Jaarverslag Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008

2 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel voor het uitzoeken van bijzondere gevallen. Pagina 2 van 28 AKL Jaarverslag 2008

3 Inhoudsopgave 1. Wie zijn we en wat willen we bereiken? Pagina Hoe proberen we dat te bereiken? 2a. Organisatie inrichting 2b. Externe overleggen 2c. Het kwaliteitssysteem PDCA cyclus volgens INK Management review CCKL (her)accreditatie 2d. Opleiding en nascholing 2e. Scholing voor derden 2f. IJsselland Ziekenhuis brede activiteiten. 2g. Regionale, landelijke en internationale activiteiten 3. Wat hebben we bereikt? 3a. Productie en verandering in productie 3b. Doorlooptijden onderzoek 3c. Verandering in aard van de productie 4. Hoe goed hebben we het gedaan? 4a. Resultaten van de externe kwaliteitscontroles 4b. Tevredenheidonderzoeken 4c. Evaluatie van incidentmeldingen 4d. Overzicht van de verbeterprojecten 5. Wat heeft dat gekost? 5a. Begroting en realisatie 5b. Formatie en ziekteverzuim 6. Hoe communiceren we wat we doen? 6a. Website 6b. Nieuwsbrieven 6c. Lezingen door vakspecialisten 6d. Wetenschappelijke publicaties, posters en symposia 6e. Publicaties in Inzicht, IJsvogel en anderszins 6f. Open dagen en referentielaboratorium activiteiten Pagina 07 Pagina 18 Pagina 22 Pagina 24 Pagina Wat gaan we in de toekomst anders doen? Pagina 28 Pagina 3 van 28 AKL Jaarverslag 2008

4 Tandem MS voor uitvoering van de neonatale hielprikscreening Pagina 4 van 28 AKL Jaarverslag 2008

5 1. Wie zijn we en wat willen we bereiken? 1a. De strategie van het AKL. Het AKL is het algemeen klinisch laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis en bestaat uit de volgende laboratoria: klinisch chemisch laboratorium (KCL) met klinische chemie, hematologie, endocrinologie en neonatale hielprikscreening, het medisch microbiologisch laboratorium (MML) en het laboratorium van de apotheek. Ook de afdeling nucleaire geneeskunde valt organisatorisch onder het AKL maar deze afdeling heeft een eigen kwaliteitssysteem met bijbehorende rapportage en valt daarom buiten de scope van dit verslag. Het strategisch beleid van het AKL ondersteunt het beleid van het IJsselland ziekenhuis en voegt daar iets aan toe. Het AKL wil meer zijn dan een laboratorium dat uitslagen produceert. Het AKL wil toegevoegde waarde leveren door van aanvraag tot en met interpretatie de aanvragers maximaal te faciliteren. De visie (we zien) van het AKL beschrijft wat het AKL ziet als wat de omgeving van ons vraagt. Buiten de specialisten van het IJsselland Ziekenhuis willen we ook een goede dienstverlening garanderen aan huisartsen, verloskundigen en andere laboratoria die speciale bepalingen door ons laten doen. Als antwoord daarop formuleert het AKL een missie waarin het AKL de aanpak verwoordt die deze vraag moet beantwoorden (we beloven). Dit leidt vervolgens tot een merkpositionering (dus moeten we ) waarin de consequenties van de missie worden vertaald in beleidsprioriteiten. De visie: (we zien) We zien de noodzaak om zowel efficiënt (met beheersing van middelen) als effectief te zijn (resultaatgericht). Dat vraagt om scherpe beheersing van de kosten en het creëren van toegevoegde waarde bij aanvraag en interpretatie van laboratoriumonderzoek. Missie (we beloven) We beloven voor alle aanvragers merkbare meerwaarde bij aanvraag en interpretatie van laboratoriumonderzoek voor een concurrerende prijs. Service blijft niet beperkt tot aanvragers. Ook patiënten moeten het AKL als professioneel en klantgericht ervaren. Merkpropositie (we moeten) Het AKL moet bereikbaar en benaderbaar zijn en zichtbaar aanwezig zijn in de kliniek en voor klanten van buiten. Daarnaast moet in goed overleg met aanvragers diagnostische paden worden afgesproken. Waar mogelijk zal service op maat aangeboden worden zoals het aparte aanvraagformulier dat voor huisartsen ontworpen is. Daarover meer bij punt 3c: Verandering in aard van de productie. Er moet met aandacht gekeken worden naar uitslagen en waar geïndiceerd en mogelijk gepast advies worden toegevoegd. We moeten dus in actieve dialoog zijn met onze aanvragers. Externe aanvragers moeten niet alleen op tijdige uitslagen kunnen rekenen, maar ook op deskundig advies bij aanvraag en interpretatie. Pagina 5 van 28 AKL Jaarverslag 2008

6 Pre-analytische automatisering: het sorteren, centrifugeren, ontdoppen en verdelen over dochter-buizen met bijbehorende bar-codes en het verdelen daarvan voor de verschillende werkplekken is grootdeels geautomatiseerd. Daardoor gaat er minder mis. Dat is goed voor de veiligheid van de medewerkers en de kwaliteit van het proces. Pagina 6 van 28 AKL Jaarverslag 2008

7 2. Hoe proberen we dat te bereiken? 2a. Organisatie inrichting. Beleidscyclus. Het AKL heeft de beleidscyclus vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Als inrichtingsmodel is voor INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) gekozen. Daarbij worden de doelstelling en acties om dit te realiseren beschreven in het jaarplan. Het jaarplan 2008 is gemaakt in het einde van 2007 en is onder andere gebaseerd op de kaderbrief van de Raad van bestuur, het meerjarenbeleidsplan van het AKL en het managementreview van de voorafgaande periode. Halverwege zijn de vorderingen van dat jaarplan in beeld gebracht in het managementreview eerste helft 2008 op basis waarvan het jaarplan 2008 op punten is bijgesteld. Begin 2009 is het definitieve management review over het jaar 2008 uitgebracht dat op zijn beurt weer als input diende voor jaarplan U leest nu het jaarverslag over 2008, dat is gebaseerd op managementreview 2008 maar in tegenstelling tot dat document meer is bedoeld voor lezers buiten het AKL. Organogram met toelichting. Om de organisatie beter passend voor de dienstverlening te maken zijn in de loop van 2008 delen van het laboratorium geherstructureerd wat gevolg heeft voor het organogram. De wijzigingen doen zich voornamelijk voor in de organisatie van de preanalytische fase. Het ontwerpen en inrichten van een frontoffice heeft ook gevolgen voor de plaats van de gespecialiseerde analisten preanalyse. We willen alle activiteiten rondom preen postanalyse zoveel mogelijk coördineren. De hemovigilantie medewerker is in het organogram uit de lijn gehaald en het secretariaat en administratie zijn samengevoegd in het frontoffice. De functie van staffunctionaris ontwikkeling is komen te vervallen. De gespecialiseerd analisten vullen deze taak allen op hun eigen terrein immers prima zelf in. Het organogram ziet er nu als volgt uit: (volgende pagina) Pagina 7 van 28 AKL Jaarverslag 2008

8 Organogram AKL. U ziet in het organogram ook de medische nucleaire geneeskunde staan dat organisatorisch onder het AKL valt, maar geen laboratorium is en daarom ook geen deel uit maakt van het kwaliteitssysteem van het AKL. De nucleaire geneeskunde heeft een eigen kwaliteitsysteem met een eigen jaarplan en jaarverslag. Overlegvormen en hun onderlinge relatie. Het vakinhoudelijk overleg heeft in 2008 een meer centrale plaats binnen de organisatie van het AKL gekregen. Op tweewekelijkse basis overleggen de vakinhoudelijk specialist, de hoofdanalist van het betreffende aandachtsgebied en de gespecialiseerd analist over organisatorische en operationele zaken. De vakinhoudelijk specialisten brengen daarbij vernieuwingen in en geven vakinhoudelijk sturing, de gespecialiseerd analisten rapporteren over de voortang van validaties, implementatie van nieuwe analyses en apparatuur, de invoering van nieuwe kits van fabrikanten en de interne en externe kwaliteitscontroles. De hoofdanalist bewaakt de haalbaarheid in tijd en implementatie voor anderen. In het vakinhoudelijk overleg wordt ook invulling gegeven aan het kwaliteitsbeleid door de voortgang van interne audits, van de documentatie en van de interne klachten te bespreken. Verbeteracties naar aanleiding van incidentmeldingen worden zoveel mogelijk in het vakinhoudelijk overleg bedacht. In 2008 is nieuw het vakinhoudelijk overleg kwaliteit geïntroduceerd waarbij het afdelingshoofd, de hoofdanalist met aandachtsgebied kwaliteit en de kwaliteitsfunctionarissen tweewekelijks Pagina 8 van 28 AKL Jaarverslag 2008

9 overleggen. In 2008 is de weekevaluatie in ere hersteld. Hier vindt elke week informeel kort overleg plaats tijdens de thee pauze waar voornamelijk operationele zaken besproken worden en de analisten en laboranten een platvorm vinden om met de leiding recent ervaren problemen op uitvoeringsniveau te overleggen In het kader van de ARBO zorg is in 2007 een IJsselland Ziekenhuis brede risico inventarisatie en evaluatie (RIE) gehouden. Het AKL heeft begin 2008 een plan van aanpak gemaakt voor haar deel. In de loop van 2008 zijn alle hieraan gekoppelde acties afgewerkt. 2b. Externe overleggen. Het MT overlegt één maal per twee maanden met de Raad van Bestuur en iedere maand met diensthoofd medische ondersteunende diensten (MOD). Verder vindt er regulier overleg plaats met P&O, planning en control, nucleaire geneeskunde, SEH/IC en informatiezaken. De maatschapgesprekken vinden per 2008 regulier en gepland per specialisme plaats, waarbij de klantleverancier relatie steeds meer aandacht krijgt. Verder vindt er vakinhoudelijk overleg plaats tijdens het oncologieoverleg en de bloedtransfusiecommissie. 2c. Het kwaliteitssysteem. PDCA cyclus volgens INK. Het jaarplan 2008 is opgesteld conform de 9 INK aandachtsgebieden. Per INK veld zijn beoogde resultaten in 2008 geformuleerd en de acties om de doelstellingen te behalen zijn vastgelegd. Voor zover relevant, zijn kritische succesfactoren benoemd en aan elke actie is een eigenaar gekoppeld en aan elke actie is een tijdpad verbonden. M e d e - w e r k e r s W a a r d e r i n g d o o r m e d e w e r k e r s L e i d e r - s c h a p S t r a t e g i e & B e l e i d M a n a g e m e n t v a n P r o c e s s e n W a a r d e r i n g d o o r k l a n t e n e n p a r t n e r s E i n d - r e s u l t a t e n M i d d e l e n O R G A N I S A T I E W a a r d e r i n g d o o r d e m a a t s c h a p p i j R E S U L T A A T A C T C H E C K P L A N D O l le er re en & v ve er rb e et te er re en D e m i n g c y c l u s : P l a n, D o, C h e c k & A c t De Matroesjka cyclus. De vier fases van de PDCA cyclus zijn goed herkenbaar in het INK model. Het AKL heeft in 2008 belangrijke stappen gezet naar een volwassen kwaliteitssysteem waarbij ook binnen elk INK veld er sprake is van een kleinere PDCA cirkel. Elke stap van deze fase heeft ook weer een nieuwe PDCA cyclus in zich. Het resultaat is een verbetercyclus die zich eindeloos herhaalt en in elke activiteit van het AKL herkenbaar is. Pagina 9 van 28 AKL Jaarverslag 2008

10 Management review. Halverwege 2008 is het beleid van de eerste helft 2008 geëvalueerd. Dit is vastgelegd in het managementreview eerste helft Het jaarplan 2008 is aangepast naar aanleiding van deze bevindingen. Nieuwe activiteiten zijn geïntroduceerd, veelal als noodzakelijke reactie op aanpassingen door leveranciers van apparatuur en kits. Eind 2008 is het jaarplan 2009 opgesteld. De evaluatie over heel 2008 is begin 2009 opgesteld in de vorm van het eind management review CCKL (her)accreditatie. De Raad voor Accreditatie heeft de accreditatie van laboratoria in de gezondheidzorg uitbesteed aan de organisatie CCKL. In 2008 vond de her-accreditatie van het klinische chemisch laboratorium plaats en de initiële accreditatie van medisch microbiologisch laboratorium en laboratorium van de apotheek. Binnen de korte periode van twee maanden zijn de gezamenlijke plannen van aanpak naar het auditteam verstuurd. Het MML en het laboratorium van de apotheek zijn nu CCKL geaccrediteerd en voor het KCL is de erkenning verlengd. Dit heeft tot resultaat dat het hele AKL nu integraal een CCKL geaccrediteerd laboratorium is. Hiermee nemen we een unieke plaats in Nederland in. Trotse gezichten bij blijk van erkenning van de AKL kwaliteit bij de uitreiking van de nieuwe CCKL certificaten. Links: Gesina Zuchowski, gespecialiseerd analist farmaceutisch bepalingen ten behoeven van de apotheek. In het midden Heleen Angenent, gespecialiseerd analist Core laboratorium en fertiliteit en rechts Arenda Crielaard-Leupe, gespecialiseerd analist medische microbiologie. In 2008 is een begin gemaakt met procesgericht werken als onderdeel van procesmanagement. Om de doelstelling die in de visie, missie en merkpositionering haalbaar te maken zal in het denken en doen van medewerkers van AKL een kanteling van productie georiënteerd naar proces georiënteerd en klantgericht dienen te komen. De organisatie van het laboratorium en het ontwerp van de processen zullen waar nodig aangepast worden. Maar de belangrijkste verandering zal plaats dienen te vinden in het denken van de medewerkers. Als eerste stap is er een trainingstraject voor de gespecialiseerde analisten, het MT en Pagina 10 van 28 AKL Jaarverslag 2008

11 de kwaliteitsfunctionarissen gestart. De gespecialiseerd analisten hebben tools aangereikt gekregen en het MT en de kwaliteitsfunctionarissen is geleerd hoe het gebruik hiervan te coachen bijvoorbeeld bij het herschrijven van werkinstructies en protocollen. In de voor ons liggende jaren zal steeds vaker benadrukt worden dat in een ketengerichte zorg de rol van het laboratorium ook aan verandering onderhevig is. 2d. Opleiding en nascholing. Klassikale nascholing. In 2008 werden klassikale nascholingen georganiseerd voor medewerkers van het AKL. Dit gebeurde in de vorm van klinische lessen en vakgerichte presentaties. De volgende klinische lessen, presentaties werden gegeven: gevaarlijke stoffen, auto-immuun, PSM, transfusie, troostbeleid, immunocap, risico analyse en evaluatie (RIE), urine sediment, TRIX, kwaliteit, metabolisme, neonatale screening, hematologie(xe), hyper- en thyreoïdie. Er werd ook iedere maand een vakgerichte presentatie door een van de gespecialiseerd analisten gegeven in overleg met de hoofdanalist en vakspecialist. In het voorjaar en het najaar werden ook een basis cursus bloedceldifferentiatie gegeven. Deze cursus is onderdeel van het proces autorisatie perifeer bloed. Dit proces bewaakt de kennis en kwaliteit van de analist op dit gebied. Individuele nascholing. Naast vakinhoudelijke nascholing is in 2008 flink geïnvesteerd in managementopleidingen en vaardigheidstrainingen. In 2008 hebben de volgende medewerkers individuele scholing gevolgd. Naam Vakspecialist Marc Thelen, klinisch chemicus Evelien Kemper, klinisch chemicus Cursus / symposium Cursus / symposium Symposium Diabetes en Nierziekten, 14 februari Wetenschappelijke OOR-avond Rotterdam, 3 april en 3 juli Annual Meeting Endocrine Society, San Francisco, 15 juni International Symposium of Haemoglobin, Rome, oktober Cursus financiën dienst control IJsselland ziekenhuis, 22 mei Managementcursus Orde Medische Staf en Ziekenhuismanagement, Loosdrecht, november SKML rondzending Bindingsanalyse (LWBA bijeenkomst), Utrecht, 17 december Boerhaave cursus 'recent advances in transfusion in medicine', 7 maart NVKC congres Lunteren, 24 april Terugkomdag beenmerggroep, Zuidwest Nederland, 17 juni PAOKC Erfelijke Metabole Ziekten: van alle leeftijden, 9 september IFMS Auditor cursus, Utrecht, 22 september Hemostase Symposium, Amersfoort, 30 september Amstol symposium, 3 oktober PAOKC Diagnostische uitdagingen in de endocrinologie, Amersfoort, 14 oktober Pagina 11 van 28 AKL Jaarverslag 2008

12 Naam Gert-Jan Platenkamp, arts-microbioloog Hoofdanalist Karin Reichardt Elly Annevelink Ruud van der Nat Mieke Molendijk Kwaliteitsfunctionaris Grada Appeldoorn Mick Delahaye Cursus / symposium Anca workshop, Utrecht, 30 oktober Sikkelcelsymposium AMC, 18 december European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, april Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington, oktober Kwaliteitsavond huisartsen, Rotterdam, 6 november Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie/Vereniging Infectie Ziekten, Amsterdam, 20 november Symposium Postoperatieve wondinfecties, Utrecht, 18 december Cursus / symposium Cursusdag Phadia onderhoud, 22 februari Cursusdag SKML Beleidsdag NVKC, 23 april Symposium Biomerkers in de Zorg, Burger Zoo Arnhem, 22 mei Timemanagement, ICM, 17 en 24 juni Nascholing NVML lever/galwegobstructie, 4 november Referentiebezoek Philips MC Alkmaar, 16 december LWBA Utrecht, 17 december Nascholing NVML lever/galwegobstructie, 20 en 27 mei Cursus financiën dienst control IJsselland ziekenhuis, 22 mei Symposium virale hepatitis, 29 oktober Symposium antibiotica, 18 november Leidinggevende conferentie, 27 november Symposium NVML, 11 december Hematologiecongres, Arnhem, 24 januari POCT Management Workshop Burgers Zoo, 6 maart Back to the acid-base, Nijmegen, 15 april Timemanagement, ICM, 17 en 24 juni POC change management, 19 juni Transfusie symposium EMC, 26 juni Gebruikersdag XE Corpus, 12 november Sanquin: case studies, 16 januari Hematologiecongres, Arnhem, 24 januari Wetenschappelijke dag IL, 29 januari Rondleiding fabriek Leica, 3 maart Gebruikersdag SEBIA, 11 maart Symposium auto immuun, 25 maart Symposium NVML marktwerking op het lab, Utrecht, 17 april APO lab overleg, EMC, 12 september NVKC beleidsdag, Lunteren, 23 april Timemanagement, ICM, 20 en 27 mei Het instrument, 22 mei Terugkomdag Beenmerggroep ZuidWest Nederland, 17 juni Cursus beenmergmorfologie, september Procesmanagement Symposium Siemens, Londen, oktober Symposium neonatale screening/sikkelcel ziekte, 18 december Cursus / symposium Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 en 27 november, VMS Workshop SFG, 4 februari Training intern NIAZ auditor (Kerteza), 14 maart, 8 en 15 april Training procesmanagement, 7 oktober, 11 november Pagina 12 van 28 AKL Jaarverslag 2008

13 Naam Angelique de Vries Research medewerker Henri Brinkman Gespecialiseerd analist Gesina Zuchowski Henny Doornenbal Jeannet Hokken Jeroen Zaalberg Maja van Baarle Petra Graafland Rob Valk Ton Kerdel Yvonne Allart Marianne Smits Cursus / symposium Siemens workshop procesmanagement, Londen, oktober Training kwaliteitsmanagement voor gevorderden, 21 oktober, november, 3-4 december Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 en 27 november Training intern NIAZ auditor (Kerteza), 14 maart, 8 en 15 april Cursus QAducation, november Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 en 27 november Cursus / symposium Cursus Waters, 18 maart Cursus UPLC, april HPLC dag, Het Instrument, Utrecht, 23 mei RIVM, 4 september Waters seminar Xevo technology, 23 september Cursus / symposium Conferentie Milieu en veiligheid, Amersfoort, 24 januari APO lab overleg, Rontgendiffractiestenen, EMC, 12 september Cursus RSD, intern, 17 juni Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 27 november Bloedbankavond, 16 januari en 5 maart Bio gebruikersdag, 2 oktober Trix gebruikersdag, 20 november Bloed groep cursus, 11, 18, 25 november en 2 december RIVM, 5 februari BO cursus, RIVM, 11 februari RIVM, 5 februari BO cursus, RIVM, 11 februari LVE en landlab overleg, RIVM, 20 maart NVML neo screening, 18 september Cursus RSD, intern, 17 juni Biovue gebruikersdag, 2 oktober OR cursus, 9-10 april OR cursus, 8-10 oktober BHV, 19 november Cursusdag Phadia (onderhoud), 22 februari Cursus procesgericht werken, 7 oktober en 11 november Anca workshop, 30 oktober Gebruikersdag immunocap Phadia, 12 november LWBA middag, 17 december NVML Hemoglobinopathieën, Amsterdam, 20 maart NVB dag, 26 juni Hematologiecongres, Arnhem, 24 januari Gebruikersdag Sebia, 11 maart Pagina 13 van 28 AKL Jaarverslag 2008

14 Naam Anastatia Kruidenier Arenda Crielaard Ria van Loon Heleen Angenent Jan Smallenbroek Analist Anja Stuiver Anke Huisman Anneke v Bebberen v Grondelle Anneke Schild Arthur van Fessem Corine van Geest Diana van Esch Ernst Punselie Hulya Karaduman Leanne Snepvangers Linda Dercksen Marina van As Cursus / symposium Les instellen microscoop, 14 maart NVML hemoglobinopathieën, 20 maart Nascholing beenmerg EMC, 31 maart Bezoek Vlietland Helena systeem, 4 juli Cursus BM morfologie Wenkebach Groningen, september Lymfooncursus NVML, 3 oktober Cursus procesmanagement, 7 oktober en 11 november Scholing Hielprikscreening, EMC Rotterdam, 13 november Gebruikersdag Waters, Veldhoven, 20 november Procesgericht werken (workshop), 7 oktober, 11 november Cursus meewerkend leidinggevenden, Utrecht, 25 november en 2 december Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 3 december Cursus Siemens, Den Dolder, 8 april, 27 mei Roche Onderhoudscursus, 3 juli Cursus OH immulite, Breda, september PAOKC Cursus, Amersfoort, 14 oktober Cursus Semen, Nijmegen, 4-7 november Cursus meewerkend leidinggevenden, 25 november en 2 december Bespreking rondzending beenmerg EMC, 17 januari Hematologiecongres, Arnhem, januari Les instellen microscoop, 14 maart Nascholing beenmerg EMC, 31 maart Stollingscursus CA 1500 met Constan Siemens, intern, april Roche Onderhoudscursus, 3 juli Digitale fotografie, 24 september Lymfoomcursus NVML, 3 oktober Cursus procesmanagement, 11 november Cursus meewerkend leidinggevenden, 25 november en 2 december Cursus/symposium BioRad Training, Veenendaal, 27 mei Cursus Excel, intern, 10 november Cursus Semen, Nijmegen, 4-7 november APO lab overleg, Rontgendiffractiestenen, EMC, 12 september Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 3 december Cursus RSD, intern, 17 juni NVML Hemoglobinopathieën, Amsterdam, 20 maart Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 27 november Bloedgroepcursus, 11, 18 en 25 november, 2 december Cursus Immulite, 5 november APO lab overleg, Rontgendiffractiestenen, EMC, 1-2 sept. Cursus Klinisch Chemie, HLO Cursus, 16 september NVML cursus leverziekten, 4 november NVML Hemoglobinopathieën, Amsterdam, 20 maart NVML cursus leverziekten, 4 november Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 3 december Marjella Kraak Cursus Siemens, Den Dolder, 8 april, 27 mei Pagina 14 van 28 AKL Jaarverslag 2008

15 Naam Mark Bruins Mieke Slingerland Monique Duimel Norris Gouverneur Renuka Sewnath Rosario Calvo Sandra Koolen Seta Serkisian Steef van Duin Thea Koot Yvonne Holleman Secretaresse/ Administratie: Jacqueline Tieman Cursus / symposium NVML cursus leverziekten, 4 november Training POP gesprekken, 8 mei BioRad Training, Veenendaal, 27 mei Cursus Immulite, Utrecht, 5 november Cursus Immulite, Den Dolder, 9 december Cursus Siemens, Den Dolder, 8 april, 27 mei Cursus Excel, intern, 10 november Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 3 december APO lab overleg, Rontgendiffractiestenen, EMC, 12 september APO lab overleg, Rontgendiffractiestenen, EMC, 12 september Training kwaliteitsgroep (Walvis), 9 oktober, 4 november, 3 december Opleiding Klinisch Chemisch Analist, MLO Opleiding BBL, Leiden Cursus RSD, intern, 17 juni Gebruikersdag immunocap, 12 november Bespreking rondzending beenmerg EMC, 17 januari Hematologiecongres, Arnhem, januari Les instellen microscoop, 14 maart Nascholing beenmerg EMC, 31 maart Stollingscursus, intern, april Lymfooncursus NVML, 3 oktober Bloedgroepcursus, 11, 18 november, 2 december Cursus / symposium Cursus meewerkend leidinggevenden, 25 november en 2 december Cursus financiën dienst control IJsselland ziekenhuis, 22 mei 2e. Scholing voor derden: De klinisch chemici hebben scholing aan huisartsen verzorgd door deelname aan de duodagen waarin in samenwerking met een huisarts onderwijs is gegeven over hartfalen en glucose zelfmetingen (point of care). Klinisch chemicus Kemper heeft onderwijs verzorgd aan klinisch chemici in opleiding over de hielprikscreening. In 2008 is het onderwijs aan arts assistenten interne geneeskunde over beenmergmorfologie verder uitgebreid door de mogelijkheid te bieden om onder begeleiding preparaten van eigen patiënten te komen bekijken. Daarnaast is de les over dit onderwerp uitgebreid. In het najaar werd een cursus cytologie van perifeer bloed en beenmerg gegeven voor belangstellende internisten en arts-assistenten. Deze cursus bestond uit 5 lunchsessies van 1 uur. 2f. IJsselland Ziekenhuis brede activiteiten. Omdat ons laboratorium een soepel functionerende schakel in de ziekenhuisketen wil zijn, zetten we ons ook buiten het AKL in voor het IJsselland ziekenhuis, zowel binnen en buiten de reguliere patiëntenzorg. De volgende medewerkers waren in 2008 betrokken bij verschillende projecten en diensten. Medewerker Activiteit Elly Annevelink Indelingscommissie FWG Grada Appeldoorn Kwaliteitsoverleg YSL Mark Bruins BHV Ondernemingraad Arenda Crielaard BHV Rozemarijn Deelen Bloedtransfusiecommissie Mick Delahaye Milieuteam Intern NIAZ auditor. Pagina 15 van 28 AKL Jaarverslag 2008

16 Medewerker Steef van Duin Evelien Kemper Mieke Molendijk Niek Nobbe James Plugge Gert-Jan Platenkamp Gisela Ramos Corrie de Rooij Rob Valk Angelique de Vries Activiteit IJsselwebredactie Voorzitter bloedtransfusiecommissie Bloedtransfusiecommissie Interne bezwarencommissie Interne bezwarencommissie Vitrine commissie Kledingcommissie Voorzitter infectiecommissie IC commissie Werkgroep postoperatieve wondinfecties Lid stuurgroep huisvesting IJsselland Ziekenhuis Milieuambassadeur Personeelsvereniging Ondernemingraad Milieuteam BHV Intern NIAZ auditor. DKS werkgroep 2g. activiteiten buiten het ziekenhuis Ook buiten het ziekenhuis vervullen medewerkers van het AKL functies ter ondersteuning van hun vakgebied. We noemen hier alle regionale, landelijke en internationale activiteiten. Medewerker Yvonne Allart Elly Annevelink Grada Appeldoorn Maja van Baarle Mick Delahaye Rozemarijn Deelen Steef van Duin Arthur van Fessem Ria van Loon Evelien Kemper Mieke Molendijk Karin Reichardt Marc Thelen Activiteit Regionaal Hemovigilantie overleg Regionaal transfusie overleg Landelijk Micros overleg Regionaal kwaliteitsoverleg Regionaal RCP overleg Landelijk overleg laboratoria hielprikscreening Regionaal kwaliteitsoverleg Regionaal Hemovigilantie overleg Regionaal Labosys overleg Regionaal Labosys overleg Landelijk Micros overleg Registerlid NVKC Lid American Association for Clinical Chemistry Lid international society for neonatal screenings Lid society for the study of inborn errors of metabolism Lid vereniging erfelijke stofwisselingsziekten Nederland Landelijke overleg screeningslaboratoria Regionaal transfusie overleg Regionaal transfusie overleg Regionaal Hemovigilantie overleg Regionaal Labosys overleg Redactie Roche Detector Voorzitter NVKC commissie kwaliteit Lid werkgroep publieksvragen NVKC Lid NEN normcommissie IVD Register lid European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4) Pagina 16 van 28 AKL Jaarverslag 2008

17 Medewerker Gert-Jan Platenkamp Angelique de Vries Gesina Zuchowski Activiteit Lid American Association for Clinical Chemistry Lid Nederlandse vereniging voor endocrinologie (NVE) Lid Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK) Lid Nederlandse vereniging voor stralingshygiëne Lid NEN normcommissie in vitro diagnostica Regionaal overleg klinisch chemici Regionaal overleg Labosys Lid Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie Lid European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Lid Nederlandse Vereniging voor Parasitologie Lid KNVC Tuberculosefonds Regionaal kwaliteitsoverleg Regionaal apotheek overleg Pagina 17 van 28 AKL Jaarverslag 2008

18 3. Wat hebben we bereikt? 3a. Productie en verandering in productie. KCL Orders Verandering t.o.v Klinisch % Poli % totaal ziekenhuis % Huisartsen % Extern % 12 de wks zw % Neonatale screening % totaal % KCL Testen Verandering t.o.v Klinisch % Poli % totaal ziekenhuis % Huisartsen % Extern % 12 de wks zw % Neonatale screening % totaal % MML Orders Verandering t.o.v Klinisch % Poli % totaal ziekenhuis % Extern incl huisarts % totaal % Farmaceutische bepalingen Testen Verandering t.o.v Bereidingen % Grondstoffen % Emballage % Stenen % totaal % Pagina 18 van 28 AKL Jaarverslag 2008

19 Klinisch chemisch laboratorium (KCL) Uit de productiecijfers blijkt dat de totale productie op testniveau in ,8% is gestegen ten opzichte van 2007 en dat de productie voor huisartsen het meest is gestegen met 26.6%. De productie klinisch en poliklinisch is slechts beperkt gestegen, wat ook wenselijk was, vanwege kostenbesparing voor het ziekenhuis. Daarbij is het goed om te zien dat het aantal orders zelfs is afgenomen. Dat is gunstig omdat orders uit uitsluitend arbeid bestaan waarop geen efficiency voordeel kan worden behaald; 10 patiënten prikken is 10 maal meer werk dan 1 patiënt prikken. Als het aantal analyses per afname toeneemt, blijven de meerkosten veelal beperkt tot de reagenskosten. Helaas is bij de extramurale productie het omgekeerde aan de hand; op testniveau is de productie niet noemenswaardig gestegen, maar op orderniveau met 10,8%. Dit betekent, dat de administratie meer orderhandelingen heeft moeten verrichten. Hiervoor zijn allerlei verklaringen mogelijk. Externe aanvragers zijn sommige testen in eigen beheer gaan nemen waardoor het aantal testen per order daalt. Andere aanvragers zijn juist een enkele bepaling bij het AKL gaan onderbrengen wat ook leidt tot orders met een laag aantal testen per order. Zolang de totale omzet stijgt en we ook aan orders met één analyse geld verdienen, is dit geen reden tot zorg of nieuw beleid. De huisartsenproductie was in 2007 gedaald ten opzichte van 2006 voor zowel orders als testen. In 2008 is de productie weer gestegen naar een niveau dat zelfs boven dat van 2006 ligt. Voor een deel is dat te danken aan de grote inspanningen van het AKL om de dienstverlening voor de huisartsen in Nesselande reeds in 2008 op niveau te brengen. Ook andere huisartsen hebben in 2008 meer gebruik gemaakt van het AKL, mogelijk als gevolg van het beter duidelijk maken van de mogelijkheden tot digitale communicatie. Als we onze mogelijkheden ook beter aan andere huisartsen communiceren, ligt hier een groeimarkt voor de toekomst. Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) De MML productie op orderniveau is gedaald met 3,7 %. Het is tot op heden niet mogelijk de MML productie op testniveau in beeld te brengen. Dat is wel gewenst. Daarbij zal apart geteld moeten worden welk deel direct is aangevraagd door de aanvrager en welk deel gevolg is van reflextesten op basis van de uitslag van de initiële aanvraag. 12 de week zwangeren Aanvragen voor 12 de weeks screening zijn met 4,7% gestegen naar 2175 orders. Neonatale screening Het AKL is één van de vijf landelijke laboratoria die de neonatale screening verzorgen. Het aantal aanvragen is in 2008 gestegen met 5% naar orders. Dit is mooi, maar niet beïnvloedbaar. Farmaceutische bepalingen. De productie t.b.v. farmaceutische bereidingen daalt als gevolg van een daling van het aantal eigen bereidingen door de apotheek. In reactie daarop zet het AKL minder formatie in op farmaceutisch werk waardoor het gemakkelijker is om de productiegroei in de rest van het AKL op te vangen. 3b. Doorlooptijden onderzoek. Pagina 19 van 28 AKL Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2007. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2007 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis !"# $! " # $! %& %# "'% ##%& ( % ) %!&$ ' ( )&* +&, $ - 2 - *+ $$,+ --. /& ) ##,, & 0 #& $$ #+ ',, $$1 #,+, # $$2 # $$1. 3#%& ##,##$$

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30

Jaarverslag 2009. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30 Jaarverslag 2009 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis AKL Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 30 AKL Jaarverslag 2009 Pagina 2 van 30 Inhoudsopgave Innovaties AKL 2009. Pentavalante screening

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Laboratorium: Toxicologie 22-11-2012 1 Introductie Internationale accreditatie Scopes

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Sectie Endocrinologie SKML

Sectie Endocrinologie SKML SKML Programma symposium 2014 Welkom en mededelingen: Dr. ir. Paul P.C.A Menheere, voorzitter Wetenschappelijk Symposium: Genetisch Endocriene Ziekten (2) MEN I: kliniek G Valk, endocrinoloog, UMC Utrecht

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De introductie van ISO 15189:2012

De introductie van ISO 15189:2012 De introductie van ISO 15189:2012 Wat verandert er t.a.v. gevaarlijke stoffen en ARBO milieu beleid? Mick Delahaye, Kwaliteitsfunctionaris AKL Europese en landelijke wet en regelgeving en richtlijnen (bindend

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse Farmaceutische analyse Doel: Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden van de kwaliteitscontrole die op het farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische)

Nadere informatie

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Tweede NIAZ accreditatie (kwaliteitsnorm 2.2) en VMS certificering

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Veronique De Vroey VAKB Symposium 3 Feb 2014 Veronique.de.vroey@uza.be 03/8214661 Situering UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen 573 bedden op 27 verpleegeenheden

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus Toen, nu, straks Toen Nu Geen kwaliteitsystemen voor medische laboratoria Behoefte vanuit veld en vraag van overheid

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs Transitie NEN-EN-ISO- 15189 enkele ervaringen van auditors en labs Anne M. Uyterlinde 20-11-2015 Doel: Voorbeelden uit de praktijk Ervaringen van auditors (tussenstand) Ruimte voor discussie 2 NEN-EN-ISO

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Medische parasitologie

Medische parasitologie Medische parasitologie De impact van ISO 15189-2012 op de routine diagnostiek Theo Mank Historie 1981: oprichting CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw huisartsenpraktijk certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Waarom certificeren via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( )

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( ) Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier * demonstratie * 4. PRIMA aanpak * demonstratie * 5. SAFER procedure 6. Resultaten tot op heden 7. Borging Risicomanagement R = k 1 * k

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Express-info Inleiding Bereikbaarheid laboratoria / specialisten Ziekenhuis

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Myriam Roelofs-Thijssen World of Technology and Science- seminar Kalibratie&Kwaliteit 6 oktober 2016 Programma Even voorstellen. Transitie medische

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie Kennismanagement meer doen met medische informatie Bas Peters St Antonius Ziekenhuis Cornelis Smit St Antonius Ziekenhuis Mark Boon Business Unit Manager Erik Duin Product Manager Healthtivity, 25 september

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Organisatie: SKML: Linie Plukker Sectie Infectieziektenserologie ( IZS): Afke Brandenburg Greet Boland Ann Vossen Overige leden

Nadere informatie

De totstandkoming van het SFERD handboek

De totstandkoming van het SFERD handboek De totstandkoming van het handboek Kees Ballemans, voorzitter Unic Medical Services John van Bergen Henegouw Secretaris DSMH/DSRD HagaZiekenhuis 1 Hoe zit dat in Nederland? DSMH DSRD 6 mei 1983 De terzake

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 Lean op het lab ervaringen uit het Vumc Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 De lean denkwijze Beweging Wachten Voorraad Verspilling Alles wat geen waarde toevoegt Alles wat de patiënt/ klant niet helpt Alles

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: M.Y.J. Berfelo Roepnaam: Monique Adres: Sintjorisstraat 21 Postcode: 3811 DG Woonplaats: Amersfoort Telefoon nr.: 033-8795481 Mobiel nr.: 0640055773 Geboortedatum:

Nadere informatie

Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager

Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager Oegstgeest, 9 September 2011. Geachte kwaliteitsmanager De Kwaliteitsbarometer: één softwareprogramma voor zowel kwaliteits- als risicomanagement Compusense BV werkt al zo n 10 jaar in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015 Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden Mei 2015 Inleiding handboek indicatoren en normen Diagnostiek VGZ breidt dit jaar het aantal aandoeningen en zorgsoorten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC Raad van Bestuur 27 maart 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medische ontwikkelingen 5 Verantwoordelijkheid voor decentraal testen 5 Professionele normen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Inleiding Programma Aanmelden Deelnemers

Inleiding Programma Aanmelden Deelnemers Inleiding Programma Aanmelden Deelnemers Doel De workshop heeft als doel technologie-expertise, gebruikerservaringen en applicatiekennis bij elkaar te brengen, waardoor nieuwe innovatieve projecten in

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie :

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie : Procedure POCT Glucose COM BC 02/2007 Onderwerp Deze procedure beschrijft de organisatie en het onderhoud van de POCT, in het bijzonder van de glucosemeters. Het labo speelt een centrale rol in het beheer

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie