OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS 1 BUURTWERK 1 ENERGIE 1 WOONZORGCENTRUM DE MEERS 1 KORTVERBLIJF 1 SERVICEFLATS 1 DIENSTENCENTRUM HET GAVERKE 1 MINDERMOBIELENCENTRALE 1 ZORGCOÖRDINATIE 1 LOKAAL STEUNPUNT THUISZORG 1 DIENST HUISHOUDELIJKE HULP 1 WARME MAALTIJDEN 1 KLUSJES- EN GROENDIENST 1 ALARMAPPARATUUR 1 RESULTATEN OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD Het is duidelijk dat met de vernieuwing van de beleids-en beheerscyclus op 1 januari 2014 een van de grootste hervormingen uit de Vlaamse organieke decreten in werking trad. Meerjarenplan en budget vormen sindsdien het uitgangspunt voor de lokale beleidskeuzes en hun financiële vertaling. Met het OCMW slaagden we er in om de vinger op de knip te houden, zonder afbreuk te doen aan de geplande investeringen of het niet realiseren van vooropgestelde doelstellingen. In het jaarverslag is duidelijk dat er heel wat aandacht geschonken wordt aan het welzijn en het welbevinden van onze vele medewerkers binnen de verschillende diensten. Mensen die graag werken, zijn vaak minder ziek en presteren beter. Dit komt niet alleen de organisatie ten goede maar evenzeer de vele cliënten die op de diensten van het OCMW beroep doen. Jaarverslag

2 2014 was een jaar waarbij de medewerkers heel wat initiatieven ontwikkelden vanuit de verschillende diensten. Hier een opsomming geven zou ons veel te ver leiden maar het staat symbool voor de gedreven manier waarop de medewerkers erin slagen om het OCMW-verhaal levendig en boeiend te maken. Warme communicatie is en blijft het bindmiddel bij uitstek om verder glans en uitstraling te geven aan ons bedrijf dat zich dagdagelijks inzet voor de medemens, die het om één of andere reden, wat moeilijker heeft was ook het jaar van bestuurlijke voorbereiding voor het oprichten van een intergemeentelijke samenwerking tussen de 13 omliggende OCMW s. Dit moet de structuur worden waarbinnen er naar kwalitatieve efficiëntiewinsten worden gezocht die de mensen ten goede komen op heel wat diverse terreinen. Namens de OCMW-raad willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen om samen de vele uitdagingen op te nemen en samen te werken aan een performante dienstverlening. De secretaris Bruno De Backer De voorzitter Joost Kerkhove Jaarverslag

3 WERKING 2014 Jaarverslag

4 Jaarverslag

5 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 2014 was een boeiend jaar waarin samen met een dynamisch team volop aan de vooropgestelde doelstellingen werd gewerkt, rekening houdend met de steeds wijzigende noden van de maatschappij en rekening houdend met de vragen en behoeften van onze cliënten en de organisatie. Eén van de doelstellingen van 2014 was om een evenwicht te bereiken tussen de in- en uitstroom binnen de budgethulpverlening. Deze doelstelling werd geïmplementeerd in de werking van de sociale dienst door het in kaart brengen van het aantal en de reden van de uitstroom, het ontwikkelen van een uitstroommethodiek, het uitwerken van een gefaseerd model voor de afbouw van budgetbeheer, een afsprakennota en een evolutieopvolging van het dossier. Gelijktijdig werd er een opleiding georganiseerd rond de sterktes van de cliënten én om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Waar we in de vorige jaren een onevenwicht hadden (grotere instroom dan uitstroom), zien we in 2014 een evenwicht ontstaan tussen de in- en uitstroom, als gevolg van deze doelstelling. Er werd in 2014 een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de cliënten die in budgetbeheer waren. 92 mensen namen hieraan deel. Topics als bereikbaarheid, onthaal, tijdsinvestering en de effectieve begeleiding werden bevraagd. De tevredenheid is gemiddeld zeer hoog. Wel werd vastgesteld dat de cliënten sterk terugvallen op de begeleiding die het OCMW hen biedt en het moeilijk vinden om zelf het beheer van hun budget terug over te nemen. Voor het voedselbedeelpunt 't Kelderke werd er gezocht naar een nieuwe locatie, deze werd gevonden op de site Transvaal. De verhuis, gepland voor december 2014, werd opgeschoven naar maart In 2014 werd ingetekend op een projectoproep van de POD met het oog op het opstarten van lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede. In juni werd het WOK (Waregems Overlegplatform Kinderarmoede) geboren. Per kwartaal worden alle betrokken partners (stadsdiensten, OCMW, welzijnsorganisaties en schooldirecties, ) uitgenodigd voor een overleg in het kader van afstemming van het bestaande hulpverleningsaanbod, ontwikkelen van preventieve en proactieve acties en het organiseren van multidisciplinair overleg met het oog op het opsporen van generatiearmoede en het terugdringen van het (kinder)armoedecijfer in onze stad. Om een kwalitatieve hulpverlening te blijven aanbieden werd er eveneens geïnvesteerd in het verder vormen en opleiden van de maatschappelijk werkers. Er werd in 2014 in samenwerking met de stad en de politiezone Mira een vorming georganiseerd rond beroepsgeheim. Ethische vraagstukken werden besproken en konden aan de praktijk worden getoetst. In het najaar werd een interne vorming georganiseerd rond duidelijke gesproken en geschreven taal, waar praktische tips werden gegeven rond het taalgebruik bij gesprekken met mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Op het vlak van energie werden er in 2014 belangrijke stappen gezet. Daar waar voorheen de stadsdienst instond voor de uitvoering van de energiescans, werd in 2014 een samenwerking opgezet met de BND Energiesnoeiers Kortrijk om nog meer te kunnen inzetten op energiebesparende maatregelen voor de doelgroep. Jaarverslag

6 INKOMEN Kerncijfers % daling/stijging aantal rechthebbenden leefloon % aantal GPMI % aantal nieuwe dossiers sociale dienst intake en heropend % aantal individuele dossiers 31/12/ % aantal steunaanvragen in het bcsd % aantal dossiers individuele hulpverlening (steun) % In 2014 werden er 250 nieuwe dossiers opgestart die opgevolgd worden door een maatschappelijk werker. In 2014 waren er 377 aanvragen voor informatie. Dit is een intake waarbij er gepeild wordt naar het probleem en er gericht doorverwezen wordt naar andere diensten via kwaliteitsvolle informatieverstrekking. Hierbij is een intense samenwerking met de juridische dienst noodzakelijk, om gerichte informatie te kunnen geven. Het aantal aanvragen RMI kende in 2014 een stijging van 14 % tegenover We merken ook een stijgende trend sinds In onderstaande tabel een overzicht van het aantal rechthebbenden op leefloon volgens leeftijdscategorie Totaal Hierbij de vaststelling dat de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar de belangrijkste doelgroep blijft. Voor deze doelgroep wordt er in samenwerking met de maatschappelijk werkers en de dienst arbeidsbegeleiding een GPMI opgemaakt (verplicht voor deze leeftijdscategorie). Daarin wordt bepaald welk traject gevolgd moet worden naar opleidingen, eventuele tewerkstelling of als student. In 2014 waren er 41 GPMI s waarvan 39 voor de categorie van de -25-jarigen. Van deze waren er 15 specifiek opgemaakt voor studenten en 26 GPMI s gericht naar opleiding en tewerkstelling. Jaarverslag

7 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING Kerncijfers % daling/stijging opvoedingsondersteuning % aantal sociale tewerkstellingen % aantal opleidingstrajecten % aantal huurwaarborgen % aantal voedselpakketten verdeeld door t Kelderke % Het project opvoedingsondersteuning werd in 2014 verder gezet in samenwerking met vereniging Ons Tehuis. Er werd ingezet op de individueel pedagogische adviesgesprekken. Hiervoor komt een pedagogisch adviseur ongeveer twee keer per maand naar het OCMW om pedagogische adviesgesprekken te houden met OCMW-medewerkers of Waregemse ouders. In 2014 waren er 30 contacten, wat een opmerkelijke stijging is tegenover vorig jaar. De in 2012 opgestarte budgetbeurs kende in 2014 een verdere uitwerking. Via deze werking willen we jongeren, schoolgaand in middelbare scholen in Waregem, behoeden voor de valkuilen van reclame, kredieten en leningen en leren omgaan met geld. Vanuit het onderwijs was er een stijgende vraag. Gedurende een periode van 7 weken organiseerden we deze beurs zodat we een maximum aantal leerlingen konden bereiken. De beurs werd ook georganiseerd voor OCMW-cliënten. Er werd een workshop georganiseerd om cliënten aan te tonen dat men met een beperkt budget toch een volwaardige maaltijd kan bereiden. Dit resulteerde in de samenstelling van een kookboekje voor budgetvriendelijk koken: Voor een appel en een ei deel 2. In 2014 kreeg de regionale activeringsstrategie met het oog op een gezamenlijke krachtenbundeling, expertiseopbouw en slagkrachtige en structurele aanpak op vlak van sociale activering verder vorm. Voortvloeiend uit deze samenwerking namen we deel aan 2 projecten die al in 2013 werden opgestart nl. kortlopende stages in privéonderneming (art. 60 7) en voortrajecten voor kwetsbare jongeren. In 2014 werden 2 stages in de privé georganiseerd en 5 jongeren namen deel aan het voortraject. In 2014 werd er tevens intensiever ingezet om werkervaringen op te doen in de privésector met extra begeleiding vanuit het OCMW (art privé). In 2014 werden 48 sociale tewerkstellingen gerealiseerd nl. 30 terbeschikkingstellingen aan een sociaal economie-initiatief, 12,5 terbeschikkingstellingen aan andere vzw s, 4 art. 60 privé en 1,5 op het OCMW. Er werd één wepcontract, tegen betaling, gedurende 6 maand halftijds ter beschikking gesteld aan een privébedrijf. Het aantal aanvragen voor een huurwaarborg bleef op hetzelfde niveau. Deze huurwaarborgen worden toegekend onder de vorm van een borgbrief waarbij het OCMW garant staat. In 2014 ontving het OCMW 22 vragen van de sociale huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot huurachterstal. Deze niet-gekende cliënten werden via het project preventieve woonbegeleiding doorgegeven aan het CAW om een uithuiszetting te voorkomen. Via het vredegerecht ontving het OCMW 39 verzoekschriften betreffende uithuiszettingen. Hiervan waren 37 dossiers niet gekend. Opmerkelijk is dat er weinig huurders zijn die reageren op ons schrijven om te bemiddelen en zich dan later aanmelden als dakloze. Naast het geven van financiële steun werden sommige cliënten doorverwezen naar t Kelderke voor de tussenkomst in de vorm van een voedselpakket. Hier zien we eveneens een stijging in het aantal pakketten. Jaarverslag

8 VOORDELEN EN PREMIES Kerncijfers % daling/stijging aantal aanvragen verwarmingstoe-lage % aantal personen die beroep deden op de socioculturele participatie en % vakantieparticipatie Verwarmingstoelage Het aantal aanvragen voor de verwarmingstoelage is gedaald met 21 %. Gezien de minder strenge winter waardoor veel mensen hun aankoop konden spreiden. De werkwijze voor het aanvragen van een verwarmingstoelage werd ook bijgestuurd waardoor het voor de aanvrager klantvriendelijker is om de aanvraag te doen. Voorheen werd gewerkt met afspraken en werd het dossier administratief volledig afgewerkt in bijzijn van de klant. In 2014 zijn we afgestapt om te werken op afspraak en kunnen de klanten tijdens de openingsuren van het OCMW terecht om de aanvraag te laten registreren. Socioculturele participatie Armoede is het samengaan van een financieel onevenwicht in combinatie met andere specifieke armoedegebonden factoren (cultuur, kapitaal, sociaal netwerk, statusverlegenheid, enz.). In het kader van socioculturele participatie is het belangrijk daarmee rekening te houden. Bevorderen van vrijetijdsparticipatie is meer dan het aanbieden van korting en/of goedkope tickets. Via specifieke methodieken wordt de kloof tussen het maatschappelijk gebeuren en de persoon in armoede verkleind. De deelname aan activiteiten is daardoor eerder een middel tot integratie en psychosociaal welzijn, dan een doel op zich. Daarom wordt vanuit socioculturele participatie ingezet op: 1. financiële tussenkomst voor cliënten van het OCMW die zelf de stap zetten naar vrijetijdsinitiatieven, maar daarbij stuiten op financiële drempels. Om de toekenning op een eenvoudige wijze te kunnen berekenen werd er in het team een tool ontwikkeld, gebaseerd op de Europese armoedenorm. 2. de deelname aan allerhande vrijetijdsinitiatieven vergemakkelijken door de promotie/ informatie te bundelen en tickets/inschrijving/reservatie te laten verlopen door vertrouwde maatschappelijk werkers 3. het organiseren van activiteiten specifiek voor deze doelgroep. Het gaat hierbij om laagdrempelige activiteiten die vertrekken vanuit aangepaste methodieken. Het uitbouwen van een sociaal netwerk, vertrouwd raken met het onbekende e.d. staan daarbij centraal. Bijvoorbeeld het jaarlijks paasfeest (buitenspeeldag), het sinterklaasfeest (kennismaking met toneel) en de jaarlijkse daguitstap. 4. in 2014 konden we met steun van de provincie West-Vlaanderen uitpakken met een sociaalartistiek project Ontmoeting Verbeeld(t). Met dit project, i.s.m. OCMW Harelbeke en Vormingplus zetten zowel cliënten als maatschappelijk werkers hun ontmoeting binnen de sociale dienst van het OCMW in de kijker: empowerend waar mogelijk, beschermend indien nodig, maar altijd vertrekkend vanuit een krachtenperspectief. De tentoonstelling trok in Waregem ruim 200 bezoekers. Jaarverslag

9 JURIDISCH ADVIES Kerncijfers % daling/stijging aantal verleende adviezen aan cliënten % interne adviezen % Totaal % Eerstelijnsbijstand Het betreft de eerstelijnsbijstand die verstrekt wordt aan alle inwoners van het grondgebied Waregem (inclusief deelgemeenten). De eerstelijnsbijstand houdt een eerste richtinggevend advies in. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn: - de oplossing van een eenvoudige juridische vraag - moet ik antwoorden op deze brief? En hoe? - hoe verloopt een bepaalde procedure? - worden bepaalde kosten terecht aangerekend? - kan ik dit contract opzeggen? Tegen welke vergoeding? - heeft het zin om een procedure op te starten? - wat zijn mijn rechten? Een effectieve dossierbehandeling mag hier echter niet verwacht worden. De eerstelijnsbijstand kan gaan over allerhande juridische onderwerpen, maar in het bijzonder kunnen volgende rechtstakken vermeld worden: - familierecht: echtscheiding, onderhoudsgeld, omgangsregeling, - huurrecht - kosteloze rechtsbijstand - bewindvoering & gedwongen opnames - problemen met energieleveranciers & telecomoperatoren - erfrecht/schenkingen - vennootschapsrecht - strafrecht Adviezen Anderzijds betreft het de adviezen die verstrekt worden in het kader van de ondersteunende functie van de juridische dienst. Het gaat grotendeels om adviezen die verstrekt worden aan de sociale dienst (80 %), maar op occasionele basis worden ook juridische adviezen gegeven aan alle andere diensten (20 %) binnen het OCMW Waregem. Ook hier kan er een advies gevraagd worden over elk juridisch aspect van een zaak. Frequent terugkerende problematieken zijn hier: het (helpen) opstellen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, voorlopige bewindvoering, gedwongen opname, het nalezen van beslissingsbrieven, de gegrondheid van bepaalde aangerekende kosten nagaan, adviseren over communicatie die ontvangen werd vanwege advocaten, bevoegdheidsproblematieken, leefloon Aangezien de samenwerking met de financiële dienst geen adviezen betreft, maar een effectieve procedure ter invordering van schulden, wordt in de metingen slechts rekening gehouden met de werkelijke juridische adviezen verstrekt aan de andere diensten. Jaarverslag

10 SCHULDEN Kerncijfers dossiers zonder schulden aantal dossiers budgetbeheer aantal dossiers budgetbegeleiding/eenmalige schuldbemiddeling dossiers met schulden aantal dossiers budgetbeheer aantal lopende dossiers collectieve schuldenregeling aantal dossiers budgetbegeleiding/eenmalige schuldbemiddeling Personen die financiële moeilijkheden hebben, kunnen bij het OCMW terecht voor schuldbemiddeling. Schuldbemiddeling wordt georganiseerd binnen de dienst individuele hulpverlening in samenwerking met de juridische dienst. In eerste instantie wordt nagegaan welke de meest passende vorm van hulpverlening is. Budgetbegeleiding Budgetbegeleiding is een vorm van schuldbemiddeling waarbij de cliënt zelf zijn gelden blijft beheren en zelf verantwoordelijk blijft voor de betaling van de kosten en eventuele afbetalingen. De maatschappelijk werker begeleidt de cliënt bij het beheer van zijn inkomsten en biedt ondersteuning bij het opmaken van een budgetplan. Budgetbeheer Budgetbeheer is een vorm van schuldbemiddeling waarbij het geldbeheer van de cliënt wordt overgenomen door de maatschappelijk werker, weliswaar met de bedoeling om de cliënt op termijn opnieuw zelfstandig zijn budget te laten beheren. Budgetbeheer is aangewezen als mensen duidelijk het signaal geven dat ze het beheer van hun budget helemaal niet meer aankunnen en het effectief nodig is dat ze ontlast worden van de druk die de financiële problemen met zich meebrengt. Voor mensen met beperkte draagkracht of mogelijkheden kan budgetbeheer een langdurige vorm aannemen en verder blijven bestaan, ook al zijn de schulden intussen afbetaald. Het verloop van het budgetbeheer wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een overeenkomst. Collectieve schuldenregeling De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die voorziet in een globale regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast. Er wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die instaat voor de betaling van het leefgeld en de vaste kosten, met de gelden beschikbaar op de individuele rekening en voor het correcte verloop van de collectieve schuldenregeling. De bedoeling van deze procedure is dat dergelijke personen na verloop van tijd (maximum 7 jaar) opnieuw kunnen starten zonder schulden. Bijkomende bedoeling van deze procedure is om deze personen tijdens een collectieve schuldenregeling een menswaardig bestaan te waarborgen. Tijdens een collectieve schuldenregeling is er immers geen beslag meer mogelijk en worden de intresten bevroren. De procedure collectieve schuldenregeling is een delicate en kwetsbare evenwichtsoefening tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. De procedure collectieve schuldenregeling wil ook vermijden dat personen met een overmatige schuldenlast, die geen financiële perspectieven zouden hebben, zich onttrekken aan de maatschappij en steeds verder in armoede wegzakken. Jaarverslag

11 Jaarverslag

12 CRISISOPVANG Kerncijfers % daling/stijging aantal bezettingsdagen COC % aantal bezettingsdagen per gezin in de doorgangswoningen % aantal doorgangswoningen aantal kamers aantal crisiswoningen overmacht aantal kamers 5 woningen 13 kamers 1 woning 2 kamers 4 woningen 11 kamers 1 woning 3 kamers 4 woningen 9 kamers 2 studio s 1 woning 3 kamers Het crisisopvangcentrum (COC) biedt een residentiële opvang aan dakloze en thuisloze alleenstaande mannen die in een probleemsituatie verkeren en tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben, rekening houdend met een aantal opnamecriteria. Het COC beschikt over 6 kamers. Bij de start van de opname wordt een proefperiode van 3 weken voorzien waarin wordt afgetoetst of de dakloze zijn plaats vindt in deze nieuwe structuur en kan omgaan met de opgelegde regels. Eenmaal dit positief wordt geëvalueerd kan de verblijfsduur worden verlengd. In 2014 kozen we ervoor om de duurtijd van opname gelijk te schakelen aan deze van de doorgangswoningen. Mensen kunnen 6 maanden in het crisisopvangcentrum verblijven. Op die manier wordt er voor een vlottere doorstroom gezorgd en kunnen meer mensen een beroep doen op deze hulpverleningsvorm. In 2014 werden 18 dakloze mannen opgevangen in het COC met een gemiddelde verblijfsduur van ongeveer 4,5 maanden. Daarnaast beschikt het OCMW over 4 doorgangswoningen en 1 crisiswoning (overmacht). 1 doorgangswoning werd in 2014 gerenoveerd en kon daardoor gedurende 7 maanden niet worden gebruikt. In de doorgangswoningen worden voornamelijk gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen opgevangen. 1 woning is uitgerust voor de opvang van alleenstaande vrouwen (2 plaatsen). In 2014 werden 2 alleenstaanden, 1 koppel en 13 eenoudergezinnen opgevangen. De gemiddelde bezetting bedraagt 4,5 maanden. De begeleiding wordt opgenomen door een parttime medewerker. Deze intensieve begeleiding zorgt voor een vlotte uitstroom. Er werden 2 gezinnen opgenomen in de crisiswoningen samen goed voor 21 dagen. In 2014 werd er eveneens gestart met een specifieke begeleiding van jongvolwassenen (leeftijd jaar). Deze begeleiding heeft tot doel dat de jongeren een stabiele woon- en leefsituatie bereiken en praktische en sociale vaardigheden ontwikkelen die hen helpen bij het verwerven van een eigen stek in de samenleving. Er werden 2 studio s ingericht in 1 van de woningen om deze werking uit te bouwen. In 2014 werden 2 jongens opgevangen. OCMW Waregem is eveneens partner in het regionaal crisisnetwerk. Om de 3 weken nemen we gedurende een halve dag de permanentie op ons. Dit betekent concreet dat de begeleider de vraag krijgt om op zoek te gaan naar een opvangcentrum voor een persoon/gezin uit de regio die op dat moment dakloos is. Sinds 2014 werken we tevens mee aan een regionaal project Huis Inclusief. Via dit project willen we mensen in zeer kwetsbare woon- en leefsituaties een vlottere toegang geven tot kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting en gepaste zorg door het regionaal ter beschikking stellen van tijdelijke huisvesting. OCMW Waregem maakt deel uit van de toewijzings- en opvolgingscommissie. 0 % 0 % Jaarverslag

13 SOCIAAL HUREN Kerncijfers % daling/stijging aantal woningen in beheer van het RSVK op 31/ % aantal huurders 77* 108* 121* + 12 % aantal toewijzingen % aantal kandidaat-huurders % *Nieuwe berekeningswijze waarbij rekening gehouden wordt met de huurderswissels doorheen het werkjaar Het RSVK Waregem-Deerlijk richt zich vooral naar diegenen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden. Het belangrijkste doel is om het basisrecht op betaalbaar wonen te garanderen. Het is als sociaal verhuurkantoor noodzakelijk om op de private huurmarkt voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen in te huren om een antwoord te bieden aan de groeiende woonnood. Het RSVK heeft tot doel steeds betere en kwalitatievere woningen in te huren die niet meer dienen te worden gerenoveerd. Dit resulteert echter in een hogere inhuurprijs, maar in veel lagere uitgaves voor onderhouds-, herstellings- en energiekosten. Het RSVK biedt onderhuurders inspraak- en participatiemogelijkheden. Inspraak impliceert dat de onderhuurder als een volwaardige participant wordt aanzien, als een gespreksgenoot waarmee het RSVK tot een vergelijk kan komen. Er wordt open gestaan voor alle kandidaat-huurders ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, Er is een grote betrokkenheid van de beide OCMW s in de werking van het RSVK. Niet alleen in de verschillende bestuursorganen, maar eveneens in de concrete praktijkwerking via doorverwijzing van kandidaat-huurders of afspraken met betrekking tot woonbegeleiding. Ook kandidaat-eigenaars vinden via het onthaal (OCMW Waregem) of via het woonloket (OCMW Deerlijk) steeds makkelijker de weg naar het sociaal verhuurkantoor. In Waregem is er een nauwe samenwerking met de sociale dienst van het OCMW alsook met de dienst arbeidsbegeleiding om een integrale aanpak te verlenen. Wonen, werken en psychisch welbevinden hangen immers heel nauw samen. Naast de huurbegeleiding, die start wanneer een kandidaat-huurder effectief wordt toegewezen aan een woning van het RSVK, zijn we in 2013 al gestart met een intensievere woonbegeleiding waar nodig. Bij de huurders waar een meer uitgebreide begeleiding noodzakelijk was, werd deze ook aangeboden. Sinds 2014 werd gestart met een structurele aanpak om elke huurder minstens jaarlijks te bezoeken, naast de al bestaande ad hoc begeleidingen. Zo kunnen preventief de nodige bezorgdheden worden ondervangen. Teneinde de kandidaat-huurders en huurders optimaal te kunnen bijstaan en de wachttijden te beperken opteerden we in 2013 om enkel op afspraak te werken. In 2014 werd geopteerd om één inschrijvingsmoment aan te passen naar een vrij inschrijvingsmoment, waarbij kandidaten kunnen langskomen zonder afspraak. Dit om zo weinig mogelijk drempels te institutionaliseren. Doorheen het jaar werden 195 afspraken met nieuwe kandidaat-huurders vastgelegd. Jaarverslag

14 ASIELZOEKERS Kerncijfers % daling/stijging aantal bezettingsdagen LOI 100 % % aantal bezettingsdagen LOI NBBM 100 % % aantal dossiers individuele hulpverlening (steun equivalent leefloon)* % * Aantal dossiers asielzoekers/tijdelijk verblijfsstatuut 2014 met financiële steun Het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) biedt opvang aan asielzoekers tijdens hun asielprocedure. De asielzoekers krijgen materiële hulp, d.w.z. dat ze onderdak krijgen en wekelijks zakgeld ontvangen dat hen in staat moet stellen om in hun levensonderhoud te voorzien. De medewerkers van het LOI staan in voor de begeleiding op verschillende levensdomeinen van de asielzoekers tijdens hun verblijf in het Waregems LOI. Naar aanleiding van de reorganisatie van het opvangnetwerk ten gevolge van de lage bezettingsgraad, moest LOI Waregem door Fedasil, 15 gesubsidieerde opvangplaatsen afbouwen en 1 plaats omvormen tot een bufferplaats. Sinds 01 april 2014 is daardoor het aantal opvangplaatsen gedaald van 49 naar 33. Vooral de gezinsplaatsen en plaatsen voor alleenstaande vrouwen met kinderlast verdwenen. Ten gevolge van deze afbouw werden een aantal huurwoningen opgezegd, werd de praktische werking bijgestuurd en werd eveneens de personeelsbezetting aangepast. Tevens moesten we vaststellen dat ondanks de daling van het aantal plaatsen, de bezettingsgraad vooral in de 2 de helft van 2014 vrij laag bleef. Gemiddeld stond 1/3 van de volwassenbedden leeg. Een niet-bezette plaats wordt slechts voor 40 % van het normale forfaitaire bedrag vergoed. In 2014 werden opnieuw 7 niet-begeleide minderjarige jongeren opgevangen. In tegenstelling tot vroeger, stelden we vast dat de instroom van jongeren zich had gewijzigd. Waar vroeger enkel jongeren in asielprocedure verbleven, werden vanaf de 2 de helft van 2014 enkel nog jongens doorgestuurd die al erkend zijn of subsidiaire bescherming genieten. Fedasil wil het opvangmodel hervormen en het LOI voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers voornamelijk inzetten om erkende jongeren te begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid en integratie in de maatschappij. In 2014 bleef het aantal dossiers van vluchtelingen in financiële steun stabiel. Slechts heel weinig mensen worden aan de financiële hulpverlening toegewezen. Ook het aantal dossiers dringende en medische noodzakelijke hulpverlening aan personen die illegaal op ons grondgebied verblijven is drastisch gedaald. Door de invoering van het systeem mediprima en de aanpassing van de praktische werking, ontstaat er een betere controle om na te gaan of mensen effectief op het grondgebied Waregem verblijven. In 2014 kregen we 11 aanvragen voor een tussenkomst, waarvan er 8 werden goedgekeurd en waarvan er in 3 dossiers de tussenkomst werd geweigerd. Het aantal dossiers steun equivalent leefloon (personen met een definitief verblijfsstatuut) kwam op 14. Jaarverslag

15 BUURTWERK In 2014 werd door het buurtwerk in samenwerking met vzw Vormingplus een nieuw project op poten gezet: t Klikt op t Torenhof. Allerlei bewonersgroepen en verenigingen maken van de buurt een dynamische plek om te leven. Maar elke keer weer hoorden we (en zeiden we ook zelf) na een activiteit: wie heeft er eigenlijk foto s genomen? En dan bleef het vaak stil. Of de foto s die we hadden, waren vaak niet zo goed. En daar wilden we iets aan doen. Via dit project werd de wijk Torenhof op een creatieve manier belicht en werden de positieve zaken die in de wijk gebeurden, nog beter in beeld gebracht. 16 mensen uit de wijk namen deel aan dit project. Er werd een smoelendoek gemaakt die feestelijk werd ingehuldigd tijdens de jaarlijkse wijkkermis en er werden fotoworkshops georganiseerd. Tijdens de kerstdrink sloten we het project af met de onthulling van het eindresultaat, een prachtige wijk-/verjaardagskalender die te koop werd aangeboden in de wijk. Tevens kunnen we nu een beroep doen op enkele mensen die deelgenomen hebben aan dit project om ook op andere activiteiten leuke foto s te maken. Voor het tweede jaar op rij werd de wijkkermis, met ondersteuning van het buurtwerk, georganiseerd door samenwerking van de verschillende verenigingen die actief zijn in het Torenhof. Deze geslaagde samenwerking zal ook de komende jaren worden verder gezet. In het voorjaar van 2014 werd er een bevraging gedaan bij 10 % van de huishoudens in de wijk Torenhof om de werking van het buurtwerk te evalueren. Uit het rapport werden een aantal verbetersuggesties naar voren geschoven, waarvan er 2 werden geïmplementeerd tijdens het werkjaar De sterk geapprecieerde wijkkrant werd heropgefrist en inhoudelijk versterkt. Daarnaast werd er meer aandacht besteed aan de kinderen binnen de wijk. In samenwerking met vindplaatsgericht werken (jeugddienst stad Waregem) werd tijdens de zomermaanden een heus pannatornooi georganiseerd en tijdens de herfstvakantie werd er een halloweenactiviteit georganiseerd. In totaal namen 21 kinderen en 25 ouders deel aan deze activiteit. Andere verbetersuggesties die in het rapport naar voor kwamen, worden opgenomen in de planning voor 2015 n.l. meer aandacht voor het samenleven tussen de allochtone en autochtone bevolking en een betere zichtbaarheid van het buurtwerk. Tijdens de zomervakantie werd er in 1 straat een overleg georganiseerd ter voorbereiding op het organiseren van een straatactiviteit. Echter waren de reacties van de bewoners eerder lauw en kon slecht 1 deelnemer aangetrokken worden op de bijeenkomst. Er werden voorlopig geen verdere pogingen ondernomen. Het buurtwerk bleef de vraag van de buurt ondersteunen in de zoektocht naar een nieuw en gedragen bestuur. Het buurtwerk nam tijdelijk alle taken over in het dagelijks bestuur, zocht nieuwe bestuursleden en een nieuwe conciërgeploeg. Eind 2014 werd een nieuw bestuur geïnstalleerd en stond er een ploeg van 8 conciërges paraat. Het buurtwerk kon tegen het jaareinde alle taken terug uit handen geven en zich beperken tot het ondersteunen van het nieuwe bestuur. Jaarverslag

16 ENERGIE Kerncijfers % daling/stijging aantal dossiers op LAC % aantal opladingen oplaadpunt % aantal leningen FRGE % andere energiescans % De LAC-werking moet voorkomen dat de huishoudelijke klanten afgesloten worden van elektriciteit en/of gas. De LAC vergadert om advies te geven en een oplossing te zoeken wanneer een netbeheerder een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of aardgas indient of een klant een verzoek tot heraansluiting indient. De hele LAC-procedure is erop gericht om in die periode intensief contacten te leggen met de klant. Deze contacten hebben tot doel oplossingen te zoeken voor de problemen die ontstaan zijn en op die manier afsluitingen van nutsvoorzieningen te vermijden. Energiearmoede is een toenemend probleem dat vraagt om een aangepaste aanpak. Om tot een goede werking van de LAC te komen, is het noodzakelijk dat het OCMW deskundigheid opbouwt. De keuze voor specialisatie staat een integrale hulpverlening niet in de weg. Problemen van energiearmoede zijn immers een onderdeel van het gehele hulpverleningstraject dat de maatschappelijk werker met zijn cliënt aflegt. Het werken met een expert zorgt tevens voor een uitgelezen kans om preventief te werken aan de energieproblematiek (meewerken aan klimaatwijken, groene lening, FRGE, minimale levering aardgas). De LAC vond in maal plaats met een zitting om de 2 maanden. Het oplaadpunt bevindt zich in het onthaal van het OCMW. Enkele cijfers: aantal opladingen elektriciteit: 2027 en gas: 1068 (selfservice 2 839, via derden 256). Naast de dossiers die besproken worden in het kader van de LAC, doen ook heel wat mensen een beroep op de sociale dienst naar aanleiding van energieschulden, problemen met de energieleveranciers, vragen rond het veranderen van energieleveranciers. De energiemedewerker maakt afspraken met deze mensen, biedt de nodige begeleiding aan en verwijst indien nodig door naar de intake voor de opstart van een integrale hulpverlening. In 2014 werden er 28 gesprekken geregistreerd. Bepaalde problemen kunnen afgehandeld worden in één gesprek maar voor de meeste zaken zijn wel verschillende contacten noodzakelijk. Problemen met commerciële leveranciers en de VREG-test zijn veel voorkomende zaken. De energiescanner komt bij de mensen thuis en zal aan de hand van een vragenlijst alles noteren wat met energieverbruik te maken heeft. De mensen krijgen interessante energietips en de energiescanner zal, waar het zinvol is, gratis spaarlampen, een spaardouchekop, buisisolatie of radiatorfolie plaatsen. Ook de doelgroep van kansarme gezinnen mag hierbij niet uit het oog worden verloren. In 2014 gebeurden er 17 doorverwijzingen door de energiemedewerker van het OCMW. Een stijgende lijn! Het fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) verstrekt goedkope leningen aan particulieren, bestemd voor energiebesparende maatregelen. Iedereen die zijn woning energiezuiniger wil maken en hiervoor investeringen doet, komt in aanmerking voor deze lening. In 2014 werd één dossier voor een FRGE-lening opgesteld en afgewerkt Het betreft een lening voor dakisolatie en superisolerende beglazing + schrijnwerk. Twee andere dossiers (opgesteld in 2013) werden verder opgevolgd. Twee maal per jaar is er ook LAC water. De doelstelling is gelijklopend met deze van LAC Eandis nl. trachten te voorkomen dat mensen afgesloten worden. Jaarverslag

17 Jaarverslag

18 WOONZORGCENTRUM DE MEERS Kerncijfers WONEN VOOR OUDEREN aantal ontslagen gemiddelde leeftijd 83,3 83,6 83,1 aantal gedesoriënteerde bewoners op het totaal aantal bewoners 49 % 56 % 52 % Gemiddelde validiteit van bewoners in de loop van 2014 wzc De Meers No O A B C Cd Totaal % 9 % 32 % 17 % 33 % 98 % % 8 % 34 % 16 % 38 % 100 % % 4 % 7 % 35 % 17 % 37 % 100 % herkomst nieuwe gebruikers aantal % Waregem % andere gemeente 2 2 % Totaal % In de loop van 2014 werden er 101 nieuwe bewoners opgenomen, 64 dames en 37 heren. Er waren 102 sterfgevallen, 3 bewoners gingen opnieuw naar huis. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 2 jaar, 9 maanden en 16 dagen. De turnover was dus behoorlijk groot waardoor onze wachtlijsten sterk inkortten. Daar wij een toename van aanvragen voor ouderen met dementie vaststelden werd een deel van de afdeling op de vierde verdieping beveiligd zodat ook daar ouderen met dementie kunnen opgenomen worden. Eind 2013 werd de apotheek in De Meers gesloten en werd overgeschakeld op het individueel beleveren van medicatie via een publieke officina. In de loop van 2014 werd de werking hieromtrent op punt gesteld. Het overschakelen naar externe belevering betekende voor alle afdelingen behoorlijk wat tijdwinst. In de loop van 2014 schakelden alle afdelingen geleidelijk over op Pro Team, het softwarepakket dat de aanwezigheden van medewerkers registreert en verwerkt. In de loop van 2014 zijn wij gestart met een mobiele equipe. Deze bestaat uit 4 deeltijdse medewerkers die ingezet worden op verschillende afdelingen ter vervanging van zieke collega s of om overuren op te vangen. Alle afdelingen zijn tevreden over deze manier van werken. In de loop van 2014 werden alle verplichte metingen die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid doorgevoerd. De evolutie van onze metingen is voorlopig moeilijk te volgen omdat de kwaliteitsindicatoren regelmatig aangepast worden. Omdat mondzorg bij zorgbehoevende ouderen een vaak onderschat probleem vormt, werd in 2014 een procedure opgemaakt en geïmplementeerd omtrent de minimale mond- en tandverzorging. Wzc De Meers schreef zich in als kandidaat-lid van Gerodent, een initiatief van UZ Gent die de tandverzorging in woonzorgcentra wil optimaliseren. Jaarverslag

19 Op vlak van vorming van medewerkers werd ook weer heel wat geïnvesteerd. Alle medewerkers volgden een aantal verplichte bijscholingen zoals zorgen voor zelfzorg en een basisvorming dementie voor de medewerkers van afdelingen waar meer fysisch zorgbehoevende bewoners verblijven. Ook werd het inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers herwerkt. In 2014 kon wzc De Meers opnieuw beroep doen op de gewaardeerde inzet van heel wat vrijwilligers. Alles samen zetten vrijwilligers zich gedurende uren in voor diverse taken gaande van koffiebedeling, voorlezen, wandelen met bewoners, allerhande animatieactiviteiten tot rijden met de busjes van de dagverzorgingscentra. Ten opzichte van het jaar 2013 betekent dit een stijging van inzet van vrijwilligers met ongeveer 12 %. KORTVERBLIJF Kerncijfers % daling/stijging bezetting kortverblijf 88 % 90 % 94 % + 4 % aantal dagen verblijf < dan 10 dagen 25 % 25 % 26 % 10 tot 30 dagen 43 % 42 % 37 % meer dan 30 dagen 32 % 33 % 37 % herkomst nieuwe gebruikers aantal % Waregem % andere gemeente % Totaal % In de loop van 2014 realiseerden wij in het centrum voor kortverblijf aanwezigheidsdagen verspreid over 89 personen, 30 heren en 59 dames. In totaal hadden we 97 opnames omdat een aantal personen meerdere perioden in kortverblijf kwamen. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 37,38 dagen. De kortste verblijfsduur bedroeg 4 dagen, de langste 91 dagen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 83 jaar. De jongste gebruiker was 48 jaar, de oudste 95 jaar. 72 % van de gebruikers had een zwaar tot zeer zwaar zorgprofiel. Wij merken een stijging van het aantal opnames van ouderen met dementie. Tevens valt op dat het centrum voor kortverblijf in de loop van 2014 veel wissels kende. Gebruikers boeken een langere periode maar breken die voortijdig af omdat zij kans krijgen tot een definitieve opname, in De Meers of in andere woonzorgcentra. Van alle opnames is de familie van de gebruiker de belangrijkste aanvrager. Afwezigheid van de mantelzorger en wachttijd voor definitieve opname zijn de belangrijkste redenen voor opname. Het grootste deel van de nieuwe gebruikers is alleenstaand en woont thuis of wordt doorgestuurd vanuit het ziekenhuis. Na ontslag uit kortverblijf gaat meer dan de helft van de gebruikers terug naar huis, een derde wordt definitief opgenomen in een woonzorgcentrum en een minderheid gaat naar een ander kortverblijf. Jaarverslag

20 DAGVERZORGINGSCENTRA Kerncijfers De Meers gemiddeld aantal gebruikers/dag 23,96 18,23 19,11 gemiddelde leeftijd 76 73,10 76 aantal ontslagen herkomst Waregem andere gemeente 74 % 26 % 91 % 9 % 95 % 5 % zorgprofielen aantal F-forfaits 15,80 11,62 12,57 De Manège gemiddeld aantal gebruikers/dag gemiddelde leeftijd aantal ontslagen herkomst Waregem andere gemeente 94 % 6 % 74 % 26 % 64 % 36 % zorgprofielen aantal F-forfaits In dvc De Meers hadden we in de loop van 2014 een bezetting van 69 personen: 27 heren en 42 dames. De gemiddelde bezetting per dag bedroeg 19,11 dagen. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 69 dagen. De kortste verblijfsduur bedroeg 2 dagen, de langste 251 dagen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 76 jaar, de jongste gebruiker was 43 jaar, de oudste 94 jaar. 71 % van de gebruikers was zorgbehoevend of heel zorgbehoevend. In 2014 werden 20 nieuwe gebruikers opgenomen. De voornaamste redenen tot opname zijn de te zware belasting van mantelzorgers en het sociaal isolement. Drie vierden van de nieuw opgenomen gebruikers is alleenstaand. De grote meerderheid woont thuis. In 2014 waren er 26 ontslagen naar het ziekenhuis, opnames in een wzc of een kortverblijf. In dvc De Manège hadden we in de loop van 2014 een bezetting van 53 personen, 25 heren en 28 dames. De gemiddelde bezetting per dag bedroeg 11,13 dagen. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 52 dagen. De kortste verblijfsduur bedroeg 1 dag, de langste 227 dagen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 78 jaar, de jongste gebruiker was 60 jaar, de oudste 94 jaar. 100 % van de gebruikers was zorgbehoevend of zeer zorgbehoevend. In 2014 werden 33 nieuwe gebruikers opgenomen. De voornaamste redenen tot opname zijn de te zware belasting van mantelzorgers, afwezigheid van de mantelzorger en afwachting van definitieve opname. Meer dan de helft van de nieuwe gebruikers woont nog samen met de partner. Iets minder dan de helft woont alleen. In 2014 waren er 26 ontslagen. De helft van hen werd opgenomen in een woonzorgcentrum. In beide dvc s werd in de loop van 2014 het elektronisch gebruikersdossier opgestart. Tegen eind 2014 had elke gebruiker een elektronisch zorgdossier waar alle informatie omtrent de zorg en bejegening in opgeslagen wordt. Beide dvc s overleggen wekelijks met de zorgcoördinator. Het is de bedoeling om gebruikers waarvan vermoed wordt dat zij een problematische thuissituatie hebben, tijdig de nodige hulp te bieden. In oktober 2014 organiseerden wij een informatienamiddag voor mantelzorgers van ouderen met dementie. We ervaren dat deze mantelzorgers nood hebben aan vorming en aan een luisterend oor. Een jurist belichtte het onderwerp aansprakelijkheid en bewindvoering bij ouderen met dementie. We konden een 80-tal deelnemers ontvangen die zeer tevreden waren over het aanbod. Jaarverslag

21 SERVICEFLATS Kerncijfers De Varent % daling/stijging aantal opnames % aantal ontslagen % gemiddelde leeftijd 83 jr 7 md 84 jr 84 jr 9 md + 1 % wachtduur voor opname 3 jr 10 md 4 jr 1 md 5 jr + 22 % Coorenblomme % daling/stijging aantal opnames % aantal ontslagen % gemiddelde leeftijd 81 jr 3 md 80 jr 82 jr 3 md + 3 % wachtduur voor opname 2 jr 6 md 2 jr 10 md 3 jr 3 md + 15 % De bezetting in residentie De Varent bedroeg in %. Voor Groep van Assistentiewoningen Coorenblomme bedroeg de bezetting 99 %. Vanuit De Varent werden 6 bewoners opgenomen in De Meers omwille van nood aan specifieke zorgen. Vier bewoners zijn overleden en we hadden 2 interne verhuizen. Vanuit Coorenblomme verhuisden 4 personen naar De Meers en 1 bewoner verhuisde intern. Er waren ook 2 overlijdens. Eén bewoner werd doorverwezen naar een psychiatrische instelling voor specifieke hulpverlening. In beide residenties ligt de gemiddelde leeftijd boven 82 jaar. Er verblijven 55 vrouwen tegenover 13 mannen in De Varent. In de Coorenblomme 32 vrouwen tegenover 15 mannen. In De Varent waren, van de 12 nieuwe bewoners die zich in 2014 vestigden, 11 afkomstig uit Waregem en 1 uit Wortegem-Petegem. Van de 6 nieuwe bewoners in de Coorenblomme kwamen alle mensen uit Desselgem. Een langer verblijf binnen beide residenties is momenteel mogelijk mits maximale ondersteuning van thuiszorgdiensten waarbij een optimale samenwerking essentieel is. Dit wordt door de bewoners zeker geapprecieerd. Binnen het animatieprogramma werd er verder samengewerkt met het OCMW, met de animatie van wzc De Meers en dienstencentrum Het Gaverke. Hierbij werden activiteiten voor de bezoekers van het dienstencentrum en de bewoners van de serviceflats samen georganiseerd, zoals b.v. modeshows. Indien mogelijk wordt het animatieprogramma van De Meers opengesteld voor de bewoners van de serviceflats. Beide serviceflats/assistentiewoningen hebben een wachtlijst tot opname. De wachtlijsten bleven groeien in het voorbije jaar. Voor De Varent telde de lijst eind wachtenden, voor Coorenblomme gaat het om 92 inschrijvingen op de wachtlijst. Deze cijfers dienen echter gerelativeerd te worden. De meeste mensen geven bij inschrijving aan dat ze niet onmiddellijk wensen opgenomen te worden, maar dat ze rekening houden met een wachttijd van 3,5 à 5,5 jaar. Jaarverslag

22 Jaarverslag

23 THUISZORG Vanuit de thuiszorgdiensten willen we mensen in zorgsituaties of hun mantelzorgers informeren en adviseren. Op deze manier streven we ernaar dat personen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk op een kwalitatieve manier thuis kunnen wonen. Om deze doelstelling te realiseren werd door interne verschuivingen vanaf december 2014 een medewerker vrijgesteld om enerzijds de zorgcoördinatie te versterken en anderzijds de wijkwerking voor 80-plussers verder uit te rollen. Er werd eveneens gewerkt aan een degelijk digitaal sociaal dossier voor de klanten van de thuiszorgdiensten. Hiervoor werd de bestaande toepassing van de sociale dienst gebruikt en aangepast aan de specificiteit van de thuiszorgdiensten. Samenwerken is verrijkend en komt de klant ten goede. Belangrijk daarbij is dat er zeker tussen de eigen diensten een goede afstemming is. In dit kader streven we naar een sterkere samenwerking tussen de thuiszorgdiensten en de intramurale diensten. Sinds januari 2014 vindt er wekelijks overleg plaats tussen de zorgcoördinatie en het dagverzorgingscentrum. Dit werd vanaf april uitgebreid met een wekelijks overleg met de intake van woonzorgcentrum De Meers. Tijdens deze overlegmomenten worden nieuwe aanmeldingen besproken en opgevolgd. Vanuit de thuiszorgdiensten willen we ook onze preventieve rol opnemen. Daarom werken we aan een bredere bekendmaking van de activiteiten van het dienstencentrum en bereiden we de verdere uitrol van de wijkwerking voor 80-plussers voor. In 2012 startte de wijkwerking in Sint-Eloois-Vijve, via deze werking worden niet-verenigde 80-jarigen systematisch bezocht en uitgenodigd naar een maandelijkse ontmoetingsnamiddag. Gezien de heel positieve evaluatie van het project is het de bedoeling de wijkwerking verder uit te rollen in andere wijken of buurten. In 2014 werd nagezien welke buurten eerst in aanmerking komen om in 2015 effectief een 2 e buurt op te starten. Een dienstencentrum of wijkwerking is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Gezien het grote belang van onze vrijwilligers werd op initiatief van de thuiszorgdiensten een autonome dienst voor vrijwilligerswerk opgericht met als doel het vrijwilligersbeleid binnen de verschillende diensten van het OCMW op elkaar af te stemmen en te ondersteunen. De dienstverlening bij de klant aan huis blijft een belangrijke pijler van onze thuiszorgdiensten. We kunnen rekenen op een groep van een 60-tal medewerkers huishoudelijke hulp die elke dag klaarstaan om onze klanten te helpen bij hun huishoudelijke taken. We willen onze medewerkers ondersteunen in hun rol als vertrouwenspersoon van de klant. Hiertoe wordt gericht informatie en opleiding gegeven. Onder andere werd in 2014 een workshop gegeven rond omgaan met verliesen rouwervaringen. De klusjes- en groendienst is een erkend initiatief in de lokale diensteneconomie. De nieuwe regelgeving hierover vertoont een duidelijke tendens tot schaalvergroting. Gezien de grote overlappingen in werking werd gekozen om de samenwerking tussen de klusjesdienst en vzw DieNaMo te versterken. Jaarverslag

24 DIENSTENCENTRUM HET GAVERKE Kerncijfers dienstverlening aantal keer georganiseerd gemiddeld aantal deelnemers wijkwerking Sint-Eloois-Vijve 10 23,5 infomomenten 12 41,4 recreatieve activiteiten ,8 cursussen ,8 dienstverlening % daling/stijging aantal bloeddrukopnames % hulp bij boodschappen % pedicure % verhuur verenigingen % verhuur particulieren % aantal verenigingen die beroep deden op accommodatie % Het dienstencentrum organiseerde in 2014 in totaal 826 activiteiten. We streven hierbij naar een mix van informatieve en ontspannende activiteiten. Via het laagdrempelig aanbod kunnen we onze preventieve rol vervullen. In 2014 werd een nieuw registratiepakket ingevoerd. We registreerden in unieke bezoekers die deelnamen aan één of meerdere activiteiten. MINDERMOBIELENCENTRALE Kerncijfers % daling/stijging aantal leden MMC % aantal uitgevoerde ritten % aantal km MMC % aantal oproepen buiten Waregem 34 % 29 % 28 % - 3 % Zich vrij kunnen verplaatsen is voor mensen dé sleutel voor het behoud van sociale contacten en zelfredzaamheid. Met de mindermobielencentrale vervoeren we mensen die zich niet op eigen kracht kunnen verplaatsen. We merken de laatste jaren een sterke groei in de vraag naar mindermobielenvervoer. De chauffeurs van de mindermobielencentrale zijn 100 % vrijwilligers. Om deze dienstverlening verder te kunnen laten groeien zal het rekruteren van voldoende vrijwilligers een grote uitdaging zijn. Jaarverslag

25 ZORGCOÖRDINATIE Kerncijfers % daling/stijging aantal huisbezoeken % aantal multidisciplinaire overleggen % De aanvragen tot huisbezoek komen uit heel diverse hoeken: mantelzorgers/kinderen, zorgbehoevende zelf, eigen diensten (dienstencentrum, poetsdienst, klusjesdienst, ) sociale diensten (ziekenhuis, OCMW). Dankzij de versterkte samenwerking tussen de intramurale en de extramurale dienst gebeurden 10 huisbezoeken op vraag van de intake van woonzorgcentrum De Meers en 14 op vraag van de dagverzorgingscentra. De zorgcoördinator gaat steeds, samen met alle betrokkenen, op zoek naar de meest passende hulpverlening om het zelfstandig thuiswonen te ondersteunen. Daarbij wordt zowel gekeken naar ondersteuning door familie/mantelzorgers, vrijwilligers en professionele diensten. LOKAAL STEUNPUNT THUISZORG Als OCMW-thuiszorgloket nemen wij de taak als secretaris van het LST Waregem-Anzegem op ons. Het LST is een forum waar collega s uit de thuiszorg elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie doorgeven. Het LST Waregem-Anzegem heeft 38 leden en komt 3 à 4 keer per jaar samen. In 2014 werd de werkgroep mantelzorg binnen het LST opgericht. Bedoeling is om jaarlijks een infomoment te organiseren voor mantelzorgers, dit zowel in Anzegem als in Waregem. Het eerste infomoment had als thema financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg. Mantelzorger/familie Ziekenhuis Zorgvrager Zorgcoördinatie Huisartsen Sociale dienst Thuiszorgdiensten Jaarverslag

26 DIENST HUISHOUDELIJKE HULP Kerncijfers % daling/stijging aantal klanten op 31/ % aantal gepresteerde uren % aantal aanvragen % aantal nieuwe cliënten ingeschakeld % Sinds 2013 werd de doelgroep beperkt tot senioren, langdurig of ernstig zieken, personen met een beperking en personen die doorverwezen werden door de sociale dienst. Personen die niet tot deze doelgroep behoren worden doorverwezen naar andere diensten. 6% 7% 24% maandelijks veertiendaags 63% wekelijks andere De klanten kiezen voornamelijk voor veertiendaagse hulp. Dit aandeel blijft vrij stabiel. De overgrote meerderheid van de poetsbeurten omvat 4 u, toch kiest 15 % van de klanten voor 3u. In de serviceflats zijn poetsbeurten van 2 u mogelijk, dit bedraagt 6 % van het aantal klanten. In 2014 werd overgestapt naar het systeem van 1 centrale planner voor de volledige dienst huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt meer en meer gewerkt via het systeem van elektronische dienstencheques. Dit heeft als voordeel dat de administratieve verwerking na omschakeling een stuk minder tijd in beslag neemt. In 2014 zagen we het aantal elektronische klanten stijgen van 12 % naar 38 %. Jaarverslag

FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10

FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2013 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10 WONEN & INTEGRATIE 11 CRISISOPVANG 12 SOCIAAL

Nadere informatie

FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10

FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2012 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 4 INKOMEN 6 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 7 VOORDELEN EN PREMIES 8 JURIDISCH ADVIES 9 SCHULDEN 10 WONEN & INTEGRATIE 11 CRISISOPVANG 12 SOCIAAL

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Jaarverslag Seniorencentrum

Jaarverslag Seniorencentrum Jaarverslag 2015 Seniorencentrum Woonzorgcentrum het Lindeken... 3 Bewoners... 3 Financieel... 6 Bezettingsgraad... 8 Personeelsbezettting... 10 Kwaliteitswerking 2015... 11 Dagverzorgingscentrum de Boomgaard...

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening?

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? concept met 6 pijlers drie deelmodellen Een doorgangswoning is een vorm van aangepaste OCMWdienstverlening. 1 vorm

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST INTRAMURALE DIENST Woonzorgcentrum De Meers Centrum voor Kortverblijf De Kouter Dagverzorgingscentrum De Meers Dagverzorgingscentrum De Manège Serviceflat Residentie

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 SCHULDBEMIDDELING AALST OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 Samenwerking OCMW-CAW Historiek Samenwerking in de praktijk Kansen en valkuilen Historiek van de samenwerking Tot 1990 Weinig werkafspraken,

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V DOEL VAN DE ENTITEIT De afdeling sociale dienstverlening omhelst de sociale dienst en de thuiszorgdiensten die instaan voor het garanderen van een menswaardig

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

11 JANUARI De eedaflegging werd bevestigd in de akte van eedaflegging van 27 december 2016.

11 JANUARI De eedaflegging werd bevestigd in de akte van eedaflegging van 27 december 2016. RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 JANUARI 2017 TOELICHTENDE NOTA AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Kennisgeving van de aanstelling van mevrouw Ann Merlevede als werkend lid van de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

5 strategische doelstellingen. Het OCMW zet hier extra op in naast zijn gewone werking. Een kort overzicht!

5 strategische doelstellingen. Het OCMW zet hier extra op in naast zijn gewone werking. Een kort overzicht! 5 strategische doelstellingen. Het OCMW zet hier extra op in naast zijn gewone werking. Een kort overzicht! De Grimberge- Verdere uitbouw van het naren gericht en efficiënt informeren met actuele en doelgroepgerichte

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

KLANTENPERSPECTIEF Overige beleidsdoelstellingen OCMW globaal... 37

KLANTENPERSPECTIEF Overige beleidsdoelstellingen OCMW globaal... 37 INHOUDSTAFEL WERKING 2016...5 INKOMEN...8 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING...9 VOORDELEN EN PREMIES... 10 JURIDISCH ADVIES... 11 SCHULDEN... 12 CRISISOPVANG... 14 SOCIAAL HUREN... 15 ASIELZOEKERS... 16 BUURTWERK...

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie