Zaaknummer: Kenmerk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119"

Transcriptie

1

2 Zaaknummer: Kenmerk: Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt het chrysotiel asbest dat in de hechtgebonden laag zit in zeer korte tijd. Op dit moment wordt asbesthoudend staalschroot op een stortplaats gestort. Andere wijzen van verwijderen van deze afvalstoffen worden thans niet toegepast, hoewel het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) dit wel mogelijk maakt. Met de door Nedstaal voorgestelde werkwijze, ontleedt het hechtgebonden asbest waardoor het weggenomen wordt uit het milieu. Tevens wordt het staal op deze manier geschikt gemaakt voor hergebruik. Dit is een hoogwaardigere manier voor het omgaan met deze afvalstoffen dan het storten. In theorie kunnen de proeven worden uitgevoerd zonder dat sprake is van asbestemissies. Het asbest valt immers uiteen. TNO heeft deze theorie gestaafd middels laboratoriumproeven waart)ij stukjes staal met een asbesthoudende bitumen coating op verschillende manieren zijn verhit. Hierbij is geconstateerd dat ook onder 'worst case' omstandigheden geen asbestvezels vrijkomen. De aangevraagde proeven moeten uitwijzen of dit ook in de praktijk geldt. Uit de aanvraag en het daarbij aangeleverde TNO rapport blijkt ook, dat wanneer er bij de proeven onverhoopt toch emissies van asbest vrijkomen, déze emissies nog ruim (een factor ) onder de verwachte toekomstige Arbo-norm van vezels/m' blijven (zie hoofdstuk Lucht). Hechtgebonden asbest Voor de eerste proeven worden stalen beplatingen van metrostellen gebruikt, waarbij het asbest is venwerkt in een bitumen coating (antidreun) die hechtgebonden op de wanden van de metrostellen is aangebracht. Het asbest omvat maximaal 2 gewichtsprocenten (hiema wordt % gebruikt) van de coating. Wanneer deze eerste proeven succesvol blijken te zijn en dus aangetoond is dat er geen asbestvezels zijn vrijgekomen, dan kunnen ook proeven worden uitgevoerd met staalschroot waarbij het percentage asbest kan oplopen tot maximaal 5% van de asbesthoudende coating. Ook kan staalschroot worden gebruikt waartjij sprake is van een andere hechtgebonden coating dan "bitüménttöt slot is ook het beproeven van stalen objecten zoals flenzen aangevraagd. Bij dit materiaal is sprake-van een asbesthoudende pakking die tussen de (flens)onderdelen is ingeklemd en dus in het object (de flens) is opgesloten. Onder 'hechtgebonden' asbest wordt daarom in dit kader ook verstaan asbest dat is ingesloten/ingeklemd in een stalen voonwerp zoals een flens (zie de begrippenlijst). Fasering van de proeven Als onderdeel van de aanvraag is een Plan van Aanpak (PvA) ingediend waarin is aangegeven op welke wijze de proeven zullen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van zienswijzen op de ontwerpbeschikking heeft Nedstaal op 15 juli 2013 een aangepast PvA ingediend, welke het eerste PvA vervangt Aanvankelijk zouden de proeven direct met batches van 5 ton licht asbesthoudend staalschroot worden uitgevoerd, waarbij alleen een fasering was aangebracht in het percentage asbest in de asbesthoudende laag. In verband met de in de zienswijzen geuite verontrusting heeft Nedstaal ten aanzien van de proeven in het aangepaste PvA de volgende fasering aangebracht: De eerste en tweede proef worden uitgevoerd met maximaal 1 ton staalschroot, met maximaal 2% asbest in de asbesthoudende coating. De derde, vierde en vijfde proef worden uitgevoerd met maximaal 2 ton staalschroot, waarbij het percentage asbest in de asbesthoudende laag kan oplopen tot maximaal 5%. Verdere vervolgproeven worden uitgevoerd met maximaal 5 ton asbesthoudend staalschroot met een percentage asbest in de asbesthoudende laag van maximaal 5%. Wij merken in dit kader op dat de tekst boven het schema op pagina 8 van het Plan van Aanpak afwijkt van het schema daaronder, met name voor wat betreft het aantal ton licht asbesthoudend staalschroot dat bij de tweede en derde proef wordt gebruikt.

3 2Iaakrtummer Kenmerk: Om onduidelijkheden te vöoritomen hebben wij in voorschrift uitdrukkelijk de in de tekst boven het sdiema venwoorde fasering vastgelegd. Omdat bij stalen objecten waarbij asbest In het object is opgesloten of ingeklemd (zoals bijflenzen)de asbesthoudende laag veel hogere concentraties aan asbest kunnen bevatten, is een verdere fasering zoals hiervoor aang^even niet van toepassing, In plaats daarvan hebben wij in de voorsösrtften een fasering opgenomen op basis van de totale hoeveelheid asbest in een batch. Het licht asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een snieltoven waarin reeds minimaal 30 ton van het reguliere (niet-asbesthoudende) staal is gesmolten. Het smeltbad is op temj^ratuur (15(M) tot 17(K) "C) op het moment dat het licht asbesthoudend staalsdiroot wordt toegevoe^. Daarmee wordt gegarandeerd dat het toegevoegde materiaal zo snel wordt opgenomen in de bestaande smelt, dat de kans op het vrijkomen van asbestdeeltjes wordt geminimaliseerd. Metingen en bemonstering In theorie komt bij het smeltproces geen asbest vrij. Zoals hien/oor is aangegeven ontleden de asbestvezels bij votóoende hoge temperaturen in de onschadelijke bestanddelen SiOz. MgO en H2O. Proefnemingen op kleine en middelgrote schaal gedaan door onder andere TNO bevesttgen dezettieorie.er zijn echter nog nooit metingen verricht bij het smelten van asbesthoudend staal in een grote smelt. Daarom zuilen voora^aand en tijdens de proeven versdieidene metingen en bemonsteringen plaatsvinden. Het gaat om luchtmetingen en luchtmonsters, rnaar ook worden het rookgasreinigingresidu dat in defiltertnstallatieachter blijft en de staalslakken die bij het smeltproces witstaan, bemonsterd. Tot slot zullen ook diverse kleefmonsters worden genomen, om te bepalen of er in de bedrtjfehal asbestvezels zijn neergeslagen als gevolg van de proef. Pas wanneer de resultaten van aiie metingen en monstemamen van een proef zijn gerapporteerd en uit de monsters en metingen naar voren komt dat als gevolg van de proef geen toename van asbestvezete in de ludit ten opzidite van de aditergrondcon(»ntratie heeft plaatsgevonden, mag een ven/olg proef plaatsvinden. Voor de helderheid mertten wij op dat het Plan van Aanpak van 15 juli 2013 (alleen) het uitvoeren van proeven met lidit asbesthoudend staalschroot afkomstig van twee metrostellen beschrijft. Het asbest is bij deze proeven hechtgebonden in een bitumen coating. Ook het TNO onderzoek heeft alleen betrekking op het staalschroot van de metrostellen. Proeven met staal met een andere vorm van hec^tgebondenheld, waaronder bijvoorbeeldflenzen,mogen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat middels onderzoeken de speafl^e kennwrken van de partij.zijn aangetoond en aan ons zijn gerapporteerd. Tevens moet middels proeven wonien aangetoond dat op laboratoriumschaal geen asbestvezels vrij komen. Pas na onze goedkeuring op ^ rappor^es, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld, heeft Nedstaal toestemming voor het uitvoeren van proeven ntet het nieuwe materiaal. Behandeling van zienswijzen De ontwerpbeschikking heeft van 6 december 2012 tot en met 21 Januari 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze tennijn zijn meerdere zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen. Wij hebben de ingebrachte zienswijzen in^volge artikel 3:15, lid 3. van de Algemene wet bestuursrecht voorgelegd aan de aanvrager. Op de ontwerpbeschikking zijn 301 verschillende zienswijzersdiriften ontvangen. Van deze zienswijzen is er 1 door de indiener ingetrokken, is er 1 buiten de voonroerrkle terniijn ingediend en voldoen er 13 niet aan de eisen om de zienswijze in behandeling te kunnen nemen, In Njlage 3 geven wij onze reactie op ingebrachte de zienswijzen en gaan wij in op het buiten behandeling laten van de eerder genoemde zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen geven aanleiding de beschikking te wijzigen ten opztehte van het ontwerp van de beschikking. y.

4 Zaaknummer: (K) Kenmerk: In bijlage 3 is bij de behandeling van zienswijze terug te lezen welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de vergunning. De considerans is ter verduidelijking op meerdere plaatsen aangepast en in overeenstemming gebracht met de gewijzigde voorsdiriften. In het volgende overzicht is weergegeven welke wijzigingen in de voorsdiriften zijn doorgevoerd.,.,. -. t Voorschriften Ontwerp Definitieve Inhoudelijk beschikking beschikking Gewijzigd Paragraaf van de voorschriften _ vervallen Interne procedures en weritinstrudies nieuw Interne procedures en werkinstrudies ven/allen Interne procedures en werkinstructies ,1 nee Opleiding en training ,2,2 ja Opleiding en training vervallen Calamiteitenplan nieuw Plan van aanpak vervallen Calamiteitenplan _ nieuw Calamiteitenplan nee Af/atstoften ia Afvalstoffen nee Afvalstoffen ia Afvalstoffen ja Afkralstoffen ,6 ja Afvalstoffen ia Toegangcontroles ja Toegangcontroles _ 3,1.3 nieuw Toegangcontroles ^vervallen Controles op installaties en technisctte voorzienhigen nee Controles na afloop nee Algemeen Nutsttuatiemetingen vervallen Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige nr»etingen ia Het uitvoeren van overige metingen ia Het uitvoeren van overige metingen 4.3, ia Het uitvoeren van overige metingen ia Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige metingen nieuw Het uitvoeren van overige metingen ia Maatregelen ter vooriioming van asb^temlssies ia Maatregelen ter voorkoming van asbestemissies nee Maatregelen ter voorkoming van asbestemissies ,5.1 ia Handelwijze in geval van een calamiteit nee Handelwijze in geval van een calamiteit ia Acceptatie van een partij ia Acceptatie van een partij la Acceptatie van een partij ia Acceptatie van een partij _ vervallen Acceptatie van een partij nieuw Acceptatie van een partij _ nieuw Acceptatie van een partii ia Uitvoeren van een proef nee Uitvoeren van een proef vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef

5 Zaaknummer Kennwrk: Voorschriften Ontwerp beschikking Definitieve Inhoudelijk Paragraaf van de voorschriften beschikking Gewijzigd _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef _ vervallen Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef ,9 nee Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef Uitvoeren van een proef nieuw Uitvoeren van een proef

6 Zaaknummer; Kenmerk: Besluit Gelet op de ovenwegingen die zijn opgenwnen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredit. hebben wij besloten: I. de omgevingsvergunning te vertenen voor het uih/oeren van proeven aangaande het aannemen, opslaan en lil, IV. aan een bestaande smelt tmvoegen van lidif chrysotiel(a8best) houdend staalschroot. waarbij het asbest hechtgebonden is in de vorm van: a. een asbesttioudende coating die niet meer dan 5 gewichtsprocenten aan asbest bevat; of b. staalschroot waarbij het asbest in het staal is ingeklemd/opgesloten zoals bij flenzen met asbesthoudende pakkingen: II. dat een batch licht asbesthoudend staalschroot welke aan een smelt wordt toegevoegd nooit meer dan 6.6 kilogram chr/sotiel asbest mag bevatten; de omgevingsvergunning te verienen voor een periode van 1 jaar vanaf de dag van de eerste proefneming; de eerste proefneming dient uiteriijk te zijn aangevang^ 1 maand na het onherroepelijk worden van onderhavige beschikking; V. dat het document getiteld: Aanvraag Omgevingsvergunning Proeven; Hoofddocument, deel uit maakt van de VI. Vil. vergunning; aan deze vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden; en dat daar waar in de voorschriften wordt afgewekw van de aanvraag, de voorschriften bepalend zijn. Beroep Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerptieschikking of aan wie redelijkenwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep vrarden ingeleid bij de Rechtbank 's-gravenhage, sedor bestuursrecht. Postbus EH Den Haag. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de tennijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De tennijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplar van de Beschikking tér inzage is gel^^ De beschikking treedt in werióng met ingang van de dag na het einde van de beroepstemiijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awrb om een vooriopige voorziening is verzocht. Dat kan als cmverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voortojsge voorziening dient te worden geridit aan de Voorzieningenrechter van de Rechtoank 's-gravenhage, sector bestuursrecht. Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt dan niet in weriting voondat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen. het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen, van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ing. M.R. RietI Besluitdatum en verzonden^ ^ SEP. 2m Dit besluit bevat de volgende bijlagen: Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen; Bijlage 2: Voorschriften; Bijlage 3: Zienswijzen Bijlage 4: Verzendlijst

7 Zaaknunwwr; Kenmerk; BULAGB 1: INHOUDELUKE OVERWEGINGEN ALGEMEEN l>rocedure Voorbereiding De voortjer^ing van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaawe in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredvt (aweling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Huidige veraunninosituatie PP 7 september 2007 hebben Gedeputeerde Stoten van Zukl-Holland aan Ruigenhil Vastgoed B.V. een revisievergunning verteend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). kenmertt PZH , voor de gehele inriditing gelegen aan de Ruigenhif 3 te Alblasserdam. De inrichting omvat een viertal bedrijven. Te weten: - Nedstaal B.V. Nedstaal is voornamelijk verantwoordelipt voor de op- en overslag van staalschroot en het omsmelten daarvan tot staalblokken, met een maximale produdiecapaciteit van ton aan staalblokken per Jaar. - FN Steel (vooftieen Ovako Wire B.V.) FN Steel is verantwoordelijk voor de draadwalserij en de nabewerking van de staatproduden. - Ruigenhil Vastgoed B V. Ruigenhil Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer van de gronden en gebouwen en is tevens vergunninghouder vc»r de gehele inrichting. - Heros Wink B.V. Heros bewerkt de elo-staalslakken. walshimd en vuun/ast puin afl«qm8tlg uit de staalfóbriek van Nedstaal en uit de draadwalserij/nabewerking van FN Steel. Bevoegd gezag Gelei op de projec«)eschrijving en de indeling in categorie 12.2 van imjiage 1 onderdeel C uit het Bor. zijn wij overeenkomstig artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsredit (Wabo). alsmede op het bepaakle in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daartjij horende bijlage, het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunntng te vertenen of (gedeeltelijk) te weigeran. Daarijij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspeden aan de orde komen met betrekking tot defysiekeleefon^eving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspeden met betrekking tot bouwen, monumenten en bi^ndveiligheid. Verder dienen wij en/oor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verironden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen y

8 Zaaknummer; Kenmerk: TOETSINGSKADER VAN DE AANVRAAG Toetsing aan Wet en regelgeving Algemeen Het projed waarvoor vergunning wonlt aangevraagd, valt onder het 'tijdelijk' veranderen van de weriting van de inriditing als bedoetd in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, van de Wabo. Zieriswijzen Naar aanleiding van cte ontwen^schikking is een groot aantal zienswijzen ontvangen. De ontwerpbesdiikking is naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. De zienswijzen en de behandeling zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Nader ontvanoct infonnatie Op 15 juli 2013 is door Nedstaal nadere infonnatie ing«jiend ter verdudelijking van de aanvraag, Daannee komt Nedstaal tegemoet aan zienswijzen betreffende het ontbreken van een aantal 'plannen' die op grond van de ontwerpbeschikking ter nadere beoordeling nioesten worden ingediend en zienswijzen mngaande de BBT toetsing en het accepteren van afvalstoffen. De ingediende infonnatie is vergezew van een tiegeleidende Oplegnotitie aanvulling aanvraag asbestproeven Nedstaal ingediend. Concreet gaat het om: Interne procedures en werkinstructies; Verwerking astmsthoudend staalschroot Nedstaal B. V.; een aangepast Plan van Aanpak Ten behoeve van proeven Recycling licht asbesthoudend schroot, waarbij onder andere het daarin opgenomen meetplan is aangevuld met een controleplan; een Calamiteitenplan; Aanvulling bedrijfsnoodplan Ten behoeve van proeven Recycling licht asbesttioudend schroot een Acceptatieprotocot Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V.; en het document SST-ctMidus/es/Jzer-en sfaa/prodüc/je Wedsfaa/. Genoemde documenten maken deel uit van de aanvraag en worden met de beschikking ter inzage gelegd. De documenten zijn op 2 augustus 2013 toegezonden aan de (wettelijke) adviseurs. Hierop is geen advies ontvangen. Wabo De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspeden heeft plaatsgevonden. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1, orwler a, van de Wabo be^kken; met de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden; de aspeden genoemd in artikel 2.14, lid 1. onder c. van de Wabo in acht genomen. In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons bepericen tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadweritelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen

9 Zaaknummer: Kenmerk; Milieueffedrapportaoe (m.e.r.) In kolom 1 van categorie C 21.5 van Onderdeel B van de bijlage bij het Besluit mflieueffedrapportage staat als adiviteit waarvoor een m.e.r. moet worden opgesti^ genoemd: 'de oprichting van een installatie bestemd voor de winning van asbest alsmede de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de winning, bewerking of venwerttbig van asbest of asbesthoudende produden'. De in de tweede kolom van categorie C 21.5 genoemde waarde wordt onderechreden. Gelet hierop is de adivitat niet m.e.r.-plichtlg. - In kolom 1 van categorie D 21.5 van Onderdeel B van de bijlage bij het Besluit miiieueffedrapportage staat als adiviteit waawoor eai m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd genoemd: 'de oprichting, virijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de winning van asbest of de vervaardiging, van asbesthoudende produden alsmede de wijzigir^ of uitbreiding van een installatie bestemd voor de bewetklng of venweriting van asbest of asbesthoudende prcwtuden.' In casu is sprake van venwericing in de vorm van venwijdering. De aangevraagde adiviteit betreft het meesm^ai van licht asbesthoudend staalsdiroot, waartjij het asbest ontleedt in ongevaartijke componenten. - De in de tweede kolom van onderdeel D 21.5 genoemde waarde wordt ook onderschreden. Omdat de drempelwaarden uit de D-liJst echter indicatief zijn. hebben wij aan de hand van Bylage lil van de M.e.r.-richtlijn een vomwrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Vonnvriie m.e.r.-beoordeling op grond van Biilaoe lil van de M.e.r.-richtliin Kenmertten van het projed: - Meerdere proeven worden uitgevoerd bhnen een temtjijn van maximaal 1 jaar. waart»ij in totaal maximaal 100 ton aan asbesthoudend staal wordt verwertd. De proeven worden gefeseertl uitgevoerd. De eerste en tweede proef worden uitgevoerd met maximaal 1 ton staalschroot, met maximaal 2% asbest In de asbesthoudende coating. De derde, vierde en vijfde proef worden uitgevoenl met maximaal 2 ton staal, waarbij het percentage asbest in de asbesthoudende laag kan opkjpen tot maximaal 5%. Verdere vervo^proeven worden uitgevoerd met maximaal 5 ton lidit asbesttioudend staalsdirewt met een percentage asbest in de asbesthoudende laag van maximaal 5%. Ook kunnen (gefaseerd) venrolgproeven worden uitgevoerd met staalschrwt waartïij het asbest hechtgebonden is doordat het is ingeklemd/opgestoten in een metalen objed (zo^s bijflenzen).hierbij is het percentage asbest niet van belang, maar is de fasering gebaseerd op het aantal kilogrammen asbest in een batch (zie voorschrift 5.2,8). - Met de aanvraag wordt m proefmatig n^esmetten van maximaal 100 ton licht asbesthoudend staalschroot aangevraagd. De eenste 30 ton is aflcomst^ van twee metrostellen, waarbij het percentage asbest in cte asbesthoudende laag niet meer dan 2% is. Uitgaande van de berekeningen op pagina 14 van het op 15 Juli 2013 ontvangen aangepaste Plan van Aanpak, bevat een batch asbesthoudend staal van 5 ton met gemiddetó 1.5% asbest in de asbesthoudende laag maximaal 2 kilogram chrysotiel asbest. De 30 ton staal bevat dus totaal 12 kilogram asbest. Bij de proeven voor de overige 70 ton staal kan het percentage asbest optopen tot maximaal 5% in de asl^sttioudende laag. Dat komt neer op maximaal 6,6 kg asbest per 5 ton staal. Uitgaande van maximaal 6,6 kilogram per 5 ton is dat 92,4 kilogram asbest voor de overige 70 ton. In totaal zal ongeveer ,4 = 104,4 kg asbest worden meegesmolten op 100 ton staal.. De omvang van het projed is daannee ten qszichte van de in het Besluit m.e.r. genoemde drempelwaarde (vert)njik van 100 ton asbest per jaar) zeer klein. - Cumulatie met andere projeden en het gebruik van natuurtijke hulpbronnen is niet van toepassing. - Het ontstaan van asbesthoudende afvalstoffen wordt, op basis van het TNO rapport dat onderdeel is van de aanvraag, niet venwacht. Omdat hier sprake is van proeven, valt dit echter niet geheel uit te sluiten. Tijdens de proeven worden restproduden apart gehoudw en bemonsterd voor het geval deze toch asbesttioudend blijken te zijn. In dat geval zullen de benodigde maatregelen worden getroffen om het asbesthoudende afval op een Juiste wijze aftevoeren. Er zijn voorschriften gestew om te borgen dat dit afval binnen de inrichting veilig wordt opgeslagen en naar een ericende venweriter wordt afgevoerd. Tijdens de proeven worden luchtmonsters genomen waaruit de emissieconcentraties zullen worden bepaald. - Verontreinigingen en hinder voor de wngewng (ais gevolg van het asbest) worden niet venwacht, gelet op het eerder genoemde TNO-rapport. Bijlage 1; Inhoudelijke ovenwegingen

10 Zaaknummer; Kenmerk; Uit de aanvraag en het daartiij aangeleverde TNO rapport Wijkt, dat wanneer er onverhoopt toch emissies van asbest vrijkomen, deze in een worst case scenario nog ruim (een fador ) onder de venwachte toekomstige Arbo-nonn van vezels/m* blijven (zie fwkjftlstuk Lucht). Zoals in de aanvraag besdireven, bevincten ai\e medevreriters zichtijdenshet smel^roces in de «witrolenjimtes, m.u.v. de kraanmachinist op het bordes die de kraan moet bedienen om het staalschroot uit de container in de smeltoven te deponeren. Medewerkers voor wie dit retevant is. zullen tijdens de proeven Iwesdiikken over de benodigde persoonlijke besdiemiingsmiddelen. Hetrisicovoor de medewericers wordt daardoor geminimaliseerd. De locatie van projed: De locatie van de inriditing wordt al geruime tijd gebruikt voor het smelten van staal. De proeven zull«i naar venwachting voor de omgeving geen grotere nadelige gevolgen hebben dan reeds vergund, omdat er geen andere emissies worden venwacht dan de reeds vergunde. Kenmeriten van het potentiëte effed: Gelet op het bovenstaande en hetgeen in de aanvraag is opgenomen Is een aanzi^tijk effed nagenoeg ukgesloten. Indien onverhoopt bij een proef toch een emissie van asbest plaatsvindt zal deze dusdanig gering zijn, dat dit voor de omgeving geen gevaar zal opleveren. Een vervolgproef is in dat geval uitgesloten. Beste beschikbare technieken In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu mt^en aan de vergunning voorsdiriften worden vertkmiden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voortkomen of, indien dat niet mogelijk is. zoveel mogelijk - bij vocskeur bij de bron - te beperi<en en ongedaan te maken. Daartjïj wordt ervan uitgegaan dat in de inriditing tm minste de voor (te inrichting in aanmericing komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspeden betrekken,rekeninghoudend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeien wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage uit deze regöing. Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde Nederiandse informatiedocumenten: Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) Nederlandserichflijnbodembescherming (NRB) Daarnaast hebben we rekening gehouden met de van toepassing zijnde BREF-doa»menten en BBT-condusies (zie IPPC-installaties). IPPC-instailaties (immmeg) In Europees verband is in het kader van milieuvergunningvettening voor bepaalde categorieën bedrijven de Europeserichtiijn 'Integrated Pollution Preventton and Control' (kortweg IPPC) opgesteld. Inmiddels is de IPPCridiöijn of^volgkl door de Europese Richtiijn Industi-iéle Emissies (RIE), die op 1 januari 2013 in de Nederiandse milieuwetgeving is geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de riditiijn horende bijlage 1. De in deze bijlage vennewe installaties worden IPPC-installaties genoemd. Indten een inrichting beschikt over één of meer van die ippc-instetlaties, dan dient het bevoegd gezag bij het bepaten van de BBT tevens rd«ening te houden met in Europees verband vastgelegde BAT (Best Available Techndogy) Referentiedooimenten. de zogenaamde BREF's. Bijlage 1: Inhoudelijke ovenwegingen

11 Zaaknummer Kenmerk; Htertïij wordt onderscheid gemaakt tussen verticate BREF's waarin technieken worden beschreven dte spedfiek zijn voor een bepaalde branche en horizontale BREPs die in meerdere branches toegepast kunnen worden. Nedstaal valt onder de volgende categorieën van bijlage I van de RIE: - installaties voor de produdte van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van intrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton jjer uur. 2.3a Installaties voor venwerising van ferrometaten door warmwalsen met een capadteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur. Gelet op bover^taande zijn de RIE en de volgende horizontate en verticate BREF's van toepassing op de inrichting. Horizontate BREF's: Uzer- en Staalprodudie; Fen-ometaalbewertting (wannwalsen). Verticale BREPs: Koelsystemen; Op- en overslag bulkgoederen; en Energie-efflciëntie. BREF en BBT-condusies Een wijziging in de Richtiijn Industriële Emisstes ten opztehte van de IPPC-riditiiJn is het gebruik van BBT-condustes. BBT-condusies staan in artikd 1.1. lid 1 van het Besluit omgevingsrecht gedefinieerd als document met de condusies over beste besdiikbare technieken, vast^steld overeenkomstig arttiel 13, vijfde lid en zeven<te lid, van de Richtiijn Industriële Ertiissies. Overeenkomstig artikel 3, begrip 12 van de Richtiijn Industiiële Emissies is de BBT-condusie een do«jment bestaande uit dte delen van een BBT-referentiedocument (BREF) met de condusies over de beste beschikbare technieken, de beschrijving ervan, gegevens ter beoordeling van de toepasselijkheid ervan, de met de beste beschikbare technieken geassodeerde emissieniveaus, de daarmee vertjonden monitoring, de daamnee vertaonden consumptieniveaus en in voortcomend geval, toef^sselijke ten^insaneringsmaatregelen. De Europese Commisste heeft de BBT-condustes dte zij onder de Richtlijn Industriëte Emissies vaststelt, vertaald in alle lidstaattalen, dus ook in het Nederiands. BBT-condustes zijn onderdeel van een BREF. BBT-toetsing Op 8 maart 2012 zijn de BBT condustes uit de BREF Uzer- en Staalprodudte gepubliceerd. Overeenkomstig artikel 21, lid 3, van de RIE en artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet de bevoegde autoriteit binnen vter jaar na de publicatie van besluiten over BBT-condusies alte vergunningsvoonwaarden toetsen, indten nodig adualiseren en erop toezien dat de installatte aan dte vei^unningsvoonwaarden vokloet. Naar aanleiding wan zierrewijzen over de BBT-toetsing hebben w\] detekstwaarin is besdireven hoe wij hebben getoetst, verduidelijkt. De tekst met betrekking tot de toetsing aan de specifieke BBT-r^els hebben wij ook verduidelijkt. Dezetekstenzijn nu als volgt. In het verteden heeft in het kader van de vigerende vergunning voor Ruigenhil Vastgoed BV een toetsing van de relevante bedrijfsadiviteiten aan de van toepassing zijnde BREF's pteats gevonden. Daartiij is gecondudeerd dat de instellattes voldoen aan de in de bewuste BREF's beschreven BBT. Ingevolge de aangevraagde adiviteiten wijzigen de betreffende installaties niet. Ook de processen als dusdanig veranderen niet. wel is het gebmik van Hcht asbesthoudend staalschroot in het smeltpro<»s nieuw. Wij zijn van mening dat gelet op de omsdirijving van de aangevraagde adiviteit htertxwen alsmede in de aanvraag en het op 15 Juli 2013 ingedtende Plan van Aanpak kan worden gecondudeerd dat geen sprake is van een belangrijke wijziging. Bijlage 1: Inhoudrijke ovenwegingen 5 y

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie