VPRO. Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPRO. Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop"

Transcriptie

1 Selectieleidraad Niet-openbare Europese aanbesteding Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop VPRO Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 25 oktober 2016 Kenmerk:

2 Versiebeheer (uitsluitend voor intern gebruik) Versie Status Datum Auteur Opmerkingen 1.0 Definitief 24 oktober 2016 Projectgroep - Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 2 van 44

3 Inhoud Begrippen... 4 Voorwoord... 7 Leeswijzer Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop Inleiding aanbesteding Onderbouwing type aanbestedingsprocedure Onderbouwing clustering te contracteren Diensten Opdrachtgever: De VPRO Inhoud van de Raamovereenkomst Looptijd van de Raamovereenkomst Ondersteunende partijen bij de aanbesteding Gebruik Aanbestedingsplatform Verloop van de aanbestedingsprocedure Procedure en aankondiging Planning Communicatie gedurende aanbestedingsproces Contactgegevens Opdrachtgever Indienen van vragen en opmerkingen Nota s van Inlichtingen Klachtafhandeling Indienen van een Verzoek om Deelneming Ontvangst en beoordeling Verzoeken om Deelneming Inschrijvingsfase Eisen aan de Gegadigde Algemene informatie A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument Uitsluitingsgronden Bewijsmiddelen ten behoeve van Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht Geschiktheidseisen m.b.t. technische- en beroepsbekwaamheid Beroep op technische bekwaamheid van derden E1: Ervaring Gegadigde Selectiecriteria ter beperking van het aantal Gegadigden S1: Werkwijze S2: Ervaring met specifieke activiteiten S3: Kennisontwikkeling, -borging en -deling...28 Standaardformulier A : Indienen vragen en opmerkingen Standaardformulier B : Uniform Europees Aanbestedingsdocument Standaardformulier C : Beroep technische bekwaamheid Standaardformulier D : Ervaring Gegadigde Standaardformulier E : Werkwijze Standaardformulier F: Ervaring met specifieke werkzaamheden Bijlage A : Uitgangspunten en voorwaarden bij aanbesteding Bijlage B : Nadere informatie Aanbestedingsplatform Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 3 van 44

4 Begrippen Onderstaand zijn de begrippen uit deze Selectieleidraad opgenomen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als het begrip in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als het begrip in meervoud is gegeven wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen. Aanbesteding Aanbestedingsplatform Aanbestedingsstukken Aanbestedingswet Appendix Besteller Bijlage Combinatie Dienst(en)/Dienstverlening De niet-openbare aanbestedingsprocedure overeenkomstig de Aanbestedingswet, welke strekt tot verstrekking van de Raamovereenkomst en waarvan het verloop en het voorwerp nader is omschreven in de Aanbestedingsstukken. Het platform van TenderNed waarop de Aanbestedingsstukken worden geplaatst en waarop de communicatie tussen Opdrachtgever en Gegadigde plaatsvindt. Verzamelnaam voor alle documenten die Opdrachtgever in het kader van onderhavige Aanbesteding aan de (geselecteerde) Gegadigden heeft doen toekomen. Hieronder zijn onder meer inbegrepen de Selectieleidraad, de Gunningsleidraad, de Raamovereenkomst, het Programma van Eisen en de Nota s van Inlichtingen. Wet van 1 juli 2016, houdende herziene regels omtrent aanbestedingen (gewijzigde Aanbestedingswet 2012), Stb. 2016, 241, inclusief wijzigingen daarvan. Aanhangsel bij de Overeenkomst die, na door beide Partijen te zijn getekend, deel uitmaakt van de Overeenkomst. Een door Opdrachtgever geautoriseerde medewerker die een Nadere Offerteaanvraag mag uitbrengen en opdrachten mag plaatsen. Een bijlage bij een van de Aanbestedingsstukken. Een Bijlage maakt integraal deel uit van de Aanbestedingsstukken. Een samenwerkingsverband van (rechts-)personen die gezamenlijk als één Gegadigde aan de Aanbesteding deelneemt. De door Opdrachtnemer op basis van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst(en) ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties, een en ander zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken. Het gebruik van de termen Diensten en Dienstverlening heeft mede betrekking op eventuele leveringen die in het kader van die Diensten (dienen te) worden gedaan. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 4 van 44

5 Eisen aan Gegadigde Gegadigde Geschiktheidseisen Gids Proportionaliteit Gunningscriterium Gunningsleidraad Herziene Documentatie Inschrijver Inschrijving Minicompetitie Nadere Overeenkomst (NOK) Criteria ten aanzien de Gegadigde, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Selectieleidraad. Eisen aan Gegadigde vallen uiteen in (i) Uitsluitingsgronden en (ii) Geschiktheidseisen. Voor aanmelding, een ieder aan wie Opdrachtgever een kopie van de Selectieleidraad heeft toegezonden en na inschrijving, een ieder die een Verzoek om Deelneming heeft gedaan. Eisen ten aanzien van draagkracht en bekwaamheden waaraan de Gegadigde moet voldoen, zoals beschreven in de paragrafen 3.4 en 3.5 van de Selectieleidraad. Gids van april 2016 (1 e herziening) opgesteld door de Schrijfgroep Gids Proportionaliteit. Criterium dat Opdrachtgever gebruikt om te bepalen welke Inschrijvers voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt. Het gunningscriterium dat Opdrachtgever hanteert is Beste Prijs-kwaliteitverhouding. De offerteaanvraag inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in Aanbestedingswet, die door Opdrachtgever in de inschrijvingsfase aan geselecteerde Gegadigden wordt verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding. De documenten die door Opdrachtgever zijn voorzien van het opschrift: Herziene Documentatie. Herziene Documentatie betreft aanvullingen en wijzigingen ten aanzien van de Selectieleidraad en de Bijlagen. Geselecteerde Gegadigde die een Inschrijving heeft ingediend. Het aanbod dat een geselecteerde Gegadigde volgens de Aanbestedingsstukken doet aan Opdrachtgever en dat strekt tot het uitvoeren van de Raamovereenkomst. Het gunnen van individuele opdrachten onder Raamovereenkomst geschiedt op basis van een Offerteaanvraag aan alle Opdrachtnemers met wie een Raamovereenkomst is gesloten. In de Offerteaanvraag zijn de beoordelingscriteria voor de opdrachten benoemd. Een nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 5 van 44

6 Nota van Inlichtingen Document dat de antwoorden op vragen van (geselecteerde) Gegadigden bevat, evenals eventuele wijzigingen van de Selectieleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken. De Nota( s) van Inlichtingen maakt (maken) onderdeel uit van de Selectieleidraad en prevaleert (prevaleren) boven het overige deel van de Selectieleidraad en de daarbij behorende Bijlagen. Documenten die door Opdrachtgever zijn voorzien van het opschrift: Herziene Documentatie prevaleren boven de Nota( s) van Inlichtingen. Offerte Offerteaanvraag Online Marketingdiensten Online Media Inkoop Opdrachtgever Opdrachtnemer Partijen Programma van Eisen (PvE) Raamovereenkomst De aanbieding die de Opdrachtnemer doet naar aanleiding van de Offerteaanvraag. Een door Besteller uitgebrachte uitvraag onder de Opdrachtnemers tot het uitbrengen van een Offerte. Alle activiteiten die samenhangen met het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van online marketingcampagnes van (producten van) Opdrachtgever met als doel het genereren van awareness, traffic en conversie of het behouden en werven van betalende leden, donateurs of abonnees. Hieronder valt ook het adviseren over vorenstaande. Alle activiteiten die samenhangen met het inkopen van online media ten behoeve van online campagnes van Opdrachtgever en het plannen en optimaliseren van de inzet van die media. Degene die de Raamovereenkomst sluit (Opdrachtgever), zijnde de VPRO. De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Raamovereenkomst afsluit in het kader van onderhavige Aanbesteding. Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het Programma van Eisen dat is opgenomen in de Gunningsleidraad, waarin de specificaties ten aanzien van het uitvoeren van de Overeenkomst zijn opgenomen. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en één of meer Opdrachtnemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake de te gunnen opdrachten vast te leggen en op grond waarvan Besteller aan Opdrachtnemer een opdracht kan verlenen tot het verrichten van Diensten. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 6 van 44

7 Selectiecriteria Selectieleidraad Standaardformulier Subgunningcriteria Uitsluitingsgronden Verzoek om Deelneming Criteria ten aanzien van draagkracht en bekwaamheden waaraan de Gegadigde moet voldoen, zoals beschreven in de paragrafen 4.1 tot en met 4.3 van de Selectieleidraad. Opdrachtgever gebruikt deze criteria om, indien nodig, tot een rangorde van Gegadigden te komen die worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Deze Selectieleidraad inclusief Bijlagen en Standaardformulieren, die door Opdrachtgever aan de Gegadigden is verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding. Een verplicht door een Gegadigde te gebruiken formulier bij het opstellen c.q. indienen van het Verzoek om Deelneming, zoals opgenomen bij de Selectieleidraad. Criteria op basis waarvan de Inschrijvingen worden beoordeeld om te komen tot de Inschrijver met de Beste Prijs-kwaliteitverhouding. Omstandigheden die, indien Gegadigde daarin verkeert, kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbesteding. Het verzoek ingediend door Gegadigde, inhoudende een aanvraag tot deelneming gebaseerd op onderhavige Selectieleidraad. Interpretatie Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal in de Aanbestedingsstukken: Het aanhalen van het mannelijke genus, onzijdige genus of vrouwelijke genus tevens het aanhalen van ieder van die woordgeslachten omvatten; Het aanhalen van een tijdsperiode doelen op een aaneengesloten periode; Het gebruik van woorden zoals "inclusief", "mede begrepen", "waaronder", "omvattende" en "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot"; Het aanhalen van enige (bepaling uit) wet- of regelgeving geacht worden om ook het aanhalen van enige rechtsgeldige modificatie en hernieuwde vaststelling daarvan te omvatten alsmede enige bepaling van wet- of regelgeving die in werking is getreden met het doel de aangehaalde bepaling te vervangen of daarvan een nadere uitwerking te zijn, zulks zonder afbreuk te doen aan het eventueel toepasselijke overgangsrecht. Voorwoord Voor u ligt de Selectieleidraad behorende bij de Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop die de VPRO is gestart. De Selectieleidraad geeft onder meer informatie over het verloop van de aanbesteding en de in het kader van de aanbesteding gevraagde informatie. Opdrachtgever volgt een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Aan deze procedure kan elke geïnteresseerde marktpartij deelnemen door te reageren op de aankondiging die in de Tenders Electronic Daily (TED-)database (http://ted.europa.eu) en op de website is gepubliceerd. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 7 van 44

8 De procedure verloopt grofweg in twee fasen: 1. Selectiefase: op basis van een openbare aankondiging kunnen Gegadigden de Selectieleidraad opvragen en op basis daarvan een verzoek indienen te worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Dit doen partijen door middel van het indienen van een Verzoek om Deelneming. Op basis van organisatorische kenmerken van Gegadigde (vertaald in Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en Selectiecriteria), selecteert Opdrachtgever maximaal vijf (5) partijen voor de inschrijvingsfase. Met het indienen van een Verzoek om Deelneming doen Gegadigden in deze fase derhalve nog geen inhoudelijke aanbieding om de Raamovereenkomst te verkrijgen/uit te voeren; 2. Inschrijvingsfase: door toezending van de Gunningsleidraad nodigt Opdrachtgever geselecteerde Gegadigden uit om een Inschrijving in te dienen. Deze Inschrijving bevat het voorstel om de Raamovereenkomst te verkrijgen/uit te voeren. Op basis van de beoordeling van de ontvangen Inschrijvingen, contracteert Opdrachtgever twee (2) Opdrachtnemers. Deze Selectieleidraad fungeert als basis om een Verzoek om Deelneming in te dienen. Als u de Selectieleidraad niet volledig of niet in goede orde heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 7 november 2016 via het Aanbestedingsplatform te melden, met vermelding van welke documenten ontbreken, onvolledig of beschadigd zijn. Om de beoordeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient u zich aan de in deze Selectieleidraad beschreven instructies te houden. In hoofdstuk 2 van deze Selectieleidraad is beschreven hoe u eventuele vragen kunt stellen. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 8 van 44

9 Leeswijzer Deze Selectieleidraad start met een overzicht van gehanteerde begrippen, waarna het voorliggende voorwoord en de leeswijzer volgt. Hoofdstuk 1 geeft een toelichting op het voorwerp van de aanbesteding, introduceert de VPRO en verstrekt nadere informatie over de Raamovereenkomst. Hoofdstuk 2 gaat in op het verloop van de aanbestedingsprocedure. Opdrachtgever heeft in dit hoofdstuk de planning opgenomen en verder uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beschrijft de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen waaraan een Gegadigde moet voldoen om te worden geselecteerd voor de inschrijvingsfase. Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de Selectiecriteria die Opdrachtgever hanteert indien meer dan het aantal te selecteren Gegadigden een Verzoek om Deelneming heeft ingediend. De Bijlagen geven nadere relevante informatie over de uitgangspunten en voorwaarden van de aanbestedingsprocedure en het uitvoeren van de Raamovereenkomst. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 9 van 44

10 1. Europese aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 1.1 Inleiding aanbesteding Het doel van deze niet-openbare aanbesteding van Online Mediadiensten en Media Inkoop is om de VPRO te voorzien van een nieuwe Raamovereenkomst voor genoemde dienstverlening. De bestaande raamovereenkomst loopt af en kan niet meer verlengd worden. Om de continuïteit van Online Marketingdiensten en Media Inkoop te waarborgen voert Opdrachtgever deze Aanbesteding uit. Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de Raamovereenkomst, een nietopenbare aanbestedingsprocedure conform de Europese Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014, voor Nederland omgezet bij wet van 22 juni 2016, Staatsblad 2016, 241, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aanbestedingswet), op basis van de Beste Prijs-kwaliteitverhouding. Deze Selectieleidraad verschaft nadere informatie over de Raamovereenkomst en Aanbesteding. In deze Selectieleidraad staat omschreven hoe Opdrachtgever de selectieprocedure doorloopt en wat hij van Gegadigden verwacht. Op basis van de ontvangen Verzoeken om Deelneming selecteert Opdrachtgever maximaal vijf (5) Gegadigden. Deze geselecteerde Gegadigden ontvangen de Gunningsleidraad en kunnen deelnemen aan de inschrijvingsfase Onderbouwing type aanbestedingsprocedure Opdrachtgever heeft gekozen voor toepassing van de niet-openbare aanbestedingsprocedure. Dit met het oog op het zo veel mogelijk beperken van de administratieve lasten. Enerzijds ziet Opdrachtgever een omvangrijke markt en anderzijds wenst Opdrachtgever bij de beoordeling in de inschrijvingsfase gebruik te maken van een praktijktest (bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of case). Mede hierdoor heeft Opdrachtgever voor deze procedure gekozen om zo eerst de potentiële kring van Gegadigden en derhalve ook de administratieve lasten te kunnen beperken. Opdrachtgever heeft een beknopte marktverkenning uitgevoerd, hieruit is gebleken dat de markt omvangrijk is, althans dat veel marktpartijen in staat worden geacht de diensten te kunnen leveren die voorwerp zijn van deze Aanbesteding. Vanwege het ruime aanbod wenst Opdrachtgever enkel marktpartijen toe te laten, tot de inschrijvingsfase van deze Aanbesteding, die goed passen bij de interne organisatie. De mate waarin marktpartijen aansluiten bij Opdrachtgever wenst Opdrachtgever onder meer te toetsen door middel van een casus in de inschrijvingsfase. Opdrachtgever acht het echter niet proportioneel een te groot aantal Inschrijvers een casus uit te laten werken. Om de administratieve lasten voor zowel Inschrijvers als Opdrachtgever te beperken heeft een niet-openbare procedure de voorkeur boven andere typen procedure Onderbouwing clustering te contracteren Diensten Opdrachtgever heeft de Diensten geclusterd en besteedt die in één perceel aan omdat het de totale verantwoordelijkheid voor Online Marketingdiensten en (online) Media Inkoop vooral bij het voeren van campagnes in een hand wenst te leggen. Opdrachtgever wenst geen scheiding van verantwoordelijkheden tussen beide typen Dienstverlening. Vooral bij campagnes liggen het leveren van marketingdiensten en de daaraan gekoppelde inkoop van online media in elkaars verlengde en Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 10 van 44

11 leidt het scheiden van de verantwoordelijkheden van genoemde Diensten in de ogen van Opdrachtgever tot een suboptimale situatie. 1.2 Opdrachtgever: De VPRO Opdrachtgever is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma s en intelligent vermaak grenzen verkent. Door buiten de gebaande paden te treden en te duiden wat er in de wereld gebeurt, wil de VPRO bijdragen aan nieuwe inzichten en ideeënvorming. Opdrachtgever is nieuwsgierig naar het leven elders en naar de toekomst, wordt gefascineerd door het buitengewone en blijft graag weg van het midden, omdat het nieuwe ontstaat in de randen. Opdrachtgever zoekt naar bijzondere ontwikkelingen, trends en denkers, en wil met de verhalen die daaruit voortvloeien, duiden wat er in de wereld gebeurt. Opdrachtgever richt zich op mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden, voortdurend hun gedachten willen scherpen, de behoefte hebben zich te ontwikkelen en zich open stellen voor nieuwe of andere ideeën. Mensen die midden in de wereld staan en Opdrachtgever als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap. Sinds 1926 staat Opdrachtgever in een traditie van vrijzinnigheid en vormt het een uitvalsbasis voor het vrije denken, een plek voor nieuwe ideeën en concepten en verhalen die ergens voor staan en aanzetten tot nadenken. Kernwoorden die passen bij Opdrachtgever zijn: Vakmanschap, Creativiteit, Innovatie en Absurdisme. 1.3 Inhoud van de Raamovereenkomst Opdrachtgever wenst een Raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot Online Marketingdiensten en Media Inkoop. Dit ter ondersteuning van de afdelingen CRM en Marketing. Afdeling CRM van Opdrachtgever houdt zich bezig met werving en behoud van abonnees, leden en donateurs via zowel nieuwsbriefabonnees en overige leads als directe conversie uit (online) kanalen zoals preroll, winacties, bannering, SEA, Social Media, Display, et cetera. De te contracteren Online Marketingdiensten bestaan uit het leveren van advies, het uitvoeren en ondersteunen van Online Marketingwerkzaamheden ten behoeve van CRM, Corporate Campagnes en Programmamarketing. Hierbij zijn onder meer de volgende taakgebieden relevant: Conversieoptimalisatie van campagnes; Opzetten van traffic naar conversie via klantroutes; Optimaliseren van Online marketing ten aanzien van owned en earned media; Inkoop, planning, monitoring van online media; Maken van online campagnes. Afdeling Marketing van Opdrachtgever houdt zich bezig met het optimaliseren van kijker- en luistercijfers en online bereik door (online) campagnes zoals preroll, winacties, bannering, SEA, Social Media, Display en andere kanalen. De te contracteren Dienstverlening ten aanzien van Media Inkoop bestaat uit het leveren van advies over- en uitvoering van Media Inkoop voor CRM, Corporate Campagnes en Programmamarketing. Hierbij zijn onder meer de volgende taakgebieden relevant: Inkoop van paid media; Optimaliseren van de inzet van paid media; Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 11 van 44

12 Conversieoptimalisatie; Trafficing; Analyse, monitoring en bijsturing van paid media. Opdrachtgever voert zelf activiteiten uit op elk van deze taakgebieden die onder Online Marketingdiensten en Media Inkoop vallen. Waar nodig wil Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de diensten van een fullservicebureau op elk van deze taakgebieden. In voorkomend geval gaat het om taken die complexer of bijvoorbeeld groter van omvang zijn dan de reguliere taken die Opdrachtgever zelf uitvoert of gaat het om situaties waarin sprake is van een capaciteitstekort bij Opdrachtgever. In die zin zijn de diensten die Opdrachtgever wil afnemen grotendeels complementair aan haar eigen werkzaamheden. In het Programma van Eisen zal Opdrachtgever de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling nader uitwerken. Het doel is daarom een Raamovereenkomst af te sluiten met twee Opdrachtnemers die hoge kwaliteit kunnen leveren en in staat zijn om ten minste de volgende activiteiten uit te voeren: Advies op het gebied van Online Marketing en Online CRM; Uitvoering (ontwikkeling en implementatie van online tools en middelen); Analyse van online gegevens, implementeren van statistische programma s om online marketingcampagnes te monitoren; Mediaplanning en inkoop voor online campagnes; Kennis hebben van vakgebieden zoals: SEO, SEA, Social Media, Video Bannering, Display, Affliliate, Marketing, Mobile Commerce, Dialogue Marketing, Content Marketing, Klantroutes; Vormgeving en ontwikkeling van online middelen. De activiteiten hebben betrekking op elk van de taakgebieden die uitgevoerd worden door de afdelingen CRM en Marketing. Bovengenoemde betreft een indicatieve omschrijving. Gegadigden kunnen geen rechten ontlenen aan deze indicatieve omschrijving. 1.4 Looptijd van de Raamovereenkomst De Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee (2) jaar en gaat zo snel mogelijk in 2017 in, met tweemaal de mogelijkheid om met één (1) jaar te verlengen. Dit komt neer op een maximale looptijd van vier (4) jaar. Opdrachtgever heeft de intentie om twee (2) Opdrachtnemers te contracteren voor het uitvoeren van de Raamovereenkomst. Het concept van de Raamovereenkomst zal als Bijlage onderdeel uitmaken van de Gunningsleidraad. 1.5 Ondersteunende partijen bij de aanbesteding Opdrachtgever laat zich bij de aanbesteding ondersteunen door Significant. Significant levert inkoop- en aanbestedingsexpertise gedurende deze aanbesteding. Significant zal op geen enkele wijze als Gegadigde/Inschrijver, als onderaannemer of als adviseur van een Gegadigde/Inschrijver betrokken zijn bij onderhavige aanbesteding. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 12 van 44

13 1.6 Gebruik Aanbestedingsplatform Opdrachtgever maakt in deze aanbesteding gebruik van een Aanbestedingsplatform, namelijk TenderNed. Dit hulpmiddel vereenvoudigt de informatie-uitwisseling tussen de Opdrachtgever en de Gegadigden. Het vereenvoudigt tevens de beoordeling van de antwoorden van de Gegadigden. Opdrachtgever stelt alle Aanbestedingsstukken beschikbaar via het Aanbestedingsplatform. Gegadigde krijgt toegang tot de Aanbestedingsstukken door zich aan te melden voor onderhavige aanbesteding op Gegadigden kunnen hun Verzoek om Deelneming uitsluitend via het Aanbestedingsplatform indienen. Voor zover omschrijvingen op het Aanbestedingsplatform en de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de Aanbestedingsstukken boven de omschrijvingen op het Aanbestedingsplatform. Meer informatie over het gebruik van het Aanbestedingsplatform heeft Opdrachtgever in Bijlage B opgenomen. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 13 van 44

14 2. Verloop van de aanbestedingsprocedure 2.1 Procedure en aankondiging Dit hoofdstuk licht de niet-openbare aanbestedingsprocedure toe die Opdrachtgever volgt. Bij deze procedure kunnen alle Gegadigden naar aanleiding van de publicatie van de betreffende Raamovereenkomst bij het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen de Selectieleidraad opvragen en een Verzoek om Deelneming doen, mits zij voldoen aan de gestelde eisen. In deze Aanbesteding selecteert Opdrachtgever ten eerste, op basis van de Verzoeken om Deelneming, maximaal vijf (5) Gegadigden. Opdrachtgever vraagt vervolgens in de inschrijvingsfase deze Gegadigden een Inschrijving in te dienen overeenkomstig de Gunningsleidraad. Opdrachtgever gunt de Raamovereenkomst aan de twee Inschrijvers die de Beste Prijs-kwaliteitverhouding aanbieden, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning. Opdrachtgever heeft de aankondiging van de Aanbesteding op 25 oktober 2016 verzonden naar het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen. De aankondiging is gepubliceerd op de website van de Tenders Electronic Daily (TED-)database (http://ted.europa.eu) en op 2.2 Planning Met het verzenden van de aankondiging start de Aanbesteding. Onderstaande tabel geeft de planning weer. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. Planning selectiefase Datum Verzending aankondiging Dinsdag 25 oktober 2016 Vragenronde 1: Sluiting indienen vragen en opmerkingen naar aanleiding van Selectieleidraad Maandag 7 november 2016 Publicatie Nota van Inlichtingen 1, inclusief eventuele Herziene Documentatie Vrijdag 11 november 2016 Sluitingsdatum indienen Verzoek om Deelneming Vrijdag 25 november 2016, vóór 12:30 uur Voorgenomen Bekendmaking geselecteerde Gegadigden Dinsdag 6 december 2016 Opschortende termijn Deadline aanleveren bewijsstukken Tabel 1. Planning selectiefase Woensdag 7 december 2016 tot woensdag 14 december uur na bekendmaking geselecteerde Gegadigden Het niet in acht nemen door Gegadigde van de bovenstaande termijnen of de door Opdrachtgever gewijzigde termijnen leidt in beginsel tot uitsluiting. Onderstaande planning hanteert Opdrachtgever voor de tussentijdse toets en de inschrijvingsfase. Beoogde planning inschrijvingsfase Datum Start inschrijvingsfase Donderdag 15 december 2016 Vragenronde 2: Sluiting indienen vragen en opmerking naar aanleiding van Gunningsleidraad Maandag 9 januari 2017 Publicatie Nota van Inlichtingen 2, inclusief eventuele Herziene Documentatie Maandag 16 januari 2017 Sluitingsdatum indienen van Inschrijvingen Woensdag 1 februari 2017 Bekendmaking voornemen tot gunnen Woensdag 1 maart 2017 Ingangsdatum Raamovereenkomst 1 april 2017 Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 14 van 44

15 Tabel 2. Planning inschrijvingsfase 2.3 Communicatie gedurende aanbestedingsproces Contactgegevens Opdrachtgever De communicatie met betrekking tot deze Aanbesteding verloopt uitsluitend via het Aanbestedingsplatform onder vermelding van Europese aanbesteding Online Marketingdiensten en Media Inkoop. Er zal niet op andere wijzen worden gecommuniceerd. Aan mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken die niet via een publicatie door de Opdrachtgever op het Aanbestedingsplatform zijn vastgelegd, kunnen geen rechten worden ontleend Indienen van vragen en opmerkingen Gegadigden kunnen over elk document - behorende bij deze aanbesteding - vragen stellen en opmerkingen indienen met behulp van het Standaardformulier A : Indienen vragen en opmerkingen. Deze dient Gegadigde als bijlage via het Aanbestedingsplatform in te dienen. Vragen die Gegadigde op een andere wijze indient, neemt Opdrachtgever niet in behandeling. Bij de vragen wordt u gevraagd nauwkeurig aan te geven op welk deel (naam document, artikel en paginanummer) van de Aanbestedingsstukken de vraag betrekking heeft. Gegadigde wordt verzocht in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen, productnamen en andere aan de organisatie van Gegadigde gerelateerde namen. Zoals in tabel 1 bij paragraaf 2.2 is opgenomen, hebben Gegadigden tijdens de selectiefase één mogelijkheid voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Vragen over de Aanbesteding en/of over de Aanbestedingsstukken dan wel andere gegevens die relevant zijn in verband met deze procedure dient Gegadigde uiterlijk 7 november 2016 in te dienen bij Opdrachtgever. De beantwoording van de vragen zal gezamenlijk en anoniem geschieden in een Nota van Inlichtingen, die Opdrachtgever aan ieder van de Gegadigden uiterlijk 11 november 2016 zal toezenden. Indien Gegadigde geen vragen heeft, verzoekt Opdrachtgever dit ook te melden. De Aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een Gegadigde desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen in de Aanbestedingsstukken, dan dient de Gegadigde deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 november 2016 aan Opdrachtgever kenbaar te maken. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te verwerken. Indien Gegadigde vragen heeft aan Opdrachtgever die het karakter hebben van commercieel vertrouwelijk, en het derhalve niet wenselijk is dat deze vragen in de Nota van Inlichtingen worden beantwoord, biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om dergelijke vragen buiten de Nota van Inlichtingen om te beantwoorden. Gegadigde dient dergelijke vragen via de reguliere procedure, zoals hierboven beschreven, in te dienen onder vermelding van Commercieel vertrouwelijk Niet beantwoorden in de Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever zal dergelijke vragen met het karakter commercieel vertrouwelijk altijd eerst beoordelen op haar merites. Mocht Opdrachtgever van mening zijn dat dergelijke vragen niet als commercieel vertrouwelijk aangemerkt zouden moeten worden, zal zij dit in beginsel terugkoppelen aan Gegadigde die deze vragen heeft gesteld. Bij de behandeling van Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 15 van 44

16 vragen met het karakter commercieel vertrouwelijk zal Opdrachtgever zich te allen tijde inspannen voor het waarborgen van een gelijk level playing field. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor vragen en/of opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te verwerken zolang daarmee de aanbestedingsrichtlijnen niet worden geschonden. Indien Gegadigde na kennisneming van de Nota van Inlichtingen en Herziene Documentatie nog steeds meent dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden zijn, dan dient Gegadigde op straffe van verval van recht minimaal zeven kalenderdagen vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de Verzoek om Deelneming een kort gedingprocedure aanhangig te maken door middel van het betekenen van een dagvaarding bij Opdrachtgever Nota s van Inlichtingen Opdrachtgever sluit een vragenronde met het verzenden van een Nota van Inlichtingen met daarin de (geanonimiseerde) vragen van Gegadigden en de antwoorden van Opdrachtgever. Ook eventuele wijzigingen in de Aanbestedingsstukken vermeldt Opdrachtgever hierin. De verschenen Nota s van Inlichtingen maakt (maken) onderdeel uit van deze Selectieleidraad en prevaleren boven de Selectieleidraad. Opdrachtgever stelt de Nota s van Inlichtingen via het Aanbestedingsplatform aan alle Gegadigden beschikbaar Klachtafhandeling Indien een Gegadigde van mening is dat Opdrachtgever een vraag ten behoeve van de Nota van Inlichtingen niet na behoren afhandelt, kan zij hierover een klacht indienen. Hiertoe kan hij zich per e- mail wenden tot de heer F. (Freek) Stoové van de afdeling Juridische Zaken van de Opdrachtgever. Het adres is: Een klacht is een uiting van ongenoegen van een partij over het handelen of het nalaten van een andere partij voor zover dat handelen of nalaten binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt. Gegadigde behoort een vraag of opmerking in eerste instantie te stellen via de procedure van de Nota van Inlichtingen. Indien een Gegadigde van mening is dat Opdrachtgever een vraag ten behoeve van de Nota van Inlichtingen niet na behoren afhandelt, kan zij hierover een klacht indienen. De indiener van een klacht ontvangt standaard een ontvangstbevestiging na het indienen van een klacht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een klacht niet in behandeling te nemen; indien hiervan sprake is zal de klager hierover worden geïnformeerd. 2.4 Indienen van een Verzoek om Deelneming Gegadigde dient zijn Verzoek om Deelneming uiterlijk 24 november 2016 om uur in via het Aanbestedingsplatform. Verzoeken om Deelneming die niet tijdig of anders zijn ingediend dan in dit document staat omschreven, beschouwt Opdrachtgever als niet te zijn gedaan en neemt Opdrachtgever derhalve niet in behandeling. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 16 van 44

17 Gegadigde draagt het risico van tijdige en volledige indiening van zijn Verzoek om Deelneming. Opdrachtgever, de aanbieder van het Aanbestedingsplatform en Significant zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door Gegadigden bij het tijdig en volledig aanleveren van informatie via het Aanbestedingsplatform. Raadpleeg daarom bij twijfel de helpdesk van de aanbieder van het Aanbestedingsplatform. Gegadigden die Opdrachtgever selecteert voor de inschrijvingsfase dienen binnen 72 uur na een eerste verzoek de bewijsmiddelen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Selectieleidraad te overleggen. Door het indienen van een Verzoek om Deelneming gaat Gegadigde akkoord met alle eisen, voorwaarden, criteria en uitgangspunten zoals genoemd in de Aanbestedingsstukken en zoals opgenomen in dit document. Door het indienen van een Verzoek om Deelneming gaat Gegadigde eveneens akkoord met de door de Opdrachtgever gekozen manier van aanbesteden. 2.5 Ontvangst en beoordeling Verzoeken om Deelneming Na ontvangst van de Verzoeken om Deelneming op uiterlijk 24 november 2016 voor 12:00 uur, opent Opdrachtgever de Verzoeken om Deelneming na 24 november :15 uur. Eerder kan Opdrachtgever de Verzoeken niet inzien. Gegadigden kunnen niet bij de opening van de Verzoeken om Deelneming aanwezig zijn. Gegadigden die tijdig een Verzoek om Deelneming hebben ingediend, ontvangen zo spoedig mogelijk na opening een proces-verbaal van deze opening. Dit document bevat de namen van de Gegadigden die tijdig een Verzoek om Deelneming hebben ingediend. Opdrachtgever controleert de tijdig ingediende Verzoeken om Deelneming allereerst op volledigheid en de vormvereisten(paragraaf A.1.1). Indien een Verzoek om Deelneming niet volledig is of niet aan de vormvereisten voldoet, kan Opdrachtgever een Verzoek om Deelneming ter zijde leggen. Vervolgens toetst Opdrachtgever de Verzoeken om Deelneming op de overige voorwaarden zoals beschreven en toetst en beoordeelt de Eisen aan de Gegadigde. Deze Eisen aan de Gegadigde heeft Opdrachtgever beschreven in hoofdstuk 3, met onderscheid naar Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen. Opdrachtgever toetst de Verzoeken om Deelneming eerst op de gestelde Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen. Indien meer dan vijf (5) Gegadigden de toets aan de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen doorstaan, beoordeelt Opdrachtgever de Verzoeken om Deelneming op basis van de Selectiecriteria om tot een rangorde te komen van Gegadigden. Voldoet een Gegadigde niet aan één of meerdere van de Geschiktheidseisen, dan wordt het Verzoek terzijde gelegd. Indien een Uitsluitingsgrond op een Gegadigde van toepassing is, dan kan Opdrachtgever overgaan tot uitsluiting. Het bepaalde in artikel 2.87a en 2.88 Aanbestedingswet 2012 zal daarbij door Opdrachtgever in acht worden genomen. De vijf (5) Gegadigden die na toekenning van de punten de meeste punten behalen, zal Opdrachtgever uitnodigen voor de inschrijvingsfase. Indien twee of meer van de Gegadigden na toekenning van de punten een gelijke score behalen en dit zou leiden tot meer dan de maximaal vijf (5) gegadigden, zal Opdrachtgever ook deze Gegadigde(n) uitnodigen voor de inschrijvingsfase. De Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 17 van 44

18 geselecteerde Gegadigden worden vervolgens gevraagd een Inschrijving in te dienen overeenkomstig de Gunningsleidraad. Opdrachtgever stelt Gegadigden die geen uitnodiging ontvangen voor de inschrijvingsfase schriftelijk (via het Aanbestedingsplatform), voorzien van een motivatie, op de hoogte. Indien een Gegadigde bezwaar heeft tegen de afwijzing dient hij - op straffe van verval van recht - binnen een termijn van 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing, een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde civiele rechter door middel van het betekenen van een dagvaarding bij de Opdrachtgever. Ook indien een Gegadigde bezwaar heeft tegen de (onvolledige) motivering van de afwijzing en/ of (het begin en/ of einde van) voornoemde termijn van 7 kalenderdagen, verwerkt hij dus alle rechten indien hij de Opdrachtgever niet (tevens) binnen 7 kalenderdagen na het voornemen tot gunning respectievelijk afwijzing in kort geding heeft gedagvaard. Indien een Gegadigde tijdig een kort geding aanhangig maakt tegen het selectievoornemen, houdt Opdrachtgever het selectievoornemen in beginsel aan totdat vonnis is verkregen. 2.6 Inschrijvingsfase In de inschrijvingsfase beoordeelt Opdrachtgever de ontvangen Inschrijvingen op basis van het Gunningcriterium Beste Prijs-kwaliteitverhouding. Na beoordeling maakt Opdrachtgever het voornemen tot gunning schriftelijk bekend aan alle Inschrijvers. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 18 van 44

19 3. Eisen aan de Gegadigde In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een Gegadigde dient in te leveren ten behoeve van de beoordeling op grond van de Eisen aan de Gegadigde. Gegadigden dienen de in dit hoofdstuk genoemde informatie in te leveren, waarbij zij de structuur en volgorde van het Aanbestedingsplatform moeten aanhouden. Per Eis aan de Gegadigde beschrijft dit hoofdstuk welke eisen er gelden in het geval van aanmelding in combinatie of met onderaannemers. Opdrachtgever vraagt onderstaande informatie ten behoeve van de door haar gestelde Uitsluitingsgronden (U) en Geschiktheidseisen (E). Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (A1) is als Standaardformulier B bijgevoegd. Nr. Omschrijving Bij aanmelding Bij verificatie A1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument X U1 Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister X 3.3 U2 Gedragsverklaring aanbesteden X 3.3 U3 Verklaring van de Belastingdienst X 3.3 E1 Ervaring van de Gegadigde X Om de administratieve belasting van Gegadigden te beperken maakt Opdrachtgever gebruik van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument en een beperkt aantal bewijsstukken. Na voorlopige selectie dienen de geselecteerde Gegadigden de bewijsstukken binnen 72 uur na het eerste verzoek aan Opdrachtgever te overleggen. Het risico dat de bewijsstukken niet tijdig kunnen worden verkregen ligt bij de Gegadigden. Het verdient aanbeveling de genoemde bewijsstukken tijdig te verzamelen en gereed te hebben. Opdrachtgever stelt voor deze aanbesteding een Geschiktheidseis met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Om de toegankelijkheid tot deze Raamovereenkomst voor marktpartijen niet onnodig te beperken heeft Opdrachtgever getracht het aantal gestelde Geschiktheidseisen te beperken tot het strikt noodzakelijke. De volgende randvoorwaarden gelden bij het uitvoeren van de beoordeling: Opdrachtgever toetst/beoordeelt alleen informatie die zich bevindt op de daartoe bestemde locatie in het Aanbestedingsplatform. Informatie in bijlagen betrekt Opdrachtgever hierbij niet, tenzij anders is aangegeven; Indien Gegadigde het maximale aantal op te leveren bladzijden A4 per (onderdeel van een) eis of Selectiecriterium overschrijdt, betrekt Opdrachtgever alleen de informatie bij het toetsten of beoordelen die Gegadigde heeft opgenomen op het aantal toegestane bladzijden A4 (waarbij Opdrachtgever telt en leest vanaf het begin van de desbetreffende tekst). Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 19 van 44

20 3.1 Algemene informatie A1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument De Gegadigde vult met betrekking tot haar Inschrijving het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in zoals bedoeld in artikel 2.84 van Aanbestedingswet en voegt dit toe aan de Inschrijving op in het Aanbestedingsplatform. Indien Gegadigde zich aanmeldt als een Samenwerkingsverband, vullen alle leden van het Samenwerkingsverband het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en ondertekenen dit formulier. Indien Gegadigde zich aanmeldt met onderaannemer(s), vullen zij en de onderaannemer(s) het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gezamenlijk in en ondertekenen dit formulier. Toelichting Uniform Europees Aanbestedingsdocument Gegadigde kan op twee manieren het Uniform Aanbestedingsdocument verder uitwerken: 1) Gegadigde dient alle benodigde gegevens in te vullen in het document en het met pen te ondertekenen, waarna het gescande ondertekende document dient te worden toegevoegd bij deze Inschrijving; 2) Gegadigde dient door middel van de elektronische tool via https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd in te vullen. Hierbij dient men bij de tool eerst de optie ondernemer te selecteren, waarna men het XML-bestand kan inladen en het elektronisch kan worden ingevuld. Nadat alle benodigde gegevens zijn ingevuld en het PDF met pen is ondertekend, dient het gescande ondertekende document te worden toegevoegd bij deze Inschrijving. 3.2 Uitsluitingsgronden Conform Deel III, onderdeel A (Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel) van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Opdrachtgever alle verplichte uitsluitingsgronden, zoals genoemd in artikel 2:86 Aanbestedingswet 2012, van toepassing op deze aanbesteding. Met betrekking tot Deel III, onderdeel C (Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel) van het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument verklaart Opdrachtgever een beperkt aantal Uitsluitingsgronden, zoals genoemd in artikel 2:87 van Aanbestedingswet 2012, van toepassing op deze aanbesteding. De volgende facultatieve uitsluitingsgronden verklaart Opdrachtgever wel van toepassing: - Schending van verplichtingen op basis van belasting-, milieu-, sociaal- of arbeidsrecht, als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder a Aanbestedingswet 2012; - Het verkeren in een staat van faillissement, liquidatie of gelijksoortige, als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder b Aanbestedingswet 2012; - Het schuldig zijn aan vervalsing van de mededinging, als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder f Aanbestedingswet 2012; - Het schuldig zijn aan het doen van valse verklaringen, als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder h Aanbestedingswet 2012, en; - Het schuldig zijn aan (pogingen) het besluitvormingsproces van Opdrachtgever onrechtmatig te beïnvloeden, als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder i Aanbestedingswet De reden dat Opdrachtgever deze facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing verklaart, vloeit voort uit het feit dat zij uitsluitend Opdrachtnemers wenst te contracteren die financieel stabiel en van Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 20 van 44

21 onbesproken gedrag zijn, waarbij geen sprake is van belangenverstrengeling en die integer en ethisch handelt. 3.3 Bewijsmiddelen ten behoeve van Uitsluitingsgronden Na bekendmaking van de selectie dienen geselecteerde Gegadigden de gevraagde bewijsstukken binnen 72 uur na het eerste verzoek aan Opdrachtgever te overleggen. De bewijsstukken die opgevraagd kunnen worden zijn: U1: Inschrijving in nationale beroeps-/handelsregister Een verklaring, niet ouder dan 6 maanden, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 2.89 van de Aanbestedingswet waaruit blijkt dat de Gegadigde volgens de eisen die gelden in het land waarin de Gegadigde is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps-/handelsregister, dan wel, indien een dergelijke verklaring in het land van vestiging niet wordt afgegeven, een verklaring of attest onder ede te verstrekken. Binnen Nederland vervult een uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel deze functie. Uit het uittreksel dient onder andere te blijken dat degene die de Inschrijving heeft ondertekend, een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger van de Gegadigde is. Indien de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register van de Kamer van Koophandel, dient tevens (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden bijgevoegd. U2: Gedragsverklaring aanbesteden Een afschrift van de Gedragsverklaring aanbesteden, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 2.89 en hoofdstuk 4.1 van de Aanbestedingswet. De Gedragsverklaring aanbesteden dient op het moment van overleggen de actuele situatie van de Gegadigde weer te geven, waarbij het niet ouder dient te zijn dan 24 maanden. Indien zich na afgifte van de Gedragsverklaring aanbesteden een Uitsluitingsgrond heeft voorgedaan, is de Gegadigde verplicht dat in zijn Inschrijving te vermelden (op straffe van uitsluiting). De Gegadigde dient er rekening mee te houden dat hij de Gedragsverklaring aanbesteden moet aanvragen bij de Minister van Veiligheid en Justitie, die beslist op de aanvraag: Voor een natuurlijke persoon: binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag; Voor een rechtspersoon: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beslissing op de aanvraag onverhoopt langer duurt, komt dit voor risico van de Gegadigde. De Gegadigde doet er uit dien hoofde goed aan om (indien hij twijfelt of hij antecedenten heeft) tijdig en voorafgaand aan een mogelijk verzoek van de Opdrachtgever een Gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen. U3: Verklaring van de Belastingdienst Een Verklaring van de Belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden, inzake betaling van sociale zekerheidspremies en/of belastingen, zoals bedoeld in lid 3 van artikel 2.89 van de Aanbestedingswet. Gegadigde dient er rekening mee te houden dat hij de Verklaring van de Belastingdienst moet aanvragen bij de Belastingdienst. Indien de aanvraag van de verklaring onverhoopt langer duurt, komt dit voor risico van de Gegadigde. Gegadigde doet er uit dien hoofde goed aan om tijdig en voorafgaand aan een mogelijk verzoek van Opdrachtgever een Verklaring van de Belastingdienst aan te vragen. Ten aanzien van een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat aanvaardt Opdrachtgever, conform lid 4 van artikel 2.89 van de Aanbestedingswet, ook gegevens en bescheiden uit de betreffende lidstaat die een gelijkwaardig doel dienen als de bovengenoemde bewijsmiddelen of waaruit blijkt dat de Uitsluitingsgronden niet op de betreffende onderneming van toepassing zijn. Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 21 van 44

22 Het staat Opdrachtgever vrij alle nadere bewijsstukken op te vragen die zij noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de toetsing aan de Uitsluitingsgronden. Toepasselijkheid Uitsluitingsgronden op bestuurders en aandeelhouders Aan toepasselijkheid van een Uitsluitingsgrond op een onderneming wordt conform artikel 2.86 lid 3 van de Aanbestedingswet gelijkgesteld aan de situatie dat een Uitsluitingsgrond van toepassing is op een bestuurder van die onderneming en/of op een of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minimaal 50% van de aandelen van de onderneming houden en/of op een natuurlijke persoon of rechtspersoon die anderszins direct of indirect zeggenschap uitoefent op de betreffende onderneming. 3.4 Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht Opdrachtgever stelt geen Geschiktheidseisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht. 3.5 Geschiktheidseisen m.b.t. technische- en beroepsbekwaamheid Op basis van de hieronder beschreven Geschiktheidseisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (zie ook deel IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument) bepaalt Opdrachtgever of een Gegadigde geschikt is voor het uitvoeren van de Raamovereenkomst. Opdrachtgever legt het Verzoek om Deelneming terzijde indien de Gegadigde niet voldoet aan de gestelde eis Beroep op technische bekwaamheid van derden Teneinde aan de Geschiktheidseisen te kunnen voldoen, kan een Gegadigde zich beroepen op de technische bekwaamheid van (een) derde(n), ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze derde. Indien de Gegadigde zich wenst te beroepen op de technische bekwaamheid van (een) derde(n), toont de Gegadigde in zijn Verzoek om Deelneming ten genoegen van de Opdrachtgever aan (i) dat de betreffende derde(n) voldoet/voldoen aan de in de Selectieleidraad gestelde eisen inzake technische bekwaamheid, en (ii) dat hij gedurende de duur van de looptijd van de Raamovereenkomst daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Raamovereenkomst noodzakelijke middelen van die derde(n) (in de ruimste zin van het woord). Het ingevulde en door de Gegadigde en de desbetreffende derde(n) ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de bijbehorende bewijsstukken dienen aan de Verzoek om Deelneming te worden toegevoegd. In het geval een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid van (een) derde(n), dient/dienen de desbetreffende derde(n) ook daadwerkelijk en dienovereenkomstig bij de uitvoering van de Raamovereenkomst als Onderaannemer te worden ingezet. Het is in het kader van deze Aanbesteding niet toegestaan een beroep te doen op een derde waarop een Uitsluitingsgrond van toepassing is E1: Ervaring Gegadigde Gegadigde dient aan de hand van referentieprojecten aan te tonen dat ze over kerncompetenties beschikt die Opdrachtgever noodzakelijk acht voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de Raamovereenkomst. Hiertoe kan zij verwijzen naar ervaring die zij heeft opgedaan bij de uitvoering van Opdrachten die Gegadigde niet langer dan twee jaar geleden tijdig heeft afgerond, verleend uitstel daaronder begrepen. Om de geschiktheid aan te tonen dient Gegadigde te beschikken over de volgende kerncompetenties: Selectieleidraad Europese Aanbesteding Online Mediadiensten en Media Inkoop 22 van 44

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: VPRO Nationale identificatie: 22779579 Postadres: Wim T. Schippersplein

Nadere informatie

Doel van de bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst Rinke Meijer en Nino Lopulalan 21 november 2016 Doel van de bijeenkomst U informeren over: Aanbesteden Niet-openbare procedure In te dienen documenten Tenderned Tijdens deze bijeenkomst wordt géén inhoudelijke

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Aanschaf laptops. GGD regio Utrecht (GGDrU)

Beschrijvend Document. Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Aanschaf laptops. GGD regio Utrecht (GGDrU) Beschrijvend Document Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure Aanschaf laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Opgesteld door: GGDrU Versie: 1.0 Publicatiedatum: 10 maart 2016 Kenmerk: 94741 Beschrijvend

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding. Veiligheidsregio Kenmerk: DIV

Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding. Veiligheidsregio  Kenmerk: DIV Raamovereenkomst Kazernekleding/Sportkleding tussen Veiligheidsregio @@@@ en @@@@@ Kenmerk: DIV @@@@@ De ondergetekenden: 1. Veiligheidsregio @@@@,, gevestigd en kantoorhoudende te @@@@, @@@@, te dezer

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Kamer van Koophandel Nationale identificatie:

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop"

Europese aanbesteding Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbesteding Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbestedende

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Gemeente Almere Nationale identificatie: 162046567 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. PSA/HRM-systeem. Stichting Lucas Onderwijs

Beschrijvend Document. Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. PSA/HRM-systeem. Stichting Lucas Onderwijs Beschrijvend Document Europese aanbesteding volgens de openbare procedure PSA/HRM-systeem Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Stichting Lucas Onderwijs Versie: 1.0 Datum: 20 september 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

REGLEMENT Aanbestedingen

REGLEMENT Aanbestedingen REGLEMENT Aanbestedingen Copyright 2016, AMC Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Defensie Innovatie Competitie 2017

Defensie Innovatie Competitie 2017 Defensie Innovatie Competitie 2017 Samen sterker in het Cyberdomein S. Thomassen Projectinkoper 14-07-2017 Inhoud 1. Procedure 2. Tenderned 3. Planning 4. Wat houdt inschrijving in? 5. Beoordeling projectvoorstel

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Almere 1300 AE Nederland Contactpersoon: Age Graham Salverda

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst Gemeente Breda 20169706 Claudius Prinsenlaan 10 Breda NUTScode: 4811DJ Richard Brabers +31 765293939 Email:

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten) 17/12/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Regio Rivierenland Nationale identificatie: 161676310 Postadres: J.S.

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Postcode: 6828 HZ Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 29/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 171631515 Catharijnesingel

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Leermiddelen PO. Stichting Lucas Onderwijs

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Leermiddelen PO. Stichting Lucas Onderwijs Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Leermiddelen PO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Versie: Definitief Datum: 11 december 2014 Kenmerk: Referentienummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Waternet Nationale identificatie: 41216593 Postadres: Korte

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 ZuidHollandplein 1 Den Haag 2596 AW Contactpunt(en): Ter attentie van: Ivo Dupon (NIC)

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nationale identificatie:

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Document : Leidraad DAS Auteur : Chantal Lopulalan / Jeantine Zethof Versie : 0.3 Datum : 17 juni 2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Dynamisch

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nationale identificatie:

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam ( Nederland ) Ter attentie van: A.M. Koop Telefoon: +31 102484015, Email: inkoop@vlaardingen.nl,

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Nationale identificatie:

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Luchtverkeersleiding Nederland Nationale identificatie: 351981909 Postadres: StationspleinZW 1001 Plaats: Schiphol Postcode:

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie