Vormingsfonds nieuwe directeurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingsfonds nieuwe directeurs"

Transcriptie

1 Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Kadercursus voor nieuwe directeurs een tweejarige niveauoverstijgende opleiding (120 contacturen) Interne werking en introductie van de kadercursus Bezoek aan het departement onderwijs Juridisch kader rond de functionerings- en evaluatiecyclus Het functioneringsgesprek: praktisch Communicatie en relatie met het schoolbestuur Klachtenbehandeling Communicatie met ouders. Kansarmoede op school Veiligheid, preventie en welzijn Seminarie interne kwaliteitszorg Practicum - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Organisatie van lokaal en sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Financieel management - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen,

2 Gesprekstechnieken in het kader van het functioneringsgesprek Concept leerplannen Gemeentelijk onderwijs en de financiële administratie Informaticabeleid Een project van A tot Z Seminarie conflicthantering - Procesmanagement - Informaticamanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Procesmanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Informaticamanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, Project Management Services nv, E. Vanderveldelaan 35 in 2845 Niel - Opleiding Projectmanagement (1 cursusdag) Het organiseren van projecten lijkt vaak eenvoudiger dan het is. Projecten duren langer dan voorzien, de onkosten zijn hoger dan gepland, de samenwerking tussen de collega s of met externen verloopt stroever dan verwacht. Gevolg: het project beantwoordt niet aan de verwachtingen, de resultaten zijn ondermaats. Tijdens de nascholing Projectmanagement krijgt u verschillende handvatten om uw schoolteam te leren omgaan met het doorvoeren van veranderingen en het introduceren van vernieuwing (cf. changemanagement). Voorts verwerft u allerlei technieken om projecten te realiseren binnen tijd, budget en scope. Het belang van professionele communicatie en informatie, een goede samenwerking met personeel en externe partners, het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, technieken voor planning en opvolging komt eveneens aan bod. Tenslotte krijgt u zicht op de voornaamste valkuilen bij het opstarten van projecten. Deze opleiding bevat zowel theoretische luiken als werkmomenten waarbij deelnemers schoolspecifieke cases kunnen inbrengen. - Personeelsbeleid - Financieel management

3 M.E.T.I.S. Coaching*, Raymond Wauters, Biervliet, Nederland - Opleiding: Creativiteit in denken en doen werken aan gouden ideeën (1 cursusdag) In deze nascholing zet Raymond Wauters kort enkele begrippen en gegevens over de werking van de hersencellen uiteen. Enkele reflectiemomenten met betrekking tot het eigen creatief vermogen sluiten hierbij aan. Ook verkent u de verschillende fasen van het creatieve proces (start, divergeren en convergeren, actie). Bij elke fase oefent u een creatieve denktechniek, bijvoorbeeld: Hoe moet een brainstorming nu echt? Wat zegt u 5 W en 2 H? Brainwriting Opzetten van denkhoeden - Personeelsbeleid Tussen de oefeningen door krijgt u meer zicht op de kritische succesfactoren en op de spelregels om een geslaagd creatief initiatief te realiseren. We eindigen de workshop met een groepsoefening creatief denken rond één thema. - Seminarie: Inspirerend leiderschap (residentieel 3 dagen). Dit seminarie zet de deelnemers aan tot reflectie over hun eigen praktijk van inspirerend leidinggeven en coachen. Deel 1: leiderschapskeuzes en mogelijkheden? In het eerste deel verkennen we de diverse modellen van leiderschap & management. Hierbij onderzoeken we kritisch onze eigen voorkeuren. Verkenning van de modellen & eigen voorkeuren: beïnvloeden vanuit het Leary model; de communicatiestijlen, expressieve vaardigheden & assertiviteit van de leider; Maslow & het perspectief van de leidinggevende; Blake Mouton: de managementgrid & haar toepassingsvelden; de managementrollen volgens Quinn; het integraal leiderschapsmodel. - Algemeen management met inbegrip van beleidsplanning - Personeelsbeleid met inbegrip van functiebeschrijvingen, - Organisatieontwikkeling met procesmanagement en - Communicatie met inbegrip van interne en externe Deel 2: kritische vraagstellingen In deel 2 reflecteren we over volgende vragen/hete hangijzers: maatschappelijke ontwikkelingen als complicerende factor van het leiding geven; wat is/zijn mijn prioriteit(en) als leidinggevende? omgaan met de paradoxen van het leiding geven; wat doet nu een effectieve (school)leider? is er een beste (school)leiderschapsstijl? zeven essenties van leiderschap; leiding geven aan veranderingen. Deel 3: inspirerend nieuw leiderschap In het derde luik komt de definitieve keuzevraag m.b.t. ons leiderschap aan bod.we reflecteren over: de kenmerken van de lerende organisatie; onze school als een Uitstekend Presterende Organisatie; hoe we van operationeel reactief naar richtinggevend pro actief leiderschap kunnen groeien:

4 met inzet van V.I.A. (visie, inspiratie & actie); door een keuze voor situationeel, persoonsgericht leiderschap; met inzet van negen kernvermogens & kernkwaliteiten; een nieuw model voor transformerend leiderschap; de dilemma s van dienend leiderschap; instrumenten voor interventies (coaching/werken met scenario s), de eigen praktijk(ervaring) & een actieplan voor de toekomst. Helianthus, Marleen Borzée, Leuven - Seminarie: Meer stressweerbaarheid en werkplezier (residentieel 2 dagen). Directies en leerkrachten die plezier beleven aan hun job, zijn meestal weinig ziek, leveren een positieve bijdrage aan de schoolwerking, zorgen voor grote productiviteit, behalen betere resultaten en hebben tevreden leerlingen, ouders en personeel. Graag werken geeft immers zin aan het eigen leven en dat van anderen. Tijdens dit seminarie test u uw eigen stressgehalte, onderzoekt en verkent u de individuele oorzaken en signalen van stress. Ook licht lesgever Marleen Borzée de verschillen in stressuitingen tussen mannen en vrouwen toe. Concrete tips om stress om te buigen tot positieve spanning neemt u mee naar de school. Voorts toetst u de sleutels voor meer werk- en leefplezier aan uw eigen levensstijl. Ten slotte gaat de lesgever dieper in op het belang van een gezonde leefstijl, een goede tijdzorg, positieve denkgewoontes, persoonlijke zingeving, werkmotieven, De kaders van Van den Broeck en Ofman komen aan bod in functie van uw eigen werk- en leefstijl, kwaliteiten en valkuilen. Deze opleiding biedt u veel inspiratie voor zelfreflectie én een persoonlijk actieplan Omer Peremans, leer- en ontwikkelcoach, Berkenlaan 109 in 3970 Leopoldsburg - Opleiding: Gezond agressief communiceren op school is meer dan alleen maar assertief zijn (2 aparte dagen) Deze tweedaagse opleiding is opgebouwd rond ervaringsgericht leren. Beide sessies vertrekken vanuit uw eigen ervaringen, kennis en inzichten. Tijdens beide vormingsdagen bouwt lesgever Omer Peremans geregeld persoonlijke reflectiemomenten in zodat u kan nadenken over uw eigen functioneren. Ook groepsopdrachten en casussen komen aan bod. Deze worden volledig afgestemd op de te ontwikkelen competenties van de deelnemers. Interactie tussen de deelnemers maakt een belangrijk deel uit van deze opleiding. In deze cursus komen de volgende items aan bod: - zelfreflectie - werken met een stappenplan: van een twijfelende naar een zelfzekere schoolleider - gezond agressief denken en handelen staat voor een positieve mentale ingesteldheid - gezond agressieve communicatietechnieken

5 (belang van luisteren versus spreken, het krachtig formuleren van een voorstel in een gesprek of mail, durven tussen beide komen bij een discussie, goed waarnemen/interpreteren /reageren, op het juiste moment reageren in moeilijke gesprekken, het belang van uw eigen uitstraling) - oefenen op specifieke situaties: trainen op basis van cases (feedback geven, neen leren zeggen, omgaan met de vrees voor conflicten en confrontaties, leren omgaan met manipulatieve communicatie, het geven van een mening en het vasthouden van die mening tijdens een vergadering, ) Gosky nv, Marit Goossens, Brakenberg 10 in 2980 Halle-Zoersel - Opleiding: Crisiscommunicatie (1 dag) Scholen krijgen de laatste jaren steeds meer te kampen met allerlei crisissen: voedselvergiftiging, jongeren die heibel maken aan de schoolpoort, spijbelgedrag van leerlingen, drugs, vandalisme, Al die gebeurtenissen kunnen de normale schoolwerking verhinderen en het imago van de school aantasten. Een goede voorbereiding, de samenstelling van een crisisteam en een transparante crisiscommunicatie zijn dan noodzakelijk. In deze cursus krijgt u zicht op enkele mogelijke schoolcrisissen en leert u hoe u deze kan aanpakken. Ook krijgt u te horen hoe u een crisisplan moet opstellen en wat de rol van een crisisteam is. Voorts oefent u specifieke communicatievaardigheden in. Op de volgende vragen krijgt u in de cursus een antwoord: - Wat is een crisis? - Welke soorten crisissen onderscheiden we (drugs, discriminatie, personeelsproblemen, ongeval, brand, zelfdoding, voedselvergiftiging, criminaliteit, )? - Wie zijn de betrokkenen? - Waarom is een crisisplan nodig? - Wat zijn de verschillende fasen in het stappenplan? - Hoe verloopt de voorbereiding op een crisis (werkplan, communicatieplan, logistiek, ) - Waaruit bestaat de samenstelling van een crisisteam, de aanstelling van een crisismanager? - Waarop moet u letten tijdens het communiceren over een crisis? - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren

6 Basisonderwijs: AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie lager onderwijs (residentieel 3 dagen) Het seminarie richt zich tot alle leidinggevenden die een aantal domeinen van de lagere school didactisch en inhoudelijk willen verkennen. Hierbij komen actuele tendensen en nieuwe stromingen bij de diverse leergebieden van wiskunde, Nederlandse taal, wereldoriëntatie en muzische vorming aan bod. De visie, opbouw van de leerlijnen, didactische suggesties en katernen van de leerplannen worden per leergebied met de deelnemers besproken. We kijken hierbij hoe we als leidinggevende kunnen bijdragen tot een coherente en continue horizontale samenhang in het team van de lagere school. Dit seminarie komt tegemoet aan de vraag van verschillende directeurs om zicht te krijgen op didactische inhouden en werkvormen in de lagere school. - Seminarie kleuteronderwijs (residentieel 3 dagen) Op vraag van een aantal directeurs bieden we het seminarie aan rond kleuteronderwijs. Centraal staan belangrijke aspecten van goed kleuteronderwijs en hoe de directeur op een kwaliteitsvolle wijze een kleuterafdeling kan begeleiden. Naast getuigenissen uit een kleuterschool en een klassenbezoek bekijken we het verloop van de ontwikkeling bij de kleuters. De klasinrichting en de klasomgeving vormen het uitgangspunt om visieontwikkeling, doorstroming en afstemming tussen de verschillende niveaus te ondersteunen. Centrum voor Andragogiek vzw (CVA), Sint-Jacobsmarkt 9-13 in 2000 Antwerpen - Seminarie: Het coachen van teamleden: evenwicht zoeken tussen werken en leven (residentieel 3 dagen) De relatie tussen de leiding en de medewerkers heeft een hele weg afgelegd. Paternalisme, autoritaire stijl en macht hebben afgedaan. We leven in een onderhandelingsmaatschappij. Het personeel heeft een hele resem verwachtingen waar de werkgever voldoende rekening mee moeten houden in ruil voor hun inzet. Het besturen van menselijk potentieel van de school is nog nooit zo uitdagend geweest als nu. De medewerkers zijn het belangrijkste actief van de organisatie en tegelijk ook het moeilijkst om te sturen. Tijdens dit seminarie komen volgende items aan bod: - de ontwikkeling inzake arbeidsattitudes en het antwoord van de school hierop - het nieuw psychologisch contact - de peilers van peoplemanagement

7 - Seminarie: Leidinggeven met een glimlach (residentieel 3 dagen) Opgewekte en opgeruimde leerkrachten zijn van onschatbare waarde. In een veeleisende werkomgeving houden ze de werksfeer licht en aangenaam. Ze creëren bovendien een leeromgeving waarbinnen leerlingen zich spontaan gemotiveerd voelen. Hoe kan u, als directeur, bijdragen aan een sfeer waar stress en burn-out weinig kansen krijgen? Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers ervan bewust te maken dat eenvoudige middelen volstaan om kleine wonderen te verrichten in het domein van de werksfeer: een vleugje gezonde humor, een hartelijke glimlach en een lichte toets zijn dan nooit veraf Tijdens dit seminarie valt de focus op de gunstige invloed van de (glim)lach op lichaam, geest en communicatie. Andere items die aan bod komen zijn: - het vinden van een betere balans tussen hoofd, hart en lichaam - de subtiele wereld van bevrijdende humor - zelf-relativering als levenskunst en de aanwezigheid van inspirerende personen - Seminarie: Strategisch management op niveau van de scholengemeenschap (residentieel 3 dagen) De verwachtingen naar scholengemeenschappen groeien, het aantal bevoegdheden neemt van jaar tot jaar toe. De directie neemt een centrale rol op in het ontwikkelen van initiatieven. Gezien de omvang van de opdracht zetten steeds meer scholengemeenschappen een dirco in. De deelnemers verwerven inzicht in de eigenheden van de nieuwe functie. Leidinggeven onder gelijken in een zelfsturend team is de eerste thema. Wat zijn de kernmerken van een dergelijk team en hoe werk je eraan? Hoe kom je tot besluitvorming? Hoe ga je om, en respecteer je, de autonomie van de deelnemende scholen? Wat als er disfuncties optreden? De plaats van intervisie, collegiaal consult en coachen. In een tweede luik gaan de deelnemers in op de strategische planning voor de scholengemeenschap. Hoe en waarom? De voordelen van een planning. Het ontwikkelen van een visie en ermee aan de slag gaan. Hoe koppel je dit allemaal terug naar de verschillende schoolteams, de schoolbesturen? De rol, het nut en de werking van netwerkjes binnen de scholengemeenschap. Welke stappen kunnen we zetten om in een directieteam de neuzen in dezelfde richting te krijgen en samen als team de verschillende processen te doorlopen? De sessies bieden achtergronden, de studie van voorbeelden en praktijkgerichte oefeningen. - Seminarie: Effectieve communicatie en evenwichtige besluitvorming (residentieel 3 dagen) Ook van directeurs worden heel wat managementcapaciteiten verwacht: MBTI brengt je kernkwaliteiten in kaart en maakt je bewust van je eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Inzicht in je natuurlijke stijl van leidinggeven en de sterktes en valkuilen die daarmee samenhangen, leren je als leidinggevende functioneren vanuit kracht. Tijdens het eerste deel van het seminarie wordt de basis gelegd voor het werken met MBTI

8 waarbij je leert op een andere, maar heel constructieve manier naar jezelf en anderen te kijken. Dit deel verloopt heel interactief aan de hand van praktische oefeningen en handige tips. De MBTI wordt wereldwijd in organisaties ingezet om leidinggevenden bewust te maken hoe ze effectiever kunnen functioneren, leidinggeven en samenwerken als ze inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheidstype en dat van anderen. Eens je type bepaald en de daarmee samenhangende eigenheid, kun je een effectief ontwikkelingsplan opstellen. Sommige managementvaardigheden zijn op je lijf geschreven, andere zullen nog wat meer inspanningen en dus meer energie vragen. In het tweede deel van het seminarie focussen we specifiek op interactie en besluitvorming in groep. Daarbij worden sterkten en valkuilen in kaart gebracht en worden oplossingen aangereikt voor effectieve communicatie en evenwichtige besluitvorming in groep. Naast persoonlijke voordelen bieden deze inzichten ook interessante mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden: vergaderen, functioneringsgesprekken,, - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Seminarie: Coaching: een vaardigheid die u al doende kunt leren (residentieel 3 dagen) De seminarie staat in het teken van procestraining waar reflectie, bewustwording en vaardigheden centraal staan en verder ontwikkeld worden. We starten met het samen komen tot de definitie van wat coaching wel of niet is. Metaforen kunnen hierbij helpen om tot een aanvaardbaar compromis te komen. In een volgende stap gaan we op zoek naar methodieken om op een correcte manier te coachen. Hierbij hebben we aandacht voor de structuur van een goed coachingsgesprek en de vereiste specifieke gespreksvaardigheden die van toepassing kunnen zijn. Tijdens de tweede en derde dag worden de verschillende coachingsvaardigheden stap voor stap geoefend. Elke oefening is gekoppeld aan een feedbackmoment om van daaruit te kunnen bijsturen. We voegen ondersteunende tips toe en kaderen het geheel, zodat de eigenlijke toepassing in de praktijk kan volgen. Tijdens dit seminarie werken we plenair, met observatieoefeningen en in groep. - Seminarie: Hoe ga ik om met mijn tijd? (residentieel 2 dagen) Bewuste tijdsinvestering is een kwestie van bewuste keuzes maken. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het werk dat u in een beperkte tijd moet realiseren voldoening geeft? Waar liggen uw prioriteiten? Die hebt u nodig om te begrenzen, correct te delegeren en uit te stellen wat niet wezenlijk is. Het vastleggen van doestellingen over de jaren heen maakt dat u naast een klok ook een kompas hebt om u op te richten. Zo kunt u gemakkelijker met de juiste dingen bezig zijn. Om efficiënt en doelgericht te werken, zullen we moeten streven naar tevredenheid en niet naar uitmuntendheid. Toegeven dat u begrenst bent, maakt dat u realistischer plant en dat de vooropgestelde resultaten haalbaar zijn.

9 Art de Co Training en groei in het onderwijs, - Seminarie: De stijlbewuste school : bewust en constructief communicatiestijlen hanteren in je schoolteam (residentieel 3 dagen) Directeurs ervaren en zien op een actieve manier de vier communicatiestijlen. Je ontdekt als directeur je voorkeurstijl en denkt vervolgens na over de consequenties van die stijl voor jezelf als directie. Een analyticus leidt immers op een andere manier zijn team dan een promotor. Idem dito voor de zorger en regisseur. Je staat stil bij de vaardigheden die nodig zijn om de vier stijlen te hanteren. Na deze eerst verkenning leer je dat er niet vier maar zestien communicatiestijlen te ontwaren zijn. We combineren de voorkeurstijl met de tweede stijl. Door samen personen en praktijkvoorbeelden aan te halen, die kenmerkend zijn voor deze (gecombineerde) stijlen, krijg je een helder beeld van alle stijlen. Met deze basisinformatie op zak bekijk je jouw team. Je probeert je collega s in kaart te brengen, je bekijkt de interne verhoudingen en zoekt een verklaring voor de relaties binnen jouw team. Vanuit deze kijk ontdek je opportuniteiten. Maar je ziet ook duidelijker de knopen die ontward dienen te worden. In een laatste gedeelte leggen we het verband met leer-, denken conflictstijlen. Met deze bagage op zak krijg je een heldere kijk op jouw functioneren en jouw team. - Seminarie: Hoe blijf ik groeien in mijn vak (residentieel 3 dagen),,directeur in een school, je moet het willen zijn. Dat hoor je wel eens. Inderdaad, het directeurschap is een veeleisend beroep waarbij je best van alle markten thuis bent. De taaklast is zwaar en de inhoud van die taken zeer breed. Het ene moment buigt u zich over de boekhouding, even later staat een functioneringsgesprek gepland, tussendoor een stel ouders te woord staan, In dit semi open programma maken we tijd voor uitwisseling. We staan stil bij onze bronnen, de zaken waar we kracht uit halen. Maar we kijken ook naar wat ons belemmert. Vanuit onze bronnen kijken we naar wat ons remt, wat energie opslorpt, en wat dit vertelt? Hoe kan ik preciseren wat mij kracht kost? Hoe kan ik hier meer afstand van nemen of bewuster omgaan met enkele zaken? We werken met de ervaring van de groep, we hanteren intervisiemethodieken en we vallen terug op een aantal theoretische inzichten als het nodig is. Het programma wordt gedeeltelijk op voorhand voorbereid maar eigenlijk wordt het samen met de deelnemers ingevuld. - Seminarie: Zeg niet Hoe slim ben je? maar Hoe ben je slim? Een seminarie rond meervoudige intelligentie (residentieel 3 dagen) Jouw leerkrachten doen in de klas waarschijnlijk vooral een beroep op 2 soorten intelligenties, nl. de verbaal linguïstische en de logisch mathematische. Leerlingen hebben echter diverse intelligenties (8 in totaal) en een uniek intelligentiepatroon. Ze leren het best en meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op deze diverse intelligenties. We presenteren je hier een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig in laat passen in lessituaties. Zonder dat daar complexe veranderingen in de school voor nodig zijn. Je kunt direct ingaan op

10 intelligentieverschillen binnen de klas zonder veel testwerk en zonder ingewikkeld organiseren. Dat scheelt, qua implementatie, voor jou als directeur een slok op de borrel. Uiteindelijk is de M.I.-theorie vrij eenvoudig. De centrale aanname is, dat er niet één of twee manieren van intelligent zijn bestaan, maar dat er vele manieren zijn. De implicaties van deze aanname zijn, wanneer je ze gaat onderzoeken, verstrekkend. Als jouw leerkrachten zich volledig realiseren, dat leerlingen op verschillende manieren slim zijn en hiermee bewust rekening willen houden, dan transformeert dat hun onderwijswerkelijkheid. De M.I.-visie kan ons onderwijs enorm verrijken en verfijnen. Zo wordt het mogelijk om ons onderwijsaanbod binnen jouw school beter af te stemmen op de leerbehoeften en leervermogens van de leerlingen. De benadering van Professor Kagan geeft hier een directe en eenvoudige basis voor: matchen, stretchen en vieren. Aan de hand van deze drie begrippen sluiten we aan bij de bestaande intelligenties, trainen we de minder prominente intelligenties en vieren we ons eigen uniek intelligentieprofiel. Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13 in 3000 Leuven - Seminarie: Leiding geven aan schoolontwikkeling: de evenwichtsoefening van de leidinggevende (residentieel 3 dagen) Scholen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden toegeschreven om op lokaal niveau zelf een beleid uit te stippelen en uit te voeren. Dit is geen eenvoudige taak en stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de betrokkenen. Een belangrijke rol in dit hele proces van schoolontwikkeling is weggelegd voor de directeur. Diens taak voor het adequaat leiden van scholen wordt steeds complexer, omvangrijker en tegelijkertijd belangrijker. Vaak voelt de directeur zich in het werken rond schoolontwikkeling geplaatst tussen enerzijds externe verwachtingen en veranderingen en anderzijds de interne noden van de school en de opvattingen en capaciteiten van het team om met veranderingen om te gaan. In deze module Leiding geven aan schoolontwikkeling bieden we vijf sessies aan waarin we de kritische factoren van een school in ontwikkeling blootleggen. Uitgangspunt voor deze module is de opvatting van schoolontwikkeling als een betekenisvol leerproces van scholen, waarbij er een voortdurende interactie is tussen de schoolcontext en de betekenisgeving door de verschillende groepen van betrokkenen (teamleden, directeurs, leden van de scholengemeenschap). M.E.T.I.S. *Coaching, Raymond Wauters, Biervliet, Nederland - Seminarie De school anno 2020: werken aan gouden ideeën en verrassende interventies (residentieel 3 dagen). We starten dit seminarie met het belichten van bewuste misverstanden over creatief denken. Daarna ondergaat u zelf een test basisvaardigheden over uw eigen creatief vermogen. Vervolgens verkennen we elke fase van een creatief werkproces (start-divergeren en convergeren-actie plannen) in een korte oefening. Daarom doen we eerst een brainstorm zoals het echt moet over de school anno 2020 en bouwen

11 we in een creatiesessie uw eigen droomschool. U krijgt het resultaat achteraf elektronisch thuis gestuurd. We werken deze groepsoefening uit, op maat van wie daadwerkelijk een concept voor schoolontwikkeling mee wil nemen voor verdere uitwerking in de eigen school. Daarbij leren we werken met scenario s om een gerichte keuze te maken uit zes schoolorganisatietypes voor de toekomst. Vice Versa, Bert Stienaers, Langstraat 69 in 2140 Borgerhout - Seminarie: Zinvol leidinggeven in evenwicht: de kunst van leiden en laten leiden (residentieel 3 dagen) Tijdens een eerste sessie nemen we tijd om stil te staan om kennis te maken met elkaars manier van werken en bouwen we een kader op rond de titel van dit seminarie. Vervolgens bekijken we de rol van een leider in een schoolcontext waar we sterktes en aandachtspunten aan koppelen. In een derde luik werken we aan een persoonlijke missie en visie voor elke leidinggevende. Vanuit de visie om de totale mens te benaderen, willen we medewerkers motiveren en coachen. We ronden het seminarie af door enkele concrete coachingsvaardigheden in te oefenen. Deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Managementscursus voor beginnende directies (3 dagen) De nadruk van deze opleiding ligt op het verwerven van een aantal essentiële inzichten en vaardigheden. Iedere deelnemer werkt met een persoonlijk actieplan ontwikkelingsplan en ontvangt een omstandige werkmap en een aantal checklijsten. Volgende thema s komen aan bod: - wat is leidinggeven? - macht versus gezag, dirigeren, dreigen of coachen - het motiveren van leerkrachten - motiverend delegeren, controleren en opvolgen - het voeren van effectieve gesprekken - taakbelasting en persoonlijke werkorganisatie - Managementscursus voor ervaren directies (3 dagen) Deze opleiding bouwt verder op de managementscursus voor beginnende directies. Iedere deelnemer werkt met een persoonlijk actieplan ontwikkelingsplan en ontvangt een omstandige werkmap en een aantal checklijsten. Volgende thema s komen aan bod: - wat is leidinggeven? - macht versus gezag, dirigeren, dreigen of coachen - het motiveren van leerkrachten - motiverend delegeren, controleren en opvolgen

12 - het voeren van effectieve gesprekken - taakbelasting en persoonlijke werkorganisatie Anima+, Burgemeesterstraat 12 in 9830 St. Martens-Latem - Gesprekstechnieken en conflicthantering (3 dagen) - MBTI en conflicten (optioneel) - Conflicten - Pro-actieve conflicthantering - Problemsolving - Conflicthantering basisregels - Re-actieve aanpak - Communicatie - Algemeen management Aurore training en coaching, Veurnestraat 29 in 9051 Afsnee - Timemanagement en stressmanagement (3 dagen) Stress kan een grote impact hebben op een organisatie/school. Stress kan leiden tot sociale conflicten, tot ziekte en absenteïsme,. Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om de werkgerelateerde stress te verminderen, beter te verwerken en/of minder te ervaren. Directies die deze opleiding volgen, krijgen eveneens nuttige tips en ideeën met betrekking tot timemanagement. Na de opleiding is de deelnemer veel beter in staat om prioriteiten te stellen en om met de eisen van de werkomgeving om te geven. ontwikkelingsbeheer Universiteit Gent, Departement Pedagogie - Evaluatie (3 dagen) - De specificiteit van evalueren van volwassenen in opleiding - Evaluatie van kenniselementen - Evaluatie van vaardigheden - Evaluatie van groepsopdrachten - Evaluatie van leerdoelen vs basiscompetenties Universiteit Antwerpen managementschool, St; Jacobsmarkt 9 in 2000 Antwerpen en changemanagement (3 dagen) Project Management is een domein waarover veel geschreven wordt, maar waarover ook veel verwarring bestaat. De projectmanager heeft als taak de Triple Constraint (Budget,

13 Plan, Resultaat) van een project te respecteren. UAMS volgt het best practices framework van het Project Management Institute (PMI), en gebruikt de Project Management Body of Knowledge (PMBOK) als leidraad voor alle opleidingen, zodat begrippen als bv. scope, planning & scheduling, earned value, risico enz. steeds op eenduidige wijze worden verklaard. In de langlopende opleidingen komt ook het programma management aan bod. Athena, Noordlaan 21 in 9200 Dendermonde - Teamcoaching (3 dagen) Het opzet van dit traject is het ontwikkelen en/of het verfijnen van coachende vaardigheden van het kernteam, zowel in face-to-face contacten als in groepsverband. Een coachende attitude is hier de aanzet om de kwaliteit van de begeleiding en de samenwerking (zowel in het Kernteam als in het Basisteam) te optimaliseren, zodanig dat de contacten, de samenwerking en de betrokkenheid met de scholen maximaal versterkt worden. Het zichzelf in vraag durven stellen en zelfwerkzaamheid zal in de cursus maximaal gestimuleerd worden. De groep zelf zal een platform vormen om een lerend netwerk op te bouwen en de kruisbestuiving te bevorderen. Bij de aanvang van iedere training wordt er door de trainer gepeild naar persoonlijke verwachtingen van de deelnemers. Een training wordt pas efficiënt als het geleerde toegepast wordt in de dagelijkse praktijk. Om dit proces te stimuleren worden de deelnemers aangespoord een persoonlijk actieplan te maken en zichzelf telkens in vraag te stellen. Een persoonlijk actieplan (dat deel uitmaakt van een werkboekje) helpt om bij te houden wat ze weten, ingeoefend hebben en kunnen. Na de training worden bijeenkomsten tussen de deelnemers, om ervaring te wisselen en elkaar te ondersteunen, sterk gestimuleerd. De bedoeling is een soort lerend platform te stimuleren. Er kan tevens een aantal dagen of weken tussen de trainingssessies voorzien worden om het aangeleerde toe te passen (werkboekje) en eventueel terug te komen met vragen, bedenkingen Het programma wordt inhoudelijk uitgebalanceerd, zodat de deelnemers steeds verder bouwen op het aangeleerde. De cursus is opgebouwd van gemakkelijk naar moeilijk. Al onze trainers houden sterk rekening met opbouwen van een persoonlijk groei- alsook groepsproces doorheen alle sessies, opdat elk individu zich veilig voelt en zo tot een individueel leerproces gestimuleerd wordt. De laatste dag wordt er een algemeen overzicht gemaakt van het aangeleerde. Na iedere training zal er een evaluatie gehouden worden door de trainer teneinde de cursus tijdelijk bij te sturen.

14 AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie Visieontwikkeling - basis (residentieel 2 dagen + 1 terugkomdag) De moderne leidinggevende is van alle markten thuis. Hij/zij ontwikkelt toekomstgerichte ideeën en geeft het schoolbeleid geregeld nieuwe impulsen. Hij/zij zet een visie en strategie uit en weet op korte termijn resultaten neer te zetten. Hij/zij heeft de moed om anderen mee te laten denken, te laten participeren en hij/zij laat zich inspireren door andere meningen. Bent u zo n directeur? Dan creëren wij voor u de ideale setting om tijdens een werkseminarie twee dagen lang uw schoolspecifieke visie verder te ontwikkelen en strategieën te bepalen om concrete resultaten neer te zetten. Als uitgangspunt nemen we het decreet van de kwaliteit van het onderwijs. CIPO-kader, beleidsvoerend vermogen, kwaliteitszorg, zijn nooit ver weg. - Personeelsbeleid AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie Visieontwikkeling voor gevorderden (residentieel 3 dagen + 1 terugkomdag) Het leidmotief van deze driedaagse luidt: 'Hoe sleuren aan een dood paard?'. Hierbij leggen we onder meer de klemtoon op het introduceren en implementeren van nieuwe visies binnen het schoolteam, het voeren van een innovatief en krachtig schoolbeleid en het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen. Uitgangspunten visieontwikkeling kernbegrippen van het Human Dynamics model contextueel leiderschap modellen m.b.t. veranderingsmanagement beleidsvoerend vermogen van de school visie op professionaliseringsbeleid het nieuwe decreet op de kwaliteit van het onderwijs het CIPO-kader de schoolspecifieke behoefte(n) - Personeelsbeleid - Veranderingsmanagement Inzichten en vaardigheden u leert hoe door toepassing van de uitgangspunten van contextueel leiderschap veranderingen beter tot stand kunnen komen u reflecteert over de kracht van het eigen team u krijgt inzicht in het omgaan met tegenkrachten u oefent op een zelf gekozen werkthema u krijgt inzicht in de verschillende dynamiek van mensen u leert hoe u mensen mee kunt krijgen in het proces van visieontwikkeling, het formuleren van doelen, de omzetting naar strategieën en acties u krijgt een aanzet tot het ontwikkelen van een schoolspecifieke visie i.v.m. professionaliseringbeleid u krijgt werktijd om eigen beleidsvisies verder uit te werken

15 u communiceert en wisselt ervaring uit met collega s u doet aan reflectie en u krijgt zicht op de gegevens die u hiervoor nodig hebt Vormingsfonds nieuwe directeurs Aanvullende lijst van de opleidingen 2013 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB IMPULS vzw, Willem Huveneerstraat Aarschot - Seminarie Verbindende communicatie (residentieel 2 dagen) Dat is precies wat de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg doet. Het resultaat is een harmonisch uitwisselen van info, meningen en gevoelens zonder beschuldigend of kwetsend te zijn. Na afloop van deze training kan je: communiceren op basis van waarneming in plaats van vanuit een mening, oordeel of veronderstelling; rechtstreeks over gevoelens en behoeften praten in plaats van over interpretaties; verantwoordelijkheid opnemen voor eigen handelen, behoeften en emoties; duidelijke verzoeken formuleren in positieve en concrete actietaal. - Algemeen management Flanders Synergy, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee - Seminarie Onderwijs slim organiseren (residentieel 3 dagen) Heel wat scholengemeenschappen willen hierop een antwoord geven door hun organisatie anders en slimmer aan te pakken. Als directeur is hierbij voor u een belangrijke rol weggelegd. Samen met een aantal collega s uit de scholengemeenschap kun je hiermee aan de slag. Daarom vragen wij om met min. 3 directeurs uit een scholengemeenschap in te schrijven voor dit seminarie. Dit seminarie zorgt ervoor dat: de deelnemers aan het lerend netwerk elkaar beter leren kennen; ze ondergedompeld worden in de principes van onderwijs slim organiseren; de directies veranderingsprocessen geïntegreerd - Personeelsbeleid

16 aanpakken (strategie, processen, organisatie, mensen, cultuur en systemen); de concrete planning van de expeditie in kaart wordt gebracht met de aanwezige deelnemers. Na dit opstartseminarie kan de scholengemeenschap beslissen om te participeren aan de projectgroep slim organiseren waarbij in groepssessies met de pedagogisch adviseur van de regio een lerend netwerk wordt gecreëerd. Dit lerend netwerk is m.a.w. een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, waarbij uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat. Dit alles onder begeleiding van een ervaren consultant in een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving. Het jaar nadien zal de consultant, samen met de pedagogisch adviseur, een aantal sessies op maat begeleiden. Het lerend netwerk omvat collectieve sessies die afgewisseld worden met individuele sessies. Tijdens de collectieve sessies worden inzichten aangereikt over de mijlpalen van het slim organiseren. Tijdens de individuele sessies worden de inzichten op maat vertaald Levensklasse, Sint-Jansbergstraat Zelem - Seminarie Persoonlijk leiderschap (residentieel 3 dagen) Na afloop van dit seminarie... weet en begrijp je wat persoonlijk leiderschap inhoudt; heb je meer ademruimte en een duidelijker inzicht gekregen hoe je team functionerende dynamiek verwerft; kun je sneller detecteren of je team succesvoller of moeizamer beweegt en functioneert; besef je dat je een gewone directeur bent die een aantal toverkunsten bezit - Algemeen management Inspoererend werken, Koen Mattheeuws Polderstraat 38 in 8300 Knokke-Heist - Seminarie Met zin en aandacht je drukke leven leiden (residentieel 3 dagen) Net zoals bij individuen, heb je ook in groepen, naast het bewuste, rationele handelingsniveau, een onbewuste ruimte. Dat onbewust niveau kan (on)uitgesproken werkzaam zijn en een onderwatercultuur teweeg brengen. Dit kan de samenhang en de werking van een team fel beperken en doen stilvallen. Zo kent ieder bijvoorbeeld het fenomeen van de zondebok. Helaas wordt dit vaak geduid vanuit de persoonlijkheid van de betrokkene, terwijl ook groepsdynamieken het ontstaan van een zondebok kunnen verklaren. In deze cursus staan we stil bij dergelijke groepsfenomenen, - dynamieken en processen. Deze leren kennen en duiden, kan helpen om uit een negatieve spiraal te geraken en een team terug op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking te krijgen - Algemeen management

17 ESSENTO /Johan De Keyser A Verhoevenlaan Schoten - Seminarie Efficiënt en met plezier samenwerken in een team (residentieel 3 dagen) We verdiepen ons tegelijk in de wondere wereld van de humorologie. We doen de H.Q. test (en gaan dus je humorquotiënt meten) en gaan er voor zorgen dat die H.Q. met minstens 10 % verhoogt. Het zullen drie dagen van intens samenwerken worden, met de glimlach op het gelaat.

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie