5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014"

Transcriptie

1 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans, Ria Janssens-Van Oncen, schepenen, Valerie Van Peel, OCMW-voorzitter, Frederic van Haaren, Marc De Smet, Lieve De Block, Harold van der Kraan, Gerda Van Langendonck, Betty Stassen, Gerd Van de Perck-Nelen, Sarah Buchmann, Sanne Loopmans, Marc Dekkers, Sonja Janssens, Frieda De Naeyer, Bob Van Noten, Matthias De Caluwe, Annick Descheemaecker, Pieter Buysse, Mieke De Schepper, Gerd Gheysens, Peter Vanalme, leden, Ivan Kockx, secretaris. Verontschuldigd: de dame Ellen Slegers en de heer Mathias Adriaenssens, leden. AGENDA A. OPENBARE ZITTING 1. Mobiliteit: a. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Bosschaertdreef. b. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Kastanjedreef. c. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Vredestraat. d. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Berkenlaan. e. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Dennenlaan. f. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Haagdoornlaan. g. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Kardinaal Cardynplein. h. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Kastanjelaan. i. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Koerspleindreef. j. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Lorkenlaan. k. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Meidoornlaan. l. Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Sparrenlaan.

2 Ruimtelijke ordening: a. Grondafstand percelen in te lijven bij de openbare weg Grensstraat verkaveling Ramon delen van sectie A 104/D3 en 104/E3. 3. Vrije tijd: a. Goedkeuring convenant gemeente Kapellen en Sint-Lucas Academie voor Beeldende Kunsten Kapellen. b. Goedkeuring overeenkomst met vzw Divers voor het organiseren van Noten in het Park in c. Goedkeuring rekening 2013 van Sportregio Antwerpse Kempen. 4. Intergemeentelijke samenwerking: a. Opdrachthoudende vereniging Pidpa statutaire jaarvergadering op 16 juni 2014 goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. b. Intergemeentelijke vereniging Pontes algemene vergadering op 18 juni 2014 aktename agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. c. Opdrachthoudende vereniging Hooge Maey algemene vergadering op 19 juni 2014 goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. d. Opdrachthoudende vereniging Igean Dienstverlening jaarvergadering op 20 juni 2014 agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. e. Opdrachthoudende vereniging Igean Dienstverlening benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur f. Opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid jaarvergadering op 20 juni 2014 agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. g. Opdrachthoudende vereniging Igean Milieu en Veiligheid benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur h. Opdrachthoudende vereniging Imea algemene vergadering tevens jaarvergadering op 25 juni 2014 goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 5. Ter zitting toegevoegd punt: a. Beslissing tot toevoeging van een niet-geagendeerd punt. b. Gemeentelijk onderwijs: verlenging samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Stakabra met ingang van 1 september Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 28 april B. BESLOTEN ZITTING 1. Personeel: a. Goedkeuring beheersovereenkomst samenwerking gemeente OCMW met betrekking tot financiële dienst. 2. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 28 april 2014.

3 A. OPENBARE ZITTING. 1.a. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER BOSSCHAERTDREEF De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967, houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren openbare weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat de genomen maatregelen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ten goede komen; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit te Kapellen; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Art. 1.- In de Bosschaertdreef, tussen het kruispunt met de Van Haeftenlaan en het kruispunt met de Heidestraat, wordt een parkeerverbod ingevoerd in de rijrichting naar de Heidestraat. middel van borden E1, aangevuld met onderborden GXa en GXb. Art. 2.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.b. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER KASTANJEDREEF De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

4 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967, houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren openbare weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat de snelheid in de Kastanjedreef in de huidige verkeerssituatie door de weggebruiker als onveilig wordt ervaren; Overwegende dat de genomen maatregelen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ten goede komen; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit te Kapellen; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Art. 1.- In de Kastanjedreef wordt ter hoogte van pand nummer 9 een rijbaanversmalling ingevoerd waarbij de bestuurders die rijden in de richting van de Antwerpsesteenweg voorrang genieten ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. middel van borden B19 en B21. Art. 2.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.c. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER VREDESTRAAT De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

5 Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967, houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren openbare weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat er in de Vredestraat behoefte is aan een laad- en loszone; Overwegende dat de genomen maatregelen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ten goede komen; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit te Kapellen; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen: Art. 1.- In de Vredestraat ter hoogte van pand nummer 9 wordt een laad- en loszone ingericht. Daartoe wordt het parkeren er verboden over een afstand van 8 meter. middel van het bord E1, aangevuld met een onderbord GXc met de vermelding "8 m". Tevens wordt een grondmarkering aangebracht bestaande uit een witte rechthoek met een gearceerd oppervlak. Art. 2.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.d. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - BERKENLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit;

6 Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op twee locaties in de Sparrenlaan de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Berkenlaan worden opgeheven. Art. 2.- In de Berkenlaan, ter hoogte van de aansluiting met de Pastoor Vandenhoudtstraat, wordt een oversteekplaats voor voetgangers afgebakend. middel van witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het koninklijk besluit van 1 december Art. 3.- In de Berkenlaan, aan het kruispunt met de Pastoor Vandenhoudtstraat, is het voor alle bestuurders met uitzondering van de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A rechts af te slaan in de Pastoor Vandenhoudtstraat. middel van een bord C31b met onderbord M3. Art. 4.- In de Berkenlaan, vanaf het kruispunt met de Pastoor Vandenhoudtstraat tot aan het kruispunt met de Epicealaan, geldt aan de kant van de pare huisnummers een parkeerverbod. middel van borden E1, aangevuld met onderborden GXa en GXb. Art. 5.- In de Berkenlaan, vanaf het kruispunt met de Pastoor Vandenhoudtstraat tot aan het kruispunt met de Epicealaan, worden de bestuurders in beide rijrichtingen verplicht om het middenplein langs rechts voorbij te rijden. middel van borden D1. Art. 6.- Op het kruispunt van de Berkenlaan met de Sparrenlaan worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 7.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest.

7 e. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - DENNENLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op twee locaties in de Sparrenlaan de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Dennenlaan worden opgeheven. Art. 2.- Op het kruispunt van de Dennenlaan met de Sparrenlaan worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 3.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.f. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - HAAGDOORNLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,

8 Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op het Kardinaal Cardynplein de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Haagdoornlaan worden opgeheven. Art. 2.- Op het kruispunt van de Haagdoornlaan met het Kardinaal Cardynplein worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 3.- Op het kruispunt van de Haagdoornlaan met de Sparrenlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december 1975.

9 Art. 4.- Op het kruispunt van de Haagdoornlaan met de Kastanjelaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 5.- Het doodlopend karakter van de Haagdoornlaan vanaf het kruispunt met de Kastanjelaan wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het verkeersbord F45, geplaatst juist voorbij het kruispunt. Art. 6.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.g. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER KARDINAAL CARDYNPLEIN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Gelet op de heraanleg van de Koerspleindreef, welke op het Kardinaal Cardynplein uitgeeft; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op het Kardinaal Cardynplein de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt.

10 B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor het Kardinaal Cardynplein worden opgeheven. Art. 2.- Op het Kardinaal Cardynplein wordt aan alle bestuurders verboden om het middenplein langs links voorbij te rijden. middel van borden C1, geplaatst tegenover al de toegangen tot het Kardinaal Cardynplein respectievelijk via de Koerspleindreef, de Haagdoornlaan en de Meidoornlaan. Art. 3.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.h. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - KASTANJELAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op twee locaties in de Sparrenlaan de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang):

11 Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Kastanjelaan worden opgeheven. Art. 2.- Op het kruispunt van de Kastanjelaan met de Haagdoornlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk van 1 december Art. 3.- Op het kruispunt van de Kastanjelaan met de Meidoornlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 4.- Op het kruispunt van de Kastanjelaan met de Lorkenlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 5.- Op het kruispunt van de Kastanjelaan met de Sparrenlaan worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 6.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.i. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER KOERSPLEINDREEF De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

12 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren openbare weg tot het beheer van de gemeente behoort; Gelet op de omzendbrief van 16 februari 2001 inhoudende vaststelling van de voorschriften voor het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap; Overwegende dat de aanvragers van een parkeerplaats personen met een handicap voldoen aan alle gestelde voorwaarden ter zake; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op het Kardinaal Cardynplein de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende dat de Koerspleindreef over de ganse lengte heraangelegd werd; Overwegende dat de genomen maatregelen de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid ten goede komen; Overwegende dat door de gemeenteraad op 19 november 2001 een besluit genomen werd aangaande een parkeerreglementering in de Koerspleindreef; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit te Kapellen; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Koerspleindreef worden opgeheven. Art. 2.- In de Koerspleindreef wordt het parkeren niet toegestaan op volgende plaatsen: langs de onpare zijde vanaf het kruispunt met de N11 en het pand 1 langs de onpare zijde vanaf pand 37 tot het pand 61 langs de pare zijde vanaf het kruispunt met de N11 tot het pand 42 langs de pare zijde vanaf pand 54a tot het pand 60. middel van borden E3, aangevuld met onderborden GXa.

13 Art. 3.- In de Koerspleindreef wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met als toegelaten rijrichting van de Dorpsstraat (N11) naar het Kardinaal Cardynplein. Deze maatregel geldt voor alle weggebruikers, uitgezonderd voor fietsers. middel van borden C1 en F19 met respectievelijke onderborden M2 en M4. Art. 4.- In de Koerspleindreef wordt een denkbeeldige rand van de rijbaan aangebracht op volgende plaatsen: - langs de onpare zijde vanaf pand 1 tot pand 35 - langs de onpare zijde vanaf pand 61 tot het kruispunt met het Kardinaal Cardynplein - langs de pare zijde vanaf pand 42 tot pand 54a - langs de pare zijde vanaf pand 60 tot het kruispunt met het Kardinaal Cardynplein. Art. 5.- In de Koerspleindreef wordt het parkeren enkel toegestaan voor motorfietsen, personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen op volgende plaatsen: langs de onpare zijde vanaf pand 1 tot pand 35 langs de onpare zijde vanaf pand 61 tot het kruispunt met het Kardinaal Cardynplein langs de pare zijde vanaf pand 42 tot pand 54a langs de pare zijde vanaf pand 60 tot het kruispunt met het Kardinaal Cardynplein. middel van borden E9b met bijhorende onderborden GXa en GXb. Art. 6.- In de Koerspleindreef wordt ter hoogte van de panden 61 en 72 in de parkeerstrook één parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. middel van het verkeersbord E9a met daarop afgebeeld het pictogram personen met een handicap" (GVIId) aangevuld met een onderbord GXc met de vermelding 6 m. Art. 7.- Het stilstaan en parkeren wordt in de Koerspleindreef verboden op alle plaatsen behalve op: - deze voorzien voor het parkeren van motorfietsen, personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen, zoals omschreven in de artikelen 4 en 5 van dit besluit - deze die voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap, zoals omschreven in artikel 6 van dit besluit. middel van borden E3 met bijhorende onderborden GXa en GXd. Art. 8.- In de Koerspleindreef, ter hoogte van het kruispunt met het Kardinaal Cardynplein, worden de bestuurders verplicht rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f.

14 Art. 9.- In de Koerspleindreef, ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat (N11), moeten fietsers voorrang verlenen aan het verkeer dat zich in de Dorpsstraat bevindt. middel van het bord B1 met onderbord M1. Art Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.j. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - LORKENLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op twee locaties in de Sparrenlaan de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Lorkenlaan worden opgeheven. Art. 2.- Op het kruispunt van de Lorkenlaan met de Sparrenlaan worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan.

15 middel van een verkeersbord D1f. Art. 3.- Op het kruispunt van de Lorkenlaan met de Kastanjelaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 4.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.k. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - MEIDOORNLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op het Kardinaal Cardynplein de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: De tussenkomsten opgenomen in het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Sparrenlaan, agendapunt 1.l. van deze gemeenteraad, zijn ook van toepassing op dit agendapunt. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang):

16 Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Meidoornlaan worden opgeheven. Art. 2.- Op het kruispunt van de Meidoornlaan met het Kardinaal Cardynplein worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 3.- Op het kruispunt van de Meidoornlaan met de Sparrenlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 4.- Op het kruispunt van de Meidoornlaan met de Kastanjelaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 5.- Het doodlopend karakter van de Meidoornlaan vanaf het kruispunt met de Lorkenlaan wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door het verkeersbord F45, geplaatst juist voorbij het kruispunt. Art. 6.- Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 1.l. AANVULLEND REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER SPARRENLAAN De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

17 Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1976 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967, houdende de instelling van een Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer - groep Antwerpen; Overwegende dat de te reglementeren weg tot het beheer van de gemeente behoort; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat op twee locaties in de Sparrenlaan de verkeerssituatie onduidelijk en onveilig wordt ervaren door de weggebruiker; Overwegende de besprekingen in de werkgroep Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit; Gelet op de volgende tussenkomsten: Sonja Janssens (CD&V), raadslid, heeft opmerkingen die van toepassing zijn op de punten 1.d. tot en met 1.l. Zij haalt aan dat, toen een jaar geleden werd gestemd dat de pleintjes op de Sparrenlaan als ronde punten werden ingericht, haar fractie negatief gestemd heeft. Zij wisten namelijk dat het reglement niet zou werken als er geen infrastructuurwerken mee werden uitgevoerd. De toenmalige schepen ontkende dit toen echter. Hun opmerkingen destijds waren dan toch niet zo onterecht. Haar vraag is echter waarom de signalisatie nu al is aangepast vooraleer de gemeenteraad er vandaag over kan beslissen? Koen Helsen (Open VLD), schepen, antwoordt dat de aanpassingen er komen op vraag van de bewoners. De politie heeft 9 reglementen in één keer moeten opstellen en hiervoor is enige tijd nodig geweest. Sonja Janssens (CD&V), raadslid, vraagt zich af of er na de gemeenteraad nog aanpassingen moeten gebeuren? Er is momenteel een overkill aan verkeersborden. Mensen die uit de Philippe Spethstraat komen en de Sparrenlaan inrijden worden nu verplicht de Berkenlaan in te rijden. Het geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder vermeldt op pagina 26 punt dat uitgezonderd enkele gevallen het verboden is verkeersborden die dezelfde informatie weergeven over dezelfde plaats boven elkaar of in de onmiddellijke nabijheid van elkaar te plaatsen. Er zijn meer borden geplaatst dan dat er in het reglement zijn opgenomen. De hoeveelheid borden draagt niet bij tot de leesbaarheid van het verkeer. De mensen weten nu helemaal niet meer hoe ze moeten rondrijden. Haar voorstel is om het item samen in een raadscommissie te herbekijken. Koen Helsen (Open VLD), schepen, antwoordt dat hij het traject nog niet persoonlijk heeft gecontroleerd of alles al dan niet is geplaatst, maar dit zal nog gebeuren. Tot nu toe stonden er verkeersborden D5 die aanduiden dat het ronde punten zijn, maar dat waren het niet echt. Er gaan nu exact evenveel borden komen als vroeger. Als het voorliggend reglement wordt goedgekeurd kan alles nu beter worden gecontroleerd. Na de goedkeuring worden overal borden D1f en C1 geplaatst. De omgekeerde driehoeken moeten dus worden verwijderd. Sonja Janssens (CD&V), raadslid, vraagt of het de bedoeling is dat bestuurders niet langer rechtdoor rijden. Koen Helsen (Open VLD), schepen, antwoordt dat dit in het verleden ook niet toegestaan was. Wanneer men uit de Koerspleindreef rechtdoor richting Haagdoornlaan reed, moest men ook rond het pleintje rijden. Dit geldt voor de drie pleintjes. Dit werd echter niet altijd nageleefd met soms ongevallen tot gevolg.

18 Sonja Janssens (CD&V), raadslid, vraagt of het correct is dat wanneer men van de Christiaan Pallemansstraat komt en richting Philippe Spethstraat wil, men niet langer rechtdoor mag rijden. Het gebodsbord geeft namelijk aan dat men daar enkel naar rechts mag, de zijstraat in. Dirk Van Mechelen (Open VLD), voorzitter, antwoordt dat wanneer men uit de Lorkenlaan komt de verplichting naar rechts is om rond het pleintje te rijden. Als men van het Beukenhof komt en men moet naar de Philippe Spethstraat dan dient men heel het pleintje in de Sparrenlaan rond te rijden. Dat was zo, is zo en blijft zo. Als men van de Berkenlaan komt mag men niet links in de Meidoornlaan rijden maar moet men rond het pleintje rijden om te vermijden dat men in conflict komt met een ander voertuig. De verbodsborden staan er en men doet het toch. Je moet altijd rond het plein rijden. Wij denken dat dit een betere aanduiding is dan vroeger. Mieke De Schepper (sp.a-groen), raadslid, stelt de vraag of op de pleintjes de verkeersborden blijven staan die aanduiden dat het ronde punten zijn. Dirk Van Mechelen (Open VLD), voorzitter, antwoordt dat deze worden verwijderd. Mieke De Schepper (sp.a-groen), deelt mee dat zij dan het standpunt van Sonja Janssens deelt dat het een verwarrende situatie is. Dirk Van Mechelen (Open VLD), voorzitter, meldt dat hij dagelijks langs daar rijdt en dat het voor hem niet verwarrend is. Marc Dekkers (CD&V), raadslid, vraagt na te gaan wat de wettelijke betekenis is van het gebodsteken naar rechts: moet men naar rechts gaan en kan men nadien rechtdoor rijden of moet men rechts de zijstraat in. Dirk Van Mechelen (Open VLD), voorzitter, antwoordt dat nu er een reglement is, voor de plaatsing van de borden er aan de lokale politiezone zal gevraagd worden dit grondig mee na te kijken. Mocht er toch een aanpassing nodig zijn dan zal deze terug aan de gemeenteraad voorgelegd worden. B E S L U I T met 20 stemmen voor (Open VLD, N-VA) bij 7 onthoudingen (sp.a-groen, CD&V, Vlaams Belang): Art. 1.- Alle vorige specifieke aanvullende verkeersreglementen voor de Sparrenlaan worden opgeheven. Art. 2.- Op de Sparrenlaan aan het kruispunt met de Philippe Spethstraat is het voor de bestuurders van voertuigen en slepen met een MTM van meer dan 5 ton verboden links af te slaan in de Philippe Spethstraat. middel van borden C31a met onderbord GVIIa (+ 5 t). Art. 3.- Op het kruispunt van de Sparrenlaan met de Haagdoornlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen.

19 Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 4.- Op het kruispunt van de Sparrenlaan met de Meidoornlaan wordt een rotonde ingericht. middel van borden B1 op alle toegangswegen en door borden D5 op het middeneiland gericht naar alle toegangswegen. Tevens wordt op alle toegangswegen een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art. 5.- Op het kruispunt gevormd door de Sparrenlaan met de Berkenlaan en de Lorkenlaan en in de Sparrenlaan wordt aan alle bestuurders verboden om het middenplein langs links voorbij te rijden. middel van borden C1, geplaatst tegenover de toegang tot het kruispunt via de Berkenlaan en de toegang via de Lorkenlaan en ook aan beide zijden van het middenplein in de Sparrenlaan zelf voor de bestuurders die de Sparrenlaan volgen. Art. 6.- Op het kruispunt van de Sparrenlaan met de Berkenlaan en op dat van de Sparrenlaan met de Lorkenlaan worden de bestuurders verplicht voor het middenplein rechts af te slaan. middel van een verkeersbord D1f. Art. 7.- Op het kruispunt gevormd door de Sparrenlaan met de Dennenlaan en de Kastanjelaan en in de Sparrenlaan zelf ter hoogte van deze twee kruispunten wordt aan alle bestuurders verboden om het middenplein langs links voorbij te rijden. middel van borden C1, geplaatst tegenover de toegang tot het kruispunt via de Dennenlaan, aan beide zijden op het smal gedeelte van het middenplein in de Sparrenlaan zelf voor de bestuurders die de Sparrenlaan volgen en ongeveer halverwege het lang gedeelte van het middenplein in de Sparrenlaan voor de bestuurders komende vanuit de Kastanjelaan. Art. 8.- In de Sparrenlaan, vanaf het kruispunt met de Christiaan Pallemansstraat tot aan pand 2, is het verboden te parkeren. middel van borden E1 met bijhorende onderborden GXa, GXb en GXd. Art. 9.- In de Sparrenlaan, aan de zijde van de onpare huisnummers in het rechte stuk dat aansluiting geeft met de Christiaan Pallemansstraat, is het stilstaan en parkeren verboden. middel van borden E3 met bijhorende onderborden GXa en GXb.

20 Art In de Sparrenlaan, aan de zijde van de onpare huisnummers in het rechte stuk dat aansluiting geeft met de Christiaan Pallemansstraat, wordt de overweg in de Christiaan Pallemansstraat op 60 meter van het kruispunt met de Christiaan Pallemansstraat aangekondigd door middel van een verkeersbord A41. Art Ter hoogte van het T-vormig kruispunt van de Sparrenlaan met de Christiaan Pallemansstraat moeten de bestuurders komende uit de Sparrenlaan voorrang verlenen aan het verkeer dat zich op de Christiaan Pallemansstraat bevindt. middel van een bord B1 in de Sparrenlaan. Tevens wordt een dwarsstreep, gevormd door witte driehoeken, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht, overeenkomstig artikel van het koninklijk besluit van 1 december Art Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaamse Gewest. 2.a. GRONDAFSTAND PERCELEN IN TE LIJVEN BIJ DE OPENBARE WEG - GRENSSTRAAT VERKAVELING RAMON DELEN VAN SECTIE A 104/D3 EN 104/E3 De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, Gelet op artikel 42 en 43 2 punt 12 van het gemeentedecreet; Gelet op de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 30 december 2013 door het college van burgemeester en schepenen aan mevrouw Ramon Ethel voor het verkavelen van grond in 2 delen (1 deel reeds bebouwd). In de voorwaarden werd onder andere gesteld dat de grond, gelegen in de wegenis aan de Grensstraat, met een oppervlakte van 48,26 m², gratis dient afgestaan te worden aan de gemeente via een notariële akte, waarvan de kosten van de akte voor de aanvrager van de verkaveling zijn; Overwegende dat de percelen Grensstraat, sectie A 104/d3 en 104/e3, toebehoren aan mevrouw Ramon Ethel Odette, wonende te 2950 Kapellen, Grensstraat 54, volgens de kadastrale gegevens toestand 1 januari 2013; Gelet op het opmetingsplan van 2 april 2014, opgemaakt door Palmers+Stokmans, landmetersbureau waaruit blijkt dat deze zone voor wegenis, delen van sectie sectie A 104/d3 en 104/e3, een oppervlakte heeft van 48,26 m²; Gelet op het getuigschrift van de hypotheekbewaarder, de uittreksels uit het kadastraal plan en de kadastrale legger en het akkoord van de eigenaars; Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Marynen Didier te 2940 Stabroek; Gelet op het bodemattesten van 26 maart 2014 opgemaakt door OVAM; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen:

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid.

Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid. Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid. JOHAN DE MOL Universiteit Gent (http://cdonet.ugent.be - http://www.isaweb.be/) Johan.DeMol@UGent.be) TOM DHOLLANDER

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie