Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009

2

3 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 1.2 Organen Personeel Samenwerking met derden. 2 Activiteiten 2.1 Inzamelcijfers Algemeen Restafval. 2.2 Communicatie en sensibilisatie Afvalpreventie en hergebruik Selectieve inzameling De groencomposteringsinstallatie De huisvuilverbrandingsinstallatie met energierecuperatie... Lijst met afkortingen Deel 2: Jaarrekening per 31 december 2009 Dit deel wordt enkel elektronisch gepubliceerd op de website van IVOO (www.ivoo.be) 1 Balans na winstverdeling. 2 Resultatenrekening.. 3 Resultaatverwerking 4 Toelichting 5 Sociale balans. 6 Opsplitsing resultaat per activiteit 7 Verslag van de commissaris-revisor.. 3

4 DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG 1 DE MAATSCHAPPIJ De Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland, afgekort IVOO, is een opdrachthoudende vereniging van 6 gemeenten: Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. De vereniging werd op 4 november 1974 opgericht. In 2004 besliste de Algemene Vergadering het bestaan van IVOO te verlengen tot 3 november Deelnemers In 2009 waren er geen wijzigingen in het aandeelhouderschap. Aandelen A Aantal deelbewijzen Inwoners op Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg

5 Aandelen B Aantal deelbewijzen IVVO 10 IMOG 10 IVBO 10 IVIO 10 MIROM Menen 10 MIROM Roeselare Op 31 december 2009 bedroeg het officiële aantal inwoners in het werkingsgebied Dit inwonersaantal houdt echter geen rekening met de vele toeristen die een aanzienlijke bijdrage leveren in de afvalproductie. Om deze toeristen toch in rekening te brengen zijn correctiefactoren in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen van kracht. In tegenstelling tot de eerdere uitvoeringsplannen zijn de correctiefactoren in dit plan niet meer vast maar worden ze jaarlijks herzien. Ze liggen hoger dan vroeger, en veel meer gemeenten krijgen er één. De berekeningsformule houdt rekening met toerisme maar ook, in tegenstelling met de oude factoren, met het aandeel appartementen, de gezinsgrootte en de ouderdomscoëfficiënt van de gemeente. De correctiefactoren voor 2009 zijn nog niet gekend. De reden hiervoor is dat voor een aantal basisgegevens, zoals gemiddelde leeftijd en gezinssamenstelling per gemeente, nog geen gegevens voor 2009 beschikbaar zijn. Er worden wel geen grote verschuivingen tussen de correctiefactoren van 2008 en die van 2009 verwacht. In dit verslag wordt rekening gehouden met de waarden van Voor 2008 bedragen de correctiefactoren voor Bredene 1,47, voor Gistel 1,02, voor Middelkerke 1,94 en voor Oostende 1,38. Deze brengen het aantal gecorrigeerde inwoners voor 2009 op Organen A. Algemene Vergadering: In 2009 kwam de Algemene Vergadering bijeen op 26 mei voor de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening van 2008 en op 15 december voor de bespreking van het beleid en de begroting voor B. Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 leden met stemrecht en 3 leden met raadgevende stem. Leden met raadgevende stem zijn gemeenteraadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling: voorzitter: ondervoorzitter: leden met stemrecht: Willy Labens Chantal Van Litsenburgh Franky Annys Sandy Dobbelaere Jef Pollentier Raf Vlamynck Myriam Azou (tot 7 september 2009) Tine Vermeesch (vanaf 8 september 2009) Emily Baert Mario Boone Niko Geldhof Dirk Laleman Lode Maesen Danick Minne 5

6 leden met raadgevende stem Johan Tanghe Redgy Tulpin Marijke Verhulst Antoon Calus Raf Pyra Karine Declerck In de loop van 2009 vergaderde de Raad van Bestuur 5 maal. C. Directiecomité: Het Directiecomité telt 6 leden, één per deelnemende gemeente: Samenstelling: voorzitter: ondervoorzitter: leden: Willy Labens Chantal Van Litsenburgh Franky Annys Sandy Dobbelaere Jef Pollentier Raf Vlamynck In de loop van 2009 vergaderde het Directiecomité 25 keer. 1.3 Personeel IVOO stelt uitsluitend personeel te werk in contractueel dienstverband als bediende. In 2009 is een nieuwe functie brigadier automatisering gecreëerd ter vervanging van de functie operator-automatiseerder. Het betreft een functie gelijkaardig aan deze van operatorautomatiseerder aangevuld met een aantal taken zoals meet- en regeltechniek, het beheer van de informaticatoepassingen, het beheren en tekenen van schema s en plannen, het vervangen van de brigadier productie bij diens afwezigheid e.d. Na de jaarwisseling werkten er 32 personeelsleden bij de IVOO, waarvan twee deeltijds; 31,6 FTE. Personeelsbestand directeur + milieucoördinator: stafmedewerker administratie: stafmedewerker preventie & recyclage: stafmedewerker techniek: boekhouder: administratief bediende: brigadiers: verantwoordelijke magazijn en algemeen onderhoud + preventieadviseur: A2-mecaniciens: A3-mecaniciens: Fons Doms Vicky Handsaeme Inge Makelberge Franky Vanhinsberg (tot 15 maart 2009) Frank Mannens (vanaf 24 augustus 2009) Annelie Balfoort Els Devettere Jan du Gardein Daniël Vandenberghe Koen Laureins Eric De Smedt Noël Bonte Daniël Casier Marc Geldhof Johan Levecque Peter Maeckelbergh Dirk Maene Patrick Vansieleghem 6

7 A2-elektriciens: A3-elektriciens: geschoolde werkmannen: Rudy Pieters Philippe Langeraert Thierry Wynthein Frank David Kevin Lowyck Robbert Billiet Alain Deconinck David Vanpachtenbeke Gunther Bronders Hans Dossche Marcel Logghe Franky Seynaeve Noël Vynck Geert Heindryckx Patrick Delys Ook in de loop van 2009 was er permanent aandacht voor opleiding en bijscholing van het personeel (o.a. opleiding laagspanning BA4/BA5, blusopleiding, EHBO). 1.4 Samenwerking met derden Interafval Interafval is in 1996 opgericht als samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales met als doel informatie uit te wisselen en ervaringen te delen in verband met actuele dossiers binnen het lokale afvalbeleid. Interafval is ook de spreekbuis voor de lokale besturen om zo meer invloed te hebben op het Vlaamse afvalbeleid. Ze treedt ook op als gesprekspartner met de diverse instanties zoals OVAM, het kabinet, LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid), VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt), Interregionale Verpakkingscommissie, Komosie (voorheen de koepelorganisatie voor kringloopcentra) en de organisaties opgericht in het kader van terugnameplichten zoals Bebat, FOST Plus, Recytyre, Recupel, Valorfrit en Valorlub. Interafval heeft ook thematische werkgroepen, waar de medewerkers van de verschillende afvalintercommunales van gedachten kunnen wisselen over gespecialiseerde thema s (Werkgroepen Verbranden, Communicatie, Inzameling, Personeelszaken). Vlaco De IVOO is ook lid van de Vlaamse compostorganisatie, afgekort Vlaco. Dit is het samenwerkingsverband tussen de producenten van compost en OVAM. Vlaco legt zich toe op het ontwikkelen, uitbreiden en promoten van het kringloopdenken van organischbiologisch afval, voor zowel particuliere als professionele verwerkingsinstallaties. Meer informatie over Vlaco is terug te vinden op de website Provincie West-Vlaanderen IVOO participeert aan het Provinciaal afvaloverlegplatform, de Kustwerkgroep afval en in de Provinciale werkgroep Milieu- en Afvalcommunicatie. De kustwerkgroep afval neemt de afvalproblematiek van het toerisme aan de Vlaamse kust onder de loep. De werkgroep Milieu- en Afvalcommunicatie werkt samen met de communicatieverantwoordelijken van de West-Vlaamse afvalintercommunales verschillende acties uit. Belgian Waste-To-Energy Belgian Waste-To-Energy (BW2E) is een in 2009 opgerichte vereniging waar alle Belgische exploitanten van huisvuilverbrandingsinstallaties deel uitmaken. Deze vereniging verdedigt de gemeenschappelijke belangen op federaal en Europees niveau. 7

8 2 ACTIVITEITEN IVOO staat in voor de coördinatie van het gevoerde afvalbeleid van de deelnemende gemeenten en de intercommunale door periodieke vergaderingen met afgevaardigden van de schepencolleges en de betrokken ambtenaren de organisatie van de inzameling en de verwijdering van selectief huis-aan-huis, per wijk en op de containerparken ingezamelde afvalstoffen en van de grofvuilophaling de overslag van papier en karton, ingezameld op de containerparken de exploitatie van het intercommunaal containerpark de exploitatie van de groencompostering de exploitatie van een huisvuilverbrandingsinstallatie. Deze is voorzien van energierecuperatie onder de vorm van elektriciteitsproductie. Naast het huishoudelijk restafval uit de regio, worden er ook huishoudelijk afval van zusterintercommunales en gelijkgesteld bedrijfsafval verwerkt. 2.1 Inzamelcijfers Algemeen In de volgende tabellen zijn de inzamelcijfers voor 2009 weergegeven: tabel 1: huishoudelijk afval IVOO (tonnages) tabel 2: Huishoudelijk afval per gemeente + intercommunaal containerpark 2009 (tonnages) tabel 3: huishoudelijk afval per gemeente 2009 (kg/inw.jaar); cijfers restafval berekend met gecorrigeerd aantal inwoners, andere fracties met het niet gecorrigeerd aantal inwoners tabel 4: Evolutie ingezamelde hoeveelheden op de containerparken (totaal van de 8 parken) Bij het lezen van de tabellen dient met volgende opmerkingen rekening gehouden te worden: Voor de berekening van de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner per gemeente (tabel 3) werd de hoeveelheid afval afkomstig van het intercommunaal containerpark verdeeld over de 6 gemeenten. Omdat dit containerpark gelegen is op grondgebied van Oostende zijn de meeste bezoekers Oostendenaars en wordt ca. 95% van de totale hoeveelheid toegewezen aan de stad Oostende. Bij de berekeningen van tabel 3 zijn, behalve voor restafval, de toeristen niet in rekening gebracht. Deze fracties worden immers niet beïnvloed door het toerisme. In tabel 3 verschilt het restafvalcijfer van het cijfer vermeld in tabel 5. In tabel 3 is de residu van de PMD-fractie niet opgenomen. Sinds november 2001 worden printercartridges apart ingezameld. Omwille van hun verwaarloosbaar gewicht zijn deze niet in de lijst opgenomen. 8

9 Tabel 1: Huishoudelijk afval IVOO (tonnages) Aard van afvalstof Wijze van inzameling Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Verschil Evolutie (cp = containerpark) (ton) (ton) (ton) 2009 t.o.v t.o.v (hah = huis-aan-huis) ton % Aantal inwoners ,30 Aantal gecorrigeerde inwoners ,29 1. Papier en karton cp hah totaal ,95 2. Glas cp hah (glasbollen) totaal ,48 3. PMD cp hah totaal ,74 4. Schroot cp + hah ,28 5. Piepschuim cp ,31 6. Groenafval 6.1 groenafval cp + hah boomwortels cp gemeente bermmaaisel totaal ,44 7. Inerte materialen (breker) cp ,78 8. Stort 8.1 stort klasse 3 cp gebonden asbest cp totaal ,29 9. Houtafval cp , Treinbielzen cp Vlak glas cp , Harde plastics cp , Bloempotten/plantentrays/folies cp , Autobanden cp , AEEA (wit- en bruingoed) 15.1 koel en vries cp groot witgoed cp koel en vries en groot witgoed gemengd cp TV's en monitoren cp overige cp totaal , Kringloopcentrum 16.1 diversen cp binnengebracht op afroep textiel h-a-h + containers privéterrein cp binnengebracht op afroep totaal , KGA 17.1 afvalolie (liters/1.000) cp frituurolie + -vet cp batterijen (BEBAT) cp ander KGA cp (deels recycleerbaar) wijkinzameling totaal , Restafval vennoten 18.1 restafval hah + grofvuil + gemeentevuil restafval cp totaal ,11 TOTAAL ,90 9

10 Tabel 2: Huishoudelijk afval per gemeente + intercommunaal containerpark 2009 (tonnages) Aard van afvalstof BREDENE GISTEL ICHTEGEM MIDDEL- KERKE OOSTENDE OUDEN- BURG INTERC. CP Aantal inwoners Correctiefactoren 1,47 1,02 1,00 1,94 1,38 1,00 Gecorrigeerd aantal inwoners Papier en karton 1.306,7 925, , , ,8 717,6 529,3 2. Glas 514,3 338,1 374, , ,5 259,4 93,2 3. PMD 274,2 165,9 219,5 325, ,8 137,2 58,1 4. Schroot 203,7 69,1 134,4 164,2 316,5 97,4 176,1 5. Piepschuim 0,0 3,9 7,8 3,8 11,1 5,5 14,2 6. Groenafval 1.410, , , , , , ,1 7. Inerte materialen 504,3 559,8 998, , , , , Klasse 3 stort 324,4 68,3 200,7 63, ,5 151, , Gebonden asbest 37,9 36,1 83,5 91,7 45,1 77,9 67,3 9. Houtafval 605,3 230,8 388,6 517,1 614,0 214,5 781,5 10. Treinbielzen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Vlak glas 63,8 29,1 46,9 43,7 81,0 42,1 51,5 12. Harde plastics 68,4 25,8 85,6 35,3 0,0 0,0 43,1 13. Bloempotten/plantentrays/folies 7,7 5,9 14,1 3,6 0,0 0,0 10,4 14. Autobanden 0,0 0,0 0,0 4,5 5,8 6,7 17,1 15. AEEA (wit- en bruingoed) 174,4 70,4 107,0 166,7 365,1 79,0 354,5 16. Kringloopcentrum + textiel 191,3 63,1 171,0 121,5 361,0 111,7 71,0 17. KGA (afvalolie, frituurolie + -vet, batterijen, ander KGA) 60,9 32,0 49,2 60,8 123,7 35,2 72,0 18. Restafval vennoten (excl. bedrijfsafval) 3.977, , , , , , ,8 TOTAAL 9.724, , , , , , ,9 Tabel 3: Huishoudelijk afval IVOO per gemeente (kg/inw.jaar) (restafval: gecorrigeerd aantal inwoners; andere fracties: niet gecorrigeerd aantal inwoners) Aard van afvalstof BREDENE GISTEL ICHTEGEM MIDDEL- KERKE OOSTENDE OUDEN- BURG GEMID. IVOO Aantal inwoners Correctiefactoren 1,47 1,02 1,00 1,94 1,38 1,00 0,00 Gecorrigeerd aantal inwoners Papier en karton 81,0 79,1 85,6 93,1 92,4 80,4 88,6 2. Glas 31,8 28,8 27,1 54,5 43,1 29,0 39,6 3. PMD 17,0 14,1 15,9 17,5 18,8 15,3 17,5 4. Schroot 12,7 6,0 9,8 8,9 7,0 11,0 8,4 5. Piepschuim 0,0 0,3 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 6. Groenafval 88,1 86,2 172,9 93,7 50,0 158,6 82,7 7. Inerte materialen 32,5 48,9 73,5 92,9 47,4 123,5 59, Klasse 3 stort 20,9 6,7 15,4 4,3 32,5 17,7 22, Gebonden asbest 2,4 3,1 6,1 5,0 1,6 8,7 3,2 9. Houtafval 37,9 20,2 28,6 28,3 19,6 24,5 24,2 10. Treinbielzen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Vlak glas 4,0 2,5 3,4 2,4 1,9 4,7 2,6 12. Harde plastics 4,3 2,2 6,2 1,9 0,6 0,0 1,9 13. Bloempotten/plantentrays/folies 0,5 0,5 1,0 0,2 0,1 0,0 0,3 14. Autobanden 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,2 15. AEEA (wit- en bruingoed) 11,0 6,2 8,0 9,2 10,2 9,1 9,5 16. Kringloopcentrum + textiel 11,9 5,4 12,4 6,6 6,2 12,5 7,9 17. KGA (afvalolie, frituurolie + -vet, batterijen, ander KGA) 3,8 2,8 3,6 3,3 2,8 4,0 3,1 18. Huishoudelijk restafval vennoten 167,6 156,3 176,6 175,7 172,4 209,7 173,5 ALGEMEEN TOTAAL 527,3 469,7 646,9 598,0 507,2 710,0 545,4 Het intercommunaal containerpark is toegankelijk voor de inwoners van alle gemeenten in het werkingsgebied van IVOO. Voor de berekening van het aantal kg per inwoner zijn de hoeveelheden die op het intercommunaal containerpark ingezameld werden, verdeeld onder de gemeenten, rekening houdend met de ligging van het park (grondgebied Oostende) en het aantal inwoners van de gemeenten. 10

11 Onderstaande figuur geeft een overzicht van de grootste ingezamelde fracties per gemeente voor 2009 (kg/inwoner). Van het ingezameld huishoudelijk afval werd uiteindelijk 68,19% gerecycleerd en 31,81% verbrand. 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 papier en karton glas PMD groenafval houtafval klasse 3 stort inerte materialen diverse recycleerbare fracties restafval vennoten 31,81 % verbrand 68,19 % gerecycleerd Evolutie verkoop PMD-zakken (stuks) Kleine PMD-zakken Grote PMD-zakken

12 Tabel 4: Evolutie ingezamelde hoeveelheden op de containerparken (totaal van de 8 parken) verschil 2009 t.o.v (ton) evolutie 2009 t.o.v (%) Aantal inwoners ,30% Aantal inwoners (gecorrigeerd) ,29% 1. papier/karton ,69% 2. glas ,70% 3. PMD ,61% 4. schroot ,28% 5. piepschuim ,31% 6. groenafval ,28% 7. inert materiaal - breker ,78% 8.1. klasse 3 stort ,30% 8.2. gebonden asbest ,78% 9. houtafval ,35% 10. treinbielzen ,00% 11. vlak glas ,61% 12. harde plastics ,82% 13. bloempotten/plantentrays/folies ,08% 14. autobanden ,15% 15. AEEA ,26% 16. kringloopcentrum + textiel ,16% 17.1 KGA - afvalolie ,98% 17.2 KGA - frituurolie en -vet ,64% 17.3 KGA - batterijen (BEBAT) ,58% 17.4 KGA - divers ,57% 18. restafval ,58% TOTAAL ,39% De toe- of afname voor de containerparken afzonderlijk bedraagt: +0,36% voor Bredene,+9,24% voor Gistel, +1,32% voor Ichtegem, 0% voor Middelkerke, +3,01% voor Oostende, +9,73% voor Oudenburg en +4,91 % voor het intercommunaal containerpark. Enkele opmerkingen: In 2006 is op het containerpark van Gistel een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd. Hierbij worden de identiteit van de bezoeker en de aard van het afval die deze aanvoert, geregistreerd. In 2008 is gestart met diftar. Hoewel in 2006 en 2007 nog geen retributie aangerekend werd, was de aangevoerde hoeveelheid afval toch gedaald met respectievelijk 13,40 % (t.o.v. 2005) en 0,39 % (t.o.v. 2006). Met de invoering van de retributie in 2008 is er een daling t.o.v van 31,04%. In 2009 is er opnieuw een stijging 9,24%. Naast de inzamelcontainers op de containerparken staan er ook op privé-terreinen textielcontainers die voor publiek toegankelijk zijn en gebeuren er nog inzamelingen huisaan-huis en in de kringwinkel. Drie erkende organisaties haalden 13,2 ton textiel op d.m.v. huis-aan-huis inzameling en 236,5 ton d.m.v. textielcontainers. 12

13 2.1.2 Restafval Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen van kracht. Dit plan legt nieuwe taakstellingen op voor het huishoudelijk restafval. kg/inw per jaar op Vlaams niveau max. kg/inw per jaar op gemeenteniveau De afvalfracties die als restafval moeten beschouwd worden zijn: huisvuil niet recycleerbaar grofvuil dat verbrand of gestort werd gemeentevuil PMD-residu (Opmerking: de term restafval die in de tekst en tabellen hiervoor gebruikt werd, slaat op het rechtstreeks bij IVOO aangevoerd huishoudelijk restafval. De hoeveelheid PMD-residu is daar niet in begrepen.) Het uitvoeringsplan wil ook de rol van de gemeenten en privé-bedrijven bij de (selectieve) inzameling van afvalstoffen verduidelijken. Lokale besturen die een dienstverlening hebben voor bedrijfsafval, hebben deze dienstverlening geëvalueerd en bijgestuurd. In uitvoering van dit uitvoeringsplan hebben de kustgemeenten de inzameling van bedrijfsafval op hun grondgebied als volgt aangepast: In Bredene zijn campings en weekendverblijfparken vanaf 1 januari 2008 doorverwezen naar privé-ophalers. In Middelkerke zijn de ophaalrondes geëvalueerd. Sinds mei 2008 zijn ze in aantal verminderd. Bedrijven worden nog in dezelfde rondes als het huishoudelijk afval bediend, maar met een hoeveelheidbeperking en aangepaste tarieven. In Oostende blijft de reinigingsdienst instaan voor de inzameling van het bedrijfsafval. Hiervoor is een erkenning als ophaler aangevraagd en zijn de tarieven voor bedrijven herzien. De afsplitsing van bedrijfsafval uit het huishoudelijk afval gebeurt als volgt: Bredene: bedrijfsafvalzakken Gistel: bedrijfsafvalzakken en afzonderlijke registratie op het containerpark Ichtegem: bedrijfsafvalzakken en afzonderlijke registratie op het containerpark Middelkerke: restafvalcontainers voor bedrijven Oostende: bedrijfsafvalzakken en restafvalcontainers voor bedrijven Oudenburg: KMO-kaarten op het containerpark Met uitzondering van de bedrijfsafvalzakken van Bredene, worden de hoeveelheden bedrijfsafval cijfermatig bepaald aan de hand van de verkoopcijfers van de zakken en de KMOkaarten en de ledigingfrequentie van de restafvalcontainers. De extra hoeveelheid afval die ingezameld wordt bij huurappartementen en tweedeverblijven wordt niet als bedrijfsafval beschouwd en is verrekend in de correctiefactoren op de inwonersaantallen. 13

14 In 2009 bedroeg het PMD-residu 16,36% van de totale ingezamelde hoeveelheid PMD. Evolutie PMD-residu Gemiddeld 18,44 14,84 16,59 17,19 16,36 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden huishoudelijk restafval inclusief en exclusief bedrijfsafval van de laatste 5 jaar. Tabel 5: Evolutie restafval bij de gemeenten (in kg/gecorrigeerde inwoner per jaar) (= huisvuil + grofvuil + gemeentevuil + PMD-residu) correctiefactoren t.e.m. 2007: Bredene 1,25; Middelkerke 1,79; Oostende 1,14 correctiefactoren 2008/2009: Bredene 1,47; Gistel 1,02; Middelkerke 1,94; Oostende 1,38 Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg gemid. IVOO incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr ,08 210,89 185,43 177,36 183,89 180,47 270,20 208,10 242,11 218,33 199,34 196,10 241,23 208, ,37 210,01 180,87 173,28 190,24 185,35 265,01 191,64 242,82 208,06 200,69 196,55 239,36 200, ,70 209,25 179,88 169,87 195,23 190,43 260,44 192,57 241,73 211,43 203,28 199,83 238,95 202, ,44 179,31 169,37 156,66 185,17 168,71 193,82 164,35 199,51 177,10 208,00 203,72 194,03 174, ,54 169,48 171,18 158,62 181,94 179,24 186,75 177,20 201,65 174,63 216,26 212,18 192,37 175,57 De cijfers berekend met de oude correctiefactoren, geven aan dat inwoners van kustgemeenten een totaal ander afvalgedrag vertonen dan inwoners van landinwaartse gemeenten. Dit is niet realistisch. Uit de cijfers berekend met de nieuwe correctiefactoren blijkt dat dit verschil weggewerkt is en de nieuwe factoren dus veel meer rekening houden met de realiteit. Alle gemeenten behalve Oudenburg voldoen aan de taakstelling van het nieuwe uitvoeringsplan. Van rechtswege zijn de gemeenten en intercommunales erkend als overbrengers van huishoudelijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. OVAM heeft een zelftest voor lokale besturen ontwikkeld, waarmee de gemeente kan nagaan of het door haar ingezamelde bedrijfsafval voldoet aan het criterium met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval. In Vlaanderen is er per 20 gezinnen gemiddeld 1 kleine onderneming gevestigd. Uit deze bedrijven komt jaarlijks een hoeveelheid met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval vrij van 17,30 kg per inwoner. In bepaalde gemeenten kan het aandeel van de kleine ondernemingen in het totale aantal inzamelpunten opmerkelijk hoger liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toeristische zones en de gemeenten en steden met een duidelijk regionale handelsfunctie. Tabel 6: Evolutie bedrijfsafval bij de gemeenten (in kg/gecorrigeerde inwoner per jaar) correctiefactoren t.e.m. 2007: Bredene 1,25; Middelkerke 1,79; Oostende 1,14 correctiefactoren 2008/2009: Bredene 1,47; Gistel 1,02; Middelkerke 1,94; Oostende 1,38 Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg gemid. IVOO ,19 8,07 3,43 62,10 23,78 3,25 32, ,35 7,59 4,89 73,37 34,76 4,13 39, ,44 10,01 4,80 67,86 30,30 3,46 36, ,13 12,71 16,46 29,47 22,41 4,28 19, ,07 12,56 2,71 9,55 27,02 4,08 16,80 14

15 Tabel 6 toont aan dat in Oudenburg nog een aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsafval als huishoudelijk afval geregistreerd wordt. In Bredene is de beslissing om het bedrijfsafval van campings en weekendverblijfparken door te verwijzen naar privé-ophalers verantwoordelijk voor de sterke daling. Tabel 7 geeft voor het gemiddelde van IVOO, een detailoverzicht van de afvalfracties die het restafvalcijfer bepalen. Tabel 7: Detailoverzicht van de afvalfracties die het restafvalcijfer bepalen (periode ) Aantal inwoners Aantal inwoners (gecorrigeerd) restafval - hah restafval - grofvuil restafval - gemeentevuil restafval - containerparken totaal excl. bedrijfsafval restafval - bedrijfsafval totaal incl. bedrijfsafval PMD PMD -residu (%) 16,59 17,19 16,36 PMD -residu (tonnage) algemeen totaal excl. bedrijfsafval algemeen totaal incl. bedrijfsafval restafval per inw (excl. bedrijfsafval) 202,19 174,31 175,57 restafval per inw (incl. bedrijfsafval) 238,95 194,03 192, Communicatie en sensibilisatie Hierbij een overzicht van de communicatiekanalen en enkele initiatieven die IVOO in de loop van 2009 genomen heeft. Communicatie met de gemeenten Vergaderingen met de gemeentelijke milieuambtenaren en de Schepenen van Leefmilieu De vergaderingen met de gemeentelijke milieuambtenaren en de Schepenen van Leefmilieu zijn een belangrijk doorstromingskanaal van IVOO naar de gemeenten. Binnen deze werkgroep komen alle onderwerpen m.b.t. afval aan bod. Er wordt ook verslag uitgebracht van de besprekingen in de werkgroepen van Interafval en de provincie. Voor de milieuambtenaren zijn deze vergaderingen ook een gelegenheid om hun ervaring en problemen binnen de gemeentelijke milieudiensten uit te wisselen. Communicatie met de bevolking Afvalkalender De aanmaak van deze kalender gebeurt in samenspraak met FOST Plus. Alle data van de huis-aan-huis ophalingen van PMD, papier en karton, huisvuil, eventueel KGA, groenafval en grofvuil staan erop aangeduid. Ook de adressen en openingsuren van de containerparken en kringwinkels worden vermeld. Om het geheugen op te frissen staat onderaan nog een samenvatting van de scheidingsregels van de diverse fracties. 15

16 Directe info naar de burger Dagelijks confronteren de burgers IVOO met vragen, opmerkingen, soms klachten. Deze worden op individuele basis behandeld. Geregeld vragen studenten en leerkrachten informatie en documentatie over afval om die te gebruiken in de klas. IVOO stelt ook educatief materiaal ter beschikking voor scholen of verenigingen. Als gevolg van de bepalingen van Vlarem II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) is de IVOO verplicht jaarlijks een publieke infovergadering te houden voor de naaste bewoners. Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden in de wijkraad van Zandvoorde. IVOO-Website Deze website bevat informatie over het voorkomen, hergebruiken, sorteren en verwerken van afval. De website geeft ook een overzicht van de diverse activiteiten en taken van de IVOO, van de meetresultaten van de afvalverbrandingsinstallatie, van de openingsuren van de diverse containerparken en van de afvalverbrandingsinstallatie, van het aanvoerreglement, van de ophaalkalenders, De website legt ook links naar andere sites zoals deze van de gemeenten, de diverse overheden en milieu-instanties, Zwerfvuilactie In 2009 focusten Fost Plus en OVAM zich voor hun zwerfvuilcampagne op recreanten (fietsers, wandelaars, vissers, e.d. ). In de provinciale werkgroep communicatie is beslist hier op in te spelen en een actie te organiseren gericht op de sportieve en recreatieve fietsers. Deze actie is financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Verenigingen van sportieve fietsers konden inspelen op de campagne zwerfvuil 2009 door hun eigen rit zwerfvuilvrij te maken. Dit konden ze doen door minstens de beachvlaggen in te zetten op hun rit (start- of stopplaats). Daarnaast moesten ze ook nog extra inspanningen leveren, door invulling te geven aan de problematiek zwerfvuil (bv. stuk fietsroute opruimen, drinkbussen promoten, vuilnisrecipiënten inzetten om het afval in te zamelen, ). Hiervan maakten ze een foto en stuurden die samen met een korte deelnamefiche naar de Provincie West-Vlaanderen. Per intercommunale zijn prijzen toegekend. IVOO heeft beslist de actie ook open te stellen voor jeugdverenigingen en scholen. Binnen het werkingsgebied van IVOO hebben 4 verenigingen en een school een geldprijs van 250 EUR ontvangen. De winnaars uit het werkingsgebied van IVOO: MPIGO De Zandkorrel (Ichtegem) WTC De kateiestampers ( Middelkerke) opruimactie zwerfvuilvrije fietstocht

17 Scouts Gisco-regenboog (Gistel) Chiro Noorderwind (Bredene) zwerfvuilvrije fietstocht opruimactie Brandweer Middelkerke billenkarrenkoers Voor de recreatieve fietsers participeerde de provincie aan 6 grote fietstochten, verspreid over West-Vlaanderen. Buiten deze 6 fietstochten wordt het campagnemateriaal ter beschikking gesteld van gemeenten. Op deze fietstochten werd ook gebruik gemaakt van het campagnemateriaal. Daarnaast werden pancartes voorzien met het logo indevuilbak, verspreid langs alle fietsroutes in West-Vlaanderen. Hier rond werd dan een fietszoektocht georganiseerd Op het einde van de campagne kregen 3 inzendingen een weekend cadeau. Valorfrit Valorfrit, de organisatie die werd opgericht door de producenten en distributeurs van eetbare oliën en vetten, moet onder andere de inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten op de containerparken stimuleren. Zo kunnen ze nuttig gerecycleerd worden, tot onder meer biodiesel en groene stroom. Om de inzameling van de gebruikte frituurvetten en oliën te stimuleren organiseerde Valorfrit in samenwerking met alle Vlaamse intercommunales en Radio 2 in november de Inzamelweek. Tijdens deze inzamelweek kregen goede sorteerders de kans om een jaar gratis groene stroom, friteuses en boeken te winnen. Hiervoor moesten ze hun gebruikte frituurolie/-vet binnenbrengen op het containerpark en de code die op elk containerpark aanwezig zal zijn, verzenden per sms of invullen op de website van Radio2. Tijdens deze week werden op de containerparken ook de aftelstrips verdeeld. 17

18 Communicatie met scholen en verenigingen Bedrijfsbezoeken In de loop van 2009 werden in totaal 25 rondleidingen gegeven aan verschillende scholen en verenigingen. Compostkoffer / recyclagekoffer Analoog als vorige jaren stelde IVOO opnieuw de compost- en recyclagekoffer aan scholen en verenigingen ter beschikking. FOST Plus-initiatieven: LABO, Da s proper! en Ten Afval! IVOO nam ook opnieuw deel aan de FOST Plus-projecten voor scholen en jeugdverenigingen. Afvalspel De Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse afvalintercommunales hebben een educatief afvalspel uitgewerkt, gebaseerd op de ladder van Lansink. Per trede werd een leuke doe-opdracht uitgewerkt. Doelstelling is om op een leuke en educatieve manier kennis te maken met het afvalprobleem en met een aantal handelingen om het afvalprobleem concreet aan te pakken. De doelgroep voor dit spel is voornamelijk de derde graad van alle West- Vlaamse lagere scholen, hoewel het spel ook nog kan gespeeld worden door een 3 de of 4 de leerjaar (onder begeleiding). Ook gemeenten, verenigingen enzovoort kunnen van het afvalspel gebruik maken. Het spel is vanaf september 2007 gratis ter beschikking gesteld. Voor de hele provincie stonden twee exemplaren ter beschikking. Omdat beide spellen versleten raken zal een nieuw afvalspel ontwikkeld worden. Elke West-Vlaamse intercommunale zal over een eigen spel beschikken. Het nieuwe spel zal tegen september 2010 ter beschikking zijn. 18

19 2.3 Afvalpreventie en hergebruik Thuiscomposteren IVOO en haar gemeenten stimuleren de bevolking om zelf plantaardige resten uit tuin en keuken te composteren. Hiervoor worden gesubsidieerde compostvaten aangekocht en aan een voordelige prijs aan geïnteresseerde burgers ter beschikking gesteld. In een periode van ca. 15 jaar zijn een 130-tal compostmeesters opgeleid. Daarvan zijn er nog een 65-tal actief. De compostmeesterwerking wordt door de gemeenten zelf verzorgd. De laatste jaren was er bij de gemeentevennoten amper vraag naar compostvaten. In 2009 is de vraag opnieuw sterk gestegen en is de stock van IVOO sneller uitgeput dan verwacht. Omwille van de termijnen en voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies bij de overheid (o.a. een minimumaankoop van stuks), is geen nieuw subsidiedossier opgestart. IVOO kan voor de gesubsidieerde aankoop van compostvaten en bakken terecht bij IVBO. Kringloopgoederen Sinds 1997 werkt IVOO samen met het Kringloopcentrum Kust. Doelstelling is het opnieuw in omloop brengen van afgedankte goederen die nog voor hergebruik in aanmerking komen. Sociaal tewerkgestelden staan in voor het herstellen, het oppoetsen en de verkoop van afgedankte goederen. Begin 2009 is een nieuwe kringwinkel in Middelkerke geopend. Dit brengt het totaal aantal kringwinkels binnen het werkingsgebied van IVOO op vier (Bredene, Middelkerke, Oostende en Ichtegem). Herbruikbaar materiaal kan ook afgegeven worden in het magazijn in Oudenburg. Sinds eind 2008 staat op elk containerpark binnen de regio een medewerker van het kringloopcentrum. De taak van deze medewerker bestaat vooral uit het sensibiliseren van de bezoekers met de bedoeling het hergebruik te stimuleren, het bewaken en proper houden van de hergebruikcontainer, het sorteren van de afgegeven goederen en het klaarmaken van het transport. Daarnaast kan deze medewerker aanvullend taken uitvoeren opgelegd door de parkwachter. De medewerker op het intercommunaal containerpark vervangt de extra werkkracht die vroeger door IVOO onder het statuut van art. 60 tewerkgesteld werd. Het kringloopcentrum staat in voor de opleiding en begeleiding van deze medewerker. Het OCMW staat in voor alle kosten. In 2008 is het Kringloopcentrum Kust grondig gereorganiseerd (centrale aansturing, centraal magazijn, centralisatie transport en dispatching, geleidelijke centralisatie sortering en opstart ateliers). De stijging van de inzamelcijfers en de winkelomzet in 2009 tonen aan dat deze reorganisatie zijn vruchten afwerpt. In 2009 werd 40% meer binnengebracht op de containerparken, 42% meer bij de kringwinkels en het centraal magazijn en 28% meer ingezameld d.m.v. afroep. Niettegenstaande de sterke stijging van de operationele cijfers bleef het financieel verlies oplopen. Oorzaak hiervan was dat de basisfinanciering van Kringloopcentrum Kust, in het bijzonder de subsidiëring van de loonlast onvoldoende was. Het gemiddelde in de sector is 60%, bij Kringloopcentrum Kust was dit slechts 42%. Daarom heeft IVOO vanaf 1 september 2009 haar financiële ondersteuning verhoogd van 0,25 EUR tot 1 EUR per inwoner en per jaar. In 2009 bedroeg de vergoeding in totaal ca EUR. Gedurende 2009 haalde het kringloopcentrum in totaal 640 ton herbruikbare goederen op. Dit materiaal werd ingezameld via de containerparken, ophalingen op afroep of binnengebracht in één van de kringwinkels. 46,6 ton van het materiaal dat niet hergebruikt of gerecycleerd kon worden, werd als restafval verbrand. 19

20 Textiel In 2009 werd 521 ton opgehaald op de containerparken, in containers op privéterreinen en via de huis-aan-huisinzamelingen. Het grootste gedeelte hiervan wordt verkocht in kringwinkels of uitgevoerd. 2.4 Selectieve inzameling Verschillende deelstromen van het huishoudelijk afval worden selectief ingezameld en voor sortering en recyclage afgevoerd. Deze inzamelingen gebeuren ofwel selectief aan huis (papier en karton, PMD, groenafval en grofvuil) of via wijkophalingen (KGA) of de burger kan het afval naar inzamelpunten brengen zoals het containerpark en langs de openbare weg opgestelde glasbollen. De tabellen m.b.t. de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval tonen aan dat zowel de huis-aan-huis ophalingen als de containerparken een belangrijke rol spelen in het selectief inzamelproces van de huishoudelijke afvalstoffen. Van de particulieren worden de selectieve fracties, inclusief het grof huisvuil, op alle containerparken aanvaard. Op het intercommunaal containerpark en sommige gemeentelijke containerparken kunnen ook niet-particulieren in beperkte mate terecht met hun afval. Door de financiële crisis was in 2008 de vraag en aanbod van recyclagematerialen gewijzigd: een sterke daling van de vergoedingen voor papier/karton en schroot en een stijging van de verwerkingsprijzen voor hout. In 2009 zijn deze prijzen opnieuw wat genormaliseerd. Aanvaardingsplicht / terugnameplicht Recupel De nieuwe milieubeleidsovereenkomst (MBO) afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) werd op 26 maart ondertekend en trad in werking op 19 juni Door de nieuwe MBO zullen de lokale besturen voortaan correcter vergoed worden voor de inzameling op de containerparken. Het Ministerieel Besluit voor de vergoeding van de containerparken wordt toegepast voor de bepaling van de vergoeding voor de inzameling van de AEEA in de containerparken. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Gemeenten en intercommunales zullen wel intensiever moeten communiceren over de inzameling en inspanningen leveren om zo veel mogelijk AEEA op te vangen via het reguliere circuit van de containerparken. De nieuwe regeling heeft een looptijd van 5 jaar. Voor IVOO betekent dit dat de vergoeding van Recupel opgetrokken wordt van ca EUR tot ca EUR. Valorfrit Via Interafval heeft IVOO een overeenkomst met Valorfrit waarin o.a. een formule is opgenomen voor de berekening van de vergoeding voor de inzameling op de containerparken. Deze formule houdt rekening met de gemaakte kosten en de opbrengsten. Voor het eerst is in 2009 de opbrengst groter dan de kost. In de overeenkomst is vastgelegd dat dit bedrag niet aan Valorfrit moet uitgekeerd worden maar dat dit bedrag dient gebruikt te worden voor communicatieacties om de inzameling van gebruikte frituuroliën en vetten te bevorderen. Toegangscontrolesysteem op containerparken Momenteel werkt de gemeente Middelkerke met een vaste toegangsprijs van 1 EUR per bezoek. Bovenop dit forfaitaire bedrag wordt een retributie geïnd, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het aangevoerde afval. 20

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie