Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele De heer Geert Hillaert, stadssecretaris Verontschuldigd: De heer Alain Cnudde, raadslid 8 december :08 De voorzitter opent de openbare zitting 8 december :10 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting 8 december :11 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting 8 december :12 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting MEDEDELINGEN Inleiding - Verontschuldigingen: A. Cnudde, raadslid - Aanvullende punten Volgende aanvullende punten zijn ingediend: 34 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat 35 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: Evaluatie subsidiereglement dakisolatie 1 / 193

2 36 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Interpellatie betreffende de leegstaande conciërgewoningen aan sportcampus Wembley en aan het kasteel in Heule - Activiteiten Volgende activiteiten staan gepland: - 10/12 om 18.30u: Lanceringsproject Budget Games in OC Marke - 12/12 om 19u: inhuldiging nieuw Halenplein - 14/12 hele dag: kleinste shoppingcenter op Overleie - 17/12 om 19.30u: Jaarlijkse uitreiking Kortrijkse sportprijzen in Schouwburg - 28/12 om 18u: kerstparade in stadscentrum - 3/01 om 18u: nieuwjaarsreceptie bevolking op Grote Markt In de maand december vinden ook tal van winteractiviteiten plaats. Meer info op -Stukken ter tafel: bulletin van vragen en antwoorden - Mededelingen In afwachting van een automatische weergave van de pagina s in de inhoudstafel bij de memorie, wordt deze nu manueel toegevoegd. In het administratief stadhuis ligt er tijdens de kantooruren een rouwregister voor koningin Fabiola en dit tot en met vrijdag 12 december. -Goedkeuring verslag Het verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 zal in zitting van 15 december ter goedkeuring voorgelegd worden. OPENBARE ZITTING Raadscommissie 1 Vincent Van Quickenborne Communicatie en Recht _GR_00321 OCMW - ontslag OCMW-raadslid - verkozenverklaring nieuw voorgedragen kandidaten - 2 / 193

3 Beschrijving Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen Verkiezing van de OCMW-raadsleden. Aanleiding en context Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden verkozen, waaronder de heer T. Holvoet. Als opvolgers van de heer T. Holvoet werden verkozen: 1. G. Maddens en 2. M. De Wandel. Met brief, d.d. 10 november heeft de heer T. Holvoet zijn ontslag aangeboden als OCMW-raadslid. Beide opvolgers, zowel de heer G. Maddens als de heer M. De Wandel verzaakten aan de opvolging en dit bij brief van 10 oktober Argumentatie Als een lid ophoudt deel uit te maken van de OCMW-raad en als hij geen opvolgers meer heeft, kunnen conform artikel 14 van het OCMW-decreet alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Op 17 november 2014 werd een voordrachtsakte ingediend bij de stadssecretaris. De heer D. Wemel wordt voorgedragen voor een periode tot 31 december 2016, met als eerste opvolger de heer G. Maddens en als tweede opvolger de heer M. De Wandel. Bij deze voordrachtsakte worden tevens de geloofsbrieven van de kandidaat-werkend lid en de kandidaat-opvolgers voorgelegd. De ingediende voordrachtsakte is ontvankelijk: - ze werd uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris overhandigd - ze is ondertekend door alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend - de akte vermeldt kandidaat-opvolgers in de volgorde waarin ze voorbestemd zijn om het lid te vervangen. Ten einde de voorgelegde geloofsbrieven te onderzoeken wordt een commissie opgericht, bestaande uit de twee jongste aanwezige raadsleden, zijnde Astrid Destoop en Mohamed Ahouna, de voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris. De voorzitter schorst de raadszitting van 19u10 tot 19u12 om de geloofsbrieven te onderzoeken. Uit het mondeling verslag van de commissie blijkt dat de kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in geval van onverenigbaarheid verkeren. De geloofsbrieven worden door de raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Juridische grond We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 10, 14 en / 193

4 Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) We verwijzen hierbij naar artikel 10 van het OCMW-decreet. Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Gemeenteraad heeft beslist: De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 1. Akte te nemen van het ontslag van de heer T. Holvoet als OCMW-raadslid en het verzaken aan de opvolging door de heren G. Maddens en M. De Wandel. 2. De geloofsbrieven van de heren D. Wemel, G. Maddens en M. De Wandel goed te keuren. 3. De heer D. Wemel met als opvolgers 1. G. Maddens en 2. M. De Wandel verkozen te verklaren als OCMW-raadslid. De heren G. Maddens en M. De Wandel zijn van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtsakte opvolgers van de heer D. Wemel. Bijlagen Bijlage bij dit besluit: ontslagbrief T. Holvoet.pdf Bijlage bij dit besluit: verzaking G. Maddens.pdf Bijlage bij dit besluit: verzaking M. De Wandel.pdf Bijlage bij dit besluit: voordrachtsakte.pdf Bijlage bij dit besluit: geloofsbrieven D. Wemel, G. Maddens en M. De Wandel.pdf 8 december :20 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting _GR_00294 VZW Stedelijke Musea Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad Beschrijving Aanleiding en context Per van 17 juni 2014 neemt mevrouw Veronique Lambert ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk. Argumentatie 4 / 193

5 Per van 12 november 2014 draagt de fractie CD&V mevrouw Carine Detavernier voor als vervanger van mevrouw Veronique Lambert als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk. Mevrouw Veronique Lambert werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk. Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht. De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur van VZW Stedelijke Musea Kortrijk voor: 1. Namens Open Vld: Francis Maeckelberghe 2. Namens Open Vld: Henri Vanneste 3. Namens N-VA: Steve Vanneste 4. Namens N-VA: Catherine Waelkens 5. Namens sp.a: John Deloof 6. Namens sp.a: Mady Herman 7. Namens CD&V: Veronique Lambert 8. Namens CD&V: Michel Hanssens 9. Namens CD&V: Filiep Santy 10. Namens Groen: Philippe Avijn 11. Namens Vlaams Belang: Francine Hillewaere Thans ligt de vervanging van mevrouw Veronique Lambert door mevrouw Carine Detavernier voor. Juridische grond art. 246 Gemeendecreet, art. 23 statuten VZW Stedelijke Musea Kortrijk Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Gemeenteraad heeft beslist: De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 30 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt: DETAVERNIER Carine: 30 ja stemmen De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 1. Mevrouw Carine Detavernier voor te dragen, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Veronique Lambert. 5 / 193

6 Bijlagen Bijlage bij dit besluit: b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt Bijlage bij dit besluit: GR stedelijke musea.pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf 8 december :25 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting _GR_00292 VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad Beschrijving Aanleiding en context Mevrouw Tineke Dekimpe neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW Toerisme Kortrijk. Argumentatie Per van 12 november 2014 geeft de fractie CD&V aan dat zij mevrouw Tineke Dekimpe wensen te vervangen door mevrouw Katrien Braem als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk. Mevrouw Tineke Dekimpe werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk. Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht. De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur van de VZW Toerisme Kortrijk voor: 1. Namens Open Vld: Abbas Ladha 2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn 3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel 4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter 5. Namens sp.a: John Deloof 6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere 7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe 8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency 9. Namens CD&V: Mieke Blancke 6 / 193

7 10. Namens Groen: Carlo Herpoel 11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn Thans ligt de vervanging van mevrouw Tineke dekimpe door mevrouw Katrien Braem voor. Juridische grond art. 246 Gemeentedecreet, art. 23 statuten VZW Toerisme Kortrijk Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Gemeenteraad heeft beslist: De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 32 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt: BRAEM Katrien: 32 ja stemmen De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 1. Mevrouw Katrien Braem voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Tineke Dekimpe. Bijlagen Bijlage bij dit besluit: STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013 (2).pdf Bijlage bij dit besluit: GR Toerisme.pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf 8 december :30 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting _GR_00293 VZW AjKo - Vervanging lid raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad Beschrijving Aanleiding en context De heer Bram Verschuere neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van de vzw AjKo. Argumentatie Per van 12 november 2014 draagt de fractie CD&V de heer Hans Dhondt voor als lid van de raad van bestuur van de vzw AjKo, ter vervanging van de heer Bram Verschuere. De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 de volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur van (de toen nog genaamde) VZW Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen 7 / 193

8 en Jongeren voor te dragen: Namens Open VLD: Eline Brugman Namens Open VLD: Stefanie Demeyer Namens N-VA: Catherine Waelkens Namens N-VA: Dominique Vanbossele Namens sp.a: Bert Herrewyn Namens sp.a: Nathalie Deschacht Namens CD&V: Bram Verschuere Namens CD&V: Carol Leleu Namens CD&V: Johan Coulembier Namens Groen: Marleen Dierickx Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve Thans ligt de vervanging van de heer Bram Verschuere door de heer Hans Dhondt voor. Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Gemeenteraad heeft beslist: De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 31 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt: DHONDT Hans: 31 ja stemmen De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 1. De heer Hans Dhondt, namens CD&V, voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de vzw AjKo, ter vervanging van de heer Bram Verschuere. Bijlagen Bijlage bij dit besluit: Ontwerpstatuten_vzw_MKKJ_2013.doc Bijlage bij dit besluit: GR pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker pdf 8 december :35 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting 8 december :36 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting 8 december :37 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting 8 / 193

9 5 2014_GR_00283 Gemeentelijke administratieve sancties - Bijzondere politieverordening in het kader van GAS en parkeren en protocolakkoord - Goedkeuren Beschrijving Aanleiding en context Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 gepubliceerd. In artikel 3,3 van deze nieuwe wet wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om ook voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 (vb. autoluwe zones) en F103 (voetgangerszones), vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPR-camera s), - overtredingen die momenteel zijn opgenomen in het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en die momenteel enkel strafrechtelijk worden afgehandeld -, gemeentelijke administratieve sancties te voorzien. Op 20 juni 2014 verscheen het lang verwachte koninklijk besluit van 9 maart 2014 dat deze overtredingen opsomt. De overtredingen zijn ingedeeld in 4 categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd hoeveel de geldboete bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag (i.t.t. de klassieke GAS-boetes waar de sanctionerend ambtenaar over een beoordelingsmarge beschikt). De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve geldboete, zijn de volgende: Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv.het niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in acht nemen, enz): boete van 55 EUR Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkeren op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap): boete van 110 EUR Overtredingen van de vierde categorie (1 vorm van fout parkeren: parkeren op overwegen): boete van 330 EUR NB: Overtredingen van de derde categorie kunnen niet met GAS gesanctioneerd wordern. Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een protocolakkoord met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden. Argumentatie De motivering om deze overtredingen via administratieve geldboetes te sanctioneren vindt men terug in de voorbereidende parlementaire werken en luidt als volgt: Het parkeerbeleid is immers een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk en stedelijk 9 / 193

10 mobiliteitsbeleid. De fout geparkeerde voertuigen zijn niet alleen een belemmering voor de mobiliteit, maar ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit in de stadscentra en gemeenten. Dankzij de instelling van de gemeentelijke administratieve sancties in verband met stilstaan en parkeren zullen de steden en gemeenten een doeltreffend en doelmatig parkeerbeleid kunnen uitbouwen dat de verkeersdoorstroming alsook ieders veiligheid en levenskwaliteit ten goede moet komen. De gemeenten kunnen wel optreden tegen voertuigen die het retributiereglement niet naleven, maar niet tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Dit betekent paradoxaal genoeg dat men minder risico loopt door te parkeren waar het verboden is (vb. plaats voorbehouden voor een persoon met een handicap) dan door te parkeren aan een parkeerautomaat. Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan en parkeren, zullen de steden en gemeenten een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid van iedereen tegemoet komt. Gelet op de specificiteit en de massaliteit van de parkeerovertredingen werd door de wetgever ervoor geopteerd om specifieke regels en procedures voor de toepassing van het GAS-systeem in het leven te roepen. Die procedures zijn geïnspireerd op de huidige regels die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de houder van de nummerplaat, de toepassing van het systeem van de onmiddellijke inning, enz. Er wordt gestreefd naar uniformiteit voor alle steden en gemeenten inzake de toepasbare geldboetes, zodat het systeem ook transparant blijft voor de automobilist die zijn voertuig parkeert. De procedure wijkt dus af van de gewone GAS-procedure en ziet er als volgt uit: De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete. (in gewone GAS: geen termijn bepaald voor eerste brief naar betrokkene, eerste brief wordt aangetekend verstuurd en de boete, die niet bij wet vastligt, volgt pas bij een tweede aangetekend schrijven na de termijn voor verweer) Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij binnen deze termijn verweermiddelen bij gewone zending of mondeling verweer aangevraagd werd voor boete van meer dan 70 EUR. (in gewone GAS: krijgt de overtreder slechts 15 dagen voor het indienen van verweer, kennisgeving altijd aangetekend) Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte, met de verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald. Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering; Indien de overtreder niet akkoord gaat met de boete, kan hij beroep aantekenen bij de 10 / 193

11 politierechter ( gelijk aan gewone GAS) Dankzij de nieuwe GAS-wet zijn de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven die hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen, bevoegd om vaststellingen te doen van overtredingen op het stilstaan en parkeren (art. 21). Dientengevolge wordt voorzien in een samenwerking met AGB Parko en werden personeelsleden van AGB Parko opgeleid tot GAS-vaststellers, conform art. 2 van het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. Hun aanwijzing tot vaststeller dient door de gemeenteraad te gebeuren (cfr. afzonderlijke gemeenteraadsbesluit hieromtrent). Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds aangegeven, een verplicht protocolakkoord met de Procureur des Konings nodig. Dit protocolakkoord dient samen met deze politieverordening gepubliceerd te worden op de website van de stad Kortrijk. Dit protocolakkoord is een overeenkomst opgesteld tussen het college van burgemeester en schepenen en de voor de gemengde inbreuken bevoegde procureur des Konings, waarbij afspraken worden gemaakt omtrent de procedure en de afhandeling van gemengde inbreuken (gewone gemengde inbreuken én de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren), meer bepaald inzake uitwisseling van informatie tussen de sanctionerend ambtenaar en de procureur des Konings en inzake de behandeling van de gemengde inbreuken. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 november 2014 (onder voorbehoud) het ontwerpprotocolakkoord zoals voorafgaandelijk goedgekeurd door de Procureur-generaal en doorgesproken met vertegenwoordigers van PZ Vlas en de sanctionerende ambtenaren van de Stad Kortrijk goedgekeurd, zodat dit nu, overeenkomstig artikel 23 van de GAS-wet, door de gemeenteraad bekrachtigd kan worden. Juridische grond Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis, 123 en 135; Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen; Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 11 / 193

12 Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 3,3 wat betreft de goedkeuring van de bijzondere politieverordening. Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 23, 1 wat betreft de bekrachtiging van het protocolakkoord. K.B betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Gemeenteraad heeft beslist: De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: 34 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve 2 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 1. De bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren 2. Het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, zoals vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 17 november 2014 en zoals opgenomen in bijlage, te bekrachtigen Bijlagen Bijlage bij dit besluit: Bijzondere_politieverordening_betreffende_inbreuken_op_het_stilstaan_en_parkeren.doc Bijlage bij dit besluit: Protocol Kortrijk.doc 12 / 193

13 Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied Art. 1 Deze bijzondere politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalt dat de gemeenteraad voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, kan voorzien in gemeentelijke administratieve sancties. Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de stad Kortrijk met uitsluiting van de autosnelwegen die dit grondgebied doorkruisen. Afdeling 2. Personeel toepassingsgebied Art. 2 Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op : 1 meerderjarige natuurlijke personen; 2 rechtspersonen. HOOFDSTUK 2. Definities Art. 3 De definities opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zijn evenzeer van toepassing op onderhavige politieverordening. HOOFDSTUK 3. Vaststellers Art. 4 De inbreuken op het verkeersbord C3 en het verkeersbord F103 dienen te worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen conform artikel 62 van de Wet dd.16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Alle andere inbreuken in deze bijzondere politieverordening kunnen worden vastgesteld door : 1 politieambtenaren en agenten van politie; 1 13 / 193

14 2 gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden van het K.B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de minumumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties 3 personeelsleden van het autonoom gemeentebedrijf Parko die voldoen aan de voorwaarden van het voormeld koninklijk besluit. HOOFDSTUK 4. Overtredingen van de eerste categorie Art. 5 Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve : Art. 6 - Op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; - Op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A 14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering. Art. 7 A14 F87 F4a F4b In voetgangerszones is het parkeren verboden. Art. 8 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. Art. 9 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld : - Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm; 2 14 / 193

15 Art Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; - Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; - Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan worden opgesteld. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden : 1 zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 2 evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 3 in één enkele file. Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. Art. 11 Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Art. 12 Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. Art. 13 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1 Op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 2 Op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; 3 15 / 193

16 Art In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 4 Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering; 5 Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 6 Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. Het is verboden een voertuig te parkeren : 1 Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen; 2 Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; 3 Voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 4 Op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; 5 Buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; B9 6 Op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; E9a E9b 7 Op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 4 16 / 193

17 8 Op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 9 Op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 10 Buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. Art. 15 Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. Art. 16 Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. E9a E9c E9d Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren. Art. 17 Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig. Art. 18 Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en parkeren niet in acht nemen. Art. 19 E1 E3 E5 E7 E9a E9b E9c E9d Het verkeersbord E11 niet in acht nemen / 193

18 E11 Art. 20 Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken. Art. 21 Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan. Art. 22 Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht. Art. 23 Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. Art. 24 C3 Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. F103 HOOFDSTUK 5. Overtredingen van de tweede categorie Art. 25 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. E9a 6 18 / 193

19 Art. 26 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1 Op de trottoirs en binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; 2 Op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 3 Op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; 4 Op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen; 5 Op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Art. 27 Het is verboden een voertuig te parkeren : 1 Op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; 2 Op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 3 Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. Art. 28 Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel c, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel of van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. HOOFDSTUK 6. Strafbepalingen Art. 29 De inbreuken op de artikelen 5 tot en met 24 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 55 euro. Art / 193

20 De inbreuken op de artikelen 25 tot en met 28 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 110 euro. HOOFDSTUK 7. Procedure Art. 31 De sanctionerende ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve geldboete. Art. 32 De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek gehoord worden wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro. Art. 33 Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald. Art. 34 Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone zending met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering. Art. 35 De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen worden uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de herinnering zoals bepaald in artikel 34 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt bij de Politierechtbank. HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen Afdeling 1. Bekendmaking Art. 36 Deze bijzondere politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. Zij zal tevens worden gepubliceerd op de website van stad Kortrijk samen met het 8 20 / 193

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie