Jaarrekening Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

2 Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema J Financiële toestand Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA 2.1. Exploitatiebudget Schema J Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Schema J Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe - Schema J Liquiditeitenrekening Schema J5 DEEL 3: SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 3.1. Balans Schema J Staat van opbrengsten en kosten Schema J7 DEEL 4 : TOELICHTING 4.1. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 4.2. Lijst met afkortingen 4.3. Toelichting exploitatierekening Verklaring van materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Exploitatierekening per beleidsdomein Schema TJ Evolutie exploitatierekening Schema TJ Toelichting investeringsrekening Verklaring van materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TJ Evolutie investeringsverrichtingen Schema TJ Stand van de kredieten per investeringsenveloppe Schema TJ Evolutie liquiditeitenrekening Schema TJ Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 4.7. Toelichting balans Schema TJ7 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

3 DEEL 5: BIJLAGEN 5.1. Waarderingsregels 5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 5.3. Overzicht deelnemingen 5.4. Niet- prioritaire doelstellingen 5.5. Jaaractieplannen 2014 per afdeling Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

4

5 1 DEEL 1: Beleidsnota jaarrekening Doelstellingenrealisatie Het OCMW Halle zet zich volledig in voor haar basisopdracht, namelijk het welzijn van de inwoners van Halle. Door bepaalde strategische keuzes te maken, kan het OCMW inspelen op nieuwe maatschappelijke noden in de stad. Het OCMW wordt ook meer en meer een OPEN huis waarbij tal van diensten worden aangeboden met een lage drempel voor alle inwoners van de stad. Een gedreven team staat daarom klaar om de doelstellingen, die verwoord worden in deze strategische nota van de meerjarenplanning , de komende jaren te verwezenlijken. De voorliggende jaarrekening 2014 kadert in de meerjarenplanning De beleidsnota vormt het eerste deel van de jaarrekening Hierin worden de realisaties voor het jaar 2014 verduidelijkt. Om de beleidsdoelstellingen meer vorm te geven werden er actieplannen en acties aan gekoppeld: - De beleidsdoelstelling geeft weer welk effect we willen bereiken - Het actieplan specificeert hoe we dit gaan realiseren - De actie concretiseert hoe we dit gaan doen. De prioritaire doelstellingen bevinden zich in de beleidsdomeinen: - Lokale armoede bestrijden - Kwalitatief leven bevorderen Naast deze prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties zullen er tevens ook nog andere projecten worden uitgevoerd door de diensten, maar deze horen toe aan de dagelijkse werking en zullen onder het recurrent beleid worden geplaatst. De insteek van de OCMW-medewerkers, die dagelijks geconfronteerd worden met de noden van de inwoners en de meest kwetsbare groepen, vormt een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast is het aan de leidinggevenden om de juiste prioriteiten te bepalen per dienstjaar, gelet op het resultaat, efficiëntie en de financiële gezondheid van onze organisatie. Dit resulteerde in de jaaractieplannen 2014, wat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog concreter maakt. De verwezenlijkingen uit deze jaaractieplannen worden tevens opgevolgd en gekoppeld aan de doelstellingen. De doelstellingen, actieplannen en acties uit deze beleidsnota werden op een manier gekozen zodat het OCMW een stapje dichter komt bij het bereiken van de missie: Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

6 BELEIDSDOMEIN LOKALE ARMOEDE BESTRIJDEN Het OCMW Halle wil zich in 2014 inzetten om armoede te bestrijden. Dit betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat elke Halse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Om dit te bewerkstelligen, moet er één prioritaire doelstelling verwezenlijkt worden. Prioritaire doelstelling 1-1 Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden Omdat het OCMW de strijd tegen armoede wilt aangaan, is het belangrijk om zoveel mogelijk te werken aan de maatschappelijke integratie van de cliënten. Het gaat hier niet alleen over waarden en normen die dienen aangeleerd te worden, maar het begrip gaat veel ruimer. Het OCMW wil cliënten een waarheidsgetrouwe en realistische kijk geven op de maatschappij waarin ze leven om er vervolgens actief te kunnen aan participeren, rekening houdend met zowel de rechten als de plichten. Op die manier weten ze wat er van hen verwacht wordt in deze maatschappij en wat zij van het OCMW mogen verwachten. Het OCMW wil dit doen door hen te stimuleren op verschillende manieren. Enerzijds door de cliënten te emanciperen, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheden inzien. Anderzijds door te disciplineren en dus sancties te koppelen aan de afspraken. Wat in dit alles centraal staat is de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Het is de bedoeling dat de cliënten nu hulp krijgen, maar dat ze in de toekomst weten hoe ze het zelf moeten doen. Daarom wil het OCMW de cliënten in geen geval afhankelijk maken. Deze eerste prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van vijf actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Er werd voor deze specifieke actieplannen geopteerd omdat we ervan overtuigd zijn dat ze maximaal en prioritair kunnen bijdragen tot deze algemene prioritaire doelstelling. Actieplan Het OCMW Halle neemt de trekkersrol op van het intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei om te komen tot een woonvisie. Indicatoren: - Is er een reglement sociaal wonen of bescheiden wonen opgemaakt o Besprekingen hieromtrent zijn lopende - Is er een woonvisie opgesteld o De woonvisie is opgemaakt, het prioriteitenplan wordt nog uitgewerkt. - Aantal bijeenkomsten met externe partners ikv. woonbeleid o 25 Bijeenkomsten Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: Er werd een onderzoek gevoerd over de werking van de woonwinkel in Halle door middel van een SWOT-analyse die werd samengevat in het jaarverslag. Daarnaast werd tevens een gemeentelijke beleidsvisie ontwikkeld. De woonvisie werd ontwikkeld uit de woonstudie, die werd begeleid door SUM research. Hieruit vloeide de visie en missie uit voort. Deze visie en missie zijn gebaseerd op de doelstellingen van de woonstudie. De visie is vrij algemeen geformuleerd. Er wordt nu een prioriteitenplan opgemaakt uit deze visie en missie. Deze visie is enkel voor Halle. Aan de woonvisie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt dit jaar gewerkt. Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om het actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

7 3 Actie Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Evalueren en bijsturen van de doelgroepenprojecten in Halle: Evaluatie van de lokale binding en doelgroepenprojecten ouderen. Er is een evaluatie geweest van de lokale binding en daaruit werd geconcludeerd dat het toewijsreglement moet behouden worden. Wat betreft ouderen werd er op basis van een evaluatie bepaald dat daar ook een toewijsreglement noodzakelijk is. - Evalueren en bijsturen van het lokaal woonoverleg. - In 2014 werd een huishoudelijk reglement voor het intergemeentelijk woonoverleg uitgewerkt (in 2015 volgt de goedkeuring hiervan). - Samenwerking met CAW Delta evalueren met betrekking tot de transitwoningen. Deze actie zal nog verder doorlopen in Actie Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Uitvoeren van een woonstudie: Enerzijds oplijsten van knelpunten en problemen en anderzijds een prioriteitenlijst maken en acties uitwerken aangaande wonen in Halle Deze actie zal nog verder doorlopen in Actie Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - In samenwerking met de dienst Ruimtelijke Ordening werden de procedures inzake leegstand in Halle geoptimaliseerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden opgelijst in onderstaande tabel: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan Het OCMW Halle zet in op tewerkstelling waarbij aandacht zal worden besteed aan de volgende belangrijke randvoorwaarden: kinderopvang, taal en gezondheid Indicatoren: - Hoeveel cliënten werden aan werk geholpen o 30 cliënten - Hoeveel dossiers ikv. art. 60 werden opgestart o 23 dossiers werden nieuw opgestart in 2014 (in totaal werden er 40 personen begeleid ikv. een art. 60 tewerkstelling) OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

8 4 - Is er een medewerker in dienst voor het uitwerken van het project rond kinderarmoede? o Ja, voor 0,25 VTE is er een medewerker aangesteld (budget van ) - Is er een geschikte locatie gevonden om de kinderopvang in te organiseren? o Ja, in de Hendrik Consciencestraat - Zijn de partners inzake kinderarmoede vastgesteld? o Landelijke Kinderopvang (met samenwerkingsovereenkomst) o Op regelmatige basis overleg met partners uit de deelwerkgroep - Is er een deelwerkgroep Kinderarmoede bestrijden opgericht? o Ja (= Stuurgroep Kinderarmoede) - Hoeveel partners worden er betrokken in de deelwerkgroep Kinderarmoede bestrijden? o 13 partners worden betrokken, soms zijn er meerdere personen van dezelfde organisatie aanwezig: Stad Halle OCMW Halle RISO Schoolopbouwwerk Landelijke Kinderopvang Kind en Gezin VIVA-SVV CAW Buurthuis Ommekaar Buurtwerk Halle VZW PIN Open Armen Artsenkring Solidariteit voor het Gezin - Hoe vaak is de deelwerkgroep Kinderarmoede bestrijden samengekomen? o 2 bijeenkomsten in Welke thema s werden er besproken in de deelwerkgroep kinderarmoede bestrijden? o Doelstelling van deze stuurgroep o Project kinderopvang OCMW Halle o Project Huis van het Kind (spel- en ontmoetingsruimte, consultatiebureau Kind en Gezin, oudergroep mama s helpen mama s) o Participatie van de doelgroep o Communicatie-aanbod Huis van het Kind - Welke acties zijn er voortgevloeid uit de deelwerkgroep Kinderarmoede bestrijden? o In 2014 was de opstartfase: Uitwerken van de groepsopvang en het Huis van het Kind waren de 2 grote acties. - Hoeveel onthaalouders werden er geschikt bevonden? o 3 - Hoeveel cliënten maakten gebruik van de kinderopvang? o Doordat we in de opstartfase waren, verbleven er in 2014 nog geen kinderen in de kinderopvang - Hoeveel kinderen van cliënten zaten in de opvang? o Nul kinderen Om mensen actief te laten deelnemen aan de maatschappij in de vorm van een tewerkstelling, dienen vaak (meerdere) randvoorwaarden vervuld te zijn. Het OCMW heeft hierin een expertise en een rol om de cliënt te ondersteunen en op te volgen. Om het actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier enkele concrete acties aan. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

9 5 Actie Aanstellen van deeltijds medewerker voor het uitwerken van het project rond kinderarmoede. Er werd een medewerker aangesteld. Deze actie werd volledig uitgevoerd in Het contract van de medewerker blijft wel lopen in Actie Inhuren en inrichten van een geschikte locatie voor het opstarten van een kinderopvang. Er werd een geschikte locatie gevonden, een huis in de Hendrik Consciencestraat. Deze locatie werd gehuurd en ingericht. De benodigdheden werden aangekocht, de locatie werd opgefrist en het huis werd kindvriendelijk gemaakt. Deze actie werd volledig uitgevoerd in Het kan zijn dat deze actie terugkeert de volgende jaren. Actie Onderzoek verrichten naar mogelijke partners inzake kinderarmoedebestrijding. Via participatief werken nagaan welke stakeholders betrokken moeten worden in de oprichting van de deelwerkgroep en dit over alle levensdomeinen heen. Dit moet ervoor zorgen dat wij in dit project een integrale werking bekomen. Landelijke Kinderopvang is een volwaardige partner in de uitwerking van het project rond kinderarmoede. De deelwerkgroep werd opgestart met verschillende partners (cfr. indicatoren). Deze actie werd volledig uitgevoerd in Er wordt hieromtrent geen verder onderzoek verricht. Indien we vaststellen dat andere partnerorganisaties een meerwaarde kunnen bieden voor de doelgroep, zullen zij ook betrokken worden. Actie Netwerking opbouwen met partners in het kader van uitbouw kinderopvang in het kader van participatie. Hierbij zal ook de deelwerkgroep kinderarmoede bestrijden betrokken worden en kunnen zij participatief meewerken. Reeds bestaande organisaties zoals buurthuis Windmoleken en Vogelweelde, buurthuis Ommekaar, Open Armen zullen hieraan participeren. Contacten leggen met OCMW Halle, CAW, Kind & Gezin, Solidariteit voor het Gezin, kinderopvangpartners, vormingspartners, artsen, Eerste thema zal handelen over het ontwikkelen van een visie op kinderarmoedebestrijding. Hierin zal eveneens opgenomen worden wat het beeld moet zijn van een kinderopvang, welke competentie de medewerkers moeten bezitten, het facturatiebeleid, extra omkadering, In 2014 werd een deelwerkgroep Kinderarmoede bestrijden opgericht. In deze werkgroep zetelen verschillende partnerorganisaties: Stad Halle, OCMW Halle, RISO Schoolopbouwwerk, Landelijke Kinderopvang, Kind en Gezin, VIVA-SVV, CAW, Buurthuis Ommekaar, Buurtwerk Halle, VZW PIN, Open Armen, Artsenkring, Solidariteit voor het Gezin VZW PIN, Open Armen, Ommekaar en het Buurthuis. Deze organisaties vertegenwoordigen de doelgroep waardoor de participatie wordt OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

10 6 uitgebouwd. Er vonden 2 vergaderingen plaats waarin verschillende onderwerpen werden behandeld: vb. Kinderopvang, Huis van het Kind, participatie van de doelgroep. Er wordt in de volgende jaren verder samengewerkt met deze partners, maar er worden geen specifieke acties meer opgesteld. Het is wel mogelijk dat dit zich in de toekomst nog zal herhalen. Actie Zoeken van onthaalouders via allerlei kanalen. Er werd een selectieprocedure opgesteld in samenwerking met Landelijke Kinderopvang, 1 onthaalouder werd aangesteld. Deze actie zal nog verder doorlopen in Het was de bedoeling om met 1 onthaalouder op te starten en vervolgens in de loop van 2015 uit te breiden. Actie Verder implementeren van het project rond kinderarmoede Er werd gestart met een kinderopvang met 1 onthaalouder in Dit zal nog verder uitgebouwd worden. Daarnaast werden door de Stad Halle de voorbereidingen gestart rond het Huis van het Kind. Deze actie zal nog verder doorlopen in De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP , , , , ,00 0,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Het OCMW Halle acht zichzelf een mogelijke partner inzake dossierafstemming. Indicatoren: - Bij hoeveel cliënten werd een zorgoverleg gepland o Voor 54 cliënten werd een zorgoverleg gepland (voor sommige cliënten waren er meerdere bijeenkomsten) - Welke acties werden ondernomen om het zorgoverleg te optimaliseren: o Registratiedocument ter opvolging van het zorgoverleg werd ontworpen Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concrete acties aan. Actie Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door de POP (Plaatselijk Overlegplatform). Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - De afstemming en samenwerking met onder andere de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) werd bevorderd, door het opstarten van een samenwerking met de huisartsen. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

11 7 - Het zorgoverleg werd ook geoptimaliseerd. Er werd een gemeenschappelijk registratiedocument ontwikkeld waarin de departementen Welzijn en Woonzorg het zorgoverleg dat zij bijwonen aanvullen. Deze actie werd uitgevoerd in 2014 en zal niet meer verder lopen in Het wordt mee opgenomen in het recurrent beleid. De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid. Indicatoren: - Welke preventieve acties werden ondernomen: o Project kinderarmoede o Opstarten energiecel o Bijsturen project sociale kruidenier o BIZ workshopdagen (= Budget In Zicht): o Netwerkdag Armoede o Project rond Verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) o Verder uitbouwen van het Kom!pas - Welke acties vloeien voort uit de kostenbatenanalyse van het preventief beleid o De kostenbatenanalyse werd nog niet uitgevoerd. - Is de energiemap opgesteld o Deze map is opgesteld, maar wordt nog niet optimaal ingezet in de hulpverlening. Voor ze aan cliënten kan meegegeven worden, moet deze eerst op maat worden herwerkt. - Welke zijn de resultaten van de energiecel: o 90 energiecontracten gescreend o 338 energiescans uitgevoerd in Halle (prioritaire en niet-prioritaire doelgroep, dus niet enkel bij cliënten van het OCMW) o Energiegewicht op het budget o Doelgroep informeren over premies - Hoeveel mensen werden toegeleid naar een goedkopere energieleverancier o 16 personen (8 via de sociale dienst, 8 obv. VREG-test van de Woonwinkel) - Hoeveel mensen werden geholpen in het zoeken naar energiebesparende maatregelen o 7 personen werden hiermee verder geholpen (2 huisbezoeken en 5 vragen via de woonwinkel) - Hoeveel mensen werden toegeleid tot het OMNIO-statuut, het sociaal telefoontarief, de Kom!pas? o 37 personen - Deskundigheid medewerkers o Kennis handhavingsbeleid / fraude o Kennis over de verhoogde tegemoetkoming - Welke acties werden ondernomen om medewerkers proactief te laten handelen o Er werd een draaiboek uitgewerkt met het stappenplan dat in het OCMW Halle werd gehanteerd zodat dit in de hele provincie zou kunnen gebruikt worden (toelichting aan andere besturen volgt in 2015) OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

12 8 o Medewerkers werden geïnformeerd over de wijzigingen van het recht sinds 1/01/2014 o Er werd samen met Stad Halle een netwerkdag georganiseerd met een toelichting over het VT-statuut (= Verhoogde Tegemoetkoming) o Er werden flyers ter beschikking gesteld voor medewerkers en cliënten - Stand van zaken van het handhavingsbeleid en de controlecel: o Selectieprocedure doorlopen voor de aanwerving van een medewerker. De aangenomen medewerker is gestopt. Er werd een nieuwe selectieprocedure opgestart. - Hoeveel controles werden er uitgevoerd: o Nul - Hoeveel van deze controles waren positief: o Nul Om op lange termijn de zelfredzaamheid, die we reeds beschreven, na te streven en ook daadwerkelijk te bereiken, dient het OCMW niet alleen te werken aan curatieve maatregelen als mensen reeds in een zeer problematische situatie zijn beland. Door het nemen van preventieve acties op tal van domeinen (vb. sociale rechten, kennisdeling, ambulante hulp, ) kunnen we ervoor zorgen dat terugval op het OCMW vermeden kan worden of ten minste kan beperkt worden in tijd of in de noodzakelijke middelen. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een project rond kinderarmoede ingediend (dit wordt verder uitgewerkt in het actieplan omtrent de tewerkstelling). - De samenwerking met Groep Intro werd geoptimaliseerd in kader van energie (vb. project energiesnoeiers, energiecel). - Ikv. energie wordt er eveneens ingezet op het proactief handelen door vragen te beantwoorden en toelichtingen te geven aan cliënten. - Het project sociale kruidenier werd geëvalueerd en bijgestuurd. - Er werden BIZ-workshopdagen georganiseerd (= Budget in Zicht): o Verschillende infostands: OCMW Halle, CAW, VZW PIN, Centrum voor Basiseducatie, Televil, Ommekaar, VDAB, Eandis, Vakantieparticipatie, o Woonwinkel Verschillende workshops: Budgetvriendelijk koken, gezonde voeding en verzorging, energie, schulden, Tatertaal - De netwerkdag rond armoede was eveneens een succes. Er was een lezing van een gastspreker en een ervaringsdeskundige en verschillende workshops werden georganiseerd: vb. lokale projecten rond huisvesting, ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen, proactief handelen, integrale jeugdhulp, Omnio, Ondersteuningsbeleid mbt. handicap, druggebruik, burn-out, nieuwe regeerakkoord, Sociale Campus en Sociaal Huis, pleegzorg, drughulpverlening - Er werd een actieplan uitgewerkt omtrent de verhoogde tegemoetkoming. - Het Kom!pas werd verder uitgebouwd: o o Vernieuwen van de website, logo en lay-out Koppelen van Kom!pas met andere steden en gemeenten Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier eveneens twee concrete acties aan. Actie Onderzoek uitvoeren: kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren. Hiermee wenst het OCMW daadwerkelijk na te gaan of een bepaalde preventieve actie ook effectieve resultaten heeft opgeleverd. De methodiek die we hiertoe zullen gebruiken, dient ontwikkeld te worden. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

13 9 Om deze actie te verwezenlijken heeft het OCMW in 2014 de energiecel geëvalueerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in Actie Accurater maken van het handhavingsbeleid. Het OCMW heeft momenteel reeds een handhavingsbeleid ingesteld aan de hand van een aantal beleidsvisies (rond onder andere activering, taal, studeren, ). Het OCMW wenst deze beleidsvisies ook verder uit te werken en waar mogelijk een controlesysteem te ontwikkelen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Er werd een aanzet gegeven om draagvlak te creëren van het handhavingsbeleid. Dit zal in 2015 verder uitgewerkt worden. - Op basis van het uitgewerkte handhavingsbeleid werd onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een controlecel. Dit zal eveneens in 2015 grondiger worden uitwerkt. Deze actie zal nog verder doorlopen in De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP 250,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Het OCMW Halle wil een Sociaal Huis uitbouwen. Indicatoren: - Stand van zaken renovatiewerken Sociaal Huis: o De vloeren van de 3 verdiepingen zijn gegoten. o Voorbereidingen voor het storten van de vloer van het archief worden genomen. o De reiniging van de gevel is gestart. o De aansluiting van het verdiep met de nieuwe zaal werd voorbereid. o De dakwerken werden opgestart. o Opstart van een werkgroep voor de praktische uitwerking van het Sociaal Huis (oa. onthaal, telefoon en communicatie; aankleding; praktische zaken en afspraken) - Gespendeerde budget: o (= tot en met vorderingsstaat 14 alles wordt pas aan het einde definitief afgerekend) Het vroegere Oud-Weeshuis wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een Sociaal Huis waar elke Hallenaar terecht kan met zijn vragen. Ook na de renovatiewerken wordt er gefocust op het optimaal ontwikkelen van een Sociaal Huis zodat de dienstverlening op een hoger niveau kan getild worden. Om dit actieplan te verwezenlijken werd er in 2014 verder gewerkt aan de renovatie van het Sociaal Huis. Deze renovatie zal verder worden uitgevoerd in OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

14 10 De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INV ,61 0, ,00 0, , ,85 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP , , , , ,00 0,00 INV ,61 0, ,00 0, , ,85 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

15 BELEIDSDOMEIN KWALITATIEF LEVEN BEVORDEREN Het OCMW Halle streeft ernaar om de inwoners van Halle de mogelijkheid te bieden om een zo kwalitatief mogelijk leven te leiden. Om te komen tot een kwalitatief leven voor elke Halse burger, wil het OCMW zorg op maat aanbieden. Dit wil zeggen dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van iemand die bij het OCMW komt aankloppen. Zorg op maat staat voor aangepaste zorg aan de noden van de cliënt. Zorg op maat is echter niet gelijk aan individuele maatzorg, het kan dus niet de bedoeling zijn dat het OCMW aan alle wensen van iedereen tegemoet komt. Bij het leveren van zorg op maat dient er dus rekening gehouden te worden met de wensen en de mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van alle betrokkenen. Prioritaire doelstelling 2-1 Het OCMW Halle wil een woonzorgketen creëren die antwoord biedt op de stijgende hulpvraag inzake zorg met specifieke aandacht voor de financiële gezondheid van de organisatie. Het leveren van naadloze zorg is hier onlosmakelijk mee verbonden. Hiermee bedoelen we dat een cliënt zonder problemen kan doorvloeien van het ontvangen van enkel thuiszorg, naar een assistentiewoning en vervolgens naar een kamer in het woonzorgcentrum. Tevens houdt de naadloze zorg in dat ook cliënten van het Departement Welzijn kunnen doorstromen naar het Departement Woonzorg, en omgekeerd. Hierbij is het heel belangrijk dat er voldoende aanbod is. Eveneens spelen vrijwilligers en mantelzorgers hier een beduidende rol in, zonder hen zou bepaalde dienstverlening onmogelijk worden. In deze naadloze zorg zijn de wachtlijsten vaak een heikel punt. Hierdoor verloopt de zorg namelijk niet altijd zonder obstakels, wat een vloeiende doorstroom bemoeilijkt. Op termijn wil het OCMW Halle werk maken van het ontwikkelen van een woonzorgzone. Dit is een deelgebied waarin optimale voorwaarden worden gecreëerd voor het wonen met zorg, in de ruime zin van het woord. Hierin wordt de ondersteuning van de mens centraal geplaatst, zodat eenieder in zijn onmiddellijke nabijheid op de nodige diensten en voorzieningen beroep kan doen. Deze tweede prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van drie actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan Het OCMW Halle neemt de regisseursrol op zich inzake woonzorgbeleid Indicatoren: - Welke samenwerkingen zijn er inzake woonzorg: o Overleg met DAV o Overleg met SEL o Samenwerking met stadsdiensten (antennepost van Essenbeek) o Interne samenwerking tussen EMZ, TMZ en IMZ ikv. crisis- en overbruggingszorg - Overzicht opgelijste noden inzake woonzorg en evolutie van de zorgnoden in de toekomst o Nood aan gezinszorg is hetzelfde gebleven als in 2013 o Nood aan poetshulp is vermeerderd o Extra nood aan vervoer o Nood aan nachtpermanentie voor crisisopvang (voorlopig geen vraag voor fase 2) o Nood aan huisvesting voor senioren (Cfr. lange wachtlijsten voor ZH en VKB): enerzijds nood aan extra kamers WZC en GAW, anderzijds wordt er eveneens een nood aan kortverblijf vastgesteld OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

16 12 - Welke acties ter verbetering werden verbonden aan de noden: o Jaarlijkse actualisatie o Toepassen van de niet-pluisindex binnen het Departement Woonzorg o Deelname aan de werkgroep Woonkwaliteit o Coördineren van Multidisciplinair overleg o Aanpassing van het vervoer o Aankoop en introductie van de planningsmodule Paralax in EMZ o Extra uren gezinszorg en poetsdienst inplannen o Voorbereiding van de overgang van de ondersteuningswoningen naar EMZ teneinde een betere dienstverlening te realiseren. o Ontwikkelen en optimalisatie van een eigen registratiesysteem in de dienstencentra o Eenzaamheidsproject o Organisatiestructuur van TMZ wordt aangepast o Ondersteunen bij KTA-werkplekleren in het schooljaar (door het Zonnig Huis) o Opleiding aan leidinggevenden mbt. psychiatrie in IMZ o Betere beheersing incontinentieproces in IMZ (dmv. een controlesysteem, zoektocht naar beter voorraadbeheersysteem) o Definitieve erkenning van het WZC Zonnig Huis Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier twee concrete acties aan. Actie De huidige toestand van het woonzorgbeleid in Halle wordt in kaart gebracht, de noden en de samenwerkingen worden geïdentificeerd. Het is de bedoeling om het bestaande aanbod en het toekomstige aanbod inzake woonzorg in kaart te brengen. We gaan na welke doelgroepen bediend worden en welke niet. Daarnaast zullen er verbetervoorstellen worden geformuleerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in Actie Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen. Met deze actie betracht het OCMW de druk op de lange residentiële wachtlijsten te verminderen door mensen langer thuis te laten wonen, mits ondersteuning van ambulante vormen van zorgverlening. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Het vervoer (MMC en MMB) werd hervormd. - Er werd gestart met het ontwikkelen van een gebruikersmap met allerhande nuttige informatie. - Er werden acties opgezet om de doorstroom naar de dienstencentra te genereren (gericht uitnodigen van gebruikers, medewerkers sensibiliseren, samenwerking tussen de dienstencentra en de thuiszorg). - Fase 1 van de nachtpermanentie werd geïmplementeerd, namelijk crisisopvang. - De weekenddienst werd gedeeltelijk gereorganiseerd (aantal medewerkers + kwaliteit). Deze actie zal nog verder doorlopen in OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

17 13 De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan Het OCMW Halle optimaliseert de dienstverlening inzake woonzorg Indicatoren: - Hoeveel personen staan er op de wachtlijsten + verschil met het aantal personen die op de wachtlijst stonden voor de wijziging van de opnamereglementen o Zonnig Huis ROB: 381 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 14/01/2003) o Zonnig Huis RVT: 29 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 29/08/2012) o Zonnig Huis Nura: 24 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 23/05/2013) o Assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek: 242 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 01/10/2006) o Assistentiewoningen Ten Hove: 65 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 25/10/2010) o Ondersteuningswoningen: 12 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 07/03/2012) o Het is nog niet mogelijk om een verschil vast te stellen na de wijziging van de opnamereglementen - Welke specialisaties zijn ontwikkeld bij de medewerkers o Specialisatie dementie (stuurgroep werd opgenomen in de dagelijkse werking) o Specialisatie ikv. handhygiëne o Specialisatie omtrent psychiatrie: opleiding en actieplan opgestart o Specialisatie omtrent wondzorg (infecties) en palliatie zijn in ontwikkeling - Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor crisisopvang o 11 gebruikers van Thuiszorg (en 17 bewoners van Ten Hove) - Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor verzorging s nachts o Niet opgestart in Hoeveel dossiers werden digitaal opgemaakt ikv. het digitaliseren van het huisbezoek o Nog niet opgestart - Stand van zaken van de kosten en opbrengsten o 2014 is qua kosten en opbrengsten een goed jaar in saldo. Resultaat IMZ: (dus beter dan 2013 = 47%) Resultaat Assistentiewoningen en Ondersteuningswoningen: (dus beter dan 2013 = 16%) Resultaat dienstencentra: (dus minder goed dan 2013 = -20%) Resultaat EMZ: (dus beter dan 2013 = 22%) Resultaat Woonzorg totaal: (dus beter dan 2013 = 23%) Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werden acties ondernomen door de afdeling Extramurale Zorg voor de opvang van het gebrek aan mantelzorg in het Zonnig Huis (extra ondersteuning voor nieuwe bewoners die voordien wel al gezinszorg hadden). - Opstarten van de nachtpermanentie (enkel crisiszorg). OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

18 14 - Het erkenningsdossier van het dienstencentrum De Lemoon werd afgerond in De bijhorende inspectie wordt voorbereid in De verlenging van de erkenning van de assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek werd aangevraagd en de bijhorende inspectie werd voorbereid. - Het ontwikkelen van een HRM-systeem werd binnen het woonzorgcentrum opgestart (back-up systeem voor personeel, mobiele equipe, screening van personeel, opleidingscentrum, ). Dit wordt verder uitgewerkt in Door middel van de kwaliteitsindicatoren werd een zelfevaluatie uitgevoerd binnen het woonzorgcentrum. Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier eveneens vier concrete acties aan. Actie Transparantie van de wachtlijsten creëren. In het kader van het wachtlijstbeheer werd er een grotere transparantie gerealiseerd. Deze actie werd gerealiseerd en wordt niet meer verder opgenomen in Actie Herdefiniëren van de opnamereglementen. Voor deze actie definieert het OCMW ook reeds enkele taken: Taak 1: Bestaande wachtlijst analyseren in functie van het geherdefinieerde opnamereglement. Taak 2: Toepassen van het nieuwe opnamereglement, mits voorgaande testfase. Taak 3: Analyse van de nieuwe wachtlijsten naar de noden van groot Halle. De opnamereglementen van de assistentiewoningen werden geherdefinieerd in Deze actie zal nog verder lopen in Actie Inzetten op specialisatie van medewerkers. Hiermee doelt het OCMW op specialisaties van medewerkers in het kader van de specifieke stijgende zorgnoden. Enkele medewerkers zullen zich specialiseren in bepaalde thema s en de andere medewerkers hierbij ondersteunen en begeleiden. Op die manier kan het hele departement Woonzorg afstemmen over deze specifieke thema s. Voorbeelden van specialisaties zijn onder andere dementie en palliatie, psychosociale hulpverlening. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - De oproeplijst in het kader van nachtzorg in Ten Hove werd uitgebouwd met behulp van de nachtpermanentie van de Gezinszorg. - Specialisatie dementie werd uitgebouwd (de stuurgroep werd opgenomen in de dagelijkse werking). - Specialisatie ikv. handhygiëne werd ontwikkeld. - Specialisatie omtrent psychiatrie werd opgestart: opleiding en actieplan gestart. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

19 15 - Specialisatie omtrent wondzorg (infecties) en palliatie zijn in ontwikkeling Deze actie zal nog verder doorlopen in Actie Efficiëntie van de werking bevorderen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - De efficiëntie van de werking werd bevorderd, waardoor er minder negatief saldo is. - Oprichting werkgroep HRM binnen IMZ. - Aanpassing van de berekening van de telefoonkosten binnen IMZ. - Start nieuwe gunning van de wasserij. - Gunning medicatie werd uitgevoerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan Het OCMW Halle benut optimaal de bestaande woonzorgcampus. Indicatoren: - Zijn de renovatiewerken in Ten Hove uitgevoerd: o De werken werden nog niet opgestart. Ze zullen in maart 2015 van start gaan. - Werd de renovatie van het dienstencentrum De Lemoon afgewerkt: o De nieuwe zaal is in gebruik genomen - Overzicht opportuniteiten van de woonzorgcampus: o Gedeeltelijk zicht op 105 à 107 bedden Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een stappenplan uitgewerkt om de bewoners te begeleiden en ondersteunen tijdens de renovatiewerken. Op die manier proberen de kwaliteit te bewaken en er voor te zorgen dat de bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werken. - De nieuwe zaal in De Lemoon werd in gebruik genomen. Hier worden voornamelijk vormingen en informatiesessies gehouden. - Bij sluiting van de cafetaria van het ZH wordt er doorverwezen naar De Pasja - Het kapsalon in het Zonnig Huis wordt vanaf 2014 ook gebruikt door de dienstencentra. Dit actieplan zal nog verder doorlopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concrete actie aan in Actie Renoveren van Ten Hove. De flats en de gemeenschappelijke delen worden vernieuwd zodat de bewoners meer comfort kunnen genieten. OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

20 16 Er werden reeds verschillende ondernomen: o Stappenplan voor de begeleiding van bewoners en uitwijkmogelijkheden o Stappenplan voor de verhuis van de bewoners o Contact met de architect en opmaak van het plan o Contact met de aannemer De effectieve start van de renovatiewerken staat gepland voor maart Deze actie zal verder worden gezet in De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INV 0,00 0, , LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 2-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INV 0,00 0, , LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Halle Doelstellingenrealisatie Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

21 Doelstellingenrekening J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein AB Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere OCMW Halle Doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

22 18 Beleidsdomein KL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere OCMW Halle Doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

23 Financiële toestand Resultaat op kasbasis: vergelijking budgetrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) OCMW Halle Financiële toestand Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

24 20 Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) OCMW Halle Financiële toestand Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

25

26 21 Voorwoord financiële nota 2014 was een jaar van verandering op boekhoudkundig vlak: de eerste jaarrekening in de nieuwe BBC-vorm. Naast de officiële schema s is het nog wat zoeken naar interessante grafieken en nuttige informatie. Door het verschil met voorgaande jaren (in NOB-vorm) is een vergelijk zeer moeilijk. Het verslag zal pas volgend jaar een complete vorm aannemen. Als we naar onze evenwichten kijken, resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge, hebben we telkens een positief resultaat. De jarenlange kosten- en opbrengstenanalyses én de beperking in vreemde financiering werpen hun vruchten af. Het (gecumuleerde) budgettaire resultaat is hoog. Vooral de investeringsuitgaven bleven in 2014 uit, waardoor we met een sterk positief resultaat landen. Toch zal er naar volgend jaar toe een duidelijke afbouw zijn van het resultaat. Grote projecten die in 2014 opgestart zijn (het Sociaal Huis en de renovatie van Ten Hove) zouden in 2015 opgeleverd moeten worden en zullen bijgevolg de resultaten zeer sterk doen dalen. De invoering van de BBC heeft voor kleine verschuivingen gezorgd. Eenmalige aanpassingen hebben hier en daar hun invloed. Het transactiemoment is het grootste voorbeeld. Dit verplicht een bestuur de kost of de opbrengst te boeken in het jaar waarin de transactie plaatsvond en niet wanneer de afrekening of factuur wordt ontvangen. Het goede exploitatieresultaat is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming en dit verdeeld over verschillende kosten- en opbrengstensoorten. Toch zorgen vooral het uitstel van indexering op de lonen, het moeilijk ingevuld krijgen van specifieke openstaande betrekkingen en het grondige onderzoek naar recht op leefloon en andere steunen voor het verschil tussen het budget en de jaarrekening was een ontdekkingsjaar, 2015 wordt een jaar waar vergelijk en bijsturen makkelijker wordt en waar belangrijke investeringsprojecten gerealiseerd zullen worden. Liesje Borremans Financieel Beheerder OCMW HALLE Financiële nota Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

27 22 DEEL 2: Financiële nota 2.1.Exploitatiebudget J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein OD Beleidsdomein AB Beleidsdomein KL Totalen OCMW Halle Financiële nota Exploitatiebudget Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: D NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

28 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein OD Beleidsdomein AB Beleidsdomein KL Totalen OCMW Halle Financiële nota Investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

29 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppen in OCMW Halle Financiële nota - Investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

30 Liquiditeitenrekening J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) OCMW Halle Financiële nota - Liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

31 26 I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Mutatie Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 II. Investeringen bestemde gelden Sociaal Huis conversie van rek Sociaal Huis van de rekening bestemde gelden serviceflats correctieboeking bestemde geld III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden OCMW Halle Financiële nota - Liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

32 Samenvatting van de algemene rekeningen geaeme

33 27 DEEL 3: Samenvatting van de algemene rekeningen 3.1.Balans Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

34 28 PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soorgelijke verplichtingen Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

35 29 Bespreking geconsolideerde balans In de loop van 2014 werd de eindbalans van 2013 via conversie omgezet naar de BBC. Zo is er enige vergelijkbaarheid mogelijk met de eindbalans van Een balans bestaat uit 2 delen: activa en passiva. Elk van deze delen wordt nog eens onderverdeeld. Activa is opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Bij passiva vinden we de schulden en het netto-actief. Het balanstotaal stijgt met 5,55% tot euro. Er is vooral een toename bij de vlottende activa meer bepaald bij de liquide middelen en geldbeleggingen ( euro). Bij de interpretatie moet wel rekening gehouden worden met gelden die nog aangewend dienen te worden voor de financiering van het Sociaal Huis ACTIVA Bedrijfsmatige materiële vaste activa 35% Overige materiële vaste activa 6% Vlottende activa 48% Gemeenschapsgoederen 11% Financiële vaste activa 0,1% A. Vlottende activa A.1. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek geeft de stand weer van de financiële rekeningen en kassa s op 31/12/2015, namelijk euro. A.2. Vorderingen op korte termijn Deze worden opgesplitst in vorderingen uit ruiltransacties (o.a. vorderingen op klanten) en vorderingen uit niet-ruiltransacties (o.a. subsidies). Het verschil tussen beide is gemaakt op basis van een gelijkwaardige economische waarde of prestatie die er tegenover staat. OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

36 30 De vorderingen uit ruiltransacties bevatten: Vooruitbetalingen op ruiltransacties Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde Borgtochten betaald in contanten TOTAAL VORDERINGEN UIT RUILTRANSACTIES Een overzicht van het grootboek waardeverminderingen op vorderingen uit ruiltransacties van de afgelopen 5 jaren: Boekjaar Bedrag De vorderingen uit niet-ruiltransacties bevatten : Vorderingen wegens werkingssubsidies Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst Werkingsvorderingen cliënten - voorschotten TOTAAL VORDERINGEN UIT NIET- RUILTRANSACTIES B. Vaste activa B.1. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevat deelnemingen in samenwerkingsverbanden met SVK Zuidkant ( euro), Haviland (25 euro) en aandelen in de Huisvestigingsmaatschappij (300 euro) en Jobpunt Vlaanderen (2.405 euro). B.2. Materiële vaste activa Het bedrag van materiële vaste activa op de balans is de boekwaarde. Dit is de aankoopwaarde verminderd met de afschrijvingen op basis van de waarderingsregels. We stellen hier een daling van euro vast t.o.v. vorig jaar doordat het bedrag van de afschrijvingen van 2014 (nl euro) groter is dan het bedrag van nieuwe investeringen in 2014 ( euro). In BBC wordt er bij materiële vaste activa een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa. Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Vb. Sociaal Huis. OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

37 31 De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. vb. woonzorgcentra en service flats. Een overzicht van de aangekochte investeringen van 2014 vinden we terug in de toelichting van de investeringsrekening PASSIVA Schulden op KT 7% Voorzieningen voor risico's en kosten op LT 1% Nettoactief 49% Financiële schulden op LT 15% Bestemde gelden 28% A. Schulden op korte termijn Deze rubriek bestaat uit: schulden uit ruiltransacties, schulden uit niet-ruiltransacties en schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. Overzicht van de schulden uit ruiltransacties: Voorzieningen voor vakantiegeld en pensioen Leveranciers Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen Ingehouden voorheffing -641 Te ontvangen facturen Bezoldigingen Rijkdienst voor Sociale Zekerheid Te betalen en terug te betalen borgtochten Totaal Schulden uit ruiltransacties OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

38 32 Overzicht van schulden uit niet-ruiltransacties: Ontvangen voorschotten Ontvangen vooruitbetalingen op nietruiltransacties Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW Totaal schulden uit niet-ruiltransacties Overzicht van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen: Leasingschulden en soortgelijke schulden Renteloze leningen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Totaal Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen leningsuitgaven (K+I) Onze kapitaalaflossingen zullen na een kleine verhoging in 2016 (lening sociaal huis) sterk dalen in In 2018 loopt de lening van het administratief gebouw ten einde. In 2023 verwachten we nog een daling door het einde van de lening lopende op ons woonzorgcentrum. B. Schulden op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn: Voorzieningen voor pensioen en soortgelijke verplichtingen Schulden van leningen ten laste van het OCMW Totaal schulden uit ruiltransacties op lange termijn OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

39 Financiële schulden (K) Schuldenratio: 33 Totale schuld/totale activa (in %) voor het OCMW van Halle bedraagt 22,7%. In de Lokale Financiën van 2014 een magazine van Belfius is de schuldenratio s gemiddeld 42,2% voor Vlaamse openbare besturen(gebaseerd op cijfers van 2012). Dit zal in de toekomst nog verbeteren door de permanente daling van de leningslasten. C. Netto-actief Het netto-actief is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. Het is het verschil tussen de bezittingen (activa) en de schulden van het bestuur. Het bevat onder andere het gecumuleerd overschot of tekort en de ontvangen investeringssubsidies. Het netto-actief is een samenstelling van: Investeringssubsidies en - schenkingen Overgedragen overschot Overige netto-actief TOTAAL Het overige netto-actief is ontstaan door de conversie van NOB naar BBC. Het is het saldo van de beginbalans van de BBC. OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

40 Staat van opbrengsten en kosten Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele opbrengsnten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

41 35 Toelichting Staat van opbrengsten en kosten I. Kosten A. Operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 0 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 0 III. Overschot/Tekort van het boekjaar KOSTEN Specifieke kosten sociale dienst OCMW 12% Andere operationele kosten 1% Financiële kosten 1% Goederen en diensten 14% Afschrijvingen, waarde-verminderingen en voorzieningen 4% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 68% OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

42 36 Beleids- domein Algemene Financiering 2% Beleids-domein Onder-steunende Diensten 20% Beleids-domein Kwalitatief Leven 51% Beleids-domein Armoede Bestrijden 27% A. Operationele kosten A.1. Goederen en diensten Een verzicht van de uitgaven van de klasse 60 Goederen en 61 Diensten vanaf euro: Maaltijden en dranken voor verkoop* Elektriciteit Uitgegeven schoonmaak Aankopen informatica Gas Herstellingskosten installaties, machines en uitrusting Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verkoop* Water Aankoop van voedingswaren en dranken bar* Sociaal secretariaat / weddecentrale Erelonen geneesheer via facturatie aan de cliënt Huur van installaties, machines en uitrusting Verzendingskosten Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting Andere externe diensten Kosten voor animatie Telefoon, telegram, telex uitgegeven was en linnen van de bewoners* Kosten van opleidingen, bijscholingen en cursussen Inrichting examens Lidgelden, documentatie en abonnementen Erelonen advocaten, architecten, notaris, landmeter, experten en consultants Uitgegeven was en linnen Bureelbenodigdheden Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmateriaal OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

43 37 Representatiekosten, kosten van interne vergaderingen Burgerlijke aansprakelijkheid Luiers en incontinentiemateriaal Herstellingskosten gebouwen Brandverzekering * Dit zijn kosten die worden doorgerekend/gefactureerd aan de cliënten. A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen De invoering van de BBC bracht veranderingen met zich mee, ook op het niveau van de groep Zo worden de subsidies van sociale maribel niet langer geboekt als een opbrengst/ontvangst maar als een kost in het negatief. De totale subsidies bedroegen euro. Dit bevat een klein saldo mbt 2013 nl euro. - Een andere wijziging zijn de voorzieningen van vakantiegelden. In de NOB waren deze ten laste van groep 62 maar nu vinden we deze terug in de groep 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. De terugname van de voorziening voor vakantiegeld 2014 ten bedrage van euro werden eveneens geboekt binnen de groep 63. In 2014 werden er 209,67 vte (zonder art 60) uitbetaald. Er waren in het budget 219,86 vte (zonder art 60) voorzien. In 2014 was er geen indexering van de lonen. A.3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Deze rubriek omvat enkel boekingen die in de algemene boekhouding voorkomen. Ze worden dus budgettair niet voorzien. Het gaat hier over afschrijvingen, voorzieningen voor de pensioenen van de voorzitters en vakantiegeld Hier wordt ook de waardevermindering op de terugvorderingen geboekt van de cliënten van de sociale dienst. Op het totaal aan openstaande vorderingen op cliënten, waarvoor onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid, wordt 30% als waardevermindering geboekt. Afschrijvingen op materiële vaste activa Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-) Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming ( -) Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging Waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn - terugneming (-) TOTAAL A.4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Hier vinden we dus de uitgaven die volledig gekoppeld zijn aan het domein Armoede bestrijden. Het grootste deel van deze uitgaven zijn leeflonen (bijna 62%). Verder vinden we hier ook nog de steunen in speciën, hospitalisatiekosten, voorschotten, bijdrage aan werkingskosten aan de gehuurde woningen, medische en paramedische kosten, verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW en andere instellingen, Een algemeen vergelijk met vorig jaar geeft aan dat de uitgaven in deze rubriek gedaald zijn met 8,5%. OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

44 38 A.5. Andere operationele kosten De operationele kosten is een samenstelling van werkingsbelastingen (oa. onroerende voorheffing) en minderwaarden op de realisatie van vorderingen. Beter bekend als oninbaarstellingen. In de raad van 10 juni 2014 en van 13 januari 2015 werden er individuele dossiers oninbaar gesteld. B. Financiële kosten Deze rubriek bevat de uitgaven, meer bepaald de intresten met betrekking tot leningen en onroerende leasing. Rente en kosten van leningen: OCMW Rente en kosten van onroerende leasing OCMW Diverse financiële kosten Kosten bankgarantie TOTAAL In 2014 gebeurde de laatste aflossingen voor 10 leningen. Het gaat hier oa. over leningen aangegaan voor de aanpassingswerken oud weeshuis, aankoop van niet medische installaties en meubilair voor het woonzorgcentrum, inrichting gebouwen en aankoop kantoormeubilair voor De Haver, OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

45 OPBRENGSTEN Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 3% Andere operationele opbrengsnten 1% Financiële opbrengsten 2% Opbrengsten uit de werking 18% Specifieke werkings-subsidies 34%* Gemeente-fonds 5%* Tewerk-stellingssubsidies gesco's 2%* Gemeente-lijke bijdrage 35%* *Werkingssubsidies Beleids-domein Kwalitatief Leven 43% Beleids-domein Algemene Financiering 42% Beleids-domein Armoede Bestrijden 14% Beleids-domein Onder-steunende Diensten 1% OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

46 40 A. Operationele opbrengsten A.1.Opbrengsten uit werking De opbrengsten uit werking bevatten de opbrengsten uit facturatie of de aan de klant aangerekende prestaties, de opbrengsten uit verhuring en verpachting en ook de opbrengsten van de bar. Overzicht van de belangrijke werkingsopbrengsten: Opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten Opbrengsten animatie Opbrengsten bar Opbrengsten dokterskosten Opbrengsten rekening voor zorg ( pedicure, kapper,...) Opbrengsten telefoon bejaarden op kamer Opbrengsten uit prestaties Opbrengsten uit verhuring en verpachting Opbrengsten uit verhuring van woningen Opbrengsten was en linnen Recuperatie verplaatsingskosten bejaardenhelpsters A.2.Werkingssubsidies De werkingssubsidies worden verder onderverdeeld in algemene werkingssubsidies en in specifieke werkingssubsidies. De algemene werkingssubsidies bestaat uit het gemeentefonds ( euro), de gemeentelijke bijdrage ( euro) en de andere algemene werkingssubsidies meer bepaalde de tewerkstellingssubsidies voor gesco s ( euro). Deze subsidies bedragen 54,76% van de totale werkingssubsidie. Binnen de specifieke werkingssubsidies vinden we o.a. de subsidies specifiek voor de sociale dienst (24,20%), tewerkstellingssubsidies (11,40%) en overige subsidies (64,40%) specifiek voor een bepaald beleidsitem. De specifieke werkingssubsidies van de sociale dienst zijn volledig gekoppeld aan de specifieke kosten sociale dienst OCMW. Een overzicht van de overige specifieke werkingssubsidies: Andere overige subsidies Opbrengsten groene stroomcertificaten Overige subsidies: RIZIV Tegemoetkoming sectorakkoord gezondheidszorg: einde loopbaan Tegemoetkoming sectorakkoord gezondheidszorg Tewerkstellingssubsidies: animatiewerking Tewerkstellingssubsidies: Andere Tewerkstellingssubsidies: Dienstencheques Werkingssubsidies (gezinshulp 1,50 miljoen euro + Lokale kinderarmoede bestrijding euro) OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

47 41 Andere overige subsidies : Dit bevat onder andere: o o o o de subsidies voor Intergemeentelijk woonbeleid ( euro). Die we ontvingen van de provincie en van de stad. subsidie van de provincie voor dagopvanginitatief ( euro) subsidie voor dienstencentra De Pasja ( euro) bijzondere toelage wet van 26/5/2002 ( euro) Tewerkstellingssubsidies:Andere : Deze rekening bevat onder meer de tewerkerkstellingssubsidies voor budgetbeheer ( euro), Aanvullende thuiszorg ( euro) en gezinshulp (5.700 euro) A.3.Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Hier gaat het over de terugbetalingen van cliënten van de sociale dienst. Deze zijn eveneens verbonden aan de specifieke kosten sociale dienst. In 2014 bedroeg de recuperatie bij de cliënten euro. Hiervan heeft 77,40% betrekking op leefloon. A.4.Andere operationele opbrengsten Een tabel met gedetailleerd overzicht: Andere overige opbrengsten Andere recuperatie van kosten Andere werkingsopbrengsten: inhoudingen pensioen voorzitter Andere werkingsopbrengsten: terugvordering pensioenlast bij de stad Giften Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 794 Recuperatie van kosten maaltijdcheques Recuperaties van kosten terugbetaling door verzekeringen Recuperaties van kosten van administratieve prestaties Recuperaties van loonkosten Recuperaties van procedure en vervolgingskosten 199 TOTAAL ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN B. Financiële opbrengsten Deze rubriek omvat vooral de opbrengsten uit vlottende activa ( euro) en de kapitaalsubsidies euro. Kapitaalsubsidies is een niet kasopbrengst en wordt dus budgettair niet voorzien. Het is de tegenpost van afschrijvingen (niet kaskosten). OCMW Halle Samenvatting Alg. Rek. Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

48 Deel 4

49 TOEGANKELIJKHEID 42 DEEL 4: TOELICHTING 4.1.Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Nr dom Beleidsdomeinen Nr veld Beleidsvelden Nr item Beleidsitems Algemene overdrachten tussen de verschillende ALGEMENE FINANCIERING bestuurlijke niveaus Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 0100 Politieke organen Politieke organen 0110 Secretariaat Secretariaat 0111 Fiscale en financiële dienst Fiscale en financiële dienst 0112 Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming 0114 Organisatiebeheersing Organisatiebeheersing 0119 Overige algemene diensten Facilitaire dienst Centrale keuken 3 ARMOEDE BESTRIJDEN 0900 Sociale bijstand Sociale bijstand 0901 Voorschotten Voorschotten 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst Integratie van personen met vreemde herkomst 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling Activering van tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid BHV (Budgetbeheer) Administratie Energie Lokale kinderarmoedebestrijding 0930 Sociale huisvesting Intergemeentelijk woonbeleid Woonwinkel SVK/Zuidkant/Webra 4 KWALITATIEF LEVEN 0943 Gezinshulp Gezinshulp 0946 Thuisbezorgde maaltijden Thuisbezorgde maaltijden 0948 Poetsdienst Dienstencheque Aanvullende thuiszorg 0949 Overige gezinshulp MMB niet-rolstoel MMB rolstoel Oppas 0950 Ouderenwoningen Ouderenwoningen 0951 Dienstencentra De Lemoon De Pasja 0952 Serviceflats Ten Hove Van Koekenbeek 0953 Woon- en zorgcentra Woon- en zorgcentra OCMW Halle Beleidsvelden per beleidsdomain Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE Nis-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

50 Lijst met afkortingen AB Lokale armoede bestrijden DP De Pasja ABB Agentschap Binnenlands Bestuur LOI Lokaal Opvang Initiatief ADV Arbeidsduurvermindering LSB Lokaal Sociaal Beleid ALGFIN Algemene Financiering MAT Managementteam AR Arbeidsreglement MB Ministerieel besluit BBC Beleids-en beheercyclus MJP Meerjarenplanning BCSD Bijzonder comité sociale dienst MMB Minimobielbus BCWZ Bijzonder comité Woonzorg MMC Minder Mobiele Centrale BO Bestuursondersteuning Naos Zonnig Huis afdeling 3de verdieping BOC Bijzonder syndicaal Zonnig Huis afdeling 1ste Nura onderhandelings / overleg comité verdieping BVR Besluit Vlaamse regering OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn BW Budgetwijziging OD Ondersteunende Diensten Capelo Sociale verzekerden die kunnen Carrière Publique Electronique OMNIO bewijzen dat ze een laag Elektronische Loopbaan overheid inkomen hebben CAW Centrum voor Algemeen Welzijn OW Ondersteuningswoningen CBE Centrum voor basiseducatie OZ Ouderenzorg (=Intramurale zorg) CMS Contentmanagementsysteem PBP Personeelsbehoeftenplan CNG Compressed Natural Gas = aardgas onder druk PO Personeelsdienst CRA Coördinerend geneesheer QI Kwaliteit en Informatie DC Dienstencentrum Raad Raad voor maatschappelijk welzijn DGAT Dienst voor gezinszorg en Recht op Maatschappelijke RMI aanvullende thuiszorg Integratie DHO Diensthoofdenoverleg RPR Rechtspositieregeling DV Dienstvrijstelling ROB Rustoord voor bejaarden EMZ Extramurale zorg RVT Rust en verzorgingstehuis FADI Facilitaire dienst SECR Secretaris FIDI Financiële dienst SEL Samenweringsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg GAW Groep van Assistentiewoningen SVK Sociaal verhuur kantoor G-Coach Coach voor geïntegreerde geletterdheidstraining SF / SVF Serviceflats IKA Interne krediet aanpassing Tanis Zonnig Huis afdeling 2de verdieping IMZ Intramurale zorg TH Ten Hove (assistentiewoningen) ISS Externe organisatie die de huishoudelijke dienst binnen onze TMZ Transmurale zorg organisatie aanstuurt KB Koninklijk besluit TZ Thuiszorg KI Kwaliteit en informatie VB Vast Bureau KL Kwalitatief leven bevorderen VKB Van Koekenbeek (assistentiewoningen) LAC Lokale adviescommissie VZ Voorzitter LDC Lokaal dienstencentrum WF Wettelijke feestdag LOGO Lokaal gezondheidsoverleg pajottenland / zennevallei WZ Woonzorg DL De Lemoon WZC Woonzorgcentrum OCMW Halle Afkortingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE Nis-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

51 Toelichting exploitatierekening VERKLARING VAN MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE LAATSTE BUDGETWIJZIGING Code Jaarrekening Eindbudget Verschil % I. Uitgaven ,32% A. Operationele Uitgaven ,42% 1. Goederen en diensten 60/ ,87% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,37% 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,29% 4. Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ ,59% B. Financiële uitgaven ,87% II. Ontvangsten ,23% A. Operationele ontvangsten ,23% 1. Ontvangsten uit de werking ,48% 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies ,99% a. Algemene werkingssubsidies ,91% - Gemeente- of provinciefonds ,58% - Gemeentelijke of provinciale bijdrage % - Andere algemene werkingssubsidies 7402/ ,38% b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ ,63% 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW ,07% 5. Andere operationele ontvangsten 741/ ,99% B. Financiële ontvangsten ,85% A. Uitgaven Van de 16,65 miljoen begrote uitgaven werd 15,20 miljoen uitgegeven of 91,32%. We merken vooral op dat niet gebruikte kredieten zich bevinden bij de operationele uitgaven nl. 8,6%. OCMW Halle Toelichting Exploitatie: Verklaring materiële verschillen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

52 45 A.1. Operationele uitgaven i. Goederen en diensten Deze uitgaven zijn op de lonen na de meest belangrijkste uitgaven. Er is voor 15% minder uitgegeven dan er gebudgetteerd was. Het belangrijkste aandeel hiervan vinden we terug in de volgende soorten kosten: publiciteit en advertentie ( euro), aankopen informatica ( euro), erelonen advocaten, architecten, landmeters, ( euro), huisvuil en containerkosten ( euro), maaltijden voor verkoop ( euro), andere algemene kosten ( euro) en telefoonkosten ( euro). ii. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Een vergelijking van de loonkost met vorige jaren is moeilijk. Sinds de BBC worden de subsidies van Sociale Maribel geboekt als een negatieve kost en de voorzieningen van vakantiegeld in groep 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen geplaatst. Deze laatste worden budgettair niet voorzien. De redenen van een te groot budget is voornamelijk te wijten aan uit uitblijven van de indexering en het moeilijk in te vullen van openstaande vacatures. iii. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Deze kosten zijn specifiek verbonden aan het beleidsdomein armoede bestrijden. De budgetten bevatten de uitgaven van diverse dienstverleningen zoals leefloon, steunen en kosten voor behoeftige bejaarden. Deze uitgaven maken ongeveer 14% uit van het totale budget. Van het voorziene budget werd bijna 15% niet uitgegeven. Hiertoe hebben de leeflonen ( euro), steunen wet 65 ( euro), leefloon en kosten verblijf LOI ( euro), werkingskosten gehuurde woningen ( euro), energiebesparende maatregelen provincie ( euro) en steunen ( euro) bijgedragen. iv. Andere operationele uitgaven Deze uitgaven vertegenwoordigen minderwaarden op de realisatie van vorderingen. Er werd in 2014 minder oninbaar gesteld dan er budgettair was voorzien, nl euro minder. A.2. Financiële uitgaven Binnen deze rubriek vinden we de intrestlast terug van leningen en onroerende leasing. De werkelijke intrestlasten bedroegen euro. Het overgebleven budget is het gevolg van een positieve herziening van de onroerende leasing van het woonzorgcentrum. B. Ontvangsten In 2014 hebben we bijna euro meer ontvangen dan ingeschat. De stijging bevindt zich vooral bij operationele ontvangsten meer bepaald de algemene werkingssubsidies. OCMW Halle Toelichting Exploitatie: Verklaring materiële verschillen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

53 46 B.1. Operationele ontvangsten i. Ontvangsten uit de werking Dit zijn de ontvangsten uit facturatie of de aan de klant aangerekende prestaties, de ontvangsten uit verhuring en verpachting en de ontvangsten van de bar. Bij het woonzorgcentrum het Zonnig Huis zien we een betere inkomst dan initieel gebudgetteerd. Dit is te wijten aan het verhogen van supplementen en het hoge aantal aan nieuwe bewoners die verblijven aan de verhoogde dagprijs. Een deel gaat teniet doordat er minder aantal maaltijden aan huis werden geleverd. ii. Werkingssubsidies Algemene werkingssubsidies De raming van het gemeentefonds bedroeg euro, de ontvangst bedroeg bijna euro meer, ondanks de afname van de auditkosten. Het OCMW ontving de volledige gemeentelijke bijdrage nl euro. Voor de andere algemene werkingssubsidies werd er voor ongeveer euro minder ontvangen dan er voorzien was. Dit heeft te maken met tewerkstellingssubsidies voor Gesco s ( euro). Er werden minder gesco s tewerkgesteld. Specifieke werkingssubsidies Binnen deze rubriek ressorteren o.a. de subsidies specifiek voor de sociale dienst, tewerkstellingssubsidies en overige subsidies specifiek voor een bepaald beleidsitem. Er is in totaal voor euro meer ontvangen dan er was ingeschat. De meer ontvangst is er vooral bij subsidies voor de gezinshulp ( euro). Dit komt door de inning van een saldo mbt. boekjaar 2013 en het inschrijven van de te ontvangen inkomsten voor 2014 die nog gestort worden in Het correct toepassen van het transactiemoment is een eenmalig positief effect van +/ euro. De subsidies specifiek voor de sociale dienst zijn gekoppeld aan de specifieke kosten voor de sociale dienst. Er zijn minder uitgaven, dus ook minder ontvangen subsidies en recuperaties bij de klant. Er is voornamelijk een daling voor iets minder dan euro in de subsidies voor politieke vluchtelingen. Daarentegen is er wel voor euro meer geïnd voor leefloon. Dit heeft te maken met een stijging van 5 % in de tussenkomsten. Bij de overige subsidies specifiek voor de sociale dienst is er voor het project Omnio euro geïnd en voor de tegemoetkomingen van het sectorakkoord gezondheidszorg is er euro minder ontvangen. iii. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Onder deze groep vallen de ontvangsten die terugbetaald worden door de cliënten van de sociale dienst. In 2014 werd er voor euro aan recuperatie van kosten opgemaakt. Dit is minder dan er gebudgetteerd werd (verklaring zie hoger). OCMW Halle Toelichting Exploitatie: Verklaring materiële verschillen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

54 47 iv. Andere operationele ontvangsten Deze ontvangsten hebben vooral betrekking op terugvorderingen van sociale voordelen, verzekeringen en procedure- en vervolgingskosten. Er werd voor euro terugvorderingen opgemaakt. B.2. Financiële ontvangsten Deze zijn hoger dan er werd ingeschat omdat in de BBC het transactiemoment belangrijk is. Het transactiemoment is het toewijzen van een verrichting aan een bepaald boekjaar. Het betreft hier de bruto interesten van de spaarrekening bij Argenta. Dit is een eenmalig effect. OCMW Halle Toelichting Exploitatie: Verklaring materiële verschillen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

55 EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014 Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein OD Beleidsdomein AB Beleidsdomein KL I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo OCMW Halle Toelichting - Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

56 EVOLUTIE EXPLOITATIEREKENING Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Code Jaarrekening 2012 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar794 III. Saldo OCMW Halle Toelichting - Evolutie exploitatierekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

57 Toelichting investeringsrekening VERKLARING VAN MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE LAATSTE BUDGETWIJZIGING Jaarrekening Eindbudget Verschil Uitgaven Uitgaven Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein OD , , ,39 Beleidsdomein AB , , ,64 Beleidsdomein KL , ,00 Totalen , , ,03 De totale investeringsuitgaven werden na budgetwijziging geraamd op 2,24 miljoen euro. Hiervan werd voor ongeveer euro of voor 7% gerealiseerd. Overzicht van de aangewende investeringsenveloppes: Investeringsenveloppen Uitgaven / , / , / ,50 TOTAAL ,78 Volgende investeringen werden gerealiseerd: - Aankopen van printers: euro - Ipads raadsleden: euro - Vaatwasmachine voor centrale keuken: euro - Ombouw personenvoertuig voor rolstoelvervoer: euro - Sociaal Huis: euro (materiële vaste activa in aanbouw). Het Sociaal Huis zal pas af zijn in Renovatiewerken Pastorij Buizingen: euro De wetgeving (artikel 118BVR) omtrent de investeringen meldt dat : Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van een financieel boekjaar geen aanrekeningen zijn geboekt, wordt overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Op het einde van het financiële boekjaar vervalt het gedeelte van alle andere transactiekredieten waarvoor geen aanrekeningen werden geboekt. Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppes in (zie J4) Wij dragen de saldo s van de investeringskredieten over naar Tot en met 2013 werd het gemeentefonds volledig of gedeeltelijk gebruikt voor de financiering van investeringen. Dit werd dan ook specifiek toegekend. Sinds de invoering van de BBC dient het gemeentefonds ingeschreven te worden bij de algemene werkingssubsidies. Er wordt niet gespecifieerd of het aangewend wordt voor investeringen of exploitatie. In de BBC worden voor investeringsuitgaven, die niet gesubsidieerd zijn, niet automatisch geleend. Het lenen van geld staat in functie van thesaurietekorten. OCMW Halle Toelichting Investeringen: Verklaring materiële verschillen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

58 INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein OD Beleidsdomein AB Beleidsdomein KL I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW Halle Toelichting - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

59 52 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein OD Beleidsdomein AB Beleidsdomein KL I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW Halle Toelichting - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

60 EVOLUTIE INVESTERINGSVERRICHTINGEN Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW Halle Toelichting Evolutie investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

61 54 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW Halle Toelichting Evolutie investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

62 STAND VAN DE KREDIETEN PER INVERSTERINGSENVELOPPE Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskre diet Vastleggingen Verbinteniskre diet min vastleggingen Aanrekeninge n Verbinteniskre Verbinteniskre diet min diet aanrekeningen Aanrekeninge n Verbinteniskre diet min aanrekeningen / / / / / / OCMW Halle Toelichting - Stand kredieten per investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

63 Evolutie van het liquiditeitenrekening Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2012 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) OCMW Halle Toelichting Evolutie liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

64 57 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Exploitatie II. Investeringen bestemde gelden Sociaal Huis bestemde gelden Serviceflats III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden OCMW Halle Toelichting Evolutie liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

65 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Het OCMW betaalde in 2014 haar jaarlijkse bijdrage aan SVK Zuidkant ten bedrage van ,26 euro. OCMW Halle Toelichting Overzicht werkings- en investeringssubsidies Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 per beleidsveld Secr.: DHR. DE WINNE NIS- code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

66 Toelichting balans Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvesterin g Herw aarderin gen Waardevermi nderingen Boekw aarde op 31/12 C. Publiek-Private samenw erkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa OCMW Halle Toelichting Toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

67 60 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekw aarde op 1/1 Investering Desinvesterin g Herw aarderin gen Afschrijvinge n Waardevermi nderingen Boekw aarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouw en B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouw en B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouw en B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur OCMW Halle Toelichting Toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

68 61 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden Mutatiestaat van het nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen Overig nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar Totaal OCMW Halle Toelichting Toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

69 Deel 5 Bijlagen

70 62 DEEL 5: Bijlagen 5.1. Waarderingsregels 1. Investeringen - exploitatie De OCMW raad verleende haar goedkeuring op 10 juni 2014 over het aankoopbeleid en het budgethouderschap. Hier werden ook de voorwaarden vastgelegd om een uitgave als investeringsuitgave te beschouwen. Alle duurzame goederen minder dan euro excl. BTW worden beschouwd als exploitatie uitgave. Algemene Rekening Omschrijving afschrijvingsduur Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten 3 jaar Terreinen - gemeenschapsgoederen 0 jaar Gebouwen - gemeenschapsgoederen 33 jaar Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 0 jaar Tuinen, parken, natuurgebied 0 jaar Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 jaar Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 33 jaar Inrichtingen gebouwen - bedrijfsmatige MVA 10 jaar Renovatie-verbeteringswerken gebouwen - bedrijfsmatig MVA 10 jaar Inrichtingen gebouwen - gemeenschapsgoederen 10 jaar Renovatie-verbeteringswerken gebouwen gemeenschapsgoederen 10 jaar Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA 0 jaar Niet-medische installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 10 jaar Niet-medsiche installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatie vaste activa 10 jaar Medische installaties, machines en uitrustingen bedrijfsmatige vaste activa 5 jaar Meubilair en kantooruitrusting gemeenschapsgoederen 10 jaar Uitgaven informatica - gemeenschapsgoederen 3 jaar Ander meubilair -gemeenschapsgoederen 10 jaar Ander meubilair bedrijfsmatige vaste activa 10 jaar Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 5 jaar Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 5 jaar Uitgaven informatica - bedrijfsmatige MVA 3 jaar Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapgoederen 0 jaar Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig MVA 0 jaar Terreinen overige materiële vaste activa 9 jaar Gebouwen overige materiële vaste activa 9 jaar Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - 0 jaar Andere aandelen - aanschaffingswaarde 0 jaar 2. Waardevermindering vorderingen Op de werkingsvorderingen van de Sociale bijstand worden op het einde van het boekjaar 30% waardevermindering geboekt. De werkingsvorderingen blijven voor hun nomiale waarde in de boekhouding staan tot ze oninbaar gezet wordt. Door het boeken van een waardevermindering krijgen we een meer realistisch beeld. OCMW Halle Bijlagen Waarderingsregels Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

71 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Rubriek 0 AR- Omschrijving Omschrijving Bedrag 032 Ontvangen zekerheden Huurwaarborgen , Ontvangen zekerheden Hypotheken , Ontvangen zekerheden Bankgaranties , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Investeringsoverschotten ,14 TOTAAL ,40 OCMW Halle Bijlagen Niet in de balans opgenomen rechten en plichten Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

72 Overzicht deelnemingen Nog te Rubriek 28 Instelling Aantal Nominale waarde Ingeschreven volstorten Netto Boekwaarde 282 Huisvestingsmaatschappij 96 12, ,00 900,00 300, Jobpunt Vlaanderen 97 24, , , Haviland 1 25,00 25,00 25, Zuidkant , ,23 TOTAAL ,86 900, ,86 OCMW Halle Bijlagen Overzicht deelnemingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

73 Niet-prioritaire doelstellingen Naast de prioritaire doelstellingen formuleerde het OCMW Halle ook enkele niet-prioritaire doelstellingen. Dit zijn doelstellingen die voornamelijk met de interne werking te maken hebben en waarop we niet expliciet in de beleids- en beheerscyclus zullen rapporteren BELEIDSDOMEIN DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN Doelstelling 3-1 Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan Partners. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Organiseren van een algemene netwerkdag hulpverlening (ikv. LSB) - Er wordt gekeken voor nieuwe acties in kader van LSB-noden - Samenwerking met CAW Delta optimaliseren in kader van kernopdrachten van het OCMW Dit actieplan zal nog verder lopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds één taak voor gedefinieerd is. Actie In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren). Taak: Dienstverlening- en doelgroepenmatrix opstellen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - De partners voor de verschillende projecten werden bepaald (oa. kinderarmoede, project rond verhoogde tegemoetkoming, samenwerkingen inzake woonzorg, edm.) - Er werd ook gewerkt aan participatie van de partners (oa. in het project kinderarmoede, bij het tevredenheidsonderzoek van de dienstencentra) Deze actie zal nog verder lopen in Actieplan Medewerkers. Dit actieplan zal nog verder lopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds enkele taken voor gedefinieerd zijn. Actie Eerstelijnzorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening. OCMW Halle Bijlagen Niet-prioritaire doelstellingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

74 66 Taak 1: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener. Taak 2: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel. In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel. Duidelijk afbakenen van de rol van het OCMW. Informatie uitwisseling tussen departement Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening. Taak 3: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - 2 acties verricht ikv. de informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg (kenbaar maken van elkaars dienstverlening) - 1 actie verricht rond het stimuleren van de rechtenverkenner - Opstart van de bekendmaking van het omnio-project in de provincie Vlaams- Brabant - Optimaliseren zorgoverleg tussen Welzijn en Woonzorg Deze actie zal nog verder lopen in Doelstelling 3-2 Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan Doelgroepen: Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier twee concrete acties aan. Dit actieplan zal nog verder lopen in Actieplan Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een werkgroep opgericht waarin de belangrijke thema s die samenhangen met de verhuis naar het Sociaal Huis worden besproken. Dit actieplan zal nog verder lopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan. Actie Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid. Deze actie zal nog verder lopen in OCMW Halle Bijlagen Niet-prioritaire doelstellingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

75 BELEIDSDOMEIN INTERNE WERKING VERBETEREN Doelstelling 4-1 Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema s, zijnde: Dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Onderzoek naar automatische registratie van facturen - Onderzoek naar digitale handtekening bij goedkeuring van facturen - Onderzoek naar digitalisering debiteurenbeheer - Volledig elektronisch inlezen van rekeninguittreksels (Belfius Bank) - Optimaliseren van de ontvangstencyclus - Optimaliseren van het notulenbeheersysteem Dit actieplan zal nog verder lopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier vijf concrete acties aan. Actie Optimaliseren van de middelen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Er werd een efficiëntie-analyse uitgevoerd binnen het Departement Welzijn - Indienen van het erkenningsdossier van het Zonnig Huis voor een financiële optimalisatie - Evalueren van de huishoudelijke dienst nav einde gunning Financiële optimalisatie binnen het departement Woonzorg - Protime werd optimaal ingezet en er werden vormingen gegeven - Het aankoopbeleid aanpassen aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en de vernieuwde situatie rond budgethouderschap en de medewerkers een basiscursus aankopen in het OCMW geven. - Nieuwe gunning wasserij - Nieuwe gunning medicatie - Nieuwe gunning Catering - Nieuwe gunning afvalverwerking - Gebruik van voor Raadsleden - Optimaliseren en toegankelijk maken van het archief (vb. door redactiewerk) - Start van de uitwerking van een digitaal archief Deze actie zal nog verder lopen in Actie Uitbouwen van een procesgericht denken. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Interne procedure en handleidingen van de Financiële Dienst in kaart brengen - Optimalisatie van voorbereiding in de Financiële Dienst voor inspectie en andere controlerende instanties - Interne procedures en Bestuursondersteuning inventariseren en optimaliseren Deze actie zal nog verder lopen in OCMW Halle Bijlagen Niet-prioritaire doelstellingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

76 68 Actie Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Deze actie zal nog verder lopen in Actie Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen. Deze actie zal nog verder lopen in Actie Ontwikkelen van processen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier). Deze actie zal nog verder lopen in Actieplan Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd gestart aan de uitwerking van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers Dit actieplan zal nog verder lopen in Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier twee concrete acties aan. Actie Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen. Deze actie zal nog verder lopen in Actie Bevorderen van de interne communicatie. Taak 1: Bevorderen van de kennisdeling tussen collega s. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Extra agendapunt op het MAT waarin de relevante gevolgde vormingen worden overlopen zodat elk lid in beeld is. - Ontwikkelen en implementeren van een intranet / extranet voor medewerkers Deze actie zal nog verder lopen in OCMW Halle Bijlagen Niet-prioritaire doelstellingen Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

77 Jaaractieplannen 2014 per afdeling Legende: Gerealiseerd Prioriteit Nog te realiseren 1 = Noodzakelijk uit te voeren Gerealiseerd 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren X Niet gerealiseerd 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in DEPARTEMENT WELZIJN 1.0.Recurrent Beleid Ontwikkelen van een budgetmap; 2015 Twee acties aangaande bekendmaking Kompas; Ontwikkelen van een map voor vrijwilligers in 2015 project Budgetbuddy; Normen algemene steun uitwerken in een nota extra naast leefloon (REMI); 1.1 Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden Twee taalacties organiseren. Evalueren van het systeem dat werd ontwikkeld mbt. het volgen van Nederlandse lessen Maaltijdche ques + Kerstfeest Opleiding rond diversiteit en interviews Opleidingen 2015 Najaar Trekkersrol woonbeleid Analyseren van de werking woonwinkel in Halle: jaarverslag. Intergemeentelijk onderzoek en de opmaak van reglement sociaal wonen of bescheiden wonen. Ontwikkeling gemeentelijke beleidsvisie. (in woonstudie) Geen prioriteit voor bestuur Werken aan 5 thema s in het kader van visieontwikkeling. Swotanalyse OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Welzijn Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

78 Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren Samenwerking met CAW Delta evalueren aangaande transitwoningen. Evalueren en bijsturen van het lokaal woonoverleg. Organiseren van een intergemeentelijk woonoverleg. Uitwerken van een huishoudelijk reglement voor het intergemeentelijk woonoverleg. Evaluatie en bijsturing van de doelgroepenprojecten in Halle (over de partners). Evaluatie lokale binding OK Doelgroepen projecten ouderen OK Doelgroepen proefwonen nog goedkeuren Uitgewerk t Nog goedkeuring Maart 2015 Maart Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen Ontwikkelen van een intergemeentelijke visie op wonen (SPL en Halle). Oplijsten van knelpunten/problemen, prioriteitenlijst maken en acties uitwerken aangaande wonen in Halle. Opmaak van een stedelijk reglement facultatieve toepassing wonen in eigen streek. Grond en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen Acties verrichten rond het rationeel energie- en waterverbruik Woonstudie Wordt niet uitgevoerd Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid Optimaliseren van de procedures inzake leegstand te Halle. Samenwerkin g met Ruimtelijke Ordening Tewerkstelling Dossierafstemming (cfr. visieontwikkeling) Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg). Samen werken met huisartsen OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Welzijn Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

79 Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid Project kinderarmoede indienen. Opvang organiseren. Najaar 2014 Samenstellen van een energiemap met info en aanbevelingen aangaande energie. Optimaliseren van de samenwerking met Groep Intro (ikv. energiesnoeiers, energiecel). Evalueren en eventueel bijsturen van het project sociale kruidenier Onderzoek uitvoeren: een kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren Evalueren van de energiecel Accurater maken van het handhavingsbeleid Draagvlak creëren en uitwerken van een handhavingsbeleid. Op basis van het uitgewerkte handhavingsbeleid onderzoek verrichten naar de mogelijkheid van een controlecel. Aanzet gegeven gestart verderzetten 2.0. Woonoverleg organiseren Woonoverleg organiseren vond 3 x plaats 3.1. Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden Optimaliseren van de samenwerking tussen VDAB en OCMW (W2-trajecten evalueren). Basisinformatie aan inwoners. (Algemene info) Partners Organiseren van een algemene netwerkdag hulpverlening (ikv. LSB). Samenwerking met CAW Delta optimaliseren in kader van kernopdrachten. Projecte n geweest Er wordt gekeken voor nieuwe acties in kader van LSB-noden Netwerkdag met de stad 04/12/ verderzetten OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Welzijn Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

80 In kaart brengen van potentiële partners In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren). Deels gerealiseerd Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening Twee acties opzetten om het pro-actief handelen bij de maatschappelijk werkers van welzijn bekend te maken. 2 acties verrichten ikv. de informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg (kenbaar maken van elkaars dienstverlening). 1 actie verrichten rond het stimuleren van de rechtenverkenner (opgestart). Bekendmaking omnio-project in de provincie. Projecten Evi bij provincie 1 actie OK teamvergade ring + zorgoverleg Project afgewerkt en toelichting gegeven Optimaliseren zorgoverleg Het OCMW wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben Doelgroepen Uitvoeren en evalueren van het project aangaande digitale kloof (na erkenning). Niet erkend Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger Ontwikkelen van een visie en werking op een toegankelijk sociaal huis. Ism.BO Lopende Evaluatie van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid Evalueren van de antenneposten Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na Verbetering kwaliteit van het woonpatrimonium. Kwaliteit OK maar verouderd Problemen zijn opgelijst OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Welzijn Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

81 Optimaliseren van de middelen Efficiëntie-onderzoek van de afdeling niet wettelijke dienstverlening. Optimaliseren van softwarepakket -optimalisatie input van MA (automatische input). -Lay-out. -Minimaliseren tijdsinvestering. -Zending optimaliseren. BHV oké Verderzetting in Najaar Lopende Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur Analyseren en voorstellen formuleren aangaande het eigen patrimonium binnen de woonwinkel. Najaar 2014 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Welzijn Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

82 DEPARTEMENT WOONZORG 2.0. Recurrent beleid Financiële optimalisatie Visie rond verzekering ongevallen in kaart brengen. 3 Verzekerings dossiers Ethias bevinden zich bij Fadi, evenals de schadeclaims. Efficiëntie bevorderen Er wordt een onderzoek verricht en een 1 stappenplan ontwikkeld rond de huishoudelijke ploeg OCMW. ( IMZ, EMZ, TMZ, lastencohier ISS). Er wordt een referentiepersoon palliatie aangewezen (cfr. Dementie ook acties naar EMZ, TMZ en IMZ)(stuurgroep of werkgroep) Regisseursrol inzake woonzorgbeleid - vanuit wzc s (september) - daarna EMZ en SVF De huidige toestand in kaart brengen, de noden en samenwerkingen definiëren Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen, zoals nachtzorg, stap voor stap en vervoer Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Er worden XX aantal acties uitgevoerd in het kader van de werkgroep Ouderenzorg van het Lokaal Sociaal Beleid. Er wordt een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en mogelijkheden van woonzorgzones en woonzorgnetwerken. De haalbaarheid van een zorgnetwerk wordt uitgewerkt (inclusief kortverblijf). 1 V (=eerst voorstel) 3 Wetgevin g afwachten 3 Wetgevin g afwachten Transparantie van de wachtlijsten creëren Transparantie van de wachtlijsten creëren. Gerealiseerd OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Woonzorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

83 Herdefiniëren van de opnamereglementen Herdefiniëren van de opnamereglementen. Gerealiseerd lopende Inzetten op specialisatie medewerkers Efficiëntie van de werking bevorderen Efficiëntie van de werking bevorderen Cfr. minder negatief saldo. OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Departement Woonzorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

84 AFDELING EXTRAMURALE ZORG 2.0. Recurrent beleid Efficiëntie bevorderen OW: De aangepaste visie voor de ondersteuningswoningen wordt geïmplementeerd: extra ondersteuning bieden aan bewoners. Onderzoek en implementatie van elektronisch prikken voor basismedewerkers (ism. PO, vb. prikking via GSM) diegene die een GSM hebben, testen het en bespreken het met David. 1 Lopende Test chauffeur 2015 Verder implementeren van de duowerking (basis medewerkers) inclusief van verfijning van kennis van het takenpakket per gebruik naar prioritiaire/niet-prioritaire taken. 1 Lopende Recurrent Continu Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen MMC, MMB hervormen. 1 MMC-MMB gerealiseerd Gebruikersraad organiseren. 2 Starten met MMBgebruikers Najaar 2016 Gebruikersmap ontwikkelen en implementeren. 1 Lopende 2015 Acties opzetten om doorstroom naar het 1 Lopende Continue dienstencentrum te genereren ( gericht activiteiten uitnodigen, medewerkers sensibiliseren). vastgelegd Implementeren van de nachtpermanentie (fase 1: crisisopvang). 1 Gerealiseerd Herorganiseren van weekenddienst (aantal medewerkers + kwaliteit)(prikken in het weekend). 1 Deels gerealiseerd Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Acties ondernemen voor naadloze overgang naar WZC en GAW (structureren)(gestructureerde manier uitwerken) Acties ondernemen voor opvang van het gebrek aan mantelzorg in WZC. Veilig stellen van de dienstverlening vervoer, MMC en MMB, door ofwel meer chauffeurs (vrijwilligers) ofwel samenwerking (vb. mutualiteit) ofwel vervoer via DC ofwel vervoer via GZ. 1 Gerealiseerd : enkel voor nieuwe bewoners die al gezinszorg hadden 1 Lopende 2014 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Extramurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

85 77 Ontwikkelen van dag- en nachtpermanentie voor alle senioren zonder mantelzorg in combinatie nachtpermanentie (= crisisopvang)(wat met overdag?). Er wordt een overzicht gemaakt van de subsidies voor mantelzorg. 1 Lopende Subsidie is weggevallen Inzetten op specialisatie van de medewerkers Implementeren van de nachtpermanentie (fase 2: verzorging s nachts) Efficiëntie van de werking 2 Afhankelijk van behoefte Schrappen Planningsmodule Logins implementeren. 1 Lopende 2015 (verfijnen) Digitaliseren huisbezoeken en dossierverloop, D- module. Leuven start als piloot in juli. KOD module Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening Sensibiliseren van het dienstenaanbod. 2 Continu Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen Visie ontwikkelen rond communicatie van verlof aan gebruikers. (communicatie + afspraken nota) OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Extramurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

86 AFDELING TRANSMURALE ZORG 3.0. Recurrent beleid Zorgen voor een aangepaste thuis TH: Dienstverlening naar de bewoners toe tijdens de renovatiewerken kwalitatief op peil houden door het uitvoeren van het stappenplan Financiële optimalisatie XX aantal acties verrichten rond het opvolgen van het financiële plaatje van OW VKB TH (ikv. Personeelsbezetting). 1 Lopende 2015 Efficiëntie bevorderen Het organisatiemodel van TMZ wordt geëvalueerd: 1 Lopende visie en voorstel invoering. DC: Opmaken van een kwaliteitshandboek voor De Lemoon (ikv. de erkenning). DC: Realiseren van tevredenheidsonderzoek. 1 Lopende 2015 DC: Uitvoeren van een zelfevaluatie DC: op punt stellen van een registratiesysteem ifv 2 Lopende 2014 de normvereisten. Wacht op leverancier. ism VVSG in animatieve visie Verder uitwerken van het kwaliteitshandboek TH Voorkomen van vereenzaming Meewerken aan samenhorigheidsgevoel binnen de 2 Lopende 2015 wijk meewerken aan activiteiten + inschrijving stimuleren. Vervoersdienst EMZ. 1 Gerealiseer d Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Evalueren van de werking van de hele afdeling TMZ in functie van een stijgende zorgvraag (wachtlijst en zorgbehoevendheid van huidige bewoners) Hieraan worden verbeteracties gekoppeld (aantal gebruikers + zorgbehoevendheid). DL: Erkenningsdossier afronden en bijhorende inspectie voorbereiden. VKB: Verlening van de erkenning aanvragen en bijhorende inspectie voorbereiden. 3 Na renovatiewerken Ten Hove 2015/ Opnemen 2014 met Sara 1 Lopende 2014 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Transmurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

87 79 DC: Realiseren van een pro-actief seniorenbeleid (wie, waar, welke behoefte) Herdefiniëren van de opnamereglementen De opnamereglementen van de assistentiewoningen worden geherdefinieerd. 1 Lopende Inzetten op specialisatie medewerkers TH: Uitbreiden oproeplijst nachtzorg of vervangen door alternatieven (Vb. permanentielijst). 1 Gerealiseer d met EMZ OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Transmurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

88 AFDELING INTRAMURALE ZORG 2.0. Recurrent beleid Inspelen op de nieuwe zorgnoden Ontwikkelen van een zorg- en 1 Lopende 2014 begeleidingsplan Gernis. Bewustwording van het D-forfait in het woonzorgcentrum. 1 Gerealiseerd Aankopen van mobiele alarmtoestellen voor bewoners met valrisico. Er wordt een nieuwe zorgvisie voor het WZC Zonnig Huis op papier gezet (ROB s RVT s ikv. wachtlijsten). 2 Samenwerking met FADI, hangt af van dossier telefonie??? 2 Lopende Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Efficiëntie bevorderen De uniformiteit tussen de verschillende afdelingen bewerkstelligen door middel van verschillende acties. Grotere samenwerking. Evalueren en implementeren van de procedures uit het kwaliteitshandboek. Ontwikkelen van HRM (back-upsysteem, mobiele equipe, screening personeel, opleidingscentrum,..) Implementeren van het centraal medicatieloket Uitwerkgroep. 1 Lopende Opnemen onder HRM Lopende Lopende V Opnemen onder HRM 1 Gerealiseerd 2014 Zelfevaluatie doorvoeren: kwaliteitsindicatoren opvolgen. Er worden verschillende acties ondernomen om 3 Opnemen 2015 het ICT-gebeuren op punt te stellen (oa. onder HRM geautomatiseerde roostering). Screenen van het personeel over de afdelingen 3 Opnemen 2015 ikv. dementie. onder HRM Onderzoek naar het inzetten van logistiek STOP STOP personeel in de zorg (stappenplan mbt. integratie huishoudelijke ploeg op de afdelingen). Begeleiden van nieuwe medewerkers 1 Lopende 2014 Inrichten van verpleegpost/lokaal stille werkplek HVPK. Zorgen voor een aangepaste thuis Actie Visies toelichten aan medewerkers en leefbaar maken door werkgroep of teamvergadering. Prioritei t Wat Gepland? 2 Lopende 2014/ 2015 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Intramurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

89 81 Kwaliteitshandboek, palliatie, dementie. De referentiepersoon palliatieve zorgen wordt ingevuld. Ontwerpen van het dementieterras op Nura. 2 Samenwerking??? met FADI Vernieuwen meubilair in samenwerking met fadi Implementatie van nieuwe moderne STOP Geen 2015 animatiemiddelen (WII) prioriteit Installeren van digitaal TV-kijken 3 STOP???? Optimaliseren van de middelen Financiële optimalisatie Implementeren nieuwe uurroostering op de 1 Lopende 2014 werkvloer (Uren nacht, Proteam planning). Opnemen onder HRM Implementeren zelfroostering 2 Opnemen 2015 onder HRM Indienen erkenningsdossier (loopt af half 2014) 1 Gerealiseerd Onbep.duur RIZIV-optimalisatie door werkgroep RVT 1 Lopende Evalueren van de huishoudelijke dienst nav einde gunning Gerealiseerd OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Intramurale Zorg Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

90 AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING Ontwikkelen visie sociaal huis Bewerkstelligen van een efficiënte uitbouw van het onthaal (eenvormig klantgericht onthaal) Sociaal Huis: Onthaalbalie.. Procedures : lopende Afstemmen sociaal loket en zorgloket. (ikv. SH) lopende Hoe omgaan met externe organisaties. OK Bezoekersregister Wacht op 2015 ticketsysteem Logistiek werk vergaderruimtes Recurrent beleid Functioneren ten dienste van het bestuur Finaliseren en optimaliseren delegatiebevoegdheid. lopende Nov.2014 Verbeteren van de samenwerking tussen bestuur en management: Opstellen afsprakennota MAT en Bestuur. 1:via directiecomité OK Efficiëntere werking Optimaliseren van de interne werking Actie Prioriteit Wat Gepland? Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden ikv. gedelegeerd 2015 handtekeningenbevoegdheid (en digitale handtekeningen) Optimaliseren notulenbeheersysteem: OK -Implementeren 3 de fase notulenbeheersysteem: Afstemming BCSD, BCWZ, Raad en VB. Evalueren van het taalproject: Welzijn -Woonzorg -Werkgroep taal in DHO verderzetten. Optimaliseren notulenbeheersysteem: -Implementeren 4de fase notulenbeheersysteem: OK Efficiëntie bevorderen Uniformiteit aan het onthaal bewerkstelligen (teamoverleg proces overlopen en duiden + rol BO mbt. sociale kaart). Interne procedures van BO inventariseren en evalueren. Project onthaalbeleid verderzetten. lopende lopende 2015 vooronderzo ek OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Bestuursondersteuning Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

91 AFDELING FACILITAIRE DIENSTEN 4.0. Recurrent beleid Optimaal inzetten van techniek Installatie van een ventilatiesysteem in de keuken Aanbesteding 2015 van het Zonnig Huis. loopt Renovatie afwasruimte in de keuken (oa. nieuwe Aanbesteding 2015 vaatwasser). loopt Uitvoeren schrijnwerk dienstingang Zonnig Huis (dubbele deur vervangen) scheufdeuren 2015 Onderzoeken van de mogelijkheden voor de TV s op de kamers van het Zonnig Huis (aankoop of verhuring / TV op arm / Digitale. TV) Organiseren Tele-onthaal cfr. Systeem Ten Hove. Marktonderzoek loopt deadline kabel is half Beheren van het patrimonium Bouwwerken Oud-Wezenhuis: aanstellen en opvolgen van de aannemer. Ten Hove: Aanpassing binnenruimte in functie van plan van aanpak (obv. visietekst) samen met appartementen. Ten Hove: Verbouwing conciërge-appartement en gelijkvloers samen met appartementen. Lopende 2015 Lopende 2014 opstart 2015 verderze tting Lopende Cafetaria, bar, keuken, badkamer = later 2014 opstart 2015 verderze tting 2016 Nikkenberg 5-10: aanleggen onderhoudsvriendelijke tuin. (petanquebaan) Aanpassen verwarming in VKB: herbekijken Tellers Afwachte kostenverdelingssysteem verwarming. vervangen n op resultaat TH 2016 Verkavelen en verkopen grond Bellingenstraat. On hold 2015 Renoveren Pastorij van Buizingen. Architect 2014 aangesteld Raad Voorontwerp aanbeste besproken ding Verkavelen en verkopen grond Boslaan. 3 gronden Verkavelen en verkopen grond Kasteelbrakelsesteenweg. Verkoop-ter beschikkingstelling-gift van grond aan stad Halle ikv. ecologisch project. Principebesliss ing nemen Wachten stad op Aankopen van (duurzame) goederen Vervanging personenwagen / minibus Onderzoek naar de mogelijkheid van een aankoop Niet in OCMW HALLE Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Facilitaire diensten Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

92 84 voor een pakket voor het beheer van overheidsopdrachten voor opvolging (ter bevordering van de transparantie) afdeling logistiek: afstemmen met stad wat kan. (3p) 2015 Overheidsopdrachten Gunning catering 2014 Gunning schoonmaak lopende Mei 2015 Gunning was 2014 Gunning apotheek 2014 Gunning afvalophaling Efficiëntere werking Optimaal ontwikkelen van het ICT-beleid Uitwerken telefonie. Project: VKB testen/dan SH, dan rest Uitwerken van het informaticasysteem van de BBC Vervanging printers Wireless-uitrusting ontwikkelen (in dossier telefonie) via i-pads Uitdenken van een visie rond de computerklas : locatie - concept (vorming, examens, lessen senioren) Lopende Project: VKB testen/dan SH, dan rest Gunning loopt lopende 2015 Status quo tot verhuis sociaal huis Realisatie: 2016 OCMW HALLE Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Facilitaire diensten Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

93 AFDELING FINANCIËN 4.0. Recurrent beleid Het voeren van financieel management Evaluatie en opvolging basiscursus BBC. 1 KW 1&2 Het aankoopbeleid aanpassen aan de nieuwe wetgeving 1 KW1 overheidsopdrachten en de eventueel vernieuwde situatie rond budgethouderschap en geven van een basiscursus aankopen in het OCMW. Het aankoopbeleid communiceren, evalueren en 1 KW 1&2 opvolgen. Optimaliseren van alle rapportages Beheren van het boekhoudplan en boekhoudpakket Aanpassen van de bestaande parameters of creëren 1 KW1 van nieuwe ( facturatiediensten, CMS en Schaubroeck) ikv. BBC. Opstellen van de beginbalans. 1 KW3 Overname van de schulden en de vorderingen. 1 KW1&2 Overname thesaurie. 1 KW1&2 Overname inventaris actief/passief evaluatie van bestaande waarderingsregels, aanwezigheid goederen, overboeken werken in uitvoering, 1 KW1&2 Optimaliseren van de ontvangstencyclus Ontwerpen van een vaste structuur ivm doorgeven 2 Blijft lopen 2014 van informatie (notulen, schuldverklaringen, correcties, ) Inhoudsoverzicht per dossier opstellen Vervolledigen van openstaande dossiers De alternatieve mogelijkheden ikv. afname van 3 Onderzocht 2014 cashgeld worden verder uitgewerkt.. wordt niet uitgevoerd Efficiëntere werking Efficiëntie bevorderen Onderzoek naar automatische registratie van facturen. Onderzoek naar digitale handtekening bij goedkeuring van facturen. Onderzoek naar digitalisering debiteurenbeheer Volledig elektronisch inlezen van rekeninguittreksels (Belfius bank). Interne procedures en handleidingen in kaart brengen. Optimalisatie van voorbereiding voor inspectie en OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Financiën Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

94 86 andere controlerende instanties. Optimalisatie van de opvolging van onderhoudscontracten OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Financiën Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

95 AFDELING PERSONEEL 4.0. Recurrent beleid Vrijwilligersbeleid Actieplan vrijwilligerswerk wordt ontwikkeld Verbeteracties rond het vrijwilligersbeleid worden geëvalueerd. XX aantal acties die voortvloeien uit het Geen loket vrijwilligersloket worden geïmplementeerd. meer De vrijwilligersformatie wordt opgesteld. Er wordt een onthaalbeleid voor vrijwilligers opgesteld (miniversie van onthaalbeleid voor medewerkers). Het beperkt vormingsplan voor vrijwilligers wordt geëvalueerd. Geven van infosessies aan de diensten mbt. vrijwilligerswerking en inzetbaarheid (indien hier vraag naar is). Overkoepelend apart budget voor het vrijwilligersloket (nu zit het vrijwilligersbudget opgesplitst per activiteitencentra, maar er is nood aan een apart budget voor het vrijwilligersloket omdat dit overkoepeld is over al de afdelingen heen). De vergadermomenten van de vrijwilligers worden uitgeklaard. 2 x per jaar samenzitten 2014 Invoeren van een personeelsbehoeftenplan en een overzichtelijke organisatiestructuur Denkoefening maken en actieplan opstellen voor het werven van medewerkers in bepaalde functies Zoeken naar alternatieve werving- en selectiemethoden voor moeilijk te rekruteren functies (vb. een premie voor medewerkers die een andere medewerker aanbrengen, deelname aan gerichte job-of vakbeurzen, soort headhunting, werken met buitenlanders, ). Professionaliseren van de selecties (beperkte selecties): - Opleidingen van selecties. - Rolafbakening van de dienst en van PO. Capelo pensioendossiers: - Ingave van elektronische pensioendossiers. De HRM-procedures worden grondig bekeken en indien nodig aangepast( MTC,stage,vorming). Rolafbakening lopende Ook 2015 Lopende Ook 2015 Lopende Ook 2015 Visie ontwikkelen ikv. werving en selectie Lopende 2015 Invoeren van de rechtspositieregeling Geven van infosessies over de RPR.(raad oktober 2014 goedkeuring) Geven van infosessies over het arbeidsreglement. Herwerking RPR 2014 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Personeel Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

96 Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na Efficiëntie bevorderen Er wordt een onderzoek gevoerd en een visie op 2015 papier gezet mbt. de mogelijkheid tot afstemming van bepaalde programma s om tot 1 geïntegreerd HRM-systeem te komen. Verspreiden van een nota naar de medewerkers 2014 mbt. Protime en hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van het tijdsregistratiesysteem. Organiseren van een opleiding voor de Proteamers 2014 ifv. optimalisatie van het systeem. Invoeren van Proteam Planning: pilootproject voor IMZ met grote betrokkenheid van PO Constructieve samenwerking Optimaliseren van het onthaalbeleid Opstellen van een nota ter verduidelijking van het 2015 peter-meterschap. Optimalisatie onthaalbeleid 2015 Bevorderen kennisdeling met collega s QI OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Personeel Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

97 AFDELING KWALITEIT EN INFORMATIE 3.0. Recurrent beleid Optimaliseren en toegankelijk maken van het archief Redactiewerk: teksten ontwikkelen voor in Weetjes en Periscoop om het archief en historiek van het OCMW kenbaar te maken (2013: Sociaal huis; 2014: Herdenking WO). Uitwerken van de visie over de functies en aankleding van de polyvalente ruimten in het Sociaal Huis. Opzoekingen ikv. de historische kant van het Sociaal Huis. Opmaken inventaris van de rechtsvoorgangers van het OCMW. Uitwerken van een visie en actieplan rond digitaal archief. Uitwerken van een visie en actieplan rond het digitaliseren van het archief. Lopende November 2015 Lopende 2015 Lopende 2015 Lopende Proactief bekendmaken van de dienstverlening Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod helpen uitdragen naar het personeel: in functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel. Samen met PO Recurrent beleid Implementeren van het interne controlesysteem Evalueren en bijsturen van het interne controle Lopende 2015 systeem. Externe audit ikv. het interne controlesysteem Lopende 2015 voorbereiden. Opstellen van een actieplan voor het uitvoeren van controles. Lopende 2015 Uitwerken en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid Actualiseren van het Bussiness Continuity Plan. Risicoa 2015 nalyse oké Uitvoeren van verschillende acties die voortvloeien uit de informatieveiligheidsdienst. Blijvend e actie Analyseren informatieveiligheid ikv. Mobile worker Ondersteunen van het beleid Onderzoek naar burgerparticipatie en acties 2015 hieromtrent uitvoeren. OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Kwaliteit en Informatie Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

98 90 Uitwerken van een kwaliteitsbeleid Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in de Opgestart 2015 dienstencentra. Uitvoeren van een zelfevaluatie in de dienstencentra Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij EMZ. Opgestart 2015 Ontwikkelen van een visie voor een nieuwe manier van tevredenheidsonderzoek. Focus groep Verbeteracties formuleren ikv. de indicatoren van IMZ. Uitwerken van een behoefteanalyse bij Woonzorg 2015? (ikv. detectie nieuwe zorgnoden). Uitvoeren van een actie om Kwaliteit levend te houden op de afdelingen. Ontwikkelen van een visie voor het gebruik van Opgestart 2015 intranet voor kwaliteit (jaaractieplannen, meerjarenplanning, kwaliteit op zich, ) Kwaliteitshandboeken uitwerken tot een Opgestart 2015 werkinstrument voor de afdelingen. Organiseren van een beleidsdag rond kwaliteit. 2016? Efficiëntere werking Ontwikkelen van 1 opvolgdocument met daarin alle acties en op te volgen items per afdeling ? Uitbouwen procesgericht denken Uitvoeren van het actieplan voor het verbeteren van Lopende 2015 verschillende procedures binnen het OCMW (overkoepelde procedures en afdelingsspecifieke procedures) Bevorderen interne communicatie Uitvoeren van het communicatiebeleid Ontwikkelen en uitwerken van Intranet / Extranet Implementatie van het gebruik van extranet door raadsleden en de nodige vorming voorzien (na implementatie notulenbeheersysteem). Aanpassen van de website: - Aan mobiele media - Virtueel bezoek. De OCMW-website wordt toegankelijker gemaakt (studie en aangepaste acties). Onderzoek verrichten naar de interactiviteit van de gebruikte communicatie. Ontwikkelen van een huisstijlengids. Verbeteracties rond interne communicatie uitwerken. Afhankelijk van nood 2015? Studenten 2015 Odisee Lopende 2015 OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Kwaliteit en Informatie Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

99 91 Denkwerk verrichten rond het Sociaal huis: - De bewegwijzering - Aankondigingsborden, beeldschermen en TV s - Toegangsdeuren. Denkwerk verrichten en ontwerpen van publiciteit voor het Sociaal Huis. Ontwikkelen van een visie rond de beursstand en indien wenselijk de display vervangen. Ondersteunen bij de organisatie van de seniorenbeurs Organiseren van een jongerenraad voor scholen en verenigingen (om de toegankelijkheid van het OCMW te vergroten en het imago te verbeteren). Organiseren van een helpdesk voor het gebruik van de internetsoftware (ondersteuning bieden bij vragen rond website en intranet) Actieplan ontwikkelen om de kennisdeling tussen collega s te bevorderen. Niet plaatsgevo nden ? Lopende OCMW Halle Bijlagen Jaaractieplannen 2014 Jaarrekening 2014 A.Demaeghtlaan 30 Afdeling Kwaliteit en Informatie Secr.: DHR. DE WINNE NIS-code23027 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

100

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Theater in Zonnig Huis groot succes

Theater in Zonnig Huis groot succes Informatieblad OCMW HALLE Editie zomer 2015 www.ocmwhalle.be Theater in Zonnig Huis groot succes EXTRA Jaarverslag 2014 De toneelvoorstelling "WZC: Rusthuis" in het Zonnig Huis kende heel wat bijval. Op

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER

JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 26 mei 2015 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 1. De jaarrekening vooraf

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan

Strategisch Meerjarenplan Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt OCMW WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2017/1 OCMW WIELSBEKE Exemplaar voor: Hernieuwenstraat 15 056 67 45

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Herziening 1

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Herziening 1 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Herziening 1 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

OCMW GERAARDSBERGEN. Jaarrekening 2016

OCMW GERAARDSBERGEN. Jaarrekening 2016 OCMW GERAARDSBERGEN Jaarrekening 2016 2 Inhoud K Kengetallen 2016 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM JAARREKENING 2012 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM - FINANCIELE DIENST - T 056.62.98.60 - JOZEF.VANDAELE@OCMW.WAREGEM.BE Structuur

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie