LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006"

Transcriptie

1 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

2

3 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk 3 Spoor 1: begroting in evenwicht 4 Spoor 2: lastenverlaging, vooral op arbeid 5 Spoor 3: de arbeidsmarkt hervormen en dynamiseren 7 Spoor 4: investeren om de economie te stimuleren 8 Spoor 5: versterken van de sociale zekerheid 9 Spoor 6: de synergieën tussen de bescherming van het leefmilieu en de groei versterken Macro-economische stabiliteit 13 Inleiding Begrotingsbeleid De begroting 2005: een begroting in evenwicht Verwachte begrotingsevolutie op korte en middellange termijn Beheersing van de gezondheidsuitgaven Begrotingsbeleid en het vooruitzicht van de vergrijzing Het generatiepact Versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen Verlaging van de indirecte lasten op arbeid Een aangepast loonbeleid, gemeenschappelijke bezorgdheid van de sociale partners Fiscale ondernemingsomgeving Een productieve economische groei aanmoedigen Een innoverende economie O&O bevorderen Het menselijk kapitaal in O&O versterken Verspreiding en gebruik van ICT 28

4 2.2. Creatie van nieuwe activiteiten: het stimuleren van ondernemerschap en industrieel concurrentievermogen Betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging Ondersteunende diensten Toegang tot financiering Industrieel beleid Verbetering van de marktwerking Hervorming van het mededingingsbeleid Sectorale initiatieven Investeringen Infrastructuur Bedrijfsinvesteringen Stimuleren van duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van synergieën tussen milieubescherming en groei Stimuleren van energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energie Een efficiënt gebruik van materialen Vrijwaring van de biodiversiteit Onderweg naar goed werk voor iedereen, jong en oud Werk maken van een bredere arbeidsmarkt De overgang van school naar werk werd vergemakkelijkt De eerste stappen op weg naar een hogere uittredingsleeftijd en een andere visie op herstructureringen Werkgelegenheidsdiensten als regisseur Verbetering opvolging werklozen De arbeidsmarkt werd beweeglijker De ondernemingszin werd aangewakkerd Samen worden de knelpunten aangepakt en de interregionale mobiliteit bevorderd 51

5 3.3. De arbeidsmarkt werd toegankelijker, waarmee ook de samenleving inclusiever werd Verder werken aan een evenwichtige arbeidsmarkt Kansengroepen kregen nieuwe kansen Goedkoper voor de werkgever, aantrekkelijker voor de werknemer Meer banen in de buurt- en nabijheidsdiensten Meer gelijke kansen in het onderwijs en competentieerkenning voor wie levenslang blijft leren Gelijke onderwijskansen Vorming en erkenning van verworven competenties Gebieden voor prioritaire actie Meer investeren in kennis en innovatie Ontsluiting van het ondernemingspotentieel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf De nood aan een eenvoudig en efficiënt administratief kader De nood aan financiering De nood aan geschikt personeel Impact Arbeidskansen voor prioritaire categorieën verhogen Een energiebeleid voor Europa Verhoging van de aanbodszekerheid Het verzekeren van de competitiviteit van de Europese economie via het verstrekken van redelijk geprijsde energie in een stabiel reguleringskader Het verminderen van de impact van het energieverbruik op het milieu 67

6 5. Bijdrage van de Europese Structuurfondsen tot de uitvoering van de Lissabonstrategie in België Federale Staat Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest, Franse Gemeenschap en Franse Gemeenschapscommissie Vlaanderen 76

7 Inleiding 1. België vandaag De globale strategie van België met het oog op de Lissabon-doelstellingen en de versterking van de economie in het algemeen en meer en betere banen, meer sociale cohesie en een gezond leefmilieu in het bijzonder, focust zich op het creëren van een duurzame economische groei in een stabiel macro-economisch kader. Hiertoe werd in voornamelijk geïnvesteerd in meer groei en meer werk. Door permanent overleg en samenwerking tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden de diverse beleidsmaatregelen inzake economie en arbeidsmarktbeleid gestroomlijnd in een coherent beleid voor het hele land. De resultaten van dit beleid gaan duidelijk in de goede richting. De Belgische economie is zeer conjunctuurgevoelig en exportafhankelijk. Ondanks het feit dat de economie van de belangrijkste exportpartners moeilijkheden kende, bedroeg de economische groei in ,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wat voor het derde jaar op rij hoger was dan het gemiddelde van de Eurozone. Volgens de laatste voorspellingen van de Nationale Bank van België zou dit met een groei van 2,7% ook in 2006 het geval zijn. De Belgische economische groei werd vooral ondersteund door de particuliere consumptie. Het vertrouwen van de consumenten werd onderbouwd door een consequent evenwicht tot overschot op de begroting, een beleid toegespitst op het creëren en ontwikkelen van activiteiten, de hervorming van de personenbelasting gecombineerd met doelgerichte lastenverlagingen, een versterking van de sociale zekerheid, een verhoging van de koopkracht en armoedebestrijding in het kader van een versterkte sociale cohesie. Met name werd de negatieve trend van de koopkracht die in 2004 nog daalde met 0,2%, omgebogen naar een stijging van het reëel beschikbaar inkomen met 1% in 2005 en 1,8% in Naar verwachting zal die koopkrachtstijging 2,3% bedragen in Zonder de sterke stijging van de olieprijzen was de koopkrachtgroei nog groter geweest. 1

8 Er werden meer arbeidsplaatsen gecreëerd dan verwacht. Waar er in bijkomende jobs werden gecreëerd, steeg het aantal jobs in 2005 met en wordt er volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen voor 2006 een jobgroei van eenheden voorspeld. De totale werkzaamheidsgraad is in 2005 gestegen tot 61,1%, wat 0,8 procentpunt hoger is dan in De werkzaamheidsgraad van de vrouwelijke bevolking steeg met 1,2 procentpunt tot 53,8% en die van de oudere beroepsbevolking steeg met 1,8 procentpunt tot 31,8%. Hoewel de werkzaamheidsgraad nog steeds lager is dan het Europese gemiddelde, gebeurt de toename ervan sneller. Vooral de significante stijging van de werkzaamheidsgraad in de categorie 55 tot 64 jaar wijst op een ommekeer, onder andere door de verplichting voor oudere inactieven om langer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Eén van de neveneffecten hiervan is evenwel, tesamen met een stijging van de beroepsbevolking, een lichte stijging van de werkloosheidsgraad tot 8,6% in 2006, al wordt in 2007 hier opnieuw een daling verwacht. De Belgische overheden zetten hun inspanningen verder om de lasten op arbeid te doen dalen. Deze lasten op arbeid (personenbelastingen en sociale lasten) zullen in ,45 procentpunt lager zijn dan in In haar langetermijnbenadering heeft België steeds belang gehecht aan maatregelen die zich zowel op het economisch, sociaal en leefmilieuvlak aandienen. Waar het nationale hervormingprogramma dieper ingaat op het macro-economisch beleid, op de hervormingen in een innoverende economie en op het brede arbeidsmarktbeleid, dan wordt in het strategisch rapport voor de sociale bescherming en insluiting ingegaan op de prioritaire doelstellingen en sleuteluitdagingen inzake sociale insluiting, pensioenen, gezondheidszorg en langdurige verzorging (1). Beide rapporten dienen dan ook in samenhang te worden gelezen. Het vertrouwen van een samenleving hangt immers ook af van de wijze waarop mensen, die in moeilijkheden verkeren, behandeld worden. De Regering heeft hiervoor belangrijke inspanningen geleverd, in het bijzonder voor zij die moeten leven van een minimumloon of van een uitkering. Een reeks uitkeringen werden aanzienlijk opgewaardeerd. In het Generatiepact werden nog andere sociale correctiemaatregelen opgenomen, meerbe- 1. Strategisch rapport over de sociale bescherming en insluiting (http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws_publicaties/publicaties/strat_lissabon.htm). 2

9 paald rond pensioenen, invaliditeit, kindergeld voor kinderen met een handicap,... Binnen het kader van het Generatiepact werd een wettelijk mechanisme vastgelegd dat de evolutie van de sociale uitkeringen welvaartsvast maakt en voorziet in een structureel mechanisme voor de financiering van deze welvaartsvastheid. Ook het leefloon werd verhoogd. Deze beslissingen zijn cruciaal voor de koopkracht van diegenen die op, of zelfs onder, de armoedegrens leven. Verder werden verschillende maatregelen genomen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg te waarborgen, zoals de versterking van de maximumfactuur, de integratie van de kleine risico s in het stelsel van de zelfstandigen en de afschaffing van bepaalde honorariasupplementen. De belangrijkste hefboom voor het optrekken van de koopkracht blijft echter het beroepsinkomen. Daarom werd het nettoloon voor de laagste inkomens rechtstreeks verbeterd via de werkbonus om zo te strijden tegen de werkloosheidsvallen. Daarnaast is de verlaging van de personenbelasting in 2006 op volle kracht. De jobkorting onder de vorm van een verlaging van de bedrijfsvoorheffing wordt vanaf 1 december ingevoerd. Tot slot dient de inbreng van de sociale partners te worden benadrukt. Zowel bij de totstandkoming van het Generatiepact als bij de uitvoering ervan was en is de rol van de sociale partners cruciaal. Er wordt eveneens gerekend op hen om de stijging van de loonkosten bij het Interprofessioneel Akkoord te matigen en de vorming en opleiding te versterken om op die manier de werkgelegenheid in ons land te verhogen. Aldus kunnen zij een belangrijke meerwaarde geven aan het door de verschillende overheden gevoerde beleid voor meer werk en groei. 2. Zes sporen voor meer groei en werk De belangrijkste prioriteiten die België in haar beleid legt, kaderen in deze algemene strategie en houden rekening met de landenspecifieke aanbevelingen die we ontvingen, namelijk duurzaamheid van de openbare financiën, het opkrikken van de werkzaamheidsgraad, actie op het vlak van de structurele langdurige werkloosheid en de intergewestelijke mobiliteit van werknemers en het verhogen van de mededinging in de dienstensector. 3

10 Deze prioriteiten die uiteraard stuk voor stuk mede als doel hebben om de welvaart en de sociale bescherming in stand te houden en zelfs te verbeteren, vormen de rode draad doorheen de acties in de drie luiken van het Nationaal Hervormingsplan. De Europese Raad van maart 2006 heeft een viertal prioritaire actiedomeinen geïdentificeerd: meer investeren in kennis en innovatie, ontsluiting van het ondernemingspotentieel, vooral bij het midden- en kleinbedrijf, arbeidskansen voor prioritaire groepen verhogen en een energiebeleid voor Europa. In dit vooruitgangsverslag wordt hier dan ook in een apart hoofdstuk specifieke aandacht aan besteed. De uitwerking van dit beleid kon gebeuren in een goede samenwerking met de wetgevende machten en met de sociale partners (2). Met de creatie van een website (www.be2010.eu) specifiek gewijd aan de Lissabonstrategie wordt ook beoogd een betere informatie over de Belgische opvolging aan het ruimere publiek kenbaar te maken. Spoor 1: begroting in evenwicht Doelstelling: - schuldratio onder de 60% in overschot op begroting optrekken tot minstens 1,0% in 2010 Reeds acht jaar op rij kan België een begroting zonder tekorten voorleggen. Jaar op jaar werd bovendien de overheidsschuld, een van de Belgische pijnpunten, verlaagd. Deze schuld, opgelopen tot 137,1% van het BBP in 1993, daalde in 2006 tot 87,7% en zal in 2007 verder dalen tot 83,9%. Dit beleid zal de komende jaren resoluut worden voortgezet. In het stabiliteitsprogramma van België ( ) is afgesproken het surplus van de gezamenlijke overheid op te trekken van een evenwicht in 2006 tot een overschot in Het beheersen van de uitgaven in de gezondheidszorg is essentieel om het financieel evenwicht in de sociale zekerheid te blijven garanderen. Het regeerakkoord voorziet dat de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 2. Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (www.frdo-cfdd.be) en gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad (www.cnt-nar.be) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (www.ccecrb.fgov.be). 4

11 tijdens de volledige legislatuur jaarlijks maximaal met 4,5% kunnen stijgen. Structurele maatregelen hebben de evolutie van de uitgaven opmerkelijk kunnen corrigeren, met een stijging van slechts 2,85% nominaal (3) in De krachtlijnen van dit beleid werden herbevestigd in Spoor 2: lastenverlaging, vooral op arbeid Doelstelling: - fiscale en parafiscale druk op arbeid tussen 2005 en 2010 verlagen met 2,2% van het BBP (4,2% van de loonkost) Deze gezonde begrotingspolitiek werd gecombineerd met doorgedreven en doelgerichte lastenverlagingen. De ondernemingsfiscaliteit werd verlaagd: het basistarief in de vennootschapsbelasting werd verlaagd van 40 naar 33,99% en België kent sinds 1 januari 2006 de notionele' intrestvoet, waardoor een grotere fiscale neutraliteit is ingevoerd tussen financiering op eigen vermogen en op leningen. De invoering van dit systeem komt in bepaalde gevallen neer op een impliciete daling van het tarief in de vennootschapsbelasting naar 26 à 28%. Naast de hervorming van de personenbelasting die op kruissnelheid komt in 2006, werden nieuwe maatregelen van selectieve vermindering van sociale bijdragen en fiscale lasten ingevoerd. Aldus werden de lasten op arbeid verlaagd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Deze bepalingen werden geprogrammeerd in de begroting 2006 of in het Generatiepact. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar bepaalde doelgroepen zoals laaggeschoolde jongeren en oudere werknemers. Om het scheppen van hooggekwalificeerde banen te ondersteunen in toekomstgerichte sectoren, wordt het mechanisme van de gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing op lonen van onderzoekers uitgebreid tot nieuwe personeelscategorieën (4). De begrotingsweerslag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro in Verder wordt de gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing op de premies voor ploegen- en nachtarbeid vanaf Stijging van de RIZIV- en gezondheidsuitgaven voor alle Overheden volgens de nationale rekeningen. 4. Een gedetailleerde analyse van deze maatregelen is te vinden in hoofdstuk twee (cfr punt 2.1.2). 5

12 opgetrokken van 2,5 naar 5,63%. De kost hiervan wordt geraamd op 124 miljoen euro. Een nieuwe sociale bijdragevermindering wordt toegekend aan jongeren tussen 19 en 29 met lage lonen. Deze sociale-bijdrageverminderingen ten voordele van de jongeren zullen op kruissnelheid een jaarlijkse begrotingsimpact vertegenwoordigen van 240 miljoen euro. Verder wordt het doorlopen van een ondernemingsstage, bedoeld om de jongeren beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, bevorderd met een fiscale stimulans. De werkgever kan de lonen die aan jongeren worden uitbetaald aan 120% aftrekken als beroepskosten. Dit voordeel gaat gepaard met een sociale maatregel: de jongeren kunnen genieten van een startbonus en de ondernemingen van een stagebonus. Daarnaast wordt de werkbonus, een degressieve vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen, opnieuw uitgebreid in Zo wordt het bedrag van de vermindering opgetrokken, alsook het loonplafond voor de toekenning van de bonus, teneinde werkloosheidsvallen te vermijden. De totale fiscale en parafiscale druk zal in 2007 ten aanzien van 1999 gedaald zijn met 0,87 procentpunt. De lasten op arbeid (personenbelasting en de sociale lasten) zullen gedaald zijn met 1,45 procentpunt Het budget lastenvermindering op de sociale bijdragen is gestegen van 2 miljard euro in 1999 tot 3.5 miljard euro in 2001, 5.4 miljard euro in In 2007 wordt een licht hoger bedrag voorzien. Deze vermindering van de lasten op arbeid ging niet ten koste van de financiering van de sociale zekerheid. Integendeel, ze heeft de bedoeling om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te vrijwaren en zal dus deels gefinancierd worden door de extra gecreëerde tewerkstelling en deels door een verdere verschuiving naar andere inkomsten zonder evenwel de competitiviteit van de Belgische economie in het gedrang te brengen. De combinatie van deze twee sporen heeft gezorgd voor een hoog consumentenvertrouwen wat onze economische groei op een redelijk peil heeft gehouden. 6

13 Spoor 3: de arbeidsmarkt hervormen en dynamiseren Doelstelling: - tegen 2010 zal het aantal oudere werknemers sneller stijgen dan het gemiddelde (EU15) ten opzichte van de werkzaamheidsgraad nadert de 70% Het is duidelijk dat onze arbeidsmarkt hervormingen behoeft. De rode draad van deze hervormingen is het optrekken van de werkzaamheidsgraad en tegelijk diegenen aan het werk houden die de arbeidsmarkt dreigen te verlaten. Daartoe is de laatste jaren een reeks activeringsmaatregelen aangenomen. Zo werd op 1 juli 2004 een versterkte opvolging en begeleiding voor de werkzoekende opgestart voor de leeftijdscategorie tussen 20 en 30. Voor de groep van 30 tot 40 jaar is dit systeem in werking getreden op 1 juli De groep van 40- tot 50-jarigen kwam op 1 juli 2006 in dit systeem terecht. Nu al blijkt dat dit voor een verhoogde uitstroom van werkloosheid naar werk en naar opleiding zorgt. Er wordt vastgesteld dat de doelstelling sedert 2004 werd bereikt met een jaarlijkse groei van tegen de 10% van de oudere werknemers in vergelijking met 4% voor de EU15. Vooral de uitvoering van het generatiepact is belangrijk. Voor de jongeren werden maatregelen genomen om de overgang van school naar werk te versnellen, door de werkgevers aan te moedigen schoolverlaters in dienst te nemen, ook de mindergeschoolden onder hen. De jongeren zelf worden aangespoord de aangevatte opleidingen en stages te voleindigen. In alle gewesten werden inspanningen gedaan om het alternerend leren exponentieel te doen groeien. Daar waar de jongeren worden aangemoedigd om zich vroeger in de arbeidsmarkt te integreren, worden de oudere werknemers van hun kant aangespoord om langer beroepsactief te blijven. De werkgevers worden financieel aangemoedigd om hun oudere werknemers aan het werk te houden en om oudere werkzoekenden aan te werven, waarbij de overheid zorgt voor omkadering. Ook de aanpak van herstructureringen werd gewijzigd. Alle partijen worden aangezet om te investeren in herplaatsingsactiviteiten, zoals outplacement, daar waar vroeger de klemtoon lag op het passief betalen van diverse soorten ontslagvergoedingen en op het brugpensioen. 7

14 De recent genomen maatregelen moeten ons toelaten om in 2010 het Europees gemiddelde voor de werkgelegenheidsgraad te bereiken en de vooropgestelde werkgelegenheidsgroei te realiseren bij de 55-plussers. De bijdrage van vorming is essentieel bij het scheppen van werkgelegenheid. Inzake opleiding zal de prioriteit gaan naar de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Zowel werknemers als werkgevers zullen financiële steun krijgen bij hun vormingsinspanningen. De coördinatie van het vormingsaanbod zal worden versterkt. De gevolgde opleiding zal worden afgesloten met een erkenning van de verworven competenties. Door de arbeidsbemiddelingsdiensten van de gewesten werd de onderlinge uitwisseling van vacatures veralgemeend. Een actieplan helpt de Brusselse werklozen de weg te doen vinden naar de arbeidsmarkt rond de hoofdstad. Dit moet helpen de geografische mobiliteit van werkzoekenden en werkenden te verhogen. Spoor 4: investeren om de economie te stimuleren Doelstelling : - 3% investeringen in O&O tegen het voortzetten van de hervorming van netwerkindustrieën en de versterking van het concurrentievermogen van de overheidsbedrijven Het beleid inzake onderzoek en ontwikkeling en inzake economische competitiviteit is één van de voornaamste prioriteiten van zowel de federale regering als van de regeringen van de gewesten. Het is een beleid dat wordt gevoerd met zeer diverse maatregelen, gaande van het ontsluiten van industrieterreinen tot de verbetering van de marktwerking. We geven hieronder slechts enkele van hen. De uitvoering van de economische en innovatieluiken van de regeerakkoorden van de gewesten en van de federale overheid wordt verder behandeld in hoofdstuk 2. België wenst zijn O&O-aandeel (5) op te drijven om tegen 2010 te komen tot 3% van het BBP. Deze doelstelling werd onderschreven door de federale regering en door de drie Gewesten die hoofdzakelijk bevoegd zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid. In 2006 zouden de publieke uitgaven 5. In 2003, het laatste jaar waarvoor officiële cijfers beschikbaar zijn, bedroegen de O&O-uitgaven in België 1,89% van het BBP. 8

15 voor O&O stijgen met 8%, wat een stuk sterker is dan het BBP, waardoor de overheidsuitgaven voor O&O als aandeel van het BBP opnieuw toenemen. Een waaier van maatregelen stimuleert het ondernemerschap en het industrieel concurrentievermogen. De Ronde Tafel voor de modernisering van de economische regelgeving ging van start. De werking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen werd uitgebreid en versneld. Achterhaalde wetten en een heel aantal wetten die administratieve rompslomp met zich meebrengen, werden afgeschaft. De vestigingswet werd vereenvoudigd. De toegang tot financiering werd zowel door de federale overheid (via het Kenniscentrum voor de Financiering van KMO s ) als door de gewesten (via diverse financieringsmechanismen) vergemakkelijkt. Het draagvlak voor innovatie en economische groei wordt eveneens verbeterd door een meer efficiënte mededingingswetgeving die o.a. voorziet in versterkte en beter op elkaar afgestemde mededingingsorganen was een cruciaal jaar voor wat betreft de liberalisering van de elektriciteit - en gassector waarbij nieuwe leveranciers hun intrede op de Belgische markt hebben gedaan. Ook voor de spoorwegen was 2006 van belang gezien alle grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor werd vrijgemaakt. Voor de postsector is op 1 januari 2006 het criterium om tot de markt te mogen toetreden verlaagd. De toepassing van de richtlijnen met betrekking tot de telecommunicatie- en energiesector zorgt voor positieve effecten, zoals prijsverlaging. De betere toegang van andere operatoren, dan de historische monopolist, draagt hiertoe bij. Nog in 2006 worden vanuit dezelfde optiek de mededingingsaspecten van vaste en mobiele telefonie geanalyseerd. Daarnaast worden het economische en het innovatieve luik van de diverse regeerakkoorden van de gewesten en van de federale overheid nauwgezet uitgevoerd. Spoor 5: versterken van de sociale zekerheid Doelstelling: - 0,057% BBP per jaar gaat naar welvaartsaanpassingen van pensioenen en andere uitkeringen - het evenwicht in de sociale zekerheid verzekeren en de multidimensionele strijd tegen de armoede 9

16 Het strakke budgettaire beleid laat de regering toe om welvaartsaanpassingen uit te voeren. De welvaartsvastheid van pensioenen en andere uitkeringen biedt de waarborg dat de koopkracht en de levensstandaard van iedereen behouden blijft. Het versterkt bovendien het consumentenvertrouwen. Ook zal het leefloon en het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) aangepast worden, cruciaal in de strijd tegen de armoede. Het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing wordt ook na 2007 verzekerd. De sociale partners hebben in september 2006 een unaniem advies afgeleverd over de wijze waarop in de komende jaren de uitkeringen zouden aangepast worden aan de welvaartsevolutie, waarbij inzonderheid gezorgd werd voor het vermijden van nieuwe werkloosheidsvallen. Tegelijkertijd zal een nieuw mechanisme worden ingevoerd voor de structurele financiering van de gezondheidszorg. Het schrijft zich in in de responsabilisering van de partners van de ziekteverzekering. Naast het Zilverfonds is dit een belangrijk instrument om huidige en toekomstige uitdagingen rond vergrijzing aan te gaan. Voor de zelfstandigen heeft de federale Regering het pensioen, de invaliditeitsuitkering en de dekking van de kleine risico s in gezondheidszorg verhoogd. Ook heeft zij zich ertoe verbonden een nieuwe wettelijke kapitalisatiepijler te creëren. Spoor 6: de synergieën tussen de bescherming van het leefmilieu en de groei versterken Doelstelling: - de emissiedoelstellingen van het Protocol van Kyoto halen van -7,5% voor de periode vergeleken met de uitstoot van broeikasgassen in de energie-efficiëntie doen stijgen met 1% per jaar De verplichtingen die voortvloeien uit het Kyoto-protocol vormen de rode draad voor het milieu- en klimaatbeleid. Het streven naar een hogere energie-efficiëntie zal zich naast zijn milieuwinst moeten vertalen in een besparing voor de consumenten en de ondernemingen, en dit ten volle rekening houdend met het concurrentievermogen van die laatste, en met het oog op het scheppen van nieuwe markten en banen. 10

17 Zowel het federale als het gewestelijke beleid leggen sterker de klemtoon op de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen, of het nu gaat om particulieren, ondernemingen of overheden. Er is sedert 2006 een gewestelijke energieprestatieregelgeving voor gebouwen. Daarenboven is er voor de gebouwen van particulieren een systeem van fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen en zijn er de gewestelijke instrumenten inzake rationeel energieverbruik. Voor openbare gebouwen wordt gebruik gemaakt van het derde-investeerderssysteem. Sedert 2006 is er een fonds ter reductie van de globale energiekost dat met een substantieel startkapitaal ondersteuning moet geven aan energiebesparende maatregelen voor de meest behoeftigen en dit door het verstrekken van goedkope leningen. Aan ondernemingen, die brancheakkoorden afsluiten, worden emissierechten toegekend, vooral in het kader van het Europees systeem van emissierechtenhandel. Daarnaast kunnen de bedrijven ook gebruik maken van investeringsaftrek en van het moduleren van investeringssteun. Met het oog op het verhogen van de eco- en energie-efficiëntie in de transportsystemen worden verschillende instrumenten ingezet. De fiscale en parafiscale behandeling van bedrijfswagens wordt gemoduleerd in functie van hun eco- en energie-efficiënte. Daarenboven is er belastingvermindering voor voertuigen met lage CO 2 -emissie. Daarnaast worden informatieve instrumenten zoals een CO 2 -gids ingezet. Inzake biobrandstoffen werd in 2006 een regelgevend kader vastgelegd en werd een systeem van fiscale vermindering uitgewerkt. In het najaar van 2006 worden de quota toegekend en tegen het eind van het jaar zal reeds biodiesel op de markt zijn. De andere transportmodi, en in het bijzonder het openbaar vervoer, worden financieel aangemoedigd, met name voor het woonwerkverkeer. Het gebruik van hernieuwbare en ecologische energie wordt gestimuleerd, meerbepaald via de ontwikkeling van een certificatiesysteem, van windmolenparken, zonne-energie en andere. Tot slot zullen de verschillende overheden duurzaam gebruik maken van flexibiliteitsmechanismen in het kader van het Kyoto-protocol om de doelstellingen te halen overeenkomstig de gesloten akkoorden. 11

18 12

19 1. Macro-economische stabiliteit RS Inleiding Het nationaal hervormingsprogramma noemt de twee voornaamste uitdagingen die de Belgische overheden moeten aangaan op het vlak van het macro-economisch beleid. Enerzijds moeten ze hun gezond begrotingsbeleid voortzetten. Ze moeten trachten geleidelijk aan begrotingsoverschotten aan te maken om zich voor te bereiden op de demografische weerslag van de vergrijzing. Maar ze moeten ook, om de werkgelegenheid te bevorderen, actief de verlichting van de fiscale en parafiscale druk blijven voortzetten en tegelijker moeten ze nieuwe middelen vrijmaken voor hun grote beleidsprioriteiten. In het bijzonder moeten ze het behoud van een hoogkwalitatief socialezekerheidsstelsel structureel veilig stellen. De problematiek van de vergrijzing krijgt bijzondere aandacht van de Belgische overheden, die een globale strategie hebben ontworpen om het probleem op te vangen. Het begrotingsbeleid is een belangrijk onderdeel van die strategie, maar ook de maatregelen ter versterking van de participatie op de arbeidsmarkt en ter verhoging van de werkzaamheidsgraad, en meerbepaald die van de ouderen, spelen er een belangrijke rol in. Anderzijds moet het concurrentievermogen van de ondernemingen verzekerd worden en moet in het bijzonder hun concurrentievermogen-kost behouden blijven, om investeringen, tewerkstelling en opleiding aan te moedigen. Dat houdt in dat het aangepast loonbeleid en de verlichting van de fiscale en parafiscale druk op arbeid worden voortgezet, maar ook, in het algemeen, dat het fiscale en juridische ondernemingsklimaat wordt verbeterd Begrotingsbeleid De begroting 2005: een begroting in evenwicht 1 Voor 2005 hadden de Belgische overheden zich een begrotingsevenwicht tot doel gesteld voor de gezamenlijke overheid. Ondanks de eerder ongunstige conjunctuur van 2005, kon er voor een zesde jaar op rij een begroting 13

20 zonder tekort gerealiseerd worden. De begroting sloot zelfs af met een klein overschot: het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid bedroeg 0,1% van het bruto binnenlands product (BBP). Dankzij haar strikt begrotingsbeleid, is België één van de vier Lidstaten uit het eurogebied die een evenwicht of een overschot kunnen voorleggen. Bij de opmaak van de begroting 2005 werd uitgegaan van een BBP-groei van 2,5% voor Die raming werd neerwaarts bijgesteld tot 2,2% bij de begrotingscontrole. Uiteindelijk bedroeg de economische groei maar 1,5% in 2005, tegenover 2,4% in Er werd bijna overal in het eurogebied, en ook in België, een afkoeling van de conjunctuur waargenomen. De groei was sterker in België dan de gemiddelde groei voor de eurozone (1,4%), wat de vorige jaren ook al het geval was, maar nu was het verschil iets kleiner. Ondanks de groeivertraging werd de begrotingsdoelstelling gehaald; dat was in het bijzonder te danken aan de gunstige groei van de belastingontvangsten maar ook aan het feit dat de uitgavengroei in bedwang kon worden gehouden, in het bijzonder in de sector gezondheidszorg. De openbare schuldgraad bedroeg eind 2005 nog 91,5%. Zo werd het verschil van deze schuldgraad met de gemiddelde schuldgraad binnen de eurozone opnieuw verminderd Verwachte begrotingsevolutie op korte en middellange termijn Het eind 2005 voorgelegde Stabiliteitsprogramma is een bijwerking van het vorige en legt de richtlijnen vast van het begrotingsbeleid voor bedoelde periode. In de lijn van de doelstellingen van het Nationaal hervormingsplan , worden als voornaamste doelstellingen aangehaald: het behoud van het evenwicht in 2006, gevolgd, vanaf 2007, door begrotingsoverschotten; het surplus zou 0,3% van het BBP bedragen in 2007 en daarna geleidelijk opgetrokken worden met 0,2% van het BBP per jaar; in 2008, het laatste jaar gedekt door het huidige hervormingsprogramma, zou het surplus 0,5% van het BBP bedragen en het zou dus oplopen tot 1,3% van het BBP in De begroting 2006 voorziet, buiten het begrotingsevenwicht, dat er ook middelen zullen vrijgemaakt worden voor politieke prioriteiten, en in het bijzonder dat er bijkomende investeringen zullen gedaan worden op het 14

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Aan de langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven, gepresenteerd in het achtste jaarverslag van de Studiecommissie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 3 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 3 oktober A D V I E S Nr. 1.570 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA 2005-2008. Meer groei en meer werk

LISSABON STRATEGIE NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA 2005-2008. Meer groei en meer werk KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 1000 BRUSSEL, 26.10.2005 CH ALGEMENE BELEIDSCOORDINATIE LISSABON STRATEGIE NATIONAAL HERVORMINGSPROGRAMMA 2005-2008 Meer groei en meer werk FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2007. www.be2010.

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2007. www.be2010. LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2007 www.be2010.eu Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 2 2. Zes sporen voor meer

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over Doc. KMO-POL A 03 Brussel, 13.09.2001 Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf 2001-2003 A D V I E S over HET ACTIEPLAN MIDDENSTAND - KLEINBEDRIJF 2001-2003 2 De heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

De budgettaire kosten van de vergrijzing

De budgettaire kosten van de vergrijzing De budgettaire kosten van de vergrijzing 15 november 2013 Françoise MASAI Vicegouverneur Agenda De voornaamste hypothesen van de SCvVvooruitzichten De budgettaire kosten van de vergrijzing op lange termijn

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties

Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Brusselse fiscale hervorming : Strategische oriëntaties Voorstellen van de sociale partners 25 november 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

Kapitaalontvangsten 1.042 180 12 0 0

Kapitaalontvangsten 1.042 180 12 0 0 1. Commentaar A. Evolutie van het begrotingsresultaat (duizend euro) 2007 2008 2009 2010 2011 Lopende ontvangsten van het RSVZ-Globaal beheer (1) 4.498.981 5.397.383 5.580.215 6.084.760 6.270.069 Lopende

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

BELGIË 1 HET PENSIOENSTELSEL IN HOOFDLIJNEN

BELGIË 1 HET PENSIOENSTELSEL IN HOOFDLIJNEN BELGIË 1 HET PENSIOENSTELSEL IN HOOFDLIJNEN De wettelijke Belgische pensioenstelsels (omslagstelsels) dekken ouderdoms-, invaliditeitsen overlevingspensioenen. Er zijn drie stelsels: een stelsel voor werknemers

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid Hoorzitting van de commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid 4 februari

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Kritische bedenkingen over de vooruitzichten van de budgettaire kosten van de vergrijzing Gert Peersman Frederick Van Gysegem

Kritische bedenkingen over de vooruitzichten van de budgettaire kosten van de vergrijzing Gert Peersman Frederick Van Gysegem Kritische bedenkingen over de vooruitzichten van de budgettaire kosten van de vergrijzing Gert Peersman Frederick Van Gysegem Universiteit Gent Analyse Bedenkingen over de vooruitzichten van de budgettaire

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003 Gepubliceerd Arbeidsmarktbeleid CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004 CRB (2003).. Brussel: CRB, CRB 2003/1000 CCR 11. De ontwikkeling van de uurloonkosten en de werkgelegenheid loopt volgens

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN Persconferentie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Brussel, 15 oktober 2014 Vooraf 16 juni

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juni 2011 (OR. en) 11400/11 UEM 155 ECOFI 379 SOC 525 COMPET 284 E V 498 EDUC 165 RECH 200 E ER 200 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: AANBEVELING VAN

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie