PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: BIESEMANS Luc. Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 september Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Bestelbons. Visering. Goedkeuring. De Raad, Neemt kennis van de stambons der bestelbons opgemaakt nrs. 627 tot en met 631 voor het jaar 2011; Overwegende dat deze bestelbons ter visering en goedkeuring dienen te worden voorgelegd, met het oog op het uitvoerbaar worden van de bestellingen; Met algemeenheid van stemmen; Viseert de bestelbons nrs. 627 tot en met 631 voor het jaar 2011 en keurt deze goed. 3 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. De Raad, NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 4 de punt van de dagagenda: Vaststelling van wijzigingen aan het investeringsbudget 2011, investeringsbudget 2006/3 Renovatie Home Jan van Gysel, 2008/3 Kantoorinrichting algemeen bestuur, 2008/5 Kantoorinrichting sociale dienst, 2008/10 Kantoorinrichting buitendiensten, 2009/1 Website OCMW Meise en 2011/11 Beveiliging kantoor centrumleider. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

2 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat er budget dient voorzien te worden voor de renovatie van het home Jan Van Gysel en voor de beveiliging van het bureel van de centrumleider; Overwegende dat voor de renovatie van het home (investeringsproject 2006/3) kredieten kunnen overgeheveld worden van investeringsprojecten 2008/3, 2008/5 en 2008/10 (kantoorinrichting) voor een bedrag van euro; Overwegende dat het budget van 3.010,50 euro opgenomen onder investeringsproject 2009/1(website OCMW Meise) kan overgeheveld worden naar investeringsproject 2011/11 voor de beveiliging van het bureel van de centrumleider; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage bij de doorvoering van deze budgetwijziging niet wijzigt en er als dusdanig hierover geen overleg met de gemeente dient plaats te vinden; Gelet op de bijgevoegde officiële schema s van investeringsbudgetten van investeringsprojecten nummers 2006/3, 2008/3, 2008/5, 2008/10,2009/1 en 2011/11 (schema 6), de print uit de boekhouding en de gegeven verklaring; Gelet op het gunstig advies van het managementteam in zitting van 3 oktober 2011; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: Investeringsproject AR AC Sub AC Bedrag 2006/ / / / / / / / / / / ,5 2009/ ,5 2011/ ,5 2011/ ,5 Wijziging gemeentelijke bijdrage 0,00 BESLUIT: Na beraadslaging, Met 9 ja stemmen; Art. 1: Voorliggende budgetwijziging 2011/3 aan het investeringsbudget 2006/3 van het boekjaar 2011 en budgetwijziging 2011/1 aan de investeringsprojecten 2008/3, 2008/5, 2008/10, 2009/1 en 2011/11 goed te keuren inzake de herschikking van investeringskredieten. Art. 2: Kennis te nemen van de wijziging aan deze investeringsprojecten aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiches en de officiële schema s investeringsbudgetten met nummers 2006/3, 2008/3, 2008/5, 2008/10, 2009/1 en 2011/11 (schema 6). 5 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum.

3 De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Huysmans F., Hoogstraat 19, 1861 Meise 2. Chris Van Praet, Palingstraat 6, 1861 Meise 3. Luypaert BVBA, Van Akenstraat 35, 1850 Grimbergen 4. Groenteboer, Prieelstraat 24, 1730 Asse. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 6 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

4 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering ,00 (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Emiel Uylenbroeck & zonen, Hoogstraat 29, 1820 Perk 2. Leemans A, Poddegemstraat 148, 1850 Grimbergen 3. Luypaert BVBA, Van Akenstraat 35, 1850 Grimbergen 4. De Donder Anne, Cattemansdreef 12, 1840 Londerzeel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 7 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012;

5 Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. De Ren, Hoogstraat 33, 1861 Wolvertem 2. Bakkerij François, Liersesteenweg 276, 2800 Mechelen 3. Bakkerij Panifex, Nieuwstraat 17 19, 9402 Meerbeke 4. Thierry Van Campenhout, Neromstraat 165, 1861 Wolvertem 5. Au Croquant, Gemeenteplein 2, 1861 Wolvertem 6. Seynhaeve, Boechtstraat 39, 1860 Meise 7. Luverco BVBA, Stationsstraat 71, 1840 Londerzeel 8. Les Tartes de Françoise, Hippodroomlaan 75, 1050 Brussel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 8 ste punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen,

6 BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. De Ren, Hoogstraat 33, 1861 Wolvertem 2. Bakkerij François, Liersesteenweg 276, 2800 Mechelen 3. Bakkerij Panifex, Nieuwstraat 17 19, 9402 Meerbeke 4. Thierry Van Campenhout, Neromstraat 165, 1861 Wolvertem 5. Au Croquant, Gemeenteplein 2, 1861 Wolvertem 6. Seynhaeve, Boechtstraat 39, 1860 Meise 7. Luverco BVBA, Stationsstraat 71, 1840 Londerzeel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 9 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen.

7 Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Emiel Uylenbroeck & zonen, Hoogstraat 29, 1820 Perk 2. Van Campenhout en zoon, Abdijstraat 31, 1850 Grimbergen 3. Belgor BVBA, Brussegemkerkstraat 15, 1785 Merchtem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 10 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Exquise Meat Products, Industriezone D, Dooren 93, 1785 Merchtem 2. Slagerij Bart & Graciana, Hoogstraat 32, 1861 Meise 3. Q-food NV, Industriezone E17-3, Moortelstraat 21B, 9160 Lokeren 4. Walravens NV, Uyttenhovestraat 80, 1090 Jette 5. De Valck, Gemeenteplein 8, 1861 Meise 6. De Waele-Koch, Boechtstraat 16, 1860 Meise

8 7. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 11 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Exquise Meat Products, Industriezone D, Dooren 93, 1785 Merchtem 2. Slagerij Bart & Gracana, Hoogstraat 32, 1861 Meise 3. Q-food NV, Industriezone E17-3, Moortelstraat 21B, 9160 Lokeren 4. Walravens NV, Uyttenhovestraat 80, 1090 Jette 5. De Valck, Gemeenteplein 8, 1861 Meise 6. De Waele-Koch, Boechtstraat 16, 1860 Meise 7. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 8. Hugo s Food Service, Rassel 125, 1780 Wemmel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget.

9 12 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat het nodig is de opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op een bedrag van euro ( inclusief BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum, volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. NV Java, Wingepark 10, 3110 Rotselaar 2. Foodservice Kruibeke (Tocanet NV), Zwaluwbeek 6, 9120 Beveren-Melsele 3. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 4. Deli XL, Louizalaan 65/b11, 1050 Brussel 5. Hugo s Food Service, Rassel 125, 1780 Wemmel. Art. 4:De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 13 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;

10 Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat het nodig is de opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op een bedrag van euro (BTW inclusief); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum, volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Anemoontje, Hoogstraat 17 A, 1861 Meise 2. Vadebo, Wolvertemsesteenweg 30, 1785 Merchtem 3. Fjord Seafood Pieters, Nijverheidsstraat 9, 1840 Londerzeel 4. Quisquater & Co, Vlassenhout (industriepark Hoogveld) 12, 9200 Dendermonde 5. Ocean fish, Avenue Antoon van Oss 1, 1120 Brussel 6. Vishandel Aksu groot- en kleinhandel, Steenweg op Brussel 269, 1780 Wemmel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. Raadslid Pelicaen vervoegt de vergadering. 14 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van verzorgingsmaterialen en -producten aan residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

11 Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van verzorgingsmaterialen en producten aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp het leveren van verzorgingsmaterialen en producten aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is-, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Medishop BVBA, Steenweg naar Oudegem 48, 9308 Gijzegem 2. Arseus Medical, Boomsesteenweg Wilrijk 3. Hysop, Kanaalweg 17-B Oostrozebeke 4. WM supplies, Kortrijksestraat Kuurne. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 15 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget van 2012;

12 BESLUIT: Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Apotheek Houman nv, Gemeenteplein 1, 1861 Meise 2. Apotheek De Knop, Kapellelaan 342, 1860 Meise 3. Apotheek Florentz V., Kapittellaan 17, 1860 Meise 4. Apotheek Cauwenbergh H., Hoogstraat 10, 1861 Meise 5. Houmanfarma, Boechtstraat 10, 1860 Meise 6. Apotheek Plaskie, Brusselsesteenweg 110, 1860 Meise 7. GDK Farma nv, Varkensmarkt 10, 1785 Merchtem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 16 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen voor residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT:

13 Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Mireille, Brusselsesteenweg 177, 1785 Merchtem 2. Dumoulin,Ieperstraat 107, 8980 Zonnebeke 3. Malysse, Diebeke 10, 9500 Geraardsbergen 4. Wasserij Moderna BVBA, Koeweidestraat 60, 1785 Merchtem 5. Touring Shop, A. De Boeckstraat 4, 1785 Merchtem 6. Wasserij Gazelle BVBA, Guddegemstraat 37, 2610 Wommelgem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 17 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van brandstoffen voor de voertuigen van het OCMW. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van brandstoffen voor de voertuigen van het OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro; Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in de budgetten van 2012 en 2013; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de levering van brandstof voor de voertuigen van het OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering ,00 euro(btw incl.) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers:

14 1. Maes NV, Leopoldstraat 26, 2880 Hingene 2. SVD, Merchtemsesteenweg 68, 1861 Meise 3. Q8 Lomme, Rondplein 11, 1860 Meise 4. Garage De Coster (Octa+), August Van Doorslaerlaan 23 A, 1860 Meise 5. Texaco Meise, Vilvoordsesteenweg 89, 1860 Meise. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven in de budgetten van 2012 en de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de wet van 24 december 1993 (B.S. 22 januari 1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. 26 januari 1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. 18 oktober 1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 3; Overwegende dat er aanleiding is om een dienstopdracht te gunnen met als voorwerp het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur; Overwegende dat in het kader van de opdracht aangaan van leningen ter financiering van het bestuur een bijzonder bestek met referentie 2011/LE/01 werd opgesteld door de dienst financiën; Gelet op de mogelijkheid opgenomen in het bestek om binnen een periode van drie jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht, op basis van artikel 17 2, 2 b wet 24 december 1993, te gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener bij onderhandelingsprocedure; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op ,00 euro; Overwegende dat de opdracht kan opgesplitst worden in 2 delen: het te betalen bedrag voor de bouw van de serviceflats en de plaatsing van de verbindingsweg, geraamd op euro, enerzijds en de aankoop van een woning ter huisvesting van ons lokaal opvanginitiatief, geraamd op euro anderzijds; Overwegende dat de looptijd van deze leningen kan gekozen worden op 20 dan wel op 30 jaar, gezien de lange afschrijvingstermijn van de gebouwen die ermee zullen gefinancierd worden; Overwegende dat de er in dit kader kredieten werden voorzien in het exploitatiebudget 2012 onder algemeen rekeningnummer /8344/00 ten belope van ,00 euro en onder algemeen rekeningnummer /832/OI ten belope van 7.982,42 euro, voor de betaling van de intresten verbonden aan deze leningen; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1.: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen.

15 Art.2.: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is zal bij benadering euro bedragen. Art.3.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via openbare aanbesteding overeenkomstig de Europese bekendmakingsregels. Art.4.: De biedingen, opgesteld conform het lastenkohier, dienen uiterlijk op 9 december 2011 om 14u in het bezit te zijn van de voorzitter van het OCMW, Godshuisstraat 33 te 1861 Meise. Art.5.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal in 2011 gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget, algemeen rekeningnummer /8344/00 ten belope van ,00 euro en onder algemeen rekeningnummer /832/OI ten belope van 7.982,42 euro. 19 de punt van de dagagenda: Afsluiten van aansluitingscontract op het elektriciteitsdistributienet hoogspanning. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de vraag van Service Flats Invest of we een middenspanningscabine zullen voorzien; Overwegende dat de bouw van deze klantencabine op termijn een serieuze besparing zou opleveren inzake het energieverbruik voor het dienstencentrum, het woonzorgcentrum alsmede de serviceflats; Gelet op het overleg gemeente OCMW d.d. 28 februari 2011, waarin akkoord werd gegaan met het plaatsen van een eigen klantencabine; Gelet op de raadsbeslissing van 11 mei 2011 houdende de vaststelling van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende het aankopen, leveren en plaatsen van een middenspanningscabine; Gelet op de raadsbeslissing van 8 juni 2011 houdende de toewijzing van de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van een middenspanningscabine; Gelet op de raadsbeslissing van 14 september 2011 houdende de goedkeuring van de investeringsbudgetwijziging om alzo het bedrag van ,80 euro vrij te maken voor de aansluiting op het middenspanningsnet van Eandis; Overwegende dat Sibelgas de distributienetbeheerder is van het middenspannings elektriciteitsdistributienet, aangeduid door de VREG; Overwegende dat het OCMW Meise aansluiting op het net wenst te bekomen als distributienetgebruiker voor de afname van elektriciteit; Overwegende dat het contract en het reglement in de bijlage, de verhouding tussen de distributienetbeheerder en distributienetgebruiker regelt; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1: Goedkeuring te hechten aan het aansluitingscontract op het elektriciteitsdistributienet hoogspanning. Art. 2: De voorzitter en de secretaris te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen. 20 ste punt van de dagagenda: Beslissing tot het deelnemen en oprichten van de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. De Raad,

16 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het Koninklijk Besluit HUA/573/N/62E/D van 26 april 2009 houdende de vergunning van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland; Overwegende dat de door Haviland georganiseerde preventiedienst een gemeenschappelijke dienst betreft met bevoegdheid over alle werknemers die door de gemeenten, ocmw's, politiezones, intercommunales, v.z.w. s en Haviland zelf zijn tewerkgesteld; dat het werkingsgebied zodoende ruimer is dan de aangesloten deelnemers van Haviland; dat een dienstverlenende vereniging enkel kan werken voor de aangesloten deelnemers en in casu niet voor politiezones en v.z.w. s; Overwegende dat er in een dienstverlenende vereniging geen andere organen met beslissingsmacht mogen zijn dan deze voorzien door het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; dat het bedoelde KB niet voorziet in een eventuele uitzondering op het decreet; Overwegende dat de preventiedienst een afzonderlijke werking heeft op grond van een afzonderlijke wetgeving; dat het opportuun is om deze werking dan ook in een afzonderlijke vereniging onder te brengen; dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking in de mogelijkheid voorziet een interlokale vereniging op te richten waarin ook politiezones en v.z.w. s kunnen deelnemen; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Artikel 1 De raad beslist deel te nemen aan en mee op te richten de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. Artikel 2 De raad stemt in met het voorgelegde ontwerp van statuten voor de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. Artikel 3 De raad duidt Marleen Bovijn aan als haar vertegenwoordiger op de oprichtingsvergadering van de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland, wiens mandaat beperkt is tot de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen. 21 ste punt van de dagagenda: Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen welzijnskoepel West-Brabant en OCMW Meise met betrekking tot de extramurale poetsdienst. De Raad, Gelet op artikel 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg van 14 juli 1998; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg van 18 december 1998, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1999; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 dat het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 vervangt; Gelet op het uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en

17 mantelzorgers en van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; Gelet op de omzendbrief van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Vogels, van 8 maart 2000; Gelet op de individuele raadsbeslissingen d.d. 26/02/2003, 29/01/2003, 10/02/2003, 08/01/2003, 10/02/2003, 04/08/2003, 23/01/2003 van respectievelijk de OCMW s Dilbeek, Galmaarden, Herne, Lennik, Meise, Pepingen en Ternat houdende het besluit tot samenwerking met de diensten voor gezinszorg van andere OCMW s door middel van de oprichting van een regionale dienst voor gezinszorg; Gelet op de beslissing van de raad van beheer van de welzijnskoepel d.d. 5 september 2003 waarbij beslist werd over te gaan tot de oprichting van een regionale dienst voor gezinszorg; Gelet op het besluit van de minister van Welzijn, volksgezondheid en gelijke kansen d.d. 19 januari 2004 tot erkenning van de regionale dienst voor gezinszorg Welzijnskoepel West Brabant onder het erkenningsnummer 339; Gelet op artikel 5, 2 en artikel 6, 4 van het woonzorgdecreet welke stelt dat de schoonmaaktaken uitgevoerd worden onder aanvullende thuiszorg al dan niet op basis van een samenwerkingsovereenkomst; Gelet op artikel 4 A, 4 en 8 van het uitvoeringsbesluit van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg welke respectievelijk bepalen dat activiteiten van schoonmaakhulp, mits een paar uitzonderingen, door logistiek personeel (middelen jobcreatie) of doelgroepwerknemers dient te worden verricht en dat de dienst schoonmaakhulp dient aan te bieden hetzij zelf hetzij door middel van een samenwerkingsovereenkomst; Gelet op artikel 3 en artikel 4A, 4 van het uitvoeringsbesluit waaruit afgeleid kan worden dat aanvullende thuiszorg minimaal de doelgroepwerknemers en logistiek personeel (middelen jobcreatie) omvat; Gelet op het feit dat de aanvullende thuiszorg ook overig logistiek personeel (gesco) kan omvatten; Gelet op het feit dat de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg geen eigen poetsdienst heeft en poetshulp wenst aan te bieden op basis van een samenwerkingsverband; Gelet op het feit dat het OCMW van Meise conform het ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2009 over 0,5 VTE logistiek personeel en 1 VTE doelgroepwerknemer beschikt en deze medewerkers conform het uitvoeringsbesluit onder de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vallen door dit samenwerkingsverband; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Onderstaande overeenkomst aan te gaan: Tussen het OCMW van Meise, vertegenwoordigd door mevrouw Becq Sonja, voorzitter, en mevrouw De Ridder Caroline, secretaris, En De welzijnskoepel West-Brabant, OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst.I van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW s, vertegenwoordigd door mevrouw Van Coillie Bernadette, voorzitter en de heer Schoovaerts Alain, coördinator, wordt het volgende overeengekomen:

18 Artikel 1: Het OCMW van Meise laat 0,5 VTE gesubsidieerd logistiek personeel (middelen jobcreatie) en 1 VTE doelgroepwerknemer onder de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vallen door middel van dit samenwerkingsverband. Artikel 2: Deze overeenkomst is enkel van toepassing op aanvragen met betrekking tot activiteiten van schoonmaakhulp gesteld door personen verblijvende op het grondgebied Meise. Artikel 3: Het OCMW verbindt zich ertoe: - te werken conform de bepalingen opgenomen in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en diens uitvoeringsbesluiten van 05 juni 2009 en van 24 juli 2009; - de nodige bewijsstukken in te dienen bij de opdrachthouder wanneer deze hier op initiatief van de Vlaamse overheid om verzoekt. Artikel 4: De regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg treedt op als contactpersoon naar het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. In het kader hiervan bezorgt de regionale dienst alle gegevens waar het Vlaams agentschap om verzoekt in het kader van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, waaronder onder meer de gegevens met betrekking tot kwaliteitszorg en financiën. Deze lijst is niet limitatief en wordt bepaald in functie van verdere bepalingen van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. De regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg verbindt zich ertoe alle decretale bepalingen na te leven. Artikel 5: Het OCMW van Meise behoudt de subsidies van het logistiek personeel (middelen jobcreatie) en van de doelgroepwerknemer. In het geval de Vlaamse overheid deze subsidies stort aan de welzijnskoepel West Brabant, zullen deze integraal aan het OCMW van Meise doorgestort worden. Artikel 6: Deze overeenkomst neemt een aanvang op 01 december 2012 en geldt voor onbepaalde duur. De overeenkomst is ieder jaar per aangetekend schrijven wederzijds opzegbaar voor 1 juli. Ingevolge opzeg voor voornoemde datum eindigt de overeenkomst op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Opgemaakt in twee exemplaren. Opgemaakt te Meise op 12 oktober 2011 Namens de welzijnskoepel West-Brabant Van Coillie Bernadette Voorzitter Schoovaerts Alain Coördinator

19 Namens OCMW Meise Becq Sonja Voorzitter De Ridder Caroline Secretaris 22 ste punt van de dagagenda: Vaststelling van wijzigingen aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2009; Gelet op de raadsbeslissing van 11 mei 2011 houdende de vaststelling van de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick; Overwegende dat na het uitwerken van het opnamebeleid voor Serviceflats Ter Wolven blijkt dat er nog een aantal aanpassingen dienen te gebeuren aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Volgende aanpassingen aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 11 mei 2011, goed te keuren: - Onder punt 2.1. Opnamevoorwaarden worden de woorden of verpleegkundige geschrapt in de zin Een KATZ-schaal van de kandidaat bewoner, maximaal 1 maand oud, ingevuld en ondertekend door een arts of verpleegkundige, en zo nodig bijkomend een Mini Mental State Examination. - Onder punt 2.3. Jaarlijkse herziening wordt de zin De personen die hun inschrijving niet bevestigen, worden van rechtswege van de wachtlijst geschrapt vervangen als volgt: De personen die hun inschrijving niet bevestigen, zullen herinnerd worden dat zij het dossier dienen te vervolledigen. Indien er niet gereageerd wordt op deze herinnering, worden zij van rechtswege van de wachtlijst geschrapt en hierover geïnformeerd waarop zij alsnog kunnen inschrijven. De dag van de inschrijving geldt dan als inschrijvingsdatum op de wachtlijst. - De puntenschaal wordt als volgt vervangen: Wachtlijst: Residentie Van Horick Naam en voornaam: Adres: Geboortedatum: Datum:

20 Puntenschaal Criteria van de puntenschaal: Fysieke zorgbehoevendheid Psychische zorgbehoevendheid Leeftijd Woonplaats Wachttijd A. Evaluatie fysieke zorgbehoevendheid Punten 1. Wassen Kleden Verplaatsen Toiletbezoek Continentie Eten Totaal rubriek A:. punten x B. Evaluatie psychische zorgbehoevendheid Punten 1. Oriëntatievermogen: - Tijd Plaats Gedragskenmerken:: - Uitdrukkingsmoeilijkheden Verbaal storend gedrag Onwelvoeglijk gedrag Rusteloos gedrag, wegloopgedrag Destructief gedrag Nachtelijk gedrag

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 18 JANUARI 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Leon Brasseur,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 8 februari 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 16 oktober 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 11 januari 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 mei 2015 Aanwezig: Mijnheer Paul AERTS,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 juni 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 13 april 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. dhr. Herman

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2012/1 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 december

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van: 16/03/2017 om 18.35 uur Aanwezig: Mustafa Aytar, voorzitter Göksal Kanli,

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 25 september 2014 Aanwezig: Mijnheer

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Zitting van 14 juli 2009.

Zitting van 14 juli 2009. Zitting van 14 juli 2009. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Huys, Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Lesage en De Caerlé, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Verhaeghe is verontschuldigd.

Nadere informatie

ARRONDISSEMENT TURNHOUT OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN RAADSVERGADERING VAN 11/02/2008 PUBLIEKE ZITTING

ARRONDISSEMENT TURNHOUT OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN RAADSVERGADERING VAN 11/02/2008 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 11/02/2008 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Delen Simonne - Voorzitter Geyselings Carine, Van Goubergen Willy,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden;

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 14/10/2015 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel, Nys Hendrik, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants

Nadere informatie

Aan de burgers. uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) datum

Aan de burgers. uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) datum Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) datum 1 10.06.2015 Zitting van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 december 2013 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2015 Aanwezig: Seys Roger - dd.voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie