ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2008 IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

2 INHOUD DEEL 1: OPRICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN 4 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen 4 3. Statuten 5 4. Maatschappelijke gegevens 5 DEEL 2: MISSIE EN VISIE 6 1. Missie 6 2. Visie Algemene visie Duurzaam afvalbeheer Zelf doen of uitbesteden 7 DEEL 3: BESTUUR EN ORGANISATIE 8 1. Algemene Vergadering 8 2. De Raad van Bestuur 9 3. Directiecomité Directie en personeel Participaties en vertegenwoordigingen 15 DEEL 4: HISTORIEK Verwerking van afvalstoffen Verwerking van restafval in eigen regie Verkleiningsinstallatie en stortplaats Verwerking van restafval in samenwerkingsverbanden Hooge Maey Alternatieve technieken: mechanischbiologische scheidingsinstallatie Verwerking van restafval door derden Recyclage van afvalstoffen in eigen regie Groenafval Inerte materialen Recyclage van afvalstoffen door derden Sortering, overslag en transport van afvalstoffen Sortering en overslag in eigen regie Transport in eigen regie Transport door derden Inzamelen van afvalstoffen Inzamelen van restafval in eigen regie Inzamelen van restafval door derden Inzamelen van recycleerbare afvalstoffen Inzamelingen aan huis en op standplaatsen door derden Inzamelingen op containerparken in eigen regie Aanleg van de containerparken Werking van de containerparken Hergebruiken en voorkomen van afvalstoffen 28 DEEL 5: ACTIVITEITENVERSLAG IVAREM activiteitenverslag 2008

3 1. Bestuur en organisatie Samenwerking met IGEMO Vergaderingen Personeel Verwerken van afvalstoffen Mechanischbiologische scheidingsinstallatie (MBS) Activiteiten in het kader van de nazorg van de stortplaats Herprofi lering van de stortplaats Maaien van werfwegen op en rond de stortplaats Onderhoud groenscherm Stortgasonttrekking en valorisatie Hinderbestrijding Percolaatzuivering Stortgasonttrekking en valorisatie Grondwatermonitoring Verwerken van recycleerbare afvalstoffen in eigen regie Verwerking van groenafval Aanvoer De productie van compost VLACOkwaliteitslabel De tunnelcompostering Controles en rapportering Verwerking van inerte materialen Verwerken van sloophout Verwerken van recycleerbare afvalstoffen door derden Overzicht verwerkers Sortering, overslag en transport van afvalstoffen Sortering en overslag Containervervoerdienst Transport in eigen regie Transport door derden Inzamelen van afvalstoffen Inzamelingen in eigen regie Restafval in zakken (particulieren) en in vierwielige containers (instellingen, bedrijven en scholen) Restafval in gepersonaliseerde containers (DIFTAR) Grofvuil Snoeihout Inzamelingen door derden Restafval in zakken Fost Plus fracties KGA Bijkomende taken van de dienst inzamelingen Info en klachtenlijn Opvolging Acties op het terrein Ingezette middelen Personeel Voertuigen Locatie Afvoer restafval Inzamelen van recycleerbare fracties Containerparken Hergebruik en voorkoming van afvalstoffen Communicatie Doelstellingen Middelen Info en klachtenlijn 53 DEEL 6: TABELLEN DEEL 7: JAARREKENING IVAREM activiteitenverslag

4 DEEL 1 Oprichting en doelstellingen 1. Oprichting De Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen, afgekort IVAREM, werd ingevolge de verplichte splitsing van IGEMO (Intercommunale voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving) opgericht op 26 april 2003 voor een termijn van 18 jaar. De oprichtende vennoten zijn de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, SintAmands, SintKatelijneWaver en Willebroek. Het kapitaal (aandelen met een nominale waarde van 14,78 EUR per aandeel) is als volgt geplaatst: Berlaar Bonheiden Bornem Duffel Lier Mechelen Putte Puurs SintAmands SintKatelijneWaver Willebroek TOTAAL aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen aandelen 2. Doelstellingen IVAREM is een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging die tot doel heeft: het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend duurzaam en integraal afvalbeleid. De deelnemende gemeenten hebben daartoe het beheer betreffende opdrachten op het vlak van afvalbeleid tot 25 april 2021 overgedragen aan IVAREM. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken die IVAREM in 2008 voor de aangesloten gemeenten heeft uitgevoerd: Berlaar Bonheiden Bornem Inzameling van huisvuil x x x x x x x Inzameling van grofvuil x x x x x x Verwerking van restafval x x x x x x x x x x Inzameling van groenafval x x x x x x Verwerking van groenafval x x x x x x x x Inzameling en verwerking van glas x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van PMD x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van P&K x x x x x x x x x x x Inzameling en verwerking van KGA x x x x x x x x Inzameling en verwerking van AEEA x x x x x x x Inzameling en verwerken textielafval x x x x x Exploitatie van het containerpark x x x x x x x x x x Hergebruik x x x x x x x x x x Afvalpreventie x x x x x x x x x x Duffel Lier Mechelen Putte Puurs SintAmands St.Kat.Waver Willebroek 4 IVAREM activiteitenverslag 2008

5 3. Statuten De statuten van IVAREM werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26/04/2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22/05/2003. Volgende statutenwijzigingen werden doorgevoerd: Algemene Vergadering van 05/12/2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29/12/2003. Algemene Vergadering van 03/12/2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07/01/2005. Algemene Vergadering van 22/06/2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19/07/2007. Algemene Vergadering van 30/11/2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 05/02/ Maatschappelijke gegevens Naam: Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, afgekort IVAREM. Rechtsvorm: IVAREM is een publiekrechtelijke rechtspersoon die, overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging heeft aangenomen. IVAREM is opgenomen in het register der intergemeentelijke verenigingen onder het nummer I 2. Maatschappelijke zetel en kantoren: Exploitatiezetels: Schoutetstraat Mechelen Afvalverwerkingscentrum Mechelsesteenweg Lier Containerparken Berlaar Hellegatstraat Berlaar Bonheiden Gestelhofl ei Bonheiden Bornem Puursesteenweg Bornem Duffel Hoogstraat Duffel Lier Mechelsesteenweg Lier Mechelen 1 Hanswijk De Bercht Mechelen Mechelen 2 Blarenberglaan 29a 2800 Mechelen Putte KMOzone Klein Boom 2580 Putte SintAmands KMOzone Hemelrijken 2890 SintAmands SintKatelijneWaver Dreefvelden 2860 SintKatelijneWaver Willebroek Boomsesteenweg Willebroek Inzameldienst Smisstraat Mechelen IVAREM activiteitenverslag

6 DEEL 2 Missie en visie 1. Missie Het is de missie van IVAREM om de toevertrouwde taken en opdrachten effi ciënt en deskundig uit te voeren tot tevredenheid van onze klanten en om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzaam lokaal beleid op het vlak van integraal afvalbeheer met aandacht voor sociale, ecologische en economische aspecten. 2. Visie 2.1. Algemene visie IVAREM heeft als doel een vooruitstrevend en integraal duurzaam afvalbeleid tot stand te brengen in de aangesloten gemeenten. Daartoe voert IVAREM operationele taken uit op het vlak van de inzameling, het transport en de behandeling (overslag, sorteren, recyclage, voorbehandeling, eindverwerking) van afvalstoffen. Naast het operationele luik ondersteunt IVAREM de gemeenten op het vlak van het fl ankerend beleid dat de gemeenten voeren om hun inwoners aan te zetten tot duurzaam afvalbeheer. IVAREM initieert en coördineert hiertoe juridische (politiereglementen), fi nanciële (retributiereglement, DIFTAR) en sociale (sensibilisatie,educatie en informatie) instrumenten. IVAREM streeft naar kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs Duurzaam afvalbeheer IVAREM wil een duurzaam afvalbeleid tot stand brengen in de aangesloten gemeenten. Dit betekent dat IVAREM in eerste instantie aandacht besteedt aan het voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen. IVAREM ondersteunt de gemeenten in hun afvalpreventiebeleid. Het thuis composteren en de scholenwerking (educatie) zijn hierbij van essentieel belang. Door gerichte acties en door communicatie worden de inwoners van de aangesloten gemeenten gesensibiliseerd en aangezet tot een afvalarm aankoopbeleid. Afvalstoffen die niet kunnen voorkomen of hergebruikt worden, dienen maximaal te worden gerecycleerd. IVAREM zorgt ervoor dat de recycleerbare afvalstoffen selectief worden ingezameld: op de containerparken, op standplaatsen (glasbakken, KGAwijkinzameling) of huis aan huis. IVAREM informeert en sensibiliseert de bevolking m.b.t. de scheidingsregels. Uit wat als restafval wordt ingezameld dient zo veel mogelijk materiaal en energie te worden gerecupereerd. IVAREM heeft daarom beslist om samen met IOK Afvalbeheer in Geel een mechanischbiologische scheidingsinstallatie te bouwen waarin het restafval biologisch wordt gedroogd en mechanisch gescheiden in secundaire grondstoffen (inerten en metalen) en secundaire brandstoffen (Solid Recovered Fuel (SRF)). De nietrecupereerbare afvalstoffen worden verbrand (met energierecuperatie) of gestort. Het ondersteunend beleid dat IVAREM voert, spoort de burgers aan om in hun afvalgedrag de hiërarchie van de Ladder van Lansink te respecteren. De burger wordt door middel van reglementen, retributies en communicatie aangezet tot het maximaal voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen. Afvalstoffen die niet kunnen hergebruikt of voorkomen worden, dienen maximaal selectief aangeboden te worden voor recyclage zodat er uiteindelijk zo weinig mogelijk restafval overblijft. Het vooruitstrevend karakter van dit duurzaam afvalbeheer uit zich in de voortrekkersrol die IVAREM vervult. Voorbeelden in het verleden hiervan zijn: de stortgasvalorisatie die in dienst genomen werd in 1994 (primeur voor Vlaanderen). de selectieve inzameling van verpakkingsafval vanaf 1995 (bij de eerste intercommunales). het intergemeentelijk afvalpreventieproject dat werd opgestart in 1997 (primeur voor Vlaanderen). de beluchte groencomposteringsinstallatie die in dienst werd genomen in 1997 (primeur voor Vlaanderen). de keuze voor alternatieve verwerkingstechnieken in 1999 (1 ste installatie in Vlaanderen). 6 IVAREM activiteitenverslag 2008

7 standpunt t.o.v. de nieuwe erkenning van Fost Plus in de principiële keuze voor gewichtsdiftar in transport van huishoudelijk afval over het spoor in 2003 (primeur voor Vlaanderen). IVAREM onderzoekt en ontwikkelt nieuwe initiatieven die bijdragen tot een verdere verduurzaming van het afvalbeheer. De integrale aanpak heeft zowel betrekking op de totale afvalbeheerketen als op de instrumentenmix die wordt aangewend. IVAREM wil actief zijn in de hele afvalbeheerketen, van bij de burger thuis tot bij de defi nitieve verwerking, zodat alle stappen van de keten maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook dienen de operationele activiteiten en het ondersteunend beleid met zijn juridische, fi nanciële en sociale instrumenten optimaal te worden geïntegreerd Zelf doen of uitbesteden In de statuten van IVAREM is het principe opgenomen dat de operationele taken gedeeltelijk worden uitbesteed en gedeeltelijk in eigen regie worden uitgevoerd. Hierdoor behouden de eigen diensten, die in eerste instantie een kwaliteitsvolle dienstverlening tot doel hebben, voldoende aandacht voor de kostenbeheersing. Anderzijds wordt aan de privéophalers, die in eerste instantie een maximaal rendement tot doel hebben, aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de dienstverlening. Afhankelijk van de respectievelijke prijs/kwaliteitsverhoudingen (in eigen regie en uitbesteed) worden meer of minder diensten in eigen regie uitgevoerd of uitbesteed. Voor de dienstregeling op het vlak van afvalpreventie doet IVAREM een beroep op de intergemeentelijke vereniging IGEMO die de gemeenten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten met het Vlaams Gewest ondersteunt op het vlak van duurzaam beleid in het algemeen. IVAREM activiteitenverslag

8 DEEL 3 Bestuur en organisatie 1. Algemene Vergadering Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet dat minstens twee maal per jaar een Algemene Vergadering wordt samengeroepen. Vóór 1 juli voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar en in het laatste trimester voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar. Bijkomend kunnen nog Buitengewone Algemene Vergaderingen worden samengeroepen. Per vergadering dienen de gemeenten hun vertegenwoordigers aan te duiden en te mandateren. Het maximum aantal vertegenwoordigers is statutair vastgelegd in functie van het inwonersaantal en het aandeel in het kapitaal. Gemeenten Maximaal aantal vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering Berlaar 2 Bonheiden 2 Bornem 2 Duffel 2 Lier 3 Mechelen 4 Putte 2 Puurs 2 SintAmands 2 SintKatelijneWaver 2 Willebroek 2 8 IVAREM activiteitenverslag 2008

9 2. De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de intergemeentelijke verenigingen. Op 31 december 2008 telde de Raad van Bestuur 17 leden en was als volgt samengesteld: Stemgerechtigde leden (Art. 46 DIS) Bestuurder Mandaat gemeente Gemeente Mandaat IVAREM Dhr. Johan Timmermans Raadslid Mechelen Voorzitter Dhr. Jef De Clercq Deskundige Bornem Ondervoorzitter Dhr. Geert Bervoets Raadslid Mechelen Bestuurder Mevr. Chris Bosmans Schepen Putte Bestuurder Dhr. Rik Cruyplants Raadslid SintKatelijneWaver Bestuurder Mevr. Marina De Bie Schepen Mechelen Bestuurder Dhr. Jef De Kinder Schepen SintAmands Bestuurder Dhr. Guido Kerremans Schepen Willebroek Bestuurder Dhr. Steven Morrens Schepen Bonheiden Bestuurder Dhr. Ronny Tourné Raadslid Puurs Bestuurder Dhr. Peter Van de Velde Raadslid Lier Bestuurder Dhr. Gert Van Eester Raadslid Lier Bestuurder Mevr. Ingeborg Van Hoof Schepen Berlaar Bestuurder Dhr. Paul Wuyts Schepen Duffel Bestuurder Leden met raadgevende stem op voordracht van de gemeenten (Art. 52 DIS) Bestuurder Mandaat Gemeente Mandaat IVAREM Dhr. Koen Kerremans Raadslid Berlaar Bestuurder Mevr. Magda Van Loon Raadslid Mechelen Bestuurder Dhr. Guido De Clerck Raadslid Duffel Bestuurder Volgende personen wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij: Deskundige (Art. 47 DIS) Dhr. Jos Hellemans, voorzitter IGEMO. Secretaris Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO. Algemeen directeur IVAREM Dhr. Jos Boeckx. Door de aanwezigheid van de voorzitter en directeur van IGEMO wordt de synergie tussen de beide intergemeentelijke verenigingen bewaakt. IVAREM activiteitenverslag

10 3. Directiecomité Het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke vereniging is een bevoegdheid van het directiecomité. Op 31 december 2008 telde het directiecomité 5 leden en was als volgt samengesteld: Bestuurder Dhr. Johan Timmermans Dhr. Jef De Clercq Dhr. Jef De Kinder Dhr. Guido Kerremans Mevr. Ingeborg Van Hoof Mandaat IVAREM Voorzitter Ondervoorzitter Bestuurder Bestuurder Bestuurder Volgende personen wonen de vergaderingen van het directiecomité bij: Deskundige (Art. 47 DIS) Dhr. Jos Hellemans, voorzitter IGEMO. Secretaris Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO. Algemeen directeur IVAREM Dhr. Jos Boeckx. 10 IVAREM activiteitenverslag 2008

11 4. Directie en personeel Op 31 december 2008 had IVAREM 107 personeelsleden in eigen dienstverband. Deze personeelsleden werden tewerkgesteld met contracten van onbepaalde duur. Het personeel is als volgt onderverdeeld: Directie Jos Boeckx Algemeen directeur Ondersteunende diensten en stafdiensten Directiesecretariaat en secretariaat Luc Poot Vera Noppe Martine Waterschoot Anja Peeters Nicole Reuse Myriam Piron Directiesecretaris Administratief medewerker directiesecretariaat Diensthoofd secretariaat Administratief medewerker secretariaat Administratief medewerker secretariaat Administratief medewerker secretariaat Boekhouding en personeelsdienst Anja Van Wunsel Christel Pelgrims Cindy Diels Sofi e Verlinden Annelies Luytens Darifa El Azzouzi Kris Windelinckx Diensthoofd boekhouding / personeelsadministratie Boekhouder Boekhouder Boekhouder Administratief medewerker personeelsdienst en boekhouding Administratief medewerker personeelsdienst Administratief medewerker personeelsdienst Stafdiensten Peter Borstlap Marijke Herinckx Koen Van Houtven Jo Meskens Kathleen Van Loo Dirk De Meutter Wolfgang Ostes Stafmedewerker afval Milieucoördinator Stafmedewerker optimalisatie interne bedrijfsprocessen Stafmedewerker Stafmedewerker technieken Technischadministratief medewerker Stafmedewerker ICT Medewerker ICT Poetsdienst Abla Koumane Poetsvrouw Operationele diensten Afvalverwerkingscentrum Michel De Preter Sabrina Op de Beeck Willy Beirinckx David Peeters Annick De Keyser Anita Van Looy Ludo Bouwens Kris Smits Eddy Dierickx Achiel Fierens Bart Hoefkens Diensthoofd afvalverwerkingscentrum Administratief verantwoordelijke Technisch verantwoordelijke restafval Technisch verantwoordelijke recyclage Administratief medewerker weegbrug en containerdispatching Administratief medewerker weegbrug en containerdispatching Onderhoudsmecanicien Onderhoudsmecanicien en elektricien Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist IVAREM activiteitenverslag

12 Rudy Miels Willy Suetens Ivo Van den Bosch Daniël Verreth Gert Vets Kristof Henderieckx Operator/machinist klusjesdienst Operator/machinist onderhoud groenzone Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist Operator/machinist (vanaf tijdelijk contract) De containervervoerdienst maakt eveneens deel uit van het afvalverwerkingscentrum Erik Gijsemans Marc Ingels François Lelièvre André Van Camp Benny Van Herck Raf Vandermeulen Dany Van Rijmenant Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur Vrachtwagenchauffeur (vanaf tijdelijk contract) Dienst inzamelingen Vic Beyens Jos De Buyser Johan Lambregts Kris Verlinden Barbara Doms Kim Van Campenhout Kelly Van Tulden Benita De Smet Gino Bertels Daniël Bueds Gilbert Deckx Edmond Decoux Louis Geyskens Tony Houtmeyers Daniël Janssens Pieter Mariën Phillip Mertens Danny Op De Beeck Jan Osier Daniël Simons François Van der Heyden Patrick Van Tendeloo Wilfried Vercammen Gunther Vermeêren Danny Vertommen Guido Vleminckx Patrick Belmans Dirk Van Grootven Diensthoofd Inzamelingen Ploegbaas Inzamelingen Ploegbaas Inzamelingen Administratief verantwoordelijke Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen Administratief medewerker Inzamelingen (uitzendkracht) Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Chauffeurlader Lader Lader Containerparken Regio Lier Containerpark Berlaar Arthur Vervoort Peter Verplaetse Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Lier Johan Ceulemans Marc Van Looy Karin Ceulemans Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter Containerparkopzichter 12 IVAREM activiteitenverslag 2008

13 Containerpark Putte Patrick Lemmens Containerparkopzichter Stéphane Smans Containerparkopzichter (Tot ) Containerpark SintKatelijneWaver Carl Baudet Raf Wynants Containerparkopzichter Containerparkopzichter Regio Mechelen Containerpark Bonheiden Dany Hombrouckx Willy Verelst Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Duffel Michel Janssens Guido Serneels Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerpark Mechelen 1 Eric Van Den Bosch Bob De Bast (*) Paul Versteven (*) Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark Mechelen 2 Sam Gijbels George Ilia Karl Van Loock Ludo Doms Johan Gijbels Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Regio Willebroek Containerpark Bornem Hugo Croket JeanPierre Backeljau (*) Heidi Vanheuckelom (*) Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark SintAmands Yves Duthoo (*) Hilde De Wolf Raymond Pauwels Containerparkopzichter Containerparkopzichter (deeltijds) Containerparkopzichter (deeltijds) Containerpark Willebroek Jos Caluwaert Marc Gilliaert Containerparkopzichter Regioverantwoordelijke Containerparkopzichter (*) De plaats van tewerkstelling in de winter verschilt van deze in de zomerperiode. IVAREM activiteitenverslag

14 Containerparkopzichters voor het zomerseizoen (met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur) Tijdens de lente en de zomer worden de containerparken het drukst bezocht. In 2008 werden 7 containerparkopzichters bijkomend ingezet tijdens de zomerperiode (maartseptember): Anja Decoster (VT) Etienne Van Aken (VT) Gerda Vervoort (DT) Kurt Bruynseels (VT) Leo Key (VT) Patrick Verschooten (VT) Tom Moons (VT) Vliegende ploeg Om afwezigheden (verlof, ziekte, loopbaanonderbreking, ) op te vangen, werden 4 halftijdse containerparkopzichters aangeworven: Anja Decoster Christine Vanhoutven Jean Marien Werner Van De Weghe Deze containerparkopzichters zijn gestart op 22 september 2008 en worden opgesteld waar nodig, binnen het werkingsgebied van IVAREM. Extra ondersteuning met het oog op de invoering van DIFTAR op de containerparken Patrick Mahieu Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk 14 IVAREM activiteitenverslag 2008

15 5. Participaties en vertegenwoordigingen IVAREM participeert in de volgende organisaties: Intergemeentelijke vereniging IGEMO Kapitaalaandeel: aandelen aan 10 EUR/aandeel IVAREM wordt vertegenwoordigd in de bestuursorganen door Jef De Clercq, ondervoorzitter. Opdrachthoudende vereniging Hooge Maey Kapitaalaandeel: Saandelen Raandelen aan 24,7894 EUR/aandeel Jos Boeckx, algemeen directeur, is aangeduid als deskundige. Jobpunt Vlaanderen Kapitaalaandeel: 24 aandelen aan 24,7894 EUR/aandeel IVAREM is niet vertegenwoordigd in de bestuursorganen. IVAREM is vertegenwoordigd in de volgende overlegfora en organisaties: VLACO IVAREM is vertegenwoordigd op de Raad van Bestuur door Jos Boeckx, algemeen directeur. INTERAFVAL IVAREM is vertegenwoordigd op de Plenaire Vergadering door Johan Timmermans, voorzitter en Jos Boeckx, algemeen directeur. Sinds 24 januari 2008 maakt Jos Boeckx ook deel uit van het Bureau van Interafval. Polder van Lier Als ingelande van de Polder van Lier laat IVAREM zich op de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden vertegenwoordigen door Michel De Preter, diensthoofd van het afvalverwerkingscentrum en sinds 14 juni 2007 ook dijkgraaf. Overlegstructuur ABB In de overlegstructuur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor de intergemeentelijke verenigingen voor afvalbeheer is IVAREM vertegenwoordigd door Jos Boeckx, algemeen directeur. IVAREM activiteitenverslag

16 DEEL 4 Historiek 1. Verwerking van afvalstoffen 1.1. Verwerking van restafval in eigen regie De verwerking van restafval is een gemeentelijke opdracht. Eén van de belangrijkste opdrachten van IVAREM is om deze verwerking op termijn aan economisch en ecologisch verantwoorde voorwaarden te verzekeren Verkleiningsinstallatie en stortplaats Het concept Op 23/03/1979 nam de Raad van Bestuur de principiële beslissing om in Lier een afvalverwerkingscentrum te bouwen. Het concept voorzag een verkleiningsinstallatie, een composteerinstallatie voor de organische fractie en een stortplaats voor het nietcomposteerbare gedeelte van het restafval. In de loop van de verdere uitwerking van het project werd het composteergedeelte geschrapt wegens onvoldoende afzetmogelijkheden zodat enkel nog de verkleiningsinstallatie en de stortplaats gerealiseerd werden. De verkleiningsinstallatie bestond uit een weegbrug, een losplatform en een bunkergebouw met een kleine (850 m 3 ) en een grote (1.800 m 3 ) stortbunker voor de tijdelijke opslag van aangevoerde afvalstoffen. De afvalstoffen werden gebroken in 2 snel draaiende hamerbrekers. De verkleinde afvalstoffen werden door middel van transportbanden afgevoerd naar de stortplaats. De stortplaats is aangelegd in een oude kleiput. Zij had oorspronkelijk een capaciteit van ± m 3 maar werd, door bijkomende kleiuitgravingen, uitgebreid tot ± m 3. De verkleinde afvalstoffen werden oorspronkelijk met behulp van tractoren en zijkippers naar de stortput gevoerd. Na enkele maanden exploitatie werd overgeschakeld naar een andere storttechniek: storten in lagen van 3 meter, verdichting van het afval met een compactor en dagelijkse afdek met 20 cm bodemmaterialen. Later werd een knikdumper met container ingezet voor het transport op de stortplaats. Een rupskraan werd gebruikt voor de kleiafgravingen en de dagelijkse afdek. Een knikdumper werd gebruikt voor het transport van de afdekmaterialen en de uitgegraven klei. De uitgegraven klei werd gebruikt voor de tussenafdek en de eindafdek. 16 IVAREM activiteitenverslag 2008

17 De aanvoer Op 25/04/1989 werd het eerste afval aangevoerd naar de verkleiningsinstallatie. De stortput bleef bijna 15 jaar in exploitatie en werd als volgt opgevuld: Jaar Aanvoer vennoten Aanvoer nietvennoten Totaal TOTAAL Hinderbestrijding Een constant aandachtspunt bij de exploitatie van de stortplaats was de bestrijding van hinder voor mens en milieu. Het betreft emissies van stortgas dat een broeikasgas is en dat geurhinder veroorzaakt, en van percolaatwater dat in de stortplaats ontstaat. Ook de hinder ten gevolge van waaivuil, meeuwen en ongedierte diende te worden bestreden. Teneinde de stortgasemissies tegen te gaan werd een stortgasonttrekkingsinstallatie geplaatst die het stortgas uit het stortlichaam onttrekt en in een fakkel verbrandt. Deze installatie werd op 28/10/1992 offi cieel in gebruik genomen. De geurhinder werd eveneens bestreden door het vernevelen van een geurneutralisator. Op 21/10/1994 werd een stortgasenergiecentrale in gebruik genomen die op basis van warmtekrachtkoppeling elektriciteit produceert en warmte voor serreverwarming. Het percolaatwater van de stortplaats werd oorspronkelijk gezuiverd in de voorziene beluchte lagunes. Toen bleek dat deze methode niet toeliet te voldoen aan de gestelde lozingsnormen, werd bijkomend onderzoek verricht en een nieuwe prijsaanvraag uitgeschreven, wat resulteerde in een insitu zuivering door derden. Aangezien niet steeds aan de lozingsnormen kon worden voldaan, werd uiteindelijk overgeschakeld naar een exsitu zuivering. Het waaivuil afkomstig van de stortplaats werd bestreden door het zo snel mogelijk afdekken van de gestorte afvalstoffen en door het plaatsen van aarden dammen en opvangnetten. Bij krachtige wind werd het storten van verkleinde afvalstoffen stopgezet. Wanneer de stortplaats in de omgeving toch waaivuil veroorzaakte, werd dit handmatig door het personeel verwijderd. Om de overlast van meeuwen en kraaien tegen te gaan werd samengewerkt met een valkenier. Om de ratten rond de stortplaats te verdelgen werd een gespecialiseerde fi rma voor ongediertebestrijding ingeschakeld. Ook de directe omwonenden konden een beroep doen op deze fi rma. IVAREM activiteitenverslag

18 Stortgasonttrekking en valorisatie De in oktober 1992 geplaatste onttrekkingsinstallatie heeft een maximale capaciteit van 1000 m³ stortgas per uur. Gelet op de stijging van de stortgasproductie werden in december 2001 en februari 2003 bijkomende mobiele onttrekkingsinstallaties geplaatst elk met een capaciteit van 300 m³ stortgas per uur. In 2005 werd de stortgasonttrekking vernieuwd. De onttrekkingscapaciteit bedraagt 3000 m 3 stortgas per uur. Ook de stortgasvalorisatie werd uitgebreid met 2 motoren van elk 1,1 MW. Onttrokken hoeveelheid stortgas Onderstaande tabel geeft een raming van de onttrokken hoeveelheden stortgas sinds motoren (m³/u) Gasketel (m³/u) Vaste fakkel (m³/u) Mobiele fakkel 1 (m³/uur) Mobiele fakkel 2 (m³/u) Totaal (m³/u) Totaal (m³/jaar) Het onttrokken stortgas bevat ongeveer 55 % methaangas en wordt maximaal gevaloriseerd. Dit gebeurt zonder steunbrandstof door middel van drie stortgasmotoren die een generator aandrijven (2 x kwe + 1 x 660 kwe). De geproduceerde elektrische stroom wordt na transformatie (15.000V) op het openbare net geplaatst. De warmte van de motoren wordt gerecupereerd voor de verwarming van de nabijgelegen serres van het tuinbouwbedrijf Mortelmans. Voor de uit stortgas geproduceerde elektrische energie worden vanaf maart 2003 groenestroomcertifi caten afgeleverd. 18 IVAREM activiteitenverslag 2008

19 Productie elektriciteit en warmte Eindafdek en nazorg Jaar Elektriciteit (MWh) Warmte (MWh) * * Gemeten met een kwhmeter Na het beëindigen van de exploitatie van de stortplaats werd de eindafdek aangebracht en werd gestart met de periode van de nazorg. De wettelijke voorziene eindafdek werd aangebracht bestaande uit volgende lagen: 10 cm beschermzand, 2,5 mm PEfolie; 10 cm beschermzand, geotextiel, 30 cm draineerlaag, geotextiel; 70 cm bewortelingslaag Deze bewortelingslaag werd ingeplant en ingezaaid met gras. In de nazorg dient vooral aandacht te worden besteed aan het stortgas, het percolaat en de peilputten. Ook worden de zettingen van de stortplaats opgevolgd. Er moet immers vermeden worden dat door verzakkingen water op de stortplaats blijft staan. Bij het aanbrengen van de eindafdeklaag werd de stortgasonttrekkingsinstallatie opnieuw aangelegd en uitgebreid tot een onttrekkingscapaciteit van m³/uur zodat voldoende redundantie aanwezig is om de onttrekking van stortgas maximaal te garanderen. De totale beschikbare stortgasvalorisatiecapaciteit bedraagt ± 2,8 MWe. Het percolaatwater dat wordt opgepompt, wordt verzameld in een bufferbekken en periodiek afgevoerd voor zuivering naar een gespecialiseerde fi rma. De peilputten voor het grondwater rond de stortplaats worden regelmatig gecontroleerd. IVAREM activiteitenverslag

20 1.2. Verwerking van restafval in samenwerkingsverbanden Hooge Maey De IVAREMgemeenten wensten, met het oog op de sluiting van de stortplaats van Lier in 2003, over een verzekerde terugvalpositie te beschikken voor de verwerking van hun restafval. Daarom is IVAREM als stichtend vennoot toegetreden tot de intergemeentelijke vereniging Hooge Maey die tot doel heeft haar stortplaats te saneren en verder te exploiteren. De stortplaats Hooge Maey beschikt nog over een capaciteit voor tientallen jaren. Twee van de aangesloten gemeenten, Bornem en Duffel, zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. IVAREM stelt een deskundige ter beschikking Alternatieve technieken: mechanischbiologische scheidingsinstallatie Gelet op de voorziene stortverboden en het ontbreken van een sociaal draagvlak voor afvalverbranding, gaven de IVAREMgemeenten de opdracht om de toepassing van alternatieve technieken voor de verwerking van hun restafval te onderzoeken. Deze onderzoeken werden op 2 sporen uitgevoerd: binnen het samenwerkingsverband AVERPA en in samenwerking met de intercommunale IOK. Verschillende technieken werden met elkaar vergeleken en uiteindelijk werd gekozen voor de techniek biologisch drogen en mechanisch scheiden, dit niet enkel om de economische en ecologische voordelen maar ook omwille van de fl exibiliteit en het duurzaamheidspotentieel dat deze techniek vanuit zijn grondstoffen en brandstoffenbenadering biedt. Met IOK werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ter voorbereiding en realisatie van het project. Door deze samenwerking wordt een kritische massa bereikt die toelaat een installatie met een optimale schaalgrootte ( ton per jaar) te bouwen. In de installatie worden de afvalstoffen biologisch gedroogd in composteertunnels zodat zij 30% vocht verliezen. Het gedroogde materiaal wordt vervolgens gescheiden in 3 stromen: inerten, metalen en SRF (Solid Recovered Fuel). Op 7/12/1999 werd een Europese wedstrijdofferte uitgeschreven. Op 17 en 21/11/2000 werd fase 1 van de opdracht het opmaken van de nodige documenten voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning gegund. Voor de afzet van de outputstromen werd een onderhandelingsprocedure opgestart. Nadat de nodige vergunningen en afzetgaranties werden bekomen, werd op 29/11/2002 en 17/12/2002 fase 2 van de opdracht de bouw van de installatie gegund. Fase 3 de exploitatie van de installatie werd niet gegund. Door het faillissement van de fi rma Herhof in maart 2005 dienden IVAREM en IOKAfvalbeheer de installatie onder eigen beheer af te werken. De warme opstart werd aangevat in september De nodige technische optimalisaties werden onderzocht en uitgevoerd. Een nachtploeg werd ingevoerd. Jaar Productie ton ton ton 20 IVAREM activiteitenverslag 2008

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be ACTIVITEITENVERSLAG 2010 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be INHOUD DEEL 1: OPRICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN 4 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be 2011 ACTIVITEITENVERSLAG IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be Inhoud Over IVAREM 5 1. Oprichting 6 2. Doelstellingen 6 3. Statuten 7 4.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be ACTIVITEITENVERSLAG 2012 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be INHOUD OVER IVAREM 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen 4 3. Statuten 5 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen

IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen 19 500 euro voor goede doelen 491 048 bezoekers op containerpark IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur 1.1. Notulen raad van bestuur

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 08-10-2014 (205) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Activiteitenverslag IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

Activiteitenverslag IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax Activiteitenverslag 2016 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be 2 ACTIVITEITENVERSLAG - IVAREM 2016 Inhoudsopgave 1. Wie zijn we?...4 2. Een

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 04-10-2013 (185 ste ) De notulen van

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax ACTIVITEITENVERSLAG 2013 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be Inhoud OVER IVAREM 1. Oprichting... 5 2. Doelstellingen... 5 3. Statuten...

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 6 december 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13-08-2014 (203) De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 9 augustus 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 januari 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 06052015 (217) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2013 GEMEENTE BORSBEEK Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier, Kristof

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Provincie Antwerpen Gemeente Sint-Amands UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Aanwezig: Peter Van Hoeymissen, burgemeester-voorzitter; Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN

INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN BR02 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1. Adressen en openingsuren... 2 2. Het huishoudelijk reglement... 4 3. DIFTAR: betalende en niet-betalende zone... 6 4. Particulieren...

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 20 december 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 18 augustus 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN 5 2016_GR_00053 Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 juni 2013 (176 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 juni 2013 (176 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 juni 2013 (176 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 08-05-2013 (174 ste ) De notulen van het

Nadere informatie

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119)

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 21 november 2014 (120) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) De

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 07012015 (210) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 04022015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

BOUW VAN EEN OVERSLAGHAL INFOAVOND 9 november Peter Borstlap Milieucoördinator IVAREM

BOUW VAN EEN OVERSLAGHAL INFOAVOND 9 november Peter Borstlap Milieucoördinator IVAREM BOUW VAN EEN OVERSLAGHAL INFOAVOND 9 november 2016 Peter Borstlap Milieucoördinator IVAREM Waarom deze buurtvergadering? Historiek Geplande functies Waarom een overslaghal in Muizen? Ontwerp van de loods

Nadere informatie

Recyclagepark Lier. Wat vind ik waar? Wit & gekleurd glas 1 wit glas 2 gekleurd glas

Recyclagepark Lier. Wat vind ik waar? Wit & gekleurd glas 1 wit glas 2 gekleurd glas Recyclagepark Lier portiershuisje betaalzuil draaikrans kledij kringloop ijzer non ferro fijn tuinafval stronken cassettes piepschuim PVC grote harde roze zakken frituurolie en -vet verf en lijm motorolie

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 januari 2016 (226) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 januari 2016 (226) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 januari 2016 (226) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09122015 (225) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 16 september 2014 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 februari 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 april 2014 (197) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 12-03-2014 (195 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 16 juni 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6. Beraadslaging - notulen Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig zijn.

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 14 juni 2017 (251) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 14 juni 2017 (251) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 14 juni 2017 (251) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 10 mei 2017 (249) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 november 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen 2014 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Inventarisatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse Gewest Bijlage Plan inzake het beheer

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 mei 2016 (233) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 mei 2016 (233) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 mei 2016 (233) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13042016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.

Nadere informatie