STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014

2

3 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 De vergadering wordt geopend te uur. Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. Tekenden de aanwezigheidslijst: Mevrouw Mevrouw Mevrouw De heer Mevrouw De heer Mevrouw Mevrouw De heer Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer De heer De heer De heer Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer Mevrouw De heer De heer De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw De heer AVONTROODT Yolande BAETEN Els BAYRAKTAR Aysel BELLENS Peter BOCKX Greet BOLLEN Ivo BOONEN Nicole BRADT Sofie BUNGENEERS Luc BWATU NKAYA Annie CAALS Tom CALUWÉ Ludwig CLAESSEN Jan COLSON Mireille CORLUY Bert COTTENIE Christ'l CUYT Rony DE COCK Koen DE HAES Jan DE HERT Vera DILLEN Koen FEYAERTS Patrick GEUDENS Frank GEYSEN Kris GIELEN Pascale GODDEN Jürgen GOOSSENS Kris HELSEN Koen HENDRICKX Iefke HENS Werner JACQUES Ilse JANSSEN Patrick JANSSENS Eric KERREMANS Koen LEMMENS Luk MARCIPONT Daniël MEEUS Michel MERCKX Kris MICHIELSEN Inge MINNEN Herman 185

4 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Mevrouw Mevrouw Mevrouw De heer De heer Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer De heer Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw De heer Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw De heer Mevrouw De heer Mevrouw De heer Mevrouw De heer De heer MOREAU Livia MUYSHONDT Tine NAERT Nicole PALINCKX Koen PEETERS Bruno PEETERS Marleen RÖTTGER Rik SCHOOFS Hans SELS Frank STEVENS Lili THYS Danny UGURLU Sener VAN CLEEMPUT Loes VAN GOOL Greet VAN HAUTEGHEM Marleen VAN HOFFELEN Karin VAN HOVE Bart VAN HOVE Katleen VAN LANGENDONCK Gerda VAN OLMEN Mien VANALME An VANDENDRIESSCHE Diederik VERHAERT Inga VERHAEVEN Eddy VERLINDEN Linda VOLLEBERGH Steven WECKHUYSEN Wendy WILLEKENS Tim ZANDER Jan Verontschuldigd: mevrouw GENIETS Benedicte en de heer HUIJBRECHTS Jan. 186

5 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 De raad is bijeen in openbare vergadering. OPENBARE VERGADERING Financiën: VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. Mevrouw MICHIELSEN.- Voorzitter, Collega s, De deputatie heeft een persvoorstelling gehouden en daar een slide getoond. Er staan een aantal zaken op die ze toen overlopen hebben in het kader van de besparingen. Ik, en mijn fractie, zijn van mening dat daar toch nog het een en ander over te zeggen valt. Meer bepaald over die 11 miljoen EUR waar dat u zegt dat we 5% moeten besparen. Ook per gedeputeerde is dat dan bespaard geweest. Er is iets gezegd over de afbouw van onze instellingen, over de structurele keuzes die gemaakt zijn en over het behoud van investeringen. Om te beginnen, die 11 miljoen EUR, dus min 5%, dat was inderdaad nodig. Volgens mijn berekening was het iets minder dan nodig, maar u hebt wat reserve genomen. Maar we zaten ook al met dat traject in het begin van de legislatuur waar dat men in gedachten had van 3-5-8% te besparen. In dat opzicht hebben we gewoon een iets sneller traject in de besparing De heer CALUWÉ, gedeputeerde, komt tussen en deelt mee dat de besparing nu % bedraagt. Mevrouw MICHIELSEN.- Mijn vraag was: hoe is het nu juist gepland de komende jaren? Maar er is ook bespaard per gedeputeerde. In het communiqué stond er zelfs per departement. Je ziet hier wat langere en wat kortere lijstjes per gedeputeerde. Maar het is niet omdat je een korte kolom hebt dat het minder zwaar weegt. Dat weten we. Maar we hebben toch wel onze bedenkingen met die pragmatische beslissing om 5% te besparen per departement. Dat is hier trouwens ook al een aantal keer aan bod gekomen. Als ik nu bijvoorbeeld per gedeputeerde naar de departementen onder Rik Röttger kijk dan zie ik daar toch een paar departementen staan die dat mogelijks in problemen gaan komen als die 5% moeten besparen, tegenover andere gedeputeerden/departementen die misschien en dat zal dan blijken bij de volgende budgetwijzigingen overschot gaan hebben. Maar ik begrijp, ik wil daar in meegaan, dat daar een zekere pragmatiek was. Maar nu heel concreet mijn vraag hoe bereidt u zich voor op de interne staatshervorming, op het afslanken van de provincies? Want dan gaan we natuurlijk dat verhaal van 5% per gedeputeerde/per departement niet kunnen volhouden. Dus ik vermoed dat u zich daar al aan het voorbereiden bent. Daar zijn wij nieuwsgierig voor. 187

6 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Geen afbouw van onze instellingen: OK, maar we merken dat er bepaalde taken zelfs wat worden uitgebouwd. Wij persoonlijk, vanuit onze fractie, zien uiteraard een continuïteit van de lopende zaken op korte termijn. Maar hoe zit het met de overdracht van taken, van instellingen op middellange termijn? Hoe bereidt u zich daar op voor? Dan structurele keuzes door u uitgelegd als volgt: we hebben bespaard door bepaalde subsidiereglementen op te heffen. Ik zie staan: structurele keuzes, dan denk ik altijd het omgedraaide. Dat zijn keuzes in structuren. Is het dan niet interessant om ook weer nu al een oefening beginnen te maken, en na te denken hoe we die organisatie nog effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Ook alle geledingen: niet alleen besparen op de werkvloer, de mensen die het dagdagelijks moeten doen, maar ook besparen in eventueel het middenmanagement, het beleid, het bestuursniveau. Dus, hoe gaan we daar op alle geledingen besparen? Ook daar: hoe bereidt de deputatie zich daarop voor? Wat betreft behoud van investeringen is er geen probleem als het gaat over behoud van investeringen van provinciaal belang. Maar wij zouden eigenlijk die toets bij elke investering willen zien. Wij zouden willen zien of een investering inderdaad van bovenlokaal belang is, grondgebonden is. Ook daar zijn investeringen op korte termijn om continuïteit te verzekeren geen probleem. Investeringen op middellange termijn toetst dat aan het provinciaal belang. Waarom zet ik daar nu bij: verdoken financiering? Dat was eigenlijk een tipje van de sluier oplichten, omdat ik ook mij zeer goed realiseer dat als wij nu gaan investeren in dingen waarbij dat we weten dat door die middellange termijn zaken worden overgedragen naar een andere overheid, of zelfs misschien naar de privé, we nu al een stuk van verdoken financiering aan het doen zijn. Maar de eigenlijke vraag is ik speel de bal altijd terug naar de deputatie hoe gaat de deputatie om met investeringen te doen in musea, cultuurhuizen, andere zaken die mettertijd gaan overgedragen worden naar een andere overheid. Dan komt het besluit. Het is uiteraard een transitieproject. Tussen dit en de komende jaren, en naar de volgende legislatuur toe, gaan we een belangrijk transitieproces meemaken. Ik herhaal de vraag van onze fractie om dat in een soort platform te doen, om daar alle partners, en toch zeker de partners in deze provincie, maximaal bij te betrekken. VOORZITTER.- De heer Caluwé heeft het woord. De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Ik dank mevrouw Michielsen voor haar tussenkomst. Maar ik denk dat het, wat het debat en de discussie is die samenvatten wat we hier al enkele dagen hebben. Het is geen probleem dat we daaromtrent een verschillende zienswijze hebben, maar gaan er van uit dat wij doorwerken op de manier zoals we het gepland hadden voor de periode dat we bevoegd blijven. Daaromtrent maken we geen verschil of dat nadien eventueel die instellingen, die bevoegdheden bij andere overheden terechtkomen of niet. Daarmee denk ik ook dat wij datgene doen wat juist de Vlaamse overheid vraagt. In de mededeling van mevrouw Homans staat dat zij vraagt dat de provincies ondertussen blijvend hun bevoegdheden en de instellingen behartigen als goede 188

7 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 huisvaders. Wanneer je als goede huisvader een investering gepland hebt ga je die niet onmiddellijk stopzetten maar doorvoeren zoals je dat voorzien hebt. Bovendien is dat ook rechtvaardig. Als we nu kijken naar stad of niet stad gaan er wellicht een groot aantal activiteiten die we vandaag in de stad doen over naar de stad. Maar op dat moment gaat ook de financiering die vanuit de stad komt mee over. Vandaag hebben wij een belangrijk aantal belastinginkomsten die opgebracht worden door de inwoners van de stad. Dan is het ook niet meer dan redelijk dat wij blijven investeren in de activiteiten die wij hebben in de stad. Dat is belastinggeld dat op die manier teruggaat. Idem dito persoonsgebonden materies. Wij hebben vandaag een stuk financiering die wellicht zal overgaan naar andere overheden samen met die persoonsgebonden materies, maar dat wij voor een evenredig deel nog altijd uitgaven blijven doen ten aanzien van die persoonsgebonden materies. Ik vind dat je niet geïsoleerd overheden moet bekijken. We zijn allemaal gemeenschap. We staan allemaal samen in voor datgene wat van belang is voor de gemeenschap. Wanneer dat op een gegeven moment de overheid die er voor bevoegd is om dat te organiseren en te herorganiseren beslist om dat te herorganiseren dan is dat hun verantwoordelijkheid en dan zullen we daar op inspelen. Ik zeg er wel bij dat als we ons daar goed willen op voorbereiden ik heel wat vragen heb bij het schema dat is uitgezet, bij het regeerakkoord dat gemaakt is. Ik denk niet altijd dat we daarmee de juiste bevoegdheden op de juiste plek gaan krijgen. Een aantal van de constructies die zijn opgezet om dat door te voeren gaan wellicht geconfronteerd worden met juridische problemen, waardoor dat men op dat ogenblik gaat moeten kijken of dat het niet op een andere manier moet worden uitgevoerd. Dat maakt dat u daar op voorbereiden moeilijk is. Wij kijken dus uit naar de schema s, de voorstellen die vanuit de Vlaamse Overheid, die bevoegd is om dat proces te maken en te organiseren, aangereikt worden, en dan zullen wij op dat vlak ons werk doen. VOORZITTER.- Mevrouw Michielsen heeft het woord. Mevrouw MICHIELSEN.- Op dit moment is er dus een pragmatische besparing gekomen van 5% per gedeputeerde. Is het de bedoeling om op die manier ook de komende jaren per gedeputeerde besparingen door te voeren? De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Wij zullen zien waar dat we de komende jaren begrotingsgewijs naartoe gaan. Op dit moment hebben wij een begroting gemaakt vanuit de veronderstelling dat er geen wijziging meer komen aan de budgettaire noodzakelijkheden. Wanneer dat er inkomsten verdwijnen gaan overeenkomstig ook uitgaven mee. Het kan zijn dat we tegenslagen hebben. Het kan zijn dat er onverwachte uitgaven opduiken. Ik wil dat allemaal niet voorspellen, maar op dit ogenblik gaan we uit van dit schema. Datgene wat we in het meerjarenplan hebben ten aanzien van inkomsten en datgene wat we in het meerjarenplan hebben ten aanzien van uitgaven is in evenwicht. Natuurlijk, niemand kan de toekomst voorspellen. Hoe dat het concreet er zal uitzien zullen we op dat ogenblik zien, maar we vertrekken in alle geval ook vanuit de veronderstelling ik ben er niet van overtuigd dat het effectief vandaag ook het geval zal 189

8 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN zijn dat voor datgene wat aan inkomsten bij ons weggaat, weze het richting Vlaanderen, weze het richting stad, weze het richting andere gemeenten, er ook uitgaven meegaan zodanig dat we in evenwicht blijven. VOORZITTER.- De heer Caals heeft het woord. De heer CAALS.- Gedeputeerde, toen u dinsdag sprak over heel de zaak rond de Raad van State, hebt u ook wat verteld over het tijdspad dat u uzelf aanbrengt, en het tijdspad van de Vlaamse Regering. U hebt toen gezegd: 2017, overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden en van bevoegdheden naar de stad. Ik dacht dat het 2019 was, maar misschien hebt u meer info. De heer CALUWÉ, gedeputeerde.- Dat zijn ook geen geheime documenten. Dat staat in de beleidsnota van mevrouw Homans die in het Vlaams Parlement is ingediend dat de streefdatum voor de overdracht zowel richting stad als persoonsgebonden aangelegenheden, andere gemeenten, of Vlaanderen, 1 januari 2017 is. Dat staat daar zwart op wit in. Of dat lukt? Het is in alle geval datgene wat is neergelegd in het Vlaams Parlement. Zoals u ook terecht hebt geciteerd is het ook zo dat men van plan was, ik weet niet of dat gaat lukken, om de opcentiemen in te houden en om te zetten in een dotatie, zelfs voorafgaandelijk vooraleer de overdracht van bevoegdheden, en daar een besparing op af te houden. Dat waren in alle geval nog de intenties. Daarvan heeft de Raad van State gezegd dat men daarvoor niet bevoegd is. Of de Vlaamse regering, wat dit betreft, terugkomt op zijn intenties weet ik niet. Ze hebben nu in alle geval in het antwoord van de Raad van State gezegd dat men de overdracht van de opcentiemen zal doen, niet voorafgaand aan de overdracht van bevoegdheden, maar in dezelfde operatie als de overdracht van bevoegdheden. De Raad van State heeft gezegd dat je het hoogstens van die optiek kunt verantwoorden. Zelfs dan nog zijn ze op dit moment nog niet overtuigd. Afgezonderd, alleen een overdracht van opcentiemen daarvan heeft de Raad van State gezegd dat Vlaanderen daarvoor niet bevoegd is. VOORZITTER.- De heer Caals heeft het woord. De heer CAALS.- Collega s, dan denk ik toch dat er vele praktische problemen zullen opduiken, zoals de gedeputeerde ook al aangeeft, vooral de overheveling naar de stad. Er is lang gezegd in dit land: no taxation without representation. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook, en dat wordt bijzonder problematisch als hier mensen zitten die verkozen zijn namens de stad Antwerpen. Maar als wij geen enkele bevoegdheid meer hebben op de stad Antwerpen, als die mensen die in de stad Antwerpen verkozen zijn ook door de inwoners van Zwijndrecht verkozen zijn, enz. Ik denk dat de overdracht naar de stad pas kan geregeld worden in 2019, anders gaan er grote problemen opduiken. VOORZITTER.- De heer Lemmens heeft het woord. 190

9 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Collega Caals, dat zijn weer allemaal veronderstellingen, en wij hebben die ook allemaal. We hebben het gisteren al een paar keer gezegd: laat ons nu toch eerst even het kader afwachten, de decreten afwachten, en dan kunnen wij definitief actie ondernemen. Dan kunnen wij u ook meer vertellen over wat en hoe het praktisch zal verlopen. Ondertussen zitten wij allemaal met een heleboel onzekerheden, zowel ik, de collega s, als jullie allemaal. We kunnen daar hier nog heel lang over praten, maar we zullen verder zien. Uiteenzetting van mevrouw Inga VERHAERT over onderwijs, jeugd, energie, communicatie, ICT. VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. Tijdens de toespraak van de gedeputeerde wordt een begeleidende PowerPoint getoond. Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Voorzitter, Mevrouw de gouverneur, Collega s, Ik ga u kort even bij de hand nemen wat betreft mijn bevoegdheden, en een blik werpen op wat we het komende jaar zullen gaan doen. We beginnen met onderwijs. Op onderwijs denk ik dat bouwen eigenlijk de dragende thematiek is. Wij gaan zowel bouwen met stenen als bouwen aan samenwerking en bouwen aan talent. Voor diegenen die in de onderwijscommissie zitten is dit niet helemaal nieuw. Ik heb een paar hoofdlijnen voor u opgesomd. De afwerking van Campus Noord aan onze AP Hogeschool. Wij staan er eigenlijk een beetje voor op schema. De aannemer heeft heel goed doorgewerkt, en het ziet er naar uit dat we al in februari van 2015 zullen klaar zijn met het gebouw. Dat is aan de zijkant, de Ellermanstraat. Dat is prima, want dan kunnen we ruim de tijd nemen om ook alle labo s, enz. te installeren en de intrek te nemen zoals voorzien bij het begin van het academiejaar De nieuwe vleugel van PITO in Stabroek staat ook in de stijgers. Die gaan we beginnen bouwen in Daar gaat 1,3 miljoen in. Dat is voor nieuwe nijverheidsklassen en praktijklokalen. De school doet het ook bijzonder goed. Met het oog op hogere capaciteit die gaat nodig zijn, is dat ook al een beetje vooruitblikken en voorzienig zijn voor de komende jaren. In de PTS Mechelen zijn we van plan 1,5 miljoen te investeren in 2015 voor renovatie van de monumentale delen. Diegenen die onderwijs volgen die weten dat wij gezegend zijn. Ik weet niet of dat altijd het juiste woord is, maar met scholen die vaak ook geklasseerd zijn is dat een zorg en een zegen. Je moet daar natuurlijk goed voor zorgen, maar het kost wel wat meer dan pakweg een nieuwbouw zetten. Wat hier niet in de slides staat, maar wat ook nog in de steigers staat is niet zozeer iets voor Sint-Godelieve in 2015, maar wel vanaf Dan gaan we met die nieuwbouw beginnen in het Rivierenhof. Herinner u, daar heb ik denk ik ook al eens plaatsjes voor getoond. Ook in de PTS in Boom staat er nogal wat te gebeuren, zei het dan renovatiewerken EUR voor renovatie monumentale delen, EUR voor het dak, lichtkoepels en isolatie in het werkhuis. En nog een EUR die we in de PIVA gaan investeren in de 191

10 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN aanpassingen van de slagerijlokalen. Want, als u het nog niet wist, er is nieuwe regelgeving en die lokalen mogen niet warmer zijn dan 12 graden. Daar moeten we dus wat technische aanpassingen voor doen, en dat gaan we aanpakken in Maar ik zou het ook bouwen aan samenwerking noemen. Dat is iets dat ons eigenlijk als gegoten zit, samenwerken met andere onderwijsnetten. We brengen dat nu ook in praktijk, niet alleen in onze scholengemeenschap die internetten is, maar ook door volwassenonderwijs van andere netten te helpen huisvesten. We gaan dat doen in Boom waar de PTS, zodra de wetenschappen en techniekopleiding van AP verhuist naar de Ellermanstraat, daar dan een stukje kan intrekken, maar ook een CVO van het gemeenschapsonderwijs. Hetzelfde gaan we doen in Mechelen. In de Maste in Kapellen zal ook plaats komen voor CVO-Ivoran van het gemeenschapsonderwijs. Ten slotte bouwen aan talent. Ik denk dat een aantal mensen hier in de zaal twee weken geleden een bezoek hebben gebracht aan het Vormingscentrum in Malle waar we ons talentencentrum aan het ontwikkelen zijn. Wat zeg ik: het staat er eigenlijk. We hebben nu een paar keer proef gedraaid in De scholen zijn op de hoogte. De inschrijvingen lopen heel vlotjes binnen. We denken dat het vanaf 2015, wanneer het de deuren officieel opent, een groot succes zal gaan worden. Wat willen we daar doen? We willen talent ontwikkelen bij heel jonge mensen, 5 e, 6 e leerjaar ongeveer, en stimuleren. Jonge mensen laten nadenken over: waar ben ik nu precies goed in. Onder andere techniek komt daar aan bod. Dat is een beetje een alternatief op meer traditionele bos- en zeeklassen. Jeugd. Dat is hier ons mantra: samen spelen, samen delen. We gaan, ondanks besparingen, één ding heel duidelijk maken: inclusie, inclusie, inclusie. Dat is wat geldt, ook op jeugd, en zal daar denk ik toch het verschil maken. We hebben een traditie opgebouwd intussen van fuifbeleid. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is ons wel menens. We hebben daar intussen al heel wat publicaties rond ontwikkeld van: hoe doe je dat veilig fuiven organiseren zodat het prettig is én voor de fuifgangers zelf én voor de omgeving. Maar wij hebben ook bijvoorbeeld van die geluidsmeters in groep aangekocht zodat heel wat jeugdverenigingen in de provincie vandaag over die heel gespecialiseerde apparatuur beschikken, ook oordopjes, dat soort dingen. Maar ook een evergreen, maar heel belangrijk voor ons, zijn de fuifbussen. Die bollen rond in heel de provincie, van het hoge noorden tot de diepe Kempen, van oost naar west, en die zitten altijd goed vol. Dat blijven we overeind houden. Een nieuwigheid is de programmatie jeugdcultuur. Dat is dan meer met het oog op kleinere, landelijkere gemeenten waar men niet altijd de expertise, laat staan de middelen heeft om grootse programmatie op te zetten. Wij hebben expertise in huis met onze Jeugddienst. Die hebben een heel aanbod gebundeld van jong fris talent, dat ook eens een kans verdient om op onze lokale podia te verschijnen. We gaan dat aanbieden aan de meer landelijke gemeenten, zodat zij er ook hun profijt mee kunnen doen. Dat staat nog naast een aantal eigen wedstrijdformules waar we ook jongtalenten aan het opkweken zijn en graag podiumkansen willen bieden. 192

11 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 De inclusieve speelpleintjes tot slot, is iets wat we absoluut willen overeind houden. De dikte van de portemonnee van mama en papa mag geen reden zijn om wel of niet aan zo n speelplein te kunnen participeren in de schoolvakantie. Dus dat blijft absoluut overeind. Wat gaan we niet meer doen op jeugd, dat is inzetten op grotere publiekscampagnes. We hebben er voor gekozen om alleen die dingen weg te halen die niet de allergrootste maatschappelijke meerwaarde hebben. We hebben bijvoorbeeld het volgende weggelaten: een grote publiekscampagne rond ruimte voor jeugd. Dat is een eerder technische materie. Wat we wel nog gaan blijven doen is onze expertise delen met jeugdconsulenten, met jeugdverenigingen, met lokale besturen, dat wanneer ze bijvoorbeeld planningsconcepten willen opzetten ze voldoende oog hebben voor jongeren en voor kinderen. Idem dito voor participatie. Een grote publiekscampagne gaan we helaas niet kunnen doen, maar we hebben wel onze provinciale Jeugdraad in tussentijd opgeleid. Ze hebben voldoende kennis en expertise intussen om dat ook verder uit te dragen. Natuurlijk is er nog onze eigen Jeugddienst die kennis heel graag deelt met lokale besturen. Energie. Als je sommigen moet geloven zitten we in 2015 zonder stroom. Ik denk dat we onder stroom gaan zitten in de provincie Antwerpen, want we hebben een groepsaankoop zonnepanelen intussen afgerond. Nu komt het erop aan om die grote bestelling te gaan plaatsen. Dat zijn maar liefst zonnepanelen die we in de provincie Antwerpen zullen geplaatst zien worden. Daarmee doen we in één klap in één provincie beter dan in heel Vlaanderen in Die panelen zullen tegen de maand mei geïnstalleerd zijn en onze provincie zal weer een beetje groener zijn. Wat we in dat verband ook heel nauwlettend gaan opvolgen is alles wat er staat te gebeuren rond netvergoeding, zodat wij onze groepsaankopers en het brede publiek daar goed en bijtijds gaan over informeren. Wat is nieuw? Wij gaan een online energieplatform ontwikkelen om onze groepsaankopers ook van mekaar te laten leren. In de Verenigde Staten hebben ze daar al wat ervaring mee. Daar noemen ze dat nudging. Je geeft een kleine aanzet door bijvoorbeeld te zeggen: mijnheer Janssens, of Peeters, u woont in dit type van huis. In uw onmiddellijke omgeving zijn er vergelijkbare huizen en daar doet men het met minder energie. Hebt u al eens gedacht aan? en dan een resem voorbeelden. Dat willen we eens proberen om te zien wat voor nieuwe ideeën en besparingen we daar eventueel uit kunnen halen. Communicatie. De websites: en ik zeg uitdrukkelijk websites met een s op het einde, want wij hebben wel één website, maar die is eigenlijk opgebouwd uit maar liefst 20 websites. Het zijn heel veel diensten, submerken die allemaal in dezelfde vorm moeten gegoten worden. Dat is een titanenwerk geweest. Daar zouden we in 2015 mee klaar moeten zijn, met alles wat daar ook achter hangt. Hetzelfde is zoals we hadden afgesproken voor ons nieuwe logo. We hadden gezegd dat we dat niet in één klap gingen doen, maar gespreid over 2 jaar. Dat zal in 2015 rond zijn. Dan hebben wij ons rondje provincie op RTV/ATV. Daar lopen vandaag de onderhandelingen over om dat een beetje in een nieuw format te gieten. Dat staat er dus aan te komen in

12 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Voor diegenen die het al niet meer wisten: ons oude logo zag er zo uit, en het nieuwe ziet er daarnaast zo uit. IT. Iemand heeft mij laatst gezegd: IT dat is gortdroog. De mensen op IT denken daar anders over. Ik zeg: als je daar zo over denkt dan moet je mij een beetje helpen en dan ga ik eens proberen om dat op een meer visuele manier te proberen voorstellen. En ze hebben hun best gedaan. Ze hebben gezegd: we gaan in 2015 inzetten op locatie- en toestelonafhankelijk werken. Dure woorden om te zeggen: we moeten eigenlijk overal bereikbaar zijn en overal kunnen werken, in de fitness tot op de dansvloer, op kantoor uiteraard, en misschien in andere kleinere kamers. Maar dat betekent wel dat onze dienst IT zich daar op moet organiseren. Want dan heb je niet alleen maar die vaste Pc s, maar je hebt ook laptoppen, tablets, smartphones. En dat moet allemaal geregeld worden, natuurlijk ook op een veilige manier. Een goed voorbeeld dat jullie allemaal kennen, dat je vandaag al gebruikt, is die mobiele toepassing van de agenda waar je de stukken van de raadscommissies en de provincieraad ziet. We gaan ook informatie met mekaar delen. In plaats van dat iedereen dat nu op eigen locatie gaat opslaan, gaan we dat in een soort netwerk gieten. Zo n netwerk dat is handig. Dat kan iedereen met mekaar uitwisselen, maar je moet dat ook voldoende veilig doen. Vandaar een soort IT-politie die daarover gaat waken. We moeten ook van de nood een deugd maken, dus we moeten gaan consolideren. Dat betekent eigenlijk dat de IT-kosten moeten geoptimaliseerd worden. Dure woorden om het volgende te zeggen. Vandaag heb je heel veel verschillende toepassingen. Je hebt hier een stuk, je hebt daar een stuk. Misschien is dat niet nodig. Misschien kunnen we dingen beter samenbrengen, en dan met een cloudoplossing gaan werken. Dat gaat ons een beetje kosten besparen. Ten slotte hebben we gezegd dat we niet meer alle toeters en bellen gaan aanbieden. Iedereen die een probleem heeft, heeft vandaag de dag de neiging van te zeggen: ik wil dat dit en dat extraatje er aan toegevoegd moet worden. Dat gaan we helaas niet meer kunnen doen. We gaan meer met gestandaardiseerde oplossingen moeten werken. Maar geen nood, je kunt daar wel fantastische dingen mee maken. Het gaat alleen een beetje een andere mindset vergen, en dan kunnen we daar prima mee aan de slag. Dus ik laat het aan u om te oordelen of de mensen van IT dat nu ook visueel bevattelijk hebben kunnen uitleggen. Ik denk dat het niet meer zo gortdroog was. Dan heb ik nog één slide waar collega Bellens straks ook iets wil over zeggen. Dit zijn dingen die van nature uit al tot de verbeelding spreken: ons Kempens Landschap. Het provinciale vehikel, samen met heel veel gemeentebesturen intussen, waar we ons specialiseren in de aankoop, herbestemming, restauratie, maar vooral ook publiek ontsluiten van patrimonium, natuur, erfgoed, mooie landschappen. Als u allemaal ziet wat er op de agenda staat voor 2015, dat is niet min: Hof ter Linden in Edegem, we zijn in Brecht aan de slag. In de kolonies in Wortel en in Merksplas gaan we de grote parking aanleggen. We werken in tussentijd ook gestaag verder aan ons dossier om dat op termijn tot UNESCOwerelderfgoed te laten verklaren. Dat gaat nog niet klaar zijn in 2015, maar wel in Dan gaan we dat in Parijs, bij UNESCO, afgeven met een grote rode strik daarrond, en dan 194

13 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 zou dat hopelijk in 2018 in orde moeten zijn. In Heist-op-den-Berg, Hof ter Laken, gaan we ook proberen om dat voor publiek te ontsluiten. Als we dat allemaal hebben gedaan, en we hebben verhinderd dat er versnippering is, we hebben gezorgd dat het voor het publiek open staat, dan moet je er ook een beleving aan koppelen, en dat doen we onder andere met boompieten te hangen. Boompieten dat ziet er uit als een cocon, maar je kunt er in logeren. We hebben dat voorbije zomer in Wuustwezel aan de bomen gehangen, en dat was op een mum van tijd helemaal uitverkocht. De spoorfietsen tussen Kapellen en Brasschaat loopt ook heel goed. Iets nieuws nu: we gaan op de Nete een vlottentocht organiseren, niet eenmalig, maar recurrent. We denken dat dit een heel aardige aanvulling kan zijn van het beschermen en in publieke handen houden van dat waardevolle patrimonium natuur. Het Arboretum ten slotte, daar hebben wij het voorbije jaar heel zware infrastructuurwerken gehad. We hebben een hele parking aangelegd. Het was een beetje behelpen, maar die parking ligt er nu. We zullen die inhuldigen in het voorjaar als de bommen al een beetje zijn geschoten daar. Dan gaan we gaandeweg ook de directeurswoning aanpakken. Die staat vooraan aan de straat. We gaan ook een dag van het park houden, die net zoals de Plantendagen in het teken zal staan van het 30-jarig bestaan van het Arboretum bij de provincie. Nu, collega s, ben ik helemaal rond en ga ik graag op uw vragen antwoorden. Dank u wel. Applaus Onderwijs: VOORZITTER.- Mevrouw Peeters heeft het woord. Mevrouw PEETERS.- Mevrouw de gouverneur, Voorzitter, Collega s, Besparingen, de broeksriem aanhalen: een noodzakelijk kwaad in een toekomstvisie die ik onderschrijven kan, maar na twee jaar in deze provincieraad wil ik toch van enige finetuning getuigen. Met nog steeds één been in het secundair onderwijs, slaat mijn hart nog steeds even vurig voor het technisch en beroepsonderwijs waar alle leerkrachten, zowel de technische als de algemene als de praktijkleerkrachten, de basis leggen voor talrijke technische opleidingen en praktische beroepen, zo ook in de provinciale scholen van onze provincie. U en ik, wij allen, kunnen ons geen bestaan voorstellen zonder de slagers en de bakkers, de reisorganisatoren en de hotelreceptionisten die ooit een opleiding genoten aan het PIVA. Wie zal de airco repareren, uw tuin heraanleggen en onderhouden, het onderstel voor uw 195

14 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN tuintafel lassen of de tuinverlichting installeren, als dat niet de jongens en meisjes van PTS Boom en Mechelen of het PITO Stabroek zijn. Om nog maar te zwijgen van de vele bachelors in de elektromechanica, ICT, elektronica, gewoonweg te veel om op te noemen, die daar hun basisopleiding kregen. Met de haven vlakbij biedt een richting als chemie veel meer dan een doorsnee-opleiding. En u moet maar één minuutje, één luttel minuutje, de jaarlijkse modeshow van het Sint-Godelieve bijwonen om te beseffen wat een talenten daar opgeleid worden. Kunst verzacht de zeden, u kunt zich toch geen bestaan zonder voorstellen? Wel, de provincie zet nu precies in op die leerlingen die later als professionelen uw en mijn leven op rolletjes laten lopen! Toen deze zomer de discussie rond persoonsgebonden materies weer oplaaide, hield ik mijn hart vast. Wat ging er gebeuren? Kon het nog? De provincie als inrichtende macht? Het verlossende ja kwam, samen met de boodschap: ook in het provinciaal onderwijs zal er bespaard moeten worden. Ik ben blij te kunnen zeggen bespaard en niet gesnoeid. De provinciale scholen kunnen hun ruim aanbod aan soms zeer specifieke technische en beroepsopleidingen handhaven. Ten koste van? Hier komen we tot de essentie van deze tussenkomst. Ik zou kunnen zeggen: Hier komt de kat op de koord maar dat heeft een te pejoratieve bijklank, immers op de commissie Onderwijs en Jeugd werd toegelicht hoe de remedial teachers konden behouden blijven. Remedial teacher wil letterlijk zeggen: een leraar die verbetert, een leraar die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Het provinciaal onderwijs zal dus kunnen blijven inspelen op de bijzondere noden van haar leerlingen; leerlingen met dyslexie en andere leermoeilijkheden kunnen blijven rekenen op de remedial teachers. Een goede zaak. Immers, en dan spreek ik uit ervaring, veel meer dan in welke algemeen secundaire opleiding ook hebben leerlingen uit het technisch en het beroepsonderwijs nood aan ondersteuning en begeleiding. Maar ook ik hoor de echo Ten koste van? Als de remedial teachers door de besparingen enkel ingezet kunnen worden met uren uit het lesurenpakket zo menen wij tijdens de toelichting in de commissie toch begrepen te hebben - dan rijst de vraag: Wat valt er dan wel weg? Elk uur kan uiteraard slechts éénmaal ingezet worden. Gedeputeerde Verhaert, mag ik u vragen waartoe die uren die nu door de remedial teachers worden ingenomen, vroeger dienden? Welke gevolgen heeft die verschuiving voor de leerlingen, de leerkrachten, de werking van de school? Omdat ik absoluut geen doemdenker ben en ook niet wens te zijn eindig ik graag op een optimistische noot: twee weken terug kon ik zelf kennismaken met de Techno trailer. Hier citeer ik de website van de Techno trailer graag: Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs, maar weet je nog niet goed wat je later wilt worden? Of zegt een beroep als automechanicien, schrijnwerker of graficus je wel iets, maar weet je niet precies wat dat inhoudt? Of ben je gewoon benieuwd hoe het voelt om techniek in de vingers te krijgen? Dan kan een bezoekje van de Techno Trailer aan jouw school misschien wel heel wat duidelijker maken! 196

15 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 Het verheugt me enorm dat de provincie u en ik, ik ben ervan overtuigd wij allemaal - blijft inzetten op de promotie van STEM: science, technology, engineering and mathematics. Wetenschap, techniek, engineering (technische toepassingen) en wiskunde. Met andere woorden die deelgebieden in het leven, wij blijven inzetten op die opleidingen die ervoor zorgen dat uw en mijn bestaan op rolletjes blijft verlopen. Ik dank u. VOORZITTER.- Mevrouw Stevens heeft het woord. Mevrouw STEVENS.- Mijnheer de voorzitter, Mevrouw de gouverneur, Mevrouw en heren gedeputeerden, Collega s, Ja, inderdaad, goed nieuws. We hebben het daarnet ook nog horen vermelden: we mogen de Provinciale onderwijsinstellingen behouden. Vanaf nu stellen we dat ze grondgebonden zijn, dan is daarover al geen discussie meer! We hebben ze trouwens ooit ook mogen bouwen en uitbouwen om de hiaten in het technisch- en beroepsonderwijslandschap op te vullen. Het is daarnet ook al vernoemd: het gaat om de opleiding tot bakker, beenhouwer, lasser, tuinbouwer en nog andere. Dankzij de grote investeringen die door het provinciebestuur door de jaren heen zijn gedaan zijn deze scholen in onze provincie uitgegroeid tot scholen die volwaardige stielmannen en -vrouwen afleveren. We zien ook nu in de meerjarenbegroting dat er nog 7.5 miljoen wordt geïnvesteerd in ONS provinciaal onderwijs. Mevrouw de gedeputeerde heeft daarjuist opgelijst waar die centen naartoe gaan. En we weten ook allemaal dat het niet de bedoeling is van de deputatie om de onderwijsinstellingen hapklaar te maken voor overname. We weten ook mevrouw dat jij de scholen kost wat kost in eigen handen wil houden. En dat doe je trouwens heel goed! Wat wel spijtig is, is dat de provincieraadsleden door het APB gebeuren soms toch wel te weinig voeling hebben met onze provinciale onderwijsinstellingen. We zijn je wel erg dankbaar dat je op onze vraag bent ingegaan om toch regelmatig een vergadering te houden die in één van de instellingen doorgaat en waar we de nodige info krijgen. Dat is ook echt nodig! Wij als provincieraadsleden moeten immers de ambassadeurs zijn voor onze scholen. De samenwerking met het GO en de gemeentelijke technische en beroepsscholen is een meerwaarde voor de drie partijen. De scholengroep mag echter niet blijven groeien en moet aan de verschillende instellingen nog de mogelijkheid bieden om andere samenwerkingen uit te bouwen of te behouden. Een voorbeeld: de opdracht die de scholen uit de scholengemeenschap zouden krijgen om in verband met ICT-uren uitsluitend nog samen te werken met scholen uit deze scholengemeenschap gaat te ver. Dit is zeker zo voor de gemeentescholen. Ze hebben voor die paar uren meestal een samenwerking tussen 197

16 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN de gemeentescholen onderling en dat loopt goed. Wij moeten erover waken dat goedlopende samenwerkingen die al bestaan ook mogelijk blijven. Tot slot wil ik nog mijn bezorgdheid uitdrukken in verband met de nieuwe Hogeschool AP. Het is een nieuw-samengestelde hogeschool met een erg gedifferentieerd aanbod en een potentieel aan groeimogelijkheden. Toch maak ik me zorgen. Het lijkt soms wel wat zoals een nieuw-samengesteld koppel waarbij de ene partij overwegend aandacht heeft voor gebouwen en centen en de andere partij aandacht voor de mensen die erin moeten leven. En ik besef ook wel dat centen erg belangrijk zijn, zeker nu er overal besparingen op het programma staan. Maar mensen zijn, ondanks alle besparingen, nog veel belangrijker! En misschien moeten we in de vergaderingen van het AP toch wat meer proberen te voelen hoe het met onze onderwijsmensen gaat. Want zij zijn het die met kleinere budgetten een evenwaardige vorming moeten geven aan onze studenten. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Applaus VOORZITTER.- Mevrouw Van Gool heeft het woord. Mevrouw VAN GOOL.- Mevrouw de gouverneur, Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, Onze fractieleider heeft al een vurig pleidooi gehouden voor onze provincies en heeft er al op gewezen dat we ons niet zullen neerleggen bij de voortdurende aanslagen erop. Provincies hebben inderdaad meer dan hun plaats. Dat geldt zeker als het aankomt op onderwijs. Ons provinciaal onderwijs is immers zeer kwaliteitsvol en speelt in op de noden die niet, of niet altijd, door lokale besturen ingevuld kunnen worden, noch door Vlaanderen. Het is dan ook een goede zaak dat u, mevrouw Verhaert, samen met uw collega s de zaak van het provinciaal onderwijs is gaan bepleiten bij de bevoegde Vlaamse ministers, en dat onze provincie daarvoor bevoegd blijft. Zaak zal wel zijn om op te volgen dat onze provincie er ook de nodige financiering voor krijgt, maar we rekenen erop dat u ook die financiering met verve zal verdedigen. Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Het moet mensen vormen voor het leven, en vooral ook voor het beroepsleven. Dat is nu net waar ons provinciaal onderwijs sterk op inzet en waarin we zeer succesvol zijn. Denk maar Piva, dat regelmatig in de prijzen valt! Minister Crevits heeft onlangs aangekondigd dat ze naar één systeem wil waarin leren en werken gecombineerd worden. Die combinatie is mogelijk via stages, leercontracten en deeltijds leren. Verder wil de minister domeinscholen dat zijn scholen die werken dus rond één bepaald thema of campusscholen scholen met verschillende onderwijsniveaus op één plaats een aanmoediging geven. Beide punten zijn zaken waarop ook onze provinciale 198

17 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 scholen kunnen inspelen, en ik vernam dan ook graag wat uw visie is en of u hiervoor in overleg zal gaan met de minister. Een andere uitdaging voor ons onderwijs is de capaciteit ervan. Er is meer en meer nood aan scholen in de ganse provincie, maar zeker ook in de stad Antwerpen. Daar wordt over vier jaar een toename van leerlingen verwacht in het secundair onderwijs. Antwerps schepen Claude Marinower wil daarvoor een Taskforce Capaciteit Secundair Onderwijs oprichten en alle Antwerpse onderwijsnetten samenbrengen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en de Vlaamse onderwijsadministratie. De leden van de taskforce moeten nagaan hoe de ruimte in de bestaande scholen zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden, waar er tekorten zijn en waar er eventueel nieuwe scholen gebouwd moeten worden. Dit is geen gemakkelijke opgave, want men moet rekening houden met verschillende studierichtingen en de grootstedelijke context, met een grote diversiteit en verschillende sociale achtergronden. Ook hier lijkt het ons erg belangrijk dat de provincie mee aan tafel schuift, en daarom de vraag: ziet u hiervoor een rol weggelegd voor het provinciaal onderwijs? Werd u reeds gecontacteerd door de schepen? Zult u zelf initiatief nemen? Tot slot, een laatste uitdaging: de invulling van het M-decreet. U weet allen, collega s, dat beleid voor mensen met een handicap me nauw aan het hart ligt. België heeft het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 geratificeerd, en het eerste rapport over de toepassing ervan werd in september onderzocht door het VN-Comité. Daar zijn veel vragen gekomen over ons onderwijs, en vooral over het gebrek aan inclusief onderwijs. Het M-decreet dat in de vorige legislatuur goedgekeurd werd in het Vlaams parlement, gaat in die richting, al is het volgens sommigen nog niet ver genoeg. De uitvoering ervan zal heel wat vergen, niet in het minst aan personeel en middelen. Het uitgangspunt is wel dat de middelen die nu naar het bijzonder onderwijs gaan, mee overgeheveld zouden worden naar het inclusief onderwijs, maar de ongerustheid is groot, zoals gisteren nog bleek in het Vlaams parlement. Het decreet gaat in september 2015 van kracht en zal ook gevolgen hebben voor ons provinciaal onderwijs. Ik vernam dan ook graag hoe u hierop zal inspelen. VOORZITTER.- Mevrouw Moreau heeft het woord. Mevrouw MOREAU.- Mijnheer de voorzitter, Mevrouw de gouverneur, Mevrouw de gedeputeerde, Ik las in een kranteninterview dat u er gerust in is dat het definitief beslist is dat de provincie bevoegd blijft voor onderwijs, ook nadat de stad Antwerpen provincievrij zal worden gemaakt. Inderdaad werd in het regeerakkoord vermeld dat het onderwijs noch als persoonsgebonden, noch als niet-persoonsgebonden bevoegdheid wordt beschouwd en dus voorlopig niet gevat is door de hervorming van de provinciebevoegdheden. In die zin is het juist dat onderwijs voorlopig tot de bevoegdheid van de provincie blijft behoren. 199

18 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Maar volgens de informatie waarover ik beschik is er nog absoluut geen duidelijkheid over de gevolgen van het provincievrij maken van de stad Antwerpen. Dit werd ten andere ook bevestigd door de eerste gedeputeerde bij de aanvang van de begrotingsbesprekingen. Onder meer de toekomst van het Rivierenhof is hierbij al een aantal keer ter sprake gekomen. Maar ook de toekomst van de provinciale gebouwen op het grondgebied van de stad is nog niet zeker. In uw meerjarenbudget voorziet u een aanzienlijk bedrag van 12 miljoen EUR voor de renovatie van een vleugel van Sint-Godelieve, gelegen in het Rivierenhof. Ik wil aannemen dat we als een goed huisvader onze goederen moeten beheren, ook als ze nadien aan een andere overheid zouden worden overgedragen. Onderwijs is belangrijk, daarvoor hebt u al mijn steun, maar kan in deze tijden van besparing en onzekerheid over het provinciaal budget een dergelijk prestigeproject, een architecturaal hoogstandje, nog verantwoord worden? Moeten wij uit respect voor al die mensen die lijden onder deze besparingen, een dergelijk gebouw niet op een meer sobere wijze uitvoeren? En kunnen we dat uitgespaarde geld dan niet beter gebruiken om een aantal andere noden te lenigen? Ik dank u. VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. Mevrouw VERHAERT, gedeputeerde.- Dank u wel, collega s, voor de heel constructieve vragen. Ik weet bij jullie allen dat er een gedeelde bezorgdheid en betrokkenheid bij onderwijs is. Grote dank daarvoor. Ik ga proberen de vragen punt voor punt te overlopen. Eerst komt mevrouw Peeters en de remedial teachers. U hebt gelijk. Dat is een bijzonder waardevol iets, en dat iets waar we ook al enige traditie in hebben bij de provincie Antwerpen. Net zoals we dat hebben met bijvoorbeeld vertrouwensleraren, de pedagogische begeleiders die we ook extra inzetten. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan die remedial teachers inderdaad naar de scholen toeschuiven. Dat betekent dat de school vanuit het lesurenpakket dat zullen moeten gaan opnemen op ons verzoek. Daardoor zullen ze minder lesuren gaan hebben. Uw vraag is: wat valt er dan weg? Op dit ogenblik valt dat eigenlijk nogal mee. Waarom? Omdat wij onze scholengemeenschap hebben vergroot. Onze scholengemeenschap is vergroot waardoor er 120 extra punten aan de omkadering zijn toegevoegd. Die 120 extra punten kunnen de loonkost van 2 halftime remedial teachers alvast dragen. Dus er zal iets van gevoeld worden, maar dat zal niet voor noemenswaardige problemen zorgen in de school. Ook onze scholen zijn er van overtuigd dat dit een opdracht is die wij hebben als provinciaal onderwijs om extra zorg te bieden voor het publiek dat wij ook aantreffen in onze scholen, technisch en beroeps met nogal wat kansengroepen. Daar gaan wij ons sterk voor maken dat wij dat absoluut blijven doen, zij het dan op die andere manier gefinancierd. Mevrouw Stevens, wij lopen al langer samen te kijken en te werken aan onderwijs. Ik ga eerst even ingaan op uw vraag rond IT in de scholengemeenschap. Daar zijn wij eigenlijk gevat door een regelgeving die per 1 september plots gewijzigd is, waar we een beetje mee 200

19 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 verrast werden. De Vlaamse Overheid had ons tot op dan gezegd: je legt de dingen samen en dan kan je in verschillende samenwerkingsverbanden binnen één scholengemeenschap verschillende systemen gebruiken. Daar zijn wij ook van uit gegaan. Dus hebben wij vier samenwerkingsverbanden doorgegeven aan Brussel. Toen is die wijziging er gekomen en hebben ze ons mondeling, vanuit AgODi, gezegd: dat gaat niet meer. Je moet dat in één samenwerkingsverband gieten. Daar deel ik uw bekommernis. Ik vind dat eigenlijk ook niet de beste oplossing. Want er zijn intussen een paar scholen die al heel erg gewoon zijn met bepaalde systemen te werken. We hebben daar al een paar heel kritische vragen over gesteld aan de verschillende onderwijskoepels, en die hebben ons bijgetreden in die zin dat zij zeggen: de regelgeving is minstens voor interpretatie vatbaar. Wat gaan we er nu concreet aan doen? Wij hebben ons voorstel staande gehouden. Wij hebben nog wel enige hoop dat het alsnog zal aanvaard worden. Dus dat we gaan kunnen blijven werken op de manier zoals we dat nu doen. Als dat niet het geval is dan moeten wij een hoop punten samenleggen, zodat er zeker geen middelen verloren gaan, en dat we dan op die manier toch nog tot een systeem zouden kunnen komen dat dan voor iedereen kan dienen. Maar ik geef ook graag mee dat dit niet mijn voorkeur wegdraagt. Ik zou ook liefst hebben dat we de vier systemen, zoals nu door iedereen gekend, kunnen blijven overeind houden. Uw tussenkomst over de AP: ik ben mij daar zeer van bewust dat wij eigenlijk de voorbije maanden heel veel tijd hebben gestoken in het opzetten van structuren. Dat moet helaas ook wel. Bij zo n fusie komt heel veel kijken. Je moet departementen gaan organiseren. Je moet directies gaan organiseren. Komt daar nog bij dat we met heel wat verhuisbewegingen en nieuwbouwprojecten zitten die veel tijd opslorpen. Maar ik maak mij wel sterk dat we tegen de zomer van 2015 wat dat betreft in rustigere wateren zouden terechtkomen en dat we ons dan terug meer gaan kunnen concentreren op opleiding, waar doen we aan, waar moeten we een tandje bijsteken, zijn de structuren zoals we ze nu hebben voorgesteld ook goed gevallen op de werkvloer, of moeten we daar ook nog iets aan bijschaven? Ik zeg er meteen wel bij dat ik ook ongerust ben over de besparingen die op ons afkomen vanuit Vlaanderen, want uitgerekend onze hogeschool is natuurlijk kwetsbaar in de zin dat we in een grootstedelijk context werken. We hebben nogal wat kansengroepen in onze school. De besparingen die zich vooralsnog hebben laten aankondigen die gaan ons dubbel en dik treffen. Daar maak ik mij wel zorgen over. Maar ik deel uw mening dat zodra we de structurendiscussie ik hoop midden achter ons laten dat we ons terug meer met school maken kunnen gaan bezighouden. Mevrouw Van Gool, u hebt het over de financiering voor het secundair onderwijs. Uiteraard ben ik erg blij dat we ons provinciaal onderwijs overeind hebben gehouden. Dat is nu de tweede keer dat we dat gedaan hebben. Natuurlijk de financiering in de toekomst voor onze werking daar dreigen ook nog wel wat kapers op de kust te komen als we nu effectief gaan sleutelen aan het SES, sociaal economische kenmerken van de leerlingen die een bepaald gewicht toekennen aan verschillende leerlingen. Ik heb het al eens laten uitrekenen, en voor ons zou dat een ernstige streep door de rekening betekenen. Wat dat betekent ongeveer, ik zeg het nu van buiten, in orde van grootte EUR op jaarbasis minder, uitgerekend omdat we in die context opereren met die kansengroepen. Dus dat moeten we heel nauwlettend in de gaten houden. Het vraagstuk over stages, werken en leren, daar kan ik u melden dat wij al geruime tijd een centrum hebben voor leren en werken. Dat is onlangs ook nog gegroeid, want wij 201

20 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN hebben er één overgenomen van het gemeenschapsonderwijs. De inschrijvingen lopen daar heel vlot, maar wat me vooral plezier doet is dat we vlotjes slagen in de verplichting vanuit Brussel om te gaan naar een voltijds engagement en te realiseren: je hebt een aantal dagen op school, je hebt een aantal dagen op de werkvloer. Dat is in een aantal andere centra voor leren en werken niet altijd het geval, of ze hebben het daar veel moeilijker mee. Wij slagen daar blijkbaar wel in. Dan de vraag over de capaciteit secundair onderwijs. Ik ga ervan uit dat wij zullen uitgenodigd worden als provinciaal net. Vandaag de dag is dat al zo. We zitten aan de tafel voor de lagere scholen, ook al hebben wij zelf geen lager onderwijs. Ik ga ervan uit dat het opnieuw zal gebeuren voor het secundair. We hebben niet zitten wachten op zo n groep. Wij zijn zelf al gestart, en dat heb ik net proberen uit te leggen, juist met het idee van dat de vergroening er staat aan te komen. Wij moeten ons voorbereiden, met ons bescheiden kleine net weliswaar, en daarom ook bouwen. Dat is meteen ook al een beetje een antwoord, mevrouw Moreau, op uw vraag. Ik denk dat wij dat verplicht zijn. Ik wil niet graag een onderscheid maken tussen de mensen die in de stad wonen en vandaag provinciale belasting betalen, en de mensen die in Boom of Stabroek wonen en provinciale belasting betalen. Ik denk dat wij een verplichting hebben om mee te zorgen voor voldoende capaciteit. Die capaciteit gaat een probleem worden de komende jaren. Nog tot eind 2015, medio 2016 heb je de denataliteit. Dan stopt dat. Dan gaat die curve stelselmatig omhoog. Dus wij leveren een bijdrage op ons niveau. Ik kom nog even terug naar mevrouw Van Gool en de vraag over het M-decreet. Wat gaan wij doen om ons daar op voor te bereiden? Wij zijn eigenlijk in zekere zin voorbereid. Wij hebben, zoals ik net zei, een jarenlange traditie van inzetten op én remedial teachers, én vertrouwensleraren, én pedagogische begeleiding. Wij zetten ook sterk in op navorming van onze leraren. Zal er meer van ons gevraagd worden? Ja, dat is altijd bespreekbaar, maar dan hoop ik ook dat daar wat financiering aan gekoppeld is. En zoals eerder gezegd, als de SES-financiering zou komen weg te vallen dan is dat voor ons een behoorlijke streep door de rekening. Dus daar zal veel aan vasthangen. VOORZITTER.- Mevrouw Moreau heeft het woord. Mevrouw MOREAU.- Ik denk dat mijn vraag anders gesteld is. Ik betwist natuurlijk niet dat wij moeten zorgen voor de capaciteit, en ik betwist ook niet dat die vleugel vernieuwd moet worden. U hebt hier een tijdje geleden de foto s laten zien. Het project van 12 miljoen dat er nu is, is een prestigeproject met een speciale glazen wand en architecturaal heel erg mooi. Ik stel mij gewoon de vraag -zoals ten andere ook door de provincie is gedaan voor AP, want daar is het provinciaal gebouw ook heel sober- of wij niet met minder geld hetzelfde kunnen doen, of dat wij op dit moment eigenlijk geen soberder gebouw nodig hebben, of wij dat niet verschuldigd zijn aan de mensen? Dat is eigenlijk mijn vraag. VOORZITTER.- Mevrouw Verhaert heeft het woord. 202

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie