infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september 2013 kunt u ook zoeken op UiT in Herent. Alle Herentse activiteiten worden door de gemeente en de organiserende verenigingen in de UiTdatabank ingevoerd en o.a. getoond op de gemeentesite en in de activiteitenkalender van de infokrant. Vanaf oktober wordt Wild applaus UiT in Herent. UiT Het UiTnetwerk is een landelijk netwerk van gemeenten, steden, regio s en provincies die gezamenlijk werken aan goede cultuur- en vrijetijdsinformatie voor bewoners en gebruikers. Als basisinstrument voor de samenwerking dient de zogenaamde Uitdatabank (de voormalige CultuurDatabank), een online databank waarin alle informatie over het cultuuren vrijetijdsaanbod in Vlaanderen wordt verzameld en via tal van kanalen en media weer verspreid. Herentse verenigingen Verenigingen en andere initiatiefnemers werken nu al heel vlot met het digitale evenementenbeheer van Voor hen is het een kleine stap om hun activiteiten in te geven in de UiTdatabank en ze zo in één beweging een brede bekendheid te geven. UiTpartnerschap op Met de nieuwe manier van werken worden alle vrijetijdsactiviteiten gebundeld achter het bannertje UiT in Herent, rechts op de startpagina van Vergaderingen van de gemeenteraad en infovergaderingen vindt u in de bestuurskalender, net boven de vrijetijdskalender. Kort nieuws De Kouter gesloten De gemeentediensten, de biblio- 1 november wordt dit jaar georganiseerd op zondag 27 oktober. Winksele kermis Op zaterdag 19 en zondag theek, het Sociaal Huis (OCMW) We verzamelen om 9.15 uur op 20 oktober is het in Winksele en politie HerKo zijn gesloten op het militaire kerkhof in Veltem- kermis in en rond de Warotzaal. vrijdag 1 november (Allerhei- Beisem. U vindt het volledige feest- ligen) en zaterdag 2 november (Aller zielen). Doe mee aan de actie tegen armoede programma in UiT in Herent op blz. 1 Jaarlijkse herdenking De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van 17 oktober is de internationale dag van het verzet tegen armoede. Lees meer over de acties in onze gemeente op blz. 7 Publiceren in het nummer van november De volgende infokrant verschijnt begin november. U kunt tot 30 september teksten voor dat nummer bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen redactie Infokrant, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. E-adres: Volgende inleverdata 4 november (infokrant december januari 2014) 6 januari (infokrant februari 2014) Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen A. Pollers, Spoorwegstraat 6 Herent 1

2 Gemeenteraad Varia De gemeenteraad heeft op 10 september vergaderd. De goedgekeurde verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken in De Kouter en op Nieuwe straatnamen definitief De nieuwe verkaveling aan de Stationsstraat in Veltem krijgt de naam Marcel Van Bellingenstraat. Het straatdeel in het verlengde van de Bukenstraat in Kampenhout/Buken wordt ook in Herent de Bukenstraat. Dienstreglement bibliotheek aangepast Bibliotheekbezoekers kunnen voortaan in de bibliotheek tijdens de openingsuren ook kleurenkopieën maken. De prijzen daarvoor zijn opgenomen in het dienstreglement (zie Overeenkomst Interleuven en dienst ruimtelijke ordening De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening voor het werkgebied ruimtelijke ordening voor een periode van 10 september 2013 tot 31 december 2015 goedgekeurd. Opstarten mobiliteitsraad De afsprakennota Gemeentelijke Adviesraad Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV) Herent over de advisering, adviesprocedure, ondersteuning, openbaarheid en wijzigen van de nota en de statuten van de GAMV Herent zijn goedgekeurd. Exclusieve dienstverlening ondersteuning door Interleuven De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening voor ondersteuning inzake handhaving milieu van 12 mei tot 31 december 2013 goedgekeurd. Oprichting Ondernemersraad De gemeentelijke ondernemersraad is opgericht en erkend. OuderenAdviesRaad Herent, aangepast subsidiereglement De gemeentelijke ouderenadviesraad (OAR) fungeert als adviesorgaan bij de subsidiëring van de ouderenverenigingen van Herent. Het instrument daarvoor is een subsidiereglement dat op voorstel van de ouderenadviesraad is aangepast voor een nog betere subsidieverdeling. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Herent en GC De Wildeman vzw eva-p Op 22 januari 2013 heeft de raad de statuten van GC De Wildeman vzw eva-p goedgekeurd. In uitvoering daarvan is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente opgesteld die de huidige overeenkomst vervangt. Hib-Hop, aanpassing ouderbijdragen Sinds september dit jaar wordt de opvang voorschools aangerekend tot 8.15 uur voor alle Hib-Hoplocaties. Naschools wordt de opvang aangerekend vanaf het einde van het leerkrachtentoezicht (dus vanaf 15 minuten na schooltijd). De opvang wordt zoals in het verleden aangerekend per begonnen half uur. De eventuele resttijd van een begonnen half uur van de voorschoolse opvang die nog niet opgebruikt is, wordt overgeheveld naar de naschoolse opvang van diezelfde dag. Overheveling van niet-benutte minuten naar een andere dag kan niet. Sociaal tarief, gezinskorting en fiscale aftrekbaarheid blijven bestaan. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraads zitting van dinsdag 8 oktober in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. U kunt de agenda zeven dagen vooraf raadplegen in De Kouter en op Wegwijs in Herent infogids 2013 Bericht aan de handelaars Adverteren in Wegwijs in Herent De infogids Wegwijs in Herent wordt in 2014 opnieuw bedeeld in alle Herentse brievenbussen. Handelaars uit onze gemeente die willen adverteren, kunnen contact opnemen met Inforegio/ uitgeverij Publi-touch bvba, commercieel afgevaardigde Vivianne Van Elven, , Wegwijs in Herent, enige gemeentegids Steeds meer duiken er bedrijven/uitgeverijen op die voor een of andere publicatie advertenties ronselen bij zelfstandigen. Wanneer een vertegenwoordiger langskomt voor advertering in de gemeentegids, dan moet hij een legitimatiebrief van het gemeentebestuur kunnen voorleggen. Inforegio / uitgeverij Publitouch bvba kan bij de advertentiewerving voor Wegwijs in Herent, infogids steeds een legitimatiebrief voorleggen. Vlaams-Brabantse sporen van de eerste wereldoorlog De Eerste Wereldoorlog heeft ook in Vlaams-Brabant diepe sporen nagelaten staat in het teken van de herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Naar aanleiding daarvan heeft Toerisme Vlaams- Brabant het project Sporen van de Groote Oorlog uitgewerkt. Zicht op Mechelsesteenweg (Bovensteenweg) richting centrum, dorp Ook onze gemeente neemt deel aan dat project. Het project omvat een belevingscentrum in het Ursulinenklooster in Tildonk en twee fietslussen langs de historische oorlogslinies aan de Gete en de Dijle in Oost-Brabant. Die lussen volgen het bestaande fietsknooppuntennetwerk en lopen door de elf deelnemende gemeenten, waaronder ook onze gemeente. Militair kerkhof Veltem Op elke fietslus komen per gemeente vijf informatieve buitenpanelen en een picknicktafel. De buitenpanelen gaan over een uitzicht of een gebouw of brengen een relevant verhaal. Het komende jaar wordt dit project verder uitgewerkt. Hou de infokrant en de website in de gaten voor meer informatie. Toename van metaaldiefstallen op kerkhoven De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een toename van metaaldiefstallen op kerkhoven opgemerkt. De dienst geeft enkele tips om die diefstallen te voorkomen: Neem foto s van waardevolle voorwerpen op en rond de graven. Dat vergemakkelijkt de identificatie van de gestolen voorwerpen. Neem contact op met de politie wanneer u een verdachte situatie opmerkt op het kerkhof. Markeer bronzen en koperen voorwerpen met behulp van synthetisch DNA. Deze onzichtbare stof licht op en maakt de markering zichtbaar onder een UV-lamp, wat de politiecontroles kan vergemakkelijken. Geef elke diefstal aan bij de politie. Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Iverlek , Telenet algemeen Vaaltweg en Bijlokstraat Telenet vervangen ondergronds kabelnet Karrestraat Iverlek uitbreiding aardgas- en elektriciteitsnet (middenspanning, laagspanning en openbare verlichting) De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. 2

3 Waterzuivering Dagelijks produceren we massaal afvalwater: bij het wassen, de vaat, de spoeling van het toilet Niet enkel onze huishoudens zorgen voor afvalwater, maar ook de landbouw en de industrie. Waterzuivering is dan ook een strikte noodzaak. We kunnen het afvalwater onmogelijk gewoonweg in beken en rivieren blijven lozen. De Europese kaderrichtlijn Water legt de lidstaten eisen op over de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater. Daarmee wil Europa de watervoorraden en waterkwaliteit veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en van perioden van droogte beperken. Tegen eind 2015 moeten de Europese oppervlaktewateren en grondwaterlagen een goede toestand bereiken. Water afkoppelen en hergebruiken De gemeenten staan in voor de lokale inzameling van afvalwater (openbare riolering). De gemeente Herent investeert sterk in de aanleg van gescheiden rioleringssystemen. In verschillende straten werden de afgelopen jaren afkoppelingsprojecten uitgevoerd, onlangs nog in de Binnenstraat en Leuvenstraat. Bij afkoppelingsprojecten worden 2 aparte leidingen aangelegd, waarvan een uitsluitend dient voor afvalwater en de andere uitsluitend voor regenwater. Ook het regen- en afvalwater op het privédomein is maximaal gescheiden. Het gaat om meer dan afkoppelen alleen: de gemeente wil niet enkel een gescheiden stelsel aanleggen, maar ook de nadruk leggen op het opvangen en hergebruiken van regenwater voor ondermeer toiletspoeling, wasmachine, sproeien van de tuin, en daarnaast op infiltratie, buffering of vertraagde afvoer. Door het regenwater af te koppelen en het te hergebruiken, te infiltreren, te bufferen of vertraagd af te voeren, proberen we een aantal problemen te vermijden: Proper regenwater afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is overbodig; meer nog dat vermindert het rendement en de effciëntie van een RWZI daalt. Bij hevige regen kunnen de rioleringen al dat water niet aan. Het riool- en regenwater water kolkt dan uit de putjes, zorgt voor wateroverlast bij de omwonenden en komt ongezuiverd in beken en rivieren terecht. Afkoppeling van regenwater heeft dus grote voordelen: Het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar grachten of beken. Het afvalwater wordt naar een installatie afgevoerd en gezuiverd. Het regenwater kan via beken en grachten infiltreren in de grond, zodat de grondwatertafel wordt aangevuld. Door regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken, bespaart u geld en kostbaar drinkwater. Opvang en buffering van regenwater voorkomt wateroverlast bij hevige neerslag. Afkoppelingsprojecten zijn uitgevoerd in volgende straten: het laatste deel van de Schotstraat; de Mastellestraat; de Kerkstraat, Lodewijk Van Veltemstraat (tussen Spoorwegbrug en gemeentegrens), Overstraat (tussen Kerkstraat en Binnenstraat) en Sint-Michielsstraat; de Binnenstraat, Leuvenstraat en Overstraat (vanaf Binnenstraat tot school); de Potestraat en de Reikemstraat. In alle nieuwe verkavelingen wordt de gescheiden aanleg van afvalwaterleidingen en regenwaterleidingen verplicht: Lenneke Mare t Nonneke Kapelleblok Half Daghmael Henkelsite Edelweisssite Geuzenveld Den Boomgaard In bepaalde straten is een gescheiden stelsel aangelegd. Hier is een aparte leiding gelegd voor afvalwater en een aparte leiding voor regenwater. Het regenwater van de straat wordt afgevoerd naar beken en grachten: Mechelsesteenweg vanaf station tot Omleiding Eikestraat, Woeringstraat Lipselaan Maleizenstraat Keulenstraat Stationsstraat Vilvoordsebaan Winkselsesteenweg Paardenveldstraat Klein Dalenstraat Dorpsstraat Verbrandstraat. Doe het vanaf nu anders Gescheiden rioleringsstelsels vragen nieuwe gewoonten, want vervuild regenwater zorgt voor vervuilde grachten en beken. Het regenwater dat in de grachten en beken terecht komt, moet zuiver zijn. Alleen het regenwater van schonere oppervlakken, zoals daken en straten, gaat naar de grachten. We moeten het regenwater dus ook proper houden. Een extra toilet of een wasmachine mogen niet op een regenwaterleiding worden aangesloten; giet geen vervuild water in de regenwaterslikkers (zeepwater, spoelwater van betonmixer, water met verfresten ). De regenwaterslikkers in de straat dienen enkel voor regenwater. Ook vervuild water van het wassen van auto s hoort niet in de regenwaterslikkers. Nieuwe manier van omgaan met waterslikkers Ledig na het poetsen uw emmer dus niet meer gedachteloos in de riool. Met het nieuwe gescheiden systeem zijn niet alle waterslikkers gelijk. In straten met gescheiden riolering zijn er enkel nog regenwaterslikkers. Het vuile water van poets- en opknapbeurten mag daar niet in terechtkomen, maar moet binnenshuis worden afgevoerd naar de afvalwaterriolering waarop de huizen ondergronds zijn aangesloten. Bestaande woningen Bij nieuwe woningen en verbouwingen moeten op privéterrein aparte leidingen worden aangelegd voor afvalwater en voor regenwater. Bestaande woningen die niet gekoppeld zijn aan afkoppelingsprojecten van de gemeente kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanleg van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening. Ze komen ook in aanmerking voor een subsidie voor het uitvoeren van afkoppelingswerken op privéterrein. De werken die worden uitgevoerd ((her)aanleg tuin, (her)aanleg oprit, installeren regenwaterput, kleine verbouwingswerken ) mogen niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning. Meer info over deze subsidies en de aanvraagformulieren vindt u op 3

4 Milieu Het milieupark is gesloten op vrijdag 1 november (Aller heiligen) en zaterdag 2 november (brugdag). Zin in minder? Afvalpreventieweek bij EcoWerf De Belgische modeontwerper Delvaux heeft zin in minder. Ook Chef van het jaar, Kobe Desramault heeft zin in veel minder. Delvaux ontwierp met tweedehandsmaterialen unieke stukken voor het 10 de modedefilé van Spullenhulp en Kobe Desramault kookt uitsluitend met verse, natuurlijke en lokale producten. Zij hebben dus duidelijk zin in minder afval. Maar ook EcoWerf heeft zin in minder afval. Tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering van 15 tot en met 24 november zet EcoWerf afvalpreventie extra in de kijker met een hele reeks activiteiten. Doe meer met minder, leer uw eigen spullen herstellen, besef hoe groot onze afvalbergen zijn in de film Trashed of neem een kijkje achter de schermen van EcoWerf. Meer informatie vindt u vanaf 15 oktober op of bel Deelnemen is gratis, maar inschrijven bij Vormingplus ( ) is verplicht. Gebruik inheems of autochtoon plantmateriaal voor uw tuin Het najaar is het beste moment om planten, struiken en hagen aan te planten. Planten die voor de winter de grond ingaan, krijgen genoeg tijd om nieuwe wortels aan te maken voor het groeiseizoen begint. Zo kunnen ze in het voorjaar het nodige vocht én voldoende voeding naar hun takken en bladeren sturen. Inheems of autochtoon? Een plantensoort is inheems wanneer ze in onze streek van nature voorkomt. Autochtoon is ze als ze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Dit project loopt in samenwerking met Vormingplus en met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Nacht van de Duisternis op 12 oktober 2013 De milieuadviesraadsleden nodigen u graag uit op Nacht van de Duisternis aan de Benedictushoeve in de Benedictusstraat 11 in Herent. Waarom zijn deze planten belangrijk? Met streekeigen bomen en struiken sluit uw tuin als het ware naadloos aan op het landschap. Deze planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan onze lokale groeiomstandigheden en zijn bijgevolg perfect afgestemd op hun omgeving. Daardoor zijn hun genen van onschatbare waarde en zorgen ze voor een evenwicht in de natuur: vogels en insecten kunnen precies op het juiste moment smullen van de bessen en zaden. De planten groeien trager (met minder snoeiwerk) en ze zijn minder gevoelig voor vorst en ziektes. Eerst maken we een nachtwandeling. De tocht duurt anderhalf tot twee uur en wordt begeleid door twee natuurgidsen van Natuurpunt Herent. U komt er alles te weten over nachtdieren en het gevolg van teveel licht op hun leven. De wandeling begint om 20 uur aan de Benedictushoeve. We vragen om ten laatste om uur aanwezig te zijn. Regenkleding en laarzen zijn aangewezen bij slecht weer! De wandeling is niet toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelgebruikers. Wie niet graag wandelt, kan vanaf 21 uur terecht bij de Schobbejak. Hij kent vele spannende verhalen die hij graag met u deelt. Of kom vanaf uur samen met de sterrenvereniging WEGA kijken naar de ontelbare sterren en hemellichamen aan de donkere hemel. Om praktische redenen vragen wij in te schrijven vóór 10 oktober op , maar liever nog via mail op Het is een aanrader om met de fiets of te voet te komen, ook omdat er weinig parkeergelegenheid is. Meet zelf de lichtvervuiling Er wordt te veel en verkeerd verlicht. We kunnen best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Te vaak wordt de verlichting de hemel in gestraald. Met alle gevolgen vandien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mensen en verstoort het bioritme van planten en dieren. Een te fel verlichte nacht is bovendien ook een enorme energieverspilling. Sinds kort zijn er twee apps beschikbaar om zelf de lichtvervuiling te meten. Meer informatie vindt u op Vele autochtone bomen en struiken worden bedreigd door ontbossing, bosfragmentering, intensief bosgebruik en het verdwijnen van kleine landschapselementen. Ook de massale aanplant van inheemse soorten met niet-autochtone herkomst vormt een bedreiging voor de resterende autochtone populaties. Streef mee voor het behoud van ons inheems en autochtoon groen, vraag naar autochtoon plantmateriaal bij uw plantenhandelaar. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft een lijst opgemaakt van kwekers die autochtoon plantmateriaal kunnen verhandelen. De lijst van kwekers kunt u via ver krijgen. Om zeker te zijn dat u autochtoon plantmateriaal aanschaft, kunt u ook een document van de leverancier vragen. Dat garandeert u de herkomst van het plantmateriaal. Plantgoed met het label Plant van Hier is eveneens autochtoon. Infoavond Sociaal Verhuurkantoor SPIT Woonwijzer en gemeente Herent organiseren een infoavond over Sociaal Verhuurkantoor SPIT op woensdag 13 november om 20 uur in De Kouter, Spoorwegstraat 6. Info en inschrijvingen: Greet Boes,

5 Milieu Internationale samenwerking Maak kennis met de milieukundige van uw regio Bent u ongerust, hebt u specifieke vragen of klachten over mogelijke gezondheidseffecten die te wijten zijn aan de leefomgeving of het binnenmilieu, aarzel dan niet om contact op te nemen met Stien Stassen, de nieuwe medisch milieukundige van LOGO Oost-Brabant. Expo Vrede in De Kouter Nog tot 15 oktober loopt in zaal Kastanjebos van De Kouter een fototentoonstelling met 20 portretten van inwoners van het Herentse partnerdorp Nimlaha kok van Miek van Dijck. Miek verbleef bijna 8 maanden in het dorp voor haar opleiding Noord-Zuid aan de Sociale Hogeschool van Leuven. Ze vroeg de mensen wat ze denken bij het woord vrede na de burgeroorlog. Als medisch milieukundige is Stien het lokale aanspreekpunt voor gezondheid en milieu. Haar opdrachten zijn: het opsporen en behandelen van (mogelijke) gezondheidsklachten door milieuverontreiniging, het sensibiliseren en informeren over met milieu verbonden gezondheidsrisico s, het sensibiliseren over gezond wonen, het uitvoeren van woningonderzoeken en het ondersteunen en opstarten van lokale projecten rond gezondheid en milieu in samenwerking met lokale Woonwijzer partners zoals kinderdagverblijven, scholen, huisartsen, gemeentebesturen enz. U kunt Stien bereiken via be en via of Neem ook eens een kijkje op de website Gas en elektriciteit: blijf vergelijken! Betaalt u teveel voor uw gas of elektriciteit? Vergelijk uw energieprijs tijdens de Week van de V-test van 21 tot 25 oktober Wordt u ook via reclame en internet om de oren geslagen met termen zoals: variabele contracten, enkelvoudig en dag nachttarief, distributie en netbeheerderskosten? En weet u nu eigenlijk wel wat dat allemaal betekent en wat daarvan de invloed kan zijn op uw energieverbruik en dus uw rekening? Met behulp van de online Vreg-test is het mogelijk de tarieven van energieleveranciers te vergelijken. De Vreg is de energiewaakhond van de Vlaamse overheid. Met de winter in zicht is dit het ideale moment om uw energiekosten kritisch te bekijken. Stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen nemen een steeds grotere hap uit uw budget. U kunt heel wat besparen door van leverancier of van tarief te veranderen. Sinds vorig jaar is een overstap naar een andere leverancier gratis. Het gemeentebestuur en Woonwijzer organiseren daarom de Week van de V-test, van 21 tot 25 oktober. Tijdens die week kunt u vrijblijvend met uw laatste energierekening terecht tijdens de openingsuren van het woonloket van Woonwijzer. De medewerkers van het woonloket voeren de V-test voor u uit en helpen u om meer zicht te krijgen op het aanbod. Meer info: Woonwijzer, , Elke maandag tussen en uur en elke donderdag tussen 9 en 12 uur kunt u langskomen tijdens het spreekuur in De Kouter (Spoorwegstraat 6). Op maandagnamiddag ontvangen wij u graag op afspraak. Als thuis blijven wonen moeilijk wordt De Woonwijzer heeft een folder uitgebracht met interessante informatie voor ouderen over mogelijke woonvormen als thuis blijven wonen moeilijk wordt. Angst voor hydro-elektrische centrales Dat energievoorziening essentieel is voor de toekomst van onze economie, is duidelijk. Hoe dit energievraagstuk vaak terecht komt op de nek van de armste bevolking begrijpen we niet altijd. Moge onderstaand verslag duidelijk maken hoe ook de Herentse Q eqchi -partners elke dag te maken krijgen met de negatieve gevolgen van een energiebeleid dat geen rekening houdt met de lokale bevolking. Op 23 augustus dringt een man, blijkbaar in dronken staat, binnen in het huis van boerenleider David Chen in het dorp Monte Oliva (aan de grens met Nimlaha kok). David, actief tegen een hydroelektrische centrale die men wil bouwen op de rivier Los Dolores, is niet thuis omdat hij in de departementsstad in een onderhoud zit met een mensenrechtenorganisatie. De dronken man zoekt de twee kinderen van David op en begint op hen te schieten. Estuardo (13 jaar) en Isaac (9 jaar) worden zwaar gewond naar het stadshospitaal en later naar de hoofdstad overgebracht. Diezelfde dag sterven ze daar aan hun verwondingen. De dader wordt opgepakt en geïdentificeerd als iemand die voor de privébeveiliging van de hydro-elektrische centrale Santa Rita werkt. Men verwittigt de politie, die weigert hem te komen ophalen. De woede van de bevolking is niet meer te koelen en de dader wordt gelyncht. Uit later onderzoek blijkt dat het medewerkers van dezelfde hydro-elektrische centrale zijn die de bevolking hebben opgehitst om hem te lynchen. In onze samenwerkingsplannen schrijven we dat een van de moeilijkste punten duurzaam leiderschap is. Dit dramatische voorval maakt duidelijk waarom dat is. Fatale bliksem Onze gemeente heeft de voorbije jaren hard gewerkt met de Q eqchi -bevolking om in de regio meer communicatie mogelijk te maken. Die communicatie is echt noodzakelijk voor een betere ontwikkeling en organisatie. Binnen die plannen had een gemeenschapradio een belangrijke plaats. Sinds oktober vorig jaar heeft die radio zijn nut dan ook bewezen bij tal van gebeurtenissen en vormingen. Maar het noodlot sloeg toe; op 28 augustus viel een bliksem op de antenne. Ofschoon alle apparatuur reeds was uitgeschakeld, heeft de bliksem ondergronds toch contact gelegd tussen verschillende kabels. Daardoor zijn heel wat toestellen (o.a. de zender en het meng paneel) onherstelbaar beschadigd. Herent zal actie ondernemen om de gemeenschapsradio via benefietactiviteiten zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Mensen die graag zelf een actie willen ondernemen kunnen contact opnemen met De schade bedraagt ongeveer euro. De GROSH (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Herent) roept op tot deelname aan de vredesmanifestatie Time to go: kernwapens weg uit België op 20 oktober om 13 uur in het Jubelpark in Brussel. Happening met muziek: Helmut Lotti, Jaune Toujours, James Deano en kinderanimatie. David verneemt het slechte nieuws van het overlijden van zijn twee kinderen (bron: Prensa Libre, El Periodico, Convergencia Waqibkej) 5

6 Politie HerKo Welzijn Foutparkeren u doet er toch niet aan mee? Burgerlijke Stand Fout Fout Fout bron: provincie Vlaams-Brabant In de vorige infokrant is de sensibiliseringscampagne rond het parkeren volgens de wegcode aangekondigd. We willen alle weggebruikers ertoe aanzetten om bij te dragen aan een verkeersveilige omgeving en om de wegcode na te leven die daarvoor ontworpen is. Drie belangrijke regels zijn: Stilstaan en parkeren is verboden op een voetpad en binnen de bebouwde kom op de verhoogde berm (behoudens plaatselijke reglementering). Buiten de bebouwde kom mag het op een verhoogde berm op voorwaarde dat ten minste een strook van 1,5 meter voor voetgangers wordt vrijgelaten. Stilstaan en parkeren is verboden op een fietspad en op minder dan 5 meter van de plaats waar fietsers verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden. Parkeren of stilstaan op fietspaden stelt fietsers immers voor een moeilijke keuze: ofwel komen ze midden in het autoverkeer terecht ofwel moeten ze de voetgangers op het aanliggende voetpad hinderen. Stilstaan en parkeren is verboden op oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen. Indien u immers op minder dan 5 meter van een oversteekplaats stilstaat of parkeert, belemmert u het zicht van de andere weggebruikers en brengt u hen in gevaar. Correct parkeren u doet toch mee? We vragen de inwoners om correct te parkeren, ook voor een korte tijdsspanne. U kunt de actie mee in beeld brengen door het campagnebeeld te downloaden via de webstek en het als raamaffiche op te hangen. Horen, zien én melden Als inwoner kunt u meewerken aan een veilige buurt door verdachte situaties te melden aan de politie. Als u aanvoelt dat er iets vreemds aan de hand is, belt u het beste onmiddellijk naar het nummer 101. Dat nummer is dag en nacht bereikbaar. Vaak bellen mensen niet omdat er (nog) geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf aan de gang is. De beste manier om dat na te gaan is de politie te verwittigen. Als na controle door de politie blijkt dat er niets aan de hand is, is dat geen probleem. Wat kunnen verdachte situaties zijn? Een aantal voorbeelden: onbekende personen rond uw eigen woning of die van uw buren; een onbekend voertuig dat langzaam door de straat rijdt en waarvan de inzittenden geïnteresseerd naar de huizen kijken; een onbekende die bij u aanbelt en u vreemde vragen stelt of geld vraagt. U kunt ons helpen door zoveel als mogelijk nauwkeurige informatie door te geven. De politie waardeert uw medewerking. Met uw informatie kunnen we immers sneller in actie komen en de pakkans vergroten. Geboortes Laura Guns, dochtertje van Stefan en Anyela Pico Gomez Annelien Wera, dochtertje van Jan en Els Ryckebosch Nio Peremans, zoontje van Bart en Jana Gielens Tuur Vanderhallen, zoontje van Pieter en Annemie Peys Matteo Cervesato, zoontje van Lorenzo en Stephanie Thomas Hasse Raskin, dochtertje van Arnoud en Els Thys Dauwe Heusequin, zoontje van Thomas en Kim Maes Aloxe Degreef, dochtertje van Johnny en Ditte Kimps Toon Holvoet, zoontje van Servaas en Mouna Guerfal Rosalie Feytons, dochtertje van Jo en Emilie Nenquin Mira Defrijn, dochtertje van Sven en Rolinde Demeyer Febe Kumps, dochtertje van Cédric en Rosalie Claes Ryan Hamels, zoontje van Bjoeri en Kim Bogaerts Luuk Magdeleens, zoontje van Koenraad en Caroline Van Steenbergen Lou Vandenpanhuyzen, zoontje van Luk en Sylvie Bouckaert Louise Lambeau, dochtertje van Bartel en Ellen Meulemans Adam Khamzatov, zoontje van Shakhrani en Olga Merman Mien Denon, dochtertje van Dries en Stefanie Knapen Boris Gelaude, zoontje van Frederik en Marian Belsack Meilynn Somville, dochtertje van Stéphan en Vanessa Chen Arvic Abedi, zoontje van Moein en Lara Meissner Rohan Salas Gomez, zoontje van Raul en Lieselot Van der Veken Thomas Dewolf, zoontje van Johan en Draga Kuzmova Louis Veugelen, zoontje van Danny en Caroline De Oliveira Moreira Hannah Machiels, dochtertje van Christophe en Marian De Groof Rayan Wakkas, zoontje van Ahmad en Nadia Zhar Gabriel Zas Neira, zoontje van Isaac en Bieke Vanhellemont Ferre Verstraelen, zoontje van Glenn en Karolien Nelissen Maurice Vandeborne, zoontje van Brecht en Greet Bongaerts Aidan Turk, zoontje van Graham en Marleen De Coster Hebe Geerts, dochtertje van Bart en Elke Beersmans Overlijdens Bernadette Verstappen Hilda Behets, weduwe van Jan Dekeyser Luc Eyckmans, echtgenoot van Godelieve Cornelissen Omer Meersman, echtgenoot van Rosa Moyson Annie Allaerts, weduwe van Edmond Florquin Koenraad Van den Broeck, echtgenoot van Elise Van Grinderbeek Maria Arnauts Herman Melis Maria Roekens, weduwe van Gaston Franckx Monique Pierard, weduwe van Michel Dewit Rudi Onsia, echtgenoot van Nadia Giens Joseph Debruyn, echtgenoot van Maria Goris Ivonne Adams, weduwe van Ludovicus Andries Gouden Bruiloft Denis Van Camp en Liliane Van Meulebrouck 16 augustus Eduard Jamaels en Maria Goetvinck 17 augustus Willem Laenen en Jacoba Drappier 31 augustus Diamanten Bruiloft Hendrik Puttaert en Maria Corthouts 5 augustus Briljanten Bruiloft Julien Massie en Louisa Wouters 7 augustus 6

7 Sociaal Huis Knoop mee de strijd aan in Herent Doe mee aan de actie tegen armoede! Hang een laken uit uw raam! 17 oktober is de internationale dag van het verzet tegen armoede. Herent organiseert elk jaar lokale acties om samen de strijd tegen armoede aan te gaan. Hang een geknoopt laken uit uw raam op 17 oktober Een wit geknoopt laken is het symbool van de dag tegen de armoede. U knoopt letterlijk de strijd aan tegen armoede. Hang dus op 17 oktober een laken uit uw raam en toon u solidair met iedereen die armoede voorgoed uit Herent, ons land en de wereld wil. Marant in dialoog met de raadsleden van het Sociaal Huis Eerder dit jaar overhandigde Marant aan de OCMW-raad zijn tekst de 12 werken voor gemeente en Sociaal Huis van Herent, met verschillende beleidsvoorstellen rond armoedebestrijding. Op 17 oktober zitten ze daarover samen rond de tafel. Via dialoog wil Marant de raadsleden laten kennismaken met de leefwereld van mensen in armoede en samen enkele concrete acties opzetten rond armoedebestrijding in Herent op korte en lange termijn. Activiteiten in De Hemelboom De cafetaria van de Hemelboom (Mechelsesteenweg 487) wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur voor een warme maaltijd tegen 5 euro terecht in het Sociaal restaurant De Pollepel. Opgelet: tijdens de restaurantdag gelden andere tarieven. Wij vragen u om 3 dagen vooraf in te schrijven via het online inschrijvingsformulier op Inschrijven kan ook ter plaatse of telefonisch via (vragen naar Lydia Leys). Elke maandagmiddag is de cafetaria vanaf 14 tot 17 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag wordt er met de kaarten gespeeld (in samenwerking met Okra Herent). Activiteiten Maandag 7 oktober vanaf 14 uur: modeshow Het wordt stilaan tijd om de winterkleren weer uit de kast te halen. Misschien wilt u wel iets nieuws aanschaffen. Ook als u gewoon wat ideeën wilt opdoen om in de winter modieus voor de dag te komen, bent u welkom. Er is uiteraard geen aankoopverplichting. Maandag 21 oktober vanaf uur: Verhalen uit een rugzak Samen met een verteller, diepen we herinneringen op aan de hand van voorwerpen van vroeger. Wilde soep met vonken De jong-socialistische groep VONK! doet op 18 oktober vanaf 18 uur aan café De Wildeman een actie Wilde soep met vonken, ten voordele van de dag van verzet tegen armoede. Organisatie: VONK! en Curieus Herent! Annick Ruyts schreef het boek Te gek. Over de onrust in ons hoofd en bracht een reeks hierover op Canvas. Een solidariteitsontbijt voor cliënten van het Sociaal Huis Op 19 oktober organiseert het Sociaal Huis in samenwerking met Welzijnszorg, KWB, Femma en ACW een solidariteitsontbijt voor cliënten van het Sociaal Huis. Het ontbijt staat in het teken van de dag tegen de armoede en de wereldvoedseldag. Soep op de stoep Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober is het kermis in Winksele. Naar aanleiding van de dag van verzet tegen armoede krijgt u er gratis een kom soep. U vindt het volledige programma van Winksele kermis in UiT in Herent op blz. 1 Vrijdag 18 oktober om 20 uur, Remylaan 4b in Wijgmaal Te gek, over de onrust in mijn hoofd Lezing met Annick Ruyts Annick Ruyts, VRT-reporter en journaliste, ging langs bij psychiaters en psychologen die de vinger aan de pols houden van ons geestelijk welzijn. Ze vertelt over haar ontmoetingen met mensen die ooit in hun leven de diagnose kregen van burn-out, borderline, gameverslaving, autisme, ADHD, schizofrenie en met kinderen uit vechtscheidingen en geïnterneerden. Kortom: een ongelooflijk boeiende reis door het hedendaagse psychische landschap. Deelnameprijs: 12 euro, leden KVLV 10 euro, 1 drankje inbegrepen Inschrijven voor 10 oktober bij Maandag 28 oktober vanaf uur: bingo Deze namiddag maken we in de cafetaria plaats voor de bingotrommel met de bingoballetjes en een mooie prijzentafel. Kom dus zeker uw kans wagen. Op verzoek doen we dat tijdens de herfstvakantie, zodat ook kinderen kunnen deelnemen. Maandag 28 oktober: Restaurantdag om 12 uur Wie zin heeft kan vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. De prijs wordt berekend op basis van de tarieven van de dienst Warme Maaltijden. Inschrijven kan voor 15 oktober bij (vragen naar Marie-Hélène Verreck). Menu Aspergeroomsoep Scampi in tomatenlooksaus met kroketten en fijne groenten chocomousse Meer info over cafetaria De Hemelboom op , vragen naar Lydia Leys, Support-team NAH Nieuw provinciaal initiatief voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel Een partnerschap van 5 organisaties (Brabantse dienst voor Thuisbegeleiding, Begeleid Wonen Leuven en Tienen, Open Therapeuticum Leuven en UPC Sint-Kamillus Bierbeek) wil met het nieuwe Support-team NAH mantelzorgers en eerstelijnsdiensten die de zorg voor een persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opnemen ondersteunen met advies, vorming en zorgafstemming. Info en hulpvragen: of 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Marleen Schouteden burgemeester, algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen Jo De Clercq lokale economie, lokale tewerkstelling/pwa, milieu, ontwikkelings samenwerking, ouderenbeleid Philippe Scheys ruimtelijke ordening en stedenbouw, sport, markten, vrijwilligerswerk Katleen D Haese financiën, personeel en organisatie, ICT Arlette Caes openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid Maarten Forceville jeugd- en speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheid Astrid Pollers cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, RUP s ( ), feestelijkheden, toerisme Liesbeth Van Hemelrijck voorzitter Sociaal Huis (OCMW), welzijn Herman Artois gemeentesecretaris De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsen stalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Luk Draye en Astrid Pollers Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: schepen Astrid Pollers Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ma u en na afspraak Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) (privé) na afspraak na afspraak ma u u woe u na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de ope nings uren, bij voorkeur na afspraak Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Aïcha Al Merrouni Christophe Lonnoy Michel Claeys Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Snel-loket Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur Secretaris uur uur en uur uur uur uur De krant 8 is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning.

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt!

Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt! Afgiftekantoor: Leuven 1 - P 209987 OOK Actueel - Speciaal Nummer Belgie - Belgique P.B. Leuven 1 BC 4192 Ouderenweek 2007 19-25 november Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt! Inhoud Woord vooraf...1

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie