Werkprogramma Deltaplan Inburgering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma Deltaplan Inburgering"

Transcriptie

1 Werkprogramma Deltaplan Inburgering Het werkprogramma is een uitwerking van het Deltaplan Inburgering. Met het Deltaplan wil de rijksoverheid de kwaliteit van inburgering verbeteren, het rendement verhogen en het aantal gemeentelijke programma s vergroten. Om deze doelen te bereiken is de inzet van vele partijen nodig: gemeenten, cursusaanbieders, werkgevers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, inburgeraars en ook de individuele burger. Het werkprogramma Deltaplan inburgering beschrijft de activiteiten die het Rijk tussen 2008 en 2011 wil uitvoeren in samenwerking met de betrokken partijen. Over de gezamenlijke intenties en onderlinge samewerking worden afspraken gemaakt. Actieprogramma s Na een analyse van de bestaande inburgering zijn diverse actieprogramma s op de agenda gezet; ze richten zich onder meer op: Het vereenvoudigen en vernieuwen van wet- en regelgeving; Het bevorderen van de kwaliteit van de inburgeringsprogramma s, vooral door het stimuleren van duale programma s, waarin inburgering en participatie hand in hand gaan; Het verbeteren van de kwaliteit van het inburgeringsproces en het stimuleren en innoveren van de samenwerking tussen de betrokken partijen in de participatieketen; Het verspreiden van best practices onder gemeenten en andere betrokkenen en Het informeren en stimuleren van inburgeraars en burgers om een bijdrage te leveren aan de inburgering. Doelstelingen Kwaliteit: 80% van de inburgeringsprogramma s duaal in Doelsteling is om zoveel als mogelijk inburgeringsprogramma s te koppelen aan werk, een opleiding, vrijwilligerswerk, opvoedingsondersteuning of sociale participatie. Daarmee ontstaan (taal)ontmoetingen die er toe leiden dat mensen de taal sneller en beter kunnen leren en tegelijkertijd wordt participatie bevorderd. De inzet is dat in % van de inburgeringsprogramma s een duaal karakter hebben. Volumeverhoging: gemiddeld inburgeringsprorama s per jaar. De verhoging van het volume van het aanbod aan inburgeringsprogramma s is een van de speerpunten van het Deltaplan. Voordat daartoe maatregelen worden genomen, moeten de kwaliteit en het rendement van de inburgeringsprogramma s omhoog. Het actieprogramma voor de volumeverhoging wordt in 2008 uitgewerkt.

2 02 Vereenvoudigen en vernieuwen van de wet- en regelgeving De vereenvoudigingen en vernieuwingen in wet- en regelgeving moeten de uitvoering van de inburgering gemakkelijker maken. Het is mogelijk dat er tijdens de uitvoering van het Deltaplan Inburgering maatregelen bijkomen. I: Vereenvoudiging en vernieuwing wet- en regelgeving De vereenvoudiging en vernieuwing van de wet- en regelgeving richt zich op: Het verbreden van het inburgeringsaanbod (vanaf 1 november 2007); Het bieden van de mogelijkheid om direct op te gaan voor het staatsexamen (vanaf 1 januari 2008); Het hanteren van één handhavingstermijn (vanaf 1 januari 2009); Het creëren van één wet voor verplichte en vrijwillige inburgering (1 januari 2009) en Het wettelijk verankeren van een persoonlijk inburgeringsbudget (1 januari 2009). II: Realisatie participatiebudget Het kabinet zet zich in voor de totstandkoming van het participatiebudget. Er wordt naar gestreefd om op 1 januari 2009 van start te gaan. In eerste instantie komen de middelen van het werkdeel van de Wet werk en bijstand en de gemeentelijke middelen voor volwasseneneducatie en inburgering samen in het participatiebudget. Het budget maakt het mogelijk om arbeidsinschakeling, inburgering en educatie op gemeentelijk niveau beter op elkaar af te stemmen en te combineren. Dat leidt tot een effectievere en efficiëntere werkwijze, omdat de regelgeving en financiering rond deze beleidsterreinen momenteel sterk verschilt. Verder ondersteunt de inrichting van een participatiebudget het uitvoeren van duale trajecten. In 24 gemeenten starten voorbereidingstrajecten voor de invoering van het participatiebudget. (zie Positief beïnvloeden van het inburgeringsproces : V). Positief beïnvloeden van het inburgeringsproces Met zeven actieprogramma s die in samenwerking met betrokken partijen ten uitvoer worden gebracht, willen we het inburgeringsproces van intake tot aan het examen positief beïnvloeden. Met de maatregelen gaat de kwaliteit omhoog, onder andere door inburgering in te passen in het participatiebeleid. I: Procesmanagement De 50 gemeenten met de meeste migranten krijgen een procesmanager aangeboden. Hij of zij stelt met de gemeente een inburgeringsagenda op. Daarin legt de gemeente vast hoe zij in samenwerking met het Rijk werkt aan de knelpunten in de uitvoering en aan de slag gaat om tot meer kwaliteit en rendement te komen. Het kan gaan om thema s als het verbeteren van het logistieke proces van inburgering, de versterking van de dualiteit in de programma s, het beter bereiken van de doelgroep en/of de inzet van inburgergidsen/taalmaatjes en het leggen van relaties met andere beleidsdomeinen. Elke gemeente kleurt haar eigen agenda in. De procesmanager ondersteunt de uitvoering ervan door te adviseren en best practices uit andere gemeenten aan te dragen. II: Professionaliseren opdrachtgeverschap Het Rijk streeft ernaar het opdrachtgeverschap van gemeenten te professionaliseren en concentreert zich daarbij op: Het ontwikkelen van de aanbestedingspraktijk, met als doel gemeenten beter toe te rusten om tot een goede vraagdefiniëring, gunning en contractering te komen;

3 03 Het ondersteunen van monitoring op lokaal niveau. Gemeenten krijgen hulp bij het beoordelen van de inburgeringsprogramma s, zodat ze de kwaliteit van het inburgeringsproces kunnen meten. De procesmanagers helpen bij de professionaliseringsslag. Ze verspreiden best practices en ondersteunen bij de inzet van deze kwaliteitsverbeterende instrumenten. III: Stimuleren duale inburgeringsprogramma s Een van de doelen van het Deltaplan is dat in % van de inburgeringsprogramma s in duale vorm wordt aangeboden, waarbij inburgering is gekoppeld aan vormen van participatie. Hiertoe zullen onder anderen de procesmanagers de meerwaarde van duale programma s uitdragen. Om te monitoren of het streefpercentage wordt gehaald, krijgt het ISI 1 de mogelijkheid om duale programma s apart te registeren. Ook komt er een participatiebonus die gemeenten en aanbieders stimuleert om zoveel mogelijk duale programma s uit te voeren. Duaal met ondernemerschap In vijf gemeenten starten innovatietrajecten met duale inburgeringsprogramma s voor (startende) ondernemers, bijvoorbeeld in samenwerking met de Kamer van Koophandel, ROC of een andere cursusaanbieder. In de pilots wordt onderzocht welke factoren zorgen voor succesvolle inburgering van ondernemers. De kennis die voortvloeit uit de innovatietrajecten wordt tussentijds verspreid. Het innovatietraject levert ook input om een examenprofiel ondernemerschap te ontwikkelen. Duaal met werk Bedrijven kunnen een grote bijdrage leveren aan inburgering, bijvoorbeeld door werknemers inburgeringsprogramma s (evt. gekoppeld aan competentie verhogende trainingen) aan te bieden en hen naar het examen toe te leiden. Op koepelniveau worden afspraken gemaakt met FNV, CNV en werkgeversorganisaties. Met enkele sectoren met veel vacatures (onder meer de zorg en de schoonmaak) worden afspraken gemaakt over inburgeren op de werkvloer. De gemeenten kunnen - verwijzend naar deze landelijke afspraken - op lokaal niveau afspraken maken met individuele werkgevers over inburgering op de werkvloer. Duaal met maatschappelijke participatie en Onderwijs, Gezondheidszorg en Opvoedingsondersteuning (OGO) Participatiebeleid en de financiering ervan worden verbonden met inburgering. Denk aan koppeling met beleidsthema s als ondersteuning van vrijwilligers, emancipatie en opvoedingsondersteuning voor ouders. Een aantal gemeenten pakt het project Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (Pa- VEM) op. Aan het project 1001 kracht, dat vrouwelijke migranten stimuleert om vrijwilligerswerk te doen, gaan 20 extra gemeenten deelnemen. Het procesmanagement stimuleert het opstarten van soortgelijke programma s, ook voor mannen. Ook wordt ernaar gestreefd inburgering van ouders te combineren met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor hun kinderen. Er komt een examenprofiel maatschappelijke participatie, mede gebaseerd op ervaringen uit duale inburgeringsprogramma s met maatschappelijke participatie. 1 Informatiesysteem Inburgering

4 04 IV: Geïntegreerde intake De intake is van groot belang voor de kwaliteit van inburgeringsprogramma s. Tijdens de intake worden immers het startniveau van de inburgeraar, de cursus die bij hem past en zijn persoonlijke omstandigheden vastgesteld. Het is de bedoeling de kwaliteit van de intake te verhogen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen die zich nu al voordoen in gemeenten en bij ervaringen die worden opgedaan in verschillende innovatietrajecten (voorbereidingstrajecten participatiebudget, wijkgerichte aanpak). V: Voorbereidingstrajecten participatiebudget Het participatiebudget bundelt de gemeentelijke middelen voor re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering. 24 gemeenten zeventien van de achttien gemeenten met krachtwijken en zeven andere nemen deel aan de voorbereidingstrajecten participatiebudget. Daarbij worden zij bijvoorbeeld ondersteund bij het opstellen van een beleidsvisie op participatie. Ook krijgen ze hulp om hun processen zo in te richten, dat de kansen van het participatiebudget optimaal worden benut. De voorbereidingen duren circa veertien maanden. Gemeentelijke uitwerkingen en voorbeelden worden vervolgens verspreid. VROM/WWI, SZW, OCW, VNG en Divosa vormen samen een stuurgroep. Duaal met re-integratie (in SUWI-keten) Het Deltaplan Inburgering wil het inburgeringsproces beter positioneren in de SUWI-keten, zodat re-integratie en inburgering hand in hand gaan en elkaar versterken. Aan het Algemeen Keten Overleg (AKO) is gevraagd om samen met vijf locaties voor werk en inkomen ervaring op te doen in het versterken van deze koppeling. Bijvoorbeeld door inburgering te integreren in de integrale en ontschotte dienstverlening volgens de toonkamerprincipes en gecombineerde trajecten aan te bieden. CWI, UWV en gemeenten werken in deze pilots samen. De goede voorbeelden worden vervolgens verspreid. Duaal met onderwijs Geïntegreerde trajecten (GIT) combineren het leren van de Nederlandse taal met een beroepsopleiding. Momenteel lopen er weinig dergelijke trajecten. Er komt een onderzoek om de oorzaak daarvan te achterhalen en aanbevelingen te genereren. Zodra deze duidelijk zijn, gaan we ons inzetten voor een toename van GIT. VI: Wijkgerichte aanpak In het kader van de wijkgerichte aanpak worden acht innovatietrajecten gestart. Deels in de krachtwijken en deels in andere gemeenten. Geëxperimenteerd wordt met onder meer het laagdrempelig organiseren van inburgering en het organiseren van duale inburgeringsprogramma s op wijkniveau. In deze programma s wordt een antwoord gegeven op de multi-problematiek in de wijk en/of bij het individu (opheffen werkloosheid, opvoedingsondersteuning, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk etc.). VII: Introductie persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) Met de introductie van persoonlijke budgetten wil het Deltaplan Inburgering bevorderen dat inburgeraars programma s op maat volgen. Met een persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) worden inburgeraars gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun inburgering. Zeven gemeenten gaan experimenteren met PIB s om uit te zoeken welke vormen het meest effectief zijn. Variabelen zijn onder meer de doelgroep, de hoeveelheid begeleiding en de mate van vrijheid die de inburgeraars krijgen. Gemeenten kunnen leren van ervaringen met vergelijkbare budgetregelingen (zoals bij re-integratie of budgetten vanuit de WMO).

5 05 Verbeteren kwaliteit van inburgeringsprogramma s Er worden vijf maatregelen ingezet om de inburgeringsprogramma s naar een hoger plan te tillen. I: Leerlastonderzoek Om te bepalen wat de succesfactoren zijn in het NT2-onderwijs, worden best practices, nieuwe inzichten uit de praktijk en onderzoeksresultaten samengebracht. Taalaanbieders, gemeenten en eventueel ondersteunende instellingen doen daar hun voordeel mee. Aan de hand van pilots stellen onderzoekers ook de tijd vast die inburgeraars met verschillende opleidingsachtergronden en instapniveaus nodig hebben om het bij hen passende examen (inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2) te behalen. Parallel aan deze pilots worden tussentijdse resultaten via een website, studiedagen en trainingen verspreid onder andere taalaanbieders. Zij kunnen deze informatie daardoor al in een vroeg stadium benutten voor hun eigen onderwijs. V: Inzet inburgergidsen/taalmaatjes Het Rijk wil de kwaliteitsslag in de inburgering ondersteunen door voor inburgeraars begeleiding te organiseren in de vorm van inburgergidsen/taalmaatjes. Dat zijn vrijwilligers die inburgeraars op weg helpen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, onder het motto Inburgeren, dat doe je samen. Ze zijn al op veel plaatsen actief, in samenwerking met organisaties als Vluchtelingenwerk, Humanitas, Stichting Gilde Nederland, lokale vrijwilligersorganisaties of taalaanbieders. Ook met het project 1001 kracht wordt de inzet van vrijwilligers bevorderd. Hiervoor stelt het Rijk ook al middelen ter beschikking. II: Inzet multimedia De ervaring met inburgeringsprogramma s leert dat de inzet van multimedia het leerproces positief beïnvloedt. Daarom wordt in het leerlastonderzoek ook de invloed van multimedia op de prestaties van inburgeraars meegenomen. De procesmanagers sporen gemeenten en aanbieders aan om multimediale toepassingen in hun programma s op te nemen. III: Opzetten van een uitvoerdersprofiel Uitvoerders van de inburgeringsprogramma s (NT2-docenten en andere betrokkenen) zijn een belangrijke succesfactor. Voor hen worden competentieprofielen gemaakt, mede op basis van het bestaande profiel van de beroepsvereniging voor NT2-docenten. Zo nodig worden opleidingsactiviteiten gestimuleerd in het kader van de verdere professionalisering van de taaldocenten. IV: Ontwikkeling examenprofielen ondernemerschap en maatschappelijke participatie Er komen twee nieuwe examenprofielen met bijbehorende eindtermen en examens: één voor ondernemerschap en één voor maatschappelijke participatie. De profielen worden samengesteld volgens de gebruikelijke procedure, waarvan een klankbordgroep en het pretesten van de vragen een onderdeel zijn.

6 Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > VROM 8071 / MAART 2008 Ministerie van VROM > staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Communicatie en kennisoverdracht Communicatie en kennisoverdracht worden ingezet om de effectiviteit van de maatregelen uit de voorgaande hoofdstukken te vergroten. I: Kennistransfer Bij bijna alle maatregelen in het kader van het Deltaplan Inburgering vindt kennisuitwisseling plaats tussen de betrokken partijen. Ook kennis die de individuele maatregelen overstijgt, wordt gedeeld. Bestaande middelen bieden daartoe de mogelijkheid: de digitale nieuwsbrief Deltaplan Inburgering, de VROM-website, Handig ( en de helpdesk. Ook worden regelmatig regionale en thematische bijeenkomsten, trainingen en kennisateliers georganiseerd om kennis en best practices te delen. Helder moet worden welke bijdrage ieder heeft bij het slagen van de inburgering. Inburgeraars door de inspanning te leveren de taal te leren en mee te willen doen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties door het mogelijke te maken aan inburgeraars om te participeren en daarbij veel taalontmoetingen te creëren. Dit komt het leren van de taal en het elkaar verstaan ten goede. Met een brede campagne worden alle doelgroepen aangesproken om inburgering succesvoller te maken. Diverse communicatiemiddelen en kanalen worden ingezet om de verschillende doelgroepen te bereiken. II: Communicatie Het Deltaplan wil inburgeraars stimuleren om in te burgeren en mee te doen in de samenleving. Ook is het van belang dat bij burgers, uitvoeringspartners en maatschappelijke instellingen draagvlak is voor de voorgestelde maatregelen. Colofon Het werkprogramma is een uitwerking van het Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland. Het Deltaplan Inburgering is te downloaden en te bestellen via Nuttige links dossier Inburgering en Integratie Digitale nieuwsbrief Deltapan Inburgering De digitale nieuwsbrief Deltaplan Inburgering geeft informatie over de voortgang en de activiteiten in het kader van het Deltaplan Inburgering. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland. 7 september 2007

Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland. 7 september 2007 Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland 7 september 2007 Samenvatting In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV is de ontwikkeling en uitvoering van het Deltaplan Inburgering aangekondigd.

Nadere informatie

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang!

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers

Nadere informatie

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Landelijke Bijeenkomst, Utrecht Programma 09:30 09:45 Opening / toelichting programma 09:45 10:15 Stand van zaken wetgevingstraject 10:15 10:45 Voorstellen en

Nadere informatie

Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland

Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland Deltaplan Inburgering: Vaste voet in Nederland Voorwoord In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV is de ontwikkeling en uitvoering van het Deltaplan

Nadere informatie

1 december 2008 DE 79440

1 december 2008 DE 79440 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 december 2008 DE 79440 Onderwerp Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Educatie & Welzijn Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl Plan van aanpak

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten Participatiepotentieel: Erkennen en inzetten wim.top@houten.nl projectleider participatie statushouders Vanaf 1989 diverse projecten vluchtelingen in Amsterdam, Deventer, Arnhem, Landelijk 2009-2011 Deltaplan

Nadere informatie

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Wet Inburgering 4 3 Deltaplan inburgering 4 4 Inrichting van de taken van de gemeente 5 5 Realisatie in 2007 6 6 Knelpunten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter TWEEDE-KAMERFRACTIE Fractienotitie Voorzitter In het regeerakkoord hebben we opgeschreven: Voorwaarde voor integratie is dat we elkaar kunnen verstaan, begrijpen en verdragen. Kennis van de taal, de samenleving

Nadere informatie

Producten van deelnemende gemeenten Voorbereidingstraject Participatiebudget

Producten van deelnemende gemeenten Voorbereidingstraject Participatiebudget Producten van deelnemende gemeenten Voorbereidingstraject 23 gemeenten hebben zich voorbereid op de invoering van de Wet. In zogeheten voorbereidingstrajecten hebben zij ervaring opgedaan. Gedurende het

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Wet Taaleis Participatiewet Programma Effectiviteit en Vakmanschap

Wet Taaleis Participatiewet Programma Effectiviteit en Vakmanschap Wet Taaleis Participatiewet Programma Effectiviteit en Vakmanschap Dineke ten Hoorn Boer Bestuurslid Divosa en Algemeen directeur Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Gemeente Den Haag 24/11/15

Nadere informatie

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat:

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat: Bijlage behorende bij de Verordening inburgering 2007 (Vastgesteld bij besluit van de raad van 4 april 2007, nr. 86) Informerende rol van de gemeente In de inburgeringswet staat: Artikel 8 De gemeenteraad

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

met het participatiebudget

met het participatiebudget met het participatiebudget meer maatwerk bieden Nieuwsbrief 1, participatiebudget, bijeenkomst Eindhoven. De wereld van de ongekende mogelijkheden Er komt een nieuwe wet, die regelt dat de budgetten voor

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Blijven is meedoen in Houten

Blijven is meedoen in Houten Blijven is meedoen in Houten Deelplan participatie en werk Onderdeel van Actieplan opvang en integratie statushouders (januari 2016) Juni 2016 1. Inleiding Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

De staat van het inburgeringsbeleid

De staat van het inburgeringsbeleid De adviesaanvraag Op 24 april 2003 heeft de SER de adviesaanvraag Duale trajecten taalverwerving en arbeid(stoeleiding) ontvangen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens zijn

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Inburgering maa(k)t werk. Notitie over het inburgeringsbeleid

Inburgering maa(k)t werk. Notitie over het inburgeringsbeleid Inburgering maa(k)t werk Notitie over het inburgeringsbeleid Sector Sociale Zaken en Werk Oktober 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stand van zaken en aanpassingen 4 Informeren en adviseren 4 Faciliteren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Doorbraak.eu. Voor de gemeenten die belast zijn met uitvoering van de Wet Inburgering is de doelstelling om 80

Doorbraak.eu. Voor de gemeenten die belast zijn met uitvoering van de Wet Inburgering is de doelstelling om 80 Die vervelende inburgeringscursussen Inburgering en arbeidsreïntegratie raken steeds meer met elkaar verweven. In Utrecht worden allochtone werklozen bijvoorbeeld inburgeringscurssen ingejaagd bij wijze

Nadere informatie

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT Hoe ziet een integraal klantproces er in de praktijk uit? Welk aanbod aan participatievoorzieningen is er? Tonnie van Brummen (t.v.brummen@enschede.nl) en Inge Stegeman

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Werkconferentie Samen Doen Eindhoven Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico

Werkconferentie Samen Doen Eindhoven Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico Werkconferentie Samen Doen Eindhoven 20-06-17 Workshop: Regie op inburgering Combi presentatie: Aad en Nico Welkom namens Aad Braggaar (Gemeente Alphen-Chaam/ ABG-organisatie) en Opbouw workshop Inleiding

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject

Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Plan van aanpak Participatieverklaringstraject Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Zeewolde Sociale Dienst Veluwerand 15 augustus 2016 1 *Į Inhoudsopgave Inleiding 3 Participatieverklaringstraject:

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

DeltaPlan Inburgering. Zorgen voor optimale inburgering. Kennis en ervaring delen

DeltaPlan Inburgering. Zorgen voor optimale inburgering. Kennis en ervaring delen DeltaPlan Inburgering Zorgen voor optimale inburgering Kennis en ervaring delen DeltaPlan Inburgering Zorgen voor optimale inburgering Kennis en ervaring delen Leren inburgeren Inburgeren gaat niet vanzelf.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 321 Onderzoek naar de effecten van inburgering op participatie in het kader van de Onderzoek- en toekomstagenda 2010 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht van gerealiseerde en nog voorgenomen maatregelen ter verbetering van het inburgeringsstelsel en de uitvoering

Bijlage 2. Overzicht van gerealiseerde en nog voorgenomen maatregelen ter verbetering van het inburgeringsstelsel en de uitvoering Bijlage 2 Overzicht van gerealiseerde en nog voorgenomen maatregelen ter verbetering van het inburgeringsstelsel en de uitvoering Sinds de invoering van de Wet inburgering en de Regeling vrijwillige inburgering

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en. 27 mei 2009, Utrecht

Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en. 27 mei 2009, Utrecht Wet Participatiebudget en de gevolgen voor samenwerkingsverbanden en ISD en 27 mei 2009, Utrecht 1 Agenda 1. Hoofdlijnen Wet Participatiebudget in 3 sheets.. 2. Wat betekent samenwerking op het terrein

Nadere informatie

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reitseplein 1, Tilburg Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (0900) 284 45 45 Fax:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Routeplanner Inburgering en Participatie Allochtone vrouwen. Instrument voor visie en beleidsontwikkeling in gemeenten

Routeplanner Inburgering en Participatie Allochtone vrouwen. Instrument voor visie en beleidsontwikkeling in gemeenten Routeplanner Inburgering en Participatie Allochtone vrouwen Instrument voor visie en beleidsontwikkeling in gemeenten Versie 2, februari 2007 De Frontoffice Inburgering is een tijdelijke ondersteuningsstructuur

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

met het participatiebudget

met het participatiebudget met het participatiebudget meer maatwerk bieden Nieuwsbrief 4, participatiebudget, bijeenkomst Utrecht. Makkelijker gezegd dan gedaan Het participatiebudget brengt de verschillende budgetten voor reïntegratie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Vooraf. Geachte Voorzitter,

Vooraf. Geachte Voorzitter, Directoraat-Generaal Wonen, Wet inburgeringjken en Rijnstraat 8 www.vrom.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Stand van zaken Deltaplan inburgering

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE. Vergadering 1 juli 2008 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Inburgering B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.MOeD Aan de gemeenteraad, Op 3 april 2007 heeft uw gemeenteraad nota Inburgeren

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Schouders eronder. 2.1 Lerende organisaties. Innovatie en onderzoek realiseren. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen. Scholing realiseren

Schouders eronder. 2.1 Lerende organisaties. Innovatie en onderzoek realiseren. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen. Scholing realiseren Schouders eronder 1 Waarom dit programma? 2 Koers richting vernieuwing, verbinding en vakmanschap 2.1 Lerende organisaties 2.2 2.3 2.4 Innovatie en onderzoek realiseren Kennis opdoen, delen en ontwikkelen

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen Directoraat-Generaal Wonen Wijken en Integratie Directie Inburgering en Integratie Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Innovatietraject MEEDOEN in Leiden NOORD

Innovatietraject MEEDOEN in Leiden NOORD Innovatietraject MEEDOEN in Leiden NOORD Plan van aanpak Wijkgerichte inburgering Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Deltaplan inburgering... 2 1.2 Gemeente Leiden en Deltaplan inburgering... 2 1.3 Visie op

Nadere informatie

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Samenvatting van deze nota Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI), die vanaf

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Inburgeringsagenda Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. V.G. Nelom Telefoon 5113605 E-mail: vgnelom@haarlem.nl STZ/WWGZ Reg.nr. 2008/161170 Te kopiëren: Inburgeringsagenda

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Inburgeren; om te beginnen

Inburgeren; om te beginnen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.81 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0804-427 Inburgeren; om te beginnen brochure bronnen brochure DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie