Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde, De Schutter Stan - schepenen Beirinckx Monique, Van Dessel Lutgart, Caers Yves, Damen Nicole, Redig Luc vanaf punt 04, Engelen Christel vanaf punt 05, Helsen Kevin, Baeten Marleen, De Ryck Johan vanaf punt 04, Van Camp Lotte, Willems Ann, Dillen Jan, Huysmans Fons, Welz Jörg, Oliviers John, Teurfs Patrik, Wittocx Guido - raadsleden Van der Schoot Wim - secretaris Openbare zitting 01 Verslag vorige zitting Het verslag van de vorige zitting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 02 AWW: agenda algemene jaarvergadering 26 juni 2014 Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 t.e.m. 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van AWW; Overwegende dat de gemeente voor het beheer van het rioleringsnetwerk deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging AWW; Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen deel te nemen aan de statutaire jaarvergadering in zitting van AWW, die zal plaatshebben op 26 juni 2014 om 16 uur in de kantoren van AWW, Mechelsesteenweg 66, te 2018 Antwerpen met volgende punten op de agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013 en het geconsolideerde boekjaar 2013 (bijlagen). 2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013 en de geconsolideerde jaarrekening 2013 (bijlage volgt). 3. Goedkeuring jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting)over het boekjaar 2013 van AWW (bijlage). 4. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting) over het boekjaar 2013 van AWW. (bijlage). 5. Goedkeuring voorstel van winstverdeling (artikel 45 van statuten) (bijlage). 6. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. 7. Statutenwijziging. Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1:

2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 en de in dat verband door de raad van bestuur voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt per oproepingsbrief, goedgekeurd. Art. 2: De vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) worden gemandateerd om op de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten en de daaronder te nemen beslissingen van de statutaire jaarvergadering van AWW op 26 juni 2014 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband AWW, Mechelsesteenweg 66, te 2018 Antwerpen. 03 Iveka: agenda algemene jaarvergadering 24 juni 2014 Overwegende dat de gemeente Ranst voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; Overwegende dat de gemeente Ranst per aangetekend schrijven van 15 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 24 juni 2014 plaatsheeft in Alta Ripa II, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Ranst overgemaakt werd; Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; Gelet op het gemeentedecreet; Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 24 juni 2014: 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultaten rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Art. 2: de vertegenwoordigers van de gemeente Ranst die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 24 juni

3 2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cf. artikel 1. Art. 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. Vervoegt de zitting: Redig Luc, De Ryck Johan - raadsleden 04 Samenstelling Gecoro - aanduiding aantal maatschappelijke geledingen en deskundigen Gelet op artikel 42 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in het bijzonder artikelen 1.3. en houdende de bepalingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 houdende de vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; Overwegende de verplichting van de gemeente tot oprichting van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening waarbij het aantal inwoners bepalend is voor het aantal leden van de gecoro; Overwegende dat de Gecoro naast haar opdrachten, die decretaal geregeld worden, ook advies kan geven, opmerkingen kan maken of voorstellen kan doen over alle aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. Overwegende dat de gemeente Ranst in de categorie zetelt van de gemeenten tussen de en inwoners en hierdoor minstens 9 en maximum 13 leden moet bevatten waarbij minstens 1/4 de van de leden deskundigen inzake ruimtelijke ordening moeten zijn; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij het ledenaantal van de GECORO wordt vastgelegd op 12 personen; het aantal deskundigen wordt bepaald op 3 personen, het aantal leden van de maatschappelijke geledingen wordt vastgesteld op 9 personen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 tot aanduiding van 5 verschillende maatschappelijke geledingen waarbij deze als volgt wordt vastgesteld: - 2 leden van één of meer milieu- en natuurverenigingen; - 2 leden van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers; - 2 leden van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers. - 2 leden van één of meer verenigingen van handelaars; - 1 lid van een vereniging van werknemers; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 tot uitbreiding van het aantal deskundigen tot 4 en de volledige samenstelling van de gecoro tot 13; Overwegende het politieke akkoord tussen de meerderheid en de oppositie om het aantal leden te behouden op 12 leden met volgende maatschappelijke geledingen; - 2 leden van één of meer milieu- en natuurverenigingen; - 2 leden van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers; - 2 leden van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers. - 2 leden van één of meer verenigingen van handelaars; - 1 lid van een vereniging van werknemers;

4 - 3 deskundigen Gelet op het schrijven van de Bestendige Deputatie van 14 juni 2013 waarin geschreven staat dat de 2/3 de verhouding, conform artikel 200 van het gemeentedecreet, moet berekend worden uit de deskundigen en de effectieve leden; Overwegende het voorstel van de verschillende fracties in de gemeenteraad. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende de uitbreiding van de samenstelling van de GECORO met 1 deskundige in afwijking van de beslissing van 18 februari 2013 wordt ingetrokken. Art. 2: De samenstelling van de gecoro is als volgt vastgesteld: De volgende maatschappelijke geledingen, inclusief het aantal leden worden weerhouden: - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer milieu- en natuurverenigingen - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van handelaars - 1 effectief lid (en 1 plaatsvervanger) van een vereniging van werknemers - 3 deskundigen (en 2 plaatsvervangers) Vervoegt de zitting: Engelen Christel - raadslid 05 Vaststelling plannenregister Gelet op de VCRO, titel V, hoofdstuk I plannen- en vergunningenregister; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05/05/2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en actualisering van het plannenregister, de laatste keer gewijzigd op 05 juni 2009; Gelet op het digitale plannenregister bestaande uit een digitale planneninventaris en een digitale contourenkaart; Overwegende dat de digitale planneninventaris bestaat uit een tabel van de contouren van de plannen en hun digitale bestanden (shapefiles); algplanid datum naam RUP_11035_214_00003_ /11/2011 Het Loo PBT_11035_216_00005_ /06/2011 Planbaten Campus Vesta RUP_11035_214_00005_ /06/2011 Campus Vesta RUP_11035_214_00007_ /05/2011 Van den Nestlaan RUP_11035_214_00006_ /06/2011 KMO-zone Oostmalsesteenweg ONT_11035_252_00001_ /05/2011 Van den Nestlaan

5 PBT_11035_216_00006_ /06/2011 Planbaten KMO-zone Oostmalsesteenweg BPA_11035_224_00002_ /02/1993 Kerkhof Emblem en omgeving BPA_11035_224_00004_ /02/2005 Zevenbergen BVO_02000_231_00001_ /05/1997 Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk) SVO_02000_233_00002_ /08/2005 Weekendverblijven (gewestelijk) SVO_02000_233_00003_ /08/2011 Toegankelijkheid (gewestelijk) BPA_11035_224_00003_ /02/1976 Nierlenders RUP_02000_212_00082_ /04/2004 Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Bos van Ranst' SVO_02000_233_00001_ /10/2013 Hemelwaterputten (gewestelijk) RUP_02000_212_00116_ /07/2008 Leidingstraat Zandhoven - Ranst RUP_02000_212_00002_ /12/2003 Het opheffen van de (alternatieve) reservatieen erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet RUP_02000_212_00243_ /01/2009 Leidingstraat Ranst - Lier RUP_11035_214_00004_ /01/2013 Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatieen jeugdactiviteiten BPA_11035_224_00001_ /04/1976 Centrum-Zuid BPA_11035_224_00005_ /11/2008 Het Loo RUP_11035_214_00008_ /09/2013 Zonevreemde bedrijven - fase 1 GWP_02000_222_00014_ /07/1996 Besluit van de Vlaamse regering van 26 maart Gewestplan Antwerpen - Vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van verschillende gemeenten GWP_02000_222_00014_ /08/2000 GWP_02000_222_00014_ /02/1999 Besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen Besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen op het grondgebied van verschillende gemeenten GWP_02000_222_00014_ /10/1977 Gewestplan Antwerpen GWP_02000_222_00014_ /09/1976 Gewestplan Antwerpen GWP_02000_222_00014_ /10/1979 Gewestplan Antwerpen Gelet op het voorontwerp voor de eerste maal naar het Vlaams gewest werd doorgestuurd voor een informeel nazicht; Gelet op het antwoord van Ruimte Vlaanderen waarin de toestemming gegeven wordt om een officiële versie in te dienen voor conformverklaring; Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het digitale plannenregister vast te stellen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel: De gemeenteraad stelt het gemeentelijk plannenregister vast. Dit zal conform het Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en

6 actualisatie van het plannenregister overgemaakt worden aan het Agentschap Ruimte Vlaanderen. 06 Rooilijn- en onteigeningsplan Spruytershofstraat: voorlopige goedkeuring Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de op 17 februari 1994 gecoördineerde grondwet, inzonderheid artikel 16; Gelet op de wet van 17 april 1835 houdende de onteigening ten algemene nutte; Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten algemene nutte; Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van 12 november 1997 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op de wet van 6 april 2000 houdende de wijziging, wat de intresten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de het decreet van 26 maart 2004 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht, inzonderheid artikel 252; Gelet op het decreet houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen van 8 mei 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2010; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA G 91/21 van 19 december 1991 houdende de onteigeningen ten algemene nutte procedureregelen; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 93/8 van 14 juli 1993 houdende nadere toelichtingen aan de motiveringsplicht en de openbaarheid van bestuur inzake onteigeningsbesluiten; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA FB 96/7 van 31 oktober 1996 houdende onteigeningen voor openbaar nut toepassing van het bodemsaneringsdecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 houdende de onteigeningen voor algemeen nut : algemene administratieve vormvereisten; onteigeningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toepassing voor de verwerving van bedrijventerreinen; Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van 1 februari 1956 houdende opmaak van rooilijnplannen; Gelet op de geplande infrastructuurwerken in de Spruytershofstraat, deels in het project Collector Ranst Wommelgem en deels in het project Schawijkstraat ; Overwegende dat de Spruytershofstraat een weg is uit de atlas der buurwegen van de voormalige gemeente Ranst met een variërende breedte tussen de 4,00 en de 9,30 meter; Overwegende dat in meerdere verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen Gratis Grondafstand werd opgelegd zodat de straat thans op meerdere plaatsen een bredere bedding heeft;

7 Overwegende dat de geplande infrastructuurwerken niet uitgevoerd kunnen worden in het beschikbare openbaar domein; Overwegende dat in functie van de geplande werken de breedte op een constante breedte van 12 meter gebracht dient te wordt; Overwegende dat in functie van deze verbreding de opmaak en goedkeuring van een rooilijn- en onteigeningsplan noodzakelijk is; Gelet op het voorliggende ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Spruytershofstraat zoals opgemaakt door Kris Mertens, landmeter bij Anteagroup op 13 december 2010 en laatst gewijzigd op 17 maart 2014; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art 1: De gemeenteraad stelt het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Spruytershofstraat zoals opgemaakt door Kris Mertens, landmeter bij Anteagroup op 13 december 2010 en laatst gewijzigd op 17 maart 2014 voorlopig vast. Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan gedurende 30 dagen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 9, 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen. Art. 3: Na sluiting van het openbaar onderzoek dient het dossier samen met de eventuele bezwaren opnieuw aan de raad te worden voorgelegd. Verlaat de zitting: Hofmans Lode - burgemeester 07 Overdracht bedding verlaten waterloop Vierselbeek Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 252 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009) inzonderheid artikel houdende de beslissingsbevoegdheid omtrent de wegeniswerken bij verkavelingsvergunningen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2011 betreffende de goedkeuring van het wegentracé in de verkaveling Schuurblok 2 te Oelegem; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2011 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden voor de uitrusting van de wegenis in de verkaveling Schuurblok 2 te Oelegem; Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 2 februari 2012 voor gronden gelegen te Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, nrs. 623 h, 623 k, 626 p 2, 564 m, 627 f, 628 k, 626 m 2, 626 g 3, 626 n 2, 564 l en 626 r 2;

8 Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen van 31 oktober 2013 betreffende de verlegging van waterloop van 3 de categorie, genaamd Vierselbeek ; Gelet op het proces verbaal van voorlopige oplevering van 4 april 2014 van de infrastructuurwerken in de verkaveling Schuurblok; Overwegende dat conform de verkavelingsvoorwaarden de loten van de verkaveling thans kunnen gevormd en verkocht worden aan de hand van een verkavelingsakte; Overwegende dat de loten 13 tot en met 17 bezwaard worden met de oude, verlaten en verlegde bedding van waterloop van 3 de categorie, genaamd Vierselbeek ; Overwegende dat uit de verkavelingsvoorwaarden blijkt dat na de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken de aangelegde infrastructuur en de bijhorende gronden gratis aan de gemeente overgedragen moeten worden; Overwegende dat deze infrastructuur en grond ook de bedding van de nieuwe waterloop omvat; Overwegende dat de bedding van de oude, verlaten waterloop bij wijze van ruiling gratis aan de verkavelaars kan overgedragen worden; Overwegende dat de door de gemeente te verwerven delen in oppervlakte en waarde ruim de oppervlakte en waarde van de door de gemeente te vervreemde delen overtreffen; Overwegende dat een effectieve ruiling niet mogelijk is omdat de oude bedding nu reeds in het bezit van de verkavelaar dient te komen en dat de overdracht van gronden en infrastructuur van de verkavelaar aan de gemeente pas binnen 2 jaar, na de definitieve oplevering kan gerealiseerd worden; Overwegende dat de overdracht van de gemeente aan de verkavelaar als voorafname op de ruiling kan aanzien worden; Gelet op het opmetingsplan van de te vervreemden onroerende goederen met dossiernummer 2010/3326, opgemaakt door dhr. Maarten Cromphout, landmeter-expert te Wetteren op 4 april 2014 waarop de over te dragen gronden als volgt aangeduid worden: - Lot 13 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 3,62 m², - Lot 14 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,65 m², - Lot 15 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,87 m², - Lot 16 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 10,91 m², - Lot 17 b: een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 11,24 m²; Gelet op het bij onderhavige beslissing gevoegde ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Michel Wegge met standplaats te Borsbeek, met de bepalingen waarmee de verkavelaar instemt; Overwegende dat twee personen gemachtigd dienen te worden voor het ondertekenen van de akte namens de gemeente; Overwegende het voorstel van het raadslid J. De Ryck (N-VA) waarbij volgens hem, de lastvoorwaarden voor de verkaveling Schuurblok, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september 2011, zeer duidelijk zijn en dat alle kosten met betrekking tot de aanleg van wegentracé, greppels, kantstrook, riolering, nutsvoorzieningen, openbare verlichting, verkeerssignalisatie ed. zijn ten laste van de verkavelaar. Binnen de 6 maanden na de

9 definitieve oplevering dient alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente te worden overgedragen, samen met de overdracht van de gronden binnen het goedgekeurde stratentracé. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de verkavelaar. Een 5-tal loten (lot en 17) in de verkaveling Schuurblok worden bezwaard met de bedding van een oude waterloop. Deze bedding is echter eigendom van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat deze loten als bouwgrond kunnen verkocht worden werd er een aanvraag ingediend en een vergunning bekomen van de provincie om de Vierselbeek te verleggen. De bedding van de verlaten waterloop is daardoor een stukje bouwgrond geworden waarvan de gemeente eigenaar is. De totale oppervlakte van deze bedding/bouwgrond bedraagt 43,29 m² verdeeld over de 5 loten zoals we kunnen zien op het bijgevoegde plan in de ontwerp akte. In deze ontwerp akte lezen we dat er tussen de verschillende eigenaars stukjes bouwgrond voorafgaandelijk verkocht worden voor 300 per m². Het raadslid verwijst naar de website van immo kantoor Vivendi, waarvan het kantoor voor de regio Antwerpen gevestigd is op het Torenplein te Oelegem, en waar lot 10 aangeboden voor 370 per m² en lot 11 voor 344 per m². Het raadslid vindt het voorstel om de 43,29 m² bouwgrond waarvan de gemeente eigenaar is gratis over te dragen aan de verkavelaar totaal onaanvaardbaar en volgens hem kan er geen sprake zijn van een ruiling vermits de verkavelaar volgens de lastvoorwaarden verplicht is om alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente over te dragen. De gemeente moet daarom voor wat betreft de verlaten bedding/bouwgrond beschouwd worden als een van de eigenaars van een stukje bouwgrond in de totale verkaveling. Het raadslid wenst het amendement toe te voegen waarbij artikel 1 aangaande de ruiling wordt vervangen door het voorstel om de 43,29 m² bouwgrond te verkopen aan de verkavelaar voor dezelfde waarde die door de andere eigenaars van de grond wordt gehanteerd bij de onderlinge voorafgaandelijke verkoop van hun stukjes bouwgrond namelijk 300 per m²; Overwegende het antwoord van de schepen F. Bossaerts (CD&V) dat het voorstel van de N- VA-fractie om de 43,29 m² bouwgrond te verkopen aan de verkavelaar voor dezelfde waarde die door de andere eigenaars van de grond wordt gehanteerd bij de onderlinge voorafgaandelijke verkoop van hun stukjes bouwgrond namelijk 300 /m², een nieuw gegeven is. Naast de 43 m² die overgedragen wordt in het voorstel naar de verkavelaar, gaat er ongeveer m² naar de gemeente. Een belangrijk deel van dit nieuwe openbaar domein is de nieuwe waterloop die breder is dan de vorige en waarbij ook de ruimingsstrook wordt overgedragen i.p.v er een erfdienstbaarheid te vestigen. Met andere woorden in dit dossier wordt er eigenlijk meer overgedragen dan strikt noodzakelijk is aangezien de ruimingsstroken effectief worden overgedragen in plaats van enkel een erfdienstbaarheid. Het is steeds de visie geweest van het gemeentebestuur om verkavelingen zo effectief mogelijk te realiseren in functie van de ruimtelijke ordening. Indien hier een buurtweg of en waterloop voor een betere ruimtelijke ordening dient verplaatst te worden, is de gemeente hiertoe altijd bereid geweest. In het verleden heeft de gemeente dit steeds gerealiseerd door een overdracht of ruiling. Er zijn hier een aantal voorbeelden te geven zoals bijvoorbeeld de gemeenteraadsbeslissing van De motivering was toen dat de nieuwe bedding in oppervlakte groter is dan oppervlakte van de verlaten bedding en dat er geen opleg van meerwaarde verschuldigd is aan de tegenpartij zodat de ruiling in het voordeel van de gemeente is. Een ander voorbeeld is de ruiling, afstand en aankoop van gronden in de Terstratenweg, infrastructuur fase 3 waarbij een deel van een oude buurtweg aan de verkavelaar gegeven werd in ruil voor de bedding en infrastructuur van de 3de fase. In het verleden werd er een vergelijk gemaakt tussen de voordelen voor de verkavelaar/ontwikkelaar en de voordelen van de gemeente. Indien bleek dat het voordeel proportioneel groot was voor de verkavelaar ten opzichte van het nadeel van de gemeente diende de verkavelaar de schattingsprijs te betalen. In dit geval met bredere grachten en exclusieve eigendom aan de ruimingsstroken want een garantie biedt op groenstroken, oordeelden we dat in het voordeel van de gemeente is. In eerste

10 instantie met het overdragen van de grond en in het bijzonder de exclusieve eigendom voor de ruimingsstroken en in tweede instantie de aankoop van de oude bedding. Het voorstel van de N-VA-fractie is een aanpassing van het beleid en het is aan de gemeenteraad om hierover te oordelen; Overwegende de tussenkomst van C. Engelen (Vlaams Belang) dat ze voorafgaand aan de zitting niet op de hoogte was van het amendement en dat ze daarom het amendement niet steunt. Besluit met 11 stemmen voor en 13 tegen (H. Goris, R. Vermeesch, J. Verhaegen, K. Helsen, Y. Caers, F. Huysmans, C. Engelen, N. Damen, M. Beirinckx, S. De Schutter, F. Bossaerts, T. Muyshondt en S. De Pooter) voor het amendement; Besluit met 13 ja en 11 tegen (L. Redig, L. Van Camp, L. Van Dessel, J. Welz, J. Dillen, J. De Ryck, J. Oliviers, A. Willems, P. Teurfs, L. Baeten en G. Wittocx) voor het agendapunt: Art. 1: De Gemeente Ranst zal de hierna vermelde onroerende goederen vervreemden: - Lot 13 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 3,62 m², - Lot 14 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,65 m², - Lot 15 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 8,87 m², - Lot 16 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 10,91 m², - Lot 17 b : een gedeelte van een perceel grond gelegen te Ranst Oelegem, Schuurblok, ten kadaster gekend als 2 de afdeling, sectie A, perceel zonder nummer, met een oppervlakte van 11,24 m², zoals aangeduid op het opmetingsplan van de te vervreemden onroerende goederen met dossiernummer 2010/3326, opgemaakt door dhr. Maarten Cromphout, landmeter-expert te Wetteren op 4 april Art. 2: De Gemeente Ranst zal het in artikel 1 vermelde onroerende goederen vervreemden onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van akte gevoegd bij onderhavige beslissing en zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Art. 3: De notariskosten zijn ten laste van de verkavelaar. Art. 4: Geassocieerd notarissen K. Van Kerkhoven en K. Scheurweghs, Van den Nestlaan 32 te Ranst Broechem worden aangeduid voor het verdedigen van de belangen van de gemeente. Art. 5: Mevrouw T. Muyshondt, eerste schepen en de heer W. Van der Schoot, gemeentesecretaris, worden gemachtigd om de akte namens de gemeente te ondertekenen. Vervoegt de zitting: Hofmans Lode - burgemeester

11 08 Herentalsebaan, wijziging rooilijn- en onteigeningsplan: voorlopige goedkeuring Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de op 17 februari 1994 gecoördineerde grondwet, inzonderheid artikel 16; Gelet op de wet van 17 april 1835 houdende de onteigening ten algemene nutte; Gelet op de wet van 10 april 1841 houdende de buurtwegen, gewijzigd op 20 mei 1863, 9 augustus 1948 en 5 augustus 1953, inzonderheid het artikel 28 bis; Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigeningen ten algemene nutte; Gelet op de wet van 26 juli 1962 houdende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen; Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op de wet van 12 november 1997 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op de wet van 6 april 2000 houdende de wijziging, wat de intresten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte; Gelet op het decreet van 22 februari 1995 houdende de bodemsanering, inzonderheid de artikels 32, 41, 42 en 43; Gelet op de het decreet van 26 maart 2004 houdende de openbaarheid van besturen in de provincies en de gemeenten; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht, inzonderheid artikel 252; Gelet op het decreet houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen van 8 mei 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 6 januari 2009; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA G 91/21 van 19 december 1991 houdende de onteigeningen ten algemene nutte procedureregelen; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 93/8 van 14 juli 1993 houdende nadere toelichtingen aan de motiveringsplicht en de openbaarheid van bestuur inzake onteigeningsbesluiten; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA FB 96/7 van 31 oktober 1996 houdende onteigeningen voor openbaar nut toepassing van het bodemsaneringsdecreet; Gelet op de ministeriële omzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 houdende de onteigeningen voor algemeen nut : algemene administratieve vormvereisten; onteigeningen in toepassing van het decreet Ruimtelijke Ordening, aangevuld met concrete toepassing voor de verwerving van bedrijventerreinen; Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van 1 februari 1956 houdende opmaak van rooilijnplannen; Gelet op het bij K.B. van 21 maart 1957 goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan te Ranst; Overwegende dat op het goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan tussen de huidige huisnummers 105 en 109 de aanzet wordt gegeven voor een nieuw te ontwikkelen zijstraat van de Herentalsebaan, dat deze nieuw te ontwikkelen zijstraat kan zorgen voor de

12 ontsluiting van achterin gelegen woonuitbreidingsgebied, dat de weg ingepland is vertrekkende van een bestaande servitude weg die centraal van de nieuwe straat komt te liggen; Overwegende dat het achterin gelegen woonuitbreidingsgebied grotendeels eigendom is van de bvba Landeco te Lier, dat bvba Landeco in 2002 een strook grond aankocht ter ontsluiting van het achterin gelegen woonuitbreidingsgebied; Overwegende dat hoger genoemde strook grond evenwijdig loopt met de bestaande servitude weg maar niet samenvalt met de op het rooilijn- en onteigeningsplan getekende aanzet voor de nieuwe zijstraat; Overwegende dat de strook grond van bvba Landeco de ontworpen zijstraat op het goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan kan vervangen, dat de nieuwe ligging de bebouwingsmogelijkheden van het perceel met huisnummer 105 niet bemoeilijkt, dat de nieuwe ligging de uitbreidingsmogelijkheden van de woning op het perceel met huisnummer 109 verbeterd; Gelet op het schriftelijk akkoord tussen alle betrokken aangelande eigenaars d.d. 7 november 2012 met betrekking tot de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan; Overwegende dat het aangewezen is het rooilijn- en onteigeningsplan aan te passen aan de gewijzigde feitelijke toestand; Gelet op het voorliggende ontwerp van wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan, opgemaakt door Mark Bernaerts, landmeter te Ranst op 17 oktober 2011 en laatst gewijzigd op 19 februari 2014; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art 1: Principiële goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Herentalsebaan, opgemaakt door Mark Bernaerts, landmeter te Ranst op 17 oktober 2011 en laatst gewijzigd op 19 februari Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan gedurende 30 dagen te onderwerpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 9, 2 van het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van rooilijnen. Art. 3: Na sluiting van het openbaar onderzoek dient het dossier samen met de eventuele bezwaren opnieuw aan de raad te worden voorgelegd.

13 09 Collectiereglement gemeentelijk Documentatiecentrum Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2000 houdende de goedkeuring van een reglement voor de collectievorming in het gemeentelijk Documentatiecentrum; Gelet op het huishoudelijk reglement van de Erfgoedraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2013; Gelet op het advies van de Gemeentelijke Erfgoedraad van 25 november 2013; Overwegende dat het na 14 jaar nuttig is om dit reglement te herbekijken; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Krachtens art. 15 van het huishoudelijk reglement zorgt de Gemeentelijke Erfgoedraad voor de verwerving, inventarisering, bewaring en het toegankelijk stellen voor het publiek van de documentatie van onze deelgemeenten Ranst, Broechem, Oelegem en Emblem. Voor het verwerven en beheren van eigenlijke documentatie en van particulier archief staat het Gemeentelijk Documentatiecentrum in, hierin geleid door de Gemeentelijke Erfgoedraad. Art. 2: De documentatie en particuliere archieven hebben een band met Ranst of één van de deelgemeenten, door hun inhoud of herkomst. Documentatie zonder band met Ranst of deelgemeenten kan worden opgenomen indien de Erfgoedraad dit nuttig acht voor de leeszaal of interne werking van het Documentatiecentrum. Voorwerpen kunnen niet worden opgenomen tenzij de Erfgoedraad anders beslist, bijvoorbeeld indien ze geschreven informatie dragen en een band hebben met verenigingen of personen uit Ranst (dus tot het algemene collectieprofiel behoren). Art. 3: Alle archief van de gemeentelijke overheid dat in het Gemeentelijk Documentatiecentrum zou terechtkomen, wordt aan het college van burgemeester en schepenen terug bezorgd, tenzij bij onderlinge overeenkomst tussen de Erfgoedraad en de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde anders wordt beschikt. Art. 4: De gemeentelijke bibliotheken, zowel openbare als administratieve, dragen de boeken die zij wensen af te stoten over aan het Gemeentelijk Documentatiecentrum voor zover deze boeken aan de opdracht van de Gemeentelijke Erfgoedraad beantwoorden. De overdracht wordt geregeld bij inschrijving van de werken in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum. Art. 5: De gemeentelijke diensten en instellingen kunnen eigenlijke documentatie aan het Gemeentelijk Documentatiecentrum overdragen voor zover deze aan de opdracht van de Gemeentelijke Erfgoedraad beantwoordt. De overdracht wordt geregeld bij inschrijving van de documentatiebestanden in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum. Art. 6: Archief- en (eigenlijke) documentatiebestanden van particuliere oorsprong worden door het Gemeentelijk Documentatiecentrum verworven door schenking, bewaarneming, of aankoop op advies van de Gemeentelijke Erfgoedraad. Schenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve aanvaarding overeenkomstig art van het gemeentedecreet.

14 Iedere verwerving wordt voldoende gedetailleerd in de inventaris van het Gemeentelijk Documentatiecentrum opgenomen. Art. 7: Iedere bewaargeving of bewaarneming of schenking wordt schriftelijk geregeld bij overeenkomst, ondertekend door de schenker of bewaargever en een vertegenwoordiger van het Documentatiecentrum, of bij eenvoudige briefwisseling, minstens bij dankbrief. De aard van de overdracht wordt hierin vermeld. De te beschrijven eenheden worden summier opgesomd. Clausules voor het regelen van de openbaarheid van archiefstukken, auteursrechten of andere voorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd. Art. 8: Voor archiefstukken of documentatie die niet kunnen worden verworven, kan het Gemeentelijk Documentatiecentrum verzamelingen van kopieën aanleggen. Indien er geen overdracht van rechten of eigendom plaats vindt, hoeven deze niet voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Art. 9: De Gemeentelijke Erfgoedraad moet steeds een advies geven over de verwerving van stukken. Zo kan de Gemeentelijke Erfgoedraad o.m. een negatief advies geven over haar aangeboden stukken indien zij meent dat deze niet beantwoorden aan haar opdracht of meent niet te kunnen instaan voor de goede bewaring van deze stukken. 10 Restauratie OLVrouwkapel Millegem: advies ontwerp fase 1 dakwerken Gelet op de intentie van de kerkfabriek Sint Pancratius Ranst om restauratiewerken fase 1: dakwerken uit te voeren aan de OLVrouwkapel Millegem; Gelet op het ontwerp van architect Vanroy, Oude Baan 655 te 2450 Meerhout; Overwegende het voorstel van het college van burgemeeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Enig artikel: De gemeenteraad geeft gunstig advies voor het ontwerp van de restauratiewerken fase 1 - dakwerken van de OLVrouwkapel Millegem met een ramingsbedrag van ,30 BTW incl. (premiegerechtigd) en ,44 BTW incl. (niet-premiegerechtigd). 11 Belasting op motoren Gelet op artikel 170, 4 van de grondwet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 houdende de goedkeuring van de belasting op motoren; Overwegende de financiële toestand van de gemeente; Overwegende de opmerking van de heer E. Cassirer op 17 maart 2014 houdende de melding dat de in artikel 10 beschreven procedure bij onnauwkeurige aangifte, niet overeenstemt met artikel 7 1 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en als volgt aangepast moet worden: De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig

15 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. ; Overwegende de noodzaak om in het kader van de rechtszekerheid deze passage aan te passen; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met eenparigheid van stemmen: Art. 1: Er wordt, ten laste van de natuurlijke personen of rechtspersonen en feitelijke verenigingen of vennootschappen, met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een belasting gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt. De belasting bedraagt 12,50 euro per eenheid en per breuk van kilowatt voor het totaal motorvermogen van minder dan 100 kilowatt en 18,50 euro per eenheid en per breuk van kilowatt voor de schijf van het totaal motorvermogen gelijk aan of hoger dan 100 kilowatt. De aanslag bedraagt minimum 25 euro. De belasting slaat op alle motoren, ongeacht de gebruikte energie waarmee deze aangedreven worden. De belasting betreft enkel de motoren die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente Ranst gevestigd zijn. De belasting is verschuldigd ongeacht of de motoren voor de exploitatie van de inrichting of van haar bijgebouwen worden gebruikt. Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. Nieuwe vestigingen die motoren voor een eerste keer in gebruik nemen dienen deze motoren aan te geven in het lopend dienstjaar en zullen een eerste keer belast worden in het lopend dienstjaar te rekenen vanaf de maand volgend op de in dienst name. Vestigingen die hun bedrijvigheid stopzetten in de loop van een lopend dienstjaar zullen voor dat kalenderjaar niet meer belast worden. Deze dienen binnen de maand na stopzetting het gemeentebestuur hiervan op de hoogte te brengen. Art. 2: De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de belanghebbende en het gemeentebestuur. Het staat de belanghebbende vrij in geval van onenigheid, een tegenexpertise uit te lokken. Art. 3: De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto s en dergelijke die enkel voor intern gebruik op het terrein benut worden), trekkers, nijverheidsvoertuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen, pletwalsen, bulldozers graafmachines, laadschoppen en zonder dat deze opsomming limitatief is), locomotieven, nijverheidsmachines (zoals mobiele compressoren, trilplaten, ladderliften en zonder dat deze opsomming limitatief is) worden belast volgens volgende tabel: Cilinderinhoud van de motoren op diesel, benzine of gas: kw van 0 cm³ tot 499 cm³ = 2

16 van 500 cm³ tot cm³ = 7 van cm³ tot cm³ = 15 van cm³ tot cm³ = 22 van cm³ tot cm³ = 29 van cm³ tot onbeperkt = 37 Art. 4: De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers en straddle carriers worden belast volgens hun maximaal hefvermogen zoals vermeld in volgende tabel: Maximaal hefvermogen: kw van 0 kg tot 999 kg = 5 van kg tot kg = 8 van kg tot kg = 15 van kg tot kg = 20 van kg tot kg = 25 van kg tot kg = 30 van kg tot onbeperkt = 40 Art. 5: Van de belasting zijn vrijgesteld: 1 de motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze nonactiviteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 7. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren; 2 de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld en voor zo ver deze voertuigen dienen voor het vervoer van personen of goederen over de openbare weg.; 3 de motor van een draagbaar en tegelijk handbediend toestel; 4 de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator; 5 de door perslucht aangedreven motor; 6 de motoren die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollig water; 7 de motoren van vaartuigen dienende voor transport van goederen; 8 de reservemotor, i.e. deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn tewerkstelling niet als gevolg heeft dat de productie van de betrokken inrichting verhoogd wordt; de reservemotor kan aangewend worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren; 9 de wisselmotor, i.e. deze die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als de andere die hij tijdelijk moet vervangen; de wisselmotor kan aangewend worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren; 10 motoren die instaan voor de brandveiligheid (zoals sprinklermotoren, compressor voor brandluiken te bedienen, enz. ) 11 de motoren die instaan voor hygiënische ventilatie (vb. dampkap in een frituur, afzuiging in garages aan uitlaten, afzuiging voor lasdampen bij het lassen). Motoren die gebruikt worden voor het conditioneren van arbeidsruimtes zijn wel belastbaar. Art. 6: Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem

17 door het gemeentebestuur wordt toegestuurd. De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, moet deze aangifte spontaan doen. Ook de kracht van de volgens artikel 5 onbelastbare motoren dient aangegeven te worden. Art. 7: De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar van een belastbare motor brengt een belastingvermindering mee. Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. Het stilleggen van een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen. Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten, moet de belanghebbende aan het gemeentebestuur een schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd. Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt vanaf de maand af volgend op deze wederinwerkingstelling. De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de definitieve buitengebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft geduurd. Art. 8: Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor het maximumkwartuurvermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de leveranciers van elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan en bovendien het bedrijf belast werd op grond van het bepaalde in de artikelen 1 tot 7 gedurende de periode van tenminste twee jaar, wordt het bedrag der belastingen betreffende de volgende dienstjaren, op verzoek van de exploitant, vastgesteld op basis van een belastbaar vermogen bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van het rekenkundig gemiddelde der twaalfmaandelijkse maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingsjaar op grond van het bepaalde in artikel 1 tot 7 aangeslagen werd en het rekenkundig gemiddelde der twaalfmaandelijkse maximumkwartuurvermogens opgenomen tijdens hetzelfde jaar, deze verhouding wordt verhoudingsfactor genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het rekenkundig gemiddelde der twaalf maximumkwartuurvermogens van het jaar met de verhoudingsfactor. De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de kwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20% verschilt van die van het refertejaar, d.w.z. van het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het verschil meer dan 20% dan telt het bestuur de belastbare elementen teneinde een nieuwe verhoudingsfactor te berekenen. Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moeten de exploitanten, voor 31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met de opgave van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, welke in zijn installaties werden opgenomen tijdens het jaar,

18 voorafgaande aan dat met ingang waarvan hij om toepassing van deze bepalingen verzoekt; hij moet er zich voorts toe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde de in zijn installaties gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen, vermeld op de facturen van elektrische energie, te controleren. De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag verkiest, verbindt zich door zijn keuze voor een tijdvak van vijf jaar. Behoudens verzet van de exploitant of van het bestuur bij het verstrijken van het tijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar. Art. 9: De belasting wordt berekend op grond van de belastbare (gebruikte) motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Zij wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld. Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootst aantal dagen gebruik. Is dit aantal gelijk, dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld. Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende maand. Art 10: Bij gebrek aan aangifte zoals vermeld in artikel 6, binnen een termijn van vier weken na de verzending van het aangifteformulier, of bij onjuiste, onvolledige, of onnauwkeurige aangifte, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Art 11: De overeenkomstig artikel 10 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag ten bedrage van 10% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding en 50% van de verschuldigde belasting bij elke volgende overtreding. Art 12: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art 13: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelasting. Art 14: Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

19 12 Protestantse kerk Boechout: Rekening 2013: kennisgeving advies gemeente Boechout De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies uitgebracht door het gemeentebestuur van Boechout over de rekening 2013 van de Protestantse kerk Boechout. 13 Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Broechem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Broechem op 8 maart 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,35 EUR en een investeringsresultaat van 0 EUR; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 5 april 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2013; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte met een exploitatieresultaat van ,35 EUR en een investeringsresultaat van 0 EUR; Art. 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 14 Kerkbestuur O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen Oelegem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen op 12 februari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van 6.717,60 EUR en een investeringsresultaat van ,13 EUR; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 5 april 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2014; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

20 Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen met een exploitatieresultaat van 6.717,60 EUR en een investeringsresultaat van ,13 EUR Art. 2: Het advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 15 Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem op 18 februari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,72 EUR en een investeringsresultaat van 3.793,72; Gelet op het besluit van het Centrale Kerkbestuur op 25 maart 2014 houdende de coördinatie van de jaarrekening van de kerkfabrieken van Ranst; Overwegende het gunstige advies van de financiële dienst van 9 april 2014; Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Besluit met 24 stemmen voor en 1 onthouding (L. Redig): Art. 1: De gemeenteraad verstrekt een gunstig advies voor de rekening 2013 van de Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem met een exploitatieresultaat van ,72 EUR en een investeringsresultaat van 3.793,72; Art. 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de gouverneur, conform de bepaling van het decreet. 16 Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst: rekening advies Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Kerkfabriek Sint-Pancratius Ranst op 27 januari 2014 houdende de goedkeuring van de rekening 2013 met een exploitatieresultaat van ,65 EUR en een investeringsresultaat van 3.694,51 EUR;

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie