Schrikken jullie ook waanzinnig zodra jullie de jaarafrekening van de energieleverancier aankrijgen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrikken jullie ook waanzinnig zodra jullie de jaarafrekening van de energieleverancier aankrijgen?"

Transcriptie

1

2 Schrikkenjullieookwaanzinnigzodrajulliede jaarafrekeningvandeenergieleverancier aankrijgen? Verbruikenjullieminderofevenveelalsvoorheen maarbetalenjulliemaandelijkselkjaarweermeer? Lijkthetlevensteedsduurderteworden? Willenjullieookmeeronafhankelijkwordenvande energieleveranciers? 2

3 Gelukkigishetmogelijkomeendeelvandekosten tedrukkendoorhettoepassenvanheeleenvoudige tipsentricks. Inditrapportzullende101meestrendabeletips uitgelegdwordenzodatudezeinuweigen huishoudenkangaanuitproberen,zonderverlies aancomfort.slechtseendeelhiervantoepassenkan aleenaanzienlijkekostenbesparingmetzich meebrengen,endatwiltochiedereen! Hetzithemooknietaltijdindegrotedingen,kleine dingenveranderenméteengrootseffect,hetkan. 0fzelfseenstapjeverdergaandoorteinvesterenin energiebesparendeoplossingengeeftgegarandeerd positieveresultaten. Kiezenvoorhernieuwbareenergie,steedsmeer mensenopterenhiervoor.devoordelenzijnlegio: onuitputtelijk beschermingvanhetmilieu gemakkelijkbeschikbaar geenvervuiling rendabiliteitblijftstijgen minderafhankelijkvanolie engasproducerende landen Oplangetermijnkanditenkelonzegezondheid(en vandegeneratiesnaons!)tengoedekomen,evenals hetgezinsbudget,endekwaliteitvanluchtenleven. 3

4 Waarombesparen? Hetisgeengeheimdatdeprijzenvoorolie,gasen elektriciteitdehoogteinblijvengaan.ditzalde komendejarenzekernietgaanstabiliseren,enwe kunnenonshiermaarbeteropgaanvoorbereiden! Defossielegrondstoffengerakenuitgeput.Olie,gas, uranium,steenkool zezijnniethernieuwbaar.er zijneeuwennodiggeweestomdezegrondstoffen aantemakenindenatuur.sedertdeindustriële revolutieisdemensheiddezevoorradenechter continueninstijgendelijngaanaanspreken, waardoorhetgeeneeuwmeerzaldurenalvorens hetmerendeelopgebruiktzalzijn. 4

5 Deafgelopen3decenniaishetverbruikop wereldschaalzelfsmet75%gestegen.metde opkomstvanheteconomischbestelinchina,india enbraziliëzalookdevraagnaarenergieenkelmaar dehoogteingaan. Opkortetermijnzaldevraagdeproductiecapaciteit overschrijden,enditbrengtschaarstemetzichmee. Hetiswelduidelijkwatdeimpactzalzijnopde prijzen! 5

6 Watzijndenadelenvantraditioneleenergie? Allereerstisfossieleenergieergvervuilend! Bijdeproductieenverbrandingvanfossiele brandstoffenkomterc02(koolstofdioxide)vrijinde atmosfeer. DezetoegenomenCO2uitstootheeftvernietigende gevolgen: opwarmingvandeaarde klimaatverandering smeltenvandeijskappen stijgingvanhetzeeniveau toenamevanhetaantalorkanen,cyclonen, tornado s,overstromingen 6

7 dierenenplantendiezichnietsnelgenoeg kunnenaanpassenzullenuitsterven ErwerdeninternationaalenEuropeesafspraken gemaaktronddeuitstootvanbroeikasgassen. Ongeveer190landenondertekendenhet Kyotoprotocol,datsteltdateind2012degemiddelde uitstoot5,2%lagermoetliggendanin1990.devs hebbenditechternooitondertekend,enookcanada heeftzicheindvorigjaarteruggetrokken.china wordtnogsteedsbeschouwdalseen ontwikkelingsland.ditterwijldegrootsteuitstoot zichnetsitueertindezelanden! Erzaldusweldegelijkopnieuwserieusmoeten gesprokenworden,enafsprakengemaaktworden teneindeonzemoederaardenietverderteblijven vernietigen. In2007hebbendeEuropeseregeringsleiders afgesprokendateuropazijnsteentjebijwildragen doordec02uitstoottegen2020met20%te verminderen(t.o.v.1990).bijeeninternationaal akkoordwillenzijditzelfsopvoerentot30%. Ookdienttegen2020ongeveer20%vande verbruikteenergieafkomstigtezijnvan hernieuwbareenergiebronnen. 7

8 8

9 België,evenalsNederland,isvooreenbelangrijk stukafhankelijkvandetoeleveringvanenergie vanuithetbuitenland.menzoukunnenstellendat diteenpotentiëlebedreigingvormtvoorde economie,enerzijdsdoordaterweinigcontroleop deprijszettingmogelijkis,anderzijdsdoordatwe vooreenverzekerdebevoorradingteveelafhankelijk zijnvanhetbuitenland. Wijkunnenhieronssteentjebijdragendoor: mindertegaanverbruiken hernieuwbareenergiebronnenaantespreken Voorhetjaar2011betaaldemenbijeengemiddelde elektriciteitsverbruikvan3500kwh/jaaren gasverbruikvan23250kwh/jaarvolgende energiefacturen: België: elektriciteit: /jaar gas: min.1300/jaar gem.jaartotaalongeveer 2.100/jaar Nederland: 30%gas 28%elektriciteit 42%belastingen gem.jaartotaalongeveer 1.650/jaar 9

10 101TIPS WATER Was enbadperikelen 1. Neemvakereendouchedaneenbad. Bijeendoucheverbruiktmenongeveer30 40L waterperkeer.eenbadheeft Lnodig. 10

11 2. Doucheminderlang.Eengemiddeldedouchetijd duurtongeveer8,5minuten,indienmendit terugbrengtnaar2minutenbetekentditeen besparingvanong. 26/jaar! Extratip:bevestigeenzandlopermeteen zuignapjeaandedouchewandofgebruikeen kookwekker. 3. Gebruikeenwaterbesparendedouchekopmet debietbegrenzer:besparingvanmeerdan50% 4. Powerdouchesverbruikenmeertijdenseen paarminutendaneenvolledigbad,dezezijndus zekertevermijden! 11

12 (=elektrischepompdiedewaterstroom vergrootindedouchekop) 5. Inplaatsvandekraansteedsvolledigopente zetten,gebruikeendoorstroombegrenzer!ditis eenschuimstraalmondstuk,dezebrengtluchtin dewaterstraal,waardoorhetlijktalsofdekraan openstaat.perminuutstroomterminderwater doordekraan,dewaterdrukblijftechtergelijk. Besparing:40% 6. Opgepastmeteenlekkendekraan:1 druppel/seconde=15.000l/jaar 5druppels/minuut=1kubiekemeter/jaar 12

13 Eenstraaltjewater= L/jaar Extratip:Test:neemdemeterstandopvoorhet slapengaanenbijhetopstaantijdenseennacht zonderwaterverbruik.zokanjezienhoeveel watererverlorengaat. 7. Bijhethandenwassen/tandenpoetsenlatenwe alsneldekraangewoonopenstaan. 1minuutopenkraan=20Lwater Extratip:gebruikeenbekerbijhettanden poetsen. Draaidekraandichttijdenshetinzepen! 8. Plaatsthermostatischekranen.Detemperatuur kanbijgeregeldwordenindiengewenst. Besparing=30% Weetjes Wasrituelenvertegenwoordigenmaarliefst50%van hetwaterverbruikineenhuishouden! 4%vanhetdrinkwaterwordtgebruikttijdenshet kokenenomtedrinken. 2,5%vanhetwateropaardeiszoet! 13

14 Boilersenzo 9. Instellenvandetemperatuur: Doorloopsysteem:beperkdet tot50 Boiler:beperkdet tot60 =minderenergieverbruik =voorkomenvankalkaanslaginhettoestel 10. Ontkalkdeboilerregelmatig,zonietkomter kalkopdeweerstandenditzaldeefficiëntievan hettoestelaanzienlijkverminderen.erisdan meerenergienodigomhetwateroptewarmen. 11. Isoleerdewarmwaterleidinginde onverwarmderuimtes. Hetkleinstekamertje 12. Eenspoelonderbreker/spaarknopzorgt vooreenbesparingvan7000l/jaar. Dezekunnenookopouderetoiletmodellen gemonteerdworden. 13. Bezittersvanouderetoilettenkunneneen plastic1lflesvolledigvullenmetwater,endeze onderaanindespoelbakneerleggen. Besparing=min.1L 14

15 14. Eenlekkanugemakkelijkalsvolgt herkennen: Grootlek:achteraandetoiletheefthet stroompjewatereenverkleuringachtergelaten. Kleinlek:dooreenpaardruppelskleurstofinde stortbaktedoen,zalditooktezienzijninde toiletpot. 15. Gebruikenkelnatuurlijkeafvalproductenen toiletpapier.ditomverstoppingvandeafvoerte vermijden,meteveneenseenimpactopde pompenvanderioolwaterzuiveringsinstallatie. Verderindeketenzalerdaardoorminder chemischafvalinzeeterechtkomen,devisjes zullenjeerdankbaaromzijn.ookdestranden blijvenmeerzuiver. 16. MaakgebruikvanGrijsWater(= regenwater)voorhetdoorspoelenvanhettoilet. Vaakwordenersubsidiesgegevenvoorhet plaatsenvaneenregenwaterput,bijnieuwbouw ishetzelfsverplichtinbelgië. 15

16 Weetjes 35%vanhethuishoudelijkewaterverbruikwordt gebruiktinhettoilet. Wetrekkenmeerdan1000keer/persoon/jaardoor. Oudestortbakkenvanvoor1950verbruiken13 L/keer. Modernestortbakkenslechts6L/keerenmetde spaarknopbesparenwenogeens50%vanhet water. Wasjesendroogjes 17. Dewasmachinedienthelemaalgevuldte worden,erisgeenruimtemetluchtnodigboven dewas! Kleinwasje:gebruikdespaarknop Middelgrootwasje:eenhalfvollemachine verbruiktnogsteeds75%waterenenergiet.o.v. eenvollemachine. 18. Sorteerhetwasgoedineensgoedenwashet opdejuistetemperatuur. Laget :40 en60 =verbruiktminderdan70% vandeenergiedienodigisbij90 30 isvaakalvoldoende! 16

17 Ecoknop:wassenbijlageret.Debesparingt.o.v. eengewonewascyclusis30 40% 19. Meestaliseenvoorwasoverbodig.Zonder voorwasbedraagtdebesparing15%aanwater enenergie. 20. Maakdefilterregelmatigschoon.Dit verlengtdelevensduurvanhettoestel,en beperkthetenergieverbruik. 21. Indemeestesupermarktenkanmen tegenwoordigookecowasmiddelenvinden. Momenteelisernoggeenwetgevingomtrent biologischafbreekbarewasmiddelen.de traditionelewasproductenbevattenveel chemicaliënenadditievendievervolgensinhet oppervlaktewaterterechtkomen. Ecowasproductenbevattenextractenvan plantenenzijnvolledigbiologischafbreekbaar! 22. Gebruikdedroogkastzoweinigmogelijk.Dit toestelverbruikt2tot3xmeerdaneen wasmachine.indiendedroogkasttochgebruikt wordt,zwierdewasdanaan1200 toeren/minuut. 17

18 23. Koopeendroogkastmetafvoer,klasseA. Dezezalminderverbruikendaneen condensatiedroogkast. 24. Legnooitnattewasopderadiator.Dezekan dangeenwarmeverspreidenéndoorde verdampingvanhetvochtinhetwasgoedzaler condensatieontstaanindekamer. 18

19 Weetjes Gemiddeldwordener270wasjes gedraaid/jaar/huishouden. Eénpersoonalleenisvoordeligeruitomdewasin eenwasserettetegaandoen.dewasmachinesdaar verbruiken2/3minderwater.thuiszoumenanders vakerkleinewasjesdoenwaardoorermeerwateren energieverbruiktwordt. Energielabel:info: Oudtoestel:100L/was Nieuwtoestel:50L/was Zuinigstetoestel:30L/was EuropeesEcolabel: Garandeertbesparingvanwaterenenergie. Hetdesbetreffendetoestelwerdopeen milieuvriendelijkemaniergeproduceerd. +Alabelvoorcentrifugeren(drogen) 19

20 Handafwasversusvaatwasser Handafwas: 25. Gebruikgeenteheetwater. 26. Eengebruiktekookpotvullenmeteenbeetje waterzodatditfungeertalseenvoorwas. 20

21 27. Nietsafspoelenondereenstromendekraan, eendunstraaltjeverbruikt5l/min. 28. Eenecologischafwasmiddelzorgtervoor datermindertoxischerestantenachterblijven. 29. Indienmentochwilafspoelen,zetdanalles opeenafdruiprek,gietlangzaameenpaar glazenkoudschoonwateroverdevaat. Vaatwasser: 30. Eenvolgeladenvaatwasmachineverbruikt 12à20L/wasbeurt 4x/weekeenmachine= Wasnooit2xhetzelfdeaf,dusspoelniet eerstallevaatonderdekraanaf.beterishet allesvandebordenafteschrapen. 32. Eenzuinigeafwasmachineverbruiktminder waterdanbijeenhandafwas,m.n.16li.p.v.40 L. 33. Zuinigewasprogramma swassenafopeen lageret enopeenkorteretijdsspanne.vaak heefthettoesteleenecoknop. 21

22 34. Maakdefilterregelmatigschoonomde levensduurteverlengeneneveneenshet energieverbruiktebeperken. Kokkerellen 35. Legdegroentenineenkommetwaterom zetewassen,daarnakanjezedrogenineen slacentrifuge. 36. Bijhetstomen/kokenvangroentenkomen erinhetwaterveelsmaakstoffeneninwater oplosbarevitaminesvrij.dezekunnengebruikt wordenalbasisvoorsoep/saus/ovenschotel. Zeverbeterendesmaakvananderegerechten. 37. Stomenkanookinbamboestoommandjes. Degroentensmakenlekkerderenzijnooknog eensgezonder. 38. Probeermeerderedingenin1pan/potte koken,bijvoorbeeldgroentemetei.dit bespaartwaterenenergie. 39. Eenvegetarischmenubevatminderveten meervitamines,maarisookomandere redenenmilieuvriendelijker. 22

23 Dewatervoetafdrukvanbijvoorbeeldeen hamburger:2400l Voor1kgrundvleeswas15xmeerwaternodig danvoor1kggraan(veevoedervoorendrinken doordedieren). 40. Biologischgeteeldegroentenenfruithebben minderwaternodiggehad.erwerdengeen bestrijdingsmiddelengebruiktenermoestgeen kunstmestverdundworden.zezijnooknog eensveellekkerdervansmaak! 41. Veelvanhetverborgenwaterverbruikkan menterugvindenindevoedselproductieketen. 70%vanhetdrinkwaterwordtvoor bewateringgebruikt.1kopjekoffie bijvoorbeeldheefteenwatervoetafdrukvan 140L. 42. Gebruikhetafgekoeldekookwatervoorhet begietenvanplanten. 43. Indiendewaterketelzichopzolderbevindt, ishetenergiebesparendomeenelektrische waterboilerindekeukenkastteinstalleren.dit omtevermijdendat1000denlkoudwater verlorengaan. 23

24 ENERGIEINHUIS Thermischeisolatie Ongeveer30%vandeCO2uitstootstaatoprekening vanhuishoudens:ditkanmet2/3teruggebracht worden!hoekandit?dooreenbetereisolatie door deverwarminglagertezetten doorenergiezuinige apparatenaanteschaffen etc. Eenslechteisolatiezorgtervoordat¾vande warmtedoorhetdak(25%),deramen(30%bij enkelglas),demuren(30%)endeurenverloren gaat.ditoplossenzorgtvooreenlagere energierekening.debijhorendeinvesteringis bijgevolgsnelterugverdiend! 24

25 44. Isoleeruwdakzorgvuldig,ditzorgtvooreen onmiddellijkebesparing. glaswolofpolystyreen:bevatveel chemischestoffen,envraagtveelenergie bijproductieproces natuurlijkeisolatiematerialen:kanna gebruikgerecycledworden,weinig productie energie,weinigchemische stoffen.bijvoorbeeld:schapenwol, cellulose,hennepofvlaswol,houtvezelplaat 25

26 45. Viademurenkanookveelwarmteverloren gaan,hetiszekerzinvoldespouwmurenopte vullenmetisolatiemateriaal.indienditniet mogelijkis,kanmenlangsdebuitenmuureen dunnelaagisolatieaanbrengenmetdaarvoor nieuwebekleding.ofmenkandebinnenmuur isolerendooreenhoutenframeaantebrengen metisolatiemateriaalenafwerkenmet gipsplaten. 46.Ramen: Tochtvrijmaken(tochtstrips). Plaatseenborstelindebrievenbusinde voordeur. Elkebuitendeurdienteentochtborstelaande onderkanttehebben. 46. Hetplaatsenvandubbelglasbeperkthet warmteverliesmet50%. Nogbeterkanmenopterenvoor hogerendementsglas(hr+,hr++):5xhoger rendementdanenkelglas,2xhogerrendement dandubbelglas. 26

27 27

28 47. Isolatiezonderinvestering: Sluitdeuren. snachtsgordijnen/luikensluiten (voorderadiatormaggeengordijnhangen). 48. Isolatiemeteenlichteinvestering: Plaatsrubberenofsynthetischedichtingen (oftochtbanden tochtdieren)omtochtvia venstersendeurentebeperken. Gebruikreflecterendepanelen(piepschuim enaluminium)tussendemurenende radiatoren.hetwarmteverliesviademuur, indienheteenniet geïsoleerdebuitenmuur betreft,kantot70%teruggedrongen worden. Isoleerleidingenmeteenschuimrubberen omhulselindeniet verwarmdedelenvan uwhuis.besparing= 6/jaar/meter. Vergeetnietteventileren!Doorhetkoken, verwarmen,ademenwordtdelucht vervuild,enwordterwaterdamp geproduceerd.deomgevingzaltevochtig wordenenditkandeaanwezigheidvan bacteriënenschimmelsindehandwerken. 28

29 Ventilatieenairco 49. Eenairco installatieverbruikt2xmeer elektriciteitdaneenwasmachinedie3x/week draait.ditbetekenteenstijgingvan25%van uwenergiekosten. 50. Sluitdeluikenoverdaglangsdezonkant. Opendevensters smorgensen snachts,op momentendatdetemperatuurbuitenlageris danbinnen. 51. Zetderamentegenelkaaropenofzorgvoor eenverticaleluchtafvoervanbenedennaar boven. 52. Tijdenseenwarmeperiodekanerbeter gebruikwordengemaaktvaneenventilator. Uiteraardkoeltdezederuimtenietaf,maarhet maaktdehitteweldraaglijker,enverbruikt alleszinseenpakminderdanairco. Eenplafondventilatorgeefteentrageen regelmatigeventilatie. 53. Laatplantengroeientegendegevelsenop hetdak. 29

30 Verwarming 54. Verwarmuwhuistotmax.19à20 C. Zetdeverwarming1 lagerenuw energiefactuurzaldalenmet6à7%! Eengevoeligethermostaatisdaarbijzeernuttig, evenalshetbetertimenvandemomenten waarophethuisaldannietdientverwarmdte worden. 30

31 55. Eenthermostaatmeteendigitaleklokkan nieuwgeplaatstwordenzonderdeketelte vervangen. 56. snachtsenopmomentendatunietthuis bent,dientdet niethogerdan16 Cingesteld testaan.bentulangervanhuisdanis12 C meerdanvoldoende. 31

32 57. Steldethermostatischekranengoedafper kamer: slaapkamer:16 C woonkamer:20 C Hetplaatsenvanthermostatischekranenkan eenbesparingopleverenvan10%.dezeinvestering isbinnende2jaarterugverdiend.enkeloplettendat ergeenthermostatischekraangeplaatstwordtinde kamerwaardethermostaatstaat,aangeziendit verstoringenkanteweegbrengen. 32

33 58. Verschillendekerenperjaardienende radiatorenontluchtteworden(indienhet onderstedeelvanderadiatorwarmwordten hetbovenstedeelblijftkoud).de verwarmingsketeldienthiervoorniet uitgeschakeldteworden.bestisombenedente beginnenenzonaarboventoetewerken. 59. Legnietsopderadiatoren,ofzeterniets voor(ookgeengordijn).ditdoetdeefficiëntie dalenmet10%. 60. Bijeenlangeafwezigheid,oftijdensde zomer,ishetbeterdewaakvlamuittezetten. Dezeverbruikt24/24energie.Jaarlijksgaatop dezemaniertot250kubiekemeteraangas verloren. Bijafwezigheidvanlangerdaneenweekdoetu erdusgoedaandezeuitteschakelen,en eveneensdegaskraanaftesluiten. Nieuweketelshebbeneenautomatische ontsteking. 33

34 61. Genietoptimaalvanzonlichtenwarmteen opendegordijnenenluikenzodatderuimteop natuurlijkewijzekanverwarmdworden. 62. Zorgervoordatdeverwarmingselement stofvrijblijven. 63. Laatdeverwarmingsketelregelmatig onderhouden:3 5%besparingopbrandstofén hetisveiliger. 64. Bijeencondensatieketelkaneen buitensondegeïnstalleerdwordenzodathet wateropdeidealetemperatuuropgewarmd wordtinfunctievandebuitentemperatuur,dit gaatautomatisch.ditisnietmogelijkbijeen klassiekeverwarmingsketel. 34

35 65. Eengoedeventilatieindestookruimteis belangrijkvooreenoptimalewerking. 66. Eenketeldieouderisdan20jaarkanbeter vervangenwordendoorbijvoorbeeldeen hoogrendementsketel(hr+laget )ofeen condensatieketel(httop). Elektriciteit KWh=deeenheidvanelektriciteitdiewordt gebruiktomgedurende1uur1kilowatt(1000watt) televeren. ElkeKWhuithetlandelijklichtnetdiewerd aangemaaktindeelektriciteitscentraleveroorzaakt eenco2uitstootvanong.600gr.ditkanmen vergelijkenmetdeuitstootdieeenwagen veroorzaaktbijhetrijdenvanong.400kmafstand 35

36 67. Groenerelampen:eengemiddeldgezinheeft ongeveer23lampeninhuis.eengloeilamp verbruikt4xmeerdaneenspaarlampengaat slechts1/12 e vandelevensduurvaneen spaarlampmee.vanaf1september2012 mogenergeengloeilampenmeerverkocht wordenindewinkels. LED lampenzijnveelmilieuvriendelijkeren zuiniger,meteenlangelevensduur.delaatstejaren isereenenormeevolutiegekomenindekwaliteit vanlichtvandezelampen.indetoekomstzaldit typevanlamphetvoortouwgaannemen. 36

37 68. Monitoring:hetismogelijkhet elektriciteitsverbruiktegaanmonitoren,omzo tetracerenwaardegroteverbruikerszitten, evenalsmogelijkeverliespunten.dergelijke meterkandraadloosverbondenwordenaande elektriciteitsmeterenkanoveralinhuis gebruiktworden. 37

38 69. Toestellenzoalsdekoelkastende wasmachinewordenbestempeldalszijnde witgoed.zijstaaninvoorong.40%vanhet totalestroomverbruikineenhuishouden.de aanschafvanenergiezuinigeapparaten verdientdanookeenaanbeveling.dit beoordelengaatsteedsgemakkelijkermet behulpvandeenergielabels. 70. EenmooiegroteplasmaTVverbruikttot2x zoveelenergiealseentraditioneeltoestel. Indiendevoorkeuruitgaatnaareengroot scherm,dankanbetergeopteerdwordenvoor eenprojectietvi.p.v.plasma.eenandere mogelijkheidishetkiezenvaneenplatlcd scherm(metvloeibarekristallen). Hoegroterhetscherm,hoegroterhetverbruik! 38

39 71. Veeltoestellenmetverschillendefuncties werkenquasiuitsluitendmeteen afstandbediening,enhebbengeenaan/uit knop.daardoorzalhettoestelopstand by overschakelen(i.p.v.uit).hethoogstestand by verbruiknoterenwebijspelcomputers,deze blijveninwezencontinuinwerking,zelfs tijdensstand by. 72.Beperkhetoverschakelenopstand by: uitzettenvandeschakelaar,ofdestekkeruit hetstopcontacthalen gebruikeencontactdoosmeteenuitschakelaar, zokanallesmet1knopvollediguitgezetworden letbijaankoop(opdedoosstaatdeze informatie)opeenlaagstand byverbruik.minder dan1wattisprima. 39

40 72. Adaptersblijvenvaaknahetopladennogin hetstopcontactzitten.zeblijvendanook stroomverbruiken.alsjebedenktdater jaarlijks1miljardnieuweadaptersopdemarkt komen,enindiendiezoalsinhethierboven beschrevengevalmerendeelsfullcontinu stroomverbruiken,danbetekentditeen massalehoeveelheidenergiedieverlorengaat. Vaakwordentoestellen snachtsopgeladen,het kandanookbeterzijndezebijthuiskomst gedurendekortetijdopteladen,i.p.v.eenganse nachtinhetstopcontacttelatenzitten. 73. Herlaadbarebatterijenzijnzuinigeren milieuvriendelijker! 74.Enwatmetcomputers? Eenlaptopverbruikt70%minderdaneen desktop. 40

41 Ookhierblijfthetstroomverbruikcontinu indiendecomputeropstand byofinslaapstand staat. Stand by:verbruik45watt.destekker uittrekken(ofdecontactdoosmetuitschakelknop) zorgtvoor0wattverbruik,plusdatheteen effectievefirewallis. Hetiswelzinvolomdeslaapstandintestellen, tijdensdeperiodedateractiefmetdecomputer wordtgewerkt,ditopbijv.5of10minuten. Hetverbruikisafhankelijkvanhoehardze werken. Eenscreensaverzalenkelhetinbrandenvan hetbeeldschermtegengaan,maarbespaartgeen energie. Computersmethogerespecificaties verbruikenookmeerenergie.snellereprocessors engroterebeeldschermenzijnhiermedeschuldig aan. Eencomputerdientaltijdgerecycledte worden!zebevattenveelgiftigestoffenenzware metalen. 41

42 Staevenstilbijuwprinter!Printers verbruikenmeerstilleenergiedan computers.zijhebbengeenslaapstanden zullennooitvollediguitstaan.bestkanhier destekkeruitgetrokkenworden. 42

43 Keuken 6tot8%vanhetelektriciteitsverbruikineen huishoudenstaatoprekeningvanhetkookproces. Ovensenkookplatenverbruikendaarvan50%, waterkokers1/3 e. 75. Tipsbijhetkoken: Opendeovendeurzominmogelijktijdenshet proceszodatergeenwarmtenodeloosverloren gaat. 43

44 Eenhogedrukpanzorgtvooreenbesparingvan 40 70%intijdenenergie. Eengas ofinductieplaatverbruiktminderdan eengewoneofkeramischeelektrische kookplaat. Degroottevandepan/potdientinverhouding tezijnmetdediametervandekookpit. Hetdekselopdepanhoudentijdenshetkoken bespaart50%aanenergie/maaltijd.deinhoud wordtsnellerwarmengaar. Gebruiknietteveelwaterindepot,enkelwater nodigis. Waterkaneerstophetkookpuntgebracht wordend.m.v.eenwarmwaterkoker. Pastazalookgaarwordenzonderhetwater voortdurendaandekooktehouden.even koken,endaarnahetvuuruitzettengeefteven goederesultaten.dethermischeinertiedoet hierzijnwerk. Haaldebenodigdevoedingsmiddelensnelleruit dediepvries. 44

45 76. Magnetron: Dittoestelverbruiktminderenergie,enkelhet etenzelfwordtopgewarmd.ditintegenstelling toteenovendievolledigzalopwarmen.het verbruikligt75%lagerdanbijeenoven. Demicrogolfoveniszeergoedgeschiktom restjesoptewarmen. 77. Koudeapparaten: Koopdekoelkastendiepvriezeropmaat. Plaatsdezetoestellennietdichtbijeen verwarmingofwarmtebron. 45

46 Idealiterstaanzeineenonverwarmdeplaats. 46

47 Alvorenservoedingswareninteplaatsen, dienendezeeerstafgekoeldtezijn. Sluitdedeurensteedssnel. Haalregelmatighetstofwegvande condensatorspiraallangsdeachterkantvanhet toestel.daardoorzaldewarmtesneller afgevoerdkunnenworden. Ontdooiregelmatigdediepvriezer.Bijeendun ijslaagjevan2mmstijgthetverbruikalmet10%. Dediepvriezerdientzovolmogelijkgeladente worden.desnoodskunnenlegeplaatsen opgevuldwordenmetpiepschuim. Dekoelkastkandaarentegenbestnietoverladen worden.hetenergieverbruikstijgthierdooren debewaartijdvanhetetenzalkorterworden. Controleerregelmatigdedeurpakking.Vaak dienendedichtingenvandekoelkastende diepvriezervervangenteworden.debesparing kanoplopentot10%.hettestenzelfkandoor eenstukjepapiertussendedeurtesteken. 47

48 Probeerheterterugtussenuittetrekken.Bij weerstandisdedichtingnoginprimastaat. Controleereveneensdetemperatuur instellingen:koelkast4 6 C;diepvriezer 18 C. Koelkastendiepvriezersamenverbruiken samenmeerdan25%vanhettotale elektriciteitsverbruik. 78. Verlichting: 48

49 Wehebbenlichtnodigterbeschermingvande ogen,maarhetisnietnodigteveellichtaante stekenendaardoorenergietegaanverspillen. Verlichtzeerdoelgericht. Zonlichtishetbestelichtdaterbestaat.Laathet natuurlijklichtvlotbinnenkomendoorde gordijnenoverdagteopenen. Hetmaakteenenormverschilindiendemuren ineenlichteretintwordengeschilderd.bij donkeremurenligtdebenodigdelichtsterkte2 tot3keerhoger.ditisookvantoepassingbij lampenkappen. Doofhetlichtineenruimtealserniemand aanwezigis.tllampenkunnenbest uitgeschakeldwordenindienergedurende min.20minutengeenlichtnodigzalzijn. Hetregelmatigwassenvanlichtdoorlatende gordijnenhelptbijhetverhogenvanhet lichtrendement,evenalshetafstoffenvan lampenenlampenkappen. Opdeverpakkingvandelampenstaatveel informatie.erzijndiverseenergieklassen,vana 49

50 totg,waarbijavoorenergiezuinigerstaateng bestkanvermedenworden. Gloeilampenhebbeneenlaagrendement doordat95%vandeenergiewordtomgezetin warmte,enslechts5%inlicht. Halogeenlampenverbruikenveelenergie. 50 tot 80/jaar/lampvan300Watt. Lampenmeteenlaagverbruikzijnspaarlampen. Hunlichtsterkteligtmin.4xhogerdandatvan gloeilampen,endeenergiebesparingbedraagt 75 80%.Delampenwordennietzowarm waardoordelevensduurooktot15xhogerligt. Neonlampenkunnenbestalsbijkomende verlichtinggebruiktwordenindiennodig.het verbruikistevergelijkenmetdatvande spaarlampen. Oppassenmethetrecyclerenvanlampen!Gloeienhalogeenlampenmogenbijhetgewoneafval, spaar enneonlampenechterniet!zijbevatten kwikenmoetenbijhetgevaarlijkafvalterecht komen. 50

51 LED lampen. 79. LED verlichting: LED=lightemittingdiode.Dewerkingvaneen diodekanbeschouwdwordenalseen halfgeleiderstechniek,waarbijdediodelicht geeftalsereenstroomdoorheenloopt. Zeis90%energiezuinigerdangloeilampen,en gaat50xlangermee. Geenchemischafval. 51

52 Zeisenergiezuinigdoordatzewerktopeen laagvoltage,tussende2en5watt.vergelijkdit meteengloeilamp(30/50watt)eneen spaarlamp(5/12watt)enziehetvoordeel. Doordehogelumen/Wattverhoudingwordter zeerefficiëntmetenergieomgegaan. Deelektrischeenergiewordtrechtstreeksin lichtomgezet,meteenzeergeringe warmteproductievanslechts10%. SteldatueenLEDlampgedurendeeenjaar continuzoulatenbranden,danzouditkunnen aan 2,tegenoverdegloeilampaan 50. Gemiddeldisersprakevan50.000branduren, voorsommigelampenisook haalbaar. Halogeen:3000branduren Spaarlamp:6000branduren Gloeilamp:1000branduren IndiendeLEDverlichtinggedurende4u/dagzou branden,kandezeinprincipe50jaaractief blijven. 52

53 Delampjeszijnonbreekbaar,watervasten schokbestendig,enbestandtegenkoudeen trillingen. Doordatergeenultravioletteofinfrarode stralingis,zullenkleurennietzosnelverbleken. Delampenzijninvelekleurenteverkrijgen. Doordatdelampjeskleinencompactzijn kunnenzegemakkelijkindesignarmaturen geplaatstworden. Zehebbengeenopwarmtijdnodigomdejuiste kleurenlichtsterkteteverkrijgen. Tegenoverdezeenormevoordelenstaanslechts eenpaarminpuntjes.zowordthetlichtnogvrij beperktverspreidenineenbeperktehoek.daar zijnechterookoplossingenvoor. Dekostprijswordtvaakalseenbelangrijk minpuntaangehaald.alsweechterziendat1 LEDlampzorgtvooreenminverbruikvan55 KWh/jaar,eneenverlagingvandekostenmet 12wordthetduidelijkdatdeterugverdientijd enormkortis.ookdientmen25jaarlanggeen nieuwelampmeeraanteschaffen,énzalde besparingtevoelenzijnindeenergiefactuur! 53

54 Maakgebruikvandezon! 80. Eenjuisteplaatsingvanderamenmaakt veelverschiluit.zokunnendegrootsteramen 54

55 bestlangsdezuidkantwordengemonteerd,en langsdenoodkantminderenkleinereramen. 81. Kiesvoordubbelglasmeteenlageemissie, decoatingbevindtzichaandebinnenkant(hr+ enhr++).ditglaslaathetzonlichtdoorzodat deruimtewarmkanworden,maarweerkaatst eveneenshetinfraroodlichtuitdekamer,zodat dewarmtenietnaarbuitenkan. 82. Hetvoordeelvaneengoedgeplaatsteserre isdatzekanfungerenalsbuitenisolatie,endat deluchtvoorverwarmdkanworden.eengoede locatieislangsdezuidofzuidoostkantvanhet huis,liefstgescheidenvanhethuis.deserre dientnormaliternietverwarmdteworden.een raamventilatorzuigtdeverwarmdeluchtin huis.deventilatiegebeurtviahetdakofviade bovenramen. 55

56 83. Eenportiekisergpraktisch,enkanalssluis dienen. 84. Elektrischeverwarmingishetminst efficiënt.eengascvketelheeftdaarentegeneen rendementvanmeerdan90%. 85. Veelvoordeligerenmilieuvriendelijkeris hetomgebruiktemakenvaneenzonneboiler omhetwateroptewarmen! 56

57 Standaard:zonnecollectormeteenvoorraadvat ofeencompacteboilerwaarbijhetwaterinde zonnecollectorwordtopgewarmden opgeslagen. Tijdensdezomerkandet vanhetwater oplopentot60 C.Tijdensdewinterzalde zonneboilerhetwaterreedsvoorverwarmen, waardoorerookdanenergiewordtbespaard. Dezonnereceptorenophetdaknemenzonlicht opindevormvanwarmte. MomenteelverleentdeoverheidinBelgiëenorm hogesubsidiesbijdeaanschafvaneen zonneboiler.veelgemeentesdrageneveneens hunsteentjebij. 57

58 58

59 86. Warmtepompen: Erwordtwarmteonttrokkenuitdelucht,water, debodem.hetiseenhybridetechniek:zowel hernieuwbareenergiealsfossielebrandstoffen (eriselektriciteitnodig).ditlaatstekan uiteraardopgevangenwordendoortegaan werkenmetzonnepanelenvoorhetopwekken vanelektriciteit,deefficiëntieisdanoptimaal. Hetishetomgekeerdeprincipevaneenkoelkast indiezindathetwarmteopvangtendezein geconcentreerdevormgaatoverbrengenophet waterinhetverwarmingssysteem 59

60 VoorelkeKWhelektriciteitwordt3KWhaan warmteopgewekt,watheelefficiëntkan genoemdworden. LageCO2uitstoot. Hetiseenbetrouwbaarsysteemdatweinig vervuilendis.echternietallewoningenkunnen hiervangebruikmaken. Eengrondwaterpompishetmeestefficiënt.De buizenonderdegrondwordenmetvloeistof gevuld.zeworden1tot1,5mdiepgeplaatst, waardoordetemperatuurhetgansejaardoor gelijkblijft. Eenluchtwarmtepompwerktophetzelfde principe,maardandoorwarmteaande buitenluchtteonttrekken.bijergekoudewerkt ditsysteemminderefficiënt. 60

61 61

62 87. Gas: Dehuidigecondensatieketelshebbeneen efficiëntievanmaarliefst90%doordatermeer warmtewordtopgevangenuitdeuitlaatgassen. Eenketeldieouderisdan15jaarverbruikt35% meer.ditweerspiegeltzichindeenergiefactuur. ErisooksprakevaneenhogereCO2uitstoot. 62

63 88. Hout: Veelverwarmingsketelswerkentegenwoordig metgebruiknamevanhoutenpellets. Deefficiëntiebedraagtongeveer80%. Pelletsbestaatuitafvalvanhoutvanuitde industrie.erwordengeenbomenvoorgehakt. Zo nkachelisrelatiefzuinigingebruik. Eriseenvulruimtevooropslagvoorzien.Omde paardagendientmenslechtsbijtevullen. 63

64 64

65 Elektriciteitopwekken Bijnaelkesoortenergiekanwordenopgeslagenen inelektriciteitwordenomgezet. Meestalgaangroteelektriciteitscentralesfossiele brandstoffenzoalskolen,olieengasverbranden. Erzijnooknogveleanderemogelijkheden. 89. Zonne energie: 65

66 Zonnepanelenbevattenfotovoltaïsche zonnecellenvanhalfgeleidersdielichtenergie directinelektriciteitgaanomzetten. Deinvesteringistegenwoordigzeer budgetvriendelijk,enmenkandeenergiefactuur onmiddellijkaanzienlijkdoenverminderen. InBelgiëwordennogsteedssubsidiesverstrekt doordeoverheidbijaanschafvanzonnepanelen. OokNederlandheeftsindskorteen subsidiesysteem.hetisechterzodatzelfs zondersubsidiehetsysteemzichzelfergsnel terugverdient. Hetbevatgeenbewegendedelen. Hetsysteemiszeergemakkelijkinonderhoud. Afhankelijkvandegroottevanhetdakkanmen eenzeergrootdeelvanhetverbruikzelfgaan opwekken! Zonlichtiseraltijdenisnogsteedsgratis 66

67 67

68 90. Windenergie: Hetbetreftéénvandeoudstevormenvan energieopwekking.denkmaaraanmolensen zeilboten. Deopbrengstwisseltmethetweer. Hetbetrefteensnelgroeiendeindustrie. 68

69 Windturbinesbestaanerinallerleivermogens, van1kwtotettelijkemw. 91. Kernenergie: Hetiseenniet duurzamebronvanenergie. Uraniumertsisschaars. Deveiligheidsproblematiekisenblijftaande orde! Watmethetgevaarlijkeafval? 69

70 92. Diverseanderevormenvanenergie opwekking: Waterkrachtcentrales Getijdenenergie Onderwaterturbines Golven Biomassa 70

71 93. Kiesvoorgroenerestroom: Desamenstellingvandeprijskanverschillend zijnperleverancier.hetisgoedomditgoeduit tepluizenenookjaarlijksteherbekijken.opde websitewww.vreg.bekanditvergeleken worden. Doordatdevraaggroterisdanhetaanboddient ergeïmporteerdteworden.menisverplichtte meldenwaardezestroomvandaankomt. Vaakisertochsprakevaneenmengelingvan groen/grijs. Ideaalisomjeeigenelektriciteittegaanopwekken. Ditbrengtbelangrijkevoordelenmetzichmeezoals: Hetaanzienlijkverlagenvandeenergiefactuur. Hetondersteunenvaneennieuweindustrie. HetverminderenvandeCO2uitstoot. 71

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. Dashboard onderdelen CO₂ uitstoot (ton per

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Actief bezig met de I-CE!

Actief bezig met de I-CE! Actief bezig met de I-CE! Speciaal voor dorpshuizen heeft inrg een aantal leuke tips en weetjes over energiebesparing verzameld! In deze mail geeft inrg een aantal tips en weetjes over de I-CE die onlangs

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag. Bespaar geld en energie zonder (grote) investering!

Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag. Bespaar geld en energie zonder (grote) investering! Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag Bespaar geld en energie zonder (grote) investering! informatie avond 4 Juli 2016 Verbruik & kosten gemiddeld huishouden (2,2 personen)

Nadere informatie

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3.

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3. Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. CO₂ uitstoot (ton per jaar ) Investeringen

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Hoe verbruikt ú minder gas?

Hoe verbruikt ú minder gas? Hoe verbruikt ú minder gas? Ardo de Graaf 06-520 56179 52 0 NB s zomers meer zon op noordelijk halfrond s Winters meer zon op zuidelijk halfrond Warme golfstroom zomer&winter, deze komt ongeveer tot het

Nadere informatie

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN Datum klantpeiling 10 november tot 23 november 2015 Onderwerp Energiezuinig wonen Aantal leden 103 Respons 60 SAMENVATTING In november 2015 gaven 60 huurders hun mening

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

1. Wat verstaat men onder R.E.G.?

1. Wat verstaat men onder R.E.G.? 1. Wat verstaat men onder R.E.G.? Rationeel Energie Gebruik of kortweg REG vormt een actieprogramma van de overheid om allemaal samen minder energie te verbruiken. Dit biedt belangrijke voordelen: het

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Inhoud PowerPoint Energieverbruik wordt steeds duurder. Je kan besparen door minder te verbruiken We geven je heel wat tips voor thuis! 2 Waar gaat je geld naartoe?

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen

Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen KND-Klimaatwedstrijd Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen Naam: Leeftijd: Kerkgebouw: Uiterste inleverdatum is 3 maart 2017 tijdens de kindernevendienst, of in de brievenbus bij Joke de Jong, Dolderstraat

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting Energiezuinig wonen GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting 1)Waarom energie besparen? 2)Hoe kunt u energie besparen? 3)En de volgende stap! 1) Het klimaat verandert!

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh

Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energie bespaartips van Woningstichting Bergh Energietips van Woningstichting Bergh - 1 Op tijd omlaag is geld besparen U kunt ook besparen in een energiezuinige woning U woont in een woning van Woningstichting

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx

EnergieBesparen. Alle tips in een overzicht. Pascal Wierckx EnergieBesparen Alle tips in een overzicht Pascal Wierckx Inleiding De meeste huishoudens betalen teveel voor hun energierekening. Door eenvoudige tips op te volgen kan met weinig moeite veel geld bespaard

Nadere informatie

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word.

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word. De snelle bespaartips doen precies wat ze zeggen; ze laten je snel en simpel energie besparen! Ze zijn ingedeeld in categorieën, zodat je per onderdeel kunt zien waar je nog kunt besparen. Wassen en drogen

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Melding slecht energiegebruik.

Melding slecht energiegebruik. Meetrapport temperatuur huishouding. verschillen in temperatuur per kamer. Eventuele lekkage opsporing. wel of geen isolatie kwaliteit isolatie Type bouw en bijbouw Naam perceel - Doel. - Naam. - Samengewerkt

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Buiten windkracht 7. Binnen bladstil. zen. wonen

Buiten windkracht 7. Binnen bladstil. zen. wonen Buiten windkracht 7 Binnen bladstil zen Wonen op je blote voeten. Wat is een ZEN-huis? ZEN IN NOBELHORST ZEN in Nobelhorst in een duurzaam en comfortabel ZEN-huis. Zie jij het al voor je? De huizen worden

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken

Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken Een beginners handleiding voor laag energie verbruik in je keuken Alles wat je moet weten over laag energie gebruik in je keuken: - Hoe je geld kunt besparen door er meer over te weten. - Te weten of je

Nadere informatie

Les De kosten van energie

Les De kosten van energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les De kosten van energie Werkblad Les De kosten van energie Werkblad Elke dag gebruiken we heel wat energie om het huis warm te houden en te verlichten, televisie te kijken,

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT Ben je uit huis of ga je slapen, draai de verwarming

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Les De kosten van energie

Les De kosten van energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les De kosten van energie Werkblad Les De kosten van energie Werkblad Elke dag gebruiken we heel wat energie om het huis warm te houden en te verlichten, televisie te kijken,

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Energiebesparing in onze huurwoning ALV De Klink 5 april 2016 Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Onderwerpen Lustrumjaar Stookjerijk Nieuwe Nijmeegse prestatieafspraken Verbetering

Nadere informatie

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis.

DUW Parkstad. Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. DUW Parkstad Wij geven advies aan de inwoners van Parkstad over energiebesparing en verduurzaming van hun huis. Sprekers: Rick Muijen - duurzaamheidsdeskundige Joyce Bongers - duurzaamheidsdeskundige Programma

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Energie besparen = Geld besparen

Energie besparen = Geld besparen ENERGIEZUINIG WONEN Energie besparen = Geld besparen Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Extra katern bij NIEUWS van WONEN netbeheerder Eandis - Jaargang 2 nr. 4 11 Besparen

Nadere informatie

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Energiezuinig wonen in Wehl Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Programma 1. Introductie verduursaam energieloket 2. 3. 4. 5. 6. Waarom is energiebesparing nodig? Wat is de slimste

Nadere informatie

Energiebesparing in huis TIPS. Willemskwartier Nijmegen

Energiebesparing in huis TIPS. Willemskwartier Nijmegen Energiebesparing in huis TIPS Willemskwartier Nijmegen Inleiding In elke ruimte in huis is wel energie te besparen. In deze brochure zijn allerlei tips te vinden die je helpen de energierekening naar beneden

Nadere informatie

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden

Cursus Elektriciteit besparen. 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden Cursus Elektriciteit besparen 1. Inleiding 2. Energiebesparing 3. Quiz 4. Antwoorden DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking met: DUW Parkstad Wij geven gratis en onafhankelijk

Nadere informatie

Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing:

Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing: Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing: Deze lessenserie is niet helemaal door ons gemaakt maar gedeeltelijk afkomstig van www.webquests.nl Lesdoelen: kerndoelen leerdoelen 4,34,39 Leerlingen

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out meer 0% vervuiling geen CO 2

onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out meer 0% vervuiling geen CO 2 Ontwerpt de autonome Voor 258.7 Incl. BTW Prijs zonder terrein en ereloon architect (± 5%) onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out

Nadere informatie

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet In opdracht van Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Innovatiewerkgroep, 2007 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 2. Het concept 3 - - - - - - 3. Contouren voor

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

thuis in energie presentatie Duurzaam4Life tbv VCEN

thuis in energie presentatie Duurzaam4Life tbv VCEN 7-7-2017 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life tbv VCEN 1 7-7-2017 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life tbv VCEN 2 7-7-2017 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life tbv VCEN 3 In de media:

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Resedastraat 72 in Groningen. Huurprijs 1095,00 exclusief GWE. steengoedvastgoed.nl tel:

Resedastraat 72 in Groningen. Huurprijs 1095,00 exclusief GWE. steengoedvastgoed.nl tel: Resedastraat 72 in Groningen Huurprijs 1095,00 exclusief GWE Omschrijving Ruime gestoffeerde Stadswoning nabij centrum en UMCG Op 10 minuten loopafstand van het UMCG en het centrum van Groningen Stad gelegen

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Factsheet Energie Besparen

Factsheet Energie Besparen Energie Besparen Waarmee zet u de grootste stappen in (energie)besparing? Naast de grote maatregelen, zoals de aanschaf van een warmtepomp of van zonnepanelen, kunt u ook invloed hebben op de kleine maatregelen

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

Basisles Energietransitie

Basisles Energietransitie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Energietransitie Werkblad Basisles Energietransitie Werkblad 1 Wat is energietransitie? 2 Waarom is energietransitie nodig? 3 Leg in je eigen woorden uit wat het Energietransitiemodel

Nadere informatie

2.5: WINDENERGIE GEBRUIKEN 2.6: ZONNEWARMTE GEBRUIKEN 2.7: ZONNESTROOM GEBRUIKEN 2.8: BIO-ENERGIE GEBRUIKEN

2.5: WINDENERGIE GEBRUIKEN 2.6: ZONNEWARMTE GEBRUIKEN 2.7: ZONNESTROOM GEBRUIKEN 2.8: BIO-ENERGIE GEBRUIKEN WERKBOEKJE LES 2: HOE KAN IK? Dit werkboekje is van TEAM Naam : Naam : Naam : Naam : Instructie: Doe de opdrachten om en om, kies steeds een andere kleur. Kruis aan als je een opdracht gedaan hebt. Zuinig

Nadere informatie

Plannen van het huishouden.

Plannen van het huishouden. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Plannen van het huishouden. In de laatste kolom kun je invullen wanneer je de taak hebt gedaan. Vul in hoelang (in tijd) je over deze taak

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

Rationeel energiegebruik aan de Associatie K.U.Leuven

Rationeel energiegebruik aan de Associatie K.U.Leuven Rationeel energiegebruik aan de Associatie K.U.Leuven Red de wereld. Spaar energie. www.associatie.kuleuven.be/energie Rationeel EnergieGebruik, kortweg REG, is de verzamelnaam voor allerlei maatregelen

Nadere informatie

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker:

Energie weetjes. Stand-by functie is sluipverbruiker: Energie weetjes Het stroomverbruik is tussen 1950 en 2004 vervijfvoudigd. Dit komt vooral door een toename van het aantal wasdrogers, magnetrons, vaatwassers en computers in huis. In de Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Door: De Groene Grachten

Door: De Groene Grachten 11-10-2016 Door: De Groene Grachten Informatieavond Wassenaar 1. Introductie 2. Historische panden en monumenten 3. De Groene Menukaart 1. Introductie Filmpje van De Groene Grachten, zie link: https://www.youtube.com/watch?v=8aoexr0nlzw

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite

Energiezuinig wonen. Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Energiezuinig wonen Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Thema s ❶Verwarming van de woning ❷Verlichting ❸Wassen en plassen ❹Drogen en strijken ❺Koelen en vriezen ❻Koken ❼Afwassen

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Nijstukken 84 ASSEN. Vraagprijs ,00 kosten koper

Nijstukken 84 ASSEN. Vraagprijs ,00 kosten koper Makelaardij Gortemaker Tamarindehout 1 9408 DG Assen Tel: 0592-399 725 E-mail: makelaardij@gortemaker.nl Nijstukken 84 ASSEN Vraagprijs 139.000,00 kosten koper Goed onderhouden TUSSENWONING met aangebouwde

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale Passiefhuis woning

Wonen in een energieneutrale Passiefhuis woning Wonen in een energieneutrale Passiefhuis woning Als u kiest voor een nieuwe eengezins huurwoning aan de Cedric Mardonstraat in Kilder, kiest u voor een passieve energieneutrale woning. Dat betekent dat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie The Bet

Achtergrondinformatie The Bet Achtergrondinformatie The Bet Wedden dat het ons lukt in 2 maanden 8 % CO 2 te besparen! In 1997 spraken bijna alle landen in het Japanse Kyoto af hoeveel CO 2 zij moesten besparen om het broeikaseffect

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Een gezin produceert per dag tussen de tien en vijftien liter vocht. Door te ademen, door huisdieren en planten, maar ook door te koken,

Nadere informatie

Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie. Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen

Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie. Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen Wie ben ik? Mijn naam is Graham Degens Ik heb >30 jaar in de olie industrie gewerkt, om olie en gas optimaal

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

HUREN IN STEENEN POORT

HUREN IN STEENEN POORT HUREN IN STEENEN POORT 30 vrije sector huurwoningen in Houten A28 Locatiekaart Zeist A27 Utrecht Bunnik A12 A12 Odijk A2 Houten Nieuwegein A27 HUREN IN STEENEN POORT Vianen A2 Daalderslag 22 20 18 13 11

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

Samen Besparen we ons Rijk

Samen Besparen we ons Rijk Samen Besparen we ons Rijk Voor iedere geïnteresseerde bewoner van de Rivierenwijk deel 1 te Deventer DE BEWONERSCOMMISSIE ZET ZICH VOOR U IN! Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door de

Nadere informatie

ENERGIETIPS. Je kan ook water besparen door samen een bad of douche te nemen.

ENERGIETIPS. Je kan ook water besparen door samen een bad of douche te nemen. ENERGIETIPS BADKAMER 1. Geen onnodig water verspillen. Bijvoorbeeld: de kraan niet laten lopen tijdens het tanden poetsen, de douche uitzetten tijdens het inzepen, 2. Een douche in plaats van een bad nemen

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

1 ENERGIE Inleiding Het omzetten van energie Fossiele brandstoffen Duurzame energiebronnen

1 ENERGIE Inleiding Het omzetten van energie Fossiele brandstoffen Duurzame energiebronnen 1 ENERGIE... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Het omzetten van energie... 2 1.3. Fossiele brandstoffen... 5 1.4. Duurzame energiebronnen... 7 1.5. Kernenergie... 9 1.6. Energie besparen... 10 1.7. Energieverbruik

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie