BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T,"

Transcriptie

1 BYDRAGEN T 0 T D E OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R MP-. 7dC. drn. CLIGNET'T, LID VAIN IIET KCNINKLIYf - NE DER L4NDSCHE JNSTITUUD PAN WETENSCH4PPE4, L FTTERKVNDE, EN SCHOONE KUNSTEN. In 's CR4VEIVHII GE, By de ERvE J. THIERRY EN C. M y NSING EN ZooN

2 Quemadmodum autem nihil in univerfo eft, quod non muta... doni obnoxium fit: ita etiam LINGU~ fuas experiu-mr calamirares, dum ex antiquis vocibus, alie obfolefcunt, aliai plane depereunt, alise depravantur, alie novis et frep.e comrariis feufibus fervire coguntur, WACHTERUS Pref, ad Germ.

3 VOORBERIGT. I.Jit myne Voorrede voor den Teurho.?2is bi. X Lt V a bli jkt, dat ik reeds, by de uitgave van dat work, bet voornemen had opgev«t, orn de oude Nederduitfche berijmde vertaling deer Efopifche Fabelen eenmaal in het licht to geven, en my destijds onledig hield, om myne aanteekeningen op dezelve to verzamelen. Nog, eon' geruiren tijd daar na, bob ik de aangevangene taak vervolgd, tot dat ik in bet voorrzetten van dozen arbeid, zoo wel, aan den eenen kant, door veelvuldige en onafgebrokene ambtsbetrekkingen verhinderd, als ook wel, aan de andere zyde_, voorna.melijk door do ongelukkige tijdsomfandigheid, welke wy, gedurende eene reeks van jaren, in ons Vaderland beleefd hebben, geheel ontmoedigd word, daar bet my aizins ondoenlijk toefcheen, om op myne onderneming, in het minfle, eenig byva l to mogen verwachten, of eenig nut daar-

4 Iv VOORBERIGT. daarmede to kunnen aanbrengen. Zoo l~ang tech door gedurige en opvolgende faatsverwislelingen alle lettcroefening, als bet ware, geheel verbanncn lcheern, was aan eenen ieder, zoo wel tijd ais lust, byna geheel, benomen, orn zich op eenige wetenfehappelyke kundigheden toe to leggen ; terwijl er eindel ii k, van dat oogenbli k af, dat wy onder eenen wreeden en vreemden dwingeland bukken moesten, voltlrekt aan geene beoefening onzcr fchone oedertaai to denken was, daar men het toen, niet de vernietiging van onze eigene wetten en gewoonterr, op niets minder zag toeleggen, dan orn ons het gebruik onzer Moedertaal, van dag tot dag, meer en meer, to ontzeggcn, dezelve alzoo eindeli j k in onbruik to doen geraken, en hare plants aan cane vreemde taal to doen inruimen, daar bet ongetwyfeld des dwingelands toeleg was, om ons, fangs then weg, ons voiksbefaan to ontnemen, en alzoo to geli j k met de ' Taai, ook den naam van Nederland der vergeteiheid op to olferen. Dus gebukt onder den yzeren fchepter des geweldenaars, fond by ook gereed, om ons met wile overige voorregten, zelfs onze Moedertaal to ontnernen, zoo het niet eener albeflurende Voorzienigheid behaagd had, aan dat onregt en geweid, eenmaal pawl en perk to fallen, en den overweldiger tot bet niet, waar uit by was voortgekomen, to doen to rug keeren. Van hier dan

5 VOORB E R GT. V dan dat wy thans, onder het genot van meer andere weidaden, ons herkregen Vaderland gebragt mogen zien, order bet zacht befuur cens Koninngs, die niet alleen met ons op denzelfden grond geboren, gevolglijk onze Taal ook zyne Moedertaal noenit, maar die, wat meer is, ook de opbouw en befehavin ' onzer Tale, Zyner hooge opmerking en verzorging e niet onwaardig gekeurd heeft, en de belangen der Nederlandfche Taal- en Lletterkunde, zoo zeer heeft will en bevorderen, dat aan alle Hooge en D oorluchtige Scholen in ons Koningri jk, openbare leeritoelen, byzonder tot dat oogmerk ingerigt, zijn gevestigd geworden. under zulk een gunilig vooruitzigt nu, dacht my, was dan ook bet oogenblik aanwezig, ona de afgebrokene taak mvneer ffeeds geliefkoosde beoefening onzer oude Taalkunde, wederom op to vatten ; van lien tijd af, heb ik dan zoo vele wren, als my van myne ambtsbezigheden mmogten overblvven, ter voortzetting van mynen letterarbeid befreed, en myne aanreek eningen op de Efopifche Fahelen vervoigd en afgewerkt, zoodanig als ik dezelve thans den Letteraminnaren mag aanbieden. In' het byzonder heb ik my tot her voortzetten van mynen arbeid, en bet uitgeven van dezen bundel opgewekt gevon den, daar wy tha ns den dag heleven m ogen, dat zelfs, in onze Zuidelyke Gewesten, alr hans aan 's Rijks Hoogefchool to Leuven, openbare lesfen, * 3 door

6 VI VOORBER10T. door den Hoogleeraar Ten Broecke Hoek/ra, (*) tot opheldering der Verouderde Nederduitfche woorden en Spreekwyzen, voorkomende in de R ii mkronijk van onzen dichter _Yacob van Maerlant, gehouden worden, welk berigt my Been gering genoegen gaf, daar ik hier uit mogt ontwaren, dat mijn befluit tot de uitgave dier Rijmkronijk, welke, daar bet eenigile van dat fluk bckende HS., destijds mijn eigendoin was, ik my nag toeeigenen, nog tot zulk een nutrig en belangri ;k cinde verfrekken niogt, en myne daar toe befleede arbeid niet geheel vruchteloos was geweest. Daar nu dan, door de wyze voorzorg van onzen geeerbiedigden Ironing, her F looger Onderwii s zich mede tot onze Nederlandfche Letter- en Taalkunde mag uitflrekken, dat dan ook bier door de verdere opbouw en befchaving onzer fch none en ryke Moedertaal, alom bevorderd moge worden, dat ook inzonderheid de bewooners onzer Zuidelyke -Gewesten, hier door mogen warden opgewekt en aangemoedigd, om zich aan die Taal, welke hunne en onze^voorvaderen genmeen hidden, nicer en nicer tie leeren gewennen, zich met dezelve verzoenen, en eenmaal afzien van de zoo kwalijk geplaatfle zucht, om zich van eene, hun geheel vreemde, Tai to bly- ~~` Zie ` ~, em. fc9nst- en Lefte h \ bi. 33g.

7 V0ORBERIGT. vit blyven bedienen, van eene Taal welke zy, tegen wile waarheid en overtuiging aan, als hunne Moeder. taal willen doen doorgaan ; maar van eene Taal nogtans, waaromtrent de Franfchen bun bet verwij t adoen, dat zy dezelve, overeen komf ig hare geaardheid, en gelijk het behoort, noch fpreken, noch fchryven kunnen. Dat onze Zuidelyke Broeders zich veeleer herinneren, ja dat zy zich beroemen, dat wy de vroegere befchaving van bet Nederduitsch, aan hunne Ge westen to danken hebben, dat byna all e onze cerf le Nederdui tfche S chryvers, van daar herkomfiig zijn, en dat bet hunne Gewesten zijn, welke de oudfte gedenkffukken onzer Tale opleveren. Wy hopen dan, dat de gewigtige arbeid van hunnen loffelyken voorganger, den verdienfielyken WILLEMS, met het gewenscht gevoig gekroond moge warden, en dat vele hem zullen navolgen op de loopbaan, weike by met zoo veel roenn is ingetreden. Daar my, zoo wel onder bet voortzetten myner aangevangene tank, als ook vroeger, nog deze en gene oude flukken en onderwerpen zijn voorgekomen, welke ik mede niet geheel onwaardig keurde, orn eenmaal, ten algemeenen gebruike in bet licht to komen, beefs my dit aanleiding gegeven, tot bet verzamelen van dergelyke oude fukken, welke nom als bydragen tot verderen opbouw onzer Nederlandflhe Letterkunde zouden kunnen verflrekken, en * 4 wel

8 Vill VOORBERIGT. weike, wanneer ik op mynen arbeid cenig byval ondervinden mag, en zoo het God behaagt, my gezondheid en kragten to fchenken, ik als bet vervoig op dezen bundel, welligt zal mededeclen. Wat nu bet overbrengen der Efopifche Fabelen, in onze moedertaal betrefr, is bet zeker, dat even als dezelve reeds in vroege tyden, in. verfcbillende talon zijn overgenomen, ook daarvan bereids in de XIII. Eeuw, meer dan cone Nederduitfche Vertaling is vervaardigd geworden, dit toeh vinden wy met zoo vele woorden vermeld, by MAERLANT Sp. ffifl0r- I. zrr. 3. vs. I. en voigg. In Cyrus tiden was Efopus, De fauclare, vi lefent dus, Die de fauele conde maken, Hoe beef en en- vog le fpraken. Hier vte of geraect 1l riaen En andere bouke, fonder.yaen, Diemen Efopus beet bi nnamen. I Pare oec jemen, die f bequamcn, Die heuet C'aif/iaf en 111oydekijn Gliedicht in rime (cone en fijn, Souke haer gedichte, hi vinter inne Speliecheit en- wij f'heir van zinne. Dies willict hier ouer liden, En voert to miere jeefren tiden. Daar IY.taerlant zone Rijmkronijk voor den fare 1296.

9 VOORBERIGT. Ix voleindigd had, zoo als ik in myne Voorrede voor den Spieg. Hifior. bl. LXIII. heb aangetoond, vol ;t dan daar uit, dat de berijmde Nederduitfche Vertalingen der Efopifche Fabelen, van welke by bier gewaagt, reeds in de XIII. eeuw beftonden, en dat ook die vertalingen, met genoegzame naauwkeurigheid waren volbragt, mogen wy daar uit opmaken, dat Maerlant dezelve zynen landgenooten aanbeveelt, als waar in voor bun wijsheid en leering to vinden was ; om welke reden by dan ook zegt, zich to kunnen onthouden, o1n van deze Fabelen e'enig uittrekfel in zyne Rijrkronijk in to voegen, zoo als hy, ten aanzien der Werken van artdere' oude wijsgeeren, of dichters, gewoon was, en gelijk wy daarvan de voorbeelden aantreffen op die plaatfen, waar by fpreekt van Seneca, Horutius, Tfirgilius, Ovidius, _7uvenulis en andere, bet welk by, in dic geval, om dat er reeds goede overzettingen in zyne moedertaal befonden, onnoodi,, achtte. Hoe zeer wy, uit de bygebragte plaats van Maer lant, twee van onze oude Dichters, met namen, KALF- STAB` en NOYDEKIJN,(*) als vertalers der Efopifche Fa- (*) Beide de namen van doze oude en onbekende dichters, worden nader bevestigd in het Fragment van een antler HS., van Macrlents Sp. Hlfior., ons medegedeeld door den Hoogleeraar CLARIS SE in de Ver,'zand. van de M atfci 7iappy der Nederl. Letterk. to Leyden, 11. D. II. St. bl en v 0 l"'i -r * 5

10 jr VO0RBERIGT. Fahel en, leeren kennen, van welke de leer VAN WIJN, Hi(iora 4vondf. I. Sr. hl getuigt, dat dezel.le hem nergens elders zijn voorgekomen -, en die dus, zonder dir berigt van Maerlant, zeker der vergetelheid waxen opgeofferd, zoo heb ik echter nergens de minfie aanleiding gevonden, om on ze oude he i i j made Vertal ing aan eenen van doze beide dichrers to mogen toekennen. Schoon wy dus den dichrer onzer Vertaling niet kunnen opfporen, mogen wy echter her ftuk zelve, wanneer wy het uit de taal en fchrij fwyze beoordeelen, als volkomen met den I-leer- van Wijn inlemnnende, aann de dertiende ceuwe nie~ entzeggen ; terwijl bet ons echter niet onwaarfchijnnk voorkomt, dat welligt een der beide, door laerlant vermelde, fc h ryvers, voor den dichrer onzer Beryming mag gehouden worden. De Nederduitfche Vertaling der Efopifche Fabelen, welke wy thans bet licht doen zien, nag men dan to regt als een der oudile flukken, in onze taal gefchreven, die tot onzen tijd zijn overgekomen, aanmerken, waarom ook de oudheidkundige VAN WIJN, in de Byv. en Verbet. op de Hiflor. Zvonds. bl. 175., dir flak eener openlyke uitgave shins waardig keurde, en zei f zijn verlangen tot die ui rgave betuigde, I -let oordeel dus van zuik eenen hevoegden regrer, mag dan myne keus aizins billyken, terwiji wy van de byzondere redenen, waarom wy ons, by voorketir, ho-

11 VOORBERIGT. 11 hoven andcre, tot dit fink bepaald hebben, in het vervolg nader zullen fpreken, maar vooraf moeten tiny doen oprnerken, dat er eene, mede in de XIII. ecuw vervaardigde Franfche beri ;rnde Vertaling der Efopifche Fabelen beftaat, en dat dit fiuk, by den Beer van Wijn, de bedenking heeft doen opkomen, of onze Nederduitfche Vertaling misfchien wel eene overneming zoude zijn uit het werk van Maria de France, dichteres der gedachte Fr. overzetring, welke bedenkrng evenwel, door den Heer van ijn zelven, niet nader op den toets is kunnen gelegd worden, vermits by het HS. van den Nederduitfchen E (opus, gelrl k by zegt, reeds had to rug gegeven, toen by met de Fr. Vertaling voor het eerst bekend geraakte : Ik kan dus niet zeg en, fchrijft de Heer VAN WIJN, of, en zo ja, in hoe verre het Iaatfic eene overzetting is van bet eerfie. Dit verdiende ec- ire naarḟ poring. Tot dit onderzoek nu ben ik in ilaat gefteld geworden, door lien de Heer van Wijn de vriendelijkheid gehad heeft, waarvoor ik hier openlijk mynen dank betuige, My, ten lien einde, ten gebruike afteftaan deszelfs affchrift, door wylen den Heer Gerard eigenhandig vervaardigd, naar het oude HS. van de' Fr. berij mde Vertaling der Efopifche Fabelen van Marie de France, berustende op de Bourgondifche Boekery to Brusfel, van welk oorfpronkelij k HS. mien cene nadere o ni_ fchry-

12 x1f V-0 0 R B E R I G T. fchryving vindt by nr: LASFRNA S ANTANDER, life- 7voir. Hifioriq. f zla r Bibliot. ale Bour ogne, p..5. Na dat ik date de beide oude here to de Nederduitfche en Franfche Vertalingen met aandacht underling heb vergeleken, is hec my overtuigend gehieken, dat vooreerst de voorflelling en ontwwikkeling, voor zoo verre in beide flukken, dezelfde on, derwerpen behandeld worden, zeer veel van elkander verfchillen ; dat in de tweede plants, de inleiding van Marie de France, van eenen geheel anderen inhoud is, dan die van onzen dichter ; dat ook wyd.ers, bet hoofdvereischte eener vertaling, namelijk dczelfde volgorde in de overzetting, als in bet oorfpronkelyke, (bepaaldlijk in flukken van foortgelyken card als deze) bier geheel en al ontbreekt, daar er cen merkelijk onderfcheid in beide gevonden wvordt, zoo dat met uitzondering, alleen van de beide eerife Fabelen, die bet zelfde onderwerp bevatten, eene gelieel andere rangfchikking plaats heeft, om caar van eene kleine proef to geven, is bet genoeg to doen opmerken, dat de 3 Fab. by onzen Richter in de Fr. beryming de 12. is. De 21. in bet Nederd. de 34., in bet Fr. De 32- in bet Nederd. de 2 i. in bet Fr. De 38., in bet Nederd. de 67, in de Fr. Vertaling, en dat al zoo over bet geheele werk eene zigrbn.re ongelyke opvolgitg plants heeft. Dat voorts de Fr. beriyming bevat cen aantal van 9U

13 V0 OR BERIGT. X Fabelen, terwi ;l in de Nederduitfche flechts 6 7, gevonden worden, zoo dat er in de Fr. beryming 31 Fabel en meer, dan in de Nederd. voork omen, en hoewel bet getal der Fabelen in de Fr. Vercaling, dat der Nederdui rfche, over her geheel genornen, verre overtreft, zoo warden echter in de laaffie nog eenige gevonden, die in de eerfte weder onthreken. swat eindelijk betreft eenige basraardwoorden, welke in de Nedcrd. beryring voorkomen, en die n welligt, aanleidinng zouden kunnen geven, onn op eerie over.. neniir.g tit bet Fr. to doen denken, zoo mnoetcn wy bier orntrent aanmerken, dat ook de meeste dier woorden, by leer veie van onze oudfle fchryvers gevonden warden, van welke men echter zeker weet, dat zy hunne werken, of tit hec Latin vertaald, of oorf pronkelijk in onze tail gef chreven, en gevolglzb k niet uit bet Fransch ontleend of overgenomen hebben. Uit dit alles dan, Mogen =w Y her be(luit opmaken, dat de Nederduitfche beryming van onzen dicliter geene vertaling uit bet werk van de France is. MMeer waarfchijnlijk komt bet ons vo-or,, M-at dat onzen dichter ter navolging verftrekt hebben, de verfchillende Latijnfche Vertalingen der Efopifche Fahel en, her zy die van Phxdrus, bet ~ zy van andere i en voor zoo verre men bier omtrent, uit Gene gelyke opvolging en rangf chikkirig, zoude nioge n beflui= ten,

14 xr' VOORBE IGT. ten, dan zeker fchijnt het, dat by byzonder zicl moet bediend hcbbeii, van de vcrtaling van zekcrcn onbekenden dichter, wiens arbeid onder den titcl : ANONYMI FABULIE )Esoijt, in het licht gegeven is door ISA. Nic. NBVLLETUS, laatstlijk to Frankfort in i 66o, en welke Vertaling ook gevonden words in de PI-1,EDRI FABULIE IEsoin.E, uitgegeven to Tweebruggen 1784., by dezen ongenoemden Ver-- taler vindt men LX. der Efopifche Fabelen, van welke in de Nederduitfche berymning, LII. voorkomen, en die alle, Iiechts met uitzondering der.viii. en het omzetten der xxxvi. en xxxvii. Fab. voor het overige, eene gelykc volgorde behouden, terwiji men by onzen dichter xv. Fabelen aantreft, welke by den ongenoeniden fchryver niet to vinden zijn. Daar deze evepwel alle, flechts twee ui tgezon derd, in de Lati; n fche Vertalingen der E fop. Fab., in ongebonden ftijl ; door JoH. FRED. MILAN T, onder den titel : FABULJ ANTIQUI EX PHIDRO, et RoMMULI FABUL2E sopim in i709 iiitgegeven, voorhanden zijn, komt bet ons voor, genoegzaam buiten tegenfpraak to zijn, dat onze dichter zich van de affchriften, der onderfcheideti beflaande Latijnfche Vertalingen, door ons bier vermeld, in zyne beryrning bediend, en zoo wel uit de eene, als andere overgenomen zal hebben ; offchoon in de rangfchikking en volgorde, de ongenoemde La. dich-

15 VOORBERIGT. xv dichter, door hem by voorkeur tot leidsman fchijnt gekozen to zijn. Ten cinde onze oude Berijming tegen de beilaande Latiinfche Vertalingen genaklijk to kunnen nazien, en over de mneerdere of mindere overeen lie mm in g met deze, of gene derzel ve, to mo~gen oordeelen, hebben wy eene list van vergelyking achter dit Berigt gevoegd, waar by, ten cinde de beftaande oude Lat. 'Vertalingen der Efop. Eabelen met een enkel. oplag van bet oog to overzien, wy ook sevens de Vertaling van Phxdrus gevolg hebben, offehoon die reeds aan hot hoof d van iedere Falbeel is opgeteekend. Bet w(-,roc van onzen dichter, is tot bier toe by alien, wel ke van dat flak eenig gewag gemaakt hebben, bekend onder den naam van ESOPET ; zoo noemt HUYDECOPER, de eerfle, welke ons hetzelve heeft doen kennen, dit fluk meestal, wanneer I)y dc-tar van gebruik maakt in de aantee keningen op Stoke, even-- wel komt ons dichtfluk ook by hem voor, onder den naam van., Fabelen van Ffopus,. aanteek. op Stoke IV. vs. 65., en zoo ook in de Pr ). bi. 9. By v. LELYVELD in de aanteek. op het Iaa.stgenoemde werk, I. D. bl words onze Vertaling wederom genoemd de Fabelen van Efopet, en nit den bladwyzer op dat work, zoude men, met het flak zelve niet he -kend ziinde, moeten opmaken, dat door de 11 ab. van fopet t en die van Ffopus, twee on-

16 XV1 VO ORB ER I GT. 6nderfcheiden werken bedoeld werden. Onder denzelfiden naam van Efopet, gewaagt ook van onze oude Nederd. Beryming ALENVIJN Taa1k-..4,ann2. D. A. 0. M. 11. D. b1 32-, alsmede de Heer VAN WJJN Hiflor.,4vondfl; 1. St. bi. -15., ja zelfs lezen wy aldaar bl.!z63., dat men door Efopet to verflaan hebbe, den kleinen Efopus, en zoo ook by LE GRAND Cant. Ft,,,b. et Rom. 4nc. Tom. IV. p. 158., daar by, van de vertaling der Efop. Fabelen van Marie de France fprekende, zegt : Elle - donne a fon Recuil le nom dtfopet (petit.elope.) Zoo het my voorkomt, doelt LE GRAND daar op de woorden van Marie de France, vermeld by DE LASERNA SANTANDER Memoir. Hiflor. fur la Bibl. de Bourg. P- 7-, behelzende het flot van een antler Rijmwerk der zelfde dichteresfe (*), hetwelk zy zegt gefchreven to hebben,, na dat de vertaling der Efop. Fabelen door haar reeds was afgewerkt. De, bedoelde woorden zijn de volgende : Deformais voel finei cell live Car je voel ren'dre delivre,/1 caus ki amerent le conte For cui j'ai mis cell livre en conte 4pres les Fables dtfopet- Dat Door DE LASERNA SANTANDER, aldus opge0-even : la Xani&e et facture des 111onflres des hommes, qui font en Orient et plus en Ynde.

17 VOOIIB ER IGT. Lvu flat ecl.ter doe de naam niet is, welke Marie d r a hare i i; der Efopifehe Fabelen gegeven heels, gcl l j k LF, GRAND t. a. p. h e t wit doers voorkomen, blijkt uit het Plot,, chter het fluk zelve, al waar wy, naar her affchhrift van den I Icer VAN WIJN, aldus lezen For famous- au carte Guillaulne Le plus vaillant de cet royaume, 111' entremis de ce/i lg vre faire, Et de l'englois an Romans train. YS0P'ES ape" a 0"", ce/i is Y7'e. Hier uit nu is bet, naar mrjn inzien, buiten bedenking, dat het woord Efopet, in bet boven aangehaalde floc van let eersrgenoennde we-rk, voorkomende, flechts een gegeven uitgang is, alleen om bet rijm dus verbogen ; even zoo is bet geleben met opzigt tot onze Nederduitfche heryming, ook daar is, gt lidk bet Plot van de Inleiding aanwijst, Efopet bet ri' mwoord. Vermits er dap niet deze benarning piers ibyzonder is aangewezen, nosh, zoo als Le Grand d a.cht, bier door de bleine Efopus vcrflaan moot errorden, geven Wy onze Nederduitfclhe bcrijmde Verraling, onder den naam van FAB ELEN VAN Efopus. De reden waaroni onze dichter ook aan zyne berijmde Vertaling, den naam v {n Efopus gaf, offchoon ook onder de Fabelen, door hem overgenonnen, onderwerpen voorkomen, die by Efopus * ` zel-

18 xv""" VOORBE R I T. zelven ni-et behandeld zijn, kunnen w y gely l~:,i1l '!-" nagaan, wanneer rnen lette op bet zeggen van o :nzen Maerlant, dat namell k die boeken, welke dz Efopifche Fabelen, of eenige derzelve tot onderwcrp hadden, indien tijd, alle by name, Efo us genoemd werden. waarorn wy nu doze oude Nederduitfclie bery- ming der Efop. Fabelen, boven andere ftukken, rot cene openlyke uitgave geichikt oordeeldein, zeideni wy flraks, nader to *zullen opgeven. Zeer byzon -ier prees zich dit fluk bier aan, daar myne hooruuhe - doeling bier toe voornanneiiik bepaald was, om de taal en fchrjwyze onzer oudfte en -vroegfle fc :hryvers, moor algemeen, en fangs eenen gemaklyken weg, verilaanbaar to maken. Tot dat einde was voorzeker geen werk beter gefch i kt, clan joist dit fluk, bet weik wy daar toe hebben uitgekozen, want bet zal wel goon breed betoog be h ooven, da.t, wanneer men met do zaak zelve, die behandeld words, bekend is, di t, offcho on dan o ok bet con of ander woord, of fchrijfwyze, in don eerflen op7 flag, duffs ter, of twyfelach tig m oge vo orkomen, tot bet wel bevatten van des fchryvers nieening, zeer byzonder medewerkt, dat men met do verhandelde zaak volkomen bekend is, en wie nu is er, die f echts eenigzins zich geoefend heeft, wien do Efopifche Fabelen geheel en al vreernd zullen zijn, en zoo Zal

19 V0ORBERIGT. x I ~ va1 dan de eu]c Nederditfche vertaling derzelve, boven vele andcre ftukken van lien tijd, byzonder gefchikt zi)n, orn de taal on ' er vroegfie fchryver s verflaanbaar to maken, minkundigen daarin to kunnen vooriichten, en daarotn dan aan oils oog :nerk beantwoorden. Ten einde evenwel den rningeoefenden in Onze oude taxi, zoo veel mogeli'k behulpzaam to zijn, hebben wy in onze eanteekeningen zoodanige, minder bekende, of thane verouderde woorden en fpreekwyzen, welke ecuige toelichting vorderden, getraciht op to heldercn ; bier door echter ziin wy, aan den eenen kant, nu en dan, genoodzaakt geweest, om ook fommige woorden en fchrijfwyzen der ouden, reeds door anderen, byzonder door onzen geachten Taaikenner Huydecoper behandeld, niet onopgererkt to kunnen voorbygaan, terwijl wy cchter ook wel cens, van dozen onzen grooten voorganger vermeend hebben, to moeten verfchillen, v ai r door dan welligt aan kundiger Taalkenners gelegenheid gegeven is, tot nader onderzoek en verdere opfporingen tot opbouw oiizer Nederlandfche L e tits rkunde ; mar ook, aan de andere zyde, hebben wy by onzen Richter onderfcheiden. woorden en fpreekwyzen mogen aantreffen, welke bevorens niet, of niet opzcttelijk ziin behandeld geworden, en welke oils dus de gelegenheid aanboden, om de reeds beflaande taalkundige ophelderingen, betreklijk * * 2 on-

20 xx voor )JII IUT. on ze veronnderde moodertaal, nog met ecnige gcr o~ ge bydragen re mogee aanvullen. Nicer dan eetis hebben ivy, onder onzen arheid, hot gemis van ccn tweede I-IS. van onze oud}e Beryming bejammerd, gel iik wy rneermalen daar van in onze aanteekeningen gewag maker, dock na ale aangewende pogingen, zoo wel in onze Noordelyke, als Zuidelylke G ewesten, zijn onzc navorfchingen to eeneraal vruchteloos geweest, en bet beeft my niet mogen gel uk ken, eenige fporen van let beflaan van ecn of meerder H SS. van ons fink to nlogen outdekkcn, zoo dat wy het HS. door oils in deze uitgave gevolgd, voor let cenige mogen houden, hetwelk van doze oude Nederduitfche vertaling tot hier toe bekend is. 1- let h1s., welcer bet eigendom vat, H ydecoper, is hetzelfde, waarvan by in zyne aanteckeningen op iwdls Stoke gebru.ik maaktc, en dat, na zi n overlyden, in handen van Z. H. '1ewijn gek o rn en is, welke ook dozen bu ndel, waarin on s oi'de HS. vervat is, met moor andere zeldzanie 1 en boeken a an de Maatfc happ y der N ederlandfehe Letterktunde to Leyden, by uiterfle wil befproken heeit, zoo dat hot thans aan deze aanzien tyke 1\'laatfchappy in ei-rendom behoort, en het is dan ook met hare gunilige tocllemming, dat my, op her daar toe gedane aanzoek, vrylheid verleend L.m de oude Nederduiuclue ver-talirg der Efopi-- fche

21 VOORB ER IGT. xxt fc'ae Fabelen, naar dat H S. i n her licht to mogen gcven, voor welke volvaardige medew rking, ter bet eikin` van min oagmerk, ik bier openh ; k mylien opregten dank berui,ge. Het HS, net ecne ze r oude, doch leesbare hand op perkement gefchreven, in klei ;i folio format, beflaat flechts uit twintig bladzyden, ieder verdeeld in twee koloinmen, bet bevat op iedere icolom veerrig re gels, oitgenomen de laatfle bladzyde, welker tw~:ede kolom alleen nit vijf regels beflaat. In her l -I S. zelve warden geene zoo ;enoenmde gefchilderde vuorletuers, of andere byferaden gevonden, alleen is, by den aanvang van iedcre Fabef, de eerfle of hoofulerrer met rooden inks gefchreven, weu;e eenvoi, d ;7,,h~~id tot bewi s van den hoogen otiderdom van ons 11ukk verflrekt, daar vcelal in de oitdfle HSS., de minfie f eraden gevon den worden. - Wy h eb ben her oorfpronkelyke meet alle naatuwkeurighheid en gerrouwheid gevolgd, en in geval, dat ivy van de lezing meenfen to moeren afwyken, hebbcn wy daarvan in onze aanteekeningen gewag gemaakt. De vet Ikorringen,, die mnenigvuldig in her HS. voorl,omen, hebben w?, wanneer her buiten alle bedenking was, voor welke letter of letters dezelve gebruikt waxen, niet overgenomnen ; maar zoodanige woorden geniaksbalve geheel uitgelchreven ; ten aanzien evenwel van zulke v erkortings teekenep, ~. a rv

22 xx"" V O ORB E R I GT omtrent t bet wy felachtig konde zijn, voor welke letter, of letters dezelve gepiaatst waxen, hebben wy het HS. fliptelijk gevolgd. Dezen regel hebben Wy in acht genomen met het verkortings teeken -9, gewonlij k aanduidende E:R, vernnits het ons ech ter gebleken was, dat hetzelfde teeken, op verfcheidene plaatfen in het HS., dan eens voor Alt, en dan weder voor AEk gephaatst was, zoo als wy in meer andere HSS. hebben opgemerkt, hebben wy veiligst geoordeeld, deze verkorting, in die gevallen, to behou3en, zoodanig vinden wy bet verkortings teehen -1, by v. voor AER, F a b. xv. vs. 2. Fa b. x viii. vs. i. en Fab. xx hva t. vs. 12. ; dot h we de r voor.ar, Fab. xx. vs. a. en XLIII. vs. 1 y. en elders. Even zoo hebben wy ons gedragen met opzigt tot de verkorting H en o, wanneer het eenigzins onzeker was, of bier door de M of N werd aangeduid, daar deze verb orting in vele oucle H S S. voor beide.die letters voork-omc. Eindelijk hebben wy almede overgehomen de verkorte fchrijfwijs van her lid- en tei woord EE N, vermits daar door zom tii ds een, ene of even konde worden verflaun, en ten einde, in alle die gevallen, niets willekeurigs to bef isfin, heb-- ben wy ons liever flipt aan her HS. gehouden. De verdere teiwoorden hebben wy ook, zoo a.is zy in het oorlpronkelyke voorkwamen, afgefchreven. Van her rvjeede fink, is dezen bu.n : gel cp.,aatst,

23 VOORBERIGT. XXIII handelende over den ouden vaderlandfchen Dronk, bekend, onder den naam, S. Geerden Minne, hebben wy vooraf, war de zaak zelve aangaat, niets optemerken, daar evenwel de Richter van dir flak, WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH, by vele flog bykans geheel onbekend zal ziin, vertrouwen Wy geen' ondienst to do-en, van dezen ouden fchryver en zijn werk bier eenig reader verfag to geven. De dichter drocg zyn en naarn, gelij k in die tyden gewoon was, naar de plaats zyner geboorte, dir lezen wy op verfcheiden plaatfen in bet work zelve, onder andere, in. bet Gedichr, vander Heiligher Kercken, ons HS. f. 6 r ~ a- TVant Willem wil v?,befie radon, Die van Eiildegaerf berth is gheboren. Hy was dus, daar flildegaersberch een, nog heden bekend, dorp is, niet ver re van Rotterdam gelegen, Hollander van afkomst, en wy mogen alzoo her goring getal der Dichteren, welke doze Gewesten, destijds opleverden, met hem aanvullen. Omfireeks welken tijd by geleefd en gefchreven hebbe, kunnen wy uit zyne Gedichten vry naauww keurig bepalen, in her Dichtfluk, tot opfchrift hebbende, Hoe deerfie partyen in Holland k'warren, fchijnt by zich to rangfchikken onder die genera, welke als jonge ghefellen, jo!lgeiin. en, leefden ten tyde dat Graaf Willem de :ill, in 133`7- overleden, * * 4 ierf,

24 XIII'IV VO ORB ER I GT. fl- ; erf, bet blijkt -,, oorts uit dat zelfde Dichtfluk, dap by bier bepaaldlia bet oog hceft, op de bekende Hock, fcbe en Kabeljaauwfcbe Twisters, en dat by win die rampzaliac tweedragt gewaagt, als ten zy- -non tyde voorgevallen, en wel, dat by dit gedicht vervaardigde na hot overlyden van Margaretha van Boycren, Gravin van Holland, voorgevallen den 23. van Zomermand 13-6., cn gedurende de krankzini)i,,-ybcid van Karen zoon, V,"illem V. 1k zal des I)ichters eigene woorden, welke daarvan tot bewijs ' kunnen ftrekken, bier niet affchryven, vermits ons lict Dichtfluk zelve geheel is medegedeeld, door den 11cer DE JONGE, achter de Verhand. over de Thek r. en Kabe1j. Tw., hl.!-, 69. voigg. Genoeg, dat wy bier uit mogen afleiden, dat onze Dicbter in de NV eeuw go'ect'd, en in bet midden derzeive gebloeid heeft, en wy alzoo dit, en meer andere van zyne Diclifflukken, als werhen van then ti.id befchouwen mogen. Het fchijnt, dat by eenen vry hoogen ouderdorn bereikt heeft, by fpreckt van zich zelven, als onder de oude lic-den reeds bebooren0le, in zijn gediclit, van Sterven in bet I -IS. f.,),6. b. Roe fal ic dan arme oude, Die gaerne die waerheit fpreken foude, Der Heren gunst of huldo verweruen. Ja zcl,fs moet by tot zulke hooge jaren zijn opgqkiqmmc-n, dat by de inceste zyner 0-idgenootep heeft

25 V0 ORB ER IGT. xxv bee ft overleefd, en er flechts eenige weinige van overig waren. HS. f. 13,2. d. Die m / n mede~~ hef llen Wren, S'ij u v eel g h~flnruen ende gheuaren..fee,fter epic -Die fijas oec out. tier off' deter Dat by niet alleen nog in din fare i 395 geleefd heeft, kunnen wy daaruit opmaken, dat by in zijn Gedicht gander drake Gods, in ons HS. f. 41. b., geewaagt van de fchroomelyke nederlaag, die e Kristenen in i395. onder S igismund, boning van Hon gt ryc, van de Turken, onder Bajazeth, by Nicopolis, geleden hebben, in welken geweldigen flag een zeer groot aantal edelen en aanzienlyken, zoo uit ons Vaderland, als van Andere Staten, omkwamen, of gevangen gefomen werden ; bier van zegt JI#ldeguer s - berch Ic h,eb ghehoert eon fwaer gheclach Ende een yammerlike mare, Die KKerflenheit is veel to zware, Dat fife ymmer horen moet Van foe nxniglxen ridder goes, Die voer den Turken fjn ghebleuen. WY zullen zelfs onzen Dichter firaks, nog eenige jaren later, on tmoeten. Pat by eenig byzonder heroep, of bedrijf geoefend, of wel eenigen post, of bedienlng waargenomen heeft, heb ik nergens kunnen ont- * Wax'

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN

VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN BESCHRYVING VAN EENE ZELDZAAME AFRIKAANSCHE NOG NIET BESCHREEVEN ~ A T - S 0 0. R T, GENAAMD DE BIZAAM~KAT, OP DE I{AAP DE GOEDE HOOP VALLENDE, En bewaard wordende in het MusEuM VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Een nieuw lied, Op de onverwagte wederkomst van een minnaar by zyn beminde

Een nieuw lied, Op de onverwagte wederkomst van een minnaar by zyn beminde Een nieuw lied, Op de onverwagte wederkomst van een minnaar by zyn beminde bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 03050. Z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie040nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N BESCHRYVING VAN EEN GEHEEL NIEUWE OF ONBEK~NDE SOORT VAM AMERIKAANSCHE LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A

Nadere informatie

( * ) ber is, de pogingen welke daartoe aangewend worden, door zijne medewerking te onderdennen.

( * ) ber is, de pogingen welke daartoe aangewend worden, door zijne medewerking te onderdennen. B E R I C H T. txar het Etfen of vervaardigen Van Konstpïaatert door inbijting van fterk water, een der deelen van de algemeene beöeffening der Teken - en Schilderkunde is, welke tot een aangenaame en

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E NOG NIET BESCHREE VEN. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt

V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E NOG NIET BESCHREE VEN. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt op". d~ zy n g- - BESCHRYVING V A N EEN E ZE L D ZA AM E 0 0 S T I N D I S C II E n,,... n e-- NOG NIET BESCHREE VEN B 0 SC H- KAT, IN JApAN VALLENDE. :BESCHR:EEVEN EN UITGEGEEVE.N DOOlt p. h ole d 't.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

BIJ KONING LODEWIJK, 1) (Dee, 1807).

BIJ KONING LODEWIJK, 1) (Dee, 1807). AUDIENTIE EENER DEPUTATIE VAN OUDEWATER BIJ KONING LODEWIJK, 1) (Dee, 1807). Present nit den Raad alien, behalve de Leden Nielaen en W. van Veen Pz. Van Scheepenen alien, behalve Pha Brouwer. Vergadering

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Inhoudsopgave WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Artikel 1... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel 4... 3 Artikel 5... 3 Artikel 6... 3 Artikel 7... 3 Artikel 8... 4 Artikel 9... 4 Artikel 10...

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer Bij verschillende gelegenheden in de afgelopen maanden heeft onze vereniging zich beijverd om te komen tot een verbetering van ommuring en terrein

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland

Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland bron Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind,

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Vertaling van een gedeelte uit het Korte Boek over het Rekenen met Restauratie en Confrontatie (al-kitāb al-mukhtaṣar fī l-jabr wa l-muqābala)

Vertaling van een gedeelte uit het Korte Boek over het Rekenen met Restauratie en Confrontatie (al-kitāb al-mukhtaṣar fī l-jabr wa l-muqābala) Vertaling van een gedeelte uit het Korte Boek over het Rekenen met Restauratie en Confrontatie (al-kitāb al-mukhtaṣar fī l-jabr wa l-muqābala) van Muḥammad ibn Mūsā al-khwārizmī (ca. 830). De onderstaande

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

De Eeuwige Uitverkiezing Gods

De Eeuwige Uitverkiezing Gods Overgenomen uit het boekje Enige nagelaten Geschriften Handelend over het diepe verval van land en volk, kerk en staat Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

uitgegeven door C.P. Serrure

uitgegeven door C.P. Serrure uitgegeven door C.P. Serrure bron (ed. C.P. Serrure). Annoot-Braekman, Gent 1863 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_taf006tafe01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 [Inleiding] Ik beschouwde het

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT.

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. t i j d e l i j k e Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. / ngevolge D ie n st or (for No. 442G. 1". Voor de veilighoid van het vorkeer op hot station VugIU, golilt Tijdclijk Locaalcoor- schrift

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

,,PLATSTAART SLANG:EN,

,,PLATSTAART SLANG:EN, VAN TWEE VERSCHILLENDE EN VOOR ALS NOG ZEER WEINIG BEKENDE,,PLATSTAART SLANG:EN, I ZYNDE DE BRUIN-RUG' uit MEXICO,'~N DE GERINGDE UIT DE INDISCHE ZEEN. Beitie, met nog eene verfchi!lende foorte van de!aatflgemelde,

Nadere informatie

Waarachtig verhaal van een gruwelyke moord

Waarachtig verhaal van een gruwelyke moord bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06062. Z.p. ca. 1811 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_waa005waar01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 Waarachtig verhaal,

Nadere informatie