Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)"

Transcriptie

1 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De voertaal van de opleiding en de cursussen die hier onderdeel van zijn is Nederlands. Engelstalig materiaal kan onderdeel uitmaken van de cursus. A. Bijzonderheden ten aanzien van de propedeuse: a. Verplichtingen. Het propedeusegetuigschrift wordt afgegeven wanneer de student ten minste 60 EC propedeutische cursussen heeft afgerond conform de OER 1. b. Keuzes in de propedeuse. De student heeft de mogelijkheid bij het bepalen van zijn opleidingsplanning de keuze te maken of hij een studietempo van 15, 20 of 30 EC wenst te volgen. Voor elk studietempo is een aanbevolen programmavolgorde opgesteld. c. Toelichting op wijzigingen. De propedeuse (opleidingsjaar B1) is herkenbaar als een afgerond geheel waarin inleidingen over alle rechtsgebieden worden gegeven. Het vaardighedenonderwijs in de propedeuse is in de inleidende cursussen geïntegreerd. Vanwege het inleidende karakter van de propedeuse en vanwege de opbouw in het vaardighedenonderwijs kennen de cursussen vrijwel allemaal een vast instroommoment. De uitzondering hierop is Inleiding internationaal recht met een variabel instroommoment. Nog meer flexibiliteit ontstaat doordat er twee instroommomenten per jaar zijn voor de opleiding, door het al dan niet combineren van (parallel aangeboden) cursussen en doordat sommige cursussen twee keer per jaar worden aangeboden. De propedeuse ziet er schematisch als volgt uit, op basis van 30 EC/jaar: Inleiding recht 10 EC Inleiding Strafrecht 10 EC Inleiding Staatsrecht 5 EC Inleiding Bestuursrecht 5 Inleiding Privaatrecht 10 EC Metajuridica 1 5 EC Inleiding Internationaal recht 5 EC Inleiding Europees Recht 5 EC Metajuridica 2 5 EC Gearceerde cursus wordt in youlearn ingevoerd met ingang van september Als gevolg van de overgang naar het nieuwe bachelorprogramma is het totaal aantal studiepunten van de opgenomen verplichte propedeusecursussen meer dan 60 EC. In deze uitvoeringsregeling is hiervoor een overgangsregeling opgenomen.

2 Behalve bij de combinatie Inleiding recht en Inleiding Staatsrecht wordt er tijdens één tentamenperiode maximaal 10 EC tegelijk getentamineerd. Bij Inleiding recht is gekozen voor programmering van Inleiding Staatsrecht in het tweede kwartiel zodat studenten in de gelegenheid zijn eerst kennis te maken met het recht en de wijze van studeren alvorens te beslissen of zij in dat semester 15 EC willen behalen. In de propedeuse is in alle cursussen vaardighedenonderwijs geïntegreerd zodat een basisleerlijn vaardigheden ontstaat. Om de eindtermen van de bachelor te behalen, dienen de navolgende vaardigheden te worden aangeleerd: juridische bronnen zoeken, raadplegen en selecteren, juridische teksten lezen en begrijpen, wetteksten en jurisprudentie analyseren (Plan vaardigheden, Reumers 2016). In Inleiding recht wordt kennis gemaakt met vaardigheden. In de volgende cursussen (onder d.) worden vaardigheden geïntroduceerd en - met name in de grote cursussen - verdiept. d. Overgangssituatie en wederzijds uitsluitende cursussen De vernieuwing van de propedeuse neemt een aanvang in het academisch jaar In dat jaar worden de navolgende cursussen vervangen: Cursus uit curriculum code EC s Nieuwe cursus code EC s Basiscursus recht R ,6 Inleiding recht RB Inleiding strafrecht R ,6 Inleiding strafrecht RB Inleiding staatsrecht R ,3 Inleiding staatsrecht RB Inleiding bestuursrecht R ,3 Inleiding bestuursrecht RB Inl. internationaal recht R ,3 Inleiding internationaal recht RB Juridische vaardigheden 1 R ,3 - (zie overgangsregeling) De vakinhoudelijke inhoud van de nieuwe cursussen is vergelijkbaar met die van de gelijknamige voorgangers zodat vervanging één op één plaatsvindt. Daarmee zijn de genoemde cursussen tevens wederzijds uitsluitend. Voor de vervanging van Juridische vaardigheden 1 (hierna: JV1) door het vaardighedengedeelte binnen de nieuwe cursussen is een overgangsregeling getroffen. Deze is hierna beschreven. e. Overgangsregeling vaardighedenonderwijs propedeuse na september 2016 In deze overgangsregeling worden drie situaties onderscheiden van studenten die oude en nieuwe propedeusecursussen zullen hebben gevolgd. De nieuwe cursussen zijn te onderscheiden doordat zij een omvang hebben van 5 of 10 EC (tegenover 4,3 of 8,6 EC voor oude cursussen). Het onderscheiden van deze drie situaties is er op gericht dat de student uiteindelijk voldoende vaardighedenonderwijs zal genieten, ofwel door het volgen van JV1 ofwel door het volgen van nieuwe cursussen met daarin een geïntegreerd en geëxpliciteerd vaardighedendeel: Situatie 1. de student heeft JV1 niet behaald, is bijna klaar met propedeuse althans zal niet of nauwelijks cursussen volgen met een geïntegreerd vaardighedendeel Regel: de student die bij afronding van zijn propedeuse minder dan 15 EC propedeusecursussen (excl. Inleiding recht) met een geïntegreerd vaardighedendeel heeft behaald, moet JV1 behalen. Situatie 2. de student heeft JV1 niet behaald en moet nog een aanzienlijk deel van de propedeuse volgen. Regel: De student die bij afronding van zijn propedeuse tenminste 15 EC nieuwe propedeusecursussen met een geïntegreerd vaardighedendeel (excl. Inleiding recht) heeft behaald, behoeft JV1 niet meer te behalen. Situatie 3. De student heeft JV1 reeds behaald en voldoet daarmee aan de eisen van de eindtermen in de propedeuse op vaardighedengebied. Als door toepassing van bovenstaande regels een puntenoverschot ontstaat, kan dit in de vrije ruimte worden ingebracht voor zover die daartoe ruimte biedt. Subsidiair kan het puntenoverschot worden 2

3 ingebracht voor één van de metajuridische cursussen (Rechtsgeschiedenis 1, Recht als wetenschap, Rechtsfilosofie, Recht en Samenleving) indien die nog niet alle zijn behaald. Het inbrengen voor een metajuridische cursus mag niet leiden tot een tekort. 3 Indien het met toepassing van deze regels niet mogelijk is om een overschot te repareren, kan door of namens de decaan in samenspraak met de commissie voor de examens 2 een individuele regeling worden getroffen. - ingangseisen / eisen voor deelname aan propedeusecursussen - Voor alle propedeusecursussen is het voorafgaand volgen van de cursus Inleiding recht nadrukkelijk aanbevolen. - Het volgen van de propedeusecursussen in de aanbevolen programmavolgorde wordt nadrukkelijk geadviseerd. B. Bijzonderheden ten aanzien van de postpropedeuse: a. Keuzes in de postpropedeuse. De postpropedeuse biedt keuzemogelijkheden in de vrije ruimte, zie verder onder D. b. wijzigingen in de samenstelling van de postpropedeuse en gevolgen voor studenten: De bachelorherziening heeft in de OER nog geen wijzigingen tot gevolg in de postpropedeuse. De gefaseerde invoer hiervan zal van start gaan in c. overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Ten aanzien van de in de OER opgenomen cursussen, die een revisie van een oudere versie zijn, geldt dat deze oude versie in plaats van de gereviseerde cursussen ingebracht kan worden. Deze regeling is van toepassing als geen specifieke regeling is opgenomen. d. Oudere wijzigingen en overgangsregelingen 1. Overeenkomstenrecht en Verbintenissenrecht (wijziging OER ) De cursus Overeenkomstenrecht (4,3 EC) is vervangen door Overeenkomstenrecht (8,6 EC). De cursus Verbintenissenrecht (8,6 EC) is vervangen door de cursus Aansprakelijkheidsrecht (4,3 EC). Studenten die de cursussen Overeenkomstenrecht (4,3 EC) en Verbintenissenrecht (8,6 EC) hebben afgerond kunnen deze cursussen inbrengen voor de cursussen Overeenkomstenrecht (8,6 EC) en Aansprakelijkheidsrecht (4,3 EC). 2. Economiecursussen a. Studenten die vóór 1 september 2005 stonden ingeschreven voor de cursus Economie voor niet economen (E34112), of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen, kunnen deze cursus inbrengen in plaats van de cursussen Rechtsfilosofie, Recht als wetenschap, Personen- en familierecht of Juridische gespreksvaardigheden. b. Studenten die de cursus Balans en resultatenrekening voor niet-economen én de cursus Inleiding Nederlandse economie beiden hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen dan wel hiervoor compensatie hebben gekregen op grond van overgangsmaatregelen 1 t/m 6 van de uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo Rechtsgeleerdheid ongedeelde opleiding, kunnen beide cursussen inbrengen in plaats van de cursussen 2 Waar gesproken wordt over de Commissie voor de Examens (CvE) wordt bedoeld de Commissie voor de Examens van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen.

4 Rechtsfilosofie, Recht als wetenschap, Personen- en familierecht of Juridische gespreksvaardigheden. 4 c. Studenten die de cursus Economie voor niet-economen, Balans en resultatenrekening voor nieteconomen én/of de cursus Inleiding Nederlandse economie niet op een van deze manieren kunnen inbrengen, kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de Commissie voor de examens. Voor deze studenten wordt zo mogelijk een individuele regeling getroffen. 3. De volgende cursussen maken geen onderdeel meer uit van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid en kunnen in de vrije ruimte van de bacheloropleiding worden ingebracht. Huurrecht 4,3 studiepunten Verzekeringsrecht 4,3 studiepunten Rechtspersonenrecht 2 4,3 studiepunten Studenten die vóór 1 september 2005 voor een of meer van deze cursussen stonden ingeschreven, dan wel deze reeds hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen, kunnen kiezen voor inbreng daarvan in de vrije ruimte van de bacheloropleiding of inbreng als keuzevak in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. 4. Studenten die vóór 1 september 2007 de cursus Criminologie hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen kiezen voor inbreng van deze cursus in de vrije ruimte van de bacheloropleiding of inbreng als keuzevak in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid als inschrijving voor 1 september 2005 heeft plaatsgevonden. De cursus Criminologie is wederzijds uitsluitend met de cursus Criminologie (elektronische versie). 5. Studenten die vóór 1 september 2008 de cursus Belastingrecht hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen kiezen voor inbreng van deze cursus in de vrije ruimte van de bacheloropleiding of inbreng als keuzevak in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid als inschrijving voor 1 september 2005 heeft plaatsgevonden. 6. Studenten die vóór 1 september 2015 de cursus Consumentenrecht hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen kiezen voor inbreng van deze cursus in de vrije ruimte van de bacheloropleiding. 7. Studenten die vóór 1 juli 2010 de cursus Europakunde (4,3 EC) hebben besteld of afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen deze cursus inbrengen voor de cursus Recht als wetenschap (4,3 EC). 8. Studenten die vóór 1 juli 2010 de cursus Juridische vaardigheden 2 (4,3 EC) hebben besteld of afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen deze cursus inbrengen voor de cursus Bachelor essay (4,3 EC). 9. Studenten die vóór 1 juli 2010 de cursus Rechtssociologie hebben besteld of afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen deze cursus inbrengen voor de cursus Europees recht (4,3 EC). 10. Studenten die vóór 1 september 2016 de cursus Socialezekerheidsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht, Rechtsgeschiedenis 2 of Belastingrecht hebben afgerond of hiervoor een vrijstelling hebben gekregen kunnen kiezen voor inbreng van deze cursus in de vrije ruimte van de bacheloropleiding of inbreng als keuzevak in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid als inschrijving voor 1 september 2015 heeft plaatsgevonden. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau - Aansprakelijkheidsrecht (R35281*) - Verbintenissenrecht (R20262*)

5 5 - Bachelor Essay (R13221) - Juridische vaardigheden 2 (R44211) - Belastingrecht (R32322*) - Belastingrecht (R18311) - Belastingrecht voor juristen (R18392*) - Belastingrecht voor niet juristen (R43251*) - Bestuursrecht (R36252*) - Bestuursrecht (R R36213) - Bestuursrecht voor BBW-studenten (R36212) - Gedragingen openbaar bestuur 1 (R09221*) - Gedragingen openbaar bestuur 2 (R18221*) - Constitutioneel recht (R16262*) - Staatsrecht centrale overheid (R16232*) - Economie voor niet-economen (E34112) - Inleiding in de Nederlandse economie (E01131*) - Balans- en resultatenrekening voor niet-economen (E21111) - Europees recht (R14211) - Europees recht (R10311) - Formeel strafrecht (R37292*) - Strafrechtspleging 1 (R11225*) - Dwangmiddelen (R27214) - Inleiding bestuursrecht (RB0102) - Inleiding bestuursrecht met elektronisch werkboek (R28121*) - Inleiding bestuursrecht (R07111*) - Inleiding criminologie (R15211) - Criminologie (R34311) - Criminologie: elektronische versie (R48311) - Inleiding internationaal recht (RB0202) - Internationale aspecten van recht (R19211) - Inleiding internatioaal recht (R19271*) - Inleiding privaatrecht (R02132*) - Inleiding privaatrecht (R02113) - Inleiding privaatrecht deel 1 (R14115) - Inleiding privaatrecht deel 2 (R16115) - Inleiding privaatrecht verkorte versie (R13111) - Inleiding privaatrecht aanvullende versie (R17112) - Inleiding recht (RB0004) - Basiscursus recht (R01162*) - Inleiding staatrecht (RB0002) - Inleiding staatsrecht (R05161*) - Inleiding strafrecht (RB0104) - Inleiding strafrecht (R10192*) - Inleiding strafrecht (R74122*) - Integratiepracticum (R49312) - Pleiten voor juristen (R47311) - Juridische vaardigheden 1 (R26131*) - Juridische vaardigheden (R31211) - Juridische vaardigheden 2 (R44211) - Juridische vaardigheden (R31211) - Materieel strafrecht (R38282*) - Strafrechtspleging 2 (R30225*) - Penitentiair recht (R24214) - Overeenkomstenrecht (R04272*) - Overeenkomstenrecht (R01271*) - Personen- en familierecht (R17271*) - Personen- en familierecht 1 (R17211) - Personen- en familierecht 2 (R15311) - Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursrecht (R R36213) (R16361*) - Rechtspersonenrecht 1 (R06291*) - Ondernemingsrecht (R21281*) - Rechtspersonenrecht 2 (R07391*) - Ondernemingsrecht (R21281*) - Recht als wetenschap (R04121) - Academische vaardigheden (R04111) * = en voorgangers Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. - Voor het Integratiepracticum kan niet ingeschreven worden voordat ten minste 160 studiepunten van de bacheloropleiding zijn afgerond. Voor het Integratiepracticum kan niet ingeschreven worden voordat het Bachelor essay succesvol is afgerond.

6 6 - Voor de Open module kan niet worden ingeschreven voordat de propedeuse is afgerond en daarnaast tenminste 65 studiepunten in de postpropedeusefase zijn behaald dan wel via vrijstelling verkregen. De Open Module kan alleen worden ingebracht in de vrije ruimte. - Voor het Bachelor essay kan niet ingeschreven worden voordat tenminste 145 studiepunten van de bacheloropleiding zijn behaald, waarbij in ieder geval de volgende cursussen met goed gevolg dienen te zijn afgerond: Overeenkomstenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht, Rechtsbescherming tegen de overheid, Formeel strafrecht, Materieel strafrecht, alsmede Juridische vaardigheden 1. - Voor Juridische gespreksvaardigheden is inschrijving pas mogelijk nadat de propedeuse is afgerond. - Voor de Zomerschool: Recht in Europa is inschrijving pas mogelijk nadat de propedeuse is afgerond. Voorafgaande toestemming Voor de volgende cursussen is inschrijving pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de faculteit. - de cursus Juridische gespreksvaardigheden - de cursus Open module 1 - de cursus Open module 2 - de cursus Zomerschool: Recht in Europa - de cursus Integratiepracticum - de cursus Bachelor Essay C. Bijzonderheden ten aanzien van de afstudeerrichtingen / varianten van de opleiding: welke varianten of afstudeerrichtingen zijn er in de bacheloropleiding De bacheloropleiding wordt afgerond in de reguliere variant van 180 EC, of middels een verkorte bacheloropleiding via de vrijstellingsregeling. bijzonderheden ten aanzien van de afstudeeropdracht / scriptie De eindopdracht van de bacheloropleiding bestaat uit voltooiing van het Bachelor Essay en het Integratiepracticum. D. Bijzonderheden ten aanzien van de vrije ruimte: De omvang van de vrije ruimte bedraagt 21,5 EC. De vrije ruimte kan worden ingevuld met overige cursussen uit het OU-aanbod en/of met een of meer van de juridische cursussen uit het onderdeel vrije ruimte van de OER De vrije ruimte kan (deels) in aanmerking komen voor vrijstellingen conform het Beleidskader voor vrijstellingen van de Commissie voor de Examens. De Commissie Vrijstelling en Toelating kan aan een student toestaan om mastercursussen uit de op de bachelor aansluitende master(s) op te nemen in de vrije ruimte van de bacheloropleiding. Deze tellen dan niet meer mee in het studiepad van de master. De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden de mogelijkheid tot het inbrengen van maximaal 15 studiepunten aanschuifonderwijs in de vrije ruimte (zie verder onder E). E. Inbreng cursussen in de opleiding: Individuele overgangsregelingen De Commissie Vrijstelling en Toelating kan op voordracht door of namens de decaan een individuele overgangsregeling treffen. Elders in Nederland gevolgd hoger onderwijs met toestemming van de opleiding (aanschuifonderwijs) 1. Voor aanschuifonderwijs zal pas toestemming worden verleend, nadat de propedeuse is afgerond. 2. De student moet voordat hij de cursus aan de andere universiteit gaat volgen schriftelijk

7 7 toestemming vragen voor de inbreng van een bepaalde cursus in een bepaalde opleiding. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de opleiding van de desbetreffende faculteit. 3. De opleiding zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt bij een toewijzing altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. 4. De toestemming bedoeld onder punt 1. geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OUopleiding. 5. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorgdragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. 6. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit tezamen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitende examen van de opleiding. De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen biedt de volgende mogelijkheden van aanschuifonderwijs binnen de genoemde voorwaarden: - Alleen juridische bachelorcursussen van andere juridische faculteiten die niet geheel of gedeeltelijk overlappend zijn met cursussen van de Open Universiteit, of die de inhoud van een OU-cursus vanuit een andere invalshoek presenteren, komen in principe voor aanschuifonderwijs in aanmerking, mits uiteraard met voorgaande toestemming van de opleiding. P.A.O.-cursussen zijn niet toegestaan als aanschuifonderwijs. - Aanschuifonderwijs kan uitsluitend worden ingebracht in de vrije ruimte voor maximaal 15 studiepunten. In het buitenland gevolgd hoger onderwijs Bijzondere vormen van aanschuifonderwijs: FernUniversität Hagen en Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Studenten Rechtswetenschappen kunnen voor aanschuifonderwijs ook gebruik maken van juridische cursussen van de FernUniversität Hagen en de UNED. De algemene regels voor aanschuifonderwijs zijn van toepassing. Fernuniversität Hagen. De catalogus voor het wintersemester (inschrijvingsperiode: 15 mei tot 15 juni) en voor het zomersemester (inschrijvingsperiode: 1 december tot 15 januari) van deze Duitse universiteit voor afstandsonderwijs is aan te vragen bij: FernUniversität-Gesamthochschule, Studentensekretariat, Konkordiastrasse 5, Hagen telefoon: (0049) 2331/ Universidad Nacional de Educatión a Distancia (UNED) Informatie te bevragen bij: Facultad de Derecho Calle Obispo Trejo, s/n C.P.: F. Bijzonderheden ten aanzien van het bachelorexamen: wanneer wordt het bachelorgetuigschrift afgegeven (verplichtingen student)

8 8 Het bachelorgetuigschrift wordt afgegeven wanneer de student conform de OER aan zijn verplichtingen heeft voldaan; te weten het behalen van ten minste 60 EC propedeuse danwel het verkrijgen van vrijstelling(en) hiervoor, ten minste 86 EC verplichte vakken en 34 EC vrije ruimte en de eindopdracht. Minimaal 25% van de bacheloropleiding dient bij de OU te zijn gevolgd, waarvan het Integratiepracticum onderdeel uitmaakt. stageverplichtingen Er gelden geen stageverplichtingen voor de bacheloropleiding. zomerscholen De Zomerschool: Recht in Europa van 4,3 EC is opgenomen in de OER en kan als keuzevak worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding. compensatorische regeling Van de door de CVE vastgelegde compensatorische regeling zijn de volgende cursussen uit de propedeuse uitgezonderd: Basiscursus recht Juridische vaardigheden 1 Recht als wetenschap In de postpropedeusefase zijn van deze regel uitgezonderd alle verplichte cursussen. Dat betekent dat de compensatieregeling in deze fase alleen van toepassing is op de cursussen in de vrije ruimte. (Summa) Cum laude Bij afgifte van een eindgetuigschrift voor de bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit kunnen de volgende judicia worden toegekend: a. Met lof (cum laude). b. Met de hoogste lof (summa cum laude). Dit is vastgelegd in het beleidskader voor het toekennen van judicia bij de afgifte van eindgetuigschriften. geldigheidsduur behaalde certificaten De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid bedoeld in artikel 5.2 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is 12 jaar. De beperkte geldigheid is niet van toepassing op cursussen die reeds voor de datum van publicatie van de beperking (1 juli 2009) zijn besteld of behaald. geldigheidsduur afgegeven vrijstellingen / meenemen vrijstellingen naar een andere variant of afstudeerrichting De geldigheidsduur van een vrijstelling is 12 jaar, vanaf het afgiftemoment van de vrijstellingsbeschikking. De beperkte geldigheid is niet van toepassing op cursussen waarvoor voor 1 juli 2009 vrijstelling is verleend. G. Bijzonderheden ten aanzien van de omzetting van een bestaand studiepad naar een studiepad op grond van de OER : omvang nieuwe cursussen in relatie tot studiepad

9 9 Zoals omschreven in het Opleidingsplan 2016 (bijlage) is de opleiding opgebouwd uit drie opleidingsjaren, B1, B2 en B3, ieder van 60 studiepunten. Uitgangspunt bij het aanbieden is steeds een nominaal studietempo van 30 EC maar ook varianten van 15 of 20 studiepunten per jaar zullen goed studeerbaar zijn. De schema s daarvoor voor de propedeuse zijn gereed. Voor de latere jaren B2 en B3 nog niet. Eerst met ingang van september 2017 zal een begin worden gemaakt met het invoeren hiervan. De nieuwe bachelorcursussen hebben een omvang van 5, 7,5 of 10 EC, waarin de leerlijn van het vaardighedenonderwijs is geïntegreerd. De overgangsregeling vaardighedenonderwijs propedeuse na september 2016 staat vermeld onder A. Omvang nieuwe cursussen in relatie tot studiepad Cursussen met een omvang van 4,3 studiepunten kunnen worden ingebracht op gelijknamige cursussen in de OER met een omvang van 5 studiepunten. Er worden geen studiepunten cadeau gegeven (4,3 studiepunten is géén 5 studiepunten). mogelijkheden om tot 180 studiepunten te komen Aan het eind van de bacheloropleiding, voor aanvang van de eindopdracht, wordt gekeken hoeveel studiepunten benodigd zijn om op het exacte aantal van 180 benodigde studiepunten uit te komen. Er wordt vervolgens per student een individuele opdracht samengesteld, onder de noemer Capita Selecta, in grootte variërend van 0,1 EC tot 4,9 EC, zodat de student uiteindelijk op de 180 EC uitkomt, die benodigd zijn voor het diploma. H. Hardheidsclausule In die gevallen waarin deze regeling niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorziet wordt door of namens de decaan beslist.

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 U2016/XXXX

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2015/03287 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Bedrijfskunde (Bachelor of Science in Business Administration) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan)

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan) Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Management (Master of Science in Management) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In het onderwijsmateriaal

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen UITVOERINGSREGELING 2016-2017 WO-BACHELOROPLEIDING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN (BSC) (BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCES) FACULTY MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY Naam opleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl STUDIEGIDS rechtswetenschappen bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 04 Kenmerken van de studie 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Overgangsregeling Fiscaal recht

Overgangsregeling Fiscaal recht Overgangsregeling Fiscaal recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal opleiding Fiscaal recht...2 2. Uitgangspunten van de overgangsregeling...3 3. Uitwerking van de overgangsregeling...4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS bachelor - master rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 06 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03008 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist.

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Het Open bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid 2013-2014 Februari 2014 Gemeenschappelijke Service Organisatie Administratie en onderwijslogistiek Eén van de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit is

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen uitlopende programmering

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen uitlopende programmering U2016/03009 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen uitlopende programmering Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde mogelijkheid voor inschrijving voor een cursus binnen de opleiding:

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS Programma Inleidende blok verplicht 30 ECTS (niveau 1) RGBG00300 Grondslagen van het recht 15 ECTS RGBG00120 Inleiding privaatrecht 5 ECTS RGBG00220 Inleiding staats- en bestuursrecht 5 ECTS RGBG00420

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie