Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10)"

Transcriptie

1 Rekenvoorbeeden bij Eurocode (0 In de serie met rekenvoorbeeden, waarin de diverse onderdeen van de Eurocode worden toegeicht, is het in dit tiende artike de beurt aan doorbuiging In het voorbeed wordt een statisch bepaade igger behanded Rekenvoorbeed (EC, par743 Een voorbeed wordt behanded waarin de angeduur doorbuiging wordt berekend van een statisch bepaade igger beast op zuivere buiging Bereken de angeduur doorbuiging van een geijkmatig verdeed beaste, statisch bepaade igger met rechthoekige dwarsdoorsnede (fig Uitgangspunten overspanning: = 0 m totae hoogte doorsnede: h = 700 mm nuttige hoogte doorsnede: d = 650 mm De kruipcoëfficiënt is afgeeid met behup van EC figuur 3: voor een binnenmiieu met RV = 50%, h 0 = A c /u = 9 mm, t 0 = 30 d, cementsoort N en betonsterktekasse C30/37 kan φ(,t 0 worden afgeezen De vrije krimpvervorming is opgebouwd uit uitdrogingskrimp en autogene krimp Voor de uitdrogingskrimp is uit EC tabe 3 af te ezen dat bij een RV = 50% en betonsterktekasse C30/37 de nominae onbeemmerde uitdrogingskrimpverkorting ε cd,0 = Voor t = is β ds (t,t s = (EC; vg (30 EC tabe 33 geeft k h = 0,76 voor h 0 = 9 mm De uitdrogingskrimp is dan ε cd (t = De autogene krimpverkorting voor f ck = 30 N/mm en t = (waardoor β as (t = ; zie EC vg (33 is dan ε ca (t = ε ca ( =,5 ( = (EC; vg (3 en (3 De bak is in het ongescheurde stadium zoang het scheurmoment niet is bereikt Om het gedrag te beschrijven wordt voor de treksterkte van het beton de waarde f ctm aangehouden (EC; art 7 ( & tabe 3 Voor sterktekasse C30/37 is f ctm =,9 N/mm quasi-bijvend aanwezige beasting (de bijvende beasting pus het quasi-bijvende dee van de veranderijke beasting: q Eqp = q G,k + ψ q Q,k = 80 kn/m betonsterktekasse: C30/37 betonstaa: A s = 945 mm kruipcoëfficiënt φ(,t 0 =,0 vrije krimpvervorming ε cs = De artikeenserie is vertaad en bewerkt door drirdrs René Braam (TU Deft, fac CiTG / Adviesbureau ir JG Hageman BV en afgestemd met Voorschriftencommissie 0 Het is toegestaan de buigtreksterkte (EC art 38 in paats van de centrische treksterkte aan te houden (EC art 743 (4 Dan moet echter we worden aangetoond dat geen normaatrekspanningen optreden In dit rekenvoorbeed wordt afgezien van het rekenen met de buigtreksterkte Uitwerking Het scheurmoment is: cr = Wf ctm =,9 = Nmm

2 Afkortingen EC = NEN-EN 99-- NB = Nationae Bijage Zijaanzicht en dwarsdoorsnede van de igger z g + q Opgemerkt wordt dat in deze uitwerking de invoed van het aanwezige betonstaa niet is meegenomen bij het berekenen van het weerstandsmoment Uiteraard is dat we toegestaan As het scheurmoment is overschreden, wordt het moment opgenomen door de combinatie van een staatrekkracht en een betondrukzone De drukzonehoogte vogt uit: A s 500 x = ( α e ρ + _ (α e ρ + α e ρ d α e = E s E c De verhouding tussen de easticiteitsmodui van staa en beton (α e wordt berekend uitgaande van de effectieve easticiteitsmoduus van beton (EC; vg (70: E cm = + φ (,t 0 et E cm = N/mm (EC; tabe 3 en φ(,t 0 =,0 is = 000 N/mm en α e = 00/ = 8, et ρ = A s /(bd =0,009 is α e ρ = 0,65 x = 0,65 + 0,65 + 0,65 = 0,433 d De drukzonehoogte in het gescheurde stadium: x = 8 mm De werkeijk optredende kromming wordt gevonden door te interpoeren tussen de krommingen die worden gevonden voor het ongescheurde en het gescheurde stadium (EC; art 743( & vg (78 In het ongescheurde stadium (subcript I is de kromming: Eqp κ I = = _ Eqp ( EI I bh 3 In deze uitdrukking is de invoed van het betonstaa op het traagheidsmoment verwaaroosd Net as bij het berekenen van het scheurmoment mag deze invoed uiteraard we worden meegenomen In het gescheurde stadium (subscript II wordt uiteraard de invoed van het betonstaa we meegenomen: κ II = ( EI II ( EI II = ( bx3 + ( bx ( x + α e A ( s d x Deze uitdrukking vogt uit het traagheidsmoment van de betondrukzone en het betonstaa ten opzichte van de neutrae ijn in het gescheurde stadium (fig Voor het betonstaa is aeen de bijdrage vogens de rege van Steiner toegepast; het traagheidsmoment van de wapening om het eigen zwaartepunt is verwaaroosd et Eqp = q Eqp /8 = 80 (0 0 3 /8 = Nmm, = 000 N/mm, b = 500 mm en h = 700 mm is: Eqp κ I = = ( EI I,57 0 = 6, mm et α e = 8,, A s = 945 mm en x = 8 mm is: Eqp κ II = = ( EI II, 0 = 8, mm De verdeingsfactor die rekening houdt met de tension stiffening in een doorsnede (EC; vg (79 ζ = β ( σ sr σ s,qp mag voor zuivere buiging worden geschreven as: ζ = β ( cr Eqp Bij aanhoudende beastingen is β = 0,5 Voor cr = Nmm en Eqp = Nmm is ζ = 0,5 ( = 0,993 De invoed van de tension stiffening is in dit rekenvoorbeed dus reatief gering; een berekening op basis van een gescheurde doorsnede evert bijna hetzefde resutaat as een berekening waarin wordt geïnterpoeerd tussen de ongescheurde en de voedig gescheurde toestand Dit komt voort uit het feit dat het beschouwde moment Eqp vee groter is dan het scheurmoment cr

3 b Schematisatie gescheurde rechthoekige doorsnede ten behoeve van het berekenen van het traagheidsmoment 3 Statisch bepaade igger: Schematische weergave van de momentenijn, het veroop van de buigstijfheid en de kromming voor enkee verhoudingen max / cr neutrae ijn betondrukzone d - x x De kromming ten gevoge van de uitwendige beasting Eqp is: κ qp = ζ κ II + ( ζ κ I = ( 0,993 8,6 + ( 0,993 6, = 8,5 0 6 mm A s De bijdrage aan de kromming door krimp wordt afzonderijk in rekening gebracht (EC; vg (7: κ cs = r cs = ε cs α e S I In deze berekening wordt verondersted dat het betonstaa de krimpvervorming van het beton gehee meemaakt Bij een verkorting van het betonstaa wordt dan in het betonstaa een drukkracht opgebouwd Deze kracht wordt vervogens osgeaten op de doorsnede Uit de igging van het betonstaa in de doorsnede vogt uit kracht maa arm (bij een excentrische igging een buigend moment Dit buigend moment wordt op de ongescheurd en op de gescheurd veronderstede gewapendbetondoorsnede aangebracht et de uitdrukking worden de hierdoor veroorzaakte krommingen berekend Uit een interpoatie tussen het ongescheurde en het gescheurde stadium vogt een gemiddede kromming De vrije krimpvervorming ε cs = ; α e = E s / =8, S is het ineaire oppervaktemoment van de wapening ten opzichte van de zwaarteijn van de doorsnede; I is het kwadratische oppervaktemoment van de gehee doorsnede, dus van het beton en het staa Ongescheurd stadium As de invoed van het betonstaa niet in rekening wordt gebracht, bevindt de zwaarteijn zich in het zwaartepunt van de betondoorsnede: S I = A s ( d h I I = bh3 Waarin in I I de invoed van het betonstaa weer buiten beschouwing is geaten Gescheurd stadium Nu bevindt de zwaarteijn van de doorsnede zich ter hoogte van de neutrae ijn (onderkant van de betondrukzone; zie ook figuur : S II = A s ( d x I II = bx 3 + ( bx ( x + α e A s ( d x et A s = 945 mm, d = 650 mm, h = 700 mm, b = 500 mm en x = 8 mm: S I = mm 3 S II = mm 3 I I = 4,3 0 9 mm 4 I II =,0 0 9 mm 4 к cs,i = = ε r cs α S I e =,3 0 3 ε cs,i I cs I κ cs,ii = = ε r cs α S II e =, ε cs,ii I cs II De kromming ten gevoge van de krimp wordt gevonden door interpoatie tussen de uiterste toestanden ongescheurd en gehee gescheurd (EC; vg (78: κ cs = ζ κ cs,ii + ( ζ κ cs,i = ( 0,993,80 + ( 0,993,3 0 3 ε cs =, ε cs et een vrije krimpvervorming ε cs = vogt een bijdrage aan de kromming κ cs = 0, mm - De totae kromming is de som van de kromming uit uitwendige beasting (κ qp en de kromming uit krimp (κ cs : κ tot = κ qp + κ cs = 8, , = 9, mm Bij een geijkmatig verdeede beasting is de doorbuiging in het midden van de overspanning van de gescheurde igger bij benadering geijk aan: 5 q u* = EI = 5 8 max _ 384 EI EI = ζ I + ( ζ = 5 48 κ max

4 max < cr max cr K = max >> cr cr max max =,3 cr cr max K K 3 Voorgaande uitdrukking voor de optredende doorbuiging in het midden van de overspanning geeft een bovengrens voor de doorbuiging die za optreden Immers, de middendoorsnede van de igger heeft de grootste verhouding ζ = en dus de geringste tension stiffening en, as gevog daarvan, de keinste gewogen buigstijfheid Tevens zuen deen van de igger ongescheurd zijn, waardoor hier gerekend zou mogen worden met de ongescheurde buigstijfheid Het integreren van de krommingen over de igger geeft dan de doorbuiging Echter, omdat de doorsneden in het midden van de overspanning veruit de grootste bijdrage everen aan de doorbuiging, wordt de werkeijke doorbuiging meesta vodoende nauwkeurig benaderd met deze eenvoudige uitdrukking voor u* Een anaytische opossing of een nauwkeurige berekening waarin de igger wordt opgedeed in mootjes met ek een eigen moment en kromming, kan uiteraard ook worden uitgevoerd Het is mogeijk dat deze extra rekeninspanning in bepaade situaties onend is et name as het grootste moment beperkt groter is dan het scheurmoment kan deze extra rekeninspanning onend zijn In figuur 3 zijn ter iustratie enkee voorbeeden getoond van het schematische veroop van de buigstijfheid en de kromming over de engte-as van de igger Dit is gedaan voor enkee verhoudingen max / cr As eenvoudig wordt gerekend op basis van de grootste kromming, de kromming in het midden van de overspanning, vogt: κ max = κ tot =9, mm - et de overspanning = mm vogt voor de angeduur doorbuiging van de igger u* = 93,8 mm = /07 De gehee berekening opnieuw uitvoeren voor Eqp = Nmm bij een ongewijzigde cr = Nmm geeft κ max = 4, mm - De angeduur doorbuiging van de igger u* = 50,5 mm = /98 De invoed van de tension stiffening komt duideijker naar voren as het moment Eqp beperkt groter is dan cr Dit za met name optreden bij een reatief age wapeningsverhouding: De verhouding tussen het moment in het gebruiksstadium en het scheurmoment neemt dan af, hetgeen een grote invoed heeft op de variabee ζ die, in combinatie met β, bepaat waar de gemiddede toestand tussen de ongescheurde en de gescheurde toestand is geegen Zo is bijvoorbeed voor A s = 500 mm (ρ = 0,0046 en Eqp = Nmm bij een onveranderde cr = Nmm ζ = 0,83 et = 57 0 Nmm en I = 75 0 Nmm vogt via κ I =,7 0-6 mm - en κ II =, mm - een κ qp =,4 0-6 mm - voor de kromming door het moment in het gebruiksstadium Voor de krimpvervorming is κ cs,i = 0,4 0-6 mm - en κ cs,ii = 0,7 0-6 mm - en is κ cs = 0, mm - De totae kromming is dan κ max =, , = 3, mm - en de angeduur doorbuiging van de igger u* = 3,8 mm = /34 In voorgaande berekeningen is de doorbuiging berekend door ervan uit te gaan dat de igger een over de gehee engte constante buigstijfheid heeft, geijk aan de gewogen buigstijfheid van de middendoorsnede Voor het bepaen van deze buigstijfheid is uitgegaan van het grootste moment (het moment in de middendoorsnede van de overspanning Dit is, zoas eerder vermed, een conservatieve aanname aangezien (

5 4 sveroop, orientatie x-as en momentenijn ten behoeve van de anaytische opossing 5 Rechthoekige doorsnede uit het rekenvoorbeed met een wapeningsverhouding ρ = 0,9% Geschaade doorbuiging (u / u I en reatieve engte van de gescheurde iggerdeen (ξ = x / as functie van het beastingsniveau (λ = max = Eqp x = 0 x x = - x = + u (x 4 max gedeeten van de igger ongescheurd zuen zijn en ( ae andere gescheurde doorsneden onderworpen zijn aan een moment keiner dan het moment in de middendoorsnede waardoor zij een reatief grotere tension stiffening ondervinden en dus een grotere gewogen buigstijfheid bezitten Voor de hier besproken igger kan de doorbuiging nog reatief eenvoudig anaytisch worden beschreven Uitgegaan wordt van het assenstese weergegeven in figuur 4 De positie van de oorsprong van het assenstese is met opzet zodanig gekozen dat het geegen is in een punt waar geen hoekverdraaiing optreedt De doorbuiging in het midden van de overspanning is: x=/ x=/ u = ( x = max ( voor (x < cr : EI ( x = voor (x > cr : κ(xδxδx = x x=/ x=/ (x δxδx EI(x u = x=x ( x=/ β ( cr (x δxδx + β ( cr (x x=o (x x=/ (x δxδx I (x δxδx + Parameteriseren via ξ = x/ en de uitdrukking voor (x substitueren evert: ξ=ξ ξ=ξ u = max ( 4ξ _ δξδξ ξ=0 ξ=0 I ( I ξ=/ ξ=/ ξ=ξ ξ = x / ξ=ξ max ( 4 ξ δξδξ _ ξ=ξ ξ=0 ξ=ξ ξ=0 Verder uitwerken evert as eindresutaat: u = 5 max _ ( + (c [ 48 ( 5 ξ 3 ξ 4 6β 5λ ( c {( ξ n ( ξ + ( + ξ n ( + ξ } ] β cr _ max ( 4ξ δξδξ + EI ( x = ζ ( x I + ( ζ ( x met: ζ (x = β ( cr (x In deze berekening wordt in feite afgeeid hoevee de rechter opegging hoger is geegen dan de middendoorsnede van de igger Dit is hetzefde as het berekenen van de doorbuiging ten opzichte van de opeggingen De doorbuiging is: (x x=/ u = EI(x δxδx + x=/ (x δxδx c = / I en λ = max De igging van de doorsnede waarin het scheurmoment wordt bereikt, wordt gevonden uit: max ( 4ξ = cr Dus gedt: ξ = λ λ et de uitdrukking voor de doorbuiging in het midden van de overspanning kan voor een specifieke wapeningsverhouding worden onderzocht hoe groot het verschi is tussen de bovengrensbenadering (u* en de exacte opossing (u

6 ,4, u/u ξ Tabe van de middendoorsnede u in verhouding tot de doorbuiging bij een gehee ongescheurd veronderstede igger (met een rechthoekige doorsnede met ρ = 0,9% u I ; verschi tussen exacte opossing en bovengrensbenadering voor λ = Eqp = voor diverse waarden voor de tension stiffening parameter β tension stiffening parameter β 0 0,5 bovengrensbenadering,3,5, anaytische opossing,65,58,5 verschi % 8% 5% 5 u/u, en ξ =ІІ 0,8 0,6 0,4 0, λ = max / cr In figuur 5 is voor de igger uit het rekenvoorbeed met A s = 945 mm (wapeningsverhouding 0,9% de doorbuiging in het midden van de overspanning u /u I uitgezet as functie van λ Hierin is: u I = 5 max _ = 5 Eqp Uitgegaan is van β = 0,5 voor het beschrijven van de tension stiffening Voor de betreffende igger zijn de buigstijfheden reeds bekend en kan worden berekend dat de verhouding van de buigstijfheden c = / I =,57/, =,30 Dit betekent dat de verhouding tussen de doorbuigingen in het midden van de overspanning u en u I maximaa geijk za zijn aan,30 (horizontae asymptoot u/u I =,30 in fig 5 Immers, een bovengrens voor de doorbuiging wordt gevonden door uit te gaan van de gescheurde buigstijfheid, dus zonder rekening te houden met tension stiffening Een toename van λ betekent een toename van Eqp, hetgeen een reatieve afname van de invoed van tension stiffening tot gevog heeft As λ = Eqp nadert tot, nadert ξ tot 0,5 (horizontae asymptoot in fig 5 en wordt de doorbuiging u geijk aan de doorbuiging die optreedt bij een gehee ongescheurde igger: u = u I = 5 Eqp De invoed van de tension stiffening wordt nu nader bekeken voor λ = Voor β = 0,5 (fig 5 is u =,58 u I As β = 0 is de invoed van de tension stiffening uitgeschaked en is u =,65 u I Een andere uiterste situatie wordt bereikt voor β = Dan is de invoed van de tension stiffening zo groot as mogeijk en is u =,50 u I De invoed van de tension stiffening is in dit voorbeed reatief gering Immers, voor λ = Eqp = voor de middendoorsnede en β = 0,5 is in de middendoorsnede: ζ = β ( cr Eqp = 0,875 Dan is voor c = / I =,30 de gewogen stijfheid in de middendoorsnede: EI = ζ I + ( ζ = (0, ,5,30 I =,04I Voor de middendoorsnede is het verschi tussen gewogen buigstijfheid en de gescheurde buigstijfheid dus sechts 4% De bovengrensbenadering van de doorbuiging evert dan: u* = 5 Eqp = 5 Eqp = 5 Eqp 48 EI 48,04I 48,04 /,30 = 5,5 Eqp =,5u I De anaytische opossing (fig 5 geeft u =,58 u I Het verschi tussen de bovengrensbenadering en deze opossing komt voort uit twee eerder genoemde invoeden: ongescheurde iggerdeen; het onderschatten van de tension stiffening door de middendoorsnede as bepaend voor de invoed van de tension stiffening te verondersteen Voor β = 0 is de invoed van de tension stiffening uitgeschaked en is gevonden u =,65 u I Een bovengrensberekening voor de middendoorsnede evert dan u* =,30u I Het verschi tussen deze resutaten komt voort uit de invoed van de ongescheurde iggerdeen As β = is de invoed van de tension stiffening maximaa en is ζ = 0,75 Dan is de gewogen buigstijfheid EI =,075I en is u* =,u I Tabe geeft een overzicht van de resutaten verkregen voor λ = De voorgaande uitwerkingen maken het mogeijk een verandering in de variabeen eenvoudig door te voeren Er wordt nadrukkeijk op gewezen dat de resutaten van de berekeningen sterk afhankeijk kunnen zijn van de gekozen invoergegevens De vermede resutaten zijn dus zeker niet agemeen gedig; zij zijn aeen opgenomen om de rekenmethodiek te iustreren 0 0 9

Doorbuiging in de GTB

Doorbuiging in de GTB Vervorming van gewapend-betonconstructies volgens de Eurocodes Doorbuiging in de GTB In de GTB 010, afgestemd op NEN-EN 199-1-1 (EC, zijn tabellen opgenomen waarmee de fictieve buigstijfheid van een gewapendbetonconstructie

Nadere informatie

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE OPGAVE 7 : ARBD EN ENERGIE In de onderstaande figuur is een op druk beaste buigzame staaf weergegeen die haerwege beast wordt met een etra kracht. De normaakracht in de staaf is hierdoor niet constant.

Nadere informatie

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting Kractsverdeing t.g.v. een temperatuursbeasting Een stijging van de temperatuur in een materiaa eidt tot een verenging. Deze verenging is afankeijk van de ineaire uitzettingscoëfficiënt α [ K - ] en de

Nadere informatie

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m Tentamen CT3109 Constructieechanica 4 15 ari 013 Ogave 1 Vragen dee 1 : BEKNOPTE NTWOORDEN S1 S B S3 C D,0 m 3,0 m,0 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m,0 C B V B V 1,67 V S3-rechts 0,67 V S3-rechts knm ϕ B rechte kn

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 +

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 + Rekenvoorbeelden EC2 Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (4) In de serie met rekenvoorbeelden voor de Eurocode 2 1 ) is in dit artikel dwarskracht aan de beurt. Aan de hand van vier voorbeelden wordt toegelicht

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur 33 Subfacuteit Civiee Techniek Vermed op baden van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Hertentamen CT031 ConstructieMechanica 3 15 Apri 013 14:00 17:00 uur As de kandidaat niet vodoet aan

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk EINDVERSIE februari 007 Knik van een verend gesteunde koom in een raamwerk ir. J. Majaars, ir. H.M.G.M. Steenbergen, dr. ir. M.C.M. Bakker, prof. ir. H.H. Snijder Johan Majaars en Henri Steenbergen zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

O N D E R Z O E K BORSTWERINGEN 1 STS 54 «BORST- 2 STABILITEIT VAN

O N D E R Z O E K BORSTWERINGEN 1 STS 54 «BORST- 2 STABILITEIT VAN SILIEI VN ORSWERINGEN In 199 verschenen de nieuwe SS 5 (Eengemaakte echnische Specifikaties) omtrent borstweringen in de PRKISHE EREKENING VOLGENS SS 5 om Van den ossche, ing., adviseur, afdeing echnisch

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 3

CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CTB10 CONSTRUCTIEMECHANICA 3 Modue : Stabiiteit van het evenwicht Dee 1 : Theorie December 016 C. Hartsuijker en J.W. Weeman CTB10 MODULE : STABILITEIT VAN HET EVENWICHT COENRAAD HARTSUIJKER HANS WELLEMAN

Nadere informatie

NOTITIE : KRACHTENMETHODE

NOTITIE : KRACHTENMETHODE NOIIE : KRHENEHODE Een korte uiteenzetting over steunpuntszettingen, toevaige inkemmingsmomenten en temperatuurseffecten bij doorgaande iggers op buiging beast. Ir. J.W. Weeman pri 0 Kractsverdeing t.g.v.

Nadere informatie

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD Memo Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen Aan: Opsteller: Engbert van der Weide Pieter Schoutens Datum: 18-10-2016 Documentnummer: IJD-013265 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27)

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27) Colofon Constructieleer Voorgespannen Beton is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks en is een uitgave van Æneas, uitgeverij van vakinformatie bv in samenwerking met het Cement&BetonCentrum. Auteur:

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN Tentamen CT309 Constructieechanica 4 jui 006 OPGAVE ANTWOODEN a) Voor theorievragen ie de eermiddeen. b) De cirke van ohr is hieronder getekend. scae () ( ; ) (0,-30) r0 N/mm 0 ( ; ) (0,-30) 0 () 3 0 m60

Nadere informatie

Antwoordenbundel. Module: Stabiliteit van het evenwicht. Constructiemechanica 3. ANTWOORDEN Constructiemechanica 3

Antwoordenbundel. Module: Stabiliteit van het evenwicht. Constructiemechanica 3. ANTWOORDEN Constructiemechanica 3 ANTWOORDEN Constrctiemechanica Mode: Stabiiteit van het evenwicht Dee : Antwoordenbnde Antwoordenbnde Mode: Stabiiteit van het evenwicht Constrctiemechanica Behorend bij: Constrctiemechanica Mode: stabiiteit

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 220 berekening volgens eurocode 2 inclusief controle scheurwijdte en betondekking

beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 220 berekening volgens eurocode 2 inclusief controle scheurwijdte en betondekking Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-013 printdatum : 05-1-011 beton buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede: 1000 x 0 berekening volgens eurocode inclusief controle scheurwijdte en betondekking

Nadere informatie

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES STTISH ONEPLDE ONSTRUTIES 1 Statisch onbepaade constructies Ineiding, systematiek Statisch onbepaadheid Voorbeeden onstructies met niet-verpaatsbare knopen keuze van het statisch bepaade hoofdsysteem en

Nadere informatie

NOTITIES OVER KABELS EN BOGEN

NOTITIES OVER KABELS EN BOGEN NOTITIES OVER KBELS EN BOGEN Parametrisch modeeren met MPLE Ir J.W. Weeman Oktober 0 ans Weeman, Den oorn 00-0 Niets uit deze uitgave mag worden verveevoudigd en/of openbaar gemaakt worden door midde van

Nadere informatie

Versterking van gewapend beton met bandweefsel

Versterking van gewapend beton met bandweefsel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT BURGERLIJKE BOUWKUNDE DEPARTEMENT ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING Versterking van gewapend beton met bandweefse

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facuteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 4-05-2004, 4.00-7.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 DOORSNEDE- BEREKENING

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 DOORSNEDE- BEREKENING DOORSNEDE- BEREKENING EENVOUDIGE LIGGERBEREKENING: Buiging Dwarskracht Vervorming DWARSKRACHT Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 a F Zuivere buiging F A a l - 2a a B b A V=F l V=F B V-lijn c

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CTB3330 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT

Nadere informatie

Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp. STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie

Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp. STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie 19-1-2016 Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie DATUM 19-1-2016 ORDERNO 2016-19692 BETREFT Verbouw winkel The Sting aan de

Nadere informatie

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? Onderzoek naar de beheersbaarheid van het binnenkimaat en behoud van het monumentae interieur van het Luxor Theater te Arnhem. Uitgevoerd door de Technische Universiteit

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening an januari 1983 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Beestiging an eidingen WB 3.6 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten oorbehouden Met betrekking tot de beestiging an eidingen is in

Nadere informatie

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen Renovatie balkons Molukkenstraat 60-146, Nijmegen 02-04-2012 0Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Partijen Opdrachtgever: VvE Molukkenstraat 60-146, Nijmegen Aannemer:

Nadere informatie

STABILITEIT VAN HET EVENWICHT

STABILITEIT VAN HET EVENWICHT STABILITEIT VAN HET EVENWICHT 1 Introductie Basisbegrippen en definities Vormen van instabiiteit Starre staven Stabiiteitsonderzoe op starre staafmodeen Voorbeeden 3 Buigzame staven Afeiding van Euer (statisch

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

gedeeltelijk voorgespannen beton

gedeeltelijk voorgespannen beton gedeeltelijk voorgespannen beton STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN INGESTELD DOOR DE BETO N V E R E N IGI N G RESEARCH ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar het plastische gedrag

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10

fischer Constructie-/Kozijnplug SXR 10 NIEUW fischer Constructie-/Kozijnpug SXR 10 J A A R Europese Technische Goedkeuring voor beton en metsewerk Brandweerstandskasse R90 voor gevesystemen B E V E S T I G I N G S S Y S T E M E N De eerste

Nadere informatie

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013 Form foows Force Robert-Jan Kustermans - 139056 Docenten: Jan Enges, Tjaing Homans en Wim Kamering Definitief rapport, 4-01-013 0. Voorwoord en Leeswijzer A sinds de oudheid maken mensen gebruik van boogconstructies.

Nadere informatie

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking Cryptorchidie, een bijzondere erfeijke afwijking Ed.J.Gubbes en Janneke Schoten, Genetic Counseing Services. december 2009. Cryptorchidie, het niet ingedaad zijn van één of beide testikes, is een erfeijke

Nadere informatie

nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS

nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS nederands akoestisch genootschap journaa nr. 97 NAG maart 1989 EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS R.M. Aarts Phiips Research Laboratories P.O. Box 80000, 5600 JA Eindhoven A NEW

Nadere informatie

Buiging van een belaste balk

Buiging van een belaste balk Buiging van een belaste balk (Modelbouw III) G. van Delft Studienummer: 0480 E-mail: gerardvandelft@email.com Tel.: 06-49608704 4 juli 005 Doorbuigen van een balk Wanneer een men een balk op het uiteinde

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

83 doorgaande balken van gewapend beton

83 doorgaande balken van gewapend beton 83 doorgaande balken van gewapend beton stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton ONDERZOEKCOMMISSIES (1980) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar het plastische gedrag

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

TS-Abfab Rel: apr 2014

TS-Abfab Rel: apr 2014 Voorbij Funderingstechniek Blad: 1 PAAL-SPECIFICATIE Totaal aantal palen = 27 ident. aantal afmeting lengte ----- strengen ----- ber tek opties 20 220*220 9.50 4 ø 7.5 1 1... 7 220*220 11.75 4 ø 7.5 1*

Nadere informatie

doorbuiging van betonconstructies

doorbuiging van betonconstructies rapport 115 doorbuiging van betonconstructies stichting voor onderzoek, voorschriften en kwaliteitseisen op het gebied van beton ONDERZOEKCOMMISSIES (1984) COMMISSIE A 7 A 13 A 16 A 21 A 26 Onderzoek naar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

STAAL-BETON LIGGERS MSE STAAL-BETON 1. Referentie EN1990; Referentie EN Modellering van verbindingen globaal conform EN

STAAL-BETON LIGGERS MSE STAAL-BETON 1. Referentie EN1990; Referentie EN Modellering van verbindingen globaal conform EN SE STAAL-BETON 0 SE STAAL-BETON Rekenmodellen odellering van de constructie Referentie EN990;5.. Referentie EN99-- Indien gedrag bepaald door beton odellering van verbindingen globaal conform EN993--8

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Versus Tijdschrift oor Fysiotherapie, 19e jrg 001, no. 3 (pp. 161-168) Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Tite: De wind an oren Jaargang: 19 Jaarta: 001 Nummer: 3 Oorspronkeijke paginanummers:161-168 Deze

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

1 e jaar 2 e graad (2uur)

1 e jaar 2 e graad (2uur) ysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e graad (2uur) 6 Hefboen 6.1. Definitie O een een spijker uit de uur te haen gebruiken we een... Een...is een werktuig. Dit werktuig is een...voorwerp et een...

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

ONGESCHOORDE RAAMWERKEN

ONGESCHOORDE RAAMWERKEN ONGESCHOORDE RAAMWERKEN Géén stabiliserende elementen aanwezig. De ongeschoorde constructie moet zelf de stabiliteit verzorgen en weerstand bieden tegen de erop werkende horizontale krachten. Dit resulteert

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012 Sterftetafe: van verstreken eeftijden naar eacte eeftijden Update /9/ Ineiding Deze nota wi een eenvoudige methode geven om tafes tussen verstreken eeftijden, zoas voortaan gepubiceerd door de ADSEI, het

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

: Voldoet aan CG1 conform NEN EN Standaard cementgebonden voegmateriaal.

: Voldoet aan CG1 conform NEN EN Standaard cementgebonden voegmateriaal. 698 TEGELVOEG Voegmateriaa voor wand en voerteges. Producttypering Basis : Een met water aan te maken cementpoeder met toesagstoffen. Keur : Jasmin, wit, beige, grijs, manhattan grijs, zivergrijs, antraciet.

Nadere informatie

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo Namens opdrachtgevers aangeboden; Mekveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Vooraf: Bijgaand ontvangt u de aangevraagde brochure. As ineiding van deze brochure hieronder enkee agemene opmerkingen. Het

Nadere informatie

Glas Capsule Ankers. Zwaarlast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton. www.bbtectools.com. Designed & Manufactured by B+BTec

Glas Capsule Ankers. Zwaarlast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton. www.bbtectools.com. Designed & Manufactured by B+BTec www.bbtectoos.com Gas Capsue Ankers Zwaarast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton Designed & Manufactured by B+BTec Gas Capsue Ankers Postbus 17 4760 AA Zevenbergen The Netherands Gas Capsue

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

Tentamen 5CI30 Sensor Physics ,

Tentamen 5CI30 Sensor Physics , Tentamen 5CI30 Sensor Physics 28-1-2011, 9.00-12.00 Dit tentamen bestaat uit twee versies: Studenten Eektrotechniek, Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Biomedische Technoogie maken opgaven 1, 2, 3 en 4.

Nadere informatie

TS-Abfab Rel: feb 2015

TS-Abfab Rel: feb 2015 Opdrachtgever Hei- en Waterwerken H. van Dieren Zeewolde Onderdeel PL-SPECIFICTIE Totaal aantal palen = 63 ident. aantal afmeting lengte ----- strengen ----- ber tek opties 23 290*290 15.00 4 ø 9.3 1*

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Eindige Elementen Methode Opgaven bij de cursus Gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica ; Cursus , Trimester 2.

Eindige Elementen Methode Opgaven bij de cursus Gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica ; Cursus , Trimester 2. Eindige Eementen Methode Opgaven bij de crss Gebrik in de ineair eastische vaste stof mechanica ; Crss -, rimester. ir. J.H.P. de Vree echnische Universiteit Eindhoven Facteit Werktigbowknde Materias echnoogy

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 KOLOM- BEREKENING

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 KOLOM- BEREKENING KOLOM- BEREKENING We onderscheiden 3 soorten constructies: 1. Geschoorde constructies (pendelstaven) Com B 2. Schorende constructies (schijven, kernen) Beton 2 3. Ongeschoorde constructies (raamwerken

Nadere informatie

Beproevingen casco. Leren van het SVB-proefproject (1) thema

Beproevingen casco. Leren van het SVB-proefproject (1) thema thema 1 Leren van het SVB-proefproject (1) Beproevingen casco Behalve in bedrijfsvloeren wordt staalvezelbeton (SVB) in Nederland nog niet of nauwelijks toegepast. Dat komt door het gevestigde idee dat

Nadere informatie

EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen. Inleiden krachten in betondoorsnede

EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen. Inleiden krachten in betondoorsnede 1 EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen Inleiden krachten in betondoorsnede 64 2 2016 Inleiden krachten in betondoorsnede ing. Bart Vosslamber MSEng RC Heijmans Infra 1 Voorspanningskabels foto:

Nadere informatie

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Contactpersonen IR. M. (MEINT) SMITH Senior Ontwerper / Projectleider T +31646158726 M +31646158726 E meint.smith@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Systeemanalyse (113117)

Uitwerking Tentamen Systeemanalyse (113117) Syteemanaye (37) / Uitwerking Tentamen Syteemanaye (37) 2 augutu 27 9: 2:3 uur Vooraf Formuenummer en dergeijke verwijzen naar de 26/27 editie van het dictaat Ineiding Syteemen Regetechniek. Let op: Bij

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie