Maandag 22 oktober 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandag 22 oktober 2007"

Transcriptie

1 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september Toelichting : Het verslag van de zitting van 24 september 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ontvangt elk gemeenteraadslid overeenkomstig artikel 31, 2 de lid van dit reglement een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering. Raadsleden die er uitdrukkelijk om verzoeken, ontvangen de notulen enkel via . Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet. Gelet op artikel 31, 2 de lid, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van 26 maart Gelet op het ontwerp van de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 september Overwegende dat geen opmerkingen worden geformuleerd omtrent de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 september Beslist : Enig artikel - Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 september 2007 wordt goedgekeurd Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle. Toelichting : Bij controle van de cijfers van de rekening 2006 werden er enkele correcties doorgevoerd. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 1 van 39

2 Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle op 2 april Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,42 Uitgaven ,39 Batig saldo , Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle. Toelichting : Bij controle van de rekening 2006 werden er ontbrekende totalen ter vervollediging aangevuld. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle in februari Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,40 Uitgaven ,72 Batig saldo 328, Kerkfabriek - Advies over de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 2 van 39

3 Toelichting : Bij controle van de cijfers van de rekening 2006 werden er enkele correcties doorgevoerd. Gelet op artikel 6 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 54 tot en met 56 en in het bijzonder artikel 277. Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meerbepaald artikelen 39 tot en met 51 en in het bijzonder artikel 57. Gezien de rekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, vastgesteld door de fabrieksraad te Malle op 12 april 2007 en toegezonden aan de financiële dienst op 16 april Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door. Beslist : Enig artikel - Gunstig advies te verlenen aan de rekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius Oostmalle, te Malle, over het dienstjaar 2006, waarvan de balans als volgt is samengesteld: Ontvangsten ,69 Uitgaven ,66 Batig saldo , Financieel beleid - Nutsmaatschappijen - Retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein - Goedkeuring. Toelichting : Sedert 2005 kunnen de IVEKA- en IGAO-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor de hinder ingevolge het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. De mogelijkheid om bij IVEKA/IGAO de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde retributieheffing vindt zijn grondslag in het artikel 41 (IVEKA) of artikel 47 (IGAO) van de statuten, waarvoor de raad van bestuur een algemeen kader kan creëren en voor zover dit aanvaard is in het distributienettarief door de reguleringsinstantie. Het huidige retributiereglement, laatst vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2006, vervalt in principe per 31 december Hieronder vindt u het (ongewijzigde) bestaande typereglement onder de vorm van een raadsbesluit en waarvan zowel IVEKA als IGAO vragen het nog dit jaar te laten goedkeuren door de gemeenteraad, zodat het van toepassing kan blijven voor de periode Het typereglement is universeel en toepasbaar op alle maatschappijen die werken op gemeentelijk domein uitvoeren. De effectieve uitwerking (betaling) is afhankelijk van het feit of deze maatschappijen op basis van statuten, decretale of wettelijke bepalingen al dan niet vrijgesteld zijn van heffingen door de gemeenten. Voortgaande op de toepassingsmodaliteiten van het reglement (artikelen 2 en 3) en op de besluiten van de raad van bestuur van 16 november 2004 waarin het algemeen kader werd Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 3 van 39

4 vastgelegd en de actualisering ervan op de raad van bestuur van 24 september 2007, komt de retributie voor de gemeente Malle over de jaren 2008, 2009 en 2010 neer op een jaarlijks bedrag van ,18 EUR voor elektriciteit en ,47 EUR voor gas. De retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing of waarborgstelling door de gemeente met betrekking tot of naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk domein, uit. De berekende bedragen gelden als maximum. Indien de gemeente opteert om een hogere retributie op te leggen, zullen de door de distributienetbeheerder te betalen bedragen nooit meer zijn dan dit berekende maximum. In voorkomend geval zullen de hogere aanrekeningen worden afgehouden van de dividenden van de gemeente. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet. Gelet op de financiële toestand van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente en haar burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs gemeentewegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein. Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 26 november 2001 van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door de voorzitter. Beslist : Artikel 1. - Algemeen Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Permanente nutsvoorzieningen zijn : - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, ), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten ) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof; - telecommunicatie; - radiodistributie en kabeltelevisie; - de transmissie van enigerlei data; ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden; - alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 4 van 39

5 De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 EUR, voor werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken in aardewegen 0,90 EUR. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en). Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. Artikel 4 - Inning De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. Artikel 5 - Definitief karakter Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht Overheidsopdrachten - Weg- en rioleringswerken Geurtsestraat - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de plannen, de meetstaat en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Toelichting : Studieburo Schillebeeckx heeft de lastvoorwaarden, de plannen, de meetstaat en de raming voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in de Geurtsestraat aan het gemeentebestuur bezorgd. De totale kosten voor deze werken worden geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR. Hiervan is ,00 EUR ,34 EUR BTW = ,34 EUR ten laste van de gemeente. Het overige gedeelte is ten laste van HidroRio. Het verschil zit hem vooral in het feit dat HidroRio enkel instaat voor de werken tot aanleg van de riolering en de zone erboven. De overige infrastructuurwerken zijn ten laste van de gemeente. Alvorens deze werken te kunnen uitvoeren, zullen nog een aantal kosteloze grondinnames moeten gebeuren. Hiervoor heeft het studiebureau Schillebeeckx reeds innameplannen opgesteld die aan het comité van aankoop werden bezorgd, teneinde de onderhandelingen met de betrokken eigenaars op te starten. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 5 van 39

6 Aangezien de weg- en rioleringswerken in de Talondreef eerst moeten worden uitgevoerd zodat de riolering van de Geurtsestraat hierop kan worden aangesloten, zullen deze werken vermoedelijk in het najaar van 2008 kunnen worden uitgevoerd. De nodige kredieten voor de uitvoering van de werken dienen bijgevolg op het budget voor het dienstjaar 2008 te worden voorzien. Voor de uitvoering van de werken kan nog een bewonersvergadering georganiseerd worden waarbij uitleg wordt gegeven over de geplande werken. Gelet op het Gemeentedecreet, meerbepaald art. 43. Gelet op: de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, art. 13 tot en met 16, in verband met de aanbestedingsprocedure; het KB van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: art. 25 3, 51 3 en 80 3 in verband met informatie over de gemotiveerde beslissing van de gunning van de opdracht en art. 88 i.v.m. prijsbepaling en -onderzoek; Hfdst. II van de titels I, II en III inzake de regels i.v.m. de kwalitatieve selectie van kandidaten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; het KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. Gelet op de wet van betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Overwegende dat het, voor de goede werking van de dienst, nodig is een opdracht via openbare aanbesteding met verkorte publicatietermijn (wet , art. 14) te gunnen, zoals in detail toegelicht in bijgaand bestek. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 30 mei 1991 betreffende de goedkeuring van de ereloonovereenkomst met het Studieburo Schillebeeckx inzake het opmaken van ontwerpen voor weg- en rioleringswerken in verschillende straten in de deelgemeente Oostmalle. Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2006 betreffende het overzicht van de rooilijnen in de Talondreef, Geurtsestraat, Leegstede en Eertbolweg in het kader van de geplande weg- en rioleringswerken. Gelet op de collegebeslissing d.d. 5 februari 2007 betreffende de goedkeuring van de toevoeging van de straten Talondreef en Geurtsestraat aan de opdracht opmaak rooilijn- en onteigeningsplannen toegewezen aan Studieburo Schillebeeckx op 30 december 2003 en dit ter vervanging van de straten Kort Ossegoor en Lang Ossegoor. Overwegende dat de totale kost voor de weg- en rioleringswerken wordt geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR waarvan ,00 EUR ,34 EUR BTW = ,34 EUR ten laste is van de gemeente. Overwegende dat alvorens tot uitvoering van de werken kan overgegaan worden nog een aantal kosteloze grondinnames moeten gebeuren. Overwegende dat vanwege de geplande grondinnames de uitvoering van de werken vermoedelijk in de loop van 2008 zal kunnen starten. Overwegende dat de bestelling voor de uitvoering van de werken dan ook in 2008 kan geplaatst worden. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 6 van 39

7 Overwegende dat de nodige kredieten kunnen worden voorzien in het budget voor het dienstjaar Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp weg- en rioleringswerken in de Geurtsestraat zoals omschreven in bijgevoegd bestek, nr. M Artikel 2. De prijs voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op ,00 EUR ,69 EUR BTW = ,69 EUR. Artikel 3. De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding met verkorte publicatietermijn beschreven in de wet van 24 december 1993, art. 14. Artikel 4. - Het hogergenoemd bestek wordt goedgekeurd Permanente verkeersmaatregelen Dorpsplein Oostmalle en Sint-Jozeflei - Permanent aanvullend reglement op het wegverkeer inzake het inrichten van parkeerplaatsen voor personen met een handicap - Goedkeuring. Toelichting : Het schepencollege ontving een vraag naar parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk in Oostmalle. Deze vraag werd behandeld tijdens de collegezitting d.d. 1 oktober De richtlijnen raden aan: op de openbare weg 3 plaatsen per 50 te reserveren voor personen met een handicap. Binnen het Vlaams gewest wordt aanbevolen om 1 plaats per 25 voor te behouden voor personen met een handicap. Op het dorpsplein in Oostmalle, ten zuiden van het oud-gemeentehuis, zijn er een 50-tal parkeerplaatsen. Eén parkeerplaats voor personen met een handicap bevindt zich aan de zuidzijde van het oudgemeentehuis, meerbepaald aan de overzijde van de pui. Hiervoor kon geen permanent aanvullend reglement gevonden worden. Ten noorden van het oud-gemeentehuis zijn er geen parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. De vraag voor een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap is dus terecht. Dergelijke parkeerplaatsen worden liefst zo dicht mogelijk bij de toegang tot de gebouwen gelegd, op een afstand van ten hoogste 50m. In het geval van het dorpsplein in Oostmalle is dit mogelijk aan de achterzijde van de frituur. Momenteel is er een strook met 5 gewone parkeerplaatsen. Hier Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 7 van 39

8 kunnen 2 gewone parkeerplaatsen omgevormd worden tot één voor personen met een handicap. Deze plaats ligt nabij de toegang van de kerk en de omgeving. Bovendien is hier weinig of geen verkeer in het doodlopende deel, wat veiliger is voor de in- en uitstappende gehandicapten. Na overleg met de gemeentelijke welzijnsdeskundige wordt duidelijk dat er ook in Westmalle nood is aan parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er zijn bijvoorbeeld dergelijke parkeerplaatsen voorzien bij de ingang van het gemeentehuis. Echter de meeste senioren, minder-mobielen, die gebruik willen maken van deze voorziening, zijn onderweg naar de dienst sociale zaken in de Sint-Jozeflei 6. Dit is niet alleen een heel eindje wandelen maar er is ook een moeilijke opstap wanneer men naar sociale zaken wil. Er werd blijkbaar meermaals de logische vraag gesteld of er ook één parkeerplaats voor personen met een handicap kan voorzien worden, dichter bij de ingang van Sint-Jozeflei 6. RICHTLIJNEN: Afmetingen en inrichting van een invalidenparkeerplaats: Gelegen tussen andere parkeervakken, moet de breedte ten minste 2,50m à 3,50m zijn. De meeste rolstoelgebruikers stappen uit langs de rechterkant van het voertuig. De lengte van de parkeerplaats moet 6 m à 7,50m zijn (Voor mensen die met hun rolstoel achter uit de auto komen). De invalidenparkeerplaats moet zijn uitgevoerd in materiaal dat een vlakliggend, stroef aaneengesloten, horizontaal oppervlak vormt met een dwarshelling niet groter dan 1:50. Het moet mogelijk zijn om op het trottoir te komen. Tot 10 cm hoogteverschil kan volstaan worden met een trottoirverlaging met een helling van 1:10. Bij grotere niveauverschillen is een helling van 1:20 aangewezen. De trottoiropritten moeten minstens 90 cm breed zijn. De parkeerplaats dient te worden aangegeven met verkeersbord E9a met onderbord met een pictogram van een rolstoel. Om onrechtmatig gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in te tomen, wordt aanbevolen het internationaal symbool van de personen met een handicap zoals het voorkomt op het verkeersbord, telkens het mogelijk is, ook op het wegdek af te beelden of de wegbedekking in de voorbehouden plaatsen blauw te verven. Men kan ook evenwijdig met de afbakening in wit van de parkeerplaats, enkel een aangrenzend kader in blauw aanbrengen, met een breedte van 10 tot 15 cm (zie foto s). Om rechtsgeldig te kunnen optreden tegen onrechtmatig gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap dient er een permanent aanvullend reglement op het wegverkeer door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Dienst OW MOB Opdrachten : Opdracht Uitvoering Betrokken instanties inlichten Gelet op de artikelen 42, 43, 64, 186, 187, 280, 281 en 284 van het gemeentedecreet. Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer. Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Gelet op het schrijven d.d. 22 augustus 2007 met de vraag naar een andersvalidenparking in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk in Oostmalle. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 8 van 39

9 Gelet op de collegebeslissing d.d. 1 oktober 2007 betreffende Vraag naar invoeren van gehandicaptenparkeerplaats omgeving kerk in Oostmalle kennisname van voorstellen. Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (B.S ) en van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap (B.S ). Overwegende dat op het dorpsplein in Oostmalle reeds een parkeerplaats voor personen met een handicap is voorzien waarvan geen permanent aanvullend reglement op het wegverkeer bestaat. Overwegende dat het dorpsplein in Oostmalle vrij uitgestrekt is en het aangewezen is dat er één extra parkeerplaats voor personen met een handicap komt nabij de Sint-Laurentiuskerk. Gelet op het overleg met de welzijnsdeskundige waaruit blijkt dat er ook in Westmalle nood is aan parkeerplaatsen voor personen met een handicap, met name ter hoogte van de gemeentelijke dienst sociale zaken in de Sint-Jozeflei 6. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan het invoeren op het dorpsplein te Oostmalle, ten zuiden van het oud-gemeentehuis, van twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap, namelijk: tegenover de pui van het oud-gemeentehuis, eerste parkeerhaven haaks op de gewestweg N14; achter de frituur tegenover de eerste woning gelegen rechts naast het monument voor de gesneuvelden. Artikel 2. Goedkeuring te hechten aan het invoeren van één parkeerplaats voor personen met een handicap op de bestaande parkeerstrook tegenover het gebouw Sint-Jozeflei 6. Artikel 3. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap, vernoemd in voorgaand artikel 1, komen haaks ten opzichte van de as van de rijbaan en krijgen daarom, volgens de wegcode, een aangepaste breedte van 3,50 m. Artikel 4. De parkeerplaats voor personen met een handicap, vernoemd in artikel 2, komt evenwijdig ten opzichte van de as van de rijbaan en krijgt daarom een aangepaste lengte van 7,50 m. Artikel 5. De nieuwe en bestaande parkeerplaatsen voor gehandicapten worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E9a (P) met het blauwe pictogram dat een mens met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met een onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Het is aangewezen om het internationaal symbool van de personen met een handicap zoals voorkomend op het verkeersbord, telkens het mogelijk is, ook op het wegdek af te beelden. Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de praktische uitvoering van onderhavige beslissing. Artikel 7. De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen voorzien zijn Patrimonium - Verwerving van eigendom Ontwerpakte van kosteloze grondafstand wegzate en infrastructuur - Verkaveling Fastré & Van de Voorde - Goedkeuring. Toelichting : Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 9 van 39

10 In de verkavelingsvergunning van 2 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, voor een grond gelegen te Malle, aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr.602l en 602g, werd de voorwaarde opgenomen dat na aanleg van de opgelegde infrastructuurwerken langs de Prins Albertlei, de Beekstraat en de ontworpen weg, de infrastructuur en de private gronden begrepen in de wegzate en het speelplein, kosteloos aan de gemeente dienen afgestaan te worden. In artikel 3 van de verkavelingsvergunning, houdende de voorwaarde tot kostenloze grondafstand en afstand van de infrastructuur, wordt eveneens opgelegd dat de zone voor erfdienstbaarheden van 5 meter langs de noordzijde van de Lopende Beek (op kavels 5 en 6) eveneens aan de gemeente dient te worden afgestaan. De kavels 5 en 6 (gedeelte eigendom van Van de Voorde) werden evenwel niet vergund en uit de verkaveling gesloten zodat de voorwaarde voor grondafstand van de zone langs de waterloop zonder voorwerp is geworden. In het kader van de HidroRio-overeenkomst van 27 januari 2006 tussen de gemeente en Pidpa betreffende de overdracht van de doorvoercapaciteit van de rioleringsinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en de daarbij horende gebruiksrechten, waarbij de wederzijdse rechten en verplichtingen in het kader van de uitvoering van het HidroRio-project werden bepaald, werd de bestaande rioleringsinfrastructuur reeds overgedragen aan Pidpa (HidroRio) en dient in de toekomst elke nieuwe rioolinfrastructuur aan Pidpa (HidroRio) te worden overgedragen. Uit overleg met HidroRio is gebleken dat er vanwege Pidpa geen bezwaar bestaat om de akte van overdracht van de rioleringsinfrastructuur in de nieuwe verkaveling te combineren met de akte van overdracht van de wegzate en speelplein. Het ware optimaal geweest indien ook het elektriciteits- en gasnet zouden kunnen overgedragen worden d.m.v. dezelfde notariële akte. De administratieve geplogenheden voor de overdracht van deze infrastructuur staan blijkbaar nog niet geheel op punt. De verkavelaar dient deze infrastructuur eerst aan de gemeente over te dragen en daarna dient de gemeente deze over te dragen aan Iveka en Igao. Dit lijkt best niet met dezelfde akte te gebeuren. Met Iveka werd besproken dat de overdracht nog in een later stadium kan gebeuren. Notaris P. van den Hove d Ertsenryck te Zandhoven bezorgt ons een ontwerp van akte van kostenloze afstand van de grond gelegen zowel in de wegbedding van de nieuwe weg als binnen de nieuwe rooilijn van de Prins Albertlei, ter verbreding van deze weg, met alle wegenis en infrastructuurwerken doch met uitzondering van de rioleringswerken. De rioleringsinfrastructuur wordt, met zelfde akte, rechtstreeks overgedragen aan Pidpa. Verder wordt de grond, begrepen in het speelplein en deels dienstig voor de verbreding van de Prins Albertlei (wegens aanpassing van de rooilijn) met alle aanwezige infrastructuurwerken, afgestaan aan de gemeente. We zijn in het bezit van het opmetingsplan van de af te stane gronden, opgemaakt door landmeter De Vry in datum van 28 juni Dit plan zal aan de akte gehecht worden. Voor de overdracht van de rioleringsinfrastructuur dienen we echter nog in het bezit gesteld te worden van een as-buildplan waarop, in detail, de exacte situering en uitvoering van deze infrastructuur is weergegeven. Dit plan is er momenteel niet omdat er nog een wijziging wordt aangebracht aan de uitvoering van de nieuwe wegenis ter hoogte van het eigendom van Van de Voorde. Bovendien blijken alle wegen infrastructuurwerken in de verkaveling nog niet uitgevoerd te zijn. Alhoewel aangedrongen wordt om de ontwerpakte ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, in zitting van 27 augustus 2007, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de nodige plannen voor overdracht van de infrastructuur tijdig klaar kunnen zijn zodat deze bij het dossier kunnen gevoegd worden dat aan de gemeenteraad dient voorgelegd. De inhoud van de ontwerpakte geeft geen aanleiding tot opmerkingen, behoudens het fragment op pagina 8. De zin dient als volgt aangepast: Partijen verklaren dat de wegenis- en rioleringswerken en andere infrastructuurwerken, die het voorwerp uitmaken van deze afstand goedgekeurd werden bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Malle op. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 10 van 39

11 De gemeenteraad kan over deze aangelegenheid alleen met kennis van zaken handelen indien het as-buildplan voorgelegd is. Het as-buildplan moet aan de akte gehecht worden; wat veronderstelt dat de gemeenteraad er tijdig kennis moet van kunnen nemen. Bovendien dienen de uitgevoerde infrastructuurwerken voorlopig opgeleverd te zijn vooraleer deze zaak aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden. Het is evident dat de gemeenteraad slechts tot aanvaarding van de grondafstand en infrastructuurwerken zal overgaan voor zover de opgelegde werken op een correcte wijze en volledig werden uitgevoerd. Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken moet deel uitmaken van het dossier. Opdrachten : Dienst Opdracht Bouw Voorbereiding CBS-beslissing aanduiding vertegenwoordiger gemeente bij verlijden akte. Gelet op de verkavelingvergunning van 02 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, voor een grond gelegen te Malle, aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr. 602L en 602g, waarin de voorwaarde werd opgenomen dat na aanleg van de opgelegde infrastructuurwerken langs de Prins Albertlei, de Beekstraat en de ontworpen weg, de infrastructuur en de private gronden begrepen in de wegzate en het speelplein, kosteloos aan de gemeente dienen afgestaan te worden. Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Paul van den Hove d Ertsenryck, van kosteloze grondafstand van de grond begrepen in het speelplein en deels dienstig voor de verbreding van de Prins Albertlei (wegens aanpassing van de rooilijn) met alle aanwezige infrastructuurwerken, alsmede de grond begrepen in de wegbedding van de nieuwe weg als de grond binnen de nieuwe rooilijn van de Prins Albertlei, ter verbreding van deze weg, met alle wegenis en infrastructuurwerken doch met uitzondering van de rioleringswerken. Overwegende dat het ontwerp van akte eveneens de rechtstreekse overdracht voorziet van de rioleringsinfrastructuur aan Pidpa in het kader van de HidroRio-overeenkomst van 27 januari 2006 tussen de gemeente en Pidpa betreffende de overdracht van de doorvoercapaciteit van de rioleringsinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en de daarbij horende gebruiksrechten, waarbij de wederzijdse rechten en verplichtingen in het kader van de uitvoering van het HidroRio-project werden bepaald. Gelet op het proces-verbaal van.voorlopige aanvaarding van de weg-, riolerings- en infrastructuurwerken in voornoemde verkaveling Fastré en Van de Voorde. Overwegende dat de gemeente, ingevolge de grondafstand, 2.635m² grond in de wegzate van de nieuw aangelegde weg en de aangepaste wegzate van de Prins Albertlei zal verwerven alsmede 1.012m² grond bestemd als speelplein en deels in de wegzate, voortvloeiend uit de aanpassing van de rooilijn van de Prins Albertlei. Overwegende dat de verwerving van de grond en de infrastructuur van openbaar nut is. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. De afstand, ten kosteloze titel, van de grond en de infrastructuurwerken met uitzondering van het volledig rioleringsnetwerk met alle bijhorende installaties op en onder de grond, gelegen te Malle aan de Prins Albertlei en ter streke Beekstraat, kadastraal bekend 2 e afdeling, sectie D, nr. 602L en 602g, uit hoofde van de voorwaarden opgelegd in artikel 3 van de verkavelingvergunning van 02 mei 2006, afgegeven aan NV De Vry namens de familie Fastré en Van de Voorde Henri, wordt aanvaard. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 11 van 39

12 Artikel 2. De grond wordt aanvaard voor inlijving bij het openbaar domein (verbreding wegzate Prins Albertlei nieuwe weg - speelplein) en de bestemming is bijgevolg van openbaar nut. Artikel 3. Het ontwerp van akte van overdracht voor openbaar nut, zoals opgemaakt door notaris Paul van den Hove d Ertsenryck te Zandhoven, d.d. 9 juli 2007, wordt goedgekeurd. Artikel 4. Het schepencollege wordt gemachtigd een persoon aan te duiden welke, bij sterkmaking namens de gemeente Malle, zal optreden bij het verlijden van de notariële akte. Artikel 5. De grond dient vrij te zijn van hypothecaire inschrijvingen, wat zal moeten blijken uit een daartoe af te leveren attest, voorafgaandelijk aan het verlijden van de notariële akte. Artikel 6. De kosten verbonden aan de opmaak van de notariële akte zijn ten laste van de verkavelaars Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2007/A5 - Bremlaan - studiebureel K. Mintjens cvba namens Vande Voorde L. en Kaers N. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Bremlaan) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Bremlaan werden in het verleden verkavelingsvergunningen verleend, allen aan de noordoostzijde van de weg, die een rooilijnbreedte voorzien van 10 meter. Uit recente inrichtingsdossier (rioleringswerken en verkavelingen) blijkt dat dit onvoldoende is om volgende infrastructuur te realiseren: nutsleidingen, open baangrachten, berm met bomenrij, wegenis met riolering. In voorliggende verkaveling wordt dus niet meer uitgegaan van een ontworpen rooilijnbreedte van 10 meter, maar van 12 meter of 6 meter uit de as van de weg. De bouwlijn blijft wel behouden omdat wordt overgeschakeld van 5 meter straat + 7 meter voortuin naar 2 x 6 meter. Gelet op de aanvraag ingediend op 28 augustus 2007 door studiebureel K. Mintjens cvba, Sint- Jozeflei 3 te 2390 Malle namens Vande Voorde Luc en Kaers Nelly, tot het verkavelen van gronden gelegen Bremlaan, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie B nr. 599 L 12. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp d.d. 10 augustus 2007, zoals opgemaakt door studiebureel K. Mintjens cvba. Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 12 van 39

13 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking van de verkavelingsaanvraag d.d. 8 oktober 2007, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 3 september tot 2 oktober 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend. Gelet op het advies van Eandis d.d. 13 september 2007 met kenmerk K/TUR/ Er is geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een hoogspanningscabine. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het agentschap voor Natuur en Bos d.d. 21 september 2007 met kenmerk VA/2390/ Overwegende dat de adviezen van de GECORO en HidroRio heden niet zijn ingekomen. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Bremlaan (private weg met openbaar karakter) op 6 meter uit de as van de weg. Overwegende dat voor de Bremlaan geen rooilijnplan bestaat; dat 3 bestaande verkavelingen aan de noordoostzijde van de Bremlaan voorzien in een rooilijn op 5 meter uit de as van de weg; dat bij recente herinrichtingswerken blijkt dat een rooilijnbreedte van 10 meter onvoldoende is en minimaal een rooilijnbreedte van 12 meter noodzakelijk is om de straat te voorzien van alle nodige infrastructuur; dat derwijze de rooilijn wordt ingeplant op 6 meter uit de as van de weg. Op voorstel van het schepencollege. Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Bremlaan, zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling opgemaakt door studiebureel K. Mintjens cvba te Malle, ingediend op 28 augustus 2007 tot het verkavelen van gronden gelegen Bremlaan, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie B nr. 599 L 12, goed te keuren Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2007/A6 - Hoogstraatsebaan / N14 - Brabo nv namens Van Kerckhoven & Co nv. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Hoogstraatsebaan) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Hoogstraatsebaan wordt de wegzate verbreed van 8,48 meter naar 11 meter uit de as van de weg. Voor wat betreft de ligging van de ontworpen rooilijn is Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 13 van 39

14 langs gewestwegen het advies van het agentschap Infrastructuur bindend. Dit advies is voorwaardelijk gunstig. Ter plaatse valt de ontworpen rooilijn tezamen met de bouwlijn. Gelet op de aanvraag ingediend op 20 augustus 2007 door Brabo nv, Vlaamse Kaai 90 te 2000 Antwerpen namens Van Kerckhoven & Co nv, tot wijziging van de verkavelingsvergunning nr. 091/060 d.d. 12 december 1967 gelegen Hoogstraatsebaan, kadastraal bekend 2 de afdeling, sectie B nr. 180 v3, 180 t3 en 180 L3. Overwegende dat de aanvraag de wijziging van genoemde verkavelingsvergunning betreft voor wat betreft het samenvoegen van de kavels 1 en 2, het wijzigen van de perceelsafmetingen door toevoeging van perceel 180 L3 en het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. de bouwdiepte en dakvorm. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp, zoals opgemaakt door architectenassociatie Angst & D hoore bvba d.d. 13 augustus Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 augustus tot 19 september 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek 1 bezwaar werd ingediend. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in het verleden het standpunt heeft ingenomen om naast gemeentewegen ook bij aanvragen langs gewestwegen de ontworpen rooilijn te realiseren in functie van geplande of toekomstige infrastructuurwerken. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer, district Grobbendonk d.d. 5 september 2007 met kenmerk 125/B/BVK/2007/3513. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 14 van 39

15 Overwegende dat de bestaande rooilijn ter hoogte van de verkaveling is gelegen op 8,48 meter uit de as van de weg; dat het bindend advies van het agentschap Infrastructuur de ontworpen rooilijn vastlegt op 11 meter uit de bestaande wegas; dat het aangewezen is in functie van toekomstige infrastructuurwerken aldaar de ontworpen rooilijn naar aanleiding van deze aanvraag te realiseren. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Hoogstraatsebaan N14, opgemaakt door architectenassociatie Angst & D hoore bvba d.d. 13 augustus Op voorstel van het schepencollege. Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel - De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Hoogstraatsebaan - N14 en zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Hoogstraatsebaan N14 d.d. 13 augustus 2007 tot wijziging van de verkavelingsvergunning nr. 091/060 d.d. 12 december 1967 gelegen Hoogstraatsebaan, kadastraal bekend 2 de afdeling, sectie B nr. 180 v3, 180 t3 en 180 L3, goed te keuren Ruimtelijke ordening - Vaststelling wegtracé in de verkaveling nr. 2006/A11 - Jagersweg - Kegels expertenbureau nv namens De Somer. Toelichting : De gemeenteraad keurt het wegtracé (rooilijn) van de weg (Jagersweg) goed ter hoogte van de aangevraagde verkaveling. Voor de Jagersweg wordt de wegzate verbreed zodanig dat een ontworpen rooilijnbreedte van 12 meter kan worden gehandhaafd. De rooilijn zelf wordt ingeplant in het verlengde van de rooilijn die ontworpen werd voor de rechts aanpalende verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere. De rooilijn uit die verkaveling is een van de elementen die de basis vormt voor het ontwerp van rooilijn voor de Jagersweg, dat in opmaak is. Derhalve hypothekeert deze verkaveling het ontwerp van rooilijnplan niet, integendeel het vormt er een invulling van. Gelet op de aanvraag ingediend op 2 januari 2007 door Kegels expertenbureau nv, Marcel De Backerstraat 9 te 2180 Ekeren namens De Somer Simonne, tot het verkavelen van gronden gelegen Jagersweg, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie C nr. 280 k. Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals later gewijzigd. Gelet op het verkavelingsontwerp, zoals opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels. Overwegende dat de gronden gelegen zijn binnen het gewestplan Turnhout (Koninklijk besluit van 30 september 1977). Overwegende dat de gronden, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, gelegen zijn in woongebied. Overwegende dat woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 15 van 39

16 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een R.U.P. Het blijft de bevoegdheid van de overheid, te oordelen aan de hand van de algemeen geldende begrippen inzake een stedenbouwkundige aanleg van de plaatsen, de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking van de verkavelingsaanvraag d.d. 12 februari 2007, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 januari tot 6 februari 2007; dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend. Gelet op het advies van Eandis d.d. 31 januari 2007 met kenmerk K/TUR/ Er is geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een hoogspanningscabine. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO d.d. 7 februari Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van HidroRio d.d. 20 maart 2007 met kenmerk h/sj/ma/adv/ Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni Gelet op het ongunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 7 augustus 2007 om reden dat het dossier onvolledig is, de beslissing van de gemeenteraad omtrent het wegtracé ontbreekt. Gelet op artikel 133 eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen meent dat de vergunning kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een besluit over de weg te nemen alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag kan beslissen. Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van de wegen. Gezien, in het bijzonder, het grondplan van de ontworpen verkaveling met ontworpen rooilijn van de Jagersweg (private weg met openbaar karakter) in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988, opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels. Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 oktober 2003 betreffende goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de wijze van gunnen van de overheidsopdracht voor de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de wegen tussen de Jagersweg, Nooitrust en Antwerpsesteenweg en tussen Hallebaan en Antwerpsesteenweg. Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 juli 2006 inzake de kennisneming van de terreinopmeting, de bepaling van de rooilijnbreedte en de inplanting van de rooilijnen voor de rooilijn- en onteigeningsplannen Eekhoorndreef, Eikendreef, Jagersweg en Lindendreef. Overwegende dat het eerste ontwerp van rooilijnplan voor de Jagersweg aldaar uitgaat van een rooilijn in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988 en uitgaat van een rooilijnbreedte van 12 meter; dat voorliggende ontworpen rooilijn met verbreding van de weg en kosteloze grondafstand het ontwerp van rooilijn d.d. 18 juli 2006 niet hypothekeert, doch integendeel een concrete invulling is van deze rooilijn en de ontworpen rooilijn effectief zal realiseren. Op voorstel van het schepencollege. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 16 van 39

17 Gehoord de toelichting verstrekt door... Beslist : Enig artikel De ontworpen rooilijn en het wegtracé van de Jagersweg, in het verlengde van de rooilijn zoals gerealiseerd door de verkaveling nr. 1988/018 Hillewaere d.d. 19 oktober 1988 en zoals voorgesteld op het grondplan van de ontworpen verkaveling opgemaakt door beëdigd landmeter Luc Kegels te Ekeren, ingediend op 2 januari 2007 tot het verkavelen van gronden gelegen Jagersweg, kadastraal bekend 1 ste afdeling, sectie C nr. 280 k, goed te keuren Leefmilieu - Advies over het ontwerp van uitvoeringsplan 'milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' - Goedkeuring. Toelichting : Dit uitvoeringsplan vormt voor de gemeenten de wettelijke basis waarop zij zich moeten baseren bij de uitvoering van het afvalbeheer in de komende jaren. Het vorige uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen liep over de periode Nu ligt het ontwerp voor de volgende jaren ( ) op tafel. Van 11 september tot 10 november 2007 loopt het openbaar onderzoek en kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen schriftelijk aan OVAM bezorgen. Het nieuwe plan wordt van kracht op 1 januari 2008 en zal vermoedelijk lopen tot Op 25 september werd er een korte voorstelling gegeven van dit ontwerp in het Provinciehuis te Antwerpen. Naar aanleiding van deze voorstelling heeft VVSG de gemeentebesturen per mail een advies over het ontwerp van uitvoeringsplan bezorgd. VVSG adviseert de gemeentebesturen om de gemeenteraden een advies te laten formuleren. Het ontwerp houdt op het eerste zicht niet zoveel wijzigingen in voor onze gemeente. Enkel volgende punten kunnen in vraag gesteld worden: 75 % van al het afval moet tegen 2010 selectief ingezameld worden. Voordien was dit 70%. Men kan zich de vraag stellen of de bevolking niet stilaan de sorteerlimiet heeft bereikt. Vlaanderen staat aan de top wat betreft selectieve inzameling van afvalstoffen. Moet men hier dan geen nieuwe verplichtingen aan Fost Plus opleggen? Zodat alle soorten plastiek verpakkingen bij PMD (Plastiek Metalen en Drankverpakkingen) kunnen ingezameld worden? Asbestafval zou gratis moeten ingezameld worden op het recyclagepark. De kosten zouden voor de gemeenten zijn. In de ontwerptekst staat wel dat het Vlaams Gewest de gemeenten financieel kan ondersteunen. Deze mogelijkheid van financiële ondersteuning zou in feite een verplichting moeten zijn. Hierna volgen in een samenvatting de krachtlijnen van het advies van VVSG. Het uitgebreider advies is terug te vinden op de website van VVSG (www.vvsg.be) onder de rubriek beleidsthema s omgeving nieuwe documenten VVSG advies bij ontwerpafvalplan 2008-). Het ontwerp van Uitvoeringsplan wijst terecht op de goede resultaten die de voorbije jaren zijn geboekt. Er is werk gemaakt van meer preventie, het beter en meer selectief inzamelen, recycleren en hergebruiken van afval, de hoeveelheid restafval is teruggedrongen en de huidige verwerkingsinstallaties zijn technisch van hoogstaande kwaliteit. Gemeenten en intercommunales hebben in het bereiken van deze goede resultaten een cruciale rol gespeeld. Voor de komende jaren komt het erop aan de goede resultaten te consolideren, meer zekerheid te creëren, en verder te evolueren naar een duurzaam materialenbeheer. Het ontwerpplan geeft een aanzet voor een vernieuwend beleid inzake dit laatste aspect. De Vlaamse gemeenten en intercommunales ondersteunen de algemene beginselen en doelstellingen van het ontwerp Uitvoeringsplan: consolidatie van de huidige resultaten, behoud van de goede elementen in het huidige beleid en het sterker betrekken van alle aktoren in de consumptieketen. De centrale rol van de gemeenten en hun intercommunales in de uitvoering van het Vlaamse afvalbeleid dient in elk geval verder gezet te worden. Bij de beoordeling van de prestaties van de gemeenten in het kader van financiële ondersteuning vragen de Vlaamse gemeenten en intercommunales dat men altijd rekening houdt met de berekende correctiefactor. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 17 van 39

18 Lokale besturen kunnen een meerwaarde betekenen bij de inzameling van bedrijfsafval, zij het dat ze zich daarbij moeten houden aan de afspraken die hierover destijds zijn gemaakt met OVAM en Febem. De ontwerptekst negeert deels de aanbevelingen die destijds in onderling overleg zijn uitgewerkt en definieert nieuwe voorwaarden. Dit doet afbreuk aan de traditie van overleg die het Vlaams afvalbeleid al jarenlang kenmerkt. De Vlaamse gemeenten en intercommunales kunnen hiermee niet akkoord gaan en vragen de integrale opname van de destijds gemaakte afspraken. Selectieve inzameling vereist maximale deelname door de bevolking. Dit bereiken we alleen door lokaal maatwerk te leveren in functie van omstandigheden en behoeften. Het ontwerpplan voorziet net onvoldoende flexibiliteit om dat te kunnen garanderen. Meer aandacht voor diversiteit in benadering is aangewezen. De Vlaamse gemeenten en intercommunales beklemtonen de rol van de kringloopcentra, die hun aandacht moeten blijven richten op de effectief herbruikbare fracties. De volledige afbouw van het storten is een mooie doelstelling. Het ontwerpplan maakt echter geen inschatting van de praktische haalbaarheid er van. Een volledige afstemming van het aanbod aan brandbaar afval op de verwerkingscapaciteit lijkt in de praktijk niet haalbaar, en dreigt de bedrijfszekerheid van de verwerkingsinstallaties te ondermijnen. Daarom pleiten de Vlaamse gemeenten en intercommunales er voor om storten duurder doch niet helemaal onmogelijk te maken, en tegelijk zo veel als mogelijk af te bouwen ten voordele van preventie en recyclage,. In verband met producentenverantwoordelijkheid streeft het ontwerpplan terecht meer transparantie na, maar hoe men dit denkt te bereiken is onvoldoende uitgewerkt. Gemeenten blijven vragende partij voor meer maatregelen aan de bron. Producenten moeten onder druk gezet kunnen worden indien ze manifest van slechte wil blijven getuigen. Een gezond evenwicht tussen lokale beleidsbevoegdheid en financiële producentenverantwoordelijkheid is van belang. Het ontwerpplan besteedt te weinig aandacht aan de energierecuperatie bij afvalverwerking. Steun voor elektriciteit én warmte, maar ook onderzoek naar en implementatie van energieoptimalisatie bij de verwerking van specifieke selectieve fracties zonder daarbij materiaalrecyclage in het gedrang te brengen, is een meerwaarde voor het Vlaams beleid. Lokaal beleid vereist handhaving. Het uitblijven van mogelijkheden voor gemeentelijke administratieve sancties maakt een lik-op-stuk beleid onmogelijk. De Vlaamse gemeenten en intercommunales vragen hiervoor extra aandacht. Gelet op het schrijven d.d. 24 september 2007 van OVAM betreffende het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de collegebeslissing d.d. 8 oktober 2007 betreffende advies over het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Overwegende dat het nieuwe uitvoeringsplan van kracht zal gaan op 1 januari 2008 en vermoedelijk van kracht blijft tot Overwegende dat het openbaar onderzoek van het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen loopt van 11 september 2007 tot 10 november Overwegende dat er op 25 september 2007 een toelichtingsdag doorging in het provinciehuis te Antwerpen waarop de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar aanwezig was. Overwegende dat de gemeente tot 11 november 2007 bezwaren of opmerkingen kan overmaken aan OVAM. Overwegende dat VVSG aanraadt om advies uit te brengen over dit ontwerpplan op niveau van de gemeenteraad. Overwegende dat VVSG een advies op dit ontwerp uitvoeringsplan aan ons overmaakte en dat dit als ontwerptekst voor de gemeenten kan gebruikt worden. Op voorstel van het schepencollege. Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Artikel 1. Kennis te nemen van het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen voor de periode Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 18 van 39

19 Artikel 2. Aan OVAM ons advies te bezorgen waarbij het advies van VVSG wordt bijgetreden met weliswaar de uitdrukkelijke vermelding dat de sorteerlimiet voor de bevolking stilaan bereikt is en het Vlaams Gewest de gemeenten financieel verplicht moet ondersteunen in plaats van facultatief bij de gratis inzameling van asbestafval op het recyclagepark Lokaal Overleg Kinderopvang - Samenstelling en werking van de adviesraad en afsprakennota - Goedkeuring. Toelichting : Situering: Op 4 mei 2007 keurde de Vlaamse regering een besluit goed houdende het lokaal beleid kinderopvang (BS 19 juni 2007). Vanaf die datum is het lokaal overleg kinderopvang een gemeentelijke adviesraad geworden. In dit besluit staan de opdrachten en de organisatie van het lokaal overleg in detail uitgelegd. Als adviesraad zal het lokaal overleg kinderopvang, dat als dusdanig zijn naam zal behouden, het gemeentebestuur ondermeer adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang. Dit lokaal beleidsplan kinderopvang moet een feit zijn voor 31 december Maar om een advies te kunnen verlenen, moet het lokaal overleg kinderopvang eerst erkend worden als adviesraad door zowel schepencollege als gemeenteraad, wat eigenlijk betekent dat het lokaal bestuur de werking en de samenstelling van het lokaal overleg dient goed te keuren. Volgens het voornoemde besluit van de Vlaams regering moesten de statuten en de afsprakennota uiterlijk zes maanden na het begin van de bestuursperiode goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Met andere woorden had dit reeds eind juni moeten gebeuren. Aangezien het besluit pas op 19 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad verscheen, diende de bevoegde minister onverrichter zake uitstel te verlenen. De deadline voor deze erkenning is nu gesteld op 1 november 2007, om nog voldoende tijd te hebben om het lokaal beleidsplan kinderopvang af te werken tegen 31 december Verloop: De voorzitster heeft samen met de secretaris van het lokaal overleg, die tevens de coördinator is van Pinkeltje, de benodigde documenten opgesteld die nodig zijn voor de adviesraad, met name de statuten van het lokaal overleg en de afsprakennota tussen het lokaal overleg en het gemeentebestuur/sociaal huis. Deze documenten zijn in de week van 17 september 2007 naar alle leden van het lokaal overleg kinderopvang gestuurd ter nazicht. Iedereen kreeg aldus de kans om opmerkingen, vragen of aanvullingen door te sturen. Op 25 september is de stuurgroep van het lokaal overleg samen geweest om de documenten te finaliseren, rekening houdend met de opmerkingen van de leden van het lokaal overleg. De voorzitster heeft dan de documenten aangepast en op 27 september naar de secretaris van het lokaal overleg doorgestuurd. Alle leden van het lokaal overleg kregen een kopie toegestuurd van de herwerkte documenten, waarop zij in de toekomst nog steeds opmerkingen kunnen binnen brengen. De statuten van het lokaal overleg kinderopvang en de afsprakennota tussen lokaal overleg en gemeentebestuur/sociaal huis werden ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege in de zitting van 8 oktober Verdere planning: De secretaris van het lokaal overleg kinderopvang, tevens coördinator van Pinkeltje, werkt ondertussen verder aan het lokaal beleidsplan kinderopvang, in samenwerking met de stuurgroep van het lokaal overleg kinderopvang en de coördinator lokaal sociaal beleid. De resultaten van het behoefteonderzoek kinderopvang, dat onlangs werd uitgevoerd in de gemeente, vormen de basis van dit nieuwe beleidsplan kinderopvang. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 19 van 39

20 Op 25 oktober 2007 wordt een algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd, om de resultaten van het behoefteonderzoek te bespreken en om de inhoud van het beleidsplan vast te leggen, zodat dit klaar kan zijn voor 31 december Gezien de deadline van 1 november 2007 voor de erkenning van het lokaal overleg kinderopvang als gemeentelijke adviesraad, wordt dit dossier thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 22 oktober Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 5 bepaalt dat het lokaal beleidsplan kinderopvang voor 31 december van het eerste jaar van een bestuursperiode dient goedgekeurd te worden Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 6 bepaalt dat het Lokaal Overleg Kinderopvang het lokaal bestuur adviseert bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang Overwegende dat voornoemd besluit onder artikel 9 bepaalt dat uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode de concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd worden door de gemeenteraad Overwegende dat er uitstel werd gegeven door de bevoegde minister tot 1 november 2007 voor de goedkeuring van de samenstelling en de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gelet op de collegebeslissing d.d. 8 oktober 2007 houdende principiële goedkeuring van het ontwerp van de concrete samenstelling en de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang alsook de afsprakennota tussen het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Gemeentebestuur en het Sociaal Huis Gelet op de toelichting verstrekt door Beslist : Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van de concrete samenstelling en de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang alsook aan de afsprakennota tussen het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Gemeentebestuur en het Sociaal Huis: Concrete samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang Het Lokaal Overleg wordt als volgt samengesteld: - een afgevaardigde namens elk zelfstandig opvanggezin; - een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directie van elke kleuter- en lagere school in de gemeente; - een afgevaardigde van de oudervereniging van elke kleuter- en lagere school in de gemeente; - een afgevaardigde van het OCMW; - een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst; - een afgevaardigde van de gemeentelijke sportdienst; - een afgevaardigde van de gezinsbond; - een afgevaardigde van de gebruikersgroep van de aanwezige opvangvoorzieningen; - de voorzitter van het Lokaal Overleg; - de secretaris van het Lokaal Overleg: coördinator buitenschoolse kinderopvang; - de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin; - een afgevaardigde van het gemeentebestuur: Schepen van Sociale Zaken; - een afgevaardigde van de gemeentelijke dienst kinderopvang (sociale zaken); - een afgevaardigde van minstens 1 mini-crèche (POI) of zelfstandig kinderdagverblijf; - een afgevaardigde van het organiserend bestuur van de dienst opvanggezinnen van de landelijke kinderopvang. Deze personen maken deel uit van de algemene vergadering. Agenda met toelichting gemeenteraad 22 oktober 2007 pagina 20 van 39

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie