WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2016 (FY16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2016 (FY16)"

Transcriptie

1 WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2016 (FY16) Aan: Adviescommissie en Stuurgroep Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur Van: OCLC Versie: 1.4 Datum

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. DE MIGRATIE VAN HET GGC NAAR WORLDCAT Internationalisering en standaardisatie MARC 21 ALS CATALOGISEERFORMAAT WorldCat GGC synchronisatie COMPLETEREN VAN DE SYNCHRONISATIE VAN BIBRECORDS ONLINE SYNCHRONISATIE VAN BEZITSGEGEVENS ( LOCAL HOLDING RECORDS ) INTEGREREN VAN DRUKKERSTHESAURI IN GGC / WORLDCAT Managementinformatie GROEPSRAPPORTEN IN WORLDCAT 8 3. GGC-ONTWIKKELINGEN GGC-ontwikkelingen voor UKB en OB GGC ALS DIGITALISERINGSREGISTER GGC Ontwikkelingen voor Openbare Bibliotheken OPNEMEN LOKALE TREFWOORDEN EN SYSTEMATISCHE CODES OP ALGEMEEN NIVEAU 9 4. IBL EN DOCUMENTLEVERING Evaluatie en aanpassing van de IBL Managementinformatie PRO MEMORIE Onderwerpsontsluiting geografische namen Onderwerpsontsluiting: GTR en FAST UKB TRANSITIE EN GII WERKPLAN IN FY

3 1. Inleiding Dit werkplan is opgesteld voor het Consortium GII en beschrijft de activiteiten die OCLC in het kader van de samenwerking met het GII Consortium voornemens is uit te voeren in de periode juli 2015 juli Daar waar de verwachting is dat de activiteiten zullen doorlopen in volgende jaren, is dit aangegeven. In versie 1.4 van het Werkplan Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur juli 2015 juli 2016 zijn de opmerkingen die de Werkgroep Kwaliteit Databank heeft gemaakt tijdens de vergadering van 1 mei 2015, de opmerkingen die de Adviescommissie GII heeft gemaakt tijdens de vergadering van 8 mei 2015, de opmerkingen die de Stuurgroep GII heeft gemaakt tijdens de vergadering van de stuurgroep op 29 mei 2015, en de opmerkingen van de Adviescommissie GII ontvangen op 7 september 2015, verwerkt. Per kwartaal wordt door OCLC gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten in dit werkplan. 2

4 2. De migratie van het GGC naar WorldCat Om de migratie naar WorldCat mogelijk te maken zijn standaardisatie en internationalisering in het GGC gewenst. De activiteiten in dit werkplan, zoals de standaardisatie op MARC 21 en de introductie van RDA, zijn hulpmiddelen die de integratie met én de overgang naar WorldShare gemakkelijker maken. Het GGC zal nog een aantal jaren blijven functioneren als een platform naast WorldCat. Het GGC functioneert dan als een metadatahub, de eerste opvang voor het standaardiseren van metadata richting WorldCat. Daarnaast blijft het GGC de komende tijd functioneren als een landelijke metadatabron voor andere diensten van bibliotheken, zoals NCC/PiCarta, NCC/IBL en Bibliotheek.nl. In het kader van de migratie naar WorldCat zijn de volgende deelactiviteiten onderscheiden: 1. Internationalisering en standaardisatie van regelgeving en formaat 2. WorldCat GGC synchronisatie 2.1 Internationalisering en standaardisatie MARC 21 als catalogiseerformaat MARC 21 als catalogiseerformaat in het GGC en een bijbehorend databaseformaat waardoor een consistent formaat met mogelijkheid tot uitbreiding van (sub)velden kan worden ingevoerd en waardoor de uitwisseling van metadata tussen GGC en WorldCat verbeterd wordt. De invoering geschiedt gefaseerd. Na elke fase vindt een doorgaan ja/nee evaluatie plaats met de Adviescommissie GII. Dit omdat de relevantie van deze activiteit kan veranderen in het licht van de UKB transitie. FY16-FY18 Redenen om over te gaan op MARC 21 als catalogiseerformaat in het GGC zijn de behoefte aan standaardisatie en internationalisering en de verbetering van de uitwisseling van de metadata tussen GGC en WorldCat. Het Pica3-formaat wordt stapsgewijs vervangen door het MARC 21-formaat als catalogiseerformaat en het database formaat Pica+ wordt vervangen door een databaseformaat dat nauwer aansluit op het MARC 21 formaat dan het huidige formaat. Per blok wordt een specificatie opgesteld aan de hand waarvan de conversie en de terugconversie worden gebouwd, en de indexen, de match & merge en de import naar en export vanuit het GGC worden aangepast. Tevens worden de Richtlijnen voor catalogiseren in het GGC geactualiseerd. In het eerste blok worden alle Pica-kmc s vervangen die naar een MARC 21 tag voor annotaties (5XX kmc s) kunnen worden omgezet. Hiervoor wordt het formaat aangepast, de GGC-database geconverteerd en de bijbehorende documentatie gepubliceerd. Werkgroep Kwaliteit Databank en de Adviescommissie GII stemmen in met het voorstel van OCLC voor de vervolgstappen in het project. 3

5 De KB heeft haar scripts en style sheets kunnen aanpassen, zodat deze met het nieuwe formaat kunnen werken en hun processen voor, onder andere de digitaliseringsstraat, niet vast zullen lopen. NBD Biblion stemt in met de aangepaste uitvoer, zodat hun processen door kunnen lopen en zij kunnen blijven leveren aan de openbare bibliotheken. Planning FY16 Het Pica-formaat voor de annotaties wordt vervangen door het MARC 21-formaat op de GGC Acceptomgeving. De GGC Accept database wordt geconverteerd. Datum configuratie Accept-omgeving gereed: 6 oktober 2015 Datum database conversie op Accept gereed: 13 oktober 2015 GGC-gebruikers kunnen op GGC-accept de aanpassingen in het formaat controleren en testen en de toepassingen beoefenen. Datum controle, test en rapporteren aan OCLC: 13 oktober december 2015 Het Pica-formaat voor de annotaties wordt vervangen door het MARC 21-formaat op de GGC Productieomgeving. De GGC Productie database wordt geconverteerd. GGC-bibliotheken catalogiseren annotaties met het MARC 21 formaat. Datum configuratie Productie-omgeving gereed: 8 december 2015 Startdatum catalogiseren in MARC 21 met annotaties: 8 december 2015 Datum database conversie op Productie gereed: 19 januari 2015 De aanpak en het resultaat van het project worden binnen OCLC en met de GII geëvalueerd. Deze evaluaties resulteren in besluitvorming over het vervolg van het project. Datum projectevaluatie door OCLC afgerond: 28 januari 2016 Datum besluitvorming over vervolg afgerond: 1 maart WorldCat GGC synchronisatie Completeren van de synchronisatie van bibrecords De GGC-collectie is geladen in WorldCat zodat deze in principe vindbaar is in WorldCat.org of WorldCat Local of gebruikt kan worden in WorldCat ILL. Zolang het NCC/IBL-systeem in de lucht is, wordt het GGC aangevuld met data van bibliotheken die primair in WorldCat catalogiseren. FY16 FY18 WorldCat en GGC worden wat betreft bezitsgegevens gesynchroniseerd totdat het IBL systeem overgaat naar het WorldShare platform. Dat betekent dat er data richting WorldCat gaan van bibliotheken die primair in het GGC catalogiseren en data van WorldCat richting GGC gaan van bibliotheken die primair in WorldCat catalogiseren. Voor zover de bezitssynchronisatie de uitwisseling van exemplaargegevens betreft, zie hiervoor paragraaf Wanneer het om nieuwe records gaat vereist de bezitssynchronisatie ook de uitwisseling van bibliografische records. 4

6 Voor de reeds operationele bibliografische synchronisatie van het GGC richting WorldCat worden waar nodig en waar mogelijk kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Deze kwaliteitsissues betreffen vooral de kwaliteit van de matching van records en de kwaliteit van de mapping tussen Pica+ en MARC 21. Uitvoering van deze kwaliteitsverbeteringen geschiedt in het kader van de UKBtransitieproject. De planning en uitvoering van deze kwaliteitsverbeteringen worden mede in het kader van het UKB-transitieproject uitgevoerd Voor de bibliografische synchronisatie van WorldCat naar het GGC is de software in ontwikkeling en nog niet operationeel. Deze wordt in het komende jaar opgeleverd. Oplevering van de bibliografische synchronisatie door OCLC is afhankelijk van de oplevering door OCLC van de bezitssynchronisatie Planning FY16 De bezits- en bibliografische synchronisatie van GGC naar WorldCat is een operationeel proces waarbij in het kader van onderhoud en kwaliteitsverbetering regelmatig kleinere configurat ieopleveringen plaats vinden. Hierover zal aan de GII regelmatig (op kwartaalbasis) worden gerapporteerd. De bibliografische synchronisatie van WorldCat naar GGC staat op de planning voor FY16 en is afhankelijk van de oplevering van CBS 8.0 (verwachte oplevering oktober 2015) en de oplevering van de bezitssynchronisatie (verwachte oplevering september 2015). Datum oplevering CBS 8.0: 31 oktober 2015 Datum oplevering bezitssynchronisatie: 30 september Online synchronisatie van bezitsgegevens ( Local Holding records ) Het einddoel is om bij gebruik van WorldShare ILL gebruik kunnen maken van de informatie, die in het GGC wordt ingevoerd op GGC-exemplaarniveau, om een geschikte kandidatenlijst op te kunnen stellen. En omgekeerd, om bij het gebruik van het NCC-IBL systeem, gebruik te kunnen maken van de informatie die in WorldCat wordt ingevoerd op exemplaarniveau in de zgn. LHR s (Local Holding Records). FY16 - FY18 WorldCat en GGC worden wat betreft bezitsgegevens van alle materialen, waaronder boeken en tijdschriften, gesynchroniseerd totdat het IBL systeem overgaat naar het WorldShare platform. Dat betekent dat er data richting WorldCat gaan van bibliotheken die primair in het GGC catalogiseren en data van WorldCat richting GGC gaan van bibliotheken die primair in WorldCat catalogiseren. Exemplaarblokken van GGC-bibliotheken worden uitgevoerd naar WorldCat en daar als LHR (Local Holding Record) ingelezen. Omgekeerd: exemplaargegevens van een bibliotheek in WorldCat wordt uitgevoerd en in het GGC ingelezen. De verwachting is dat dit een voortdurende, of steeds weer terugkerende activiteit blijft zolang er gebruik gemaakt wordt van twee platforms. De implementatie maakt ook deel uit van het UKB transitieproject. Geen 5

7 Planning FY16 Door de UKB-migratie is het onderhoud op de synchronisatie van de detailed holdings ook in FY 16 een steeds weer terugkerende activiteit die tot aanpassingen kan leiden. De synchronisatie van detailed holdings blijft gevolgd worden en over de activiteiten en resultaten wordt in het kader van het Werkplan gerapporteerd Integreren van drukkersthesauri in GGC / WorldCat : integratie van de GGC- en de STCN-drukkersthesaurus en gebruik van deze thesaurus op het WorldShare platform, resp. in WorldCat. : FY 16 FY19 : Op dit moment zijn er twee drukkersthesauri in het GGC : een in het GGC Hoofdbestand (dit is het bestand waarin GGC-bibliotheken hun dagelijkse en gewone metadata productie beheren) en een in de STCN (een apart bestand waarin Oude Drukken worden beschreven). Beide bestanden hebben en eigen drukkersthesaurus. De redenen daarvoor en voor de scheiding van GGC Hoofdbestand en STCN) waren in eerste instantie technisch van aard. Inmiddels zijn formaat, regelgeving en toekenningspraktijk in beide bestanden verschillend en niet gelijk. Daarnaast is er nog een Utrechtse drukkerslijst die in het lokale systeem van de Universiteit Utrecht is toegepast. Ook deze kent een eigen formaat, regelgeving en toekenningspraktijk. Het thesaureren van drukkers bij het beschrijven van Oude Drukken is nog steeds uitgangspunt voor de bibliotheken. Indien de Oude Drukken in WorldCat beschreven worden zal ook de drukkersthesaurus daar gebruikt moeten kunnen worden. : Besluitvorming. De aanpak van de thesaurus-integratie vereist besluitvorming en regie van de kant van de deelnemende bibliotheken. Zaken betreffende Bijzondere Collecties zijn in het verleden door OCLC besproken met de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. OCLC stelt voor dat deze vier instellingen een coördinator aanwijzen die contactpersoon is voor OCLC, dat OCLC via deze contactpersoon met de vier bibliotheken kan overleggen als de vertegenwoordigers van de GII Werkgroep kwaliteit databank en de Adviescommissie GII. De achtergrond van dit verzoek is dat instemming van de gebruikers essentieel is voor de voortgang, maar dat het bereiken van instemming met de doelgroep niet eenvoudig is. Beide thesauri en de Utrechtse drukkerslijst verschillen qua formaat, regelgeving en toepassingspraktijk. Integratie van deze thesauri veronderstelt overeenstemming van de gebruikersgroepen. Dit is lastig wanneer toegegeven moet worden in deze integra tie op kwaliteit of eigenheid. Mogelijk dat er sprake kan zijn van enig dataverlies of verlies van precisie. Gebrek aan overeenstemming kan blokkerend werken. De hierboven genoemde besluitvormings - procedure kan dan voor voortgang blijven zorgen. Integratie van de Utrechtse drukkerslijst. In de Utrechtse catalogiseerpraktijk is jarenlang gebruik gemaakt van een eigen drukkerslijst. Zowel voor Nederlandse Oude Drukken als Oude Drukken uit het buitenland. OCLC zal een extra inspanning plegen om deze lijst te integreren in de geplande integratie van beide GGC -thesauri. Daartoe wordt een plan van aanpak opgesteld. De inspanning van OCLC voor de uitvoering van de integratie van de UU drukkerslijst wordt in het kader van het GII Werkplan door OCLC gemaximeerd op twee weken. Indien voor het plan van aanpak en de eventuele uitvoering meer tijd benodigd blijkt te zijn, zullen hiervoor door OCLC en de UU separate afspraken worden opgesteld. Het gebruik van de drukkersthesaurus in WorldCat staat nog niet op de roadmap van OCLC. Indien de integratie van de drukkersthesauri uitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze activiteit (drukkersthesaurus gebruiken in WorldCat) op de roadmap van OCLC worden geplaatst. Indien de integratie van de drukkersthesauri niet uitvoerbaar is, zal aparte besluitvorming tussen 6

8 bibliotheken en OCLC over het gebruik van de drukkersthesaurus in WorldCat moeten plaatsvinden. OCLC streeft ernaar de integratie van de drukkersthesauri in het GGC dit werkplanjaar uit te voeren. Daarna kan de integratie in WorldCat plaatsvinden. Dit wordt dan een onderdeel van het volgende werkplan. Planning FY16: Besluitvorming van deelnemende bibliotheken over voorgestelde besluitvormingsprocedure. Datum besluitvorming afgerond en gecommuniceerd naar OCLC: 1 oktober Duidelijkheid tussen OCLC en UBU over de UBU drukkersthesaurus en of deze integratie uitvoerbaar is. Datum gereed: 15 oktober 2015 Scope omschrijving van project opgesteld door OCLC samen met de bibliotheken. Datum op te leveren door OCLC: 15 oktober 2015 Datum besluitvorming en instemming door bibliotheken afgerond: 15 november Indien de bibliotheken instemmen met de scope omschrijving, stelt OCLC een plan van aanpak op. Een van de uit te voeren activiteiten die benoemd zal worden in het plan van aanpak is het opstellen van een formaat (OCLC) en het opstellen van regelgeving (bibliotheken). Datum gereed: 15 december Instemming met plan van aanpak door de bibliotheken.. Datum gereed: 15 januari 2016 Oplevering dataformaat door OCLC en regelgeving door bibliotheken. Datum gereed: 15 maart Datum besluitvorming gereed: 15 april 2016 Matching en integratie van GGC- en STCN-drukkersthesaurus in het GGC en mogelijk de UBUthesaurus, en aanpassing van de relaties tussen thesauri en bibliografische records. Bouwen door OCLC. Testen door bibliotheken. Datum gereed in GGC: 1 juli 2016 Plan voor vervolgstappen en gebruik drukkersthesaurus op WorldShare platform, conform NTA traject Datum oplevering door OCLC: 1 mei 2016 Datum besluitvorming door bibliotheken afgerond: 1 juni

9 2.3 Managementinformatie Groepsrapporten in WorldCat De jaarlijkse managementrapportages van OCLC voor het Consortium GII rapporteren over de Collectie Nederland en wat daarmee gebeurt in GGC/PiCarta en/of in WorldCat. FY16 FY17 De managementrapportages die jaarlijks worden gemaakt door OCLC zijn gebaseerd op de Nederlandse Infrastructuur (GGC en NCC/PiCarta). Bibliotheken migreren naar het WorldShare platform. De rapporten zullen worden aangepast zodat de activiteiten van beide platforms worden gerapporteerd. De huidige rapportages zijn toegespitst op de Nederlandse Infrastructuur in de Nederlandse Leidse omgeving. Vastgesteld moet worden of en hoe gelijksoortige gegevens ook in de WorldShareomgeving kunnen worden geproduceerd. Op basis van de mogelijkheden zullen de gegevens of rapporten van beide platforms apart dan wel geïntegreerd worden gepresenteerd. Planning FY16 Inventarisatie mogelijkheden WorldShare Infrastructuur Datum gereed: 1 december 2015 Jaarrapportage met 1 e concept rapportages op basis van GGC én WorldCat Datum gereed: 1 maart GII Adviescommissie evalueert en geeft aan waar verder behoefte aan is Datum gereed: 1 mei 2016 Jaarrapportage versie 2 Datum gereed: 1 oktober 2016 GII Adviescommissie evalueert jaarrapportage 2 Datum gereed: 1 december 2016 Jaarrapportages operationeel Datum gereed: 1 maart

10 3. GGC-ontwikkelingen 3.1 GGC-ontwikkelingen voor UKB en OB GGC als digitaliseringsregister Relevante GGC records gekenmerkt als in aanmerking komend voor het digitalisering sregister. FY16-FY17 Een notitie wordt door OCLC opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze het GGC (of WorldCat) als basis kan dienen voor een digitaliseringsregister. Bij het opstellen van de notitie wordt de internationale situatie als uitgangspunt genomen. Als een digitaliseringsregister wordt opgevat als een systeem waarin een ieder vrij en zonder abonnement eenvoudig kan nagaan of een bepaalde publicatie al gedigitaliseerd is of binnenkort wordt gedigitaliseerd, zal het GGC (of WorldCat) nooit een digitaliseringsregister kunnen zijn. Wel kunnen records in het GGC (of in WorldCat) voorzien worden van kenmerken waaruit op te maken is dat het om een digitale bron gaat of dat het om een bron gaat waarvan een digitale versie bestaat. De notitie zal toegespitst worden op die kenmerk en. Na bespreking van de notitie en de daarin opgeschreven voorstellen kan een planning worden opgesteld voor eventueel uit te voeren stappen. Het is echter ook mogelijk dat besloten wordt naar aanleiding van deze notitie dat in het GGC (of in WorldCat) verder geen stappen ondernomen zullen worden. Voor het opstellen van de notitie is OCLC niet afhankelijk van de bibliotheken. Voor de verdere uitvoering is OCLC afhankelijk van de besluitvorming door het GII Consortium en de vervolgstappen. Planning FY16 Opstellen notitie door OCLC: gereed per 15 december Besluitvorming door Consortium GII en afstemming met OCLC over vervolg: gereed per 1 maart GGC Ontwikkelingen voor Openbare Bibliotheken Opnemen lokale trefwoorden en systematische codes op algemeen niveau Gebruikers kunnen zoeken in de NBC gebruikmakend van de lokale trefwoorden en systematische codes die door de Plusbibliotheken in het GGC zijn ingevoerd. FY16 De in aanmerking komende trefwoorden en systematische codes van de Plusbibliotheken die nu in het GGC op lokaal niveau zijn ingevoerd, worden overgezet naar het algemene niveau. De trefwoorden en systematische codes worden vervolgens meegenomen in de NBC, zodat gebruikers gebruik kunnen maken van deze gegevens. 9

11 Naast de GII Werkgroep kwaliteit en de GII Adviescommissie wordt ook aan de Werkgroep Metadata OB s gerapporteerd over deze activiteit. Deelname van bibliotheken aan de inventarisatiefase en overeenstemming met de betrokken Plusbibliotheken over de gegevens die van lokaal niveau naar algemeen niveau worden overgebracht. Overeenstemming over de voorwaarden waaraan de gegevens moeten voldoen om door OCLC overgebracht te kunnen worden. Overeenstemming over aard van de conversie (eenmalig voor alle bibliotheken tegelijk of meerdere conversies gefaseerd per instelling) en de kosten die met de conversie of mogelijke conversies gemoeid zijn. Instemming van de Redactie Richtlijnen en instemming van de bibliotheken met eventuele voorwaarden van de kant van de Redactie Richtlijnen met betrekking tot de regelgeving voor het gebruik van lokale trefwoorden door OB-en op algemeen niveau. Input van bibliotheken over het resultaat van en de eventuele afhandeling van daaruit voorkomende meldingen. Planning FY16 Inventarisatie en telling per Plusbibliotheek die besproken wordt met vertegenwoordigers van de bibliotheken. Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt over de uitvoering van de andere activiteiten. Datum: 30 september 2015 Afstemmen van de voorwaarden en regelgeving met de Redactie Richtlijnen. Datum: 1 december 2015 Overeenstemming over de aard en de kosten van de conversie Datum: 1 december 2015 Met de resultaten van de inventarisatie en de afstemming van de voorwaarden en regelgeving wordt de specificatie opgesteld en het project bij OCLC ingericht. Datum: 1 februari 2016 Start van de conversie en afronding conversie Datum: 15 april juni 2016 Start export ten behoeve van NBC Datum: 1 juni

12 4. IBL en documentlevering Over het beheer van de NCC/IBL-infrastructuur op basis van de overeengekomen SLA en over de cijfers word gerapporteerd aan de Werkgroep IBL en Toegang. Deze werkgroep informeert de Adviescommissie. Met de Stuurgroep GII is in de extra vergadering van 8 april 2014 over de voortgang van het GII Werkplan afgesproken dat strategische onderwerpen als IBL geplaatst worden op een shortlijst die halfjaarlijks tussen Stuurgroep GII en OCLC besproken zal worden. Deze onderwerpen hebben geen pendant in het werkplan. Met betrekking tot het IBL vinden er op drie terreinen belangrijke activiteiten plaats: 1. Picarta migratie naar WorldShare Discovery Services 2. UKB Transitie naar WorldShare ILL 3. Ontwikkelingen rondom aanvragen De eerste activiteit is de door OCLC ingezette migratie van PiCarta naar het WorldShare platform. Deze migratie heeft geen effect op het huidige IBL, noch voor de aanvragers en eindgebruikers, noch voor de verstrekkende bibliotheken. De GII Werkgroep IBL en Toegang zal van de ontwikkelingen door OCLC structureel op de hoogte worden gehouden. Deze activiteit wordt een vast agendapunt voor de vergadering van deze werkgroep zodat de werkgroep de voortgang kan monitoren. De tweede belangrijke activiteit die plaats vindt, is de UKB transitie en de transitie van het NCC/IBLsysteem naar WorldShare ILL. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het UKB transitieproject en voorzien is dat de overgang een eenmalige en gelijktijdige overgang is voor alle NCC/IBL-deelnemers. Over de voortgang van deze activiteit wordt de GII Stuurgroep direct geïnformeerd door OCLC. Deze informatie zal ook ter informatie worden toegestuurd aan de Werkgroep IBL en Toegang. De derde belangrijke activiteit is het traject dat door de Koninklijke Bibliotheek en OCLC gestart is om een nieuwe overeenkomst te sluiten, waarbinnen ook het gebruik, de ontwikkeling en de toekomst van het systeem Aanvragen geagendeerd is. Voor zover mogelijk zullen de GII Stuurgroep en de Werkgroep IBL en Toegang over de voortgang van deze activiteit door OCLC worden geïnformeerd. 4.1 Evaluatie en aanpassing van de IBL Managementinformatie De huidige IBL rapportages aanpassen naar aanleiding van de wensen en behoeften van de Werkgroep IBL en Toegang. FY16 Door de Werkgroep IBL en Toegang is een lijst opgesteld voor de verbetering van de IBL statistiek die door OCLC op de OCC website beschikbaar wordt gesteld. De wensen en opmerkingen zijn besproken met OCLC en worden voor zover mogelijk ook gerealiseerd. Inhoudelijke afstemming vindt plaats met de Werkgroep IBL en Toegang. 11

13 Overeenstemming met de Werkgroep IBL en Toegang over uit te voeren verbeteringen. Planning FY16 De werkgroep evalueert de huidige rapportages De werkgroep doet voorstellen voor verbetering en uitbreiding OCLC past rapportages aan binnen de bestaande mogelijkheden 12

14 5. Pro memorie Met de Adviescommissie is overeengekomen dat de volgende twee activiteiten uit het GII Werkplan een zeker belang hebben maar geen hoge prioriteit, noch voor OCLC noch voor de bibliotheken. Afgesproken is om deze als gewenste activiteit in het GII Werkplan op te nemen. Mocht zich een gelegenheid voordoen dat deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd of mocht de prioriteit toenemen door voortschrijdend inzicht dan kunnen ze weer geactiveerd worden. 5.1 Onderwerpsontsluiting geografische namen Een koppeling tussen GTR, Brinkman-locaties, FAST, TGN (Getty) en Geonames. - De eerste activiteit is een onderzoek naar de mogelijkheden voor: 1. Uitbreiding GGC-formaat voor kunnen opnemen coördinaten op basis van de specificatie van de DNB (Deutsche National Bibliothek) 2. à la DNB automatisch vullen GTR geografische trefwoorden met coördinaatgegevens op basis van GeoNames informatie. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt de aanpak verder bepaald. Input van bibliotheken is hierbij nodig. OCLC plant over deze activiteit nog een overleg met een delegatie van de Adviescommissie. Allereerst voor beschrijving gewenste einddoelen, bijvoorbeeld: wat moet een eindgebruiker kunnen? En kan dat met bestaande thesauri? 5.2 Onderwerpsontsluiting: GTR en FAST Een koppeling aanbrengen tussen GTR en FAST, zodat GGC-records in WorldCat ook via FAST doorzoekbaar zijn. - Aan de hand van een precieze mapping tussen GTR en FAST kunnen FAST-headings worden toegekend aan GGC-records die met GTR zijn ontsloten. In FY 2015 is geen besluit genomen tot vervolgstappen naar aanleiding van presentatie en overleg in april Eerst dient een pilot project uitgevoerd te worden. Als deze succesvol, kan verdere uitrol plaatsvinden. Inzet OCLC Research en inzet bibliotheekmedewerkers voor testen en accorderen mappings. 13

15 6. UKB transitie en GII Werkplan in FY16 UKB project, Requirements Synchronisation GGC--> WorldCat Bibliographic Records (BIB) Synchronisation GGC--> WorldCat Local Holding Records (LHR) in GII werkplan FY Completeren van de synchronisatie van bibrecord online synchronisatie van bezitsgegevens (LHR) Synchronisation GGC--> WorldCat Local Holding Records (LBD, per library) Synchronisation WorldCat --> GGC (BIB) Synchronisatie WorldCat -->GGC (LHR) Completeren van de synchronisatie van bibrecord online synchronisatie van bezitsgegevens (LHR) GGC: handling of WorldCat records as parallel records GGC catcher: immediate download for acquisition process NTA as subset of ISNI Possibility for ISNI in BIB $0 Export DAI/ISNI from GGC to WorlsCat BIB level Export DAI/ISNI from WorldCat BIB level Record manager: immediate download function Record manager: manual authority control Link resolver: show print holdings on link resolver menu Link resolver: ILL request from link resolver menu WorldShare ILL: ILL- API voor het ontvangen en verzenden van IBL aanvragen 14

16 WorldShare ILL: Automatische kandidatenlijst op basis van een beperkte holdinganalyse op tijdschriftholding, uitleenindicatie en dagdrempel. WorldShare ILL: De mogelijkheid om de huidige NCC bibliotheken als een gesloten groep in WorldShare ILL te laten functioneren. WorldShare ILL: Beperking van de IBL administratie tot indienen, doorsturen en honoreren; de verplichte administratie tot en met de terugontvangst in de verstrekkende bibliotheek dient optioneel te worden. WorldShare ILL: Ondersteuning van euro in IFM. WorldShare ILL: aanbieden van adres voor kleine leveranciers in plaats van een volledige IBL administratie MARC 21 als catalogiseerformaat in GGC Integratie drukkersthesauri GGC/STCN en UU Managementinformatie: groepsrapporten in WorldCat GGC als digitaliseringsregister Lokale trefwoorden en systematische codes op algemeen niveau (OB) 4.1 Evaluatie en aanpassing IBL management informatie 5.1 Onderwerpsontsluiting geografische namen (Pro memorie) 5.2 Onderwerpsontsluiting GTR en FAST (Pro memorie) Datum tabel: 8 september 2015 Auteur: Simone Kortekaas (WUR en projectleider UKB transitie) 15

RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JULI 2016 Q1 - Q4 GII

RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JULI 2016 Q1 - Q4 GII RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI 2015 - JULI 2016 Q1 - Q4 GII 16 027 Aan: Adviescommissie Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur Van: OCLC Versie:

Nadere informatie

RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR Q1-Q4 JULI JUNI 2015 GII

RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR Q1-Q4 JULI JUNI 2015 GII RAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR Q1-Q4 JULI 2014 - JUNI 2015 GII 15-023 Aan: Advieswerkgroep Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur Van: OCLC Datum 25 september

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

GII EINDRAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2014 (FY14 Q1 - Q4)

GII EINDRAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2014 (FY14 Q1 - Q4) GII 14 111 EINDRAPPORTAGE WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI 2013 - JUNI 2014 (FY14 Q1 - Q4) Aan: Advieswerkgroep Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur Van: OCLC

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

WorldCat en GGC Dataflows en workflows

WorldCat en GGC Dataflows en workflows WorldCat en GGC Dataflows en workflows Daniel van Spanje 9 December 2014 Agenda Hoe komen data in WorldCat (+ welke data) Hoe komen data uit WorldCat (+ welke data) Workflows en dataflows in de transitie

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 8.0

Nieuw in CBS versie 8.0 Nieuw in CBS versie 8.0 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 8 september 2015 Inhoudsopgave 1 NIEUW IN CBS VERSIE 8.0 3 2 GGC 3 2.1 Bij Extern Zoeken in WorldCat wordt de zoekgeschiedenis

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise HKA Nieuwsdag 25 november 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise Paul Lucassen (HKA) en Joep Kil (OCLC) Paul Lucassen Gaat meer vertellen over hostedwise Joep Kil Korte introductie en

Nadere informatie

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014 PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2 Publicatiedatum: 19 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Wachtwoord wijzigen:

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken Emiel Poortman en Joep Kil General manager HKA en Operations manager OCLC Emiel Poortman Gaat meer vertellen over hostedwise

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Toevoeging OCN op IBLbonnen. NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015

Toevoeging OCN op IBLbonnen. NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015 Toevoeging OCN op IBLbonnen NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015 Inhoudsopgave 1 TOEVOEGING OCN IN NCC-IBL 3 1.1 Aanvraagscherm 3 1.2 Gelabelde schermpresentatie 4 1.3 Bonnen 5 1.3.1 Standaard

Nadere informatie

Redactie Richtlijnen verslag vergadering.pdf

Redactie Richtlijnen verslag vergadering.pdf Landsbergen,Ben From: Listserver GGC - OCLC PICA [LISTSERVER-GGC-L@OCLC.ORG] on behalf of Landsbergen,Ben [Ben.Landsbergen@OCLC.ORG] Sent: dinsdag 22 oktober 2013 15:57 To: listserver-ggc-l Subject: [LISTSERVER-GGC-L]

Nadere informatie

Application profile voor Collection Management

Application profile voor Collection Management Application profile voor Collection Management UKB transitie naar WorldShare Platform Page 1 of 17 Contents Document locatie... 3 Historie... 3 Referentie... 5 1 Introductie... 6 2 Gezamenlijk UKB Collection

Nadere informatie

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS)

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvragen Versie 1.1 Maart 2015 Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek. 2015 Koninklijke Bibliotheek. Dit document is beschermd door copyright. Distributie

Nadere informatie

PiCarta Nieuw in versie 5.2

PiCarta Nieuw in versie 5.2 PiCarta Nieuw in versie 5.2 Inhoudsopgave 1 PICARTA ALGEMEEN 3 1.1 Beginscherm PiCarta 3 1.2 Sessie archief 3 1.3 Bevestiging De titel is aan uw archief toegevoegd 4 1.4 Privacy statement in PiCarta 4

Nadere informatie

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling OCLC Contactdag 2016 6 oktober 2016 Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling Ellen Hartman Library Consultant Frank van Klaveren Senior Implementation Consultant Voorstellen Frank van Klaveren

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL. NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL. NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL 2012/2013 NOTITIE 1a Resultaten Tabelwerkgroep Datum 14 mei 2014 SLIM 3.0 Documentgeschiedenis:

Nadere informatie

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: MARC 21 UITWISSELINGSTABEL 2012 NOTITIE 1e MARC 21 en bibliografische interpunctie Datum 12 december 2012 SLIM 3.0 1 Documentgeschiedenis:

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013

Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/2013 SLIM 3.1 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 15 april 2014 Vervolg op het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2012/ Eindrapportage t.b.v.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE

IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE IBL TARIEFSDIFFERENTIATIE Functionele specificatie OCLC PICA Mei 2004 Versie 2.1 INHOUD 1 REFERENTIES 3 2 INTRODUKTIE 3 3 UITGANGSPUNTEN 3 4 UITWERKING MOGELIJKE OPLOSSING 4 4.1 Toekennen classificatiecodes...

Nadere informatie

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Aanbesteding Raadsinformatiesysteem 2017 Raadsinformatiesysteem Amsterdam 1 september 2017 moet één oplossing aanbesteed, geïmplementeerd en in gebruik zijn genomen ter ondersteuning van de openbare vergaderingen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT

AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT AUTEURS- EN PERSOONSNAMEN IN HET PICA FORMAAT NIEUWE STRUCTUUR Aan Gebruikers OCLC PICA systemen Van OCLC PICA cc Auteur Ben Landsbergen Datum 18-12-2006 Versie 1.2 Opmerkingen INHOUD 1 INLEIDING 3 2 KMC

Nadere informatie

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014 Update NBC+ Mark Knijnenburg 11 september 2014 Inhoud 1. Wat is de NBC+? 2. Stand van zaken 3. Bezitssynchronisatie 4. Landelijk zoeken 5. Visie op de NBC+ over vijf jaar Wat is de NBC+? Wat is de NBC+?

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Auteur Afdeling Beheertteam AZR Contactcentrum Zakelijk Datum 21 april 2011 Versienummer 1.0 Volgnummer 2011037359 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 DOEL...3 2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

WinIBW3. Nieuw in WinIBW3.5. Publicatiedatum: 14 maart 2013

WinIBW3. Nieuw in WinIBW3.5. Publicatiedatum: 14 maart 2013 WinIBW3 Nieuw in WinIBW3.5 Publicatiedatum: 14 maart 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ONDERSTEUNING DOOR WINDOWS 7 3 3 CATALOGISEREN: UITBREIDING VAN DE FUNCTIE TABELLEN 3 3.1 Inleiding 3 3.2 Standaardtabellen

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht Aanwezig: Afwezig: Jacques Snel (voorzitter), Piet Jorna (BD/CKC), Robert van der Jagt (KMPG- Meyburg), Simon

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning ERP Wat is ERP? Voordelen van ERP Nadelen van ERP Selectie ERP Hoofdzonden Vragen? Integratie rond middelen Wat is ERP? Wat is ERP? Integratie rond projecten & diensten

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII.

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. Eindrapportage t.b.v. de opdrachtgever Stuurgroep GII. SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 20 februari 2013 Vervolg op het project SLIM (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), 2011 en het Advies aan de FOBID

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke metadata infrastructuur voor Nederlandse bibliotheken

Naar een gezamenlijke metadata infrastructuur voor Nederlandse bibliotheken Naar een gezamenlijke metadata infrastructuur voor Nederlandse bibliotheken Het is juni 2009 In de WB-sector zijn 37 miljoen items uit meer dat 200 onderzoekcollecties vindbaar zijn voor iedereen die zich

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Usergroup bijeenkomst

Usergroup bijeenkomst Amersfoort, 3 juni 2016 Usergroup bijeenkomst Nieuwe functionaliteiten TerraIndex Introductie Vernieuwen en verbeteren is wat wij willen als bedrijf. We willen niet genezen, maar voorkomen. Geen nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library

Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library OCLC Contactdag 15 oktober 2015 UKB in 2015 Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Kort verslag van werkzaamheden in 1991

Kort verslag van werkzaamheden in 1991 UKB Samenwerkingsverband van de Universiteilsbibliotheken. de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliolheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen Uw referentie: Onze relerentie Kort verslag

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Training Record Manager

Training Record Manager Training Record Manager Datum: november 2016 Trainers: Loek, Akkemay & Mirjam OCLC B.V. Schipholweg 99 2316 XA LEIDEN Inhoudsopgave 1 Zoeken in WorldCat... 5 1.1 Basic search... 5 1.2 Browse WorldCat...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014 Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland(Pieter Vijn, Beeld en Geluid) Het consortiumproject Digitale Collectie,

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep

SLIM 3.1. Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden. ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep SLIM 3.1 Vervolg op SLIM 3.0 - Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden 2014 ONDERDEEL: RDA Klankbordgroep Distributie FCO, Joke Webbink (projectleider SLIM 3.1) Datum / versie 11 februari,

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie