Schrikken jullie ook waanzinnig zodra jullie de jaarafrekening van de energieleverancier aankrijgen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrikken jullie ook waanzinnig zodra jullie de jaarafrekening van de energieleverancier aankrijgen?"

Transcriptie

1

2 Schrikkenjullieookwaanzinnigzodrajulliede jaarafrekeningvandeenergieleverancier aankrijgen? Verbruikenjullieminderofevenveelalsvoorheen maarbetalenjulliemaandelijkselkjaarweermeer? Lijkthetlevensteedsduurderteworden? Willenjullieookmeeronafhankelijkwordenvande energieleveranciers? 2

3 Gelukkigishetmogelijkomeendeelvandekosten tedrukkendoorhettoepassenvanheeleenvoudige tipsentricks. Inditrapportzullende101meestrendabeletips uitgelegdwordenzodatudezeinuweigen huishoudenkangaanuitproberen,zonderverlies aancomfort.slechtseendeelhiervantoepassenkan aleenaanzienlijkekostenbesparingmetzich meebrengen,endatwiltochiedereen! Hetzithemooknietaltijdindegrotedingen,kleine dingenveranderenméteengrootseffect,hetkan. 0fzelfseenstapjeverdergaandoorteinvesterenin energiebesparendeoplossingengeeftgegarandeerd positieveresultaten. Kiezenvoorhernieuwbareenergie,steedsmeer mensenopterenhiervoor.devoordelenzijnlegio: onuitputtelijk beschermingvanhetmilieu gemakkelijkbeschikbaar geenvervuiling rendabiliteitblijftstijgen minderafhankelijkvanolie engasproducerende landen Oplangetermijnkanditenkelonzegezondheid(en vandegeneratiesnaons!)tengoedekomen,evenals hetgezinsbudget,endekwaliteitvanluchtenleven. 3

4 Waarombesparen? Hetisgeengeheimdatdeprijzenvoorolie,gasen elektriciteitdehoogteinblijvengaan.ditzalde komendejarenzekernietgaanstabiliseren,enwe kunnenonshiermaarbeteropgaanvoorbereiden! Defossielegrondstoffengerakenuitgeput.Olie,gas, uranium,steenkool zezijnniethernieuwbaar.er zijneeuwennodiggeweestomdezegrondstoffen aantemakenindenatuur.sedertdeindustriële revolutieisdemensheiddezevoorradenechter continueninstijgendelijngaanaanspreken, waardoorhetgeeneeuwmeerzaldurenalvorens hetmerendeelopgebruiktzalzijn. 4

5 Deafgelopen3decenniaishetverbruikop wereldschaalzelfsmet75%gestegen.metde opkomstvanheteconomischbestelinchina,india enbraziliëzalookdevraagnaarenergieenkelmaar dehoogteingaan. Opkortetermijnzaldevraagdeproductiecapaciteit overschrijden,enditbrengtschaarstemetzichmee. Hetiswelduidelijkwatdeimpactzalzijnopde prijzen! 5

6 Watzijndenadelenvantraditioneleenergie? Allereerstisfossieleenergieergvervuilend! Bijdeproductieenverbrandingvanfossiele brandstoffenkomterc02(koolstofdioxide)vrijinde atmosfeer. DezetoegenomenCO2uitstootheeftvernietigende gevolgen: opwarmingvandeaarde klimaatverandering smeltenvandeijskappen stijgingvanhetzeeniveau toenamevanhetaantalorkanen,cyclonen, tornado s,overstromingen 6

7 dierenenplantendiezichnietsnelgenoeg kunnenaanpassenzullenuitsterven ErwerdeninternationaalenEuropeesafspraken gemaaktronddeuitstootvanbroeikasgassen. Ongeveer190landenondertekendenhet Kyotoprotocol,datsteltdateind2012degemiddelde uitstoot5,2%lagermoetliggendanin1990.devs hebbenditechternooitondertekend,enookcanada heeftzicheindvorigjaarteruggetrokken.china wordtnogsteedsbeschouwdalseen ontwikkelingsland.ditterwijldegrootsteuitstoot zichnetsitueertindezelanden! Erzaldusweldegelijkopnieuwserieusmoeten gesprokenworden,enafsprakengemaaktworden teneindeonzemoederaardenietverderteblijven vernietigen. In2007hebbendeEuropeseregeringsleiders afgesprokendateuropazijnsteentjebijwildragen doordec02uitstoottegen2020met20%te verminderen(t.o.v.1990).bijeeninternationaal akkoordwillenzijditzelfsopvoerentot30%. Ookdienttegen2020ongeveer20%vande verbruikteenergieafkomstigtezijnvan hernieuwbareenergiebronnen. 7

8 8

9 België,evenalsNederland,isvooreenbelangrijk stukafhankelijkvandetoeleveringvanenergie vanuithetbuitenland.menzoukunnenstellendat diteenpotentiëlebedreigingvormtvoorde economie,enerzijdsdoordaterweinigcontroleop deprijszettingmogelijkis,anderzijdsdoordatwe vooreenverzekerdebevoorradingteveelafhankelijk zijnvanhetbuitenland. Wijkunnenhieronssteentjebijdragendoor: mindertegaanverbruiken hernieuwbareenergiebronnenaantespreken Voorhetjaar2011betaaldemenbijeengemiddelde elektriciteitsverbruikvan3500kwh/jaaren gasverbruikvan23250kwh/jaarvolgende energiefacturen: België: elektriciteit: /jaar gas: min.1300/jaar gem.jaartotaalongeveer 2.100/jaar Nederland: 30%gas 28%elektriciteit 42%belastingen gem.jaartotaalongeveer 1.650/jaar 9

10 101TIPS WATER Was enbadperikelen 1. Neemvakereendouchedaneenbad. Bijeendoucheverbruiktmenongeveer30 40L waterperkeer.eenbadheeft Lnodig. 10

11 2. Doucheminderlang.Eengemiddeldedouchetijd duurtongeveer8,5minuten,indienmendit terugbrengtnaar2minutenbetekentditeen besparingvanong. 26/jaar! Extratip:bevestigeenzandlopermeteen zuignapjeaandedouchewandofgebruikeen kookwekker. 3. Gebruikeenwaterbesparendedouchekopmet debietbegrenzer:besparingvanmeerdan50% 4. Powerdouchesverbruikenmeertijdenseen paarminutendaneenvolledigbad,dezezijndus zekertevermijden! 11

12 (=elektrischepompdiedewaterstroom vergrootindedouchekop) 5. Inplaatsvandekraansteedsvolledigopente zetten,gebruikeendoorstroombegrenzer!ditis eenschuimstraalmondstuk,dezebrengtluchtin dewaterstraal,waardoorhetlijktalsofdekraan openstaat.perminuutstroomterminderwater doordekraan,dewaterdrukblijftechtergelijk. Besparing:40% 6. Opgepastmeteenlekkendekraan:1 druppel/seconde=15.000l/jaar 5druppels/minuut=1kubiekemeter/jaar 12

13 Eenstraaltjewater= L/jaar Extratip:Test:neemdemeterstandopvoorhet slapengaanenbijhetopstaantijdenseennacht zonderwaterverbruik.zokanjezienhoeveel watererverlorengaat. 7. Bijhethandenwassen/tandenpoetsenlatenwe alsneldekraangewoonopenstaan. 1minuutopenkraan=20Lwater Extratip:gebruikeenbekerbijhettanden poetsen. Draaidekraandichttijdenshetinzepen! 8. Plaatsthermostatischekranen.Detemperatuur kanbijgeregeldwordenindiengewenst. Besparing=30% Weetjes Wasrituelenvertegenwoordigenmaarliefst50%van hetwaterverbruikineenhuishouden! 4%vanhetdrinkwaterwordtgebruikttijdenshet kokenenomtedrinken. 2,5%vanhetwateropaardeiszoet! 13

14 Boilersenzo 9. Instellenvandetemperatuur: Doorloopsysteem:beperkdet tot50 Boiler:beperkdet tot60 =minderenergieverbruik =voorkomenvankalkaanslaginhettoestel 10. Ontkalkdeboilerregelmatig,zonietkomter kalkopdeweerstandenditzaldeefficiëntievan hettoestelaanzienlijkverminderen.erisdan meerenergienodigomhetwateroptewarmen. 11. Isoleerdewarmwaterleidinginde onverwarmderuimtes. Hetkleinstekamertje 12. Eenspoelonderbreker/spaarknopzorgt vooreenbesparingvan7000l/jaar. Dezekunnenookopouderetoiletmodellen gemonteerdworden. 13. Bezittersvanouderetoilettenkunneneen plastic1lflesvolledigvullenmetwater,endeze onderaanindespoelbakneerleggen. Besparing=min.1L 14

15 14. Eenlekkanugemakkelijkalsvolgt herkennen: Grootlek:achteraandetoiletheefthet stroompjewatereenverkleuringachtergelaten. Kleinlek:dooreenpaardruppelskleurstofinde stortbaktedoen,zalditooktezienzijninde toiletpot. 15. Gebruikenkelnatuurlijkeafvalproductenen toiletpapier.ditomverstoppingvandeafvoerte vermijden,meteveneenseenimpactopde pompenvanderioolwaterzuiveringsinstallatie. Verderindeketenzalerdaardoorminder chemischafvalinzeeterechtkomen,devisjes zullenjeerdankbaaromzijn.ookdestranden blijvenmeerzuiver. 16. MaakgebruikvanGrijsWater(= regenwater)voorhetdoorspoelenvanhettoilet. Vaakwordenersubsidiesgegevenvoorhet plaatsenvaneenregenwaterput,bijnieuwbouw ishetzelfsverplichtinbelgië. 15

16 Weetjes 35%vanhethuishoudelijkewaterverbruikwordt gebruiktinhettoilet. Wetrekkenmeerdan1000keer/persoon/jaardoor. Oudestortbakkenvanvoor1950verbruiken13 L/keer. Modernestortbakkenslechts6L/keerenmetde spaarknopbesparenwenogeens50%vanhet water. Wasjesendroogjes 17. Dewasmachinedienthelemaalgevuldte worden,erisgeenruimtemetluchtnodigboven dewas! Kleinwasje:gebruikdespaarknop Middelgrootwasje:eenhalfvollemachine verbruiktnogsteeds75%waterenenergiet.o.v. eenvollemachine. 18. Sorteerhetwasgoedineensgoedenwashet opdejuistetemperatuur. Laget :40 en60 =verbruiktminderdan70% vandeenergiedienodigisbij90 30 isvaakalvoldoende! 16

17 Ecoknop:wassenbijlageret.Debesparingt.o.v. eengewonewascyclusis30 40% 19. Meestaliseenvoorwasoverbodig.Zonder voorwasbedraagtdebesparing15%aanwater enenergie. 20. Maakdefilterregelmatigschoon.Dit verlengtdelevensduurvanhettoestel,en beperkthetenergieverbruik. 21. Indemeestesupermarktenkanmen tegenwoordigookecowasmiddelenvinden. Momenteelisernoggeenwetgevingomtrent biologischafbreekbarewasmiddelen.de traditionelewasproductenbevattenveel chemicaliënenadditievendievervolgensinhet oppervlaktewaterterechtkomen. Ecowasproductenbevattenextractenvan plantenenzijnvolledigbiologischafbreekbaar! 22. Gebruikdedroogkastzoweinigmogelijk.Dit toestelverbruikt2tot3xmeerdaneen wasmachine.indiendedroogkasttochgebruikt wordt,zwierdewasdanaan1200 toeren/minuut. 17

18 23. Koopeendroogkastmetafvoer,klasseA. Dezezalminderverbruikendaneen condensatiedroogkast. 24. Legnooitnattewasopderadiator.Dezekan dangeenwarmeverspreidenéndoorde verdampingvanhetvochtinhetwasgoedzaler condensatieontstaanindekamer. 18

19 Weetjes Gemiddeldwordener270wasjes gedraaid/jaar/huishouden. Eénpersoonalleenisvoordeligeruitomdewasin eenwasserettetegaandoen.dewasmachinesdaar verbruiken2/3minderwater.thuiszoumenanders vakerkleinewasjesdoenwaardoorermeerwateren energieverbruiktwordt. Energielabel:info: Oudtoestel:100L/was Nieuwtoestel:50L/was Zuinigstetoestel:30L/was EuropeesEcolabel: Garandeertbesparingvanwaterenenergie. Hetdesbetreffendetoestelwerdopeen milieuvriendelijkemaniergeproduceerd. +Alabelvoorcentrifugeren(drogen) 19

20 Handafwasversusvaatwasser Handafwas: 25. Gebruikgeenteheetwater. 26. Eengebruiktekookpotvullenmeteenbeetje waterzodatditfungeertalseenvoorwas. 20

21 27. Nietsafspoelenondereenstromendekraan, eendunstraaltjeverbruikt5l/min. 28. Eenecologischafwasmiddelzorgtervoor datermindertoxischerestantenachterblijven. 29. Indienmentochwilafspoelen,zetdanalles opeenafdruiprek,gietlangzaameenpaar glazenkoudschoonwateroverdevaat. Vaatwasser: 30. Eenvolgeladenvaatwasmachineverbruikt 12à20L/wasbeurt 4x/weekeenmachine= Wasnooit2xhetzelfdeaf,dusspoelniet eerstallevaatonderdekraanaf.beterishet allesvandebordenafteschrapen. 32. Eenzuinigeafwasmachineverbruiktminder waterdanbijeenhandafwas,m.n.16li.p.v.40 L. 33. Zuinigewasprogramma swassenafopeen lageret enopeenkorteretijdsspanne.vaak heefthettoesteleenecoknop. 21

22 34. Maakdefilterregelmatigschoonomde levensduurteverlengeneneveneenshet energieverbruiktebeperken. Kokkerellen 35. Legdegroentenineenkommetwaterom zetewassen,daarnakanjezedrogenineen slacentrifuge. 36. Bijhetstomen/kokenvangroentenkomen erinhetwaterveelsmaakstoffeneninwater oplosbarevitaminesvrij.dezekunnengebruikt wordenalbasisvoorsoep/saus/ovenschotel. Zeverbeterendesmaakvananderegerechten. 37. Stomenkanookinbamboestoommandjes. Degroentensmakenlekkerderenzijnooknog eensgezonder. 38. Probeermeerderedingenin1pan/potte koken,bijvoorbeeldgroentemetei.dit bespaartwaterenenergie. 39. Eenvegetarischmenubevatminderveten meervitamines,maarisookomandere redenenmilieuvriendelijker. 22

23 Dewatervoetafdrukvanbijvoorbeeldeen hamburger:2400l Voor1kgrundvleeswas15xmeerwaternodig danvoor1kggraan(veevoedervoorendrinken doordedieren). 40. Biologischgeteeldegroentenenfruithebben minderwaternodiggehad.erwerdengeen bestrijdingsmiddelengebruiktenermoestgeen kunstmestverdundworden.zezijnooknog eensveellekkerdervansmaak! 41. Veelvanhetverborgenwaterverbruikkan menterugvindenindevoedselproductieketen. 70%vanhetdrinkwaterwordtvoor bewateringgebruikt.1kopjekoffie bijvoorbeeldheefteenwatervoetafdrukvan 140L. 42. Gebruikhetafgekoeldekookwatervoorhet begietenvanplanten. 43. Indiendewaterketelzichopzolderbevindt, ishetenergiebesparendomeenelektrische waterboilerindekeukenkastteinstalleren.dit omtevermijdendat1000denlkoudwater verlorengaan. 23

24 ENERGIEINHUIS Thermischeisolatie Ongeveer30%vandeCO2uitstootstaatoprekening vanhuishoudens:ditkanmet2/3teruggebracht worden!hoekandit?dooreenbetereisolatie door deverwarminglagertezetten doorenergiezuinige apparatenaanteschaffen etc. Eenslechteisolatiezorgtervoordat¾vande warmtedoorhetdak(25%),deramen(30%bij enkelglas),demuren(30%)endeurenverloren gaat.ditoplossenzorgtvooreenlagere energierekening.debijhorendeinvesteringis bijgevolgsnelterugverdiend! 24

25 44. Isoleeruwdakzorgvuldig,ditzorgtvooreen onmiddellijkebesparing. glaswolofpolystyreen:bevatveel chemischestoffen,envraagtveelenergie bijproductieproces natuurlijkeisolatiematerialen:kanna gebruikgerecycledworden,weinig productie energie,weinigchemische stoffen.bijvoorbeeld:schapenwol, cellulose,hennepofvlaswol,houtvezelplaat 25

26 45. Viademurenkanookveelwarmteverloren gaan,hetiszekerzinvoldespouwmurenopte vullenmetisolatiemateriaal.indienditniet mogelijkis,kanmenlangsdebuitenmuureen dunnelaagisolatieaanbrengenmetdaarvoor nieuwebekleding.ofmenkandebinnenmuur isolerendooreenhoutenframeaantebrengen metisolatiemateriaalenafwerkenmet gipsplaten. 46.Ramen: Tochtvrijmaken(tochtstrips). Plaatseenborstelindebrievenbusinde voordeur. Elkebuitendeurdienteentochtborstelaande onderkanttehebben. 46. Hetplaatsenvandubbelglasbeperkthet warmteverliesmet50%. Nogbeterkanmenopterenvoor hogerendementsglas(hr+,hr++):5xhoger rendementdanenkelglas,2xhogerrendement dandubbelglas. 26

27 27

28 47. Isolatiezonderinvestering: Sluitdeuren. snachtsgordijnen/luikensluiten (voorderadiatormaggeengordijnhangen). 48. Isolatiemeteenlichteinvestering: Plaatsrubberenofsynthetischedichtingen (oftochtbanden tochtdieren)omtochtvia venstersendeurentebeperken. Gebruikreflecterendepanelen(piepschuim enaluminium)tussendemurenende radiatoren.hetwarmteverliesviademuur, indienheteenniet geïsoleerdebuitenmuur betreft,kantot70%teruggedrongen worden. Isoleerleidingenmeteenschuimrubberen omhulselindeniet verwarmdedelenvan uwhuis.besparing= 6/jaar/meter. Vergeetnietteventileren!Doorhetkoken, verwarmen,ademenwordtdelucht vervuild,enwordterwaterdamp geproduceerd.deomgevingzaltevochtig wordenenditkandeaanwezigheidvan bacteriënenschimmelsindehandwerken. 28

29 Ventilatieenairco 49. Eenairco installatieverbruikt2xmeer elektriciteitdaneenwasmachinedie3x/week draait.ditbetekenteenstijgingvan25%van uwenergiekosten. 50. Sluitdeluikenoverdaglangsdezonkant. Opendevensters smorgensen snachts,op momentendatdetemperatuurbuitenlageris danbinnen. 51. Zetderamentegenelkaaropenofzorgvoor eenverticaleluchtafvoervanbenedennaar boven. 52. Tijdenseenwarmeperiodekanerbeter gebruikwordengemaaktvaneenventilator. Uiteraardkoeltdezederuimtenietaf,maarhet maaktdehitteweldraaglijker,enverbruikt alleszinseenpakminderdanairco. Eenplafondventilatorgeefteentrageen regelmatigeventilatie. 53. Laatplantengroeientegendegevelsenop hetdak. 29

30 Verwarming 54. Verwarmuwhuistotmax.19à20 C. Zetdeverwarming1 lagerenuw energiefactuurzaldalenmet6à7%! Eengevoeligethermostaatisdaarbijzeernuttig, evenalshetbetertimenvandemomenten waarophethuisaldannietdientverwarmdte worden. 30

31 55. Eenthermostaatmeteendigitaleklokkan nieuwgeplaatstwordenzonderdeketelte vervangen. 56. snachtsenopmomentendatunietthuis bent,dientdet niethogerdan16 Cingesteld testaan.bentulangervanhuisdanis12 C meerdanvoldoende. 31

32 57. Steldethermostatischekranengoedafper kamer: slaapkamer:16 C woonkamer:20 C Hetplaatsenvanthermostatischekranenkan eenbesparingopleverenvan10%.dezeinvestering isbinnende2jaarterugverdiend.enkeloplettendat ergeenthermostatischekraangeplaatstwordtinde kamerwaardethermostaatstaat,aangeziendit verstoringenkanteweegbrengen. 32

33 58. Verschillendekerenperjaardienende radiatorenontluchtteworden(indienhet onderstedeelvanderadiatorwarmwordten hetbovenstedeelblijftkoud).de verwarmingsketeldienthiervoorniet uitgeschakeldteworden.bestisombenedente beginnenenzonaarboventoetewerken. 59. Legnietsopderadiatoren,ofzeterniets voor(ookgeengordijn).ditdoetdeefficiëntie dalenmet10%. 60. Bijeenlangeafwezigheid,oftijdensde zomer,ishetbeterdewaakvlamuittezetten. Dezeverbruikt24/24energie.Jaarlijksgaatop dezemaniertot250kubiekemeteraangas verloren. Bijafwezigheidvanlangerdaneenweekdoetu erdusgoedaandezeuitteschakelen,en eveneensdegaskraanaftesluiten. Nieuweketelshebbeneenautomatische ontsteking. 33

34 61. Genietoptimaalvanzonlichtenwarmteen opendegordijnenenluikenzodatderuimteop natuurlijkewijzekanverwarmdworden. 62. Zorgervoordatdeverwarmingselement stofvrijblijven. 63. Laatdeverwarmingsketelregelmatig onderhouden:3 5%besparingopbrandstofén hetisveiliger. 64. Bijeencondensatieketelkaneen buitensondegeïnstalleerdwordenzodathet wateropdeidealetemperatuuropgewarmd wordtinfunctievandebuitentemperatuur,dit gaatautomatisch.ditisnietmogelijkbijeen klassiekeverwarmingsketel. 34

35 65. Eengoedeventilatieindestookruimteis belangrijkvooreenoptimalewerking. 66. Eenketeldieouderisdan20jaarkanbeter vervangenwordendoorbijvoorbeeldeen hoogrendementsketel(hr+laget )ofeen condensatieketel(httop). Elektriciteit KWh=deeenheidvanelektriciteitdiewordt gebruiktomgedurende1uur1kilowatt(1000watt) televeren. ElkeKWhuithetlandelijklichtnetdiewerd aangemaaktindeelektriciteitscentraleveroorzaakt eenco2uitstootvanong.600gr.ditkanmen vergelijkenmetdeuitstootdieeenwagen veroorzaaktbijhetrijdenvanong.400kmafstand 35

36 67. Groenerelampen:eengemiddeldgezinheeft ongeveer23lampeninhuis.eengloeilamp verbruikt4xmeerdaneenspaarlampengaat slechts1/12 e vandelevensduurvaneen spaarlampmee.vanaf1september2012 mogenergeengloeilampenmeerverkocht wordenindewinkels. LED lampenzijnveelmilieuvriendelijkeren zuiniger,meteenlangelevensduur.delaatstejaren isereenenormeevolutiegekomenindekwaliteit vanlichtvandezelampen.indetoekomstzaldit typevanlamphetvoortouwgaannemen. 36

37 68. Monitoring:hetismogelijkhet elektriciteitsverbruiktegaanmonitoren,omzo tetracerenwaardegroteverbruikerszitten, evenalsmogelijkeverliespunten.dergelijke meterkandraadloosverbondenwordenaande elektriciteitsmeterenkanoveralinhuis gebruiktworden. 37

38 69. Toestellenzoalsdekoelkastende wasmachinewordenbestempeldalszijnde witgoed.zijstaaninvoorong.40%vanhet totalestroomverbruikineenhuishouden.de aanschafvanenergiezuinigeapparaten verdientdanookeenaanbeveling.dit beoordelengaatsteedsgemakkelijkermet behulpvandeenergielabels. 70. EenmooiegroteplasmaTVverbruikttot2x zoveelenergiealseentraditioneeltoestel. Indiendevoorkeuruitgaatnaareengroot scherm,dankanbetergeopteerdwordenvoor eenprojectietvi.p.v.plasma.eenandere mogelijkheidishetkiezenvaneenplatlcd scherm(metvloeibarekristallen). Hoegroterhetscherm,hoegroterhetverbruik! 38

39 71. Veeltoestellenmetverschillendefuncties werkenquasiuitsluitendmeteen afstandbediening,enhebbengeenaan/uit knop.daardoorzalhettoestelopstand by overschakelen(i.p.v.uit).hethoogstestand by verbruiknoterenwebijspelcomputers,deze blijveninwezencontinuinwerking,zelfs tijdensstand by. 72.Beperkhetoverschakelenopstand by: uitzettenvandeschakelaar,ofdestekkeruit hetstopcontacthalen gebruikeencontactdoosmeteenuitschakelaar, zokanallesmet1knopvollediguitgezetworden letbijaankoop(opdedoosstaatdeze informatie)opeenlaagstand byverbruik.minder dan1wattisprima. 39

40 72. Adaptersblijvenvaaknahetopladennogin hetstopcontactzitten.zeblijvendanook stroomverbruiken.alsjebedenktdater jaarlijks1miljardnieuweadaptersopdemarkt komen,enindiendiezoalsinhethierboven beschrevengevalmerendeelsfullcontinu stroomverbruiken,danbetekentditeen massalehoeveelheidenergiedieverlorengaat. Vaakwordentoestellen snachtsopgeladen,het kandanookbeterzijndezebijthuiskomst gedurendekortetijdopteladen,i.p.v.eenganse nachtinhetstopcontacttelatenzitten. 73. Herlaadbarebatterijenzijnzuinigeren milieuvriendelijker! 74.Enwatmetcomputers? Eenlaptopverbruikt70%minderdaneen desktop. 40

41 Ookhierblijfthetstroomverbruikcontinu indiendecomputeropstand byofinslaapstand staat. Stand by:verbruik45watt.destekker uittrekken(ofdecontactdoosmetuitschakelknop) zorgtvoor0wattverbruik,plusdatheteen effectievefirewallis. Hetiswelzinvolomdeslaapstandintestellen, tijdensdeperiodedateractiefmetdecomputer wordtgewerkt,ditopbijv.5of10minuten. Hetverbruikisafhankelijkvanhoehardze werken. Eenscreensaverzalenkelhetinbrandenvan hetbeeldschermtegengaan,maarbespaartgeen energie. Computersmethogerespecificaties verbruikenookmeerenergie.snellereprocessors engroterebeeldschermenzijnhiermedeschuldig aan. Eencomputerdientaltijdgerecycledte worden!zebevattenveelgiftigestoffenenzware metalen. 41

42 Staevenstilbijuwprinter!Printers verbruikenmeerstilleenergiedan computers.zijhebbengeenslaapstanden zullennooitvollediguitstaan.bestkanhier destekkeruitgetrokkenworden. 42

43 Keuken 6tot8%vanhetelektriciteitsverbruikineen huishoudenstaatoprekeningvanhetkookproces. Ovensenkookplatenverbruikendaarvan50%, waterkokers1/3 e. 75. Tipsbijhetkoken: Opendeovendeurzominmogelijktijdenshet proceszodatergeenwarmtenodeloosverloren gaat. 43

44 Eenhogedrukpanzorgtvooreenbesparingvan 40 70%intijdenenergie. Eengas ofinductieplaatverbruiktminderdan eengewoneofkeramischeelektrische kookplaat. Degroottevandepan/potdientinverhouding tezijnmetdediametervandekookpit. Hetdekselopdepanhoudentijdenshetkoken bespaart50%aanenergie/maaltijd.deinhoud wordtsnellerwarmengaar. Gebruiknietteveelwaterindepot,enkelwater nodigis. Waterkaneerstophetkookpuntgebracht wordend.m.v.eenwarmwaterkoker. Pastazalookgaarwordenzonderhetwater voortdurendaandekooktehouden.even koken,endaarnahetvuuruitzettengeefteven goederesultaten.dethermischeinertiedoet hierzijnwerk. Haaldebenodigdevoedingsmiddelensnelleruit dediepvries. 44

45 76. Magnetron: Dittoestelverbruiktminderenergie,enkelhet etenzelfwordtopgewarmd.ditintegenstelling toteenovendievolledigzalopwarmen.het verbruikligt75%lagerdanbijeenoven. Demicrogolfoveniszeergoedgeschiktom restjesoptewarmen. 77. Koudeapparaten: Koopdekoelkastendiepvriezeropmaat. Plaatsdezetoestellennietdichtbijeen verwarmingofwarmtebron. 45

46 Idealiterstaanzeineenonverwarmdeplaats. 46

47 Alvorenservoedingswareninteplaatsen, dienendezeeerstafgekoeldtezijn. Sluitdedeurensteedssnel. Haalregelmatighetstofwegvande condensatorspiraallangsdeachterkantvanhet toestel.daardoorzaldewarmtesneller afgevoerdkunnenworden. Ontdooiregelmatigdediepvriezer.Bijeendun ijslaagjevan2mmstijgthetverbruikalmet10%. Dediepvriezerdientzovolmogelijkgeladente worden.desnoodskunnenlegeplaatsen opgevuldwordenmetpiepschuim. Dekoelkastkandaarentegenbestnietoverladen worden.hetenergieverbruikstijgthierdooren debewaartijdvanhetetenzalkorterworden. Controleerregelmatigdedeurpakking.Vaak dienendedichtingenvandekoelkastende diepvriezervervangenteworden.debesparing kanoplopentot10%.hettestenzelfkandoor eenstukjepapiertussendedeurtesteken. 47

48 Probeerheterterugtussenuittetrekken.Bij weerstandisdedichtingnoginprimastaat. Controleereveneensdetemperatuur instellingen:koelkast4 6 C;diepvriezer 18 C. Koelkastendiepvriezersamenverbruiken samenmeerdan25%vanhettotale elektriciteitsverbruik. 78. Verlichting: 48

49 Wehebbenlichtnodigterbeschermingvande ogen,maarhetisnietnodigteveellichtaante stekenendaardoorenergietegaanverspillen. Verlichtzeerdoelgericht. Zonlichtishetbestelichtdaterbestaat.Laathet natuurlijklichtvlotbinnenkomendoorde gordijnenoverdagteopenen. Hetmaakteenenormverschilindiendemuren ineenlichteretintwordengeschilderd.bij donkeremurenligtdebenodigdelichtsterkte2 tot3keerhoger.ditisookvantoepassingbij lampenkappen. Doofhetlichtineenruimtealserniemand aanwezigis.tllampenkunnenbest uitgeschakeldwordenindienergedurende min.20minutengeenlichtnodigzalzijn. Hetregelmatigwassenvanlichtdoorlatende gordijnenhelptbijhetverhogenvanhet lichtrendement,evenalshetafstoffenvan lampenenlampenkappen. Opdeverpakkingvandelampenstaatveel informatie.erzijndiverseenergieklassen,vana 49

50 totg,waarbijavoorenergiezuinigerstaateng bestkanvermedenworden. Gloeilampenhebbeneenlaagrendement doordat95%vandeenergiewordtomgezetin warmte,enslechts5%inlicht. Halogeenlampenverbruikenveelenergie. 50 tot 80/jaar/lampvan300Watt. Lampenmeteenlaagverbruikzijnspaarlampen. Hunlichtsterkteligtmin.4xhogerdandatvan gloeilampen,endeenergiebesparingbedraagt 75 80%.Delampenwordennietzowarm waardoordelevensduurooktot15xhogerligt. Neonlampenkunnenbestalsbijkomende verlichtinggebruiktwordenindiennodig.het verbruikistevergelijkenmetdatvande spaarlampen. Oppassenmethetrecyclerenvanlampen!Gloeienhalogeenlampenmogenbijhetgewoneafval, spaar enneonlampenechterniet!zijbevatten kwikenmoetenbijhetgevaarlijkafvalterecht komen. 50

51 LED lampen. 79. LED verlichting: LED=lightemittingdiode.Dewerkingvaneen diodekanbeschouwdwordenalseen halfgeleiderstechniek,waarbijdediodelicht geeftalsereenstroomdoorheenloopt. Zeis90%energiezuinigerdangloeilampen,en gaat50xlangermee. Geenchemischafval. 51

52 Zeisenergiezuinigdoordatzewerktopeen laagvoltage,tussende2en5watt.vergelijkdit meteengloeilamp(30/50watt)eneen spaarlamp(5/12watt)enziehetvoordeel. Doordehogelumen/Wattverhoudingwordter zeerefficiëntmetenergieomgegaan. Deelektrischeenergiewordtrechtstreeksin lichtomgezet,meteenzeergeringe warmteproductievanslechts10%. SteldatueenLEDlampgedurendeeenjaar continuzoulatenbranden,danzouditkunnen aan 2,tegenoverdegloeilampaan 50. Gemiddeldisersprakevan50.000branduren, voorsommigelampenisook haalbaar. Halogeen:3000branduren Spaarlamp:6000branduren Gloeilamp:1000branduren IndiendeLEDverlichtinggedurende4u/dagzou branden,kandezeinprincipe50jaaractief blijven. 52

53 Delampjeszijnonbreekbaar,watervasten schokbestendig,enbestandtegenkoudeen trillingen. Doordatergeenultravioletteofinfrarode stralingis,zullenkleurennietzosnelverbleken. Delampenzijninvelekleurenteverkrijgen. Doordatdelampjeskleinencompactzijn kunnenzegemakkelijkindesignarmaturen geplaatstworden. Zehebbengeenopwarmtijdnodigomdejuiste kleurenlichtsterkteteverkrijgen. Tegenoverdezeenormevoordelenstaanslechts eenpaarminpuntjes.zowordthetlichtnogvrij beperktverspreidenineenbeperktehoek.daar zijnechterookoplossingenvoor. Dekostprijswordtvaakalseenbelangrijk minpuntaangehaald.alsweechterziendat1 LEDlampzorgtvooreenminverbruikvan55 KWh/jaar,eneenverlagingvandekostenmet 12wordthetduidelijkdatdeterugverdientijd enormkortis.ookdientmen25jaarlanggeen nieuwelampmeeraanteschaffen,énzalde besparingtevoelenzijnindeenergiefactuur! 53

54 Maakgebruikvandezon! 80. Eenjuisteplaatsingvanderamenmaakt veelverschiluit.zokunnendegrootsteramen 54

55 bestlangsdezuidkantwordengemonteerd,en langsdenoodkantminderenkleinereramen. 81. Kiesvoordubbelglasmeteenlageemissie, decoatingbevindtzichaandebinnenkant(hr+ enhr++).ditglaslaathetzonlichtdoorzodat deruimtewarmkanworden,maarweerkaatst eveneenshetinfraroodlichtuitdekamer,zodat dewarmtenietnaarbuitenkan. 82. Hetvoordeelvaneengoedgeplaatsteserre isdatzekanfungerenalsbuitenisolatie,endat deluchtvoorverwarmdkanworden.eengoede locatieislangsdezuidofzuidoostkantvanhet huis,liefstgescheidenvanhethuis.deserre dientnormaliternietverwarmdteworden.een raamventilatorzuigtdeverwarmdeluchtin huis.deventilatiegebeurtviahetdakofviade bovenramen. 55

56 83. Eenportiekisergpraktisch,enkanalssluis dienen. 84. Elektrischeverwarmingishetminst efficiënt.eengascvketelheeftdaarentegeneen rendementvanmeerdan90%. 85. Veelvoordeligerenmilieuvriendelijkeris hetomgebruiktemakenvaneenzonneboiler omhetwateroptewarmen! 56

57 Standaard:zonnecollectormeteenvoorraadvat ofeencompacteboilerwaarbijhetwaterinde zonnecollectorwordtopgewarmden opgeslagen. Tijdensdezomerkandet vanhetwater oplopentot60 C.Tijdensdewinterzalde zonneboilerhetwaterreedsvoorverwarmen, waardoorerookdanenergiewordtbespaard. Dezonnereceptorenophetdaknemenzonlicht opindevormvanwarmte. MomenteelverleentdeoverheidinBelgiëenorm hogesubsidiesbijdeaanschafvaneen zonneboiler.veelgemeentesdrageneveneens hunsteentjebij. 57

58 58

59 86. Warmtepompen: Erwordtwarmteonttrokkenuitdelucht,water, debodem.hetiseenhybridetechniek:zowel hernieuwbareenergiealsfossielebrandstoffen (eriselektriciteitnodig).ditlaatstekan uiteraardopgevangenwordendoortegaan werkenmetzonnepanelenvoorhetopwekken vanelektriciteit,deefficiëntieisdanoptimaal. Hetishetomgekeerdeprincipevaneenkoelkast indiezindathetwarmteopvangtendezein geconcentreerdevormgaatoverbrengenophet waterinhetverwarmingssysteem 59

60 VoorelkeKWhelektriciteitwordt3KWhaan warmteopgewekt,watheelefficiëntkan genoemdworden. LageCO2uitstoot. Hetiseenbetrouwbaarsysteemdatweinig vervuilendis.echternietallewoningenkunnen hiervangebruikmaken. Eengrondwaterpompishetmeestefficiënt.De buizenonderdegrondwordenmetvloeistof gevuld.zeworden1tot1,5mdiepgeplaatst, waardoordetemperatuurhetgansejaardoor gelijkblijft. Eenluchtwarmtepompwerktophetzelfde principe,maardandoorwarmteaande buitenluchtteonttrekken.bijergekoudewerkt ditsysteemminderefficiënt. 60

61 61

62 87. Gas: Dehuidigecondensatieketelshebbeneen efficiëntievanmaarliefst90%doordatermeer warmtewordtopgevangenuitdeuitlaatgassen. Eenketeldieouderisdan15jaarverbruikt35% meer.ditweerspiegeltzichindeenergiefactuur. ErisooksprakevaneenhogereCO2uitstoot. 62

63 88. Hout: Veelverwarmingsketelswerkentegenwoordig metgebruiknamevanhoutenpellets. Deefficiëntiebedraagtongeveer80%. Pelletsbestaatuitafvalvanhoutvanuitde industrie.erwordengeenbomenvoorgehakt. Zo nkachelisrelatiefzuinigingebruik. Eriseenvulruimtevooropslagvoorzien.Omde paardagendientmenslechtsbijtevullen. 63

64 64

65 Elektriciteitopwekken Bijnaelkesoortenergiekanwordenopgeslagenen inelektriciteitwordenomgezet. Meestalgaangroteelektriciteitscentralesfossiele brandstoffenzoalskolen,olieengasverbranden. Erzijnooknogveleanderemogelijkheden. 89. Zonne energie: 65

66 Zonnepanelenbevattenfotovoltaïsche zonnecellenvanhalfgeleidersdielichtenergie directinelektriciteitgaanomzetten. Deinvesteringistegenwoordigzeer budgetvriendelijk,enmenkandeenergiefactuur onmiddellijkaanzienlijkdoenverminderen. InBelgiëwordennogsteedssubsidiesverstrekt doordeoverheidbijaanschafvanzonnepanelen. OokNederlandheeftsindskorteen subsidiesysteem.hetisechterzodatzelfs zondersubsidiehetsysteemzichzelfergsnel terugverdient. Hetbevatgeenbewegendedelen. Hetsysteemiszeergemakkelijkinonderhoud. Afhankelijkvandegroottevanhetdakkanmen eenzeergrootdeelvanhetverbruikzelfgaan opwekken! Zonlichtiseraltijdenisnogsteedsgratis 66

67 67

68 90. Windenergie: Hetbetreftéénvandeoudstevormenvan energieopwekking.denkmaaraanmolensen zeilboten. Deopbrengstwisseltmethetweer. Hetbetrefteensnelgroeiendeindustrie. 68

69 Windturbinesbestaanerinallerleivermogens, van1kwtotettelijkemw. 91. Kernenergie: Hetiseenniet duurzamebronvanenergie. Uraniumertsisschaars. Deveiligheidsproblematiekisenblijftaande orde! Watmethetgevaarlijkeafval? 69

70 92. Diverseanderevormenvanenergie opwekking: Waterkrachtcentrales Getijdenenergie Onderwaterturbines Golven Biomassa 70

71 93. Kiesvoorgroenerestroom: Desamenstellingvandeprijskanverschillend zijnperleverancier.hetisgoedomditgoeduit tepluizenenookjaarlijksteherbekijken.opde websitewww.vreg.bekanditvergeleken worden. Doordatdevraaggroterisdanhetaanboddient ergeïmporteerdteworden.menisverplichtte meldenwaardezestroomvandaankomt. Vaakisertochsprakevaneenmengelingvan groen/grijs. Ideaalisomjeeigenelektriciteittegaanopwekken. Ditbrengtbelangrijkevoordelenmetzichmeezoals: Hetaanzienlijkverlagenvandeenergiefactuur. Hetondersteunenvaneennieuweindustrie. HetverminderenvandeCO2uitstoot. 71

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen 93 tips voor een energiebewust huishouden Tips om thuis honderden euro's te besparen Kijk eens om je heen, bijna alle apparaten in je huis hebben energie nodig om te functioneren. Omdat het 's winters

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite

Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite 2 Verdien veel geld, zonder grote moeite Verdien veel geld, zonder grote moeite In deze brochure zetten we

Nadere informatie

z a k e n k a n t o o r TRUYENS

z a k e n k a n t o o r TRUYENS Tips en Trucs om te besparen Voeding Vervang de kant-en-klare en te veel verpakte tussendoortjes door zelf klaargemaakte boterhammen. De kant-en-klare tussendoortjes verbruiken veel verpakking. Ze worden

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen e-mission HANDBOEK Gids voor een groene av sector in Vlaanderen Kattendijkdok Antwerpen Gids voor een groene av sector in Vlaanderen FI Publishers 1 Maria Hendrikapark Oostende VOORWOORD 4 INLEIDING 7

Nadere informatie

Verjaren. Besparen. editie duurzaam wonen

Verjaren. Besparen. editie duurzaam wonen Verjaren en Besparen editie duurzaam wonen Milieu Centraal Wat kan ik doen om energie te besparen? Kan ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen? Welke soorten verf zijn minder milieubelastend? Wie rekening

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen!

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen! Samen maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie Kijk snel wat jíj kan doen! Beste Leuvenaar, Wist je dat jouw stad in 2011 een enorme uitdaging aanging? Tegen 2030 wil Leuven helemaal klimaatneutraal

Nadere informatie

Dag in, dag uit, voor in huis

Dag in, dag uit, voor in huis Overzicht Aandacht hebben voor het leefmilieu, betekent onze levenskwaliteit verbeteren! 3 21 tips in een oogopslag 4 Voeding 6 In de winkel 6 In de koelkast 8 Aan het kookfornuis 8 Na de maaltijd 9 Water

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Met een groot hart op kleine voet

Met een groot hart op kleine voet Met een groot hart op kleine voet checklist voor een koolstofarm parochie- en verenigingsleven De klimaatcrisis houdt steeds meer mensen uit hun slaap. Ze zijn bekommerd om de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg ... , \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht

elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg ... , \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht 150 kv~if'i9i. -/ /... elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg /' ~, \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht losse redaktieadres: postbus 8107, 5004 Ge Ti lburg, tel giro 420820

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket Koop slim en bespaar Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket INHOUD 5 Uw winkelkarretje 7 Uw auto 9 Uw telefoon 10 Uw computer 12 Uw energieverbruik 20 Uw vakantie 22 Uw geld Test-Aankoop

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen?

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? met koop- en gebruiktips Inhoud Woord vooraf... 3 Zuinig met energie... 4 Het energielabel... 5 Wasmachines... 7 Droogkasten... 9 Koelkasten... 11 Diepvriezers...

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie