Maandag 22 oktober 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandag 22 oktober 2007"

Transcriptie

1 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september Toelichting : Het verslag van de zitting van 24 september 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ontvangt elk gemeenteraadslid overeenkomstig artikel 31, 2 de lid van dit reglement een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering. Raadsleden die er uitdrukkelijk om verzoeken, ontvangen de notulen enkel via . Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet. Gelet op artikel 31, 2 de lid, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van 26 maart Gelet op het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 september Overwegende dat geen opmerkingen worden geformuleerd omtrent de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 september Beslist : Enig artikel - Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 september 2007 wordt goedgekeurd Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle. Toelichting : Bij controle van de cijfers van de rekening 2006 werden er enkele correcties doorgevoerd. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 1 van 39

2 Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle op 2 april Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,42 Uitgaven ,39 Batig saldo , Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle. Toelichting : Bij controle van de rekening 2006 werden er ontbrekende totalen ter vervollediging aangevuld. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle in februari Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,40 Uitgaven ,72 Batig saldo 328, Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 2 van 39

3 Toelichting : Bij controle van de cijfers van de rekening 2006 werden er enkele correcties doorgevoerd. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle op 12 april 2007 en toegezonden aan de financiële dienst op 16 april Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door. Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,69 Uitgaven ,66 Batig saldo , Financieel beleid - Nutsmaatschappijen - Retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein - Goedkeuring. Toelichting : Sedert 2005 kunnen de IVEKA- en IGAO-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor de hinder ingevolge het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. De mogelijkheid om bij IVEKA/IGAO de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde retributieheffing vindt zijn grondslag in het artikel 41 (IVEKA) of artikel 47 (IGAO) van de statuten, waarvoor de raad van bestuur een algemeen kader kan creëren en voor zover dit aanvaard is in het distributienettarief door de reguleringsinstantie. Het huidige retributiereglement, laatst vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2006, vervalt in principe per 31 december Hieronder vindt u het (ongewijzigde) bestaande typereglement onder de vorm van een raadsbesluit en waarvan zowel IVEKA als IGAO vragen het nog dit jaar te laten goedkeuren door de gemeenteraad, zodat het van toepassing kan blijven voor de periode Het typereglement is universeel en toepasbaar op alle maatschappijen die werken op gemeentelijk domein uitvoeren. De effectieve uitwerking (betaling) is afhankelijk van het feit of deze maatschappijen op basis van statuten, decretale of wettelijke bepalingen al dan niet vrijgesteld zijn van heffingen door de gemeenten. Voortgaande op de toepassingsmodaliteiten van het reglement (artikelen 2 en 3) en op de besluiten van de raad van bestuur van 16 november 2004 waarin het algemeen kader werd Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 3 van 39

4 vastgelegd en de actualisering ervan op de raad van bestuur van 24 september 2007, komt de retributie voor de gemeente Malle over de jaren 2008, 2009 en 2010 neer op een jaarlijks bedrag van ,18 EUR voor elektriciteit en ,47 EUR voor gas. De retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing of waarborgstelling door de gemeente met betrekking tot of naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk domein, uit. De berekende bedragen gelden als maximum. Indien de gemeente opteert om een hogere retributie op te leggen, zullen de door de distributienetbeheerder te betalen bedragen nooit meer zijn dan dit berekende maximum. In voorkomend geval zullen de hogere aanrekeningen worden afgehouden van de dividenden van de gemeente. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. Gelet op de financiële toestand van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente en haar burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs gemeentewegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein. Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 26 november 2001 van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door de voorzitter. Beslist : Artikel 1. - Algemeen Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Permanente nutsvoorzieningen zijn : - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten ) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof; - telecommunicatie; - radiodistributie en kabeltelevisie; - de transmissie van enigerlei data; ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden; - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 4 van 39

5 De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 EUR, voor werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken in aardewegen 0,90 EUR. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en). Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. Artikel 4 - Inning De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. Artikel 5 - Definitief karakter Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht Overheidsopdrachten - Weg- en rioleringswerken Geurtsestraat - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de plannen, de meetstaat en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Toelichting : Studieburo Schillebeeckx heeft de lastvoorwaarden, de plannen, de meetstaat en de raming voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in de Geurtsestraat aan het gemeentebestuur bezorgd. De totale kosten voor deze werken worden geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR. Hiervan is ,00 EUR ,34 EUR BTW = ,34 EUR ten laste van de gemeente. Het overige gedeelte is ten laste van HidroRio. Het verschil zit hem vooral in het feit dat HidroRio enkel instaat voor de werken tot aanleg van de riolering en de zone erboven. De overige infrastructuurwerken zijn ten laste van de gemeente. Alvorens deze werken te kunnen uitvoeren, zullen nog een aantal kosteloze grondinnames moeten gebeuren. Hiervoor heeft het studiebureau Schillebeeckx reeds innameplannen opgesteld die aan het comité van aankoop werden bezorgd, teneinde de onderhandelingen met de betrokken eigenaars op te starten. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 5 van 39

6 Aangezien de weg- en rioleringswerken in de Talondreef eerst moeten worden uitgevoerd zodat de riolering van de Geurtsestraat hierop kan worden aangesloten, zullen deze werken vermoedelijk in het najaar van 2008 kunnen worden uitgevoerd. De nodige kredieten voor de uitvoering van de werken dienen bijgevolg op het budget voor het dienstjaar 2008 te worden voorzien. Voor de uitvoering van de werken kan nog een bewonersvergadering georganiseerd worden waarbij uitleg wordt gegeven over de geplande werken. Gelet op het Gemeentedecreet, meerbepaald art. 43. Gelet op: de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, art. 13 tot en met 16, in verband met de aanbestedingsprocedure; het KB van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: art. 25 3, 51 3 en 80 3 in verband met informatie over de gemotiveerde beslissing van de gunning van de opdracht en art. 88 i.v.m. prijsbepaling en -onderzoek; Hfdst. II van de titels I, II en III inzake de regels i.v.m. de kwalitatieve selectie van kandidaten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; het KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Gelet op de wet van betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Overwegende dat het, voor de goede werking van de dienst, nodig is een opdracht via openbare aanbesteding met verkorte publicatietermijn (wet , art. 14) te gunnen, zoals in detail toegelicht in bijgaand bestek. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 30 mei 1991 betreffende de goedkeuring van de ereloonovereenkomst met het Studieburo Schillebeeckx inzake het opmaken van ontwerpen voor weg- en rioleringswerken in verschillende straten in de deelgemeente Oostmalle. Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2006 betreffende het overzicht van de rooilijnen in de Talondreef, Geurtsestraat, Leegstede en Eertbolweg in het kader van de geplande weg- en rioleringswerken. Gelet op de collegebeslissing d.d. 5 februari 2007 betreffende de goedkeuring van de toevoeging van de straten Talondreef en Geurtsestraat aan de opdracht opmaak rooilijn- en onteigeningsplannen toegewezen aan Studieburo Schillebeeckx op 30 december 2003 en dit ter vervanging van de straten Kort Ossegoor en Lang Ossegoor. Overwegende dat de totale kost voor de weg- en rioleringswerken wordt geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR waarvan ,00 EUR ,34 EUR BTW = ,34 EUR ten laste is van de gemeente. Overwegende dat alvorens tot uitvoering van de werken kan overgegaan worden nog een aantal kosteloze grondinnames moeten gebeuren. Overwegende dat vanwege de geplande grondinnames de uitvoering van de werken vermoedelijk in de loop van 2008 zal kunnen starten. Overwegende dat de bestelling voor de uitvoering van de werken dan ook in 2008 kan geplaatst worden. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 6 van 39

7 Overwegende dat de nodige kredieten kunnen worden voorzien in het budget voor het dienstjaar Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp weg- en rioleringswerken in de Geurtsestraat zoals omschreven in bijgevoegd bestek, nr. M Artikel 2. De prijs voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR. Artikel 3. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding met verkorte publicatietermijn beschreven in de wet van 24 december 1993, art. 14. Artikel 4. - Het hogergenoemd bestek wordt goedgekeurd Permanente verkeersmaatregelen Dorpsplein Oostmalle en Sint-Jozeflei - Permanent aanvullend reglement op het wegverkeer inzake het inrichten van parkeerplaatsen voor personen met een handicap - Goedkeuring. Toelichting : Het schepencollege ontving een vraag naar parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk in Oostmalle. Deze vraag werd behandeld tijdens de collegezitting d.d. 1 oktober De richtlijnen raden aan: op de openbare weg 3 plaatsen per 50 te reserveren voor personen met een handicap. Binnen het Vlaams gewest wordt aanbevolen om 1 plaats per 25 voor te behouden voor personen met een handicap. Op het dorpsplein in Oostmalle, ten zuiden van het oud-gemeentehuis, zijn er een 50-tal parkeerplaatsen. Eén parkeerplaats voor personen met een handicap bevindt zich aan de zuidzijde van het oudgemeentehuis, meerbepaald aan de overzijde van de pui. Hiervoor kon geen permanent aanvullend reglement gevonden worden. Ten noorden van het oud-gemeentehuis zijn er geen parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. De vraag voor een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap is dus terecht. Dergelijke parkeerplaatsen worden liefst zo dicht mogelijk bij de toegang tot de gebouwen gelegd, op een afstand van ten hoogste 50m. In het geval van het dorpsplein in Oostmalle is dit mogelijk aan de achterzijde van de frituur. Momenteel is er een strook met 5 gewone parkeerplaatsen. Hier Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 7 van 39

8 kunnen 2 gewone parkeerplaatsen omgevormd worden tot één voor personen met een handicap. Deze plaats ligt nabij de toegang van de kerk en de omgeving. Bovendien is hier weinig of geen verkeer in het doodlopende deel, wat veiliger is voor de in- en uitstappende gehandicapten. Na overleg met de gemeentelijke welzijnsdeskundige wordt duidelijk dat er ook in Westmalle nood is aan parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er zijn bijvoorbeeld dergelijke parkeerplaatsen voorzien bij de ingang van het gemeentehuis. Echter de meeste senioren, minder-mobielen, die gebruik willen maken van deze voorziening, zijn onderweg naar de dienst sociale zaken in de Sint-Jozeflei 6. Dit is niet alleen een heel eindje wandelen maar er is ook een moeilijke opstap wanneer men naar sociale zaken wil. Er werd blijkbaar meermaals de logische vraag gesteld of er ook één parkeerplaats voor personen met een handicap kan voorzien worden, dichter bij de ingang van Sint-Jozeflei 6. RICHTLIJNEN: Afmetingen en inrichting van een invalidenparkeerplaats: Gelegen tussen andere parkeervakken, moet de breedte ten minste 2,50m à 3,50m zijn. De meeste rolstoelgebruikers stappen uit langs de rechterkant van het voertuig. De lengte van de parkeerplaats moet 6 m à 7,50m zijn (Voor mensen die met hun rolstoel achter uit de auto komen). De invalidenparkeerplaats moet zijn uitgevoerd in materiaal dat een vlakliggend, stroef aaneengesloten, horizontaal oppervlak vormt met een dwarshelling niet groter dan 1:50. Het moet mogelijk zijn om op het trottoir te komen. Tot 10 cm hoogteverschil kan volstaan worden met een trottoirverlaging met een helling van 1:10. Bij grotere niveauverschillen is een helling van 1:20 aangewezen. De trottoiropritten moeten minstens 90 cm breed zijn. De parkeerplaats dient te worden aangegeven met verkeersbord E9a met onderbord met een pictogram van een rolstoel. Om onrechtmatig gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in te tomen, wordt aanbevolen het internationaal symbool van de personen met een handicap zoals het voorkomt op het verkeersbord, telkens het mogelijk is, ook op het wegdek af te beelden of de wegbedekking in de voorbehouden plaatsen blauw te verven. Men kan ook evenwijdig met de afbakening in wit van de parkeerplaats, enkel een aangrenzend kader in blauw aanbrengen, met een breedte van 10 tot 15 cm (zie foto s). Om rechtsgeldig te kunnen optreden tegen onrechtmatig gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap dient er een permanent aanvullend reglement op het wegverkeer door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Dienst OW MOB Opdrachten : Opdracht Uitvoering Betrokken instanties inlichten Gelet op de artikelen 42, 43, 64, 186, 187, 280, 281 en 284 van het gemeentedecreet. Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer. Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Gelet op het schrijven d.d. 22 augustus 2007 met de vraag naar een andersvalidenparking in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk in Oostmalle. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 8 van 39

9 Gelet op de collegebeslissing d.d. 1 oktober 2007 betreffende Vraag naar invoeren van gehandicaptenparkeerplaats omgeving kerk in Oostmalle kennisname van voorstellen. Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (B.S ) en van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap (B.S ). Overwegende dat op het dorpsplein in Oostmalle reeds een parkeerplaats voor personen met een handicap is voorzien waarvan geen permanent aanvullend reglement op het wegverkeer bestaat. Overwegende dat het dorpsplein in Oostmalle vrij uitgestrekt is en het aangewezen is dat er één extra parkeerplaats voor personen met een handicap komt nabij de Sint-Laurentiuskerk. Gelet op het overleg met de welzijnsdeskundige waaruit blijkt dat er ook in Westmalle nood is aan parkeerplaatsen voor personen met een handicap, met name ter hoogte van de gemeentelijke dienst sociale zaken in de Sint-Jozeflei 6. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan het invoeren op het dorpsplein te Oostmalle, ten zuiden van het oud-gemeentehuis, van twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap, namelijk: tegenover de pui van het oud-gemeentehuis, eerste parkeerhaven haaks op de gewestweg N14; achter de frituur tegenover de eerste woning gelegen rechts naast het monument voor de gesneuvelden. Artikel 2. Goedkeuring te hechten aan het invoeren van één parkeerplaats voor personen met een handicap op de bestaande parkeerstrook tegenover het gebouw Sint-Jozeflei 6. Artikel 3. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap, vernoemd in voorgaand artikel 1, komen haaks ten opzichte van de as van de rijbaan en krijgen daarom, volgens de wegcode, een aangepaste breedte van 3,50 m. Artikel 4. De parkeerplaats voor personen met een handicap, vernoemd in artikel 2, komt evenwijdig ten opzichte van de as van de rijbaan en krijgt daarom een aangepaste lengte van 7,50 m. Artikel 5. De nieuwe en bestaande parkeerplaatsen voor gehandicapten worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E9a (P) met het blauwe pictogram dat een mens met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met een onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Het is aangewezen om het internationaal symbool van de personen met een handicap zoals voorkomend op het verkeersbord, telkens het mogelijk is, ook op het wegdek af te beelden. Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de praktische uitvoering van onderhavige beslissing. Artikel 7. De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen voorzien zijn Patrimonium - Verwerving van eigendom Ontwerpakte van kosteloze grondafstand wegzate en infrastructuur - Verkaveling Fastré & Van de Voorde - Goedkeuring. Toelichting : Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 9 van 39

10 In de verkavelingsvergunning van 2 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, voor een grond gelegen te Malle, aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr.602l en 602g, werd de voorwaarde opgenomen dat na aanleg van de opgelegde infrastructuurwerken langs de Prins Albertlei, de Beekstraat en de ontworpen weg, de infrastructuur en de private gronden begrepen in de wegzate en het speelplein, kosteloos aan de gemeente dienen afgestaan te worden. In artikel 3 van de verkavelingsvergunning, houdende de voorwaarde tot kostenloze grondafstand en afstand van de infrastructuur, wordt eveneens opgelegd dat de zone voor erfdienstbaarheden van 5 meter langs de noordzijde van de Lopende Beek (op kavels 5 en 6) eveneens aan de gemeente dient te worden afgestaan. De kavels 5 en 6 (gedeelte eigendom van Van de Voorde) werden evenwel niet vergund en uit de verkaveling gesloten zodat de voorwaarde voor grondafstand van de zone langs de waterloop zonder voorwerp is geworden. In het kader van de HidroRio-overeenkomst van 27 januari 2006 tussen de gemeente en Pidpa betreffende de overdracht van de doorvoercapaciteit van de rioleringsinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en de daarbij horende gebruiksrechten, waarbij de wederzijdse rechten en verplichtingen in het kader van de uitvoering van het HidroRio-project werden bepaald, werd de bestaande rioleringsinfrastructuur reeds overgedragen aan Pidpa (HidroRio) en dient in de toekomst elke nieuwe rioolinfrastructuur aan Pidpa (HidroRio) te worden overgedragen. Uit overleg met HidroRio is gebleken dat er vanwege Pidpa geen bezwaar bestaat om de akte van overdracht van de rioleringsinfrastructuur in de nieuwe verkaveling te combineren met de akte van overdracht van de wegzate en speelplein. Het ware optimaal geweest indien ook het elektriciteits- en gasnet zouden kunnen overgedragen worden d.m.v. dezelfde notariële akte. De administratieve geplogenheden voor de overdracht van deze infrastructuur staan blijkbaar nog niet geheel op punt. De verkavelaar dient deze infrastructuur eerst aan de gemeente over te dragen en daarna dient de gemeente deze over te dragen aan Iveka en Igao. Dit lijkt best niet met dezelfde akte te gebeuren. Met Iveka werd besproken dat de overdracht nog in een later stadium kan gebeuren. Notaris P. van den Hove d Ertsenryck te Zandhoven bezorgt ons een ontwerp van akte van kostenloze afstand van de grond gelegen zowel in de wegbedding van de nieuwe weg als binnen de nieuwe rooilijn van de Prins Albertlei, ter verbreding van deze weg, met alle wegenis en infrastructuurwerken doch met uitzondering van de rioleringswerken. De rioleringsinfrastructuur wordt, met zelfde akte, rechtstreeks overgedragen aan Pidpa. Verder wordt de grond, begrepen in het speelplein en deels dienstig voor de verbreding van de Prins Albertlei (wegens aanpassing van de rooilijn) met alle aanwezige infrastructuurwerken, afgestaan aan de gemeente. We zijn in het bezit van het opmetingsplan van de af te stane gronden, opgemaakt door landmeter De Vry in datum van 28 juni Dit plan zal aan de akte gehecht worden. Voor de overdracht van de rioleringsinfrastructuur dienen we echter nog in het bezit gesteld te worden van een as-buildplan waarop, in detail, de exacte situering en uitvoering van deze infrastructuur is weergegeven. Dit plan is er momenteel niet omdat er nog een wijziging wordt aangebracht aan de uitvoering van de nieuwe wegenis ter hoogte van het eigendom van Van de Voorde. Bovendien blijken alle wegen infrastructuurwerken in de verkaveling nog niet uitgevoerd te zijn. Alhoewel aangedrongen wordt om de ontwerpakte ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, in zitting van 27 augustus 2007, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de nodige plannen voor overdracht van de infrastructuur tijdig klaar kunnen zijn zodat deze bij het dossier kunnen gevoegd worden dat aan de gemeenteraad dient voorgelegd. De inhoud van de ontwerpakte geeft geen aanleiding tot opmerkingen, behoudens het fragment op pagina 8. De zin dient als volgt aangepast: Partijen verklaren dat de wegenis- en rioleringswerken en andere infrastructuurwerken, die het voorwerp uitmaken van deze afstand goedgekeurd werden bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Malle op. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 10 van 39

11 De gemeenteraad kan over deze aangelegenheid alleen met kennis van zaken handelen indien het as-buildplan voorgelegd is. Het as-buildplan moet aan de akte gehecht worden; wat veronderstelt dat de gemeenteraad er tijdig kennis moet van kunnen nemen. Bovendien dienen de uitgevoerde infrastructuurwerken voorlopig opgeleverd te zijn vooraleer deze zaak aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden. Het is evident dat de gemeenteraad slechts tot aanvaarding van de grondafstand en infrastructuurwerken zal overgaan voor zover de opgelegde werken op een correcte wijze en volledig werden uitgevoerd. Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken moet deel uitmaken van het dossier. Opdrachten : Dienst Opdracht Bouw Voorbereiding CBS-beslissing aanduiding vertegenwoordiger gemeente bij verlijden akte. Gelet op de verkavelingvergunning van 02 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, voor een grond gelegen te Malle, aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr. 602L en 602g, waarin de voorwaarde werd opgenomen dat na aanleg van de opgelegde infrastructuurwerken langs de Prins Albertlei, de Beekstraat en de ontworpen weg, de infrastructuur en de private gronden begrepen in de wegzate en het speelplein, kosteloos aan de gemeente dienen afgestaan te worden. Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Paul van den Hove d Ertsenryck, van kosteloze grondafstand van de grond begrepen in het speelplein en deels dienstig voor de verbreding van de Prins Albertlei (wegens aanpassing van de rooilijn) met alle aanwezige infrastructuurwerken, alsmede de grond begrepen in de wegbedding van de nieuwe weg als de grond binnen de nieuwe rooilijn van de Prins Albertlei, ter verbreding van deze weg, met alle wegenis en infrastructuurwerken doch met uitzondering van de rioleringswerken. Overwegende dat het ontwerp van akte eveneens de rechtstreekse overdracht voorziet van de rioleringsinfrastructuur aan Pidpa in het kader van de HidroRio-overeenkomst van 27 januari 2006 tussen de gemeente en Pidpa betreffende de overdracht van de doorvoercapaciteit van de rioleringsinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en de daarbij horende gebruiksrechten, waarbij de wederzijdse rechten en verplichtingen in het kader van de uitvoering van het HidroRio-project werden bepaald. Gelet op het proces-verbaal van.voorlopige aanvaarding van de weg-, riolerings- en infrastructuurwerken in voornoemde verkaveling Fastré en Van de Voorde. Overwegende dat de gemeente, ingevolge de grondafstand, 2.635m² grond in de wegzate van de nieuw aangelegde weg en de aangepaste wegzate van de Prins Albertlei zal verwerven alsmede 1.012m² grond bestemd als speelplein en deels in de wegzate, voortvloeiend uit de aanpassing van de rooilijn van de Prins Albertlei. Overwegende dat de verwerving van de grond en de infrastructuur van openbaar nut is. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. De afstand, ten kosteloze titel, van de grond en de infrastructuurwerken met uitzondering van het volledig rioleringsnetwerk met alle bijhorende installaties op en onder de grond, gelegen te Malle aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr. 602L en 602g, uit hoofde van de voorwaarden opgelegd in artikel 3 van de verkavelingvergunning van 02 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, wordt aanvaard. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 11 van 39

12 Artikel 2. De grond wordt aanvaard voor inlijving bij het openbaar domein (verbreding wegzate Prins Albertlei nieuwe weg - speelplein) en de bestemming is bijgevolg van openbaar nut. Artikel 3. Het ontwerp van akte van overdracht voor openbaar nut, zoals opgemaakt door notaris Paul van den Hove d Ertsenryck te Zandhoven, d.d. 9 juli 2007, wordt goedgekeurd. Artikel 4. Het schepencollege wordt gemachtigd een persoon aan te duiden welke, bij sterkmaking namens de gemeente Malle, zal optreden bij het verlijden van de notariële akte. Artikel 5. De grond dient vrij te zijn van hypothecaire inschrijvingen, wat zal moeten blijken uit een daartoe af te leveren attest, voorafgaandelijk aan het verlijden van de notariële akte. Artikel 6. De kosten verbonden aan de opmaak van de notariële akte zijn ten laste van de verkavelaars Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2007/A5 - Bremlaan - studiebureel K. Mintjens cvba namens Vande Voorde L. en Kaers N. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Bremlaan) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Bremlaan werden in het verleden verkavelingsvergunningen verleend, allen aan de noordoostzijde van de weg, die een rooilijnbreedte voorzien van 10 meter. Uit recente inrichtingsdossier (rioleringswerken en verkavelingen) blijkt dat dit onvoldoende is om volgende infrastructuur te realiseren: nutsleidingen, open baangrachten, berm met bomenrij, wegenis met riolering. In voorliggende verkaveling wordt dus niet meer uitgegaan van een ontworpen rooilijnbreedte van 10 meter, maar van 12 meter of 6 meter uit de as van de weg. De bouwlijn blijft wel behouden omdat wordt overgeschakeld van 5 meter straat + 7 meter voortuin naar 2 x 6 meter. Gelet op de aanvraag ingediend op 28 augustus 2007 door studiebureel K. Mintjens cvba, Sint- Jozeflei 3 te 2390 Malle namens Vande Voorde Luc en Kaers Nelly, tot het verkavelen van gronden gelegen Bremlaan, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie B nr. 599 L 12. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp d.d. 10 augustus 2007, zoals opgemaakt door studiebureel K. Mintjens cvba. Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 12 van 39

13 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking van de verkavelingsaanvraag d.d. 8 oktober 2007, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 3 september tot 2 oktober 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend. Gelet op het advies van Eandis d.d. 13 september 2007 met kenmerk K/TUR/ Er is geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een hoogspanningscabine. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het agentschap voor Natuur en Bos d.d. 21 september 2007 met kenmerk VA/2390/ Overwegende dat de adviezen van de GECORO en HidroRio heden niet zijn ingekomen. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Bremlaan (private weg met openbaar karakter) op 6 meter uit de as van de weg. Overwegende dat voor de Bremlaan geen rooilijnplan bestaat; dat 3 bestaande verkavelingen aan de noordoostzijde van de Bremlaan voorzien in een rooilijn op 5 meter uit de as van de weg; dat bij recente herinrichtingswerken blijkt dat een rooilijnbreedte van 10 meter onvoldoende is en minimaal een rooilijnbreedte van 12 meter noodzakelijk is om de straat te voorzien van alle nodige infrastructuur; dat derwijze de rooilijn wordt ingeplant op 6 meter uit de as van de weg. Op voorstel van het schepencollege. Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Bremlaan, zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling opgemaakt door studiebureel K. Mintjens cvba te Malle, ingediend op 28 augustus 2007 tot het verkavelen van gronden gelegen Bremlaan, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie B nr. 599 L 12, goed te keuren Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2007/A6 - Hoogstraatsebaan / N14 - Brabo nv namens Van Kerckhoven & Co nv. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Hoogstraatsebaan) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Hoogstraatsebaan wordt de wegzate verbreed van 8,48 meter naar 11 meter uit de as van de weg. Voor wat betreft de ligging van de ontworpen rooilijn is Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 13 van 39

14 langs gewestwegen het advies van het agentschap Infrastructuur bindend. Dit advies is voorwaardelijk gunstig. Ter plaatse valt de ontworpen rooilijn tezamen met de bouwlijn. Gelet op de aanvraag ingediend op 20 augustus 2007 door Brabo nv, Vlaamse Kaai 90 te 2000 Antwerpen namens Van Kerckhoven & Co nv, tot wijziging van de verkavelingsvergunning nr. 091/060 d.d. 12 december 1967 gelegen Hoogstraatsebaan, kadastraal bekend 2 de afdeling, sectie B nr. 180 v3, 180 t3 en 180 L3. Overwegende dat de aanvraag de wijziging van genoemde verkavelingsvergunning betreft voor wat betreft het samenvoegen van de kavels 1 en 2, het wijzigen van de perceelsafmetingen door toevoeging van perceel 180 L3 en het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. de bouwdiepte en dakvorm. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp, zoals opgemaakt door architectenassociatie Angst & D hoore bvba d.d. 13 augustus Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 augustus tot 19 september 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek 1 bezwaar werd ingediend. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in het verleden het standpunt heeft ingenomen om naast gemeentewegen ook bij aanvragen langs gewestwegen de ontworpen rooilijn te realiseren in functie van geplande of toekomstige infrastructuurwerken. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer, district Grobbendonk d.d. 5 september 2007 met kenmerk 125/B/BVK/2007/3513. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 14 van 39

15 Overwegende dat de bestaande rooilijn ter hoogte van de verkaveling is gelegen op 8,48 meter uit de as van de weg; dat het bindend advies van het agentschap Infrastructuur de ontworpen rooilijn vastlegt op 11 meter uit de bestaande wegas; dat het aangewezen is in functie van toekomstige infrastructuurwerken aldaar de ontworpen rooilijn naar aanleiding van deze aanvraag te realiseren. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Hoogstraatsebaan N14, opgemaakt door architectenassociatie Angst & D hoore bvba d.d. 13 augustus Op voorstel van het schepencollege. Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Hoogstraatsebaan - N14 en zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Hoogstraatsebaan N14 d.d. 13 augustus 2007 tot wijziging van de verkavelingsvergunning nr. 091/060 d.d. 12 december 1967 gelegen Hoogstraatsebaan, kadastraal bekend 2 de afdeling, sectie B nr. 180 v3, 180 t3 en 180 L3, goed te keuren Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2006/A11 - Jagersweg - Kegels expertenbureau nv namens De Somer. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Jagersweg) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Jagersweg wordt de wegzate verbreed zodanig dat een ontworpen rooilijnbreedte van 12 meter kan worden gehandhaafd. De rooilijn zelf wordt ingeplant in het verlengde van de rooilijn die ontworpen werd voor de rechts aanpalende verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere. De rooilijn uit die verkaveling is een van de elementen die de basis vormt voor het ontwerp van rooilijn voor de Jagersweg, dat in opmaak is. Derhalve hypothekeert deze verkaveling het ontwerp van rooilijnplan niet, integendeel het vormt er een invulling van. Gelet op de aanvraag ingediend op 2 januari 2007 door Kegels expertenbureau nv, Marcel De Backerstraat 9 te 2180 Ekeren namens De Somer Simonne, tot het verkavelen van gronden gelegen Jagersweg, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie C nr. 280 k. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp, zoals opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels. Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 15 van 39

16 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking van de verkavelingsaanvraag d.d. 12 februari 2007, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 januari tot 6 februari 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend. Gelet op het advies van Eandis d.d. 31 januari 2007 met kenmerk K/TUR/ Er is geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een hoogspanningscabine. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO d.d. 7 februari Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van HidroRio d.d. 20 maart 2007 met kenmerk h/sj/ma/adv/ Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni Gelet op het ongunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 7 augustus 2007 om reden dat het dossier onvolledig is, de beslissing van de gemeenteraad omtrent het wegtracé ontbreekt. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Jagersweg (private weg met openbaar karakter) in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988, opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels. Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 oktober 2003 betreffende goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de wijze van gunnen van de overheidsopdracht voor de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de wegen tussen de Jagersweg, Nooitrust en Antwerpsesteenweg en tussen Hallebaan en Antwerpsesteenweg. Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2006 inzake de kennisneming van de terreinopmeting, de bepaling van de rooilijnbreedte en de inplanting van de rooilijnen voor de rooilijn- en onteigeningsplannen Eekhoorndreef, Eikendreef, Jagersweg en Lindendreef. Overwegende dat het eerste ontwerp van rooilijnplan voor de Jagersweg aldaar uitgaat van een rooilijn in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988 en uitgaat van een rooilijnbreedte van 12 meter; dat voorliggende ontworpen rooilijn met verbreding van de weg en kosteloze grondafstand het ontwerp van rooilijn d.d. 18 juli 2006 niet hypothekeert, doch integendeel een concrete invulling is van deze rooilijn en de ontworpen rooilijn effectief zal realiseren. Op voorstel van het schepencollege. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 16 van 39

17 Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Jagersweg, in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988 en zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels te Ekeren, ingediend op 2 januari 2007 tot het verkavelen van gronden gelegen Jagersweg, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie C nr. 280 k, goed te keuren Leefmilieu - Advies over het ontwerp van uitvoeringsplan 'milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' - Goedkeuring. Toelichting : Dit uitvoeringsplan vormt voor de gemeenten de wettelijke basis waarop zij zich moeten baseren bij de uitvoering van het afvalbeheer in de komende jaren. Het vorige uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen liep over de periode Nu ligt het ontwerp voor de volgende jaren ( ) op tafel. Van 11 september tot 10 november 2007 loopt het openbaar onderzoek en kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen schriftelijk aan OVAM bezorgen. Het nieuwe plan wordt van kracht op 1 januari 2008 en zal vermoedelijk lopen tot Op 25 september werd er een korte voorstelling gegeven van dit ontwerp in het Provinciehuis te Antwerpen. Naar aanleiding van deze voorstelling heeft VVSG de gemeentebesturen per mail een advies over het ontwerp van uitvoeringsplan bezorgd. VVSG adviseert de gemeentebesturen om de gemeenteraden een advies te laten formuleren. Het ontwerp houdt op het eerste zicht niet zoveel wijzigingen in voor onze gemeente. Enkel volgende punten kunnen in vraag gesteld worden: 75 % van al het afval moet tegen 2010 selectief ingezameld worden. Voordien was dit 70%. Men kan zich de vraag stellen of de bevolking niet stilaan de sorteerlimiet heeft bereikt. Vlaanderen staat aan de top wat betreft selectieve inzameling van afvalstoffen. Moet men hier dan geen nieuwe verplichtingen aan Fost Plus opleggen? Zodat alle soorten plastiek verpakkingen bij PMD (Plastiek Metalen en Drankverpakkingen) kunnen ingezameld worden? Asbestafval zou gratis moeten ingezameld worden op het recyclagepark. De kosten zouden voor de gemeenten zijn. In de ontwerptekst staat wel dat het Vlaams Gewest de gemeenten financieel kan ondersteunen. Deze mogelijkheid van financiële ondersteuning zou in feite een verplichting moeten zijn. Hierna volgen in een samenvatting de krachtlijnen van het advies van VVSG. Het uitgebreider advies is terug te vinden op de website van VVSG (www.vvsg.be) onder de rubriek beleidsthema s omgeving nieuwe documenten VVSG advies bij ontwerpafvalplan 2008-). Het ontwerp van Uitvoeringsplan wijst terecht op de goede resultaten die de voorbije jaren zijn geboekt. Er is werk gemaakt van meer preventie, het beter en meer selectief inzamelen, recycleren en hergebruiken van afval, de hoeveelheid restafval is teruggedrongen en de huidige verwerkingsinstallaties zijn technisch van hoogstaande kwaliteit. Gemeenten en intercommunales hebben in het bereiken van deze goede resultaten een cruciale rol gespeeld. Voor de komende jaren komt het erop aan de goede resultaten te consolideren, meer zekerheid te creëren, en verder te evolueren naar een duurzaam materialenbeheer. Het ontwerpplan geeft een aanzet voor een vernieuwend beleid inzake dit laatste aspect. De Vlaamse gemeenten en intercommunales ondersteunen de algemene beginselen en doelstellingen van het ontwerp Uitvoeringsplan: consolidatie van de huidige resultaten, behoud van de goede elementen in het huidige beleid en het sterker betrekken van alle aktoren in de consumptieketen. De centrale rol van de gemeenten en hun intercommunales in de uitvoering van het Vlaamse afvalbeleid dient in elk geval verder gezet te worden. Bij de beoordeling van de prestaties van de gemeenten in het kader van financiële ondersteuning vragen de Vlaamse gemeenten en intercommunales dat men altijd rekening houdt met de berekende correctiefactor. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 17 van 39

18 Lokale besturen kunnen een meerwaarde betekenen bij de inzameling van bedrijfsafval, zij het dat ze zich daarbij moeten houden aan de afspraken die hierover destijds zijn gemaakt met OVAM en Febem. De ontwerptekst negeert deels de aanbevelingen die destijds in onderling overleg zijn uitgewerkt en definieert nieuwe voorwaarden. Dit doet afbreuk aan de traditie van overleg die het Vlaams afvalbeleid al jarenlang kenmerkt. De Vlaamse gemeenten en intercommunales kunnen hiermee niet akkoord gaan en vragen de integrale opname van de destijds gemaakte afspraken. Selectieve inzameling vereist maximale deelname door de bevolking. Dit bereiken we alleen door lokaal maatwerk te leveren in functie van omstandigheden en behoeften. Het ontwerpplan voorziet net onvoldoende flexibiliteit om dat te kunnen garanderen. Meer aandacht voor diversiteit in benadering is aangewezen. De Vlaamse gemeenten en intercommunales beklemtonen de rol van de kringloopcentra, die hun aandacht moeten blijven richten op de effectief herbruikbare fracties. De volledige afbouw van het storten is een mooie doelstelling. Het ontwerpplan maakt echter geen inschatting van de praktische haalbaarheid er van. Een volledige afstemming van het aanbod aan brandbaar afval op de verwerkingscapaciteit lijkt in de praktijk niet haalbaar, en dreigt de bedrijfszekerheid van de verwerkingsinstallaties te ondermijnen. Daarom pleiten de Vlaamse gemeenten en intercommunales er voor om storten duurder doch niet helemaal onmogelijk te maken, en tegelijk zo veel als mogelijk af te bouwen ten voordele van preventie en recyclage,. In verband met producentenverantwoordelijkheid streeft het ontwerpplan terecht meer transparantie na, maar hoe men dit denkt te bereiken is onvoldoende uitgewerkt. Gemeenten blijven vragende partij voor meer maatregelen aan de bron. Producenten moeten onder druk gezet kunnen worden indien ze manifest van slechte wil blijven getuigen. Een gezond evenwicht tussen lokale beleidsbevoegdheid en financiële producentenverantwoordelijkheid is van belang. Het ontwerpplan besteedt te weinig aandacht aan de energierecuperatie bij afvalverwerking. Steun voor elektriciteit én warmte, maar ook onderzoek naar en implementatie van energieoptimalisatie bij de verwerking van specifieke selectieve fracties zonder daarbij materiaalrecyclage in het gedrang te brengen, is een meerwaarde voor het Vlaams beleid. Lokaal beleid vereist handhaving. Het uitblijven van mogelijkheden voor gemeentelijke administratieve sancties maakt een lik-op-stuk beleid onmogelijk. De Vlaamse gemeenten en intercommunales vragen hiervoor extra aandacht. Gelet op het schrijven d.d. 24 september 2007 van OVAM betreffende het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de collegebeslissing d.d. 8 oktober 2007 betreffende advies over het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Overwegende dat het nieuwe uitvoeringsplan van kracht zal gaan op 1 januari 2008 en vermoedelijk van kracht blijft tot Overwegende dat het openbaar onderzoek van het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen loopt van 11 september 2007 tot 10 november Overwegende dat er op 25 september 2007 een toelichtingsdag doorging in het provinciehuis te Antwerpen waarop de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar aanwezig was. Overwegende dat de gemeente tot 11 november 2007 bezwaren of opmerkingen kan overmaken aan OVAM. Overwegende dat VVSG aanraadt om advies uit te brengen over dit ontwerpplan op niveau van de gemeenteraad. Overwegende dat VVSG een advies op dit ontwerp uitvoeringsplan aan ons overmaakte en dat dit als ontwerptekst voor de gemeenten kan gebruikt worden. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Kennis te nemen van het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen voor de periode Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 18 van 39

19 Artikel 2. Aan OVAM ons advies te bezorgen waarbij het advies van VVSG wordt bijgetreden met weliswaar de uitdrukkelijke vermelding dat de sorteerlimiet voor de bevolking stilaan bereikt is en het Vlaams Gewest de gemeenten financieel verplicht moet ondersteunen in plaats van facultatief bij de gratis inzameling van asbestafval op het recyclagepark Lokaal Overleg Kinderopvang - Samenstelling en werking van de adviesraad en afsprakennota - Goedkeuring. Toelichting : Situering: Op 4 mei 2007 keurde de Vlaamse regering een besluit goed houdende het lokaal beleid kinderopvang (BS 19 juni 2007). Vanaf die datum is het lokaal overleg kinderopvang een gemeentelijke adviesraad geworden. In dit besluit staan de opdrachten en de organisatie van het lokaal overleg in detail uitgelegd. Als adviesraad zal het lokaal overleg kinderopvang, dat als dusdanig zijn naam zal behouden, het gemeentebestuur ondermeer adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang. Dit lokaal beleidsplan kinderopvang moet een feit zijn voor 31 december Maar om een advies te kunnen verlenen, moet het lokaal overleg kinderopvang eerst erkend worden als adviesraad door zowel schepencollege als gemeenteraad, wat eigenlijk betekent dat het lokaal bestuur de werking en de samenstelling van het lokaal overleg dient goed te keuren. Volgens het voornoemde besluit van de Vlaams regering moesten de statuten en de afsprakennota uiterlijk zes maanden na het begin van de bestuursperiode goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Met andere woorden had dit reeds eind juni moeten gebeuren. Aangezien het besluit pas op 19 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad verscheen, diende de bevoegde minister onverrichter zake uitstel te verlenen. De deadline voor deze erkenning is nu gesteld op 1 november 2007, om nog voldoende tijd te hebben om het lokaal beleidsplan kinderopvang af te werken tegen 31 december Verloop: De voorzitster heeft samen met de secretaris van het lokaal overleg, die tevens de coördinator is van Pinkeltje, de benodigde documenten opgesteld die nodig zijn voor de adviesraad, met name de statuten van het lokaal overleg en de afsprakennota tussen het lokaal overleg en het gemeentebestuur/sociaal huis. Deze documenten zijn in de week van 17 september 2007 naar alle leden van het lokaal overleg kinderopvang gestuurd ter nazicht. Iedereen kreeg aldus de kans om opmerkingen, vragen of aanvullingen door te sturen. Op 25 september is de stuurgroep van het lokaal overleg samen geweest om de documenten te finaliseren, rekening houdend met de opmerkingen van de leden van het lokaal overleg. De voorzitster heeft dan de documenten aangepast en op 27 september naar de secretaris van het lokaal overleg doorgestuurd. Alle leden van het lokaal overleg kregen een kopie toegestuurd van de herwerkte documenten, waarop zij in de toekomst nog steeds opmerkingen kunnen binnen brengen. De statuten van het lokaal overleg kinderopvang en de afsprakennota tussen lokaal overleg en gemeentebestuur/sociaal huis werden ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege in de zitting van 8 oktober Verdere planning: De secretaris van het lokaal overleg kinderopvang, tevens coördinator van Pinkeltje, werkt ondertussen verder aan het lokaal beleidsplan kinderopvang, in samenwerking met de stuurgroep van het lokaal overleg kinderopvang en de coördinator lokaal sociaal beleid. De resultaten van het behoefteonderzoek kinderopvang, dat onlangs werd uitgevoerd in de gemeente, vormen de basis van dit nieuwe beleidsplan kinderopvang. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 19 van 39

20 Op 25 oktober 2007 wordt een algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd, om de resultaten van het behoefteonderzoek te bespreken en om de inhoud van het beleidsplan vast te leggen, zodat dit klaar kan zijn voor 31 december Gezien de deadline van 1 november 2007 voor de erkenning van het lokaal overleg kinderopvang als gemeentelijke adviesraad, wordt dit dossier thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 22 oktober Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 5 bepaalt dat het lokaal beleidsplan kinderopvang voor 31 december van het eerste jaar van een bestuursperiode dient goedgekeurd te worden Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 6 bepaalt dat het Lokaal Overleg Kinderopvang het lokaal bestuur adviseert bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 9 bepaalt dat uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode de concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd worden door de gemeenteraad Overwegende dat er uitstel werd gegeven door de bevoegde minister tot 1 november 2007 voor de goedkeuring van de samenstelling en de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gelet op de collegebeslissing d.d. 8 oktober 2007 houdende principiële goedkeuring van het ontwerp van de concrete samenstelling en de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang alsook de afsprakennota tussen het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Gemeentebestuur en het Sociaal Huis Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van de concrete samenstelling en de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang alsook aan de afsprakennota tussen het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Gemeentebestuur en het Sociaal Huis: Concrete samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang Het Lokaal Overleg wordt als volgt samengesteld: - een afgevaardigde namens elk zelfstandig opvanggezin; - een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directie van elke kleuter- en lagere school in de gemeente; - een afgevaardigde van de oudervereniging van elke kleuter- en lagere school in de gemeente; - een afgevaardigde van het OCMW; - een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst; - een afgevaardigde van de gemeentelijke sportdienst; - een afgevaardigde van de gezinsbond; - een afgevaardigde van de gebruikersgroep van de aanwezige opvangvoorzieningen; - de voorzitter van het Lokaal Overleg; - de secretaris van het Lokaal Overleg: coördinator buitenschoolse kinderopvang; - de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin; - een afgevaardigde van het gemeentebestuur: Schepen van Sociale Zaken; - een afgevaardigde van de gemeentelijke dienst kinderopvang (sociale zaken); - een afgevaardigde van minstens 1 mini-crèche (POI) of zelfstandig kinderdagverblijf; - een afgevaardigde van het organiserend bestuur van de dienst opvanggezinnen van de landelijke kinderopvang. Deze personen maken deel uit van de algemene vergadering. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 20 van 39

zitting van 18 november 2013

zitting van 18 november 2013 Wynants Ivo - Sysmans Emiel - 01. Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest De Raad in openbare zitting; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie

De overige bezwaren over de planologische toelaatbaarheid of de verenigbaarheid met de BEZWAREN. Nr. bezwaar Reactie zoals getekend op het plan nr. 01A - 20150223- ontwerpplan kadasterplan, opgemaakt door Studiekantoor Kockaerts bvba te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35, ter goedkeuring voorgelegd. De raad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 26 oktober 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 29 september 2008 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Maria Lauryssen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 25 mei 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 26 april 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 31 mei 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 SOCIALE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie