Ruimte voor duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor duurzame energie"

Transcriptie

1 Ruimte voor duurzame energie Aanleg van energie-infrastructuur voor de productie en het transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Nederlandse aanpak en regels in de context van Europees klimaatbeleid. Marleen Wessel Afstudeerscriptie Nederlands Recht, herfst voorjaar 2009 Begeleiding: Rosa Uylenburg, Ben Olivier Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam

2 2

3 Voor Klaske Muizelaar en Carla Venhuis In memoriam 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord p. 11 I. Inleiding p i Vertrekpunt p ii Taakstelling p iii Opzet p Klimaatbeheersing: mitigeren uitstoot van CO2 p Van Kyoto naar Kopenhagen p Kyoto mechanismen p Op weg naar Kopenhagen p Europese Unie: handel in en opslag van CO2 p EU ETS p Voorstellen Europese Commissie: januari 2008 p Geamendeerd door de Europese Raad en het Parlement: december 2008 p Kanttekening: effectiviteit p EU ETS en Kyoto: tweede kanttekening p Artikel 25 richtlijn 2003/87/EG p CCS p Klimaatbeheersing: transitie naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen p Flexibele instrumenten p Toegang tot het net p Werken aan de netten p Nederlandse reactie op het Groenboek p Regelgeving en beleid inzake het klimaat in Nederland p De RES richtlijn p Dringen bij de poort: aansluiting en transport p De ministeriële regeling: betere benutting bestaande capaciteit p Voorrang voor duurzaam? p. 70 5

6 3. Wind op de Noordzee p Concrete plannen: huidige stand van zaken p Nederland op zee p Wording van de exclusieve economische zone (EEZ) p Territoriale wateren p De exclusieve economische zone revisited p Casus Q7 p Wbr beleid p Hoe verder? p Casus Breeveertien II p Grootschalige projecten op het vasteland p Wind op land p Ruimtelijke planning: rechtskarakter SEV III p Ruimtelijke planning: voorbereiding SEV III p Ruimtelijke planning: inhoud SEV III p Coördinatie op Rijksniveau: algemene context p Coördinatie op Rijksniveau: wijziging Elektriciteitswet 1998 p Onderwerp p Wetsgeschiedenis p Tussenreflectie op vorm en inhoud p Rijksprojecten- en Rijkscoördinatieprocedure p De praktijk p De NOP p Gaswinning onder de Waddenzee p Het voorafgaande besluitvormingstraject p Omslag in het beleid p Randstad 380 kv verbinding p Initiatief van TenneT: nut en noodzaak p

7 Bestuurlijke lus via de wetgever p Decentrale opwekking p Windmolens decentraal p Vergunningen p Jurisprudentie p Eemshaven p Eemshaven 1993 p Eemshaven 2009 p Emmapolder p Weerribben p Subsidie: financiële tussenparagraaf p Warmte/Kracht koppeling (WKK) p Historie: p WKK in de knel p Stimulering WKK: fiscale aftrek en onrendabele top p Zonnepanelen (PV) p Conclusies en aanbevelingen p Geraadpleegde bronnen p Bijlagen p. 179 Bijlage A (behorend bij par ): vergunningen Offshore Windpark Breeveertien II; bijlage bij de door Royal Haskoning opgestelde startnotitie, 1 november Bijlage B en C (behorend bij par ): relevante beleidsstukken, respectievelijk procedures en besluitvorming, uit: Startnotitie Westermeerdijk Buitendijks, Royal Haskoning, 4 maart Bijlage D (behorend bij par ): Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Randstad 380 kv, Stcr. 2009, nr. 77, 23 april Bijlage E (behorend bij par ): schema coördinatie bouw- en milieuvergunning. Bijlage F (behorend bij par ): voorstel tot vaststelling voorontwerp bestemmingsplan Windpark Eemshaven, 11 juni

8 Foto s titelblad en bovenstaand: Windpark Westereems: 8

9 I promised an economy run on clean, renewable energy that will create new American jobs, new American industries, and free us from the dangerous grip of foreign oil. This budget puts us on that path, through a market-based cap on carbon pollution that will make renewable energy the profitable kind of energy; through investments in wind power and solar power; advanced biofuels, clean coal, and more fuel-efficient American cars and American trucks. [..] I realize that passing this budget won t be easy. Because it represents real and dramatic change, it also represents a threat to the status quo in Washington. [..] I know that oil and gas companies won t like us ending nearly $30 billion in tax breaks, but that s how we ll help fund a renewable energy economy that will create new jobs and new industries. In other words, I know these steps won t sit well with the special interests and lobbyists who are invested in the old way of doing business, and I know they re gearing up for a fight as we speak. My message to them is this: So am I. Barack Obama Washington D.C. 28 februari

10 10

11 Voorwoord Met dit essay, verslag van een zoektocht naar juridische en politieke ruimte in Nederland voor de productie en het transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, hoop ik mijn studie Nederlands recht af te sluiten. De tocht begon, deels in het kader van onderzoekswerkzaamheden voor Juritas, in de verregende zomer van Ik startte mijn verkenningen op de Noordzee, in winderige polders, veranderlijke regelgeving, en vooral in de Kamerstukken, die getuigen van de verhitte debatten over de inhoud van het Nederlands energie- en klimaatbeleid. De nieuwe Wet ruimtelijk ordening (Wro) was net in werking getreden, het Energierapport 2008 lag op tafel en toepassing van de Rijkscoördinatieprocedure op grote energie-infrastructuurprojecten zat in de pijplijn. De herfst bracht de financiële storm die al een tijdje in de lucht hing, maar waarvan niemand wist wanneer - en hoe heftig - die zou losbarsten. De economische gevolgen, die zich in de winter begonnen af te tekenen, drukten zwaar op de onderhandelingen over het Europese emissiehandelssysteem, en op de VN conferentie in Poznań ter voorbereiding van een vervolg op Kyoto. Temidden van het tumult vond de verkiezing plaats van Barack Obama. En schreef ik verder aan dit essay. Mijn werk voor Juritas betekende voorts dat dit slot van mijn studie geen eindpunt geworden is, maar toegang tot een nieuw project, een promotie-onderzoek naar financieel toezicht in de VS en de EU, met speciaal oog voor Nederland, bij Adrienne de Moor-van Vugt. Ik hecht er aan op deze plaats Simone Pront-van Bommel te bedanken voor haar inspirerende ideeën en werklust, voor het vertrouwen dat zij in mij stelde, en voor het heropenen van de (Oudemanhuis) Poort, het mooiste plekje van Amsterdam, waar ik nu - in de woorden van Ben Olivier - opnieuw ben neergestreken. Ik verheug mij erop samen te werken met de medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, die tijdens mijn studie zo effectief hun enthousiasme voor het vak op mij hebben weten over te brengen. Een bijzonder woord van dank geldt Rosa Uylenburg. Voor haar steun, haar kritisch oog, en niet in de laatste plaats voor haar geduld. Marleen Wessel, Amsterdam, 30 april

12 12

13 I. Inleiding Herfst voorjaar De financiële septemberstorm, die begon met de val van Lehman Brothers, bereikt orkaankracht en raast rond de wereld. 1 De ravage is divers, ingrijpend: huizenbezitters, in de VS en elders, raken massaal het dak boven hun hoofd - en hun baan - kwijt, zakenbanken vallen om en overheden spannen haastig vangnetten voor wankelende handelsbanken in een poging het vertrouwen te herstellen. Gevestigde namen blijken façades, waarachter grootschalig fraude schuil ging. Potemkin dorpen, Enron in het kwadraat; een virtuele wereld. De financiële markten, na scherpe dalingen, blijven hypernerveus uit angst voor een langdurige recessie. Deze financiële crisis - met economische teruggang in het kielzog - komt niet alleen. Er is ook een zeespiegelcrisis, energiecrisis, voedselcrisis en crisis tussen grote mogendheden, aldus Jos de Beus in Buitenhof op zondag 5 oktober: We moeten ons voorbereiden op een zwaar en mager decennium waarin koopkrachtbehoud nog de minste zorg is. De samenloop van schokken is zo bijzonder, dat we beginnen met een handicap. Geen enkele thans levende burger en gezagsdrager in functie heeft hiermee eerder praktische ervaring opgedaan. 2 De uitdaging is enorm, op alle fronten. Naast het herijken van de financiële sector en het beheersen van de recessie, is en blijft het urgent dat de samenleving als geheel, 3 zowel in Nederland als wereldwijd, een effectief klimaatbeleid voert. Uitstoot van broeikasgassen dient drastisch te worden beperkt, en wel op korte termijn, wil voorkomen worden dat de opwarming van de aarde een tipping point bereikt en onstuitbaar zal blijken. 4 1 Vergelijkingen met natuurrampen dringen zicht op. Een krediet tsunami, in de woorden van Alan Greenspan, tot 2006 achttien jaar lang voorzitter van de Federal Reserve. Op 23 oktober 2008 verscheen hij in het Amerikaanse huis van afgevaardigden voor de House Committee on Oversight and Government Reform. In werkelijkheid is deze financiële chaos, evenals de klimaatcrisis, man made. Greenspans verstokt verzet tegen regulering van de derivatenmarkt, waar subprime mortgages, gebundeld en herverpakt als triple A assets verhandeld werden, is mede debet geweest aan de huidige situatie. Greenspan geeft nu toe teveel te hebben vertrouwd op het zelfcorrigerend vermogen van vrije markten Dus niet alleen de politiek: naast overheden dienen ook het bedrijfsleven en gewone burgers hun verantwoordelijkheid te nemen in het keren van het tij. 4 Op donderdag 16 oktober 2008 heeft prof.dr.ir. Pier Vellinga zijn leerstoel 'Klimaatverandering, water en veiligheid' aanvaard aan de Wageningen Universiteit. Titel van de inaugurele rede: Hoogtij in de Delta. Op basis van de wetenschappelijke ontdekkingen op klimaatgebied van de afgelopen vijf jaar concludeert hij dat we zeer waarschijnlijk geen 100 jaar, maar slechts 30 jaar of minder de tijd hebben om te voorkomen dat de aarde de 13

14 De uitdaging is des te groter, omdat de energiesector in Nederland, om ons daartoe te beperken, een belangrijke emittent is van CO2, terwijl er vooralsnog 5 van wordt uitgegaan dat de vraag naar elektriciteit fors zal groeien. Dit zou het gevolg zijn van uiteenlopende factoren als de liberalisering van de energiemarkt, digitalisering van de informatieverstrekking en een groeiend aandeel van elektromotoren in huishoudens, bedrijven en de transportsector. I.i Vertrekpunt Het hierna volgende betoog handelt met name over de productie en het transport van elektriciteit. Om de prioritaire taak van emissiebeperking in deze sector uit te voeren liggen, naast het toewijzen door de overheid van jaarlijks steeds minder CO2-rechten binnen het EU ETS, verschillende opties op tafel. Door de gevestigde energiebedrijven wordt een techniek gepromoot, waarin CO2 bij de verbranding van kolen(gas) zal worden afgevangen, gecomprimeerd tot vloeistof, getransporteerd naar voor opslag geschikte regio s en aldaar de bodem ingepompt: schoon fossiel (CCS). 6 Sinds kort, althans in Nederland, is ook kernenergie weer bespreekbaar. 7 komende eeuwen zes tot tien graden warmer wordt en de zeespiegel zes, en op termijn nog meer meters, gaat stijgen. Het is dan ook Hoogtijd, zo besluit hij. 5 De gevolgen van de economische crisis zullen gaandeweg in 2009 duidelijk moeten worden. Corus, een grootverbruiker van energie, heeft in oktober al aangekondigd in drie maanden tijd de staalproductie met 20 % te verminderen. Zie: NRC, 17 oktober 2008, p. 19. Daarnaast is hetzelfde bedrijf van plan, aldus op 16 oktober 2008 de Corus website, een warmtekrachtcentrale te bouwen op eigen terrein, met het oog op efficiënt gebruik van energie. Zowel verhoging van energie-efficiëntie en verlaging van staalproductie zorgen voor verminderde afname op de energiemarkt. Ook in de voortgangsrapportage werkprogramma Nieuw energie voor het klimaat , op 28 oktober 2008 naar de Kamer verzonden, wordt reeds gesproken van mogelijk minder energiegebruik en broeikasgasemissies door de economische terugval. Kamerstukken II 2008/09, , nr. 42, p. 8. Begin 2009 sluiten wereldwijd bedrijven in versneld tempo hun deuren. Steeds meer banken en pensioenfondsen komen in de problemen. In het laatste kwart van 2008 kromp de Amerikaanse economie met 6,2% ten opzichte van het derde kwartaal, zo meldt het FD op 27 februari In Nederland krimpt de economie in 2009 met 3,5%, aldus het CPB op 17 februari. Dat is fors meer dan geraamd in december. 6 Carbon Capture and Storage: de afvang en opslag van CO2. Zie: Tomas Nauclér, Warren Campbell, Jurriaan Ruijs (teamleiders), Carbon Capture & Storage: Assessing the Economics, McKinsey&Company, Inc. 22 september CDA fractievoorzitter Pieter van Geel heeft het bedrijfsleven opgeroepen een vergunning aan te vragen voor de bouw van een kerncentrale. Volgens hem is de productie van kernenergie onvermijdelijk in Nederland en zijn er geen wettelijke beletselen die de bouw in de weg zitten. Zie: NRC 2 september 2008, p. 1. Hij werd op zijn wenken bediend want het energiebedrijf Delta heeft aangekondigd voor het einde van 2008 zo n aanvraag in te dienen. Zie: NRC 10 september 2008, p. 17. Begin februari 2009 spoort het Internationaal Energie Agentschap in Parijs het Nederlandse kabinet aan haast te maken met een tweede kerncentrale (Michèle de Waard, NRC, 2 februari 2009). Intussen verovert de Franse kerngigant EDF het Verenigd Koninkrijk en schuwt daarbij niet het middel van spionnage. Zie: Matthew Campbell, Chris Gourlay, French Spies targeted UK Greenpeace, in: Sunday Times, 26 april

15 Lang niet alle problemen die kleven aan CCS en kernenergie zijn echter opgelost, of zelfs maar oplosbaar. 8 De gezondheids- en veiligheidsrisico s rond zowel het productieproces als het afval, dat langdurig, liefst eeuwig 9 moet worden opgeslagen, roepen heftig verzet op van de bewoners van de betrokken gebieden. 10 Incidenten in het verleden hebben aangetoond dat in de praktijk vaak slordig wordt omgesprongen met - zelfs zeer giftig of radioactief - afval en dat handhaving veelal te kort schiet. Ook bestaat twijfel over de stabiliteit 11 en ondoordringbaarheid van de aardlagen waaronder of waarin, volgens de huidige plannen, het afval moet worden opgeborgen. 12 Op juridisch vlak zijn er problemen rond CCS inzake het aansprakelijkheidsregiem bij lekken op lange termijn. De schadeveroorzakende bedrijven zullen immers bij het zich verwerkelijken van de schade in een verre toekomst veelal niet meer bestaan, zodat de kosten in een voorkomend geval door de Staat - dat wil zeggen uit belastinggeld - zullen moeten worden gedekt. Rimpels vormen zich tevens rond de juridische kwalificatie van het op te bergen product, want voor afval geldt een strict regiem met betrekking tot transport en stort Al Gore, te gast in Aalsmeer op uitnodiging van Urgenda, heeft volgens het NRC van 15 oktober 2008, p. 2, een harde boodschap : De producenten [van kolencentrales] zeggen dat er binnenkort technieken bestaan om de CO2 af te vangen en op te slaan in de bodem. Maar dat is helemaal niet zo. De energiebedrijven hebben geen belang bij het ontwikkelen van die technieken, aldus Gore, omdat de kostprijs daardoor wordt verhoogd. Gore heeft het in de Amerikaanse staat Kansas meegemaakt, waar ook bleek dat de energiebedrijven hun eigen plannen voor schone kolencentrales niet serieus bleken te nemen: Ze liegen. 9 Het McKinsey rapport spreekt van duizenden jaren voor ondergronds opgeslagen CO2, p L'Est, «poubelle nucléaire» de la France?, kopt het Franse dagblad Le Monde op 27 augustus De Franse centrale overheid is sinds dit voorjaar bezig plaatselijke gemeenten in Oost Frankrijk te winnen voor het openen van ondergondse bergingen voor nucleair afval, te exploiteren tussen 2019 en Zij stuit lokaal op veel aarzeling, zelfs verzet. De auteur van dit artikel, Hervé Kempf, constateert dat de betrokkenen niet eens op de hoogte gesteld worden van de wetenschappelijke onzekerheden. Door tijdgebrek moet met opslag worden begonnen zonder eerst de risico s grondig te hebben onderzocht. Le Monde van 22 mei 2008 bericht dat Greenpeace in die maand beroep heeft ingesteld bij de Franse Raad van State, de Conseil d Etat, tegen een beschikking inzake het beheer van nucleair afval uit het buitenland. Dit besluit zou in strijd zijn met een nationale wet uit Pour renforcer la compétitivité d Areva [kernenergie concern], la France accepte d être la «poubelle nucléaire internationale», aldus een woordvoerder van Greenpeace, Frédéric Marillier. 11 Het NRC meldt op 30 oktober 2008 over de aardbeving in Groningen, die op die dag plaatsvond: Sinds 1986 doen zich veelvuldig aardschokken voor in het noorden van Nederland die worden veroorzaakt door de winning van aardgas. Het KNMI heeft sindsdien 540 van dergelijke bevingen geregistreerd. De beving van vandaag zit bij de acht zwaarste die de mens heeft veroorzaakt. De zwaarste was in 2006, net iets ten westen van het epicentrum van vandaag. 12 Tevens bestaat zorg, in het geval van de opslag van CO2, voor het ontstaan van het corrosieve koolzuur bij contact met water. Dit koolzuur kan zich door de afsluitende geologische formaties heenvreten. 13 McKinsey rapport, p

16 Last but not least zal CCS, zo de twaalf in Europa geplande proefopstellingen succesvol blijken, 14 pas rond 2030 op grote schaal kunnen worden toegepast. In Nederland wordt ingeschat dat dan tot 2050 maximaal 25 tot 30 % CO2 reductie kan worden gerealiseerd. 15 De vraag is of dit relatief geringe rendement, op een dergelijk laat tijdstip, 16 naast de vermelde risico s van lekken gedurende transport en opslag, opweegt tegen de kosten van de aanleg van de benodigde infrastructuur. Het goede nieuws is dat, (markt)technisch gesproken, thans ook methoden voorhanden zijn voor de productie van elektriciteit die, gebruik makend van hernieuwbare bronnen als zon, wind, water en aardwarmte, het grote voordeel hebben geen (nieuwe) problemen te creëren in termen van afvalbeheer. 17 De aanleg van pan-europese slimme netwerken - supergrids en smart grids - kan zorgen voor een goede spreiding en balans in het aanbod en de levering van deze werkelijk duurzame elektriciteit. 18 Tevens bestaan technieken om via een koppeling van de opwekking van warmte en kracht significant energie te besparen Zie: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Supporting Early Demonstration of Sustainable Power Generation from Fossil Fuels, Brussels, COM(2008) 13 final 15 Kamerstukken II 2008/09, , nr. 2, p. 6. Antwoord, dd 29 september 2008, van de Minister van EZ, Maria van der Hoeven, op Kamervragen over het Energierapport De Commissie Onderzoek Duurzame Energie, voorgezeten door prof. dr. Hans de Wit, zegt over CCS: Nederland lijkt vanwege de geografische nabijheid van industrie en opslagmogelijkheden gunstig gepositioneerd voor CCS. Schoon fossiel is strikt genomen echter geen duurzame energieoptie, omdat de bron niet hernieuwbaar is. De Commissie is bovendien van oordeel dat de opslag van CO2 in de komende 20 jaar slechts zeer beperkt bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot (maximaal 5% van de jaarlijkse CO2 emissie). In: Een nationale onderzoeksagenda voor duurzame energie, Den Haag 31 januari De bijdragen tijdens de conferentie van maart 2009 in Kopenhagen, 'Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions' van o.a. Lord Nicholas Stern, zouden moeten aanzetten tot directe actie. Minister Cramer heeft het KNMI en het PBL verzocht om te bekijken of aanpassing nodig is van het beleid, dat nog steeds gebaseerd is op het - verouderde - IPCC rapport uit De uitkomst wordt in de tweede helft van september 2009 verwacht. 17 Zie o.a. het VPRO programma Tegenlicht, aflevering van 20 oktober 2008: Here comes the sun. Zie voor achtergrondbronnen: 18 Zie o.a. het onderzoek van dr.ir. J.J. Meeuwsen, Electricity Networks of the Future: Various roads to a Sustainable Energy System. NWO, Project Transitions and Transition Paths, juli WKK (warmte/krachtkoppeling), in het Engels: cogeneration (combined heat and power; CHP). Deze techniek draait veelal op gas (38 %), soms op olie (6 %), en is dan vooral een techniek om energie te besparen. Duurzame energie in de zin van energie uit hernieuwbare bron wordt het pas bij voeding middels biomassa, wind of zon (12%). Ook kan voor de voeding vaste brandstof gebruikt worden (34 %), zoals gerecupereerd plastic (solid recovered fuels, SRF). Zie bijvoorbeeld: De Tijd, 29 mei De percentages zijn op EU basis en komen uit noot 4 van de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, Europa kan meer energie besparen door warmtekrachtkoppeling, Brussel, , COM(2008) 771 definitief. Zie verder: infra, par

17 Omdat de binnenkort te nemen investeringsbeslissingen bepalend zullen zijn voor de wijze waarop, en de omvang waarin, Nederland de komende 40 tot 50 jaar zal bijdragen aan klimaatbeheersing, is het volgens ons van het grootste belang, alvorens deze beslissingen te nemen, te bekijken hoe plaats kan worden ingeruimd voor de niet-vervuilende, dat wil zeggen op lange termijn voor mens en omgeving de beste, opties. Het moge zo zijn dat de marktpartijen de uiteindelijke keuzes maken in een geliberaliseerde energiemarkt, het is de overheid die door stimuleringsmaatregelen en consequent beleid bepaalde investeringen aantrekkelijker kan maken dan andere. 20 Het kort houden van de transitieperiode naar een CO2 neutrale energieproductie, door nu stevig in te zetten op energieproductie uit hernieuwbare bron, kan kosteneffectiever uitpakken dan eerst investeren in een tijdelijke oplossing als infrastructuur voor CCS. I.ii Taakstelling Dit onderzoek betreft het juridische traject van de ruimtelijke inpassing in Nederland van grooten kleinschalige projecten op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening. De nadruk zal liggen op het aspect van ruimtelijke ordening, dat wil zeggen de regelgeving, besluitvorming en procedures die ertoe moeten leiden deze projecten in, op en vooral van de grond te krijgen. Ruimte in overheidsbeleid en maatschappelijke acceptatie is daarmee onlosmakelijk verbonden en zal derhalve tevens bespreking behoeven. Gebleken is dat het lastig is, naast het vinden van geschikte locaties, ook de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ruimte te scheppen die nodig is voor de aanleg ervan. Dit geldt voor de grote projecten op de Noordzee en in de Noordoostpolder, maar ook voor de kleinere, waartoe op gemeentelijk niveau besloten moet worden. De projecten waar het om gaat kunnen productie-eenheden zijn (windparken, getijdeenergie, zonnetorens), maar omvatten tevens de benodigde kabels, aansluitingen, transformatoren, 20 Zie o.a. het proefschrift van Ineke Meijer, Uncertainty and entrepreneurial action. The role of uncertainty in the development of emerging energy technologies. UU, juni 2008; en dat van Susanne Agterbosch, Empowering Wind Power. Over de invloed van sociale en institutionele condities op de prestaties van ondernemers op de markt voor windenergie in Nederland. UU,

18 interconnectoren en netten. 21 Om de Europese en nationale klimaatdoelstellingen te halen zal, zoals ook van overheidswege wordt erkend, bij het huidige beleid stevig - en in rap tempo - geïnvesteerd moeten worden in dit type infrastructuur. 22 In werkelijkheid verloopt de realisering van dit soort projecten stroef en traag in Nederland. Onderzoeksdoel is erachter te komen waar precies de schoen wringt en hoe knelpunten eventueel kunnen worden verholpen. Daartoe is allereerst een omschrijving nodig van het in dit onderzoek gehanteerde begrip duurzame elektriciteit. Aangesloten wordt bij de definitie uit de Elektriciteitswet Het betreft elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie die gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen. 23 Niet wordt bedoeld houdbaar, de belangrijkste betekenis van duurzaam in het in juni 2008 gepresenteerde Energierapport. In die betekenis is duurzame elektriciteit de resultante van de zoektocht naar een een structureel evenwicht tussen ecologische, economische en sociale aspecten van de energievoorziening. 24 Het aldus opgerekte begrip omvat kolen- en kerncentrales, gebouwd voor de lange termijn en voornamelijk met het oog op export, 25 dat wil zeggen de opties die in dit betoog in beginsel buiten beeld blijven In het Energierapport 2008 (p. 99) wordt energie-infrastructuur omschreven als omvattende installaties voor productie, conversie en opslag van energie, en het geheel aan kabels en leidingen voor het transport en de distributie (de netten). 22 Kamerstukken II 2007/08, 29023, nr. 43: Het Kabinet investeert fors in de uitbreiding van de productie van duurzame energie. 23 De volledige definitie van duurzame elektriciteit in artikel 1, eerste lid, aanhef en sub u, E-wet 1998 luidt: elektriciteit, opgewekt in een productieinstallatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook met conventionele energiebronnen werkt, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen. Deze definitie is overgenomen in artikel 1, eerste lid, aanhef en sub c, Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2007, 410), met dit verschil dat hier hernieuwbare elektriciteit wordt gedefinieerd. 24 Energierapport 2008, p. 10, noot 4. Voor deze laatste betekenis van de term duurzaam is aangesloten bij de definitie in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2006, Naar een duurzame en kansrijke energievoorziening. Deze omschrijving komt, kort gezegd, neer op: leverings- en voorzieningszekerheid (betrouwbaarheid), minimale milieubelasting (schoon en veilig) en betaalbaarheid (voor burger en bedrijf). 25 A.J. Seebregts, B.W. Daniëls, Nederland exportland elektriciteit? Nieuwe ontwikkelingen elektriciteitscentrales en effect Schoon & Zuinig. ECN-E-08-26, juni Opgemerkt zij dat de bouw van een kolenvergassingscentrale, uitgerust met de meest effectieve CCS techniek, als flexibel in te zetten overgangsmaatregel, naast forse uitbouw van productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen, zou kunnen meetellen in de richting van duurzaam. Zie, behalve de inaugurele rede van Pier Vellinga, p. 33 (noot 4) : Regieorgaan Energietransitie Nederland, Duurzame energie in een nieuwe economische orde. Hoe maken we de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en klimaatneutraal? Den Haag 14 november 2008, p. 20 e.v.; en CE Delft en J.P. van Soest: F.J. Rooijers, J.P. van Soest e.a., Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte; Onderbouwingen toetsingsrapport voor het Regieorgaan Energietransitie, Delft, november Voorwaarde is wel dat dergelijke combinaties 1) op korte termijn in bedrijf zijn (over twintig jaar hoeft het niet meer), en 2) prompt weer worden ontmanteld bij voldoende supply uit hernieuwbare bronnen, zelfs als de kosten er niet uit zijn. Het is niet waarschijnlijk dat aan deze voorwaarden kan en zal worden voldaan. 18

19 In de tweede plaats dient een inventarisatie te worden gemaakt van regelgeving en beleid inzake de besluitvorming rond de totstandkoming van energie-infrastructuurprojecten. Dit is van belang, want afhankelijk van de omvang en de locatie van deze projecten zijn verschillende regels van toepassing en andere bestuurslagen bevoegd. Achtereenvolgens zal worden besproken hoe de besluitvorming eruit ziet, dan wel binnenkort eruit komt te zien, rond de aanleg van windparken in de Noordzee, rond een vergelijkbaar groot project op het vaste land en rond decentrale en/of kleinschalige projecten voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen op land. I.iii Opzet De uitwerking van het onderzoek is als volgt vorm gegeven. Aansluitend op deze inleiding worden de regelgeving en het beleid inzake klimaatbeheersing behandeld. Het is belangrijk te weten waarom de feitelijke productie van elektriciteit uit wind, zon, water en aarde van de beschikbare en in ontwikkeling zijnde CO2 reducerende maatregelen de voorkeur verdient. De blik zal eerst gericht zijn op de klimaatverdragen en -conferenties van de Verenigde Naties en vervolgens, uitgebreider, op de Europese Unie, waar nieuwe wetgeving in de maak is op dit terrein. Tenslotte wordt gekeken naar de huidige regels en doelstellingen in Nederland. Het overzicht behelst de (al dan niet uitonderhandelde) doelstellingen op klimaatgebied en daarnaast de grote lijnen van vooral die wetgeving die de elektriciteitsproductie betreft. De gasen vervoersector blijven dus buiten beeld, evenals energiebesparing en - op een enkele verwijzing na - de criteria voor biomassa. Waar relevant zal verwezen worden naar de nieuwe richtsnoeren voor milieusteun. De focus op elektriciteitsopwekking betekent dat om te beginnen (hoofdstuk 1) zal worden ingegaan op het systeem van de CO2 emissiehandel, eerst kort onder het Kyoto Protocol en daarna binnen de Europese Unie (EU ETS). De conventionele (kolen- en gasgestookte) elektriciteitscentrales vallen immers ex lege onder dit systeem, terwijl voor bepaalde sectoren gebruik gemaakt zal worden van de opt-in regeling. 27 Voor de Nederlandse glastuinbouw, een 27 Zie: art. 24 richtlijn 2003/87/EG. Overigens vielen in juli 2007 al 65 glastuinbouwbedrijven verplicht onder het EU ETS en uitbreiding van dat aantal werd verwacht. Zie: 19

20 energieverslindende sector waarvoor echter energieleverende kassen in ontwikkeling zijn, 28 wordt bijvoorbeeld een sectoraal emissiehandelssysteem opgezet, dat met ingang van 2013 zal worden aangesloten op EU-ETS. 29 Enige aandacht zal voorts worden besteed aan de juridische inkleding van CCS, met name aan de inpassing van deze technologie in het EU ETS. Vooral komt echter - als opmaat naar het eigenlijke onderwerp van dit essay, Ruimte voor duurzame energie - regelgeving inzake stimulering van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor het voetlicht (hoofdstuk 2). Tegen de achtergrond van dit wetgevend en beleidsmatig kader wordt ingezoemd op ruimte voor productie en transport van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Nederland, in het bijzonder op de aanleg van de daarvoor benodigde hardware. In drie hoofdstukken wordt uitgewerkt hoe op verschillende locaties, en naar gelang de omvang van het project, besluitprocedures hun beslag krijgen, gekregen hebben, of dreigen vast te lopen. Andere regelgeving komt nu in beeld. Naast de ruimtelijke ordeningswetgeving passeren die regels de revue, die voor het uiteindelijke ruimtelijke besluit bepalend (kunnen) zijn. Dit zijn regels betreffende natuur en milieu, maar ook bijvoorbeeld regels die zien op ontgronden, bouwen, en lozen of uitstoot van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 3 gaat over de huidige stand van zaken inzake de bouw van windparken in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee, wat daar aan vooraf ging, en wat gepland is voor de toekomst. Hoofdstuk 4 handelt over vergelijkbare, grote projecten op het vasteland en hoofdstuk 5 over kleinere, althans decentraal uitgevoerde projecten, eveneens op het vasteland. Gekozen is voor een aparte bespreking van groot- en kleinschalige projecten op land, omdat grote projecten niet alleen tot stand komen onder de regie van hogere bestuursorganen maar veelal ook andersoortige ondernemingen betreffen dan kleine. Met dit gegeven hangt samen dat veelal ook de locaties verschillend zijn in het geval van een door het Rijk dan wel decentraal vergund project, en daarmee de afwegingen die moeten worden gemaakt voor de inpassing ervan. 28 Bijvoorbeeld de Greenportkas in Venlo, en de Elkas in Wageningen, op 30 juni 2008 geopend door Minister Gerda Verburg. Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) verwacht dat dit soort kas over vier tot vijf jaar praktijkklaar zal zijn. 29 Een belangrijke reden voor dit initiatief is het willen behouden van het verlaagd tarief energiebelasting (EB). De Europese Commissie heeft dit tarief in juli 2007 voor drie jaar goedgekeurd. Voorwaarde is dat de sector zich houdt aan de afspraken in het convenant glastuinbouw en milieu om de energie-efficiency in 2010 aanzienlijk verbeterd te hebben. Voor aanspraken op verlenging van het tarief heeft de Nederlandse overheid aangegeven een sectoraal CO2 handelssysteem als basis te nemen. Voor de constatering dat aansluiting op EU-ETS het meest effectief zal zijn, zie: Bunte, F.H.J., M. Davidson en M. Mulder, Emissiehandel voor de glastuinbouw; effecten van een CO2 vereveningssyteem, Den Haag, LEI, 2007, Rapport ; ISBN

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD 1 2 3 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD Een Analyse Dr. Pieter Lukkes (em.hgl.geografie RUG) Pieter.Lukkes@gmail.com Leeuwarden, maart 2014 4 5 Het land dat zelf de Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

De energieke samenleving

De energieke samenleving De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie maarten hajer De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie Maarten Hajer Planbureau

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Is de staat aansprakelijk voor klimaatverandering?

Is de staat aansprakelijk voor klimaatverandering? Mr. J.M. van den Berg en mr. R.H.J. Cox 1 Is de staat aansprakelijk voor klimaatverandering? Unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled aldus

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Groen denken, groen doen en het groene gat

Groen denken, groen doen en het groene gat Andries van den Broek Groen denken, groen doen en het groene gat Een schets van perspectieven en bevindingen working paper 4 Groen denken, groen doen en het groene gat De serie Working Papers omvat studies

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Er kunnen wel honderdduizend doden vallen...

Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... CO2-opslag in Barendrecht Jelle van Buuren Buuren, J. van (2009) Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... CO2-opslag in Barendrecht. Amsterdam: VU University

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie