De BRIM m.i.v de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BRIM m.i.v. 2006 de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM."

Transcriptie

1 De BRIM m.i.v de nieuwe subsidieregeling voor Rijksmonumenten, vervanger van BRRM en BROM. Drs I.W.M. Duijvestijn ID monumenten & landgoederen ADVIES bv, Amersfoort ( ) Inleiding; Het BROM (Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten) en BRRM (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten) verdwijnen met het verschijnen van het BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). In de plaats van Onderhoud en Restauratie gaat het alsdan om een nieuwe waarde, te weten: Instandhouding, een samensmelting van de beide begrippen. De huidige restauratieregeling is gebleken te complex, ondoorzichtig en tijdrovend te zijn en geldt de onderhoudsregeling maar voor een beperkt aantal monumentcategorieën. Doel van het BRIM. Met het BRIM wordt de stimulering beoogd van een planmatige instandhouding structureel bijhouden - van alle rijksmonumenten (m.u.v. de archeologische), dit ter voorkoming van grote en dure restauraties. Uitgangspunt hierbij was dat ten tijde van de invoering van het Brim er geen restauratiebehoefte meer zou zijn. Tevens is het de bedoeling om te komen tot een vermindering van de administratieve lasten voor een aanvrager. De navolgende zaken vragen nadrukkelijk de aandacht bij de invoering van de BRIM, te weten: - De restauratieachterstand en - de kanjerproblematiek. Ad Restauratieachterstand; In casu gaat het om het feit dat er ten tijde van de invoering van de BRIM nog een wezenlijk aantal rijksmonumenten zijn welke een restauratie behoeven en waar dus nog geen sprake kan zijn van regulier onderhoud. Voor deze gevallen is er vooralsnog niet meer dan een toezegging van de staatssecretaris aan de Kamer om zich in te spannen gelden te verwerven voor het wegwerken van deze restauratieachterstand. De praktijk zal zijn dat er ieder jaar opnieuw zal worden bekeken, afhankelijk van het voor dat jaar beschikbare budget, aan welke restauratiegevallen prioriteit zal worden gegeven en in welke mate er subsidie zal kunnen worden genoten. In artikel 43 van het BRIM is daartoe een restauratieachterstand subsidieregeling opgenomen, waarin o.a. wordt aangegeven dat er ter zake een ministeriële regeling zal worden opgesteld. Voor de goede merk ik op dat woningen en boerderijen zonder agrarische funktie ook in dit geval uitsluitend in aanmerking kunnen komen voor de restauratiefondshypotheek faciliteit. Deze restauratieachterstandregeling gaat uit van het individuele monument complexen zijn hier dus niet relevant - waarvan de categorie wordt afgeleid uit de beschrijving in het monumentenregister. Onjuist gebleken omschrijvingen zullen, naar ik heb begrepen, per omgaande worden verbeterd.

2 Bij iedere BRIMsubsidie-aanvraag m.u.v. woningen en boerderijen zonder agrarische funktie - zal er dan ook primair een toetsing moeten plaatsvinden om te bepalen of het om een nog te restaureren monument gaat dan wel om een monument dat klaar is voor een instandhoudingplan. In het eerste geval is het vervolgens dan maar afwachten of het restauratieplan daadwerkelijk zal worden gehonoreerd. Subsidie aanvragen kunnen dit jaar naar het zich laat aanzien per 1 september worden ingediend. Na twee maanden zal er dan een voorstel zijn opgesteld met een overzicht van de geselekteerde monumenten. De (jaarlijks) beschikbaar komende extra gelden zullen derhalve worden verdeeld op grond van artikel 43 van de BRIM en de door de subsidiegever in dat jaar gestelde prioriteiten (tendersysteem). Er is één subsidiefaciliteit, te weten 70% van de subsidiabele kosten zoals beschreven in de Leidraad BRIM subsidiabele instandhoudingkosten. Per monumentencategorie wordt er een subsidieplafond vastgesteld en binnen elke categorie per monument een maximum - en minimumbedrag. In eerste instantie is gekozen om voorrang te geven aan monumenten die in een beschermd dorps- of stadsgezicht of op een beschermde buitenplaats liggen. Zo ook aan restauratieplannen met de laagste subsidiabele kosten binnen een groep. Hierna volgt een overzicht van de thans voorgestane selektievoorwaarden: NB: minimum en maximum subsidiabele kosten (in mln. Euro); Kerken 1 3 Kastelen, landhuizen 1 3 Molens, gemalen 0,3 0,5 Woonhuizen, boerderijen 0,3 0,5 Overige 1 3 Ad De Brimkanjers; Specifieke aandacht wordt voorts gegeven aan rijksmonumenten welke een omvangrijk instandhoudingbudget vragen (Brim-kanjers). Gedacht wordt daarbij aan gevallen waar sprake is van 0,7 mio euro of meer subsidiabele kosten per periode van 6 jaar. Voor deze categorie wordt een deel van het Brim-budget gereserveerd. Als maximum is hier gesteld 1 mio subsidiabele kosten. Einde Decentralisatie; Het Brim is (weer) een gecentraliseerde subsidieregeling, waarvan de uitvoering is neergelegd bij de Rijksdienst voor de monumentenzorg (RDMZ) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Indieners zullen daardoor sneller een beschikking op hun aanvraag ontvangen. Voor zaken zoals vergunningen en voorlichting blijven gemeenten het loket. Een belangrijk aandachtspunt in deze is de afstemming tussen het vergunningen- en subsidietrajekt. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden tussen de VNG en RDMZ om op dit punt goede werkafspraken te maken. De Brim is er voor alle rijksmonumenten. Centraal in dit besluit staat het onderscheid tussen de volgende twee hoofdcategorieën, te weten: (uitgangspunt is derhalve het rijksmonument) a. woonhuizen en boerderijen zonder agrarische funktie;

3 b. de overige monumenten. Elke categorie kent zijn eigen financieel ondersteuningstrajekt, te weten; Voor categorie a. geldt uitsluitend nog een financieringsfaciliteit namelijk een laagrentende lening (de restauratiefondshypotheek); Voor categorie b. is dat uitsluitend een subsidie. Op dit uitgangspunt wordt ter zake van zogenaamde organisaties voor monumentenbehoud en de decentrale overheden (provincie, gemeenten, waterschap e.d.) een uitzondering gemaakt. Zij komen namelijk voor hun gehele bezit (dus ook woningen e.d.) uitsluitend in aanmerking voor subsidie. Organisaties voor monumentenbehoud zijn privaatrechtelijke organisaties zonder winstoogmerk, met als doelstelling het instandhouden van rijksmonumenten. Deze organisaties moeten voldoende professionele deskundigheid hebben en minimaal 20 rijksmonumenten bezitten. Zij worden als zodanig aangewezen door de minister. Het fenomeen goedgekeurde stichting verdwijnt daarmee van het toneel. Hoofdcategorie woonhuizen en boerderijen zonder agrarische funktie; Als woonhuis worden gekwalificeerd gebouwen die oorspronkelijk als woning zijn gebouwd dan wel nu primair voor bewoning worden gebruikt. Uitgezonderd worden hier, ook als ze voor bewoning worden gebruikt, kerkgebouwen, kastelen, buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens en gemalen. Deze uitzondering is gemaakt vanwege de omvang, struktuur en afwerkingsgraad van laatstgenoemde monumenten. De vraag is nu of de huidige redengevende omschrijvingen voldoende duidelijkheid geven aangaande de voor het Brim relevante typering van het monument. De jaarlijkse landbouwtelling van het ministerie van LNV wordt gehanteerd om te bepalen of een boerderij wel of niet een agrarische funktie heeft. De subsidie faciliteit voor deze categorie bestaat uitsluitend uit een door het NRF per direct verstrekbare laagrentende lening (30 jaar) - de Restauratiefondshypotheek) - ter grootte van 70% van de door de belastingdienst (Bureau Belastingdienst Monumentenpanden) vastgestelde bedrag aan onderhoudskosten, met een maximum van per monument. Dat laatste wil dus zeggen dat wanneer een gebouw met één monumentennummer gerestaureerd wordt en verbouwd tot 25 appartementen, er dan over die 25 wooneenheden in principe 1x 0,25 mio aan lening te verdelen zal zijn. Ik kan mij voorstellen dat bij schrijnende gevallen er gekozen zal worden voor een ruimere hantering van de restauratiefondshypotheek-faciliteit. Bij Brim-gevallen waar de fiscus stelt dat er voor de eigenaar geen fiscaal aftrekbare onderhoudskosten aan de orde zijn (eigenaar geen belastingplicht dan wel sprake van een nieuwe bron), dan geldt er een laagrentende lening van 100% van de ook in die gevallen door de fiscus dan uitsluitend ten behoeve van het Brim vast te stellen bedrag aan onderhoudskosten fiscaal dus geen relevant gegeven met het zelfde maximum van 0,25 mio per monument. Eigenaren hebben hier derhalve óf de fiscale aftrek van de onderhoudskosten én een laagrentende lening van 70% van de fiscale onderhoudskosten met een maximum van 0,25 mio óf uitsluitend een laagrentende lening van 100% van de fiscale onderhoudskosten met een maximum van 0,25 mio. Het is dus van harte te hopen dat er sprake zal zijn van fiscale aftrek anders is de financiële ondersteuning van de restauratie wel heel dun en daardoor voor de eigenaar een wel erg eenzame gebeurtenis.

4 NB: In het geval een woonhuis dan wel een boerderij zonder agrarische funktie deel uit maken van een complex dan komen deze in aanmerking niet voor deze lening maar voor subsidie tenzij het een woonhuizencomplex is. Om de aanvraag van de lening bij het NRF te kunnen doen is de beslissing van de belastingdienst in zake de hoogte van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten en de monumentenvergunning nodig en mag er in principe nog niet met de werkzaamheden zijn gestart. Tevens vindt er een financiële toetsing plaats, met als gevolg dat wanneer de conclusie is dat onvoldoende zeker wordt bevonden dat de aanvrager aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen,hem alsdan de subsidie in casu de laagrentende lening zal kunnen worden geweigerd. De toekenning van deze leningen per direct vereist dat er steeds voldoende gelden beschikbaar zullen moeten zijn. Hoofdcategorie monumenten niet zijnde een woonhuis of een boerderij zonder agrarische funktie (overige monumenten). Eigenaren van deze objekten komen uitsluitend in aanmerking voor een subsidie. De hoogte van het subsidiepercentage wordt bepaald door het type monument en het wel of niet genieten van fiscale aftrek. Het niet genieten van fiscale aftrek resulteert in een 10% hoger subsidiepercentage. Overzicht subsidiepercentages; Kerkgebouwen: 55% dan wel 65%; Kastelen, buitenplaatsen, landhuizen, molens en gemalen: 50% dan wel 60%; Overige monumenten; 40% dan wel 50%. In alle gevallen geldt dat de subsidie wordt toegekend op basis van een instandhoudingplan voor een periode van 6 jaar en berekend over de vastgestelde instandhoudingkosten. De subsidie wordt in 6 gelijke jaartermijnen via het NRF beschikbaar gesteld. Per subcategorie geldt er een maximum bedrag aan subsidiabele kosten. Deze maxima zijn een nieuw gegeven en behelzen een aanzienlijke verschraling ten opzichte van de Brrm situatie. In geval van een complex is de hoofdfunktie bepalend voor het van toepassing zijn van de financiering dan wel de subsidiefaciliteit. In geval van een complex historische buitenplaats is de funktie van het landhuis bepalend. Een woning die dan onderdeel van dit complex uitmaakt valt dan onder de subsidieregeling. Vervolgens geldt dan voor ieder onderdeel het voor die categorie relevante subsidiepercentage, bijvoorbeeld in geval van een koetshuis dan 40 resp. 50% subsidie. Overzicht van de maxima voor de verschillende categorie monumenten; Woonhuizen en boerderijen z.a.f Kastelen, landhuizen, kerken Molens, gemalen en overigen De subsidieaanvraag; In principe moet de eigenaar per monument een aanvraagformulier indienen bij de RDMZ. Daarbij moet in ieder geval zijn gevoegd; - een instandhoudingsplan voor de komende 6 jaar; - een bouwkundig inspectierapport dat niet ouder is dan 2 jaar.

5 De aanvraag kan alleen worden ingediend in de periode van 1 april tot 1 september. Toekenning zal geschieden op volgorde van ontvangst bij de RDMZ van de aanvragen en voorzover het budget toereikend is. Als ontvangstdatum geldt het moment waarop er een volledige aanvraag is gedaan. Binnen 13 weken zal de beschikking worden afgegeven. Eerst met ingang van het nieuwe kalenderjaar kan er met de uitvoering van de werkzaamheden worden begonnen. Aansluitend aan de 6 jaarsperiode kan er een nieuwe subsidieaanvraag worden ingediend. De uitbetaling zal hoogstwaarschijnlijk geschieden in de vorm van een rekening-courant en op basis van declaraties voorzien van originele facturen. Overgang en invoering. Voor de hoofdcategorie woonhuizen en boerderijen zonder agrarische funktie geldt als invoeringsdatum 1 januari Voor de overige monumenten zal het Brim gefaseerd worden ingevoerd. Overzicht van de instroomcategorieën (CBS categorieën); 2006 molens, kastelen, buitenplaatsen, landhuizen, horeca-instellingen Boerderijen, woonhuizen, weg- en waterwerken 2008 Openbare gebouwen, verdedigingswerken, liefdadige instellingen en losse objekten kerken en kerkelijke onderdelen. Voor de Brrm en Brom gelden in deze overgangsbepalingen. Tot 1 oktober 2006 kunnen bij gemeenten nog Brrm aanvragen worden ingediend. De eenjarige onderhoudsregeling blijft bestaan voor monumenten die nog niet in het Brim zijn ingestroomd. Beschouwingen. De Brimregeling geeft mij aanleiding tot het maken van de navolgende kanttekeningen: 1. De continuering van de fiscale aftrekfaciliteiten is meer dan ooit van essentieel belang in het kader van de beoogde instandhouding, te meer nu voor een deel van de monumenten de subsidie à fonds perdu geheel is komen te vervallen. Hierbij merk ik op dat de in het kader van de fiscale kostenaftrek voorgeschreven drempel, voor de box I eigen woning rijksmonumenten en m.n. die voor de box III rijksmonumenten, het beoogde reguliere - liefst jaarlijkse onderhoud principieel frustreert. Deze drempel werkt namelijk het opsparen van onderhoudswerkzaamheden in de hand omdat zo de kostenaftrek beperkende werking van de jaarlijkse drempel wordt beperkt. Wanneer de overheid de instandhouding van rijksmonumenten oprecht middels regulier onderhoud wil realiseren dan dienen de genoemde drempels te verdwijnen. 2. Let op; de door het NRF te verstrekken Restauratiefondshypotheek wordt alleen verstrekt wanneer de aanvrager de krediettoets doorstaat. In voldoende mate moet vast staan dat de financiering volledig rond is en dat aan de financiële verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Hiervan kan worden gezegd: Elk nadeel heb z n voordeel. 3. Voor de objekten die het uitsluitend van subsidie moeten hebben is de invoering van de maximum bedragen meer dan zorgelijk. Met name voor die eigenaren van monumenten die in het kader van de BRRM 70% (onbeperkt) van de subsidiabele kosten kregen en waar er meer dient te gebeuren dan regulier onderhoud en die niet kwalificeren voor de restauratie achterstandregeling of dat wel doen maar dan geen prioriteit gegeven wordt. Problemen zullen met name schrijnend zijn daar waar het

6 gaat om door restaurerende instellingen (bijvoorbeeld stadsherstel organisaties) beoogd herstel van de moeilijke (lees commercieel niet haalbare) gevallen. Een voorbeeld moge e.e.a. verduidelijken. Stadsherstel X NV (geen belastingplicht) restaureert een woning voor daarvan is subsidiabel (de restauratieachterstandsregeling is hier niet aan de orde, het minimum wordt niet gehaald)). Ad BRRM; de subsidie bedroeg in dit geval 70% van = Ad BRIM; de subsidie bedraagt (in gelijke termijnen in 6 jaar uit te betalen) in totaal 50% van (max.) = Die maximum bedragen aan subsidiabele kosten zijn misschien nog wel te hanteren bij puur sang regulier onderhoud, waarbij het niet om al te grote bedragen gaat. Echter in de gevallen waar de instandhouding grotere bedragen vergt en het verschil tussen de subsidiabele kosten en de gestelde maxima aanzienlijk is zullen die maxima het gewenste onderhoud frusteren. Eigenaren zullen zich bij hun instandhoudingsinspanning niet gesteund voelen maar in de steek gelaten. Voorts merk hier nog op dat er met de invoering van de BRIM vooralsnog onzekerheid bestaat over de toekenning van subsidie. Met name restaurerende instellingen die tot nu toe met de gemeente afspraken hebben kunnen maken over de toekenning van BRRM subsidiegelden tasten thans weer volledig in het duister met als gevolg frustratie van meerjaren restauratie/onderhoudsplannen. 4. Voorts is een grote zorg de onzekerheid over het beschikbaar komen van voldoende middelen ten behoeve van de monumenten met nog bestaande restauratiebehoeften en de mede daardoor bestaande onzekerheid over de jaarlijks te hanteren selektiecriteria. Er valt zo weinig te plannen. 5. Duidelijkheid dient nog te worden verkregen over de wijze waarop de subsidie verrekend moet worden met de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten. Kan de subsidie naar tijdsgelang worden verrekend of kan er eerst sprake zijn van aftrek nadat de voor 6 jaar toegezegde subsidie volledig is verrekend. 6. Centralisatie van de regeling zal ongetwijfeld moeten resulteren in een vlottere afdoening van de aanvragen. Deze tijdwinst wordt echter weer ongedaan gemaakt door het feit dat pas met de restauratie mag worden begonnen in het jaar volgende op dat waarin de aanvraag is gedaan. Zo mag een eigenaar die op 1 april zijn aanvraag indient en daar binnen 13 weken uitsluitsel over krijgt kan toch pas per 1 januari van het volgend jaar met de werkzaamheden beginnen. Ik pleit er voor om een regeling op te nemen waarbij het mogelijk is om eerder met de werkzaamheden te kunnen starten, bijvoorbeeld wanneer de monumentenvergunning rond is. 7. De BRIM regeling lijkt met name een goede regeling te kunnen zijn voor monumenten die in een goede staat van onderhoud verkeren en waar slechts regulier onderhoud (bijhouden) aan dient te worden verricht, en dan alleen wanneer er een redelijke verhouding bestaat tussen de onderhoudskosten en de verstrekte subsidie. Dat geldt in principe eveneens voor de zogenaamde grootschalige projektenregeling. Voorts dient er voor die monumenten die nog niet toe zijn aan regulier onderhoud een betrouwbare ondersteuning te zijn wanneer daarvoor een onderhoudsinhaalslag wordt gemaakt. Wanneer de maximum subsidiabele bedragen zouden worden afgeschaft dan zouden in feite de grootste problemen getackeld zijn en is er geen aparte grootschalige projektenregeling resp. restauratieachterstandsregeling nodig. De prijs die daarvoor betaald wordt is dat er minder instandhoudingsplannen gehonoreeed zullen kunnen worden. Dat laatste lijkt een politieke keuze te zijn geweest.

7 Voor wat de monumenten betreft die het moeten hebben van de fiscale aftrek en de restauratiefondshypotheek is het gewenst om het maximum van de lening te verhogen tot ten minste weer 1 mio, zeker voor de gevallen waar de fiscus stelt dat er geen fiscale afttrek aan de orde kan zijn. Sedert medio jaren 80 is er een permanente versobering aan de orde. Voor die tijd bestond de fiscale aftrek ook al maar bedroeg de subsidie à fonds perdu 60% van de subsidiabele kosten welke veelal verhoogd werd door de provincie en de gemeente elk met 10%, derhalve resulterend in 80 % subsidie over de subsidiabele kosten. Het is nu dan ook moeilijk te geloven dat men toen ook al klaagde.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Nr. 189 BRIEF

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Nationaal Restauratiefonds Restauratiefinancier sinds 1985 (onafhankelijke) particuliere stichting Behoud van beschermingswaardige panden rijksmonumenten,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 31 Besluit van 16 januari 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve

Nadere informatie

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Brim 2013 Toelichting op de nieuwe regeling Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Programma Korte terugblik Brim, Brim 2011 en overgangsjaar 2012 Belangrijkste wijzigingen Brim 2013 Vragen? Mogen ook tussendoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 10 1. Wij stellen u voor: Het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

Uw brief van. 12 mei 2004

Uw brief van. 12 mei 2004 logoocw De Tweede Kamer der Staten Generaal T.a.v. De Voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 7 juni 2004 DCE/04/25731 Uw brief van 12 mei 2004 Uw kenmerk Sc-04-19 Onderwerp Nieuw

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 708 Besluit van 27 september 2010, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2004/39660 (8142) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Monumentenwet

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 156 Monumentenzorg Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Algemene informatie Restauratiefinanciering

Algemene informatie Restauratiefinanciering Informatiemap deel B Algemene informatie Restauratiefinanciering In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking hebben op de financiering van restauratieprojecten

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen

Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen Notitie Inventarisatie Monumentenzorg Groningen 1 Inleiding: In de cultuurnota 2005-2008 "Stroomversnelling" zijn in programma II "Het verhaal van Groningen" twee beleidsregels vastgelegd: presentatie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 112 LIJST

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN RAPPORTAGE ONDERZOEK NAAR DE RESTAURATIEACHTERSTAND BIJ RIJKSMONUMENTEN COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Project : Onderzoek naar de restauratieachterstand bij rijksmonumenten

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 24 van 2007 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 juli 2007, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 (Provinciaal Blad nr. 33,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

EFFECTMETING MIDDELEN INZAKE RESTAURATIE VAN RIJKSMONUMENTEN

EFFECTMETING MIDDELEN INZAKE RESTAURATIE VAN RIJKSMONUMENTEN EFFECTMETING MIDDELEN INZAKE RESTAURATIE VAN RIJKSMONUMENTEN INHOUDSOPGAVE pagina 1. SAMENVATTING 1 2. INLEIDING 5 3. VOORRAAD MONUMENTEN 6 3.1 Omvang voorraad 6 3.2 Behoefte nieuwe 6 4. BOUWTECHNISCH

Nadere informatie

Een financieringsstructuur voor de acquisitie en exploitatie van rijksmonumenten

Een financieringsstructuur voor de acquisitie en exploitatie van rijksmonumenten Een financieringsstructuur voor de acquisitie en exploitatie van rijksmonumenten Auteur : W.H. van de Wetering Datum : 7 november 2006 Plaats : Loosdrecht Interne begeleiders : Drs. G.J. Iemhoff RC, hoofd

Nadere informatie

de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte te wijzigen als volgt:

de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte te wijzigen als volgt: Regeling van 12 juli 2011 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van monumentenzorg Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Informatieblad Periodiek Instandhoudings Plan 2017 (PIP)

Informatieblad Periodiek Instandhoudings Plan 2017 (PIP) Projectnr.: Objectnr.: Teamnr. : Informatieblad Periodiek Instandhoudings Plan 2017 (PIP) Voor wie? De eigenaar van een rijksmonument die gebruik kan maken van Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 3944 8 september 2017 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Monumenten in Midden-Delfland

Monumenten in Midden-Delfland Monumenten in Midden-Delfland In de gemeente Midden-Delfland staan veel monumenten. Deze geven de diverse dorpskernen ieder hun eigen sfeer en uitstraling. De gemeente Midden-Delfland is Cittaslow gecertificeerd.

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 34, zesde en zevende lid, van de Monumentenwet 1988;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 34, zesde en zevende lid, van de Monumentenwet 1988; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17784 3 september 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 156 Monumentenzorg Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/15 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2011 Besloten door: Gedeputeerde Staten Onderwerp: Provinciaal

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed

Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/78 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 11 oktober

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek Voorwaarden & Kenmerken Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 4 1.1 Het Brim 2013 4 1.2 Voorwaarden & Kenmerken van de lening(en) 6 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 75 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorwaarden & Kenmerken van de Restauratiefondsplus-hypotheek

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorwaarden & Kenmerken van de Restauratiefondsplus-hypotheek STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21000 23 november 2011 Voorwaarden & Kenmerken van de Restauratiefondsplus-hypotheek 1. Waarom dit document? In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Investeren in monumentaal vastgoed. 14 mei 2014

Investeren in monumentaal vastgoed. 14 mei 2014 Investeren in monumentaal vastgoed 14 mei 2014 Monument: lust of last? Lust! Ondernemen in een monument begint bij het Restauratiefonds Instandhouding Nederlandse monumenten; Voor monumenteigenaren; Revolving

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 156 Monumentenzorg Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Titel 5 Stimuleringsregeling monumenten 2012

Titel 5 Stimuleringsregeling monumenten 2012 Verordening van 10 juli 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies ruimte, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van monumentenzorg Gedeputeerde

Nadere informatie

Zorg voor monumentale kerkgebouwen

Zorg voor monumentale kerkgebouwen Zorg voor monumentale kerkgebouwen Algemeen Noord-Brabant is rijk aan religieus erfgoed. Uit het aantal en de verscheidenheid van kerken, synagogen, kloosters, kapellen, abdijen, devotiekapellen en andere

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 81624 24 december 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren.

Met deze brief geef ik aan welke wijzigingen ik in de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten per 2013 wil invoeren. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Concept Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma

Concept Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Concept Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2005-2010 Inleiding Op 16 juni 1997 is het Besluit Rijkssubsidieregeling Monumenten 1997 (Brrm 1997) in werking getreden. In artikel 12 van deze regeling

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

Subsidie instandhouding waardevol voor behoud cultureel erfgoed

Subsidie instandhouding waardevol voor behoud cultureel erfgoed Subsidie instandhouding waardevol voor behoud cultureel erfgoed Inleiding Op Prinsjesdag 216 gaf minister Bussemaker aan de fiscale aftrek voor monumentenpanden af te willen schaffen. De regeling zou namelijk

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. Onderwerp Volgnr. 2015-014 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Groot onderhoud toren Woudrichem 15.0005639 / 2015Z00524 15.0005639 wethouder P. Jorritsma de raad E. Smulders Bouw- en Woningtoezicht

Nadere informatie

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten 12345 9 Als u werkzaamheden aan uw gaat verrichten Bent u eigenaar van een en bent u van plan werkzaamheden aan uw pand te verrichten? Dan kunt u een deel van de kosten misschien aftrekken. In deze folder

Nadere informatie

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Toelichting Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw gemeentelijk monument. Aanvragen kunnen vanaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

Brrm. Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten

Brrm. Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten van 5 oktober 1990, Stb. 529, houdende regelen ten behoeve

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen 2017-2020 Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Discussieavond Hartelijk welkom Uw mening wil de raad graag horen! Wat doet de raad met uw mening? Programma 1. Presentatie door Harrie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR RESTAURATIE IN 2017 DIENEN VAN 1 JULI 2016 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2016 TE WORDEN INGEDIEND LET OP: Uw

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Concordiacomplex Ede

Concordiacomplex Ede Concordiacomplex Ede Even voorstellen Klaas Boeder, adviseur Instandhouding Monumenten Ruim 30 jaar werkzaam in de monumentenzorg o.a. Provincie Gelderland, Monumentenwacht Expertise historische dakbedekkingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; Raadsgriffie ONTWERP-BESLUIT II De RAAD van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; gelet op titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-sprogramma 2001-2006. Statenvergadering 10 mei 2001 Agendapunt: 7 1. Wij stellen

Nadere informatie

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen Fiscale voordelen, subsidies en leningen Financieel wegwijs in de monumentenwereld Wonen in een historisch pand is een droom van velen. Niet alleen vanwege de tastbare sporen van het verleden, maar ook

Nadere informatie