentrum en de professionals, beïnvloed dit de manier waarop ouders de professionals benaderen. Het is belangrijk om deze opvattingen duidelijk te hebben, zodat daar in de omgang met ouders rekening mee gehouden kan worden. 12

14 Opvoeding Elke ouder heeft een andere kijk op en manier van opvoeden. Deze factoren hangen samen met de normen en waarden van ouders. Het is belangrijk om deze factoren duidelijk te hebben, zodat daar in de communicatie en omgang met ouders rekening mee gehouden kan worden. Religie/ geloof Bij religies/ geloven horen bepaalde rituelen en opvattingen. Binnen het Spilcentrum dient hier rekening mee gehouden te worden. Verschillende religies/ geloven die je binnen het Spilcentrum tegen kunt komen zijn: - Atheïsme - Boeddhisme - Christendom - Hindoeïsme - Humanisme Sociale netwerk - Islam - Jodendom - Katholicisme - Protestantisme - Rooms- katholicisme Sommige ouders hebben hun sociale netwerk op orde. Zij zullen andere behoeften hebben dan ouders die moeite hebben met hun sociale netwerk. Wanneer ouders hun sociale netwerk op orde hebben, zullen zij niet zo snel en vaak gebruik maken van de buurtfunctie die het Spilcentrum biedt. Zij zullen ook minder snel hulp zoeken bij professionals en bij elkaar. Deze ouders weten ook bij wie en waar ze terechtkunnen. Wanneer ouders een beperkt sociaal netwerk hebben, zullen zij vaker gebruik maken van het Spilcentrum. Het is daarom belangrijk om het sociale netwerk van ouders duidelijk te hebben. Sociale klasse/ Financiën/ Werk Ouders hebben een bepaalde sociale klasse. Deze is onder andere afhankelijk van de financiële situatie (vast inkomen, één of twee verdieners, hoogte van het salaris) en werkstatus (full- time, part- time, werkloos). Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de omgang met ouders. DOELGROEPANALYSE Verwachtingen Ouders hebben bepaalde verwachtingen van het Spilcentrum en de professionals. Het is belangrijk dat deze verwachtingen duidelijk zijn. Deze moeten dus uitgesproken worden. Ook moeten de professionals de verwachtingen naar ouders toe uitspreken. Wanneer deze verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden, moet de professional en ouders hier eerlijk over zijn. 13

15 Het balansmodel Om de draagkracht en draaglast van ouders duidelijk te krijgen, wordt het balansmodel gebruikt. Draaglast: al datgene wat een gezin tot taak heeft en daarnaast te dragen krijgt. Draagkracht: alle bronnen en vermogens, inclusief het systeem van sociale steun, die het gezin en de leden ter beschikking hebben: steun om de draaglast aan te kunnen. Draagkracht Draaglast Ontwikkelings-, opvoedings- en levenstaken Kind-/ouder-/ gezinsvaardigheden Risicofactoren (-) Beschermende factoren (+) І Microsysteem Handicap, laag zelfbeeld, Hoge intelligentie, laag geboortegewicht 1 Kindfactoren Positief zelfbeeld Ziekte/ stoornis Stabiele persoonlijkheid Verslaving 2 Ouderfactoren Goede gezondheid Laag zelfbeeld, jeugdtrauma s Positieve jeugdervaringen Autoritaire opvoedingsstijl 3 Gezinsfactoren Opvoedingscompetentie Echtscheiding, conflicten Affectieve gezinsrelaties ІІ Mesosysteem Isolement Sociale steun Conflicten 4 Sociale (gezins) factoren Familie/ vrienden Gebrekkige sociale verbindingen Goede sociale bindingen DOELGROEPANALYSE Sociale desintegratie Sociale cohesie Verpaupering 5 Sociale (buurt) factoren Goede en toegankelijke sociale Slechte sociale en pedagogische infrastructuur (buurt) voorzieningen Onderwijs, zorg en welzijn ІІІ Macrosystemen Armoede, gebrekkige opleiding 6 Sociaal- economische Goed inkomen/ opleiding gezinsfactoren Culturele minderheidsgroep Normen en waarden in Afwijkende subculturele normen 7 Culturele factoren overeenstemming met dominante en waarden cultuur Economische crisis Stabiel en sociaal politiek klimaat Werkloosheid 8 Maatschappelijke factoren open tolerante samenleving 14

16 Stress - integratief model van Bosma en Hosman Ideeënboek ouderbetrokkenheid Onderstaand model is het stress - integratief model van Bosma en Hosman. Door middel van dit model wordt een analyse van de ouders binnen het Spilcentrum gemaakt. Bij dit model wordt er vanuit de ogen van de ouders gekeken, en aan de hand daarvan wordt elk onderdeel ingevuld. Door het invullen van dit model kan er ingespeeld worden op de ouders, omdat het duidelijk wordt wat de vragen en de behoeften van de ouders zijn. 1. Doelstelling: Gaat om wat de ouders willen. Het heeft te maken met de waarden en normen. Wij willen 2. Waarneming: Referentiekader van de ouders (context). Hoe zien de ouders de situatie? Wij zien 3. Stressoren: Welke factoren vergroten de problemen van de ouders? (Groepskenmerken/ coping: omgaan met stresserende levensomstandigheden) 4. Situatiebeleving: Hoe ervaren de ouders de situatie? Wij voelen 5. Probleemoplossend vermogen: Competenties van de ouders. Wij kunnen Welke oplossingen voor het probleem kunnen de ouders wel of niet bedenken/ uitvoeren? DOELGROEPANALYSE 6. Voorbereidende reactie*: Intentie, wij zijn van plan. Wij willen gaan doen. 7. Probleemoplossende reactie*: Het gedrag van de ouders. Wij doen * Aan reactie gaat een bepaald intentie vooraf, iets willen en daarna iets doen, ligt vaak aan de competenties, wij kunnen wel willen maar toch niet doen. 15

17 8. Micro-omgeving De directe omgeving van de groep. - Compenserende omstandigheden: welke factoren verkleinen de omstandigheden van de ouders. Vaak dat zijn zaken of afspraken die aanwezig zijn om het probleem/ situatie en de ouders te ondersteunen. - Ondersteunende en belemmerende sociale omgeving: de mensen die de micro-omgeving van de ouders ondersteunen of belemmeren en de manier waarop dit gebeurt. Meso- omgeving De directe omgeving om de micro-omgeving heen (buurt, school, gemeente, werk, welzijnsinstellingen). - Ondersteunend en belemmerd Macro-omgeving Is vaak de landelijke wetgeving, media/ reclame/ landelijke normen ( eventueel europees, mondiaal) - Ondersteunend en belemmerd 9. Tijd en ontwikkelingsdimensies: de geschiedenis. (dit binnen vijf jaar) - Socialisatie van de ouders - Ingrijpende vroegere gebeurtenissen - Opeenstapeling van problemen - Veranderd tijdsbeeld - Veranderde sociale, economische en politieke ontwikkelingen 10. Conclusies Na de analyse moeten conclusies getrokken worden. Zaken die belangrijk/ opmerkelijk of een aangrijpingspunt zijn worden er uitgelicht zodat hier iets mee gedaan kan worden. DOELGROEPANALYSE 16

18 3. COMMUNICEREN Het is belangrijk dat de communicatie tussen ouders en professionals effectief verloopt. Van beide kanten zijn er verwachtingen naar elkaar over de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Het is belangrijk om rekening te houden met deze verwachtingen. De manier waarop ouders communiceren is van veel verschillende factoren afhankelijk. Er worden verschillende aspecten van ouders opgesomd waarbij rekening gehouden moet worden met het contact met ouders. Ook wordt toegelicht waar en hoe er rekening mee gehouden moet worden. Het is niet de bedoeling om ouders in een hokje te plaatsen, maar het doel is wel om een duidelijk beeld te krijgen van de ouders en hun mentaliteit zodat hier rekening mee gehouden kan geworden. Een belangrijke theorie met betrekking tot communiceren is de communicatietheorie. 2 De definitie van het begrip communicatie: een situationeel gedragsproces tussen mensen waarbij wederzijds boodschappen door middel van een kanaal worden aangeboden. De boodschappen worden zowel bewust als onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. De intentie is dat de bewuste boodschappen worden verwerkt tot informatie met een betekenis zoals door de zender is bedoeld. Dit proces wordt beïnvloed door het verleden, heden en de toekomst van zowel de mensen als het proces zelf. Communicatie vindt altijd plaats in een situatie. De situatie is erg belangrijk voor de communicatie. Want zo kan iedereen die zich in de situatie bevindt een eigen inschatting ervan maken. Deze inschatting of interpretatie wordt beïnvloed door de ervaring en de kennis van de personen. De zender is altijd de persoon die de boodschap verstuurt en de ontvanger degene die de boodschap ontvangt. Elke boodschap kent een inhoudelijk en een betrekkingsaspect. Het verpakken van een boodschap heet coderen. De zender kiest voor een bepaalde codering zodat zijn doelgroep bereikt wordt. Het is vervolgens de taak van de ontvanger om de boodschap te decoderen, oftewel de boodschap op een juiste manier te interpreteren. Het antwoord noemen we terugkoppeling of feedback. Feedback is dus de reactie op de gestuurde boodschap. Uit feedback kan afgeleid worden of de boodschap op de door de zender gewenste manier is geïnterpreteerd. Mensen kunnen ook op een andere manier feedback geven. Bijvoorbeeld door middel van lichaamstaal. Aan de hand van lichaamstaal kun je ook afleiden of de ontvanger de boodschap heeft begrepen. Wat ook bij communicatie hoort, is het verleden, heden en de toekomst. Oftewel: dat wat er is gebeurd, er gebeurt en wat er gaat gebeuren. In kanalen kan ruis optreden. In dat geval ontvangt de ontvanger niet dezelfde informatie als door de zender was verstuurd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Doordat de situatie door de deelnemers aan het communicatieproces op een eigen individuele manier wordt geïnterpreteerd wordt de situatie vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot ruis. Professionals kunnen er voor kiezen om door middel van deze theorie invulling te geven aan het werken met ouders en kinderen binnen het Spilcentrum. COMMUNICEREN 2 Weijenberg J., m.m.v. Rasenberg T., Het professionele groepsteam, Assen, 2004 Uitgeverij: Koninklijke Van Gorcum BV 17

19 Verbale communicatie Waarnemen en interpreteren De waarneming van mensen is altijd gekleurd. Er zijn altijd meteen gedachten en meningen over datgene wat waargenomen wordt. De werkelijkheid wordt geïnterpreteerd, het gedrag van mensen wordt afgestemd op de interpretaties. Luisteren Goed luisteren betekent dat men gericht moet zijn op degene die men iets wil vertellen, dat degene de gelegenheid krijgt en gestimuleerd wordt om mee te delen wat voor diegene van belang is. Aspecten van luistergedrag: - Oogcontact maken; - Geïnteresseerde houding; - De verteller aanmoedigen door te gaan; - Verduidelijking vragen wanneer iets niet begrepen wordt; - Doorvragen; Samenvatten - Samenvatten; - Eigen associaties, meningen en opvattingen achterwege laten; - Eigen emoties onder controle houden; - De ander niet opjagen; - Niet bang zijn voor stiltes. Door samen te vatten, kan men de ander stimuleren zijn mening onder woorden te brengen. Ook kan men de ander uitnodigen om de voor hem/ haar zelf meest relevante aspecten naar voren te brengen. Aspecten van samenvatten: - Ordening brengen in een gesprek; - Stimuleren tot verdere exploratie; - Emotionele uitspraken tot de zaak terugbrengen; - Rust scheppen; - Interesse tonen; - Controleren; - Veelpraters afremmen; - Inzicht krijgen in overeenkomsten en verschillen; - Inhoud en gevoel uit elkaar halen. COMMUNICEREN Vragen stellen Vragen worden gesteld als een bepaald onderwerp nog niet aan de orde is gekomen, wat men wel wil bespreken, of wanneer er meer informatie te verkrijgen valt. Aspecten van vragen stellen: - Peilen van ideeën, meningen en/ of gevoelens; - De ander helpen meer zicht te krijgen op eigen ideeën, meningen en/ of gevoelens; - Interesse tonen in de ander; - De ander de gelegenheid geven zich af te reageren; - Feiten trachten te achterhalen; - Feitelijke informatie verzamelen; - De ander tot een keuze dwingen; - Samenvatten van inhoud of conclusie van een gesprek; - Beleefdheidsuiting; - Een praatje aanknopen; - Informatie concreter maken of verdiepen. 18

20 Concretiseren Door middel van concretiseren probeert men de ander tot een nadere precisering te brengen voor wat tot nu toe is gezegd. Aspecten van concretiseren: - Nagaan wat met het waargenomen non-verbale gedrag wordt bedoeld; - De ander laten merken dat er interesse is; - Stimuleren tot verdere exploratie of toelichting; - Zowel de inhoud als de gevoelskant van een verhaal boven tafel krijgen; - Vergroten van validiteit, volledigheid, relevantie en duidelijkheid van een uitspraak of antwoord; - Verantwoord tot een waardering, conclusie of conclusie kunnen komen. Meningen Bij het geven van een mening is het van belang dat er opbouw van de formulering, presentatie, durf en eerlijkheid aanwezig is. Aspecten van het geven van een mening: - Spreken in de ik- vorm; - Structuur aanbrengen; - Letten op de congruentie met het nonverbale gedrag; - De ander niet kwetsen; Omgaan met gevoelens - Niet bang zijn om iets stoms te zeggen; - Niet bang zijn voor een afwijzende reactie; - Niet beschuldigen; - Rekening houden met het incasseringsvermogen van de ander. Gevoelens kunnen op verschillende manieren onder woorden gebracht worden. Gevoelens kunnen zich zowel op verbale als non-verbale wijze uiten. Bij het uiten van gevoelens wordt aangegeven hoe je je voelt en waarop dat gevoel gebaseerd is. Gevoelens worden het beste onder woorden gebracht door middel van een ik - boodschap, vergezelt van informatie over de gebeurtenis of het feit. COMMUNICEREN Aspecten van het exploreren van gevoelens van anderen: - Observeren van het non-verbale gedrag; - Vertonen van actief luistergedrag; - Parafraseren en samenvatten; - Doorvragen; - Niet in feiten vluchten; - Weten van ophouden; - Personaliseren. Feedback Feedback geven: De ander laten weten hoe de boodschap geïnterpreteerd wordt, welk effect de interpretatie heeft en wat daarvan gevonden wordt. Aspecten van het geven van feedback: - Concreet gedrag beschrijven; - Er bij vertellen wat het met je doet; - Niet uitsluitend negatief zijn; - Suggesties doen voor verbetering; - Bruikbare feedback geven; - Feedback doseren; - Om een reactie vragen; - Op het non-verbale gedrag van de ander letten; - Zo kort mogelijk zijn; - Rekening houden met het incasseringsvermogen van de ander. 19

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie