Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP"

Transcriptie

1 Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

2 Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European Urban Knowledge Network (EUKN) Kenniscentrum Vlaamse Steden Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Colofon: Dit rapport Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux vormt onderdeel van het Benelux actieprogramma dat is geïnitieerd binnen het samenwerkingsverband Urbiscoop. Het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Stedenbeleid heeft de totstandkoming van dit rapport financieel ondersteund. Echter de inhoud van dit rapport is niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van het Agentschap en valt onder verantwoordelijkheid van de auteurs. Dit rapport werd vastgesteld op 15 juni

3 Inhoudsopgave Inleiding Europees beleid Kerndocumenten Europese Commissie Stedelijke initiatieven in Europa Relevante Europese instituten, initiatieven en programma s Vooruitblik nieuwe Structuurfondsen Conclusie Nationaal en regionaal beleid Stimuleren bewustwording en actiebereidheid gericht op energie-efficiënt gedrag Financieel instrumentarium en multi-level governance benadering inzake energie-efficiëntie Cross-sectorale samenwerking stimuleren om schaalvergroting te realiseren Overige relevante beleidsdoelstellingen Samenwerken in Beneluxverband op het gebied van energie-efficiëntie Conclusie Stedelijk beleid Stimuleren bewustwording en actiebereidheid gericht op energie-efficiënt gedrag Financieel instrumentarium en multi-level governance benadering inzake energie-efficiëntie Cross-sectorale samenwerking stimuleren om samenwerking te vergroten Samenwerking tussen steden en hogere overheden Conclusie Conclusies en aanbevelingen Stimuleren bewustwording en actiebereidheid gericht op energie-efficiënt gedrag Financieel instrumentarium en multi-level governance benadering inzake energie-efficiëntie Cross-sectorale samenwerking stimuleren om samenwerking te vergroten Bijlagen 3

4 Inleiding Begin 2010 is op initiatief van het Secretariaat-Generaal Benelux samenwerking op het gebied van stedelijk beleid opgestart onder de naam Urbiscoop. Deze samenwerking beoogt een brede waaier van onderwerpen aan te pakken. Dit rapport richt zich op een van de onderwerpen vastgesteld binnen de Urbiscoop, namelijk: Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux Dit thema is zeer actueel binnen de Benelux en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die tevens deelneemt aan dit project. Dat het onderwerp energie-efficiëntie hoog op de agenda staat blijkt uit de vele beleidsinitiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Tegelijkertijd blijven er grote uitdagingen bestaan, die het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw bemoeilijken. Om opschaling te realiseren, waarbij woningen op grote schaal per straat of per wijk - worden geïsoleerd is een brede gezamenlijke aanpak van belang. Deze gezamenlijke aanpak omvat samenwerking met burgers en bewoners en samenwerking met het (lokale bedrijfsleven) en woningbouwcorporaties 1. Zeker in een tijd van beperkte publieke middelen zijn innovatieve financierings- en governance modellen van belang. Dit rapport is geen wetenschappelijk onderzoek, maar dient als basis voor de beleidsexpert bijeenkomst op 24 januari in Brussel. Het rapport is nog een concept en zal pas na 24 januari worden vastgesteld. Dit rapport streeft de volgende doelstellingen na: Het geven van een overzicht van interessante beleidsinitiatieven, om kennisuitwisseling tussen overheden in de Benelux te stimuleren Het geven van een overzicht van knelpunten die opschaling van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving belemmeren Het formuleren van beleidsaanbevelingen die centraal zullen staan tijdens het bestuurlijk overleg dat in 2013 gehouden zal worden Aan dit project nemen 19 steden vanuit de Benelux en Noordrijn-Westfalen deel: voor België gaat het om Antwerpen, Genk, Gent, Leuven, Luik, Moeskroen, Oostende en Roeselare, in Nederland om Assen, Breda, Den Haag, Deventer, Enschede en Hardenberg, vanuit Luxemburg nemen Beckerich en Esch-sur-Alzette deel en namens Noordrijn-Westfalen zijn de steden Aken, Bottrop en Gelsenkirchen betrokken. Met de deelnemende steden, verantwoordelijke centrale overheden en overige betrokken partijen zijn diepte-interviews gehouden (zie bijlage voor overzicht). Sommige van deze interviews zijn als focus group discussies georganiseerd, waarbij er meerdere personen vanuit één organisatie tegelijk deelnamen aan het interview. Andere interviews vonden telefonisch of schriftelijk plaats. 1 Sociale huisvestingsmaatschappijen 4

5 In aanvulling op de interviews zijn relevante beleidsdocumenten geraadpleegd. Een aantal steden heeft gehoor gegeven aan het verzoek om ook interessante praktijkvoorbeelden aan te leveren. Deze zijn opgenomen in de bijlagen 2. Dit rapport is mede tot stand gekomen door de inbreng vanuit een integraal Benelux team bestaande uit: het Secretariaat-Generaal Benelux, het European Urban Knowledge Network (EUKN) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Team Stedenbeleid) heeft de totstandkoming van dit rapport ondersteund. EUKN heeft het uiteindelijke rapport opgesteld. Afbakening van het thema Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux Het thema energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving is zeer breed. Om het thema af te bakenen en richting te geven aan het rapport is ervoor gekozen de nadruk te leggen op de bestaande woningbouw. Om knelpunten en kansen op gestructureerde wijze aan bod te laten komen is de volgende driedeling aangehouden: 1. Stimuleren bewustwording en actiebereid gericht op energie-efficiënt gedrag. Binnen dit thema wordt aandacht besteed aan: burgerparticipatie en energie efficiëntie;doelgroepen en bewustwording en interactieve informatievoorziening 2. Financieel instrumentarium en multi-level governance benadering inzake energieefficiëntie. Binnen dit thema wordt aandacht besteed aan: subsidiemogelijkheden, financiële hefbomen (lokaal/gewestelijk maar ook op EU niveau), fiscale wetgeving en business modellen met betrekking tot energie efficiëntie maatregelen (toolkit). 3. Cross-sectorale samenwerking stimuleren om schaalvergroting op gebied van energieefficiëntie te realiseren. Binnen dit thema wordt aandacht besteed aan: Hoe zorgt een stad ervoor dat partners elkaar vinden (vormen van consortia met marktpartijen en woningbouwcorporaties); multi-level governance; public-private partnerships; stimuleren van knowhow bij lokale ondernemingen; Energy Service Companies (ESCO s) Centraal staat het opschalen van individuele acties van geëngageerde bewoners naar een gebiedsgerichte aanpak op stadsniveau. Met andere woorden welke rol kunnen steden spelen in het energie-efficiënt maken van grote delen van de stad (of zelfs de gehele stad) in tegenstelling tot relatief geïsoleerde acties van particuliere eigenaren? Het zoeken naar geïntegreerde beleidsmaatregelen en alternatieve financiële vormen om beleidsambities te verwezenlijken zijn de kern van deze inzet. 2 Deze bijlagen zijn niet vertaald. 5

6 Leeswijzer: De discussie nota is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1: In het eerste hoofdstuk wordt de Europese context van energie-efficiëntie toegelicht. De centrale Europese doelstellingen en richtlijnen komen aan bod, en de implicaties hiervan voor nationale en regionale overheden. Verder worden relevante Europese programma s genoemd, waarvan steden gebruik kunnen maken om lokale initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie te financieren. Hoofdstuk 2: Het tweede hoofdstuk gaat in op de nationale en regionale beleidscontexten, waarbij relevant beleid in België, Nederland, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen beschreven wordt. Dit hoofdstuk volgt de eerder beschreven driedeling: 1) stimuleren bewustwording en actiebereidheid, 2) financieel instrumentarium, 3) cross-sectorale samenwerking. Hoofdstuk 3: In hoofdstuk drie zal de stedelijke context centraal staan. Verscheidene innovatieve voorbeelden worden beschreven. Hoewel dit hoofdstuk ook is opgebouwd rondom de drie pijlers, is het belangrijk te vermelden dat vele lokale initiatieven een geïntegreerd karakter kennen, waardoor ze meerdere pijlers beslaan. Thema s die door een aantal steden genoemd werden zoals gezondheid en tegengaan van energiearmoede zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Hoofdstuk twee en drie sluiten af met prangende vraagstukken die een transformatie naar een energie-efficiëntie stedelijke omgeving bemoeilijken. Deze vraagstukken zullen centraal staan tijdens de expertbijeenkomst. Hoofdstuk4: In hoofdstuk vier is een eerste analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten en beleidsaanpakken in de Benelux op het gebied van energie-efficiëntie. Het is het expliciete doel, met name dit hoofdstuk verder aan te scherpen tijdens de expertbijeenkomst van 24 januari en gezamenlijk de belangrijkste aanbevelingen weer te geven ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg dat zal plaatsvinden in Wij ontvangen graag uw aanvullingen, suggesties of verdere concrete beleids- of praktijkvoorbeelden. U kunt deze sturen aan: 6

7 Hoofdstuk 1. Europees beleid De Europese Unie neemt de strijd tegen klimaatverandering zeer serieus en spant zich zowel op Europees als internationaal niveau in om klimaatverandering tegen te gaan. In december 2008 hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met 20 procent moet zijn verminderd. Tijdens de Europese Raad van december 2008 hebben de Europese regeringsleiders een uitgebreid pakket van maatregelen (het 'klimaatpakket') vastgesteld om de doelstellingen te kunnen behalen. Het klimaatpakket is een complex compromis waarin voor bepaalde landen en industrieën uitzonderingsposities zijn opgenomen 3. De drie hoofddoelstellingen zijn: Het reduceren van 20% in de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990; Een toename in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tot een aandeel van 20%; Een afname van 20% in energiegebruik ( ten opzichte van de verwachtingen zoals die in 2007 leefden ten aanzien van het verbruik in 2020 Deze strategische maatregelen staan bekend als de doelstellingen. Energie-efficiëntie is dus één van de drie kern doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de Europese Commissie regelgeving opgesteld. Deze regelgeving vormt het juridisch kader waarbinnen lidstaten hun beleid en regelgeving opstellen en uitvoeren. Het blijkt dat de realisatie van de doelstelling gericht op een afname van 20% energieverbruik, achter blijft. Als de huidige trend zich voortzet wordt in 2020 slechts een afname van 9% à 10% in energieverbruik gerealiseerd (t.ov. 2007). Bron afbeelding: ec.europa.eu/energy/efficiency Een grootschalige aanpak gericht op het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving (overheidsgebouwen, kantoorpanden, retail en woningen), kan deze trend keren. Dit komt omdat een groot aandeel ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie - voor rekening 4 komt van gebouwen. Daar komt bij dat slechts 1% tot 3% van de bestaande woningbouw jaarlijks vervangen wordt. Dit betekent dat de bebouwde omgeving van vandaag, grotendeels dezelfde zal zijn als in Hierbij spitst het energieverbruik van woningen zich met name toe op het verwarmen van het huis. Het heeft dus een groot (positief) effect als de energie-efficiëntie van bestaande woningen substantieel wordt vergroot. 3 Bron: europa-nu.nl 4 Richtlijn 2010/31/EU 7

8 1.1 Kerndocumenten Europese Commissie De Europese Commissie heeft een duidelijke visie op energie-efficiënte en deze visie is vastgelegd in de volgende drie kerndocumenten: I. In maart 2011 heeft de Commissie een nieuw Energy Efficiency Action Plan gepubliceerd 5. Dit plan is een strategische verkenning van mogelijke maatregelen om de energie-efficiëntie te vergroten. Het Energie-efficiëntie plan is niet bindend van aard. II. Het Energy Efficiency Action Plan is opgevolgd door een nieuwe (herziene) richtlijn 6 Energy Efficiency 7, waarin bepaalde elementen uit het Action Plan tot bindende maatregelen worden verheven: bijvoorbeeld de voorbeeldfunctie van de publieke sector, slimme meters en energie audits. Op 11 september 2012 stemde het Europees Parlement (EP) in Straatsburg in met het voorstel voor de herziene richtlijn. De Raad heeft het voorstel op 4 oktober 2012 goedgekeurd. Europese lidstaten moeten de nieuwe richtlijn binnen één jaar omzetten in nationale wetgeving. III. Daarnaast is de EU richtlijn On the Energy performance of Buildings 8 ook een belangrijk richtinggevend kader. Deze richtlijn (uit 2002) is in 2010 herzien en in januari 2012 is de richtlijn opnieuw aangevuld. Deze richtlijn bepaalt bijvoorbeeld dat alle gebouwen en woningen een energielabel moeten hebben. In de paragrafen hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende kerndocumenten. I) Energie-efficiëntie plan 2011 Het energie-efficiëntie plan 2011 bouwt voort op zowel het rapport over energie-efficiëntie van het Europees Parlement 9, als op de ervaring die is opgedaan met het energie-efficiëntieplan van Het plan heeft een brede scope en richt zich ondermeer op: Overheden Private partijen (bouwsector) Energie bedrijven Industrie MKB s/kmo s 5 COM (2011) Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die de EU-landen moeten bereiken, maar laat hen de keuze van de middelen. Richtlijnen kunnen tot één, meerdere of alle EU-landen gericht zijn. De beginselen uit de richtlijn hebben voor de burgers pas gevolgen nadat de nationale wetgever zijn wetgeving heeft aangepast. 7 COM (2011) Directive 2002/91/EC /2107 (INI) 8

9 De Europese Commissie onderschrijft het belang om energie-efficiëntie te stimuleren bij consumenten. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van communicatie en voorlichting richting consumenten over energie-efficiëntie. Daarnaast wordt het belang van instrumenten onderschreven die consumenten meer inzicht geven in hun energieverbruik, zoals bijvoorbeeld slimme meters. Aangezien overheden een groot aandeel van de Europese gebouwenvoorraad bezitten, stimuleert het plan een voortrekkersrol van de publieke sector. De Commissie doet dit door bindende streefcijfers vast te stellen. Lidstaten dienen hun energie-efficiëntiestreefcijfers en programma s eerst zelf vast te stellen. De ingediende streefcijfers en de geplande inspanningen zullen vervolgens in 2013 worden geëvalueerd door de Commissie. Belangrijke toets is of de Europese 20%-doelstellingen gehaald worden op basis van de inspanningen van de lidstaten. Mocht blijken dat met de door de lidstaten vastgestelde streefcijfers dat niet het geval is, dan zal de Commissie zelf bindende nationale streefcijfers voorschrijven voor Het energie-efficiëntieplan stelt voor dat overheden (die 12% van de totale oppervlakte van het gebouwenpark in de EU in bezit hebben 10 ) : 1) Jaarlijks minimaal 3% van hun gebouwen renoveren. Dit percentage is het dubbele van het huidige renovatiepercentage. Verder zou elke renovatie ertoe moeten leiden dat het gebouw tot de hoogste energieprestatieklasse behoort (top 10%) 2) Overheden dienen systematisch in hun aankoop beleid voor de energiezuinigste variant te kiezen (verplichte keuze voor Europees A-label). Omdat overheden een groot aandeel hebben in het BNP (ongeveer 17% als Europees gemiddelde 11 ), voorziet de Commissie dat bovenstaande maatregelen als een katalysator fungeren op het gebied van werkgelegenheid en ontwikkeling van diensten gericht op energie- efficiëntie. Naast het stimuleren van de renovatie van overheidsgebouwen, biedt het energie-efficiëntieplan van 2011 ook enkele maatregelen op het gebied van aanbesteden. Energieprestatiecontracten worden in dit kader bijvoorbeeld gezien als een belangrijk instrument bij renovatie van gebouwen.deze contracten kunnen aanzet geven tot een structurele renovatie van overheidsgebouwen en verbetering van het energie-efficiëntieniveau van de openbare infrastructuur. Volgens de Commissie wordt het gebruik van energieprestatiecontracten in veel lidstaten echter belemmerd door dubbelzinnigheden in de nationale regelgeving en door het ontbreken van betrouwbare energieverbruiksgegevens die als baseline kunnen dienen bij het meten van de energieprestatie. De Commissie voorziet een rol voor Energy Services Companies (ESCO s) in het vergroten van de energie efficiëntie van de gebouwde omgeving. Een ESCO biedt klanten een integraal aanbod aan van energiediensten gericht op energiebesparing. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de rol die ESCO s kunnen spelen in de lokale context gericht op bestaande woningbouw. 10 (Ecorys, Ecofys & Biointelligence, 2010) 11 Bron: Europa.eu/Reference: MEMO/11/149 Event Date: 08/03/2011 9

10 Energie Prestatie Contract Een Energie Prestatie Contract (EPC) is een prestatiegerichte overeenkomst tussen een klant en een Energy Services Company (ESCO), die de klant de mogelijkheid biedt om de energie-efficiëntie van een gebouw te verbeteren, zonder voorafgaande investering. Het geld dat wordt bespaard door verminderd energie verbruik, wordt door de ESCO geïnvesteerd in maatregelen om de energie efficiëntie van het gebouw te verbeteren. II) Herziene Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (4 oktober 2012) De Europese Commissie heeft de Richtlijn Energie-efficiëntie herzien omdat de 20% reductie in energieverbruik niet gehaald dreigt te worden. Deze nieuwe richtlijn vervangt de bestaande richtlijn (2006). De herziening van de richtlijn richt zich op: Kosteneffectieve verbetering van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik van energie Het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling en bevordering van een Europese interne markt voor energiediensten Beperking van het primaire energieverbruik (zoals olie, steenkool en aardgas) Terugdringing van de CO 2 -emissie en andere broeikasgassen Een verbetering van de leveringszekerheid van energie 12 De richtlijn formaliseert de plannen voorgesteld in het energie-efficiëntie plan (2011). De belangrijkste componenten zijn: Lidstaten worden verplicht om plannen op te stellen gericht op energiebesparing Energieleveranciers worden verplicht om elk jaar een besparing van 1,5% (volume) op hun energielevering te realiseren, dmv energiebesparende maatregelen Slimme meters moeten consumenten gemakkelijk en gratis toegang geven tot gegevens over hun energieverbruik. De energierekening moet gebaseerd worden op het daadwerkelijk gebruik van energie, zoals dat blijkt uit de slimme meter Incentives worden gecreëerd voor MKB/KMO om energie audits uit te voeren en goede voorbeelden uit te dragen. Grotere bedrijven worden ertoe verplicht om een energie audit uit te voeren, zodat gekeken worden waar mogelijkheden bestaan voor energiebesparing Het efficiënter energie opwekken wordt gestimuleerd, maar ook het ontwikkelen van nationale warmte en koude infrastructuur, waarbij restwarmte efficiënt wordt hergebruikt Bron: 13 Bron: 10

11 Gevolgen voor lokale overheden Het Europees Parlement heeft bepaalde voorstellen in de concept richtlijn gewijzigd. Zo heeft het de verplichting om 3% van de overheidsgebouwen te renoveren (en tot de hoogste energieklasse te laten behoren), beperkt tot de nationale overheid. Dit geldt ook voor het voorgestelde inkoopbeleid. De richtlijn voorziet er wel in dat centrale overheden, de lokale en regionale overheden en andere publieke instanties (waaronder woningcorporaties/sociale huisvestingsmaatschappij) moeten aanmoedigen om: lokale en regionale duurzame energie-efficiëntie plannen op te stellen met het oog op de voorbeeldrol van de overheid lokale en regionale energiemanagementsystemen op te zetten en energie audits uit te voeren; duurzaam producten en diensten in te kopen naar het voorbeeld van de nationale overheid. III) Europese Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU) In Europa nemen de huishoudelijke en de dienstensector meer dan 40% van het energieverbruik voor hun rekening (huishoudens 26.7%). Zowel het aantal gebouwen als het energieverbruik per gebouw stijgt nog altijd. Het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen kan een vrij grote energiebesparing opleveren en dus ook een vermindering van de C02-emissie. Dwingende en specifieke maatregelen om de uitstoot van C02 door gebouwen effectief te verminderen werden vastgelegd in de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD of Energy Performance of Buildings Directive/December 2002). Omdat de richtlijn aan herziening toe was, is deze in 2010 aangepast. In januari 2012 is de Richtlijn van 2010 opnieuw aangevuld met een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimum energieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen (Gedelegeerde Verordening 244/2012). De EPBD is een richtlijn die alle EU-landen verplicht tot een vijftal concrete activiteiten om de energieprestatie van gebouwen in Europa te verbeteren: de richtlijn geeft een algemeen methodisch kader om de geïntegreerde energieprestatie van gebouwen te berekenen (energieprestatieadvies); de richtlijn stelt minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen; de richtlijn stelt minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden; de richtlijn stelt maatregelen voor t.a.v de energiecertificering van gebouwen (energielabel); de richtlijn bevat richtlijnen voor de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar. 11

12 Lidstaten zijn verplicht om deze maatregelen uit te voeren. Om gestalte te geven aan de verplichting, stellen lidstaten nationale plannen op. Deze plannen dragen zorg voor een toename van het aantal bijna-energieneutrale gebouwen. Daarnaast moeten lidstaten regelmatig verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de gemaakte plannen. Een bekend onderdeel van de Europese Richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen is het energieprestatie certificaat of energielabel. Een energieprestatiecertificaat bevat een analyse van de energieprestatie van een gebouw, plus een door een deskundige opgesteld advies om het gebouw zuiniger, comfortabeler en gezonder te maken. Een energielabel is 10 jaar geldig en moet opgesteld worden door een gecertificeerde adviseur. Om de kwaliteit van de energieprestatiecertificaten in de hele European Unie te garanderen, dient in iedere lidstaat een onafhankelijk controlemechanisme te worden opgezet. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de energie labels in de verschillende landen. 1.2 Stedelijke initiatieven in Europa In Europees en internationaal verband bestaan er meerdere stedelijke initiatieven op het gebied van duurzame energie en klimaat verandering. Enige van deze initiatieven zijn Clinton Climate Initiative, ICLEI (Local Governments for Sustainability) en Concerto Cities. Maar het meest bekend in Europa is wellicht het Covenant of Mayors. Meer dan tweeduizend steden hebben zich bereid verklaard maatregelen voor duurzame energie te nemen in het kader van het door de EU ondersteunde Covenant of Mayors of Convenant van Burgemeesters, dat in 2008 getekend is. Dit convenant is een formele verbintenis om de CO2-emissies van de aangesloten partijen tegen 2020 met meer dan 20% te verminderen dankzij op hun grondgebied genomen maatregelen voor duurzame energie. Deze ambitie wordt geconcretiseerd door lokale actieplannen. De Europese Commissie wil deze lokale aanpak van energie-efficiëntie ondersteunen en zal partnerschappen bevorderen tussen EU- en niet- EU steden die dezelfde doelen nastreven. 12

13 1.3 Relevante Europese instituten, initiatieven en programma s Er bestaat een rijkdom aan Europese initiatieven en programma s op het gebied van energieefficiëntie in de gebouwde omgeving. De onderstaande lijst is daarom ook niet uitputtend, maar beoogt een indruk te geven. Algemene informatie vanuit de Europese Commissie over energie gerelateerde zaken kan gevonden worden op: ec.europa.eu/energy Er zijn diverse Europese financiële instrumenten en maatregelen ingevoerd om energie-efficiëntie te verbeteren, sommige zijn specifiek gericht op energie-efficiënte zoals het European Energy Efficiency Fund (EEEF) bij andere is energie-efficiënte één van de onderwerpen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 14 voor de Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling, het zevende kaderprogramma voor onderzoek, het Europese programma voor ondernemerschap en innovatie (CIP) en faciliteiten zoals JEREMIE. Ook de Europese Investeringsbank verstrekt kapitaal om maatregelen in verband met energie-efficiëntie te stimuleren en is bij een aantal van onderstaande initiatieven en programma s betrokken. Intelligent Energy for Europe II (onderdeel CIP) Het doel van het programma Intelligent Energy for Europe (IEE-II) is het vergroten van het aandeel van duurzame energie door niet-technische barrières op te heffen, de toegang tot de markt te verbeteren en de kennisuitwisseling te bevorderen, ook op gebied van energiebesparing. Voorbeelden van activiteiten zijn: ontwikkeling van trainingen, promotie en bewustwordingscampagnes en het uitwisselen van kennis en ervaringen tav duurzame energie en verlaagd energieverbruik. Het budget voor IEE II bedraagt 727 miljoen euro voor de periode Deelnemers krijgen 75% van de subsidiabele kosten vergoed in projecten die bijdragen aan specifieke EU-doelstellingen uit het jaarlijkse werkprogramma. In het IEE-II werken bedrijven, kennisinstellingen, ngo's, overheden en intermediairs in Europees verband samen. Gemiddeld krijgt een consortium circa 1 miljoen euro 15 subsidie. Intelligent Energy for Europe bestaat uit de volgende sub-programma onderdelen: SAVE - het verbeteren van energie-efficiëntie; ALTENER - het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen; STEER - ondersteuning voor energieaspecten voor transport; Integrated initiatives - projecten die in meer dan één terrein thuishoren 16. PassREg aims to trigger the successful implementation of Nearly Zero Energy Buildings (NZEBs) throughout the EU, using Passive House supplied as much as possible by renewable energies as the foundation. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Frontrunner in dit programma. ec.europa.eu/energy/intelligent 14 Hierbinnen vallen de programma s Interreg, URBACT en ESPON 15 Bron: agentschap.nl 16 Bron: agentschap.nl 13

14 European Energy Efficiency Fund (EEEF) De Europese Commissie heeft op 1 juli 2011 een fonds gelanceerd voor investeringen in energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energieprojecten. Decentrale overheden kunnen aanspraak maken op het fonds voor het promoten van investeringen in duurzame energie. Het Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEEF) is onderdeel van het Europees energieprogramma (IEE- II). Er is 265 miljoen beschikbaar in de vorm van een beleggingsfonds voor projecten op het gebied van energiebesparing, met name in de stedelijke omgeving. Mogelijke voorbeelden van projecten zijn onder meer energiebesparende maatregelen in openbare en particuliere gebouwen, investeren in gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen, schoon stedelijk vervoer en de modernisering van de infrastructuur, zoals straatverlichting en smart grids 17. Het EEE-F gebruikt hetzelfde model als de bestaande faciliteit ELENA. Maar ELENA ondersteunt alleen de voorbereidingsfase van projecten. Het EEE-F kan ook de investering in het project financieren. ELENA Bij ELENA (European Local ENergy Assistance) gaat het om een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering om vervolgens een lening aan te gaan. ELENA is bedoeld als een extra push om lokale en regionale overheden te steunen in het beter uitwerken (bijv. met een uitgebreider businessplan) van een groot energieproject. 90% van de kosten voor deze uitwerking wordt vergoed. De prioriteiten van ELENA betreffen o.a. publieke en private gebouwen, transport en infrastructuur en staan vermeld in het jaarlijkse werkprogramma van IEE onder Market Replication Projects. De Europese Investeringsbank (EIB) is uitvoerder van de regeling. Het 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure Het 2020 European Fund ("Marguerite") is opgericht door zes grote financiële instellingen gericht op grootschalige infrastructurele investeringen. Elk van de zes instellingen heeft 100 miljoen euro gecommitteerd. Daarnaast hebben drie andere investeerders, waaronder de Europese Commissie in totaal een bedrag van 110 miljoen euro bijdragen, wat de totale grootte van het fonds op 710 miljoen euro brengt. Het doel is om in 2012 zo n 1,5 miljard beschikbaar te hebben gesteld via het fonds. SMART Cities initiative Met Smart Cities wil de Europese Commissie dat Europese steden zich ontwikkelen tot slimme, duurzame en intelligente steden. Het doel is om in 2020 een reductie van 40% CO2uitstoot te hebben gerealiseerd door middel van duurzame opwekking en duurzaam gebruik van energie. Het SMART Cities Initiative biedt de mogelijkheid aan ambitieuze steden om financiering te ontvangen in de vorm van leningen (waarbij in sommige gevallen risico s gezamenlijk gedragen worden). Daarnaast kunnen steden die zich echt als pionier willen opstellen en grote(re) risico s nemen door te kiezen voor experimentele technologieën en organisatieprocessen, subsidie krijgen om deze uit te voeren. Het SMART Cities initiatief is verbonden met het Covenant of Mayors. 17 Bron: VNG.nl 14

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux en

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie