Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer"

Transcriptie

1 %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December 2005 E. VAN EVENSTRAAT 2 C - B-3000 LEUVEN BELGIE Tel: Fax:

2 Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter %SURMHFW ONTWERP VAN EEN VLAAMSE VERTROUWENSBAROMETER ABSTRACT Zals vermeld in de beleidsnta Vlaamse statistieken, indicatren en tekmstverkennende studies vr het regeringsbeleid wil de Vlaamse verheid de haalbaarheid van een Vlaamse vertruwensbarmeter nagaan. Met behulp van deze barmeter met de evlutie in de huding van de burger ten aanzien van de administratie en de Vlaamse verheid p regelmatige basis pgevlgd wrden. Dit meetinstrument wrdt eenmalig pgesteld en p een gestandaardiseerde wijze afgenmen. Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen nderzekt in pdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de mdaliteiten vr het uitbuwen van een dergelijke barmeter, stelt een cnceptvragenlijst p en tekent de prcedures uit vr het afnemen, analyseren en gebruik van de beleidsdata die eruit vrtvleien. In dit rapprt wrdt de Vlaamse Vertruwensbarmeter ingevuld. Meer bepaald wrden een aantal instrumenten aangereikt m de te bevragen instellingen, diensten, taken, prcessen en beleidsdmeinen te bepalen. Bvendien zullen een aantal meer algemene vragen (zals scidemgrafie) naar vr wrden geschven, die telaten het vertruwen diepgaander te analyseren. Op basis van dit alles werd een cnceptvragenlijst pgesteld (zie laatste hfdstuk), die in 2006 getest zal wrden bij een representatief staal van de bevlking. Ok wrdt krt ingegaan p de rapprtage van de resultaten van de barmeter. Dit rapprt buwt verder p het rapprt Een vergelijking van gevestigde tevredenheids- en vertruwensmnitren in binnen- en buitenland en p de verzamelde expertise in het kader van het prject Burgergericht Besturen: Kwaliteit en Vertruwen in de Overheid dat nder andere de Werken aan de Overheid surveys rganiseerde die peilden naar het vertruwen van de burger in de verheid (sc.kuleuven.be/i/trust). Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 3

3 4 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

4 Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter,198//,1*9/$$06(9(57528:(16%$520(7(5 INHOUDSTAFEL 2YHUGHDXWHXUV,QOHLGLQJ«««««««««««««««««««««««««««««««+22)'678.,167(//,1*(1',(167(1%(/(,'6'20(,1(17$.(1(1 352&(66(1 1.1 Integrale benadering Andere surveys en verzichten: diensten en instellingen Andere surveys en verzichten: beleidsdmeinen Het perspectief van de burger Samenvattende tabel )' (5,*(9$5,$%(/(1 2.1 Sci-demgrafie Kwaliteitsaspecten van de administratie Algemene vragen )'678. 5$33257$*(9,68$/,6$7,((1*(%58,. 3.1 Indices Grafieken Rapprtage Gebruik Vertruwensbarmeter )'678. &21&/86,(( (/ 95$*(1/,-67 %LMODJHQ Bijlage 1. Afkrtingen Bijlage 2. Lijst van figuren Bijlage 3. Lijst van tabellen Bijlage 4. Lijst van gecntacteerde persnen Bijlage 5. Samenstelling van de Wetenschappelijke Cmmissie Bijlage 6. Overzicht Vlaamse Openbare Instellingen Bijlage 7. Schalen surveys Bijlage 8. Vrbeeld rapprtage cnsumentenvertruwen Bijlage 9. Verslag infrmele testen %LEOLRJUDILH Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 5

5 6 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

6 Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter OVER DE AUTEURS... 3URI 'U *HHUW %28&.$( ) is gewn hgleraar aan de K.U.Leuven, directeur van het Instituut vr de Overheid (K.U.Leuven) en algemeen cördinatr van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. 'U -DUO..$03( ) werkt sinds nvember 2000 als vltijds nderzeker aan het Instituut vr de Overheid. 'U6WHYHQ9$1'(:$//( ) is licentiaat in de Plitieke Wetenschappen (K.U.Leuven), Master in Public Administratin (K.U.Leuven & Budapest University f Ecnmic Science & Public Administratin) en Dctr in de Sciale Wetenschappen. Hij werkt als nderzeker aan het Instituut vr de Overheid en det er nderzek naar de perceptie van de burger ver verheidsdiensten ) is licentiaat in de Plitieke Wetenschappen (K.U.Leuven). Hij is sinds januari 2005 actief als wetenschappelijk medewerker aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 7

7

8 Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter INLEIDING Het huidige regeerakkrd p Vlaams niveau draagt de veelzeggende titel Vertruwen geven, verantwrdelijkheid nemen. De beleidsnta Bestuurszaken had Buwen aan vertruwen als titel (Burgeis, 2004). De beleidsnta Leefmilieu en natuur schuift het herstellen van het vertruwen van de burgers in de verheid als een strategische delstelling naar vr (Peeters, 2004: 35). Op het vlak van Binnenlands bestuur wil de bevegde minister het bestaande wantruwen dr een delgericht lkaal bestuur mbuigen naar vertruwen in de plitiek en het beleid (Keulen, 2004: 7). In de beleidsnta Ruimtelijke rdening klinkt het:,q GH OHJLVODWXXU GLH QX LQJDDW NDQ HQ PRHW KHW EHVWXXUOLMN EHOHLG WHQ YROOH JHULFKW ZRUGHQ RS GH QRGHQ GH WHYUHGHQKHLG HQ KHW YHUWURXZHQ YDQ GH EXUJHUV HQ GH RQGHUQHPLQJHQ (Van Mechelen, 2004: 9). In 2003 werd een addendum afgeslten p het Antwerps bestuursakkrd waarin KHWYHUWURXZHQKHUVWHOOHQ WXVVHQGH$QWZHUSHQDDUHQ KHW SROLWLHNH EHVWXXU één van de gefrmuleerde delstellingen was (Stadsbestuur Antwerpen, 2003). Het verhgen van het vertruwen in de verheid is duidelijk uitgegreid tt een beleidsdelstelling. Het gebrek aan meetinstrumenten verhindert echter dat we p betruwbare wijze uitspraken kunnen den ver de evluties van het vertruwen. De Vlaamse Vertruwensbarmeter met deze leemte pvullen. Daar waar het rapprt Een vergelijking van gevestigde tevredenheids- en vertruwensmnitren in binnen- en buitenland verschillende gestandaardiseerde nderzeksinstrumenten vergeleek, is dit rapprt meer peratineel gericht. Er wrdt getracht de Vlaamse Vertruwensbarmeter in te vullen. Daarbij werd mede gebruik gemaakt van het advies van een aantal mensen die vanuit hun expertise hun licht lieten schijnen p de invulling van de barmeter. Om niet te vervallen in een vr gewne mensen nbegrijpelijke vragenlijst, werd het instrument ter cntrle reeds infrmeel vrgelegd aan een aantal gewne mensen. In een vlgende fase zullen een aantal vragenlijsten getest wrden bij een representatief staal van de bevlking. De achterliggende idee van de Vertruwensbarmeter is dat we meten vertrekken vanuit een integrale benadering. Die kmt er p neer dat het vertruwen gemeten met wrden p vier niveaus. Als eerste is er het kader waarbinnen het vertruwen dient te gedijen: de demcratie. Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 9

9 Het vertruwen van de burger in de verheid zal ngetwijfeld niet zeer hg zijn indien enkele van de elementaire regels van de demcratie wrden vertreden. Op de tweede plaats kmt de invulling van deze demcratie dr middel van plitieke instellingen. Het derde niveau is het beleid dat vanuit dit plitieke systeem wrdt ntwikkeld. Op de laatste plaats dient dit beleid uitgeverd te wrden dr de verschillende diensten. Het nadeel van deze benadering is dat een aantal zaken niet ndzakelijk binnen dit kader passen. We denken hierbij vral aan de taken en prcessen binnen beleidsdmeinen. Figuur 1 - )RFXVYDQGH9HUWURXZHQVEDURPHWHU Functineringskader dienst1 beleid en prcessen dienst2 taken en prcessen Plitieke systeem dienst3 Burgers beleid en prcessen dienst4 taken en prcessen dienst5 Het cntact tussen burger en verheid is zeer uitgebreid. We kunnen niet alles bevragen enerzijds mdat de vragenlijst dan te lang wrdt, anderzijds mdat er binnen de verheid zeer specifieke prcessen zijn waarmee de meeste gewne burgers niet in aanraking kmen. We meten dus een selectie maken van wat we juist bevragen. In het eerstvlgende hfdstuk zullen we de vragenlijst trachten in te vullen. We gaan dieper in p de te bevragen instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen. We stellen ns de vraag welke criteria bij de selectie gehanteerd kunnen wrden. Welke instellingen 10 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

10 Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter bevragen andere nderzeken? Hfdstuk 2 gaat dieper in p een aantal andere variabelen die in de Vertruwensbarmeter kunnen vrkmen. Naast de nvermijdelijke sci-demgrafie zijn dat een aantal algemene vragen en de kwaliteitsaspecten van de administratie. Op basis van de infrmatie uit hfdstukken 1 en 2 wrdt in het laatste hfdstuk een vrlpige vragenlijst naar vr geschven die -afhankelijk van de respns- getest zal wrden p ngeveer persnen. In het derde hfdstuk wrdt dieper ingegaan p de utput van de Vertruwensbarmeter. He wrdt er gerapprteerd? Drie zaken wrden vrgesteld: een krte rapprtage, een lange rapprtage en een ndersteuning d.m.v. een website. Tevens tnt dit hfdstuk een aantal mgelijkheden m de infrmatie uit de barmeter samen te vatten. In de eerste plaats gaat het hier m het greperen van variabelen in indices. Ten tweede kan infrmatie snel en duidelijk samengevat wrden in grafieken, die eventueel werken met een vrm van afvlakking. In een laatste paragraaf van het derde hfdstuk wrdt de Vertruwensbarmeter gekaderd binnen het geheel van nderzeksinstrumenten en wrdt aangetnd dat de barmeter allerminst mag gezien wrden als een lsstaand instrument. Pas in interactie met klantentevredenheidsmetingen, de APS surveys en de nderzeken vanuit de wetenschappelijke nderzeksgemeenschap kmt de barmeter vlledig tt zijn recht. Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 11

11

12 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen HOOFDSTUK 1 INSTELLINGEN, DIENSTEN, BELEIDSDOMEINEN TAKEN EN PROCESSEN 1.1 INTEGRALE BENADERING Het is de bedeling dat de Vlaamse Vertruwensbarmeter z vlledig mgelijk de werking van de (Vlaamse) verheid afdekt, znder uit het g te verliezen dat niet specialisten, maar gewne burgers bevraagd wrden. We meten dus een selectie maken van wat we juist gaan bevragen. Hierbij vlgden we een benadering waarbij vanuit verschillende invalsheken de vragenlijst werd pgesteld (zie figuur 2). Figuur 2 -,QYXOOLQJYDQGH9ODDPVH9HUWURXZHQVEDURPHWHU Andere surveys Legalistische benadering Visie experts Inhud barmeter Feedback pilt Perspectief burger Dr te kijken naar andere surveys en een legalistische benadering te vlgen, is het mgelijk de bepalen welke instellingen, diensten en beleidsdmeinen best bevraagd zuden wrden (zie 1.2 en 1.3). Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 13

13 Niet alles is echter te vatten in de dichtmie tussen beleidsdmeinen en diensten/instellingen. We denken hierbij bijvrbeeld aan de autwegen. Verschillende instanties hebben bevegdheden hierver. Het gaat dus niet m één dienst. Het is tevens geen beleidsdmein, maar het verzrgen van de wegeninfrastructuur is wel een taak binnen het beleidsdmein mbiliteit. Om de werking van de (Vlaamse) verheid z vlledig mgelijk af te dekken, zullen in de vrlpige vragenlijst k een aantal taken en prcessen wrden pgenmen. Om dat del te bereiken werd ten eerste aan een aantal experts (.a. medewerkers van de VRIND) gevraagd m hun cmmentaar p de vragenlijst te geven (namen in bijlage). Ten tweede werd gepgd zveel mgelijk te vertrekken van het perspectief van de burger (zie 1.4). He kmt hij systematisch in aanraking met de verheid? Al deze zaken zullen leiden tt een vragenlijst die zal getest wrden in een piltsurvey. In dat testnderzek zal een pen vraag pgenmen wrden zdat k respndenten feedback kunnen geven vr de uiteindelijke vragenlijst. Uit infrmele testen (zie verslag bijlage) kwamen reeds een aantal verbeterpunten vr de vragenlijst. 1.2 ANDERE SURVEYS EN OVERZICHTEN: DIENSTEN EN INSTELLINGEN In deze paragraaf geven we een verzicht van de instellingen en diensten die dr de verschillende surveys nderzcht wrden. Eerst stellen we de nderzeken krt vr. Daarna presenteren we een verzichtstabel, die ns kan helpen bij de selectie van de te bevragen instellingen en diensten. 14 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

14 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen 6XUYH\V 1. Eurbarmeter 1 De Eurbarmeter surveys wrden halfjaarlijks gerganiseerd dr de Eurpese Cmmissie. De inhud betreft vrnamelijk Eurpese zaken. Dit neemt niet weg dat issues aan bd kmen die niet direct iets met de Eurpese Unie te maken hebben, zals het vertruwen in een aantal instellingen (Van Rsbrek et al.: 13-23). Eurbarmeter verschilt van andere surveys drdat k een grt aantal Eurpese instellingen in de vertruwensvragen vrkmen. Z wrdt het vertruwen in de Eurpese Rekenkamer, de Eurpese Ombudsman en het Eurpees Ecnmisch en Sciaal Cmité bevraagd. Vanuit de therie rnd de KLJKLPSDFWDJHQFLHV(zie 1.4) kunnen we ns echter de vraag stellen f de gebruiksfrequentie en zichtbaarheid bij de gewne burger wel hg geneg zijn m deze instellingen in een algemene survey te bevragen. Drie keer werd het vertruwen in de Eurpese Cnventie ver de tekmst van de Eurpese Unie gemeten (Van de Walle et al., 2003: ). Om evidente redenen wrdt deze instelling niet weergegeven in het verzicht. Naast de Standaard Eurbarmeter surveys rganiseert de Eurpese Cmmissie peridiek k Speciale Eurbarmeters ver één bepaald nderwerp. Z werd in 2002 gepeild naar de mening van de Eurpeanen ver een aantal µvhuylfhvrijhqhudolqwhuhvw als de GSM-peratren en de watermaatschappij (The Eurpean Opinin Research Grup, 2002). Ok deze wrden pgenmen in de tabel. 2. APS survey Sciaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen 2 De Administratie Planning en Statistiek rganiseert sinds 1996 p jaarlijkse basis een nderzek naar sciaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen. Het vertruwen in de instellingen werd -p 2001 en 2003 na- elke keer bevraagd. Wel is het z dat de instellingen die werden pgenmen, sms wijzigden (Administratie Planning en Statistiek, 2005). 1 Zie eurpa.eu.int/cmm/public_pinin/cntact_en.htm 2 Zie aps.vlaanderen.be/survey/aps_survey/aps-survey.htm Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 15

15 3. ISPO verkiezingsnderzek Naar aanleiding van de verkiezingen van 1991, 1995, 1999 en 2003 rganiseerde het Instituut vr Sciaal en Plitiek Opinienderzek (ISPO) een grtschalig nderzek. Het vertruwen werd enkel in 1991 niet pgenmen in de vragenlijst. 4. WADO Werken aan de Overheid 3 De WADO surveys werden gerganiseerd in het kader van het prject Burgergericht Besturen: Kwaliteit en Vertruwen in de Overheid. Eén van de fcussen van het nderzek was het vertruwen van de burger in de verheid en de huding van de burger t..v. de verheidsadministratie. Een andere fcus was het effect van gebeurtenissen, cntext en methde p de resultaten. Om dit laatste te nderzeken, werd gewerkt met verschillende vrmen van dataverzameling (één face-t-face enquête en twee pstenquêtes). Aangezien er wat de bevraagde instellingen betreft een grt verschil was tussen de inhud van de eerste en de tweede pstenquête, werden deze apart pgenmen in de verzichtstabel. 5. Eurpean/Wrld Values Study Eurpees/Wereld Waardennderzek 4 Dit nderzek werd in België reeds drie maal gerganiseerd. Daar waar er in 1981 slechts 15 landen participeerden, zagen we in 1990 meer dan een verdubbeling van dat aantal. In 1999 stabiliseerde het aantal deelnemende landen. Er was tevens een glf bevragingen in het midden van de jaren 90, waar echter veel minder landen aan deelnamen. De lijst van bevraagde instellingen nderging drheen de jaren relatief weinig wijzigingen. 6. Eurpean Scial Survey Eurpees Sciaal Onderzek 5 Dit tweejaarlijks Eurpees nderzek dat in 2002 vr de eerste maal werd uitgeverd, wrdt niet in de verzichtstabel vermeld. Het aantal bevraagde instellingen is daarvr te beperkt. 3 Zie sc.kuleuven.be/i/trust/survey.htm 4 Zie 5 Zie 16 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

16 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen Het ging m het Belgisch parlement, het rechtssysteem, de plitie, het Eurpees parlement, plitieke partijen 6, de Verenigde Naties en plitici. Op laatstgenemde categrie na werd elke instelling bevraagd in andere nderzeken. Alleen de categrie plitici wrdt m deze reden vermeld in de verzichtstabel. 2YHU]LFKWVWDEHO De instellingen in de verzichtstabel werden ingedeeld vlgens de functie die ze vervullen. Als eerste werd ervr gepteerd de traditinele scheiding tussen de drie machten te hanteren in de indeling. Hierbij werd de regering pgenmen bij de uitverende macht, hewel de Kning (de fact de regering) in ns land wetsntwerpen kan indienen bij het parlement en aldus nderdeel is van de wetgevende macht. De Kning zelf wrdt geplaatst bij andere plitieke en maatschappelijke actren. Dit is niet geïnspireerd dr een nrmatieve inschatting van de rl van de Kning in de wetgevende en uitverende macht, dch wel vanuit de vaststelling dat het vertruwen in de Kning niet ndzakelijk vanuit deze aspecten zal berdeeld wrden. In de verzichtstabel wrdt nderscheid gemaakt tussen de verschillende surveys. Binnen de verschillende surveys nderling kunnen de bevraagde instellingen eveneens verschillen, zals bij APS. Hier werd echter geen rekening mee gehuden. Elke instelling die minstens in één nderzek bevraagd werd, is pgenmen in de tabel. Tabel 1-2YHU]LFKWEHYUDDJGHLQVWHOOLQJHQ 7 (% 8 :$' :$'23,632 $36 (96 Plitiek wetgevend Vlaams parlement Belgisch parlement 6 Deze categrie werd enkel in de tweede rnde (2004) bevraagd. 7 Eurbarmeter 8 Eerste pstenquête van de WADO surveys 9 Tweede pstenquête van de WADO surveys 10 APS survey naar sciaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen 11 Eurpean Values Study Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 17

17 7 (% 8 :$' :$'23,632 $36 (96 Eurpees Parlement Raad van Ministers van de Eurpese Unie Gemeenteraad Parlement Plitiek uitverend Eurpese Cmmissie Belgische regering Vlaamse regering Regering Burgemeester Cllege burgemeester en schepenen De eerste minister 12 De Vlaamse minister-president 13 Andere plitieke en maatschappelijke actren Grte ndernemingen Liefdadigheids- f vrijwilligersrganisaties Niet-guvernementele rganisaties Vakbnden Plitieke partijen Vlaamse plitieke partijen Waalse plitieke partijen De plitieke partij waar U gewnlijk vr stemt Patrns f werkgevers Kerk 14 Kning Plitici (ESS 15 ) Rechterlijke macht Het gerecht Justitie / Belgische rechtssysteem Rechtbank Eurpees Hf van Justitie De pers 12 In werkelijkheid werd de naam van de eerste minister (Guy Verhfstadt) aangebden. 13 Idem vr de minister-president. 14 Sms werd bij Eurbarmeter de term µuholjlrxvlqvwlwxwlrqv gebruikt. 15 Eurpean Scial Survey 18 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

18 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen 7 (% 8 :$' :$'23,632 $36 (96 Vlaamse pers Pers: TV, radi, kranten Geschreven pers Radi Televisie Pers Inter- en supranatinale rganisaties Verenigde Naties NAVO Eurpese Unie 16 Eurpese Ombudsman Cmité van de Regi s Ecnmisch en Sciaal Cmité van de EU Eurpese Rekenkamer Eurpese Centrale Bank Administratie glbaal De (verheids)administratie Federale administratie Gemeentelijke administratie Vlaamse administratie Overheidsdiensten Specifieke diensten Leger Onderwijs Schlen Plitie 17 Gemeentelijke plitie NMBS 18 Openbare biblitheek Brandweer Ziekenhuis Huisarts Straatverlichting Reinigingsdienst Cntainerpark Cultureel centrum 16 In een eerdere versie werd Eurpese Gemeenschap gebruikt. 17 Het vertruwen in de Rijkswacht werd aangeduid als vertruwen in de plitie. 18 µ5dlovhuylfhvehwzhhqwrzqvflwlhv Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 19

19 7 (% 8 :$' :$'23,632 $36 (96 Ntaris Banken Supermarkten Autmbielinspectie Belastingsdienst Sprthal OCMW Kinderdagverblijf Ouderenzrg/bejaardentehuis Kind en Gezin Elektriciteitsmaatschappij Belgacm 19 GSM-peratr Garagist De Lijn 20 VDAB Huisvuilphaling De Pst 21 VRT Gasmaatschappij Watermaatschappij Buiten categrie Sciale Zekerheidsstelsel Gezndheidszrg Uit de tabel blijkt dat de meeste surveys vrnamelijk gericht waren p het vertruwen in plitieke en maatschappelijke instellingen. Vr het bepalen van dit srt te bevragen instellingen, kan deze tabel dus een nuttig referentiepunt zijn. Het nadeel is echter dat enkel de WADO surveys en de Speciale Eurbarmeter survey van 2002 relatief diep ingingen p het vertruwen in en de tevredenheid met verschillende verheidsdiensten. Om twee redenen is het waardevl niet enkel het plitieke vertruwen als fcus te nemen. Ten eerste wees een clusteranalyse van de verschillende bevraagde diensten bij de surveys van WADO en APS uit dat het vertruwen in de verheid een begrip is dat bestaat uit twee hfdcmpnenten. Aan de ene kant is er de cluster plitieke instellingen. Aan de andere 19 µ)l[hgwhohskrqhvhuylfhv. 20 µ7udqvsruwzlwklqwrzqvflwlhv. 20 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

20 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen kant is er een cluster administratieve diensten (Kampen & Van de Walle, 2003). Deze bevinding suggereert dat wie geïnteresseerd is in het vertruwen in de verheid niet zmaar één van beide dimensies kan laten vallen. Ten tweede is het z dat de tevredenheid van de gewne burger niet ndzakelijk hetzelfde is als de gebruikerstevredenheid. Wanneer we in een situatie zuden kmen waarbij de gewne burger weinig vertruwen heeft in een dienst, een taak f een prces kan men een aantal ptentiële gevlgen nderscheiden. Ten eerste is het z dat elke burger (gebruiker en nietgebruiker) belastingen (in de brede zin van het wrd) betaalt, die gebruikt wrden m de dienst te financieren. Een dalend vertruwen wijst in dat geval p een dalende bereidheid m vr de dienst te betalen (Nye, 1997). Ten tweede is de niet-gebruiker vaak een ptentiële gebruiker. Indien het glbale vertruwen in een instelling als De Lijn afneemt, dan kan dat een prbleem betekenen vr de tekmstige grei in reizigersaantallen. Bvendien kan een negatief imag bij niet-gebruikers dr steretypering en sciale druk leiden tt een dalende aantrekkelijkheid bij gebruikers. Ten derde zijn veel niet-gebruikers niet alleen ptentiële gebruikers, maar k ptentiële werknemers (Nye, 1997). De Vlaamse regering heeft zich vlgend del gesteld: ³1DDU SRWHQWLsOH PHGHZHUNHUV WRH ]DO GH 9ODDPVH RYHUKHLG KDDU LPDJR YDQ JRHGH ZHUNJHYHUYHUEHWHUHQ (Burgeis, 2004: 29) Een dalend f laag vertruwen in één dienst (f het geheel) schaadt de aantrekkelijkheid van die dienst én het geheel. Dit reduceert de kans dat µkljk SRWHQWLDOV bij de rganisatie in kwestie willen werken. Het is dus belangrijk dat verheidsdiensten een ged imag p de arbeidsmarkt hebben (Vandenabeele & Hndeghem, 2002: 5-7). De Vertruwensbarmeter kan in dit verband de evluties drheen de tijd weergeven vr de delgrepen van publieke diensten (vb. hggeschlde jngeren). 21 µ3rvwdovhuylfhv Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 21

21 /RQJOLVW Om de leemte van de verige surveys p te vullen, werd een lnglist pgemaakt van mgelijke instellingen die bevraagd kunnen wrden in de Vertruwensbarmeter. Ten eerste werd er gekeken naar de lijst van Vlaamse Openbare Instellingen, die pgenmen werd in de bijlage 22. Een andere lijst die gebruikt werd, was de adressengids van de Vlaamse verheid (Vlaamse Overheid, 2002). Beide lijsten dienden als basis vr een lnglist, waarbij de relatieve zichtbaarheid enerzijds en het maatschappelijk belang anderzijds de beslissende criteria waren. De tweede klm geeft aan f de diensten in één f meerdere van de hierbven vermelde surveys werden bevraagd. Instellingen die p zich te specifiek zijn m te bevragen in een algemene survey, kunnen als taak f prces bevraagd wrden. 22 Zie k adressen.vlaanderen.be/nasapp/adressen/adressen.jsp?cde=6.&pk=1-673o 22 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

22 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen Tabel 2 - /RQJOLVWEHYUDDJEDUHLQVWHOOLQJHQ 'LHQVW (OGHUVEHYUDDJG" Gelijke kansen in Vlaanderen Vlaamse Inflijn Exprt Vlaanderen Vlaamse Instelling vr technlgisch Onderzek VRT Afdeling studietelagen Afdeling Centra vr leerlingenbegeleiding, Naschling en Leerlingenverver Onderwijs Examencmmissie van de Vlaamse Gemeenschap Begeleid Individueel Studeren Kind en Gezin Vlaams zrgfnds Afdeling Bijzndere Jeugdbijstand Filmkeuringscmmissie Vlaams fnds vr de sciale integratie van persnen met een handicap Vlaamse Opera BLOSO Vlaamse Dienst vr Arbeidsbemiddeling en Berepspleiding (VDAB) Dienst Investeren in Vlaanderen Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen Afdeling stedenbuwkundige vergunningen Afdeling Buwinspectie Administratie Wegen en Verkeer De Lijn Terisme Vlaanderen Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Verkeersinfrmatie p de radi (Vlaams Verkeerscentrum) Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits- en Gasmarkt Milieu-inspectie Aquafin OVAM Kninklijke Cmmissie vr de Mnumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest Vlaamse Milieumaatschappij Er bestaat uiteraard een mgelijkheid m diensten van andere niveaus p te nemen in de vragenbatterijen (zals de NMBS en De Pst). Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 23

23 1.3 ANDERE SURVEYS EN OVERZICHTEN: BELEIDSDOMEINEN Een tweede fcus van de Vertruwensbarmeter zal liggen p het bevragen van de tevredenheid met het beleid p verschillende dmeinen. Ok hiervr zullen we een verzicht trachten te geven van mgelijk te bevragen beleidsdmeinen. Om dit te den, werd uitgegaan van een aantal lijsten die (al dan niet exhaustief) de Vlaamse bevegdheidsdmeinen greperen. Hiernder wrden deze krt besprken. De psmming van de bevegdheden van de verschillende ministers van de huidige Vlaamse regering vrmde een eerste brn van inspiratie 23. Aangezien deze psmming het meest vlledig was, werden de verige lijsten hieraan afgetetst. Indien een beleidsdmein uit de verige lijsten tch niet vrkwam in de lijst van bevegdheden van de ministers, werd deze nderaan tegevegd bij de categrie niet vermeld. Onderstaande tabel geeft een beknpt verzicht van de verige brnnen met beleidsdmeinen die gebruikt werden m de verzichtstabel in te vullen. 23 Terug te vinden p 24 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

24 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen Tabel 3 - %URQQHQRYHU]LFKWEHOHLGVGRPHLQHQ %HWHU %HVWXXUOLMN %HOHLG%%% In het kader van de rerganisatie van de Vlaamse administratie keurde het ministerieel cmité Beter Bestuurlijk Beleid p vrijdag 4 februari 2005 het ntwerp van besluit ged dat de tekmstige rganisatiestructuur van de Vlaamse administratie juridisch vastlegt. De Vlaamse administratie zu als gevlg hiervan pgebuwd wrden p basis van een functinele indeling in 13 beleidsdmeinen 24. Deze beleidsdmeinen wrden gebruikt in de verzichtstabel (Jansen & Janssen, 2005). 9ODDPVH 5HJLRQDOH,QGLFDWRUHQ 95,1' 9ODDPV 3DUOHPHQW Jaarlijks publiceert de Administratie Planning en Statistiek een verzicht van de belangrijkste statistieken p de verschillende beleidsdmeinen (de Vlaamse Reginale Indicatren). De hierbij gebruikte indeling wrdt vergenmen in de verzichtstabel (editie 2003) 25. Daar België qua staatsstructuur een ingewikkeld land is, geeft het Vlaams Parlement p haar website uitleg ver de verschillende Vlaamse bevegdheidsdmeinen 26. De hfdindeling hiervan zal gebruikt wrden in de tabel. (JRYHUQPHQW Binnen het kader van e-gvernment werden 12 thematische clusters pgericht waarbinnen e-gvernmenttepassingen ntwikkeld knden wrden. De clusters werden samengesteld p basis van de vragen die de burgers het meest stelden (Departement Welzijn, Vlksgezndheid en Cultuur, 2002: 52). :HUNHQDDQGH 2YHUKHLG :$'2 WADO bevreg de tevredenheid met het beleid p een beperkt aantal beleidsdmeinen (justitie, milieubeleid, tewerkstellingsbeleid, nderwijs, pensienen, ziekteverzekering, misdaadbestrijding, mbiliteit, veiligheid en rdehandhaving, ruimtelijke rdening en verkeersveiligheid). Bevegdheidsdmeinen die z ged als vlledig federaal zijn (justitie, pensienen, veiligheid en rdehandhaving, ziekteverzekering en misdaadbestrijding), werden uit de verzichtstabel weggelaten. $36VXUYH\ De hierbven reeds aangehaalde APS surveys peilden zwel in 1997 als in 1999 naar de beleidsdmeinen die vr de Vlaamse verheid priritair zuden meten zijn. De brnnen in tabel 4 werden gebruikt m in tabel 5 een verzicht te geven van de verschillende beleidsdmeinen. Indien het beleidsdmein dezelfde naam had als het beleidsdmein van een minister, wrdt dit aangeduid met een Indien het m een andere naam gaat, wrdt deze vermeld. Wanneer verschillende bevegdheidsdmeinen in één naam 24 Zie 25 aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/stat_publicaties_vrind2003.htm 26 Zie AlgemeneSituering/DrieledigeOpdracht.html Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 25

25 werden gebruikt (vb. Cultuur, Jeugd, Sprt en Media bij BBB), werden deze uit elkaar gehaald. 26 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

26 Hfdstuk 1: Instellingen, diensten, beleidsdmeinen, taken en prcessen Tabel 4-9HUPHOGHEHOHLGVGRPHLQHQ 0LQLVWHUV %%% 95,1' :$'2 $36 9ODDPV3DUOHPHQW (JRYHUQPHQW Institutinele Hervrmingen Landbuw Zeevisserij Visserij Plattelandsbeleid Ecnmie Ondernemen Wetenschap Wetenschap en technlgie Wetenschappelijk nderzek Wetenschappelijk nderzek Wetenschap en technlgie Innvatie Buitenlandse Handel Werk Werkgelegenheid Tewerkstelling Tewerkstellingsinitiatieven Tewerkstelling Werken Onderwijs Vrming Welzijn Algemene welzijnsvrzieningen Vlksgezndheid Gezndheid Gezndheidszrg Gezndheidszrg Zrg Gezin Financiën en Begrting Ruimtelijke Ordening Cultuur Jeugd Sprt Brussel Van Rsbrek, Van de Walle, Kampen & Buckaert 27

27 0LQLVWHUV %%% 95,1' :$'2 $36 9ODDPV3DUOHPHQW (JRYHUQPHQW Bestuurszaken Vlaams verheidspersneel en aspecten van ged bestuur Buitenlands Beleid Internatinale aangelegenheden Media Terisme Openbare Werken -Wegenaanleg -Investeringen in havens en luchthaven Energie Energiebeleid Leefmilieu Milieu Milieu Natuur Natuurbehud Binnenlands Bestuur Binnenlandse aangelegenheden Stedenbeleid Wnen Inburgering Wnbeleid en Onrerend erfged Leefbaarheid grtsteden Landinrichting en natuurbehud Gemeenten, prvincies en intercmmunales Sciale huisvesting Huisvesting Mbiliteit Openbaar verver Verver Sciale Ecnmie Gelijke Kansen 1LHWYHUPHOG Internatinale Samenwerking Mnumenten en landschappen Ontwikkelingssamenwerking Verkeersveiligheid Steun aan de bedrijven Waterbeleid Vrije tijd Gehandicaptenzrg Taalgebruik Bedrijven Bejaardenzrg Bijstand aan persnen Vlaamse en lkale fiscaliteit 28 Invulling Vlaamse vertruwensbarmeter

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van MARTINE FOURNIER datum: 29 april 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2 3 MA ART 20 17 Thematische vrmingen Inhud 1. Basisvrming verblijfsrecht en hulpverlening 1 2. Asielprcedure (en pvang asielzekers) 2 3. Mensen znder wettig verblijf 2 4. Verblijf burgers van de Unie 3

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Jbnzekerheid en innvatief werkgedrag: twee fenmenen in een veranderende arbeidsmarkt Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Inhud Veranderende arbeidsmarkt Jbnzekerheid Innvatie Vier resulterende

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM

POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 3 de graad lager nderwijs en 1 ste graad A-strm + B-strm 2 u Dit materiaal

Nadere informatie