O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen."

Transcriptie

1 " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij HET LICHT bestuurder: P, DE VISCH. Ledeberg-Oent.. REDACTIE.. ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden...,, Ir Zes maanden fr Een jaar fr Men abonneert zich op»he postbnreel i DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijks verzonden)..,...?.75 IN DEN DUITSCHEN RIJKSDAG eperking der gezinnen EEN BEAKilONUR WETSONTWERP Bij deu Duitschen Rijksdag is een wets- Hltiurp ingediend, door meer dan 200 leden van burgerlijke partijen onderteekëhd. Dit ontwerp bevat eeu aanslag op de persoonlijke vrijheid in het geslachtelijk verkeer. Het bedoelt den verkoop van middelen tot voorkoming van zwangerschap strafrechterlijk te verbieden wel de plompste, de verderfelijkste, en tevens de minst werkzame manier om het door de voorstellers gevreesde kwaad, de vermindering van de. geboorten, at' te wenden. De hoofclstrekking van de wet wordt in het eerste artikel uitgedrukt: ""*-'«De Bondsraad is bevoegd deu handel in voorwerpen tot opheffing van de zwangerschap te beperken of te verbieden. Hetzelfde geldt va.u voorwerpen, bestemd om zwangerschap te voorkomen, behalve wanneer daarmede beoogd wordt de bescherming van de gezondheid. De door den Bondsraad -relïomen besluiten worden aan den Rijksdag, wanueer hij vergaderd is, onmiddellijk meegedeeld, en anders zoo spoedig hij uijeenkomt. Voorwerpen waarin de handel door den Bondsraad is verboden, mogen uiet worden ingevoerd i..wat het lot vau het- wetsvoorstel zal ziijn, kan natuurlijk nog niet worden gezegd, maar hiervan kan men reeds zeker, zijn, dat alle kracht die nog va-n de oppervlakkige, kortzichtige en huichelzieke burgerlijke raoraal-prediking op onze tijdgenooten uitgaat, ten gunste van het plan zal worden aangewend. En omgekeerd zullen zij, die het wagen over den nieuwen en nutteloozen dwangmaatregel hun afkeuring uit te spreken, zich bloot stellen aan de beschuldiging van de ergste onzedelijkheid in' bescherming te nemen. Doch dit zal onze duitsche partijgenooten niet beletten, gelijk zij reeds aanstonds doen, tegen het burgerlijke wetsontwerp met de meeste kracht te protesteerén. Dit verzet.berust niet op ingenomenheid met liet z. g. nieuw-malthusiaarischó stelsel. Het oordeel over dit'stelsel staat er zelfs geheel buiten. Het is bovendien bekend genoeg, dat van het begin- af de F.ociaaldemokratie gewaarschuwd heeft lagen de verpachting, dat met de nieuw- Ualthusiaansche praktijken de < : sociale» kwestie» zou zijn op" te lossen en de armoede weg te. nemen of te verminderen. Maar wat wij aan iedereen ontzeggen, is het recht om zijn persoonlijke meening over.de toepassiug aan auderen op te dringen. Eu juist dit is het wat het burgerlijke wetsontwerp in Duitschland beoogt. Men wil de toepassing belemmeren, ha-ar, zoover de macht van den wetgever reikt, onmogelijk maken. Op een beslissing die aan den vrijen wil van het individu moet worden overgelaten, meent men met geweld te mogen ingrijpen. Voortaap zal de wetgever in de plaats van het individu uitmaken wat in het geslachtelijk verkeer geoorloofd en ongeoorloofd is. 'En waarom behoort de wetgever juist deze beslissing aan het individu over te laten? Om déze reden; do wetgver die de beperking van de huwelijksvruchtbaarheid verbiedt of "belemmert, voorziet niet in de gevolgen van het onbeperkt verkeer. Hij laat aan de individuen over de zorg voor de kinderen, hij mag daarom zich niet mengen in de besluiten van de ouders. De vraag of een echtpaar zich in staat acht een grooter of kleièper getal kinderen in het leven te houden, ds. een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Derhalve heeft de staatsmacht zich te houden buiten het overleg of zij een grooter of kleiner getal in leven zullen roepen. Men begrijpt de bedoeling van het voorstel. Ook in Duitschland, daar misschien wel het meest, begint de daling van den geboortevoet de regeerende klasse te verontrusten. Van haar standpunt is het voorbeeld Mn Frankrijk dan ook schrikwekkend genoeg. Doch hoe men ook over de gevolgen Van de verminderde vrnchtbaarheid moge Oordeelen, in geen geval, zeggen wij, mag dit middel worden gebruikt om de gevolgen te voorkomen.. ede enorme daling van den geboortevoet, immers, is het toeken dat bij de voortplanting van het menschelijk geslacht het tot Aalmoes-pensioen, en dan nog... til zake pensioen valt niet alleen te bekrit'kceren het treurig-bespofctelijk gedrag dat ize klerikale regeering dan nog noodgedwongen aan onze ouwe afgesloofde wroeters heeft willen toewerpen. Iti de Kamer is ook tevens al geprotesteerd tegen 't schandalig on wraakroepend t0 -t dat men, vooral op deu buiten, in de Statie van meneer deu pastoor moet staan, -n aan de ellendige 9 een* daags te gera.- dusver gevolgde stelsel-niet meer deugt. Man en vrouw vormeu een gezin, dat, groot of klein, door hen wordt onderhouden en bestuurd. De stoffelijke middelen, hiertoe yereiseht, moeten zij, door de uitoefening van hun beroep verschaffen, de tijd en de kracht, op hun bezigheden buiten het gezin onderhouden. Zullen man en vrouw altijd aan die verplichtingen kunnen voldoen 1 Dit is zeer dikwijls niet liet geval geweest,' tot groote schade vau cie maatschappij, die evenwel geen ander stelsel had. Maar de loop der ekonomische dingen brengt mee. dat het steeds moeilijker wordt en we! omdat de onzekerheid van het bestaan in bijna al de kriugen van de bevolking snel toeneemt. Het eenige middel om hierin verandering te brengen, is gelegen in het overnemen van dc verplichtingen, tob dusver op de individueele ouders gelegd, door de gemeenschap. Men ziet dit in Frankrijk, waar het in gebreke blijven van het stelsel der peroonlijke verantwoordelijkheid op dit terrein zich het eerst heeft doen gevoelen, eindelijk in, en ook elders dringt bij de regeerende klasse het besef door, dathet ongerijmd en onpraktisch is de on r vruchtbaarheid van de huwelijken te bejammeren als een nationale en sociale ramp, en tegelijkertijd het afweren van de gevreesde nadeelen ete blijven eischen van de individuen. Als de vermenigvuldiging van het menschdom een algemeen belang is, dau moet de gemeenschap haar leden in staat stellen zich te vermenigvuldigen. De invoering van moederschapsverzekering, de uitkeering van ondersteuning aan kraamvrouwen, enz., zijn de eerste teekenen, dat de gemeenschap zich van haar taak bewust wordt. De belemmering van dé ge/jnsbeperkiug. echter, is een reaktionjiirc maatregel. Van een gemeenschap die nog de onvolmaaktheden van een klassenstaat niet overwonnen heeft, is trouwens niet veel anders te' verwachten, ïn plaats van etlle krachten in te spannen Om ae zorgen vnn de p'aitj-" 1 }"' kiilieren zooveel mogelijk te verliehten, en allen die zich lichamelijk en geestelijk bekwaam achten «en schoon en gezond nakrpost ter wereld te brengen, ook stoffelijk daartoe in staait te stellen, grijpen do regeerders tot het. onrechtvaardige en nieuwe middel dat de regeling van het kindertal moet bemoeilijken. Zij willeu hiermee tot het gebied «ran de persoonlijke verplichtingen blijven terugwijzen, hetgeen de maatschappelijke ontwikkeling gereed staat aan de gemeenschap over te dragen, en wat voor de persoonlijke verantwoordelijkheid te zwaar is ge Wat'de Staat moet doen, wil men blijven opleggen, met behuld van den strafrechter zelfs, aan de individuen. Wat de Staat zóó kau doen dat het geluk van allen erdoor wordt bevorderd, gaat men voort van de partikulieren te eischen onbekommard voor de ellende die er voor velen ouders zoowel als kinderen het gevolg van moet zijn. Zooals alle reaktionaire maatregelen,kan ook dit verbod niet bereiken wat het bedoelt. Streng doorgevoerd kan het trouwens alleen worden voor de onvermogenden. De rijken hebbeu altijd gelegenheid voor hun geld te koopen, wat zij willen. Maar de bemoeilijking van de gezinsbeperking met deze, zal enkel leiden tot beperking met andere middelen. Sommigen zullen het huwelijk nog langer uitstellen dan reeds in vele kringen noodig is geworden, en de geboorten zullen daardoor misschien nog sneller dalen. Men bedenke wel dat de mogelijkheid van beperking het sluiten van huwelijken bevordert, en een zeer klein gezin is toch altijd te verkiezen boven kinderloosheid. Nog meer is het kleine gezin te verkiezen boven de toevlucht tot de prostitutie of het redmiddel van de vruchtafdrijving. Eerst wanneer een behoorlijk ingerichte samenleving voor de instandhouding van de menschheid zal hebben gemaakt tot een voorwerp van gemeenschappelijke zorg, zal zij var. haar leden kunnen verlangeier dat zij zich niet onttrekken. En men mag er staat op maken, dat de wereld altijd grnoeg menschen zal tellen die in de vervulling van deze taak de verwezenlijking zullen zoeken van een zuiver geluk../zakken van de arbeiders vooral, met miljoenen en miljoenen naar de kloosterscholen waar verstompings- en uitbuitingsonderwijs (als in de kantwerkscholen) wordt gegeven, en naar de bonden waar arbeidersverdeeling wordt gepreekt en bewerkt en waar knechtschap aan fabrikant en kasteelheer wordt bestendigd, door zeemzoet aanklappen van «braafheid» en «verduldigheid». Ook het geld dat gestemd wordt voor sociale doeleinden, als voor pensioen aan de ouderlingen, schijnt niet bestemd voor iedereen, althans naar de opvatting der klerikalen. Er wordt vereischt dat men goed aangeteekend sta bij den pastoor. I'*.n de pastoors, die nochtans gesteld zijn om gods schoone geboden over verdraag-, zaamheid, rechtvaardigheid eu menschenliefde te verkondigen cn vooral te huldigen,.aiet alleen gaan de centen viui den B t -1- Pschgn- Staat,.* d^-x^jkt t pks)j^^.-taci t^ie ^ hebfeen, uit fanatisme,-zelfs'nog. geen-eej-. bied voor de afgewrochte ouwe peetjes en meetjes met grijze haren, gekromden rug en stramme en bevende handen. Wij deden daarvan onlangs een nieuw bewijs op. In een dorp uit het arrondissement Gent-Eecloo heeft, naar een inwoner ons verzekerde, de pastoor zich niet geschaamd te preêken dat c nog vele oude lieden recht hebben op pensioen, maar dat zü het i.iet bekwamen omdat zü nog niet aangesloten "Eene goede sociale Wet"... Daarmee beoogden de klerikale demagogische bladen de nieuwe wet op de goedkoope werkmanswoningen. Wij hebben verleden week in eene reeks tot hiertoe onbeantwoord gebleven artikelen alreeds de houding der reactionnaire klerikale regeerders, ten opzichte van de door de socialisten vau af 188S verdedigde goede oplossing van het woningvraagstsuk aangetoond. De nieuwe wet zoude eene wezenlijke goede en hoogst, belangrijke sociale wet kunnen zijn, mits de volledige bijtreding tot wat gezel Hector Denis ervan gewild had, en wat thans weer door onze mannen, vooral Bertrand, A. Delporte, en C. Huysmans zoo knap is verdedigd geweest. Maar de klerikalen deden een stap voorwaarts doch beklaagden het zich weldra, want zij bleken geneigd te zijn er al twee achterwaarts te doen. De nieuwe wet is dus bepaald gestemd. -\lles wat als doeltreffend en degelijk door onze mannen, werd voorgesteld bij middel vau de amendementen, welke wij verledeu week aanhaaldeu, werd verworpen. Aau de nieuwe wet. welke goed had kunnen zijn,- heeft de booze geest- van Woeste geknoeid. De regeering wilde van geene aanmoediging van de gemeenten voor snelle verhelping-aan den woningnood. Zij is vijandig aan het municipalisme. Zij wil niet van de rechtsfcreeksehe regie, waarvan zulke prachtige uitslagen bestaan in Zwitserland, Duitschland, en Engeland, en ondanks er lofwaardige pogingen op dit gebied ook in België bestaan. Bijzonder belang, kapitalistisch belang, gaat voor algemeen gezondheidsbelang. Dat is uog.meer en duidelijker gebleken bij de verdere besproking der wet. Er was gevraagd dat zou toegelaten wor-> den gronden te onteigenen, die als reservegronden zouden dienen voor verdere noodzakelijke uitbreiding van het werk der goedkoope woningen, en ook om derwijze den grondwoeker in zekere mate te keer te gaan. Deze politiek van voorzienigheid wordt gevolgd en aangemoedigd in Duitschland, waar dc gemeenten het recht hebben terreinen te onteigenen om later van de meerwaarde ervan te genieten. Zij hebben aldus een veel beteren uitslag bekomen, dan hier in België mogelijk is. Wij zeiden het- reeds verleden week: De klerikale regeering wil geene ruzie met de grondwoekeraar-s. Woeste heeft met allerlei uitvluchten de. belangen van hun geldzak verdedigd. Ah' onze klerikalen verzetten zich ertegen dat, dan nog mits allerlei beschermende waarborgen voor de kapitalisten gronden vaa bijzonderen onteigend zouden worden iu ^t belang der algemeene gezondheid Maar zij hebben niet geaarzeld de gemeenschap te onteigenen van de kostbare mijngronden in de Kempen, ten bil-te vau eenige kapitalisten, en zij staan wel gereedelijk gronden van meer dan hecta ren af aan Oongoleesche klerikale kongregaties. Dat is" al te klaarblijkelijk klerikale politiek voor kapitalistisch- en eigenbelang. J. D. G., Sociaal Politiek Overzicht FRANKRIJK waren bij den een of»8<leren ka-llwlieken bond.» Zoover zijn we gekomen. 't Is inderdaad geheel fijn berekend. Nadat-zij zioh zoolang mogelijk en zoo hardnekkig als 't voo* ultra-reactionairen betaamt, tegen elke oplossing van 't maatschappelijk vraagstuk verzet hebben, willeu zij dan nog-dat deel'der arbeiders, aan wier strijd de moeilijk afgedwongen sociale hervormingen te danken zijn, van die voordeelen berooven. En de andere gedweeë werklieden lijmen ze : geen voordeel, geen pensioen, of in katholieke bonden, waar men u leert braaf zijn. En hoe meer lijdzame verduldigen,r hoe minder verzet en minder strijd voor meer en degelijker sociale wetten. Daar is 't belang dat tle.katholieken beoogen, als zij door allerlei ioensche streken, van de afgedwongen sociale wetten klerikale partijwetten zoeken te maken. En daarom is 't meer dan gewettigd als onze mannen in de Kamer daartegen waar DE STAATSBKGROOTING VOOR 1914 De Fransche Kamer is volop aa-n de behandeling vau s de staatsbegrooting voor lsïi: Het algemeen verslag van de financieele, kommissie is nog niet gereed. Besloten werd geen algemeene beschouwingen te houden,- onmiddellijk de diskussie over de artikelen te openen en den spreektijd vau de leden te beperken tot ID minuten. Op deze wijze werd met grooten spoed gewerkt, zoo zelfs, dat de begrootingskomniissie op een gegeven oogenblik moest verzoeken de behandeling te schorsen, aangezien de verdere rapporten over de afzonderlijke hoofdstukken of artikelen 'nog niet konden worden overlegd. De algemeene rapporteur heeft ziju verslag uitgebracht. Buiten de bijzondere uitgaven voor de verhoogde legerkosten eu beborgen. eischen, die overigens geweigerd halve de 232 millioen voor Marokko bestemd, Daarom meer dan ooit teil strijd voor het zullen de uitgaven 5092 millioen franken bedragen, de inkomsten 4789 millioen, zoodat volkspetitionnemêhtvoc-r Z. A. S.,.tegen de overheersching der rijke drie- en viersteinmers. J. D. f. gaven zijn sedert 1901 met 1500 millioen een tekort bestaat van 302 millioen. De uit franken gestegen. De rapporteur vermeldt de oorzaken vari de stijgingen in deze volgorde: de militaire wetten, de, sociale hervormingen.de algemeene prijsverhoogingen, ERRARE.' In het örtikel «Briefdragers, opgepast'-- hebben de zetters o/is de groote uitgaven voor onteigening van weerom wat gedraaid. spoorwegen, de Marokko-expedities, en de Zoo staat in de 9e alinea 2e regel le kolom : «gemeente Inzichten >, dit moet zijn: vaste militaire uitgaven ziju sedert met uitbreiding van de andere diensten. De gemeene inzichten. jj'j milli.-ien franken aangegroeid, waarvan In de 5e alinea. Ue ri-trel, 2c kolom staat: 163 wegens di«n verlengden diensttijd. Aan «poliek ('.'!) blad :.. Dit moet natuurlijk sociale maatregelen worden 234 millioen zijn: politiek blad. méér besteed. l)e belastingen zijn thans 919 Over de kleinere feilen stappen we heen, millioen hooger dan toen. Het vermogen is alhoewel het natuurlijke weinig plezierig is. sedert zwaa-rder belast gewordeu met 210 R. V. millioen. het verbruik van weeldeartikelen r i r *^UBÊfEuamummmmia met 205 imnioeri.^nooü/.iikelij!-.,; ieveustniddeten zijn ï'net 156 millioen ontlast. TÈRÜG GAN G DEK LA N!)B(> l WPfiO- DITKTIE IN YERUEr/WKIX.. MET ANDERE LANDEN. Belangrijke debatten ziiju iu de Kamer gevoerd geworden naar aanleiding van de begrooting van het laendbouwininisterie. Onze partijgenoot Brenier toonde onweerlegbaar aau, dat de teruggang van de produktie in deu Franschen lauidbouw de hoofdoorzaak uitmaakte vaen de heerschende krisis. Wel is waar levert de bebouwde oppervlakte grootere hoeveelheden dan vroeger, maar vergeleken bij andere landen is het verschil volkomen onvoldoende. De hektaar tarwe geeft in Frankrijk 1375 kilogram, in Duitschland R)20, in Engeland zelfs 2127 k.g.-eeh hektaar aardappelen: in Frankrijk 75, iu Duitschland 140 en in Engelajid 160 gewicht. Het inkomen van de geheele bevolking: zou, in geld Uitgedrukt, met zesduizend millioen vermeerderd kunnen worden als d'opbrenget van den bodem in dezelfde evenredigheid als in andere landen verhoogd werd. Maar het mankeert aan de noodige arbeidskracht. De 4 millioen la-nda-rbeiders van 1862 zijn thans ingekrompen tot Het getal boeren met eigen bezit daalde met 23 procent. De landbouwende bevolking, in 1846 nog 74 procent, van het geheel, bedraagt nu niet meer dan de helft. De slechte loontoestandën dragen dragen de schuld van den trek naar de steden. En nu heeft de invoering vaji dèn verlengden kazernedienst alles nog veel erger gemaakt. Meri moet althans trachten door het moderniseeren van den landbouw deze nadeelen uit te wiaschen. De regeering moet de pogingen hiertoe aanmoedigen, het welzijn iau de groote meerderheid der bevolking in stad en la.nd is er mee-gemoeid.' GEZEL COMPERE - M011EL SPREEKT OVER I)E\ TOESTAND DER KLEINE BOEREK-EIGESAARS. Onze partijgenoot Compère-Morel, die in deze zaken een groot gezag geniet, heeft eene merkwaardige rede gehouden.hij. toonde dat de waarde van het Fransche grondbezit in de laatste 30 jaar sterk is gedaald. Vooral de kleine boeren worden- gevoelig getroffen. Ook gaan de kleine bezitters in aantal terug, terwijl de eigenaren van meer dan 10. hektar.en zich handhuveu. Comppre- Morel wendde zich verder tegen de voorstelling, dat de socialisten, wanneer hun de politieke macht ten deel valt, plotseling de geheele aarde zouden willen socialiseeren. Het is een ekonomische vraag, welke bedrijven in handen van de gemeenschap zullen worden gebracht, en welke nog niet. Het financieele,industrieele en agrarische grootbedrijf is voor overneming door de gemeenschap rijp ge Wij handelen niet naar een abstrakte theorie, naar een buiten de werkelijkheid gehouden leerstuk, wij maken hervormingen welke het angemeen belang voorschrijft. De ontwikkeling in de richting van grootbedrijf gaat voort en zal door-ons stelselmatig worden bevorderd. Maar dit wil niet zeggen, dat wij de kleine boeren onmiddellijk met geweld zullen dwingen hun bezit af te staan. De groote,produktiemiddelen. ook die in het landbouwbedrijf en andere, voor dat bedrijf van groet gewicht, zullen ^ ji rjiitf[r-r-m-ti de ^sjjo<u:w ss!»ji. de. fabrieken va-n la-ndbouwprudiikten, enz. En' als de boeren dan zien. dat het landbouw-, bedrijf, op grooten voet ingericht, met een minimum van inspanning een ma-xiuium van produkten kan opleveren, zullen zij van zelf tot samenwerking ovcrgaoui, zullen zij de gehechtheid aan hun pariikulier eigendom af-' le^ en...> ZWITSERLAND EE.NE tileweelvnc ÏUL HARE WERK LIEDEN VERPLICHT tiesvndlkeerb' TE Z14.N. De socialistische gerneeuteraa-d te Chaux' de fonds in Zwitserland heeft het lidmaa-tselvap van de wikvtrecitigmg voor de gemeeniewerkliedcii verplichtend gesteld. Het.betrakken provinciale bestuur dt* raad van het -ktuu-ou Neufsrhatel weigerde deze verordening- goed te keuren. Deze weigering was gegrond op de overweging dathet voorschrift in strijd zou verkeeren me* de grondwet van den Bond die alle Zwitsers gelijk voor de wet verklaart, en met dë* wet op hetvereenigiugsrecht, volgens welke: niet alleen ieder het recht heeft tot een vereeniging te' behooren, maar ook tot een. vereeniging niet te behooren. Va-n burgerlijk demokratisch standpunt is het in deze bezwaren vervatte betoog ten gunste van de vrijheid van arbeid zeker volkomen verdedigbaar,.\lleen bewijst het da. men in de arbeidersbeweging niet steeds. naar de eischen van de burgerlijke demokratie kan handelen. Vour zoover de eerbiediging vau de zoogelegde vrijheid van arbeid iu die eischen is begrepen, zijn ze zelfs met het arbeidersbelang volkomen onvereenigbaar. Dat de georganiseerde arlieiders het recht uioewn hebben het werken met ongeorganiseerden ue- weigeivii. >v,.rd thans in de' geheele arbeidaïasrereld erkend. Of ook de gemeentebesturen liet' rechthébben' de verplichting.vau organisatie xvoor haar werkpersoneel in-te -voeren, iseen vraag..die. niet zonder meer te beant' woorden va.lt. Onze rleidende overweging., is hèt arbeider.sbeilang in den ruimsten zin. De omstandigheden- laten zich denken dat eeli-zoodanige bepaling dit belang meer zou schadeu dan baten Om dit te beóordeelen. zou keunis' noodig zijn van de plaatselijke gesteldheid: de ontwikkeling van het' vereenigingsleven, de verhouding vau de gemeentewërkliedenvereetiigiugen tot de gemeentebesturen en hun plaats in de gemeentelijke liiushouding,eni.- Natuurlijk zou.het niet aangaan de werk- : lieden voor te schrijven lid te worden van; een organisatie van een bepaalde kleur ofi richting. Doch dit is ook blijkbaar in Chauzi' de fonds niet de bedoeling. Men mag aannemen dat onze partijgenooten, die de meerderheid iu den Raadljesatte i, geen dwang of bevoorrechting hebben gewild,.eh-dooi-hun opvatting van het; algemeene arbeidersbelang zijn geleid. De gemeenteraad heeft hooger beroep op den Bondsraad, wiens uitspraak met be-' langstelling wordt afgewacht. ZWEDEN DE KIEZrNGSPERIODE IN VOLLEN GANG. DE ZWEEDSCHE PEItS KEERT BRIEEOPEiNBARIJiG ALS' O-N GEOORLOOFD MIDDEL Al'. Maandag zijn er in heel het land nagenoeg, honderd vergaderingen gehouden, meest van de rechterzijde. De liberalekiesvereeniging te Stockholm zegt in een'manifest: De strijd, gaat nu tuasehen 's lands verdediging en liet parlementarisnie aan den eenen kant en 's lands verdediging met verlies van het parlementarisme aan den anderen. De Zweedsche Perscljib heeft in een besluit haar afkeuring.uitgesproken over het gebruik, dat de conservatieve Nya Dagiigt Allehanda van een particulieren 'grief heeft gema-aktr Een zoodanig zëdeiijk ongeoór-, loofd strijdmiddel, zegt het besluit, zou het openbare leven vergiftigen en het aanzien \ai> de pers verlagen. NIEUW ZEELAND EENE STAKIeNt. BEDWONGEN OP ZIJN BD'IIIAS iu Nieu.v-Zeelan'd is eeu staking bedwongen met-middelen, die op de Zuid-Afrikaansche gelijken,'maar niet een verschil. Er wal te Auckland, te Wellington en in andere havens een staking van bootwerkers. Ze heeft (36 dagen geduurd. Evenals in Zuid-Afrika kwamen de boeren, die door het gemis aaa transport gevoelig getroffen werden, d«regeering te hulp, maar vi-ijwillic ln dria dagen'tijds boden zich ItiOO boeren aan on» te. Auckland 'als bereden politie dienst t«t doen, en 1500 te Wellington e in andere havens iu geringer,aantal. Onder hun bescherming gingen arbeiders van het land aan he* loden en lossen. Deze vormden eigen vakvereenigindenen verdienden grof geld. Et waren ér die.'een weekloon hadden van 7, teisteudc '2r>tet's3ü -sliillinjr die vi pu jvü, i~-*

2 verdienen. Qok mislukte dc staking doordat».jagelfjk «rrootcndccle in Zuid-Afrika, het»?.' spoorwegpersoneel niet mee deed. Maar het vcrsefail is, dat de regeering van Nieuw- Zet-lanci niet al wie leiders van de staking.-, konden heeten, gevangen zette en,niemand.' orbaado. - -' ' VEREENIGBL STATEN DE WERKELOOSHEID NEEMT OP &CUHI KRAK EMU-: WIJ ZE TOE. De werkeloosheid ia tal van groote steden iu de Unie heeft den laatsten tijd, aanzienlijke afmetingen aangenomen.'.,.. De in do.amerikaansche. arbeiderswcreld welbekende s generaal.coxey», die in 1894 '.' groote vermaardheid heeft verwqryen door - de leiding té. nemen van een tocht van.wer- '-.' Soezen naar Washington, gnat dat April a* s. ' ; herhalen. Coxey wil zich aan het hoofd stel-, ^.'.èje#.van $0,000 werkloozen in Nejr.Xork.-die.van daar den tocht haar Washington zullen '/;aanvaarden. - '. - ' '';.". Qck uit andere groote steden» binnen een " omtrek van 300 Ene. mijl om Washington, moetende werkloozencontingentsn.op Washington aanhoudct» e.en Coxey koopt er een millioen te brengen en daarmee de regeering te int-imideeren en te overtuigen van den geweldigen omvang der '..erkeloosteid. Coxey beweert dat -Br thans.4 a wcikloozen. «ju in de.x'nie. Dè vorige groote jrerkloozea-optocht. van Coxey ln 1$81 -leidde "tot veel wanor- "ifejqkhëdeu.. ". ". BEHEER VAN 8TAATSSP00RWEGEN., t De zendingen vrachtgoed voor Blgratlo jt doorvoer -\ mogen opnieuw ten vervoer aangenomen -' - De beperking in het verkeer voor Bel-.grado (lokaal) blijft behouden;tot nader beei*v,., NIEEWE SPOORLIJN: Het spoorweg-.-."bestmtr voerziet-dat «e werken voor het..-aanleggen -dër nieintp lijn Schaarbéek-BruB- - - el-eeöpoldskwartler, in den loop der maand jum'ïiillen'gëëïndigd zijn. De nieu-., -i-we ringipoortreg zal den 1 Juli kunnen uitïs«-gebaati ' * ; * : * ' ** DE HANDEL IN VUFERA>'KSTL'K- TiRN. Krachtens een ministerieel besluit -zul'èn'té" rekenen van «len 86 Februari alle f,geldverzendingen, van aile gewicht, op aanyvr'aag rje.r douanen, pnderworpen aan een * jgrónaig onderzoek,.bij den uitvoer uit België, eene taks beulen van 60 centiemen per ioq fr'. waarde vah hunnen inhoud, voor Ket vervullen van beroepsformaliteiten door V %ét Spoörwegbestiuir. ; -.. ;:. POSTVERZENDINGEN. - Te rekenen 'j>an I-Maart-1914, zullen dé «niet dringen- - de r. postverzendingen, ain verminderden.-*ariéf; zooals omzendbrieven,prospektus- -5-sen, k*tólogeh :. enr., : 'iö^rieio ' Jgtal^n.'..u-i \<e*«ele : 'aangeboden;" b/t3e Zèhdagett'en w'etil>s*b*ijke>* feesw«gew,'-'«ief ittesï! èï2rij) ferï '-"iforde». e. ' : ''* -er".""*rr ' "'"" :-'De «dringendere, hnndelseffekten en kwijt:. schriften zullen- nl**-raeer worden' >ahge-..-bode». ' - ' - ' VARDAPPEHSN. - Men weet da* de i rtgrering der Vcroeuigde Staten den invoer ;. Verbo3en had vah vreemde aardappelen. Dat verbod is nu ingetrokken voor wilt aangaat de aardappelen van belgische her-. jkomst, dank aan dé tuschenkomst van. onze ministers V» hlaadbouw en vaq buitenlandsche zaken. *##. IN Min'LEGER. De minister van oor-. log heeft verklaard dat de soldaten, die op 'de zaterdagen in verlof naar hui» gaan onmiddellijk na afloop van den dienst de kazerne mogen verlaten. Indien men de jongelingen nog twee of drie uren na den dienst houdt, dan ril zulke willekeur en dan moet 'W bij'de krijgsoverheden tegen opgekomen - Ongelukkig hébben de simpele soldaten 'niets anders t* dóen dan te zwijgen of' anders : in het cachot 1 BE MUATAIRE,DIENSt. Naar aan leiding oener vraag om inlichting ever gebenrlrjke vrijstelling van den krijgsdienst ' -1-" FEUILLETON VAN2S FEBRUARI "(137 -'" 1 1 n - - felle,de Veroveraar. - RorniiTi»Ah Alariin Aatjersen Nexö (Vtmilng door JO ARENBERQ), Maar door déir akker in zijn heele lengte liepen hooge kammen yan opge-..'hroken steenen en 'vertelden hem welk 'een vreeselükeri arbeid deze grond..«-.echte om ontgonnen te Daar.--achter de rogge lag pas omgespit land»-' dat zag er uit ate opgestuwd ijs, de pioeg was door allemaal klonters gegaan. Pelle zag dat alles en werd treurig als hij aan zijn vader dacht. Lasse zelf was onversaagd. Zoo'is het, er zijn twee noodig orn «en ploeg te houden. Karna is zoo sterk *h toch is hét alsof iemands 'armen uit het lijf gescheurd worden bij eiken slag 'dien de ploeg doet. En het meeste moet riog met houweel en ijzeren stangen ge- «roken -Wórden - een beetje niezen is ook' nu eri dan noódlg I lk gebruik dy, namiel, al. is het ook gevaarlijker dan ;jfj.uï>k.-uit het.slaat beter in"den grond, ViBgde hij trots. :-rr Hoftveot is hier'du ondttrelmndtehi? :..J^roeg Pelle voor jongens die geboren ziju in UtSl of 1*94, trennnen wij het vo ~«enoee mededeelen : <-.Zijn vrij van.den soldatendienst, de jongens geboren in U393, dus beboorende tot do militieklas van 1813, die hebben. doen grldcn dat hun broeder heeft gediend. 3 Degenen onder hen die m**r één jaar uitstel bekwamen, kunnen, in geval de redenen ran uitstel nog dezelfde zjjn, als overgangsmaatregel, de vernieuwing van dien uitstel bekomen voor de jaren 1914, 1915 en > -De jongens geboren in 1894, dus behoorende tot de lieliting van 1914, hebben geen aanspraak meer op de vrijstelling van dienst, ojndat een broeder onder de wapens heeft gestaan.» Alleen wordt uitzondering gemaakt Toor hen, tot de milrtieklas van 191J behoorend, die cen broeder in dienst gehad hebben, in geval zy vóur den 15 Maait 191» getrouwd,irjn.* " ÖB ONTKED0ERINÜ ÓP HET SP00H- WKGNffl' UEE1T ERN8I1GE UE VOL GEN'. Naar wij lezen heeft de minister van'spoorwegen in Duitschland een ernstigen maatregel genomen, met het oog op de verwarriak die oj) het BelgUch spoorwegnet beerseht en waarop dö Duitsche handelskamers reeds' herhaaldelijk zijne aan- 'dn'chir^evestigd'ha'ddeu'. " _" De expresstrehi Berlijn-Parys zal name- 'Isjk langs over het Belgisch spoorwegnet itièi meer gestuurd wordon, het rs te zeggen langs het net van ; Verviers. Hij zal voortaan.rijden langs 1'ranekfort eu Metz en alroo het Fransch Oosterspoor aandoen. Iu sijn omzendbrief wijst de Duitsche ministej' er op, dat de maatregel het groote geniale voor de reizigers aanbiedt, dat men maar eenmaal aan de formaliteiten zal moeten void-x.ii. Grootere blaam kon aan onzen minister van 't spoor niet gegeven Wij eiijn benieuwd wat onze bevoegde (!''.) adtoinistrrratie hiertegen zal inbrengen. VEBANl>.>»iXU.vN IN HET MINISTEi ebie. He"èl' waarschijnlijk Kal hjt < Staatsblad > van beden zaterdag de koninklijke besluiten afkondigen, 'waarbij er veranderingen gebracht "worden in het ministerie. Er zullen drie besluiten zijn : een waarbij het ontslag aanvaard wordt, van M. Levie, minister van financies; bet tweede waarbij het ambt van minister van Jiénancies toevertrouwd wordt aan M. Van- Üe.yyvefè, thans minister.van spoorwegen j bet derde waarbij liet ministerie van spoorivcgen toevertrouwd wordt aan M. Segers, die tevens minister van posterijen cn van jzee«vejsen blijft Hv,Vande Yj-vere zal zijnen.intrek nejtuf n in' bet hotel, va» Jf. Levie. M. Seger» blijft waar hij»u,i».. e Vande Vyvsre.ww4t dusaenyoudig vreg verplaatst. Dit is zeer weinig, vleiend en het bewijst ten volle dat zijne konfraters t : akkeoord xijn dat hij volledig zijne onbekwaasiheid heeft bewezen.. " -.. Hodde.het in eene bijzondere maatschap, pij geweest, uien h^d. hem zonder meer aan de-deér- geseft^-f'.-...-» * btpvtn )*-? JfB ' wit auf... i.-in-w»gtf».1} 11;.i«J ""!',I,U»I -sri.!, t DE BECHIEKZUDE VEBWERPT HET OXTWEBP MABILLE. -^ BE MECANI- CIEX8 BEB K00LPi;TTE.\ MOETEN 9 UUR OP POST m,uu.n. EEN KATHOLIEK VRAAGT DAT KÏNBE- BEN VAN E» JAAK MOGEN WERKEN. Zittiu-r van 26 Eebrnarl M. MABILUi verdedigt deh achturendag voor de machinisten der kodlpütten. Sommigen blijven acht uur nan het machien en dan öog vier uur aan tmdere bezigheden. "' Hij toont hoe gevaarlijk het is voor do tnijnwerkors Hun leven toe te vertrouwen stokers ook blijven soms 21 uren óp podt.^ Hij hoopt dat men die ongelukkigen zal; vprlossen. ' Ministei- HüBEBT wij Mabilte-weerleggen en bazelt als 'n baloofige éiel.' Hij verdedigt de patroons en de- latigê werkuren. ' - De afgevaardigden der kootrnijners protesteerén geweldig, M. MAiïSON stelt vtnor negen uur als maximum'te nemen. Gezel VANDERVELDE komt tegen de beweringen van miuister Hubert geweldig óp, die alles verdraait.en verkeerd uit- r" Met akkert én tuin bijna tien are ; maar het zal meer worden eer het jaar om is. T- En bij die tweo are zijn twoe gezinnen ten gronde gegaan, zegde Karna, die bij, hen kwam om hen aan tafel té noodigen. Ja, ja, Ood zij hen genadig op hun wérk willen wij thans, omhoog komen 1 De gerneenle?al de hoeve na Ons niet ifi handen krijgen! Lasse z^gde dit met.zelfbewustzijn, zoo' (link had Pelle hem nog nooit gezien. ' " Heel vroolijk kan ik daarbij»toch niet zijn, vervolgde Karna, het is alsof het kerkhofaardo-is die men "omploegt. De eerste, dien <Jö gemeente hlèr uit kreeg, moét zich opgeharigeri, ftebben, zooals ïneh vertelt.' --' Ja, hij had een heidehut ginds, waar gij nu den vlierboom ziet r die is sedert ingevallen. Ik ben blij dat bet niet hier in huis is gebeurd. Lasse rilde. De menschen zeggen dal hij spookt als zijn opvolgers iets kwaad wacht. Js dit huis hier dan later gehouwd? vroeg Pelle verbaasd. Hij vohd dat het zoo bouwvallig,was. Ja, dak heeft mijn voorganger gebouwd. Hij heeft het stttk grond voor twintig jaar vrij. van de gemeente gekregen, maar daarvoor moest hij^ boöwen en elk--ji«r nmn morgen land ontginnen.m- dat wstea: geèitslechte'voorwaarden. W&&Ï9**''' legt. Hij verwijt hem de wet to willen sabclcercn." Hij raadt heiii aan' er maar "van onder te trekken. (Toej.) '. Getel PEPIN drukt den wensch uit dat de wet Mabille zal gestemd Keeds 23 jaar ciseben wij den achturendag. Het oogenblik is gekomen om aan iedereen recht te doen wedervaren. Gezel CAVBOT. De mijnwerkers zijn «eer ontevreden over de houding van den minister, wier onbekwaamheid in het oog springt. Hoe zou een machinist die acht uren aan bet machiertstaat, en afgebeuld is, nogmaals acht uren elders aan een machien willen staan? Dé minister is een volslagen domoor of een slecht niénscli.., '_. Gezel "DEJAHDIN herinnert dat in Engeland een machinist slechts bij uitzondering 8 uur werk-t. M. MASSON neemt 8 uur aan en een uur langer verblijf.voorlièifc smeren. Gezellen Maroilïis eh Vandervelde, en minister Hubert nemen nóg het woord en eindelijk wordt er aangenomen dat de machinisten 8 uren aan het machien zullen staan en een uur overblijven.' Tweede 'stemwing' woensdag h. B. DiE PAGÓRbE BÈR KAMER. Gezel VArNDERVÈtÜE vraagt voorrang voor de sociale veersekeringen.en eene verklaring over de kiesfechthervorniing.. -,. Men komt overaen den 21 Maart de sociale verzekeringen.te bespreken. DE ARBEID DER VROUWEN EN, KINDEREN De Kamer begint ctè bespreking der wet die aah de kinderen beneden U jaar allen arbeid verbiedt. -'' M. DUYSTERS is er tegen, omdat sommige nijverheden vooral kinderarbeid bouuttigfen. Ilij meent dat li jaar voldoende is. De. gezinnen hebben-bet löonder kinderen noodig, en een kind van 12 jaar is kloek genoeg. Hij wordt gedurig terecht gewezen door do socialistische députés, maar blijft koppig aandringen op dó 12 jaar..""' Zitting sluit 6 uur. }: tv 1:1 -. BINNENLAND ia* wwwirmwiiin.iiiyi. I J BRABANT BRtJSSEL.'. De ijiffilwlo moord. Wij hebben gemeld ^at.tijdens hèt onderzoek over de dubbele moord der Koningstraat té Brussel, de parketten vau Dendermonde en van liriissei to -Valst- eeu bezoek hadden gebracht in debaaé.v-in-m- Ete Coen. Men weet dat toep de'zegels gelegd werden op de meubels waarin de boeken lagen. Deze maatregel werd. genomen opdat de onderzóekbreóhtor M. -Pqiaruwière bij eene latere huiszoeking dc stukken zou W.eervinden die hij tot het onderzoek zou noodig aêbten. Gister is hèt parket opnieuw té Aalst afgestapt: dè jégels'werden gelicht,' óm M. De Past, 'cxpeft-rekenpliclitige, toe te laten'dc comptabiliteit der bank t«onderzoeken...>*-* BERICHTs; r-^'het BefltpBf-'Van-'den! KoninklSkW s V»ainï**è!*r''Són«%v?burt teé JJrus.sel valt open -opeie Juli'1911;'; v; '!«Het lastenboek dat voor het nieuwe huur- 1 termijn is ontworpen Jigts ter beschikking van iet ptibliélip ds^nuré^len vaen Vakonderwijs en.schopn^.k'ujastéfl^.'.h. 13, Musschenstraat, te Brusïel. De canüdsiiureu iuoeten bij het stedelijk beheer ingediend worden uiterlijk op.12e Tlaart 191<L ; '' ' : '. ' \ - De sclillilerfjcit dlefslal. M, ClaeasiBüa, rtchteilijro poücieóftacit 1, die met.dén onderzoeksrechter Cirfcay het'otidérzoek óvér dé bèndè Riyiiiah ieyerig voortzet," hééft dé hcrkójnjav van,nog eene der gestrolon schilderijen ktirihen. vaststellen. fc'is' èen cchristus's, vsh Eebjun, dié over eenigo maanden bij M. DuvAl dé Lescandè, in de St-Bonifaciusstraat, te Eisene, gebtoien werd. Deze diefstal werd'gepleegd dóór Talbot, die -thans in het gevajig opgesloten zit. Hij dóet er eend straf uit van negen maanden gevang. Talbot werd in dc inaand mei van verleden jaar door den rechterlijken officier 'M. Angerhausen, op de Anspachlaan aangehouden. Hij bevond zich in een rijtuig waarmee hij eeuén groóteh koffer vervoerde, met oer! volledig rhbrékersgerief. De koffer möêst 'naai' èeneiü 'juweelwinkel uit den omtrek der Beurs overgebracht worden, welke Talbéü voornemens 'was te plunderei). ' ' ''"' - Doch e*n zondcriing saröcntréffen en Maar hij begon'te-veeei tegelijk ; hij behoorde tot de menschen die 's morgens flink aanpakken on zich'voor don middag al moe. gemaakt, hebben. Het. huis heeft hij echter goed gebouwd. Lasso stiet tegen de.dunne met klei besmeerde muren,;,-i---j>- En het hout ie eersto kwaliteit. Ik.denk dat ik-tógen den winter een massa steenen zal kloppen; de steenen moeten tóch weg en het i3 zoo kwaad niet een paar honderd kronen te ontvangen. En over twee, drie jaar richten wij het oude buis als schuur in en bouwen, ons een.nieuw woonhuis, he Karfial Misschien met een kelder onder alles en met' eeft hooge stoep, zooals op Steenhof. Het moot Van rtivv'granièt kijn, : de muren kan ik zelf optrek^ii-. Karna straalde van vreugde, maar Pelle,kon niet goed op dreef komen. Hij was ontgoocheld, de val uit zijn fantaisie tót deze naakte werkelijkheid was te diep. Ëtl dan verhief zich iöts in hein, oen dof verzet tegeil dien dindeloozen grondarbeid, die hoe' onervaren hij ook was door tien, twintig geslachten in hem vastgeworteld zat. Hij had.tiiet zelf.don harden strijd met de aarde gestreden, maar sedert hij kon kruipen, had hij zoo geheel vanzelf sprekend.alles begrepen wat het verzorgen van den grond betrof; voor ieder gereedschap had hij.eeii.'aangeboren grêëp. Alleen het genot ijf de, aarde had v -hü : met irearfijt. züb.sleest.hid. eea> waarover men thans wel eenig licht zal werpen u de juwelier had zich eenige dagen voor deze poging tot inbraak voor 350,000 fr. laten verzekeren tegen diefstal. Denzelfden morgend had hij nieuwe sloten op zijne deuren doen plaatsen. Talbot had reeds dc sleutels dier sloten. Doch do juwelier in kwestie is thans aangehouden voor medeplichtigheid in de verheling der gestolen schilderijen. Het is hij die beweert de schilderijen door Talbot en zijne medeplichtigen gestolen voor 2000 fr. gekocht te hebben. Talbot was in 1900 reeds -uit het land gebannen, maar hij kwam korts nadien weer en verbleef in België onder een valschen naam. Vrouw Reynier, te Parijs aangehouden, is de gewezen bijloopster van Talbot. LAKEN. Aanhoudingen. Sedert eenigen tijd werden talrijke diefstallen gepleegd iu de in oubouw zijnde ï.uizen van Laeken, Molenbeek en Schaarbeek. Zekere ontdekkingen lieten toe te veronderstellen dat de dieven te Laeken moesten wonen. De rechterlijke policiebedienden Decoen, Debruyn en De Hoover stelden een ievcrig onderzoek in en vernamen dat eene bende jonge kwaaddoeners eiken dag in eene herberg der Telefoonstraat bijeenkwam. Gister kwamen de policiemannen, in de herberg en hielden er zovon kerels aan van 10 tot 20 jaar, wonende.antwerpschen steenweg, Telefoonstraat, Groendreéf, Herrystraat en Mekaniciensstraat. Zij werden naar het policiebiireel geleid en bekenden talrijke diefstallen, dezen laatsten tijd gepleegd. Al do aangehoudenen zijh ter beschikking vah het gerecht gesteld. Andere aanhoudingen worden verwacht. EiySENE», Wroeging. Eene rentenierster der Watervailei bestatigde over ongeveer twee maeuiden dat men ten baren nadeele eeue som van fr. gstolen. had. Hare vormoedeus vielen op nare meid, Marie C..., 38 jaar, die zij sedert geruimen tijd nochtans in haren dienst had. De policie werd verwittigd en stelde vast" dat de meid onschuldig was. Doch hare meesteres, die geen vertrouwen meer had in haar, stuurde haar we». Hot- gevolg ervan was, dat de meid, die meende hierdoor geschandvlekt te zijn, ziek werd en naar het gasthuis moest trekken. Zij verbleef or. drie weken en toen zij eruit kwam, was zij niet in staat te werken. Zij was, ondermijnd door bet verdriet cn 'vreesde dat,moest zij zich ergens aanbieden, rnen inlichtingen zou nemen bij hare gewezen meesteres, die haar dan als eene dief egge zou doen doorgaan. De weinige spaarpenningen, welke «ij bezat geraakten spoedig op en zij verviel in dé diepste ellende. Nadat zij uit het.gasthuis gekomen was. knoopte tij kennis aan met de nieuwe'ftiei<l dw Watervailei, die haar, buiten den weet harer meesteres, op hare kamer herbergde. Ton «ver een paar dagen de nieuwe meid rond h 1/9 ure 'a avonds bóven kwam, hoorde zij Marie C... kermen. Zij snelde toe en. vond deze, zich ten prooi aan de hevigste pijnen, op haar bed rondwentelend. De ongelukkige had 'zich vergiftigd. Ztj it verleden nacht in 't' gasthuis, waar men haar op bevel van e?n doktoar had heeng.ebrj^ht^ó^ej;^^...;.-" HAKEN, -f- ArbcUIsrcutcifi j&iztw was - «p-de -ftieuwe.w wien vaw-de» ijzereowég-de genaamde Emiel Van Eeckhoudt, wónonde te. Schaarbeek, LaadbouWerfiStraat, bezig met op eene stelling i-an omtrent 14 meteru hoog, èen timmerwerk af te breken. Van Eeckhoudt deed een$ verkeerde beweging e*iï viel Yaii de stehing. In zijnea val riel hij vnn dert eferteh balk op den andere en werd zijl. rechterbeen oö twee plaatsen gebroken on over geheel 't lichaam gekneusd. Na do éérste zorgen van den geneesheer ontvangen te hebben, werd hij naar en gasthuis te Brussel övfirgebfacht. AMI WERPEN ANTWERPEN. Doedelijk traniongcluk. Op de.bredabaan, beeft gisteren middag eene. geweldige botsing plaats gehad tusschch den tram van Brasschaet en eenen wagen van Borgen op Zoom, welke met margawneboter naar Antwerpen kwam gereden. Devperder van den wagen werd op den slag gedood. De man-is afkomstig van genoemde Hollandsche stad. Het paard werd gekwetst on de wagen half verbrijzeld. Het tramrijtuig had bijna, geeno avarij. Het lijk is naar hotdoodenhuis der gemeente overgebratht. Gered. De 12-jarige knaap Vorswyvcl, van Basel, verbleef sinds eenige dagen aan boord van het binnenschip «Juliana», gemeerd op n. 8 dor Willémdok. Gisteren is de jongen uitgeschoven cn in nieuwe richting gekregen! En dit onoindige- vechten met den grond zat ingeworteld bij hem als een grief die hem het overzicht gaf,-dat Lasse miste. Hier was hij nuchter, hij raakte niet buiten adem om de vijftig morgen grond, dochtroég Wat zij bevatten. Hij was zich hiervan niét bewust,- maar zijn heele persoon was vervuld van verzet ertegen, krachten, aan dien nutteloozen arbeid te geven. En zijn uitdrukkingen waren zoo wijs, alsof hij Lasse's vader kon zijn. ;-** Hadt gij niet beter godaan een keuterplaats met tien nre grond te koopen, die behoorlijk bebouwd zijn? vond hij. Ongeduldig'keerde l^asse zich om. " Ja, dan kon men beter 'zijn leven lang sparen en samenrapen zonder vooruit tó komen; van de voorstukken afsnijden om de achterste ermee te lappen en liefst elk ding tweemaal eten. Wat bliksem, dan had ik wel kunnen blijver/ waar ik was. Dit hier geeft weliswaar meer werk en hoofdbreken, maar er i3 een toekomst bij. Als ik dit maar öerst gereed heb, zal het oen hoeve worden die het gerust tegen aile andere kan op nemen. Trots-koek Lasse over zijn stuk grond heen, in zijn geest golfde er het ko*en en stond het Vol voortreffelijk vee. -^ Zes paarden en cen paar dozijn koeien kan hèt gemakkelijk dragen, zegde hij loid- Dat brengt welvaart. Denkt gü?ruét:óc-k,-karna :.,., «, 1 ir- " xlwjpduijhng^.}^ do dbk gevallen. Oj> bet laatste oogenblik gelukte men er in. cfeh drenkeling te grijpen eu boven te halen. Het was meer dau tijd, want dokter De Deken heeft wel twintig minuten de kunstmatige adcmlialii^; moeten toepasien, vooraleer de kleine weer terug in 't leven kwam. BORtiEBJIOL'T. Kindermoord. Gister morgend werd uit de Herenthalsche. vaart, dicht tegen den knnt, een pak op-- gehaald dat tot ontsteltenis van eenieder, het lijkje bevatte van eeu pasgeboren kind van het vrouwenlijk geslacht. Volgens ver«klaring van Dr Ost, is het kind korts na de geboorte in het water geworpen. Het 1 lijkje is naar het doodenhuis van St-Erasmusgasthuis overgebracht. Hét parket ia verwittigd. MECHELEN".. Du draak. Verleden nacht wilden eenige dronken personen, werkzaam aan de ophoogingswerken der lijn Bruisei-Mechelen over de ijzerenwegbrug gaan, gelegen over de Leuvensche vaart, wat streng verboden is. De barreelen brugwachters wilden zulks beletten, doch dit bekwam hun slecht. Een paar gendarmen, op diènstronde, snelden tér hulp en moesten gebruik* van hunne wapens maken. Drie der pci-sórie'n werdcu aangehouden. LUXEMBUR6 BODAXGÈ. - ScluikkeKJk «ngcluk. - In de mijn. Fonds-de-GrAce is woensdag namiddag een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Daar men een groote ertsblok met dynaöiiet moest doen springen, werden de werklieden gewaarschuwd dat zij de gaanderijen moesten verlaten. Zekere Braun. die niet in tijds weggevlucht was, werd door do ontploffing geheel in srukfceu gereten. HENE60UWEÜ CBfATELET. - Brand... ; EergisUr ' avond is er brand óitgcbróken m de Ifcbrick der weduwe Depagne- De fabriek il met geheel haren inbond de prooi der vlainmeen ge De pompiers bleven laat in den nacht ter plaatse om het woonhuis der weduwe Depagne te vrijwaren.- Dé schade is zeer aanzienlijk... AXGBE. Vcrdronketf, Het S-jarig zoontje der cchtgenooten Dufonr verliet 's avóhds dc ouderlijke woning om zijn vader tegemoet tó gaan. Het kind veranderde onder weg van gedacht en begaf zioh in de richting der woning van ziju grootmoeder. Het knaapje ging langsheen de rivier de Hónnelle, toen het uitgleed, in het water-viel en verdronk. LABliiSSiBRE. Arbeidsrenteii. Op de brug die men alhier over. de Samber bouwt, is woensdag een droevig ongeluk gebeurd. Zekere Filip Dugaillieü stond op eeno stelling, toen de plank opeens-doorbrak. Dngailliez viel en werd met gekloven schedel opgenomen. De toestand van den ongelukkige is hopeloos. WEST-VLAANBEfflEll OOSTESBEii-tfiiffw^i-nTit Eeigister» afesvad, irondi JÓ uibvl»ac]jfirsme}ie.ejv«8bitinesiraat ccmeiweordciiwisaelingiplaatk; tus;- rschen cene dronken vrouwe eh.hare geboren.. Een policieopzichter beval d* vrouw te zwijgen en in huis te gaan. De man was ook tusschengekomen, doch beiden trokken af, toen zij zeker oogenbhk het-venster hunner kamer openden eo rij met al'wat hun onder handtün vief, potten, pannen.tèllooren, étjz., wierpen. Twee agenten kwamen nog toegesneld en weldra gelukte men' erin hèt-kot)p e i te otermeerte^èn en naar het-pollèiebureèl te leiden. :. : - ; 0Ö8T-V1JIAH0ERËII LEDEBEBC. Groote brand. Dezen morgen, rond 3 ure, brak brand uit bij deu beer Claessens, paardenslachter, woonachtig Hundelgemschen steenweg, 268. Toen de gentsehe pompiers een kwaartuurs later ter plaats kwamen, moesten zij zich bepalen de aanpalende gebouwen tegen het vernielend element te vrijwaren. Gansoh het werkhuis ligt in puin. De schade wordt beraamd op omtrent frank. Inbraak. - Toen de beer Jales Méstdagh, handelaar, woonachtig Brusseischen steenweg, dezen morgen bcnodén kwam, bestatigde hij dat dieven zijne woning hadden beaocht en dat eene hoeveelheid geld en goud en zilverwerk verdwenen was. Aanklacht. Eergister werd ecuo aanklacht neergelegd têgtn een genaamden V..., woonachtig Arsenaalstraat, die handel dreef in 'vijffrankstukken en die zich aan aftróggelarrjcn zou hebben plichtig gemaakt. Gister werd hij aangehouden en voor den onderzoeksrechter gebracht die hem deed in vrijheid stellen. Later werden er nieuwe klachten neergelegd en boen men V... ging aanhoudêt had hij de Vlucht genomen. tóén spreekt dat dc aftroggela-rijén tot SO.OOO frame zouden beloopen. WETTEREX. Bestolen. Gister bestatigde een marktkrainer van Gent, die hier wekelijks dc markt bezoekt, dat een groote koffer, inhoudende koopwaren,opengebroken was en er voor rond de 300 frank rokjes,hemdekens en méér ander klem goed gestolen was. De daders dezer dieftó zijn onbekend. Dc policie heeft de zaak in handen. AALST. Ecu aai» op wandel. Eergisteren namiddag was in eene menagerie, ; staande op onze winterfoót, een groote aap uitgebroken. Het beest, achtervolgd dour cene.rende kindoron en ecu policicagent. kon wiet ingehaald Wanneer de..ap op het punt was gevangen te wowe"' sprong hij in een winkel der-st;jorisstraat. De winkelier sloot verschrikt ïune keukendeur, terwijl de ongenoodigde gast aich m den «rinkel voor de vitrien lette en al wat hem onder den poot viej, oppeuzelde, tot uitbundige pret der straatjeugd. Eindeliik kwam de eigenaar var, den.' a P ter plaats. Het beest ging UQgal-* ew "'* met rijn liaas mee r maar droeg- zooveel appelen mede als het maar vasthouden "

3 Het Parlementair werk Het bureel der Kamer heeft eene tabel demi drukken het parlementair werk tot 0 Mei regelende, datum waarop de zittijd zal gesloten Van af de toekomende week zal de Kamer nog vier-cn-dertig zittingen houden, in dit aantal zijn er vier omvat die aan ondervraging gewijd Dan komen dezen aan de bespreking der budgetten voorbehouden. Indien men dit programma volgt, zal de Kamer achtereenvolgens de liegrooiing van landbouw en openbare werken bediscuteeret; de begrootiug van rechtswegen; de begrooting van Kongo; de begrooting van nijverheid en arbeid; de begrooting van binnenlandsche zaken; de begrooting van uorlog; de begrooting van spoorwegen; de begrooting der openbare schuld; de buiteurewone begrooting: de wijziging der wet pp de zondagrust. Eindelijk ziju de tien laatste zittingen voorbehouden aan het wetsontwerp óp de maatschappelijke verzekeringen., Men ziet dat men de bespreking over de irerkerspensioenen dit alleen uit kie.abelang tot'de laatste zittingen heeft verschoven. Dit is voldoende om, aan tc toon e:, hoe djklerikalen zinnens z ; '",i de wetsvoorstellen :e exploiteeren dits de socialisten, twintik iareo geleden, ter Kamer neerlegden. JGENTBRITGGE ''rit TOONEELNIEDWS. Wij verwittigen de vriendcn-toorieelliefhebbers dat van af zaterdag en zondag de jode van den Propagandaclub de kaarten «aer de laatste tooneelvertooning zal bestellen. 1 Zooals voorheen hebben onze vrienden ;copr een schoon -programma gezorgd : vt.bcheepje en De Straf eener Trouw,w-elke pver een tweetal jaren twee- nn driemaal ' moesten hei-opgevoerd worden, dooi- den.grooten bijval welke zij verwierven. ( Er is ook gezórgd dat men eens zou kunoen. lachen : Joeliem 1'ael wat ben je yoor 'n ezel is een blijspel dat overal veel bijval beeft verworven. En met mik cen programma zijn wij verlekerd een diepen indruk na te laten.. Wie dus een nuttigen en kunstvollen ivond wil doorbrengen, kome op 15 Maart naar het lokaal i De Palm t. HEMT Tooneelnieuws FRANSCHE SCHOUWBURC Heden vrijdag, feestavond van den heer Lakanthe, die heel het jaar door uitstekende diensten heeft bewezen en dikwijls tan lijne rollen puike scheppingen wist te naken. Men zal opvoeren : «Le Voyage en Sbine», - een zeer geestig en verdienstelijk peya-cöttiqu?;.waarin de heer Lakanthe do rol van Pompcry zal vervullen. In. het. iweedc bedrijf zal een concert ingericht ivorden, met do medewerking van den heer incelin, mej. Forgcur, de heeren Marco, Bérody en Delver, alsook mej. Hubertha Fan Kerckhove, harpiste van den schouw- >urg en den violonist Gadeyne., 1 Maart, om 4 3/4 ure, buitengenone vertooning:. Mignon», met den heer ancelin in de rol van Wilhelm Meister, die.ij te Gent nog niet zong; i Bonsoir Voiiiii>- en «A la Plage», ballet van Robert juillonnn. Hét Petitiotinement Deze week verzond de Gentsché Eederaie de eerste binnengekomen lijsten van het?etitionnement. hetzij : 220 lijsten met 4316 ïaudteekens, 2480 mannen eu 1836 vrouren: Wij hadden aan den Landelijkcn Baad O00 handteekens beloofd, doch konden ze liet zenden, omdat 7 Wijkclubs-Comiteicn-bnnne lijsten niet binnenbrachten, die leheel zeker meer dan 2500 handteekens 'cvattedeu. Wij kunnen uiet genoeg aandringen opdat He «othitoiten ALLE weken hunne volle ijstcn aan het Partijsecretariaat zouden turen. FEUILLETON" VAN 2S FEBRUARI WflenParg van Eugeen SUE (gi Welk een schande! Welk eene les f welk ontwaken voor eene verdoolde rouw, die tot nu toe geleefd had, enkel omringd door de bekoorlijkste, de dichlerlijkste begoochelingen der liefde! En de man, voor wien zij zoo veel "aagt, zoo veel gevaren tart, zal hij ten minste getroffen gevoelen door den on- «etelijken omvang van haar offer? Neenl ( Arme vrouw! Hartstocht verblindt naar on werpt haar eene laatste maal tap den rand des afgronds. Eene wanhopige inspanning ten goede redt-haar. Mg. Wat gevoelt dio man bij dezen.martelijken, heiligen strijd 7 Spijt rramsohap, razernij, bij het denkbeeld, lat.hij drie maal te vergeefs heeft gewacht, omdat dit eene allerzonderlinïite houding heeft, in het oog van ziin poortier. Eindelijk, een laatste trek van lompe Jnbehendigheid : de man richt alles in m kleedt zich zóó voor die eerste samenkomst, dat de vrouw noodwendig van wnaamte en verlegenheid moet bezwijken,, die nu reeds onder schaamte en rerlêgenheid gebukt gaat. Aldus is het. ons mogelijk ook niet Brusse) hetzelfde te doen. Opgepast dus secretarissen der Comiteiteri! Het Partijbestuur. WIJKOLUBS HEDEN VRIJDAG zullen in alle Wijkclubs dé circulaire besteld zijn over de Werkloosheid en Crisis»j met verzoek ze nog denzelfden avond te verspreiden. Het Partijbestuur. i i * Stadsnieuws Wintergarten >i ondanj "aart - VIJFTIENDE GENEESKUNDIGE LES. Over de ziekten der ouderlingen. Oud zijn is een gelukkig bestaan ais men gezond i?, dat men goeden adem heeft, goede spijsvertering. Maar doorgaans zijn de kwalen vau den oudeu dag: gebrek aan adem, bevangenheid, slechte spijsvertering, ftijften in armen en beenen, het gezicht, het gehoor verliest --an kracht, de spieren verzwakken, en dan is een oud man recht ongemakkelijk. Dank aan het matig gebruik van den goeden THEOBROMA, liehaamsvernieuwend geneesmiddel, mag iedereen op eene bloeiende gezondheid rekenen en zal kloek en krachtig blijven, dit om verscheidene redens door de ondervinding vastgesteld. De THEOBROMA Eost 3 frank de flesch, in alle apotheken. Cl. Winteraarten " Maart BOTSING. Gister had den Brugschen steenweg eene botsing plaats tusschen een tramrijtuig eu de paarden van Brurio Gabriel, beirruimer.de ruiten van den trarn werden gebroken; het rijtuig werd erg beschadigd. De paarden werden gekwetst. Hallo! Hallo! Het geestigste en aangenaamste vermaak gedurende den Carnaval zal zijn in het DANSPALEIS (Park) Zaterdag 28 Februari BIJL008. UOOFD-EAL-M;. COLOGNE. (Zie «le bladzijde.) (364S) Wintergarten 1 Maart r- -'INBRAAK., Eergister.avond stelde- M. 1'auwels, die een oud ijzer magazijn heeft on de Kaatspjaats, rond IQ urcn.vact, daf dieven voor ongeveer 1000 fr. koper gestolen hadden. Een onderzoek ia ingesteld. Pathé Schouwburg Van 27 Februari tot 5 Maart: DERTIG JAREN of HEI LEVEN VAN EEN SPELER. M. BEULEMEESTER, gard' civiek, door Ambreville. WINTERGARTEN', Kuiperskaal, open alle dagen, om 3 ure namiddag. Do artisten treden op in dagvcrtooiiiog den zondag, maandag, donderdag en vrijdag AANHOUDING. In den nacht van Dinsdag-Woensdag, 3-4 Februari laatst, werd te Melle, in de villa van Mad. Bellemans, aan den Gouden Leeuw,Brusseischen steenweg, oen belangrijke diefstal van zilverwerk gepleegd.de dieven bleven onvindbaar, niettégenstaajide de ievcrigo opzoekingen der gendarmen van dc brigade van Gent. Tengevolge der aanhouding van Karel Meire, van Gent, in cene gelleime stokerij te Oosterzeele, op Zaterdag 14 Februari, Ach, zegde Rodolphe bij zich zelf, had (lic vrouw, voor mij onbekend zoo ik hoop, eens kunnen hooren, hoe men zich uitlaat over een stap, strafwaardig, wel is waar, doch" dio haar zoo veel liefde, zoo veel tranen kostte, zoo veel vrees, zoo veel berouw I Wat lés zou dat zijn! En als hij bedacht dat de maïkgravin d'harville de heldin kon zijn van die treurige geschiedenis, dan werd het Rodolphe een onoplosbaar raadsel, hoe de heer d'harville, jong geestig edelmoedig en vooral ten hoogste ingenomen met zijne vrouw, kon worden opgeofferd aan een wezen, dat geene andere blijken gaf dan van kleingeestigheid, eigenbaat, gierigheid en dwaze inbeelding? Rodolphe kende mevrouw d'harville voor cene vrouw van geest, verstand en smaak, van een verheven karakter en smetteioozen naam. Waar had zij dien man leeren kennen? Rodolphe zag haar dikwijls, doch hij herinnerde zich niet aan het hotel d'harville een man ontmoet te hebben, die met den commandant eenige gelijkenis had. Na rijp overleg kwam hij schier tot de overtuiging, d de markgravin niet was. Nadat jufvrouw Pipelet hare keukenplichten had vervuld, hervatte zij het gesprek met Rodolphe. Wie bewoont de tweede verdieping? vroeg deze aan de poortierster. Moeder Burette, eeno vrouw,, die knap met de kaart is. Zu leest in uwc zateraag 25 Fewuan um had men vermoedens^ dat deze persoon, die te Meile was: gezien geweest, niet vreemd zou zün aan'dén. diefstal te Mellej alsook te Meirelbeke, in de Mellestrnat, bij do gebroeders De Koker cn diefstallen gepleegd te Gentbrugge. Karel Meire, die bij-verstek tot.18 maanden gevang veroordeeld was eu opgezocht werd, had eene minnares, wiens verblijf men niet ontdekken kon en die ook verdacht werd j ün medeplichtigheid in den diefstal te JèAle. Sedert een achttal dagen waren de heeren Ivo Van Keere, le wachtmeester en Henri Baeekx, brigadier der gendarmerie van Gent, gelast de vrouw op te zoeken.' waarin zij dan ook met goed gevolg gelukt zijn. De vrouw, Marie LagaerV genoemd, verbleef op eene kamer in een huis op St-ie'iétersplein. Gister mrogend, rond. 7 1/2 uro, bevond zij zich aan de Sterre, Korti ijkschen steenweg, waar dc twee voornoemde gendarmen, die haar op de. hielen zaten, aanhielden en naar het gerechtshof Drachten waar de heer prokureur des konings een aanhoudingsmandaat togen haar afleverde. Wintergarten" Wintergarten "ï ' Maart DOLLE HOND.' De agent Van de Walle, heeft in de Uilkensstraat een hond gedood die trachtte do voorbijgangers te bijten. De kreng werd naar- hét slachthuis gebracht. Hallo! Hallo! Hallo! Royal Casino-Park Groot gemaskerd Bal, 1 Maart, ingang voor cavalier 2,00 fr. Dames 1,00 fr. DE SCHURKENSTREEK TEN NA- DEELE VAN DEN HEER ÖE STAERCKE. Het parket is ter plaats geweest en een ernstig spoor wordt gevolgd, dat zeer waarschijnlijk leiden. zal tot de aanstaande inchehtenisneming van den..fcorei. of de kerels, die, naar men denkt, uit wraakneming zulke schurkenstreek verrichten. Dat de schelmen heel goed met de plaatsen moeten bekend zijn, is zeker, daar die kelders verscheidene kleiene gangjes tellen, in dewelke een oningwijde zou verloren loopen. Maart V - WERKBEURS. Worden gevraagd op 26 Februari 1914 : Mannen: mecanicieii voor naaimaehienen, blikslager, gaz- en watert>ltótsër, kopérslager, houtdraaiei-, belper -stoker, vóór bij dc pompiers: schilder, loodgieter; schrijnwerker en modelmaker (gcwfezen soldaten- en un yclm«'d>,-rolilr1egjer J,'4i<e^nóplSfféerj'-ijic^ï draaier'-doorhalcr voor weverij," v'es'tbnmaker, kleermaker-pompier, riemenmafcér,' ligneerder. Voor buiten Gent: zinksmeltcrs, gazier de four. paswerkers, ovensfcokers, meestergast monteerdér voor machtenen, ijzcrvörmer, raetaalpolierder, ijzêrdraaiers, aardewérkers, schrijnwerker. kadcrvcrnissers, lattenkiievers. modelmaker, staalsmelterb, koolmijnwerkers, draadniakers. Halve gasten : paswerker.ketèlmaker, stovensniid. hoefsmid, rijtuigsmid, blikslager, vijlkapper, behanger, meubelmaker, kadérpuimer, beeldhouwer,kadervergulder, loodgieter, gasplaatser, «Schrijnwerker, burèelbediende vleesclihouwcr, s-pekslachter, optrekker, kleermaker, margcerder, pedaaldrukker, letterzetter, haarkapper, hekelmakcr. Voor buiten Gent: draadmakers, ruonteerders. Leerjongens; bureelbediendc, smid, garnierder, schilder- en rijtuigm«i:ker, wagensmid, blikslager, schrijnwerker, behanger, beeldhouwer, meubelmaker, kadermaker, uurwerkhiaker, diamant slijpers, goudsmid, suikerbakker, pasteibakker, bakker, monteerdér, wollebewerkert, kanislager, kleermaker, zadelmaker, tabakbewerkers, letterzetter, boodschapper, haarkapper. VROUWEN : fcat<jen spinsters, ha?pelaarsters, bancmeisjes, ctiragemeisjes, lijhwaadcpoelsters ; jute spinsters en haspelaarsters ; vlas haspelaarsters eert spinsters, arbeidsters handen als in een boek. Zij ontvangt deftige lieden, die ze waarzegt. Zij vordient meer geld dan ze zwaai- is. En nog is 't waarzeggen maar één van hare bedrijven.' Wat doet ze nog meer'? Zij houdt,, om zoo tc zeggen, een klein bankje van leenihg. Wat? Ik zeg u dit, omdat gij jong zijt, en het u niet anders dan versterken kan in het voornemen om hier te komen wonen. Ik begrijp u niet. Eene bloote veronderstelling. Wij hebben gauw. de slempdagen, dan komen er Turken en Wilden en al wat geld kost uit den grond op ; welnu, in dio dagen zit men wel eens in de knijp... en dan is 't gemakkelijk zoo een hulpmiddeltje in huis te hebben, in plaats van naar Piet... te moeten, want daar ziet men tooh Jan on alle man. Bij Piet... schiet die dan g^ld op pand? Hoe, weet ge dat niet? Kom, kom, zoo onnoozel niot op uwe jaren. Onnoozel ; ik versta u niet, jufvrouw Pipelet. Wel ja, dat ge vraagt, of Piet geld uitleent op pand. Welnu? Omdat alle jonge lieden op jaren van onderscheid weten dat iets hij Piet Sri... brengen, beteekent: iets in de bank ^yanjeeuing brengen voor haarfabriek, naaisters op atelier voor fijn linnertwerk, strijkster-wuscaster voor wasscherij, naaisters thuis voorkinderkostu men broek- eh uilotinaa-ksters, kleermaaksters, modiste voor kinderhoedjes, inwonende kassierster vuor hotel, winkeljuffer de moden en ïiiercerien kennende, inwonende dienstmeiden voor hotels voor boven en keuken en voor alle Werk, inwonende dienstmeiden voor burgershuizen, keuken, boven en kinders. Voor buiten Gent: bane- eu etiragemeisjes cn ka-rdeersters. Halve werksters: katoen monteersters, bancs en garcnmanksters, vlasgarcnmaakseters, naaisters voor gilets, broeken, zwarte onderrokkeiv linnengoed, dienstmeisjes, kindermeid,, strijksters voor wasscherij voor de stad en voor 't seizoen. Leeruieisjes: fabriekwerksters voor vlas en katoen, arbeidsters voor mozaikwerk, naaisters voor gilets, broeken, kinderkostumen,' kleeren. blauwe vesten en broeken, ondergoed, doozenniaaksters, haorbewerk- Wintergarten "i Maart Slu'.ing Belgische Bank van din Arbeid Naamlooze Maiifschupplj, Geut. De aandeelhouders worden verzocht do gewone Algemeene Vergadering bij te wonen, welke zal gehouden worden op 1 Maart, om 11 uur 's morgens, in het lokaal ïons Huisï, Vrijdagmarkt. Dagorde 1. Verslag van den beheerraad en van het College van Commissarissen; 3. Goedkeuring van den Bilan en der Winst en. Verliesrekening. Oin de algemeene vergadering bij te wonen moeten de aandeelhouders zich aau artikel 45 der statuten onderwerpen. De aandeden mogen neergelegd «orden ter zetel van de'maatschappij, Brabantstraat, 25. Dc Beheerraad. Burgerlijke stand van Gent Over'tjdcns van ~ó Februari Adolf Van Hecke, 7!>j., z. b., Korte Kazernstr., 10. Lcoen Coorevits, 78 j:. t. h., *niam Maria Hulders, 89 j., i. b., St-Antoniuskaai, 19. Daniel De Coornan. 4 in., Alkenstr., 49. Maurice De Sloor. 2 lil., Boomstr., 'il. Karel De Coéné. 32 j., schilder, Boöde Koninkstr., 19'. Overiijdens -pan 20 Ftbraari Modest Goossens. 19 j., bakker,. P»nuestr., 02. Jóuefina Van den Borre, 86 j., z..b., Gasmeterstr., doodgeboren. sters voor coiffeur. Geboorten van 25 Februari Y-*ütrr\*.*ltm<*r< Miii<ik-t,r>j*«!*W-«*^^''et J«. Martha. Michïels-f.'Bandewaenaést.w Georgotte Verhegjfens-Otter-gensst.w. pi. Snzanne Vanwynsberghe, Roode Komngstr. Bene Hollboscfn Menlestedestr. 43. Siuionne Verni, 12.Kamerstr. Georges Janssens, Lentestr. 46. Tlient'iel Legiest, Anjelierstr. 55. Bochel Moerman. Ottergemst.w. 49i. André Gillard. 8t-Michielstr. 3. Julia Verbrugge, Onderstr. 35. HAVEN VAN GENT Aankomst-en vnn 36 Februari Deensche st. Marsclisborg, k. Larsen, van Wihd-in, wollen. Best cn O, Buss. st. Skobelew, k. Bchv, vau Biga, koopw., Voigt. Eng. st. Tnngermuende, k. Crouchez. van Brugge op ballast. Zeven. Belg êt. Paul, k. Bryssc, van Goole, kolen, Michiels. Vertrokken : Eng. st. Juno, k. Hcngou. naar Huil, koopw. ld. Irwill. k. Cook, naar Goole, koopw. ld. Sea Gull. k. Bamard, naar Londen, koopw. Doonsche st. Vordenborg, k. Palm. nnar 1'illan, seories. Koorweegsche st. Hcimdal, k. Saetvat. n. Kewcastle, op ballast. Nederl. st. Telegraaf 7, k. Klap, naar Hottcrdam, koopw. Hoogwater te Terneuzen op 27 Februari, 's morgens 3,13 ure, 's avonds 3.2G üfc. Ha, nu begrijp ik u : moeder Uurette leent dus op pand. Ja, zeker doet zij dat, en goedkoope? dan in dë groote bank... ook is 't niet moeilijk : men heeft met al dat papiergesnor niets te doen, geen briefje, geene cijfers, volstrekt niets. Veronderstel, meri brengt bij moeder Burette eön hemd, dat drie francs waard is; dan leent ze ü tien stuivers, en na verloop van acht dagen brengt men haai' twintig stuivers, of het hemd is haar. Hoe eenvoudig, niét waar? alstoos effen rekening... een kind kan het Legrijpen. Het is duidelijk, inderdaad ; maar ik dacht dat zulke bankjes verboddn waren. Ha, ha ha! lachte jufvrouw Pipc let luidkeels. Waar komt gij van daan, jongman?... Verschooning, ik spreek ook of ik uwe moeder was, en gij mijn kind. ' Gij zijt wel goed. Zeker is 't verboden, om stille bankjes te houden... maar deed mèn niels dan 't geen geoorloofd is, men zou dikwijls met de handen over elkander zitten. Moeder Burette schrijft niet, geeft geene briefjes : er is geen bewijs legen haar-- ze lacht wat om de politie. Gij moest eens zien wat er al piet wordt in gebracht, wat zij al niet lot pand neenh. Ik heb haar toch geld zien leenen op een grijzen papegaai, die vloekte. als cen ketter. **^->mjj^4lbmme&tx. VERMAKELIJKHEDEN MINARDSCHOUWBURC Van Woensdag e!."> februari tot,-n Maandag 2 Manrt; oin S 1,'4 ure f Wit Zwart >. I Maart te 3 ure matia'i VLAAMSCHE SCHOUWBURC ZuiuiuR! Maart, v.c 2 1/4 ure: < 1 Spaansche Vlies. Vooraf: De Andere > 's Avonds om 7 Uro: - D- 1 Spaans-b' Vlieg». Vooraf: «Vrije Wolken». Dinsdag 3 Mnart, te 7 1/3 ure: «Hst Vaderlijk Gezag». Vooraf: «Bietjc». Donderdag B Manrt, te 7 1/2 ure:»- Hv Lüitenantsliefje». Dinsdag 17 Marjit: Feestavond Mr.'-» 1 Carolina Vande "tviele aangeboden. KOüTEB. Op 1 Maart, va 1G tot 18 uur, concert door da el.iberai Harmonie Babot?, bestuurder'.- M. M. Jt. licn. Programma. ; 1. Alerte, marche, M. Jn ts&f. - -'s.' Cavalerie Legere, ouverture, Suppé. 3. Tres Jolie, valse, E. Wauttu fel. et. Patrie, fantaisie, geseh. door H. Maecb. 5. Cóppelia, fantaisie, gesch. Jt. Maeck. ü. Les pcrles, polka voor piston. H. Maeuk. 7. De Lustige Boer, fanwisie, gesch. door Fr. De Coninck, Leo Fal!. KOMXKl.. «AAT8CH. BE.ïltUKVi.- >'E>'.. De ^.avondstond van den prijskamp van alieenaang zal plaats hebben op zondag le Maart, te 7 me 's avonds. De proef zal deze maal bijzonder belangwekkend wezen, want zij is dèn eere-prijskamp waaraan zullen declnenieu de solisten (dames en heeren) die de le en 2e prijzen behaald hebben in dc voorgaande afdeelingen. Jfa den prijskamp. daiisjiartij. MEDEDEELINGEN HET BESTLl'B van den KederlaMlecbeu Schouwburg vim Gent is open. Do aanvragen moeten ten laatste txm 10 Maart aanstaand.».,aan het Stedelijk bestuur gezonden worden- Het kohier van lasten is ter inzage ten Stadhuize (7c' bureel). STAATS TUIS- EN LANBBOOV-, S0H00L (Hofbouwlaan. li). Prof. A. Collumbion, zal zi,jne elfde les geven iwindatr om 9 1/8 uren voormiddag en om ü urira, eene praktische les over den snoei van den perzikboom. MAATSCHAPPW «N «verheid cu Wetea- ihcjippcn». Bond der Oud-leerlingen der Stedelijke Ambachtscholen van Gent. Zaterda? 3S Februari, om 9 uur stir:. iu het lokao! c Hóte! d'allemagne,, Koorninarkt, is : «Berekenen van Pompen v door M. Steenbrugge. Ingang vrij voor alle jongelingen boven de 16 jaar oud. in..,, in ii um ' DÏE>"STREGFXI>'G der MAATSCüAPPH V00BLT1 voor KABXAVAL Al dc inrichtingen zullen 5font"utg 1 Maart* 'üinanildrtig.i^cslötènestijn. Br zat dien iteg brood'tre^jèkoincn-zijn in»he"ki*iiideniétb= winkels (tot 's middags), cn in de Zuivclstceg, tot 6 ure des avonds. PKNSIOEN VAN VOOIÏl'IT. Het pen- «teen zal uitbetaald worden zaterdag a. s.,' SS dezer: 's muriretis van S l/s tot 10 ure cn, 's avondes van G 1/2 tot 7 1/2 nre. bureel' «Dtelzaal». Het Bestuur. DOCKEHS. Zooals gewoonte zal dc bode zotidag. zijne manndagronde doen. BOrKlèRU <e «NS IH-rS». - De lezers vnn on-.o'boekerij Ons Jiuie- worde.» vevwittisd dat deso za! gesloten zijn Maandag en Donderdag Int'knnicmlc. (ievraaud. Men vraagt eene bekwame lijnwaadspoclster. Zich aan te bicdeu in de Weverij, Mctserstrnat. VRIJDAC HARMONIE VOOREIT. Om S ure, solfègeles (spelende leden); om ti ure, algemeene repetitie. Niemand ontbreke. ACCORDEONISTEN. Om 8ure.bestuurzitting; om 3 1/2 ure, algemeene repetitie. FANFARE <t VRIJHEID DOOR RH0E- DERSCHAP». Om 7 J/3 ure, rei-it.tie voor tamboers cn olairóhs* KASTEEI.-UE1RMS. -- Om 8 ure. DOK. Om 7 1/2 ure, lokaal; 't -Nieuw Boldershof» Metscrstr MUIDE. Om 8 ure. FEESTLOKAAL. Om S ure» PLEZANTEVEST. Cn 8 ure. VRIJHEID DOOR BROEDERSCHAP. - Om S 1/5 ure. WIJKCLUB MIDDEN8TAD. Bestuurzitiup om 8 urr. VOORMDIDE. Om 8 1/2 ure. MEUWBRU.». Om 8 ure. KORTRIJKSCHE POORT. Om S 1/3 ure. lokaal: «Volhardiims-, Bmiüstr., ; WIJKCLDG on SOHOOLBOND AKKER. (.EM. Om 8 1/2 ure, bestuarzitting' lokaal: Rasphuisstr METSEPM. Om 7 l/2ufe bestuurr.ittir. > EANFARE. Dc Volksvrienden». -- O 8 ure, Eolfcgeles; om 8 1/2 ure, repetit _ vtx>r tamboers en bestuurzitting; om 0 tir<?~ zeer dringende repetitie voor al de muzi kantcu voor het coucert. ALGEMEENE PROPAGANDISTENVEK* GADEKING DEK HRUGSCHEPOORT. - lieden vrijdag avond om-s ure, in 't lokaal Vcriirocdcring, Moiblonmstraat, ovör «Hc Ituisbczuekcm nrotingandistcn cn partjjbc- (liciiilen der wijk. Allen op post! ZATËRDAJ WERKERSWEEZIJN. - Om 6 1/2 u'rt..mor.enaarsthaat. Om 8 1/2 uiv VOETWEG. - Om 8 1/3 ure. ST-AMAM>SUERG. Om S 1/2 ure. WONDEI.Gl.M. - Om 8 1/3 ure. I ANFARE «VRIJHEID DOOB ÖROl i'kkscuap». - Om 8 1/2 ure, repeti' i'oor dc vnuzitkanten. RADIX?. Om 8 ure. MARXKRING. Om 9 ure stip: algemeene repetitie. Daarna.algemeene vergadering, i dc ; Internationale.znrgyYedstryden.

4 Vooruit's Cinéma, Feestlokaal Bagattenstraat. (icnt Zom'.nei 1 maart, sluiten vau Karnaval, om 5 1/2 ure. Prachtige Cinema Vcrtoonif.s. met volledig nieuw programma! Inkomprijs.0,25 cn U.!."i fr. PROGRA.MMA 1. deel : 1) Do Helden vau het 13c 1! ment. Groote comedie in 2- deelen 7CU : 3) Noodlottige vergissing drama, 3UO i 4)'. Indiaansche gelijkenis. Prachtige Cowboy drama 320 m. 5) De fortuin van Pohcarte. kl deel : G) De kikvorsoh, leerzaam, 12óm. 7) S) 9) 10) De man zonder vrees. Prachtig en aangrijpend drama in 4 deelen 1100 m. 11) De revolver van Pataehon 125 m. Dit prachtig programma wordt maar één enkel maal gespeeld. Bezoekt dus allen Vooruit's Cinema, de schoonste en goedkoopste der stad. LOKAAL VOORUITZICHT MITDE-GE-NT VOLKS-CINEMA Zaterdag. 2S Februari, om 81/3 ure, GROOTE GALAVERTO0NING, met de Kunstfilms : 1; üe Hcldeu van het 13 Regiment, groote comedie in 2 deelen ; 2. Het Noodlot groot drama in -1 deelen,.aquila. film- Programma: 1. De revolver van Pataehon (comique); 2. Noodlottige vergissing, (drama); 3. Erkentenis eens Indiaans (amerikaansch drama); 4 en 5. De Helden van het 13 Regiment (groote comedie); 6. De kik- vorsch, (leerzaam); 7, 8, 9 en 10. Het Noodlot (groot drama).iquila film ; 11. Het Fortuin van Polycarpe (comique). o Zondac. 1 M aart. om 51/2 cn om 81/2 ure TWEE GROOTE VERTOOMXGEN met verscheidene prachtfilms, waaronder;vreeselijk nadeel, groot hartroerend drama in S deelen, Cinès film, overgroot succes! Programma: 1. De schoonmoeder (comique); 2. Het kruis van Victoria (drama); a. De Waaiers (leerzaam): 4. Vrouwengril (drama); 5. Léonce op den buiten (gekleurde comedie); 6, 7 eu S. Vreeselijk nadeel (groot drama) Cinès film: 9. De schaking van Sabina, (groote comedie). Allen naar den Volkscihemaè Samen*: iaatscii. WÜRUT K.. REGELING VAN DEN BROODDEEL vóór de maanden December 1913, Januari en' Februari' 1914 DAGEN VAN DEN DEEL: Bnrccl A. Dinsdag 3 Maart van n. 1 tot en met 1800 Woens. 4 Maart van n tot en met 3400 Donder. 5 Maart n tot en met 4800.Vrijdag 6 Maart van n tot en met 6000 Bureel B. Dinsdag 3 Maart van 6001 tot en met 7500 Woens. 4 Maart van 7501 tot en met 8500 Donder. 5 Maart van 8501 tot en met 9500 Vrijdag 6 Maart van 8501 tot en met De nummers van Bureel A zullen uitbetaald worden in de Boekerijzaal. Dezen.vcea, Bureel B in de Dcelzaal. Wij verzoeken de leden goed nota te nemen van den dag waarop hun lidnummer ter uitbetaling van hunnen deel is aangeduid, ten einde alle verwarring te voorkomen. De deel is 10 centiemen per broodkaart en wordt telkens van 2 tot 8 ure uitbetaald. Den Dinsdag en den Woensdag van elke (week wordt de winkeldeel uitbetaald van 8 tot 11 ure voormiddag en van 2 tot 8 ure 's avonds. Andere dagen kan men den winkeldeel niet bekomen. Den Donderdag van iedere week kan men zijn brooddeel bekomen, uitgezonderd den Donderdag vóór den grooten deel De Rekenkaarten worden uitbetaald in de Kliniek van den Bond Moyson, Garenmarkt, van 3 tot 4 1/2 nre 's namiddags. Bakkerij "Vooruit,, Gent Ons gewoon brood wordt 1100 grammen in deeg afgewogen. weegt, wawneer ket gebakken is. 980 a 1000 grammen kost met jetons 35 centiemen kost met geld S6 centiemen Ons dubbel gebakken brood, aanbevolen door de geneesheeren aan maaglijders wordt 1050 grammen in deeg afgewogen en verhakt natuurlijk meer dan ons gewoon brood, gezien het twee maal gebakken wordt. Kost met jetons 35 centiemen Kost met geld 26 centiemen Tc verkrijgen op commando alle soorten an fantaisiebrood en kleine gebakken.!*********.*** Extra fijne Chocolade V. speciaal vervaardigd voor Vooruit H. 1,30 het pak van 1/2 kilo. 0,65»» l\4 *» 0,26 > > loogramm, le ds Kryidenierswlnkels van Vooruit - # - Tl I i imammssmmmi mm 1 DE I» eene {eoihelijke. nilvtr». leiere remedie; «joed ep de BiiM her-estif*. vefliebt zü. tn eea uur. Hoest, Rhumatism, Keefpïjnon, 'ten. donpijnen, Stcl.--n in d«* Zijda, Stijven Hals. [ i\ 1,r>0 ithsessörssr 7» 'Willebroeck OP, VOOlt HET Ï'KTITION-NEMKNT wordt in onze- gemeente aanvang genomen neet het petitiounement voor 2,. A. S. Een twintigtal buishezoekers hebben zich reeds laten inschrijven. Dit dit getal is niet voldoeude, om liet werk te vergemakkelijken en de tank lichter te maken, moet het op zijn minste verdubbeld worden ; want ieder socialist moet met overtuiging en geestdrift aan dit machtig en Grootsch propagandawerk mede helpen.' Zaterdag om u ure 's avonds moeten 'al diegenen die een handje zullen toestckeu, in het <:Volkshuis:- zijn.. Daar zal hun het materieel neet dc uoodige inlichtingen, alsmede de namen- deidoor hun te bezoeken wijken cn straten gegeven Eenige partijgenooten uit de omliggende Gemeenten, voornamelijk uit Ruysbroeck en Blacsvelt worden ook verwacht. UITSTAP MET MUZIEK ter gelegenheid van de tooneelopvoering, zal er eene wandeling met muziek door de Gemeente gemaakt Bijeenkomst om 2 ure in het «Volkshuis:;. MIDDEX-C0MITE1T Donderdag om 9 ure zitting. De beheerders van het < Volkshuis:>, alsmede de Kontroleurs door dc verschillige partijafdeelingen aangeduid tot nazicht hunner wederzijdsche kassen moeten ook aanwezig' zijn. THOUROUT MEN HOORT HIER van niets anders spreken, dan van tiet falliet van de kalottenbank: «Comptoir des Klandres-r waarvan in Thourout eene succursaal was. Altijd waren de kalotteu in hunne bladen dcs-eeepsten--onv <-lwo;> «.te :.roepen -op. de plichtvergeteude mannen uit ons midden en er geheel de partij verantwoordelijk voor te stellen. Altijd waren zij gereed om, door leugens en onderduimsche verdachtmakingen, de secretarissen onzer vakvereenigingen uit te geven voor dieven die er van door trokken met het geld der syndikaten. Zij schreven zelfs dat onze secretaris met het geld naar Parijs was weggeloopen, alhoewel boeken en geld in regel gevonden werden. De papen gebruiken niets dan leugen om ons te bevechten, en tc trachten het volk te verdeelen, hetgeen hun niet lukten, dank zij het vooruitzicht onzer mannen. Maar nu dat het kalotteu zijn, die met de zuur gewonnen centen van werklieden boeren en burgers er van door getrokken zijn, nu schijnen zij geen woord over dezo zaak, dan... de schuld er van op anderen te leggen 1 Zal het volk dan nooit leeren voor zijne zuur gewonnen spaarpenningen beter te zorgen? Zal ht altijd-volle vertrouwen schenken aan mannen die er maar op uit zijn om hun te bestelen cn uitteschudden. Hoeveel kalotten notarissen zijn niet weg geloopen met de spaarpenningen van werklieden en boeren, die er door tot den bedelzak gedoemd werden 'l Hoeveel kalotten bankiers zijn er niet gesprongen 1 Heeft men vergeten niet hoeveel millioenon Lagrand-Dumouccau er van door gegaan is en waarvan de priesters dan agent speelden aan zooveel per %. Zouden wij moeteu spreken over de testamentrooverijen waar van al de Thouroutenaars getuige geweest zéjn. Volk van Thourout, ziet uit uwe oogen 1 DE LIBERALEN roepen charo> op de'kalotten. Nochtans zouden zij veel beter zwijgen. Is het in geene liberale maatschappij dat men met valsche bilans voor den dag komt om de leden zand in d'oogen tc smijten? Is het in ireenc liberale maatschappij dat men winsten aanteekend terwijl'er werkelijk verliezen zijn' Is het-in geene liberale maa-tschappij.dat men sommen inschrijft die niet uitgegeven zijn om met dèn tijd de kas klaar te kunnen maken'' Zijn het geen liberalcu die moeten een man (en dau nog hun vijand) tegen hunne goesting in hot bestuur nemen omdat zij vreezen dat alles zou kunnen uitkomeu, omdat die man alles weet en de leden zou kunnen inlichten. Is het in geene liberale maatschappij dat twee mannen van 't bestuur zijn buitengezet? Men spreekt nooit van koorden iu het huis van den gehangene! Aug. Boussy. EEN VRAAfiSKBN In het katholieke <: Brugsche Volk» van zondag 1.1. schrijft Marki het volgende: «De socialisten gaan met petities rond om het Algemeen Stemrecht te bekomen. Wij zijn er ook voor, maar zullen niet teekenen, omdat, wij ook' voor bet stemrecht der vrouwen zbn.de socia.eg zijn er tegen pauw, «Itjfci^sÉsa' er vowr?'^». V laterdag 28 Februari 1914 Zou «Marki.- óns-:iiiet eens willen zeggen waar eu wanneer de socialisten, zieb tegen het stemrecht der vrouwen verklaard hebben,' s- Zoodusf gij ook' rijf 'voor het A. S. : Goed, dat zullen wijlöhtnouderi.. De socialistcn^tfijden reeds 20 jareu lang zonder.ophieiutlènlt- B ''j- hebben reeds ge-, vi-aagd. ge-ïmeétsi. geëischt, 'honderden onzer -partijgenooten hebben er voor het gevang getrotseerd, bloed is er langs do straten gevloeid om dat heilig, recht te veroveren... " y - ' - "-. Ën nog hebben ü'tie vrienden, de-klerikale regeering aan dezen rechtvaardigen engewettigacn' eisch" -vah het volk uiet toegegeven. Nu wij het volkspetionuemeut ingericht hebbeu om het Z.-A: S. tebekomen, zouden de klerikalen, genre Marki, niet teekenen, niettegenstaande ezij verklaren er voórstaandérs van te zijn! Wat huichelaars! Nu,-jongen, weestmaa'r gerust het zal wel gaau zonder Uwe dubbelzinnige houding.... '.,- -.:-. ::è; e Dat kunnen wij ü verzekeren.....:.i Fr. Dieryck. VERGADERINGEN voormiddag, om 10 ure: bestuurvergadering voor de Coöperatie. 's Namiddags onrö ure, voor de Propagandaclub. MOESKROEN VOOR HET BLAD «VOOBUIT» Wij komen het jaarverslag van het blad «Vooruit-».'te ontvangen. Voor Moeskroen is het niet bevredigend voor'wat hèt-getal iezers betreft. Inderdaad, er is geen enkel lezer gewonnen sedert het jaav 1&12;"- -' ' ' -.'-' Kan er verandering*' gebracht worden aan dezeu töestandf Zeker, maar daarvoor' moeten onze groepen met meer iever;;werkên'voor ons blad; In. het zelfde' t-ijdve.riöop'ïijn wij gestegen met bijna honderd "nummers in den verkoop van <;Le' Peuple». 't Is;va-»*, ««ft-mgt-'-: r*'upatkr6fm JB een waalsche sfcaaj %n er zijn. weinig vlamingen s. «e-" Deze bevestiging is van kleine waarde, als men bestatigt dat er meer dan duizend nummers dagelijks besteld worden van het klerikaal en venijnig eenifeuws van den Dag.\ Zij zijn talrijk, de zoogezegde socialisten: die het «Nieuwske>lezen I Wij hebben bestatigd dat vele lezers onze petitionnementslijstën- met plezier hebben geteekend: datezij-e'op al 'onze betoogihgen aanwezig zijn; dat 'fij vurige strijders zijn in kiesstrijd. En nochtans lezen zij andere bladen i Onze groepen, r.rzpowej waalsche als vlaamsche, hebben daar eene groote plicht te vervullen jegengsöns blad. In iedere groep - zou een perskómiteit moeten benoemd -worden die deze «halfoveituigden» zou opzoeken en hen op de noodzakelijkheid van het lezen van een socialistisch blad wijzen. Dat middel heeft ons honderde lezers doen winnen Van e «Le Peuple». Waarom zou men het niet aannemen voor ons blad «Vooruit». ;.,_ Al. de groepeu vergaderen toekomende zondag in hunne gewone lokalen. Dat de vlamingeu die deel maken van de fransche groepen maar het voorstel aan de dagorde doen zetten, het zal sohitterende uitslagen opbrengen.. WIJ HERINNEREN dat de nieuwe vlaainsche groep op den «C'ouët» voor de eerste maal vergadert bij gezel Demeulemeester : (Bóudimbre), op zondag toekomende bui 5 uren 's avonds. Eenige vlaamschsprekende afgevaardigden van den Werkersbond zullen aanwezig zijn. De vlamingen dezer wijk' worden verzocht naar deze vergadering to komen. LEBBEKE PARTlivERG ADERING algemeene vergadering voor de propagandisten om 5 uren uamiddag bij de kinderen Putteuian, Moleustraat. * Dagorde : I. Nazicht der kas en boekeu. -2.' Blad- ivootwa'artss. li. Inrichting Coo- 1 perafieve. 4. Verschenen broeheureu. 5. Petitionnenient 6.. Verscheidenheden. AAN DE KAMERADEN, LEZERS VAN «VOORUIT» Eerstdaags zal'een wekelijks propaganda blad verschijnen «Voorwaarts.» Dit blad, gesticht door de arrondissementsfedoratie en heeft voor doel, de gemeentepolitiek te behandelen oin de werkersbe'völking op.de hoogte te houden van de mogelijke gebeurtenissen, en om detoestanden in har ' breede trekken te doen kennen. -.. Wij noodigen de vrienden-lezers van «Vooruit» uit zich zoo gauw mogelijk te laten inschrijven voor dit blad, dat geroepen is onze organisatie te versterken en onze gedachten te vespreideu. Aan de - propagandisten dus, om hunne vrienden en kennissen zoo veel mogelijk aan te zetten tot het lezen van dit blad. Dus allen- op <dc btes en moedig de band aan liet werk geslagen.. -èjmjwli. ; K3EU.' 'icelet «oor rutröas RONSE HET PETITONNEMEN l Voor de'tweede maal werd het.' huisbezoek voor het petiuouuerueut voor A. S. ingericht'. Eene, talrijke ichaar propagandisten verspreiden zich opgetogen naar-de verschillende-wijken, met een vast voornemen eene hsilige taak te vervullen, en die zij dan ook met de meeste nauwgezetheid voibrengen. Het bewijs daarvan zijn de verbeugende en hartversterkende berichten die zij ons overmaken,- bij bet vertellen vau hun wedervaren en goede ontvangst bij de bevolking. Uitzonderingen zijn bet waar men niet teekent. Kenigen weigeren, door schrikaanjaging bevreesd gemaakt. Men maakt de menschen, wijs, met hun handteekeu zal te weten komen, en ze er clan de gevolgen zullen van dragen. Schoone tegenwerping tegen het algeuieeu stemrecht, niet waar, geachte lezers. Bij deze die meu meende den meesten tegenstand te ontmoeten, staat, men verbaasd over hunne toegevendheid voor de zaak van A. S. Wat de anti-socialisten ook beproeven ürn hunne leden aan te zetten onze lijsten niet te teekepen, niets helpt. Zoo zien wij met geuoegen hunne meest gekende partijgenooten bereidwillig onze poging stennen. Wij hebben reeds op dees oogenblik van twee zondagen- propagande 300 handteekens weten te verkrijgen; en we zijn pas aan gang. -. Waarom teekenen meest aüe werklieden, van welke gezindheid zij ook mogen behooren i Zrj worden toch -eenmaal het spelletje moede van_ beloften zonder daden. Alleen de socialistische partij meent het goed met de zaak der politieke gelijkheid aller Belgen. ' :',. Het getal handteekens die' men zal ophalen zal dit ten zeerste bewijzen. Wij-mogen van nu af-verzekeren, de zaak van A. S. gewonnen is, daar men op onzen weggeen voorstanders meer vindt van het meervoudig stemrecht Het. bewijs daarvan is, dat daar waar men ondanks allé beproevingen hun tot teekenen niet kan bewegen dit ontmoet men het meest in de burgerij zich toch voorstaanders verklaren van A. S., en vinden onzen strijd meer dan gewettigd. Doch teekenen niet. berustende op argumenten die geen-steek houden. Misschien zullen deze lieden hunnen groven misstap beseffen. - Maar de eerste uitslagen gezien, mogen we gerust den einduitslag afwachten, en tevreden zijn over het reeds afgelegd werk. Nu, propagandisten vooruit, opnieuw aan t.werk met. den zelfden moet tot het einde toe ' F. R. Geeraardsbergen HET PETITIONNEMENT Dat onze tegenstrevers met leedwezen zien dat het petitionnement zooveel bijval heeft-, verwondert ons niet het minste, en dat zij dus door allerlei flauwiteiten, er trachten tegen te werken, laat bij niemand verbazing vérwekken. Partijgenooten laat ze maar lasteren en spotten, zonder omzien of ons daarmee te bekreunen, doen wij voort aan dit werk, dat voor onze. partij van het grootste belang is. GEMEEN Het «blad» kan geen twee regelen schrijven over de socialisten zonder laffe of Ioensche verdachtmaking en laster tegenover onze propagandisten. Zoo ook over de moedige manneü die de. taak op zich genomen hebben hunne werkmakkèrs te huis te bezoeken. Wij fctillen daar enkel op antwoorden dat deze werkjongens ten minste zoo deftig ziju als gansch de kliek van 't <: blad». Zij sjireken vau valsche handteekens le zetten op «onze lijsten; mannen dié voor princiep hebbeu :.: liegeu maar, altijd liegen,.als 't.voor üe goede.za-ak is.»-, HET WERKL00ZENF0NDS Eindelijk heeft het «blad» zich de moeite getroost eens over deze belangrijke kwestie te schrijven, natuurlijk opk. niet zonder schimpen, maar dat zullen wij het vergeven, daar de 'Werker» ook aan tiet gemeentebestuur vraagt een werkloozenfonds in te richten ten voordeele van alle werklieden zonder onderscheid van politieke opinie. «De Werker» drijft met ons den spot tradat wij geen antwoord ontvingen pp ous schrijveu aan het schepeu-college aangaaude de kwestie van het werkloozenfonds. Meent'hij misschien dat dit deze heeren tot 'eere strekt üoo te'handelen.' Wij gelooven 't niet, en hetblad «Dc Vrije Werker», orgaan der-christene syndicaten vau ons arrondissement, beklaagt er zich ook over dat de christenen geen antwoord hebben ósrtvangen op menig schrijven. «De Vrije Werker > schrijft cen gansch artikel over het werkloozenfonds, en volgens hetwelk door sommige gemeenteraadsleden een ehineesch voorstel zou gedaan zijn, die de christene werklieden zelf niet kiujiien aanvaarden., ' - ' Alhoewel in dit schrijven deelen voorko- tii&i'wfxspiuix-'wji niet tssheel-t'-akkoord-zün, [ kunnen wij niet anders dat dit pogen -teunen dóór ook to doel heeft: F.teii werkloozaiifands" in! rle-h'leii op, rfiitvaardigé I wijze. - \V-j zullen i.ii af»achten ui' 'üt :=clir;jvi:-. cie hecitii (rémechtcraadsiedeii zal wakke» gemtakt h.épbt!) wij hope:-, het in 't ir. 'aiji; van tij ae wérklipd«n eir.te meer daar het «Zondaerblad wiens invloed voorzeker groot moét ziju bij zijue vrienden,. e.-eiiieeejiler.e.idsled'-ii! e liet wcrkluuicn. fonds heett verdedigd..si<,alti:nmak!;i:,sbüm) Zr,lidtg! Maart, om 'J 1/2 ure: 's morgens, verplichtende algemeene vergadering..vieuiand niag ontbreken gzicn de groote be-.au'trriikheid der dagorde. METAALBEWLUKEKS Zoudag 1 Mrtar.t. orn lo are '= morgens, aigemeece '-ergadering. ZIEKENBOND «11ELPEIÏ EX TK00STÈK, De leden wieiis bijdrage door den bode te huis nog niet afgehaald is, worden 'vriendelijk verzocht zoohaast mogelijk hun adres aan de bode te doen ge HEZOEKT l MeE LOKALEN Tci-- gelegenheid den- foore en Maandag a. s. Groot Bal niet volledig orkest..'." :.. VRAAGT PLAATS. Eeu man, 37 jaar, de beide talen machtig, vraagt plaats j of meer dagen per week voor geldoinhaler, vertegenwoordiger of iets dergelijks. Kau borg storten. Schrijven blad, letters A D II. DE HOOFD EAU DE COLOtiXE rao J. BULOÖS (ALKMAAR HOLLAND), fleschjes (bekroond met de gouden meüalie te Antwerpen 190C), vernietigt luizen, ueetélen, pellekens eu jeukingen. Verzuivert,. versterkt, verschoont' cn bevordert,d«groei van het haar en behoeft uiet bekookt of gemengd te Moeders, geene fijne kam meer.. Prijs' oo Sü cent., alom vcrkrijijb.. Hooi'ddepot voor België:. Jos. ROETS, Tot-komststraat, 102 (Hcirnis), Gent. 36tj VERTRAGING I dérmaandstónd Nw<.tiil':rbarsu!tva> I r Vraagt d. kostr-iooss ialichunorti,»fk- i«-lji««:. SETAL1NO NA OE OieiVEZlNS 1 7Q,SAMIT»RiA. ««SPSCK1,.4(-.B.. 7&\ BSUSSF-t, SE5.61E, AAHOEVROÜWEH s remedie «iprofimor p» Tüom-. tan f een lltijd eenen (eieren. ie*nrlorjcen en enmiddelliiien citslaf'is, Ue (enllen ui «evtrlüiu itr, «uadstoadeo e» VSRTRAGiNÖ eetut kosteiooo icnoodeo d ïeurturfi, <R,raedaCroindes. «rs. BrunteL.. TeneodiDs onder omslit tesei > frank ti po*i-tiip.l-rs d?r teïllustretrde brochaur dfr n.euwiic ea w-, Iteme Toorbahoedmiddelfl enpshysc, t«dgeiifl* L T04I 011B CO 'I3M- STERII.IT \ n-pimm] «corb«hoc,-'..tiiado!yui;,-faeldoc».alaolittin I DJ V«UBWr-«lU*l< Wmmk.MnMiuM i Trrrcnden e* cr-t»scz»t.ai SWHTJWCM.' NIEUW III YÖOEBEHOEBÜJILI ttti tl» NB sn.ui ntrhé.j.hiijïilia &SmdmsmÈÊlbmutaimgjËÊtÊm Hleawt e-tlk reer-uutud «wnid* t i itm te GISTFABRIEK " OE DRAAK )) Zuivere en extra kwaliteit Sist Voor prijsen en voorwaarden wende men zioh tot Theofiel DE RAEVE Kortrijkschen steenweg, 158. GENT ^C^S^U^AJ^ RA^IfïC S 's «Kuthunia» zal op 1 Maart aanstaande voor St-John >'. B. vertrekken. De stoomsr is prachtig ingericht voor passagiers vau 2e klas; Prijs v >r den overtocht fr- 2! Biljetten itan overeengekomen prijs te bekonieu voor het binnenste van Canada ei de Vereenigde-Staten.., Voor alle inlichtingen zich te wenden tot. W. 0.6R0SSET, agent, Jordaenskaai,25, ANTWERPEN Voor passage» in het binnenland : ti. IK' eieren, i»rabantstraal,27, Gfc-M. - *'» Crève te WACHTEBEKE. r,0««r»g Neste, üostslraat, SS, HOLH&LLAKfc» _ r,eon De Bruycker, te MOÜIir/KELfc. Jwenb Bonllnck. >ieu»s«raat.&pitll.fc»«

5 1 5 ffe"~iater^«"2» wsmww&t Siivoegsel van 28 Februari 1914 Kamer van Volksvertegenwoordigers Zitting van 26 Februari 1914 Voorzitterschap van Jl. SCHOLLAEPiT, voorzitter. De zitting geopend om 2 uur. INGEKOMEN STUKKE* De hteer Pastur, weerhouden wegens ta.-. miliepliehten, de heeren Maes, Nobels,Peel, Persoons en Van Ormelingen, verhinderd zijnde, verontschuldigen zich heden de zitting niet tc kunnen bijwonen. De beer de Béthune, ongesteld en de heer Reynaert, verhinderd zijude, verzoeken de Kamer hen te verontschuldigen ter vergaderingen van 26 en 27 dezer. De heer Verhaegen kan, wegens ongesteldheid, de vergaderingen niet bijwonen. BEPERKING VAN DEN ARBEIDSDAG DER MACHINISTEN IN ÜE STEENKOLENMIJNEN. M. DE VOORZITTER. Wij zetten de behandeling voort van het ontwerp vau vet tot beperking van den arbeidsdag der machinisten bij de ophaaltuigen in de steenkolenmijnen; De.heer Mabille heeft het woord. M. MABILLE. In korte bewoordingen wü ik aari de Kamer de beteekenis van mijn wetsontwerp uiteen zetten. >i.ijn ontwerp betreft eukel de mecanieiens van de kolenaijneu eu dan nog alléén.zij die werkzaam >eijn bij het op- en neerlaten van het perioneel, van het materieel en van de koleu. Stel u den machinist voor: hij houdt de twee ijzers in de hand, trekt ze beurtelings naar zich toe en stoot ze vaej zich af. De minste onoplettendheid zou eene ramp kunnen veroorzaken. De nïecanicien zegt niets; tot leidsnoer heeft hij slechts eene bel ea een signaal dat over eene in graden argedeélde ladder loopt. Jüdus staat hij daar uren aan een stuk. Tot in den laatsten tiijd bleef de mecajiicien gedurende twaalf uren aan een i-tuk up ziju post. Zelfs moesten zij om de veertien dagen 24 uren onafgebroken- werk leveren'. lice afgemat moest die man zijn na zulke taak! Niet zeiden durfden de mijnwerkers uiet naar beneden dalen, ongerust als zij waren hun laven toe ta vertrouwen aan een meéauic-ifin. door afmattingïuitgeputl - 1 lè;0o Bilde bespreking vin 'dé wet betreffende het beperken, van den arbeidsdag, diende, ik een amendement in tot gelijkstelling van ' ta machiniuisten met de werklieden iu de mijn. Het amendement word overgenomen ia bet wetsvoorstel. Ter Kamer gaf de heer ministér van arbeid zijne goede gezindheid voor het -voorstel te kenner), doch hij was ran oordeel dat het niét paste dienaangaartte wetten te maken. Hij beloofde tusschenoeide te komen er bij voegende dat. zijns duiikens, de duur van het werk der machinisten op S uren diende te worden gebrachte Wij drbngeu dus niet aan. De heer minister deed ziin woord gestand en den ]On December 1910 verscheen, een koninklijk besluit, bedingende dat de machinisten niet langer dan S uren voor het vervoer der personen mochten aangesteld vevdeu, Doch. eukele dagen vóór het in werking treden ven net- besluit, Iieteu de bestuurders der kolenmijnen aan de machinisten «eten, dat zij het koninklijk besluit uitlegiso ;a dezen zin, dat de opgelegde beperking euke! toepasselijk was op het vervooi van het personeel en dat zij, gelijk voorheen, ter beschikking van het bestuur dienden te blijven gedurende twaalf uren. Ock heeft onze collega, de heer V. üclnorte, eene vraag gesteld aan den. heer minister, om te weten of de uitlegging die. men nan zijn koninklijk besluit gaf, wel de goede was. De heer minister antwoordde daarop niet op eene voor de belanghebbenden bevredigende wijze en de mecanieiens staakten het werk. Die werkstaking kon heel het werk in de mijnen stilleggen. Er kwam kalmte in den toestand, dank zij onze belofte een wetsvoorstel betreffende die zaak in te dieneu en om een einde te maken aan een betreurlijken toestand heb ik deze kwestie ter Kamer op het tapijt gebracht. De nïecanicien wil dat men hem, nadat hij 6 uren aan de tuigen werkzaam geweest is, uiet meer zou mogen bezigen aan anderen arbeid. Hij wil hrnveu bij het werk, waartoe hij gevoegd is- Is dat niet redelijk! (Zeer wel aan de uiterste linkerzijde.) Oe heer minister zei on* cristeren dat hij an dié regeling niet wilde hooren ; ze werd i-rfhtans door verzoeningsgezinde patroons ' -jgenomen. Hij zei ons ook dat wij een - iiksgew-n'ze. hervorming willen verwezen- 'UKen, voor een enkele groep alleen. Ik i-'?rde dat de Regeering hen, die algeheele "" rvormingen voorstaan, als droomers bes -houwde. Hebben we overigens niet altoos hervori-'inucn..stuksgewijze, tot stand gebracht. I-eden wij niet- altoos de misbruiken verdwijnen, het eene na het andere? Wilt gii een voorbeekl, Wel, zullen we ons eerlang met moeten bezighouden met het wetsontwerp over de beperking van den arbeidsdag bt] de bakkers? De heer minister heeft ons verweten dat wij enkel wetten -.willeu ^oor de mijnwerkers. Wel, hij zelf heeft aan die wetgeving meegewerkt. Voorheen «as bet leven van de mijnwerkers niet menscneliik; niemaud had-zulk wreed lot -irouwens, weldoen aan eene klasse van -erkheden, kan geen kwaad berokkenen aan de andere 1 (Goedkeuring op vele ban- -en, rechts en aan de uiterste linke Gezel CAVROT. - Wij wachten overigens dat men voor de anderen ook wetten inake. M. MABILLE. Genieten de mijnwerkers een ouderdomspensioen, dau mogen wij niet vergeten dat de mijnwerkers de eersten zijn geweest om instellingen van vooruitzicht tot stand te brengen. Tereoht heeft men niet zelden den lof gemaakt van de stuksgewijze verbeteringen, en in de toekomst zal men daarover nog zijne tevredenheid uitdrukken. Ik ben daarenboven er van overtuigd dat de minister gelukkig is, aa-n onze wetgevende werking de hand te hebben gereikt, en toen hij dë zonderlinge tegenwerping,waarvan ik sprak heeft uitgebracht, hebben wij zeer goed begrepen dat hij eenvoudig optrad als parlementaire strateeg. De minister zegt dat het werk der mecanieiens niet meer vermoeiend is dan dat van andere soorten van werklieden. De geneesheeren hebben daarop het antwoord gegeven. Zij hebben gezegd hoe afmattend die arbeid is ; hoe zeer die geestesspanning en die onafgebroken oplettendheid een mensch uiputten. Daarenboven harha-il ik dat de minister zelf, tijdens de behandeling van do mijnwet, gezegd heeft dat ons amendement kon wordon ingetrokken, omdat hij vanzins was maatregelen te nemen ten gunste der machinisten. Gezel CAVROT. Sedert is hij van meening verajiderd. M. MABILLE. Toen zegde ons zelfs de minister, dat meu verder zou gaan voor de mecanieiens dan vcor de werklieden in de mijn. Gezel BRANQUART. Wat heeft hij goed zijn w'oord gehouden'. M. MABILLE. Met genoegen nam de heer Destrée akte vau 's ministers verklaring, en de minister heeft dit compliment niet van de hand gewezen. Niemand heeft ooit kunneu vermoeden dat, na acht uren bij huhne taak, dö nïecanicien aan andere; bezigheden zouden worden gezet. De uitlegging, aan het koninklijk besluit gegeven, heeft feitelijk eene echte wanorde voor gevolg. In de Borinage verschilt het stelsel van de eene mijn tot de andere. In zekere kolenmijnen bezigt men de machinisten gedurenda een uur of twee, vooraleer ze aan dc tuigen te zetten. Dat is waarlijk onaanneemlijk. (Goedkeuring aau de uiterste linkerzijdp.) Iu het Centrum gaan zekere maatschappijen redelijker te werk; zij hebbei» drie ploegen gevormd. Dat is het eenig billijk en redelijk.stelsel. Het belang der nijverheid staat dus nies -op het-spel. Het-komt'er enkel op aan de werklieden -nuteloos twee--uren-langer te doen blijven, enkel opdat de andere werklieden voortaan hetzelfde, stelsel niet zouden eischen, Gezel PEPIN. Dat is de eenige reden. M, MABILLE. Het beginsel zelf van de regeling vau den arbeidsdag der volwassene-u is er mee betrokken. We hebben immers reeda weten in dien zin gemaakt-. Eu we zullen het nog doen, want na dit ontwel p zullen er anedrea komen. Er bestaart betreurenswaardige toestanden, die een einde moeten nemen; zoo worden de werklieden bij de coke-ovens alle dagen van het jaar, van i Januari tot 31 December zonder onderbreking aan het werk gehouden. Op sommige dagen zelfs moeten zij 34 uren arbeiden. Zulke,"misbruiken kunnen we niet gedqogéu! Is het onze zending niet zulke misbruiken aan te klagen, overal waar wij die aantreffen, en te ijveren om ze te doen ophouden 1 (Goedkeuring op vele banken rechts en bij de socialisten.) Wat wij hier sedert eenige jaren voor het proletariaat gedaan hebben, is zeker lofwaardig en ik hoop dat wij op dien goeden weg zullen voortgaan. Laat ons blijven bij het stelsel der drie ploegen en laat ons den werkman toelaten heen te gaan na zijnen arbeid van S uren aan- de tuigen. Waarom den werkman langer houden, Waar is het voordeel? Ik vraag de Kamer zulke misbruiken niet langer te dekken. Ik hoop dat wij zoo hardvochtig niet zullen aijn de werklieden tot nuttelooze dienstverstrekkingen te dwingeu, nadat zij hunnen meester al de enoodige kraehtinspanning geschonken hebben, die men eischen mag'. Laat het ons eens zija iu die quaestie Wij zijn al te dikwijls gescheiden. (Toejuichingen op vele banken rechts en aan de uiterste linkerzijde). M. DE VOORZITTER. - Het woord is aan den heer minister van nijverheid en arbeid. gens:-. Welnu, de heer Mabille werd ver-, keerd ingelicht. Gezel BRENEZ. Gij zijt verkeerd ingelicht..',.' M. HUBERT. minister van nijverheid en arbeid. Gisteren liield ik u lezing van een protestbrief uitgaande van de mecanieiens der c Charbonuages Belges». (Onderbrekingen aan de uiterste linkerzijde.) _ De heer Maroille, die bnrgeméester is te Frameries... Gezel MAROILLE. Verschooning :... Dienstdoende burgemeester' Louter valsch. (Gelach aan de uiterste liukerzijde.) M. HUBERT, minister van nijverheid en arbeid. De heeremjaroiilekan gemakkelijk nagaan of ik waarheid spreek in zake de Belgische Kolenmijnen die liaren zetel hebben in deze gemeente. In Duitschland bestaat er een stelsel dat gelijk staat met dat der Hollandsche mijnen. De arbeidsduur voor den mecanieien bedraagt gemiddeld van negen tot negen en half uren. In Boven- en Beneden-.Silesie gebruikt men twee ploegen van mecanise-iens/ die elkander om de twee uren aflossen. Tn Engeland, waar de arbeidsdag van deu mijnwerker acht uren niet mag overschrijden, mag dc mecanieien maar acht uren aan het werk blijven, doch deze resel gedoogt verfchillende uitzonderingen: zoo raag hij eenmaal op veertien dagen zestien opeenvolgende uren worden gebezigd; andere keeren twaalf onafgebroken uren. Maar gij duldt geene enkele uitzondering. Gezellen BRENEZ en DEJARDIN'. Zijt gij bereid dergelijk stelsel aan te nemen? - - M. HTXBER-f, minister vau nijverheid en arbeid. De Engelsche standregelen voorzien talrijke uitzonderingen. Gezel.CAVROT. Er zijn drie mecanieiens voor vier eu twintig uren. M. HUBERT. -- Er bestaan zelfs bij ons kolenmijneu waar er vier per dag zijn. Gezel CAELUWAERT. Wat gebeurt er in.\merika? M. HUBERT. Uit Amerika komt men naar hier dm te zien wat wij doen en mea volgt- ons voorbeeld. Ik heb ti bewezen dat nergens, zelfs niet in Nederland en in Pruisen-waar de kolenmijnen door den Staat worden ontgind, het door u aangeprezen stelsel wordt toegepast. Ik leien volkomen zeker dat. eenmaal de heer Mabille beter ingelicht, bij dé bcoordeeling, die hij daareven ten opzichte der bestuurders van de kolenmijnen beeft uitgebracht, niet zal gestand doen. 't Is onmogelijk meer te doen dan hetgeen wij deden. Gezel DEMBLON: Eertijds zijt gïj. zoo ik het goed voor heb, bet met den heer Mabille eens geweest. M. HUBERT. -De heer Mabiüe heef* enkele brokken uit mijne redevoering gelezen, en in de eerste, zinsnede, door hem aangehaald, sprak hij van 8 uren aan de ijzers... M. MABILLE. --.Gij hebt sjechts gesproken van acht urei>,»w»-detf- arbeid. 'M. HUBERT. '-'= Ik vsmig hét we^'^er' snetschrijvetft;" ;-, -;"-,." '»>-'' *»H - M. MABILLE. Twee achtereenvolgende verklaringen hebt gij gedaan, en gezegd c aan den arbeid beziggehouden s. M. HUBERT. Ik zal de- zaak onderzoeken.. Niet.om mijn genoegen bestrijd ik het voorstel van den heer Mabille, maar omdat al de. leden van mijn mijnkorps mij zeggen, dat- de toepassing er van de ontreddering brengen zal in ai het werk in de. mijn. Ik verzoek tl dus het voorstel af te wijzen. M. DE VOORZITTER. De heeren Masson. Fléchet en Feron dienen volgend amendement in :. «De machinisten bij dc ophaalbruggen, mogeii op de werkdagen, niet langer dari negen uren in de kolenmijnen verblijven. -> Aan het overbrengen mag men ze slecht3 gedurende ten hoogst* acht uren doen arbeiden. "- Uitzondering wordt gemaakt voor da en en de andere dagen van arbeidsstilstand dan mag de duur der aanwezigheid worden gebracht tot op twaalf uren, gedurende welke mag worden gearbeid aan het overbrengen evenals aan de overige werken. > - pen, dat hem opgedrongen geweest was, en waaraan schier gansch de Kamer hare goedkeuring had geschonken. Wij dachten dat hij het daar bij zou gelaten hebben en thans zien'we hem weer hef hoofd bieden aau den heer Mabille en de meerderheid van dc Kamer. Blijft nog te bezien oi de Kamer nog lang zal dulden dat de heer Hubert zich tegen haren wil verzet. (Zeer we! aan de uiterste linkerzijde). ; M. V. DELPORTE. Een slecht woord. M. HUBERT. Ik za! raad gaan vragen bij den heer Vandervelde. Gezel PEPIN. - Na de uitnemende. Redevoering van den heer Mabille kan ik het korlmakcu. De minislet wees ons daareven op de wetten van Nederland. Duitschland eu Engeland. Dal was feitelijk koren op onzen molen ; want.nedferland uitgezonderd, worden dc machinisten slechts gedurende acht uren aan den arbeid gehouden bij het op- en, neerlaten der personen. 's Ministers redevoering was gister langdradig, ingewikkeld en onduidelijk, en ik ben geneigd te gelooven dat hij die rede heeft uitgesproken om dé gunsten te herwinnen der mijnbesumrders, daar dese'hem verwijten.' tal van wetten eeu bate der mijnwerkers' ie hebben laten goedkeuren. Men verwijt hem ook zijn koninklijk beslui', tco bate der mecanieiens. De. minister tracht, aldus strijd te voeren tegen een voorstel, waarvan hij gelooft de goedkeuring niet te kunnen verhinderen.en dien strijd heeft hij op zwakke gronden gesteund. Tijdens de behandeling van de wet op den arbeidsduur der arbeiders binnen de mijn, heeft- men verbintenissen, een soort van onderling bindend contract, 'ten gunste van de machinisten aangegaan. Toen de heer Destrée een ' amendement wilde indienen om.de mecanieiens bij de mijnwerkers te begrijpen,, nam de minister de verbintenis aan, door middel van een koninklijk besluit, den arbeidsduur der mecanieiens te beperken. Dit koninklijk besluit steunde op uitlandschc wetten, inzonderheid op do Engelsche wet. Haddo men, tijdens de behandeling van de wet op de mijnwerkers een-amendement! ingediend, dan hadde dit amendement gewis den arbeidsduur dér machinisten op negen uren gesteld. Gezel DEMBLON., Dat lijdt geen twijfel.... Gezel PEPIN. Wij zoude»: ons aangesloten hebben bij eene overeenkomst gesteund op het negenaren werk. Doeh tegenover de stellige beloften.van den heer minister hebben wij in he.fli vertrouwen gesteld. Nu, hij heeft geenszins aan o-iw.c. verwachtingen beantwoori. Hïj Het inderdaad toe dat de ruecauicieni jaa aoht uren tegenwoordigheid' bij de ijzeejs nóg vier nron aan de kolenmijnen weide» gelmntdeii. De teleurstelling win» gromt onder de mecanieiens, «ok teekende» zij aanstonds protest aan en staakten bef w»stk. 'tis alsdau dat een wetsvoorstel werd ingediend uitgaande van het parlement om hun voldoening te schenken. Het wetsvoorstel is enkri ri<. i,eki-a*e-ht-iging van hef kböfnlilrjk:*"besluit' van den heer minister en' aoojitaas bestrijdt bij bet.- Waaroei: Omdat hij vindt, dat de bestuurders van kolenmijnen het rèt-fit hetsben, wanneer het dagwerk der meeanieiens af is, deze werklieden twee uren te houden wanneer zij nochtans niets meev te verrichten hebben. Durfde de heet- minister het begaan dergelijk stelsel aan onae ambtenaren op te dringen, men wierp met rotte appelen naar zijn hoofd zoozeer zou die willekeurige eisch onzinnig ziju; (Gel.teh.) De heer minister werpt op dat wij uitzouderingswetten voorstellen. Nu juist, toen onze vriend Bertrand een voortel van algemeens wet betreffende heb dagwerk heeft ingediend, deed de rechterzijde hem opmerken dat er bij strookcü cn reeksen diüfls de te werk gegaan. Gezel DEMBLON. En 't zijn wij, volksvertegenwoordigers van Luik, die met de» lieer Buyl, de beperking Aer werkuren voor de visschers hebben aangevraagd. Gezel PEPIN. tfieta is gemakkelijker to billijken dan dit- wetsvoorstel, wftnt liet is bewezen dat een dag vau acht uren het uiterste is- wat men -vergen mag van mecanieiens, wier werk zoo zeer den geesb overspant. Gezel VANDERVELDE. - In werkelijkheid heb ik eenigszins het.woord gevraagd De heer minister heeft'oeüs liet feit tegengesteld dat-de. mecanieiens des s den heer Masson is een vergelijk. voor een persoonlijk feit. Wat den grond der besproken zaak betreft, sluit ik mij aan twaalf uren aan de ijzers zouden worden gebezigd. bij de opmerkingen vim mijne vrienden en Gezel VANDERVELDE. - Op den rag. van do machinisten. van den heer Mabille. Gisteren wilde de 'De minister is verwonderd dat wij er in heer minister'mijn geval gelijkstellen met toestemmen de mecanieiens des s gedurende twaalf uren aan den arbeid te hou arbeid. Dit -tniendement is ingegevea-'ï 1 M. HUBERT, minister van nijverheid ea-;. het zijne, cn hij wilde doen gelooven dat ik vijandig was aan een wetgeving, die enkel den. Vergeet echter uiet dat liet aldus, op door het Hollaudsch stelsel, doch dat stel-' de arbeiders der mijnen zou betreffen. sommige en, te, leveren werk. om aan sel verschilt van het onze, want iu Holland. Zeker heb ik wel eens gezeid dat bet eeno ploeg rust le verleenen, min afmattend is hel ophalen om y uren afgeloopen, terwijl het te onzent "eerst na 9 uren begint.; wenscheüjk was, dat de Kamer zich nie» is dan gedurende de week. -Des s enkel om de mijnwerkers bekommerde, laat de nïecanicien een tiental bakken naar Ik meen dus dat we iu het'amendement', maar. ik heb er dadelijk bijgevoegd dat het beneden. Daar het werk onder dio omstandigheden veel lichter is, kan de duur zon onderzoeken tegen de tweede stemming. 9 uren en half zouden 'moeten schrijven ini j.iaats van 9. In alle geval, wil ik de zaak' gansch anders.- u toegaan, indion de andere werklieden, door opstandsgeest bezield der bezwaar on twaalf uren worden gesteld. en machtig ingericht waren. Het is echter Het oogenblik is daar om deze mecanieiens gerechtigheid to laten wedervaren. het amendement van den heer Maesson aan ;* Gezel VANDERVELDE. - Gy ueeiat onjuist te beweren, dat ik de noodzakelijkheid van een bijzondere'wetgeving voor dc Deze wet is eene wet van rechtvaardigheid alle opwerpingen die gij gisteren deedbï mijnen bekampt had. Zulke wetgeving bestaat in alle landen van dc wereld; de Gezel MAROILLE, - Hoe? Gaat raiiuheer Hubert nog spreken, (Gelach aan de menschlievend werk. (Bij de socialisten: Met haar. goed te keureu. verrichten wij een tegen den tekst van den heer Mabille tref-;' fen noehtans ook de» tekst van den heer' reden daarvan moet gezocht worden iu het Masson. ; uiterste linkerzijde). Zeer wel!) telt. dat de kolennijverheid eene bijzondere Tusschen beide teksten is er maar dit M. HUBERT, minister van nijverheid en nijverheid is, berustend op vergunningen Gezel CAVROT. De mecanieiens zullen \ verschil, dat het amendement van den heer arbeid. Ik wensch eenige woorden te antwoorden aan den heer Mabille en meteen redevoering, zeer verwonderd zijn geweest. terwijl het andere een vergelijk is tenhuh-i van den Staat. dezen morgen, bij liet lezen van 's ministers Mabille de machinisten voldoening schenkt,; zal ik de inlichtingen aanvullen, die ik gisteren gaf. De heer Mabille meent dat som verbazing. Eenige jaren geleden, namen voorstel aangrenomen de mecanieien, na acht den heer Mabille aannemen. (Zeer we! e* De beweeggrond van den minister wekt De heer Hnborl beweert dat, wordt het nen nadeele. Wij zulleu hot Voorstel vaarmige bestuurders van kolenmijnen de werklieden aan het werk houden enkel om het asebte dc Regeering cene reeks biizondere niet het oji- en neerlaten van het personeel WIJ een wet aan op dc mijnen eu daarin uren arbeid in eene mijn, zich gelasten zal uitroepingen, links.) ; genoegen ze te houden. Dat is niet zoo. Let efen en ' Z '' 3 " uiteonderi, -g--maatrei E? È3SÜ* he. efb d6 beer minister een rijmdheden door een minister te hooren Gezel VANDERVELDE. - Het staat de i:i cene andere mijn. M. GENDEBIEN. - Het amendement eens op de vreemde wetgevingen: in ahe Is 'het' niet ongehoord dergelijke onge van den heer Masson staat vele leden aan. landen heeft men rekening gehouden met dc onvermijdelijk: moeilijkheden, die ik koninklijk besluit genomen, betreffende de voorn itzetten? machinisten in het geheel niet aan. gistern aanduidde. meeanicieu-. der koolmijnen, dat was eene _ In Holland; waar de mijnen door den uitzonderingsmaatregel.' ^De minister weet wel dat het niet mogelijk is, daar do machinist verbonden is aan mecanieien vertrekken, zelfs al is het opha M. GENDEBIEN. - Na 9 uren zal de Staat- zelf in bedrijf genomen worden, Welnu thans wordt er enkel voorgesteld eene enkele mijn en hij, om die te verlaten len niet ten einde. schrijft het reglement voor. dat de machinisten maar gedurende S uren mogen aan nat koninklijk besluit mits een wijziging tot wet te maken. opzegging geven móet. De minister brengt Gezel CAVROT. Er werken drie pioehier de gebruiken over van het parket en gen. het werk gehouden worden, daar niet inbegrepen de tijd voor het aflossen, mits deze het voorstel van den heer Mabille. stelt de Gezel CAELUWAERT. - Men merki Door zich zoo heftig te verzetten tegen van de procureurs, en hy behandelt ons hier evenals hij de beschuldigden behandelde beperking, dat zij nog als tweede machinisten mogen gebezigd worden gedurende eeu stand..nadat hij, allen tegenstand latende tioneele rechtbank toen hij snbstituufc te r. mi J 7. n - ls i er ** K * I> z 1{ in wel dat gij beheerder zijt van een kolenmijn.! een ueteligen toe bij, het Hof van Assisen cn bij de correc- uur. Dat is het Belgisch stelsel en de heer varen, het ontwerp op het pensioen der Bergen was. (Gelaeh en uitroepingen links). M. GENDEB1EN. Indien men, bij Mabille heeft er maar eene uitzondering op mijnwerkers m de Kamer aangenomen had, toeval, negen uren eu een kwart moet blijven, zal dat toch geen ongeluk zqn. Het is iuj in de commissie van den Senaat op Moest men den minister gelooven dan zou de mecanieiens van de tweede ploeg schier * * ^ «t e ^ ^ ; J de nachtploeg - niemendalle. Wat -ast, ling 1 Zeker werd lüj aldus uiet door dea : bestuurder van het mijnwezen ingelicht.on» dit aan den minister te doen zeggen, heefè hij te veel bevoegdheid en te veel vorstand.j' Feitelijk moeten het alleen de uiijnbcsluur-f dera zijn Öie den minister hebbea ingelicht.' (Bij de uiterste linkerzijde ; Zeer wel!) Het is, trouwens, in overleg met dez«verantwoordelijke bestuurders dat de mii nieter de mecanieiens in de mijn wi! houden, na hunne taak. evenals men honden; vastlegt ann hun hok. (Bij de uiterste lin. kerzijde Zeer wel!) Welnu, van op 's lands spreekgestoelte zet ik.de mecanieiens aan niets meer tt» verrichten na acht uren arbeid bjj huun«tank, de mijn heeft het recht niet van hen oin het even welk bijkomend werk t* eischen. Wat ZON de minister zeggeu noe hjj. bij het verlaten der Kamer, door de» Konirtg verplicht wórd dezes stallen te reinigen of di- dorre bladeren in 's Konings hoven bijeen te keeren T Wat zou hij zeg< gen? (Gelach.) Kvenzoo mag uieii de mecanieiens tiie* verplichten, na huuae 'acht uren arbeid, schoonmakers te worden van de koeren dei mijnen. (Bij.cie uiterste linkerzijde Zeerwel :)... Gezet DUJARD1N. In ifioa stemde d» minister vooraf reeds» in met het Voorstel' Mabille. Zijne taal was «luidelqk. In Engeland mag de.arbeidsduur dar machinisten slechts bij volstrekte uitzondering. op.meer dan acht uren worden gebracht.' Iu der waarheid kan de minister'met recht' en- reden op geen enkelen vreemden wetstekst steunen. < Dat belet ïtieo dêx, men sommige vreeia-i de wetten als hinderpaal VooHcgt. Hét zg zoo, Mftar wij vragéb'hem of hij er toe gt-, neigd is,- aan oaze mijnwerkers de loonen» eu de- werkvoofwaarden vau die vera-ww lende aangehaalde landen toe te kennen. M. MASSON- Het van.kracht zftnd»; koninklijk besluit regelt het werk der me-' canicjens in drie ploegen, die elk achtureb*> arbeiden. Dat is en blijft, verworven. Maar iedereen moet bekennen dat de ma.': cbimsten bovendien hunne machienen be-i hooren te herstellen en ce kuischen en dat' zij, wanneer zij vertrek-cen, de bicnenko-' mende maehinisten nog moeten inlichten.', Daarom zeggen wij iu ons amendement; dat dft -machinisten eeu uur langer eh> dw' kolenmijn zullen moeten blijven. Op zulke wijze zal de negen uren wet op i d-\ machinisten zoowel ais op de audere' werklieden worden toegepast.doch het dient wel verstaan, dat dit bijkomend uur slecht»! mag besteed worden aan een bijkomend wer^' van machinist, 'ö-zij oua zijne machine te; herstellen of te- zuiveren.- 't zij om deh: dienstdoertden machinist in te lichten of bij 1 te staan. Dit amendement isredeaiatig en gaat ni*i vah cene vredestichtende gedachte. (Z»»tl wei' links). Gezel.. MAROILLE. De heer uiin; hechtte, gisteren, groote waarde aan de haudteekeningeu van mecanieiens die pn* lest^aantcekenen tegen de voorgestelde wet* Zulke smeekschriften bpwijzen niets, fcjf* aoo gemakkelijk voieir eenen bestuurder vart. kolcnniijiieii t> de handteskeniög af tept*beft van oudo mecanieiens. Deze kunneu tegen den wil der bazen niet ingaan: onmiddellijk werden zij doorgezonden. Herinnert u de smeekschriften van zeken» uiijnwerkers tegen do negenuren wei. Zfji waren onderteekend door oude werklieden, 1 gebezigd in de bureelen der kolenmijnen!/ Hadden zij huune handteekening geweigerd! binnen de vier en twintig uren werden zm afgedankt. Ik hoop dat lie Kamer. een werk vaa i rechtvaardigheid en mens-eihlievendheid zaïê doen met de thans besproken wet te stem-? men zooals de middenafdeeling ze heeft op-' gesteld. Gezel VANDERVELDE. Inderdaad,, Zoo gelijk dc niiddenafdeeliug het voorstelt? e«i zonder het amendement van den lieer Masson. (Zeer wel* aan dc uiterste linkerzijdel. M. MAROILLE., Zeker 1 De Kamer zal zichzelf vereeren door het volbrengéfl viui zülko daad cn zij zal gesn gehoor ver-i leenen aan den minister, die enkel de ' woordvoerder is van de patroons der kolen-' mijnen. Gezel BRENEZ. lk zie van het woord af. (Zeer wel!). M. HUBERT. Het amendement v*ii«^ffi^^syks^ffl&s? ^' *** «^ -..3

6 6 Zaterdag 28 Februari 1914 Ik heb niet ja geantwoord, daar ik, die uit naam van het beginsel der vrijheid van den arbeid, tegen de wet op de beperking van den arbeidsduur voor de werklieden in de mijn gestemd heb, geen uitzondoringswet kan aannemen betreffende eene klasse werklieden dio boven de mijn arbeiden. M. GIELEN. Ik onthield mij wegeiyi de redenen, die ik straks uiteengezet heb. De andere leden hebben zich onthouden wegens afspraak. WETSONTWERP M. BERRYER. minister van binnenlandsche zaken, dient een ontwerp van wet in, houdende oprichting van de gemeente Destelberg in Oost-Vlaanderen, en een ander, houdeude oprichting van de gemeente Sougné-Remoiumamps in de provincie Luik. Het ophalen te 4 uur zou dan onder voldoende voorwaarden verzekerd zijn. Gezel PEPIN. Gij vergeet dat het stel- 'l«-r ploegen u o;i dat punt voldoening t. Hij die het aflaten bestuurt, moet met het ophalen niet bezig houden. MA.SSON. De heer Fléchojt, die het,.ndement ondertcekende, heeft de zaal e-ieu verlaten, daar hij ongesteld was, teder» zou hij verklaard hebben dat hij het u elemaal eens is met ons. Van verschillende zijde : S.emmen! Stemn cn I De bespreking is gesloten. M. DE VOORZITTER. Zou de Kamer nie:: eerst willen stemmen over het amendement volgens het gebruik) Gezel VANDERVELDE. Eerst moet er jesterad worden over het voorstel van den heer Mabille, dat het radicaalste is. M. HUBERT. Voorloopig heb ik mij aangesloten bij het amendement van den heev Masson; tegen de tweede lezing zal ik tiet ander onderzoeken. Gezel DEMBLON. Om het boter te ondermijnen. (Gelach). M. MASSON. Volgens hèt reglement moet mijn tekst eerst ter stemming gelegd worrlen. (Verzet aan dc uiterste linkerzijde) M. DE VOORZITTER. De twee stellingen zijn te verdedigen. Ik stel voor,eerst te stemmen over het cijfer 8 uren, wat de radicaalste tekst is. Daarna zouden we het amendement van den heer Masson in stemming kunnen brengen. (Instemming). Ik leg dus den tekst van de middenafdoeling ter stemming (8 uren). Deze tekst wordt verworpen door 59 stemmen tegen 39 en 16 onthoudingen. Antwoorden neen: MM. Moyersoen, Nerincx, Ooms, Ortegat, Polet, Poncelet, Poullet, Ramackers, Segers, Thienpont, T'Kiut, Van Brussel, Van Cauwelaert, Van Cauwenberghe, Vandeperre, Van de Vyvere, van Limburg Stirum, Van Marckc, Van Merris, Verachtert, Visart de Bocarmé, Wauwermans, Woeste, Begerem, Behagel, Borginon, Carton de Wiart, Colaert, Davignon, de Broqueville, 'De Bue, De Coster, de Jonghe d'ardoye, de Kerkhove d'exaerde, De Lalieux, De Mierester, de Menten de Home, de Wouters d'opiinter, d'huart, du Bus de Warnaffe, üuysters, Franck, Gilles de Pélichy, E. igoethals, F. Goethals, Golenvaux, Helleiputte, Henderickx, Heynen, Hoyois, Huysi iauwer, Hymans, Impcriali, Lefebre, Levie, Liebaert, Maenhaut, Melot en Scholiaert. Antwoorden ja: Gezellen Niezette, Pepin, Royer, Schinjler, Triau, Vandervelde, Allard, Anseele, ';M- Augusteyns, gezellen Bastien, Berloz, -Bertrand, Bologne, Branquart, Brenez, ibrunet, Caeiuwaert, Cavrot, M, Daens, gezellen Dauvister, Debunne, Dejardin, Antoon Delporte, M. V. Delporte, gezellen Demblon, Dë Schutter, Destrée, Donnay, [Eibers, M. Fonteyne, gezel Galopin, M. Honincks, gezellen C. Huysmans, Lambillotte, Lampens, Léonard, M. Mabille, gezellen Mansart en Maroille. Onthouden zich: MM. Royers, Serruys, Van Cleemputte, ÈBoel, Claes, Crick, de Ponthière, Feron, Gendebien, Gielen, Goblet, Jonrez, Lemon- nier, Leyniers, Masson en Mechelynck. M. ROYERS was afgesproken met den heer Dallcmagne. M. fjeeruys. Ik heb mij onthouden torn de redenen aangeduid door den heer Masson. ; MM. BOEL, FERON, en CLAES hebben kich ontbonden om dezelfde redenen. M. CRICK was afgesproken met den mi- Bister van koloniën. ; M. GIELEN. Ik heb aan de stemming geen deel genomen en ik zal evenmin aan de laterkomende stemmingen deel nemen Somdat, gelijk ik gisteren heb verklaard, het wetsvoorstel betreffende de mecaniiciens der mijnen, dat wij bespreken, enkel leen voorstel van uitzondering is, des te meer daar duizenden 'mecanieiens der 'spoorwegen en andere ondernemingen in eenen veel beklagenswaardigeren toestand verkeereu. i M. GOBLET. Ik heb mij onthouden, 'omdat het grondbeginsel van het voorstel mij besloten schijnt in het amendement Masson, dat ik zinnens ben goed to keuren ien dat geen vat geeft aan zekere opwerpingen van practischen aard die bij de bespreking werden gemaakt. M. DE PONTHIÈRE. lk heb mij jonthouden, omdat ik was afgesproken met den heer Mullendorff. M. GENDEBIEN. Ik was afgesproken met den heer Nolf. i M. VAN CLEEMPUTTE. - Ik zou neen (gestemd hebben, ware ik gisteren en eerigisteren niet afgesproken met een collega, die zich dat misschien niet meer herinnert. M'. JOUREZ onthoudt zich om dezelfde redenen als de heer Masson. M. LEMONNIER verklaart dat hij afgesproken was met den heer Raemdonck. : M. LEYNIERS. Zelfde redenen als de heer Goblet. M. MASSON. Ik heb mij onthouden voor de redenen aangeduid door den heer Jourez. (Gelach. M. MECHELYNCK. - Ik heb mij onthouden voor de redenen aangeduid door den hoer Masson. Het amendement van den heer Masson vordt aangenomen met 100 stemmen tegen en 8 onthoudingen.. Antwoorden neen : de heeren Ortegat hienpont, T'Kint, Van Cauwenbergh/Van erris en Bchaghel, Onthouden zich : de heeren Royers, Van 'Iccmputte, Van Marcke, de Ponthière, nrlebien, Lemonnier en Mechelynck. el. DE VOORZITTER. Ik stel u voor \ stemming bij tweede lezing op Woen6- er te bepalen. (Instemming.) r«it woord is aan de leden die zich ont- \en hebben. J VAN MARCKE. Ik heb niet neen geantwoord, omdat het amendement ingegeven schijnt doohofwjtardige vepoenings 'gezindheid, j -» '-*k,.' f. REGELING «ER WERKZAAMHEDEN M. FRANCK. In de regeling van de werkzaamheden, ons door den achtbaren voorzitter onderworpen, worden sommige begrootingen achteruit geschoven. Inzonderheid beklaag ik mij daar niet over, vermits wij het eens zijn om eene gunstbeurt te _ verleenen aan het vraagstuk van do sociale verzekeringen; doch wij hoeven dienaangaande een uitdrukkelijk voorbehoud te maken, en ik hoop dat het niet als voorbeeld zal gelden. Ik vraag dat de buitengewone begrooting in behandeling kome vóór de begrooting van nijverheid en arbeid. Des te ernstiger moet die begrooting worden onderzocht, daar zij dit jaar 160 millioen bedraagt. Men kon de begrooting van 's lands schuld te gelijkertijd behandelen. M. MAENHAUT. Ik vraag dat te gelijkertijd al3 de begrooting van binnenlandsche zaken, in behandeling worde gebracht het voorstel van wet, waarbij eene ver-, goeding wordt toegekend aan de policieeommissarissen die het ambt vau openbaar ministerie waarnemen. M. HYMANS. Ik steun die vraag. Gezel VANDERVELDE. Allen zullen wij het eens zijn om aan den heer Franck akte van zijn voorbehoud te geven, ofschoon de behandeling van de begrootingen heden ten dage niet meer evenveel belang oplevert, vermits zij steeds worden goedgekeurd rechterzijde tegen linkerzijde. M. FRANCK. Dc uitgaven vermeerderen bij voortduur, én daarop dient gewezen. Gezel VANDERVELDE. Ik verzet er mij niet tegen eene gunstbeurt te verieenen aan de buitengewone begrooting. Doch wij stellen er prijs op, te vragen dat men de begrooting van Binnenlandsche Zaken op ernstige wijze zou bespreken, want van die gelegenheid willen wij gebruik maken om vanwege het Hoofd des Kabinets verklaringen betreffende het kiesvraagstuk uit te lokken. Steunende op de verbintenissen, tijdens de algemeene werkstaking aangegaan, zullen wij aan het Hoofd des Kabinets vragen, vóór de verkiezingen eene verklaring betreffende de hervorming der kieswetten af te leggen. Handhaven wij de voorgestelde regeling van werkzaamheden, dan zal het ontwerp op de volksverzekeringen op het slot van den zittijd komen en niet worden gestemd. Men zijl; zich tevreden stellen eène 8pat=" sing te doen in louter Efesbelangt* Daarom vragen wij dat het vraagstuk der maatschappelijke verzekeringen den voorrang krijge op meest al de begrootin- «*en. M. HENDERICKX (in 't Vlaamsch). Ik zou verlangen dat er in den loop van dezen zittijd ook iets gedaan werd ten voordeele van den middem-eand. Daarom beveel ik u aan het- wetsvoorstel op de Handelspolitie en het krediet der kleine burgerij. Ongelukkig is over geen dezer voorstellen verslag uitgebracht en is dc behandeling daarvan voor 't oogenblik dus niet mogelijk. Ik wil evenwel dé regeling der dagorde niet laten voorleggen zonder bij het bureel en bij de regeering aan te dringen opdat zij het noodige doen zou ten einde die verslagen eerstdaags te doen indienen. M. DE VOORZITTER. Eerst dienen de verslagen ingediend te zijn. M. DE BROQUEVILLE, minister van oorlog. Ik verzet mij niet tegen de veranderingen door de oppositie voorgesteld. De regeering neemt aan de buitengewone begroating te bespreken vóór de begrooting van oorlog. Doch ik vraag dat men geene andere voorstellen met de begrootingen in verbinding brenge. Ik geloof dat wij met wat krachtinspanning, meer dan zeven zittingen aan de maatschappelijke verzekeringen zouden kunnen besteden; ik stel voor de vragen om uitlegging.van af Dinsdag 17 Maart af te schaffen: dit zou toelaten 12 dagen aan de maatschappelijke verzekeringen toe te wijden. Gezel BRANQU-ART. Ik heb de eer gehad eene vraag om uitlegging in te dienen, betreffende de muilplaag. Staat de heer minister van landbouw toe dat men deze interpellatie voege bij de bespreking van zijne begrootingj M. DE VOORZITTER. Verscheidene vragenstellers hebben kortweg van hunne interpellatie afgezien. Dat is beter dan eene eenvoudige overdracht der interpellatie tot de bespreking der begrootingen. (Zeer wel 1) Het zijn de heeren Mechelynck, C. Huysmans, Bologne en Dejardin en eindelijk de heeren Branquart en Berloz. Dit is reeds een schitterende uitslag. (Gelach.) M. HOYOIS. Men zou de namen kunnen aanplakken van hen die van hunne interpellaties afgezien hebben, en redevoeringen opgeofferd, die zij sedert lang op zak hadden. (Nieuw gelach.) M. WOESTE. De heer Vandervelde heeft gevraagd dat de Regeering, ter gelegenheid van de begrooting van binnenlandsche zaken, de kies recht kwestie.zou ten berde brengen. T)e regeering zal handelen zooals zij het goed oordeelt. De heer Vandervelde heeft haar geen wetten voor te schrijven alsook aau niemand anders. (Gelach). M. LEMONNIER. - Ik vraag welke de beteekenis is van de tabel onzer werkzaamheden, ons oangebodeu door het bureel. Is net eenogen-een programma of een juist afgebakend programma. Is het, zooals de heer Vandervelde zei, een uurtabel zooals dio van den heer minister Vande Vyvere bij het spoor, d. w. z. cen uurtabel die niet nageleefd wordt, vermits het daar een warboel blijft! Ik meen dat 't onvoldoende is twee dagen aan do bespreking van de begrooting van de spoorwegen te wijden. De ontreddering die we op het spoor vaststellen, berokkent groote schade aan handel en nijverheid. De toestand moet ernstig onderzocht Gezel C. HUYSMANS. Staat het achtbaar hoofd vau het kabinet er voor in, dat de bespreking over de maatschappelijke verzekeringen den 21 aanvangt! M. VAN MARCKE. De begrootingen dienen besproken. M. DE BROQUEVILLE. Wij zouden vijf dagen kunnen inwinnen en op 21 April do behandeling van de maatschappelijke verzekeringen beginnen. M'. DE VOORZITTER. Goed. Maar dan blijft het wel verstaan dat al onze zittingen 's Dinsdags gewijd worden aan de begrootingen en aan do stemmingen over de wetsvoorstellen waartoe er besloten is. (Instemming.) Gezel VANDERVELDE. De heer Woeste zegde dat het mij niet paste bevelen to geven aan de Kamer- en de regeering. Daar zal ik mij wel 'voor wachten. Had ik er de minste neiging toe gevoeld, dan hadde het voorbeeld van den heer Woeste mij wel weerhouden. Vaak konden wij nagaan met wat zoete overtuigingskracht hij zijne plannen aan zijne vrienden der regeering wist voor te leggen. (Gelach.) Hij heeft ons geleerd dat zachtheid beter is dan geweld. (Men glimlacht, links.) Ik versta niet waarom do heer Woeste ook mij raad wilde vragen.. Op dergelijk gebied volg ik «leeds net voorbeeld van een zoo oud en zoo uitnemend parlementaire inan als is d» achtbare minister van State. (Gelach.) Het incident is afgeloopen. WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 13e DECEMBER 1899 OP i/*..* ARBEID VAN VROL'WEN, JONGELINGEN- EN KINDEREN. M. DE VOORZITTER. De algemeene behandeling is geopend. De heer Duysters heeft het woord. M. DUYSTERS. De voorgestelde hervorming zal gunstig bij het volk worden onthaald; zij komt te gelegener uur en zal de aanvulling zijn van de onlangs goedgekeurde wet betreffende den leerplicht. Wanneer het kind in de school moet zijn, ir.ag men het zeker niet elders bezig houden. Doch zijn eenmaal de schooljaren voleind, dan is het, mijns dunkens, beter dat men Bet onmiddellijk aan een ambacht zette, dan het op straat te laten loopen. Doch het schijnt dat- men het volstrekt niet eens is over al de punten van het vraagstuk. Een groot getal landen waren reeds den weg der. werkregeling ingetreden, wanneer de Kamer er zich om hare beurt om bekommerde. In 1889 verklaarde dc heer Devolder dat het Belgisch karakter wars was van Staatsbemoeiing in nijverheids- en handelszaken;-en het voorstel'van '1&89 ontmoette dezelfde tegenkantingen, 'zöb' om redetien van grondbeginsel als om andere. Sommigen betwisten- zelfs de wettigheid van de Staatstusschenkomst. De heer Woe6te, integendeel, verklaarde dat de maatschappij voor doel moet hebben hare leden te beschermen. s Gezel C. HUYSMANS. Doch de beteekenis van zijne redevoering was toen de kinderen en de vrouwen te beschermen, om niet de volwassenen te moeten besehermen. M. DUYSTERS. Economische bewijsvoeringen werden toen vooruitgezet door den heer de Macar, omdat, sprak hij, verschillende van onze nijveraars door die nieuwe lasten konden worden getroffen. Gezel ANSEELE. Welke lasten? Allemaal klucht! (Gelach.) M. DUYSTERS. De heer de Macar zei ook dat men het handwerk kostelijk maakte. Waarom stelt men, om de kinderen te mogen gebruiken, den ouderdom van IS jaren voor? De heer de Hemptinne heeft het in onweerlegbare bewoordingen gerechtvaardigd. M. DAENS. 't Is een fabrikant die spreekt. Gezel C. HUYSMANS. Betaalde men beter dc vaders, dan moesten de kinderen zoo jong naar de fabriek niet gaan. Gezel ANTOINE DELPORTE. De hoer Duysters zal minister van arbeid Heel zijne redevoering voorspelt het. (Gelach op de socialistische banken.) M. DUYSTERS. De groote schuldigen zijn vaak de ouders, die hun kindéren geen degelijk lager onderwijs verschaffen. De wet op den leerplicht zal de misbruiken doen ophouden : de' riijveraars zullen er tegen opzien zich medeplichtig te maken aan een dubbele inbreuk op de wet. Ik ben oen overtuigd voorstander van het openbaar onderwijs, maar ik verleende mijn voorkeur aan een stelsel dat verplichting zou opgelegd hebben tot 12 jaar. De -ide graad zou niet verplicht geweest zijn, maar dank zij aanmoedigingen van allen aard, zouden de ouders er toe overgehaald geworden zijn hunne kinderen het voordeel van dat onderwijs te laten genieten. Gezel ANTOINE DELPORTE. De wet werd reeds aangenomen. Waarom komt ge daarop nog terug? M. DUYSTERS. Inderdaad, we staan voor een voldongen feit: de 4de graad is verplicht gemaakt. Hij is zeer nuttig voor een groot getal ambachten en voor den landbouw, maar voor do groote nijverheid zie ik er het nut niet van in. Gezel ANSEELE. Welken tak van nijverheid bedoelt ge. Gezel C. HUYSMANS. - De glasnijverheid? M. DUYSTERS. Ik zal er van sproken. Gezel C. HUYSMANS., Het is uw S?-.s* ' ' " ' "* *-** ; M. DUYSTERS. In zekere ambachten moet do leertijd zoo vroeg mogelijk beginnen. Gezel C. HUYSMANS. Om zes jaar! (Gelach). M. VAN REETH. Na den leeftijd van 14 jaar, zult grj er nooit oen goed ambachtsman van maken. M. VAN CAUWELAERT. - Mijnheer Duysters, uwo redevoering zal misverstand verwekken. M. DUYSTERS. Zoo wij hot kind toelaten op 13 jarigen leeftijd naar het werk te gaan, zullen wij dan zijne gezondheid niot in gevaar brengen? Zoo zijne gezondheid zwak is, ja, en op 14 jarigen leeftijd zal dit nog waarheid zijn, zoo de werkhuizen ongezond zijn. De ongezonde werkhuizon zouden zelfs aan de jongelingen moeten verboden Anderzijds ben ik van oordeel dat een gezond kind zijnen stiel mag beginnen op den leeftijd van 12 jaar, te meer daar het, bij den aanvang, slechts aan kleine bezigheden wordt gezet. Trouwens, men zou een geueeskundig onderzoek kunnen instellen. Gezel O. HUYSMANS. Wie zou dit onderzoek instellen! Het gemeentebestuur? Te Boom zou het de heer Van Reeth zijn! (Gelach). M. DUYSTERS. Laten wij, bij voorbeeld, de glasnrjverheid nemen. Gezel DEMBLON. Daar wachten wij u juist. M. DUYSTERS. Geene ploegen zonder «gamins»! De c gamin» is de glasblazer van morgen. De patroonb der glasblazerijen hebbeu, na onderzoek, verklaard dat net feit van kinderen bezig te houden in ruime, wel verluchte werkhuizen, ze lichamelijk niet verzwakte. Gezel ANSEELE. Hebben zij, die deze meening hebben uitgebracht, kinderen in de glasblazerijen '1 M. DUYSTERS. Het is stoffelijk onmogelijk glasblazer te worden, wanneer men vau af den leeftijd van 12 jaren niet op stiel is gegaan. Het is niet evenzoo gesteld voor den huisarbeid. Het is onwaar dat het bezigen van kinderen van 12 jaar in de groote nijverheid een oorzaak van stilstand is van de geestesontwikkeiing. Er is heden gemis aan werkkrachten van 12 tot 16 jaar. In den werkenden stand stellen wij vast, dat vele ouders de werkgevers komen smeeken hunne kinderen vóór den wettelijken ouderdom te' aanvaarden. En men dreef het zoo ver, dat er zeifs werkboekjes vervalscht werden. Uit cen verslag dat ik onder oogen heb, blijkt dat er in België kinderen zijn van 12 tot 13 jaar en kinderen van 13 tot 14 jaar. Bedenkt eens welk nadeel de nijverheia zou ondergaan, indien men hun verbood te werken. Maar de lokalen mest-en gezond zijn, en de rusttijd meet tweecuial zoo lang zijn als de werktijd. Het loon' moet daarbij geëvenredigd rijn met den geleverden arbeid. ( Gezel VANDERVELDE. Dat alles werd ook in Engeland en in Duitschland verteldy eén kwart eeuws geleden..m. DUYSTERS. In het verslag wordt er op gewezen, dat men menig huisgezin van de noodige inkomsten zal berooven, indien mon de kinderen verbiedt te werken voor 14 jaar. Ik zet al mijne collega's aan dat verslag te lezen, dat ik in extenso in de Annalen zal laten verschijnen. De glasnijverhcid is vooral een nijverheid voor den uitvoer; zij kan enkel het hoofd bieden aan de vreemde mededinging, door het verminderen van het maakloon. M. FRANCK. Wij hebben magere argumenten gehoord in do bespreking over de wet op den arbeid van vrouwen en kinderen Gezel VANDERVELDE. Met dezelfde argumenten kwam men voor den dag, in de bespreking van de wet op de beperking van den arbeidsduur in de mijnen. Toch is de mrjhnijverheid niet aan 't kwijnen gegaan. M. DUYSTERS. Wanneer de mecning van de werkgevers gesteund wordt door die der werklieden, moet de Kamer daar rekening van houden. Gezel VANDERVELDE. Komaan. We spreken van kinderen! Welk belang heeft dan de meening der patroons en der werklieden? M. DUYSTERS. Vele leden van deze Kamer kennen den heer Gilles, voorzitter van de «Union verrières, een der strekste syndicaten van het vak. La Revanche des vorriers heeft den 10 Maart 1913 een artikel laten verschijnen, waarin hij de meening uitdrukte dat de kinderen van 12 jaar mochten werken, onder zekere voorwaarden. Gezel BOLOGNE. Die voorwaarden zult gij niet aannemen. M. DUYSTERS. De heer Gilles drukt in een brief aan den opziener van den arbeid in Augustus 1903 de meening uit dat de kinderen in de glasblazerijen mogen werken, zoodra zij de schoof verlaten hebben, om 't even hoe oud zij zijn. Gezel V.ANDERVELDE. Uwe opmerkingen komen niet meer van pas na de instelling van den verplichten 4n graad. M. DUYSTERS. De 'zienswijze van den heer Gilles is niettemin belangwekkend. Hij voegt er bij dat de lokalen wel verlucht en verlicht moeten zijn, dat de rusttijd tweemaal zoo lang moet zijn als de tijd aan den arbeid besteed, en dat het werk goed betaald moet wordon. Onder die voorwaarden, heeft de heer Gilles er niets tegen dat de kinderen onder 14 jaar aan den arbeid worden gebezigd. Patroons en werklieden zijn het dus eens. over dit vraagstuk om het werk in de glasblazerijen toe te laten. M. FRANCK. Hoe komt het dat geen enkel volksvertegenwoordiger voor Charleroi en voor de omstreken der glasblazerijen hier de tolk zijn van die door u beweerde eensgezindheid, en dat een volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, die hier moet komen doen? Gezel ANTOON DELPORTE. Maar de heer Duysters (is beheerder yan de glasblazerij te Hetcixejjpj^,ï'^ïs^m^^iklik^^ M. VAN REETH. Er zijn in deze Ka mor niet veel nijveraars. Gezel C. HUYSMANS. Gelukkig. M. VAN REETH. Ongelukkig! Zult gij hun verbieden hunne nijverheid te ver d-digen, omdat hunne belangen er bij betrokken zijn? Maar op die wijze moeten al de bevoegde volksvertegenwoordigers zwijgen. M. DUYSTERS. Bij de uiterste linkerzijde zijn insgelijks leden die als beheer- j der, commissaris of anderszins betrokken 1 zijn in nijverheidszaken. Gezel VANDERVELDE. Wij beletten ' u niet uw oordeel te geven over eeno zaak! waarin gij betrokken zijt, doch wij zeggen dat uwe moening wat verdacht is, vermits. gij belangen hebt in eene glasblazerij. M. DUYSTERS. Juist omdat ik in eene glasblazerij betrokken ben, kan ik. spreken met kennis van zaken. Ten slotte, vraag ik dat men dienaangaande dezelfde verzachtingen als voorde landbouwbedrijven, schrijve in de wet op den leerplicht. M. DE KERCHOVE D'EXAERDE. De uitzonderingen worden slechts voor delandbouwbedrijven gebillijkt. Gezel C. HUYSMANS. Ziedaar de verslaggever, een volksvertegenwoordiger uit Antwerpen, die onze gedachte deelt. M. DUYSTERS. In 1889 deed de heer Sainctelette opmerken, dat het kind dat de school verlaat in staat moet zijn tc werken, anders wordt hij leurder in solferstokjes of kastanjen. Dat blijft waar. Vandaag, gelijk gisteren, zal het kind dat de school verlaat en 'eenen stiel begint aan te leeren, een landlooper De schoolwet, laat zekere kinderen, die een getuigschrift verkregen, toe, de school, te verlaten van af 13 jaar: welnu, dan dient hun toegestaan onmiddellijk eenen stiel te leeren. Gezel C. HUYSMANS. Geen enkel kind zal den vierden graad uitgedaan hebben vóór den ouderdom van 14 jaar. M. DUYSTERS. De kinderen, die op 13 jaar hun volledig schoolonderricht ontvangen hebben, moeten kunnen werk vin den- Gezel C. HUYSMANS. Er zullen er geen zijn, als de schoolwet ernstig wordt toegepast. M. DUYSTERS. Ik moet er ook bijvoegen dat, de halve tijd wordt ingevoerd om aan de leerlingen van den 3e graad toe te laten zich met werken bezig to houden, en dat moet vooral aan de landbouwers te pas komen. Dank aan den halven tijd, zullen zij hunne kinderen gedurenden den Zomer mogen doen werken. Zal het toegelaten worden de kinderen van den vierden graad tot andere werken dan landbouwerswerken te gebruiken? Ik aarzel niet te antwoorden: ja. Gezel C. HUYSMANS. De heer Poullet (heeft neen geantwoord. M. DUYSTERS. 't Ware uitzinnig zich in te beelden dat de nijverheid, in 't algemeen, voordeel trekken mag uit het stelsel van den halven tijd. De nijverheidabédrijven dienen dus bepaald.,^ "Van; af den Se graad thogëh'dë kinderen medehelperi aan de seizoenwerken. Voor de groote "nijverheid' is dit dus niet toegelaten. Eindelijk houd ik er aan, te doen opmerken dat de 4e graad niet overal onmiddellijk zal worden ingericht. Wat zal men aanvangen met de kinderen die werkloos blijven zullen van 12 tot 14 jaar? Ik sluit mij aan bij het ontwerp, doch onder voorbehoud der opmerkingen die ik maakte. De zitting wordt gesloten te 6 uul 10 minuten. Morgen, openbare vergadering kwart vóór 2 uur. TERECHTWIJZING. Zitting van 25 Februari In de redevoering van den heer C. Huysmans dient het jaartal <;1889a vervangen door «1867». Hèt voorval in den Senaat De klerikalen zijn razend door hetgeen maandag in de kommissie van den Senaat gebeurde én die M. Fléchet, liberaal, als verslaggever van de Schoolwet aanduidde. Wat de klerikale pers zoo al uitkraamt om deze benoeming als onwettig te doeu verklaren, is ongelooflijk. Maar dit laat evenwel niet dat zij de afwezige klerikale senators ferm qp hun donder geven. M. Fléchet heeft verklaard dat hij van zijn ambt niet afziet als Verslaggever, en voegde er aan toe zijn werk zeer ernstig te zullen opvatten. Maar juist daarin vinden de klerikalen het argument dat dit de bespreking vaa de Schoolwet op de lange baan zal schuiven, want zooals men weet is de bespreking in october aangevangen on wilde men de wet in een loopken afdoen en nu komt men zulk ongeluk tegen. De klerikalen hebben waarlijk geen chanco met hunne hatelijke en'«verrotte wet». Het geval Fléchet is nochtans het eerste niet, want men zegt dat in 1883 de beruchte Woeste hetzelfde heeft gedaan als hij in de minderheid zat, 't is te zeggen de kwestie op de lange baan geschoven. Daar zij nu ondanks alles de schoolwet in praktijk willen brengen, hebben zij andere middelen uitgedacht. Hoden vrijdag morgend komt de senatoriale kommissie om 10 l/s ure bijeen, en daar zullen de klerikalen de onwettelijkheid der benoeming van Fléchet, trachten te bewijzen en cen nieuwe maar klerikale verslag-' gever aanduiden. In den namiddag zouden ze dan den datum vaststellen dat de bespreking der schoolwet in den Senaat zou beginnen. Men zou dit natuurlijk zoo spoedig mogelijk beginnen, en de verslaggever, in plaat* van de kwestie enibtig te onderzoeken.zou. dit slechts oppervlakkig gedaan hebben- Deze. onwettelijke en pngrc^wettelijky e Tijiry,-""- 'f'!

7 i amer van werken waaraan de klerika- 'L 0 natuurlijk niets geven zou den voorzitter van den Senaat, M. de Favereau, door minister Hubert zijn ingegeven! Wat de leden der oppositie zullen doen, dat is de benoeming van M. Fléchet verdedigen en zich tegen den schandelijken ma- Utt"tiver der klerikalen verzetten. Dit zou waarlijk lollig kunnen worden cnerzijds, maar ook ernstig van den anderen kant, daar het de verdediging van onze.cbolen betreft. De klerikalen van hunnen kant zullen, rolsrens de ministerieele bladen, niet het ninste amendement op de in de Kamer ge-.'emde schoolwet voorstellen. Zij zullen ze,'i blote aannemen zooals ze werd gestemd, en einde het mogelijk te maken dat de wet Pralen zijn geen oorden Wij lezen in het katholiek «Fondsenblad» ; cvooruite vraagt nog of wij het goedkeuren dat de lasten van een gemiddeld cijfer van fr. per hoofd tot 46 fr. zijn gestegen door de stemming der nieuwe belastirgen. Goedkeuren? Wie zou in zijne handen plakken omdat hij meer lasten moet betalen 1 Niemand, hé?... Maar het land moet bestuurd worden, en daarvoor is geld noodig. Als de nieuwe lasten noodig ziju om het land te besturen, dan moeten wij van den nood eene deugd maken en... betalen. Is er iemand die gaarne vader, moeder, broer of zuster of kind begraaft'? Maar als de dood gesproken heeft, dan moet men ze wel begraven hoe bedroevend hét ook zij. Dat noemen wij eene gezonde taal. Koken moet kosten zegt «Fondsenblad» en dat is onbetwistbaar. Dat is waar voor den Staat, maar dan is het ook waar voor de steden,dus ook voor Gent. Wat beteekenen dan de verwoede aanvallen der katholieke pers over het algemeen tegen de nieuwe lasten die noodig en onvermijdelijk zijn in onze stad'? Ware er kwestie van geldverspilling, a la hunne heure, wij zouden ons eerder bij die kritieken aansluiten. Maar dat is juist het geval niet. De nieuwe belastingen zijn noodzakelijk gemaakt omdat er geld moet zijn, om de intresten to betalen eener nieuwe leening, die op hare beurt moet dienen om het te kort te dekken, gelaten door de Wereldtentoonstelling. Nu deze laatste was het werk niet van liberalen of socialisten alleen, de katholieken hadden ze evengoed gewild en gestemd als wy zelven."..,. 0.re.- e-a-;- - Dat is,pok onloochenbaar,...",'- Wij mogen dus zeggen dat de katholieken te vergeefs zullen pogen zich aan hun, deel van verantwoordelijkheid te onttrekken. Men kan dm aarcï der belastingen kritikeereu, dat is waar. Wij zouden ze ook anders willen, wij zouden ze willen gevestigd zien op geheel andere en rechtvaardiger grondslagen. Zoo had onze vriend.\nseele een ontwerp opgemaakt, waardoor een begin werd gemaakt met de belasting op het inkomen, dat de grooten trof en dc kleinen eerder spaarde. Maar zie het klerikaal ministerie, door Apseele geraadpleegd, weigerde vlakaf rijne goedkeuring en de stad was verplicht naar andere middels uit te zien. Blijft nu te zien, of de vrienden van i-fondsenblad» nog andere en betere middels zullen aanwijzen. Zoo ja, dan zijn wij tot luisteren en onderhandelen bereid. Zoo neen, dan zijn de kritieken der klerikalen pure parade, slagen in 't water die alle effekt zullen missen, daar zij zullen blijken eenvoudige dwarsdrijverij en kiesmakelarij te zijn. «Vooruit:» heeft aan het «Fondseublad» Werkersfaewegins De werkstaking bij Carels TE CENT Donderdag, morgend had een telefonisch nacrnoud plaats tusschen den Bondsseereians en den heer Gaston Carels aangaande * verklaring en de commissie welke die «eer door Jan Verdonck had doen overbren- Het onderhoud w,erd aan dc algemeene, rgadermg medegedeeld, waarna een be- Jinit genomen werd de heeren Carels te ber jcgen, eene bijeenkomst te hebben met eene "( legatie stakers en den Bondssecretaris, «einde met meer gemak de aangeboden «ontregeling te bespreken., Het gaat niet op dat er in die belangrijke,westie met geparlementeerd wordt en het are eene ramp voor de stad moest er op «ie manier door eiken werkgever aldus betioten»»!?«ve, r 8adering was van oordeel dat er?een reden bestond om in de voorwaarden felke de heer Gaston stelde, het werk te cernernen..r,!,ü kan ie, 9 * -«*«en mensehelijkers gevonden lo?l h l ei i, Ca Ü ei, s **& dat h «8 eene volmacht ot onderhandelen heeft, welnu, hij moet ze vóór de kiezing van 24 mei aanstaande eene afgeloopene zaak is. Over het geval, toen Woeste als verslaggever de zaak op de lange baan schoof, lezen wij het volgende: r. Op 21 mei 1882 was de middensektie bij toeval samengesteld uit de meerderheid klerikalen.woeste werd aangesteld om verslag uit te brengen over een regeëringsontwerp, wijzigingen aan provinciale- en gemeentewetten brengende. M. Woeste legde zijn verslag DERTIEN MAANDEN LATER neer, 't is te zeggen, op 26 juli 1SS3!» Dit voorgaande allecu is stichtend genoeg om de klerikalen te doen zwijgen. gevraagd of hot de uitgaven goedkeurde voor de militaire school te Brussel, voor de kazerne Prins Albert, voor de nieuwe kazerne te Gent, voor den tunnel van Laeken en voor het koninklijk paleis. «Fondsenblad» antwoordt zonder omwegen : Neen ' Goed en wel, afkeuren is al iets. Maar om compleet te zijn zou «Fondsenblad» dan ook ZIJNE kamerleden moeten afkeuren, die door hunne stemming gemaakt hebben dat al die overdreven uitgaven eu veel andere nog er door gingen gelijk een koek in eene bakkerij. Juist dat doet odze confrater niet en daarom blijft zijne afkeurilïg van geen twijfelachtigen aard, en brengt ze in alle geval, geen de minste aarde aan den dijk. «Fondsenblad» doet meer, het tracht de kaatspartij met millioenen, door zijne regeering, te verschoonen, zeggende dat eene uitgave met goede inzichten gesteund al eeus verkeerd uitvalt. Dat zulks al eens kan gebeuren, dat is vast en zeker. Maar 't gebeurt hier niet al eens, het is gedurig het geval. Uitgaven voor militarisme en koninklijke paleizen vallen niet al eens verkeerd uit, zij zijn altijd verkeerd, omdat militarisme en koningdom bestendige nuttelooze en kwaaddoende instellingen zijn. die geene uitgaven of aanmoedigingen wettigen. Dat is het geval niet in Gent. «Fondsenblad» zegt de waarheid niet als het beweert, dat er te Gent, nutteloos geld wordt besteed aan de scholen. Het verkeerde is waar, er wordt te weinig besteed aan het onderwijs, om de geheel eenvoudige reden dat er nooit genoeg kan aan besteed Overigens, alles wat besteed wordt aan het onderwijs is veeleer geld op rente geplaatst en op hooge en goede rente, omdat het medehelpt aan den vooruitgang en hoogere beschaving in het algemeen. Dat kan of zal niet gezegd worden over het militarisme en het koningdom, die men alle beide beter verloren dan gevonden heeft. Natuurlijk komt ons'feestpaleis voor de pinne en «Fondsenblad» is kwaad omdat wij. hém zeggen, als hij daarover zaagt : ;dat..raakii 1 ue'egeett.zier, of 'dat gaat. u niet ann. * ' 't Is nochtans zoo. mijn beste,. Wij moeien óns niet in uw huishouden, wij konten het deksel "van uwen kookpot niet afnemen om te zien wat gij kookt. Welnu wij houden er aan, met ons geld te doen, wat ons belieft, zonder op het Ketelvestje de permissie te komen vragen en of gij het goed of leed hebt, gij zult u dat moeten laten welgevallen. Overigens, gij kunt het socialisme bekampen, zooveel als het u belieft. Maar elke verstandige mensch, zal n vierkant uitlachen en zijne schouders ophalen, als gij de gentsché socialisten wüt doen passeeren, voor geldverbrassers aan nuttelooze werken. Daarvoor hebben zij al te veel bewijzen geleverd van 't verkeerde, zoodanig dat zij eerder de reputatie hebben dat er niets anders uitgaat, dan de rook door de schouw.- Gij zijt dus slecht gekomen de gentsché socialisten te komen beschuldigen van nuttelooze uitgaven te doen. «Fondsenblad» zegt ten slotte Dus we keuren af wat zonder nut en overdreven is, wat het ook zij durft «Vooruit» ook zoo spreken. Die vraag is belachelijk! Wij durven niet alleen zoo spreken, wij handelen aldus. Wij wachten den dag af dat cfondsenblad» genoeg zelfstandigheid zal bezitten om hetzelfde te kunnen en tc durven doen F.H. mdebrengen, bij het in dienst komen van dien heer, heeft deze over Amerika gesproken en den wensch uitgedrukt to Gent met het syndikaat te handelen. Waarom wordt die poging niet gedaan! Altijd zeker is het dat er zonder onderhandelen geene oplossing komt en de strijd in de verouderde onredelijkheid gaat ontaarden! Het gaat er om, naar de overwinning vau den sterkste en niet van den redelijkste... En wie gaat dan eigenlijk de verliezer zijn?' De werkman die eenige weiten loon verloren heeft en kan denken dat hij werkloos gevallen is, ofwel de fabriekant die wekelijksch duizenden franken verliest bij de duizenden die hij moet uitgeven aan bedienden.en allerhande niets-voörtbrengende gasten 'l M. Carels bekende dat, waarom dan geene toegeving gedaan, waarom naar den raad der werklieden en van het syndikaat niet geluisterd. Met eene voorbeeldige eensgezindheid stemde de prachtige vergadering de voorgelegde dagorde waarvap spraak, in 't begin van 't artikel. N. B. Aangezien verscheidene punten aan het voorgestelde contract niet definitief zijn en verandering moeten ondergaan, is het aanneemlijker dat er naar voorbehouding gevraagd wordt. Hoe kan een werkman zich verbinden het contract na te komen, dat zeker is van, na enkele dagen te moeten worden herzien. Vervolgens, en voor de stukwerkers, geweten zijnde dat allen vooruitgang op hun- At: voortbrengst gesteund is en sjj dus zelf ^ ^.".sv -,t- - r : ^aai -tl é ijl -*:** ' r ' ratsrdag 28 Februari 19M hunnen opslag bepalen, is het verschil in belooning niet te schreeuwend? Kan de patroon bijvoorbeeld waarborgen dat de werkman heet het jaar in de goede voorwaarden werken zal, die hem deu beschreven opslag toekennen 'l Als hij eens tegenslag heeft, als de voorwerker eene kwade luim heeft, kan hiij tien eenen werkman boven den anderen niet bevoordeeligen 1. Is alles bij Carels in orde om per contract da zooveel besproken werkregeling aan te gaan! Zijn het de ontelbare moeilijkheden niet met de bons, welke de ontevredenheid ten top hebben gevoerd en die tot uitbarsting gedreven hebben? De heeren Carels mogen aan de naarstigheid en den goeden wil'huuner werklieden niet twijfelen, de statistieken in ons bezit bewijzen dat er zonder persoonlijk contract, zonder de.weep, voortgebracht en beloond is. Wij erkennen dat het huis Carels de hoogste loonen der stad betaalt, wij hebben zijne tarieven altijd als voorbeeld in andere gestichten gesteld en er meestal wel bij gevaren. Wij hebben ook nooit nagelaten de werklieden aan te raden voorkomend en redelijk te zijn, doch de toestand sedert enkele maanden heeft alle redelijkheid op zijde gesteld en een brutale strijd op economisch gebied heeft voor de gozonde rede plaats gemaakt. Er moet dus gesprokc» en onderhandeld worden, daar nergens hrt. werk hernomen wordt, dan na eene zaakrijko en overtuigende discussie! Om te sluiten halen wij een der bijzonderste artikelen van 't aangeboden contract Carels aan: «De opslag der Iooneu zal alle jaren ge-» geschieden, op den 1» Februari, en deze» opslag zal zelf aanduidend zijn, het is te» zeggen dat den werkman--een nieuw vast :> loon zal ontvangen v»n 80 ten honderd» van het op het stukwsrk verdiende loon» gedurende het vorige jnar.» Voorbeeld : veronderstellen wij dat een» werkman-met een vast.won van 50 eentie-» men 65 centiemen in <-. «ntreprise» ver-» diend heeft, zijne beneficies inbegrepen.» Zoo zal zijn vastloon 36 maal O.S0 of 52» centiemen ' s Indien wij veronderstellen dat de zelfde» werkman, iu plaats van 65 centiemen, 75» centiemen heeft verdiend, beneficies inbe-» grepen,zal zijn nieuw vastloon 75 maal» 0,80 of 60 centiemen w'orden.» Dus voor eene regelmatige benefice van 30 % gedurende een heel jaar, krijgt de werkman een heele cent opslag per uur. Maakt hij integendeel 50 % over, hij krijgt 10 centiemen opslag per uur! Dat is heel zeker het initiatief aanmoedigen...' Maar wie houdt dat vo! en wat doet hij het volgend jaar? Ha, er komen technische veranderingen die de werkwijze vervormen en den weg deiproductie vereenvoudigen, dat is zeker, doch dat zal voor eiken werkman toch telkens te herbeginnen zijn, aangezien elk nieuw of veranderd stuk een nieuwe prijs.veecgt 1 -i., ;;'.."-- Aldus zal'de-werkraani^die x>p de eerste uitvinding van 30 tot! 40 ^geraakt, spoedig té herbeginnen hebben opr fceue tweede uitvinding of vereenvoudigd model, wederom aan 25 of 30 %, om, als 't zoo lang duurt, tot 35 en 40 % te klimmen, nog eens terug te gaan, om ten slotte, den gedroomden opslag van 80 % te missen! enz. Het contract schenkt geen opslag voor benefice ouder de 30 %, of hij is in alle geval belachelijk, het spreekt tevens van wegzending der werklieden die niet 's minstens 30 f 0 beneficie maken. Op wat kan het beheer de zoogezegde onbekwaamheid of traagheid steunen als het contract op voorhand zegt niet het minste tijdverlies in acht (e nomen! Allons, heeren. de bespreking dringt zich op en elkeen zal dat bekennen! D. De werkstaking bij Baertsoen-Baysse De scribent uit «La Revue Commerciale» dio zich met de werkstaking van Baertsoen en Buysse bezig houdt gevoelt zich gekrenict omdat men hem in «Vooruit» een zeeveraar heeft genoemd. Hoe zou hij het anders willen! Om te trachten zijn patroon te verdedigen, die onbeschaamd genoeg was om het loon der werklieden te besnoeien te midden van den winter, moest hij zijnen toevlucht nemen tot de gemeenste leugen, en overdrijving der bestaande loonen. Wanneer meu hem deed inzien dat hij zijne inlichtingen aan eeueislechte bron had ontleend of wel ter kwader trouw handelde, dan' verdedigde hij als een kleine jongen die wat op zijn achterste heeft gehad en zijnen tegenstrever van verre staat uit te dagen. Wanneer men zich in een werkgeschü wil bemoeien dan is toch weel de eerste vereischte dat men er met kénuis van zaken kan over sprékeu. Die zulks niet kan heeft Voor plicht te zwijgen, of anders vertelt hij domheden en verwerft de faam van een zeeveraar. In die drie artikelen welke in «La Revue Commerciale» zijn verschenen, heeft schrijver anders niet getoond dan dat hij eene daad moet verdedigen die niet te verdedigen viel, en welke hem verplichte de grootste domheden uit te kramen, waarover hij zou moeten blozen van schaamte. Na eerst de werklieden voor onwilligen en luiaards te hebben doen doorgaan, geeft hij aan het bestuur der fabriek Baertsoen en Buysse een diploma vau onbekwaamheid, door te schrijven dat zij het nu maar bemerkt hebben dat hun tarief een errcur dc oaleul is, na dat hij reeds zeventien jaren bestaat. Vervolgens heeft hij gebruik gemaakt van cijfers voor de spinners, welke toepasselijk waren voor de continus, die geheel zijne bewering kwam in duigen werpen. Dat de penlikker van «La Revue Commerciale geen onderscheid weet *ie maken tusschen een spinmolen en een continus komt ons zeer natuurlijk voor, wanneer wij hebben kunnen vaststellen dat hij geene katoenfabriek uit eene vlasfabriek weet to onderscheiden, eu eene vlasspinnerij vervs<«lt\e,»vsi\6t. eene katoenweverij. m Dan is hij nog verwonderd dat hij voor eén zeeveraar wordt aanzien. 'Nochtans ontbreekt het hem niet aan nieuwsgierigheid, en zou hij uu van ons ïnlichtingen~\villen bekomen betreffende de tarieven der spinnerij van «Vooruit», welke hij meent te weten lager te zijn dan deze bij Baertsoen en Buysse. Daar wij veronderstellen dat de feniks nogmaals zijne inlichtingen,u- goede bron hééft geput, zullen wij maar aan zijn verlangen voldoen door- hem een kort maar voldoende antwoord te geven. Het is in de spinnerij van «Vooruit» evenals in «Vooruit»'s weverij: Al de loonen, zoowel deze van daghuurwerkere: en entreprisewerkers, zijn vastgesteld in overeen-. Komst met het bestuur der fabriek en de werkliedenvereeniging, alsook de werkvoorwaarden en werkuren. Dit heeft voor gevolg dat, alhoewel het eeu der kleinste katoenspinnerijen van Gent is, dat ten eerste de werkuren er minder zijn dan in alle andere katoenspinnerijen en de loonen nog hooger zijn dan deze welke door al do patroons in 1912 geweigerd, hun door het Syndikaat der werklieden gezonden. Wil nu de Firma Baertsoen en Buysse voor al zijne werklieden de zei. '» voorwaarde aannemen onder oogpunt van loonen, werkvoorwaarden en grondstof, wij zijn overtuigd dat de werkstaking binnen de vier-en-twiutig uren zal geheven zijn tot voldoening van geheel zijn personeel. "Wij wachten uw antwoord. H. I-. TE MEENEW-HALLUIN De laatste dagen hebben wij twee aanslagen op het vereenigingsrecht te boeken, bij twee verschillende patroons. M. Lemaire, bestuurder der fabrieken Huet en Cie en M. Jan Cappelle maakten zich beiden schuldig aan het schenden van dit zoo noodig werkersrecht. Beide heeren zijn fanatieke klerikalen, maar niettegenstaande dit weigeren wij te gelooven dat zij als dusdanig hebben gehandeld. Zij hebben eerder hunnen ikzucht als patroon laten spreken, hebbeu eene gelegenheid gezocht en wetende dat de dompers in deze fabrieken de meerderheid zijn, r_.hten zij zich alles gépernüteerd. In de fabrieken Huet cn Cie wordt er eene vergoeding gegeven voor hefc wachten als dit door de schuld van de patroon gebeurt. Een wever moetende naar spoelen wachten,reklameert ten rechte de 25 per honderd vergoeding. Dit froiseert M. Lemaire, want de overgroote meerderheid der wevers, bij ZIE VIERDE BLADZIJDE de correspondentiën uit Willebroeck. Thourout, Moeskroen, LcbbckejRonse en Geeraardsbergen. *^mam2&-jmsim rjzam!asx*&ftt&rezï3*1*r^i&azxmi.&zr> SfyiseS au eélgpidi SAVENTHEM REPETITIE Heden zaterdag, om 8 1/2 uren stipt repetitie voor het muziekkorps in «De Vapeur» daarna serenade. 1 Maart vergadering voor de muziekauten om 2 1/2 ure vertrek om 3 uren naar Diegliem om het concert op te luisteren. ONDERLINGE VERZEKERING De ledou der onderlinge verzekerinir afdeeling Saventhem, worden langs dezen weg verwittigd dat de maandelijksche bijdragen zullen geïnd worden van 1 tot 2 ure, bij Joris Dessellierstraat. JECHELE N SOCIALISTISCHE VRIJDENKERSBOND Op zondag 15 Maart, te 7 uur 's avonds, Groote Voordracht in «Vooruit», Lange Riddersstraat, 16, door gezel Raphaël Rens, van Brussel. - Onderwerp.: De Vrouw, het Socialisme en de Roomae-he Kerk. Ingangprijs: 10 centiemen. LIER HARMONIE VOORUIT Zaterdag algemeene repetitie. WERKERSBOND ; om 3 ure stipt; maandelijksche vergadering. Al de propagandisten van het petitionnement op post! SAMENWERKING Maandag, om a ure, vergadering. M1DDEN-C0MITEIT Maandag, zitting om 6 ure. LES Om 7 ure stipt-, 5e les door gezel Bouchery. "TONGEREN IN HET HOSPITAAL Door het afsterven van deu Voorzitter moet er worden overgegaan tot het benoemen van een nieuwen beheerder. Wij bedoelen uier geenszins dat, vermits het enkel werklieden zijn die verplicht rijn er te gaan verblijven en, oud geworden, er hun laatste uur te gaan verleiden, het een hunner zou moeten zijn die men voor dit ambt moest kiezen. Doch hier benoemt men beheerders die nooit een hospitaal gezien hebben en zelfs niet oens weten at er aan de zieken en aan het personeel behoeft. ~- Daardoor komt het dat er zich thans zaken voordoen die dienden afgeschaft, of veranderd te worden onder.andere het reglement aangaande do aanneming van kinderen die vijf jerreu moeten oud zijn om toegelaten te Wdrdefl in het hosyitaal. I de Jaunes-dompers vereeuigd durven niet reklameeren, eu hij zoekt een middel om zich van den -. reklameur» te ontmaken. De wever mag op zijn een getouw niet voortv, erken ca moet op twee andera gaan, waarop hij uog zijnen pap niet kon winnen. De wever aanvaarde die 2 getouwen te bewerken, op voorwaarde dat hij zijn daghuur kon verdienen, hetgeen de bestuurder niet wil toestaan. Hij moet op die getouwen of buiten, wat deu bestuurder verwachtte, gebeurde natuurlijk. De wever weigerde voor een spotloon te werken ea werd weggezonden. B. M. Jan Cappelle ging het in denzelfdeu zin. Een werker doet een werk, gaat het éch'antillon toonen en moet het afwerken, alhoewel hij zelf zegt dat het niet goed is. Als het afgewerkt is krijgt hij een hoop.. zottigheid, men tart hem, en geeft eeno groote som boete (wat een stelsel in dees «boite» is). De werker aanvaardt dit niet. Dit wenschte meneer Jan natuurlijk eu het mo-, tief der wegzending was gevonden. M.Jan geeft de. werker het volgende koinplimentje mede: «Ik ben het moe van al die kerels die gesyndikeerd zijn.» M. Jan heeft aldus zijne oorkens laten zien, want de afdeeling van deu landelijkeu Fabriekarbeidersbond is eêne campagne begoneien om in de papierfabrieken eenen loónbarema te doen aanvaarden, ten einde de veroverde loonen voor een bepaald werk te behouden. Het is daar dat de schoen der heeren wringt, daaiom zoeken zij wraakmaatregclen tegen eerlijke werkers die hun bestaan verdedigen door zich te vereenigen. De daad van M. Cappelle is zooveel te slechter daar hij zelve, bedoelde werkman uit zijn werk heeft getrokken om bij hem te gaan werken en dezen nu op het onver-! wa.ehts zouder werk stelt. Edele patroonswraak! wij hopen echter dat bij Cappelle niemand het werk van den weggezondene inneme-en dat onze kameraden meer dan ooit zullen ijveren om onze macht te versterken om dergelijke aanslagen in de toekomst te beletten. De laffe dompers-leiders, die niet vreemd zijn aan die aanslagen zullen juichen, om de broodcloosstelling van kameraden die steeds vooraan stonden om de werkerszaafc te verdedigen. In die voorwaarden mag geen enkel onzer vereenigden nalaten die sch-inddaden openbaar te maken. Het recht van vereeniging is OU3 heiligdom. Een verovert recht wordt vernietigd door de dompers. Strijdt tegen hen om ons aller belang. De moeders zouden er, zooals in andere steden, bij de geboorte van een kind, gelegenheid moeten hebben er verpleegd te worden en zouden er, zoo noodig, de noodige operaties, die een kraambed voor gevolg hebben kan, kunnen ondergaan. Dit zou de droevige tooneelen voorkomen waarvan men in onze stad reeds oogegetuigen w,';v. 1)(.-Men zou er geene personen den voorkeur, 'viiii loeldtiti^mb^tdti geven en,-inderen, ' zelfs voorzien van schriftelijk bewijs van: aanneming, weigeren. De bedden zouden moeten afgezonderd: worden, ten einde het zicht van den doodstrijd van anderen aan de zieken te spa^ ron. Onze oudjes zouden eene andere wandelplaats moeten hebben als deze, gedurig' door ds doodenkamer overschaduwd. De wijze van opsluiting der weesmeisjes heeft ook bewijzen van missing genoeg opgeleverd om eene hervorming te bekomen. Mon laat deze meisjes 'op twint-igjarigen ouderdom los en stuurtr-ze, voorzien van eenig geld, doch zonder de minste kennissen der maatschappelijke zaken, in de wei reld en, zeer zelden, zien wij een meisje dat de eerste aanvallen der bekoring trot-: seert. Het engelsch systeem van de plaatsing, bij brave gezinnen, met toezicht van wcgo den Raad, vinden wij veel gepaster. Eon beheerder zou het eten der zieken moeten nazien om tc bekomen dat men Tongersche nöenmalen bereidde. Wanneer een werkman vraagt om zien te baden of om zich te wasschen, dan schreeuwt men van verergernis. Wij stellen deze hervormingen voor, met weinig hoop zelfs maar de hoogst nooojigste en meest gewettigste veranderingen te zicu gebeuren. Zoo men nochtans zich niet het minst b»- komméri. met deze die verplicht zullen zijn er een dag te vertoeven, dat dit dan toch dienen of hun te herinneren dat wij zullen zaken ainhalen die door elkeen kunnen» onderzocht worden en die niet van aard zijn om de eigenliefde onzer burgers te vleien.. De werker, dank zij de katholieken, heeft reeds de vrije keuze van school voor zijne_ kinderen, zij geven hem nu ook nog (ze zijn toch nooi' kont'ent, die werklieden) de vrije keuze van te kreveeren gelijk een hond en aan hunne vrouw deze van het leven aan hare jongen te geven zooals de beesten. O, apostelen der vrijheid, wat zijt gij en wat zegt gij te zijn! - P. DIRICKEN. Chatelineau MIJ N Vr'ERlii.ll SS YND1K AAT «LES FRERES REUNl*» Verplichtende algemeene vergadering zondag 1 Maart, te 2 ure. Bestuur om 1 ure. De leden die nog hunne aandeelen nic-t kwamen halen van het c Maison du Peuple», moeten ze eischen bij den beheerder. Da datum der afhaliug is bepaald,op 1 Juli. De nict-opgeeischten worden niet meer erkend. J^_L_U! TURNHOUT «JJiUHU. OPROEP Maandag 2e Maart, om half 9 ure, dringende vergadering voor al de propagandis- ) tfcn die mede het liuijbczoek doen voor het pctitionueui.eui..

8 \ Kameraden, ai.ju op postl Wij nebben belangrijke kwesties te bespreken. NIELWE VERKOOPER VAN «yoorüït» Partijgenooten, aangezien onze blsüvcrkooj>er zijn ontslas L«-eft aangeboden, hebben wij in zijne vervanging moeten voorzien. Er waren een paar goede kandidaturen bin nen gekomen. Van «Jaar dat do strijd nog al hard was en de kame.aad A Hens benoemd werd, Wjj vragen aan al onze partijgenooten dezen kameraad te helpen in de eerste dagen om hem ziine taak te helpen vergemakkelijken. B. KORTRIJK MENSCHEN MET BREEDE GEDACH TEN Sedert eenigen tijd is de verzoeningsraad die 'voor de meubelfabrikanten en hunne gasten bestaat stil gevallen. De reden is dc volgende Gezel Leon Vanderhaegen, wiens vroegtijdig afsterven we nog lang zullen betreuren, was de af gevaardigdc der Houtbewerkers, sameu met een paar andere kameraden. Er moest M zijne vervanging voorzien worden, Met 5geraeene stemmen werd Jef Coole aangeduid. Maar ja wel, de patroons wilden daar niet van hooren en de dompers, die een haudsvol menschen vertegenwoordigen, zongen dit liedje na. "De Houtbewerkers verstonden de zaak 1 heel anders. «De patroons benoemen wie zij willen, en 'gpt zal denkelijk niemand in het hoofd ko men, dat die heeren zich nog gaan bemoeien, met de benoeming van de afgevaardigden der werklieden». Zij besloten dan ook geene zittingen meer bij te wonen, tot de patroons dit wel wilden verstaan. Van patroonszijde werd op eene nieuwe vergadering aangedrongen, om op die zaak terug to keeren, waar de oude cliché's opgehangen werden en waar de patroons hunme houding getracht hebben te verrechtvaardigen, door zich op het reglement van idvi gentsrhen verzoeningsraad te boroe- [pen. 1 Ook zou de zaak bij de dompers en bij ons opnieuw besproken Nu kregen wij een brief van de dompers, waarin die helden ons lieten weten, dat ze naar geene zittingen van den raad meer zouden komen, waar over de kandidatuur van Coole zo ugesproken worden en verders verwijzen zij ons naav het reglement van den genschen verzoenigsraad.,. Zie zoo, dit verwondert ons niet het minste want 't is hunne rol, naar de patroons over te hellen. Dat die menschen naar den raad niet meer zouden komen, ware 'n verschrikkelijke ramp, niemand zou het zelfs merken, want, waren ze iets van belang, de patroons zouden het nen keer met hen alleen: fomnen beproeven, maar dit gebeurt niet, want de genomen beslissingen zouden Ivoor de houtbewerkers niet meer kracht (hebben dan 't afdraaien van een paar ichietgebedékeris - -' jibfc gaafc eens toekijken wat jüeïi hoeren rullen uitrichten, wij zijn op-ons gemak eu 'ten volle bewust van onze verantwoorde- lijkheid en de gevolgen. BELANGRIJKE ZITTING Op Maandag 2 Maart, om 6 ure stipt des avonds, in * Parnassus», dringende zitting voor het uitvoerend komiteit van de fedei ratio der vakbonden. Al de afgevaardigden moeten stipt op uur aanwezig zijn. SOCIALISTISCHE SCHOOL.- Zaterdag 28 Februari, om 81/4 ure des j avonds in 't Volksrecht: Vijfde les. ; Allen stipt op 't uur aanwezig, A. U. B. RPESSELARE TEXTIELBEWERKERS grijpt onze driemaandelijksche vergadering plaats om 3 ure 's namiddags voor al de leden van de Textielvereeniging. Dagorde: 1. Geldelijk en zedelijk verslag; 2. Verslag der controleurs en herbenoeming; 3. Toespraak door Jan Samyn 'uit Gent. Terzelfdertijd roepen wij al de bestuur- Istétiti der verschillige groepen op. om te 12 ure de algemeene vergadering bij te wo- 'nen waar gezel Dierkens uit Meenen en Jan Samyn uit Gent zullen tegenwoordig zijn. Bijzondere punten moeten er besproken KR tl UU lü BIJ DE SCHILDERS Weinigen kennen hier het droevig lot der. schildersgasten. Hun toestond is betreu- renswaardig. Doch stilaan maar zeker, be gint hier verandering aan te komen en het vakvereenigingsleven onder deze stielmanmen ingang te vinden.verleden jaar reeds, met onze eerste toonbeweging die nog heel zwak was, bekwamen wij eene verhooging van S centiemeu per uur, wat ons loon op 32 centiemen per uur bracht. Dit jaar, machtiger zijnde, en bewust van hunne waarde als mensch, recht hebbende op een eerlijk bestaan met vrouw en kinderen, hebben zij aan de patroons den eisch gesteld van fr. 0,40 per uur minimumloon, loon dat niet overdreven is,gezien de steeds aanhoudende stijging der levensbehoeften. Daarnevens moeten wij zeggen, dat in alle andere kleine steden of gemeenten eene meerder loon betaald wordt van 6 tot 8 centiemen per uur, terwijl andere groote steden, waar de levensbehoeften niet duurder zijn dan hier, zoo te Brusel fr. 0,50, Char leroi fr. 0,55 en Antwerpen fr. 0,48'- Gent fr. 0,43 per uur. Op deze niet overdrevene vraag antwoorden de patroons r--evt het vakexamen. Welnu, zonder het vakexamen, moet er j zelfs eene loonsverhooging gegeven wor- 'den: het minimumloon var fr. 0,40 moet betaald worden en willen dan de patroons 'een vakexamen, om de meerwaarde hun-,ner gasten vast te stellen, t'akkoord. \ Maar eerst en vooral recht op bestaan,. L.'-J'J' rawroag 28 Heoruarr m*»~h. liwllmili,,-.,-mjn>.-i - r«tti»»aj»^i»aimi»aa»i><gt«aaaia Zegt, katholieke schildersbazen, wat zouden wij met zulk loon verrichten, moesten wij den maatregel toepassen voorgestaan door kardinaal Mereier ; c Gaat en vermenigvuldigt», Neen, schildersbazen, ditmaal zullen wij ons niet laten bedriegen, schuift maar al les op de lange baan. Weest maar onbeleefd, met op ons schrijven niet meer te willen antwoorden: uwe handelwijze zal aan de schandpaal gespijkerd worden en dat zal alle schilders aanmoedigen in hunne vereeniging te treden. Intusschen stellen de werklieden zich slagvaardig voor den strijd van April. Om deze goed te doen lukkeu, r-aken wij voort propaganda: de laatste onverschillige moeten wij overtuigen en de zege is aan ons indien wij willen. THEO. Rechterlijke Zaken Tijdelijke boelstraffelijkc kamer Verhoor van 26 Februari. TALRIJKE VERVALSCHERS Gister had de rechtbank talrijke zaken te vonnissen van vervalsching van eetwaren. Er waren melkvervalschers, bier en limonadevervalschers. Zoo werden Polydoor Goossens, J. De Noyecte, wonende te Meirelbeke, om water bij de melk te hebben gedaan, elk tot 50 fr. boete of 15 dagen veroordeeld. Worden ook nog voor vervalsching van melk verwezen: Emiel Van Laere, van Destelbergen, en Karel Piers, van Laarne, elk tot 50 fr. boete of 8 dagen. Twee brouwers, een vau Nazareth én een van StAmandsberg, werden veroordeeld om saccharine in het bier te hebbeu gedaan, elk tot 100 fr. boete of 1 maand gevangenisstraf, voorwaardelijk voor vijf jaar. De laatste zaak was deze van eenen man en zijne vrouw, wonende te Vosselaere. limonadefabrikanten. Zij worden ook beticht van sacchariue bij de limonade te hebben gevoegd. Het was de vrouw die de bereiding deed en de man verkocht de koopwaren. Zij worden beide verwezen tot 100 fr. boete of 1 maand gevang. Assisenhof van 15r.ili.mt PENSJAGERSDRAMA Voor het -Assisenhof van Brabant, samengesteld uit Vlaamschkundige rechters, verschijnen de genaamde Van Steenwinckel en Mannaerts, beticht van in eenen nacht van den verloopen herfst, te Houthem bij Vilvoorde, de jachtwachter Verschaeven vermoord te hebben. De twee betichten zijn het eens, om te verklaren dat het Van Steenwinckel alleen is, die Verschaeven, door een geweerschot doodde. Van Steenwinckel verzekert dat hij zich in staat van wettige zelfverdediging bevond. Na het onderhoor der betichten houdt de advokaat generaal enkel do schuld staande van Van Steenwinckel. Meester Glorie stelt zich aan als burgerlijke partij. SPORT E Het Uefdadigheidsfe*st in Gand-Pclace EMPA1N TE GENT Zaterdag 28 Februari zal de beer Empain, ter gelegenheid van het liefdadigheidsfeest in den Nieuwen Cirk, trachten het wereldrecord,neer te halen voor het gewicht-ontwikkelen met de eene hand. Te dezer gelegenheid vinden wij het goed eenige van zijne records aan te halen: Opheffen van den grond (wereldrecord): 250 kilos; met de eene hand optrekken: bu kilos; gestrekte arm, zonder terugtrekking aan het lichaam: e;0 kilos; met terugtrekking: 40 kilos; op de hand (wereldrecord) : 38 kilos; bij den ring: 25 kilos; met de hand zuiver ontwikkelen en omhoog steken : 58 kilos; met de 2 armen: 110 kilos; schouderen en omhoog steken op een stoeljte gezeten : 105 kilos. Zooals men kan zien heeft onze nationale kampioen, welkj over eon zevental jaren twee wereldrecords te Parijs neerhaalde, groots hoedanigheden. Zooals wij reeds meldden heeft een worstelkampstrijd plaats voor het kampioenschap der Vlaanders, waarvoor 33 mededingers zijn ingeschreven, van Gent en den vreemde. Er heeft ook eene Vrij Worsteling, voor beroepsworstelaars, plaats, 'en eene exhibitie in den franschen boks (savate), door Dubus, professor te Roubaix, met Vander- Cruyssen. VOET Matchen van 1 Maart (2 1[2 ure) Eerste afdeeling C. S. Verviers-Léopojd Club, Jacob. Uu. St-Gilles-Standard O. L., Goossens. Racing C. B.-La Gantoise, Langenus. Antwerp F. C.-Daring C. B.. Aertssen. C. S. Brageois-Beerschot A. C, Barette. R. O. Gent-F. C. Brugge, Istace. Linesmen : Cousart en Daenens. Reserven Leopold Club-C. S. Verviers, Dey. Standard C. L.-Un. St-Gilloise, Pirard. La Gantoise-Racing C. B., Wackers. Daring C. B.-Antwerp F. O, Ringoot. F. C. Brugge-R. C. Gent, De Stoop. Promotie F. C. Luik-Exoelsior S. C, Muylders. Uccle Sport-F. C. Mechelen, Dubois. S. C. Kortrijk-Anderlecht, Maes. Tilleur F. C.-Bressoux F. O, Christophe. R. C. Mechelen-Excels. Hasselt, Dutillieu. Lyra F. C.-St. Leuven, Van Praag. Schrikkelijke misdaad te Houthem-bij-Komen DE DRIJFVEER DER MISDAAD Onnoodig te zeggen dat de moord het onderwerp aller gesprekken is. Eerst en vooral moet de veronderstelling van diefstal van kant gelaten De moordenaar heeft alleenlijk dls klak K» Knockaert uieegonomen, daar de zijne in den kelder in eenen plas bloed gevallen was. Sommige omstandigheden laten toe te veronderstellen dat Elslander met opzet naar de herberg- gekomen was om de vrouw te vermoorden. Hendrik Elslander, de oudste van elf kinderen, waarvan er nog zes in leven zijn, werkte vroeger te Houthein, waar hij inwoonde. Hij gedroeg er zich zeer slecht en om hem te huis te hebben, deed zijne moeder, die sedert zeven jaar weduwe is, hem den metsersstiel leeren. Van over drie weken, zegde zijne moeder, was hij zeer stroef en droefgeestig. De aannemer, bij wieu de dader werket, verklaarde: «Hendrik Elslander was altijd oppassend en werkzaam: Over een veertiental dagen echter wa3 -zijn karakter plots veranderd: hij was onhandelbaar en zeer opvliegend geworden, zelfs tegenover zijne werkgezellen. Sedert dient scheen hij een kwade slag te beramen.» Zou de moord hem van toen reeds in 't hoofd gestoken hebben! Men zou het kunnen veronderstellen, want verleden zaterdag avond had hij in eene herberg te Houthem zijn mes getrokken en aan dc bazin gezegd: «Met dit mes zal er op zekeren dag iemand vermoord worden '» Dit alles toont'afin dat de kerel met voorbedachtheid gehandeld heeft. BRUTALE GEWETENLOOSHEID De moordenaar is den avond zelf na zijne misdaad gepleegd te hebben, met zijne bebloede kleederen naar Komen gaan dansen, in eeno herberg van de Houthemschestraat. Na vrouw Knockaert vermoord te hebben, poogde Elslander de bloedvlekken op zijne kleederen te doen verdwijnen met er kalk over et strijken, dbch hij kon er het bloed niet afkrijgen. Aldus trok hij -naar Komen, waar hij eerst zijne misdaad bekende aan zijnen kozijn ; dan trok hij. eeno herberg binnen en ging er aan den dans met een meisje, wier witte bloes na den dans met. bloedvlekken doortrokken was, voortkomende van de kleederen van Elslander. Het parket van Yper, vergezeld van twee wetsdoktoors, is nogmaals te Houthem afgestopt. De magistraten begaven zich naar den kelder van het huis der misdaad, waar het lijk nog altijd lag. Het slachtoffer werd opgenomen en naar het gelijkvloers gebracht, wa.ir de wetsdoktoors het geschouwd hebben. De geneesheeren hebben al de vreeselijke wonden onderzocht, en leverden dan de toelating tot de begraving af, waarna de magistraten nog eenige personen onderhoorden eh dan naar Yper;terugkeerden. -*» Zeeramp in Portugal Acht 111,111 verdronken Lissabon, 26 februari. De duitsche stoomer «Wildensels» heeft alhier, heden morgend, 11 koppen aan wal gezet der bemanning van den Deenschen stoomer «Ekliptika», die -gisteren, tijdens deu storm, in de,golf van Biscaye verging.. Zeven matrozen en de kapitein verdronken. Geweldige ontploffing TE BERLIJN Zes doodeu. Vier gewonden / Gister had er iu de auiline-fabriek van Rumelburg eene geweldige ketelontploffing plaats. Aldra stond de fabriek in lichtlaaie vlam. Van de naburige plaatsen kwam er hulp., Te middag gaf men de namen op van zes dooden en vier zwaar gewonden. Naklank van een belangrijke juwsslsndiefstal Van het kostbare parelsnoer, dat indertijd tusschen Parijs en Londen uit een postpakket is gestolen en later door een werkman te Londen in een goot is teruggevonden, ontbraken tot nu toe vier paarlen. De eigenaar, Max Mayer, heeft nu aan de Daily Mail verteld, dat daarvan nog drie zijn teruggevonden, ter waarde van 3 millioen. De eenige nog ontbrekende parel is de kleinste van het geheele snoer. Mayer wenschte,er zich niet over uit te laten op welke wijze de drie paarlen zijn terechtgekomen. Een politieofficier-moordenaar TE NEW-ïORK Het Hof van beroep te New-York heeft een nieuw onderzoek gelast in de zaak vaji den politie-iuitehant Becker, die den 24en October 1012 ter dööd is veroordeeld wegens medeplichtigheid'aan den moord op den speelhuistiouder Rosenthai. Van de vier bandieten, die op zijn aanstoken den moord op 16 Juli 1912 hebben gepleegd, is het hooger beroep verworpen. Zij zullen in het tweede proces tegen Becker als getuigen worden gehoord en daarna terechtgesteld. Naar men zich za.1 herinneren is Rosenthai uit den weg geruimd omdat hij Becker had beschuldigd van het voordeel trekken uit speelhuizen. Nog den dynamietaanslag IN HONGARIJE Het onderzoek naar den dynamietaanslag op het bisschoppelijk paleis te Debreezin heeft niet veel opgeleverd. Alleen is gebleken dat verleden donderdag twee vreemdelingen uit Roemenië te Czrnowits zijn aangekomen en er den volgenden dag een aangeteekenden brief van 100 kronen en een zwaar postpakket aan bisschop Miklossy hebben afgezonden. Met den nachttrein zijn zij dezelfden dag naar Roemenië teruggekeerd. De bom, die het gebouw heeft vernield, moet volgens verklaring van deskundigen, niet minder dan 15 K. Ö«. dynamiet hebben.fepsaw - --:"" " -^ De sciiipbreiu. oer "Ef.lipt.ca" De. Ekliptica is gistel en gezonken bij Kaap Ortegal. Zij werd in zinkonden toestand en onbestuurbaar ontmoet door de duitsche stoom boot -i Wildenfcls». Dit schip zelto verscheidene booten uit, die allen tegen de romp der «Ekliptica» worden verpletterd. Dc zee stond verschrikkelijk bol cn eenige oogenblikken later zonk het Deensche schip met 21 man aan boord. 14 man werden gered, waaronder de kapitein, doch deze bezweek kort daarna uan zijno erge -.vonden. De meeste gcredaeu van Kopenhagcie,. zijn oorspronkelijk Tempeest te La Coropa Men meldt uit Camarinas, dat door een tempeest, drie huizen zijn ingestort. Een kind is gedood. De stoomboot Logaxpi heeft een radiotelegram opgenomen, meldende dat nabij Kaap Finistero een zeilschip, waarvan de naam onbekend is, verlaten ronddrijft. Berginstorting in Spanje Ten gevolge van overvloedige regeus is een berg ingestort ter plaatse «Le Pelican», te Le Tejj i de vallei versperrend. Twee beken zijn eveneens versperd en vormen nu een meer. Hoeven zijn totaal in het water verdwenen en de weg der eharettes is op eene lengte van 200 meters weggespoeld. De versperring is 150 meters breed, 500 m. lang en 60 m. hoog, eene ontzaglijke massa aarde en rotsen. Men weet niet of er slachtoffers zijn. Dr Brochei*, politie-gommissarfs te Bazel, verklaart zich sociaal-demokraat, maar handelt er niet naar Aan de Duitsche partijpers wordt uit Zwitserland eeu cn ander geschreven over de moeilijkheden waarin men is geraakt tengevolge van zekere handelingen gepleegd door den in de stad Bazel gevestigde kommissaris o «president* van policie, die zijn naam is Dr. H. Blocher als staatsburger gebruik maakt vim. zijn recht tot de socialistische partij te behooren. We onderstellen dat het relaas van de met dezen partijgenoot opgedane ervaring ook voor onze lezers niet zonder belang is. De Raad van het" kanton Bazel, waarin Dr. Blocher het genoemd ambt bekleedt, heeft de vorige week een motie aangenomen waarbij dè zooeven bedoelde handelingen worden goedgekeurd en het volje,vertrouwen van 's Raads'meerdcrherd in het hoofd van de politie uitgesproken. De minderheid, die niet meestemde bestond uit partijgenooten. Om deze zaak te verstaan, moet er wat meer van gezegd Sedert 15 jaar is het getal partijgenooten, die een openbaar ambt bekleeden voordurend toegenomen. Maar allen staan buiten de politie, omdat de politie weinig kan doen voor de arbeiders. 't Is om deze reden ook dat te Zurich onze partijgenoot Volgelsiinger, weer voor het stedelijk bestuur voorgesteld, moest weigeren de politie te beheeren. Aldus wilde het de partij. Maar Vpgelsanger hield geen rekening van dien wil en werd hoofd vau de politie. Daarop sprak de partijafdeeling van Zurich hare afkeuring uit pver zulke houding, en werd hem aangezegd dat den volgenden keer zijn kandidatuur niet weer gesteld zou Vogelsanger pleegt zich steeds te verdedigen met de verklaring dat hij de behandeling van werkstakingen, enz., aan ) «ettelijke \uorsciiiitten is.gebondeu, en <Jg( in zijn.plaats iedere andere partijgenoot hetzelfde zou doen. Doch juist omdat dit zoo is, en om de onvermijdelijke moeilijk, hrde:- die daaruit voortvloeien-te ontgaan willen onze vrienden te Zurich van dit ambt afstand doen. Ooi; willen zij daarom de 11 regeeringszetel niet innemen Waarop, zij volgens hun aantal recht hebben en dien zij gemakkelijk zouden kunnen ver-' overen. Het onlangs gehouden kongres heeft hijun eenstemmig uitgesproken dat eerst nog meer mandaten voor den kanto. nalen raad veroverd moesten worden eer wij de verantwoordelijkheid vuu een twee.' den zetel in dc regeering over stad en kanton Zurich op ons konden nemen. Openlijk werd het verklaard: caan deu eeneni zetel hebben wij op dit oogenblik volkooaea genoeg..-> Behalve in Zurich was alleen nog i 0 Basel het ambt van politiehoofd in onze handen. Veel genoegen hoeft de partij daar echter nog niet van beleefd. Zoo dikwijl» bij botsingen door werkstaking de politie voor de ]>atroons opkomt wordt verent.' schuldigend gezegd : wij zitten vast aan de wet. Bij de staking van do scüildcrsgezej. len in 1913 hebben de politie-agenten zelfi' met de bloote sabels op de arbeiders inge- slagen, en hun chef verklaarde dat dit on-i vermijdelijk noodig geweest was voor het' handhaven vau do orde. Zoo hoort meu ook steeds in Zurich spreken waar bij de kleinste werkstaking dadelijk dozijnen politie, mannen den patroons te hulp snellen. En dit geschiedt, wat Basel betreft, op last van denzelfden hoogen ambtenaar die op 24 November 1912 namens de regeering van het kanton de leden van het Internationale Kongres verwelkomde, en kort tevoren geweigerd had keizer Wilhelm te huldigen bij zijn betreden van Zwitsersch grondgebied. Voor korten tijd nu brak in Basel bij de firma -Iffolter, Cristen en Co. een werkstaking uit en wederom ontfermde zich de politic over do kajiitalisten en verbood het posten enz. aan de arbeiders. De onderkruipers kregen dienders.tot bescherming en de politie liet zelfs niet toe dat de stakers met de niet-stakers spraken. Ne» erger: toen de firma zich door het beruchte bureau Brandenburg te Hamburg on. derkruipers van beroep liet leveren, werden deze fijne heeren bij nacht en ontijd door de Baselsche politie aan het station ontvangen en veilig naar de fabriek geleid Zelfs vond de politiepresident tot verdediging van zijn gedrag dezen fraaien rechtsregel uit: «het recht om tot de werkwilligen het woord te voeren bestaat niet, want er bestaat omgekeerd geen verplichting om te luisteren.» Dit meenden dan toch onze partijgenooten in den kantonalen raad niet te kiuun dulden. Namens hen interpelleerde het ijl Welti den socialistischen bewindvoerder over de schending van het vereenigingsrecht. Het debat over de interpellatie lever-^ de deze merkwaardigheid op dat alle burgerlijke sprekers de maatregelen van d», politie volkomen goedkeurden en het hoofdvan den dienst in bescherming namen tegenj.zijn eigenepartijgeuooten. Een zelfs, meeu- 'dc hem in naam van de meerderheid opai)-- lijk te moeten danken en geluk wenschen"! ' De uitkomst van de diskussie was dan ook een tegen de stemmen der socialisten aalgenomen motie van vertrouwen. Op het oogenblik is dit de stand van. zaken. Het partijorgaan te Basel de «Vor-i warts:>, heeft reeds aan Dr. Blocher de volle waarheid gezegd, en uit eeu reek» van gevallen aangetoond dat zijn opvattingen met het rechtsgevoel van de arbeider» geheel en al onvereenigbaar zijn. Het i» te verwachten dat de arbeiders maatregelen zullen nemen om een herhaling van het gebeurde te voorkomen. Waarschijnlijk zullen zij thans hebben geleerd dat wel een socialist aan het hoofd van de politie kan' worden geplaatst, maar dat geen zoodanige, ambtenaar als socialist kan handelen...»/ Tot zoover de briefschrijver in de : Duitsche partijpers. Men ziet uit de beschrijving van hetgeen in het meest demokratische land van Europa voorvalt, hoe, noodig daar ook eene zelfbewuste arbeidersbeweging is. De negen slachtoffers van Botha Van on:cn Londenschen Tooneelen in 't Parlement correspondent Donderdag avond. Zooals gisteren hebben de negen slachtoffers van Botha en Sniuts heden een bezoek gebracht aan het parlement. Gisteren moeten zij een goeden indruk gemaakt hebben, want dc parlementaire verslaggever van de liberale Daily Chronicle spreekt erover met allen lof. 't Was het zelfde blad dat nochtans een tijd geleden de Negen afschilderde als syndikalisten die tot gewelddaden aanzetten. Van Poutsma zegde dat blad dat hij in Holland opsteller is geweest van een anarchistisch blaadje en in 1S92 in Friesland tot 18 maanden gevangenis veroordeeld werd. Poutsma is natuurlijk geen anarchist meer cn is, zooals do meeste oudere volgelingen van Douiela Nieuwenhuis, terug gekomen van zijne dwalingen. Wij kennen echter voorname burgersbladen die lang niet vies zijn van de medewerkers van sommige vroegere Hollandsche anarchisten. Maar dat terloops. Heden avond heeft in het parlementsgebouw het banket plaats, de Negen aangeboden. De conservatieven hebben dezen namiddag in het House daarover heel wat kabaal gemaakt en «talrijk» hebbeu zij...in de wandelgangen van hunne verantwoordiging lucht gegeven. Een der conservatieven besloot echter iu het parlement zelf nog eens de aandacht op de Negen te vestigen of althans op een hunner. Bain heeft in den oorlog met de boeren gevochten tegen de Engelschen. 't Is dus uit pure dankbaarheid dat zij hem nu het land.uitzettest/ ' Major Ascher Shee vroeg nu den minister dezen nanoen of Bain in den tijd van den oorlog een Britsch onderdaan was, of hjj als dusdanig vocht met de Boeren m W zulks misdaad niet diende te worden vervolgd. De kolon^le minister Harcourt zegde dat uit de gegevens van het oorlogsministene blijkt dat met den oorlog Bain reeds 4 jaar in Transvaal genaturaliseerd was en als krijgsgevangene naar Ceylon werd gezonden Major Archer hield echter vol dat Bain,. nog een Brit was op dat oogenblik, omdat; hij nog geen vijf jaar genaturaliseerd was.' Macdonald zegde dat Bain in 1S94 genaturaliseerd was en nieit in Maar dit voldeed de majoor nog niet. Hij drong voor onderzoek, want Bain moest vervolgd worden wegeus hoogverraad! 11 Daarop namen de arbeidersafgevaardnden de majoor zoo duchtig onder handen, dat hij zijn hoed opzette tn het parlement, onder groot tumult verliet. Toen had echter Dunean, de leider van <M Wolkers Ünion nog eeu vraag die de1 conservatieven wel niet graag zullen gehoora hebben. «Is het niet mogelijk, vroeg Durcaa spottend. Bain eerst op te hangen en hem nadien voor de rechtbaehk te brengen l Deze vraag bracht niet alleen de algemee-; 11- vroolijkheid bij de verontwaardigde sr- beidersafgevaardigden terug, maar «Q; schotste in twee woorden de proceduur weer, van de avonturiers Botha en Smuts. De meeting morgen, avond, in het Oper* House, belooft grootsch ts ziju. Alle piassen zijn reeds verkocht voor hen tegw < " week.; ; V.

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Strathmore 19 december 1909. Vader en Broeders

Strathmore 19 december 1909. Vader en Broeders Strathmore 19 december 1909 Vader en Broeders Ik had wel eerder geschreven maar ik dacht, Jan gaat toch naar huis met Kerstmis maar nu gaat hij niet. Hij is bij een boer in de buurt en kan er heel den

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Meningen over Wat Tyler Mening in 1381 Mening Nu Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Uitspraken over Wat Tyler Mensen moeten niet als slaven hoeven werken alleen maar omdat ze arm zijn.

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Jan Goedbloed te paard

Jan Goedbloed te paard Jan Goedbloed te paard Reinoudina de Goeje bron. S. Warendorf Jr., Amsterdam ca. 1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001jang01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Jan Goedbloed te paard.

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Preek Job 18 juni 2017

Preek Job 18 juni 2017 Lieve Gemeente, Waarschijnlijk is Job één van de figuren in de Bijbel waarmee we ons het beste kunnen identificeren. Allemaal kennen we Job en allemaal kunnen we ons af en toe als Job voelen. Want het

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 1815 Arrest nr. 9/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 14 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam.

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Gezellig met ongeveer 15 personen naar Engeland om daar een lang weekend tegen elkaar te gaan darten en uiteraard

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Lesbrief Ezel en Beer. Beste kleuters,

Lesbrief Ezel en Beer. Beste kleuters, Lesbrief Beste kleuters, Binnenkort speelt de voorstelling op jullie school of in een theater in de buurt. De voorstelling is gebaseerd op de boeken Pas op voor de ezel en de beer en Dansen met de ezel

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren.

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Welkom Psalm 150 (Psalm Project) Looft God, looft Hem overal, Looft de schepper van t heelal. Om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en pracht. Van zijn Naam en eeuwig wezen. Looft God, met bazuingeklank,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie