Halfjaarbericht 2012/2013 HOLLAND COLOURS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht 2012/2013 HOLLAND COLOURS"

Transcriptie

1 Halfjaarbericht 2012/2013 HOLLAND COLOURS Hoger resultaat door toegenomen omzet en verbeterde marges Omzet gestegen tot 35,0 miljoen (eerste halfjaar 2011/2012: 32,0 miljoen) Hogere brutomarge door prijs-, mix- en valuta-effecten Nettoresultaat 2,1 miljoen (eerste halfjaar 2011/2012: 1,5 miljoen) Gedurende de eerste helft van het boekjaar 2012/2013, heeft Holland Colours een omzet gerealiseerd van 35,0 miljoen. Deze is 3,0 miljoen (ofwel 10%) hoger dan over dezelfde periode van het boekjaar 2011/2012, waarbij aangetekend dat het eerste kwartaal een stijging liet zien van 12% en het tweede kwartaal 7%. De order-intake nam tegen het eind van het tweede kwartaal af. Valuta-effecten, met name als gevolg van de hogere koers van de Amerikaanse dollar, hebben een positief effect van ongeveer 5% (ofwel 1,7 miljoen) gehad op de omzet ten opzichte van dezelfde periode van vorig boekjaar. Holland Colours sluit het eerste halfjaar af met een nettoresultaat van 2,1 miljoen, wat 0,6 miljoen hoger is dan het nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2011/2012. Deze resultaatverbetering bestaat voor 1,5 miljoen uit een toename van de brutomarge tot 15,8 miljoen, bij een stijging van de gemiddelde brutomarge met 0,3%-punt tot 44,9% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar. De stijging van de brutomarge wordt voor 0,8 miljoen beïnvloed door positieve valuta-effecten en voor 0,7 miljoen door prijs- en mixeffecten. De totale bedrijfslasten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011/2012 toegenomen met 0,8 miljoen. Een toename van de personeelskosten met 0,5 miljoen - met name vanwege koerseffecten - vormt de belangrijkste reden voor de stijging van de bedrijfslasten. De winst per aandeel is in het eerste halfjaar gestegen naar 2,41. Over het eerste halfjaar van 2011/2012 bedroeg de winst per aandeel 1,74. Omzet De omzetontwikkeling vertoont gedurende het eerste halfjaar een grillig beeld, met sterk wisselende omzetten per maand in vergelijking met vorig jaar. Dit beeld is typerend voor de huidige marktomstandigheden in Holland Colours belangrijkste focusmarkten en divisies. Over het gehele eerste halfjaar bezien laten alle divisies en focusmarkten een omzetstijging zien. De omzetontwikkeling van de focusmarkten per divisie laat echter een wisselend beeld zien. De omzet in de focusmarkten Bouw & Constructie en Verpakkingen is licht gestegen vooral in Europa en Americas. In dit laatste geval gesteund door een sterkere Amerikaanse dollar. De stijging in deze twee divisies werd bij Verpakkingen deels teniet gedaan door een daling in Azië. De focusmarkt Siliconen & Elastomeren realiseerde in het eerste halfjaar van het lopende boekjaar een duidelijke stijging. Een stijging waaraan alle divisies in positieve zin hebben bijgedragen. Tenslotte vertoont de omzet in het segment Specialties ten opzichte van vorig boekjaar de grootste stijging (17%). De absolute stijging werd voor meer dan de helft gerealiseerd in de divisie Azië. 1

2 Omzetgroeicijfers per focusmarkt Omzetgroeicijfers per focusmarkt 1 e halfjaar 2012/2013 t.o.v. 1 e halfjaar 2011/2012 Focusmarkten Bouw & Constructie +5% Verpakkingen +6% Siliconen & Elastomeren +9% Totaal focusmarkten +6% Specialties +17% Totaal omzet +10% Totaal exclusief koerseffect +5% Brutomarge De brutomarge is ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar gestegen met 0,3%-punt tot 44,9%. De stijging van de brutomarge wordt voor 0,8 miljoen beïnvloed door positieve valutaeffecten, en voor 0,7 miljoen door prijs- en mixeffecten. De onderneming profiteert van de effecten van in het vorige boekjaar doorgevoerde verkoopprijsstijgingen, naar aanleiding van de toen aanhoudende stijging van de grondstofkosten. Bedrijfslasten De totale bedrijfslasten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011/2012 toegenomen met 0,8 miljoen (ofwel 7%). Naast een nadelig valuta-effect van 0,6 miljoen vormt de autonome toename van de personeelskosten de belangrijkste reden voor de stijging van de bedrijfslasten. Omzet- en resultaatontwikkeling per divisie Europa De divisie Europa heeft in de eerste helft van het boekjaar een omzet behaald die 4% boven het niveau van het vorige boekjaar ligt. Een sterk eerste kwartaal werd daarbij gevolgd door een minder tweede kwartaal dan vorig jaar. De brutomarge over het eerste halfjaar ligt vanwege met name het positieve effect van de doorgevoerde prijsverhoging boven het niveau van vorig jaar. De lagere order-intake in de maanden augustus en september, geeft blijk van de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden in dit segment. Americas In vergelijking met het eerste halfjaar van 2011/2012 nam de omzet gemeten in Amerikaanse dollars- in de eerste helft van het boekjaar toe met 5%. Vanwege de sterkere dollar ten opzichte van de euro, bedraagt de stijging in euro s zelfs 18%. Deze stijging wordt vooral gerealiseerd in de focusmarkt Building & Construction, waarbij er echter ook in de overige segmenten een geringe omzetgroei ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd is gemeten in Amerikaanse dollars. Het is verheugend te constateren dat ook de omzet in Mexico een sterke stijging laat zien. Tegenover de omzetstijging staat een daling van de brutomarge met 1,0%-punt. Het bedrijfsresultaat is desondanks toegenomen met 14% tot 1,2 miljoen. Azië De sterke groei die de divisie Azië in het tweede halfjaar van het boekjaar 2011/2012 heeft doorgemaakt ten opzichte van dezelfde periode van boekjaar 2010/2011, heeft zich in het eerste halfjaar van dit boekjaar deels voortgezet. Gecorrigeerd voor de sterkere koers van de Amerikaanse dollar bedraagt de groei 3%. Bij een ten opzichte van vorig jaar gedaalde omzet in de focusmarkten Building & Construction en Verpakkingen, dragen de segmenten Siliconen & Elastomeren en met name Specialties in positieve zin bij aan de omzet in de divisie Azië. De omzet groei bij de vestiging in China stagneerde en liet zelfs een lichte daling zien ten opzichte van de eerste helft van het vorig jaar. Gegeven de omzetgroei, is bij een procentueel iets afgenomen brutomarge, als gevolg van een ten opzichte van het vorig jaar veranderde productmix, bij gestegen bedrijfslasten, het bedrijfsresultaat van de divisie Azië fractioneel toegenomen tot 1,0 miljoen. 2

3 Kasstroom en financiering De kasstroom uit operationele activiteiten kwam over de eerste helft van het boekjaar op 3,5 miljoen positief uit, ten opzichte van 0,2 miljoen negatief in de vergelijkbare periode van het vorig jaar. De daling van het werkkapitaal is hiervan de belangrijkste oorzaak. De positieve kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten verminderd met de kasstroom uit financieringsactiviteiten, die negatief 1,3 miljoen bedroeg, resulteert in een afname van de rentedragende schulden naar 7,8 miljoen, ten opzichte van 9,6 eind maart Als gevolg hiervan daalde de belangrijkste bankratio, de 12 maand voortschrijdende Total debt / EBITDA, naar 1,3. In het eerste halfjaar heeft Holland Colours steeds voldaan aan alle met de bank afgesproken convenanten. Eind september 2012 bedraagt het werkkapitaal, exclusief liquide middelen en rentedragende kortlopende schulden, 14,9 miljoen en is daarmee fractioneel gestegen ten opzichte van het begin van het boekjaar ( 14,8 miljoen). Belangrijkste verklaring voor de stijging is de hogere omrekenkoers van de Amerikaanse dollar op balansdatum. Het werkkapitaal is ten opzichte van september vorig jaar ( 15,4 miljoen) gedaald met 0,5 miljoen, waarbij de stijging van de handels- en overige vorderingen, als gevolg van het hogere activiteiten niveau, is gecompenseerd door een belangrijke daling in de voorraden. In de eerste helft van het boekjaar is de solvabiliteit van de onderneming, ten opzichte van maart 2012, gestegen van 55,3% naar 59,5%. De translatieresultaten over het eerste halfjaar 2012/2013 waren 0,5 miljoen positief. De voornaamste reden hiervoor is dat de koers van de Amerikaanse dollar eind september op een hoger niveau lag dan aan het begin van dit boekjaar. De investeringen bleven in het eerste halfjaar beperkt tot 0,3 miljoen (2011/2012: 0,2 miljoen). Het betreffen voornamelijk reguliere vervangingsinvesteringen en investeringen ter verbetering van de veiligheid in de fabrieken. In het tweede halfjaar zullen de investeringen op een hoger niveau liggen vooral als gevolg van het opstarten van de al eerder aangekondigde nieuwe dochteronderneming in Indonesië, PT. Holco Indo Jaya. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) nam in de eerste helft van het boekjaar toe tot 11,8%. Over het eerste halfjaar van het boekjaar 2011/2012 bedroeg deze 13,0%. Eind maart 2012 werd een rendement van 10,0% gerealiseerd. Risicomanagement Het risicobeheer, toegesneden op de grootte en het ondernemende karakter van het bedrijf, is een integrale managementtaak en is er op gericht significante risico s waaraan de onderneming bloot staat te onderkennen en met een redelijke mate van zekerheid te beheersen. Een dergelijk systeem kan niet de absolute zekerheid verschaffen voor het realiseren van de doelstellingen. Evenmin kan het met zekerheid voorkomen dat zich gevallen voordoen van materiële vergissingen, schade, fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften. In het jaarverslag 2011/2012 zijn de voornaamste strategische, operationele en financiële risico s beschreven. Ten opzichte van de in het jaarverslag omschreven risico s en onzekerheden zijn er in het eerste halfjaar van dit boekjaar geen belangrijke wijzigingen geweest. Er zijn ook in het eerste halfjaar geen materiële schades, fraudegevallen of overtredingen geconstateerd. Bestuursverklaring De Directie verklaart hierbij dat, voor zover hen bekend, de verkorte tussentijdse geconsolideerde halfjaarrekening per 30 september 2012, opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Holland Colours NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen en dat het directie-halfjaarverslag zoals opgenomen op de pagina s 1 tot en met 4 van dit halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. 3

4 Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2012/2013 Ondanks het feit dat de resultaten over het eerste halfjaar goed waren, doet Holland Colours vanwege de onzekere economische vooruitzichten en de conjunctuurgevoeligheid van de markten waarin Holland Colours opereert, geen uitspraken over de verwachtingen voor het gehele boekjaar 2012/2013. Voorts zijn in de tweede helft van het boekjaar omzet en resultaat gewoonlijk lager dan in de eerste helft van het jaar, als gevolg van de seizoensbeweging in vooral de Bouw & Constructiemarkt. Apeldoorn, 1 november 2012 Rob Harmsen Tineke Veldhuis - Hagedoorn Voor meer informatie: Holland Colours NV Rob Harmsen Algemeen Directeur Holland Colours Tel:

5 VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE HALFJAARREKENING PER 30 SEPTEMBER 2012 Verkorte tussentijdse geconsolideerde winst-en-verliesrekening t/m t/m t/m Netto-omzet Bruto bedrijfsresultaat Personeelskosten Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Netto financieringslasten (229) (243) (306) Winstbelasting (917) (199) (704) Nettoresultaat Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de vennootschap Minderheidsbelang 6 9 (1) Aantal uitstaande aandelen Winst per aandeel toerekenbaar aan aandeelhouders (gewoon en verwaterd) 2,41 0,23 1,74 5

6 Verkort tussentijds overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten t/m t/m t/m Nettoresultaat Netto waardestijging afdekkingsreserves (89) (23) (238) Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten Effect uitgestelde winstbelasting 16 (7) 43 Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelasting Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de vennootschap Minderheidsbelang

7 Verkorte tussentijdse geconsolideerde balans Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde winstbelastingvorderingen Overige langlopende vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Winstbelastingvorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Totaal vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Verplichtingen Langlopende schulden Uitgestelde winstbelastingverplichtingen Afgeleide financiële instrumenten Totaal langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Handels- en overige schulden Winstbelastingverplichtingen Personeelsvoorzieningen Totaal kortlopende verplichtingen Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8 Verkort tussentijds geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen Aan Reserve Minderdelen- omrekenings- Overige Ingehouden heids- Totaal kapitaal Agio verschillen reserves winsten belang Stand per 31 maart (2.772) Over het 1e halfjaar 2011/2012 Winst over het 1 e halfjaar 2011/ (1) Niet gerealiseerde resultaten (204) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (204) Dividend 2010/ (1.979) - (1.979) Stand per 30 september (2.373) Over het 2e halfjaar 2011/2012 Winst over het 2 e halfjaar 2010/ Niet gerealiseerde resultaten (42) 12 (4) 359 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (42) Stand per 31 maart (1.980) (27) Over het 1e halfjaar 2012/2013 Winst over het 1 e halfjaar 2012/ Niet gerealiseerde resultaten (60) (13) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (60) Dividend 2011/ (946) - (946) Stand per 30 september (1.490) (87)

9 Verkort tussentijds geconsolideerd kasstroomoverzicht t/m t/m t/m Operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen en amortisatie inclusief bijzondere waardevermindering Mutaties voorzieningen (89) 155 (84) Waarde mutatie afgeleide financiële instrumenten (12) Koersverschillen en overige mutaties (122) Mutaties werkkapitaal (2.816) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Betaalde winstbelasting (823) (655) (690) Betaalde minus ontvangen interest (229) (243) (306) Kasstroom uit operationele activiteiten (281) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen minus desinvesteringen vaste activa (317) (384) (240) Kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten (521) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend (946) - (1.978) Saldo opname / aflossing langlopende schulden (353) (912) (290) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.299) (912) (2.268) Mutatie geldmiddelen (2.789) Valutakoersverschillen Netto kasstroom (2.732) Saldo geldmiddelen begin verslagperiode (3.658) (4.238) (1.506) Saldo geldmiddelen per balansdatum (1.786) (3.658) (4.238) Netto kasstroom (2.732) 9

10 Gesegmenteerde informatie Informatie per segment over het eerste halfjaar 2012/2013 Noord- Aanpassingen Europa Amerika Azië Overig en eliminaties Totaal Omzet Transacties met andere Segmenten (362) - Verkopen inclusief transacties (362) met andere segmenten Afschrijvingskosten en amortisaties Bedrijfsresultaat Netto financieringslasten (229) (229) Belastingen (917) (917) Nettoresultaat Activa (27.012) Verplichtingen (5.233) Totaal investeringen Gemiddeld aantal werknemers in fte s Informatie per segment over het eerste halfjaar 2011/2012 Noord- Aanpassingen Europa Amerika Azië Overig en eliminaties Totaal Omzet Transacties met andere Segmenten (467) - Verkopen inclusief transacties (467) met andere segmenten Afschrijvingskosten en amortisaties Bedrijfsresultaat Netto financieringslasten (306) (306) Belastingen (704) (704) Nettoresultaat Activa (23.623) Verplichtingen (2.215) Totaal investeringen Gemiddeld aantal werknemers in fte s Transacties tussen bedrijven die deel uitmaken van verschillende segmenten vinden plaats op een arm s-length basis. 10

11 Toelichtingen Grondslagen voor consolidatie en financiële verslaggeving Deze tussentijdse financiële informatie betreffende de periode eindigend op 30 september 2012 is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor consolidatie en financiële verslaggeving, zoals uiteengezet in de jaarrekening van Holland Colours NV over het boekjaar 2011/2012. Dit halfjaarbericht is opgesteld volgens de richtlijn IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het halfjaarbericht bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2011/2012 van de Holland Colours Groep te worden gelezen. Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld door de Directie van Holland Colours NV en op 1 november 2012 vrijgegeven voor publicatie door de Raad van Commissarissen. Op de informatie zoals gepresenteerd in dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. Alle genoemde bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Met ingang van 1 januari 2013 zal de herziene IFRS-standaard met betrekking tot pensioenen (IAS 19R) van kracht worden. Deze wijziging zal naar verwachting géén materiële invloed hebben op de jaarrekening 2013/2014 of de jaren daarna. Deelnemingen Op 29 juni 2012 heeft Holland Colours bekend gemaakt, samen met het Italiaanse bedrijf Gaypa Srl een onderneming in Indonesië op te richten. In deze onderneming, PT. Holco Indo Jaya, zal Holland Colours NV samen met haar Indonesische dochterbedrijf PT. Holland Colours Asia 85% van de aandelen in haar bezit hebben. Gaypa Srl zal voor de resterende 15% participeren. De resultaten van PT. Holco Indo Jaya worden geconsolideerd in de cijfers over 2012/2013. Per 30 september 2012 verkeerde de onderneming nog in de start-up fase wat niet van invloed is geweest op de financiële resultaten over het eerste halfjaar 2012/2013. Seizoensinvloeden De activiteiten van Holland Colours NV zijn onderhevig aan seizoensinvloeden. In het algemeen wordt in de eerste helft van het boekjaar meer omzet behaald dan in de tweede helft van het boekjaar. Het seizoenspatroon is o.a. een gevolg van de invloed van het weer op de verkoop van de producten die Holland Colours levert. Belastingen In de tussentijdse financiële informatie zijn de belastingen in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van het geschatte gewogen gemiddeld toepasselijk nominale tarief voor de vennootschapsbelasting. Uitstaande aandelen Het aantal uitstaande aandelen per 30 september 2012 bedroeg aandelen. Dit aantal is niet gewijzigd ten opzichte van 31 maart Dividend Het dividend werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli 2012, vastgesteld op 1,10 per aandeel. Per 18 juli 2012 is aan contant dividend uitbetaald en ten laste van de overige reserves gebracht. Benoemde reserves De benoemde reserves bestaan uit de reserve omrekeningsverschillen, de afdekkingsreserve en de reserve immateriële activa. Niet in de balans opgenomen regelingen De niet in de balans opgenomen regelingen, zoals deze zijn vermeld in de jaarrekening 2011/2012 zijn niet wezenlijk gewijzigd in de eerste helft van het boekjaar 2012/2013. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 11

12 Kerncijfers t/m t/m t/m RESULTATEN (in miljoen) Omzet 35,0 29,2 32,0 Bedrijfsresultaat 3,2 0,7 2,5 Nettoresultaat 2,1 0,2 1,5 KASSTROOM (in miljoen) - uit operationele activiteiten 3,5 1,9 (0,3) - investeringen minus desinvesteringen (0,3) (0,4) (0,2) - uit financieringsactiviteiten (1,3) (0,9) (2,3) Netto kasstroom 1,9 0,6 (2,7) GROEI (in %) Omzet ten opzichte van vergelijkbare periode 9,6 2,4 0,1 Bedrijfsresultaat ten opzichte van vergelijkbare periode 29,0 (59,3) (34,8) Nettoresultaat ten opzichte van vergelijkbare periode 39,5 (75,2) (35,0) BALANS (in miljoen) Werkkapitaal 1 14,9 14,8 15,4 Geïnvesteerd vermogen 31,3 31,8 32,7 Eigen vermogen (excl. minderheidsbelang) 24,0 22,4 21,9 Balanstotaal 40,4 40,7 42,0 RATIOS Totale schuld 2 / EBITDA 3 1,3 1,8 1,8 Bedrijfsresultaat / omzet (%) 9,2 2,2 7,8 Solvabiliteit 4 (%) 59,5 55,3 52,2 Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) 10,1 14,6 10,8 Rentedekkingsfactor 5 14,1 2,7 8,2 Rendement gemiddeld geïnvesteerd vermogen 6 (ROI) (%) 11,8 7,7 13,0 Vlottende activa / kortlopende verplichtingen (current ratio) 2,1 1,8 1,7 GEGEVENS PER AANDEEL (in ) Nettoresultaat 2,41 0,23 1,74 Cash flow 3,60 1,58 2,97 Eigen vermogen (excl. minderheidsbelang) 27,89 26,08 24,48 Koers ultimo 18,85 17,00 27,50 OVERIGE GEGEVENS Aantal uitstaande aandelen Gemiddeld aantal werknemers (fte s) ) Werkkapitaal: voorraden + vorderingen -/- niet rentedragende kortlopende schulden 2) Totale schuld: som van de rentedragende schulden 3) EBITDA: 12 maandsvoortschrijdende totale EBITDA 4) Solvabiliteit: eigen vermogen / balanstotaal 5) Rentedekkingsfactor: bedrijfsresultaat / netto financieringslasten 6) Rendement gemiddeld geïnvesteerd vermogen: bedrijfsresultaat / (eigen vermogen + voorzieningen + rentedragende schulden -/- liquide middelen) x 100% 12

13 HOLLAND COLOURS Profiel Circa 390 medewerkers; 2000 klanten in 80 landen; 10 locaties; Wereldwijd netwerk van agenten; Iedere medewerker is aandeelhouder. Holland Colours NV is opgericht in 1979 en staat sinds 1989 genoteerd op de beurs van NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf is een onafhankelijke Nederlandse onderneming met vestigingen in Noord-Amerika en Mexico, Europa en Azië. Holland Colours maakt producten voor het inkleuren van kunststoffen. De belangrijkste producten zijn Holcobatch en Holcoprill. Beide producten bieden als voordelen dat zij free flowing, stofvrij en zeer goed doseerbaar zijn. Daarnaast maakt Holland Colours pasta s voor het inkleuren van siliconen, elastomeren, PET-verpakkingen en andere toepassingen. Holland Colours concentreert zich wereldwijd op drie focusmarkten: Bouw & Constructie (vooral PVC toepassingen); Verpakkingen (vooral PET-toepassingen); Siliconen & Elastomeren. Ongeveer 80% van de omzet wordt in deze drie markten gerealiseerd. Vrijwel de hele productie komt voor rekening van de vier hoofdlocaties in Nederland, Hongarije, de Verenigde Staten en Indonesië. Holland Colours is georganiseerd in drie regionale divisies die zich als profit centres toeleggen op hun eigen regio: Europa (inclusief Midden-Oosten en Afrika), Americas en Azië. De globale omzetverdeling is Europa 55%, Americas 30% en Azië 15%. Belangrijke data: 7 februari 2013 Tussentijds bericht 29 mei 2013 Publicatie jaarcijfers 2012/ juli 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 augustus 2013 Tussentijds bericht 31 oktober 2013 Publicatie halfjaarcijfers 2013/

Halfjaarbericht 2013/2014 HOLLAND COLOURS

Halfjaarbericht 2013/2014 HOLLAND COLOURS Halfjaarbericht 2013/2014 HOLLAND COLOURS Hoger resultaat bij vrijwel gelijk gebleven omzet en verbeterde marges Omzet 34,9 miljoen (eerste halfjaar 2012/2013: 35,0 miljoen) Negatief koerseffect op omzet

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Gelijkblijvend resultaat bij hogere omzet Omzet 37,1 miljoen (eerste halfjaar 2014/2015: 33,1 miljoen) Positief valuta-effect op omzet van 3,2 miljoen 2% autonome

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2014/2015 HOLLAND COLOURS

Halfjaarbericht 2014/2015 HOLLAND COLOURS Halfjaarbericht 2014/2015 HOLLAND COLOURS Lager resultaat vanwege lagere omzet Omzet 33,1 miljoen (eerste halfjaar 2013/2014: 34,9 miljoen) Omzetdaling tweede kwartaal 2% ten opzichte van een 9% daling

Nadere informatie

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FRACTIONELE OMZETSTIJGING, NEGATIEVE VALUTA-EFFECTEN, STERK HOGER NETTO RESULTAAT. Omzet 66,0 miljoen (2012/2013: 65,9 miljoen) Bedrijfsresultaat 5,4 miljoen (2012/2013: 4,9

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HALFJAAR RESULTAAT 2017/2018

HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HALFJAAR RESULTAAT 2017/2018 HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HALFJAAR RESULTAAT 2017/2018 9% omzetgroei Continuering omzetgroei Omzet 42,4 miljoen (eerste halfjaar 2016/2017: 39,0 miljoen) Koerseffect van de USD was verwaarloosbaar Bruto

Nadere informatie

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HOLLAND COLOURS Lager resultaat 2011/2012 door margedruk Omzet 61,2 miljoen (+1%) Bedrijfsresultaat 3,2 miljoen (2010/2011: 5,4 miljoen) Nettoresultaat 1,7 miljoen (2010/2011: 3,2 miljoen)

Nadere informatie

Kerncijfers ( miljoen) 2015/ /2015 Verschil. Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4 Nettoresultaat 3,6 3,4 0,2

Kerncijfers ( miljoen) 2015/ /2015 Verschil. Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4 Nettoresultaat 3,6 3,4 0,2 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2015/2016 8% HOGERE OMZET 6% BETER NETTORESULTAAT Kerncijfers ( miljoen) 2015/2016 2014/2015 Verschil Omzet 73,7 68,2 5,5 Bedrijfsresultaat 5,7 5,3 0,4

Nadere informatie

RESULTATEN 2016/2017 HOLLAND COLOURS 5% organische omzetgroei netto resultaat 43% hoger

RESULTATEN 2016/2017 HOLLAND COLOURS 5% organische omzetgroei netto resultaat 43% hoger PERSBERICHT RESULTATEN 2016/2017 HOLLAND COLOURS 5% organische omzetgroei netto resultaat 43% hoger Holland Colours, een wereldwijde producent van kleurconcentraten voor de polymeer industrie, rapporteert

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht 2017 Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134. 1 INHOUDSOPGAVE Verslag over het eerste halfjaar van 2017 IEX

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Ha H l a fjaarbericht 2012

Ha H l a fjaarbericht 2012 Halfjaarbericht 2012 Halfjaarverslag Batenburg Techniek verwacht minimaal EUR 2,5 miljoen nettowinst in 2012 na een moeizaam eerste halfjaar. In het eerste halfjaar is de omzet met 3% toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft

N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653 v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft N.V. KONINKLIJKE DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK "DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653" v/h Joost Thooft & Labouchere Delft Rotterdamseweg 196 Delft VERSLAG OVER HET 1 e HALFJAAR 2012 Halfjaarbericht 2012 pag. Belangrijke

Nadere informatie

IAS 34 Tussentijds bericht

IAS 34 Tussentijds bericht Geconsolideerd tussentijds bericht (IAS 34) Voor het eerste halfjaar eindigend op 14 juni 2009 Meer omzet en gelijk resultaat voor Super de Boer Amersfoort, 16 juli 2009 Jan Brouwer, Directievoorzitter

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2014

Persbericht jaarcijfers 2014 Persbericht jaarcijfers 2014 Grootaandeelhouders brengen bod uit op Roto Smeets Group B.V. Bedrijfsresultaat 2014 vóór bijzondere posten licht negatief Tweede halfjaar volgens verwachting, maar achterstand

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk

Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Veldhoven, 19 augustus 2010 Simac Techniek NV: Resultaten in eerste halfjaar 2010 stijgen sterk Hoofdpunten o Omzet over het eerste halfjaar 2010 daalt van 68,0 miljoen naar 65,2 miljoen (-/- 4,1%) o Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Halfjaarbericht Value8 N.V.

Halfjaarbericht Value8 N.V. Halfjaarbericht 2017 Value8 N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat 2017 3. Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2016

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2016 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2016 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V.

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V. Halfjaarrekening 2014 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2014 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht augustus Brill

Halfjaarbericht augustus Brill Halfjaarbericht 2009 18 augustus 2009 Brill Koninklijke Brill realiseert in eerste helft 2009 een omzetgroei van 4% De omzet van Brill groeide in de eerste helft van 2009 met 4% tot EUR 11,5 mln. (2008

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Leiden, 30 augustus 2013 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 HJ 2012 HJ 2012 JE Omzet 12,9 11,6 27,5 EBITDA 1,2 0,8 4,2 Winst voor belastingen 0,7

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Vianen, 19 maart 2007 Persbericht JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Hoofdpunten jaarcijfers 2006 Bedrijfsresultaat bedraagt 6,8 miljoen negatief (2005: 1,5 miljoen negatief), met name door

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie