Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde, De Schutter Stan - schepenen Beirinckx Monique, Van Dessel Lutgart, Caers Yves, Damen Nicole, Redig Luc vanaf punt 04, Engelen Christel vanaf punt 05, Helsen Kevin, Baeten Marleen, De Ryck Johan vanaf punt 04, Van Camp Lotte, Willems Ann, Dillen Jan, Huysmans Fons, Welz Jörg, Oliviers John, Teurfs Patrik, Wittocx Guido - raadsleden Van der Schoot Wim - secretaris Openbare zitting 01 Verslag vorige zitting Het verslag van de vorige zitting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 02 AWW: agenda algemene jaarvergadering 26 juni 2014 Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 t.e.m. 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van AWW; Overwegende dat de gemeente voor het beheer van het rioleringsnetwerk deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging AWW; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen deel te nemen aan de statutaire jaarvergadering in zitting van AWW, die zal plaatshebben op 26 juni 2014 om 16 uur in de kantoren van AWW, Mechelsesteenweg 66, te 2018 Antwerpen met volgende punten op de agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 en het geconsolideerde boekjaar 2013 (bijlagen). 2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013 en de geconsolideerde jaarrekening 2013 (bijlage volgt). 3. Goedkeuring jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting)over het boekjaar 2013 van AWW (bijlage). 4. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting) over het boekjaar 2013 van AWW. (bijlage). 5. Goedkeuring voorstel van winstverdeling (artikel 45 van statuten) (bijlage). 6. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. 7. Statutenwijziging. Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1:

2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 en de in dat verband door de raad van bestuur voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt per oproepingsbrief, goedgekeurd. Art. 2: De vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) worden gemandateerd om op de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten en de daaronder te nemen beslissingen van de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband AWW, Mechelsesteenweg 66, te 2018 Antwerpen. 03 Iveka: agenda algemene jaarvergadering 24 juni 2014 Overwegende dat de gemeente Ranst voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; Overwegende dat de gemeente Ranst per aangetekend schrijven van 15 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 24 juni 2014 plaatsheeft in Alta Ripa II, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Ranst overgemaakt werd; Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; Gelet op het gemeentedecreet; Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 24 juni 2014: 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultaten rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Art. 2: de vertegenwoordigers van de gemeente Ranst die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 24 juni

3 2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cf. artikel 1. Art. 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. Vervoegt de zitting: Redig Luc, De Ryck Johan - raadsleden 04 Samenstelling Gecoro - aanduiding aantal maatschappelijke geledingen en deskundigen Gelet op artikel 42 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in het bijzonder artikelen 1.3. en houdende de bepalingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 houdende de vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; Overwegende de verplichting van de gemeente tot oprichting van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening waarbij het aantal inwoners bepalend is voor het aantal leden van de gecoro; Overwegende dat de Gecoro naast haar opdrachten, die decretaal geregeld worden, ook advies kan geven, opmerkingen kan maken of voorstellen kan doen over alle aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. Overwegende dat de gemeente Ranst in de categorie zetelt van de gemeenten tussen de en inwoners en hierdoor minstens 9 en maximum 13 leden moet bevatten waarbij minstens 1/4 de van de leden deskundigen inzake ruimtelijke ordening moeten zijn; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij het ledenaantal van de GECORO wordt vastgelegd op 12 personen; het aantal deskundigen wordt bepaald op 3 personen, het aantal leden van de maatschappelijke geledingen wordt vastgesteld op 9 personen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 tot aanduiding van 5 verschillende maatschappelijke geledingen waarbij deze als volgt wordt vastgesteld: - 2 leden van één of meer milieu- en natuurverenigingen; - 2 leden van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers; - 2 leden van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers. - 2 leden van één of meer verenigingen van handelaars; - 1 lid van een vereniging van werknemers; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 tot uitbreiding van het aantal deskundigen tot 4 en de volledige samenstelling van de gecoro tot 13; Overwegende het politieke akkoord tussen de meerderheid en de oppositie om het aantal leden te behouden op 12 leden met volgende maatschappelijke geledingen; - 2 leden van één of meer milieu- en natuurverenigingen; - 2 leden van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers; - 2 leden van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers. - 2 leden van één of meer verenigingen van handelaars; - 1 lid van een vereniging van werknemers;

4 - 3 deskundigen Gelet op het schrijven van de Bestendige Deputatie van 14 juni 2013 waarin geschreven staat dat de 2/3 de verhouding, conform artikel 200 van het gemeentedecreet, moet berekend worden uit de deskundigen en de effectieve leden; Overwegende het voorstel van de verschillende fracties in de gemeenteraad. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende de uitbreiding van de samenstelling van de GECORO met 1 deskundige in afwijking van de beslissing van 18 februari 2013 wordt ingetrokken. Art. 2: De samenstelling van de gecoro is als volgt vastgesteld: De volgende maatschappelijke geledingen, inclusief het aantal leden worden weerhouden: - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer milieu- en natuurverenigingen - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van handelaars - 1 effectief lid (en 1 plaatsvervanger) van een vereniging van werknemers - 3 deskundigen (en 2 plaatsvervangers) Vervoegt de zitting: Engelen Christel - raadslid 05 Vaststelling plannenregister Gelet op de VCRO, titel V, hoofdstuk I plannen- en vergunningenregister; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05/05/2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en actualisering van het plannenregister, de laatste keer gewijzigd op 05 juni 2009; Gelet op het digitale plannenregister bestaande uit een digitale planneninventaris en een digitale contourenkaart; Overwegende dat de digitale planneninventaris bestaat uit een tabel van de contouren van de plannen en hun digitale bestanden (shapefiles); algplanid datum naam RUP_11035_214_00003_ /11/2011 Het Loo PBT_11035_216_00005_ /06/2011 Planbaten Campus Vesta RUP_11035_214_00005_ /06/2011 Campus Vesta RUP_11035_214_00007_ /05/2011 Van den Nestlaan RUP_11035_214_00006_ /06/2011 KMO-zone Oostmalsesteenweg ONT_11035_252_00001_ /05/2011 Van den Nestlaan

5 PBT_11035_216_00006_ /06/2011 Planbaten KMO-zone Oostmalsesteenweg BPA_11035_224_00002_ /02/1993 Kerkhof Emblem en omgeving BPA_11035_224_00004_ /02/2005 Zevenbergen BVO_02000_231_00001_ /05/1997 Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk) SVO_02000_233_00002_ /08/2005 Weekendverblijven (gewestelijk) SVO_02000_233_00003_ /08/2011 Toegankelijkheid (gewestelijk) BPA_11035_224_00003_ /02/1976 Nierlenders RUP_02000_212_00082_ /04/2004 Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Bos van Ranst' SVO_02000_233_00001_ /10/2013 Hemelwaterputten (gewestelijk) RUP_02000_212_00116_ /07/2008 Leidingstraat Zandhoven - Ranst RUP_02000_212_00002_ /12/2003 Het opheffen van de (alternatieve) reservatieen erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet RUP_02000_212_00243_ /01/2009 Leidingstraat Ranst - Lier RUP_11035_214_00004_ /01/2013 Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatieen jeugdactiviteiten BPA_11035_224_00001_ /04/1976 Centrum-Zuid BPA_11035_224_00005_ /11/2008 Het Loo RUP_11035_214_00008_ /09/2013 Zonevreemde bedrijven - fase 1 GWP_02000_222_00014_ /07/1996 Besluit van de Vlaamse regering van 26 maart Gewestplan Antwerpen - Vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van verschillende gemeenten GWP_02000_222_00014_ /08/2000 GWP_02000_222_00014_ /02/1999 Besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen Besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen op het grondgebied van verschillende gemeenten GWP_02000_222_00014_ /10/1977 Gewestplan Antwerpen GWP_02000_222_00014_ /09/1976 Gewestplan Antwerpen GWP_02000_222_00014_ /10/1979 Gewestplan Antwerpen Gelet op het voorontwerp voor de eerste maal naar het Vlaams gewest werd doorgestuurd voor een informeel nazicht; Gelet op het antwoord van Ruimte Vlaanderen waarin de toestemming gegeven wordt om een officiële versie in te dienen voor conformverklaring; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het digitale plannenregister vast te stellen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel: De gemeenteraad stelt het gemeentelijk plannenregister vast. Dit zal conform het Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en

6 actualisatie van het plannenregister overgemaakt worden aan het Agentschap Ruimte Vlaanderen. 06 Rooilijn- en onteigeningsplan Spruytershofstraat: voorlopige goedkeuring Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de op 17 februari 1994 gecoördineerde grondwet, inzonderheid artikel 16; Gelet op de wet van 17 april 1835 houdende de onteigening ten algemene nutte; Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten algemene nutte; Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van 12 november 1997 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op de wet van 6 april 2000 houdende de wijziging, wat de intresten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de het decreet van 26 maart 2004 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht, inzonderheid artikel 252; Gelet op het decreet houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen van 8 mei 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2010; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA G 91/21 van 19 december 1991 houdende de onteigeningen ten algemene nutte procedureregelen; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 93/8 van 14 juli 1993 houdende nadere toelichtingen aan de motiveringsplicht en de openbaarheid van bestuur inzake onteigeningsbesluiten; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA FB 96/7 van 31 oktober 1996 houdende onteigeningen voor openbaar nut toepassing van het bodemsaneringsdecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 houdende de onteigeningen voor algemeen nut : algemene administratieve vormvereisten; onteigeningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toepassing voor de verwerving van bedrijventerreinen; Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van 1 februari 1956 houdende opmaak van rooilijnplannen; Gelet op de geplande infrastructuurwerken in de Spruytershofstraat, deels in het project Collector Ranst Wommelgem en deels in het project Schawijkstraat ; Overwegende dat de Spruytershofstraat een weg is uit de atlas der buurwegen van de voormalige gemeente Ranst met een variërende breedte tussen de 4,00 en de 9,30 meter; Overwegende dat in meerdere verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen Gratis Grondafstand werd opgelegd zodat de straat thans op meerdere plaatsen een bredere bedding heeft;

7 Overwegende dat de geplande infrastructuurwerken niet uitgevoerd kunnen worden in het beschikbare openbaar domein; Overwegende dat in functie van de geplande werken de breedte op een constante breedte van 12 meter gebracht dient te wordt; Overwegende dat in functie van deze verbreding de opmaak en goedkeuring van een rooilijn- en onteigeningsplan noodzakelijk is; Gelet op het voorliggende ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Spruytershofstraat zoals opgemaakt door Kris Mertens, landmeter bij Anteagroup op 13 december 2010 en laatst gewijzigd op 17 maart 2014; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art 1: De gemeenteraad stelt het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Spruytershofstraat zoals opgemaakt door Kris Mertens, landmeter bij Anteagroup op 13 december 2010 en laatst gewijzigd op 17 maart 2014 voorlopig vast. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan gedurende 30 dagen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 9, 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen. Art. 3: Na sluiting van het openbaar onderzoek dient het dossier samen met de eventuele bezwaren opnieuw aan de raad te worden voorgelegd. Verlaat de zitting: Hofmans Lode - burgemeester 07 Overdracht bedding verlaten waterloop Vierselbeek Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 252 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009) inzonderheid artikel houdende de beslissingsbevoegdheid omtrent de wegeniswerken bij verkavelingsvergunningen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2011 betreffende de goedkeuring van het wegentracé in de verkaveling Schuurblok 2 te Oelegem; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2011 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor de uitrusting van de wegenis in de verkaveling Schuurblok 2 te Oelegem; Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 2 februari 2012 voor gronden gelegen te Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, nrs. 623 h, 623 k, 626 p 2, 564 m, 627 f, 628 k, 626 m 2, 626 g 3, 626 n 2, 564 l en 626 r 2;

8 Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen van 31 oktober 2013 betreffende de verlegging van waterloop van 3 de categorie, genaamd Vierselbeek ; Gelet op het proces verbaal van voorlopige oplevering van 4 april 2014 van de infrastructuurwerken in de verkaveling Schuurblok; Overwegende dat conform de verkavelingsvoorwaarden de loten van de verkaveling thans kunnen gevormd en verkocht worden aan de hand van een verkavelingsakte; Overwegende dat de loten 13 tot en met 17 bezwaard worden met de oude, verlaten en verlegde bedding van waterloop van 3 de categorie, genaamd Vierselbeek ; Overwegende dat uit de verkavelingsvoorwaarden blijkt dat na de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken de aangelegde infrastructuur en de bijhorende gronden gratis aan de gemeente overgedragen moeten worden; Overwegende dat deze infrastructuur en grond ook de bedding van de nieuwe waterloop omvat; Overwegende dat de bedding van de oude, verlaten waterloop bij wijze van ruiling gratis aan de verkavelaars kan overgedragen worden; Overwegende dat de door de gemeente te verwerven delen in oppervlakte en waarde ruim de oppervlakte en waarde van de door de gemeente te vervreemde delen overtreffen; Overwegende dat een effectieve ruiling niet mogelijk is omdat de oude bedding nu reeds in het bezit van de verkavelaar dient te komen en dat de overdracht van gronden en infrastructuur van de verkavelaar aan de gemeente pas binnen 2 jaar, na de definitieve oplevering kan gerealiseerd worden; Overwegende dat de overdracht van de gemeente aan de verkavelaar als voorafname op de ruiling kan aanzien worden; Gelet op het opmetingsplan van de te vervreemden onroerende goederen met dossiernummer 2010/3326, opgemaakt door dhr. Maarten Cromphout, landmeter-expert te Wetteren op 4 april 2014 waarop de over te dragen gronden als volgt aangeduid worden: - Lot 13 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 3,62 m², - Lot 14 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,65 m², - Lot 15 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,87 m², - Lot 16 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 10,91 m², - Lot 17 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 11,24 m²; Gelet op het bij onderhavige beslissing gevoegde ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Michel Wegge met standplaats te Borsbeek, met de bepalingen waarmee de verkavelaar instemt; Overwegende dat twee personen gemachtigd dienen te worden voor het ondertekenen van de akte namens de gemeente; Overwegende het voorstel van het raadslid J. De Ryck (N-VA) waarbij volgens hem, de lastvoorwaarden voor de verkaveling Schuurblok, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september 2011, zeer duidelijk zijn en dat alle kosten met betrekking tot de aanleg van wegentracé, greppels, kantstrook, riolering, nutsvoorzieningen, openbare verlichting, verkeerssignalisatie ed. zijn ten laste van de verkavelaar. Binnen de 6 maanden na de

9 definitieve oplevering dient alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente te worden overgedragen, samen met de overdracht van de gronden binnen het goedgekeurde stratentracé. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar. Een 5-tal loten (lot en 17) in de verkaveling Schuurblok worden bezwaard met de bedding van een oude waterloop. Deze bedding is echter eigendom van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat deze loten als bouwgrond kunnen verkocht worden werd er een aanvraag ingediend en een vergunning bekomen van de provincie om de Vierselbeek te verleggen. De bedding van de verlaten waterloop is daardoor een stukje bouwgrond geworden waarvan de gemeente eigenaar is. De totale oppervlakte van deze bedding/bouwgrond bedraagt 43,29 m² verdeeld over de 5 loten zoals we kunnen zien op het bijgevoegde plan in de ontwerp akte. In deze ontwerp akte lezen we dat er tussen de verschillende eigenaars stukjes bouwgrond voorafgaandelijk verkocht worden voor 300 per m². Het raadslid verwijst naar de website van immo kantoor Vivendi, waarvan het kantoor voor de regio Antwerpen gevestigd is op het Torenplein te Oelegem, en waar lot 10 aangeboden voor 370 per m² en lot 11 voor 344 per m². Het raadslid vindt het voorstel om de 43,29 m² bouwgrond waarvan de gemeente eigenaar is gratis over te dragen aan de verkavelaar totaal onaanvaardbaar en volgens hem kan er geen sprake zijn van een ruiling vermits de verkavelaar volgens de lastvoorwaarden verplicht is om alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente over te dragen. De gemeente moet daarom voor wat betreft de verlaten bedding/bouwgrond beschouwd worden als een van de eigenaars van een stukje bouwgrond in de totale verkaveling. Het raadslid wenst het amendement toe te voegen waarbij artikel 1 aangaande de ruiling wordt vervangen door het voorstel om de 43,29 m² bouwgrond te verkopen aan de verkavelaar voor dezelfde waarde die door de andere eigenaars van de grond wordt gehanteerd bij de onderlinge voorafgaandelijke verkoop van hun stukjes bouwgrond namelijk 300 per m²; Overwegende het antwoord van de schepen F. Bossaerts (CD&V) dat het voorstel van de N- VA-fractie om de 43,29 m² bouwgrond te verkopen aan de verkavelaar voor dezelfde waarde die door de andere eigenaars van de grond wordt gehanteerd bij de onderlinge voorafgaandelijke verkoop van hun stukjes bouwgrond namelijk 300 /m², een nieuw gegeven is. Naast de 43 m² die overgedragen wordt in het voorstel naar de verkavelaar, gaat er ongeveer m² naar de gemeente. Een belangrijk deel van dit nieuwe openbaar domein is de nieuwe waterloop die breder is dan de vorige en waarbij ook de ruimingsstrook wordt overgedragen i.p.v er een erfdienstbaarheid te vestigen. Met andere woorden in dit dossier wordt er eigenlijk meer overgedragen dan strikt noodzakelijk is aangezien de ruimingsstroken effectief worden overgedragen in plaats van enkel een erfdienstbaarheid. Het is steeds de visie geweest van het gemeentebestuur om verkavelingen zo effectief mogelijk te realiseren in functie van de ruimtelijke ordening. Indien hier een buurtweg of en waterloop voor een betere ruimtelijke ordening dient verplaatst te worden, is de gemeente hiertoe altijd bereid geweest. In het verleden heeft de gemeente dit steeds gerealiseerd door een overdracht of ruiling. Er zijn hier een aantal voorbeelden te geven zoals bijvoorbeeld de gemeenteraadsbeslissing van De motivering was toen dat de nieuwe bedding in oppervlakte groter is dan oppervlakte van de verlaten bedding en dat er geen opleg van meerwaarde verschuldigd is aan de tegenpartij zodat de ruiling in het voordeel van de gemeente is. Een ander voorbeeld is de ruiling, afstand en aankoop van gronden in de Terstratenweg, infrastructuur fase 3 waarbij een deel van een oude buurtweg aan de verkavelaar gegeven werd in ruil voor de bedding en infrastructuur van de 3de fase. In het verleden werd er een vergelijk gemaakt tussen de voordelen voor de verkavelaar/ontwikkelaar en de voordelen van de gemeente. Indien bleek dat het voordeel proportioneel groot was voor de verkavelaar ten opzichte van het nadeel van de gemeente diende de verkavelaar de schattingsprijs te betalen. In dit geval met bredere grachten en exclusieve eigendom aan de ruimingsstroken want een garantie biedt op groenstroken, oordeelden we dat in het voordeel van de gemeente is. In eerste

10 instantie met het overdragen van de grond en in het bijzonder de exclusieve eigendom voor de ruimingsstroken en in tweede instantie de aankoop van de oude bedding. Het voorstel van de N-VA-fractie is een aanpassing van het beleid en het is aan de gemeenteraad om hierover te oordelen; Overwegende de tussenkomst van C. Engelen (Vlaams Belang) dat ze voorafgaand aan de zitting niet op de hoogte was van het amendement en dat ze daarom het amendement niet steunt. Besluit met 11 stemmen voor en 13 tegen (H. Goris, R. Vermeesch, J. Verhaegen, K. Helsen, Y. Caers, F. Huysmans, C. Engelen, N. Damen, M. Beirinckx, S. De Schutter, F. Bossaerts, T. Muyshondt en S. De Pooter) voor het amendement; Besluit met 13 ja en 11 tegen (L. Redig, L. Van Camp, L. Van Dessel, J. Welz, J. Dillen, J. De Ryck, J. Oliviers, A. Willems, P. Teurfs, L. Baeten en G. Wittocx) voor het agendapunt: Art. 1: De Gemeente Ranst zal de hierna vermelde onroerende goederen vervreemden: - Lot 13 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 3,62 m², - Lot 14 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,65 m², - Lot 15 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,87 m², - Lot 16 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 10,91 m², - Lot 17 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 11,24 m², zoals aangeduid op het opmetingsplan van de te vervreemden onroerende goederen met dossiernummer 2010/3326, opgemaakt door dhr. Maarten Cromphout, landmeter-expert te Wetteren op 4 april Art. 2: De Gemeente Ranst zal het in artikel 1 vermelde onroerende goederen vervreemden onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van akte gevoegd bij onderhavige beslissing en zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Art. 3: De notariskosten zijn ten laste van de verkavelaar. Art. 4: Geassocieerd notarissen K. Van Kerkhoven en K. Scheurweghs, Van den Nestlaan 32 te Ranst Broechem worden aangeduid voor het verdedigen van de belangen van de gemeente. Art. 5: Mevrouw T. Muyshondt, eerste schepen en de heer W. Van der Schoot, gemeentesecretaris, worden gemachtigd om de akte namens de gemeente te ondertekenen. Vervoegt de zitting: Hofmans Lode - burgemeester

11 08 Herentalsebaan, wijziging rooilijn- en onteigeningsplan: voorlopige goedkeuring Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de op 17 februari 1994 gecoördineerde grondwet, inzonderheid artikel 16; Gelet op de wet van 17 april 1835 houdende de onteigening ten algemene nutte; Gelet op de wet van 10 april 1841 houdende de buurtwegen, gewijzigd op 20 mei 1863, 9 augustus 1948 en 5 augustus 1953, inzonderheid het artikel 28 bis; Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten algemene nutte; Gelet op de wet van 26 juli 1962 houdende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen; Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van 12 november 1997 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op de wet van 6 april 2000 houdende de wijziging, wat de intresten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de het decreet van 26 maart 2004 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht, inzonderheid artikel 252; Gelet op het decreet houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen van 8 mei 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 6 januari 2009; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA G 91/21 van 19 december 1991 houdende de onteigeningen ten algemene nutte procedureregelen; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 93/8 van 14 juli 1993 houdende nadere toelichtingen aan de motiveringsplicht en de openbaarheid van bestuur inzake onteigeningsbesluiten; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA FB 96/7 van 31 oktober 1996 houdende onteigeningen voor openbaar nut toepassing van het bodemsaneringsdecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 houdende de onteigeningen voor algemeen nut : algemene administratieve vormvereisten; onteigeningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toepassing voor de verwerving van bedrijventerreinen; Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van 1 februari 1956 houdende opmaak van rooilijnplannen; Gelet op het bij K.B. van 21 maart 1957 goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan te Ranst; Overwegende dat op het goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan tussen de huidige huisnummers 105 en 109 de aanzet wordt gegeven voor een nieuw te ontwikkelen zijstraat van de Herentalsebaan, dat deze nieuw te ontwikkelen zijstraat kan zorgen voor de

12 ontsluiting van achterin gelegen woonuitbreidingsgebied, dat de weg ingepland is vertrekkende van een bestaande servitude weg die centraal van de nieuwe straat komt te liggen; Overwegende dat het achterin gelegen woonuitbreidingsgebied grotendeels eigendom is van de bvba Landeco te Lier, dat bvba Landeco in 2002 een strook grond aankocht ter ontsluiting van het achterin gelegen woonuitbreidingsgebied; Overwegende dat hoger genoemde strook grond evenwijdig loopt met de bestaande servitude weg maar niet samenvalt met de op het rooilijn- en onteigeningsplan getekende aanzet voor de nieuwe zijstraat; Overwegende dat de strook grond van bvba Landeco de ontworpen zijstraat op het goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan kan vervangen, dat de nieuwe ligging de bebouwingsmogelijkheden van het perceel met huisnummer 105 niet bemoeilijkt, dat de nieuwe ligging de uitbreidingsmogelijkheden van de woning op het perceel met huisnummer 109 verbeterd; Gelet op het schriftelijk akkoord tussen alle betrokken aangelande eigenaars d.d. 7 november 2012 met betrekking tot de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan; Overwegende dat het aangewezen is het rooilijn- en onteigeningsplan aan te passen aan de gewijzigde feitelijke toestand; Gelet op het voorliggende ontwerp van wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan, opgemaakt door Mark Bernaerts, landmeter te Ranst op 17 oktober 2011 en laatst gewijzigd op 19 februari 2014; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art 1: Principiële goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan, opgemaakt door Mark Bernaerts, landmeter te Ranst op 17 oktober 2011 en laatst gewijzigd op 19 februari Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan gedurende 30 dagen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 9, 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen. Art. 3: Na sluiting van het openbaar onderzoek dient het dossier samen met de eventuele bezwaren opnieuw aan de raad te worden voorgelegd.

13 09 Collectiereglement gemeentelijk Documentatiecentrum Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2000 houdende de goedkeuring van een reglement voor de collectievorming in het gemeentelijk Documentatiecentrum; Gelet op het huishoudelijk reglement van de Erfgoedraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2013; Gelet op het advies van de Gemeentelijke Erfgoedraad van 25 november 2013; Overwegende dat het na 14 jaar nuttig is om dit reglement te herbekijken; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Krachtens art. 15 van het huishoudelijk reglement zorgt de Gemeentelijke Erfgoedraad voor de verwerving, inventarisering, bewaring en het toegankelijk stellen voor het publiek van de documentatie van onze deelgemeenten Ranst, Broechem, Oelegem en Emblem. Voor het verwerven en beheren van eigenlijke documentatie en van particulier archief staat het Gemeentelijk Documentatiecentrum in, hierin geleid door de Gemeentelijke Erfgoedraad. Art. 2: De documentatie en particuliere archieven hebben een band met Ranst of één van de deelgemeenten, door hun inhoud of herkomst. Documentatie zonder band met Ranst of deelgemeenten kan worden opgenomen indien de Erfgoedraad dit nuttig acht voor de leeszaal of interne werking van het Documentatiecentrum. Voorwerpen kunnen niet worden opgenomen tenzij de Erfgoedraad anders beslist, bijvoorbeeld indien ze geschreven informatie dragen en een band hebben met verenigingen of personen uit Ranst (dus tot het algemene collectieprofiel behoren). Art. 3: Alle archief van de gemeentelijke overheid dat in het Gemeentelijk Documentatiecentrum zou terechtkomen, wordt aan het college van burgemeester en schepenen terug bezorgd, tenzij bij onderlinge overeenkomst tussen de Erfgoedraad en de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde anders wordt beschikt. Art. 4: De gemeentelijke bibliotheken, zowel openbare als administratieve, dragen de boeken die zij wensen af te stoten over aan het Gemeentelijk Documentatiecentrum voor zover deze boeken aan de opdracht van de Gemeentelijke Erfgoedraad beantwoorden. De overdracht wordt geregeld bij inschrijving van de werken in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum. Art. 5: De gemeentelijke diensten en instellingen kunnen eigenlijke documentatie aan het Gemeentelijk Documentatiecentrum overdragen voor zover deze aan de opdracht van de Gemeentelijke Erfgoedraad beantwoordt. De overdracht wordt geregeld bij inschrijving van de documentatiebestanden in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum. Art. 6: Archief- en (eigenlijke) documentatiebestanden van particuliere oorsprong worden door het Gemeentelijk Documentatiecentrum verworven door schenking, bewaarneming, of aankoop op advies van de Gemeentelijke Erfgoedraad. Schenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve aanvaarding overeenkomstig art van het gemeentedecreet.

14 Iedere verwerving wordt voldoende gedetailleerd in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum opgenomen. Art. 7: Iedere bewaargeving of bewaarneming of schenking wordt schriftelijk geregeld bij overeenkomst, ondertekend door de schenker of bewaargever en een vertegenwoordiger van het Documentatiecentrum, of bij eenvoudige briefwisseling, minstens bij dankbrief. De aard van de overdracht wordt hierin vermeld. De te beschrijven eenheden worden summier opgesomd. Clausules voor het regelen van de openbaarheid van archiefstukken, auteursrechten of andere voorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd. Art. 8: Voor archiefstukken of documentatie die niet kunnen worden verworven, kan het Gemeentelijk Documentatiecentrum verzamelingen van kopieën aanleggen. Indien er geen overdracht van rechten of eigendom plaats vindt, hoeven deze niet voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Art. 9: De Gemeentelijke Erfgoedraad moet steeds een advies geven over de verwerving van stukken. Zo kan de Gemeentelijke Erfgoedraad o.m. een negatief advies geven over haar aangeboden stukken indien zij meent dat deze niet beantwoorden aan haar opdracht of meent niet te kunnen instaan voor de goede bewaring van deze stukken. 10 Restauratie OLVrouwkapel Millegem: advies ontwerp fase 1 dakwerken Gelet op de intentie van de kerkfabriek Sint Pancratius Ranst om restauratiewerken fase 1: dakwerken uit te voeren aan de OLVrouwkapel Millegem; Gelet op het ontwerp van architect Vanroy, Oude Baan 655 te 2450 Meerhout; Overwegende het voorstel van het college van burgemeeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel: De gemeenteraad geeft gunstig advies voor het ontwerp van de restauratiewerken fase 1 - dakwerken van de OLVrouwkapel Millegem met een ramingsbedrag van ,30 BTW incl. (premiegerechtigd) en ,44 BTW incl. (niet-premiegerechtigd). 11 Belasting op motoren Gelet op artikel 170, 4 van de grondwet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende de goedkeuring van de belasting op motoren; Overwegende de financiële toestand van de gemeente; Overwegende de opmerking van de heer E. Cassirer op 17 maart 2014 houdende de melding dat de in artikel 10 beschreven procedure bij onnauwkeurige aangifte, niet overeenstemt met artikel 7 1 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en als volgt aangepast moet worden: De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig

15 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. ; Overwegende de noodzaak om in het kader van de rechtszekerheid deze passage aan te passen; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Er wordt, ten laste van de natuurlijke personen of rechtspersonen en feitelijke verenigingen of vennootschappen, met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een belasting gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt. De belasting bedraagt 12,50 euro per eenheid en per breuk van kilowatt voor het totaal motorvermogen van minder dan 100 kilowatt en 18,50 euro per eenheid en per breuk van kilowatt voor de schijf van het totaal motorvermogen gelijk aan of hoger dan 100 kilowatt. De aanslag bedraagt minimum 25 euro. De belasting slaat op alle motoren, ongeacht de gebruikte energie waarmee deze aangedreven worden. De belasting betreft enkel de motoren die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente Ranst gevestigd zijn. De belasting is verschuldigd ongeacht of de motoren voor de exploitatie van de inrichting of van haar bijgebouwen worden gebruikt. Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. Nieuwe vestigingen die motoren voor een eerste keer in gebruik nemen dienen deze motoren aan te geven in het lopend dienstjaar en zullen een eerste keer belast worden in het lopend dienstjaar te rekenen vanaf de maand volgend op de in dienst name. Vestigingen die hun bedrijvigheid stopzetten in de loop van een lopend dienstjaar zullen voor dat kalenderjaar niet meer belast worden. Deze dienen binnen de maand na stopzetting het gemeentebestuur hiervan op de hoogte te brengen. Art. 2: De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de belanghebbende en het gemeentebestuur. Het staat de belanghebbende vrij in geval van onenigheid, een tegenexpertise uit te lokken. Art. 3: De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto s en dergelijke die enkel voor intern gebruik op het terrein benut worden), trekkers, nijverheidsvoertuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen, pletwalsen, bulldozers graafmachines, laadschoppen en zonder dat deze opsomming limitatief is), locomotieven, nijverheidsmachines (zoals mobiele compressoren, trilplaten, ladderliften en zonder dat deze opsomming limitatief is) worden belast volgens volgende tabel: Cilinderinhoud van de motoren op diesel, benzine of gas: kw van 0 cm³ tot 499 cm³ = 2

16 van 500 cm³ tot cm³ = 7 van cm³ tot cm³ = 15 van cm³ tot cm³ = 22 van cm³ tot cm³ = 29 van cm³ tot onbeperkt = 37 Art. 4: De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers en straddle carriers worden belast volgens hun maximaal hefvermogen zoals vermeld in volgende tabel: Maximaal hefvermogen: kw van 0 kg tot 999 kg = 5 van kg tot kg = 8 van kg tot kg = 15 van kg tot kg = 20 van kg tot kg = 25 van kg tot kg = 30 van kg tot onbeperkt = 40 Art. 5: Van de belasting zijn vrijgesteld: 1 de motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze nonactiviteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 7. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren; 2 de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld en voor zo ver deze voertuigen dienen voor het vervoer van personen of goederen over de openbare weg.; 3 de motor van een draagbaar en tegelijk handbediend toestel; 4 de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator; 5 de door perslucht aangedreven motor; 6 de motoren die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollig water; 7 de motoren van vaartuigen dienende voor transport van goederen; 8 de reservemotor, i.e. deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn tewerkstelling niet als gevolg heeft dat de productie van de betrokken inrichting verhoogd wordt; de reservemotor kan aangewend worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren; 9 de wisselmotor, i.e. deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als de andere die hij tijdelijk moet vervangen; de wisselmotor kan aangewend worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren; 10 motoren die instaan voor de brandveiligheid (zoals sprinklermotoren, compressor voor brandluiken te bedienen, enz. ) 11 de motoren die instaan voor hygiënische ventilatie (vb. dampkap in een frituur, afzuiging in garages aan uitlaten, afzuiging voor lasdampen bij het lassen). Motoren die gebruikt worden voor het conditioneren van arbeidsruimtes zijn wel belastbaar. Art. 6: Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem

17 door het gemeentebestuur wordt toegestuurd. De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, moet deze aangifte spontaan doen. Ook de kracht van de volgens artikel 5 onbelastbare motoren dient aangegeven te worden. Art. 7: De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar van een belastbare motor brengt een belastingvermindering mee. Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. Het stilleggen van een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen. Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten, moet de belanghebbende aan het gemeentebestuur een schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd. Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt vanaf de maand af volgend op deze wederinwerkingstelling. De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de definitieve buitengebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft geduurd. Art. 8: Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor het maximumkwartuurvermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de leveranciers van elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan en bovendien het bedrijf belast werd op grond van het bepaalde in de artikelen 1 tot 7 gedurende de periode van tenminste twee jaar, wordt het bedrag der belastingen betreffende de volgende dienstjaren, op verzoek van de exploitant, vastgesteld op basis van een belastbaar vermogen bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van het rekenkundig gemiddelde der twaalfmaandelijkse maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingsjaar op grond van het bepaalde in artikel 1 tot 7 aangeslagen werd en het rekenkundig gemiddelde der twaalfmaandelijkse maximumkwartuurvermogens opgenomen tijdens hetzelfde jaar, deze verhouding wordt verhoudingsfactor genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het rekenkundig gemiddelde der twaalf maximumkwartuurvermogens van het jaar met de verhoudingsfactor. De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de kwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20% verschilt van die van het refertejaar, d.w.z. van het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het verschil meer dan 20% dan telt het bestuur de belastbare elementen teneinde een nieuwe verhoudingsfactor te berekenen. Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moeten de exploitanten, voor 31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met de opgave van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, welke in zijn installaties werden opgenomen tijdens het jaar,

18 voorafgaande aan dat met ingang waarvan hij om toepassing van deze bepalingen verzoekt; hij moet er zich voorts toe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde de in zijn installaties gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen, vermeld op de facturen van elektrische energie, te controleren. De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag verkiest, verbindt zich door zijn keuze voor een tijdvak van vijf jaar. Behoudens verzet van de exploitant of van het bestuur bij het verstrijken van het tijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar. Art. 9: De belasting wordt berekend op grond van de belastbare (gebruikte) motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Zij wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld. Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootst aantal dagen gebruik. Is dit aantal gelijk, dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld. Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende maand. Art 10: Bij gebrek aan aangifte zoals vermeld in artikel 6, binnen een termijn van vier weken na de verzending van het aangifteformulier, of bij onjuiste, onvolledige, of onnauwkeurige aangifte, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Art 11: De overeenkomstig artikel 10 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag ten bedrage van 10% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding en 50% van de verschuldigde belasting bij elke volgende overtreding. Art 12: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art 13: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelasting. Art 14: Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

19 12 Protestantse kerk Boechout: Rekening 2013: kennisgeving advies gemeente Boechout De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies uitgebracht door het gemeentebestuur van Boechout over de rekening 2013 van de Protestantse kerk Boechout. 13 Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Broechem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Broechem op 8 maart 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,35 EUR en een investeringsresultaat van 0 EUR; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 5 april 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2013; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte met een exploitatieresultaat van ,35 EUR en een investeringsresultaat van 0 EUR; Art. 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 14 Kerkbestuur O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen Oelegem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen op 12 februari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van 6.717,60 EUR en een investeringsresultaat van ,13 EUR; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 5 april 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2014; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

20 Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen met een exploitatieresultaat van 6.717,60 EUR en een investeringsresultaat van ,13 EUR Art. 2: Het advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 15 Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem op 18 februari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,72 EUR en een investeringsresultaat van 3.793,72; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 25 maart 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2014; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem met een exploitatieresultaat van ,72 EUR en een investeringsresultaat van 3.793,72; Art. 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 16 Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek Sint-Pancratius Ranst op 27 januari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,65 EUR en een investeringsresultaat van 3.694,51 EUR;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie - en gemeentebelastingen,

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie - en gemeentebelastingen, Belasting op drijfkracht 2014 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 december 2012 waarbij de looptijd van de beslissing van de gemeenteraad van 10

Nadere informatie

Belastingreglement op motoren

Belastingreglement op motoren Belastingreglement op motoren goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Art. 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de stad Lier

Nadere informatie

8. BELASTING OP DRIJFKRACHT

8. BELASTING OP DRIJFKRACHT Artikel 1 8. BELASTING OP DRIJFKRACHT Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten laste der natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een gemeentebelasting van 18,60 EUR per eenheid

Nadere informatie

GEMEENTE GRIMBERGEN. UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2007

GEMEENTE GRIMBERGEN. UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2007 GEMEENTE GRIMBERGEN. UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2007 ONDERWERP: Belasting op de drijfkracht. Dienstjaren 2008-2013. Artikel 1 - belastbare basis, belastingplichtige

Nadere informatie

De belasting bedraagt minimum 75,00 EUR en maximum ,00 EUR per belastingplichtige ongeacht het belastbaar vermogen.

De belasting bedraagt minimum 75,00 EUR en maximum ,00 EUR per belastingplichtige ongeacht het belastbaar vermogen. BELASTINGREGLEMENT OP DE DRIJFKRACHT, DE HEFKRACHT EN DE MOTOREN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de drijfkracht,

Nadere informatie

Belasting op drijfkracht Artikel 1: Er wordt ten behoeve van de gemeente voor de periode met ingang van 1 januari 2013 en eindigend op 31

Belasting op drijfkracht Artikel 1: Er wordt ten behoeve van de gemeente voor de periode met ingang van 1 januari 2013 en eindigend op 31 Belasting op drijfkracht 2013-2018 Artikel 1: Er wordt ten behoeve van de gemeente voor de periode met ingang van 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2018 ten laste van de nijverheids-, handels-

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T BELASTING OP DE DRIJFKRACHT Gemeenteraad van

dienst financiën R E G L E M E N T BELASTING OP DE DRIJFKRACHT Gemeenteraad van dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 17-12-2015 BELASTING OP DE DRIJFKRACHT 2015-2020 Art. 1 De belasting op de drijfkracht, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014,

Nadere informatie

De belasting bedraagt minimum 75,00 EUR en maximum ,00 EUR per belastingplichtige ongeacht het belastbaar vermogen.

De belasting bedraagt minimum 75,00 EUR en maximum ,00 EUR per belastingplichtige ongeacht het belastbaar vermogen. BELASTINGREGLEMENT OP DE DRIJFKRACHT, DE HEFKRACHT EN DE MOTOREN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de drijfkracht,

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Openbaar onderzoek Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Openbaar onderzoek Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 BELASTING OP DRIJFKRACHT VAN MOTOREN Context De gemeenteraad stemde op 4/3/2008 een belasting op drijfkracht van motoren voor een periode die eindigt op 31 december 2013. Als

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Belasting op drijfkracht van motoren,

Belasting op drijfkracht van motoren, gemeenteraad Belasting op drijfkracht van motoren, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 gepubliceerd op website gemeente op 2 januari 2014 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2013 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD Zitting van 20 december 2007. Tegenwoordig: de H.H. De Vries Tom, schepen-voorzitter; Van Linden Luc, Verelst Els, Terreur Sofie, Deridder

Nadere informatie

AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD AFSCHRIFT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: Sonja De Pooter - voorzitter Lode Hofmans - burgemeester Tine Muyshondt, Jef Verhaegen, Fernand Bossaerts, Roel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

DRIJFKRACHT DER MOTOREN Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

DRIJFKRACHT DER MOTOREN Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; DRIJFKRACHT DER MOTOREN 2013-2019 Gemeenteraad 17-12-2012 De gemeenteraad: Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van maandag 16 december 2013 Aanwezigen : De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 22 april 2013

Zitting van de gemeenteraad van maandag 22 april 2013 Zitting van de gemeenteraad van maandag 22 april 2013 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

II III II III III Hill IIII GR1301038

II III II III III Hill IIII GR1301038 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT II III II III III Hill IIII GR1301038 OPENBARE ZITTING VAN 31 JANUARI 2013 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen,

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Home / Bestuur / Belastingen en retributies / Belastingen Belasting op de drijfkracht van motoren

Home / Bestuur / Belastingen en retributies / Belastingen Belasting op de drijfkracht van motoren Home / Bestuur / Belastingen en retributies / Belastingen / Belasting op de drijfkracht van motoren Belasting op de drijfkracht van motoren Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Provincie LIMBURG Arrondissement HASSELT Stadsbestuur GENK Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad Vergadering van 28 juni 2012 Aanwezig: de heren Arts, voorzitter; Dries, burgemeester;

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten.

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. AANGIFTEFORMULIER Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. CONTACTGEGEVENS AANSLAGJAAR NAAM PUBLICATIE VERANTWOORDELIJK UITGEVER (V.U.) CONTACTPERSOON FACTURATIEADRES

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Er wordt ten behoeve van de gemeente

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 mei 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 februari 2016 FINANCIEEL BEHEERDER _GR_00044 Gemeentebelasting op motoren - Aanpassing - Goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 februari 2016 FINANCIEEL BEHEERDER _GR_00044 Gemeentebelasting op motoren - Aanpassing - Goedkeuring Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 februari 2016 FINANCIEEL BEHEERDER 8 2016_GR_00044 Gemeentebelasting op motoren - Aanpassing - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Bertrand Demiddeleer,

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Het reglement inzake

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen TROOSTWIJK REAL ESTATE SALES BVBA Klaverbladstraat 19 D 3560 LUMMEN België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0835 AC notarisinfo@hasselt.be 10-3-2017 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen RZK N.V. Thonissenlaan 96 3500 HASSELT België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0874 AC notarisinfo@hasselt.be 15-3-2017 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: RZK N.V.

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8.

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 29 JANUARI 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan

Nadere informatie