Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING"

Transcriptie

1 Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009

2

3 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 1.2 Organen Personeel Samenwerking met derden. 2 Activiteiten 2.1 Inzamelcijfers Algemeen Restafval. 2.2 Communicatie en sensibilisatie Afvalpreventie en hergebruik Selectieve inzameling De groencomposteringsinstallatie De huisvuilverbrandingsinstallatie met energierecuperatie... Lijst met afkortingen Deel 2: Jaarrekening per 31 december 2009 Dit deel wordt enkel elektronisch gepubliceerd op de website van IVOO (www.ivoo.be) 1 Balans na winstverdeling. 2 Resultatenrekening.. 3 Resultaatverwerking 4 Toelichting 5 Sociale balans. 6 Opsplitsing resultaat per activiteit 7 Verslag van de commissaris-revisor.. 3

4 DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG 1 DE MAATSCHAPPIJ De Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland, afgekort IVOO, is een opdrachthoudende vereniging van 6 gemeenten: Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. De vereniging werd op 4 november 1974 opgericht. In 2004 besliste de Algemene Vergadering het bestaan van IVOO te verlengen tot 3 november Deelnemers In 2009 waren er geen wijzigingen in het aandeelhouderschap. Aandelen A Aantal deelbewijzen Inwoners op Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg

5 Aandelen B Aantal deelbewijzen IVVO 10 IMOG 10 IVBO 10 IVIO 10 MIROM Menen 10 MIROM Roeselare Op 31 december 2009 bedroeg het officiële aantal inwoners in het werkingsgebied Dit inwonersaantal houdt echter geen rekening met de vele toeristen die een aanzienlijke bijdrage leveren in de afvalproductie. Om deze toeristen toch in rekening te brengen zijn correctiefactoren in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen van kracht. In tegenstelling tot de eerdere uitvoeringsplannen zijn de correctiefactoren in dit plan niet meer vast maar worden ze jaarlijks herzien. Ze liggen hoger dan vroeger, en veel meer gemeenten krijgen er één. De berekeningsformule houdt rekening met toerisme maar ook, in tegenstelling met de oude factoren, met het aandeel appartementen, de gezinsgrootte en de ouderdomscoëfficiënt van de gemeente. De correctiefactoren voor 2009 zijn nog niet gekend. De reden hiervoor is dat voor een aantal basisgegevens, zoals gemiddelde leeftijd en gezinssamenstelling per gemeente, nog geen gegevens voor 2009 beschikbaar zijn. Er worden wel geen grote verschuivingen tussen de correctiefactoren van 2008 en die van 2009 verwacht. In dit verslag wordt rekening gehouden met de waarden van Voor 2008 bedragen de correctiefactoren voor Bredene 1,47, voor Gistel 1,02, voor Middelkerke 1,94 en voor Oostende 1,38. Deze brengen het aantal gecorrigeerde inwoners voor 2009 op Organen A. Algemene Vergadering: In 2009 kwam de Algemene Vergadering bijeen op 26 mei voor de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening van 2008 en op 15 december voor de bespreking van het beleid en de begroting voor B. Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 leden met stemrecht en 3 leden met raadgevende stem. Leden met raadgevende stem zijn gemeenteraadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling: voorzitter: ondervoorzitter: leden met stemrecht: Willy Labens Chantal Van Litsenburgh Franky Annys Sandy Dobbelaere Jef Pollentier Raf Vlamynck Myriam Azou (tot 7 september 2009) Tine Vermeesch (vanaf 8 september 2009) Emily Baert Mario Boone Niko Geldhof Dirk Laleman Lode Maesen Danick Minne 5

6 leden met raadgevende stem Johan Tanghe Redgy Tulpin Marijke Verhulst Antoon Calus Raf Pyra Karine Declerck In de loop van 2009 vergaderde de Raad van Bestuur 5 maal. C. Directiecomité: Het Directiecomité telt 6 leden, één per deelnemende gemeente: Samenstelling: voorzitter: ondervoorzitter: leden: Willy Labens Chantal Van Litsenburgh Franky Annys Sandy Dobbelaere Jef Pollentier Raf Vlamynck In de loop van 2009 vergaderde het Directiecomité 25 keer. 1.3 Personeel IVOO stelt uitsluitend personeel te werk in contractueel dienstverband als bediende. In 2009 is een nieuwe functie brigadier automatisering gecreëerd ter vervanging van de functie operator-automatiseerder. Het betreft een functie gelijkaardig aan deze van operatorautomatiseerder aangevuld met een aantal taken zoals meet- en regeltechniek, het beheer van de informaticatoepassingen, het beheren en tekenen van schema s en plannen, het vervangen van de brigadier productie bij diens afwezigheid e.d. Na de jaarwisseling werkten er 32 personeelsleden bij de IVOO, waarvan twee deeltijds; 31,6 FTE. Personeelsbestand directeur + milieucoördinator: stafmedewerker administratie: stafmedewerker preventie & recyclage: stafmedewerker techniek: boekhouder: administratief bediende: brigadiers: verantwoordelijke magazijn en algemeen onderhoud + preventieadviseur: A2-mecaniciens: A3-mecaniciens: Fons Doms Vicky Handsaeme Inge Makelberge Franky Vanhinsberg (tot 15 maart 2009) Frank Mannens (vanaf 24 augustus 2009) Annelie Balfoort Els Devettere Jan du Gardein Daniël Vandenberghe Koen Laureins Eric De Smedt Noël Bonte Daniël Casier Marc Geldhof Johan Levecque Peter Maeckelbergh Dirk Maene Patrick Vansieleghem 6

7 A2-elektriciens: A3-elektriciens: geschoolde werkmannen: Rudy Pieters Philippe Langeraert Thierry Wynthein Frank David Kevin Lowyck Robbert Billiet Alain Deconinck David Vanpachtenbeke Gunther Bronders Hans Dossche Marcel Logghe Franky Seynaeve Noël Vynck Geert Heindryckx Patrick Delys Ook in de loop van 2009 was er permanent aandacht voor opleiding en bijscholing van het personeel (o.a. opleiding laagspanning BA4/BA5, blusopleiding, EHBO). 1.4 Samenwerking met derden Interafval Interafval is in 1996 opgericht als samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales met als doel informatie uit te wisselen en ervaringen te delen in verband met actuele dossiers binnen het lokale afvalbeleid. Interafval is ook de spreekbuis voor de lokale besturen om zo meer invloed te hebben op het Vlaamse afvalbeleid. Ze treedt ook op als gesprekspartner met de diverse instanties zoals OVAM, het kabinet, LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid), VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt), Interregionale Verpakkingscommissie, Komosie (voorheen de koepelorganisatie voor kringloopcentra) en de organisaties opgericht in het kader van terugnameplichten zoals Bebat, FOST Plus, Recytyre, Recupel, Valorfrit en Valorlub. Interafval heeft ook thematische werkgroepen, waar de medewerkers van de verschillende afvalintercommunales van gedachten kunnen wisselen over gespecialiseerde thema s (Werkgroepen Verbranden, Communicatie, Inzameling, Personeelszaken). Vlaco De IVOO is ook lid van de Vlaamse compostorganisatie, afgekort Vlaco. Dit is het samenwerkingsverband tussen de producenten van compost en OVAM. Vlaco legt zich toe op het ontwikkelen, uitbreiden en promoten van het kringloopdenken van organischbiologisch afval, voor zowel particuliere als professionele verwerkingsinstallaties. Meer informatie over Vlaco is terug te vinden op de website Provincie West-Vlaanderen IVOO participeert aan het Provinciaal afvaloverlegplatform, de Kustwerkgroep afval en in de Provinciale werkgroep Milieu- en Afvalcommunicatie. De kustwerkgroep afval neemt de afvalproblematiek van het toerisme aan de Vlaamse kust onder de loep. De werkgroep Milieu- en Afvalcommunicatie werkt samen met de communicatieverantwoordelijken van de West-Vlaamse afvalintercommunales verschillende acties uit. Belgian Waste-To-Energy Belgian Waste-To-Energy (BW2E) is een in 2009 opgerichte vereniging waar alle Belgische exploitanten van huisvuilverbrandingsinstallaties deel uitmaken. Deze vereniging verdedigt de gemeenschappelijke belangen op federaal en Europees niveau. 7

8 2 ACTIVITEITEN IVOO staat in voor de coördinatie van het gevoerde afvalbeleid van de deelnemende gemeenten en de intercommunale door periodieke vergaderingen met afgevaardigden van de schepencolleges en de betrokken ambtenaren de organisatie van de inzameling en de verwijdering van selectief huis-aan-huis, per wijk en op de containerparken ingezamelde afvalstoffen en van de grofvuilophaling de overslag van papier en karton, ingezameld op de containerparken de exploitatie van het intercommunaal containerpark de exploitatie van de groencompostering de exploitatie van een huisvuilverbrandingsinstallatie. Deze is voorzien van energierecuperatie onder de vorm van elektriciteitsproductie. Naast het huishoudelijk restafval uit de regio, worden er ook huishoudelijk afval van zusterintercommunales en gelijkgesteld bedrijfsafval verwerkt. 2.1 Inzamelcijfers Algemeen In de volgende tabellen zijn de inzamelcijfers voor 2009 weergegeven: tabel 1: huishoudelijk afval IVOO (tonnages) tabel 2: Huishoudelijk afval per gemeente + intercommunaal containerpark 2009 (tonnages) tabel 3: huishoudelijk afval per gemeente 2009 (kg/inw.jaar); cijfers restafval berekend met gecorrigeerd aantal inwoners, andere fracties met het niet gecorrigeerd aantal inwoners tabel 4: Evolutie ingezamelde hoeveelheden op de containerparken (totaal van de 8 parken) Bij het lezen van de tabellen dient met volgende opmerkingen rekening gehouden te worden: Voor de berekening van de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner per gemeente (tabel 3) werd de hoeveelheid afval afkomstig van het intercommunaal containerpark verdeeld over de 6 gemeenten. Omdat dit containerpark gelegen is op grondgebied van Oostende zijn de meeste bezoekers Oostendenaars en wordt ca. 95% van de totale hoeveelheid toegewezen aan de stad Oostende. Bij de berekeningen van tabel 3 zijn, behalve voor restafval, de toeristen niet in rekening gebracht. Deze fracties worden immers niet beïnvloed door het toerisme. In tabel 3 verschilt het restafvalcijfer van het cijfer vermeld in tabel 5. In tabel 3 is de residu van de PMD-fractie niet opgenomen. Sinds november 2001 worden printercartridges apart ingezameld. Omwille van hun verwaarloosbaar gewicht zijn deze niet in de lijst opgenomen. 8

9 Tabel 1: Huishoudelijk afval IVOO (tonnages) Aard van afvalstof Wijze van inzameling Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Verschil Evolutie (cp = containerpark) (ton) (ton) (ton) 2009 t.o.v t.o.v (hah = huis-aan-huis) ton % Aantal inwoners ,30 Aantal gecorrigeerde inwoners ,29 1. Papier en karton cp hah totaal ,95 2. Glas cp hah (glasbollen) totaal ,48 3. PMD cp hah totaal ,74 4. Schroot cp + hah ,28 5. Piepschuim cp ,31 6. Groenafval 6.1 groenafval cp + hah boomwortels cp gemeente bermmaaisel totaal ,44 7. Inerte materialen (breker) cp ,78 8. Stort 8.1 stort klasse 3 cp gebonden asbest cp totaal ,29 9. Houtafval cp , Treinbielzen cp Vlak glas cp , Harde plastics cp , Bloempotten/plantentrays/folies cp , Autobanden cp , AEEA (wit- en bruingoed) 15.1 koel en vries cp groot witgoed cp koel en vries en groot witgoed gemengd cp TV's en monitoren cp overige cp totaal , Kringloopcentrum 16.1 diversen cp binnengebracht op afroep textiel h-a-h + containers privéterrein cp binnengebracht op afroep totaal , KGA 17.1 afvalolie (liters/1.000) cp frituurolie + -vet cp batterijen (BEBAT) cp ander KGA cp (deels recycleerbaar) wijkinzameling totaal , Restafval vennoten 18.1 restafval hah + grofvuil + gemeentevuil restafval cp totaal ,11 TOTAAL ,90 9

10 Tabel 2: Huishoudelijk afval per gemeente + intercommunaal containerpark 2009 (tonnages) Aard van afvalstof BREDENE GISTEL ICHTEGEM MIDDEL- KERKE OOSTENDE OUDEN- BURG INTERC. CP Aantal inwoners Correctiefactoren 1,47 1,02 1,00 1,94 1,38 1,00 Gecorrigeerd aantal inwoners Papier en karton 1.306,7 925, , , ,8 717,6 529,3 2. Glas 514,3 338,1 374, , ,5 259,4 93,2 3. PMD 274,2 165,9 219,5 325, ,8 137,2 58,1 4. Schroot 203,7 69,1 134,4 164,2 316,5 97,4 176,1 5. Piepschuim 0,0 3,9 7,8 3,8 11,1 5,5 14,2 6. Groenafval 1.410, , , , , , ,1 7. Inerte materialen 504,3 559,8 998, , , , , Klasse 3 stort 324,4 68,3 200,7 63, ,5 151, , Gebonden asbest 37,9 36,1 83,5 91,7 45,1 77,9 67,3 9. Houtafval 605,3 230,8 388,6 517,1 614,0 214,5 781,5 10. Treinbielzen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Vlak glas 63,8 29,1 46,9 43,7 81,0 42,1 51,5 12. Harde plastics 68,4 25,8 85,6 35,3 0,0 0,0 43,1 13. Bloempotten/plantentrays/folies 7,7 5,9 14,1 3,6 0,0 0,0 10,4 14. Autobanden 0,0 0,0 0,0 4,5 5,8 6,7 17,1 15. AEEA (wit- en bruingoed) 174,4 70,4 107,0 166,7 365,1 79,0 354,5 16. Kringloopcentrum + textiel 191,3 63,1 171,0 121,5 361,0 111,7 71,0 17. KGA (afvalolie, frituurolie + -vet, batterijen, ander KGA) 60,9 32,0 49,2 60,8 123,7 35,2 72,0 18. Restafval vennoten (excl. bedrijfsafval) 3.977, , , , , , ,8 TOTAAL 9.724, , , , , , ,9 Tabel 3: Huishoudelijk afval IVOO per gemeente (kg/inw.jaar) (restafval: gecorrigeerd aantal inwoners; andere fracties: niet gecorrigeerd aantal inwoners) Aard van afvalstof BREDENE GISTEL ICHTEGEM MIDDEL- KERKE OOSTENDE OUDEN- BURG GEMID. IVOO Aantal inwoners Correctiefactoren 1,47 1,02 1,00 1,94 1,38 1,00 0,00 Gecorrigeerd aantal inwoners Papier en karton 81,0 79,1 85,6 93,1 92,4 80,4 88,6 2. Glas 31,8 28,8 27,1 54,5 43,1 29,0 39,6 3. PMD 17,0 14,1 15,9 17,5 18,8 15,3 17,5 4. Schroot 12,7 6,0 9,8 8,9 7,0 11,0 8,4 5. Piepschuim 0,0 0,3 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 6. Groenafval 88,1 86,2 172,9 93,7 50,0 158,6 82,7 7. Inerte materialen 32,5 48,9 73,5 92,9 47,4 123,5 59, Klasse 3 stort 20,9 6,7 15,4 4,3 32,5 17,7 22, Gebonden asbest 2,4 3,1 6,1 5,0 1,6 8,7 3,2 9. Houtafval 37,9 20,2 28,6 28,3 19,6 24,5 24,2 10. Treinbielzen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Vlak glas 4,0 2,5 3,4 2,4 1,9 4,7 2,6 12. Harde plastics 4,3 2,2 6,2 1,9 0,6 0,0 1,9 13. Bloempotten/plantentrays/folies 0,5 0,5 1,0 0,2 0,1 0,0 0,3 14. Autobanden 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,2 15. AEEA (wit- en bruingoed) 11,0 6,2 8,0 9,2 10,2 9,1 9,5 16. Kringloopcentrum + textiel 11,9 5,4 12,4 6,6 6,2 12,5 7,9 17. KGA (afvalolie, frituurolie + -vet, batterijen, ander KGA) 3,8 2,8 3,6 3,3 2,8 4,0 3,1 18. Huishoudelijk restafval vennoten 167,6 156,3 176,6 175,7 172,4 209,7 173,5 ALGEMEEN TOTAAL 527,3 469,7 646,9 598,0 507,2 710,0 545,4 Het intercommunaal containerpark is toegankelijk voor de inwoners van alle gemeenten in het werkingsgebied van IVOO. Voor de berekening van het aantal kg per inwoner zijn de hoeveelheden die op het intercommunaal containerpark ingezameld werden, verdeeld onder de gemeenten, rekening houdend met de ligging van het park (grondgebied Oostende) en het aantal inwoners van de gemeenten. 10

11 Onderstaande figuur geeft een overzicht van de grootste ingezamelde fracties per gemeente voor 2009 (kg/inwoner). Van het ingezameld huishoudelijk afval werd uiteindelijk 68,19% gerecycleerd en 31,81% verbrand. 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 papier en karton glas PMD groenafval houtafval klasse 3 stort inerte materialen diverse recycleerbare fracties restafval vennoten 31,81 % verbrand 68,19 % gerecycleerd Evolutie verkoop PMD-zakken (stuks) Kleine PMD-zakken Grote PMD-zakken

12 Tabel 4: Evolutie ingezamelde hoeveelheden op de containerparken (totaal van de 8 parken) verschil 2009 t.o.v (ton) evolutie 2009 t.o.v (%) Aantal inwoners ,30% Aantal inwoners (gecorrigeerd) ,29% 1. papier/karton ,69% 2. glas ,70% 3. PMD ,61% 4. schroot ,28% 5. piepschuim ,31% 6. groenafval ,28% 7. inert materiaal - breker ,78% 8.1. klasse 3 stort ,30% 8.2. gebonden asbest ,78% 9. houtafval ,35% 10. treinbielzen ,00% 11. vlak glas ,61% 12. harde plastics ,82% 13. bloempotten/plantentrays/folies ,08% 14. autobanden ,15% 15. AEEA ,26% 16. kringloopcentrum + textiel ,16% 17.1 KGA - afvalolie ,98% 17.2 KGA - frituurolie en -vet ,64% 17.3 KGA - batterijen (BEBAT) ,58% 17.4 KGA - divers ,57% 18. restafval ,58% TOTAAL ,39% De toe- of afname voor de containerparken afzonderlijk bedraagt: +0,36% voor Bredene,+9,24% voor Gistel, +1,32% voor Ichtegem, 0% voor Middelkerke, +3,01% voor Oostende, +9,73% voor Oudenburg en +4,91 % voor het intercommunaal containerpark. Enkele opmerkingen: In 2006 is op het containerpark van Gistel een toegangscontrolesysteem geïnstalleerd. Hierbij worden de identiteit van de bezoeker en de aard van het afval die deze aanvoert, geregistreerd. In 2008 is gestart met diftar. Hoewel in 2006 en 2007 nog geen retributie aangerekend werd, was de aangevoerde hoeveelheid afval toch gedaald met respectievelijk 13,40 % (t.o.v. 2005) en 0,39 % (t.o.v. 2006). Met de invoering van de retributie in 2008 is er een daling t.o.v van 31,04%. In 2009 is er opnieuw een stijging 9,24%. Naast de inzamelcontainers op de containerparken staan er ook op privé-terreinen textielcontainers die voor publiek toegankelijk zijn en gebeuren er nog inzamelingen huisaan-huis en in de kringwinkel. Drie erkende organisaties haalden 13,2 ton textiel op d.m.v. huis-aan-huis inzameling en 236,5 ton d.m.v. textielcontainers. 12

13 2.1.2 Restafval Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen van kracht. Dit plan legt nieuwe taakstellingen op voor het huishoudelijk restafval. kg/inw per jaar op Vlaams niveau max. kg/inw per jaar op gemeenteniveau De afvalfracties die als restafval moeten beschouwd worden zijn: huisvuil niet recycleerbaar grofvuil dat verbrand of gestort werd gemeentevuil PMD-residu (Opmerking: de term restafval die in de tekst en tabellen hiervoor gebruikt werd, slaat op het rechtstreeks bij IVOO aangevoerd huishoudelijk restafval. De hoeveelheid PMD-residu is daar niet in begrepen.) Het uitvoeringsplan wil ook de rol van de gemeenten en privé-bedrijven bij de (selectieve) inzameling van afvalstoffen verduidelijken. Lokale besturen die een dienstverlening hebben voor bedrijfsafval, hebben deze dienstverlening geëvalueerd en bijgestuurd. In uitvoering van dit uitvoeringsplan hebben de kustgemeenten de inzameling van bedrijfsafval op hun grondgebied als volgt aangepast: In Bredene zijn campings en weekendverblijfparken vanaf 1 januari 2008 doorverwezen naar privé-ophalers. In Middelkerke zijn de ophaalrondes geëvalueerd. Sinds mei 2008 zijn ze in aantal verminderd. Bedrijven worden nog in dezelfde rondes als het huishoudelijk afval bediend, maar met een hoeveelheidbeperking en aangepaste tarieven. In Oostende blijft de reinigingsdienst instaan voor de inzameling van het bedrijfsafval. Hiervoor is een erkenning als ophaler aangevraagd en zijn de tarieven voor bedrijven herzien. De afsplitsing van bedrijfsafval uit het huishoudelijk afval gebeurt als volgt: Bredene: bedrijfsafvalzakken Gistel: bedrijfsafvalzakken en afzonderlijke registratie op het containerpark Ichtegem: bedrijfsafvalzakken en afzonderlijke registratie op het containerpark Middelkerke: restafvalcontainers voor bedrijven Oostende: bedrijfsafvalzakken en restafvalcontainers voor bedrijven Oudenburg: KMO-kaarten op het containerpark Met uitzondering van de bedrijfsafvalzakken van Bredene, worden de hoeveelheden bedrijfsafval cijfermatig bepaald aan de hand van de verkoopcijfers van de zakken en de KMOkaarten en de ledigingfrequentie van de restafvalcontainers. De extra hoeveelheid afval die ingezameld wordt bij huurappartementen en tweedeverblijven wordt niet als bedrijfsafval beschouwd en is verrekend in de correctiefactoren op de inwonersaantallen. 13

14 In 2009 bedroeg het PMD-residu 16,36% van de totale ingezamelde hoeveelheid PMD. Evolutie PMD-residu Gemiddeld 18,44 14,84 16,59 17,19 16,36 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden huishoudelijk restafval inclusief en exclusief bedrijfsafval van de laatste 5 jaar. Tabel 5: Evolutie restafval bij de gemeenten (in kg/gecorrigeerde inwoner per jaar) (= huisvuil + grofvuil + gemeentevuil + PMD-residu) correctiefactoren t.e.m. 2007: Bredene 1,25; Middelkerke 1,79; Oostende 1,14 correctiefactoren 2008/2009: Bredene 1,47; Gistel 1,02; Middelkerke 1,94; Oostende 1,38 Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg gemid. IVOO incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr. incl. bedr. excl. bedr ,08 210,89 185,43 177,36 183,89 180,47 270,20 208,10 242,11 218,33 199,34 196,10 241,23 208, ,37 210,01 180,87 173,28 190,24 185,35 265,01 191,64 242,82 208,06 200,69 196,55 239,36 200, ,70 209,25 179,88 169,87 195,23 190,43 260,44 192,57 241,73 211,43 203,28 199,83 238,95 202, ,44 179,31 169,37 156,66 185,17 168,71 193,82 164,35 199,51 177,10 208,00 203,72 194,03 174, ,54 169,48 171,18 158,62 181,94 179,24 186,75 177,20 201,65 174,63 216,26 212,18 192,37 175,57 De cijfers berekend met de oude correctiefactoren, geven aan dat inwoners van kustgemeenten een totaal ander afvalgedrag vertonen dan inwoners van landinwaartse gemeenten. Dit is niet realistisch. Uit de cijfers berekend met de nieuwe correctiefactoren blijkt dat dit verschil weggewerkt is en de nieuwe factoren dus veel meer rekening houden met de realiteit. Alle gemeenten behalve Oudenburg voldoen aan de taakstelling van het nieuwe uitvoeringsplan. Van rechtswege zijn de gemeenten en intercommunales erkend als overbrengers van huishoudelijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. OVAM heeft een zelftest voor lokale besturen ontwikkeld, waarmee de gemeente kan nagaan of het door haar ingezamelde bedrijfsafval voldoet aan het criterium met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval. In Vlaanderen is er per 20 gezinnen gemiddeld 1 kleine onderneming gevestigd. Uit deze bedrijven komt jaarlijks een hoeveelheid met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval vrij van 17,30 kg per inwoner. In bepaalde gemeenten kan het aandeel van de kleine ondernemingen in het totale aantal inzamelpunten opmerkelijk hoger liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toeristische zones en de gemeenten en steden met een duidelijk regionale handelsfunctie. Tabel 6: Evolutie bedrijfsafval bij de gemeenten (in kg/gecorrigeerde inwoner per jaar) correctiefactoren t.e.m. 2007: Bredene 1,25; Middelkerke 1,79; Oostende 1,14 correctiefactoren 2008/2009: Bredene 1,47; Gistel 1,02; Middelkerke 1,94; Oostende 1,38 Bredene Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg gemid. IVOO ,19 8,07 3,43 62,10 23,78 3,25 32, ,35 7,59 4,89 73,37 34,76 4,13 39, ,44 10,01 4,80 67,86 30,30 3,46 36, ,13 12,71 16,46 29,47 22,41 4,28 19, ,07 12,56 2,71 9,55 27,02 4,08 16,80 14

15 Tabel 6 toont aan dat in Oudenburg nog een aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsafval als huishoudelijk afval geregistreerd wordt. In Bredene is de beslissing om het bedrijfsafval van campings en weekendverblijfparken door te verwijzen naar privé-ophalers verantwoordelijk voor de sterke daling. Tabel 7 geeft voor het gemiddelde van IVOO, een detailoverzicht van de afvalfracties die het restafvalcijfer bepalen. Tabel 7: Detailoverzicht van de afvalfracties die het restafvalcijfer bepalen (periode ) Aantal inwoners Aantal inwoners (gecorrigeerd) restafval - hah restafval - grofvuil restafval - gemeentevuil restafval - containerparken totaal excl. bedrijfsafval restafval - bedrijfsafval totaal incl. bedrijfsafval PMD PMD -residu (%) 16,59 17,19 16,36 PMD -residu (tonnage) algemeen totaal excl. bedrijfsafval algemeen totaal incl. bedrijfsafval restafval per inw (excl. bedrijfsafval) 202,19 174,31 175,57 restafval per inw (incl. bedrijfsafval) 238,95 194,03 192, Communicatie en sensibilisatie Hierbij een overzicht van de communicatiekanalen en enkele initiatieven die IVOO in de loop van 2009 genomen heeft. Communicatie met de gemeenten Vergaderingen met de gemeentelijke milieuambtenaren en de Schepenen van Leefmilieu De vergaderingen met de gemeentelijke milieuambtenaren en de Schepenen van Leefmilieu zijn een belangrijk doorstromingskanaal van IVOO naar de gemeenten. Binnen deze werkgroep komen alle onderwerpen m.b.t. afval aan bod. Er wordt ook verslag uitgebracht van de besprekingen in de werkgroepen van Interafval en de provincie. Voor de milieuambtenaren zijn deze vergaderingen ook een gelegenheid om hun ervaring en problemen binnen de gemeentelijke milieudiensten uit te wisselen. Communicatie met de bevolking Afvalkalender De aanmaak van deze kalender gebeurt in samenspraak met FOST Plus. Alle data van de huis-aan-huis ophalingen van PMD, papier en karton, huisvuil, eventueel KGA, groenafval en grofvuil staan erop aangeduid. Ook de adressen en openingsuren van de containerparken en kringwinkels worden vermeld. Om het geheugen op te frissen staat onderaan nog een samenvatting van de scheidingsregels van de diverse fracties. 15

16 Directe info naar de burger Dagelijks confronteren de burgers IVOO met vragen, opmerkingen, soms klachten. Deze worden op individuele basis behandeld. Geregeld vragen studenten en leerkrachten informatie en documentatie over afval om die te gebruiken in de klas. IVOO stelt ook educatief materiaal ter beschikking voor scholen of verenigingen. Als gevolg van de bepalingen van Vlarem II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) is de IVOO verplicht jaarlijks een publieke infovergadering te houden voor de naaste bewoners. Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden in de wijkraad van Zandvoorde. IVOO-Website Deze website bevat informatie over het voorkomen, hergebruiken, sorteren en verwerken van afval. De website geeft ook een overzicht van de diverse activiteiten en taken van de IVOO, van de meetresultaten van de afvalverbrandingsinstallatie, van de openingsuren van de diverse containerparken en van de afvalverbrandingsinstallatie, van het aanvoerreglement, van de ophaalkalenders, De website legt ook links naar andere sites zoals deze van de gemeenten, de diverse overheden en milieu-instanties, Zwerfvuilactie In 2009 focusten Fost Plus en OVAM zich voor hun zwerfvuilcampagne op recreanten (fietsers, wandelaars, vissers, e.d. ). In de provinciale werkgroep communicatie is beslist hier op in te spelen en een actie te organiseren gericht op de sportieve en recreatieve fietsers. Deze actie is financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Verenigingen van sportieve fietsers konden inspelen op de campagne zwerfvuil 2009 door hun eigen rit zwerfvuilvrij te maken. Dit konden ze doen door minstens de beachvlaggen in te zetten op hun rit (start- of stopplaats). Daarnaast moesten ze ook nog extra inspanningen leveren, door invulling te geven aan de problematiek zwerfvuil (bv. stuk fietsroute opruimen, drinkbussen promoten, vuilnisrecipiënten inzetten om het afval in te zamelen, ). Hiervan maakten ze een foto en stuurden die samen met een korte deelnamefiche naar de Provincie West-Vlaanderen. Per intercommunale zijn prijzen toegekend. IVOO heeft beslist de actie ook open te stellen voor jeugdverenigingen en scholen. Binnen het werkingsgebied van IVOO hebben 4 verenigingen en een school een geldprijs van 250 EUR ontvangen. De winnaars uit het werkingsgebied van IVOO: MPIGO De Zandkorrel (Ichtegem) WTC De kateiestampers ( Middelkerke) opruimactie zwerfvuilvrije fietstocht

17 Scouts Gisco-regenboog (Gistel) Chiro Noorderwind (Bredene) zwerfvuilvrije fietstocht opruimactie Brandweer Middelkerke billenkarrenkoers Voor de recreatieve fietsers participeerde de provincie aan 6 grote fietstochten, verspreid over West-Vlaanderen. Buiten deze 6 fietstochten wordt het campagnemateriaal ter beschikking gesteld van gemeenten. Op deze fietstochten werd ook gebruik gemaakt van het campagnemateriaal. Daarnaast werden pancartes voorzien met het logo indevuilbak, verspreid langs alle fietsroutes in West-Vlaanderen. Hier rond werd dan een fietszoektocht georganiseerd Op het einde van de campagne kregen 3 inzendingen een weekend cadeau. Valorfrit Valorfrit, de organisatie die werd opgericht door de producenten en distributeurs van eetbare oliën en vetten, moet onder andere de inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten op de containerparken stimuleren. Zo kunnen ze nuttig gerecycleerd worden, tot onder meer biodiesel en groene stroom. Om de inzameling van de gebruikte frituurvetten en oliën te stimuleren organiseerde Valorfrit in samenwerking met alle Vlaamse intercommunales en Radio 2 in november de Inzamelweek. Tijdens deze inzamelweek kregen goede sorteerders de kans om een jaar gratis groene stroom, friteuses en boeken te winnen. Hiervoor moesten ze hun gebruikte frituurolie/-vet binnenbrengen op het containerpark en de code die op elk containerpark aanwezig zal zijn, verzenden per sms of invullen op de website van Radio2. Tijdens deze week werden op de containerparken ook de aftelstrips verdeeld. 17

18 Communicatie met scholen en verenigingen Bedrijfsbezoeken In de loop van 2009 werden in totaal 25 rondleidingen gegeven aan verschillende scholen en verenigingen. Compostkoffer / recyclagekoffer Analoog als vorige jaren stelde IVOO opnieuw de compost- en recyclagekoffer aan scholen en verenigingen ter beschikking. FOST Plus-initiatieven: LABO, Da s proper! en Ten Afval! IVOO nam ook opnieuw deel aan de FOST Plus-projecten voor scholen en jeugdverenigingen. Afvalspel De Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse afvalintercommunales hebben een educatief afvalspel uitgewerkt, gebaseerd op de ladder van Lansink. Per trede werd een leuke doe-opdracht uitgewerkt. Doelstelling is om op een leuke en educatieve manier kennis te maken met het afvalprobleem en met een aantal handelingen om het afvalprobleem concreet aan te pakken. De doelgroep voor dit spel is voornamelijk de derde graad van alle West- Vlaamse lagere scholen, hoewel het spel ook nog kan gespeeld worden door een 3 de of 4 de leerjaar (onder begeleiding). Ook gemeenten, verenigingen enzovoort kunnen van het afvalspel gebruik maken. Het spel is vanaf september 2007 gratis ter beschikking gesteld. Voor de hele provincie stonden twee exemplaren ter beschikking. Omdat beide spellen versleten raken zal een nieuw afvalspel ontwikkeld worden. Elke West-Vlaamse intercommunale zal over een eigen spel beschikken. Het nieuwe spel zal tegen september 2010 ter beschikking zijn. 18

19 2.3 Afvalpreventie en hergebruik Thuiscomposteren IVOO en haar gemeenten stimuleren de bevolking om zelf plantaardige resten uit tuin en keuken te composteren. Hiervoor worden gesubsidieerde compostvaten aangekocht en aan een voordelige prijs aan geïnteresseerde burgers ter beschikking gesteld. In een periode van ca. 15 jaar zijn een 130-tal compostmeesters opgeleid. Daarvan zijn er nog een 65-tal actief. De compostmeesterwerking wordt door de gemeenten zelf verzorgd. De laatste jaren was er bij de gemeentevennoten amper vraag naar compostvaten. In 2009 is de vraag opnieuw sterk gestegen en is de stock van IVOO sneller uitgeput dan verwacht. Omwille van de termijnen en voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies bij de overheid (o.a. een minimumaankoop van stuks), is geen nieuw subsidiedossier opgestart. IVOO kan voor de gesubsidieerde aankoop van compostvaten en bakken terecht bij IVBO. Kringloopgoederen Sinds 1997 werkt IVOO samen met het Kringloopcentrum Kust. Doelstelling is het opnieuw in omloop brengen van afgedankte goederen die nog voor hergebruik in aanmerking komen. Sociaal tewerkgestelden staan in voor het herstellen, het oppoetsen en de verkoop van afgedankte goederen. Begin 2009 is een nieuwe kringwinkel in Middelkerke geopend. Dit brengt het totaal aantal kringwinkels binnen het werkingsgebied van IVOO op vier (Bredene, Middelkerke, Oostende en Ichtegem). Herbruikbaar materiaal kan ook afgegeven worden in het magazijn in Oudenburg. Sinds eind 2008 staat op elk containerpark binnen de regio een medewerker van het kringloopcentrum. De taak van deze medewerker bestaat vooral uit het sensibiliseren van de bezoekers met de bedoeling het hergebruik te stimuleren, het bewaken en proper houden van de hergebruikcontainer, het sorteren van de afgegeven goederen en het klaarmaken van het transport. Daarnaast kan deze medewerker aanvullend taken uitvoeren opgelegd door de parkwachter. De medewerker op het intercommunaal containerpark vervangt de extra werkkracht die vroeger door IVOO onder het statuut van art. 60 tewerkgesteld werd. Het kringloopcentrum staat in voor de opleiding en begeleiding van deze medewerker. Het OCMW staat in voor alle kosten. In 2008 is het Kringloopcentrum Kust grondig gereorganiseerd (centrale aansturing, centraal magazijn, centralisatie transport en dispatching, geleidelijke centralisatie sortering en opstart ateliers). De stijging van de inzamelcijfers en de winkelomzet in 2009 tonen aan dat deze reorganisatie zijn vruchten afwerpt. In 2009 werd 40% meer binnengebracht op de containerparken, 42% meer bij de kringwinkels en het centraal magazijn en 28% meer ingezameld d.m.v. afroep. Niettegenstaande de sterke stijging van de operationele cijfers bleef het financieel verlies oplopen. Oorzaak hiervan was dat de basisfinanciering van Kringloopcentrum Kust, in het bijzonder de subsidiëring van de loonlast onvoldoende was. Het gemiddelde in de sector is 60%, bij Kringloopcentrum Kust was dit slechts 42%. Daarom heeft IVOO vanaf 1 september 2009 haar financiële ondersteuning verhoogd van 0,25 EUR tot 1 EUR per inwoner en per jaar. In 2009 bedroeg de vergoeding in totaal ca EUR. Gedurende 2009 haalde het kringloopcentrum in totaal 640 ton herbruikbare goederen op. Dit materiaal werd ingezameld via de containerparken, ophalingen op afroep of binnengebracht in één van de kringwinkels. 46,6 ton van het materiaal dat niet hergebruikt of gerecycleerd kon worden, werd als restafval verbrand. 19

20 Textiel In 2009 werd 521 ton opgehaald op de containerparken, in containers op privéterreinen en via de huis-aan-huisinzamelingen. Het grootste gedeelte hiervan wordt verkocht in kringwinkels of uitgevoerd. 2.4 Selectieve inzameling Verschillende deelstromen van het huishoudelijk afval worden selectief ingezameld en voor sortering en recyclage afgevoerd. Deze inzamelingen gebeuren ofwel selectief aan huis (papier en karton, PMD, groenafval en grofvuil) of via wijkophalingen (KGA) of de burger kan het afval naar inzamelpunten brengen zoals het containerpark en langs de openbare weg opgestelde glasbollen. De tabellen m.b.t. de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval tonen aan dat zowel de huis-aan-huis ophalingen als de containerparken een belangrijke rol spelen in het selectief inzamelproces van de huishoudelijke afvalstoffen. Van de particulieren worden de selectieve fracties, inclusief het grof huisvuil, op alle containerparken aanvaard. Op het intercommunaal containerpark en sommige gemeentelijke containerparken kunnen ook niet-particulieren in beperkte mate terecht met hun afval. Door de financiële crisis was in 2008 de vraag en aanbod van recyclagematerialen gewijzigd: een sterke daling van de vergoedingen voor papier/karton en schroot en een stijging van de verwerkingsprijzen voor hout. In 2009 zijn deze prijzen opnieuw wat genormaliseerd. Aanvaardingsplicht / terugnameplicht Recupel De nieuwe milieubeleidsovereenkomst (MBO) afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) werd op 26 maart ondertekend en trad in werking op 19 juni Door de nieuwe MBO zullen de lokale besturen voortaan correcter vergoed worden voor de inzameling op de containerparken. Het Ministerieel Besluit voor de vergoeding van de containerparken wordt toegepast voor de bepaling van de vergoeding voor de inzameling van de AEEA in de containerparken. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Gemeenten en intercommunales zullen wel intensiever moeten communiceren over de inzameling en inspanningen leveren om zo veel mogelijk AEEA op te vangen via het reguliere circuit van de containerparken. De nieuwe regeling heeft een looptijd van 5 jaar. Voor IVOO betekent dit dat de vergoeding van Recupel opgetrokken wordt van ca EUR tot ca EUR. Valorfrit Via Interafval heeft IVOO een overeenkomst met Valorfrit waarin o.a. een formule is opgenomen voor de berekening van de vergoeding voor de inzameling op de containerparken. Deze formule houdt rekening met de gemaakte kosten en de opbrengsten. Voor het eerst is in 2009 de opbrengst groter dan de kost. In de overeenkomst is vastgelegd dat dit bedrag niet aan Valorfrit moet uitgekeerd worden maar dat dit bedrag dient gebruikt te worden voor communicatieacties om de inzameling van gebruikte frituuroliën en vetten te bevorderen. Toegangscontrolesysteem op containerparken Momenteel werkt de gemeente Middelkerke met een vaste toegangsprijs van 1 EUR per bezoek. Bovenop dit forfaitaire bedrag wordt een retributie geïnd, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het aangevoerde afval. 20

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 3 Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 5 1.2 Organen.....

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 1.2 Organen..... 1.3

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 1.2 Organen..... 1.3

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers 1.2 Organen..... 1.3

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie