Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid."

Transcriptie

1 Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN (Universiteit Tilburg) - Deel III: Prof. Dr. C. BILLIET (Universiteit Gent) - Coördinatie en eindredactie: Prof. Dr. P. POPELIER (Universiteit Antwerpen)

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 Inleiding 11 Deel I. Analyse van de bestuurlijke organisatie omtrent de rechtshandhaving 16 Hoofdstuk 1. Situatieschets van inspectiediensten Inleiding Overzicht van Vlaamse inspectiediensten Organisatie van de diensten en hun opdracht Model Landschap 22 A. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 23 B. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 32 C. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 33 D. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 36 E. Beleidsdomein Bestuurszaken 41 F. Beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid 42 G. Beleidsdomein Financiën en Begroting 42 H. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 42 I. Beleidsdomein Landbouw en Visserij 43 J. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 45 K. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 46 L. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 50 M. Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen Gevolgen van de plaats van de inspectiedienst binnen het organogram Taken Handhaving Controle Maatregelen Handhavingslandschap 56 A. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 56 B. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 60 C. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 61 D. Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 62 E. Beleidsdomein Bestuurszaken 64 F. Beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid 64 G. Beleidsdomein Financiën en Begroting 64 H. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 64 I. Beleidsdomein Landbouw en Visserij 65 J. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 66 K. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 68 L. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening 69 M. Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 70 N. Overzicht Initiatief Samenwerking Contact met de parketten De interdepartementale werkgroep handhavingsbeleid: opzet van het rapport Institutioneel kader Vaststellingen Bespreking resultaten 78 Hoofdstuk 2. Communicatie binnen inspectiediensten

3 1. Inleiding Buitenlands onderzoek over communicatie tussen inspectiediensten Opzet en methode van het Engelse en het Nederlandse rapport Vaststellingen Determinanten van de communicatiestrategie Prioriteiten van handhaving Minimumniveau van handhaving Risico-analyse Planmatig handhaven Transparantie van het handhavingsbeleid Toegang tot informatie Expertise Functiescheiding Besluit 94 Hoofdstuk 3. Aanbevelingen voor efficiënte communicatie binnen de handhavingsopdracht van Vlaamse Inspectiediensten Inleiding Aanbevelingen Opstellen, expliciteren en toetsen van de vooronderstellingen over handhaving Kennisvergaring over een doeltreffend handhavingsbeleid Risico-analyse door de inspecties Betrokkenheid bij het tot stand komen van regelgeving Onderzoek van de handhaafbaarheid van amendementen Explicitering van de prioriteiten en de beoogde nalevingsniveaus Kennisbundeling Handhavingsplannen Duidelijke bevoegdheidsverdeling en taakafstemming tussen inspectiediensten Duidelijke bevoegdheidsverdeling en taakafstemming op verschillende beleidsniveaus Faciliteer de horizontale samenwerking tussen handhavers Controle van de handhaving Ontsluiting van informatie voor het publiek Effectieve informatievergaring Cultuurverschuiving Openbaarheid van gegevens en privacywetgeving Besluit 106 Deel II. Handhaafbaarheid als aandachtspunt bij de totstandkoming van regelgeving 108 Hoofdstuk 1. Plan van aanpak Probleemformulering Onderzoeksvragen Randvoorwaarden Aanpak en methodologie Onderzoeksplan Methodologie Objectieven en doelstellingen Opbouw en preview 116 Hoofdstuk 2. De herziening van de voorstelling van de nalevingsfactoren uit de Tafel van Elf Sociaalwetenschappelijke inzichten Perspectief van de handhavingsinstanties Zelden enforcement to the letter Handhaving verloopt niet automatisch of autonoom De handhavingsstijl is onderhevig aan verandering doorheen de tijd - 3 -

4 en van geval tot geval Perspectief van de doelgroepen Indeling van de doelgroepen Het semi-autonome sociale veld (SASV) De wet en de sociale bereidheid tot naleving Compliance door bedrijven Acceptatie van regelgeving bij de Belgische bevolking: een onderzoek naar voedselveiligheidsnormen Een rechtspsychologische kijk op naleving Rechtseconomische inzichten Integratie van de sociaalwetenschappelijke bevindingen Handhaafbaarheidstoetsen en handleidingen VROM. Naleving VROM-beleid en wet- en regelgeving De toets van de gemeente Eindhoven De Handleiding Uitvoerbaarheid en Handhaafbaarheid van het Ministerie van Justitie van Nederland, met als bijlage de Tafel van Elf De Tafel van 11 met toelichting door het Ministerie van Justitie Kritische benadering van de Tafel van Commentaren bij de Tafel van Elf Eenzelfde checklist voor alle doelgroepen? Juiste aandacht voor legitimiteit en dimensies De weging van verschillende factoren en dimensies De toevoeging van een communicatie-analyse Conclusie van de analyse van de T Besluit 168 Hoofdstuk 3. De integratie van de herwerkte Tafel van Elf in de diverse onderdelen van de bestaande Vlaamse RIA als centraal analyse-instrument van de wetgevingskwaliteit Referenties naar handhaving in de actuele RIA methodiek Relevante bevindingen uit de casestudies Uitgangspunten Vier case studies Resultaten Interviews Aspect 1. De noodzakelijkheid en proportionaliteit van de toets Aspect 2. De relationele tabel van doelgroepen en handhavers Aspect 3. Consultatie Aspect 4. De opname van de toets in de RIA Andere bevindingen De integratie van de handhavingstoets in RIA 224 Hoofdstuk 4. Een betere handhaafbaarheid van regelgeving door de opmaak van begeleidende maatregelen en beleidsaanbevelingen 230 Deel III. Draaiboek voor het schrijven van een toezichtsregeling 237 Hoofdstuk 1. Basisbegrippen en algemeen kader Basisbegrippen Omtrent rechtshandhaving en toezicht Facultatieve vs obligatoire bevoegdheidsuitoefening Omtrent EVRM, EHRM en BUPO Omtrent misdrijven en depenalisering Algemeen kader Waarom een toezichtsregeling? Beleidsmatige noodzaak Juridisch-technische noodzaak: toezichtsregelingen tot uitvoering resp. implementatie van Europese verordeningen en richtlijnen De impact van EVRM, BUPO en onze Grondwet en van de BWHI

5 2.3. De kern van iedere toezichtsregeling: vier vragen, twee extra s en één preliminaire vraag 248 Hoofdstuk 2. Is een toezichtregeling nodig? Kernbepalingen: concept en identificatie Toezichtscapaciteit: hoe te ontleden? 251 Hoofdstuk 3. De kern van iedere toezichtsregeling De toezichthouders en hun toezichtopdracht Basisinformatie Officier van gerechtelijke politie: in regel geen goede keuze Wel in te voorzien: een legitimatiebewijs De toezichtrechten Basisgegevens De klassieke toezichtrechten Het toegangsrecht Het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens Het onderzoeksrecht van zaken Te mijden toezichtrechten Het recht tot het verrichten van elk onderzoek, elke controle en elke enquête Het ondervragingsrecht De overstap naar de sanctioneringsfase Informatiedoorstroming Naar het penale afhandelingsspoor Naar het bestuurlijke afhandelingsspoor Bewarende maatregelen Finishing touch: onmisbare aanvullingen Een recht op bijstand van de politie Strafbaarstelling van de verhindering van toezicht 284 Hoofdstuk 4. Uitbreidingen van de kernregeling Specifieke toezichtrechten Een toegangsrecht met betreding van woningen Recht op het doen van vaststellingen d.m.v. audiovisuele middelen Recht van onderzoek van transportmiddelen en hun lading Ondersteuning door deskundigen Implementatie van Europeesrechtelijke toezichtsplichten Verordeningen Richtlijnen Basishandhavingsverplichting Specifieke toezichtplichten 299 Hoofdstuk 5. Besluit 300 Bibliografie 301 Bijlagen Bijlage 1 bij Deel I. Vragenlijst voor de Vlaamse Inspectiediensten 306 Bijlage 2 bij Deel II. Topics voor diepte-interviews 310 Bijlage 3 bij Deel III. Modelbepalingen

6 SAMENVATTING Dit rapport, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Bestuurszaken, kadert binnen het voorgenomen handhavingsbeleid van de Vlaamse regering. De focus daarbij ligt op het regelgevingsbeleid. Handhaving kan wel beschouwd worden als het sluitstuk van een regeling, maar om handhavende instanties zo efficiënt mogelijk in te zetten, moet reeds bij de opmaak van een regeling worden nagedacht over de meest gepaste handhavingsmethode. De vraag rijst dus hoe regels moeten opgesteld worden om een zo sterk mogelijke handhaving mogelijk te maken. Deze verkennende studie reikt daartoe een eerste analyse en evaluatie aan van de organisatie van het handhavingsbeleid en zet vervolgens in op instrumenten die hulp bieden om handhaafbare regelgeving op te stellen. Rode draad in het rapport is de nood aan transparantie en communicatie, zowel in de relatie tussen toezichthouders en regelgever als in de relatie tussen toezichthouders en doelgroepen. Het eerste deel biedt een verkennende analyse van de bestuurlijke organisatie omtrent de rechtshandhaving. De inspectiediensten vormen immers een cruciale factor voor verschillende elementen die door de Tafel van Elf worden opgesomd als determinerend voor de handhaafbaarheid van regelgeving. Een kernpunt daarbij vormt de informatie-uitwisseling tussen regelgever, handhavende en gerechtelijke instanties, en rechtssubjecten. Het inspectielandschap en de handhavingsprocessen worden daarom beschreven vanuit een focus op het communicatiebeleid. Vastgesteld wordt dat het landschap van handhavingsinstanties zeer heterogeen is. Er bestaat een waaier aan inspectiediensten, met zeer verscheiden posities in het organisatorische kader en met elk verscheiden opdrachten, bevoegdheden en procedures. De eerste vaststellingen bij de Vlaamse inspectiediensten duiden op een versplinterd handhavingsbeleid en een verschillende manier van regelopvolging. Dit maakt samenwerking met betrekking tot datavergaring en informatie-uitwisseling noodzakelijk, maar noopt tevens tot een communicatiestrategie op maat van elke inspectiedienst. In de praktijk blijkt dat het Beter Bestuurlijk Beleid programma wel het belang heeft onderstreept van een gestructureerde en planmatige communicatie en van overleg voor een effectieve handhaving van regelgeving, maar dat in de praktijk de communicatiestrategie van de inspectiediensten diverse gebreken vertonen. Bij de handhaving van regels ondernemen vele inspectiediensten te weinig interactie met andere diensten. Vaak is niet duidelijk wel nalevingsniveau minimaal wordt nagestreefd, welke onderdelen van de regelgeving meer of minder intensief gehandhaafd moeten worden en wat gedoogd wordt onder welke voorwaarden. Een gestructureerde ex ante - 6 -

7 risico-analyse is bij verschillende inspectiediensten praktisch onbestaande, er is gebrek aan transparantie en de aanwezige expertise blijft te veel op het uitvoerende niveau. Deze gebrekkige informatiedoorstroming, zowel ten aanzien van rechtssubjecten als tussen handhavende instanties, heeft gevolgen voor de regelgeving. Dat komt tot uiting op twee manieren. Enerzijds stroomt informatie die relevant is om tot goed handhaafbare regelgeving te komen, niet door tot de regelgever. Anderzijds worden kansen gemist om tot spontane naleving te komen door kennis over de inhoud van de regelgeving en de betekenis daarvan in een concreet geval, tot bij het rechtssubject te brengen. Om die reden worden zestien aanbevelingen gegeven om tot een beter communicatiebeleid te komen inzake handhaving. Die aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat: Aanbevelingen voor een beter communicatiebeleid inzake handhaving 1. Zorg voor een nulmeting: stel vooronderstellingen over handhaving op, expliciteer en toets ze. 2. Zorg voor kennisvergaring over een doeltreffend handhavingsbeleid 3. Breng doelgroepen in kaart in risico analyses 4. Betrek inspecties bij de totstandkoming van regelgeving 5. Onderzoek de handhaafbaarheid van amendementen 6. Expliciteer prioriteiten en beoogde nalevingniveaus 7. Bundel kennis 8. Maak een handhavingsplan op 9. Zorg voor een duidelijke bevoegdheidsverdeling en taakafstemming tussen inspectiediensten 10.Zorg voor een duidelijke bevoegdheidsverdeling en taakafstemming op verschillende beleidsniveaus 11.Faciliteer de horizontale samenwerking tussen handhavers 12.Verbeter de controle op de werking van inspectiediensten 13.Ontsluit informatie voor het publiek 14.Zorg voor effectieve vergaring van algemene informatie en van informatie over individuele dossiers 15.Zorg voor een cultuurverschuiving in het licht van een vernieuwde taakafbakening en samenwerking 16.Creëer een duidelijk wettelijk kader waarbinnen dataverzameling en verwerking kan gebeuren zonder onredelijke inbreuk op de privacy

8 In het tweede deel wordt ingegaan op de handhaafbaarheid van regelgeving bij de opmaak van regelgeving. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe kan de (ex ante) inschatting van handhaving als de mogelijkheid tot het afdwingen van regelconform gedrag vorm krijgen en geoperationaliseerd worden als een instrument dat bruikbaar is bij de ontwikkeling van regelgeving? In een eerste stap wordt een analyse gemaakt van de determinanten van handhaving en naleving en van de bestaande middelen om deze concepten te meten. De in Nederland ontwikkelde handhaafbaarheidstoets, de zogenaamde Tafel van Elf, geldt daarbij conform de opdracht als uitgangspunt, maar wordt kritisch benaderd en gereconstrueerd. De inzichten die voortkomen uit de analyse van literatuur en van de Tafel van Elf evenals andere handhaafbaarheidstoetsen en die uitgangspunt vormen voor de opmaak van een Vlaamse handhavingstoets, kunnen als volgt worden samengevat. Uitgangspunten voor de opmaak van een Vlaamse handhaafbaarheidstoets 1. Differentatie vooraf in doelgroepen laat toe dat het aantal vragen dat aan een doelgroep gesteld wordt, beperkt blijft. Mogelijke indelingen zijn het onderscheid tussen bedrijven en burgers, of het onderscheid tussen hoog risico doelgroepen versus laag risico doelgroepen. 2. De handhaafbaarheidstoets dient aandacht te besteden aan legitimiteit als voorwaarde voor spontane naleving. Dit veronderstelt 1) het consulteren van de doelgroep om na te gaan hoe groot het draagvlak voor de regel is en 2) het communiceren over de totstandkoming en de inhoud van de regel. 3. De toets kan ook verruimd worden om in te schatten welke communicatiestrategie het meest efficiënt is, met aandacht voor o.m. preventie, voorlichting en communicatie. 4. De handhaafbaarheidstoets moet zowel de kosten van de doelgroepen in kaart brengen als specifiek ruimte creëren voor de inschatting van de kosten en inspanningen (capaciteitsnood) van de toezichthouders. In een tweede stap worden deze bevindingen in de meest praktische vorm voor opname als toets in de bestaande RIA-procedure gegoten. Deze toets bevat vijf aspecten: 1) een proportionaliteitstoets, 2) een matrix of relationele tabel van handhavers en doelgroepen, 3) een checklist: een aantal vragen uit de herziene tafel van 11, die gesteld worden vanuit het perspectief van de doelgroepen zoals die in de relationele tabel zijn geplaatst, 4) consultaties en consultatiebevindingen en 5) de conclusie. Concreet bestaat de voorgestelde handhavingstoets, zoals ze geïntegreerd kan worden in de bestaande RIA, uit de volgende elementen: - 8 -

9 Elementen Vlaamse handhavingstoets 1. Beklemtoon het belang van de handhavingstoets in de RIA-handleiding 2. Ga het gewicht van de handhavingsaspecten na in geval van zwaar gewicht: consulteer de handhavers 3. Ga de rol na van de doelgroepen voor de handhaafbaarheid in geval van belangrijke rol: consulteer de doelgroep 4. Ga de checklist na (zie deel II, par. 3.4.) 5. Bundel en analyseer de resultaten van de voorgaande stappen 6. Zorg voor een samenvatting. Ten slotte worden de onderzoeksinzichten als breder inzetbare beleidsaanbevelingen geformuleerd. Ook in dit deel komt, net zoals in het vorige deel, naar voor dat communicatie, inclusief een consultatiebeleid, een kernbegrip is in de aanbevelingen voor een sterker Vlaams handhavingsbeleid. De aanbevelingen luiden als volgt: Aanbevelingen voor een handhavingsbeleid bij de opmaak van regelgeving 1. Kwantificeer indien mogelijk de handhaving altijd bij nieuwe regelgeving 2. Onderzoek de dimensie van de spontane naleving 2. Breng de doelgroepen van de handhaving in kaart. 3. Breng de handhavende instanties in beeld. 4. Consulteer de handhavende instanties in twee consultatierondes. 5. Consulteer de doelgroepen liefst in een vroeg stadium. 6. Benut de inzichten van de handhavende instanties om de conceptregel te optimaliseren ook buiten het strikte domein van de handhavingsaspecten. 8. Besteed de nodige aandacht aan de legitimiteit van de regel. 9. Tracht de sociale bereidheid tot naleving te versterken. 10. Communiceer met strategisch belangrijke stakeholders over de regelgeving. 11. Benut de handhaafbaarheidstoets om een communicatie-analyse op te stellen. 12. Maak gebruik van de conclusies van de RIA. 13. Organiseer ex post evaluatie van de regel met als doelstelling de beoordeling van de handhaving en de naleving. In het derde deel wordt ingezoomd op het concrete uitschrijven van een toezichtsregeling, met aandacht voor de handhavingsprocessen zoals die in deel I werden beschreven, maar ook voor het juridische kader. Dit laatste deel is opgebouwd - 9 -

10 als een draaiboek, dat de wetgevingsambtenaren van het Vlaamse Gewest een houvast wil bieden bij het voorbereiden van regelgeving die het organiseren van toezicht beoogt. Wie dergelijke regelgeving opmaakt, dient zich vooraf te beraden over de volgende vragen: 1. Wie? Wie gaat het toezicht uitoefenen? M.a.w. wie zijn de toezichthouders? 2. Wat? Welke toezichtopdrachten moeten worden afgebakend en toegewezen? 3. Hoe? Hoe gaan de toezichthouders zich van hun taken kwijten? Hebben zij bijzondere bevoegdheden nodig om in staat te zijn hun toezichtopdracht te vervullen? Deze vraag betreft de eventuele nood aan toezichtrechten. 4. Waarheen? Wat indien een inbreuk wordt vastgesteld? Moet er iets worden voorzien om de overstap van toezicht naar sanctionering op doelmatige wijze te kunnen maken? Dit vormt de kern van de toezichtsregeling. Vervolgens moet worden gedacht aan een mogelijkheid om bijstand van de politie te vorderen en mag niet worden vergeten de verhindering van toezicht strafbaar te stellen. Het rapport biedt een aantal modelbepalingen, die verder worden uitgelegd. Deze modelbepalingen hebben betrekking op toezichtsrechten zoals het toegangsrecht, het recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens en het onderzoeksrecht van zaken, informatiedoorstroming, bewarende maatregelen, het recht op bijstand door de politie, strafbaarstelling van de verhindering van toezicht, specifieke toezichtrechten zoals het toegangsrecht met betreding van woningen, het doen van vaststellingen door middel van audiovisuele middelen, het onderzoek van transportmiddelen en hun lading evenals ondersteuning door deskundigen. Eveneens wordt aandacht besteed aan de uitvoering van Europese verordeningen en de omzetting van Europese richtlijnen. Deze modelbepalingen worden bij elkaar gebracht in bijlage 3 bij dit rapport

11 INLEIDING Situering De Vlaamse Regering zet in op een uitgebouwd wetgevingsbeleid om kwalitatief sterke regelgeving tot stand te brengen. De handhaafbaarheid van regelgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Regels worden uitgevaardigd met een bepaald doel voor ogen. De effectiviteit van de regelgeving vooronderstelt hun handhaafbaarheid. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zijn dan ook opgenomen als kenmerken van behoorlijke regelgeving, die door de Vlaamse regering zijn goedgekeurd. Beide criteria maken tevens onderdeel uit van de reguleringsimpactanalyse (RIA). Het belang van deze criteria is zodoende erkend in politieke, ambtelijke en bestuurskringen in Vlaanderen. Handhaving wordt in de literatuur gedefinieerd als het afdwingen van regelconform gedrag door het uitoefenen van toezicht en desgevallend het sanctioneren van inbreuken op de regels. 1 Die definitie wordt voor deze studie als uitgangspunt gehanteerd. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het bereiken van regelconform gedrag door een beter communicatiebeleid. De wetgever moet in de eerste plaats regels zo opstellen en communiceren dat ze spontaan nageleefd worden. Voor zover men niet kan vertrouwen op spontane naleving, moet de overheid zorgen voor controle op de naleving en voor sanctionering in geval van niet-naleving. Toezicht betreft, in een notendop, het toezien op de naleving van regelgeving. De organisatie van een adequate toezichtsregeling vormt een essentieel onderdeel van het wetgevingsbeleid in iedere materie. Het bijzonder grote beleidsmatige belang van het toezicht vloeit voort uit de twee functies van het toezicht. (1) Toezicht vervult een belangrijke preventieve functie. Waar de rechtssubjecten merken dat de overheid een oogje in het zeil houdt op het al dan niet naleven van regels die zij behoren na te leven, werkt dit normconform gedrag in de hand. (2) Toezicht legt de basis voor sanctionering, het beteugelen van wetsschendingen, door zachte maatregelen zoals aanmaningen én door sancties. Waar wetsschendingen niet worden vastgesteld, is iedere sanctionering uitgesloten. Een doeltreffende sanctionering vormt het sluitstuk van ieder 1 P. HAMPTON, Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement, HM Treasury, London, 2005, vanaf nu Hampton report

12 wetgevingsbeleid. Waar de burger vaststelt dat inbreuken tot geen enkele reactie leiden vanwege de overheid, vervalt regelgeving tot louter papier. Het Vlaams regeerakkoord zei hierover: We versterken de capaciteit van de Vlaamse overheid om regelgeving van hoge kwaliteit te produceren zodat maatschappelijke doelen doeltreffend en efficiënt worden bereikt. We bouwen een goed georganiseerd regelgevingsproces uit door: [ ] een vermindering van het aantal strafbepalingen en, waar nuttig, een vervanging van de strafsancties door administratieve sancties. Dit rapport, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Bestuurszaken, kadert binnen het voorgenomen handhavingsbeleid van de Vlaamse regering. De focus daarbij ligt op het regelgevingsbeleid. Handhaving kan dan wel beschouwd worden als het sluitstuk van een regeling, maar om handhavende instanties zo efficiënt mogelijk in te zetten, moet reeds bij de opmaak van een regeling worden nagedacht over de meest gepaste handhavingsmethode. 2 De vraag rijst dus hoe regels moeten opgesteld worden om een zo sterk mogelijke handhaving mogelijk te maken. Deze verkennende studie reikt daartoe een eerste analyse en evaluatie aan van de organisatie van het handhavingsbeleid en zet vervolgens in op instrumenten die hulp bieden om handhaafbare regelgeving op te stellen. Het Nederlandse Ministerie van Justitie gaf in 1997 een rapport uit met daarin een checklist met elf factoren die de handhaafbaarheid van regelgeving bevorderen. 3 Deze Tafel van Elf heeft intussen een stevige positie ingenomen en wordt, op vraag van de opdrachtgever, voor deze studie als uitgangspunt genomen. Tegelijk wordt de Tafel van Elf kritisch bekeken en worden ook andere handhavingstoetsen in de studie opgenomen. Dit moet leiden tot een Vlaamse handhavingstoets: een bruikbaar instrument in de context van het Vlaamse handhavingsbeleid. Aanpak Het onderzoek valt uiteen in drie delen. Deze delen vertrekken vanuit een breder kader, om vervolgens steeds specifieker in te gaan op handhavingsbeleid en de opmaak van concrete regelgeving. 2 Ph. EIJLANDER en W. VOERMANS, Wetgevingsleer, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, INSPECTIE VOOR DE RECHTSHANDHAVING VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE, De tafel van Elf. Een instrument voo de wetgever, Den Haag,

13 Het eerste deel biedt een verkennende analyse van de bestuurlijke organisatie omtrent de rechtshandhaving. De inspectiediensten vormen immers een cruciale factor voor verschillende elementen die door de Tafel van Elf worden opgesomd als determinerend voor de handhaafbaarheid van regelgeving. Door hun contacten met het terrein dragen inspectiediensten bij tot de kennis en acceptatie van regelgeving. Controle- en detectiekansen worden vergroot door een efficiënte inzet van en samenwerking tussen inspectiediensten. Sanctiekansen worden versterkt door de samenwerking tussen inspectiediensten en gerechtelijke diensten. Dit deel geeft daarom geen uitputtende beschrijving van het gehele inspectielandschap en van de handhavingsprocessen, maar legt de klemtoon op het communicatiebeleid dat bepalend is voor een optimale inzet van en samenwerking tussen deze diensten. De centrale onderzoeksvraag daarbij luidt: Hoe gebeurt de informatie-uitwisseling tussen de administraties onderling en met de gerechtelijke diensten? De bedoeling is om het handhavingsbeleid inzake regelgeving in te bedden in de bredere bestuurlijke context en hierbij enkele structurele knelpunten te detecteren. De analyse van de handhavingsprocessen van inspectiediensten gaat daarom in het bijzonder in op handhavingskosten. Die handhavingskosten vormen een element bij de rechtseconomische analyse van handhavingsmethoden, die het voorwerp vormen van het tweede deel. Het tweede deel zoomt in op de handhavingvragen die rijzen bij de eigenlijke opmaak van regelgeving. Ook hier vormt het communicatiebeleid een belangrijk element om in eerste instantie spontane naleving van regelgeving te waarborgen. Daarnaast gaat aandacht naar de handhavingmethoden, die moeten zorgen voor een aangepast en kostenefficiënt handhavingapparaat. Doelstelling van dit deel is te komen tot een verfijning van het bestaande RIA-instrument, geruggensteund door begeleidende maatregelen en beleidsaanbevelingen. Het derde deel ten slotte biedt een juridische en legistieke analyse van concrete handhavingbepalingen. Doelstelling is de opstelling van een draaiboek met inbegrip van modelbepalingen. Dergelijk draaiboek moet wetgevingsambtenaren een houvast bieden bij het voorbereiden van regelgeving die het organiseren van toezicht beoogt. De gehanteerde methodiek wordt per onderdeel bepaald door het voorwerp en de doelstelling van de studie. In het eerste deel wordt een SWOT-analyse uitgevoerd van de huidige structuren en processen tot handhaving van de Vlaamse regelgeving. Dit gebeurt door nationaal en

14 internationaal literatuuronderzoek evenals door beperkt empirisch onderzoek in de vorm van een bevraging bij de Vlaamse inspectiediensten. In het tweede deel wordt gebruik gemaakt van zowel rechtseconomische als rechtssociologische inzichten. Literatuurstudie wordt aangevuld met enkele case-study s waarbij bestaande reguleringsimpactanalyses worden bestudeerd. De voorgestelde benadering van de handhaafbaarheidstoets wordt ten slotte getoetst aan de hand van diepte-interviews. In het derde deel volgt een juridische en legistieke analyse van het handhavingsrecht op basis van literatuurstudie maar ook van een inventaris van toezichtsregelingen. Deze analyse werd toegepast op kernwetgeving uit vier sleuteldepartementen die geselecteerd werden in overleg met de Stuurgroep. De uitvoering van deze studie werd begeleid door de Dienst Wetsmatiging en door een Stuurgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende relevante diensten. Hun feedback was cruciaal voor de uitvoering van dit project. De samenstelling van de Stuurgroep was als volgt: - Patrick Barbé (Inspectie WVG) - Johan Decrop (Mestbank) - Wim De Naeyer (Interne Audit Vlaamse overheid - Els Dufour (WVG) - Jan Heyman (LNE) 4 - Wouter Pas (Kabinet Peeters) 5 - Sigrid Raedschelders - Ivo Van den Bossche (DAR) - Piet Vanhoutte (RWO) - Christel Van Keer (DAR) - Frederik Vanlaere (DWM) - Anne Van Renterghem (RWO) - Ellen Vermoeden (DWM) - Kathleen Verreth (WVG) - Marc Willems (Inspectie WSE) 4 Jan Heyman werd vervangen door Sigrid Raedschelders door zijn benoeming als voorzitter van het milieuhandhavingscollege. 5 Wouter Pas heeft door de beëindiging van zijn kabinetsfunctie op het einde van de legislatuur niet tijdens de volledige looptijd van de studie deel uitgemaakt van de stuurgroep

15 DEEL I. Analyse van de bestuurlijke organisatie omtrent de rechtshandhaving Afbakening van het onderwerp Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 2003 beschreef een nieuwe organisatiestructuur voor de Vlaamse Overheid dat in 2006 onder het BBB-project vorm kreeg 6. Beter Bestuurlijk Beleid was een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger moest maken. 7 De filosofie gaat uit van een veranderende samenleving met een tendens naar individualisering, met een snelle evolutie in informatie en communicatietechnologie en een groeiende internationalisering, en kadert in het New Public Management (NPM) paradigma dat ook relevant is voor dit onderzoek naar de handhaving door de Vlaamse inspectiediensten. De overheid moet evolueren op basis van tien basisprincipes 8 : 1. Primaat van de politiek: het beleid wordt bepaald door de politieke verantwoordelijken, die democratisch verkozen zijn, en er wordt gestreefd naar optimale afstemming tussen parlement en regering, en tussen regering en administratie. De verkozenen bepalen het beleid en de administratie ondersteunt bij de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het beleid 2. Transparantie: openheid naar de burger met een eenvoudige regelgeving, een geïntegreerd overheidsloket (één website) en een duidelijke organisatiestructuur voor de Vlaamse Overheid. 3. Deugdelijk Bestuur: de Government Governance gedachte wordt toegepast in de publieke sector. De vroegere drie R s (Rechtmatigheid, Rechtszekerheid en Rechtsgelijkheid) worden aangevuld met de drie E s (Effectiviteit, Efficiëntie, Economy (zuinigheid)). 4. Een duidelijke verdeling van de kerntaken tussen de verschillende overheden: het bestuursniveau dat het best geplaatst is, voert de taak uit met een belangrijke plaats voor het subsidiariteitprincipe. 5. Beter afgelijnde verantwoordelijkheden binnen de Vlaamse overheid: ministers zijn in hoofde verantwoordelijk voor het beleid. Het overheidsmanagement is een beleidsondersteuner en zorgt voor beleidsvoorbereiding, -evaluatie en uitvoering. 6. Een nieuwe organisatiecultuur: er wordt gestreefd naar onderlinge samenwerking met het oog op de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen. 7. Een betere beleidsafstemming over de grenzen van de beleidsdomeinen heen. 6 VLAAMSE REGERING, Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid; voor uitgebreidere informatie over BBB en handhaving door de overheid zie: J. SPANHOVE en K. VERHOEST, Onderzoeksrapport: Deugdelijk Bestuur in de Vlaamse Overheid anno 2008: Een kwalitatieve analyse van nieuwe Government Governance mechanismen in BBB (2008, binnen het project Government governance: theoretische en normatieve modellen voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid ( ):

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Referentiecharter. Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten

Referentiecharter. Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten Referentiecharter Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING Dit referentiecharter ondersteunt artikel 22 van het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Fiscaal toezicht op maat

Fiscaal toezicht op maat Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat Soepel waar het kan, streng waar het moet Den Haag, juni 2012 1 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2 Commissie Horizontaal

Nadere informatie