ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2008 IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

2 INHOUD DEEL 1: OPRICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN 4 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen 4 3. Statuten 5 4. Maatschappelijke gegevens 5 DEEL 2: MISSIE EN VISIE 6 1. Missie 6 2. Visie Algemene visie Duurzaam afvalbeheer Zelf doen of uitbesteden 7 DEEL 3: BESTUUR EN ORGANISATIE 8 1. Algemene Vergadering 8 2. De Raad van Bestuur 9 3. Directiecomité Directie en personeel Participaties en vertegenwoordigingen 15 DEEL 4: HISTORIEK Verwerking van afvalstoffen Verwerking van restafval in eigen regie Verkleiningsinstallatie en stortplaats Verwerking van restafval in samenwerkingsverbanden Hooge Maey Alternatieve technieken: mechanischbiologische scheidingsinstallatie Verwerking van restafval door derden Recyclage van afvalstoffen in eigen regie Groenafval Inerte materialen Recyclage van afvalstoffen door derden Sortering, overslag en transport van afvalstoffen Sortering en overslag in eigen regie Transport in eigen regie Transport door derden Inzamelen van afvalstoffen Inzamelen van restafval in eigen regie Inzamelen van restafval door derden Inzamelen van recycleerbare afvalstoffen Inzamelingen aan huis en op standplaatsen door derden Inzamelingen op containerparken in eigen regie Aanleg van de containerparken Werking van de containerparken Hergebruiken en voorkomen van afvalstoffen 28 DEEL 5: ACTIVITEITENVERSLAG IVAREM activiteitenverslag 2008

3 1. Bestuur en organisatie Samenwerking met IGEMO Vergaderingen Personeel Verwerken van afvalstoffen Mechanischbiologische scheidingsinstallatie (MBS) Activiteiten in het kader van de nazorg van de stortplaats Herprofi lering van de stortplaats Maaien van werfwegen op en rond de stortplaats Onderhoud groenscherm Stortgasonttrekking en valorisatie Hinderbestrijding Percolaatzuivering Stortgasonttrekking en valorisatie Grondwatermonitoring Verwerken van recycleerbare afvalstoffen in eigen regie Verwerking van groenafval Aanvoer De productie van compost VLACOkwaliteitslabel De tunnelcompostering Controles en rapportering Verwerking van inerte materialen Verwerken van sloophout Verwerken van recycleerbare afvalstoffen door derden Overzicht verwerkers Sortering, overslag en transport van afvalstoffen Sortering en overslag Containervervoerdienst Transport in eigen regie Transport door derden Inzamelen van afvalstoffen Inzamelingen in eigen regie Restafval in zakken (particulieren) en in vierwielige containers (instellingen, bedrijven en scholen) Restafval in gepersonaliseerde containers (DIFTAR) Grofvuil Snoeihout Inzamelingen door derden Restafval in zakken Fost Plus fracties KGA Bijkomende taken van de dienst inzamelingen Info en klachtenlijn Opvolging Acties op het terrein Ingezette middelen Personeel Voertuigen Locatie Afvoer restafval Inzamelen van recycleerbare fracties Containerparken Hergebruik en voorkoming van afvalstoffen Communicatie Doelstellingen Middelen Info en klachtenlijn 53 DEEL 6: TABELLEN DEEL 7: JAARREKENING IVAREM activiteitenverslag

4 DEEL 1 Oprichting en doelstellingen 1. Oprichting De Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen, afgekort IVAREM, werd ingevolge de verplichte splitsing van IGEMO (Intercommunale voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving) opgericht op 26 april 2003 voor een termijn van 18 jaar. De oprichtende vennoten zijn de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, SintAmands, SintKatelijneWaver en Willebroek. Het kapitaal (aandelen met een nominale waarde van 14,78 EUR per aandeel) is als volgt geplaatst: Berlaar Bonheiden Bornem Duffel Lier Mechelen Putte Puurs SintAmands SintKatelijneWaver Willebroek TOTAAL aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen 2. Doelstellingen IVAREM is een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging die tot doel heeft: het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend duurzaam en integraal afvalbeleid. De deelnemende gemeenten hebben daartoe het beheer betreffende opdrachten op het vlak van afvalbeleid tot 25 april 2021 overgedragen aan IVAREM. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken die IVAREM in 2008 voor de aangesloten gemeenten heeft uitgevoerd: Berlaar Bonheiden Bornem Inzameling van huisvuil x x x x x x x Inzameling van grofvuil x x x x x x Verwerking van restafval x x x x x x x x x x Inzameling van groenafval x x x x x x Verwerking van groenafval x x x x x x x x Inzameling en verwerking van glas x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van PMD x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van P&K x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van KGA x x x x x x x x Inzameling en verwerking van AEEA x x x x x x x Inzameling en verwerken textielafval x x x x x Exploitatie van het containerpark x x x x x x x x x x Hergebruik x x x x x x x x x x Afvalpreventie x x x x x x x x x x Duffel Lier Mechelen Putte Puurs SintAmands St.Kat.Waver Willebroek 4 IVAREM activiteitenverslag 2008

5 3. Statuten De statuten van IVAREM werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26/04/2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22/05/2003. Volgende statutenwijzigingen werden doorgevoerd: Algemene Vergadering van 05/12/2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29/12/2003. Algemene Vergadering van 03/12/2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/01/2005. Algemene Vergadering van 22/06/2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19/07/2007. Algemene Vergadering van 30/11/2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 05/02/ Maatschappelijke gegevens Naam: Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, afgekort IVAREM. Rechtsvorm: IVAREM is een publiekrechtelijke rechtspersoon die, overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging heeft aangenomen. IVAREM is opgenomen in het register der intergemeentelijke verenigingen onder het nummer I 2. Maatschappelijke zetel en kantoren: Exploitatiezetels: Schoutetstraat Mechelen Afvalverwerkingscentrum Mechelsesteenweg Lier Containerparken Berlaar Hellegatstraat Berlaar Bonheiden Gestelhofl ei Bonheiden Bornem Puursesteenweg Bornem Duffel Hoogstraat Duffel Lier Mechelsesteenweg Lier Mechelen 1 Hanswijk De Bercht Mechelen Mechelen 2 Blarenberglaan 29a 2800 Mechelen Putte KMOzone Klein Boom 2580 Putte SintAmands KMOzone Hemelrijken 2890 SintAmands SintKatelijneWaver Dreefvelden 2860 SintKatelijneWaver Willebroek Boomsesteenweg Willebroek Inzameldienst Smisstraat Mechelen IVAREM activiteitenverslag

6 DEEL 2 Missie en visie 1. Missie Het is de missie van IVAREM om de toevertrouwde taken en opdrachten effi ciënt en deskundig uit te voeren tot tevredenheid van onze klanten en om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzaam lokaal beleid op het vlak van integraal afvalbeheer met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten. 2. Visie 2.1. Algemene visie IVAREM heeft als doel een vooruitstrevend en integraal duurzaam afvalbeleid tot stand te brengen in de aangesloten gemeenten. Daartoe voert IVAREM operationele taken uit op het vlak van de inzameling, het transport en de behandeling (overslag, sorteren, recyclage, voorbehandeling, eindverwerking) van afvalstoffen. Naast het operationele luik ondersteunt IVAREM de gemeenten op het vlak van het fl ankerend beleid dat de gemeenten voeren om hun inwoners aan te zetten tot duurzaam afvalbeheer. IVAREM initieert en coördineert hiertoe juridische (politiereglementen), fi nanciële (retributiereglement, DIFTAR) en sociale (sensibilisatie,educatie en informatie) instrumenten. IVAREM streeft naar kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs Duurzaam afvalbeheer IVAREM wil een duurzaam afvalbeleid tot stand brengen in de aangesloten gemeenten. Dit betekent dat IVAREM in eerste instantie aandacht besteedt aan het voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen. IVAREM ondersteunt de gemeenten in hun afvalpreventiebeleid. Het thuis composteren en de scholenwerking (educatie) zijn hierbij van essentieel belang. Door gerichte acties en door communicatie worden de inwoners van de aangesloten gemeenten gesensibiliseerd en aangezet tot een afvalarm aankoopbeleid. Afvalstoffen die niet kunnen voorkomen of hergebruikt worden, dienen maximaal te worden gerecycleerd. IVAREM zorgt ervoor dat de recycleerbare afvalstoffen selectief worden ingezameld: op de containerparken, op standplaatsen (glasbakken, KGAwijkinzameling) of huis aan huis. IVAREM informeert en sensibiliseert de bevolking m.b.t. de scheidingsregels. Uit wat als restafval wordt ingezameld dient zo veel mogelijk materiaal en energie te worden gerecupereerd. IVAREM heeft daarom beslist om samen met IOK Afvalbeheer in Geel een mechanischbiologische scheidingsinstallatie te bouwen waarin het restafval biologisch wordt gedroogd en mechanisch gescheiden in secundaire grondstoffen (inerten en metalen) en secundaire brandstoffen (Solid Recovered Fuel (SRF)). De nietrecupereerbare afvalstoffen worden verbrand (met energierecuperatie) of gestort. Het ondersteunend beleid dat IVAREM voert, spoort de burgers aan om in hun afvalgedrag de hiërarchie van de Ladder van Lansink te respecteren. De burger wordt door middel van reglementen, retributies en communicatie aangezet tot het maximaal voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen. Afvalstoffen die niet kunnen hergebruikt of voorkomen worden, dienen maximaal selectief aangeboden te worden voor recyclage zodat er uiteindelijk zo weinig mogelijk restafval overblijft. Het vooruitstrevend karakter van dit duurzaam afvalbeheer uit zich in de voortrekkersrol die IVAREM vervult. Voorbeelden in het verleden hiervan zijn: de stortgasvalorisatie die in dienst genomen werd in 1994 (primeur voor Vlaanderen). de selectieve inzameling van verpakkingsafval vanaf 1995 (bij de eerste intercommunales). het intergemeentelijk afvalpreventieproject dat werd opgestart in 1997 (primeur voor Vlaanderen). de beluchte groencomposteringsinstallatie die in dienst werd genomen in 1997 (primeur voor Vlaanderen). de keuze voor alternatieve verwerkingstechnieken in 1999 (1 ste installatie in Vlaanderen). 6 IVAREM activiteitenverslag 2008

7 standpunt t.o.v. de nieuwe erkenning van Fost Plus in de principiële keuze voor gewichtsdiftar in transport van huishoudelijk afval over het spoor in 2003 (primeur voor Vlaanderen). IVAREM onderzoekt en ontwikkelt nieuwe initiatieven die bijdragen tot een verdere verduurzaming van het afvalbeheer. De integrale aanpak heeft zowel betrekking op de totale afvalbeheerketen als op de instrumentenmix die wordt aangewend. IVAREM wil actief zijn in de hele afvalbeheerketen, van bij de burger thuis tot bij de defi nitieve verwerking, zodat alle stappen van de keten maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook dienen de operationele activiteiten en het ondersteunend beleid met zijn juridische, fi nanciële en sociale instrumenten optimaal te worden geïntegreerd Zelf doen of uitbesteden In de statuten van IVAREM is het principe opgenomen dat de operationele taken gedeeltelijk worden uitbesteed en gedeeltelijk in eigen regie worden uitgevoerd. Hierdoor behouden de eigen diensten, die in eerste instantie een kwaliteitsvolle dienstverlening tot doel hebben, voldoende aandacht voor de kostenbeheersing. Anderzijds wordt aan de privéophalers, die in eerste instantie een maximaal rendement tot doel hebben, aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de dienstverlening. Afhankelijk van de respectievelijke prijs/kwaliteitsverhoudingen (in eigen regie en uitbesteed) worden meer of minder diensten in eigen regie uitgevoerd of uitbesteed. Voor de dienstregeling op het vlak van afvalpreventie doet IVAREM een beroep op de intergemeentelijke vereniging IGEMO die de gemeenten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten met het Vlaams Gewest ondersteunt op het vlak van duurzaam beleid in het algemeen. IVAREM activiteitenverslag

8 DEEL 3 Bestuur en organisatie 1. Algemene Vergadering Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet dat minstens twee maal per jaar een Algemene Vergadering wordt samengeroepen. Vóór 1 juli voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar en in het laatste trimester voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar. Bijkomend kunnen nog Buitengewone Algemene Vergaderingen worden samengeroepen. Per vergadering dienen de gemeenten hun vertegenwoordigers aan te duiden en te mandateren. Het maximum aantal vertegenwoordigers is statutair vastgelegd in functie van het inwonersaantal en het aandeel in het kapitaal. Gemeenten Maximaal aantal vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering Berlaar 2 Bonheiden 2 Bornem 2 Duffel 2 Lier 3 Mechelen 4 Putte 2 Puurs 2 SintAmands 2 SintKatelijneWaver 2 Willebroek 2 8 IVAREM activiteitenverslag 2008

9 2. De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de intergemeentelijke verenigingen. Op 31 december 2008 telde de Raad van Bestuur 17 leden en was als volgt samengesteld: Stemgerechtigde leden (Art. 46 DIS) Bestuurder Mandaat gemeente Gemeente Mandaat IVAREM Dhr. Johan Timmermans Raadslid Mechelen Voorzitter Dhr. Jef De Clercq Deskundige Bornem Ondervoorzitter Dhr. Geert Bervoets Raadslid Mechelen Bestuurder Mevr. Chris Bosmans Schepen Putte Bestuurder Dhr. Rik Cruyplants Raadslid SintKatelijneWaver Bestuurder Mevr. Marina De Bie Schepen Mechelen Bestuurder Dhr. Jef De Kinder Schepen SintAmands Bestuurder Dhr. Guido Kerremans Schepen Willebroek Bestuurder Dhr. Steven Morrens Schepen Bonheiden Bestuurder Dhr. Ronny Tourné Raadslid Puurs Bestuurder Dhr. Peter Van de Velde Raadslid Lier Bestuurder Dhr. Gert Van Eester Raadslid Lier Bestuurder Mevr. Ingeborg Van Hoof Schepen Berlaar Bestuurder Dhr. Paul Wuyts Schepen Duffel Bestuurder Leden met raadgevende stem op voordracht van de gemeenten (Art. 52 DIS) Bestuurder Mandaat Gemeente Mandaat IVAREM Dhr. Koen Kerremans Raadslid Berlaar Bestuurder Mevr. Magda Van Loon Raadslid Mechelen Bestuurder Dhr. Guido De Clerck Raadslid Duffel Bestuurder Volgende personen wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: Deskundige (Art. 47 DIS) Dhr. Jos Hellemans, voorzitter IGEMO. Secretaris Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO. Algemeen directeur IVAREM Dhr. Jos Boeckx. Door de aanwezigheid van de voorzitter en directeur van IGEMO wordt de synergie tussen de beide intergemeentelijke verenigingen bewaakt. IVAREM activiteitenverslag

10 3. Directiecomité Het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke vereniging is een bevoegdheid van het directiecomité. Op 31 december 2008 telde het directiecomité 5 leden en was als volgt samengesteld: Bestuurder Dhr. Johan Timmermans Dhr. Jef De Clercq Dhr. Jef De Kinder Dhr. Guido Kerremans Mevr. Ingeborg Van Hoof Mandaat IVAREM Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Volgende personen wonen de vergaderingen van het directiecomité bij: Deskundige (Art. 47 DIS) Dhr. Jos Hellemans, voorzitter IGEMO. Secretaris Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO. Algemeen directeur IVAREM Dhr. Jos Boeckx. 10 IVAREM activiteitenverslag 2008

11 4. Directie en personeel Op 31 december 2008 had IVAREM 107 personeelsleden in eigen dienstverband. Deze personeelsleden werden tewerkgesteld met contracten van onbepaalde duur. Het personeel is als volgt onderverdeeld: Directie Jos Boeckx Algemeen directeur Ondersteunende diensten en stafdiensten Directiesecretariaat en secretariaat Luc Poot Vera Noppe Martine Waterschoot Anja Peeters Nicole Reuse Myriam Piron Directiesecretaris Administratief medewerker directiesecretariaat Diensthoofd secretariaat Administratief medewerker secretariaat Administratief medewerker secretariaat Administratief medewerker secretariaat Boekhouding en personeelsdienst Anja Van Wunsel Christel Pelgrims Cindy Diels Sofi e Verlinden Annelies Luytens Darifa El Azzouzi Kris Windelinckx Diensthoofd boekhouding / personeelsadministratie Boekhouder Boekhouder Boekhouder Administratief medewerker personeelsdienst en boekhouding Administratief medewerker personeelsdienst Administratief medewerker personeelsdienst Stafdiensten Peter Borstlap Marijke Herinckx Koen Van Houtven Jo Meskens Kathleen Van Loo Dirk De Meutter Wolfgang Ostes Stafmedewerker afval Milieucoördinator Stafmedewerker optimalisatie interne bedrijfsprocessen Stafmedewerker Stafmedewerker technieken Technischadministratief medewerker Stafmedewerker ICT Medewerker ICT Poetsdienst Abla Koumane Poetsvrouw Operationele diensten Afvalverwerkingscentrum Michel De Preter Sabrina Op de Beeck Willy Beirinckx David Peeters Annick De Keyser Anita Van Looy Ludo Bouwens Kris Smits Eddy Dierickx Achiel Fierens Bart Hoefkens Diensthoofd afvalverwerkingscentrum Administratief verantwoordelijke Technisch verantwoordelijke restafval Technisch verantwoordelijke recyclage Administratief medewerker weegbrug en containerdispatching Administratief medewerker weegbrug en containerdispatching Onderhoudsmecanicien Onderhoudsmecanicien en elektricien Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist IVAREM activiteitenverslag

12 Rudy Miels Willy Suetens Ivo Van den Bosch Daniël Verreth Gert Vets Kristof Henderieckx Operator/machinist klusjesdienst Operator/machinist onderhoud groenzone Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist (vanaf tijdelijk contract) De containervervoerdienst maakt eveneens deel uit van het afvalverwerkingscentrum Erik Gijsemans Marc Ingels François Lelièvre André Van Camp Benny Van Herck Raf Vandermeulen Dany Van Rijmenant Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur (vanaf tijdelijk contract) Dienst inzamelingen Vic Beyens Jos De Buyser Johan Lambregts Kris Verlinden Barbara Doms Kim Van Campenhout Kelly Van Tulden Benita De Smet Gino Bertels Daniël Bueds Gilbert Deckx Edmond Decoux Louis Geyskens Tony Houtmeyers Daniël Janssens Pieter Mariën Phillip Mertens Danny Op De Beeck Jan Osier Daniël Simons François Van der Heyden Patrick Van Tendeloo Wilfried Vercammen Gunther Vermeêren Danny Vertommen Guido Vleminckx Patrick Belmans Dirk Van Grootven Diensthoofd Inzamelingen Ploegbaas Inzamelingen Ploegbaas Inzamelingen Administratief verantwoordelijke Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen (uitzendkracht) Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Lader Lader Containerparken Regio Lier Containerpark Berlaar Arthur Vervoort Peter Verplaetse Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Lier Johan Ceulemans Marc Van Looy Karin Ceulemans Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter Containerparkopzichter 12 IVAREM activiteitenverslag 2008

13 Containerpark Putte Patrick Lemmens Containerparkopzichter Stéphane Smans Containerparkopzichter (Tot ) Containerpark SintKatelijneWaver Carl Baudet Raf Wynants Containerparkopzichter Containerparkopzichter Regio Mechelen Containerpark Bonheiden Dany Hombrouckx Willy Verelst Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Duffel Michel Janssens Guido Serneels Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Mechelen 1 Eric Van Den Bosch Bob De Bast (*) Paul Versteven (*) Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark Mechelen 2 Sam Gijbels George Ilia Karl Van Loock Ludo Doms Johan Gijbels Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Regio Willebroek Containerpark Bornem Hugo Croket JeanPierre Backeljau (*) Heidi Vanheuckelom (*) Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark SintAmands Yves Duthoo (*) Hilde De Wolf Raymond Pauwels Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark Willebroek Jos Caluwaert Marc Gilliaert Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter (*) De plaats van tewerkstelling in de winter verschilt van deze in de zomerperiode. IVAREM activiteitenverslag

14 Containerparkopzichters voor het zomerseizoen (met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur) Tijdens de lente en de zomer worden de containerparken het drukst bezocht. In 2008 werden 7 containerparkopzichters bijkomend ingezet tijdens de zomerperiode (maartseptember): Anja Decoster (VT) Etienne Van Aken (VT) Gerda Vervoort (DT) Kurt Bruynseels (VT) Leo Key (VT) Patrick Verschooten (VT) Tom Moons (VT) Vliegende ploeg Om afwezigheden (verlof, ziekte, loopbaanonderbreking, ) op te vangen, werden 4 halftijdse containerparkopzichters aangeworven: Anja Decoster Christine Vanhoutven Jean Marien Werner Van De Weghe Deze containerparkopzichters zijn gestart op 22 september 2008 en worden opgesteld waar nodig, binnen het werkingsgebied van IVAREM. Extra ondersteuning met het oog op de invoering van DIFTAR op de containerparken Patrick Mahieu Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk 14 IVAREM activiteitenverslag 2008

15 5. Participaties en vertegenwoordigingen IVAREM participeert in de volgende organisaties: Intergemeentelijke vereniging IGEMO Kapitaalaandeel: aandelen aan 10 EUR/aandeel IVAREM wordt vertegenwoordigd in de bestuursorganen door Jef De Clercq, ondervoorzitter. Opdrachthoudende vereniging Hooge Maey Kapitaalaandeel: Saandelen Raandelen aan 24,7894 EUR/aandeel Jos Boeckx, algemeen directeur, is aangeduid als deskundige. Jobpunt Vlaanderen Kapitaalaandeel: 24 aandelen aan 24,7894 EUR/aandeel IVAREM is niet vertegenwoordigd in de bestuursorganen. IVAREM is vertegenwoordigd in de volgende overlegfora en organisaties: VLACO IVAREM is vertegenwoordigd op de Raad van Bestuur door Jos Boeckx, algemeen directeur. INTERAFVAL IVAREM is vertegenwoordigd op de Plenaire Vergadering door Johan Timmermans, voorzitter en Jos Boeckx, algemeen directeur. Sinds 24 januari 2008 maakt Jos Boeckx ook deel uit van het Bureau van Interafval. Polder van Lier Als ingelande van de Polder van Lier laat IVAREM zich op de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden vertegenwoordigen door Michel De Preter, diensthoofd van het afvalverwerkingscentrum en sinds 14 juni 2007 ook dijkgraaf. Overlegstructuur ABB In de overlegstructuur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor de intergemeentelijke verenigingen voor afvalbeheer is IVAREM vertegenwoordigd door Jos Boeckx, algemeen directeur. IVAREM activiteitenverslag

16 DEEL 4 Historiek 1. Verwerking van afvalstoffen 1.1. Verwerking van restafval in eigen regie De verwerking van restafval is een gemeentelijke opdracht. Eén van de belangrijkste opdrachten van IVAREM is om deze verwerking op termijn aan economisch en ecologisch verantwoorde voorwaarden te verzekeren Verkleiningsinstallatie en stortplaats Het concept Op 23/03/1979 nam de Raad van Bestuur de principiële beslissing om in Lier een afvalverwerkingscentrum te bouwen. Het concept voorzag een verkleiningsinstallatie, een composteerinstallatie voor de organische fractie en een stortplaats voor het nietcomposteerbare gedeelte van het restafval. In de loop van de verdere uitwerking van het project werd het composteergedeelte geschrapt wegens onvoldoende afzetmogelijkheden zodat enkel nog de verkleiningsinstallatie en de stortplaats gerealiseerd werden. De verkleiningsinstallatie bestond uit een weegbrug, een losplatform en een bunkergebouw met een kleine (850 m 3 ) en een grote (1.800 m 3 ) stortbunker voor de tijdelijke opslag van aangevoerde afvalstoffen. De afvalstoffen werden gebroken in 2 snel draaiende hamerbrekers. De verkleinde afvalstoffen werden door middel van transportbanden afgevoerd naar de stortplaats. De stortplaats is aangelegd in een oude kleiput. Zij had oorspronkelijk een capaciteit van ± m 3 maar werd, door bijkomende kleiuitgravingen, uitgebreid tot ± m 3. De verkleinde afvalstoffen werden oorspronkelijk met behulp van tractoren en zijkippers naar de stortput gevoerd. Na enkele maanden exploitatie werd overgeschakeld naar een andere storttechniek: storten in lagen van 3 meter, verdichting van het afval met een compactor en dagelijkse afdek met 20 cm bodemmaterialen. Later werd een knikdumper met container ingezet voor het transport op de stortplaats. Een rupskraan werd gebruikt voor de kleiafgravingen en de dagelijkse afdek. Een knikdumper werd gebruikt voor het transport van de afdekmaterialen en de uitgegraven klei. De uitgegraven klei werd gebruikt voor de tussenafdek en de eindafdek. 16 IVAREM activiteitenverslag 2008

17 De aanvoer Op 25/04/1989 werd het eerste afval aangevoerd naar de verkleiningsinstallatie. De stortput bleef bijna 15 jaar in exploitatie en werd als volgt opgevuld: Jaar Aanvoer vennoten Aanvoer nietvennoten Totaal TOTAAL Hinderbestrijding Een constant aandachtspunt bij de exploitatie van de stortplaats was de bestrijding van hinder voor mens en milieu. Het betreft emissies van stortgas dat een broeikasgas is en dat geurhinder veroorzaakt, en van percolaatwater dat in de stortplaats ontstaat. Ook de hinder ten gevolge van waaivuil, meeuwen en ongedierte diende te worden bestreden. Teneinde de stortgasemissies tegen te gaan werd een stortgasonttrekkingsinstallatie geplaatst die het stortgas uit het stortlichaam onttrekt en in een fakkel verbrandt. Deze installatie werd op 28/10/1992 offi cieel in gebruik genomen. De geurhinder werd eveneens bestreden door het vernevelen van een geurneutralisator. Op 21/10/1994 werd een stortgasenergiecentrale in gebruik genomen die op basis van warmtekrachtkoppeling elektriciteit produceert en warmte voor serreverwarming. Het percolaatwater van de stortplaats werd oorspronkelijk gezuiverd in de voorziene beluchte lagunes. Toen bleek dat deze methode niet toeliet te voldoen aan de gestelde lozingsnormen, werd bijkomend onderzoek verricht en een nieuwe prijsaanvraag uitgeschreven, wat resulteerde in een insitu zuivering door derden. Aangezien niet steeds aan de lozingsnormen kon worden voldaan, werd uiteindelijk overgeschakeld naar een exsitu zuivering. Het waaivuil afkomstig van de stortplaats werd bestreden door het zo snel mogelijk afdekken van de gestorte afvalstoffen en door het plaatsen van aarden dammen en opvangnetten. Bij krachtige wind werd het storten van verkleinde afvalstoffen stopgezet. Wanneer de stortplaats in de omgeving toch waaivuil veroorzaakte, werd dit handmatig door het personeel verwijderd. Om de overlast van meeuwen en kraaien tegen te gaan werd samengewerkt met een valkenier. Om de ratten rond de stortplaats te verdelgen werd een gespecialiseerde fi rma voor ongediertebestrijding ingeschakeld. Ook de directe omwonenden konden een beroep doen op deze fi rma. IVAREM activiteitenverslag

18 Stortgasonttrekking en valorisatie De in oktober 1992 geplaatste onttrekkingsinstallatie heeft een maximale capaciteit van 1000 m³ stortgas per uur. Gelet op de stijging van de stortgasproductie werden in december 2001 en februari 2003 bijkomende mobiele onttrekkingsinstallaties geplaatst elk met een capaciteit van 300 m³ stortgas per uur. In 2005 werd de stortgasonttrekking vernieuwd. De onttrekkingscapaciteit bedraagt 3000 m 3 stortgas per uur. Ook de stortgasvalorisatie werd uitgebreid met 2 motoren van elk 1,1 MW. Onttrokken hoeveelheid stortgas Onderstaande tabel geeft een raming van de onttrokken hoeveelheden stortgas sinds motoren (m³/u) Gasketel (m³/u) Vaste fakkel (m³/u) Mobiele fakkel 1 (m³/uur) Mobiele fakkel 2 (m³/u) Totaal (m³/u) Totaal (m³/jaar) Het onttrokken stortgas bevat ongeveer 55 % methaangas en wordt maximaal gevaloriseerd. Dit gebeurt zonder steunbrandstof door middel van drie stortgasmotoren die een generator aandrijven (2 x kwe + 1 x 660 kwe). De geproduceerde elektrische stroom wordt na transformatie (15.000V) op het openbare net geplaatst. De warmte van de motoren wordt gerecupereerd voor de verwarming van de nabijgelegen serres van het tuinbouwbedrijf Mortelmans. Voor de uit stortgas geproduceerde elektrische energie worden vanaf maart 2003 groenestroomcertifi caten afgeleverd. 18 IVAREM activiteitenverslag 2008

19 Productie elektriciteit en warmte Eindafdek en nazorg Jaar Elektriciteit (MWh) Warmte (MWh) * * Gemeten met een kwhmeter Na het beëindigen van de exploitatie van de stortplaats werd de eindafdek aangebracht en werd gestart met de periode van de nazorg. De wettelijke voorziene eindafdek werd aangebracht bestaande uit volgende lagen: 10 cm beschermzand, 2,5 mm PEfolie; 10 cm beschermzand, geotextiel, 30 cm draineerlaag, geotextiel; 70 cm bewortelingslaag Deze bewortelingslaag werd ingeplant en ingezaaid met gras. In de nazorg dient vooral aandacht te worden besteed aan het stortgas, het percolaat en de peilputten. Ook worden de zettingen van de stortplaats opgevolgd. Er moet immers vermeden worden dat door verzakkingen water op de stortplaats blijft staan. Bij het aanbrengen van de eindafdeklaag werd de stortgasonttrekkingsinstallatie opnieuw aangelegd en uitgebreid tot een onttrekkingscapaciteit van m³/uur zodat voldoende redundantie aanwezig is om de onttrekking van stortgas maximaal te garanderen. De totale beschikbare stortgasvalorisatiecapaciteit bedraagt ± 2,8 MWe. Het percolaatwater dat wordt opgepompt, wordt verzameld in een bufferbekken en periodiek afgevoerd voor zuivering naar een gespecialiseerde fi rma. De peilputten voor het grondwater rond de stortplaats worden regelmatig gecontroleerd. IVAREM activiteitenverslag

20 1.2. Verwerking van restafval in samenwerkingsverbanden Hooge Maey De IVAREMgemeenten wensten, met het oog op de sluiting van de stortplaats van Lier in 2003, over een verzekerde terugvalpositie te beschikken voor de verwerking van hun restafval. Daarom is IVAREM als stichtend vennoot toegetreden tot de intergemeentelijke vereniging Hooge Maey die tot doel heeft haar stortplaats te saneren en verder te exploiteren. De stortplaats Hooge Maey beschikt nog over een capaciteit voor tientallen jaren. Twee van de aangesloten gemeenten, Bornem en Duffel, zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. IVAREM stelt een deskundige ter beschikking Alternatieve technieken: mechanischbiologische scheidingsinstallatie Gelet op de voorziene stortverboden en het ontbreken van een sociaal draagvlak voor afvalverbranding, gaven de IVAREMgemeenten de opdracht om de toepassing van alternatieve technieken voor de verwerking van hun restafval te onderzoeken. Deze onderzoeken werden op 2 sporen uitgevoerd: binnen het samenwerkingsverband AVERPA en in samenwerking met de intercommunale IOK. Verschillende technieken werden met elkaar vergeleken en uiteindelijk werd gekozen voor de techniek biologisch drogen en mechanisch scheiden, dit niet enkel om de economische en ecologische voordelen maar ook omwille van de fl exibiliteit en het duurzaamheidspotentieel dat deze techniek vanuit zijn grondstoffen en brandstoffenbenadering biedt. Met IOK werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ter voorbereiding en realisatie van het project. Door deze samenwerking wordt een kritische massa bereikt die toelaat een installatie met een optimale schaalgrootte ( ton per jaar) te bouwen. In de installatie worden de afvalstoffen biologisch gedroogd in composteertunnels zodat zij 30% vocht verliezen. Het gedroogde materiaal wordt vervolgens gescheiden in 3 stromen: inerten, metalen en SRF (Solid Recovered Fuel). Op 7/12/1999 werd een Europese wedstrijdofferte uitgeschreven. Op 17 en 21/11/2000 werd fase 1 van de opdracht het opmaken van de nodige documenten voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning gegund. Voor de afzet van de outputstromen werd een onderhandelingsprocedure opgestart. Nadat de nodige vergunningen en afzetgaranties werden bekomen, werd op 29/11/2002 en 17/12/2002 fase 2 van de opdracht de bouw van de installatie gegund. Fase 3 de exploitatie van de installatie werd niet gegund. Door het faillissement van de fi rma Herhof in maart 2005 dienden IVAREM en IOKAfvalbeheer de installatie onder eigen beheer af te werken. De warme opstart werd aangevat in september De nodige technische optimalisaties werden onderzocht en uitgevoerd. Een nachtploeg werd ingevoerd. Jaar Productie ton ton ton 20 IVAREM activiteitenverslag 2008

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011 Jaarverslag 2011 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Inhoud 3 Voorwoord 4 Algemene informatie 5 6 9 11 16 Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

Toekomststudie ISVAG Samenvatting

Toekomststudie ISVAG Samenvatting Toekomststudie ISVAG Samenvatting Dossiernr. B02/1885.012.R2(3) THV Ecobel Kontichsesteenweg 38 2630 Aartselaar Tel. 03/87.10.900 Fax. 03/87.10.901 juni 2010 De Toekomststudie dient een volledig, onderbouwd

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie