O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen."

Transcriptie

1 " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij HET LICHT bestuurder: P, DE VISCH. Ledeberg-Oent.. REDACTIE.. ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden...,, Ir Zes maanden fr Een jaar fr Men abonneert zich op»he postbnreel i DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijks verzonden)..,...?.75 IN DEN DUITSCHEN RIJKSDAG eperking der gezinnen EEN BEAKilONUR WETSONTWERP Bij deu Duitschen Rijksdag is een wets- Hltiurp ingediend, door meer dan 200 leden van burgerlijke partijen onderteekëhd. Dit ontwerp bevat eeu aanslag op de persoonlijke vrijheid in het geslachtelijk verkeer. Het bedoelt den verkoop van middelen tot voorkoming van zwangerschap strafrechterlijk te verbieden wel de plompste, de verderfelijkste, en tevens de minst werkzame manier om het door de voorstellers gevreesde kwaad, de vermindering van de. geboorten, at' te wenden. De hoofclstrekking van de wet wordt in het eerste artikel uitgedrukt: ""*-'«De Bondsraad is bevoegd deu handel in voorwerpen tot opheffing van de zwangerschap te beperken of te verbieden. Hetzelfde geldt va.u voorwerpen, bestemd om zwangerschap te voorkomen, behalve wanneer daarmede beoogd wordt de bescherming van de gezondheid. De door den Bondsraad -relïomen besluiten worden aan den Rijksdag, wanueer hij vergaderd is, onmiddellijk meegedeeld, en anders zoo spoedig hij uijeenkomt. Voorwerpen waarin de handel door den Bondsraad is verboden, mogen uiet worden ingevoerd i..wat het lot vau het- wetsvoorstel zal ziijn, kan natuurlijk nog niet worden gezegd, maar hiervan kan men reeds zeker, zijn, dat alle kracht die nog va-n de oppervlakkige, kortzichtige en huichelzieke burgerlijke raoraal-prediking op onze tijdgenooten uitgaat, ten gunste van het plan zal worden aangewend. En omgekeerd zullen zij, die het wagen over den nieuwen en nutteloozen dwangmaatregel hun afkeuring uit te spreken, zich bloot stellen aan de beschuldiging van de ergste onzedelijkheid in' bescherming te nemen. Doch dit zal onze duitsche partijgenooten niet beletten, gelijk zij reeds aanstonds doen, tegen het burgerlijke wetsontwerp met de meeste kracht te protesteerén. Dit verzet.berust niet op ingenomenheid met liet z. g. nieuw-malthusiaarischó stelsel. Het oordeel over dit'stelsel staat er zelfs geheel buiten. Het is bovendien bekend genoeg, dat van het begin- af de F.ociaaldemokratie gewaarschuwd heeft lagen de verpachting, dat met de nieuw- Ualthusiaansche praktijken de < : sociale» kwestie» zou zijn op" te lossen en de armoede weg te. nemen of te verminderen. Maar wat wij aan iedereen ontzeggen, is het recht om zijn persoonlijke meening over.de toepassiug aan auderen op te dringen. Eu juist dit is het wat het burgerlijke wetsontwerp in Duitschland beoogt. Men wil de toepassing belemmeren, ha-ar, zoover de macht van den wetgever reikt, onmogelijk maken. Op een beslissing die aan den vrijen wil van het individu moet worden overgelaten, meent men met geweld te mogen ingrijpen. Voortaap zal de wetgever in de plaats van het individu uitmaken wat in het geslachtelijk verkeer geoorloofd en ongeoorloofd is. 'En waarom behoort de wetgever juist deze beslissing aan het individu over te laten? Om déze reden; do wetgver die de beperking van de huwelijksvruchtbaarheid verbiedt of "belemmert, voorziet niet in de gevolgen van het onbeperkt verkeer. Hij laat aan de individuen over de zorg voor de kinderen, hij mag daarom zich niet mengen in de besluiten van de ouders. De vraag of een echtpaar zich in staat acht een grooter of kleièper getal kinderen in het leven te houden, ds. een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Derhalve heeft de staatsmacht zich te houden buiten het overleg of zij een grooter of kleiner getal in leven zullen roepen. Men begrijpt de bedoeling van het voorstel. Ook in Duitschland, daar misschien wel het meest, begint de daling van den geboortevoet de regeerende klasse te verontrusten. Van haar standpunt is het voorbeeld Mn Frankrijk dan ook schrikwekkend genoeg. Doch hoe men ook over de gevolgen Van de verminderde vrnchtbaarheid moge Oordeelen, in geen geval, zeggen wij, mag dit middel worden gebruikt om de gevolgen te voorkomen.. ede enorme daling van den geboortevoet, immers, is het toeken dat bij de voortplanting van het menschelijk geslacht het tot Aalmoes-pensioen, en dan nog... til zake pensioen valt niet alleen te bekrit'kceren het treurig-bespofctelijk gedrag dat ize klerikale regeering dan nog noodgedwongen aan onze ouwe afgesloofde wroeters heeft willen toewerpen. Iti de Kamer is ook tevens al geprotesteerd tegen 't schandalig on wraakroepend t0 -t dat men, vooral op deu buiten, in de Statie van meneer deu pastoor moet staan, -n aan de ellendige 9 een* daags te gera.- dusver gevolgde stelsel-niet meer deugt. Man en vrouw vormeu een gezin, dat, groot of klein, door hen wordt onderhouden en bestuurd. De stoffelijke middelen, hiertoe yereiseht, moeten zij, door de uitoefening van hun beroep verschaffen, de tijd en de kracht, op hun bezigheden buiten het gezin onderhouden. Zullen man en vrouw altijd aan die verplichtingen kunnen voldoen 1 Dit is zeer dikwijls niet liet geval geweest,' tot groote schade vau cie maatschappij, die evenwel geen ander stelsel had. Maar de loop der ekonomische dingen brengt mee. dat het steeds moeilijker wordt en we! omdat de onzekerheid van het bestaan in bijna al de kriugen van de bevolking snel toeneemt. Het eenige middel om hierin verandering te brengen, is gelegen in het overnemen van dc verplichtingen, tob dusver op de individueele ouders gelegd, door de gemeenschap. Men ziet dit in Frankrijk, waar het in gebreke blijven van het stelsel der peroonlijke verantwoordelijkheid op dit terrein zich het eerst heeft doen gevoelen, eindelijk in, en ook elders dringt bij de regeerende klasse het besef door, dathet ongerijmd en onpraktisch is de on r vruchtbaarheid van de huwelijken te bejammeren als een nationale en sociale ramp, en tegelijkertijd het afweren van de gevreesde nadeelen ete blijven eischen van de individuen. Als de vermenigvuldiging van het menschdom een algemeen belang is, dau moet de gemeenschap haar leden in staat stellen zich te vermenigvuldigen. De invoering van moederschapsverzekering, de uitkeering van ondersteuning aan kraamvrouwen, enz., zijn de eerste teekenen, dat de gemeenschap zich van haar taak bewust wordt. De belemmering van dé ge/jnsbeperkiug. echter, is een reaktionjiirc maatregel. Van een gemeenschap die nog de onvolmaaktheden van een klassenstaat niet overwonnen heeft, is trouwens niet veel anders te' verwachten, ïn plaats van etlle krachten in te spannen Om ae zorgen vnn de p'aitj-" 1 }"' kiilieren zooveel mogelijk te verliehten, en allen die zich lichamelijk en geestelijk bekwaam achten «en schoon en gezond nakrpost ter wereld te brengen, ook stoffelijk daartoe in staait te stellen, grijpen do regeerders tot het. onrechtvaardige en nieuwe middel dat de regeling van het kindertal moet bemoeilijken. Zij willeu hiermee tot het gebied «ran de persoonlijke verplichtingen blijven terugwijzen, hetgeen de maatschappelijke ontwikkeling gereed staat aan de gemeenschap over te dragen, en wat voor de persoonlijke verantwoordelijkheid te zwaar is ge Wat'de Staat moet doen, wil men blijven opleggen, met behuld van den strafrechter zelfs, aan de individuen. Wat de Staat zóó kau doen dat het geluk van allen erdoor wordt bevorderd, gaat men voort van de partikulieren te eischen onbekommard voor de ellende die er voor velen ouders zoowel als kinderen het gevolg van moet zijn. Zooals alle reaktionaire maatregelen,kan ook dit verbod niet bereiken wat het bedoelt. Streng doorgevoerd kan het trouwens alleen worden voor de onvermogenden. De rijken hebbeu altijd gelegenheid voor hun geld te koopen, wat zij willen. Maar de bemoeilijking van de gezinsbeperking met deze, zal enkel leiden tot beperking met andere middelen. Sommigen zullen het huwelijk nog langer uitstellen dan reeds in vele kringen noodig is geworden, en de geboorten zullen daardoor misschien nog sneller dalen. Men bedenke wel dat de mogelijkheid van beperking het sluiten van huwelijken bevordert, en een zeer klein gezin is toch altijd te verkiezen boven kinderloosheid. Nog meer is het kleine gezin te verkiezen boven de toevlucht tot de prostitutie of het redmiddel van de vruchtafdrijving. Eerst wanneer een behoorlijk ingerichte samenleving voor de instandhouding van de menschheid zal hebben gemaakt tot een voorwerp van gemeenschappelijke zorg, zal zij var. haar leden kunnen verlangeier dat zij zich niet onttrekken. En men mag er staat op maken, dat de wereld altijd grnoeg menschen zal tellen die in de vervulling van deze taak de verwezenlijking zullen zoeken van een zuiver geluk../zakken van de arbeiders vooral, met miljoenen en miljoenen naar de kloosterscholen waar verstompings- en uitbuitingsonderwijs (als in de kantwerkscholen) wordt gegeven, en naar de bonden waar arbeidersverdeeling wordt gepreekt en bewerkt en waar knechtschap aan fabrikant en kasteelheer wordt bestendigd, door zeemzoet aanklappen van «braafheid» en «verduldigheid». Ook het geld dat gestemd wordt voor sociale doeleinden, als voor pensioen aan de ouderlingen, schijnt niet bestemd voor iedereen, althans naar de opvatting der klerikalen. Er wordt vereischt dat men goed aangeteekend sta bij den pastoor. I'*.n de pastoors, die nochtans gesteld zijn om gods schoone geboden over verdraag-, zaamheid, rechtvaardigheid eu menschenliefde te verkondigen cn vooral te huldigen,.aiet alleen gaan de centen viui den B t -1- Pschgn- Staat,.* d^-x^jkt t pks)j^^.-taci t^ie ^ hebfeen, uit fanatisme,-zelfs'nog. geen-eej-. bied voor de afgewrochte ouwe peetjes en meetjes met grijze haren, gekromden rug en stramme en bevende handen. Wij deden daarvan onlangs een nieuw bewijs op. In een dorp uit het arrondissement Gent-Eecloo heeft, naar een inwoner ons verzekerde, de pastoor zich niet geschaamd te preêken dat c nog vele oude lieden recht hebben op pensioen, maar dat zü het i.iet bekwamen omdat zü nog niet aangesloten "Eene goede sociale Wet"... Daarmee beoogden de klerikale demagogische bladen de nieuwe wet op de goedkoope werkmanswoningen. Wij hebben verleden week in eene reeks tot hiertoe onbeantwoord gebleven artikelen alreeds de houding der reactionnaire klerikale regeerders, ten opzichte van de door de socialisten vau af 188S verdedigde goede oplossing van het woningvraagstsuk aangetoond. De nieuwe wet zoude eene wezenlijke goede en hoogst, belangrijke sociale wet kunnen zijn, mits de volledige bijtreding tot wat gezel Hector Denis ervan gewild had, en wat thans weer door onze mannen, vooral Bertrand, A. Delporte, en C. Huysmans zoo knap is verdedigd geweest. Maar de klerikalen deden een stap voorwaarts doch beklaagden het zich weldra, want zij bleken geneigd te zijn er al twee achterwaarts te doen. De nieuwe wet is dus bepaald gestemd. -\lles wat als doeltreffend en degelijk door onze mannen, werd voorgesteld bij middel vau de amendementen, welke wij verledeu week aanhaaldeu, werd verworpen. Aau de nieuwe wet. welke goed had kunnen zijn,- heeft de booze geest- van Woeste geknoeid. De regeering wilde van geene aanmoediging van de gemeenten voor snelle verhelping-aan den woningnood. Zij is vijandig aan het municipalisme. Zij wil niet van de rechtsfcreeksehe regie, waarvan zulke prachtige uitslagen bestaan in Zwitserland, Duitschland, en Engeland, en ondanks er lofwaardige pogingen op dit gebied ook in België bestaan. Bijzonder belang, kapitalistisch belang, gaat voor algemeen gezondheidsbelang. Dat is uog.meer en duidelijker gebleken bij de verdere besproking der wet. Er was gevraagd dat zou toegelaten wor-> den gronden te onteigenen, die als reservegronden zouden dienen voor verdere noodzakelijke uitbreiding van het werk der goedkoope woningen, en ook om derwijze den grondwoeker in zekere mate te keer te gaan. Deze politiek van voorzienigheid wordt gevolgd en aangemoedigd in Duitschland, waar dc gemeenten het recht hebben terreinen te onteigenen om later van de meerwaarde ervan te genieten. Zij hebben aldus een veel beteren uitslag bekomen, dan hier in België mogelijk is. Wij zeiden het- reeds verleden week: De klerikale regeering wil geene ruzie met de grondwoekeraar-s. Woeste heeft met allerlei uitvluchten de. belangen van hun geldzak verdedigd. Ah' onze klerikalen verzetten zich ertegen dat, dan nog mits allerlei beschermende waarborgen voor de kapitalisten gronden vaa bijzonderen onteigend zouden worden iu ^t belang der algemeene gezondheid Maar zij hebben niet geaarzeld de gemeenschap te onteigenen van de kostbare mijngronden in de Kempen, ten bil-te vau eenige kapitalisten, en zij staan wel gereedelijk gronden van meer dan hecta ren af aan Oongoleesche klerikale kongregaties. Dat is" al te klaarblijkelijk klerikale politiek voor kapitalistisch- en eigenbelang. J. D. G., Sociaal Politiek Overzicht FRANKRIJK waren bij den een of»8<leren ka-llwlieken bond.» Zoover zijn we gekomen. 't Is inderdaad geheel fijn berekend. Nadat-zij zioh zoolang mogelijk en zoo hardnekkig als 't voo* ultra-reactionairen betaamt, tegen elke oplossing van 't maatschappelijk vraagstuk verzet hebben, willeu zij dan nog-dat deel'der arbeiders, aan wier strijd de moeilijk afgedwongen sociale hervormingen te danken zijn, van die voordeelen berooven. En de andere gedweeë werklieden lijmen ze : geen voordeel, geen pensioen, of in katholieke bonden, waar men u leert braaf zijn. En hoe meer lijdzame verduldigen,r hoe minder verzet en minder strijd voor meer en degelijker sociale wetten. Daar is 't belang dat tle.katholieken beoogen, als zij door allerlei ioensche streken, van de afgedwongen sociale wetten klerikale partijwetten zoeken te maken. En daarom is 't meer dan gewettigd als onze mannen in de Kamer daartegen waar DE STAATSBKGROOTING VOOR 1914 De Fransche Kamer is volop aa-n de behandeling vau s de staatsbegrooting voor lsïi: Het algemeen verslag van de financieele, kommissie is nog niet gereed. Besloten werd geen algemeene beschouwingen te houden,- onmiddellijk de diskussie over de artikelen te openen en den spreektijd vau de leden te beperken tot ID minuten. Op deze wijze werd met grooten spoed gewerkt, zoo zelfs, dat de begrootingskomniissie op een gegeven oogenblik moest verzoeken de behandeling te schorsen, aangezien de verdere rapporten over de afzonderlijke hoofdstukken of artikelen 'nog niet konden worden overlegd. De algemeene rapporteur heeft ziju verslag uitgebracht. Buiten de bijzondere uitgaven voor de verhoogde legerkosten eu beborgen. eischen, die overigens geweigerd halve de 232 millioen voor Marokko bestemd, Daarom meer dan ooit teil strijd voor het zullen de uitgaven 5092 millioen franken bedragen, de inkomsten 4789 millioen, zoodat volkspetitionnemêhtvoc-r Z. A. S.,.tegen de overheersching der rijke drie- en viersteinmers. J. D. f. gaven zijn sedert 1901 met 1500 millioen een tekort bestaat van 302 millioen. De uit franken gestegen. De rapporteur vermeldt de oorzaken vari de stijgingen in deze volgorde: de militaire wetten, de, sociale hervormingen.de algemeene prijsverhoogingen, ERRARE.' In het örtikel «Briefdragers, opgepast'-- hebben de zetters o/is de groote uitgaven voor onteigening van weerom wat gedraaid. spoorwegen, de Marokko-expedities, en de Zoo staat in de 9e alinea 2e regel le kolom : «gemeente Inzichten >, dit moet zijn: vaste militaire uitgaven ziju sedert met uitbreiding van de andere diensten. De gemeene inzichten. jj'j milli.-ien franken aangegroeid, waarvan In de 5e alinea. Ue ri-trel, 2c kolom staat: 163 wegens di«n verlengden diensttijd. Aan «poliek ('.'!) blad :.. Dit moet natuurlijk sociale maatregelen worden 234 millioen zijn: politiek blad. méér besteed. l)e belastingen zijn thans 919 Over de kleinere feilen stappen we heen, millioen hooger dan toen. Het vermogen is alhoewel het natuurlijke weinig plezierig is. sedert zwaa-rder belast gewordeu met 210 R. V. millioen. het verbruik van weeldeartikelen r i r *^UBÊfEuamummmmia met 205 imnioeri.^nooü/.iikelij!-.,; ieveustniddeten zijn ï'net 156 millioen ontlast. TÈRÜG GAN G DEK LA N!)B(> l WPfiO- DITKTIE IN YERUEr/WKIX.. MET ANDERE LANDEN. Belangrijke debatten ziiju iu de Kamer gevoerd geworden naar aanleiding van de begrooting van het laendbouwininisterie. Onze partijgenoot Brenier toonde onweerlegbaar aau, dat de teruggang van de produktie in deu Franschen lauidbouw de hoofdoorzaak uitmaakte vaen de heerschende krisis. Wel is waar levert de bebouwde oppervlakte grootere hoeveelheden dan vroeger, maar vergeleken bij andere landen is het verschil volkomen onvoldoende. De hektaar tarwe geeft in Frankrijk 1375 kilogram, in Duitschland R)20, in Engeland zelfs 2127 k.g.-eeh hektaar aardappelen: in Frankrijk 75, iu Duitschland 140 en in Engelajid 160 gewicht. Het inkomen van de geheele bevolking: zou, in geld Uitgedrukt, met zesduizend millioen vermeerderd kunnen worden als d'opbrenget van den bodem in dezelfde evenredigheid als in andere landen verhoogd werd. Maar het mankeert aan de noodige arbeidskracht. De 4 millioen la-nda-rbeiders van 1862 zijn thans ingekrompen tot Het getal boeren met eigen bezit daalde met 23 procent. De landbouwende bevolking, in 1846 nog 74 procent, van het geheel, bedraagt nu niet meer dan de helft. De slechte loontoestandën dragen dragen de schuld van den trek naar de steden. En nu heeft de invoering vaji dèn verlengden kazernedienst alles nog veel erger gemaakt. Meri moet althans trachten door het moderniseeren van den landbouw deze nadeelen uit te wiaschen. De regeering moet de pogingen hiertoe aanmoedigen, het welzijn iau de groote meerderheid der bevolking in stad en la.nd is er mee-gemoeid.' GEZEL COMPERE - M011EL SPREEKT OVER I)E\ TOESTAND DER KLEINE BOEREK-EIGESAARS. Onze partijgenoot Compère-Morel, die in deze zaken een groot gezag geniet, heeft eene merkwaardige rede gehouden.hij. toonde dat de waarde van het Fransche grondbezit in de laatste 30 jaar sterk is gedaald. Vooral de kleine boeren worden- gevoelig getroffen. Ook gaan de kleine bezitters in aantal terug, terwijl de eigenaren van meer dan 10. hektar.en zich handhuveu. Comppre- Morel wendde zich verder tegen de voorstelling, dat de socialisten, wanneer hun de politieke macht ten deel valt, plotseling de geheele aarde zouden willen socialiseeren. Het is een ekonomische vraag, welke bedrijven in handen van de gemeenschap zullen worden gebracht, en welke nog niet. Het financieele,industrieele en agrarische grootbedrijf is voor overneming door de gemeenschap rijp ge Wij handelen niet naar een abstrakte theorie, naar een buiten de werkelijkheid gehouden leerstuk, wij maken hervormingen welke het angemeen belang voorschrijft. De ontwikkeling in de richting van grootbedrijf gaat voort en zal door-ons stelselmatig worden bevorderd. Maar dit wil niet zeggen, dat wij de kleine boeren onmiddellijk met geweld zullen dwingen hun bezit af te staan. De groote,produktiemiddelen. ook die in het landbouwbedrijf en andere, voor dat bedrijf van groet gewicht, zullen ^ ji rjiitf[r-r-m-ti de ^sjjo<u:w ss!»ji. de. fabrieken va-n la-ndbouwprudiikten, enz. En' als de boeren dan zien. dat het landbouw-, bedrijf, op grooten voet ingericht, met een minimum van inspanning een ma-xiuium van produkten kan opleveren, zullen zij van zelf tot samenwerking ovcrgaoui, zullen zij de gehechtheid aan hun pariikulier eigendom af-' le^ en...> ZWITSERLAND EE.NE tileweelvnc ÏUL HARE WERK LIEDEN VERPLICHT tiesvndlkeerb' TE Z14.N. De socialistische gerneeuteraa-d te Chaux' de fonds in Zwitserland heeft het lidmaa-tselvap van de wikvtrecitigmg voor de gemeeniewerkliedcii verplichtend gesteld. Het.betrakken provinciale bestuur dt* raad van het -ktuu-ou Neufsrhatel weigerde deze verordening- goed te keuren. Deze weigering was gegrond op de overweging dathet voorschrift in strijd zou verkeeren me* de grondwet van den Bond die alle Zwitsers gelijk voor de wet verklaart, en met dë* wet op hetvereenigiugsrecht, volgens welke: niet alleen ieder het recht heeft tot een vereeniging te' behooren, maar ook tot een. vereeniging niet te behooren. Va-n burgerlijk demokratisch standpunt is het in deze bezwaren vervatte betoog ten gunste van de vrijheid van arbeid zeker volkomen verdedigbaar,.\lleen bewijst het da. men in de arbeidersbeweging niet steeds. naar de eischen van de burgerlijke demokratie kan handelen. Vour zoover de eerbiediging vau de zoogelegde vrijheid van arbeid iu die eischen is begrepen, zijn ze zelfs met het arbeidersbelang volkomen onvereenigbaar. Dat de georganiseerde arlieiders het recht uioewn hebben het werken met ongeorganiseerden ue- weigeivii. >v,.rd thans in de' geheele arbeidaïasrereld erkend. Of ook de gemeentebesturen liet' rechthébben' de verplichting.vau organisatie xvoor haar werkpersoneel in-te -voeren, iseen vraag..die. niet zonder meer te beant' woorden va.lt. Onze rleidende overweging., is hèt arbeider.sbeilang in den ruimsten zin. De omstandigheden- laten zich denken dat eeli-zoodanige bepaling dit belang meer zou schadeu dan baten Om dit te beóordeelen. zou keunis' noodig zijn van de plaatselijke gesteldheid: de ontwikkeling van het' vereenigingsleven, de verhouding vau de gemeentewërkliedenvereetiigiugen tot de gemeentebesturen en hun plaats in de gemeentelijke liiushouding,eni.- Natuurlijk zou.het niet aangaan de werk- : lieden voor te schrijven lid te worden van; een organisatie van een bepaalde kleur ofi richting. Doch dit is ook blijkbaar in Chauzi' de fonds niet de bedoeling. Men mag aannemen dat onze partijgenooten, die de meerderheid iu den Raadljesatte i, geen dwang of bevoorrechting hebben gewild,.eh-dooi-hun opvatting van het; algemeene arbeidersbelang zijn geleid. De gemeenteraad heeft hooger beroep op den Bondsraad, wiens uitspraak met be-' langstelling wordt afgewacht. ZWEDEN DE KIEZrNGSPERIODE IN VOLLEN GANG. DE ZWEEDSCHE PEItS KEERT BRIEEOPEiNBARIJiG ALS' O-N GEOORLOOFD MIDDEL Al'. Maandag zijn er in heel het land nagenoeg, honderd vergaderingen gehouden, meest van de rechterzijde. De liberalekiesvereeniging te Stockholm zegt in een'manifest: De strijd, gaat nu tuasehen 's lands verdediging en liet parlementarisnie aan den eenen kant en 's lands verdediging met verlies van het parlementarisme aan den anderen. De Zweedsche Perscljib heeft in een besluit haar afkeuring.uitgesproken over het gebruik, dat de conservatieve Nya Dagiigt Allehanda van een particulieren 'grief heeft gema-aktr Een zoodanig zëdeiijk ongeoór-, loofd strijdmiddel, zegt het besluit, zou het openbare leven vergiftigen en het aanzien \ai> de pers verlagen. NIEUW ZEELAND EENE STAKIeNt. BEDWONGEN OP ZIJN BD'IIIAS iu Nieu.v-Zeelan'd is eeu staking bedwongen met-middelen, die op de Zuid-Afrikaansche gelijken,'maar niet een verschil. Er wal te Auckland, te Wellington en in andere havens een staking van bootwerkers. Ze heeft (36 dagen geduurd. Evenals in Zuid-Afrika kwamen de boeren, die door het gemis aaa transport gevoelig getroffen werden, d«regeering te hulp, maar vi-ijwillic ln dria dagen'tijds boden zich ItiOO boeren aan on» te. Auckland 'als bereden politie dienst t«t doen, en 1500 te Wellington e in andere havens iu geringer,aantal. Onder hun bescherming gingen arbeiders van het land aan he* loden en lossen. Deze vormden eigen vakvereenigindenen verdienden grof geld. Et waren ér die.'een weekloon hadden van 7, teisteudc '2r>tet's3ü -sliillinjr die vi pu jvü, i~-*

2 verdienen. Qok mislukte dc staking doordat».jagelfjk «rrootcndccle in Zuid-Afrika, het»?.' spoorwegpersoneel niet mee deed. Maar het vcrsefail is, dat de regeering van Nieuw- Zet-lanci niet al wie leiders van de staking.-, konden heeten, gevangen zette en,niemand.' orbaado. - -' ' VEREENIGBL STATEN DE WERKELOOSHEID NEEMT OP &CUHI KRAK EMU-: WIJ ZE TOE. De werkeloosheid ia tal van groote steden iu de Unie heeft den laatsten tijd, aanzienlijke afmetingen aangenomen.'.,.. De in do.amerikaansche. arbeiderswcreld welbekende s generaal.coxey», die in 1894 '.' groote vermaardheid heeft verwqryen door - de leiding té. nemen van een tocht van.wer- '-.' Soezen naar Washington, gnat dat April a* s. ' ; herhalen. Coxey wil zich aan het hoofd stel-, ^.'.èje#.van $0,000 werkloozen in Nejr.Xork.-die.van daar den tocht haar Washington zullen '/;aanvaarden. - '. - ' '';.". Qck uit andere groote steden» binnen een " omtrek van 300 Ene. mijl om Washington, moetende werkloozencontingentsn.op Washington aanhoudct» e.en Coxey koopt er een millioen te brengen en daarmee de regeering te int-imideeren en te overtuigen van den geweldigen omvang der '..erkeloosteid. Coxey beweert dat -Br thans.4 a wcikloozen. «ju in de.x'nie. Dè vorige groote jrerkloozea-optocht. van Coxey ln 1$81 -leidde "tot veel wanor- "ifejqkhëdeu.. ". ". BEHEER VAN 8TAATSSP00RWEGEN., t De zendingen vrachtgoed voor Blgratlo jt doorvoer -\ mogen opnieuw ten vervoer aangenomen -' - De beperking in het verkeer voor Bel-.grado (lokaal) blijft behouden;tot nader beei*v,., NIEEWE SPOORLIJN: Het spoorweg-.-."bestmtr voerziet-dat «e werken voor het..-aanleggen -dër nieintp lijn Schaarbéek-BruB- - - el-eeöpoldskwartler, in den loop der maand jum'ïiillen'gëëïndigd zijn. De nieu-., -i-we ringipoortreg zal den 1 Juli kunnen uitïs«-gebaati ' * ; * : * ' ** DE HANDEL IN VUFERA>'KSTL'K- TiRN. Krachtens een ministerieel besluit -zul'èn'té" rekenen van «len 86 Februari alle f,geldverzendingen, van aile gewicht, op aanyvr'aag rje.r douanen, pnderworpen aan een * jgrónaig onderzoek,.bij den uitvoer uit België, eene taks beulen van 60 centiemen per ioq fr'. waarde vah hunnen inhoud, voor Ket vervullen van beroepsformaliteiten door V %ét Spoörwegbestiuir. ; -.. ;:. POSTVERZENDINGEN. - Te rekenen 'j>an I-Maart-1914, zullen dé «niet dringen- - de r. postverzendingen, ain verminderden.-*ariéf; zooals omzendbrieven,prospektus- -5-sen, k*tólogeh :. enr., : 'iö^rieio ' Jgtal^n.'..u-i \<e*«ele : 'aangeboden;" b/t3e Zèhdagett'en w'etil>s*b*ijke>* feesw«gew,'-'«ief ittesï! èï2rij) ferï '-"iforde». e. ' : ''* -er".""*rr ' "'"" :-'De «dringendere, hnndelseffekten en kwijt:. schriften zullen- nl**-raeer worden' >ahge-..-bode». ' - ' - ' VARDAPPEHSN. - Men weet da* de i rtgrering der Vcroeuigde Staten den invoer ;. Verbo3en had vah vreemde aardappelen. Dat verbod is nu ingetrokken voor wilt aangaat de aardappelen van belgische her-. jkomst, dank aan dé tuschenkomst van. onze ministers V» hlaadbouw en vaq buitenlandsche zaken. *##. IN Min'LEGER. De minister van oor-. log heeft verklaard dat de soldaten, die op 'de zaterdagen in verlof naar hui» gaan onmiddellijk na afloop van den dienst de kazerne mogen verlaten. Indien men de jongelingen nog twee of drie uren na den dienst houdt, dan ril zulke willekeur en dan moet 'W bij'de krijgsoverheden tegen opgekomen - Ongelukkig hébben de simpele soldaten 'niets anders t* dóen dan te zwijgen of' anders : in het cachot 1 BE MUATAIRE,DIENSt. Naar aan leiding oener vraag om inlichting ever gebenrlrjke vrijstelling van den krijgsdienst ' -1-" FEUILLETON VAN2S FEBRUARI "(137 -'" 1 1 n - - felle,de Veroveraar. - RorniiTi»Ah Alariin Aatjersen Nexö (Vtmilng door JO ARENBERQ), Maar door déir akker in zijn heele lengte liepen hooge kammen yan opge-..'hroken steenen en 'vertelden hem welk 'een vreeselükeri arbeid deze grond..«-.echte om ontgonnen te Daar.--achter de rogge lag pas omgespit land»-' dat zag er uit ate opgestuwd ijs, de pioeg was door allemaal klonters gegaan. Pelle zag dat alles en werd treurig als hij aan zijn vader dacht. Lasse zelf was onversaagd. Zoo'is het, er zijn twee noodig orn «en ploeg te houden. Karna is zoo sterk *h toch is hét alsof iemands 'armen uit het lijf gescheurd worden bij eiken slag 'dien de ploeg doet. En het meeste moet riog met houweel en ijzeren stangen ge- «roken -Wórden - een beetje niezen is ook' nu eri dan noódlg I lk gebruik dy, namiel, al. is het ook gevaarlijker dan ;jfj.uï>k.-uit het.slaat beter in"den grond, ViBgde hij trots. :-rr Hoftveot is hier'du ondttrelmndtehi? :..J^roeg Pelle voor jongens die geboren ziju in UtSl of 1*94, trennnen wij het vo ~«enoee mededeelen : <-.Zijn vrij van.den soldatendienst, de jongens geboren in U393, dus beboorende tot do militieklas van 1813, die hebben. doen grldcn dat hun broeder heeft gediend. 3 Degenen onder hen die m**r één jaar uitstel bekwamen, kunnen, in geval de redenen ran uitstel nog dezelfde zjjn, als overgangsmaatregel, de vernieuwing van dien uitstel bekomen voor de jaren 1914, 1915 en > -De jongens geboren in 1894, dus behoorende tot de lieliting van 1914, hebben geen aanspraak meer op de vrijstelling van dienst, ojndat een broeder onder de wapens heeft gestaan.» Alleen wordt uitzondering gemaakt Toor hen, tot de milrtieklas van 191J behoorend, die cen broeder in dienst gehad hebben, in geval zy vóur den 15 Maait 191» getrouwd,irjn.* " ÖB ONTKED0ERINÜ ÓP HET SP00H- WKGNffl' UEE1T ERN8I1GE UE VOL GEN'. Naar wij lezen heeft de minister van'spoorwegen in Duitschland een ernstigen maatregel genomen, met het oog op de verwarriak die oj) het BelgUch spoorwegnet beerseht en waarop dö Duitsche handelskamers reeds' herhaaldelijk zijne aan- 'dn'chir^evestigd'ha'ddeu'. " _" De expresstrehi Berlijn-Parys zal name- 'Isjk langs over het Belgisch spoorwegnet itièi meer gestuurd wordon, het rs te zeggen langs het net van ; Verviers. Hij zal voortaan.rijden langs 1'ranekfort eu Metz en alroo het Fransch Oosterspoor aandoen. Iu sijn omzendbrief wijst de Duitsche ministej' er op, dat de maatregel het groote geniale voor de reizigers aanbiedt, dat men maar eenmaal aan de formaliteiten zal moeten void-x.ii. Grootere blaam kon aan onzen minister van 't spoor niet gegeven Wij eiijn benieuwd wat onze bevoegde (!''.) adtoinistrrratie hiertegen zal inbrengen. VEBANl>.>»iXU.vN IN HET MINISTEi ebie. He"èl' waarschijnlijk Kal hjt < Staatsblad > van beden zaterdag de koninklijke besluiten afkondigen, 'waarbij er veranderingen gebracht "worden in het ministerie. Er zullen drie besluiten zijn : een waarbij het ontslag aanvaard wordt, van M. Levie, minister van financies; bet tweede waarbij het ambt van minister van Jiénancies toevertrouwd wordt aan M. Van- Üe.yyvefè, thans minister.van spoorwegen j bet derde waarbij liet ministerie van spoorivcgen toevertrouwd wordt aan M. Segers, die tevens minister van posterijen cn van jzee«vejsen blijft Hv,Vande Yj-vere zal zijnen.intrek nejtuf n in' bet hotel, va» Jf. Levie. M. Seger» blijft waar hij»u,i».. e Vande Vyvsre.ww4t dusaenyoudig vreg verplaatst. Dit is zeer weinig, vleiend en het bewijst ten volle dat zijne konfraters t : akkeoord xijn dat hij volledig zijne onbekwaasiheid heeft bewezen.. " -.. Hodde.het in eene bijzondere maatschap, pij geweest, uien h^d. hem zonder meer aan de-deér- geseft^-f'.-...-» * btpvtn )*-? JfB ' wit auf... i.-in-w»gtf».1} 11;.i«J ""!',I,U»I -sri.!, t DE BECHIEKZUDE VEBWERPT HET OXTWEBP MABILLE. -^ BE MECANI- CIEX8 BEB K00LPi;TTE.\ MOETEN 9 UUR OP POST m,uu.n. EEN KATHOLIEK VRAAGT DAT KÏNBE- BEN VAN E» JAAK MOGEN WERKEN. Zittiu-r van 26 Eebrnarl M. MABILUi verdedigt deh achturendag voor de machinisten der kodlpütten. Sommigen blijven acht uur nan het machien en dan öog vier uur aan tmdere bezigheden. "' Hij toont hoe gevaarlijk het is voor do tnijnwerkors Hun leven toe te vertrouwen stokers ook blijven soms 21 uren óp podt.^ Hij hoopt dat men die ongelukkigen zal; vprlossen. ' Ministei- HüBEBT wij Mabilte-weerleggen en bazelt als 'n baloofige éiel.' Hij verdedigt de patroons en de- latigê werkuren. ' - De afgevaardigden der kootrnijners protesteerén geweldig, M. MAiïSON stelt vtnor negen uur als maximum'te nemen. Gezel VANDERVELDE komt tegen de beweringen van miuister Hubert geweldig óp, die alles verdraait.en verkeerd uit- r" Met akkert én tuin bijna tien are ; maar het zal meer worden eer het jaar om is. T- En bij die tweo are zijn twoe gezinnen ten gronde gegaan, zegde Karna, die bij, hen kwam om hen aan tafel té noodigen. Ja, ja, Ood zij hen genadig op hun wérk willen wij thans, omhoog komen 1 De gerneenle?al de hoeve na Ons niet ifi handen krijgen! Lasse z^gde dit met.zelfbewustzijn, zoo' (link had Pelle hem nog nooit gezien. ' " Heel vroolijk kan ik daarbij»toch niet zijn, vervolgde Karna, het is alsof het kerkhofaardo-is die men "omploegt. De eerste, dien <Jö gemeente hlèr uit kreeg, moét zich opgeharigeri, ftebben, zooals ïneh vertelt.' --' Ja, hij had een heidehut ginds, waar gij nu den vlierboom ziet r die is sedert ingevallen. Ik ben blij dat bet niet hier in huis is gebeurd. Lasse rilde. De menschen zeggen dal hij spookt als zijn opvolgers iets kwaad wacht. Js dit huis hier dan later gehouwd? vroeg Pelle verbaasd. Hij vohd dat het zoo bouwvallig,was. Ja, dak heeft mijn voorganger gebouwd. Hij heeft het stttk grond voor twintig jaar vrij. van de gemeente gekregen, maar daarvoor moest hij^ boöwen en elk--ji«r nmn morgen land ontginnen.m- dat wstea: geèitslechte'voorwaarden. W&&Ï9**''' legt. Hij verwijt hem de wet to willen sabclcercn." Hij raadt heiii aan' er maar "van onder te trekken. (Toej.) '. Getel PEPIN drukt den wensch uit dat de wet Mabille zal gestemd Keeds 23 jaar ciseben wij den achturendag. Het oogenblik is gekomen om aan iedereen recht te doen wedervaren. Gezel CAVBOT. De mijnwerkers zijn «eer ontevreden over de houding van den minister, wier onbekwaamheid in het oog springt. Hoe zou een machinist die acht uren aan bet machiertstaat, en afgebeuld is, nogmaals acht uren elders aan een machien willen staan? Dé minister is een volslagen domoor of een slecht niénscli.., '_. Gezel "DEJAHDIN herinnert dat in Engeland een machinist slechts bij uitzondering 8 uur werk-t. M. MASSON neemt 8 uur aan en een uur langer verblijf.voorlièifc smeren. Gezellen Maroilïis eh Vandervelde, en minister Hubert nemen nóg het woord en eindelijk wordt er aangenomen dat de machinisten 8 uren aan het machien zullen staan en een uur overblijven.' Tweede 'stemwing' woensdag h. B. DiE PAGÓRbE BÈR KAMER. Gezel VArNDERVÈtÜE vraagt voorrang voor de sociale veersekeringen.en eene verklaring over de kiesfechthervorniing.. -,. Men komt overaen den 21 Maart de sociale verzekeringen.te bespreken. DE ARBEID DER VROUWEN EN, KINDEREN De Kamer begint ctè bespreking der wet die aah de kinderen beneden U jaar allen arbeid verbiedt. -'' M. DUYSTERS is er tegen, omdat sommige nijverheden vooral kinderarbeid bouuttigfen. Ilij meent dat li jaar voldoende is. De. gezinnen hebben-bet löonder kinderen noodig, en een kind van 12 jaar is kloek genoeg. Hij wordt gedurig terecht gewezen door do socialistische députés, maar blijft koppig aandringen op dó 12 jaar..""' Zitting sluit 6 uur. }: tv 1:1 -. BINNENLAND ia* wwwirmwiiin.iiiyi. I J BRABANT BRtJSSEL.'. De ijiffilwlo moord. Wij hebben gemeld ^at.tijdens hèt onderzoek over de dubbele moord der Koningstraat té Brussel, de parketten vau Dendermonde en van liriissei to -Valst- eeu bezoek hadden gebracht in debaaé.v-in-m- Ete Coen. Men weet dat toep de'zegels gelegd werden op de meubels waarin de boeken lagen. Deze maatregel werd. genomen opdat de onderzóekbreóhtor M. -Pqiaruwière bij eene latere huiszoeking dc stukken zou W.eervinden die hij tot het onderzoek zou noodig aêbten. Gister is hèt parket opnieuw té Aalst afgestapt: dè jégels'werden gelicht,' óm M. De Past, 'cxpeft-rekenpliclitige, toe te laten'dc comptabiliteit der bank t«onderzoeken...>*-* BERICHTs; r-^'het BefltpBf-'Van-'den! KoninklSkW s V»ainï**è!*r''Són«%v?burt teé JJrus.sel valt open -opeie Juli'1911;'; v; '!«Het lastenboek dat voor het nieuwe huur- 1 termijn is ontworpen Jigts ter beschikking van iet ptibliélip ds^nuré^len vaen Vakonderwijs en.schopn^.k'ujastéfl^.'.h. 13, Musschenstraat, te Brusïel. De canüdsiiureu iuoeten bij het stedelijk beheer ingediend worden uiterlijk op.12e Tlaart 191<L ; '' ' : '. ' \ - De sclillilerfjcit dlefslal. M, ClaeasiBüa, rtchteilijro poücieóftacit 1, die met.dén onderzoeksrechter Cirfcay het'otidérzoek óvér dé bèndè Riyiiiah ieyerig voortzet," hééft dé hcrkójnjav van,nog eene der gestrolon schilderijen ktirihen. vaststellen. fc'is' èen cchristus's, vsh Eebjun, dié over eenigo maanden bij M. DuvAl dé Lescandè, in de St-Bonifaciusstraat, te Eisene, gebtoien werd. Deze diefstal werd'gepleegd dóór Talbot, die -thans in het gevajig opgesloten zit. Hij dóet er eend straf uit van negen maanden gevang. Talbot werd in dc inaand mei van verleden jaar door den rechterlijken officier 'M. Angerhausen, op de Anspachlaan aangehouden. Hij bevond zich in een rijtuig waarmee hij eeuén groóteh koffer vervoerde, met oer! volledig rhbrékersgerief. De koffer möêst 'naai' èeneiü 'juweelwinkel uit den omtrek der Beurs overgebracht worden, welke Talbéü voornemens 'was te plunderei). ' ' ''"' - Doch e*n zondcriing saröcntréffen en Maar hij begon'te-veeei tegelijk ; hij behoorde tot de menschen die 's morgens flink aanpakken on zich'voor don middag al moe. gemaakt, hebben. Het. huis heeft hij echter goed gebouwd. Lasso stiet tegen de.dunne met klei besmeerde muren,;,-i---j>- En het hout ie eersto kwaliteit. Ik.denk dat ik-tógen den winter een massa steenen zal kloppen; de steenen moeten tóch weg en het i3 zoo kwaad niet een paar honderd kronen te ontvangen. En over twee, drie jaar richten wij het oude buis als schuur in en bouwen, ons een.nieuw woonhuis, he Karfial Misschien met een kelder onder alles en met' eeft hooge stoep, zooals op Steenhof. Het moot Van rtivv'granièt kijn, : de muren kan ik zelf optrek^ii-. Karna straalde van vreugde, maar Pelle,kon niet goed op dreef komen. Hij was ontgoocheld, de val uit zijn fantaisie tót deze naakte werkelijkheid was te diep. Ëtl dan verhief zich iöts in hein, oen dof verzet tegeil dien dindeloozen grondarbeid, die hoe' onervaren hij ook was door tien, twintig geslachten in hem vastgeworteld zat. Hij had.tiiet zelf.don harden strijd met de aarde gestreden, maar sedert hij kon kruipen, had hij zoo geheel vanzelf sprekend.alles begrepen wat het verzorgen van den grond betrof; voor ieder gereedschap had hij.eeii.'aangeboren grêëp. Alleen het genot ijf de, aarde had v -hü : met irearfijt. züb.sleest.hid. eea> waarover men thans wel eenig licht zal werpen u de juwelier had zich eenige dagen voor deze poging tot inbraak voor 350,000 fr. laten verzekeren tegen diefstal. Denzelfden morgend had hij nieuwe sloten op zijne deuren doen plaatsen. Talbot had reeds dc sleutels dier sloten. Doch do juwelier in kwestie is thans aangehouden voor medeplichtigheid in de verheling der gestolen schilderijen. Het is hij die beweert de schilderijen door Talbot en zijne medeplichtigen gestolen voor 2000 fr. gekocht te hebben. Talbot was in 1900 reeds -uit het land gebannen, maar hij kwam korts nadien weer en verbleef in België onder een valschen naam. Vrouw Reynier, te Parijs aangehouden, is de gewezen bijloopster van Talbot. LAKEN. Aanhoudingen. Sedert eenigen tijd werden talrijke diefstallen gepleegd iu de in oubouw zijnde ï.uizen van Laeken, Molenbeek en Schaarbeek. Zekere ontdekkingen lieten toe te veronderstellen dat de dieven te Laeken moesten wonen. De rechterlijke policiebedienden Decoen, Debruyn en De Hoover stelden een ievcrig onderzoek in en vernamen dat eene bende jonge kwaaddoeners eiken dag in eene herberg der Telefoonstraat bijeenkwam. Gister kwamen de policiemannen, in de herberg en hielden er zovon kerels aan van 10 tot 20 jaar, wonende.antwerpschen steenweg, Telefoonstraat, Groendreéf, Herrystraat en Mekaniciensstraat. Zij werden naar het policiebiireel geleid en bekenden talrijke diefstallen, dezen laatsten tijd gepleegd. Al do aangehoudenen zijh ter beschikking vah het gerecht gesteld. Andere aanhoudingen worden verwacht. EiySENE», Wroeging. Eene rentenierster der Watervailei bestatigde over ongeveer twee maeuiden dat men ten baren nadeele eeue som van fr. gstolen. had. Hare vormoedeus vielen op nare meid, Marie C..., 38 jaar, die zij sedert geruimen tijd nochtans in haren dienst had. De policie werd verwittigd en stelde vast" dat de meid onschuldig was. Doch hare meesteres, die geen vertrouwen meer had in haar, stuurde haar we». Hot- gevolg ervan was, dat de meid, die meende hierdoor geschandvlekt te zijn, ziek werd en naar het gasthuis moest trekken. Zij verbleef or. drie weken en toen zij eruit kwam, was zij niet in staat te werken. Zij was, ondermijnd door bet verdriet cn 'vreesde dat,moest zij zich ergens aanbieden, rnen inlichtingen zou nemen bij hare gewezen meesteres, die haar dan als eene dief egge zou doen doorgaan. De weinige spaarpenningen, welke «ij bezat geraakten spoedig op en zij verviel in dé diepste ellende. Nadat zij uit het.gasthuis gekomen was. knoopte tij kennis aan met de nieuwe'ftiei<l dw Watervailei, die haar, buiten den weet harer meesteres, op hare kamer herbergde. Ton «ver een paar dagen de nieuwe meid rond h 1/9 ure 'a avonds bóven kwam, hoorde zij Marie C... kermen. Zij snelde toe en. vond deze, zich ten prooi aan de hevigste pijnen, op haar bed rondwentelend. De ongelukkige had 'zich vergiftigd. Ztj it verleden nacht in 't' gasthuis, waar men haar op bevel van e?n doktoar had heeng.ebrj^ht^ó^ej;^^...;.-" HAKEN, -f- ArbcUIsrcutcifi j&iztw was - «p-de -ftieuwe.w wien vaw-de» ijzereowég-de genaamde Emiel Van Eeckhoudt, wónonde te. Schaarbeek, LaadbouWerfiStraat, bezig met op eene stelling i-an omtrent 14 meteru hoog, èen timmerwerk af te breken. Van Eeckhoudt deed een$ verkeerde beweging e*iï viel Yaii de stehing. In zijnea val riel hij vnn dert eferteh balk op den andere en werd zijl. rechterbeen oö twee plaatsen gebroken on over geheel 't lichaam gekneusd. Na do éérste zorgen van den geneesheer ontvangen te hebben, werd hij naar en gasthuis te Brussel övfirgebfacht. AMI WERPEN ANTWERPEN. Doedelijk traniongcluk. Op de.bredabaan, beeft gisteren middag eene. geweldige botsing plaats gehad tusschch den tram van Brasschaet en eenen wagen van Borgen op Zoom, welke met margawneboter naar Antwerpen kwam gereden. Devperder van den wagen werd op den slag gedood. De man-is afkomstig van genoemde Hollandsche stad. Het paard werd gekwetst on de wagen half verbrijzeld. Het tramrijtuig had bijna, geeno avarij. Het lijk is naar hotdoodenhuis der gemeente overgebratht. Gered. De 12-jarige knaap Vorswyvcl, van Basel, verbleef sinds eenige dagen aan boord van het binnenschip «Juliana», gemeerd op n. 8 dor Willémdok. Gisteren is de jongen uitgeschoven cn in nieuwe richting gekregen! En dit onoindige- vechten met den grond zat ingeworteld bij hem als een grief die hem het overzicht gaf,-dat Lasse miste. Hier was hij nuchter, hij raakte niet buiten adem om de vijftig morgen grond, dochtroég Wat zij bevatten. Hij was zich hiervan niét bewust,- maar zijn heele persoon was vervuld van verzet ertegen, krachten, aan dien nutteloozen arbeid te geven. En zijn uitdrukkingen waren zoo wijs, alsof hij Lasse's vader kon zijn. ;-** Hadt gij niet beter godaan een keuterplaats met tien nre grond te koopen, die behoorlijk bebouwd zijn? vond hij. Ongeduldig'keerde l^asse zich om. " Ja, dan kon men beter 'zijn leven lang sparen en samenrapen zonder vooruit tó komen; van de voorstukken afsnijden om de achterste ermee te lappen en liefst elk ding tweemaal eten. Wat bliksem, dan had ik wel kunnen blijver/ waar ik was. Dit hier geeft weliswaar meer werk en hoofdbreken, maar er i3 een toekomst bij. Als ik dit maar öerst gereed heb, zal het oen hoeve worden die het gerust tegen aile andere kan op nemen. Trots-koek Lasse over zijn stuk grond heen, in zijn geest golfde er het ko*en en stond het Vol voortreffelijk vee. -^ Zes paarden en cen paar dozijn koeien kan hèt gemakkelijk dragen, zegde hij loid- Dat brengt welvaart. Denkt gü?ruét:óc-k,-karna :.,., «, 1 ir- " xlwjpduijhng^.}^ do dbk gevallen. Oj> bet laatste oogenblik gelukte men er in. cfeh drenkeling te grijpen eu boven te halen. Het was meer dau tijd, want dokter De Deken heeft wel twintig minuten de kunstmatige adcmlialii^; moeten toepasien, vooraleer de kleine weer terug in 't leven kwam. BORtiEBJIOL'T. Kindermoord. Gister morgend werd uit de Herenthalsche. vaart, dicht tegen den knnt, een pak op-- gehaald dat tot ontsteltenis van eenieder, het lijkje bevatte van eeu pasgeboren kind van het vrouwenlijk geslacht. Volgens ver«klaring van Dr Ost, is het kind korts na de geboorte in het water geworpen. Het 1 lijkje is naar het doodenhuis van St-Erasmusgasthuis overgebracht. Hét parket ia verwittigd. MECHELEN".. Du draak. Verleden nacht wilden eenige dronken personen, werkzaam aan de ophoogingswerken der lijn Bruisei-Mechelen over de ijzerenwegbrug gaan, gelegen over de Leuvensche vaart, wat streng verboden is. De barreelen brugwachters wilden zulks beletten, doch dit bekwam hun slecht. Een paar gendarmen, op diènstronde, snelden tér hulp en moesten gebruik* van hunne wapens maken. Drie der pci-sórie'n werdcu aangehouden. LUXEMBUR6 BODAXGÈ. - ScluikkeKJk «ngcluk. - In de mijn. Fonds-de-GrAce is woensdag namiddag een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Daar men een groote ertsblok met dynaöiiet moest doen springen, werden de werklieden gewaarschuwd dat zij de gaanderijen moesten verlaten. Zekere Braun. die niet in tijds weggevlucht was, werd door do ontploffing geheel in srukfceu gereten. HENE60UWEÜ CBfATELET. - Brand... ; EergisUr ' avond is er brand óitgcbróken m de Ifcbrick der weduwe Depagne- De fabriek il met geheel haren inbond de prooi der vlainmeen ge De pompiers bleven laat in den nacht ter plaatse om het woonhuis der weduwe Depagne te vrijwaren.- Dé schade is zeer aanzienlijk... AXGBE. Vcrdronketf, Het S-jarig zoontje der cchtgenooten Dufonr verliet 's avóhds dc ouderlijke woning om zijn vader tegemoet tó gaan. Het kind veranderde onder weg van gedacht en begaf zioh in de richting der woning van ziju grootmoeder. Het knaapje ging langsheen de rivier de Hónnelle, toen het uitgleed, in het water-viel en verdronk. LABliiSSiBRE. Arbeidsrenteii. Op de brug die men alhier over. de Samber bouwt, is woensdag een droevig ongeluk gebeurd. Zekere Filip Dugaillieü stond op eeno stelling, toen de plank opeens-doorbrak. Dngailliez viel en werd met gekloven schedel opgenomen. De toestand van den ongelukkige is hopeloos. WEST-VLAANBEfflEll OOSTESBEii-tfiiffw^i-nTit Eeigister» afesvad, irondi JÓ uibvl»ac]jfirsme}ie.ejv«8bitinesiraat ccmeiweordciiwisaelingiplaatk; tus;- rschen cene dronken vrouwe eh.hare geboren.. Een policieopzichter beval d* vrouw te zwijgen en in huis te gaan. De man was ook tusschengekomen, doch beiden trokken af, toen zij zeker oogenbhk het-venster hunner kamer openden eo rij met al'wat hun onder handtün vief, potten, pannen.tèllooren, étjz., wierpen. Twee agenten kwamen nog toegesneld en weldra gelukte men' erin hèt-kot)p e i te otermeerte^èn en naar het-pollèiebureèl te leiden. :. : - ; 0Ö8T-V1JIAH0ERËII LEDEBEBC. Groote brand. Dezen morgen, rond 3 ure, brak brand uit bij deu beer Claessens, paardenslachter, woonachtig Hundelgemschen steenweg, 268. Toen de gentsehe pompiers een kwaartuurs later ter plaats kwamen, moesten zij zich bepalen de aanpalende gebouwen tegen het vernielend element te vrijwaren. Gansoh het werkhuis ligt in puin. De schade wordt beraamd op omtrent frank. Inbraak. - Toen de beer Jales Méstdagh, handelaar, woonachtig Brusseischen steenweg, dezen morgen bcnodén kwam, bestatigde hij dat dieven zijne woning hadden beaocht en dat eene hoeveelheid geld en goud en zilverwerk verdwenen was. Aanklacht. Eergister werd ecuo aanklacht neergelegd têgtn een genaamden V..., woonachtig Arsenaalstraat, die handel dreef in 'vijffrankstukken en die zich aan aftróggelarrjcn zou hebben plichtig gemaakt. Gister werd hij aangehouden en voor den onderzoeksrechter gebracht die hem deed in vrijheid stellen. Later werden er nieuwe klachten neergelegd en boen men V... ging aanhoudêt had hij de Vlucht genomen. tóén spreekt dat dc aftroggela-rijén tot SO.OOO frame zouden beloopen. WETTEREX. Bestolen. Gister bestatigde een marktkrainer van Gent, die hier wekelijks dc markt bezoekt, dat een groote koffer, inhoudende koopwaren,opengebroken was en er voor rond de 300 frank rokjes,hemdekens en méér ander klem goed gestolen was. De daders dezer dieftó zijn onbekend. Dc policie heeft de zaak in handen. AALST. Ecu aai» op wandel. Eergisteren namiddag was in eene menagerie, ; staande op onze winterfoót, een groote aap uitgebroken. Het beest, achtervolgd dour cene.rende kindoron en ecu policicagent. kon wiet ingehaald Wanneer de..ap op het punt was gevangen te wowe"' sprong hij in een winkel der-st;jorisstraat. De winkelier sloot verschrikt ïune keukendeur, terwijl de ongenoodigde gast aich m den «rinkel voor de vitrien lette en al wat hem onder den poot viej, oppeuzelde, tot uitbundige pret der straatjeugd. Eindeliik kwam de eigenaar var, den.' a P ter plaats. Het beest ging UQgal-* ew "'* met rijn liaas mee r maar droeg- zooveel appelen mede als het maar vasthouden "

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

)" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE

) ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE )" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE (OOSTELIJK HALFROND) EERSTE EN TWEEDS DEEL JULES VERNE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE OOSTELIJK HALFROND OPNIEUW VERTAALD DOOR J. FEITSMA GEILLUSTREERD DOOR

Nadere informatie

Vel 72. 259 Tweede Kamer.

Vel 72. 259 Tweede Kamer. Vel 72. 259 Tweede Kamer. È9BT* ZITTING. 2 DECEMBER. Mededeeling van ingekomen Hukken. De Voorxltter deelt mede dat srf n ingekomen : 29 ste ZITTING. ZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER. (GEOPEND TEN 11 LBE.)

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W.

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W. 1 DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel "Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van Zielen te Northampton,

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm Alles komt terecht Maurice Roelants bron. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Maurice Roelants 4 Aber fragt

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie