Ruimte voor duurzame energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor duurzame energie"

Transcriptie

1 Ruimte voor duurzame energie Aanleg van energie-infrastructuur voor de productie en het transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Nederlandse aanpak en regels in de context van Europees klimaatbeleid. Marleen Wessel Afstudeerscriptie Nederlands Recht, herfst voorjaar 2009 Begeleiding: Rosa Uylenburg, Ben Olivier Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam

2 2

3 Voor Klaske Muizelaar en Carla Venhuis In memoriam 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord p. 11 I. Inleiding p i Vertrekpunt p ii Taakstelling p iii Opzet p Klimaatbeheersing: mitigeren uitstoot van CO2 p Van Kyoto naar Kopenhagen p Kyoto mechanismen p Op weg naar Kopenhagen p Europese Unie: handel in en opslag van CO2 p EU ETS p Voorstellen Europese Commissie: januari 2008 p Geamendeerd door de Europese Raad en het Parlement: december 2008 p Kanttekening: effectiviteit p EU ETS en Kyoto: tweede kanttekening p Artikel 25 richtlijn 2003/87/EG p CCS p Klimaatbeheersing: transitie naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen p Flexibele instrumenten p Toegang tot het net p Werken aan de netten p Nederlandse reactie op het Groenboek p Regelgeving en beleid inzake het klimaat in Nederland p De RES richtlijn p Dringen bij de poort: aansluiting en transport p De ministeriële regeling: betere benutting bestaande capaciteit p Voorrang voor duurzaam? p. 70 5

6 3. Wind op de Noordzee p Concrete plannen: huidige stand van zaken p Nederland op zee p Wording van de exclusieve economische zone (EEZ) p Territoriale wateren p De exclusieve economische zone revisited p Casus Q7 p Wbr beleid p Hoe verder? p Casus Breeveertien II p Grootschalige projecten op het vasteland p Wind op land p Ruimtelijke planning: rechtskarakter SEV III p Ruimtelijke planning: voorbereiding SEV III p Ruimtelijke planning: inhoud SEV III p Coördinatie op Rijksniveau: algemene context p Coördinatie op Rijksniveau: wijziging Elektriciteitswet 1998 p Onderwerp p Wetsgeschiedenis p Tussenreflectie op vorm en inhoud p Rijksprojecten- en Rijkscoördinatieprocedure p De praktijk p De NOP p Gaswinning onder de Waddenzee p Het voorafgaande besluitvormingstraject p Omslag in het beleid p Randstad 380 kv verbinding p Initiatief van TenneT: nut en noodzaak p

7 Bestuurlijke lus via de wetgever p Decentrale opwekking p Windmolens decentraal p Vergunningen p Jurisprudentie p Eemshaven p Eemshaven 1993 p Eemshaven 2009 p Emmapolder p Weerribben p Subsidie: financiële tussenparagraaf p Warmte/Kracht koppeling (WKK) p Historie: p WKK in de knel p Stimulering WKK: fiscale aftrek en onrendabele top p Zonnepanelen (PV) p Conclusies en aanbevelingen p Geraadpleegde bronnen p Bijlagen p. 179 Bijlage A (behorend bij par ): vergunningen Offshore Windpark Breeveertien II; bijlage bij de door Royal Haskoning opgestelde startnotitie, 1 november Bijlage B en C (behorend bij par ): relevante beleidsstukken, respectievelijk procedures en besluitvorming, uit: Startnotitie Westermeerdijk Buitendijks, Royal Haskoning, 4 maart Bijlage D (behorend bij par ): Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Randstad 380 kv, Stcr. 2009, nr. 77, 23 april Bijlage E (behorend bij par ): schema coördinatie bouw- en milieuvergunning. Bijlage F (behorend bij par ): voorstel tot vaststelling voorontwerp bestemmingsplan Windpark Eemshaven, 11 juni

8 Foto s titelblad en bovenstaand: Windpark Westereems: 8

9 I promised an economy run on clean, renewable energy that will create new American jobs, new American industries, and free us from the dangerous grip of foreign oil. This budget puts us on that path, through a market-based cap on carbon pollution that will make renewable energy the profitable kind of energy; through investments in wind power and solar power; advanced biofuels, clean coal, and more fuel-efficient American cars and American trucks. [..] I realize that passing this budget won t be easy. Because it represents real and dramatic change, it also represents a threat to the status quo in Washington. [..] I know that oil and gas companies won t like us ending nearly $30 billion in tax breaks, but that s how we ll help fund a renewable energy economy that will create new jobs and new industries. In other words, I know these steps won t sit well with the special interests and lobbyists who are invested in the old way of doing business, and I know they re gearing up for a fight as we speak. My message to them is this: So am I. Barack Obama Washington D.C. 28 februari

10 10

11 Voorwoord Met dit essay, verslag van een zoektocht naar juridische en politieke ruimte in Nederland voor de productie en het transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, hoop ik mijn studie Nederlands recht af te sluiten. De tocht begon, deels in het kader van onderzoekswerkzaamheden voor Juritas, in de verregende zomer van Ik startte mijn verkenningen op de Noordzee, in winderige polders, veranderlijke regelgeving, en vooral in de Kamerstukken, die getuigen van de verhitte debatten over de inhoud van het Nederlands energie- en klimaatbeleid. De nieuwe Wet ruimtelijk ordening (Wro) was net in werking getreden, het Energierapport 2008 lag op tafel en toepassing van de Rijkscoördinatieprocedure op grote energie-infrastructuurprojecten zat in de pijplijn. De herfst bracht de financiële storm die al een tijdje in de lucht hing, maar waarvan niemand wist wanneer - en hoe heftig - die zou losbarsten. De economische gevolgen, die zich in de winter begonnen af te tekenen, drukten zwaar op de onderhandelingen over het Europese emissiehandelssysteem, en op de VN conferentie in Poznań ter voorbereiding van een vervolg op Kyoto. Temidden van het tumult vond de verkiezing plaats van Barack Obama. En schreef ik verder aan dit essay. Mijn werk voor Juritas betekende voorts dat dit slot van mijn studie geen eindpunt geworden is, maar toegang tot een nieuw project, een promotie-onderzoek naar financieel toezicht in de VS en de EU, met speciaal oog voor Nederland, bij Adrienne de Moor-van Vugt. Ik hecht er aan op deze plaats Simone Pront-van Bommel te bedanken voor haar inspirerende ideeën en werklust, voor het vertrouwen dat zij in mij stelde, en voor het heropenen van de (Oudemanhuis) Poort, het mooiste plekje van Amsterdam, waar ik nu - in de woorden van Ben Olivier - opnieuw ben neergestreken. Ik verheug mij erop samen te werken met de medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, die tijdens mijn studie zo effectief hun enthousiasme voor het vak op mij hebben weten over te brengen. Een bijzonder woord van dank geldt Rosa Uylenburg. Voor haar steun, haar kritisch oog, en niet in de laatste plaats voor haar geduld. Marleen Wessel, Amsterdam, 30 april

12 12

13 I. Inleiding Herfst voorjaar De financiële septemberstorm, die begon met de val van Lehman Brothers, bereikt orkaankracht en raast rond de wereld. 1 De ravage is divers, ingrijpend: huizenbezitters, in de VS en elders, raken massaal het dak boven hun hoofd - en hun baan - kwijt, zakenbanken vallen om en overheden spannen haastig vangnetten voor wankelende handelsbanken in een poging het vertrouwen te herstellen. Gevestigde namen blijken façades, waarachter grootschalig fraude schuil ging. Potemkin dorpen, Enron in het kwadraat; een virtuele wereld. De financiële markten, na scherpe dalingen, blijven hypernerveus uit angst voor een langdurige recessie. Deze financiële crisis - met economische teruggang in het kielzog - komt niet alleen. Er is ook een zeespiegelcrisis, energiecrisis, voedselcrisis en crisis tussen grote mogendheden, aldus Jos de Beus in Buitenhof op zondag 5 oktober: We moeten ons voorbereiden op een zwaar en mager decennium waarin koopkrachtbehoud nog de minste zorg is. De samenloop van schokken is zo bijzonder, dat we beginnen met een handicap. Geen enkele thans levende burger en gezagsdrager in functie heeft hiermee eerder praktische ervaring opgedaan. 2 De uitdaging is enorm, op alle fronten. Naast het herijken van de financiële sector en het beheersen van de recessie, is en blijft het urgent dat de samenleving als geheel, 3 zowel in Nederland als wereldwijd, een effectief klimaatbeleid voert. Uitstoot van broeikasgassen dient drastisch te worden beperkt, en wel op korte termijn, wil voorkomen worden dat de opwarming van de aarde een tipping point bereikt en onstuitbaar zal blijken. 4 1 Vergelijkingen met natuurrampen dringen zicht op. Een krediet tsunami, in de woorden van Alan Greenspan, tot 2006 achttien jaar lang voorzitter van de Federal Reserve. Op 23 oktober 2008 verscheen hij in het Amerikaanse huis van afgevaardigden voor de House Committee on Oversight and Government Reform. In werkelijkheid is deze financiële chaos, evenals de klimaatcrisis, man made. Greenspans verstokt verzet tegen regulering van de derivatenmarkt, waar subprime mortgages, gebundeld en herverpakt als triple A assets verhandeld werden, is mede debet geweest aan de huidige situatie. Greenspan geeft nu toe teveel te hebben vertrouwd op het zelfcorrigerend vermogen van vrije markten Dus niet alleen de politiek: naast overheden dienen ook het bedrijfsleven en gewone burgers hun verantwoordelijkheid te nemen in het keren van het tij. 4 Op donderdag 16 oktober 2008 heeft prof.dr.ir. Pier Vellinga zijn leerstoel 'Klimaatverandering, water en veiligheid' aanvaard aan de Wageningen Universiteit. Titel van de inaugurele rede: Hoogtij in de Delta. Op basis van de wetenschappelijke ontdekkingen op klimaatgebied van de afgelopen vijf jaar concludeert hij dat we zeer waarschijnlijk geen 100 jaar, maar slechts 30 jaar of minder de tijd hebben om te voorkomen dat de aarde de 13

14 De uitdaging is des te groter, omdat de energiesector in Nederland, om ons daartoe te beperken, een belangrijke emittent is van CO2, terwijl er vooralsnog 5 van wordt uitgegaan dat de vraag naar elektriciteit fors zal groeien. Dit zou het gevolg zijn van uiteenlopende factoren als de liberalisering van de energiemarkt, digitalisering van de informatieverstrekking en een groeiend aandeel van elektromotoren in huishoudens, bedrijven en de transportsector. I.i Vertrekpunt Het hierna volgende betoog handelt met name over de productie en het transport van elektriciteit. Om de prioritaire taak van emissiebeperking in deze sector uit te voeren liggen, naast het toewijzen door de overheid van jaarlijks steeds minder CO2-rechten binnen het EU ETS, verschillende opties op tafel. Door de gevestigde energiebedrijven wordt een techniek gepromoot, waarin CO2 bij de verbranding van kolen(gas) zal worden afgevangen, gecomprimeerd tot vloeistof, getransporteerd naar voor opslag geschikte regio s en aldaar de bodem ingepompt: schoon fossiel (CCS). 6 Sinds kort, althans in Nederland, is ook kernenergie weer bespreekbaar. 7 komende eeuwen zes tot tien graden warmer wordt en de zeespiegel zes, en op termijn nog meer meters, gaat stijgen. Het is dan ook Hoogtijd, zo besluit hij. 5 De gevolgen van de economische crisis zullen gaandeweg in 2009 duidelijk moeten worden. Corus, een grootverbruiker van energie, heeft in oktober al aangekondigd in drie maanden tijd de staalproductie met 20 % te verminderen. Zie: NRC, 17 oktober 2008, p. 19. Daarnaast is hetzelfde bedrijf van plan, aldus op 16 oktober 2008 de Corus website, een warmtekrachtcentrale te bouwen op eigen terrein, met het oog op efficiënt gebruik van energie. Zowel verhoging van energie-efficiëntie en verlaging van staalproductie zorgen voor verminderde afname op de energiemarkt. Ook in de voortgangsrapportage werkprogramma Nieuw energie voor het klimaat , op 28 oktober 2008 naar de Kamer verzonden, wordt reeds gesproken van mogelijk minder energiegebruik en broeikasgasemissies door de economische terugval. Kamerstukken II 2008/09, , nr. 42, p. 8. Begin 2009 sluiten wereldwijd bedrijven in versneld tempo hun deuren. Steeds meer banken en pensioenfondsen komen in de problemen. In het laatste kwart van 2008 kromp de Amerikaanse economie met 6,2% ten opzichte van het derde kwartaal, zo meldt het FD op 27 februari In Nederland krimpt de economie in 2009 met 3,5%, aldus het CPB op 17 februari. Dat is fors meer dan geraamd in december. 6 Carbon Capture and Storage: de afvang en opslag van CO2. Zie: Tomas Nauclér, Warren Campbell, Jurriaan Ruijs (teamleiders), Carbon Capture & Storage: Assessing the Economics, McKinsey&Company, Inc. 22 september CDA fractievoorzitter Pieter van Geel heeft het bedrijfsleven opgeroepen een vergunning aan te vragen voor de bouw van een kerncentrale. Volgens hem is de productie van kernenergie onvermijdelijk in Nederland en zijn er geen wettelijke beletselen die de bouw in de weg zitten. Zie: NRC 2 september 2008, p. 1. Hij werd op zijn wenken bediend want het energiebedrijf Delta heeft aangekondigd voor het einde van 2008 zo n aanvraag in te dienen. Zie: NRC 10 september 2008, p. 17. Begin februari 2009 spoort het Internationaal Energie Agentschap in Parijs het Nederlandse kabinet aan haast te maken met een tweede kerncentrale (Michèle de Waard, NRC, 2 februari 2009). Intussen verovert de Franse kerngigant EDF het Verenigd Koninkrijk en schuwt daarbij niet het middel van spionnage. Zie: Matthew Campbell, Chris Gourlay, French Spies targeted UK Greenpeace, in: Sunday Times, 26 april

15 Lang niet alle problemen die kleven aan CCS en kernenergie zijn echter opgelost, of zelfs maar oplosbaar. 8 De gezondheids- en veiligheidsrisico s rond zowel het productieproces als het afval, dat langdurig, liefst eeuwig 9 moet worden opgeslagen, roepen heftig verzet op van de bewoners van de betrokken gebieden. 10 Incidenten in het verleden hebben aangetoond dat in de praktijk vaak slordig wordt omgesprongen met - zelfs zeer giftig of radioactief - afval en dat handhaving veelal te kort schiet. Ook bestaat twijfel over de stabiliteit 11 en ondoordringbaarheid van de aardlagen waaronder of waarin, volgens de huidige plannen, het afval moet worden opgeborgen. 12 Op juridisch vlak zijn er problemen rond CCS inzake het aansprakelijkheidsregiem bij lekken op lange termijn. De schadeveroorzakende bedrijven zullen immers bij het zich verwerkelijken van de schade in een verre toekomst veelal niet meer bestaan, zodat de kosten in een voorkomend geval door de Staat - dat wil zeggen uit belastinggeld - zullen moeten worden gedekt. Rimpels vormen zich tevens rond de juridische kwalificatie van het op te bergen product, want voor afval geldt een strict regiem met betrekking tot transport en stort Al Gore, te gast in Aalsmeer op uitnodiging van Urgenda, heeft volgens het NRC van 15 oktober 2008, p. 2, een harde boodschap : De producenten [van kolencentrales] zeggen dat er binnenkort technieken bestaan om de CO2 af te vangen en op te slaan in de bodem. Maar dat is helemaal niet zo. De energiebedrijven hebben geen belang bij het ontwikkelen van die technieken, aldus Gore, omdat de kostprijs daardoor wordt verhoogd. Gore heeft het in de Amerikaanse staat Kansas meegemaakt, waar ook bleek dat de energiebedrijven hun eigen plannen voor schone kolencentrales niet serieus bleken te nemen: Ze liegen. 9 Het McKinsey rapport spreekt van duizenden jaren voor ondergronds opgeslagen CO2, p L'Est, «poubelle nucléaire» de la France?, kopt het Franse dagblad Le Monde op 27 augustus De Franse centrale overheid is sinds dit voorjaar bezig plaatselijke gemeenten in Oost Frankrijk te winnen voor het openen van ondergondse bergingen voor nucleair afval, te exploiteren tussen 2019 en Zij stuit lokaal op veel aarzeling, zelfs verzet. De auteur van dit artikel, Hervé Kempf, constateert dat de betrokkenen niet eens op de hoogte gesteld worden van de wetenschappelijke onzekerheden. Door tijdgebrek moet met opslag worden begonnen zonder eerst de risico s grondig te hebben onderzocht. Le Monde van 22 mei 2008 bericht dat Greenpeace in die maand beroep heeft ingesteld bij de Franse Raad van State, de Conseil d Etat, tegen een beschikking inzake het beheer van nucleair afval uit het buitenland. Dit besluit zou in strijd zijn met een nationale wet uit Pour renforcer la compétitivité d Areva [kernenergie concern], la France accepte d être la «poubelle nucléaire internationale», aldus een woordvoerder van Greenpeace, Frédéric Marillier. 11 Het NRC meldt op 30 oktober 2008 over de aardbeving in Groningen, die op die dag plaatsvond: Sinds 1986 doen zich veelvuldig aardschokken voor in het noorden van Nederland die worden veroorzaakt door de winning van aardgas. Het KNMI heeft sindsdien 540 van dergelijke bevingen geregistreerd. De beving van vandaag zit bij de acht zwaarste die de mens heeft veroorzaakt. De zwaarste was in 2006, net iets ten westen van het epicentrum van vandaag. 12 Tevens bestaat zorg, in het geval van de opslag van CO2, voor het ontstaan van het corrosieve koolzuur bij contact met water. Dit koolzuur kan zich door de afsluitende geologische formaties heenvreten. 13 McKinsey rapport, p

16 Last but not least zal CCS, zo de twaalf in Europa geplande proefopstellingen succesvol blijken, 14 pas rond 2030 op grote schaal kunnen worden toegepast. In Nederland wordt ingeschat dat dan tot 2050 maximaal 25 tot 30 % CO2 reductie kan worden gerealiseerd. 15 De vraag is of dit relatief geringe rendement, op een dergelijk laat tijdstip, 16 naast de vermelde risico s van lekken gedurende transport en opslag, opweegt tegen de kosten van de aanleg van de benodigde infrastructuur. Het goede nieuws is dat, (markt)technisch gesproken, thans ook methoden voorhanden zijn voor de productie van elektriciteit die, gebruik makend van hernieuwbare bronnen als zon, wind, water en aardwarmte, het grote voordeel hebben geen (nieuwe) problemen te creëren in termen van afvalbeheer. 17 De aanleg van pan-europese slimme netwerken - supergrids en smart grids - kan zorgen voor een goede spreiding en balans in het aanbod en de levering van deze werkelijk duurzame elektriciteit. 18 Tevens bestaan technieken om via een koppeling van de opwekking van warmte en kracht significant energie te besparen Zie: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Supporting Early Demonstration of Sustainable Power Generation from Fossil Fuels, Brussels, COM(2008) 13 final 15 Kamerstukken II 2008/09, , nr. 2, p. 6. Antwoord, dd 29 september 2008, van de Minister van EZ, Maria van der Hoeven, op Kamervragen over het Energierapport De Commissie Onderzoek Duurzame Energie, voorgezeten door prof. dr. Hans de Wit, zegt over CCS: Nederland lijkt vanwege de geografische nabijheid van industrie en opslagmogelijkheden gunstig gepositioneerd voor CCS. Schoon fossiel is strikt genomen echter geen duurzame energieoptie, omdat de bron niet hernieuwbaar is. De Commissie is bovendien van oordeel dat de opslag van CO2 in de komende 20 jaar slechts zeer beperkt bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot (maximaal 5% van de jaarlijkse CO2 emissie). In: Een nationale onderzoeksagenda voor duurzame energie, Den Haag 31 januari De bijdragen tijdens de conferentie van maart 2009 in Kopenhagen, 'Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions' van o.a. Lord Nicholas Stern, zouden moeten aanzetten tot directe actie. Minister Cramer heeft het KNMI en het PBL verzocht om te bekijken of aanpassing nodig is van het beleid, dat nog steeds gebaseerd is op het - verouderde - IPCC rapport uit De uitkomst wordt in de tweede helft van september 2009 verwacht. 17 Zie o.a. het VPRO programma Tegenlicht, aflevering van 20 oktober 2008: Here comes the sun. Zie voor achtergrondbronnen: 18 Zie o.a. het onderzoek van dr.ir. J.J. Meeuwsen, Electricity Networks of the Future: Various roads to a Sustainable Energy System. NWO, Project Transitions and Transition Paths, juli WKK (warmte/krachtkoppeling), in het Engels: cogeneration (combined heat and power; CHP). Deze techniek draait veelal op gas (38 %), soms op olie (6 %), en is dan vooral een techniek om energie te besparen. Duurzame energie in de zin van energie uit hernieuwbare bron wordt het pas bij voeding middels biomassa, wind of zon (12%). Ook kan voor de voeding vaste brandstof gebruikt worden (34 %), zoals gerecupereerd plastic (solid recovered fuels, SRF). Zie bijvoorbeeld: De Tijd, 29 mei De percentages zijn op EU basis en komen uit noot 4 van de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, Europa kan meer energie besparen door warmtekrachtkoppeling, Brussel, , COM(2008) 771 definitief. Zie verder: infra, par

17 Omdat de binnenkort te nemen investeringsbeslissingen bepalend zullen zijn voor de wijze waarop, en de omvang waarin, Nederland de komende 40 tot 50 jaar zal bijdragen aan klimaatbeheersing, is het volgens ons van het grootste belang, alvorens deze beslissingen te nemen, te bekijken hoe plaats kan worden ingeruimd voor de niet-vervuilende, dat wil zeggen op lange termijn voor mens en omgeving de beste, opties. Het moge zo zijn dat de marktpartijen de uiteindelijke keuzes maken in een geliberaliseerde energiemarkt, het is de overheid die door stimuleringsmaatregelen en consequent beleid bepaalde investeringen aantrekkelijker kan maken dan andere. 20 Het kort houden van de transitieperiode naar een CO2 neutrale energieproductie, door nu stevig in te zetten op energieproductie uit hernieuwbare bron, kan kosteneffectiever uitpakken dan eerst investeren in een tijdelijke oplossing als infrastructuur voor CCS. I.ii Taakstelling Dit onderzoek betreft het juridische traject van de ruimtelijke inpassing in Nederland van grooten kleinschalige projecten op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening. De nadruk zal liggen op het aspect van ruimtelijke ordening, dat wil zeggen de regelgeving, besluitvorming en procedures die ertoe moeten leiden deze projecten in, op en vooral van de grond te krijgen. Ruimte in overheidsbeleid en maatschappelijke acceptatie is daarmee onlosmakelijk verbonden en zal derhalve tevens bespreking behoeven. Gebleken is dat het lastig is, naast het vinden van geschikte locaties, ook de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ruimte te scheppen die nodig is voor de aanleg ervan. Dit geldt voor de grote projecten op de Noordzee en in de Noordoostpolder, maar ook voor de kleinere, waartoe op gemeentelijk niveau besloten moet worden. De projecten waar het om gaat kunnen productie-eenheden zijn (windparken, getijdeenergie, zonnetorens), maar omvatten tevens de benodigde kabels, aansluitingen, transformatoren, 20 Zie o.a. het proefschrift van Ineke Meijer, Uncertainty and entrepreneurial action. The role of uncertainty in the development of emerging energy technologies. UU, juni 2008; en dat van Susanne Agterbosch, Empowering Wind Power. Over de invloed van sociale en institutionele condities op de prestaties van ondernemers op de markt voor windenergie in Nederland. UU,

18 interconnectoren en netten. 21 Om de Europese en nationale klimaatdoelstellingen te halen zal, zoals ook van overheidswege wordt erkend, bij het huidige beleid stevig - en in rap tempo - geïnvesteerd moeten worden in dit type infrastructuur. 22 In werkelijkheid verloopt de realisering van dit soort projecten stroef en traag in Nederland. Onderzoeksdoel is erachter te komen waar precies de schoen wringt en hoe knelpunten eventueel kunnen worden verholpen. Daartoe is allereerst een omschrijving nodig van het in dit onderzoek gehanteerde begrip duurzame elektriciteit. Aangesloten wordt bij de definitie uit de Elektriciteitswet Het betreft elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie die gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen. 23 Niet wordt bedoeld houdbaar, de belangrijkste betekenis van duurzaam in het in juni 2008 gepresenteerde Energierapport. In die betekenis is duurzame elektriciteit de resultante van de zoektocht naar een een structureel evenwicht tussen ecologische, economische en sociale aspecten van de energievoorziening. 24 Het aldus opgerekte begrip omvat kolen- en kerncentrales, gebouwd voor de lange termijn en voornamelijk met het oog op export, 25 dat wil zeggen de opties die in dit betoog in beginsel buiten beeld blijven In het Energierapport 2008 (p. 99) wordt energie-infrastructuur omschreven als omvattende installaties voor productie, conversie en opslag van energie, en het geheel aan kabels en leidingen voor het transport en de distributie (de netten). 22 Kamerstukken II 2007/08, 29023, nr. 43: Het Kabinet investeert fors in de uitbreiding van de productie van duurzame energie. 23 De volledige definitie van duurzame elektriciteit in artikel 1, eerste lid, aanhef en sub u, E-wet 1998 luidt: elektriciteit, opgewekt in een productieinstallatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook met conventionele energiebronnen werkt, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. Deze definitie is overgenomen in artikel 1, eerste lid, aanhef en sub c, Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2007, 410), met dit verschil dat hier hernieuwbare elektriciteit wordt gedefinieerd. 24 Energierapport 2008, p. 10, noot 4. Voor deze laatste betekenis van de term duurzaam is aangesloten bij de definitie in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2006, Naar een duurzame en kansrijke energievoorziening. Deze omschrijving komt, kort gezegd, neer op: leverings- en voorzieningszekerheid (betrouwbaarheid), minimale milieubelasting (schoon en veilig) en betaalbaarheid (voor burger en bedrijf). 25 A.J. Seebregts, B.W. Daniëls, Nederland exportland elektriciteit? Nieuwe ontwikkelingen elektriciteitscentrales en effect Schoon & Zuinig. ECN-E-08-26, juni Opgemerkt zij dat de bouw van een kolenvergassingscentrale, uitgerust met de meest effectieve CCS techniek, als flexibel in te zetten overgangsmaatregel, naast forse uitbouw van productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen, zou kunnen meetellen in de richting van duurzaam. Zie, behalve de inaugurele rede van Pier Vellinga, p. 33 (noot 4) : Regieorgaan Energietransitie Nederland, Duurzame energie in een nieuwe economische orde. Hoe maken we de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en klimaatneutraal? Den Haag 14 november 2008, p. 20 e.v.; en CE Delft en J.P. van Soest: F.J. Rooijers, J.P. van Soest e.a., Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte; Onderbouwingen toetsingsrapport voor het Regieorgaan Energietransitie, Delft, november Voorwaarde is wel dat dergelijke combinaties 1) op korte termijn in bedrijf zijn (over twintig jaar hoeft het niet meer), en 2) prompt weer worden ontmanteld bij voldoende supply uit hernieuwbare bronnen, zelfs als de kosten er niet uit zijn. Het is niet waarschijnlijk dat aan deze voorwaarden kan en zal worden voldaan. 18

19 In de tweede plaats dient een inventarisatie te worden gemaakt van regelgeving en beleid inzake de besluitvorming rond de totstandkoming van energie-infrastructuurprojecten. Dit is van belang, want afhankelijk van de omvang en de locatie van deze projecten zijn verschillende regels van toepassing en andere bestuurslagen bevoegd. Achtereenvolgens zal worden besproken hoe de besluitvorming eruit ziet, dan wel binnenkort eruit komt te zien, rond de aanleg van windparken in de Noordzee, rond een vergelijkbaar groot project op het vaste land en rond decentrale en/of kleinschalige projecten voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen op land. I.iii Opzet De uitwerking van het onderzoek is als volgt vorm gegeven. Aansluitend op deze inleiding worden de regelgeving en het beleid inzake klimaatbeheersing behandeld. Het is belangrijk te weten waarom de feitelijke productie van elektriciteit uit wind, zon, water en aarde van de beschikbare en in ontwikkeling zijnde CO2 reducerende maatregelen de voorkeur verdient. De blik zal eerst gericht zijn op de klimaatverdragen en -conferenties van de Verenigde Naties en vervolgens, uitgebreider, op de Europese Unie, waar nieuwe wetgeving in de maak is op dit terrein. Tenslotte wordt gekeken naar de huidige regels en doelstellingen in Nederland. Het overzicht behelst de (al dan niet uitonderhandelde) doelstellingen op klimaatgebied en daarnaast de grote lijnen van vooral die wetgeving die de elektriciteitsproductie betreft. De gasen vervoersector blijven dus buiten beeld, evenals energiebesparing en - op een enkele verwijzing na - de criteria voor biomassa. Waar relevant zal verwezen worden naar de nieuwe richtsnoeren voor milieusteun. De focus op elektriciteitsopwekking betekent dat om te beginnen (hoofdstuk 1) zal worden ingegaan op het systeem van de CO2 emissiehandel, eerst kort onder het Kyoto Protocol en daarna binnen de Europese Unie (EU ETS). De conventionele (kolen- en gasgestookte) elektriciteitscentrales vallen immers ex lege onder dit systeem, terwijl voor bepaalde sectoren gebruik gemaakt zal worden van de opt-in regeling. 27 Voor de Nederlandse glastuinbouw, een 27 Zie: art. 24 richtlijn 2003/87/EG. Overigens vielen in juli 2007 al 65 glastuinbouwbedrijven verplicht onder het EU ETS en uitbreiding van dat aantal werd verwacht. Zie: 19

20 energieverslindende sector waarvoor echter energieleverende kassen in ontwikkeling zijn, 28 wordt bijvoorbeeld een sectoraal emissiehandelssysteem opgezet, dat met ingang van 2013 zal worden aangesloten op EU-ETS. 29 Enige aandacht zal voorts worden besteed aan de juridische inkleding van CCS, met name aan de inpassing van deze technologie in het EU ETS. Vooral komt echter - als opmaat naar het eigenlijke onderwerp van dit essay, Ruimte voor duurzame energie - regelgeving inzake stimulering van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor het voetlicht (hoofdstuk 2). Tegen de achtergrond van dit wetgevend en beleidsmatig kader wordt ingezoemd op ruimte voor productie en transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Nederland, in het bijzonder op de aanleg van de daarvoor benodigde hardware. In drie hoofdstukken wordt uitgewerkt hoe op verschillende locaties, en naar gelang de omvang van het project, besluitprocedures hun beslag krijgen, gekregen hebben, of dreigen vast te lopen. Andere regelgeving komt nu in beeld. Naast de ruimtelijke ordeningswetgeving passeren die regels de revue, die voor het uiteindelijke ruimtelijke besluit bepalend (kunnen) zijn. Dit zijn regels betreffende natuur en milieu, maar ook bijvoorbeeld regels die zien op ontgronden, bouwen, en lozen of uitstoot van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 3 gaat over de huidige stand van zaken inzake de bouw van windparken in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee, wat daar aan vooraf ging, en wat gepland is voor de toekomst. Hoofdstuk 4 handelt over vergelijkbare, grote projecten op het vasteland en hoofdstuk 5 over kleinere, althans decentraal uitgevoerde projecten, eveneens op het vasteland. Gekozen is voor een aparte bespreking van groot- en kleinschalige projecten op land, omdat grote projecten niet alleen tot stand komen onder de regie van hogere bestuursorganen maar veelal ook andersoortige ondernemingen betreffen dan kleine. Met dit gegeven hangt samen dat veelal ook de locaties verschillend zijn in het geval van een door het Rijk dan wel decentraal vergund project, en daarmee de afwegingen die moeten worden gemaakt voor de inpassing ervan. 28 Bijvoorbeeld de Greenportkas in Venlo, en de Elkas in Wageningen, op 30 juni 2008 geopend door Minister Gerda Verburg. Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) verwacht dat dit soort kas over vier tot vijf jaar praktijkklaar zal zijn. 29 Een belangrijke reden voor dit initiatief is het willen behouden van het verlaagd tarief energiebelasting (EB). De Europese Commissie heeft dit tarief in juli 2007 voor drie jaar goedgekeurd. Voorwaarde is dat de sector zich houdt aan de afspraken in het convenant glastuinbouw en milieu om de energie-efficiency in 2010 aanzienlijk verbeterd te hebben. Voor aanspraken op verlenging van het tarief heeft de Nederlandse overheid aangegeven een sectoraal CO2 handelssysteem als basis te nemen. Voor de constatering dat aansluiting op EU-ETS het meest effectief zal zijn, zie: Bunte, F.H.J., M. Davidson en M. Mulder, Emissiehandel voor de glastuinbouw; effecten van een CO2 vereveningssyteem, Den Haag, LEI, 2007, Rapport ; ISBN

Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen.

Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen. Open klimaatlezingen 2009 Klimaatverandering en internationaal beleid: de weg van Kyoto naar Kopenhagen. Hans Bruyninckx De eerste stappen in internationaal klimaatbeleid 1979: 1ste World Climate Conference

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 Korte uitleg over de bijeenkomsten KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 (1) Organisatie: KIVI

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 inhoud Wake up call: TenneT rapport Energiesector: ETS onvoldoende

Nadere informatie

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol?

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Dr. Jos Delbeke, DG Klimaat Actie, Europese Commissie, Universiteit Hasselt, 25/2/2014 Overzicht 1. Klimaat en energie: waar

Nadere informatie

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011 Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen Heleen de Coninck, 13 september 2011 Energieonderzoek Centrum Nederland Grootste energieonderzoekcentrum van Nederland Missing link tussen

Nadere informatie

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! Deze notitie belicht puntsgewijs de grote rol van WKK bij energiebesparing/emissiereductie. Achtereenvolgens worden de volgende punten besproken en onderbouwd:

Nadere informatie

Klimaatverandering en Ontwikkeling

Klimaatverandering en Ontwikkeling Climate Klimaatverandering en Ontwikkeling BTC Infocyclus, 4 dec 2016 Julie Vandenberghe WWF Michel Roggo / WWF-Canon Index 1. Back to the basics: de wetenschap 2. Impact op het Zuiden 3. Internationale

Nadere informatie

Gouden Bergen. Over prijs en waarde van opgeborgen CO 2. Bert Stuij. Manager Energie Strategie en Transitie, SenterNovem. maandag 11 december 2006 1

Gouden Bergen. Over prijs en waarde van opgeborgen CO 2. Bert Stuij. Manager Energie Strategie en Transitie, SenterNovem. maandag 11 december 2006 1 Gouden Bergen Over prijs en waarde van opgeborgen CO 2 Bert Stuij Manager Energie Strategie en Transitie, SenterNovem maandag 11 december 2006 1 Gouden Bergen Over de waarde en de prijs van opgeborgen

Nadere informatie

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde Duurzame energie Een wenked perspectief? Naar een nieuwe Delta Wet Energie Manifest van 6 politieke partijen 16 maart 2010 Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals

Nadere informatie

Energie Transitie: traagheid en versnelling

Energie Transitie: traagheid en versnelling twitter.com/janrotmans Energie Transitie: traagheid en versnelling Den Haag, 26 Juni 2014 In welke fase zit energietransitie? Transitie naar Duurzame Energie Pre-development stage Through development stage

Nadere informatie

Hét groene energieplan voor Nederland

Hét groene energieplan voor Nederland Hét groene energieplan voor Nederland Doelen Green4sure Ontwikkeling pakket instrumenten en strategie voor reductie van 50% broeikasgassen in 2030. Verbeteren energievoorzieningzekerheid Tonen baten en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Caro De Brouwer 27/11/2013

Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 2e Master Irw Energie, KUL Erasmus Imperial College London Thesis: Solvent storage for postcombustion CCS in coal fired plants Voorzitter YERA Young Energy Reviewers

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Nederland is verslaafd aan fossiele energie, zeker in vergelijking met landen om ons heen, vertelt Paul Korting, directeur van ECN. Er zijn genoeg scenario

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

BIJEENKOMST VNO NCW Macro-ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik

BIJEENKOMST VNO NCW Macro-ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik BIJEENKOMST VNO NCW Macro-ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik Introductie Alfred Besselink directeur Westland Infra Macro-ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

Aggiornamento. Bedreigingen en uitdagingen voor de. industrie VWEC. Een perspectief voor Vlaanderen. Een perspectief voor Vlaanderen

Aggiornamento. Bedreigingen en uitdagingen voor de. industrie VWEC. Een perspectief voor Vlaanderen. Een perspectief voor Vlaanderen Een perspectief voor Vlaanderen Bedreigingen en uitdagingen voor de Aggiornamento industrie Een perspectief voor Vlaanderen VWEC auteur functie datum Marc Van den Bosch Sr. Adviseur energie en milieu VOKA

Nadere informatie

Datum 23 april 2014 Betreft reactie op analyse nut en noodzaak windenergie van de heer Lukkes

Datum 23 april 2014 Betreft reactie op analyse nut en noodzaak windenergie van de heer Lukkes > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WERKPROGRAMMA SCHOON EN ZUINIG en WKK Pieter Boot Inhoud 1. Waarom Schoon en Zuinig? 2. Welke doelen? 3. Hoe groot is de trendbreuk? 4. Hoofdlijnen gevolgde

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Eindexamen maatsschappijwetemschappen vwo I

Eindexamen maatsschappijwetemschappen vwo I Opgave 2 Klimaatconferentie in Kopenhagen Inleiding Van 7 tot 18 december 2009 werd een internationale klimaatconferentie (klimaattop) gehouden in Kopenhagen. Op deze conferentie van de Verenigde Naties

Nadere informatie

De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie. Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken. Hanzehogeschool Groningen

De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie. Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken. Hanzehogeschool Groningen De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen (circa 30.000 studenten) Energy

Nadere informatie

Route naar een Duurzame Energievoorziening

Route naar een Duurzame Energievoorziening Route naar een Duurzame Energievoorziening Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Bijeenkomst: 25 november 2013, Power Lab 5 / USI & KIVI-NIRIA Inhoud Energie-transitie Energieakkoord voor duurzame groei

Nadere informatie

Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities

Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities Mondiale ambities In 1992 is in Rio de Janeiro in het VN-Klimaatverdrag de doelstelling vastgelegd om de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

20% of naar 30% BKG reductie

20% of naar 30% BKG reductie EU-klimaatdoelstellingen 20% of naar 30% BKG reductie Marc Van den Bosch Sr. Adviseur Voka-VEV 30 06 2010 EU klimaatpakket 2008 Doelstellingen 2020 20% BKG reductie tav 1990 20% hernieuwbare energie 20%

Nadere informatie

Hernieuwbare Energie na Frans Rooijers - directeur CE Delft

Hernieuwbare Energie na Frans Rooijers - directeur CE Delft Hernieuwbare Energie na 2025 Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 664 Besluit van 12 december 2005, houdende regels met betrekking tot de instelling van een nationaal inventarisatiesysteem voor broeikasgassen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 362 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Publieke perceptie en wetgeving

Publieke perceptie en wetgeving Publieke perceptie en wetgeving Erik Lysen Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) Nationaal Symposium Schoon Fossiel Den Haag, 23 november 2005 Inhoud Internationale verdragen Publieke acceptatie

Nadere informatie

Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem. Frans Rooijers - directeur CE Delft

Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem. Frans Rooijers - directeur CE Delft Energy2050NL Klimaatneutraal energiesysteem Frans Rooijers - directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Discussie over voor- en nadelen van windenergie

Discussie over voor- en nadelen van windenergie Argumenten in het maatschappelijke debat en de politieke besluitvorming rondom wind op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s 04/11/2014, KIVI, Den Haag Discussie over voor- en nadelen van windenergie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Mondiale en Europese energie trends Uitdagingen, prioriteiten en kansen

Mondiale en Europese energie trends Uitdagingen, prioriteiten en kansen Mondiale en Europese energie trends Uitdagingen, prioriteiten en kansen 28/09/2015 Kees van der Leun Klimaat raakt al ontwricht bron: John Mason, skepticalscience.com bron: Guardian 2 100% duurzaam? Energie-efficiëntie

Nadere informatie

Vragen voor burgers die deelnemen aan WWViews

Vragen voor burgers die deelnemen aan WWViews Vragen voor burgers die deelnemen aan WWViews WWViews C/o The Danish Board of Technology Antonigade 4 DK-1106 Copenhagen K Denemarken Tel +45 3332 0503 Fax +45 3391 0509 wwviews@wwviews.org www.wwviews.org

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

WKK en decentrale energie systemen, in Nederland

WKK en decentrale energie systemen, in Nederland WKK en decentrale energie systemen, in Nederland Warmte Kracht Koppeling (WKK, in het engels CHP) is een verzamelnaam voor een aantal verschillende manieren om de restwarmte die bij elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Vereniging voor Zonnekrachtcentrales 30 nov. 2012 Energietransitie te belangrijk! Kohnstammhuis

Verslag bijeenkomst Vereniging voor Zonnekrachtcentrales 30 nov. 2012 Energietransitie te belangrijk! Kohnstammhuis Verslag bijeenkomst Vereniging voor Zonnekrachtcentrales 30 nov. 2012 Energietransitie te belangrijk! Kohnstammhuis Global Energy Assessment Naar Een Duurzame Toekomst samenvatting van de lezing van Wim

Nadere informatie

COP 21: analyse van het nieuwe klimaatakkoord en de mogelijke beleidsmatige en economische impact. 2 februari 2016 Tomas Wyns,

COP 21: analyse van het nieuwe klimaatakkoord en de mogelijke beleidsmatige en economische impact. 2 februari 2016 Tomas Wyns, COP 21: analyse van het nieuwe klimaatakkoord en de mogelijke beleidsmatige en economische impact 2 februari 2016 Tomas Wyns, tomas.wyns@vub.ac.be Overzicht Internationale klimaatonderhandelingen (UNFCCC)

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

Latijns-Amerika aarzelt over hernieuwbare energie zaterdag, 15 augustus 2015 12:30

Latijns-Amerika aarzelt over hernieuwbare energie zaterdag, 15 augustus 2015 12:30 Waterkrachtcentrale's vormen een belangrijke energiebron in Zuid-Amerka, zoals hier bij de Itaipudam, een Braziliaans-Paraguyaanse stuwdam in de rivier de Paraná op de grens van de Braziliaanse staat Paraná

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011 Workshop J De kracht van een klimaatfonds 05 april 2011 Presentatie Ad Phernambucq Zeeuws Klimaatfonds: Klimaatneutraal met Zeeuwse Projecten Nationaal Energie- en klimaatbeleid Doelstelling: Duurzame

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Cutting Energy Related CO 2 Emissions Baseline Emissions 62 Gt BLUE Map Emissions 14 Gt 2030 Key aspects

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden

BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden 1 2 INLEIDING Deze nota bevat een synthese van maatregelen uit het klimaatbeleid ten aanzien van de industrie in onze buurlanden. Maatregelen naar

Nadere informatie

De Europese Energie Unie

De Europese Energie Unie De Europese Energie Unie Mooie ambities in zwaar weer Jos Notenboom jos.notenboom@pbl.nl 2020 energie- en Klimaatdoelen Wetgeving sinds 2009 Nederlandse Beleid Energieakkoord sinds 2013 Energie Unie Commissie

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

CIR-Isolatie Raad vzw

CIR-Isolatie Raad vzw 15 de ISOLATIEDAG energetisch renoveren bestaande gebouwen Georges Timmermans gti@skynet.be CIR-Isolatie Raad vzw koepel Belgische isolatiesector Duurzame Bouwsystemen 1 CIR-Isolatie Raad vzw jaarlijkse

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

Factsheet. Klimaatverandering: Beleid en maatregelen

Factsheet. Klimaatverandering: Beleid en maatregelen Factsheet Klimaatverandering: Beleid en maatregelen Sinds het begin van het Industriële Tijdperk (circa 1860) is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,8 C gestegen. Wetenschappers kennen het grootste

Nadere informatie

Energieverzorging Nederland

Energieverzorging Nederland Energieverzorging Nederland Naar een Duurzame Samenleving (VROM) Vanuit een internationaal geaccordeerde basis voor 2050 Standpunt Nederlandse overheid : 100% CO2 -reductie Standpunt van de G8: 80 % CO2

Nadere informatie

Inzichten uit een regio:

Inzichten uit een regio: Er is een brede duurzaamheidsscope nodig voor afwegingen rond de bodem; de energietransitie staat daarin centraal. Inzichten uit een regio: Sneller afbouwen van fossiele energie De bodem is onmisbaar bij

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie