Zaaknummer: Kenmerk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119"

Transcriptie

1

2 Zaaknummer: Kenmerk: Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt het chrysotiel asbest dat in de hechtgebonden laag zit in zeer korte tijd. Op dit moment wordt asbesthoudend staalschroot op een stortplaats gestort. Andere wijzen van verwijderen van deze afvalstoffen worden thans niet toegepast, hoewel het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) dit wel mogelijk maakt. Met de door Nedstaal voorgestelde werkwijze, ontleedt het hechtgebonden asbest waardoor het weggenomen wordt uit het milieu. Tevens wordt het staal op deze manier geschikt gemaakt voor hergebruik. Dit is een hoogwaardigere manier voor het omgaan met deze afvalstoffen dan het storten. In theorie kunnen de proeven worden uitgevoerd zonder dat sprake is van asbestemissies. Het asbest valt immers uiteen. TNO heeft deze theorie gestaafd middels laboratoriumproeven waart)ij stukjes staal met een asbesthoudende bitumen coating op verschillende manieren zijn verhit. Hierbij is geconstateerd dat ook onder 'worst case' omstandigheden geen asbestvezels vrijkomen. De aangevraagde proeven moeten uitwijzen of dit ook in de praktijk geldt. Uit de aanvraag en het daarbij aangeleverde TNO rapport blijkt ook, dat wanneer er bij de proeven onverhoopt toch emissies van asbest vrijkomen, déze emissies nog ruim (een factor ) onder de verwachte toekomstige Arbo-norm van vezels/m' blijven (zie hoofdstuk Lucht). Hechtgebonden asbest Voor de eerste proeven worden stalen beplatingen van metrostellen gebruikt, waarbij het asbest is venwerkt in een bitumen coating (antidreun) die hechtgebonden op de wanden van de metrostellen is aangebracht. Het asbest omvat maximaal 2 gewichtsprocenten (hiema wordt % gebruikt) van de coating. Wanneer deze eerste proeven succesvol blijken te zijn en dus aangetoond is dat er geen asbestvezels zijn vrijgekomen, dan kunnen ook proeven worden uitgevoerd met staalschroot waarbij het percentage asbest kan oplopen tot maximaal 5% van de asbesthoudende coating. Ook kan staalschroot worden gebruikt waartjij sprake is van een andere hechtgebonden coating dan "bitüménttöt slot is ook het beproeven van stalen objecten zoals flenzen aangevraagd. Bij dit materiaal is sprake-van een asbesthoudende pakking die tussen de (flens)onderdelen is ingeklemd en dus in het object (de flens) is opgesloten. Onder 'hechtgebonden' asbest wordt daarom in dit kader ook verstaan asbest dat is ingesloten/ingeklemd in een stalen voonwerp zoals een flens (zie de begrippenlijst). Fasering van de proeven Als onderdeel van de aanvraag is een Plan van Aanpak (PvA) ingediend waarin is aangegeven op welke wijze de proeven zullen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van zienswijzen op de ontwerpbeschikking heeft Nedstaal op 15 juli 2013 een aangepast PvA ingediend, welke het eerste PvA vervangt Aanvankelijk zouden de proeven direct met batches van 5 ton licht asbesthoudend staalschroot worden uitgevoerd, waarbij alleen een fasering was aangebracht in het percentage asbest in de asbesthoudende laag. In verband met de in de zienswijzen geuite verontrusting heeft Nedstaal ten aanzien van de proeven in het aangepaste PvA de volgende fasering aangebracht: De eerste en tweede proef worden uitgevoerd met maximaal 1 ton staalschroot, met maximaal 2% asbest in de asbesthoudende coating. De derde, vierde en vijfde proef worden uitgevoerd met maximaal 2 ton staalschroot, waarbij het percentage asbest in de asbesthoudende laag kan oplopen tot maximaal 5%. Verdere vervolgproeven worden uitgevoerd met maximaal 5 ton asbesthoudend staalschroot met een percentage asbest in de asbesthoudende laag van maximaal 5%. Wij merken in dit kader op dat de tekst boven het schema op pagina 8 van het Plan van Aanpak afwijkt van het schema daaronder, met name voor wat betreft het aantal ton licht asbesthoudend staalschroot dat bij de tweede en derde proef wordt gebruikt.

3 2Iaakrtummer Kenmerk: Om onduidelijkheden te vöoritomen hebben wij in voorschrift uitdrukkelijk de in de tekst boven het sdiema venwoorde fasering vastgelegd. Omdat bij stalen objecten waarbij asbest In het object is opgesloten of ingeklemd (zoals bijflenzen)de asbesthoudende laag veel hogere concentraties aan asbest kunnen bevatten, is een verdere fasering zoals hiervoor aang^even niet van toepassing, In plaats daarvan hebben wij in de voorsösrtften een fasering opgenomen op basis van de totale hoeveelheid asbest in een batch. Het licht asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een snieltoven waarin reeds minimaal 30 ton van het reguliere (niet-asbesthoudende) staal is gesmolten. Het smeltbad is op temj^ratuur (15(M) tot 17(K) "C) op het moment dat het licht asbesthoudend staalsdiroot wordt toegevoe^. Daarmee wordt gegarandeerd dat het toegevoegde materiaal zo snel wordt opgenomen in de bestaande smelt, dat de kans op het vrijkomen van asbestdeeltjes wordt geminimaliseerd. Metingen en bemonstering In theorie komt bij het smeltproces geen asbest vrij. Zoals hien/oor is aangegeven ontleden de asbestvezels bij votóoende hoge temperaturen in de onschadelijke bestanddelen SiOz. MgO en H2O. Proefnemingen op kleine en middelgrote schaal gedaan door onder andere TNO bevesttgen dezettieorie.er zijn echter nog nooit metingen verricht bij het smelten van asbesthoudend staal in een grote smelt. Daarom zuilen voora^aand en tijdens de proeven versdieidene metingen en bemonsteringen plaatsvinden. Het gaat om luchtmetingen en luchtmonsters, rnaar ook worden het rookgasreinigingresidu dat in defiltertnstallatieachter blijft en de staalslakken die bij het smeltproces witstaan, bemonsterd. Tot slot zullen ook diverse kleefmonsters worden genomen, om te bepalen of er in de bedrtjfehal asbestvezels zijn neergeslagen als gevolg van de proef. Pas wanneer de resultaten van aiie metingen en monstemamen van een proef zijn gerapporteerd en uit de monsters en metingen naar voren komt dat als gevolg van de proef geen toename van asbestvezete in de ludit ten opzidite van de aditergrondcon(»ntratie heeft plaatsgevonden, mag een ven/olg proef plaatsvinden. Voor de helderheid mertten wij op dat het Plan van Aanpak van 15 juli 2013 (alleen) het uitvoeren van proeven met lidit asbesthoudend staalschroot afkomstig van twee metrostellen beschrijft. Het asbest is bij deze proeven hechtgebonden in een bitumen coating. Ook het TNO onderzoek heeft alleen betrekking op het staalschroot van de metrostellen. Proeven met staal met een andere vorm van hec^tgebondenheld, waaronder bijvoorbeeldflenzen,mogen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat middels onderzoeken de speafl^e kennwrken van de partij.zijn aangetoond en aan ons zijn gerapporteerd. Tevens moet middels proeven wonien aangetoond dat op laboratoriumschaal geen asbestvezels vrij komen. Pas na onze goedkeuring op ^ rappor^es, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld, heeft Nedstaal toestemming voor het uitvoeren van proeven ntet het nieuwe materiaal. Behandeling van zienswijzen De ontwerpbeschikking heeft van 6 december 2012 tot en met 21 Januari 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze tennijn zijn meerdere zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen. Wij hebben de ingebrachte zienswijzen in^volge artikel 3:15, lid 3. van de Algemene wet bestuursrecht voorgelegd aan de aanvrager. Op de ontwerpbeschikking zijn 301 verschillende zienswijzersdiriften ontvangen. Van deze zienswijzen is er 1 door de indiener ingetrokken, is er 1 buiten de voonroerrkle terniijn ingediend en voldoen er 13 niet aan de eisen om de zienswijze in behandeling te kunnen nemen, In Njlage 3 geven wij onze reactie op ingebrachte de zienswijzen en gaan wij in op het buiten behandeling laten van de eerder genoemde zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen geven aanleiding de beschikking te wijzigen ten opztehte van het ontwerp van de beschikking. y.

4 Zaaknummer: (K) Kenmerk: In bijlage 3 is bij de behandeling van zienswijze terug te lezen welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de vergunning. De considerans is ter verduidelijking op meerdere plaatsen aangepast en in overeenstemming gebracht met de gewijzigde voorsdiriften. In het volgende overzicht is weergegeven welke wijzigingen in de voorsdiriften zijn doorgevoerd.,.,. -. t Voorschriften Ontwerp Definitieve Inhoudelijk beschikking beschikking Gewijzigd Paragraaf van de voorschriften _ vervallen Interne procedures en weritinstrudies nieuw Interne procedures en werkinstrudies ven/allen Interne procedures en werkinstructies ,1 nee Opleiding en training ,2,2 ja Opleiding en training vervallen Calamiteitenplan nieuw Plan van aanpak vervallen Calamiteitenplan _ nieuw Calamiteitenplan nee Af/atstoften ia Afvalstoffen nee Afvalstoffen ia Afvalstoffen ja Afkralstoffen ,6 ja Afvalstoffen ia Toegangcontroles ja Toegangcontroles _ 3,1.3 nieuw Toegangcontroles ^vervallen Controles op installaties en technisctte voorzienhigen nee Controles na afloop nee Algemeen Nutsttuatiemetingen vervallen Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige nr»etingen ia Het uitvoeren van overige metingen ia Het uitvoeren van overige metingen 4.3, ia Het uitvoeren van overige metingen ia Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige metingen ia Maatregelen ter vooriioming van asb^temlssies ia Maatregelen ter voorkoming van asbestemissies nee Maatregelen ter voorkoming van asbestemissies ,5.1 ia Handelwijze in geval van een calamiteit nee Handelwijze in geval van een calamiteit ia Acceptatie van een partij ia Acceptatie van een partij la Acceptatie van een partij ia Acceptatie van een partij _ vervallen Acceptatie van een partij nieuw Acceptatie van een partij _ nieuw Acceptatie van een partii ia Uitvoeren van een proef nee Uitvoeren van een proef vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef

5 Zaaknummer Kennwrk: Voorschriften Ontwerp beschikking Definitieve Inhoudelijk Paragraaf van de voorschriften beschikking Gewijzigd _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef ,9 nee Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef

6 Zaaknummer; Kenmerk: Besluit Gelet op de ovenwegingen die zijn opgenwnen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredit. hebben wij besloten: I. de omgevingsvergunning te vertenen voor het uih/oeren van proeven aangaande het aannemen, opslaan en lil, IV. aan een bestaande smelt tmvoegen van lidif chrysotiel(a8best) houdend staalschroot. waarbij het asbest hechtgebonden is in de vorm van: a. een asbesttioudende coating die niet meer dan 5 gewichtsprocenten aan asbest bevat; of b. staalschroot waarbij het asbest in het staal is ingeklemd/opgesloten zoals bij flenzen met asbesthoudende pakkingen: II. dat een batch licht asbesthoudend staalschroot welke aan een smelt wordt toegevoegd nooit meer dan 6.6 kilogram chr/sotiel asbest mag bevatten; de omgevingsvergunning te verienen voor een periode van 1 jaar vanaf de dag van de eerste proefneming; de eerste proefneming dient uiteriijk te zijn aangevang^ 1 maand na het onherroepelijk worden van onderhavige beschikking; V. dat het document getiteld: Aanvraag Omgevingsvergunning Proeven; Hoofddocument, deel uit maakt van de VI. Vil. vergunning; aan deze vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden; en dat daar waar in de voorschriften wordt afgewekw van de aanvraag, de voorschriften bepalend zijn. Beroep Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerptieschikking of aan wie redelijkenwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep vrarden ingeleid bij de Rechtbank 's-gravenhage, sedor bestuursrecht. Postbus EH Den Haag. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de tennijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De tennijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplar van de Beschikking tér inzage is gel^^ De beschikking treedt in werióng met ingang van de dag na het einde van de beroepstemiijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awrb om een vooriopige voorziening is verzocht. Dat kan als cmverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voortojsge voorziening dient te worden geridit aan de Voorzieningenrechter van de Rechtoank 's-gravenhage, sector bestuursrecht. Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt dan niet in weriting voondat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen. het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen, van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ing. M.R. RietI Besluitdatum en verzonden^ ^ SEP. 2m Dit besluit bevat de volgende bijlagen: Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen; Bijlage 2: Voorschriften; Bijlage 3: Zienswijzen Bijlage 4: Verzendlijst

7 Zaaknunwwr; Kenmerk; BULAGB 1: INHOUDELUKE OVERWEGINGEN ALGEMEEN l>rocedure Voorbereiding De voortjer^ing van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaawe in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredvt (aweling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Huidige veraunninosituatie PP 7 september 2007 hebben Gedeputeerde Stoten van Zukl-Holland aan Ruigenhil Vastgoed B.V. een revisievergunning verteend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). kenmertt PZH , voor de gehele inriditing gelegen aan de Ruigenhif 3 te Alblasserdam. De inrichting omvat een viertal bedrijven. Te weten: - Nedstaal B.V. Nedstaal is voornamelijk verantwoordelipt voor de op- en overslag van staalschroot en het omsmelten daarvan tot staalblokken, met een maximale produdiecapaciteit van ton aan staalblokken per Jaar. - FN Steel (vooftieen Ovako Wire B.V.) FN Steel is verantwoordelijk voor de draadwalserij en de nabewerking van de staatproduden. - Ruigenhil Vastgoed B V. Ruigenhil Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer van de gronden en gebouwen en is tevens vergunninghouder vc»r de gehele inrichting. - Heros Wink B.V. Heros bewerkt de elo-staalslakken. walshimd en vuun/ast puin afl«qm8tlg uit de staalfóbriek van Nedstaal en uit de draadwalserij/nabewerking van FN Steel. Bevoegd gezag Gelei op de projec«)eschrijving en de indeling in categorie 12.2 van imjiage 1 onderdeel C uit het Bor. zijn wij overeenkomstig artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredit (Wabo). alsmede op het bepaakle in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daartjij horende bijlage, het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunntng te vertenen of (gedeeltelijk) te weigeran. Daarijij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspeden aan de orde komen met betrekking tot defysiekeleefon^eving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspeden met betrekking tot bouwen, monumenten en bi^ndveiligheid. Verder dienen wij en/oor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verironden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen y

8 Zaaknummer; Kenmerk: TOETSINGSKADER VAN DE AANVRAAG Toetsing aan Wet en regelgeving Algemeen Het projed waarvoor vergunning wonlt aangevraagd, valt onder het 'tijdelijk' veranderen van de weriting van de inriditing als bedoetd in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, van de Wabo. Zieriswijzen Naar aanleiding van cte ontwen^schikking is een groot aantal zienswijzen ontvangen. De ontwerpbesdiikking is naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. De zienswijzen en de behandeling zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Nader ontvanoct infonnatie Op 15 juli 2013 is door Nedstaal nadere infonnatie ing«jiend ter verdudelijking van de aanvraag, Daannee komt Nedstaal tegemoet aan zienswijzen betreffende het ontbreken van een aantal 'plannen' die op grond van de ontwerpbeschikking ter nadere beoordeling nioesten worden ingediend en zienswijzen mngaande de BBT toetsing en het accepteren van afvalstoffen. De ingediende infonnatie is vergezew van een tiegeleidende Oplegnotitie aanvulling aanvraag asbestproeven Nedstaal ingediend. Concreet gaat het om: Interne procedures en werkinstructies; Verwerking astmsthoudend staalschroot Nedstaal B. V.; een aangepast Plan van Aanpak Ten behoeve van proeven Recycling licht asbesthoudend schroot, waarbij onder andere het daarin opgenomen meetplan is aangevuld met een controleplan; een Calamiteitenplan; Aanvulling bedrijfsnoodplan Ten behoeve van proeven Recycling licht asbesttioudend schroot een Acceptatieprotocot Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V.; en het document SST-ctMidus/es/Jzer-en sfaa/prodüc/je Wedsfaa/. Genoemde documenten maken deel uit van de aanvraag en worden met de beschikking ter inzage gelegd. De documenten zijn op 2 augustus 2013 toegezonden aan de (wettelijke) adviseurs. Hierop is geen advies ontvangen. Wabo De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspeden heeft plaatsgevonden. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1, orwler a, van de Wabo be^kken; met de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden; de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1. onder c. van de Wabo in acht genomen. In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons bepericen tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadweritelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen

9 Zaaknummer: Kenmerk; Milieueffedrapportaoe (m.e.r.) In kolom 1 van categorie C 21.5 van Onderdeel B van de bijlage bij het Besluit mflieueffedrapportage staat als adiviteit waarvoor een m.e.r. moet worden opgesti^ genoemd: 'de oprichting van een installatie bestemd voor de winning van asbest alsmede de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de winning, bewerking of venwerttbig van asbest of asbesthoudende produden'. De in de tweede kolom van categorie C 21.5 genoemde waarde wordt onderechreden. Gelet hierop is de adivitat niet m.e.r.-plichtlg. - In kolom 1 van categorie D 21.5 van Onderdeel B van de bijlage bij het Besluit miiieueffedrapportage staat als adiviteit waawoor eai m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd genoemd: 'de oprichting, virijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de winning van asbest of de vervaardiging, van asbesthoudende produden alsmede de wijzigir^ of uitbreiding van een installatie bestemd voor de bewetklng of venweriting van asbest of asbesthoudende prcwtuden.' In casu is sprake van venwericing in de vorm van venwijdering. De aangevraagde adiviteit betreft het meesm^ai van licht asbesthoudend staalsdiroot, waartjij het asbest ontleedt in ongevaartijke componenten. - De in de tweede kolom van onderdeel D 21.5 genoemde waarde wordt ook onderschreden. Omdat de drempelwaarden uit de D-liJst echter indicatief zijn. hebben wij aan de hand van Bylage lil van de M.e.r.-richtlijn een vomwrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Vonnvriie m.e.r.-beoordeling op grond van Biilaoe lil van de M.e.r.-richtliin Kenmertten van het projed: - Meerdere proeven worden uitgevoerd bhnen een temtjijn van maximaal 1 jaar. waart»ij in totaal maximaal 100 ton aan asbesthoudend staal wordt verwertd. De proeven worden gefeseertl uitgevoerd. De eerste en tweede proef worden uitgevoerd met maximaal 1 ton staalschroot, met maximaal 2% asbest In de asbesthoudende coating. De derde, vierde en vijfde proef worden uitgevoenl met maximaal 2 ton staal, waarbij het percentage asbest in de asbesthoudende laag kan opkjpen tot maximaal 5%. Verdere vervo^proeven worden uitgevoerd met maximaal 5 ton lidit asbesttioudend staalsdirewt met een percentage asbest in de asbesthoudende laag van maximaal 5%. Ook kunnen (gefaseerd) venrolgproeven worden uitgevoerd met staalschrwt waartïij het asbest hechtgebonden is doordat het is ingeklemd/opgestoten in een metalen objed (zo^s bijflenzen).hierbij is het percentage asbest niet van belang, maar is de fasering gebaseerd op het aantal kilogrammen asbest in een batch (zie voorschrift 5.2,8). - Met de aanvraag wordt m proefmatig n^esmetten van maximaal 100 ton licht asbesthoudend staalschroot aangevraagd. De eenste 30 ton is aflcomst^ van twee metrostellen, waarbij het percentage asbest in cte asbesthoudende laag niet meer dan 2% is. Uitgaande van de berekeningen op pagina 14 van het op 15 Juli 2013 ontvangen aangepaste Plan van Aanpak, bevat een batch asbesthoudend staal van 5 ton met gemiddetó 1.5% asbest in de asbesthoudende laag maximaal 2 kilogram chrysotiel asbest. De 30 ton staal bevat dus totaal 12 kilogram asbest. Bij de proeven voor de overige 70 ton staal kan het percentage asbest optopen tot maximaal 5% in de asl^sttioudende laag. Dat komt neer op maximaal 6,6 kg asbest per 5 ton staal. Uitgaande van maximaal 6,6 kilogram per 5 ton is dat 92,4 kilogram asbest voor de overige 70 ton. In totaal zal ongeveer ,4 = 104,4 kg asbest worden meegesmolten op 100 ton staal.. De omvang van het projed is daannee ten qszichte van de in het Besluit m.e.r. genoemde drempelwaarde (vert)njik van 100 ton asbest per jaar) zeer klein. - Cumulatie met andere projeden en het gebruik van natuurtijke hulpbronnen is niet van toepassing. - Het ontstaan van asbesthoudende afvalstoffen wordt, op basis van het TNO rapport dat onderdeel is van de aanvraag, niet venwacht. Omdat hier sprake is van proeven, valt dit echter niet geheel uit te sluiten. Tijdens de proeven worden restproduden apart gehoudw en bemonsterd voor het geval deze toch asbesttioudend blijken te zijn. In dat geval zullen de benodigde maatregelen worden getroffen om het asbesthoudende afval op een Juiste wijze aftevoeren. Er zijn voorschriften gestew om te borgen dat dit afval binnen de inrichting veilig wordt opgeslagen en naar een ericende venweriter wordt afgevoerd. Tijdens de proeven worden luchtmonsters genomen waaruit de emissieconcentraties zullen worden bepaald. - Verontreinigingen en hinder voor de wngewng (ais gevolg van het asbest) worden niet venwacht, gelet op het eerder genoemde TNO-rapport. Bijlage 1; Inhoudelijke ovenwegingen

10 Zaaknummer; Kenmerk; Uit de aanvraag en het daartiij aangeleverde TNO rapport Wijkt, dat wanneer er onverhoopt toch emissies van asbest vrijkomen, deze in een worst case scenario nog ruim (een fador ) onder de venwachte toekomstige Arbo-nonn van vezels/m* blijven (zie fwkjftlstuk Lucht). Zoals in de aanvraag besdireven, bevincten ai\e medevreriters zichtijdenshet smel^roces in de «witrolenjimtes, m.u.v. de kraanmachinist op het bordes die de kraan moet bedienen om het staalschroot uit de container in de smeltoven te deponeren. Medewerkers voor wie dit retevant is. zullen tijdens de proeven Iwesdiikken over de benodigde persoonlijke besdiemiingsmiddelen. Hetrisicovoor de medewericers wordt daardoor geminimaliseerd. De locatie van projed: De locatie van de inriditing wordt al geruime tijd gebruikt voor het smelten van staal. De proeven zull«i naar venwachting voor de omgeving geen grotere nadelige gevolgen hebben dan reeds vergund, omdat er geen andere emissies worden venwacht dan de reeds vergunde. Kenmeriten van het potentiëte effed: Gelet op het bovenstaande en hetgeen in de aanvraag is opgenomen Is een aanzi^tijk effed nagenoeg ukgesloten. Indien onverhoopt bij een proef toch een emissie van asbest plaatsvindt zal deze dusdanig gering zijn, dat dit voor de omgeving geen gevaar zal opleveren. Een vervolgproef is in dat geval uitgesloten. Beste beschikbare technieken In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu mt^en aan de vergunning voorsdiriften worden vertkmiden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voortkomen of, indien dat niet mogelijk is. zoveel mogelijk - bij vocskeur bij de bron - te beperi<en en ongedaan te maken. Daartjïj wordt ervan uitgegaan dat in de inriditing tm minste de voor (te inrichting in aanmericing komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspeden betrekken,rekeninghoudend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeien wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage uit deze regöing. Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde Nederiandse informatiedocumenten: Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) Nederlandserichflijnbodembescherming (NRB) Daarnaast hebben we rekening gehouden met de van toepassing zijnde BREF-doa»menten en BBT-condusies (zie IPPC-installaties). IPPC-instailaties (immmeg) In Europees verband is in het kader van milieuvergunningvettening voor bepaalde categorieën bedrijven de Europeserichtiijn 'Integrated Pollution Preventton and Control' (kortweg IPPC) opgesteld. Inmiddels is de IPPCridiöijn of^volgkl door de Europese Richtiijn Industi-iéle Emissies (RIE), die op 1 januari 2013 in de Nederiandse milieuwetgeving is geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de riditiijn horende bijlage 1. De in deze bijlage vennewe installaties worden IPPC-installaties genoemd. Indten een inrichting beschikt over één of meer van die ippc-instetlaties, dan dient het bevoegd gezag bij het bepaten van de BBT tevens rd«ening te houden met in Europees verband vastgelegde BAT (Best Available Techndogy) Referentiedooimenten. de zogenaamde BREF's. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen

11 Zaaknummer Kenmerk; Htertïij wordt onderscheid gemaakt tussen verticate BREF's waarin technieken worden beschreven dte spedfiek zijn voor een bepaalde branche en horizontale BREPs die in meerdere branches toegepast kunnen worden. Nedstaal valt onder de volgende categorieën van bijlage I van de RIE: - installaties voor de produdte van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van intrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton jjer uur. 2.3a Installaties voor venwerising van ferrometaten door warmwalsen met een capadteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur. Gelet op bover^taande zijn de RIE en de volgende horizontate en verticate BREF's van toepassing op de inrichting. Horizontate BREF's: Uzer- en Staalprodudie; Fen-ometaalbewertting (wannwalsen). Verticale BREPs: Koelsystemen; Op- en overslag bulkgoederen; en Energie-efflciëntie. BREF en BBT-condusies Een wijziging in de Richtiijn Industriële Emisstes ten opztehte van de IPPC-riditiiJn is het gebruik van BBT-condustes. BBT-condusies staan in artikd 1.1. lid 1 van het Besluit omgevingsrecht gedefinieerd als document met de condusies over beste besdiikbare technieken, vast^steld overeenkomstig arttiel 13, vijfde lid en zeven<te lid, van de Richtiijn Industriële Ertiissies. Overeenkomstig artikel 3, begrip 12 van de Richtiijn Industiiële Emissies is de BBT-condusie een do«jment bestaande uit dte delen van een BBT-referentiedocument (BREF) met de condusies over de beste beschikbare technieken, de beschrijving ervan, gegevens ter beoordeling van de toepasselijkheid ervan, de met de beste beschikbare technieken geassodeerde emissieniveaus, de daarmee vertjonden monitoring, de daamnee vertaonden consumptieniveaus en in voortcomend geval, toef^sselijke ten^insaneringsmaatregelen. De Europese Commisste heeft de BBT-condustes dte zij onder de Richtlijn Industriëte Emissies vaststelt, vertaald in alle lidstaattalen, dus ook in het Nederiands. BBT-condustes zijn onderdeel van een BREF. BBT-toetsing Op 8 maart 2012 zijn de BBT condustes uit de BREF Uzer- en Staalprodudte gepubliceerd. Overeenkomstig artikel 21, lid 3, van de RIE en artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet de bevoegde autoriteit binnen vter jaar na de publicatie van besluiten over BBT-condusies alte vergunningsvoonwaarden toetsen, indten nodig adualiseren en erop toezien dat de installatte aan dte vei^unningsvoonwaarden vokloet. Naar aanleiding wan zierrewijzen over de BBT-toetsing hebben w\] detekstwaarin is besdireven hoe wij hebben getoetst, verduidelijkt. De tekst met betrekking tot de toetsing aan de specifieke BBT-r^els hebben wij ook verduidelijkt. Dezetekstenzijn nu als volgt. In het verteden heeft in het kader van de vigerende vergunning voor Ruigenhil Vastgoed BV een toetsing van de relevante bedrijfsadiviteiten aan de van toepassing zijnde BREF's pteats gevonden. Daartiij is gecondudeerd dat de instellattes voldoen aan de in de bewuste BREF's beschreven BBT. Ingevolge de aangevraagde adiviteiten wijzigen de betreffende installaties niet. Ook de processen als dusdanig veranderen niet. wel is het gebmik van Hcht asbesthoudend staalschroot in het smeltpro<»s nieuw. Wij zijn van mening dat gelet op de omsdirijving van de aangevraagde adiviteit htertxwen alsmede in de aanvraag en het op 15 Juli 2013 ingedtende Plan van Aanpak kan worden gecondudeerd dat geen sprake is van een belangrijke wijziging. Bijlage 1: Inhoudrijke ovenwegingen 5 y

12 Zaaknummer: Kenmerk; Wij hebben ons met name gericht op de op 8 maart 2012 gepubliceerde BBT condustes uit de BREF Uzer- en Staalprodudte. Daarislj hebben wij, in het kader van de beooreleling van de aanvraag alteen aan die (onderdeten van) de) BBT-condusies getoetst dterelevantzijn. Relevant zijn die (onderdeten van de) BBT-condusies dfe een retetie hebben met onderdelen van installaties en adiviteiten binnen de inrichting die betrokkan zijn bij het uitvoeren van de pnoeven w met milieuaspeden welke als gevolg van de proeven kunnen wijzigen. Om er voor te zorgm dat de inrichting in zijn geheel voor 8 maart 2016 (vier jaar na publicatie) aan de nieuwe BBT-condusies voldoet is een vergunningtrajed gestart voor een nieuwe, de gehete inrichting omvattende, vergunning (revisievergunning). De algemene BBT-condusies 6, 7,9,14,15 en 16 en de spedfieke BBT-condusies 87, 88 en 89 (aangaande de elektrosfaalproductie en het -gieten) uit de BREF Uzer- en Staalproductie zijn in het kader van de proeven relevant. Op 15 juli 2013 is onder andere een BBT-toetsing ingediend in vertiand met de BBT-condusies Uzer- en Staalprodudie. Dit document is door Nedstaal opgesteld in het kader van eenrevisievergunningvoor de gehete inrichting. Naar aanleiding van de zier^wijzen over BBT heeft Nedstaal ter verduidelijking van het standpunt uit de aanvraag dat aan BBT wordt voldaan ook een toetsing opgenomen die ingaat op de proeven. BBT-condusies BBT 6 («>nfa-ole tngangsmateriaal) Het beheer en de conti-ote op het ingangsmateriaal gebeurt regulier op basis van werkinstmdies. Voor de proeven wordt spedfiek materiaal geseledeerd dat licht asbesttioudend is. Hiereoor is een apart acceptattebeleid opgesteld welke op 15 Juli 2013 ate aanvulling op de aanvraag is ingedtend. In afwijking van hetgeen is opgenomen in het acceptatieprotocol dat wij op 15 Juli 2013 hebben ontvangen, hebben wij hei steeksproefsgewijs controleren van de inhoud van de containers aan de poort niet voorgeschreven. Wij wijken hter uitdrukkelijk af van het op 15 juli 2013 ingediende acceptatieprotocol, om de kans dat asbestvezels vrijkomen zo minimaal mogelijk te houden. De containers dienen bij aankomst gesloten ie zijn en te worden gehouden. Nedstaal heeft aangegeven controles uit te_ voeren bij de leverander. Wij hebben als voorschrift opgenomen dat Nedstaal ons op de hoogte stett van deze door Nedstaal geplande controtes. Daarnaast is voorgeschreven dat iedere partij met licht asbesthoudend staalschroot onderzocht moet worden, om ie bepaten om wat voor soort materiaal het gaat (zie voorschrift 5.1.1), alvorens de partij voor de proeven mag worden gebruikt. Van dit onderzoek moet eenrapportageworden opgesteld. Tevens hebben wij naar aanleiding van de zienswijzen voorgesdireven (voorschrift 5.1.7) dat alteen verzegel<te containers mogen worden geaccepteerd. De kans dat hierdoor materiaal wordt ingenomen dat niet aan de gestelde eisen voldoet is daardoor minimaal. Daarmee wordt voldaai aan BBT 8. BBT 7 (veriaoen emissieniveaus door schroot en andere grondstoffen met de geschikte etoenschappen te kiezen) Voor de proeven wordt spedftek materiaal geseledeerd dat licht asbesthoudend is. Hiervoor is een apart acceptatieprotocol opgesteld welke op 15 Juli 2013 als aanvulling op de aanvraag is ingediend. Naast het acc»ptatieprotocol is tevens voorgeschreven (voorschrift 5.1.1) dat iedere partij met lidit asbesthoudend staalschroot onderzocht moet worden alvorens de partij voor de proeven mag worden gebmikt. De kans dat hierdoor materiaal woreli ingenomen dat niet aan de gestelde eisen vokloet is daardoor minimaal. Daannee wordt voldaan aan BBT 7. BBT 9 (heroebmik en nuttige toepassing) Vastereskluenworden voor 95% hergebmikt of nuttig toegepast, met name door extra omzetting van bedrijfsafvalstoffen naar reststoffen die geschikt zijn voor in- of extern hergebmik. Opsteg. afzet en vaweriting van vaste residuen vindt plaate confonn vigerende afvalstoffenwet- en regelgeving (waaronder het Landelijk Afvalbeheerpten) en is gdïorgd middels de op 25 september 2007 verieende revisievergunning. Spedftek voor de aangevraagde proeven geldt dat produden die mogelijk asbesthoudende vezels kunnen bevatten conform de eisen zoals gesteld in BBT (BREF op- en oversteg bulkgoederen) gescheiden worden gehouden van produden vanuit reguliere bedrijfsvoering, totdat duidelijk is of het restprodud wel of niet asbesthoudend is. Daarmee wordt voldaan aan BBT 9. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen 6

13 Za«*nummer: Kenmerk: BBT 14 (monitoring sdioorsteenemisstes) Hoewel BBT 14 toeziet op o.a. monitoring van stofemissies en niet op eventuele emissies van asbesh/ezels, is BBT 14 wel van belang. Met het monitoren van de siofemissie. wordt namelijk indired de (goede) wertting van de afzulging en hetfiltergemonüord. Dat is ingevolge paragraaf van de BREF ook het doei van BBT 14 Een goed werttende afeuiginstallatie metfilterzal eventuete asbestvezete beter kunnen afvangen. Wij achten BBT 14 daarom ook van belang in het kader van de proeven. Op pagina 3 van de op 15 juli 2013 ingediende 'Optegnotitie aanvulling aanvraagen asbestproeven Nedstaal' is de wericing van het filter beschreven. Hetfilterhoudt volgens deze b^hrijving ten minste 98% en waarsdiijnlijk 99% van de asbestvezels tegen. Nedstaal beschikt over een optische continumeting voor stof. Met het toepassen van de optische methode wordt voldaan aan BBT 14. BBT 15 (monitoring anisstes niet venr^ld in BBT 14) Om de invloed van de proeven te kunnen bepaten, moeten de metingen (de monitoring) ook tijdens de proeven worden uitgevoerd. Dertialve is ten aareaen hiervan een specifiek voorsdtrift opgenomen (voorschrift 4.3.6). Aan BBT 15 wordt voldaan. BBT 16 (het bepaten van de xwnvanq v^n diffuse emissies) Diffuse emissies worden aan de hand van een CMinisstebalans berekend. Daamnee wordt vowaan aan BBT 16. BBT 87 (voorkomen emisstes van kwik) Spedfiek voor de proeven is een acceptatteprotocol opgestetó en iedere partij met licht asbesthoudend staalschroot voorafgaand aan de proef wordt bemonsterd en geconiroleenl. Aan BBT 87 wordt voldaan. BBT 88 (ontstofling vlamboooovais) Ten aanzten van BBT 88 conduderen wij dat cte veretete tedinieken voor de smeltovens aanwezig zijn. Ertesprake van een combinaite van cfirederookgasafzuigingen overt<apping. Door Arceerde afeuiging ontstaat bij de smeltovens een onderdmksituatie. Hterdoor wordt de lucht van de smeltovens afgezogen. Daarnaastteer een doekenfilter (polynaaldfilter). Uit de op 15 juli 2013 ter nadere verduidelijking aangeleverde stukken blijkt dat hei filter ten minste een afvangrendement heeft van ten minste 98%. Aan BBT 88 wordt voldaan. BBT 89 (emissie van Dioxines/Furanen) Nedstaal vowoet aan het met BBT geassocieerde emissieniveau. Daamit conduderen wij dat de primaire maatregelen (zte BBT 6 en 7) volstaan als BBT voor de reguliere produdieomstandigheden. Bij de proeven won«echter ook een beperitte hoeveelheid bitumen en eventueel andere coating meegesmolten. Daart)ij kunnen dtoxinen en furanen vrijkomen. Deze stoffen komen ook bij heireguliereproductieproces vrij. Gezten de omvang van de proeven ten opzichte van deregulierebedrijfsadiviteiten is de invloed van de proeven op deze emisstes beperitt. Emisstes van dioxinen en furanen worden bij de proeven vöoritomen c.q. beperitt doordat het bitumenhoudende materiaal wordt toegevoegd aan een bestaande smett mei een zeer hoge temperatuur. Dit is een extra BBT-maatregel (zte BBT 7). Door het uitvoeren van een meting (voorsdirtft 4.3.6) kan worden gemonliord of het met BBT geassocieerde emissieniveau tmt wordt overschreden (zte BBT 15). Daarnaast wordt opgemertct dat geen extra emisste wordt aangevraagd en toegestaan. Nedstaal dtent binnen de huidige vergunde emisae-eteen te blijven. Aan BBT 89 wordt voldaan. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen y

14 Zaaknummer: Kennnerk; Condusie BBT Aan de voor de proeven retevante BBT-regels vm>rdi voldaan. Landeliik Afvalbeheerpten Ingevolge artikel 2.14, eerste lid. onder b, sub 2, van de Wabo moeten wij bij de beslissing op deze aanvraag rekening houden met het bepaalde in artikel van de Wet milieubeheer (Wm). Volgens dit artikel moet rekening worden gehouden met hei gekiende afvatbeheersplan voor wei betreft het beheer van afvalstoffen. In het vigerende Landelijk Afvalbeheerpten (LAP) Is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Bij de beoordeling van het mitieuasped afvalstoffen is rekening gehouden mei het afvalstoffenbeleid zoals neergelegd in het LAP. Sedorpten 37teonderdeel van het LAP en gaat specifiek in op asbest en asbesthoudende afvalstoffen. Hierin is de minimumstandaard bepaald voor het be- en venweriten van asbest of asbesthoudende afvalstoffen die vallen onder dereikwijdtevan dü sedorplan. De minimumstandaard is storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Daarnaast is het vernietigen van asbestvezels door themriische of chemische tedinieken eveneens toegestaan. Nadat de asbestvezels zijn venaetigd. valt het materiaal niet meer onder dit sedorplan. Ook het venwijderen van asbestvezds uit asbesthoudend steenaditig materiaal tot beneden de restconcentratienorm, de concentratie voor serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de c<»icentratie amfiboolasbesi van 100 mill^ram per kilogram droge stof, is ioegestean. Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en gevaareigensdiappen niet toegestaan. De aanvraag betieft het vemitótgen van asbestvezels dooreen themiische techniek. De aangevraa^e techniek is een hoogwaardigere vomi van verwerking dan de minimumstendaard uit het LAP. Samenhang met overige wet- en reoetaeving Algemeen Hoewel bij hei verienen van deze vergunningrekeningis gehouden met andere wei- en regelgeving, houdt dit niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen van alte wetten, veronjeningen enz. (zoals de Arbo-wei) die zijn gesteld, dan wel op grond htervan worden voorgesdireven. Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verimnden voorsdiriften, onder andere regels op grond van de Arbo-wet van toepassing. Daarom zijn ten aanzien van de in die wei genoemde ondenwerpen geen voorsdiriften aan deze vergunning veribonden. Aangezten hei wericen mei asbesthoudend materiaal een potentieelrisico'svoor de medewericers mei zich meebrengt, is de Inspedie Sodale Zaken en Wertcgetegenheid (Inspectie SZW) als adviseur bij deze vergunningprocedure beirokken. De Inspedte SZW is sinds 1 Januari 2012 van stort gegaan en omvat De Art)eidsinspedte (Al), de Inspedie Wertc en Inkomen (IWl) en de Sodale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SlOD). De Inspedie SZW houdt daarmee onder andere toezicht op de arbeidsomstandigheden. Waterwel Coördinatie met de Waienwet is alleen nodig, wanneer het een bedrijf beb-eft welke onder de IPPC-richUijn valt en de wijzigingen binnen de inrichting van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Nedsteal is een IPPC-inrichting. De aangevraagde vwjzigingen zullen niet leiden tot emisstes naar het oppervladttewater. Coördinatte met de Watenwet is daarom niet van toepassing. Bijlage 1; Inhoudelijke ovenwegingen

15 Zaaknummer Kenmerk: Adviezen De volgende instenties zijn ate (wettelijk) adviseur betrokken bij deze procedure: Inspedie Leefomgeving en Transport (voorheen; VROM-lnspedie); Burgemeester en wethouders van Alblasserdam; Burgemeester en wettiouders van Hendrfl«-ldo-Ambacht; Burgemeester en weihoucters van Papendredit; - Inspectie Swale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is het Agentschap NL verzocht wn als onafhankelijke partij hei geheeltetoetsen aan deretevantewei- en regelgeving en de wettelijke normen die daamit vdgen. Alte adviseurs hdjben de mogelijkhew gehad omtereagerenop de ontwerpbeschikking nog voordat dezeterinzage is gelegd,teneinde zo mogelijk te komen tot een gezamenlijk gedragen vergunning. De ontvangen adviezen ziji dertialve gebaseerd op de concept ontwerpbeschikking en de (ontwerp)beschikkingtenaar aanleiding daarean aangepast. De ontvangen adviezen zijn hiema (samengevat) weergegeven. A. De Infectie Leefomgeving en Transport (ILenT) heeft samengevat het volgende advies gegeven: 1. Omdat staalstekken enfilterttoektijdens de proef als asbesthoudend worden beschouwd nraet hierbij ook de mogelijkerisico'sen de benodigde veiligheidsmaatregeten getroffen worden. Het nemen van monsters van de fireritoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf. Tevens moeten htert)ij de te gebmiken persoonlijke beschemlngsmiddeten worden aangegeven. Hoewel het een ARBO-aangetegenheid (en geen provindate bevoegdheid) is, lijkt het ILenT zinvol hier aar^acht aan ie besteden. 2. Wellicht is het mogelijk dat wordt aangaven op weike wijze de slakmonsters (een vast klomp materiaal) worden geanalyseerd. 3. Indien slakken enfiliertcoekdaadwerkelijk asbest bevatten moet deze ate asbest behandeld worden. Omdat het asbest bevnist is toegevoegd, mogen dezeresiduenop grond van sedorplan 37 van hei LAP niet elders venwerici worden en kimnen deze alleen worden gestort, ongeadit de conc»ntratie aan asbest. Risico's en maatregeten dte ate gevo^ van mogelijke asbesttioudendheid van deresiduenaanwezig zijn, zijn niet in beeld gebracht. 4. Gezien de mogelijkheid dat slakken enfillerttoekasbesthoudend zijn, dtent het te worden bemonsterd door een daartoe gecertificeerd bedrijf (inventerisatiebureau) of geacaediieerd laboratorium. De proeftetevensbedoeld om voor hei bevoegd gezag en voor de beteidscollega's van hei Rijk hei bewijs ie leveren dat schroot mei asbesttioudende bitumen op deze wijze veilig kan worden venwert<t. Daarom moei het hete onderzoekstrajed vanaf de monstemame ge<»rtiflt»erd zijn. Daartjij moet gegarandeerd zijn dat de monstemame uitsluitend pteatevindi van de uit het proefproces ontetene residuen zodat geen opmenging kan (rfaatevinden met residuen uit eerdere processen. 5. Omdat asbest valt onder de gevaariijke stoffen moei het innemen/inzamelen van (licht) asbesttioudend afval explidet verend worden (art Wm). De ontvanger dient daartïij te voldron aan de (administratieve) bepalingen (o.a. art Wm) dte daarbij gelden. 6. ILenT adviseert de vergunning voor de inname van a^esihoudend staal specifiek ie beperiten tot staal met asbesttioudende bitijmen coatir^ en vooratenog geen toestemming te vertenen voor asbesttioudend schroot waarin dezelfde lage gehalten asbest op een andere manier aanwezig zijn (bvflenzenmei asbesthoudende pakkingen). Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen 9

16 Zaaknummer: Kennr^rtt; Er is aangegeven dat 3 proeven (op drie dagen) worden uitgevoerd met 5 ton met asbest verontreinigd steal. Niet duidelijkteof gedurende 3 dagen 3 proeven (3*3*5 = 45 ton) worden gehouden of 3 dagen 1 proef per dag (3*1*5 = 15 ton), 8. Er moet ook <»ntrole door middel van kleefmonsiers wonjen uitgevoerd op derestorontreinigingin de lege conteiners. 9. Het hete stuk ademt de sfeer uit dat er nauwelijksrisico'saan vertinden zijn tens«jt de proef Juist wordt uitgevoerd om na te gaan of errisico'saan verbonden zijn. In zijn algemeenh^d constateert de Inspedte LenT dat het proeftrajed zorgvuldig is opgezet en met hei meenemen van bovwi^ande aspeden een betere borging van het irajed pteats vindt B. De gemeend Alblasserdam heeft geen gebmik gemaakt van de moge/phe/d om advies uit te brengen. C. De gemeente Hendrik'ldo-Ambacht heefi samengevat het volgende advies gegeven: 1. De gemeente heeft geen opmeritingen ten aanzien van de voorschriften uit deze beschikking en geeft aan dat de voorschriften naar haar mening een veilige proefneming garanderen. Wel hecht zij ved waarde aan inzage in de wjze waarop het bevoegd gezag de voorschriften zal conti-oleren en hoe zij als aangrenzende gemeente op de hoogte wordt gehouden bij een eventuele calamiteit en wat haar rol daarbij zal zijn, 2. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de reden van de proef: de duurzaanheidgedadite en het milieuhygiënisch voordeel dat gehaald kan worden indien de proef succesvol blijkt te zijn. D. De genmente Papendrecht heetï het volgende geadviseerd/opgemerkt: 1: Uitfiguur4 van de expert-judgement door TNO kan worden afleid dat de proef geen milieueffeden pp de gemeente Pap^drecht heeft. Is dat een conrecte aanname? 2. In het pten van aanpak is een uitgebreid plan voor metingen tijdens hei proces opgenomen. Wellidit zijn ook metingen tijdens de aanvoer c.q. het lossen van sdiroot ter plaatse noodzakelijk? Hoeveel voertuigbewegir^n betreft hei? 3. Getest zal worden of asbesttioudend materiaal op de in de aanvraag aangegeven wijze gecontroleerd kan worden venweritt. Uit de aanvraag blijkt echter ntei of dit de meest duurzame wijze van venwertten is, m.a.w. welke mettioden zijn er nog meer onderzocht en waarom is uiteindelijk voor deze mettiode gekozen? De proef wordt gehouden in een diditbevolkt gebted, waartan is Juist voor deze losatie gekozen? 4. De gemeente Papendrecht onderschrijft de noodzaak van onderzoek naar het duurzaam venweriten van afvalstoffen, vooral van asbest. De uitkomsten van de proef worden afgewacht. Eerst daarna kan een mening worden gevomid over het (awaar) regulier venweriten van hei materiaal, E. De /nspecfjfe SZW heeft samengevat het volgende advies gegeven: De Inspedie SZW heeft de ontvangen stukken voorgdegd aan haar Juridische afdeling om te bepalen of wat Nedstaal voorstelt vert)oden is en welke wetgeving van toepassing is op de vreritzaamheden. 1. Na juridist^e toetsing en artieidshygiënische beoordeling is get^ndudeerd dat het Produdenbesluii asbest niet van toepassing is. Ook hei vertrod van artikel 4 Produdenbesluii asbestteniet van toepassing. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen 10

17 Zaaknummer Kennnerk; Vertter adviseert de Inspedie SZW aangaande: 2. De verpltohting tot certificering indten uit de proefriemingen zou blijken dat derisicoklassein hei kader van het Arbeidsomstandighectenbesluit hoger is dan 1; 3. De interpretatie van de aangevraagde weritzaan*ieden. waartjij wordt geteld dat Nedstaal niet alleen halffabricatenfebriceert.maar ook asbest vernietigt, waardoor artikel 4.17 van het Art>obeslu«, aangaande het vervangen van kankervenwerttende stoffen, de proefnemingen niet in de weg steat; 4. Het veritrijgen van ^n schriftelijke toestemming bij aftvijkingen op het virerttplan in het kader van derichtiijnsc 530; 5. Het vemditen van metingen in de ademzone bij de uitvoering van werkzaamhetten met betrekking tot het venwijderen of saneren van asbesttioudende materiaten uit bouwweriten, objeden en constmdies. confonn richtiijn SC 530; 6. Hei verstrekken van «temhalingsbeschemiing aan medeweriters dte zichtijdenseen proef in de hal bevinden, als ondenleel van hun persotwiijke beschenmingsmiddeten. F. Het Kenniscentnjm InfoMil. van het Agentschap NL, heeft samengevat het volgende advies gegeven: InfoMil heeft zich in haar advies gefocust op de toepassing van de Wet- en regelgeving op milieugebied en dan mei name op de aspeden rondom de omgang met en mogelijke emisste van asbe8t(vezels) zoate opgenomen in de concept ontwerpbeschikking. Aspedenrondomde reeds verieende vergunning voor het smelten van steal zijn hterin niet bekeken. Verder worden enkele aspeden aangestipt waartjij de concept ontwerpbeschikking wellicht meer duidelijkhew zou moeten geven, los van de vraag of deze aspeden dired in de Wet-en regelgeving genoemd zijn. In dit kader wordt het volgende geatlviseerd/opgemeritt: 1. In de concert ontwerpbeschikking is hei ntet voldoende duidelijk of het experiment zich beperttt tot hechtgebonden asbest, omdat naast asbest dat in een bitumen coating hechtgebondenteaan hei steal, ook sprake Is van asbest dat "op een andere" wijze aan het staal getkwden te. 2. Door detemiinologtein de projedbeschrijving is hei niet duidelijk of het bij de proeven alleen om chrysotiel asbest gaat. 3. Het plan van aanpak en de expert judgement van TNO gaan beiden voornamelijk uit van steal met daarop een bitumencoating met hierin een geringe hoeveelhew dirysottelasbest en voorziet dertialve ntet in andere vomrien van hechtgetwnden ast»st. 4. Onduktelijkteof na Iedere afzonderiijke proef, opnieuw toestemming door het bevoegd gezag moet worden gegeven voor een venrolgproef en Iwe deze toestemming afhangt van deresultatenvan de metingen en monstemamen. 5. Bij het smelten van bitumen kunnen emissies van PAK's voorttomen. Daarnaast kan bitumen kteine hoeveelheid chloor bevatten die mei de organische vert}indingen in tmtumen omgevonnd kunnen vwjrden tot dioxinen. Hter wordt in de vergunning niet op ingegaan. 6. De conduste dat de venwerttingswijze voldoet aan het LAP kan worden onderschreven. Wanneer uit de experimenten daadwerttelyk blijkt dat atte asbestvezels vobedig trngezet zijn tot inerte produdentevanaf dat moment sedorpten 37 ook niet meer van toepassing. Wanneer de omzetting niet volledigte,is het vert)oden om de afvalstoffen te mengen en mogen ze alleen nog gestort wonien op een daartoe aangewezen stortplaats. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen 11

18 Zaaknummer Kenmerk; Op grond van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaariijke afvalstoffen moeten (mogelijk) asbesthoudende afvalstoffen gescheiden worden opgestegen van andere (gevaariijke) afvalstoffen. Daarnaast moei er in de omgevingsvergunning van Nedsteal explidet toestemming verieend worden voor het ac<»ptereii van asbestbevattende afvalstoffen en de vc«jnwaarden waaronder dit pteats mag vinden. 8. Volgens de Note van toelichting in het Produdenbesluii (paragraaf 3.2) is dit besluit niet van toepassing op de vertjrandteg van asbestvezels. Omdat regelmatig discusste gevoerd wordt over de vraag of er sprake is van bewertten van asbest is hei raadzaam om het Produdenbesluii toch te noemen in (de ioelidittng op) het ontwerpbesluit. 9. De Europese Verordening Overtirenging Afvalstoffen (EVOA) is van toepassing wanneer afvalstoffen worden overgebracht van hettendvan heritomst naar eentendwaar de venweriting zal plaatevinden. Voor overtjrenging met kennisgeving geldt geen ondergrens in voteme of gewicht. Om te vöoritomen dat de EVOA op de experimenten van toepassing is, verdtent het aanbevding om in de voorschriften aan te geven dat het staalschroot uit NederiarKi afkomstig moet zijn. In de aanvraag (rapport Royal Haskoning DHV f^ragraaf 3.2) wordt dit wd vemietó voor de metro- enti^einstdlenmaar niet voor hei overige stealsdiroot. Op de stekken of de fitteritoek die na de venweriting overislijven is eveneens de EVOA van toepassing als men deze afvalstoffen wil overisrengen naar hei buitenland. Een analyse op de aanwezigheid van asbestvezels in deze afvalstoffen zal dan zeker moeten worden overiegd. De (eventiiete) beoogde venweriting in het buitentend zal o.a. worden getoetet aan het LAP. 10. In de Richtiijn industriële emissies (RIE) is een nieuw artikel toegevoegd dat de ontiwikkeling van nteuwe technieken moet bevorderen, in Nederiand wordt dit artikel geïmptementeerd in artikel 5.9 van het Besluit omgevingsrecht. Dit artikel zai naar venwachting 1 januari 2013 in weriting treden. Op basis van het artikel kan in een omgevingsvergunning worden bepaald dat daartaij aangewezen voorschriften niet gelden gedurende een termijn van ten hoogste negen maanden voor hd testen of gebmiken van technieken in opkomst. Onder techniek in opkomst moet worden verstean: "een nieuwe techniek die, als zij ownmercied zou worden ontwikkdd, hetzij een hoger beschenningsniveau voor het milieu, hetzij iaiminste hetzelftte beschemilngsniveau voor het milieu, en grotere kostenbesparing kan opleveren dan de voor de desbetreffende adiviteit bestaande beste beschikbare techntek". Bij prctófnemingen bij een IPPC-instellatieteeen voonwaarde dat een tediniek wordt getoetst die daaraan voldoet. Op basis van jurispmdentie geldt dat bij het toetsen aan BBT de adualtteit van BBT moet worden nagegaan. Vdgens ons dtent dan ook bij het bepalen van BBT voor deze proefneming te worden getoetst aan de in maart 2012 gepubliceerde BBT-condusies, voor zover het bedrijfsprocessen betireft die bi] deze proefneming zijn betrokken. Met name de vdgende condusies uit de BBT-ccmdusies Uzer- en Stealprodudie zijn voor deze proefneming relevant: - paragraaf Maieriaalbeheer: BBT 7 (met name in verbmd met samenhang accepteren van bitumen<»ating die op bedrijfëstelten aanwezig is); paragraat 1.7 BBT condusies voor elekirostealproductie- en gieten (luchiemissies) en dan mei name BBT 88 en 89 aangaande de primaire en secundaire ontstofling in vlamboogovens. BBT 88 betreft technieken om emisstes te vemiinderen. BBT 89 betreft het venninderen van de emissies door grondstoffen met PCB en PCDD/F te vennijden. De vergunningvoorschriften van Nedstaal moeten binnen vter Jaar worden geadualiseerd voor stof en dtoxines. Ondanks dat dit een verpliditing is waarvoor de verpnningveriener vier jaar de tijd heeft vanaf 8 maart 2012, kan dit niet los worden gezten van deze proefiieming. Uit het ontwerpbesluit zal moeien blijken hoe deze twee processen zich tot elkaar verhouden. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen 12

19 ZaakniHtimer Kenmerk: Voor de emisste van asbest stean in de BBT-condusies geen BBT geassocteerde emlssteniveaus. Volgens ons kan wel een overeenkomst worden gevonden in de benadering voor de stoffen dte dkjxines en PCB bevatten, in BBT 89. Voor deze stoffen geldt dat grondstoffen die deze stoffen bevatten zo veel mogelijk moeten worden vermeden. 11. De NeR deelt asbest in de categorie sa.1 met een grensmassastroom van 0.25 g/uur en een emissie-eis van 0,05 mg/m* in. Echter, de emissie-eis in de NeR is verouderd. Geadviseerd wordt om daarom aan te sluiten bij de strengere nonnertng dte op dit moment door hei Ministerie van Infrastilictour en Milieu (lenm) wordt opgesteki. 12. Om de veiligheid van prioritaire stoffen in het milieu te waarborgen, wordt gewerkt met het maximaal toelaatbaar rtsit» (MTR) en het venwaartoosbaarrisiconiveau (VR). Asbestteeen prioriteire stof, waan/oor apart beteid te opgesteld. Het Ministerie van Infrastmc^jur en Milieu en het Ministerie SZW herzien momenteel de asbest blootetellingnonnen voormilteu en atbeió op basis van deteaisteinzk^ten van de Gezondheidsraad. De TNO-siudie geeft aan dat in een *v«>rst case' scenario de maximate toename van de immi^teconceniratie berekend wordt op 0.04 vezels/m^. Dit ligt ver onder de nieuwe bkxjtstetlingsnomi dte het Ministerie van Infrasimduur en Milieu momenteel ovenweegt als MTR-waarde voor zowel mweu ate artjeid. Het ligt ook ver onder de door TNO geschatte achtergrondconcentratie van maximaal 40 vezels/m. In het ontwerpbesluittegeen immisslegrenswaarde opgenomen. Welteer een en«ssiegrenswaarde vas^siew per batch, die ntet overschreden mag worden. Ais emissiegrens wordt de stettetisdie bovaigrens van teboraioriumanalyses aangehouden ( vezels/m^ per batch zoate genoemd in de TNO-studie. waartïij de toename van de immissteeoncentratie vólgens de TNO-studte maximaal 0,04 vezets/m^te.ate de versprémingsberekening van de TNO-studie klopt,tedeze emisste-ete voldoende om ie garanderen dat er geen tmeütare toename is van asbestvezels in tte achiergrondcon(»ntratie. 13. In voorschrift 42.1 van het ontwerpbesluit wordt een nulmeting voorgeschreven in de bedrijfshal. Een nulmeting op de grens van de inrichting en eenteteremeting wanneer de proeftiemingen plaatsvinden kan inzcht geven of difftjse eirassie van asbestvezels plaatevindt. In prindpe zou geen difftise emissie pteats moeten vinden, daar de hal in onderdmk gehouden wordt; hterop kan éénmalig worden gecontroleerd. In voorschrift van het con<»pt ontwerpbesluit worden drte nonnen genoemd c»nfonn welke de luchtemissiemetingen van asbest kunnen worden uitgevoerd, namelijk NEN2990. NEN2991 en/of NEN2939. De NEN2991 is echter ntet bmikbaar voor emissiemetingen. Ook van de overige twee nonnen NEN2990 en NEN2939 is de vraag in hoeven-e deze toegepast kunnen worden voor metingen van de asbesiconcentratie in afgasstromen. Bij metingen in de afgassiromen kan daarom beter de NEN-ISO 10397:2001 vooi^eschreven worden. In het concept ontwerpbesluit bij voorschrift wordt venwezen naar de normen confonn welke de metingen moeten plaatevinden. Hterin vwrdt niet aangegeven welke versie van de nomi gebmikt wordt. Van NEN 2990 bijvoorbeeld isrecenteen nieuwe norm uitgebracht. Bij voorschrift wordt naar de NeR paragraaf venwezen voor wat betieft de retevante infomnatie die het meetrapport moet bevatten. De NeR adviseert om op basis van paragraaf concrete veigunningsvoofschrtften op te nemen in de vergunning dan wel hei bedrijf zelf deze punten uit te laten weriten in een cxmtrotepten dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. In het laatete geval moei in de vergunnmg worden vastgelegd welke zaken moeten worden opgenomen in het controleplan en wanneer het conirolepten moei worden aangeteverd. Bijlage 1; Inhoudelijke ovenwegingen 13 y

20 Zaaknummwr Kenmerk: Behandeling Adviezen Algemeen Zo veel als mog^ijk hebben wij de vergunning afgestemd op de gegeven adviezen. Dster waar wij geen readte geven op een onderdeel van een advies, hebben wij hd advies op dat punt opgevolgd en de vergunning daarop, voor zover noodzakelijk, aangepast. Naar aanleiding van het advies van ILenT meriten vnj nog hei volgende op: AdA.1 Zoate de Inspedie zelf aanhaalt, zijn persoonlijke besdiemiingsmiddelen een ARBO-aangelegenheid. In het kader van de Wabo kunnen daarom geen voorst*iriften worden gesteld aan beschenningsmiddelen voor weritneners. Het mag echter duidelijk zijn dat in dit geval persoonlijke besdierniingsmiddelen voor weritnemers van groot beteng zijn. De aanvraagster heeft hier dan ook in de aanvraag aandacht aan besteed. Dit is ook de reden dat de Inspedie SZW betrokkoitebij de procedure. Met beirekking tot adviezen dte strikt ARBO-gerelateerd zijn, kunnen wij de aanvraagster er alteen wijzen dat mei het vdd{»n aan de voorsdiriften van deze vergunning niet kan worden gegarandeerd dat daarmee ook is voldaan mn overige wet- en regelgeving. Oe aanvraagster heeft zelf de verantwoording om invulling ie geven aan bedoelde adviezen. AdA.2 Op 15 Juli 2013 heeft Nedstaal ter verduidelijking o.a. een aangepast Plan van Aanpak ingeleverd welke de voorgaande versie vervangt Uit het meeiproiocol dat etear deel van uitinaakt blijkt dat de analyse van materiaalmonsters confomi de NEN 5896 zal worden ui^evoerd. AdA.6 De aanvraag gaat voornamelijk in op het venweriten van asbest dat hechtgebonden is in een bitumen ojating. Uit de aanvraag WijW echter dat het niet all^ om staalschroot met een tmtumen coating gaat. In hoofdstuk 3 van 'hei fioofddboiment* behorende bij de aanvraag wordtfeihet algemeen over een coating gesproken en dus niet specifiek over een bitumen coating. Daarnaastte afgegeven dat ook strfiroot kan worden gebmikt, waarin hei asbest op een andere wijze dan in een (triiumen) coating aan hei meteal gebonden is. Flenzen zijn daarvan een voortieeld. Flenzen worden in paragraaf 3.2 en 3.3 van het docsument 'Aanvraag Omgevingsvergunning Proeven; Hoofddocumenf ook. explidet ^noemd en zijn dus aangevraagd. De vergunbaartieid van het venweriten van asbesthoudendeflenzenen stealschrooi mei andersoortige coatings hebben wij b«)ordeeld. Hieronder een korte toelichting: Bijflenzenis het astwst venweritt in het pakkingmateriaal dat tussen deflensdelenteingektemd. Hei asbest zit hierdoor aan de binnenzyde van deflens.hei materiaal daardoor al ondergedompeld zijn hi de smelt voordat het asbest in aanraking komt met de smeh, De kans dat asbestvezels aan het oppenrlakte van de smelt of boven tte smelt vrijkomen is daardoor nihil, dan wel uitgesloten. De hoeveelheid pakkingmaieriaal is in vertiouding tot de flens beperttt. De concentiatie asbest in het pakkingmateriaal zal echter hoger zijn dan in de ojatings. De hoevedhdd asbest die maximaal bij proeven met flenzai e.d. in een batch mag voorttomen is daarom voorgeschreven. Daarbij is ook eenfeseringaangebracht. Hei maximale gewidit aan asbest mag ook bijflenzenniet hoger zijn dan 6,6 kg per batch. Hei TNO onderzoek, dat deel uit maakt van de aanvrmg, is uitsluitend gerlttit op staalschroot met een bitumen coating. Er is dus nog ntei aangetoond dat bij staal mei andere typen coatings of bij stelen objeden zoals flenzen eveneens geen asbestvezels vrij komen. Wij zijn van mening dat voora^aand aan een proef met dergelijke materialen aangetoond moet worden dat ook daartjij cte kans op het vrijkomen van asbestvezels minimaal te. Dit houdt in dat voorafgaand aan een proef waartjij sprake is van een andere vonn van hetiitgebondenheid dan de door TNO onderzochte bitumen coating, opnieuw onderzot^ moei worden of asbestvezels vrij kunnen komen. Op grond van voorschrift dient dan een laboratoriumproef ie worden uitgevoerd met dü materiaal. De resultaten van het (teboratoritoti)onderzoek moeien ter goedkeuring a»i ons worden overgelegd. Alleen ate uit de resulteten blijkt dat geen astmstvezete vrijkomen zulten wij toestemming geven om proeven met het nieuwe materiaal uit te voeren. Bijlage 1: Inhouddijke ovenwegingen 14

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Uitspraak 201404297/1/A4

Uitspraak 201404297/1/A4 1 van 7 10-12-2014 10:51 Uitspraak 201404297/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 10 december 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland Hoger beroep 201404297/1/A4.

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid ten behoeve van inzamelen van afval (grofvuil) van particulieren (locatie: Electronstraat 2 te Groningen) Groningen,

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

ARCH IEF. 00104005. Kennisgeving Beschikking ambtshalve wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

ARCH IEF. 00104005. Kennisgeving Beschikking ambtshalve wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure ARCH IEF provincie HOLLAND ZUID 00104005. Kennisgeving Beschikking ambtshalve wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten hebben besloten, in

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus 75650 1118 ZS, Luchthaven Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Besluit omgevingsvergunning Ambtshalve wijziging art.2.31

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053759/2912290 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV, om

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Omgevingsgvergunning

Omgevingsgvergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsgvergunning Ambtshalve wijziging voorschrift Menten-Hilkens B.V. te Haelen Zaaknummer 2012-0112 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Heros Sluiskil B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal

Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal Informatiedocument innovatieve proeven Nedstaal Wat doet Nedstaal eigenlijk? Wij produceren staal voor staalverwerkers die halffabricaten versmeden of verwalsen tot (semi) eindproducten. Binnen onze huidige

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Milieu Service Zuid B.V. te Maasbracht Zaaknummer 2012-0105 d.d. 8 maart 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-2087 Kenmerk 2016/28760 d.d. 14 april

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning Verzoek wijziging milieuvoorschriften Haven Maastricht B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-0790 Kenmerk: 2015/63944 d.d. 3 september 2015.

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT OP VERZOEK INTREKKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie locatie Vierverlaten ten behoeve van het bouwen en het in werking hebben van

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Merksteijn Steel B.V. Locatie : Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo Datum beschikking : 14 april 2014 Kenmerk : 2014/0091023

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Interne procedures en werkinstructies. Verwerking asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.

Interne procedures en werkinstructies. Verwerking asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2. Interne procedures en werkinstructies Verwerking asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel interne

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Aanvrager : Reststoffen Centrum Almelo B.V. Aanvraag : gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning Locatie : Buitenhaven Oostzijde 12 te Almelo Datum

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Middelburg, Biox Group B.V. Postbus 346 4380 AH VLISSINGEN datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp: Milieuhygiëne

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-1995 Kenmerk: 2016/28755 d.d. 14 april 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387.

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387. Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 10 juni 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 289477 *17.193172* 17.193172 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 289477 Uitgebreide

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Intrekking Omgevingsvergunning(en) Naam : Bio Rights B.V. (voorheen Bio Ethanol Hardenberg) Locatie : Noorwegenweg 8, 7772 TB Hardenberg Datum ontwerpbeschikking

Nadere informatie

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F.

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. Voor de op- en overslag van rejects, bietenstaartje en/of perspulp, zand/grind en bestratingsmaterialen (Locatie: Roderwolderdijk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk 2015-2653 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 22 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Lijnco Green Energy B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076205/3035562 op de op 10 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de Bossche IJzer- en Metaalhandel Van Erp BV, om

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Aanvrager : Sapa Profiles NL BV Datum besluit : 17 juni 2014 Datum verzending : 17 juli 2014 Onderwerp : Gedeeltelijk intrekken van vergunning

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol... 1

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een gebouw brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 275333 *17.057311* 17.057311 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 275333 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Nedstaal

Vergunningaanvraag Nedstaal Informatiebijeenkomst Vergunningaanvraag Nedstaal Dinsdag 15 januari 2013 Programma Welkomstwoord Aanleiding bijeenkomst Presentatie Nedstaal Toelichting TNO Toelichting OZHZ Actie Comité Asbest Nedstaal

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning. Zaaknummer: (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade BR Zaandam

Besluit omgevingsvergunning. Zaaknummer: (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade BR Zaandam Besluit omgevingsvergunning Zaaknummer: 84836 (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade 13 1507 BR Zaandam Locatie: Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V.

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V. BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Afvalverwerking Stainkoeln B.V. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting voor het be/verwerken van airvalstoffen te Groningen. (Locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Gruno Recycling ten behoeve van op- en overslag van metalen (locatie:duinkerkenstraat 100 te Groningen) Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE

Nadere informatie

Zaaknummer Beschikking tot wijziging omgevingsvergunning. Tata Steel IJmuiden BV Wenckebachstraat JZ Velsen-Noord

Zaaknummer Beschikking tot wijziging omgevingsvergunning. Tata Steel IJmuiden BV Wenckebachstraat JZ Velsen-Noord Zaaknummer 174149 Beschikking tot wijziging omgevingsvergunning Tata Steel IJmuiden BV Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen-Noord Locatie: Oxystaalfabriek 2 Onderwerp: Ambtshalve wijziging vergunning Tata

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Smurfit Kappa Solid Board BV ten behoeve van de productie van massief karton (Locatie: KM1, Cereswijk 6 te Oude Pekela) Groningen, 14januari 2014 Nr. 2014-00964/3,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Collin B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Collin B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Collin B.V. te Venlo Zaaknummer: 2017-202316 Kenmerk: 2017/38559 d.d. 1 juni 2017 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie

Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN Onderwerp Wij hebben op 17 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu 1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Intrekken omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a. Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het innemen, opslaan, verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken. Daar treft u ook de digitale ondertekening.

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken. Daar treft u ook de digitale ondertekening. Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Veevoederbedrijf T. van Zaanen Durgerdammergouw 24 1028 BT Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerpbesluit op verzoek om intrekking Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Aanvrager : Circulus B.V. Aangevraagde activiteiten : Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht en opslaan van buiten de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 14 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands B.V te Helmond,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 276730 *17.054664* 17.054664 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276730 Uitgebreide

Nadere informatie