Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** B eroepsbevolking en w erkgelegenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** B eroepsbevolking en w erkgelegenheid"

Transcriptie

1 Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** In h et them a van d e ru briek van d e ru biek 'Sociale k ern cijfers w o rd t d eze k eer aandacht b esteed aan enige recen te ontw ikkelingen m et betrekking to t beroepsbevolkin g en werkg eleg en h eid o n d er m eer aan d e han d van d e in g e sta rte E nquête beroepsbevolking van h et CBS. H et tw eede d e e l van d e ru briek b e sta a t uit d e sta n d a a rd ta b el m et sociale kerncijfers. B eroepsbevolking en w erkgelegenheid D e E n qu ête b ero ep sb ev o lk in g, die in januari 1987 als doorlopende enquête bij het CBS van start ging, registreerde in 1989 opnieuw een hogere w erkgelegenheid in Nederland dan in het voorafgaand jaar. De toenem ing trad zowel op bij vrouw en als bij m annen en was geconcentreerd bij banen van m eer dan 20 uur. H et onbenutte arbeidsaanbod was in 1989 aanm erkelijk lager dan in Dit geldt zow el als het w ordt afgem eten aan de geregistreerde w erkloosheid als w anneer twee ruim ere begrippen worden gehanteerd, namelijk het aantal w erkzoekenden zonder b aan en de niet-w erkzam e beroepsbevolking. Per saldo was de totale beroepsbevolking in 1989 hoger dan in O ok het aandeel van de beroepsbevolking in de bevolking van jaar nam verder toe tot bijna 67%. Hieronder zal nader op deze uitkom sten worden ingegaan. V oor de E nquête beroepsbevolking (EBB) w erden in 1989, gespreid over het jaar, door m iddel van een adressensteekproef 116 duizend personen van ja a r ondervraagd (zie CBS, 1990). D it kom t overeen m et 1,1% van de N ederlandse bevolking van die leeftijd. De enquêtering geschiedt m et behulp van handheld-com puters. De totale beroepsbevolking van jaar om vatte volgens de EBB in ,83 miljoen personen (zie tabel 1). Dit betekende een toenem ing ten opzichte van 1988 met * Cijfers die vóór 23 februari beschikbaar waren, konden nog worden verwerkt in deze rubiek. Auteursrecht is voorbehouden. Gebruik van de inhoud van deze rubriek is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. ** Prinses Beatrixlaan 428, Voorburg. Postbus 959, 2270 AZ Voorburg. Tel. (070) Kloosterweg 1, Heerlen. Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen. Tel. (045) P

2 77 duizend personen. Het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking van jaar nam van 1988 op 1989 iets toe, tot 66,8%. In 1988 was dit aandeel 66,4% en in ,3%. Van de m annelijke bevolking van jaa r m aakte in ,1% deel uit van de beroepsbevolking ten opzichte van 80,5% in V an de vrouw elijke bevolking behoorde in ,0% tot de beroepsbevolking ten opzichte van 49,7% in Tabel 1. Bevolking en beroepsbevolking van ja a r naar geslacht* x Beroepsbevolking jaar mannen vrouwen Overige bevolking jaar mannen vrouwen Totale bevolking jaar a. Jaargemiddelden. Tabel 2. Werkzame personen van jaa r naar geslacht en arbeidsduur per week (incl. bijbaanf x Werkzame personen jaar mannen vrouwen w.o. met arbeidsduur van 20 uur of meer per week mannen vrouwen In loondienst werkzame personen jaar mannen vrouwen a. Jaargemiddelden. Mens en Maatschappij, 65e jaargang, nr 2, mei

3 Volgens tabel 2 was het in de EBB w aargenom en aantal w erkzam e personen in ,16 m iljoen. D at is 123 duizend hoger dan in 1988; een stijging van 2,0%. Het waargenom en aantal w erkzam e personen in loondienst nam van 1988 op 1989 toe m et 121 duizend; een stijging van 2,3%. D eze stijging w ordt bevestigd door de uitkom sten van de K w artaalstatistiek w erkzam e personen van het CBS, w elke is gebaseerd op enquêtering bij bedrijven en instellingen. D eze statistiek registreert de ultim o-standen van het aantal door w erknem ers bezette banen (zie verder o.a. A ltena en Koss-Fiszer, 1987). V oor de eerste drie kw artalen van 1989 w erd een toenem ing w aargenom en m et gem iddeld 2,5% ten opzichte van de standen een jaar eerder. O ok het aantal onbezette banen lag in 1989 hoger dan een jaa r eerder. D it blijkt uit de K wartaal vacature-enquête van het CBS. D eze enquête bij particuliere bedrijven en instellingen registreerde per ultim o septem ber duizend vacatures tegen 71 duizend vacatures per ultim o septem ber H et in de EBB w aargenom en aantal w erkzam e vrouw en was in duizend hoger dan in voorafgaande jaar. Dit betekent een stijging van 2,5%. Bij de m annen bedroeg de toenem ing ten opzichte van duizend, oftew el 1,8%. In 1988 was de door de EBB waargenom en groei ook in absolute zin het grootst bij vrouwen, nam elijk 119 duizend tegenover 49 duizend bij de m annen. De toenem ing van het w aargenom en aantal werkzame Tabel 3. Niet-werkzame personen van ja a r naar geslacht en verschillende afbakeningen van het onbenutte arbeidsaanbotf x Niet-werkzame beroepsbevolking jaar mannen vrouwen w.o. werkzoekenden zonder baan mannen vrouwen Geregistreerde werklozen c 390d mannen vrouwen a. Jaargemiddelden. b. Voorlopige cijfers. c. Van dit aantal behoorden 412 duizend personen tot de niet-werkzame beroepsbevolking en 375 duizend personen tot de werkzoekenden zonder baan. d. Van dit aantal behoorden 368 duizend personen tot de niet-werkzame beroepsbevolking en 336 duizend personen tot de werkzoekenden zonder baan. 206 t

4 personen van 1988 op 1989 betrof een stijging m et 108 duizend bij personen m et een betaalde werkkring van 20 uur o f m eer per w eek en van 15 duizend bij personen m et een betaalde werkkring van m inder dan 20 uur per week. Van 1987 op 1988 was de w aargenomen groei in beide categorieën nog ongeveer even groot, nam elijk 84 duizend. In 1989 had van de w erkzam e vrouw en circa 32% een baan van m inder dan 20 uur per week. Bij de werkzame m annen bedroeg dit percentage in 1989 bijna 8. In tabel 3 wordt inform atie gegeven over verschillende afbakeningen van het onbenutte arbeidsaanbod. In 1989 bedroeg het door het CBS w aargenom en aantal geregistreerde werklozen gem iddeld 390 duizend, dat is 43 duizend lager dan in 1988; een daling van 10%. De Statistiek geregistreerde werkloosheid van het CBS bepaalt het aantal geregistreerde werklozen door tellingen uit de registratie van de arbeidsbureaus te com bineren met uitkomsten van de EBB. G eregistreerde werklozen zijn om schreven als bij een arbeidsbureau ingeschreven personen zonder w erkkring die binnen tw ee w eken beschikbaar zijn voor een baan van tenm inste 20 uur per w eek (zie in dit verband o.m. CBS, 1988 en 1990; Einerhand e.a., 1987). Een andere afbakening van het onbenutte arbeidsaanbod is het aantal w erkzoekenden zonder baan. H iertoe w orden niet gerekend de geregistreerde w erklozen die niet zelf actief naar werk zoeken, m aar wel de geregistreerde niet-w erkzam e personen die actief een baan zoeken van m inder dan 20 uur per w eek plus de w erkzoekenden - ongeacht de gew enste arbeidsduur - die niet bij een arbeidsbureau staan ingeschreven. In 1989 was het in de EBB w aargenom en aantal w erkzoekenden zonder baan 558 duizend, dat is 51 duizend minder dan in Een nog ruim ere afbakening betreft de niet-w erkzam e beroepsbevolking. Hiertoe w orden niet alleen alle w erkzoekenden zonder baan gerekend, m aar ook alle personen die geen werk zoeken, m aar wel een w erkloosheidsuitkering ontvangen. De in de EBB w aargenomen niet-w erkzam e beroepsbevolking telde in duizend personen, dat is 46 duizend m inder dan in Tot slot kan nog worden verm eld, dat het aantal personen m et een w erkloosheidsuitkering van 1988 op 1989 daalde m et 21 duizend naar 620 duizend. D it laatste blijkt uit gegevens die door het CBS w orden sam engesteld op grond van gegevens uit de uitkeringsadministraties. Personen m et een w erkloosheidsuitkering behoren onder m eer niet tot de geregistreerde w erklozen als zij een deeltijdbaan hebben, niet staan ingeschreven bij een arbeidsbureau o f niet direct beschikbaar zijn voor een baan van 20 uur o f m eer per week (zie verder o.m. V an G ils & Thijssen, 1989). De daling bij de geregistreerde w erkozen trad vooral op bij m annen. Bij de niet-w erkzame beroepsbevolking en bij de w erkzoekenden zonder baan liep de daling bij het aantal mannen en vrouwen niet belangrijk uiteen. In aanvulling op de reeds in tabel 3 gesignaleerde sterkere daling onder de m annen bij de geregistreerde w erklozen blijkt uit tabel 4, dat de daling van de geregistreerde w erklozen zich met name m anifesteerde bij de leeftijdscategorie van jaar. H et aantal geregistreerde werklozen dat korter dan één jaa r staat ingeschreven en het aantal dat één jaa r o f langer staat ingeschreven daalden in ongeveer gelijke m ate. H et gegeven over de duur van de inschrijving is overigens van beperkte betekenis. Personen die vergeten hun inschrij- Mens en Maatschappij, 65e jaargang, nr 2, mei

5 Tabel 4. Geregistreerde werklozen naar geslacht, leeftijd en duur inschrijvinga In procenten van de overeenkomstige categorie van de beroepsbevolking x % Geregistreerde werklozen ,4 5,7 mannen ,7 5,7 vrouwen ,0 5, jaar ,9 7, jaar ,7 5,3 korter dan één jaar ingeschreven één jaar of langer ingeschreven a. Jaargemiddelden. Het betreft voorlopige cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus. Het betreft een onafgebroken periode van inschrijving. ving tijdig te verlengen, worden uitgeschreven. Bij herinschrijving wordt veelal de oude inschrijvingsdatum niet toegepast. B ovendien is de inschrijvingsduur in veel gevallen niet gelijk aan de werkloosheidsduur. Personen die thans werkloos zijn, kunnen in het verleden, terwijl ze ingeschreven waren, werkzaam zijn geweest. Het gem iddeld aantal geregistreerde w erklozen in procenten van de beroepsbevolking was in ,7 tegen 6,4 in De w erkloosheidspercentages van m annen en vrouwen verschilden in 1989 niet van elkaar. Het w erkloosheidspercentage van personen van jaar daalde van 1988 op 1989 sterker dan dat van personen van jaar. Bronnen A ltena, J.W. en A.J. K oss-fiszer, De K w artaalstatistiek W erkzam e Personen: Methode en opzet, Supplem ent bij de sociaal-econom ische m aandstatistiek 6, p CBS (C entraal B ureau voor de Statistiek), G eregistreerde w erkloosheid, november augustus 1988: Proeve van w erkloosheidscijfers gebaseerd op registratie- en enquêtegegevens. Voorburg/H eerlen: CBS. CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), E nquête B eroepsbevolking Voorburg/H eerlen: CBS. 208

6 Einerhand, M.G.K., S. van den E lshout en E.M.J. H oogteijling, 19B7. De om vang van de werkloosheid in 1985 nader bezien, Statistisch M agazine 7 (1), p Gils, I. van en J.G.J. Thijssen, Werkloosheidsuitkeringen, ingeschreven personen bij een arbeidsbureau en geregistreerde w erklozen. Supplem ent bij de sociaal-econom i- sche maandstatistiek 4, p Mens en Maatschappij, 65e jaargang, nr 2, mei

7 210 Sociale kerncijfers0 Basis c.q. eenheid Deoografi* Bevolking per 31 december w.o jaar 65 jaar of ouder Niet-Nederlanders Levendgeborenen Overledenen Totale bevolkingsgroei Huwelijkssluitingen Echtscheidingen 1000 in 1 van de bevolking per 1000 van de gemiddelde bevolking Aantal huishoudens per 31 december I1000 w.o. aantal éénpersoonshuishoudens Gemiddelde grootte van de huishoudens 1 Arbeid*1 '> Beroepsbevolking jaar 1000 w.o. met een (gewenste) arbeidsduur 20 uur (exclusief zelfstandigen en medewerkende gezinsleden) Werkzame beroepsbevolking jaar totaal mannen vrouwen Niet-werkzame beroepsbevolking jaar totaal mannen vrouwen

8 ,7 30,9 27,7 10,2 11,6 12,2 1, ,8 18,3 12,8 12,3 8, ,5 12,4 8,3 5,2 9,5 6,4 5,7 0, , ,21 2,78 2, ,2 25,6 12,5 12,7 12, ,2 4, ,6 12,7 8,3 8,4 8, ,1 5, ,0 6, ,9 1, ,49 2,45 2,

9 Mens en Maatschappij, 65e jaargang, nr 2, mei 1990 R e l a t i e v e d e e l n a m e w e r k z a m e b e r o e p s b e v o l k i n g j a a r mannen vrouwen Werknemers in betrokken jaar vervroegd uitgetreden Contractuele arbeidsduur Regelingslonen volwassen werknemers (per uur) Economie Koopkracht (statisch) totaal werknemers bedrijfsleven ambtenaren gepensioneerden werklozen en overigen Consumptieve bestedingen (volume) totaal voedings- en genotmiddelen duurzame consumptiegoederen overige goederen en diensten in Z van de mannelijke bevolking jaar in I van de vrouwelijke bevolking jaar = =100 per hoofd van de bevolking, 1980=100 Schulden uit hoofde van consumptief krediet (ultimo) Ontvangers van sociale zekerheidsuitkering (jaargemiddelden): werkloosheidsuitkering (exclusief Rww) arbeidsongeschiktheidsuitkering periodieke algemene bijstandsuitkering aan personen jonger dan 65 jaar (exclusief Rww) Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww) in guldens per hoofd van de bevolking 1000

10 83,1 75,1 68,3 73,5 73,8 74,7 29,7 33,0 35,6 42,3 44,3 45, * ,6 94,3 94,1 94,0 38, ,7 117,4 118,5 120, ,9 92,5 93,3* ,6 95,9 96,9* ,7 88,3 89, ,1 92,1 92, ,5 89,5 89,6 77, ,8 102,8* 103 4* 106,0 84, ,1 102'5I 103,i l 104,8 84, ,5 97, ,2 72, ,2 105,5 106,7 109,

11 Sociale kerncijfers (vervolg) > Basis c.q. eenheid Verkeer Gemiddeld afgelegde afstand per persoon totaal van en naar het werk zakelijk bezoek in de werksfeer overig (exclusief vakantie) km per dag Slachtoffers van verkeersongevallen doden gewonden Rechtsbescherming en veiligheid Slachtoffers van misdrijven (15 jaar of ouder) Door politie en Koninklijke Marechaussee geregistreerde misdrijven Opgehelderde misdrijven Uitgaven overheid voor politie 1000 in Z van de geregistreerde misdrijven in guldens per hoofd van de bevolking Cultuur en vrijetijdsbesteding Aantal vakanties0^ Bezoeken aan podiumkunsten in uitvoeringszalen Uitleningen door openbare bibliotheken Uitgaven overheid voor cultuur en recreatie per 1000 van de gemiddelde bevolking in guldens per hoofd van de bevolking

12 * 28,0 32,6 34,1 35,5 7,1 6,9 7,7 8,2 2,2 3,7 3,5 3,6 18,7 22,0 22,9 23, f) , ,8 24,0 23,6 23, * *

13 Mens en Maatschappij, 65e jaargang, nr 2, mei O n d a c w ijs Deelname voltijdonderwijs Relatieve deelname voltijdonderwijs jaar Uitstroom uit het voltijdonderwijs met tenminste diploma mavo c.q. lager beroepsonderwijs Uitgaven overheid voor onderwijs Gezondheid Beleving algemene gezondheidstoestand Contact met de huisarts Opname in het ziekenhuis Kosten van de gezondheidszorg Toelichting. gegeven (nog) niet beschikbaar * * voorlopig cijfer in Z van de bevolking jaar 21,3 40,3 40,1 in Z van de uitstroom uit het voltijdonderwi js 71,8 83,8 87, in guldens per hoofd van de bevolking personen met de mening (zeer) goede gezondheid in Z van de bevolking personen die de huisarts consulteerden in X van de bevolking aantal opnamen in het ziekenhuis per 1000 van de gemiddelde bevolking in guldens per hoofd van de bevolking '87d) a) Voor een toelichting op de in deze tabel opgenomen kerncijfers wordt verwezen naar de aflevering van 'Mens en Maatschappij van mei 1988, blz Daarnaast wordt gewezen op de mogelijkheid, dat reeds eerder gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld op grond van meer actuele en definitieve informatie. b) De cijfers met betrekking tot de (werkzame en niet-werkzame) beroepsbevolking betreffen vóór 1987 standcijfers op basis van de Arbeidskrachtentellingen en met ingang van 1987 jaargemiddelden op basis van de Enquête beroepsbevolking. Zie voor verdere toelichting o.m. de publikatie 'Enquête Beroepsbevolking 1989', CBS, Voorburg/Heerlen, In de kolom 1970 zijn de gegevens over 1971 vermeld (volgens de definities van de Volkstelling 1971). c) In verband met een gewijzigde waarneming zijn de cijfers vanaf 1987 niet vergelijkbaar met voorgaande jareri. d) 1972 e) 1981 f) (2e 69,3e ,5 41,2 82, ,5* 90,0* * 82,6 73,

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek**

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** In het thema van de rubriek Sociale kerncijfers wordt deze keer aandacht besteed aan het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking onder meer

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** Kinderopvang en arbeidsparticipatie van de vrouw

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** Kinderopvang en arbeidsparticipatie van de vrouw Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** In het them a van de rubriek Sociale kerncijfers w ordt deze keer aandacht geschonken aan de vraag hoe de groei van de kinderopvang in N ederland

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek**

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** In het eerste deel van deze aflevering van de CBS-rubriek Sociale kerncijfers wordt aandacht besteed aan een thema op sociaal-demografisch terrein,

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek**

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** Het thema van de rubriek Sociale kerncijfers is deze keer het verschijnsel stedelijkheid. Dit wordt behandeld aan de hand van een nieuwe maatstaf

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** Bestedingspatronen in de jaren tachtig

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** Bestedingspatronen in de jaren tachtig I Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de S tatistiek** In het thema van de rubriek Sociale kerncijfers wordt deze keer aandacht geschonken aan bestedingspatronen in de jaren tachtig. Het thema wordt

Nadere informatie

Sociale kerncijfers1. Centraal Bureau voor de Statistiek2. Inkomen van AOW ers, 1992

Sociale kerncijfers1. Centraal Bureau voor de Statistiek2. Inkomen van AOW ers, 1992 Sociale kerncijfers1 Centraal Bureau voor de Statistiek2 In het thema van de rubriek 'Sociale kerncijfers, die in deze aflevering van Mens & Maatschappij voor het laatst verschijnt, wordt deze keer aandacht

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek**

Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** Sociale kerncijfers* Centraal Bureau voor de Statistiek** fn deze rubriek, die thans voor de eerste maal in dit tijdschrift is opgenomen, zal door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tweemaal

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 1987 21 A.W.F. Corpeleijn In de periode 1987 21 is het arbeidsvolume met ruim een kwart toegenomen; dat was een groei van gemiddeld 1,8 procent per jaar. Vooral in de zakelijke

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek 31 oktober 2007 Maandelijkse cijfers over de werklozen en van het CBS en CWI Samenvatting Vanaf 20 januari 2004 publiceren het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI)

Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Staan werklozen ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden? Sylvia de Vries, Sabine Lucassen, Johan van der Valk (CBS) en Anske Bouman (CWI) Maandelijks publiceert het CBS gegevens over de werkloze beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

gehanteerd: banen, werkzame personen, werkzame beroepsbevolking

gehanteerd: banen, werkzame personen, werkzame beroepsbevolking Relatie tussen banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking Sylvia de Vries Het CBS hanteert vier centrale begrippen voor de werkgelegenheid: banen, werkzame personen, werkzame beroepsbevolking

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsmarktdynamiek en banen. Peter Kee en Robin Milot

Artikelen. Arbeidsmarktdynamiek en banen. Peter Kee en Robin Milot Artikelen Arbeidsmarktdynamiek en banen Peter Kee en Robin Milot Dit artikel bespreekt de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van het aantal afgesloten en ontbonden arbeidscontracten. De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-010 13 februari 2009 9.30 uur Aantal vacatures scherp gedaald Nog 198 duizend vacatures Daling van 54 duizend vacatures Vooral in bedrijfsleven minder

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-055 13 augustus 2009 9.30 uur Flinke daling aantal vacatures 25 duizend vacatures minder 127 duizend vacatures staan nog open Vacaturegraad fors lager

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie