DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 MARDI 17 AOUT Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 MARDI 17 AOUT 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 249 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 MARDI 17 AOUT 2010 INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 29 JUNI Gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. Officieuze coördinatie in het Duits, bl Service public fédéral Intérieur 29 JUIN Loi coordonnée réalisant l unification et l harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Coordination officieuse en langue allemande, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 29. JUNI 2007 Koordiniertes Gesetz zur Vereinheitlichung und Harmonisierung der im Rahmen der Gesetze über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod eingeführten Kapitalisierungssysteme. Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache, S Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 13 JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van het verloningssysteem in de sector; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 tot vaststelling van het verloningssysteem in de sector, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 3 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d épargne et de capitalisation, fixant le système de rémunération dans le secteur; 2) la convention collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2008 fixant le système de rémunération dans le secteur, p bladzijden/pages

2 53254 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13 JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensioen, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van goederenbehandeling voor rekening van derden, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende vorming in de sector taxi s en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de anciënniteitspremie voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi s, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsnijverheid, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november 2003 tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de deeltijdse arbeid, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération; b) la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2008, relative aux conditions de travail et de rémunération, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des exploitants de la VVM, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale du personnel roulant des exploitants de la VVM, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prime d ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l industrie alimentaire, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l industrie alimentaire, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de deeltijdse arbeid en de minimale duur van de arbeidsprestaties, bl JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming, bl JULI Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het precisiegieten volgens de verloren was techniek, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail, p JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d heures pour la formation syndicale, p JUILLET Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fonderie de précision suivant la technique de la cire perdue, situées dans la région du Centre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvriers, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 22 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Corrigendum, bl Service public fédéral Sécurité sociale 22 JUILLET Arrêté royal modifiant l annexe de l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Corrigendum, p Federale Overheidsdienst Justitie 16 JULI Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009, bl Service public fédéral Justice 16 JUILLET Arrêté royal modifiant l article 3 de l arrêté royal du 9 mai 2008 portant reconnaissance des membres, titulaires d un mandat au sein de l Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié par l arrêté royal du 30 décembre 2009, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 16 JULI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 16 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l octroi d un financement ou subventionnement complémentaire pour l enseignement combinéàdes centres d éducation des adultes, p Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 1 JULI Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder, bl JUNI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, bl JUNI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, bl JUNI Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma s 02, 04 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, bl Région wallonne Service public de Wallonie 1 er JUILLET Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions et modalités d agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, p JUIN Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 32 et le programme 02 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2010, p JUIN Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division organique 32 et le programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2010, p JUIN Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 04 et 15 de la division organique 18 et le programme 01 de la division organique 32 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2010, p

4 53256 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie 1. JULI 2010 Erlass der Wallonischen Regierung über die Zulassungsbedingungen und -modalitäten der Laboratorien oder Einrichtungen in Sachen Lärm, S JUNI 2010 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 32 und dem Programm 02 des Organisationsbereichs 15 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2010, S JUNI 2010 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des Organisationsbereichs 32 und dem Programm 03 des Organisationsbereichs 16 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2010, S JUNI 2010 Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen den Programmen 02, 04 und 15 des Organisationsbereichs 18 und dem Programm 01 des Organisationsbereichs 32 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2010, S Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. Ontslag, bl Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Carrière de l Administration centrale. Démission, p Federale Overheidsdienst Financiën Nationale Orden. Bevorderingen. Benoemingen, bl Service public fédéral Finances Ordres nationaux. Promotions. Nominations, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van de opleidingscentra, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van de opleidingscentra, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Mobilité et Sécurité routière. Agrément des centres de formation, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des centres de formation, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 30 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, bl Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 30 JUILLET Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 mars 2008 nommant les membres de l organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, p Direction générale Relations collectives de travail. Arrêtés concernant les membres des commissions paritaires, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Gerechtsdeurwaarders, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Huissier de justice, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 5 AUGUSTUS Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 5 AOUT Arrêté ministériel désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse overheid Onderwijs en Vorming Hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het Centraal Fonds, bl Leefmilieu, Natuur en Energie 23 JULI Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 23 juli 2010 met betrekking tot het verlenen van toestemming aan de netbeheerder PBE om een beroep te doen op de werkmaatschappij Infrax CVBA, bl

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, bl Région wallonne Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA A. Stevens & C, en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SCRL Revert Bois, en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la «NV Agricon», en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la «NV Stenofer», en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la «NV Stelimet», en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Ortega Y Dibiase, Steve, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. Registratie betreffende dierlijke bijproducten, bl Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Institut bruxellois pour la Gestion de l Environnement. Enregistrement en matière de sous-produits animaux, p Officiële berichten Avis officiels Grondwettelijk Hof Uittreksel uit het arrest nr. 58/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 61/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 62/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 63/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 64/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 71/2010 van 23 juni 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010, bl Uittreksel uit het arrest nr. 84/2010 van 8 juli 2010, bl Cour constitutionnelle Extrait de l arrêt n 58/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 61/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 62/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 63/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 64/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 65/2010 du 27 mai 2010, p Extrait de l arrêt n 67/2010 du 2 juin 2010, p Extrait de l arrêt n 71/2010 du 23 juin 2010, p Extrait de l arrêt n 78/2010 du 23 juin 2010, p Extrait de l arrêt n 84/2010 du 8 juillet 2010, p Verfassungsgerichtshof Auszug aus dem Urteil Nr. 58/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 61/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 62/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 63/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 64/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 65/2010 vom 27. Mai 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 67/2010 vom 2. Juni 2010, S

6 53258 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Auszug aus dem Urteil Nr. 71/2010 vom 23. Juni 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 78/2010 vom 23. Juni 2010, S Auszug aus dem Urteil Nr. 84/2010 vom 8. Juli 2010, S SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Werving. Uitslag, bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Recrutement. Résultat, p Federale Overheidsdienst Justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking, bl Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen, bl Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van oktober 2010, bl Service public fédéral Justice Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Publication, p Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Publications, p Examens permettant aux licenciés en notariat de justifier qu ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l emploi des langues en matière judiciaire. Session ordinaire d octobre 2010, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bureau voor Normalisatie (NBN). Publicatie ter kritiek, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Bureau de Normalisation (NBN). Enquête publique, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2010/00469] 29 JUNI Gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. Officieuze coördinatie in het Duits De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gecoördineerd op 29 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2007), zoals ze werd gewijzigd bij : - de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010). Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2010/00469] 29 JUIN Loi coordonnée réalisant l unification et l harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Coordination officieuse en langue allemande Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue allemande de la loi réalisant l unification et l harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l assurance en vue de la vieillesse et du décèsprématuré, coordonnéele 29 juin 2007 (Moniteur belge du 24 juillet 2007), telle qu elle a été modifiée par : - la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010). Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES D [C 2010/00469] 29. JUNI 2007 Koordiniertes Gesetz zur Vereinheitlichung und Harmonisierung der im Rahmen der Gesetze über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod eingeführten Kapitalisierungssysteme Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des am 29. Juni 2007 koordinierten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Harmonisierung der im Rahmen der Gesetze über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod eingeführten Kapitalisierungssysteme, so wie es abgeändert worden ist durch: - das Gesetz vom 28. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen. Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT 29. JUNI 2007 Koordiniertes Gesetz zur Vereinheitlichung und Harmonisierung der im Rahmen der Gesetze über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod eingeführten Kapitalisierungssysteme KAPITEL I - Pflichteinzahlungen Artikel 1 - Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod, was die Pflichteinzahlungen auf das Konto jeden Lohnempfängers betrifft, wobei diese Versicherung insbesondere folgenden Bestimmungen unterlag: 1. Artikel 11 des Gesetzes vom 21. Juli 1844, das die differenzierten Rechte betrifft, 2. dem Gesetz vom 5. Juni 1911 über die Altersversorgung der Bergarbeiter, 3. dem Gesetz vom 10. Dezember 1924 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod, 4. dem Gesetz vom 30. Dezember 1924 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod von Bergarbeitern, 5. dem Gesetz vom 10. März 1925 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod von Angestellten, 6. dem Gesetz vom 18. Juni 1930 zur Revision des Gesetzes vom 10. März 1925 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod von Angestellten, 7. dem Gesetz vom 14. Juli 1930 zur Revision des Gesetzes vom 10. Dezember 1924 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 1927, 8. dem Gesetz vom 1. August 1930 über die Ruhestandsregelung der Bergarbeiter, 9. dem Gesetz vom 6. Juli 1931, das die Seeleute betrifft, 10. dem Königlichen Erlass vom 24. Oktober 1936 zur Abänderung und Koordinierung der Satzung der Hilfs- und Unterstützungskasse für unter belgischer Flagge fahrende Seeleute, 11. dem Königlichen Erlass vom 25. August 1937 zur Koordinierung der Gesetze über die Ruhestandsregelung der Bergarbeiter, 12. dem Gesetz vom 15. Dezember 1937 über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod, 13. dem Erlass des Regenten vom 12. September 1946 zur Koordinierung der Gesetze über die Versicherung im Hinblick auf das Alter und den vorzeitigen Tod, 14. dem Erlassgesetz vom 25. Februar 1947 zur Koordinierung und Abänderung der Gesetze über die Ruhestandsregelung der Bergarbeiter und der ihnen gleichgestellten Personen,

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002

-10- NR. COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE. Collectieve van 25 september 2002 COMITE DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE Collectieve van 25 september 02 Convention collective de travail du 25 septembre 02 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

DATUM 08/04/2013 10/04/2013. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105. Zitting van 28 maart 2013

DATUM 08/04/2013 10/04/2013. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105. Zitting van 28 maart 2013 11, r NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATIE KONINKLIJK BESLUIT DATUM 08/04/2013 10/04/2013 NUMMER 2013-3078 114503/C0/300 BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 105 Zitting

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Neerlegging-Dépôt: 24/04/2013 Regist.-Enregistr.: 22/06/2013 N : 114987/C0/331 PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013 in uitvoering

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 15.03.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 15407 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 1012 [C 2006/00192] 16 FEBRUARI 2006. Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

CHAPITRE Ier. Champ d'application. CHAPITRE III. Objet

CHAPITRE Ier. Champ d'application. CHAPITRE III. Objet Neerlegging-Dépôt: 03/04/2014 Regist.-Enregistr.: 07/07/2014 N : 122076/C01326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014 Betreffende aandachtsgroepen

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Arrêté royal du 18 juillet 1966 (M.B. du 2.8.1966) portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES

WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES Versie van 11.09.2007 (B.S. van 01.08.1991) WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES HOOFDSTUK II.- Toepassing van

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie