NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13."

Transcriptie

1 Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine Veulemans, Eddy Marcoen, schepenen; Stefaan Devos, Griet Vandewijngaerden, Camiel Bouvin, Paul Sterkendries, Michel Vander Velpen, Betty Geysenbergs, Martin Coomans, Josette Vanlaer, Arthur Maris, Kristof Mollu, Dorien Fets en Robin Ibens, raadsleden; J. Van Brusselt, secretaris, Na verwelkoming van de aanwezigen, wordt, op aanzet van de voorzitter P. Vandijck, één minuut stilte aangenomen ter herdenking van Guido BEELEN, die op 6 februari 2013, plotseling overleed op 57 jarige leeftijd. Hij was geapprecieerd en actief binnen de CD&V en van 2010 tot vorige maand nog raadslid van het OCMW. 1. De notulen van de vorige vergadering, 24 jan Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: toevoeging 3. OCMW rekening 2011 definitieve vaststelling 4. De verkiezing van de leden van de politieraad: geldig verklaard. 5. Publicatie van het Structuurplan 6. Belasting op de afgifte (elektronische) identiteitskaarten en op de afgifte van de (nieuwe, elektronische) rijbewijzen. 7. Gemeentelijk reglement voor de betoelaging van het onderhoud van landschappelijke en ecologisch waardevolle hagen. 8. Gemeentelijke premieregeling voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen voor privéwoningen 9. Retributie voor deelnemers aan Paassportdagen 10. Wijziging van het Kermisreglement 11. Belastingen op het ophalen van sluikstortingen en sluikverbrandingen 12. Gemeentelijke begroting 2013 en meerjarenplan: afgevoerd! 13. Goedkeuring van bijkomende twee voorlopige twaalfden 14. Verlenging exclusiviteit voor bepaalde diensten aan Interleuven 15. Verlenging van de Abonnementsovereenkomst juridische adviezen 16. Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar Leveren van wegenzout tijdens dienstjaren Gemeenteraad van 28 februari

2 20. Uitvoeren van wegmarkeringen tijdens dienstjaren Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaar Renovatie plat dak van loods achter gemeentehuis. 23. Vervangen van de noodtrap aan zaal Bergendal 24. Aanleg parking Bergendal 25. PWA vernieuwing van de algemene vergadering van de VZW 26. Scholengemeenschap Hageland 27. Vragen 1. De notulen van de vorige vergadering, 24 jan 2013 Mededeling: het antwoord op de motie inzake het Vlaamse Plattelandsfonds, een motie die in een eerdere gemeenteraadszitting was aangenomen. Kris PEETERS, Vlaams Minister-president, schrijft: in antwoord op uw schrijven kan ik u mededelen dat het mijn vaste ambitie is om binnen deze legislatuur werk te maken van de opstart van een Vlaams plattelandsfonds. Omwille van een gezamenlijke beslissing van de voltallige Vlaamse Regering om de begroting in evenwicht te brengen, werd beslist om nieuw beleid, waaronder het plattelandsfonds valt, te schrappen. Bij begrotingscontrole 2013 zal opnieuw bekeken worden welke mogelijkheden zich voordoen met betrekking tot nieuw beleid waaronder de oprichting van het plattelandsfonds. (sic) Raadslid MOLLU merkt op ten aanzien van Punt 5: dat er een foutieve vermelding is op de website, daar staat de stemming verkeerd vermeld: de CD&V stemde tegen. Punt 8, afgifte van administratie stukken door dienst ROM: in de raad was overeengekomen dat er geen kleurenkopieën worden afgeleverd. Punt 15, het huishoudelijk reglement: hij vindt er niet in terug dat goedgekeurde notulen van het college direct worden doorgestuurd naar alle raadsleden. Dat is evenwel voorzien in het decreet: de secretaris stuurt die onverwijld naar de raadsleden. Punt 19: raadslid Mollu las niet zomaar ergens, wel in het collegeverslag. 2. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: toevoeging In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toevoegen dat de kosten van vorming voor raadsleden ten laste van de gemeente genomen wordt indien deze vorming wordt aangeboden door het bestuur. (cfr tekst van OCMW ). De raad, Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2013 het huishoudelijke reglement goedkeurde, Gelet op de bespreking van sommige elementen in dat huishoudelijk reglement; Gemeenteraad van 28 februari

3 Overwegende dat het aangewezen lijkt om sommige vorming toch aan te bieden aan de gemeenteraadsleden en de kost ervan ten laste te nemen van de gemeentekas; Naar analogie met het huishoudelijke reglement zoals dat is aangenomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ; Op voorstel van het college, Besluit: Artikel 1. In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals dat is aangenomen in zitting van 24 januari 2013, wordt een artikel 36 bis toegevoegd: de gemeente neemt de kosten ten laste van de vorming die op voorstel van het bestuur wordt aangeboden aan de raadsleden. Artikel 2. Afschrift van dit besluit wordt verzonden naar de toezichthoudende overheid: het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Vlaams-Brabant. 3. OCMW rekening 2011 definitieve vaststelling KENNISGEVING Brf 30/01/2013: bij besluit van 28/01/2013, heeft het ABB de jaarrekening 2011 van het OCMW definitief goedgekeurd. Aan de gemeenteraad ter kennisgeving. 4. De verkiezing van de leden van de politieraad: geldig verklaard. KENNISGEVING Brf 29/01/2013: was getekend door Lodewijk DEWITTE, provinciegouverneur. Bij toepassing van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van de politiediensten, heeft de BESTENDIGE DEPUTATIE bij besluit van 24 jan 2013, de verkiezing van de leden van de politieraad geldig verklaard. 5. Publicatie van het Structuurplan KENNISGEVING Ons structuurplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 september In het Belgisch Staatsblad van 22/01/2013, met correctie op 31/01/2013, verscheen de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk stuctuurplan van Beersel, bij besluit van 06/12/2012 door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Die publicatie werd gecorrigeerd in het BS van 31/01/2013, waarin Beersel vervangen werd door Kortenaken. 6. Belasting op de afgifte (elektronische) identiteitskaarten en op de afgifte van de (nieuwe, elektronische) rijbewijzen. DE RAAD Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2010 de belasting op de afgifte van elektronische identiteitskaarten vaststelde op 12 euro vanaf 1 april 2010, ingevolge de hogere Gemeenteraad van 28 februari

4 aanmaakkosten die ons worden aangerekend door de FOD Binnenlandse zaken; (Tevoren, sinds november 2008 was dat 10 euro.) Bij brief van 21december 2012, laat de FOD Binnenlandse zaken ons weten dat dit bedrag verhoogd wordt vanaf 1 april 2013 naar 15 euro en voor een Kids-ID wordt dat 6 euro. (brief van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking ref: III21/724/r/561/12) Overwegende dat kortelings (en zeker voor 1 mei 2013) gestart wordt met de aflevering van elektronische rijbewijzen, die dan volgens een gelijkaardig procedé worden aangemaakt, en waarbij de FOD mobiliteit ons mededeelt dat de aanmaakkosten voor hen 20 euro zullen bedragen en dat de piloot-gemeenten hiervoor 25 euro aanrekenen aan de burger (vergelijk Diest 24 euro, Kortrijk 25 euro, Halen 20 euro, ); Overwegende de kost van handelingen die gesteld worden voor, tijdens en na het afleveren van de stukken aan de burger, inclusief voorzien van een plastieken etui; Op voorstel van het college; BESLUIT Artikel 1. Het belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden wordt aangepast in artikel 3, zoals hierna volgt: 1 De belasting op de aflevering van elektronische identiteitskaarten wordt, met ingang op 1 april 2013, vastgesteld a. in de NORMALE PROCEDURE op 18 euro. De e-id en de vreemdelingenkaart (zowel voor Belgen als voor niet-belgen); op 9 euro: de Kids-Id voor Belgische kinderen tot 12 jaar; b. de SPOEDPROCEDURES: Optie1 Binnen 2 dagen Optie 2 Binnen 3 dagen eid Vreemdelingenkaart Kids-ID Prijs tot Prijs vanaf Prijs tot Prijs vanaf Prijs tot Prijs vanaf De belasting op het afleveren van verblijfsdocumenten ten behoeve van vreemdelingen wordt als volgt bepaald: immatriculatie-attest (eveneens duplicaat) 15 afgifte arbeidskaart 15 afgifte identiteitsstuk (met foto) aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar: 9 de aflevering van een bijlage 3ter en een aankomstverklaring Niet-EU : 5 Gemeenteraad van 28 februari

5 3. De belasting op de aflevering van (de nieuwe) elektronische rijbewijzen wordt, van zodra beschikbaar, vastgesteld op 23 euro in de NORMALE PROCEDURE: (het rijbewijs is 2 werkdagen na aanvraag beschikbaar) Artikel 2. Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands bestuur, Diestsepoort 6, 3010 LEUVEN BESPREKING Raadslid MOLLU merkt op dat het hier om een kleine belastingverhoging gaat. Raadslid IBENS betreurt de belasting voor zover die aangerekend wordt aan niet-belgen: zij hebben niks en komen daarom naar hier omdat ze willen werken, en dan rekenen wij hen een belasting aan. Raadslid G VANDEWIJNGAERDEN meldt dat de Spa-Plus gaat tegen stemmen omwille van een verhoging die meer is dan de kostprijsverhoging. Schepen P. FRANCEN antwoordt dat het hier gaat om enerzijds de kostprijs voor het aanmaken (aangerekend door veelal het Ministerie van Binnenlandse zaken) en anderzijds een kleine, minieme vergoeding voor de eigen prestaties. STEMMING : Aangenomen, goedgekeurd met 10 stemmen VOOR, en 9 stemmen TEGEN. Hebben gestemd: VOOR: Patrick Vandijck, Andre Alles, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine Veulemans en Eddy Marcoen, Betty Geysenberg, Josette Vanlaer, Camiel Bouvin TEGEN: Griet Vandewijngaerden, Paul Sterkendries, Robin Ibens; Arthur Maris, Michel Vander Velpen, Martin Coomans, Kristof Mollu, Stefaan Devos, Dorien Fets. 7. Gemeentelijk reglement voor de betoelaging van het onderhoud van landschappelijke en ecologisch waardevolle hagen. Gelet op het feit dat de huidige premieregeling, volgens het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010, een aanzienlijke kost is voor de gemeentelijke begroting en een afschaffing van deze subsidie verantwoord is; Gelet op het feit dat deze premieregeling niet meer is ingeschreven in de begroting van het dienstjaar 2013; Gelet op de financiële situatie van de gemeente Kortenaken; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na beraadslaging, BESLUIT Art. 1. Vanaf 2013 wordt het gemeentelijk reglement voor de betoelaging van het onderhoud van landschappelijke en ecologisch waardevolle hagen, afgeschaft. Art. 2. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Gemeenteraad van 28 februari

6 Art.3. Een voor eensluidend afschrift van onderhavige beslissing zal ter kennisgeving worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. BESPREKING Schepen P. FRANCEN verduidelijkt dat de afschaffing van deze subsidie ingegeven is door de financiele toestand en de te verwachten evoluties op financieel vlak. Raadslid COOMANS vertolkt een CD&V standpunt stellende dat onze financiele toestand niet zo slecht is dan man wil laten geloven. Raadslid IBENS betreurt dat er beknibbeld wordt op dergelijk kleine incentives. Raadslid M. VANDER VELPEN vestigt de aandacht erop dat meidoornhagen een bron zijn voor de verspreiding van het perenvuur. Maar dat indien de hagen goed geschoren worden de verspreiding ervan kan tegengegaan worden. Raadslid S. DEVOS treedt hem daarin bij en verwijst naar de noodzaak ervan voor de fruitteelt. Raadslid G VANDEWIJNGAERDEN stelt vast dat deze beslissing geen advies heeft gekregen van de MAR. Nochtans, volgens K MOLLU, willen NVA en VLD de inspraak respecteren. Raadslid IBENS vraagt dat er preventief de nodige informatie wordt verschaft opdat ze tijdig en goed snoeien. STEMMING : Aangenomen, goedgekeurd met 10 stemmen VOOR, en 9 stemmen TEGEN. Hebben gestemd: VOOR: Patrick Vandijck, Andre Alles, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine Veulemans en Eddy Marcoen, Betty Geysenberg, Josette Vanlaer, Camiel Bouvin TEGEN: Griet Vandewijngaerden, Paul Sterkendries, Robin Ibens; Arthur Maris, Michel Vander Velpen, Martin Coomans, Kristof Mollu, Stefaan Devos, Dorien Fets. 8. Gemeentelijke premieregeling voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen voor privéwoningen Gelet op het feit dat de huidige premieregeling, volgens het gemeenteraadsbesluit van 9 november 2010, een aanzienlijke kost is voor de gemeentelijke begroting en een afschaffing van deze subsidie verantwoord is; Gelet op het feit dat voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en een zonneboiler de hogere overheden weinig of geen subsidies meer verlenen; Gelet op het feit dat de groene stroomcertificaten die de VREG verleent jaarlijks verminderen; Gelet op de financiële situatie van de gemeente Kortenaken; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na beraadslaging, BESLUIT Art. 1. Vanaf 01 april 2013 wordt de gemeentelijke premieregeling voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen voor privéwoningen, afgeschaft. Art. 2. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Gemeenteraad van 28 februari

7 Art.3. Een voor eensluidend afschrift van onderhavige beslissing zal ter kennisgeving worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Bespreking Raadslid IBENS kan erin komen dat de subsidie voor zonnepanelen verdwijnt maar het lijkt hem erg zinvol om dat te behouden voor de zonneboilers en dat vanuit een ecologisch standpunt. STEMMING : Aangenomen, goedgekeurd met 16 stemmen VOOR, 3 stemmen TEGEN; Hebben gestemd: VOOR: Patrick Vandijck, Andre Alles, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine Veulemans en Eddy Marcoen, Betty Geysenberg, Josette Vanlaer, Camiel Bouvin; Arthur Maris, Michel Vander Velpen, Martin Coomans, Kristof Mollu, Stefaan Devos, Dorien Fets. TEGEN: Griet Vandewijngaerden, Paul Sterkendries, Robin Ibens; 9. Retributie voor deelnemers aan Paas-sportdagen De raad Gelet op het gemeentedecreet, Gelet op het sportbeleidsplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2007 en 27 mei 2008 en de aanvaarding door de Vlaams Minister van Sport op 15 juli 2008, waarin de sportpromotionele activiteiten van de gemeente zijn opgenomen; Overwegende dat tijdens de paasvakantie activiteiten georganiseerd worden voor de sportieve jeugd in de gemeente; Overwegende dat voor de organisatie hiervan de nodige budgettaire kredieten zijn voorzien in de gemeentelijke begroting 76402/ werkingskost sportweek; Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost en het aan de raad toekomt om deze bijdragen vast te stellen; Overwegende het advies van de sportraad, dd. 29 januari 2013; Op voorstel van het college, dd. 11 februari 2013; BESLUIT : Art.1. Voor de deelname aan de activiteiten georganiseerd in het kader van de paassportdagen tijdens de paasvakantie wordt een bijdrage gevraagd aan de deelnemers; Deelnemers Activiteit Uur Leeftijd Locatie bijdrage 8/apr Circusinitiatie 9-12u 6-14 jaar BergenDal Waanrode 5 Kinderdansen 15-17u 6-14 jaar BergenDal Waanrode 3 9/apr Pingpong-tornooi 9-12u 6-14 jaar Velpezicht Hoeleden 5 initiatie Frisbee 13-16u 6-14 jaar Velpezicht Hoeleden 8 10/apr initiatie judo 9-12u 6-14 jaar Judolokaal Stok 5 Avontuurlijke MTB-tocht 13-16u 6-14 jaar Judolokaal Stok 5 Gemeenteraad van 28 februari

8 11/apr Kubb-tornooi 9-12u 6-14 jaar Voetbalterreinen Waanrode 5 Pleinspelen 13-16u 6-14 jaar Voetbalterreinen Waanrode 5 12/apr 1-tegen-allen waterspel 6-14 jaar Zwembad Diest 9-17u Teambuilding 6-14 jaar Halve Maan 15 Paardrijden Deelnemers bijdrage 8/apr VM Beginners u min. 8 jaar zijn Helstraat 1 - Hoeleden 10 NM Beginners u min. 8 jaar zijn Helstraat 1 - Hoeleden 10 9/apr VM Beginners u min. 8 jaar zijn Helstraat 1 - Hoeleden 10 NM Beginners u min. 8 jaar zijn Helstraat 1 - Hoeleden 10 10/apr Hele dag Gevorderden u min. 12 jaar zijn Helstraat 1 - Hoeleden 12 Art.2. De bijdrage wordt contant betaald bij de inschrijving. Bij annulering wordt geen terugbetaling verricht, tenzij in gevallen van heirkracht; Art.3. Afschrift van de huidige beslissing wordt gedurende minimaal 20 dagen aangeplakt op het aanplakbord aan het gemeentehuis. Art. 4. Afschrift van de huidige beslissing wordt verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling. 10. Wijziging van het Kermisreglement De raad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10; Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de artikelen 8 tot en met 24; Overwegende dat volgens artikel 8 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Overwegende dat volgens artikel 9 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbare domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Gemeenteraad van 28 februari

9 Gelet op het huidige reglement zoals dat werd aangenomen bij gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2008 en 20 oktober 2009; Gelet op het feit dat de betaling van de borgstelling door de foorreizigers ieder jaar een probleem vormt; Gelet op het feit dat de terugbetaling van de borgstelling een aanzienlijke administratieve last betekent die niet opwegen tegen de voordelen ervan; Gelet op het feit dat de gemeente Kortenaken de verdeelkasten voor electriciteit gratis aanbiedt aan de foorreizigers; Gelet op het feit dat de kostprijs voor het aanbieden van de verdeelkasten zeer sterk verhoogd is; Gelet op de financiële situatie van de gemeente Kortenaken; Gelet dat het daardoor aangewezen is om de betaling van de borgstelling op te heffen en het aanbieden van gratis verdeelkasten stop te zetten; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na beraadslaging, BESLUIT Art. 1. het huidige kermisreglement aan te passen bij de volgende artikels: Artikel 5 1 en 2 bijkomende voorwaarden: de tekst Alvorens men een standplaats verkrijgt moet iedere foorreiziger per standplaats en per kermis een voorschot betalen van 100 op rekeningnummer van de gemeente Kortenaken. Het bewijs van betaling moet men bij de aanvraag voor de standplaats(en) steken. Indien men niet komt opdagen wordt dit voorschot ingehouden, anders wordt het teruggestort wordt ingetrokken. Artikel 8.2: bijkomende criteria: de tekst h) betaling van het voorschot wordt ingetrokken. Artikel 17 Gebruik elektriciteitskasten: de tekst van dit artikel wordt volledig ingetrokken en vervangen door: Elke foorreiziger dient zelf te zorgen voor zijn/haar elektriciteitsvoorziening en dient al de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Art. 2. De aanpassing van het kermisreglement goed te keuren en van kracht te laten worden vanaf het kermisseizoen Art. 3. de nodige bekendheid te geven aan dit reglement overeenkomstig art 186 en 187 van het gemeentedecreet; door een kopie ervan te zenden naar de reguliere standhouders op onze kermissen, en ter kennisgeving te sturen naar het Ministerie van Economische zaken. BESPREKING Raadslid DEVOS vindt dit een hekel punt: wij willen graag kermis in het dorp maar dan moeten ze blijven komen en we moeten inspanningen daarvoor doen. Misschien moeten we wel boeteclausules voorzien voor hen die niet komen. Burgemeester A. ALLES verwijst naar de contacten met de syndicus van de foorreizigers die geen probleem bleek te hebben met onze voorstellen. Gemeenteraad van 28 februari

10 11. Belastingen op het ophalen van sluikstortingen en sluikverbrandingen D e R a a d, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 3 en 253 1,3 ; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende wijziging invorderingsdecreet inzonderheid art 7. en 9 1; Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 en het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende budgetonderrichtingen; Gelet op de omzendbrief BB-2011/01 Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit van 10 juni 2011; Aangezien we deze belasting kunnen vaststellen voor de toekomst, verder dan het eigen dienstjaar, doorlopend, tot herziening bij raadsbesluit; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van de afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20/01/2004, inzonderheid art 15. Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat er maatregelen dienen te worden genomen om het sluikstorten en het sluikverbranden te voorkomen, zulks ter bevordering van de reinheid, de openbare gezondheid en het leefmilieu; Overwegende dat de gemeente de kosten voor het opruimen van sluikstortingen wenst terug te vorderen van de overtreder; Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLUIT: Artikel 1 Er wordt vanaf heden een belasting geheven voor het opruimen van sluikstortingen en sluikverbrandingen op openbaar en privaat domein. Artikel 2 Het opruimen van de goederen geschiedt hetzij door de gemeentediensten, hetzij door de gemeente aangestelde derde en wordt door de gemeente teruggevorderd bij middel van een belasting die wordt geïnd bij wege van een kohier dat het College van Burgemeester en Schepenen vaststelt en uitvoerbaar verklaart. Artikel 3 De belasting slaat op de eigendom die het voorwerp uitmaakt van de opruimingswerken en is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. In voorkomend geval (zijn) diegene(n) die daartoe opdracht of toelating gaf/gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Artikel 4 De belasting bestaat uit de volgende onderdelen en wordt als volgt bepaald: 1. Belasting op het opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval: - administratiekosten: 125 Euro; - loonkosten werklieden tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen: 20 Euro per uur per werkman; Gemeenteraad van 28 februari

11 - inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen: 30 Euro/uur. Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 375 Euro aangerekend. 2. Belasting op het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval: - vervoerskosten naar de overslag-, stort- of verbrandingsinstallatie: 1 Euro/km; - overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten: 140 Euro/ton afvalstoffen; - loonkosten werklieden tijdens het afvoeren van de achtergelaten afvalstoffen: 20 Euro per uur per werkman. Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 375 Euro aangerekend. Artikel 5 De belasting wordt ingevorderd zonder afbreuk te doen aan de bepaling van het decreet van mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, van het Wetboek Inkomstenbelasting en artikelen 126 tot en met 175, van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 6 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 7 Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige. Artikel 8 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het aanslagbiljet. Artikel 9 : BEZWAAR Het artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de bezwaarprocedure. Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen dat als bestuursoverheid handelt. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. Artikel 10 Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 12: De vaststelling van de feiten gebeurt door de politie of een door de Gemeente Kortenaken aangestelde persoon. Gemeenteraad van 28 februari

12 Artikel 13 : Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6, 1 ste verdieping, 3010 LEUVEN, het Provinciebestuur, de Procureur des Konings te Leuven, de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de Politierechtbank, de Vrederechter van het Kanton en de korpschef van de politiezone Hageland. Artikel 14: Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. 12. Gemeentelijke begroting 2013 en meerjarenplan: afgevoerd! Vaststelling van de begroting 2013 SYNTHESERAPPORT, MEERJARENPLAN en beleidsnota en syntheserapport. De raad, Gelet op het gemeentedecreet en inzonderheid der artikelen 148,149 en 150; Gelet op nieuwe gemeentewet, artikelen 241, 244, 246, 247 en 259; Gelet op de omzendbrief BB 2012/01 van 20 juli 2012 betreffende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op de bepalingen van Artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet: het legt het college van burgemeester en schepenen de verplichting op om de begroting en de bijlagen erbij uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering waarin ze wordt behandeld, aan alle raadsleden te bezorgen. Gelet op de besluiten van de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2013 houdende vaststelling van de belastingreglementen; Gelet op de besprekingen in en het verslag van het managementteam op 05 februari 2013; Op voorstel van het college Overwegende dat de begroting werd afgesloten in ontvangsten en uitgaven Ontvangsten Uitgaven Saldo Gewone dienst , , ,98 Buitengewone dienst , , ,87 BESPREKING Schepen P FRANCEN leidt in en baseert zich op de resultaten in de meerjarenplanning. Nu nog een positief saldo van en dat zakt naar in 2015 om vervolgens in 2016 uit te komen op MIN ,- euro. Het resultaat in eigen dienstjaar gaat in 2014 reeds naar euro en in 2015 naar MIN euro. Dat is een dramatische ontwikkeling. Je kan dan belastingen verhogen en/of uitgaven verminderen. Iedereen wordt gevraagd erg spaarzaam om te gaan met de middelen. Gemeenteraad van 28 februari

13 De financieel beheerder, Daniel WILLEMS, treedt hem daarin bij. Hij is ietwat verontrust. RAADSLID DEVOS: haakt in op de genoemde dramatische ontwikkeling, die niet zo erg is dan men laat uitschijnen. Hij stelt voor de begroting systematisch, blad na blad, te overlopen. Te beginnen bij pag. 2 en 3. De start van het document begint met een foutieve rekensom: euro fout. De koptabel kan juist zijn maar de begroting begint met een fout. RAADSLID IBENS: een slechte financiele toestand noopt ons om een duurzaam beleid te maken. De mogelijkheden moeten onderzocht worden om de cijfers op langere termijn te bezien. Het resultaat moet gezond zijn over een lange termijn. RAADSLID VANDEWIJNGAERDEN merkt op dat de begroting zelfs niet conform is met de beslissingen in college van de laatste 2 weken. DE VOORZITTER, P. VANDIJCK, schorst de zitting gedurende 10 minuten op om de financieel beheerder de gelegenheid te geven de cijfers te corrigeren. Na becijfering komt de FB met de correcte cijfers die dus een verschil geven van De FB Daniel WILLEMS wijdt het aan een menselijke tijpfout. Raadslid DEVOS stelt de vraag naar het waarom van de foutieve cijfers. Hij vindt ook dat er een politieke verantwoordelijkheid hiervoor is. Bovendien zijn er in het corpus van de begroting nog fouten. Raadslid VANDEWIJNGAERDEN suggereert nu voorlopige twaalfden te stemmen en de begroting later te hernemen met correcte cijfers. Voorbeeld: in 2013 zouden er euro minder subsidies kunnen zijn omwille van de personeelsverschuivingen binnen jeugd, cultuur, sport en noord-zuid. Raadslid DEVOS overweegt de begrotingsvoorstellen nu te overlopen en de bemerkingen te uiten. Maar nu geen stemming daarover te houden aangezien we niet beschikken over een correct document. Schepen P. FRANCEN duidt de relativiteit van begrotingscijfers aan: het zijn ramingen, en er volgen toch nog begrotingswijzigingen. DE VOORZITTER onderbreekt de discussie en trekt zich 10 minuten terug met de fractieleiders. Na deze schorsing van de zitting heropent hij de zitting en meldt dat in onderling akkoord met de 4 fractieleiders besloten wordt om 1. Deze begroting nu te verdagen 2. Bijkomend een akkoord te vragen voor 2 bijkomende voorlopige twaalfden 3. De raad opnieuw samen te roepen op di 9 april met een begroting met correcte cijfers. Besluit NA BESPREKING, unaniem: Art. 1. De gemeenteraad VERDAAGT de begroting 2013 en het bijgevoegde meerjarenplan , beleidsnota en syntheserapport, NAAR DE VOLGENDE GEMEENTERAAD OP 9 APRIL Gemeenteraad van 28 februari

14 Art. 2. Afschrift van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6 bus 1, 3010 LEUVEN en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. 13. Goedkeuring van bijkomende twee voorlopige twaalfden DE RAAD Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2012, houdende goedkeuring van 2 voorlopige twaalfden van het budget voor 2013; Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden, 28 februari 2013, besloten heeft om de voorgestelde begroting 2013 te verdagen naar de volgende zitting op 9 april 2013; Gelet op het overleg tussen de 4 fractieleiders en de voorzitter van de raad en het engagement om tijdens de volgende raadzitting op 9 april 2013 een correcte begroting voor te leggen; Overwegende de hoogdringendheid van deze beslissing, waardoor de mogelijkheden worden voorzien om de gewone dienstverlening te laten continueren door middel van voorlopige twaalfden op de begroting. BESLUIT, unaniem, Art. 1. De raad stelt (bijkomend) twee voorlopige twaalfden vast van het budget 2013 gebaseerd op budget 2012 en dat voor de maanden maart en april Art. 2. Afschrift van dit besluit worden toegezonden aan de Provinciegouverneur van Vlaams- Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur, Diestsepoort 6 bus 1, 3010 LEUVEN en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. 14. Verlenging exclusiviteit voor bepaalde diensten aan Interleuven De raad, Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 11 juni 2010; Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; Gemeenteraad van 28 februari

15 Gelet op het besluit van 28 april 2005 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; Gelet op het besluit van 28 september 2005 van de buitengewone algemene vergadering van INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat : Exclusiviteitspakket 5.1. : Basisondersteuning milieu. kan worden gerealiseerd; Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTW-administratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft. Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding ; Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op te volgen; Dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN op basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald: algemeen projectleider/specialist-expert : 83,00 Euro projectleider : 74,00 Euro projectmedewerker : 61,00 Euro Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector; Gemeenteraad van 28 februari

16 Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden; De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot 31 dec met ingang van de datum van het einde van vorige overeenkomst, met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW; Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. Dat de gemeenteraad het aangewezen acht om de continuïteit inzake milieu te handhaven en dat dit kan onder dezelfde voorwaarden; Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten verder aan INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Besluit Artikel 1 De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit verder toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN tot 31 dec 2018 met ingang van de datum van het einde van vorige overeenkomst, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening, meer bepaald het Exclusiviteitspakket 5.1. : Basisondersteuning milieu. Artikel 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt verder overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 15. Verlenging van de Abonnementsovereenkomst juridische adviezen De raad, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Overwegende dat het aantal rechtsgedingen en juridische vragen waarmee de gemeente geconfronteerd wordt de laatste jaren toenemen; Gemeenteraad van 28 februari

17 Overwegende dat de toenemende complexiteit van de Europese, federale en Vlaamse wetgeving en de praktische toepassingen en gevolgen ervan tot gevolg hebben dat er in toenemende mate een noodzaak is aan bijkomend extern juridisch advies bij het dagelijks bestuur van de gemeente; Overwegende dat het efficiënter is, zowel qua werking als qua coördinatie, om de rechtsgedingen waarin de gemeente betrokken wordt aan een vaste raadsman toe te vertrouwen, in plaats van deze raadsman telkens opnieuw voor ieder individueel juridisch geschil of advies aan te moeten stellen; Overwegende dat dergelijke oplossing het mogelijk maakt om de gemeente in alle rechtsgedingen te laten vertegenwoordigen door een vaste raadsman en dit tegen een vast ereloon per jaar, waardoor ook een besparing op het ereloon kan gerealiseerd worden; Overwegende dat het ook aangewezen lijkt om de vaste raadsman ook de adviesverlening te laten verzorgen in het kader van het dagelijks bestuur, aangezien het ook deze raadsman zal zijn die zal optreden bij eventueel latere geschillen; Overwegende dat het kantoor van mr. Bert Beelen, BEELEN ADVOCATEN genaamd, in de regio algemene bekendheid en een goede reputatie geniet als specialist in administratief recht, in het bijzonder met betrekking tot lokale besturen; Overwegende dat BEELEN ADVOCATEN daarbuiten ook gespecialiseerde advocaten heeft in alle andere takken van het Belgische recht waarmee een gemeente in aanraking kan komen, waardoor er bijstand kan verleend worden bij alle vragen of problemen waarmee de gemeente in haar dagelijks bestuur geconfronteerd wordt; Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 1 oktober 2007, zijn goedkeuring gaf aan het afsluiten van een abonnementsovereenkomst juridische adviezen, waarvan het besluit luidde als volgt: Artikel 1. Er wordt een abonnement voor juridische dienstverlening afgesloten met het kantoor van mr. Bert Beelen, genaamd BEELEN ADVOCATEN, met adres te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24, volgens de voorwaarden die door mr. Bert Beelen voorgesteld werden in zijn schrijven van 29 juni Artikel 2 Het jaarlijks ereloon voor mr. Bert Beelen, kantoor BEELEN ADVOCATEN, wordt bepaald op ,- tegen de loonindex die geldt op heden. Artikel 3 Voor uitzonderlijke opdrachten, te bepalen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het ereloon vastgesteld op 80 per uur Artikel 4 Voormelde bedragen worden gekoppeld aan de index van toepassing op de bezoldigingen van het overheidspersoneel Artikel 5 De aanmaak- en verzendingskosten worden terugbetaald volgens het volgende tarief: Aanmaak dossier 50 Dactylo brieven + verzendingskosten 7 Aangetekende brieven 9,50 Gemeenteraad van 28 februari

18 Aanmaak procedurestukken (dactylo- en papierkosten) per pagina 8,50 5 Kopies (per blad) 0,25 Verplaatsingen (per kilometer) 0,28 Artikel 6 De bovenvermelde regeling inzake ereloon geldt vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012; de dan lopende zaken worden evenwel verder afgehandeld door het advocatenbureau en bij aanvang van de nieuwe legislatuur kan de raad dan ook een nieuw besluit terzake maken. (ter zitting gewijzigd artikel) Artikel 7 Ook in alle geschillen waarvan de erelonen en kosten gedekt worden door de rechtsbijstandsverzekering van de gemeente worden tijdens de duur van het abonnement aan mr. Beelen, kantoor BEELEN ADVOCATEN, toevertrouwd. Artikel 8 De rechtsplegingsvergoedingen die voor de gemeente Kortenaken verkregen worden in gerechtelijk procedures tijdens de duur van het abonnement, komen toe aan BEELEN ADVOCATEN, met uitzondering van de rechtsplegingsvergoedingen die verkregen worden in procedures waarin de rechtsbijstandverzekeraar van de gemeente tussen komt. Overwegende dat gezien de lopende juridische procedures het aangewezen is deze overeenkomst met het Advocatenkantoor B. Beelen te verlengen, Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, Besluit Art. 1. De overeenkomst zoals deze, op grond van het raadsbesluit van 1 oktober 2007, werd aangegaan met Advocatenkantoor B. Beelen te verlengen met 1 jaar, namelijk tot 31/12/ Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: De raad Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2013 betreffende de principiële goedkeuring voor het uitvoeren van een opdracht met als voorwerp Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar 2013 tegen een initieel geraamd bedrag van ,00 incl. btw; Gemeenteraad van 28 februari

19 Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar 2013 een bestek met nr werd opgemaakt door Hoofd TD en er ter inzage ligt; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar 2013 wordt geraamd op ,31 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de OHPZB; Gelet op het krediet dat voorzien wordt in de begroting van 2013; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Op voorstel van het college; BESLUIT: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht met als voorwerp Verwijderen van voegvullingsmassa en voegvulling van diverse wegen te Kortenaken tijdens dienstjaar 2013, opgesteld door Hoofd TD. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,31 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de OHPZB. Art. 3. De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien wordt in de begroting van Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 17. Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: De raad Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2013 betreffende de principiële goedkeuring voor het uitvoeren van een opdracht met als voorwerp Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren tegen een initieel geraamd bedrag van ,00 incl. btw; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren een bestek met nr werd opgemaakt door de Dienst Openbare Werken en er ter inzage ligt; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren wordt geraamd op ,46 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat het bestek en de gunningsvoorwaarde voorzien dat de opdracht jaarlijks door beide partijen kan beëindigd worden; Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de OHPZB; Gelet op het krediet dat voorzien wordt in de begroting van ; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Gemeenteraad van 28 februari

20 Op voorstel van het college; BESLUIT: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht met als voorwerp Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren , opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,46 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de OHPZB. Art. 3. De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien wordt in de begroting van Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 18. Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: De raad Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2013 betreffende de principiële goedkeuring voor het uitvoeren van een opdracht met als voorwerp Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2013 tegen een initieel geraamd bedrag van ,00 incl. btw; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2013 een bestek met nr werd opgemaakt door de Dienst Openbare Werken en er ter inzage ligt; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2013 wordt geraamd op ,24 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de OHPZB; Gelet op het krediet dat voorzien wordt in de begroting van 2013; Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; Op voorstel van het college; BESLUIT: Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr en de raming voor de opdracht met als voorwerp Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2013, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,24 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de OHPZB. Gemeenteraad van 28 februari

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed

Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 10 september 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING GEMEENTE KORTENAKEN Zitting van 19 november 2007. Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing GR20121220 punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing De raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/005 BERAADSLAGING NR 11/004 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Home GR Punt 6. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing

Home GR Punt 6. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Akkoord Meer informatie Home GR20161214 Punt 6. Gemeentebelastingen - contante

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2013 Provincie VLAAMS-BRABANT Arrondissement HALLE-VILVOORDE GEMEENTE 1670 PEPINGEN Aanwezig: De Cuyper K., - voorzitter; Timmermans

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 18 MEI 2017 Aanwezig: de heer C. Bonamie de heer F. Van

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Verontschuldigd / Afwezig: Patrick De Meulenaere; gemeenteraadslid

Verontschuldigd / Afwezig: Patrick De Meulenaere; gemeenteraadslid STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 11 februari 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad Zitting van 27 februari 14.

Notulen van de gemeenteraad Zitting van 27 februari 14. Provincie Vlaams- Brabant Notulen van de gemeenteraad Zitting van 27 februari 14. Aanwezigen: Verontschuldigd: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 januari 2013

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie