RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld

2 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek maart 2011 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen DSO / Beleid / Onderzoek Wim van Bogerijen ( / Marlies Grimbergen ( / De Dienst Stedelijke Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake het gebruik van en toepassing van de gepresenteerde gegevens. Afwijkingen in absolute aantallen en % kunnen veroorzaakt worden door afrondingen. Bij gebruik van cijfers is bronvermelding verplicht.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Begrippen Begrippen Inkomensgroep Inkomensgroepen Scheefwonen in Den Haag Scheefheid in sociale huurwoningen Wie zijn de scheefwoners Korte profielschets scheefwoners Woonsituatie scheefwoners Verhuis- en woonwensen van scheefwoners Scheefheid in gradaties Waar doet het zich voor?... 29

4

5 1 INLEIDING 1.1 INLEIDING Het vergroten van de doorstroming is één van de speerpunten in het coalitieakkoord Den Haag Gesteld wordt dat huishoudens die in verhouding tot het inkomen in een te goedkope huurwoning wonen de noodzakelijke beschikbaarheid van sociale huurwoningen blokkeren voor huishoudens die een goedkope huurwoning nodig hebben. Daarmee wordt dan gedoeld op het (goedkoop) scheefwonen. Om het goedkoop scheefwonen te verminderen en de doorstroming in de sociale voorraad te vergroten wordt nagedacht over maatregelen. Daarvoor is het nodig eerst een beeld te hebben van de woningen én van de bewoners waarop deze maatregelen zich moeten richten. Hiervoor is voorliggende analyse opgesteld. De analyse is gebaseerd op gegevens uit het WoON2009 en heeft betrekking op het begrip scheefwonen van zittende bewoners in huurwoningen onder de huurprijsgrens van toegelaten instellingen in Den Haag. Voor het bepalen van scheefwonen van zittende bewoners is, in tegenstelling tot de EU-inkomensgrens voor de toewijzing, een andere inkomensgrens gehanteerd, ,-. Dit wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd. De hierdoor ontstane nieuwe inkomensgroepen en begrippen worden hier geïntroduceerd en kort toegelicht. Hoofdstuk 3 laat zien hoe de verdeling van die inkomensgroepen in Den Haag en naar de verschillende woningmarktsectoren is. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de kenmerken van de zittende bewoners en hun woonsituatie, evenals hun verhuisen woonwensen, in beeld gebracht. In het laatste hoofdstuk 5 worden handvatten aangereikt waarmee het scheefwonen in perspectief kan worden gezet. Voor een gezamenlijke visie op het Scheefwonen in Den Haag en het formuleren van passende maatregelen hiervoor is een werkgroep van vertegenwoordigers van Haagse corporaties en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag ingesteld. Voorliggende analyse is in samenwerking tot stand gekomen en in de werkgroep vastgesteld. WoON2009 Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het WoON2009. Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een landelijk onderzoek dat sinds 2006 om de drie jaar wordt uitgevoerd. Het WoON biedt inzicht in een breed palet aan onderwerpen over de woningmarkt, waaronder de bezetting van de woningvoorraad, de woonsituatie van doelgroepen, woonlasten, verhuiswensen, gerealiseerde verhuizingen en leefbaarheid. De gemeente Den Haag heeft aan de editie van 2009 deelgenomen met een extra grote steekproef. Dit om meer in detail voor een aantal gebieden en doelgroepen statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In totaal zijn 5

6 5.382 enquêtes afgenomen. De gegevens over het huishouden en de woning zijn ontleend aan de antwoorden van de respondent. Het kan daarom voorkomen dat feitelijke kenmerken zoals de precieze oppervlakte of de exacte huurprijs van de woning enigszins afwijken van gegevens uit registraties zoals de WOZ of verhuurregistratie van de woningcorporaties. Het inkomen is hier een uitzondering op. Dit gegeven is niet aan de respondent gevraagd maar ontleend aan gegevens van de belastingdienst. Omdat het om een steekproefonderzoek gaat moet bij de interpretatie van de uitkomsten altijd rekening worden gehouden met marges. Om schijnexactheid van de uitkomsten te vermijden worden de resultaten afgerond op 100- of 50-tallen. Door deze afrondingen kunnen randtotalen afwijken van de optellingen. 6

7 2 BEGRIPPEN 2.1 BEGRIPPEN Door de Europese Commissie is in 2009 een besluit genomen over staatssteun aan toegelaten instellingen. Daarbij is onder meer bepaald dat ten minste 9 van de vrijkomende woningen van toegelaten instellingen met een huur tot aan de liberalisatiegrens moet worden toegewezen aan huishoudens met een (belastbaar) inkomen onder de ,- 1. De Europese toewijzingsnorm resulteert in een nieuwe afbakening van inkomensgroepen voor het toewijzen van huurwoningen van toegelaten instellingen. Daardoor worden nieuwe begrippen geïntroduceerd. Deze nieuwe begrippen, die in deze analyse worden gebruikt, zijn hieronder kort toegelicht en gevisualiseerd. EU-doelgroep (agv Europese toewijzingsnorm) Met EU-doelgroep wordt bedoeld huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder euro. Deze inkomensgrens moeten toegelaten instellingen voor 9 van de huishoudens hanteren bij het toewijzen van huurwoningen onder de liberalisatiegrens. De Europese Commissie maakt, in tegenstelling tot de tot nu toe gehanteerde doelgroepen conform de BBSH, geen onderscheid naar één- of meerpersoonshuishoudens boven of onder de 65 jaar doelgroep (inkomensnorm voor zittende bewoners; werkgroep benadering) In 2010 heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in opdracht van één van de Haagse corporaties een onderzoek uitgevoerd naar betaalbare huren voor verschillende huishoudtypen. Uit de inkomensberekeningen voor verschillende huishoudentypen kwam naar voren dat meerpersoonshuishoudens onder de 65 jaar het financieel erg zwaar krijgen en onvoldoende ruimte overhouden voor onvermijdbare uitgaven als de Europese toewijzingsnorm voor deze huishoudens wordt toegepast. De werkgroep stelt daarom voor bij het bepalen van de inkomensnorm voor scheefwonen van zittende bewoners de inkomensgrens op euro (belastbaar) te bepalen. Een grens die ook aansluit bij de aangekondigde maatregel van de 5%-huurverhoging uit het Regeerakkoord. In deze analyse wordt de werktitel doelgroep gehanteerd. 1 Voor 2011 is dit toetsingsinkomen geïndexeerd en vastgesteld op ,-. De liberalisatiegrens, ook wel huurprijsgrens, is voor ,52. 7

8 Inkomen Afbakening doelgroepen op basis van inkomensgrenzen niet-doelgroep EU-doelgroep EU toewijzingsnorm obv belastbaar inkomen niet-doelgroep doelgroep norm tbv zittende bewoners Belastbaar inkomen Bruto-inkomen minus aftrekposten, het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Het belastbaar inkomen vormt de grondslag voor de te betalen belasting en premies volksverzekeringen. Bij het vaststellen van de omvang van de doelgroep in Den Haag worden conform de rekenmethode van het Rijk eigenaar-bewoners gecorrigeerd voor huurwaardeforfait en hypotheekrenteafstrek. Dit om de belastbare inkomens van huurders en eigenaar-bewoners vergelijkbaar te maken. Toegelaten instellingen Met de term toegelaten instellingen worden in deze analyse bedoeld de 3 Haagse woningcorporaties, de niet-haagse corporaties, en landelijk opererende instellingen met een taak voor de volkshuisvesting (zoals bijvoorbeeld Woonzorg Nederland), met woningbezit in Den Haag. Liberalisatiegrens Met liberalisatiegrens wordt hetzelfde bedoeld als huurprijsgrens. Woningen met een huur onder deze grens zijn de zgn. sociale huurwoningen. Woningen met een huur boven deze grens zijn de zgn. vrije sector woningen. Sociale huurwoningen Met sociale huurwoningen worden bedoeld woningen van toegelaten instellingen met een huur onder de liberalisatie- of huurprijsgrens. Scheefwonen Van scheefwonen is sprake indien een sociale huurwoning wordt bewoond door een huishouden dat niet tot de doelgroep behoort. 8

9 3 INKOMENSGROEPEN 3.1 INKOMENSGROEPEN Van de inkomensgroepen die op basis van de norm zijn ingedeeld, wordt hieronder inzichtelijk gemaakt hoe zij zich tot elkaar verhouden in Den Haag. Te zien is hoe de verhouding is voor heel Den Haag, vervolgens in koopwoningen, in particuliere huurwoningen en in woningen van toegelaten instellingen in Den Haag Verhouding inkomensgroepen op basis van norm van zittende bewoners in Den Haag niet-doelgroep norm niet-doelgroep norm niet-doelgroep norm niet-doelgroep norm 5 4 doelgroep norm doelgroep norm doelgroep norm doelgroep norm Den Haag (N= ) Koopwoningen (N= ) Particuliere huur woningen (N=38.800) Woningen toegelaten instellingen (N=86.100, incl. woningen boven huurprijsgrens) Van alle Haagse huishoudens in zelfstandige woningen 2 heeft 61% een inkomen beneden de euro. Van huishoudens in koopwoningen is dit 37% en in particuliere huurwoningen 69%. Van de huishoudens in woningen van toegelaten instellingen hebben huishoudens een inkomen boven euro (15%). 2 In Den Haag wonen ca huishoudens in niet-zelfstandige woonruimten (zoals kamerbewoning, pension e.d.). Deze categorie valt buiten de discussie over scheefwonen en is niet in voorliggende analyse opgenomen. 9

10 10

11 4 SCHEEFWONEN IN DEN HAAG 4.1 SCHEEFHEID IN SOCIALE HUURWONINGEN Als wordt ingezoomd op de woningvoorraad van toegelaten instellingen in Den Haag dan blijkt dat zo n huishoudens met een inkomen boven de euro in een woning van een toegelaten instelling wonen. Van deze huishoudens wonen er in een woning van een toegelaten instelling met een huur onder de liberalisatiegrens. Dit zijn de scheefwoners (conform de hiervoor beschreven afbakening op basis van de norm) waar het in deze analyse over gaat. Van alle woningen van toegelaten instellingen met een huur onder de liberalisatiegrens, zijnde woningen, wordt 12% (9.800) scheef bewoond. Huishoudens met belastbaar inkomen over en boven euro in woningen van toegelaten instellingen met huur onder en boven de liberalisatiegrens huishoudens met inkomen boven in woning met huur boven liberalisatiegrens Huurwoningen toegelaten instellingen (N=86.100) huishoudens met inkomen onder in woning met huur boven liberalisatiegrens (=dure scheefheid) huishoudens met inkomen boven in woning met huur onder liberalisatiegrens (=goedkope scheefheid) huishoudens met inkomen onder in woning met huur onder liberalisatiegrens In aantallen: woning toegelaten instelling onder huurprijsgrens woning toegelaten instelling boven huurprijsgrens totaal inkomen onder inkomen boven ; bewerking: DSO/Onderzoek totaal

12 4.2 WIE ZIJN DE SCHEEFWONERS? Van deze huishoudens met een inkomen boven de euro die in een sociale huurwoning wonen is bijna 8 een meerpersoonshuishouden onder de 65 jaar. In 14% van de huishoudens gaat het om 1-persoonshuishoudens onder de 65 jaar, en nog geen 8% zijn 65-plussers. Tabel 1 Scheefwoners volgens norm in sociale huurwoningen belastbaar inkomen in 50 klassen 1phh < 65 jr 1 en mphh onder en boven 65 jr Mphh <65 jr 1phh >= 65 jr Mphh >=65 jr Totaal 43< < < < => Totaal , bewerking: DSO/Onderzoek (14%) (79%) (2%) (6%) (10) Ruim 65% van de scheefwoners heeft een belastbaar inkomen van meer dan euro. Van de meerpersoonshuishoudens onder 65 jaar die scheef wonen heeft ongeveer 18% zelfs een inkomen boven euro. 12

13 4.3 KORTE PROFIELSCHETS SCHEEFWONERS Om inzicht te geven in het soort huishoudens waar het bij scheefwonen omgaat, worden een aantal kenmerken van deze huishoudens weergegeven. Ter vergelijking is de groep scheefwoners in de navolgende figuren telkens afgezet tegen alle huishoudens in sociale huurwoningen. De ca scheefwoners in De Haag blijken meer dan gemiddeld in de middelste leeftijdscategorie te zitten. Zij bestaan veel vaker uit meerdere personen. Alleenstaanden en eenoudergezinnen komen minder voor. Ook zijn zij veel vaker dan gemiddeld tweeverdiener. Ze zijn wat vaker hoger opgeleid. Scheefwoners hebben ook veel vaker een langere woonduur. De scheefwoners zijn dus voornamelijk meerpersoonshuishoudens onder 65 jaar die betrekkelijk honkvast zijn. Figuur zittende bewoners naar huishoudentype in sociale huurwoningen phh < 65 jr Mphh <65 jr phh >= 65 jr Mphh >=65 jr alle bewoners scheefwoners norm 13

14 Figuur zittende bewoners naar leeftijdklasse in sociale huurwoningen jaar jaar jaar 65 en ouder alle bewoners scheefwoners norm Figuur zittende bewoners naar huishoudensamenstelling in sociale huurwoningen 5 alleenstaanden 4 paar paar + kind(eren) 1-oudergezin nietgezinshuishouden alle bewoners scheefwoners norm 14

15 Figuur zittende bewoners naar inkomens in sociale huurwoningen geen tweeverdieners 4 tweeverdieners alle bewoners scheefwoners norm Figuur zittende bewoners naar opleidingsnivo in sociale huurwoningen Lager onderwijs LBO MAVO, MULO, VMBO HAVO, VWO, MBO HBO, Universiteit alle bewoners scheefwoners norm 15

16 Figuur woonduurjaren van zittende bewoners in sociale huurwoningen 1-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar 15 jaar of meer alle bewoners scheefwoners norm 16

17 4.4 WOONSITUATIE SCHEEFWONERS Scheefwoners wonen veel vaker dan gemiddeld, ruim twee keer zo vaak, in een eengezinswoning en hebben ook veel vaker een huur tussen de aftoppingsgrens en huurprijsgrens. Omdat scheefwoners per definitie een hoger inkomen hebben dan de gemiddelde huurder, is de huurquote van scheefwoners logischerwijs aanzienlijk lager. Ook al wonen scheefwoners vaker in een woning met een huur boven de aftoppingsgrens, bijna 5 van de scheefwoners bewoont evengoed nog een woning met een huur ònder de aftoppingsgrens. In samenhang met het woningtype en de huurprijs (en de omvang van het huishouden) heeft de scheefwoner vaker een woning met 4 of meer kamers. Die woningen hebben ook vaker een groter oppervlak. Een derde van de scheefwoners woont in een woning met een huur onder de liberalisatiegrens in Den Haag niet-eenzijdig. Figuur lokatie huidige woning van zittende bewoners in sociale huurwoningen 7 6 eenzijdig DH 5 overig DH 4 alle bewoners scheefwoners norm 17

18 Figuur kenmerken huidige woning van zittende bewoners in sociale huurwoningen eengezinswoning meergezinswoning 4 alle bewoners scheefwoners norm Figuur huidige woning naar huurklasse van zittende bewoners in sociale huurwoningen 5 tot kwaliteitsgrens 4 tot aftoppingsgrens tot huurprijsgrens alle bewoners scheefwoners norm 18

19 Figuur huurquote van zittende bewoners in sociale huurwoningen < 20 < 25% 25 < > alle bewoners scheefwoners norm Toelichting huurquote De netto huur is de basishuur verminderd met de huurtoeslag. De netto huurquote is de netto huur uitgedrukt als een percentage van het netto besteedbaar huishoudinkomen. Figuur huidige woning naar kamerklasse van zittende bewoners in sociale huurwoningen kamers 4 kamers 5 of meer kamers alle bewoners scheefwoners norm 19

20 Figuur (woon)oppervlakte van de huidige woning van zittende bewoners in sociale huurwoningen 4 t/m 60 m m m m m2 meer dan 140 m2 alle bewoners scheefwoners norm 20

21 4.5 VERHUIS- EN WOONWENSEN VAN SCHEEFWONERS Ruim 4 van de scheefwoners wil verhuizen. Van hen zijn de jongeren, grotere huishoudens, huishoudens met kind(eren), huishoudens met kortere woonduur, een hoger inkomen en ook huishoudens met lager onderwijs, het meest verhuisgeneigd. Die verhuisgeneigdheid is sterk afhankelijk van de fase waarin een huishouden verkeert of mee te maken krijgt, zoals bijvoorbeeld carrière of gezinsuitbreiding. De verhuisgeneigdheid varieert ook per kenmerk van de woning die zij bewonen. Scheefwoners in een meergezinswoning willen vaker verhuizen dan die in een eengezinswoning; en die in een kleine woning weer vaker dan die in een grotere woning. In de niet-eenzijdige wijken in Den Haag is de animo onder scheefwoners om te verhuizen aanzienlijk lager (17%) dan onder de scheefwoners in de eenzijdige wijken (55%). Scheefwoners met huurwoningwens Van de verhuisgeneigden waar de voorkeur uitgaat naar opnieuw een huurwoning is de wens voor een bestaande woning of een nieuwbouwwoning vrijwel gelijk. Ruim de helft wil een meergezinswoning met 4 of meer kamers en gemiddeld een woonoppervlak tussen de m2, en bij voorkeur met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Hierbij speelt in de eerste plaats de woning zelf en daarna de ligging, het liefst in Den Haag maar buiten het centrum en bij voorkeur in de eigen buurt, een prominente rol. Slechts weinig verhuisgeneigden geven aan op zoek te zijn naar een huurwoning met een prijs bóven de liberalisatiegrens. De EU-toewijzingsnorm belet het deze groep echter een andere woning met een huur onder de huurprijsgrens binnen de sociale huursector te bemachtigen. Scheefwoners met koopwoningwens Van de verhuisgeneigden waar de voorkeur uitgaat naar een koopwoning wil ruim de helft een bestaande woning. Het merendeel, ruim 6, opteert dan voor een ruime eengezinswoning met 4, 5 of meer kamers. Voor zover de voorkeur uitgaat naar een meergezinswoning betreft dit een kleinere woning, zowel in woonoppervlak als in aantal kamers. De koopprijs waaraan men daarbij denkt ligt tussen de en euro. Hierbij speelt in de eerste plaats de ligging, het liefst in Den Haag maar buiten het centrum, en in de eigen buurt of een andere buurt, een grote rol. Ook de woning zelf is bepalend. Voor een verhuizing naar een koopwoning is voldoende betaalbaar en aantrekkelijk aanbod een belangrijke voorwaarde. De profielschets van de scheefwoners en de verhuiswensen van de verhuisgeneigden onder hen, kunnen bijdragen aan het formuleren van gerichte maatregelen en de benadering van deze groepen. scheefwoners waarvan verhuisgeneigd % waarvan niet-verhuisgeneigd % ; bewerking: DSO/Onderzoek 21

22 profiel verhuisgeneigde scheefwoners versus niet-verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen scheefwoners nietverhuisgeneigd verhuisgeneigd leeftijd jaar 78% 22% jaar 46% 54% jaar 22% 78% en ouder 2% 98% 10 42% 58% 10 huishoudomvang 1 persoon 53% 47% 10 2 personen 32% 68% personen 43% 57% 10 5 en meer personen 54% 46% 10 42% 58% 10 samenstelling eenpersoonshuishouden 53% 47% 10 huishouden paar 34% 66% 10 paar + kind(eren) 46% 54% 10 1-oudergezin 37% 63% 10 niet-gezinshuishouden 31% 69% 10 42% 58% 10 woonduur jaren 1 jaar 71% 29% 10 2 jaar 57% 43% jaar jaar 54% 46% jaar 25% 75% jaar of meer 27% 73% 10 42% 58% 10 inkomensklassen Tot 1,5 keer modaal 41% 59% 10 Tot 2 keer modaal 35% 65% 10 Tot 3 keer modaal 52% 48% 10 >3 keer modaal 44% 56% 10 42% 58% 10 hoogst voltooide Lager onderwijs 55% 45% 10 opleiding LBO 27% 73% 10 MAVO, MULO, VMBO 38% 62% 10 HAVO, VWO, MBO 41% 59% 10 HBO, Universiteit 45% 55% 10 Anders % 58% 10 (N=4.050) (N=5.700) (N=9.800) ; bewerking: DSO/Onderzoek kenmerken huidige sociale huurwoning van verhuisgeneigde scheefwoners versus niet-verhuisgeneigde scheefwoners scheefwoners nietverhuisgeneigd verhuisgeneigd woningtype eengezinswoning 24% 76% 10 meergezinswoning 48% 52% 10 42% 58% 10 huurklasse tot kwaliteitsgrens 56% 44% 10 tot aftoppingsgrens 53% 47% 10 tot huurprijsgrens 24% 76% 10 42% 58% 10 woonoppervlak t/m 60 m2 53% 47% m2 44% 56% m2 44% 56% m2 17% 83% m2 24% 76% 10 meer dan 140 m2 5% 95% 10 42% 58% 10 woninggrootte 1-3 kamers 54% 46% 10 4 kamers 38% 62% 10 5 of meer kamers 29% 71% 10 42% 58% 10 huurquote 0< 44% 56% < 25% 28% 72% 10 42% 58% 10 (N=4.050) (N=5.700) (N=9.800) ; bewerking: DSO/Onderzoek 22

23 Figuur verhuisgeneigdheid niet-verhuisgeneigde scheefwoners verhuisgeneigde scheefwoners in DH eenzijdig in DH niet-eenzijdig leeftijd profiel verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen N in % huishoudomvang samenstelling huishouden woonduur jaren inkomen inkomensklassen hoogst voltooide opleiding ; bewerking: DSO/Onderzoek jaar % jaar jaar % 65 en ouder persoon personen % 3-4 personen en meer personen % aleenstaanden 800 paar paar + kind(eren) oudergezin 300 8% niet-gezinshuishouden 100 2% jaar 100 2% 2 jaar 350 8% 3-5 jaar % 6-9 jaar % jaar % 15 jaar of meer % geen tweeverdieners % tweeverdieners % Tot 1,5 keer modaal % Tot 2 keer modaal % Tot 3 keer modaal % >3 keer modaal 250 6% Lager onderwijs % LBO % MAVO, MULO, VMBO % HAVO, VWO, MBO % HBO, Universiteit % Anders 100 2%

24 kenmerken huidige sociale huurwoning van verhuisgeneigde scheefwoners N in % woningtype eengezinswoning % meergezinswoning % huurklasse tot kwaliteitsgrens % tot aftoppingsgrens tot huurprijsgrens % woonoppervlak t/m 60 m % m % m m % m % meer dan 140 m2 0 1% woninggrootte 1-3 kamers kamers % 5 of meer kamers % huurquote 0< < 25% ; bewerking: DSO/Onderzoek Figuur wens tav nieuwe woning: nieuwbouw of juist niet van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen 8 7 geen nieuwbouw woning nieuwbouw woning met huurwoningwens met koopwoningwens 24

25 Figuur gewenste woningtype nieuwe woning van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen meergezins woning eengezins woning met huurwoningwens met koopwoningwens Figuur gewenst woningtype nieuwe woning van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen egw, 1-3 kamers egw, 4 kamers egw, 5 em kamers mgw, 1-3 kamers mgw, 4 em kamers met huurwoningwens met koopwoningwens 25

26 Figuur gewenste prijsklasse nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen tot kwaliteitsgrens tot aftoppingsgrens tot huurprijsgrens boven huurprijsgrens tot meer dan met huurwoningwens met koopwoningwens Figuur gewenst woonoppervlak nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen t/m 60 m m m m m2 meer dan 140 m2 met huurwoningwens met koopwoningwens 26

27 Figuur eerste prioriteit keuze nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen 5 de ligging 4 de prijs de woning zelf andere wens met huurwoningwens met koopwoningwens Figuur gewenste plaats van nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen zeker in Den Haag 4 voorkeur voor Den Haag, evt. andere woonplaats voorkeur andere woonplaats, evt. Den Haag met huurwoningwens met koopwoningwens zeker in andere woonplaats in Nederland 27

28 Figuur gewenst woonmilieu van nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen centrum-stedelijk buiten-centrum groen-stedelijk centrum-dorps landelijk wonen met huurwoningwens met koopwoningwens Figuur gewenste buurt van nieuwe woning (huur of koop) van verhuisgeneigde scheefwoners in sociale huurwoningen 4 zeker in de eigen buurt voorkeur eigen buurt, evt. andere buurt voorkeur andere buurt, evt. eigen buurt zeker in andere buurt met huurwoningwens met koopwoningwens 28

29 5 SCHEEFHEID IN GRADATIES 5.1 WAAR DOET HET ZICH VOOR? Scheefwonen is een structureel verschijnsel, want huishoudens maken vrijwel altijd een inkomensontwikkeling door. Deze inkomensontwikkeling kan zich zowel in positieve zin (promotie/carrière, samenwonen, trouwen, etc.) als in negatieve zin (overlijden van partner, pensionering, scheiding, baanverlies, etc.) voordoen. Na een in beginsel passende toewijzing van een woning, ontstaat na verloop van tijd een scheefwoonsituatie als het inkomen van de bewoners stijgt en zij niet verhuizen. Omdat dit zich steeds opnieuw zal voordoen kan scheefwonen daarom niet eenmalig worden aangepakt of opgelost. Dit neemt niet weg dat maatregelen die doorstroming bevorderen wel bij kunnen dragen aan een reductie van scheefwoonsituaties. Beweegredenen om een scheefwoon-aanpak te formuleren en doorstroming te bevorderen kunnen zijn: 1) Scheefwoners (inkomens boven euro) houden schaarse huurwoningen van toegelaten instellingen bezet die niet beschikbaar zijn voor lage inkomens waardoor die onnodig lange wachttijden hebben. 2) Verminderde toegankelijkheid van woningen van toegelaten instellingen in niet-eenzijdige wijken voor lage inkomens waar relatief weinig corporatiebezit is, waardoor de inkomensspreiding in deze niet-eenzijdige Haagse wijken klein blijft. Deze beweegredenen bieden een handvat om gradaties in scheefheid aan te brengen en eventuele maatregelen te specificeren (maatwerk). 29

30 Als wordt gekeken waar scheefwoners wonen en of het om schaarse of minder schaarse woningtypen gaat, ontstaat het volgende beeld: Den Haag eenzijdig niet-eenzijdig schaarse woningen scheefwoners niet-scheefwoners minder schaarse woningen scheefwoners niet-scheefwoners NB: aantallen zijn indicatief ivm steekproefmarges; totalen kunnen afwijken door afrondingen Den Haag eenzijdig niet-eenzijdig schaarse woningen scheefwoners tot aftoppingsgrens tot huurprijsgrens minder scheefwoners schaarse woningen tot aftoppingsgrens tot huurprijsgrens NB: aantallen zijn indicatief ivm steekproefmarges; totalen kunnen afwijken door afrondingen Met de term schaarse woningen worden hierboven bedoeld eengezinswoningen met een woonoppervlak van 60 m2 of meer of meergezinswoningen met een woonoppervlak van 80 m2 of meer en een huur onder de liberalisatiegrens. Voorraad en aanbod Om de aantallen scheefwoners te kunnen interpreteren, kan gekeken worden naar de voorraad sociale huurwoningen van toegelaten instellingen, maar meer relevant is het jaarlijks beschikbaar komend aanbod. Op jaarbasis komen in Den Haag zo n woningen beschikbaar. Hiervan kunnen circa 400 woningen als schaars worden betiteld. Hieronder is van de afgelopen jaren (2007, 2008 en 2009) het beschikbaar komend aanbod naar eenzijdige en niet-eenzijdige wijken in beeld gebracht. 30

31 Verhuringen Den Haag corporatiewoningen (bron WMS 2009) eenzijdig niet-eenzijdig totaal schaars minder-schaars anders Verhuringen Den Haag corporatiewoningen (bron WMS 2008) eenzijdig niet-eenzijdig totaal schaars minder-schaars anders Verhuringen Den Haag corporatiewoningen (bron WMS 2007) eenzijdig niet-eenzijdig totaal schaars *) minder-schaars anders **) *) schaars aanbod = eengezinswoningen 60 m2 of meergezinswoningen 80 m2 onder de huurprijsgrens **) anders = aanbod boven huurprijsgrens en aanleunwoningen, miva-woningen, rolstoelwoningen, zorgwoningen. Er zijn nu ca scheefwoners die in een schaarse sociale huurwoning wonen. Indien het lukt om van deze scheefwoners door te laten stromen, dan zou dit een extra aanbod van ruim 550 schaarse woningen betekenen. Daarmee kan het nu jaarlijks beschikbaar komend aanbod schaarse woningen van zo n 400 ruim worden verdubbeld. 31

32 32

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Notitie Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Methodiek, aannamen en berekening DSO/PSO/WVB 11 juni 2013 Samenvatting Achtergrond Gemeente en corporaties zijn in de prestatieafspraken 2010-215

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2017 per gemeente in Haaglanden 23-05-2017 2 COLOFON Uitgave Gemeente DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Analyse Scheefwonen. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB. W. Philipsen en B. Blijie. Juni 2013 r bb WON

Analyse Scheefwonen. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB. W. Philipsen en B. Blijie. Juni 2013 r bb WON Analyse Scheefwonen Analyse Scheefwonen Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WB W. Philipsen en B. Blijie Juni 2013 r2013-0014bb 12269-WON ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip Twee deelstudies naar de gevolgen van de 90% norm De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep)

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) voorblad 1 Presentatie Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) Open deuren, dichte deuren Woningmarkt zit vast Regelgeving Groepen op de markt Conclusie analyse Naar oplossingen 3 Markt zit vast gat tussen

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting RIS091044_26-11-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017 Woningbouwmonitor Haaglanden 2017 Juni 2017 Marktontwikkeling De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in januari 2017 tot 120 punten. Deze opwaartse

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag

Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag Wim van Bogerijen/DSO/PSO Vragen, vragen, vragen. Woningbehoefte?. Afzetrisico s en kansen?. Doelgroepen?. Aanbod voor starters?. Scheefheid?.

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Wonen in de regio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Projectnummer: H. Booi A. Smits M. Hendriks D. Stojmenovska Bezoekadres:

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 1 Marktontwikkeling Marktstemming: positieve ontwikkeling (toename van +85 naar +103) Toename aantal verkopen bestaande woningen: +37% t.o.v. 2014 Na een periode van

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Rapport 16 november 2011 Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: QuaWonen Auteurs: Dr.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten.

Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten. Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! Een nieuwe aanpak om het scheefwonen recht te zetten. Concept 13 juni 2011 Initiatiefnota D66: Weg met de wachtlijst! HET IDEE: SAMENVATTING EN TIMING D66 wil

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie