LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006"

Transcriptie

1 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

2

3 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk 3 Spoor 1: begroting in evenwicht 4 Spoor 2: lastenverlaging, vooral op arbeid 5 Spoor 3: de arbeidsmarkt hervormen en dynamiseren 7 Spoor 4: investeren om de economie te stimuleren 8 Spoor 5: versterken van de sociale zekerheid 9 Spoor 6: de synergieën tussen de bescherming van het leefmilieu en de groei versterken Macro-economische stabiliteit 13 Inleiding Begrotingsbeleid De begroting 2005: een begroting in evenwicht Verwachte begrotingsevolutie op korte en middellange termijn Beheersing van de gezondheidsuitgaven Begrotingsbeleid en het vooruitzicht van de vergrijzing Het generatiepact Versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen Verlaging van de indirecte lasten op arbeid Een aangepast loonbeleid, gemeenschappelijke bezorgdheid van de sociale partners Fiscale ondernemingsomgeving Een productieve economische groei aanmoedigen Een innoverende economie O&O bevorderen Het menselijk kapitaal in O&O versterken Verspreiding en gebruik van ICT 28

4 2.2. Creatie van nieuwe activiteiten: het stimuleren van ondernemerschap en industrieel concurrentievermogen Betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging Ondersteunende diensten Toegang tot financiering Industrieel beleid Verbetering van de marktwerking Hervorming van het mededingingsbeleid Sectorale initiatieven Investeringen Infrastructuur Bedrijfsinvesteringen Stimuleren van duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van synergieën tussen milieubescherming en groei Stimuleren van energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energie Een efficiënt gebruik van materialen Vrijwaring van de biodiversiteit Onderweg naar goed werk voor iedereen, jong en oud Werk maken van een bredere arbeidsmarkt De overgang van school naar werk werd vergemakkelijkt De eerste stappen op weg naar een hogere uittredingsleeftijd en een andere visie op herstructureringen Werkgelegenheidsdiensten als regisseur Verbetering opvolging werklozen De arbeidsmarkt werd beweeglijker De ondernemingszin werd aangewakkerd Samen worden de knelpunten aangepakt en de interregionale mobiliteit bevorderd 51

5 3.3. De arbeidsmarkt werd toegankelijker, waarmee ook de samenleving inclusiever werd Verder werken aan een evenwichtige arbeidsmarkt Kansengroepen kregen nieuwe kansen Goedkoper voor de werkgever, aantrekkelijker voor de werknemer Meer banen in de buurt- en nabijheidsdiensten Meer gelijke kansen in het onderwijs en competentieerkenning voor wie levenslang blijft leren Gelijke onderwijskansen Vorming en erkenning van verworven competenties Gebieden voor prioritaire actie Meer investeren in kennis en innovatie Ontsluiting van het ondernemingspotentieel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf De nood aan een eenvoudig en efficiënt administratief kader De nood aan financiering De nood aan geschikt personeel Impact Arbeidskansen voor prioritaire categorieën verhogen Een energiebeleid voor Europa Verhoging van de aanbodszekerheid Het verzekeren van de competitiviteit van de Europese economie via het verstrekken van redelijk geprijsde energie in een stabiel reguleringskader Het verminderen van de impact van het energieverbruik op het milieu 67

6 5. Bijdrage van de Europese Structuurfondsen tot de uitvoering van de Lissabonstrategie in België Federale Staat Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest, Franse Gemeenschap en Franse Gemeenschapscommissie Vlaanderen 76

7 Inleiding 1. België vandaag De globale strategie van België met het oog op de Lissabon-doelstellingen en de versterking van de economie in het algemeen en meer en betere banen, meer sociale cohesie en een gezond leefmilieu in het bijzonder, focust zich op het creëren van een duurzame economische groei in een stabiel macro-economisch kader. Hiertoe werd in voornamelijk geïnvesteerd in meer groei en meer werk. Door permanent overleg en samenwerking tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden de diverse beleidsmaatregelen inzake economie en arbeidsmarktbeleid gestroomlijnd in een coherent beleid voor het hele land. De resultaten van dit beleid gaan duidelijk in de goede richting. De Belgische economie is zeer conjunctuurgevoelig en exportafhankelijk. Ondanks het feit dat de economie van de belangrijkste exportpartners moeilijkheden kende, bedroeg de economische groei in ,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wat voor het derde jaar op rij hoger was dan het gemiddelde van de Eurozone. Volgens de laatste voorspellingen van de Nationale Bank van België zou dit met een groei van 2,7% ook in 2006 het geval zijn. De Belgische economische groei werd vooral ondersteund door de particuliere consumptie. Het vertrouwen van de consumenten werd onderbouwd door een consequent evenwicht tot overschot op de begroting, een beleid toegespitst op het creëren en ontwikkelen van activiteiten, de hervorming van de personenbelasting gecombineerd met doelgerichte lastenverlagingen, een versterking van de sociale zekerheid, een verhoging van de koopkracht en armoedebestrijding in het kader van een versterkte sociale cohesie. Met name werd de negatieve trend van de koopkracht die in 2004 nog daalde met 0,2%, omgebogen naar een stijging van het reëel beschikbaar inkomen met 1% in 2005 en 1,8% in Naar verwachting zal die koopkrachtstijging 2,3% bedragen in Zonder de sterke stijging van de olieprijzen was de koopkrachtgroei nog groter geweest. 1

8 Er werden meer arbeidsplaatsen gecreëerd dan verwacht. Waar er in bijkomende jobs werden gecreëerd, steeg het aantal jobs in 2005 met en wordt er volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen voor 2006 een jobgroei van eenheden voorspeld. De totale werkzaamheidsgraad is in 2005 gestegen tot 61,1%, wat 0,8 procentpunt hoger is dan in De werkzaamheidsgraad van de vrouwelijke bevolking steeg met 1,2 procentpunt tot 53,8% en die van de oudere beroepsbevolking steeg met 1,8 procentpunt tot 31,8%. Hoewel de werkzaamheidsgraad nog steeds lager is dan het Europese gemiddelde, gebeurt de toename ervan sneller. Vooral de significante stijging van de werkzaamheidsgraad in de categorie 55 tot 64 jaar wijst op een ommekeer, onder andere door de verplichting voor oudere inactieven om langer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Eén van de neveneffecten hiervan is evenwel, tesamen met een stijging van de beroepsbevolking, een lichte stijging van de werkloosheidsgraad tot 8,6% in 2006, al wordt in 2007 hier opnieuw een daling verwacht. De Belgische overheden zetten hun inspanningen verder om de lasten op arbeid te doen dalen. Deze lasten op arbeid (personenbelastingen en sociale lasten) zullen in ,45 procentpunt lager zijn dan in In haar langetermijnbenadering heeft België steeds belang gehecht aan maatregelen die zich zowel op het economisch, sociaal en leefmilieuvlak aandienen. Waar het nationale hervormingprogramma dieper ingaat op het macro-economisch beleid, op de hervormingen in een innoverende economie en op het brede arbeidsmarktbeleid, dan wordt in het strategisch rapport voor de sociale bescherming en insluiting ingegaan op de prioritaire doelstellingen en sleuteluitdagingen inzake sociale insluiting, pensioenen, gezondheidszorg en langdurige verzorging (1). Beide rapporten dienen dan ook in samenhang te worden gelezen. Het vertrouwen van een samenleving hangt immers ook af van de wijze waarop mensen, die in moeilijkheden verkeren, behandeld worden. De Regering heeft hiervoor belangrijke inspanningen geleverd, in het bijzonder voor zij die moeten leven van een minimumloon of van een uitkering. Een reeks uitkeringen werden aanzienlijk opgewaardeerd. In het Generatiepact werden nog andere sociale correctiemaatregelen opgenomen, meerbe- 1. Strategisch rapport over de sociale bescherming en insluiting (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws_publicaties/publicaties/strat_lissabon.htm). 2

9 paald rond pensioenen, invaliditeit, kindergeld voor kinderen met een handicap,... Binnen het kader van het Generatiepact werd een wettelijk mechanisme vastgelegd dat de evolutie van de sociale uitkeringen welvaartsvast maakt en voorziet in een structureel mechanisme voor de financiering van deze welvaartsvastheid. Ook het leefloon werd verhoogd. Deze beslissingen zijn cruciaal voor de koopkracht van diegenen die op, of zelfs onder, de armoedegrens leven. Verder werden verschillende maatregelen genomen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg te waarborgen, zoals de versterking van de maximumfactuur, de integratie van de kleine risico s in het stelsel van de zelfstandigen en de afschaffing van bepaalde honorariasupplementen. De belangrijkste hefboom voor het optrekken van de koopkracht blijft echter het beroepsinkomen. Daarom werd het nettoloon voor de laagste inkomens rechtstreeks verbeterd via de werkbonus om zo te strijden tegen de werkloosheidsvallen. Daarnaast is de verlaging van de personenbelasting in 2006 op volle kracht. De jobkorting onder de vorm van een verlaging van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 1 december ingevoerd. Tot slot dient de inbreng van de sociale partners te worden benadrukt. Zowel bij de totstandkoming van het Generatiepact als bij de uitvoering ervan was en is de rol van de sociale partners cruciaal. Er wordt eveneens gerekend op hen om de stijging van de loonkosten bij het Interprofessioneel Akkoord te matigen en de vorming en opleiding te versterken om op die manier de werkgelegenheid in ons land te verhogen. Aldus kunnen zij een belangrijke meerwaarde geven aan het door de verschillende overheden gevoerde beleid voor meer werk en groei. 2. Zes sporen voor meer groei en werk De belangrijkste prioriteiten die België in haar beleid legt, kaderen in deze algemene strategie en houden rekening met de landenspecifieke aanbevelingen die we ontvingen, namelijk duurzaamheid van de openbare financiën, het opkrikken van de werkzaamheidsgraad, actie op het vlak van de structurele langdurige werkloosheid en de intergewestelijke mobiliteit van werknemers en het verhogen van de mededinging in de dienstensector. 3

10 Deze prioriteiten die uiteraard stuk voor stuk mede als doel hebben om de welvaart en de sociale bescherming in stand te houden en zelfs te verbeteren, vormen de rode draad doorheen de acties in de drie luiken van het Nationaal Hervormingsplan. De Europese Raad van maart 2006 heeft een viertal prioritaire actiedomeinen geïdentificeerd: meer investeren in kennis en innovatie, ontsluiting van het ondernemingspotentieel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf, arbeidskansen voor prioritaire groepen verhogen en een energiebeleid voor Europa. In dit vooruitgangsverslag wordt hier dan ook in een apart hoofdstuk specifieke aandacht aan besteed. De uitwerking van dit beleid kon gebeuren in een goede samenwerking met de wetgevende machten en met de sociale partners (2). Met de creatie van een website (www.be2010.eu) specifiek gewijd aan de Lissabonstrategie wordt ook beoogd een betere informatie over de Belgische opvolging aan het ruimere publiek kenbaar te maken. Spoor 1: begroting in evenwicht Doelstelling: - schuldratio onder de 60% in overschot op begroting optrekken tot minstens 1,0% in 2010 Reeds acht jaar op rij kan België een begroting zonder tekorten voorleggen. Jaar op jaar werd bovendien de overheidsschuld, een van de Belgische pijnpunten, verlaagd. Deze schuld, opgelopen tot 137,1% van het BBP in 1993, daalde in 2006 tot 87,7% en zal in 2007 verder dalen tot 83,9%. Dit beleid zal de komende jaren resoluut worden voortgezet. In het stabiliteitsprogramma van België ( ) is afgesproken het surplus van de gezamenlijke overheid op te trekken van een evenwicht in 2006 tot een overschot in Het beheersen van de uitgaven in de gezondheidszorg is essentieel om het financieel evenwicht in de sociale zekerheid te blijven garanderen. Het regeerakkoord voorziet dat de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 2. Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (www.frdo-cfdd.be) en gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad (www.cnt-nar.be) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (www.ccecrb.fgov.be). 4

11 tijdens de volledige legislatuur jaarlijks maximaal met 4,5% kunnen stijgen. Structurele maatregelen hebben de evolutie van de uitgaven opmerkelijk kunnen corrigeren, met een stijging van slechts 2,85% nominaal (3) in De krachtlijnen van dit beleid werden herbevestigd in Spoor 2: lastenverlaging, vooral op arbeid Doelstelling: - fiscale en parafiscale druk op arbeid tussen 2005 en 2010 verlagen met 2,2% van het BBP (4,2% van de loonkost) Deze gezonde begrotingspolitiek werd gecombineerd met doorgedreven en doelgerichte lastenverlagingen. De ondernemingsfiscaliteit werd verlaagd: het basistarief in de vennootschapsbelasting werd verlaagd van 40 naar 33,99% en België kent sinds 1 januari 2006 de notionele' intrestvoet, waardoor een grotere fiscale neutraliteit is ingevoerd tussen financiering op eigen vermogen en op leningen. De invoering van dit systeem komt in bepaalde gevallen neer op een impliciete daling van het tarief in de vennootschapsbelasting naar 26 à 28%. Naast de hervorming van de personenbelasting die op kruissnelheid komt in 2006, werden nieuwe maatregelen van selectieve vermindering van sociale bijdragen en fiscale lasten ingevoerd. Aldus werden de lasten op arbeid verlaagd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Deze bepalingen werden geprogrammeerd in de begroting 2006 of in het Generatiepact. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar bepaalde doelgroepen zoals laaggeschoolde jongeren en oudere werknemers. Om het scheppen van hooggekwalificeerde banen te ondersteunen in toekomstgerichte sectoren, wordt het mechanisme van de gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing op lonen van onderzoekers uitgebreid tot nieuwe personeelscategorieën (4). De begrotingsweerslag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro in Verder wordt de gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing op de premies voor ploegen- en nachtarbeid vanaf Stijging van de RIZIV- en gezondheidsuitgaven voor alle Overheden volgens de nationale rekeningen. 4. Een gedetailleerde analyse van deze maatregelen is te vinden in hoofdstuk twee (cfr punt 2.1.2). 5

12 opgetrokken van 2,5 naar 5,63%. De kost hiervan wordt geraamd op 124 miljoen euro. Een nieuwe sociale bijdragevermindering wordt toegekend aan jongeren tussen 19 en 29 met lage lonen. Deze sociale-bijdrageverminderingen ten voordele van de jongeren zullen op kruissnelheid een jaarlijkse begrotingsimpact vertegenwoordigen van 240 miljoen euro. Verder wordt het doorlopen van een ondernemingsstage, bedoeld om de jongeren beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, bevorderd met een fiscale stimulans. De werkgever kan de lonen die aan jongeren worden uitbetaald aan 120% aftrekken als beroepskosten. Dit voordeel gaat gepaard met een sociale maatregel: de jongeren kunnen genieten van een startbonus en de ondernemingen van een stagebonus. Daarnaast wordt de werkbonus, een degressieve vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen, opnieuw uitgebreid in Zo wordt het bedrag van de vermindering opgetrokken, alsook het loonplafond voor de toekenning van de bonus, teneinde werkloosheidsvallen te vermijden. De totale fiscale en parafiscale druk zal in 2007 ten aanzien van 1999 gedaald zijn met 0,87 procentpunt. De lasten op arbeid (personenbelasting en de sociale lasten) zullen gedaald zijn met 1,45 procentpunt Het budget lastenvermindering op de sociale bijdragen is gestegen van 2 miljard euro in 1999 tot 3.5 miljard euro in 2001, 5.4 miljard euro in In 2007 wordt een licht hoger bedrag voorzien. Deze vermindering van de lasten op arbeid ging niet ten koste van de financiering van de sociale zekerheid. Integendeel, ze heeft de bedoeling om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te vrijwaren en zal dus deels gefinancierd worden door de extra gecreëerde tewerkstelling en deels door een verdere verschuiving naar andere inkomsten zonder evenwel de competitiviteit van de Belgische economie in het gedrang te brengen. De combinatie van deze twee sporen heeft gezorgd voor een hoog consumentenvertrouwen wat onze economische groei op een redelijk peil heeft gehouden. 6

13 Spoor 3: de arbeidsmarkt hervormen en dynamiseren Doelstelling: - tegen 2010 zal het aantal oudere werknemers sneller stijgen dan het gemiddelde (EU15) ten opzichte van de werkzaamheidsgraad nadert de 70% Het is duidelijk dat onze arbeidsmarkt hervormingen behoeft. De rode draad van deze hervormingen is het optrekken van de werkzaamheidsgraad en tegelijk diegenen aan het werk houden die de arbeidsmarkt dreigen te verlaten. Daartoe is de laatste jaren een reeks activeringsmaatregelen aangenomen. Zo werd op 1 juli 2004 een versterkte opvolging en begeleiding voor de werkzoekende opgestart voor de leeftijdscategorie tussen 20 en 30. Voor de groep van 30 tot 40 jaar is dit systeem in werking getreden op 1 juli De groep van 40- tot 50-jarigen kwam op 1 juli 2006 in dit systeem terecht. Nu al blijkt dat dit voor een verhoogde uitstroom van werkloosheid naar werk en naar opleiding zorgt. Er wordt vastgesteld dat de doelstelling sedert 2004 werd bereikt met een jaarlijkse groei van tegen de 10% van de oudere werknemers in vergelijking met 4% voor de EU15. Vooral de uitvoering van het generatiepact is belangrijk. Voor de jongeren werden maatregelen genomen om de overgang van school naar werk te versnellen, door de werkgevers aan te moedigen schoolverlaters in dienst te nemen, ook de mindergeschoolden onder hen. De jongeren zelf worden aangespoord de aangevatte opleidingen en stages te voleindigen. In alle gewesten werden inspanningen gedaan om het alternerend leren exponentieel te doen groeien. Daar waar de jongeren worden aangemoedigd om zich vroeger in de arbeidsmarkt te integreren, worden de oudere werknemers van hun kant aangespoord om langer beroepsactief te blijven. De werkgevers worden financieel aangemoedigd om hun oudere werknemers aan het werk te houden en om oudere werkzoekenden aan te werven, waarbij de overheid zorgt voor omkadering. Ook de aanpak van herstructureringen werd gewijzigd. Alle partijen worden aangezet om te investeren in herplaatsingsactiviteiten, zoals outplacement, daar waar vroeger de klemtoon lag op het passief betalen van diverse soorten ontslagvergoedingen en op het brugpensioen. 7

14 De recent genomen maatregelen moeten ons toelaten om in 2010 het Europees gemiddelde voor de werkgelegenheidsgraad te bereiken en de vooropgestelde werkgelegenheidsgroei te realiseren bij de 55-plussers. De bijdrage van vorming is essentieel bij het scheppen van werkgelegenheid. Inzake opleiding zal de prioriteit gaan naar de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Zowel werknemers als werkgevers zullen financiële steun krijgen bij hun vormingsinspanningen. De coördinatie van het vormingsaanbod zal worden versterkt. De gevolgde opleiding zal worden afgesloten met een erkenning van de verworven competenties. Door de arbeidsbemiddelingsdiensten van de gewesten werd de onderlinge uitwisseling van vacatures veralgemeend. Een actieplan helpt de Brusselse werklozen de weg te doen vinden naar de arbeidsmarkt rond de hoofdstad. Dit moet helpen de geografische mobiliteit van werkzoekenden en werkenden te verhogen. Spoor 4: investeren om de economie te stimuleren Doelstelling : - 3% investeringen in O&O tegen het voortzetten van de hervorming van netwerkindustrieën en de versterking van het concurrentievermogen van de overheidsbedrijven Het beleid inzake onderzoek en ontwikkeling en inzake economische competitiviteit is één van de voornaamste prioriteiten van zowel de federale regering als van de regeringen van de gewesten. Het is een beleid dat wordt gevoerd met zeer diverse maatregelen, gaande van het ontsluiten van industrieterreinen tot de verbetering van de marktwerking. We geven hieronder slechts enkele van hen. De uitvoering van de economische en innovatieluiken van de regeerakkoorden van de gewesten en van de federale overheid wordt verder behandeld in hoofdstuk 2. België wenst zijn O&O-aandeel (5) op te drijven om tegen 2010 te komen tot 3% van het BBP. Deze doelstelling werd onderschreven door de federale regering en door de drie Gewesten die hoofdzakelijk bevoegd zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid. In 2006 zouden de publieke uitgaven 5. In 2003, het laatste jaar waarvoor officiële cijfers beschikbaar zijn, bedroegen de O&O-uitgaven in België 1,89% van het BBP. 8

15 voor O&O stijgen met 8%, wat een stuk sterker is dan het BBP, waardoor de overheidsuitgaven voor O&O als aandeel van het BBP opnieuw toenemen. Een waaier van maatregelen stimuleert het ondernemerschap en het industrieel concurrentievermogen. De Ronde Tafel voor de modernisering van de economische regelgeving ging van start. De werking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen werd uitgebreid en versneld. Achterhaalde wetten en een heel aantal wetten die administratieve rompslomp met zich meebrengen, werden afgeschaft. De vestigingswet werd vereenvoudigd. De toegang tot financiering werd zowel door de federale overheid (via het Kenniscentrum voor de Financiering van KMO s ) als door de gewesten (via diverse financieringsmechanismen) vergemakkelijkt. Het draagvlak voor innovatie en economische groei wordt eveneens verbeterd door een meer efficiënte mededingingswetgeving die o.a. voorziet in versterkte en beter op elkaar afgestemde mededingingsorganen was een cruciaal jaar voor wat betreft de liberalisering van de elektriciteit - en gassector waarbij nieuwe leveranciers hun intrede op de Belgische markt hebben gedaan. Ook voor de spoorwegen was 2006 van belang gezien alle grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor werd vrijgemaakt. Voor de postsector is op 1 januari 2006 het criterium om tot de markt te mogen toetreden verlaagd. De toepassing van de richtlijnen met betrekking tot de telecommunicatie- en energiesector zorgt voor positieve effecten, zoals prijsverlaging. De betere toegang van andere operatoren, dan de historische monopolist, draagt hiertoe bij. Nog in 2006 worden vanuit dezelfde optiek de mededingingsaspecten van vaste en mobiele telefonie geanalyseerd. Daarnaast worden het economische en het innovatieve luik van de diverse regeerakkoorden van de gewesten en van de federale overheid nauwgezet uitgevoerd. Spoor 5: versterken van de sociale zekerheid Doelstelling: - 0,057% BBP per jaar gaat naar welvaartsaanpassingen van pensioenen en andere uitkeringen - het evenwicht in de sociale zekerheid verzekeren en de multidimensionele strijd tegen de armoede 9

16 Het strakke budgettaire beleid laat de regering toe om welvaartsaanpassingen uit te voeren. De welvaartsvastheid van pensioenen en andere uitkeringen biedt de waarborg dat de koopkracht en de levensstandaard van iedereen behouden blijft. Het versterkt bovendien het consumentenvertrouwen. Ook zal het leefloon en het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) aangepast worden, cruciaal in de strijd tegen de armoede. Het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing wordt ook na 2007 verzekerd. De sociale partners hebben in september 2006 een unaniem advies afgeleverd over de wijze waarop in de komende jaren de uitkeringen zouden aangepast worden aan de welvaartsevolutie, waarbij inzonderheid gezorgd werd voor het vermijden van nieuwe werkloosheidsvallen. Tegelijkertijd zal een nieuw mechanisme worden ingevoerd voor de structurele financiering van de gezondheidszorg. Het schrijft zich in in de responsabilisering van de partners van de ziekteverzekering. Naast het Zilverfonds is dit een belangrijk instrument om huidige en toekomstige uitdagingen rond vergrijzing aan te gaan. Voor de zelfstandigen heeft de federale Regering het pensioen, de invaliditeitsuitkering en de dekking van de kleine risico s in gezondheidszorg verhoogd. Ook heeft zij zich ertoe verbonden een nieuwe wettelijke kapitalisatiepijler te creëren. Spoor 6: de synergieën tussen de bescherming van het leefmilieu en de groei versterken Doelstelling: - de emissiedoelstellingen van het Protocol van Kyoto halen van -7,5% voor de periode vergeleken met de uitstoot van broeikasgassen in de energie-efficiëntie doen stijgen met 1% per jaar De verplichtingen die voortvloeien uit het Kyoto-protocol vormen de rode draad voor het milieu- en klimaatbeleid. Het streven naar een hogere energie-efficiëntie zal zich naast zijn milieuwinst moeten vertalen in een besparing voor de consumenten en de ondernemingen, en dit ten volle rekening houdend met het concurrentievermogen van die laatste, en met het oog op het scheppen van nieuwe markten en banen. 10

17 Zowel het federale als het gewestelijke beleid leggen sterker de klemtoon op de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen, of het nu gaat om particulieren, ondernemingen of overheden. Er is sedert 2006 een gewestelijke energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Daarenboven is er voor de gebouwen van particulieren een systeem van fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen en zijn er de gewestelijke instrumenten inzake rationeel energieverbruik. Voor openbare gebouwen wordt gebruik gemaakt van het derde-investeerderssysteem. Sedert 2006 is er een fonds ter reductie van de globale energiekost dat met een substantieel startkapitaal ondersteuning moet geven aan energiebesparende maatregelen voor de meest behoeftigen en dit door het verstrekken van goedkope leningen. Aan ondernemingen, die brancheakkoorden afsluiten, worden emissierechten toegekend, vooral in het kader van het Europees systeem van emissierechtenhandel. Daarnaast kunnen de bedrijven ook gebruik maken van investeringsaftrek en van het moduleren van investeringssteun. Met het oog op het verhogen van de eco- en energie-efficiëntie in de transportsystemen worden verschillende instrumenten ingezet. De fiscale en parafiscale behandeling van bedrijfswagens wordt gemoduleerd in functie van hun eco- en energie-efficiënte. Daarenboven is er belastingvermindering voor voertuigen met lage CO 2 -emissie. Daarnaast worden informatieve instrumenten zoals een CO 2 -gids ingezet. Inzake biobrandstoffen werd in 2006 een regelgevend kader vastgelegd en werd een systeem van fiscale vermindering uitgewerkt. In het najaar van 2006 worden de quota toegekend en tegen het eind van het jaar zal reeds biodiesel op de markt zijn. De andere transportmodi, en in het bijzonder het openbaar vervoer, worden financieel aangemoedigd, met name voor het woonwerkverkeer. Het gebruik van hernieuwbare en ecologische energie wordt gestimuleerd, meerbepaald via de ontwikkeling van een certificatiesysteem, van windmolenparken, zonne-energie en andere. Tot slot zullen de verschillende overheden duurzaam gebruik maken van flexibiliteitsmechanismen in het kader van het Kyoto-protocol om de doelstellingen te halen overeenkomstig de gesloten akkoorden. 11

18 12

19 1. Macro-economische stabiliteit RS Inleiding Het nationaal hervormingsprogramma noemt de twee voornaamste uitdagingen die de Belgische overheden moeten aangaan op het vlak van het macro-economisch beleid. Enerzijds moeten ze hun gezond begrotingsbeleid voortzetten. Ze moeten trachten geleidelijk aan begrotingsoverschotten aan te maken om zich voor te bereiden op de demografische weerslag van de vergrijzing. Maar ze moeten ook, om de werkgelegenheid te bevorderen, actief de verlichting van de fiscale en parafiscale druk blijven voortzetten en tegelijker moeten ze nieuwe middelen vrijmaken voor hun grote beleidsprioriteiten. In het bijzonder moeten ze het behoud van een hoogkwalitatief socialezekerheidsstelsel structureel veilig stellen. De problematiek van de vergrijzing krijgt bijzondere aandacht van de Belgische overheden, die een globale strategie hebben ontworpen om het probleem op te vangen. Het begrotingsbeleid is een belangrijk onderdeel van die strategie, maar ook de maatregelen ter versterking van de participatie op de arbeidsmarkt en ter verhoging van de werkzaamheidsgraad, en meerbepaald die van de ouderen, spelen er een belangrijke rol in. Anderzijds moet het concurrentievermogen van de ondernemingen verzekerd worden en moet in het bijzonder hun concurrentievermogen-kost behouden blijven, om investeringen, tewerkstelling en opleiding aan te moedigen. Dat houdt in dat het aangepast loonbeleid en de verlichting van de fiscale en parafiscale druk op arbeid worden voortgezet, maar ook, in het algemeen, dat het fiscale en juridische ondernemingsklimaat wordt verbeterd Begrotingsbeleid De begroting 2005: een begroting in evenwicht 1 Voor 2005 hadden de Belgische overheden zich een begrotingsevenwicht tot doel gesteld voor de gezamenlijke overheid. Ondanks de eerder ongunstige conjunctuur van 2005, kon er voor een zesde jaar op rij een begroting 13

20 zonder tekort gerealiseerd worden. De begroting sloot zelfs af met een klein overschot: het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid bedroeg 0,1% van het bruto binnenlands product (BBP). Dankzij haar strikt begrotingsbeleid, is België één van de vier Lidstaten uit het eurogebied die een evenwicht of een overschot kunnen voorleggen. Bij de opmaak van de begroting 2005 werd uitgegaan van een BBP-groei van 2,5% voor Die raming werd neerwaarts bijgesteld tot 2,2% bij de begrotingscontrole. Uiteindelijk bedroeg de economische groei maar 1,5% in 2005, tegenover 2,4% in Er werd bijna overal in het eurogebied, en ook in België, een afkoeling van de conjunctuur waargenomen. De groei was sterker in België dan de gemiddelde groei voor de eurozone (1,4%), wat de vorige jaren ook al het geval was, maar nu was het verschil iets kleiner. Ondanks de groeivertraging werd de begrotingsdoelstelling gehaald; dat was in het bijzonder te danken aan de gunstige groei van de belastingontvangsten maar ook aan het feit dat de uitgavengroei in bedwang kon worden gehouden, in het bijzonder in de sector gezondheidszorg. De openbare schuldgraad bedroeg eind 2005 nog 91,5%. Zo werd het verschil van deze schuldgraad met de gemiddelde schuldgraad binnen de eurozone opnieuw verminderd Verwachte begrotingsevolutie op korte en middellange termijn Het eind 2005 voorgelegde Stabiliteitsprogramma is een bijwerking van het vorige en legt de richtlijnen vast van het begrotingsbeleid voor bedoelde periode. In de lijn van de doelstellingen van het Nationaal hervormingsplan , worden als voornaamste doelstellingen aangehaald: het behoud van het evenwicht in 2006, gevolgd, vanaf 2007, door begrotingsoverschotten; het surplus zou 0,3% van het BBP bedragen in 2007 en daarna geleidelijk opgetrokken worden met 0,2% van het BBP per jaar; in 2008, het laatste jaar gedekt door het huidige hervormingsprogramma, zou het surplus 0,5% van het BBP bedragen en het zou dus oplopen tot 1,3% van het BBP in De begroting 2006 voorziet, buiten het begrotingsevenwicht, dat er ook middelen zullen vrijgemaakt worden voor politieke prioriteiten, en in het bijzonder dat er bijkomende investeringen zullen gedaan worden op het 14

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden in opdracht van VIONA, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderzoeksteam: Prof. Dr. Filip Abraham (K.U.Leuven)

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie