TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)"

Transcriptie

1 TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie ) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar Inleiding De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen Het typebestek nader bekeken Een overheidsopdracht Beschikbaarheid bestek Afwijkingen algemene aannemingsvoorwaarden De wijze van gunnen (bestek: 1.4) Selectiecriteria (bestek: 1.5) Duur van de opdracht (bestek: 1.7) Taal (bestek: 1.13) Varianten (bestek: 1.16 en 1.17) Gestanddoeningstermijn (bestek: 1.18) Percelen (bestek: 1.19) Prijsindexering/herziening (bestek: 2.4) Betalingstermijn (bestek: 2.5) Wijzigingen van de opdracht (bestek: 2.8) Algemene omschrijving van het te leveren product (bestek 3.1) Prijsformules (bestek: en 3.4.3) Facturatie (bestek: en 3.4.4) Opsomming afnamepunten en gebruiksgegevens (bestek: 4) Controle en rangschikking van de offertes (bestek: 5) VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 1/12

2 1. Inleiding Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2003, heeft de VVSG samen met andere partners al verschillende versies gemaakt van een typebestek voor de aankoop van aardgas. De laatste versie dateerde van 2005, en moest ten gevolge van diverse ontwikkelingen worden bijgestuurd. Dit bestek is bedoeld als hulpmiddel voor de besturen. Uiteraard zijn gemeenten, OCMW s en politiezones vrij het bestek al dan niet te gebruiken. Wij hebben alvast geprobeerd een document af te leveren dat zowel juridisch als inhoudelijk correct is. Besturen die het bestek gebruiken om er een eigen, aangepaste versie op te baseren, moeten er wel over waken dat het geheel juridisch en energie-technisch correct blijft. De werkgroep die dit typebestek heeft opgesteld, kon rekenen op de medewerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaamse gewest de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG) en de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De VVSG wil alle leden van de werkgroep-typebestek uitdrukkelijk danken voor de vele energie en tijd die ze in dit werk hebben geïnvesteerd. 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen Sinds 1 juli 2003 zijn alle aardgasklanten in Vlaanderen vrij in de aankoop van aardgas. De meeste gemeenten, OCMW s en politiezones hebben sinds de liberalisering op basis van een overheidsopdracht een leveringscontract voor aardgas afgesloten. Dat gebeurde ofwel individueel, ofwel in groep, al dan niet onder begeleiding van een netbeheerder. De vroegere situatie waarbij aardgasverbruikers, dus ook openbare besturen, automatisch klant waren bij de netbeheerder(s) die hen bedienden, is al enkele jaren definitief voorbij. Alleen de door de VREG erkende leveranciers mogen nu nog aardgas leveren. Aangezien gemeenten, OCMW s en politiezones overheden zijn, moet de keuze van een leverancier voor aardgas verplicht gebeuren door de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het is in die context dat dit bestek moet worden gesitueerd. 3. Het typebestek nader bekeken 3.1 Een overheidsopdracht Leveranciers van aardgas, de potentiële inschrijvers dus, zijn niet altijd goed op de hoogte van de wetgeving overheidsopdrachten. Voor de meeste van hun klanten (particulieren, bedrijven, ) gelden die regels immers niet. Daarom is het belangrijk erop te wijzen dat bij een overheidsopdracht het bestek fungeert als een voorstel van contract, waar de inschrijver, door zijn offerte, ook mee akkoord gaat. Een inschrijver die, bij zijn offerte, ook de eigen voorwaarden voegt, loopt het risico dat de offerte daardoor ongeldig wordt. Alleen wat in het bestek staat, geldt. 3.2 Beschikbaarheid bestek We suggereren om, wegens de administratieve eenvoud, het bestek niet te verkopen maar elektronisch ter beschikking te stellen van al wie erom vraagt. Het kan ook een goed idee zijn om het bestek, naast de door de wetgever opgelegde verplichte publicaties, ook zelf actief te bezorgen aan de door de VREG erkende leveranciers voor aardgas. Dat verhoogt de kans op verschillende offertes. Daarnaast raden we de besturen ook aan om met het bestek ook deze toelichting te bezorgen of ter beschikking te stellen, omdat die toelichting bevat bij de belangrijkste onderdelen. Het bestuur moet er bij de elektronische verspreiding van het bestek wel over waken dat de nodige zekerheid bestaat over welke versie van het bestek de officieel goedgekeurde is. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 2/12

3 3.3 Afwijkingen algemene aannemingsvoorwaarden Het bestek wijkt op dit moment volgens de werkgroep slechts op één punt af van de algemene aannemingsvoorwaarden, nl. waar het gaat over de borgtocht (bestek: 2.3). Er werd voor gekozen geen borg te vragen aan de leverancier, en dit met de bedoeling de administratieve lasten maximaal te beperken. Voorts bestaat er voor de leveranciers al een erkenningsprocedure bij de VREG, en moeten de leveranciers ook hun financiële capaciteit bewijzen tegenover de distributienetbeheerders. Besturen die zelf wijzigingen aanbrengen aan het bestek, moeten nagaan in hoeverre daardoor ook andere afwijkingen ontstaan, en die indien nodig ook motiveren. 3.4 De wijze van gunnen (bestek: 1.4) De werkgroep heeft gekozen voor de procedure van de aanbesteding, omdat hij vindt dat de prijs het determinerende element van de opdracht moet zijn. De werkgroep achtte het bovendien bijzonder moeilijk om andere criteria te vinden die door het bestuur op een objectieve manier zouden kunnen worden beoordeeld. Dit bestek gaat er verder gewoon van uit dat de voor de besturen belangrijke elementen (bv. regelmatig contact met de leverancier, voldoende opsplitsing van de factuurgegevens volgens de (boekhoudkundige) wensen van het bestuur, aandeel hernieuwbare energie, ) beter gewoon worden opgelegd, dan er gunningscriteria van te maken. We hebben er verder ook voor gekozen om de opdracht niet te overladen. Zo is de ondersteuning voor initiatieven voor rationeel energiegebruik (REG) niet opgenomen in het bestek. De reden hiervoor is niet dat de VVSG dit niet belangrijk vindt, integendeel zelfs. We houden er wel rekening mee dat de Vlaamse wetgever deze ondersteuning van de lokale besturen op het vlak van REG expliciet heeft opgelegd aan de distributienetbeheerders 1. Een gelijkaardige redenering geldt voor de dienstverlening die sommige leveranciers aanbieden op het vlak van energie-advies, -audits en -boekhouding. De werkgroep is van mening dat besturen die hierop een beroep willen doen, beter een aparte overeenkomst afsluiten (na toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten), dan de prijs van de aangekochte energie hiermee te bezwaren. Aan die opdracht kunnen dan trouwens niet alleen de energieleveranciers meedoen, maar ook eventuele andere spelers die op die markt actief zijn. 3.5 Selectiecriteria (bestek: 1.5) Voor de selectiecriteria heeft de werkgroep zich gebaseerd op enerzijds de wetgeving overheidsopdrachten zelf, en anderzijds de verplichtingen opgelegd door de Vlaamse regering aan de leveranciers van aardgas 2. Tegelijkertijd werd geprobeerd om de administratieve lasten voor bestuur en inschrijvers zo klein mogelijk te houden. Het is belangrijk erop te wijzen dat alleen die leveranciers in aanmerking komen om aardgas te leveren die beschikken over een vergunning afgeleverd door de VREG. De lijst met de erkende leveranciers is beschikbaar op Het heeft echt geen zin dat een lokaal bestuur dit werk van de VREG nog eens overdoet. De besturen krijgen de raad om net vóór het gunnen van de opdracht na te kijken op de webstek van de VREG of de geselecteerde inschrijver op dat moment nog steeds over een leveringsvergunning beschikt. 3.6 Duur van de opdracht (bestek: 1.7) Het bestek werkt met een contract van drie jaar, dat door de inschrijver noch door het bestuur vervroegd kan worden opgezegd. Deze extra zekerheid voor het bestuur (de voorbije jaren werden heel wat besturen geconfronteerd met vervroegde opzeggingen door de leveranciers ten gevolge van de gestegen energieprijzen), hangt samen met de variabele energieprijzen in het bestek (zie verder). Het bestuur moet er rekening mee houden dat de leveringen door een nieuwe leverancier niet onmiddellijk na de gunning kunnen starten. Voor de zogenaamde switch (de technische handelingen die vereist 1 Besluit Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (B.S., ). 2 Besluit Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt (B.S., ). VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 3/12

4 zijn om van een leverancier over te schakelen naar een andere) is een periode nodig van ten minste twee maanden. Die periode kan langer worden naarmate de nieuwe leverancier beschikt over minder gegevens over de over te nemen afnamepunten. Hoe meer informatie het bestuur levert (bv. correcte EAN-nummers, correcte meternummers, enz.), hoe vlotter de overgang kan verlopen. De start van de leveringen ligt bij voorkeur op de eerste van de maand. Het bestuur moet er rekening mee houden dat de leveringen ophouden op het einde van de overeenkomst, dus in principe na drie jaar. Het moet er dus over waken tijdig te starten met de procedure voor een nieuwe overheidsopdracht, anders valt het onherroepelijk zonder aardgas! 3.7 Taal (bestek: 1.13) Het bestek bevat de uitdrukkelijke bepaling dat de offerte in het Nederlands moet worden ingediend. Dat geldt ook voor alle verdere contacten met de leverancier in de loop van het contract. 3.8 Varianten (bestek: 1.16 en 1.17) We suggereren om geen varianten (bv. andere prijsformules, andere indexeringssystemen, ) toe te laten, en dit om te komen tot een zo correct mogelijke prijsvergelijking. 3.9 Gestanddoeningstermijn (bestek: 1.18) Het bestek werkt met een gestanddoeningstermijn van 60 kalenderdagen. Het bestuur doet er goed aan deze termijn niet verder te verlengen, omdat daardoor de onzekerheid voor de leverancier toeneemt, wat een opwaarts effect op de prijs kan hebben. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn bedoeld in het art. 21bis, 2 van de wet van 24 december 1993, wanneer de opdracht ook Europees moet worden bekendgemaakt. Dit geldt voor opdrachten van lokale besturen voor leveringen gegund bij aanbesteding (of offerteaanvraag) waarvan het geraamde bedrag sedert 1 januari euro bereikt of overschrijdt. De prijsonzekerheid voor de inschrijver tussen de inschrijving en de start van de leveringen werd opgevangen door te werken met indexeringsformules (zie verder). De leverancier is er dus zeker van te kunnen leveren tegen marktprijzen, verhoogd of verlaagd met de geboden marge. Desalniettemin heeft een kortere gestanddoeningstermijn een prijsdrukkend karakter en zou het ook de toetredingsbarrière (en een potentiële reden om geen offerte in te dienen)voor sommige leveranciers naar beneden halen Percelen (bestek: 1.19) Het bestek laat het bestuur de keuze om al dan niet te werken met een aparte perceel voor leveringen met maandelijkse facturatie (de grote volumes) en voor die met jaarlijkse facturatie. Bij een gezamenlijke opdracht van verschillende besturen, is ook een indeling in percelen op basis van de verschillende opdrachtgevers uiteraard mogelijk. Bij de indeling in percelen spelen verschillende overwegingen: Contacten met de leveranciers leren dat sommige onder hen vooral geïnteresseerd zijn in leveringen met maandelijkse facturatie (de grote volumes) OF die met jaarlijkse facturatie. Een indeling in percelen maakt het mogelijk dat een dergelijke leverancier van aardgas alleen inschrijft voor dat perceel dat het nauwst aansluit bij zijn specialiteit, wat kan leiden tot een betere prijs, omdat hij de minder interessante delen er niet moet bijnemen. Per perceel kan dat leiden tot meer concurrentie en dus een betere prijs. In tegenstelling tot eerdere inzichten (bij het ontstaan van de vrijgemaakte markt), leidt het onderbrengen van alle afnamepunten van een bestuur in één perceel zeker niet noodzakelijk tot een betere prijs. Het werken met verschillende percelen heeft ook nadelen: o De kans bestaat dat het bestuur naargelang het perceel met een andere leverancier wordt geconfronteerd, wat de administratieve lasten kan vergroten. o Met een indeling in percelen loopt het bestuur het risico dat het geen leverancier vindt voor een of meer percelen. Dat risico moet worden afgewogen tegen de kans dat een opdracht VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 4/12

5 met alle onderdelen in één perceel wegens de interne diversiteit ook geen of nauwelijks inschrijvers kent. Het optrekken van volumes door met verschillende besturen samen de markt op te gaan, heeft niet noodzakelijk een prijsdrukkend effect. Niet alle leveranciers kunnen immers de echt grote volumes aan. Zeker middelgrote en grote besturen doen er vanuit dat oogpunt beter aan alleen hun eigen aardgasverbruik op de markt aan te bieden, waardoor een maximaal aantal leveranciers kan inschrijven voor de opdracht Prijsindexering/herziening (bestek: 2.4) De ervaringen op de energiemarkt van de voorbije jaren leren dat een bestek met vaste prijzen (voor een lange termijn van 3 jaar) eigenlijk niet houdbaar is. Het door de inschrijvers te dragen risico is te groot, wat leidt tot het vervroegd opzeggen van overeenkomsten (waardoor het bestuur opnieuw de markt op moet) en/of het doorrekenen van hoge risicopremies). Daarom werkt dit bestek met geïndexeerde prijzen. In het bestek wordt de keuze voor een indexatieformule open gelaten. Er zijn in principe twee mogelijkheden, die we in het bestek Optie A en Optie B hebben genoemd. Optie A is de eenvoudigste en stemt ook overeen met de prijsformules die vandaag doorgaans worden toegepast op de residentiële markt. Besturen met relatief lage verbruikte volumes krijgen de raad die formule te volgen. Optie B is complexer (want met meer coëfficiënten), maar garandeert zeker voor grotere formules mogelijk een betere prijs. Optie A: Deze optie legt de indexeringsformule op, nl.: 0,25*HUB ,0468*GOL603. Deze formule wordt in ons land algemeen gebruikt op de markt van huishoudelijke klanten (cf. Het bestek bepaalt dat de simulatie voor de vergelijking van de offertes moet gebeuren met de parameters (in dit geval voor de HUB101 en de GOL603) die het rekenkundige gemiddelde vormen van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. De evolutie van de HUB101 en de GOL603 is beschikbaar op (> gas > Tarieven en Parameters > 2) Parameters en noteringen gebruikt in de tarifering van gas > Maandelijkse waarden van ( ) GOL603 ( )). HUB101 De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettingscoëfficiënt 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 5/12

6 Optie B: Deze optie laat meer vrijheid aan de inschrijvers in de keuze van de parameters voor de prijsformule: a + b*hub101 + c*gol603 + d*gol703 + e HFO603 + f*hfo703 + g*brent703. Door bepaalde coëfficiënten op 0 te zetten, kan de inschrijver zelf kiezen welke parameters hij laat meespelen. Dit heeft als voordeel dat er een volledig level playing field wordt gecreëerd maar heeft als nadeel dat de vergelijkbaarheid iets moeilijker wordt. Het bestek bepaalt dat de prijsvergelijking van de offertes gebeurt aan de hand van de het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. Op die manier wordt vermeden dat de prijs van een bepaald moment een vertekening kan meebrengen in de uitslag van de prijsvergelijking. Zoals hieronder blijkt zijn er immers nogal wat schommelingen in deze waarden. De evolutie van de HUB101, de GOL603 en de HFO603 is beschikbaar op (> gas > Tarieven en Parameters > 2) Parameters en noteringen gebruikt in de tarifering van gas > Maandelijkse waarden van ( ) GOL603 ( )). Voor de overige parameters wordt aangeraden de inschrijver de nodige bewijsstukken te vragen dat hij zich bij de simulatie heeft gebaseerd op de juiste GASINDEX, want die zijn niet op een publiek toegankelijke webstek raadpleegbaar. HUB101 GOL603 GOL703 HFO603 HFO703 BRENT703 jan/07 19, ,12 457, , ,819 51,78 feb/07 15, ,12 457, , ,819 51,78 mrt/07 9,98 449,12 457, , ,819 51,78 apr/07 10, , ,66 190,05 194,146 46,461 mei/07 8, , ,66 190,05 194,146 46,461 jun/07 11,58 404, ,66 190,05 194,146 46,461 jul/07 9, , , , ,982 47,73 aug/07 15, , , , ,982 47,73 sep/07 14,14 417, , , ,982 47,73 okt/07 16, , , , ,121 51,847 nov/07 23, , , , ,121 51,847 dec/07 25, , , , ,121 51,847 jan/08 25, , , , ,152 57,008 feb/08 25, , , , ,152 57,008 mrt/08 22,74 505, , , ,152 57,008 apr/08 23, , , , ,582 61,685 mei/08 27, , , , ,582 61,685 gewogen gemiddelde 17, , , , ,460 52,226 Grafische voorstelling van de evolutie van de parameters: VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 6/12

7 GOL 603 GOL 703 HFO 603 HFO jan/03 mei/ sep/03 jan/04 mei/04 sep/04 jan/05 mei/05 sep/05 jan/06 mei/06 HUB101 sep/06 jan/07 mei/07 sep/07 jan/08 mei/08 sep/08 jan/ HUB jan/07 mrt/07 mei/07 jul/07 sep/07 nov/07 jan/08 mrt/08 mei/08 jul/08 sep/08 nov/08 jan/09 mrt/09 BRENT BRENT jan/07 mrt/07 mei/07 jul/07 sep/07 nov/07 jan/08 mrt/08 mei/08 VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 7/12

8 HUB101 (zie hoger) GOL603 (zie hoger) GOL703 Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundige gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De inschrijver biedt in zijn offerte een aantal coëfficiënten (vaste term en marge bovenop de gekozen parameter(s)). De gehanteerde formules zorgen ervoor dat de prijs voor de energie zelf varieert op basis van de marktprijs. Er wordt voor de GASINDEX niet alleen met gasprijzen, maar ook met op de aardolie(prijs) gebaseerde parameters rekening gehouden. De leveranciers kopen zelf hun aardgas aan op de markt. Momenteel houden veel van deze aankoopcontracten nog rekening met de evolutie van de olieprijzen. Bij de keuze van deze parameter(s) wordt hiermee rekening gehouden en wordt ook vermeden dat er een belangrijk verschil zou ontstaan tussen de parameters waaraan de leverancier bij aankoop verbonden is en de parameters die gebruikt worden in dit bestek. Dit verschil zou een belangrijk risico met zich meebrengen waardoor de risicopremie verhoogt of de leverancier afziet van het indienen van een offerte. Om deze reden wordt in het bestek ook een overzicht gegeven van de verschillende parameters die op de markt van toepassing zijn. Het bestek bevat twee opties. Optie A bevat een gas- en een aardolieparameter en is voor de rest identiek aan het systeem van prijsaanpassing dat momenteel in de huishoude- VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 8/12

9 lijke sector vaak wordt gehanteerd. Optie B is complexer met in totaal zes parameters. Door sommige indexen op 0 te zetten kunnen inschrijvers zelf beslissen hoeveel van die parameters ze laten meespelen. Schematisch voorbeeld: Uiterlijke indiening offerte: vrijdag 13 maart 2009 In de simulatie (en de rangschikking van de inschrijvers) wordt gebruik gemaakt van de indexatieparameters HUB101 en GOL603: Voor de HUB101 wordt in het bestek naar het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de HUB101 voor de periode maart 2008-februari Deze waarden worden op de website van sommige leveranciers gepubliceerd, maar niet overal. Voor de GOL603 wordt gekeken naar het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de GOL603 voor de periode maart 2008-februari 2009, dus het gemiddelde van de Gasoil 0,1% S mean value onder de Platt rubriek Barges FOB Rotterdam. Deze waarde wordt eveneens op de website van sommige leveranciers gepubliceerd. Voorts worden voor de rangschikking de verbruiksgegevens in het opgegeven jaar gebruikt en de door de inschrijver ingediende coëfficiënten. Start leveringen: maandag 1 juni 2009 Referentiewaarde voor leveringen: Voor de HUB101 wordt per maand gekeken naar de waarde van de HUB van de maand voorafgaand aan de levering. Voor de GOL603 wordt gekeken naar het gemiddelde van de zes maand voorafgaand aan het kalenderkwartaal. In dit geval is dit dus de gemiddelde waarde over de periode oktober maart 2009 van de Gasoil 0,1% S mean value onder de Platt rubriek Barges FOB Rotterdam. In tegenstelling tot de Endex voor elektriciteit, zijn de HUB101 en de GOL603 niet beschikbaar via publiek toegankelijke websites. Daarom bepaalt het bestek dat de inschrijver bij de facturatie de nodige bewijzen aanlevert (bv. aan de hand van screenshots) voor de werkelijk toegepaste indexeringsparameters Betalingstermijn (bestek: 2.5) Het bestek bevat een betalingstermijn van vijftig dagen. In de mate dat een bestuur er zeker van is betalingen in een korter tijdsbestek te kunnen afhandelen, wordt het best ook een kortere termijn in het bestek opgenomen. Dat kan een neerwaarts effect hebben op de door de inschrijvers gevraagde prijs Wijzigingen van de opdracht (bestek: 2.8) Deel vier van het bestek bevat de opsomming van de huidige afnamepunten van het bestuur. Uiteraard kan die toestand na de toewijzing van de opdracht veranderen, bv. omdat er in de loop van de tijd afnamepunten bijkomen of omdat de gebruikskenmerken van bepaalde afnamepunten ingrijpend zouden veranderen. Deze bepaling in het bestek zegt dat op dat moment de coëfficiënten gelden die het dichtst aanleunen bij een gelijkaardig profiel in het bestek, en dit in elk geval in onderling overleg. Verder kan het uiteraard gebeuren dat op sommige afnamepunten tijdelijk geen aardgas zal moeten worden geleverd, bv. omwille van werken of andere ingrijpende wijzigingen. Ook definitieve stopzettingen zijn altijd mogelijk. Voor zover het bestuur dit ten minste drie maand op voorhand meldt, is dat geen reden voor een schadevergoeding aan de leverancier. Uiteraard kan het bestuur hier zelf kiezen voor een kortere termijn, maar één maand lijkt ons het absolute minimum. Men moet er immers rekening mee houden dat de leverancier ook de nodige tijd moet hebben om de wijzigingen door te geven aan de distributienetbeheerder Algemene omschrijving van het te leveren product (bestek 3.1) Het is belangrijk erop te wijzen dat het de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder (en dus niet van de leverancier) ervoor te zorgen dat het geleverde aardgas aan de normen voldoet. Het is ook enkel de netbeheerder die aansprakelijk kan zijn ingeval van onderbrekingen in de gastoevoer en voor de eventuele schade die eruit voortvloeit. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 9/12

10 3.15 Prijsformules (bestek: en 3.4.3) Algemeen Dit technische deel van het bestek geeft aan op welke manier de inschrijver zijn offerte moet doen. Het bestek legt een aantal formules op die de basis vormen van de latere facturatie. De inschrijver moet bij elk van die onderdelen ( termen genoemd) een of meer coëfficiënten aangeven. Het bestek maakt een onderscheid tussen afnamepunten met maandelijkse en met jaarlijkse facturatie. De meteropnamefrequentie wordt door de netbeheerder bepaald in functie van het verbruik conform de bepalingen van het Technisch Reglement Distributie Gas. Afnamepunten met maandelijkse meteropname zullen maandelijks gefactureerd worden door de leverancier, en afnamepunten met jaarlijkse meteropname jaarlijks. Bij de afnamepunten met maandelijkse facturatie vragen we aan de leverancier aparte coëfficiënten per afnamepunt (waarbij niets de leverancier belet om toch overal identieke coëfficiënten op te geven). De afnamepunten met jaarlijkse facturatie krijgen één set coëfficiënten die voor het geheel gelden. Lokale besturen doen er goed aan om (de grotere) afnamepunten met maandelijkse meteropname onder te brengen bij de maandelijkse facturatie. Het bestuur heeft er belang bij zeer goed na te kijken of de inschrijvers zich wel houden aan de opgegeven prijsformules. Immers, alleen op die manier is een correcte vergelijking van de verschillende offertes mogelijk. Het bestuur moet zelf kiezen voor ofwel Optie A (de meest eenvoudige, maar met het risico dat bepaalde leveranciers van aardgas op een totaal andere basis werken en daarom ook geen offerte indienen) ofwel Optie B (complexer, en dus iets moeilijker werkbaar). Traditioneel bestaat de prijs van aardgas uit vier grote onderdelen: de energie zelf, de vergoeding voor het gebruik van het transportnet, de vergoeding voor het gebruik van het distributienet en allerhande heffingen, taksen en de btw. Leveranciers hebben alleen vat op de prijs van de energie zelf en op de mate waarin de vervoerskosten worden doorgerekend. De andere kostprijselementen rekenen ze gewoon door aan de eindverbruikers van aardgas. Daarom werd er in dit bestek voor gekozen de leveranciers uitsluitend te laten bieden op de prijs van de energie zelf, inclusief de vervoerkosten. De door hen geboden coëfficiënten bevatten dus uitdrukkelijk niet de andere kostprijselementen. Het bestuur zal die uiteraard wel aan de leverancier moeten betalen, maar ze zijn in hoofde van de verschillende leveranciers neutraal en beïnvloeden dus niet de keuze voor de goedkoopste leverancier van aardgas Technische toelichting De tariefformules in het bestek bestaan uit twee delen: een vaste maandelijkse/jaarlijkse term: een leverancier die alleen een variabele (aan het verbruik gebonden) tariefformule wil, kan dat door de indexen a, respectievelijk d op 0 te zetten; een proportionele term gebaseerd op het maand- of jaarverbruik. Deze proportionele term bestaat uit twee delen, nl. al dan niet gewogen op de gas- en aardolieprijzen gebaseerde indexen (HUB101, GOL603, ), verhoogd of verlaagd met een door de inschrijver geboden coëfficiënt Diensten vervat in de prijsformules (bestek: en ) Omdat het bestek principieel kiest voor de formule van de aanbesteding, is het belangrijk om ook nauwkeurig te omschrijven welke diensten de inschrijver moet leveren voor de aangeboden prijs. Die opsomming staat hier vermeld. In die lijst is onder andere het geregelde overleg opgenomen. Het bestuur moet zelf inschatten in hoeverre het dit nuttig vindt. Toch kan dit interessant zijn. Zoals al eerder gezegd, is de REG-ondersteuning niet als expliciete opdracht aan de inschrijver opgenomen, omdat dit door de regelgever is opgelegd als een opdracht voor de distributienetbeheerders. Niets sluit uit dat een bestuur aanvullend daarbij via een aparte overheidsopdracht REG-dienstverlening betrekt, bv. voor de doorlichting van bepaalde gebouwen of sites, of voor advies naar aanleiding van nieuwe projecten. Op dergelijke opdracht kunnen dan geïnteresseerde leveranciers en eventuele andere spelers op de markt inschrijven. De werkgroep heeft ervoor gekozen dit soort activiteiten echter niet te vermengen met een opdracht voor de aankoop van aardgas. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie Begeleidende tekst - 10/12

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

ADVIES (F)061116-CDC-601

ADVIES (F)061116-CDC-601 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02.289.76.11 Fax 02.289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 47,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

ADVIES (F)031016-CDC-225

ADVIES (F)031016-CDC-225 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2638 1040 Brussel Tel. 02.289.76.11 Fax 02.289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES (F)031016CDC225

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2008

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64 %BE %2350 %1 %K200637830 %2 %CN03/0040200 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 11

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86 %BE %2340 %1 %K000359102 %2 %CN03/0046800 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 12

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Openbare Aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen

Openbare Aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen OPDRACHTGEVER UNIVERSITEIT GENT Sint - Pietersnieuwstraat 25 9000 GENT BIJZONDER BESTEK Nr: DGFB/2013/GAS Openbare Aanbesteding Opdracht voor aanneming van leveringen Levering van aardgas aan de Universiteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fa: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 1/15 Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de aardgasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Historische indexatieparameters

Historische indexatieparameters Waarden parameters elektriciteit (in c/kwh) α x Endex(4dpe, 0,3) voorheen PIQ januari 2,3250 2,3153 2,2481 februari 2,3250 2,3153 2,2481 maart 2,3250 2,3153 2,2481 april 1,9085 1,4647 1,8051 mei 1,9085

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 28/04/2017 - BDA nummer: 2017-513025 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016 26 mei 2015 Begrotingsopmaak 2016 Agenda Inleiding Budgetcyclus Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf Verwachtingen prijsevoluties 2016 Assumpties Aandachtspunten Conclusie Bijlage Inleiding Begrotingsopmaak

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 april 2004

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 april 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie