PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: BIESEMANS Luc. Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 september Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Bestelbons. Visering. Goedkeuring. De Raad, Neemt kennis van de stambons der bestelbons opgemaakt nrs. 627 tot en met 631 voor het jaar 2011; Overwegende dat deze bestelbons ter visering en goedkeuring dienen te worden voorgelegd, met het oog op het uitvoerbaar worden van de bestellingen; Met algemeenheid van stemmen; Viseert de bestelbons nrs. 627 tot en met 631 voor het jaar 2011 en keurt deze goed. 3 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. De Raad, NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 4 de punt van de dagagenda: Vaststelling van wijzigingen aan het investeringsbudget 2011, investeringsbudget 2006/3 Renovatie Home Jan van Gysel, 2008/3 Kantoorinrichting algemeen bestuur, 2008/5 Kantoorinrichting sociale dienst, 2008/10 Kantoorinrichting buitendiensten, 2009/1 Website OCMW Meise en 2011/11 Beveiliging kantoor centrumleider. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

2 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat er budget dient voorzien te worden voor de renovatie van het home Jan Van Gysel en voor de beveiliging van het bureel van de centrumleider; Overwegende dat voor de renovatie van het home (investeringsproject 2006/3) kredieten kunnen overgeheveld worden van investeringsprojecten 2008/3, 2008/5 en 2008/10 (kantoorinrichting) voor een bedrag van euro; Overwegende dat het budget van 3.010,50 euro opgenomen onder investeringsproject 2009/1(website OCMW Meise) kan overgeheveld worden naar investeringsproject 2011/11 voor de beveiliging van het bureel van de centrumleider; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage bij de doorvoering van deze budgetwijziging niet wijzigt en er als dusdanig hierover geen overleg met de gemeente dient plaats te vinden; Gelet op de bijgevoegde officiële schema s van investeringsbudgetten van investeringsprojecten nummers 2006/3, 2008/3, 2008/5, 2008/10,2009/1 en 2011/11 (schema 6), de print uit de boekhouding en de gegeven verklaring; Gelet op het gunstig advies van het managementteam in zitting van 3 oktober 2011; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: Investeringsproject AR AC Sub AC Bedrag 2006/ / / / / / / / / / / ,5 2009/ ,5 2011/ ,5 2011/ ,5 Wijziging gemeentelijke bijdrage 0,00 BESLUIT: Na beraadslaging, Met 9 ja stemmen; Art. 1: Voorliggende budgetwijziging 2011/3 aan het investeringsbudget 2006/3 van het boekjaar 2011 en budgetwijziging 2011/1 aan de investeringsprojecten 2008/3, 2008/5, 2008/10, 2009/1 en 2011/11 goed te keuren inzake de herschikking van investeringskredieten. Art. 2: Kennis te nemen van de wijziging aan deze investeringsprojecten aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiches en de officiële schema s investeringsbudgetten met nummers 2006/3, 2008/3, 2008/5, 2008/10, 2009/1 en 2011/11 (schema 6). 5 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum.

3 De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van groenten en fruit aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Huysmans F., Hoogstraat 19, 1861 Meise 2. Chris Van Praet, Palingstraat 6, 1861 Meise 3. Luypaert BVBA, Van Akenstraat 35, 1850 Grimbergen 4. Groenteboer, Prieelstraat 24, 1730 Asse. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 6 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

4 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van melk- en zuivelproducten en eieren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering ,00 (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Emiel Uylenbroeck & zonen, Hoogstraat 29, 1820 Perk 2. Leemans A, Poddegemstraat 148, 1850 Grimbergen 3. Luypaert BVBA, Van Akenstraat 35, 1850 Grimbergen 4. De Donder Anne, Cattemansdreef 12, 1840 Londerzeel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 7 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012;

5 Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van banket aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. De Ren, Hoogstraat 33, 1861 Wolvertem 2. Bakkerij François, Liersesteenweg 276, 2800 Mechelen 3. Bakkerij Panifex, Nieuwstraat 17 19, 9402 Meerbeke 4. Thierry Van Campenhout, Neromstraat 165, 1861 Wolvertem 5. Au Croquant, Gemeenteplein 2, 1861 Wolvertem 6. Seynhaeve, Boechtstraat 39, 1860 Meise 7. Luverco BVBA, Stationsstraat 71, 1840 Londerzeel 8. Les Tartes de Françoise, Hippodroomlaan 75, 1050 Brussel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 8 ste punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen,

6 BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van brood en deegwaren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. De Ren, Hoogstraat 33, 1861 Wolvertem 2. Bakkerij François, Liersesteenweg 276, 2800 Mechelen 3. Bakkerij Panifex, Nieuwstraat 17 19, 9402 Meerbeke 4. Thierry Van Campenhout, Neromstraat 165, 1861 Wolvertem 5. Au Croquant, Gemeenteplein 2, 1861 Wolvertem 6. Seynhaeve, Boechtstraat 39, 1860 Meise 7. Luverco BVBA, Stationsstraat 71, 1840 Londerzeel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 9 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van frisdranken en bieren aan het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen.

7 Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Emiel Uylenbroeck & zonen, Hoogstraat 29, 1820 Perk 2. Van Campenhout en zoon, Abdijstraat 31, 1850 Grimbergen 3. Belgor BVBA, Brussegemkerkstraat 15, 1785 Merchtem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 10 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van vlees aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Exquise Meat Products, Industriezone D, Dooren 93, 1785 Merchtem 2. Slagerij Bart & Graciana, Hoogstraat 32, 1861 Meise 3. Q-food NV, Industriezone E17-3, Moortelstraat 21B, 9160 Lokeren 4. Walravens NV, Uyttenhovestraat 80, 1090 Jette 5. De Valck, Gemeenteplein 8, 1861 Meise 6. De Waele-Koch, Boechtstraat 16, 1860 Meise

8 7. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 11 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp levering van fijne vleeswaren aan de keuken van het dienstencentrum volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Exquise Meat Products, Industriezone D, Dooren 93, 1785 Merchtem 2. Slagerij Bart & Gracana, Hoogstraat 32, 1861 Meise 3. Q-food NV, Industriezone E17-3, Moortelstraat 21B, 9160 Lokeren 4. Walravens NV, Uyttenhovestraat 80, 1090 Jette 5. De Valck, Gemeenteplein 8, 1861 Meise 6. De Waele-Koch, Boechtstraat 16, 1860 Meise 7. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 8. Hugo s Food Service, Rassel 125, 1780 Wemmel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget.

9 12 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat het nodig is de opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op een bedrag van euro ( inclusief BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp het leveren van voedingswaren aan de keuken van het dienstencentrum, volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. NV Java, Wingepark 10, 3110 Rotselaar 2. Foodservice Kruibeke (Tocanet NV), Zwaluwbeek 6, 9120 Beveren-Melsele 3. Collivery NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 4. Deli XL, Louizalaan 65/b11, 1050 Brussel 5. Hugo s Food Service, Rassel 125, 1780 Wemmel. Art. 4:De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 13 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;

10 Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat het nodig is de opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op een bedrag van euro (BTW inclusief); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in het budget van 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met als voorwerp het leveren van vis en visserijwaren aan de keuken van het dienstencentrum, volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Anemoontje, Hoogstraat 17 A, 1861 Meise 2. Vadebo, Wolvertemsesteenweg 30, 1785 Merchtem 3. Fjord Seafood Pieters, Nijverheidsstraat 9, 1840 Londerzeel 4. Quisquater & Co, Vlassenhout (industriepark Hoogveld) 12, 9200 Dendermonde 5. Ocean fish, Avenue Antoon van Oss 1, 1120 Brussel 6. Vishandel Aksu groot- en kleinhandel, Steenweg op Brussel 269, 1780 Wemmel. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. Raadslid Pelicaen vervoegt de vergadering. 14 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van verzorgingsmaterialen en -producten aan residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

11 Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren van verzorgingsmaterialen en producten aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp het leveren van verzorgingsmaterialen en producten aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is-, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Medishop BVBA, Steenweg naar Oudegem 48, 9308 Gijzegem 2. Arseus Medical, Boomsesteenweg Wilrijk 3. Hysop, Kanaalweg 17-B Oostrozebeke 4. WM supplies, Kortrijksestraat Kuurne. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 15 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende de levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget van 2012;

12 BESLUIT: Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Apotheek Houman nv, Gemeenteplein 1, 1861 Meise 2. Apotheek De Knop, Kapellelaan 342, 1860 Meise 3. Apotheek Florentz V., Kapittellaan 17, 1860 Meise 4. Apotheek Cauwenbergh H., Hoogstraat 10, 1861 Meise 5. Houmanfarma, Boechtstraat 10, 1860 Meise 6. Apotheek Plaskie, Brusselsesteenweg 110, 1860 Meise 7. GDK Farma nv, Varkensmarkt 10, 1785 Merchtem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 16 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen voor residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen aan residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro (incl. BTW); Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zullen ingeschreven worden in het budget 2012; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT:

13 Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund voor het dienstjaar 2012 met als voorwerp het wassen en strijken van linnen voor bejaarden, droogkuis van kledingstukken en dekens alsook voor de huur en het onderhoud van platlinnen aan residentie Van Horick volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen. Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering euro (incl. BTW) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers: 1. Mireille, Brusselsesteenweg 177, 1785 Merchtem 2. Dumoulin,Ieperstraat 107, 8980 Zonnebeke 3. Malysse, Diebeke 10, 9500 Geraardsbergen 4. Wasserij Moderna BVBA, Koeweidestraat 60, 1785 Merchtem 5. Touring Shop, A. De Boeckstraat 4, 1785 Merchtem 6. Wasserij Gazelle BVBA, Guddegemstraat 37, 2610 Wommelgem. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget. 17 de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het leveren van brandstoffen voor de voertuigen van het OCMW. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van brandstoffen voor de voertuigen van het OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op euro; Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten zijn ingeschreven in de budgetten van 2012 en 2013; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art. 1: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de levering van brandstof voor de voertuigen van het OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december Art. 2: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1, het betreft hier een raming die slechts indicatief is, zal bij benadering ,00 euro(btw incl.) bedragen. Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van de volgende leveranciers:

14 1. Maes NV, Leopoldstraat 26, 2880 Hingene 2. SVD, Merchtemsesteenweg 68, 1861 Meise 3. Q8 Lomme, Rondplein 11, 1860 Meise 4. Garage De Coster (Octa+), August Van Doorslaerlaan 23 A, 1860 Meise 5. Texaco Meise, Vilvoordsesteenweg 89, 1860 Meise. Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met kredieten ingeschreven in de budgetten van 2012 en de punt van de dagagenda: Vaststelling van de wijze en de voorwaarden van gunning voor de overheidsopdracht betreffende het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de wet van 24 december 1993 (B.S. 22 januari 1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. 26 januari 1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S. 18 oktober 1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 3; Overwegende dat er aanleiding is om een dienstopdracht te gunnen met als voorwerp het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur; Overwegende dat in het kader van de opdracht aangaan van leningen ter financiering van het bestuur een bijzonder bestek met referentie 2011/LE/01 werd opgesteld door de dienst financiën; Gelet op de mogelijkheid opgenomen in het bestek om binnen een periode van drie jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht, op basis van artikel 17 2, 2 b wet 24 december 1993, te gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener bij onderhandelingsprocedure; Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op ,00 euro; Overwegende dat de opdracht kan opgesplitst worden in 2 delen: het te betalen bedrag voor de bouw van de serviceflats en de plaatsing van de verbindingsweg, geraamd op euro, enerzijds en de aankoop van een woning ter huisvesting van ons lokaal opvanginitiatief, geraamd op euro anderzijds; Overwegende dat de looptijd van deze leningen kan gekozen worden op 20 dan wel op 30 jaar, gezien de lange afschrijvingstermijn van de gebouwen die ermee zullen gefinancierd worden; Overwegende dat de er in dit kader kredieten werden voorzien in het exploitatiebudget 2012 onder algemeen rekeningnummer /8344/00 ten belope van ,00 euro en onder algemeen rekeningnummer /832/OI ten belope van 7.982,42 euro, voor de betaling van de intresten verbonden aan deze leningen; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1.: Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur volgens het bestek dat toegevoegd wordt aan de bijlagen van de notulen om samen met de notulen één geheel te vormen.

15 Art.2.: De geraamde prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 het betreft hier een raming die slechts indicatief is zal bij benadering euro bedragen. Art.3.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via openbare aanbesteding overeenkomstig de Europese bekendmakingsregels. Art.4.: De biedingen, opgesteld conform het lastenkohier, dienen uiterlijk op 9 december 2011 om 14u in het bezit te zijn van de voorzitter van het OCMW, Godshuisstraat 33 te 1861 Meise. Art.5.: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal in 2011 gefinancierd worden met kredieten ingeschreven op het exploitatiebudget, algemeen rekeningnummer /8344/00 ten belope van ,00 euro en onder algemeen rekeningnummer /832/OI ten belope van 7.982,42 euro. 19 de punt van de dagagenda: Afsluiten van aansluitingscontract op het elektriciteitsdistributienet hoogspanning. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de vraag van Service Flats Invest of we een middenspanningscabine zullen voorzien; Overwegende dat de bouw van deze klantencabine op termijn een serieuze besparing zou opleveren inzake het energieverbruik voor het dienstencentrum, het woonzorgcentrum alsmede de serviceflats; Gelet op het overleg gemeente OCMW d.d. 28 februari 2011, waarin akkoord werd gegaan met het plaatsen van een eigen klantencabine; Gelet op de raadsbeslissing van 11 mei 2011 houdende de vaststelling van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de overheidsopdracht betreffende het aankopen, leveren en plaatsen van een middenspanningscabine; Gelet op de raadsbeslissing van 8 juni 2011 houdende de toewijzing van de overheidsopdracht betreffende het leveren en plaatsen van een middenspanningscabine; Gelet op de raadsbeslissing van 14 september 2011 houdende de goedkeuring van de investeringsbudgetwijziging om alzo het bedrag van ,80 euro vrij te maken voor de aansluiting op het middenspanningsnet van Eandis; Overwegende dat Sibelgas de distributienetbeheerder is van het middenspannings elektriciteitsdistributienet, aangeduid door de VREG; Overwegende dat het OCMW Meise aansluiting op het net wenst te bekomen als distributienetgebruiker voor de afname van elektriciteit; Overwegende dat het contract en het reglement in de bijlage, de verhouding tussen de distributienetbeheerder en distributienetgebruiker regelt; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Art.1: Goedkeuring te hechten aan het aansluitingscontract op het elektriciteitsdistributienet hoogspanning. Art. 2: De voorzitter en de secretaris te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen. 20 ste punt van de dagagenda: Beslissing tot het deelnemen en oprichten van de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. De Raad,

16 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het Koninklijk Besluit HUA/573/N/62E/D van 26 april 2009 houdende de vergunning van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland; Overwegende dat de door Haviland georganiseerde preventiedienst een gemeenschappelijke dienst betreft met bevoegdheid over alle werknemers die door de gemeenten, ocmw's, politiezones, intercommunales, v.z.w. s en Haviland zelf zijn tewerkgesteld; dat het werkingsgebied zodoende ruimer is dan de aangesloten deelnemers van Haviland; dat een dienstverlenende vereniging enkel kan werken voor de aangesloten deelnemers en in casu niet voor politiezones en v.z.w. s; Overwegende dat er in een dienstverlenende vereniging geen andere organen met beslissingsmacht mogen zijn dan deze voorzien door het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; dat het bedoelde KB niet voorziet in een eventuele uitzondering op het decreet; Overwegende dat de preventiedienst een afzonderlijke werking heeft op grond van een afzonderlijke wetgeving; dat het opportuun is om deze werking dan ook in een afzonderlijke vereniging onder te brengen; dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking in de mogelijkheid voorziet een interlokale vereniging op te richten waarin ook politiezones en v.z.w. s kunnen deelnemen; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Artikel 1 De raad beslist deel te nemen aan en mee op te richten de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. Artikel 2 De raad stemt in met het voorgelegde ontwerp van statuten voor de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland. Artikel 3 De raad duidt Marleen Bovijn aan als haar vertegenwoordiger op de oprichtingsvergadering van de interlokale kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland afgekort GIDPBW Haviland, wiens mandaat beperkt is tot de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen. 21 ste punt van de dagagenda: Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen welzijnskoepel West-Brabant en OCMW Meise met betrekking tot de extramurale poetsdienst. De Raad, Gelet op artikel 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg van 14 juli 1998; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg van 18 december 1998, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1999; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 dat het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 vervangt; Gelet op het uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en

17 mantelzorgers en van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; Gelet op de omzendbrief van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Vogels, van 8 maart 2000; Gelet op de individuele raadsbeslissingen d.d. 26/02/2003, 29/01/2003, 10/02/2003, 08/01/2003, 10/02/2003, 04/08/2003, 23/01/2003 van respectievelijk de OCMW s Dilbeek, Galmaarden, Herne, Lennik, Meise, Pepingen en Ternat houdende het besluit tot samenwerking met de diensten voor gezinszorg van andere OCMW s door middel van de oprichting van een regionale dienst voor gezinszorg; Gelet op de beslissing van de raad van beheer van de welzijnskoepel d.d. 5 september 2003 waarbij beslist werd over te gaan tot de oprichting van een regionale dienst voor gezinszorg; Gelet op het besluit van de minister van Welzijn, volksgezondheid en gelijke kansen d.d. 19 januari 2004 tot erkenning van de regionale dienst voor gezinszorg Welzijnskoepel West Brabant onder het erkenningsnummer 339; Gelet op artikel 5, 2 en artikel 6, 4 van het woonzorgdecreet welke stelt dat de schoonmaaktaken uitgevoerd worden onder aanvullende thuiszorg al dan niet op basis van een samenwerkingsovereenkomst; Gelet op artikel 4 A, 4 en 8 van het uitvoeringsbesluit van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg welke respectievelijk bepalen dat activiteiten van schoonmaakhulp, mits een paar uitzonderingen, door logistiek personeel (middelen jobcreatie) of doelgroepwerknemers dient te worden verricht en dat de dienst schoonmaakhulp dient aan te bieden hetzij zelf hetzij door middel van een samenwerkingsovereenkomst; Gelet op artikel 3 en artikel 4A, 4 van het uitvoeringsbesluit waaruit afgeleid kan worden dat aanvullende thuiszorg minimaal de doelgroepwerknemers en logistiek personeel (middelen jobcreatie) omvat; Gelet op het feit dat de aanvullende thuiszorg ook overig logistiek personeel (gesco) kan omvatten; Gelet op het feit dat de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg geen eigen poetsdienst heeft en poetshulp wenst aan te bieden op basis van een samenwerkingsverband; Gelet op het feit dat het OCMW van Meise conform het ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2009 over 0,5 VTE logistiek personeel en 1 VTE doelgroepwerknemer beschikt en deze medewerkers conform het uitvoeringsbesluit onder de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vallen door dit samenwerkingsverband; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Onderstaande overeenkomst aan te gaan: Tussen het OCMW van Meise, vertegenwoordigd door mevrouw Becq Sonja, voorzitter, en mevrouw De Ridder Caroline, secretaris, En De welzijnskoepel West-Brabant, OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst.I van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW s, vertegenwoordigd door mevrouw Van Coillie Bernadette, voorzitter en de heer Schoovaerts Alain, coördinator, wordt het volgende overeengekomen:

18 Artikel 1: Het OCMW van Meise laat 0,5 VTE gesubsidieerd logistiek personeel (middelen jobcreatie) en 1 VTE doelgroepwerknemer onder de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vallen door middel van dit samenwerkingsverband. Artikel 2: Deze overeenkomst is enkel van toepassing op aanvragen met betrekking tot activiteiten van schoonmaakhulp gesteld door personen verblijvende op het grondgebied Meise. Artikel 3: Het OCMW verbindt zich ertoe: - te werken conform de bepalingen opgenomen in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en diens uitvoeringsbesluiten van 05 juni 2009 en van 24 juli 2009; - de nodige bewijsstukken in te dienen bij de opdrachthouder wanneer deze hier op initiatief van de Vlaamse overheid om verzoekt. Artikel 4: De regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg treedt op als contactpersoon naar het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. In het kader hiervan bezorgt de regionale dienst alle gegevens waar het Vlaams agentschap om verzoekt in het kader van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, waaronder onder meer de gegevens met betrekking tot kwaliteitszorg en financiën. Deze lijst is niet limitatief en wordt bepaald in functie van verdere bepalingen van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. De regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg verbindt zich ertoe alle decretale bepalingen na te leven. Artikel 5: Het OCMW van Meise behoudt de subsidies van het logistiek personeel (middelen jobcreatie) en van de doelgroepwerknemer. In het geval de Vlaamse overheid deze subsidies stort aan de welzijnskoepel West Brabant, zullen deze integraal aan het OCMW van Meise doorgestort worden. Artikel 6: Deze overeenkomst neemt een aanvang op 01 december 2012 en geldt voor onbepaalde duur. De overeenkomst is ieder jaar per aangetekend schrijven wederzijds opzegbaar voor 1 juli. Ingevolge opzeg voor voornoemde datum eindigt de overeenkomst op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Opgemaakt in twee exemplaren. Opgemaakt te Meise op 12 oktober 2011 Namens de welzijnskoepel West-Brabant Van Coillie Bernadette Voorzitter Schoovaerts Alain Coördinator

19 Namens OCMW Meise Becq Sonja Voorzitter De Ridder Caroline Secretaris 22 ste punt van de dagagenda: Vaststelling van wijzigingen aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick. De Raad, Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2009; Gelet op de raadsbeslissing van 11 mei 2011 houdende de vaststelling van de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick; Overwegende dat na het uitwerken van het opnamebeleid voor Serviceflats Ter Wolven blijkt dat er nog een aantal aanpassingen dienen te gebeuren aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick; Na beraadslaging, Met 10 ja - stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Volgende aanpassingen aan de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 11 mei 2011, goed te keuren: - Onder punt 2.1. Opnamevoorwaarden worden de woorden of verpleegkundige geschrapt in de zin Een KATZ-schaal van de kandidaat bewoner, maximaal 1 maand oud, ingevuld en ondertekend door een arts of verpleegkundige, en zo nodig bijkomend een Mini Mental State Examination. - Onder punt 2.3. Jaarlijkse herziening wordt de zin De personen die hun inschrijving niet bevestigen, worden van rechtswege van de wachtlijst geschrapt vervangen als volgt: De personen die hun inschrijving niet bevestigen, zullen herinnerd worden dat zij het dossier dienen te vervolledigen. Indien er niet gereageerd wordt op deze herinnering, worden zij van rechtswege van de wachtlijst geschrapt en hierover geïnformeerd waarop zij alsnog kunnen inschrijven. De dag van de inschrijving geldt dan als inschrijvingsdatum op de wachtlijst. - De puntenschaal wordt als volgt vervangen: Wachtlijst: Residentie Van Horick Naam en voornaam: Adres: Geboortedatum: Datum:

20 Puntenschaal Criteria van de puntenschaal: Fysieke zorgbehoevendheid Psychische zorgbehoevendheid Leeftijd Woonplaats Wachttijd A. Evaluatie fysieke zorgbehoevendheid Punten 1. Wassen Kleden Verplaatsen Toiletbezoek Continentie Eten Totaal rubriek A:. punten x B. Evaluatie psychische zorgbehoevendheid Punten 1. Oriëntatievermogen: - Tijd Plaats Gedragskenmerken:: - Uitdrukkingsmoeilijkheden Verbaal storend gedrag Onwelvoeglijk gedrag Rusteloos gedrag, wegloopgedrag Destructief gedrag Nachtelijk gedrag

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie