Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)"

Transcriptie

1 Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig advies van milieuraad van 25 januari en Raadscommissie Milieu en Duurzame Ontwikkeling van 26 januari 2010)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Woord vooraf Korte historiek van het milieubeleid in Schoten Het lokaal duurzaam gemeentelijk milieubeleid Gewestelijk Milieubeleidsplan Provinciaal milieubeleidsplan Het gemeentelijk milieubeleidsplan Inhoud, opbouw en methodologie van het plan Inhoud Opbouw Methodologie Milieubeleidsplan Instrumentarium Inleiding Beschrijving van de bestaande toestand Milieubeleidsplan Schoten Milieujaarprogramma Gemeentelijke milieudienst (partim Dienst Grondgebiedszaken) Lokaal milieutoezicht Milieuraad (mina-raad) Milieu Management en Informatiesysteem (MMIS) Ambtelijk overleg Interne milieuzorg MiNa-werkers Milieubarometer / duurzaamheidsspiegel / ecologische voetafdruk Knelpunten Visie Doelstellingen Beleid gaat niet zonder instrumenten! Handhaven! Elk klacht wordt onderzocht! Vlarem? Iedereen komt aan bod! Breed maatschappelijk draagvlak uitbouwen! Evaluatie met de bedoeling beter te doen! Acties Milieuverantwoord productgebruik / Afval Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en beheer van afvalstoffen Het Vlaams Reglement inzake de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Vlarea) Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen Het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 (incluis Vlarem 1, Vlarem 2) De samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling tussen de gemeente en het Vlaams Gewest Subsidiebesluit afvalvoorkoming- en beheer (29 maart 2002) Het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest (21 december 2001) Kerntakenafbakening Actuele toestand Milieuverantwoord productgebruik Afvalstoffen Knelpunten Milieuverantwoord productgebruik Afvalstoffen Doelstellingen afvalbeleid in functie van Ladder van Lansink Acties Milieuverantwoord productgebruik

3 3.5.2 Afvalstoffen Water Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Oppervlaktewater Integraal Waterbeheer Erosie Waterbodem Grondwater Samenwerkingsovereenkomst Kerntakendebat Beschrijving van de bestaande toestand Oppervlaktewater Duurzaam watergebruik Integraal waterbeheer Erosie Waterbodem Grondwater Knelpunten Oppervlaktewater Erosie Integraal waterbeheer Waterbodem Grondwater Doelstellingen Oppervlaktewater Duurzaam watergebruik Integraal waterbeheer Erosie Waterbodem Grondwater Acties Oppervlaktewater Watergebruik Integraal waterbeleid Erosie Waterbodem Grondwater Natuur, biodiversiteit, groen, landschap Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu Vegetatiewijziging Bermbesluit van 27 juni Bosdecreet van 13 juni 1990 (diverse malen gewijzigd) Onbevaarbare waterlopen Veldwetboek Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Subsidiereglementen Kerntakendebat Beschrijving van de bestaande toestand Bodemgebruik Landschap (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Schoten) Bosstructuur Kleine landschapselementen (KLE s) Gemeentelijke natuurontwikkeling Vlaams Ecologisch Netwerk Natura De gewenste natuurlijke structuur van Schoten (bron: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schoten) Gemeentelijke diensten en organisaties

4 Gemeentelijke initiatieven Knelpunten Doelstellingen Acties Interne Milieuzorg Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Waarom een milieucoördinator voor de gemeente? Decretale bepalingen Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten Doelstelling Acties Hinder Geluidshinder Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten Doelstellingen Acties Lichthinder Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten Doelstellingen Acties Geurhinder Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten Doelstellingen Acties Bodem Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Beschrijving van de bestaande toestand Knelpunten Doelstellingen bodem Acties Stralingsproblematiek Acties Mobiliteit Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Decreet betreffende de mobiliteitsconvenanten van 20 april Samenwerkingsovereenkomst Gewest/gemeente Beschrijving van de bestaande toestand Wegeninfrastructuur Openbaar vervoer Gemeentelijk mobiliteitsplan Knelpunten Doelstellingen Acties Energie Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden Samenwerkingsovereenkomst Gewest/gemeente Schoten Energieprestatieregelgeving Beschrijving van de bestaande toestand Energieloket (subsidies en premies)

5 9.2.2 Rationeel energiegebruik Knelpunten Acties Lucht Beleidskader en gemeentelijke bevoegdheden De wet van 28 december 1964 op de bestrijding van luchtverontreiniging Het KB van 26 juli 1971 richt zones voor speciale bescherming in tegen luchtverontreiniging Het KB van 6 januari 1978 ter voorkoming van luchtverontreiniging door stookinstallaties Andere regelgeving Huidige toestand Knelpunten Doelstellingen Acties Duurzame ontwikkeling Begroting Verklarende begrippen- en afkortingenlijst Bijlagen Overzichtstabel acties Documenten Openbaar Onderzoek Gemeenteraadzitting Overwegingsnota met bezwaren en opmerkingen

6 1 INLEIDING 1.1 Woord vooraf Het milieubeleid in Schoten staat niet meer alleen in Vlaanderen en is niet meer beperkt tot de gemeentelijke huishouding, zoveel is zeker! Het milieuthema is alomtegenwoordig in alle mogelijke beleidsmateries. Waar vroeger alle milieukwesties via de milieudienst passeerden (milieu als eiland), wordt de milieu- en natuurreflex spontaan meegenomen in andere beleidsprocessen en voorstellen. Hierdoor is het thema duidelijk geïntegreerd over alle diensten van de gemeente heen, maar ook binnen de werking van alle andere overheden en zelfs van het middenveld. De individuele burgers zijn bovendien mee op de trein gesprongen, eerst om gezinsbudgettaire redenen, maar van langsom ook meer uit pure milieu-overwegingen. De transitie van een curatief milieubeleid ( dweilen met de kraan open ) naar lokale duurzame ontwikkeling is nog volop bezig, maar wordt nu door bijna alle beleidséchelons als dé uitdaging voor de volgende eeuw aanzien. Het is belangrijk dat een lokaal bestuur globaal denkt maar daarbij ook nog lokaal actie voert om de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de grondstoffen- en energiecycli zodanig aan te passen dat de volgende generaties (zonder comfortverlies) hun leven kunnen uitbouwen. Dàt is tenslotte één van de essenties van duurzame ontwikkeling. In deze versie zijn de opmerkingen van de Gemeenteraad, Milieuraad en Raadscommissie Duurzame Ontwikkeling verwerkt. De tekst werd voorgesteld in cursief schrift. 1.2 Korte historiek van het milieubeleid in Schoten Vóór 1987 werd er geen echt structureel milieubeleid in de gemeente gevoerd. Nochtans was het milieu vanaf eind jaren 70 begin jaren 80 niet uit de actualiteit te branden. Algemeen wordt aangenomen dat de Vlaamse milieubeweging zijn wortels heeft in de Voorkempen, waarbij Schoten een erg grote rol heeft gespeeld. De eerste 2 grote dossiers van de prille milieubeweging zijn ondermeer het verzet tegen het Duwvaartkanaal (geslaagd) en het behoud van het Peerdsbos (gedeeltelijk geslaagd). Begin jaren 80 kreeg de politieke aandacht een andere wending. Van de populaire natuurbeschermingsacties kwam de focus meer te liggen op milieuthema s. Het vilbeluik, de afvalschandalen en afvaloliezwendel kwamen met een regelmaat in het nieuws. Het Schotens Actiecomité Leefmilieu (opgeheven medio jaren 90) bestookte het beleid met dossiers. Ook de natuurbeweging kreeg later een tweede adem, met name door de strijd rond Vordenstein (thans Park van het Vlaams Gewest), de List (overwegend verkaveld), en op kleinere schaal De Witte Wilg. Bestuursmatig heeft het gemeentebestuur van Schoten altijd erg pro-actief gereageerd, wat blijkt uit talloze dossiers. Er kan zelfs gesproken worden van een redelijk progressieve aanpak, want archiefonderzoek leert dat Schoten vroeger regelmatig in de media kwam doordat milieuovertreders hard werden aangepakt, ondermeer door bedrijfssluitingen. Op dat moment haalde zo n maatregelen regelmatig het nationale nieuws. Het gemeentebestuur had echter niet altijd de juridische middelen, de overheidsorganen op hoger échelon waren nog niet uit

7 gebouwd en parketten reageerden lauw. Dat veranderde zeker met Paul Morrens, die op een gegeven moment milieusubstituut werd en een aantal dossiers in een stroomversnelling bracht. In 1985 werd de nood aangevoeld om binnen het personeelskader van de gemeentelijke technische dienst een deskundige op te nemen. Bioloog Robert Imler (thans duurzaamheidscoördinator Electrabel) werd als BTK-er (Bijzonder Tijdelijk Kader) belast met de opmaak van een laanbomen-inventaris, en wikkelde uiteraard een groot aantal andere milieutaken af. Een jaar later, in 1986, kwam Hilde Slosse (thans gewestelijk milieu-inspecteur Aminal) als BTKster zich bezighouden met ondermeer de biologische en fysico-chemische kwaliteit van de waterlopen, en de opmaak van een inventaris van lozingspunten in waterlopen. En vanaf 1987 werd een vaste kaderfunctie gecreëerd voor een milieuambtenaar. De jaren 90 kenmerkten zich door een voor het milieubeleid kernschetsende elementen: - de gestage opgang van het Europese en gewestelijke milieubeleid; - de totstandkoming van de gewestelijke regelgeving, meestal implementaties vanuit Europese Richtlijnen; - het alsmaar toenemende pakket taken en opdrachten die afgewenteld worden op de gemeentebesturen; - de milieuconvenanten, later samenwerkingsakkoorden met Gewest en Provincie; - de grote bewustwording en alertheid van de bevolking voor milieuhinder; - de héél prille duurzaamheidsreflex (vaak toegespitst op een embryonale FairTrade). Vandaar dat vanaf 1989 de milieudienst ook gegroeid is, tot een multidisciplinair team van mensen die bezig zijn rond 6 evenwichtige pijlers: duurzame ontwikkeling, milieubeleid, milieuhygiëne & toezicht, landschapsecologie (biodiversiteit) en openbaar groen, milieu- en natuureducatie en de onvermijdelijke milieuadministratie. Schoten heeft zich, zoals de meeste Vlaamse gemeenten, altijd actief ingeschreven in de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten. Hierbij was Schoten oorspronkelijk één van de eerste gemeenten die een containerpark uitbouwde, en over een goedgekeurd GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) beschikte, en één van de eerste gemeenten die de zogenaamde Optie 7 ondertekende. Dit hield in dat er vanaf 1997 een duurzaamheidsambtenaar werd aangeworven, een functie die nu in bijna alle gemeenten wordt ingevuld. Schoten heeft de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling ondertekend in niveau 2. Deze overeenkomst liep nog tot 31 december De doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst is om lokale overheden te stimuleren een meer duurzaam lokaal beleid te voeren, vanuit een ondersteuning van de gemeentelijke milieubeleidsplanning, het voorzien in de verdere uitbouw van een eerstelijns-milieuzorg, het consolideren of verhogen van de milieudeskundigheid op lokaal vlak, de participatie van verschillende doelgroepen (in het bijzonder de bevolking) aan het milieubeleid te bevorderen. Belangrijk hierbij is het milieubeleid infiltreren in de andere beleidsdomeinen. Tenslotte wordt nu verder gewerkt met de verlengde samenwerkingsovereenkomst Gewest/Gemeente, met een looptijd tot en met 31 december Ook hierin veel aandacht voor duurzame ontwikkeling, maar ook wel meer projectgebonden. De intentie minder administratieve (plan)last te genereren, is niet gelukt maar in elk geval mag niet worden getwijfeld aan het feit dat deze samenwerkingsovereenkomst financieel aantrekkelijker is voor de gemeenten dan vroeger. Alleen, er worden heel strenge eisen gesteld en de controle is bikkelhard. Niet - 7 -

8 ten onrechte, maar soms is de vorm blijkbaar belangrijker dan het resultaat van het gevoerde milieubeleid. Men mag hopen dat hier ook nog verandering in komt. Waar we in het vorig milieubeleidsplan nog aanvoerden dat de groei van het milieubeleid was gestopt in Schoten, moeten we nu vaststellen dat er een heel nieuwe dynamiek in het mondiaal, Europees en gewestelijk milieubeleid is gekomen. En de gemeenten moeten daar natuurlijk op anticiperen. Anno 2010 blijkt ook dat het maatschappelijke draagvlak voor milieu- en natuurmaatregelen opnieuw in de lift zit, en de dramatische gevolgen van bijvoorbeeld de klimaatswijziging, broeikast-effect, fijn stof problematiek, gevolgen van milieucalamiteiten voor de volksgezondheid, ozon op lage hoogte, niet uit de actualiteit te branden zijn. Ze zetten (zelfs in volle economische crisis of de naweeën ervan) het milieubeleid hoog op de politieke agenda. Energie- en grondstoffenbeleid zullen bepalen of de Vlaamse industrie straks met een heuse achterstand op de omliggende landen opgezadeld zit of niet. Juist een vergroening van de industrie en de overheden kan andere competitieve nadelen uitvlakken. Dit gaat natuurlijk boven de hoofden van een gemeente heen, maar toch kan ze op lokaal vlak het verschil maken. Door innovatieve beleidsmaatregelen die grote waardering krijgen van de bevolking en doelgroepen, door sensibilisering, een subsidie- en ondersteuningsbeleid, toezicht, controle, natuurwerken, een harmonisch parkbeheer enzovoort. Dit nieuwe beleidsplan tracht hiervoor een aantal hefbomen aan te bieden. 1.3 Het lokaal duurzaam gemeentelijk milieubeleid De weerstand en onwennigheid ten aanzien van een lokaal Agenda 21-beleid is de laatste jaren enorm afgenomen. Uiterààrd is veranderen niet altijd gemakkelijk, maar langzaam maar zeker is er een kentering. Het is trouwens een vastgesteld feit dat een gemeentelijk beleid meer en meer zal evolueren naar een duurzaam beleid. Deze tendens is momenteel dé belangrijkste beleidslijn bij de Wereldbank, de Verenigde Naties, de Europese Unie en het federale en gewestelijke beleid. Het kenmerkt zich ondermeer door: - toepassing van het voorkomingsbeginsel (milieuschade voorkomen); - het voorzorgsprincipe (het milieu in het oog houden bij alles wat je doet); - brongerichte maatregelen in plaats van end-of-pipe oplossingen; - het stand-still principe (de natuur en het milieu mogen niet achteruit gaan); - het beginsel van de vervuiler betaalt dat wordt aangevuld met fiscale stimuli voor milieu- en energiemaatregelen, subsidies als ondersteuning, en bepaalde retributies (bijvoorbeeld binnenkort voor rekeningrijden). Belastingen worden bovendien ook afgestemd op milieumaatregelen (bv korting passiefhuizen, verhoogde investeringsaftrek, wegentaks op basis ecoscore wagen, enz). Een lokaal duurzaam beleid gaat verder dan het opmaken van een milieubeleidsplan. Duurzame ontwikkeling dient geïntegreerd in de andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld: geen verkavelingen meer in natuurlijke overstromingsgebieden). Het komt erop neer dat op gemeentelijk vlak wordt gestreefd naar toepassing van de Lokale Agenda 21, zoals die werd afgesproken op de Rio-conferentie. Verhoudingen met arme landen komen in deze visie ook aan bod (bijvoorbeeld: samenwerking met raad voor ontwikkelingssamenwerking ter promotie van FSC-hout en FairTradeproducten)

9 1.4 Gewestelijk Milieubeleidsplan Het gemeentelijke milieubeleidsplan dient afgestemd te worden op het gewestelijk en provinciaal milieubeleidsplan (subsidiariteitsbeginsel). Daarom is het belangrijk dat deze hier ook behandeld worden. Voor de teksten verwijzen we naar de respectievelijke documenten of websites. Het Gewest dient zich in zijn beleidsplanning te schikken naar het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Dit decreet omschrijft drie belangrijke doelstellingen: - de duurzame aanwending van grondstoffen; - de bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking; - natuurbehoud en bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit. Verder legt het DABM ook 6 basisbeginselen voor het milieubeleid vast, beginselen waarmee we eerder reeds kennis maakten: preventief handelen, het voorzorgsbeginsel, de vervuiler betaalt, brongerichte maatregelen of curatief handelen, stand-still en het integratiebeginsel naar andere beleidsdomeinen toe. Het nieuwe MINA 3+ -plan werd uiteindelijk goedgekeurd en loopt van Typisch is de thematische benadering van de leefmilieuthema s: - verdunning ozonlaag; - klimaatverandering en broeikaseffect; - verontreiniging door fotochemische stoffen; - verzuring; - vermesting; - verspreiding milieugevaarlijke stoffen; - verontreiniging bodem; - afval; - water; - hinderproblematiek; - versnippering natuur en groen; - verlies aan biodiversiteit. Verwacht mag worden dat in de loop van 2011 (of zoals we gewoon zijn met de nodige vertraging, iets later?) een nieuw MINA-plan het daglicht mag zien. Als lokaal bestuur mag dan worden gehoopt dat men voluit gaat voor klimaatmaatregelen omdat halfslachtige intenties enkel ten nadele van bevolking (verdroging, overstroming) en de Vlaamse (energieconsumerende) industrie en KMO s gaan werken. Doelstellingen van de Vlaamse Overheid leunen dicht aan bij de duurzaamheidsprincipes die voordien werden aangehaald, en ze kaderen binnen het Decreet Algemeen Milieubeleid (DAM): milieubeheer door duurzame aanwending grondstoffen en natuur, bescherming van fauna en flora tegen verontreiniging of onttrekking, veilig stellen van de gezondheid en voedselvoorziening van de bevolking, behoud of uitbreiding van de biodiversiteit met specifieke soorten- of bestemmingsprogramma s. De beginselen die hier worden gehanteerd zijn eveneens het voorzorgbeginsel, voorkoming, brongerichte maatregelen, stand-still en de vervuiler betaalt. De lange-termijn-doelstellingen lopen tot 2015 en zelfs tot

10 1.5 Provinciaal milieubeleidsplan De provincieraad van Antwerpen keurde op 18 december 2008 zijn derde provinciaal milieubeleidsplan goed. Dit plan geeft voor de periode aan wat de dienst Milieu- en Natuurbehoud op milieu- en natuurvlak wil bereiken. Wegens de subsidiariteit werd het provinciaal plan afgestemd op dat van Vlaanderen, zodat heel wat doelstellingen uiteraard overeenkomen, en de acties vast en zeker niet tegenstrijdig zijn. De provincie Antwerpen is reeds vanaf 1994 bezig met de opmaak van jaarlijkse milieubeleidsnota s. Dit heeft in 1998 geleid tot het eerste Provinciaal Milieubeleidsplan De provincie Antwerpen is intensief bezig met milieubeleid in de meest ruime zin van het woord: door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), het Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie (PIME), het lokaal wateroverleg en deelbekkenbeheersplannen van de dienst waterbeleid, het centrum voor duurzaam bouwen Kamp C, enzovoort. De algemene opbouw van het 3 e provinciaal milieubeleidsplan is min of meer gebaseerd op het gewestelijk milieubeleidsplan en de methodologie van de provinciale samenwerkingsovereenkomst met het Gewest (clustermatige aanpak): - ruimte voor water; - natuur, bos, landschap en groen; - duurzaam provinciaal beleid; - mobiliteit; - hinderproblematiek; - gebiedsgericht beleid; - gemeenten en doelgroepen; - instrumenten. De provincie Antwerpen onderschrijft de algemene doelstellingen en beginselen van het milieubeleid zoals bepaald in het DABM, schrijft zich in het gewestelijke beleid terzake in, maar tracht die zaken ook in het bestuursakkoord en het algemene beleidsprogramma te omschrijven. Dit verstevigt het integratiebeginsel. De inhoudelijke krachtlijnen van het provinciaal milieubeleidsplan bepalen tevens de prioriteiten voor de planperiode: - ruimte voor water en duurzaam waterlopenbeheer; - duurzame instandhouding en bevordering van de biodiversiteit; - ondersteuning van het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid; - interne milieuzorg voor alle provinciediensten en instellingen (intern milieuzorgsysteem waardoor de milieu-impact vermindert). 1.6 Het gemeentelijk milieubeleidsplan De gemeente Schoten heeft in zijn recente geschiedenis (1987- heden) al altijd de traditie gehad om een gemeentelijk milieubeleidsplan op te maken. De gemeente heeft hiervoor altijd getracht om middels openbare onderzoeken, informatie, de (open) milieuraad een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. De samenwerkingsovereenkomst van 21 december 2007 (Vlaamse Regering) verplicht een gemeente niet tot het opmaken van een dergelijk document. Wellicht is dit een ui

11 ting om de planlast van de gemeente te verminderen. Maar daar heeft het schoentje eigenlijk nooit gewrongen, wél in de duizenden pagina s achtergrondinfo die in veelvoud moet worden opgemaakt en verzonden. Een milieubeleidsplan is een nuttig instrument, en geeft richting aan en is dan ook nog controleerbaar. Wat willen we doen, en wat hebben we gedaan? Belangrijke vraagstelling vanuit beleidsoogpunt. Bovendien heeft de samenwerkingsovereenkomst een belangrijke impact op het gemeentebeleid (ook financieel), zodat het voor zich spreekt dat men nadenkt (samen met de doelgroepen en het beleid) op welke manier de eisen kunnen ingevuld worden. Belangrijke nuance! De samenwerkingsovereenkomst is niet de vlag die de lading van het milieuschip dekt. Een gemeente moet méér doen dan wat wordt voorzien in deze convenant, hetzij om juridische dan wel beleidsredenen. Het is ook jammer dat extra inspanningen op dit vlak, alhoewel nodig, niet kunnen gehonoreerd worden. Anderzijds is de verplichting tot opmaak van een milieubeleidsplan door het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen van het algemeen milieubeleid geschrapt, maar toch stelt men vast dat wordt opgelegd dat de gemeente zich pro-actief inpast in het Vlaamse en provinciale milieubeleid. Het wordt wel erg moeilijk om zo een ingrijpend proces, met zoveel implicaties met de natte vinger te implementeren. Laat staan dat de burger nog een houvast zou hebben. Daarom is het legitiem om opnieuw werk te maken van een milieubeleidsplan, en bij de voorbereiding van deze nota opnieuw beroep te doen op de raadscommissie, milieuraad en bevolking. 1.7 Inhoud, opbouw en methodologie van het plan Inhoud Het milieubeleidsplan wordt opgemaakt volgens de methodiek van de samenwerkingsovereenkomst. Er bestaat geen sjabloon voor dit document, en de gewestelijke administratie kan alleen aanraden om de indeling van het milieujaarprogramma te volgen, en daardoor ook alle thema s aan te raken die zo belangrijk zijn in de samenwerkingsovereenkomst. Door ook de actuele toestand te beschrijven, kan men ook meteen integratie bewerkstelligen met een evaluatie van de vorige planperiode. Alhoewel dit sterk moet gerelativeerd worden: er werd telkens met de opmaak van het milieujaarprogramma teruggekomen op prestaties en eventueel (weinige) acties die niet werden uitgevoerd (en waarom niet) Opbouw Het milieubeleidsplan is opgebouwd uit een doelformulering, actuele toestand en eventuele knelpunten, en beschrijving van acties. Achteraan het milieubeleidsplan zal ook werk gemaakt worden van een actietabel. Nochtans geven we hierbij voorkeur aan de tabellen die worden uitgewerkt in het milieujaarprogramma

12 1.7.3 Methodologie Milieubeleidsplan Aan de opmaak van het milieubeleidsplan ging een vraag vooraf aan de Raadscommissie Milieu & Duurzame Ontwikkeling, de gemeentelijke milieuraad en diverse betrokkenen van andere diensten (indien relevant voor dit plan). De procedure om een milieubeleidsplan vast te leggen, wordt haarfijn door het DABM voorgeschreven. Samengevat: het College van Burgemeester en Schepenen stelt het ontwerpplan vast en betrekt hierbij de naar haar oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechterlijke organisaties; het ontwerpplan wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering, de gemeenteraadsleden, de administraties die zetelen in de provinciale milieuvergunningscommissie, de Bestendige Deputatie, en de door het College aangeduide adviesorganen en/of organisaties; het ontwerpplan ligt 60 dagen ter inzage, en dit volgens een voorgeschreven afhandeling qua aanplakking, bekendmaking; binnen de 60 dagen onderzoekt de gemeenteraad de ingediende adviezen en bezwaren/opmerkingen, en voegt aan het ontwerpplan een overwegingsnota toe; de Gemeenteraad legt het milieubeleidsplan vast en stuurt het door voor verder gevolg, waarbij het nog ter inzage wordt gelegd voor het publiek en belanghebbenden. Volgend concreet traject wordt voorzien: 19/01 CBS (aktename en vaststelling ontwerpplan) 25/01 milieuraad 26/01 raadscommissie milieu & duurzame ontwikkeling 28/01 gemeenteraad (vaststelling ontwerp) 05/02 verzoek tot advies organen en instellingen wordt verzonden februari maart openbaar onderzoek (8 maart infovergadering open milieuraad) onderzoek binnengekomen bezwaren & opmerkingen, verwerking in ontwerpplan 29/04 gemeenteraad (goedkeuring) (indien onmogelijk in mei of juni) 30/04 verzending naar Minister Schauwvlieghe (onder voorbehoud)

13 2 Instrumentarium 2.1 Inleiding Het instrumentarium is jargon in de samenwerkingsovereenkomst voor alle middelen die worden ingezet om het milieubeleid te plannen, uit te voeren, te controleren of te handhaven. Hiervoor is natuurlijk personeel, infrastructuur, inspraak, communicatie, rapportage en handhaving nodig. Het instrumentarium geeft ook aan op welke manier wordt gecommuniceerd of gerapporteerd aan het gewest inzake de samenwerkingsovereenkomst. Ook hier dienen we te vermelden dat het milieu- en natuurbeleid ruimer is dan datgene dat wordt opgelegd in de convenantafspraken. Dat zal ook blijken uit dit milieubeleidsplan. In de planperiode wenst de gemeente als minimum-standaard het onderscheidingsniveau te behalen, en liefst verder te gaan binnen de budgettaire en personeelsmatige mogelijkheden. 2.2 Beschrijving van de bestaande toestand Milieubeleidsplan Schoten Het eerste milieubeleidsplan van Schoten zag het levenslicht in 1987 (periode tot 1992). Daarna volgden nog milieubeleidsplannen, afgestemd op de toenmalige convenanten en de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 2005 is ook het DABM prominent van toepassing. Via het gemeentelijk milieubeleidsplan wil de gemeente de verdere concretisering van de gewestelijk en provinciaal milieubeleidsplannen uitvoeren, maar dan op lokale schaal met de voor Schoten kenmerkende situaties. Het huidige gemeentelijke milieubeleidsplan werd na een uitgebreide inspraakperiode en hearings goedgekeurd door de Gemeenteraad en loopt tot 31 december Het is legislatuuroverschrijdend, maar men dient ermee rekening te houden dat het eerste jaar van de legislatuur dan aan een nieuw kan worden geschreven, dat ook de klemtonen zal bevatten van een eventueel nieuwe meerderheid Milieujaarprogramma Schoten heeft een lange traditie op het vlak van het opmaken van milieujaarprogramma s. Lang voor dit verplicht werd, in 1987 om juist te zijn, werd een eerste milieubeleidsplan opgesteld, én onmiddellijk aangevuld met een actieplan voor het eerste werkingsjaar. Met de convenanten en de samenwerkingsovereenkomst werd ingespeeld op de noodzakelijke vormgeving en de opgelegde inhoud. Vanaf 2005 is het DABM ook van toepassing terzake (zie hoger). Het milieujaarprogramma van Schoten omvat ondermeer: - evaluatie van het gevoerde beleid van het jaar voordien (het jaarverslag ); - een planning voor het betreffende jaar (het milieujaarprogramma ); - de begroting in functie van de uitvoering van het geplande milieubeleid;

14 - de voorziene subsidies (aparte nota in functie van samenwerkingsovereenkomst); - acties conform het gemeentelijke milieubeleidsplan Gemeentelijke milieudienst (partim Dienst Grondgebiedszaken) De milieudienst van gemeente Schoten is een autonoom werkende dienst, die ressorteert onder de Dienst Grondgebiedzaken. De pijlers van deze dienst zijn ruimtelijke ordening, uitvoering, verkeer en milieudienst. De milieudienst rapporteert rechtstreeks aan het College van Burgemeester en Schepenen, en indien gevraagd aan de Gemeenteraad. Om een gecoördineerde inhoudelijke werking af te stemmen, behoort de milieudienst tot het departement grondgebiedszaken, onder coördinatie van het hoofd grondgebiedszaken J. Hoskens, en is er structureel overleg tussen alle hierboven genoemde peilers. Tabel 1: Huidige staf van de milieudienst Functie Vast/tijdelijk/ gesco Niveau Tijd Einddatum Diensthoofd milieuambtenaar vast kader A VT nvt Landschapsecoloog vast kader A VT-4/5 nvt Duurzaamheidsambtenaar Koppeling SO B VT 31/12/13 Milieudeskundige en milieucoördinator B vast kader B VT-4/5 Nvt Milieudeskundige (handhaving) Koppeling SO B VT 31/12/13 Milieudeskundige (administratie) startbaan B VT 31/12/09 Technisch coördinator afval vast kader C4 VT Nvt Administratief opsteller GESCO C VT Nvt Administratief opsteller (project) GESCO C VT-4/5 Nvt Opmerkingen: - de functies in vetschrift zijn vastbenoemde werkkrachten; - VT betekent voltijds, VT 4/5 dat het om een voltijds contract gaat met loopbaanonderbreking; - GESCO betekent gesubsidieerd contractueel; - de functie van duurzaamheidsambtenaar is (voorlopig) voor onbepaalde duur, maar aflopend indien er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend. Deze functie wordt voor euro betoelaagd (los van de acties die deze DA kan ontwikkelen, waarvoor bijkomende middelen worden gegenereerd). Er wordt gezocht naar een structurele inbedding in de personeelsstaf, vermits de gemeente Schoten inmiddels al 13 jaar een duurzaamheidsambtenaar in dienst heeft met telkens beperkte contracten. Deze functie is niet meer weg te denken uit het kader, en de ervaring wordt best in eigen huis gehouden; - nvt: niet van toepassing; - A, B, C is het niveau van tewerkstelling; - de functie van technisch coördinator staat een beetje buiten de milieudienst, vermits deze eigenlijk in het organigram van de Dienst Werken werd opgenomen, en zijn kantoor ook heeft op het gemeentelijke containerpark. Deze situatie zal nog niet uitgeklaard zijn bij het goedkeuren van dit milieubeleidsplan. De milieudienst staat in voor taken die vanuit de vigerende milieu- en natuurwetgeving worden opgelegd, taken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst en andere gemeentelijke bevoegdheden. Bovendien wordt uiteraard ook ingespeeld op het algemeen beleid van het gemeentebestuur

VERSLAG GEMEENTELIJKE MINARAAD SCHOTEN dd.27/09/2010 Wijkcentrum Curielaan. AGENDA Nr. Agendapunt Advies

VERSLAG GEMEENTELIJKE MINARAAD SCHOTEN dd.27/09/2010 Wijkcentrum Curielaan. AGENDA Nr. Agendapunt Advies AANWEZIGHEIDSLIJST VERSLAG GEMEENTELIJKE MINARAAD SCHOTEN dd.27/09/2010 Wijkcentrum Curielaan Vereniging Naam Aanwezig Verontsch. Vereniging Naam Aanw. Verontsch. Red de Voorkempen Voorzitter Paul Staes

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening

ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening ONTHAAL WELKOM! Lokale handhavingsplannen en handhavingsprotocols inzake ruimtelijke ordening PROGRAMMA VANDAAG - Algemeen kader - Concreet voorbeeld: stad Leuven - Vragen ALGEMEEN KADER Jan Mellaerts

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Milieukwaliteitsnormen

Milieukwaliteitsnormen Omgevingsrecht in de Lage Landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten? Milieukwaliteitsnormen Jan Verheeke, secretaris Minaraad, VVOR-symposium, s Hertogenbosch, 22 april 2016 Legenda, en meteen ook beknopte

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

Provinciale Milieu- en Natuurraad Oost-Vlaanderen. Jaarverslag 1999

Provinciale Milieu- en Natuurraad Oost-Vlaanderen. Jaarverslag 1999 Provinciale Milieu- en Natuurraad Oost-Vlaanderen Jaarverslag 1999 15 mei 2000 Hoofdstuk I: INLEIDING I.1. Woord vooraf De provinciale Milieu- en Natuurraad (Provinciale MiNa-raad) van Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4 Inhoud 1. De gemeente... 3 2. Instrumentarium... 4 2.1 Beleidsinstrumenten... 4 2.1.1 Milieubeleidsplan / Milieujaarprogramma... 4 2.1.2 Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Berlare

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Berlare Gemeentelijk Milieubeleidsplan Berlare 2005 2013 Opdrachtgever : Gemeentebestuur Berlare Projectnr : 1680 Auteur : Wendy Hendrickx INHOUD pagina 1 INLEIDING... 1 1.1 Historiek van het milieubeleid van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN

GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN GEMEENTE BEVEREN GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN 2006-2010 Tekstdeel BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE vzw W. de Croylaan 48 3001 Leuven-Heverlee INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLANNING...

MILIEUBELEIDSPLANNING... Inhoudstafel 1 MILIEUBELEIDSPLANNING... 1 1.1 ACHTERGROND... 1 1.2 BELEIDSKADER... 2 1.3 PROCEDURE... 4 1.4 PLANPERIODE... 5 1.5 OPVOLGING... 5 1.6 OPBOUW PLAN... 6 1.7 TOTSTANDKOMING... 7 2 SITUERING

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13 Inhoud 1. Inhoud... 3 2 Overzicht figuren... 11 3 Lijst van afkortingen... 13 4 Inleidende bepalingen... 15 4.1 Voorwoord... 15 4.2 Regelgeving... 16 4.3 Invloed hebbende regelgeving... 17 4.4 Inwerkingtreding...

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INL: EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING De samenwerking tussen het lokale

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Brussel, 19 december Mijnheer de minister-president,

Brussel, 19 december Mijnheer de minister-president, 19 Brussel, 19 december 2007 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Brussel 2 december 2009 1 Inhoud Beschrijving Witboek Strategisch plan en investeringsenveloppen

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN. Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur.

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN. Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur. FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Grondgebiedzaken Sectie: TD: Ruimtelijke Ordening en Planning, Monumenten en Landschappen, Huisvesting en Architectuur. 1.2. Naam van de functie:

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie