CLAUSULEBLAD TG3 Inboedel De navolgende clausules zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk uit de polis blijkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLAUSULEBLAD TG3 Inboedel De navolgende clausules zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk uit de polis blijkt."

Transcriptie

1 CLAUSULEBLAD TG3 Inboedel De navolgende clausules zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk uit de polis blijkt. 1 Indexering In tegenstelling tot hetgeen in art van de Bijzondere verzekeringsvoorwaarden woonhuis vermeld wordt (worden) de verzekerde som(men) niet jaarlijks per premievervaldag aangepast aan het indexcijfer bouwkosten. 2 Diefstal met braak In afwijking van het bepaalde in art. 2 wordt schade aan of verlies van de verzekerde zaken door, tengevolge van of bij gelegenheid van diefstal of een poging daartoe, alleen vergoed indien de dader zich de toegang tot de woning waarin de inboedel zich bevindt heeft verschaft of trachten te verschaffen door braak van buitenaf (hierna te noemen "buitenbraak"). Met betrekking tot een flatgebouw of etagewoning wordt met buitenbraak gelijkgesteld braak aan deur(en), raam (ramen), enz. toegang gevende tot de woning waarin de verzekerde inboedel zich bevindt. 3 Inbraakpreventie 3.1 Deze verzekering is ten aanzien van het risico van diefstal/inbraak en vandalisme aangegaan onder het beding dat het in de polis genoemde adres is beveiligd door een aan verzekeraars bekend bedrijf en er een beveiligingsbewijs is afgegeven. 3.2 Verzekerde is verplicht: Een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van de beveiligingsinstallatie en gedurende de looptijd van de verzekering van kracht te blijven; de beveiligingsinstallatie in werkvaardige toestand te houden en - wanneer dat ter voorkoming van diefstal/inbraak en vandalisme redelijkerwijs nodig mag worden geacht - de installatie op de juiste wijze in te schakelen; indien de beveiligingsinstallatie zich - om welke reden dan ook - niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en die maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade tengevolge van diefstal/inbraak of vandalisme te voorkomen. 3.3 Indien verzekerde in gebreke blijft aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade niet door het niet nakomen van zijn verplichtingen ontstaan of vergroot is. 4 Vonkenvanger Als op de schoorsteen een met vaste brandstof gestookte kachel of open haard is aangesloten, bieden wij alleen dekking als de schoorsteen elk jaar wordt geveegd en voorzien is van een deugdelijke vonkenvanger. Het rookkanaal moet gemonteerd of gecontroleerd zijn door een erkend installatiebedrijf volgens de geldende normen in het bouwbesluit. 5 Premiegrondslag Art van de Bijzondere verzekeringsvoorwaarden is niet van toepassing op deze verzekering. 6 Uitsluiting garantie tegen onderverzekering In afwijking van het bepaalde in art geldt bij vaststelling van de schadevergoeding het volgende: Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van index op het verzekerde bedrag onmiddellijk voor de gebeurtenis rekening gehouden tot een maximum van 125% van het op de laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerde bedrag De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Schaden en kosten als genoemd in de art. 4 en 5 worden zonodig boven het verzekerde bedrag vergoed Indien het verzekerde bedrag lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij de schaderegeling, vindt vergoeding van de vastgestelde schade plaats in de verhouding van het verzekerde bedrag tot die waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis en tot het eventueel van toepassing zijnde maximum. De vergoedingen genoemd in art. 4 en 5 worden ook in geval van onderverzekering volledig vergoed met inachtneming van de van toepassing zijnde maxima. 7 Aanvullende dekking Aanvullend wordt vergoed het bedrag, dat ontstaat door het op het polisblad genoemde percentage te slaan over het totale bedrag aan schade en kosten (exclusief expertisekosten) dat wordt uitgekeerd. Deze vergoeding vindt plaats zonder dat enig verder bewijs van de aanwezigheid of hoe grootheid van de schade en/of kosten worden gevorderd. 8 Algemeen eigen risico Voor elke op grond van de verzekeringsvoorwaarden vastgestelde schade geldt, na toepassing van de van kracht zijnde maxima, een eigen risico per gebeurtenis als vermeld op het polisblad of laatst

2 afgegeven polisaanhangsel. Dit eigen risico geldt niet voor schade door diefstal of poging daartoe na braak aan een deugdelijk afgesloten auto. 9 Vaste taxatie De waarde van het verzekerde is getaxeerd volgens het in de polis genoemde taxatierapport. Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis geldt het bedrag vermeld in het genoemde rapport. Het rapport wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien verzekeraars bewijzen dat sprake is van bedrog, verliest de deskundigentaxatie haar geldigheid. De vergoeding van de schade zal worden vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis. Bij het begroten van de waarde na de gebeurtenis zal met de voortaxatie rekening gehouden worden. Is herstel mogelijk dan kunnen verzekeraars volstaan met vergoeding van de werkelijke kosten van herstel. De taxatie is gedurende drie jaar - te rekenen van de dagtekening van het rapport - geldig. 10 Uitsluiting geld en geldwaardig papier Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze verzekering geen schade door diefstal van geld en geldswaardig papier. 11 Uitsluiting van audiovisuele en computerapparatuur Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze verzekering geen schade door diefstal van audiovisuele en computerapparatuur. 12 Uitsluiting lijfsieraden Voor zover nodig met terzijdestelling van hetgeen in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dekt deze verzekering geen schade door diefstal van lijfsieraden. 13 Geen maximering lijfsieraden De maximering met betrekking tot lijfsieraden zoals vermeld in art. 6 is niet van toepassing op deze verzekering. 14 Geen maximering bijzondere bezittingen De maximering met betrekking tot bijzondere bezittingen zoals vermeld in art. 6 is niet van toepassing op deze verzekering. 15 Huurders-/eigenaarsbelang In plaats van de maximering met betrekking tot huurders-/eigenaarsbelang zoals vermeld in art. 6 geldt dat de maximale vergoeding is beperkt tot 10% van het verzekerd bedrag 16 Doorgeven wijzigingen 16.1 Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraars in kennis te stellen van elke belangrijke wijziging van het risico, waaronder in ieder geval wordt verstaan: - wijziging in bouwaard, dakbedekking, gebruik of bestemming van het woonhuis; - aan- of verbouw van het woonhuis; - leegstand van het woonhuis; - het buiten gebruik zijn van het woonhuis gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden of die naar verwachting langer dan twee maanden zal duren; - het kraken van het woonhuis; - iedere uitbreiding of verandering van het woonhuis Gedurende twee maanden na ontvangst van deze mededeling kunnen verzekeraars de dekking met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen dan wel gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen. De herziene premie en/of voorwaarden worden met ingang van de datum van de mededeling van verzekeraars van kracht. In het laatste geval heeft verzekerde het recht de verzekering binnen een maand nadat de herziene premie en/of voorwaarden van kracht werd(en) op te zeggen. De verzekering eindigt dan met ingang van de datum van deze mededeling van verzekerde.

3 16.3 Als verzekerde verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging, hebben verzekeraars de mogelijkheid om de dekking niet of op andere wijze voort te zetten als zij aannemelijk maken dat zij dit zouden hebben gedaan als zij van de risicowijziging in kennis waren gesteld. In dat geval geldt het volgende: indien de dekking niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding; indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt de schade vergoed in dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte van deze hogere premie voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest Leegstand Zodra en/of zolang het woonhuis niet wordt bewoond, wordt de dekking beperkt tot de gebeurtenissen brand, ontploffing, storm en luchtverkeer, zoals vermeld in de Nadere omschrijvingen alsmede brandblussing en blikseminslag. 17 UGV Extra dekking De bepalingen in deze clausule komen in de plaats van artikel 2 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden. Artikel 2 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden is niet van toepassing op uw verzekering. Daar waar in andere artikelen wordt verwezen naar artikel 2 geldt eveneens het in deze clausule bepaalde. U bent verzekerd voor schade aan uw inboedel door gebeurtenissen zoals hieronder beschreven. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen van artikel 7 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden. Aanrijding of aanvaring U bent verzekerd voor schade die ontstaat doordat een voertuig of vaartuig tegen uw woonhuis aanrijdt of -vaart en daardoor uw inboedel beschadigt. En voor schade die bij die aanrijding of aanvaring ontstaat door de lading die valt of vloeit uit het voer- of vaartuig. Blikseminslag en inductie U bent verzekerd voor schade door blikseminslag. Hieronder verstaan wij ook inductie door blikseminslag. Het kan gaan om bliksem die direct in het gebouw inslaat, of via kabels het gebouw binnenkomt. De elektromagnetische velden die daarbij vrij komen ( ontlading ), kunnen schade veroorzaken aan onder andere elektronische apparatuur die tot uw inboedel behoort. Brand U bent verzekerd voor schade door brand. We vergoeden ook de schade die ontstaat door het blussen van de brand. U bent ook verzekerd voor schade door een brand die is ontstaan door een gebrek van uw inboedel zelf. Brand is een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden. Wij vergoeden geen schade door kortsluiting in en het doorbranden van apparatuur zonder verdere schade aan de woning. Hebt u een kachel of haard met rookkanaal? Wij verwachten dat u in ieder geval 1 keer per jaar de schoorsteen laat vegen. Heeft uw woonhuis een rieten dak en een kachel of haard met rookkanaal? Dan vindt u in clausule 4 wat daarnaast uw verplichtingen zijn. Diefstal U bent verzekerd voor schade door (poging tot) diefstal. Woont u in een (studenten)kamer waar u gezamenlijk gebruik hebt van bijvoorbeeld een keuken? Of woont u anti-kraak? Dan vergoeden wij de schade alleen als er braaksporen zichtbaar zijn aan het gedeelte van het gebouw dat u in gebruik hebt en dat alleen door u bewoond wordt. Bevindt uw inboedel zich in uw recreatiewoning? Of in uw auto? Dan vergoeden wij de schade alleen als er braaksporen zichtbaar zijn aan uw recreatiewoning of uw auto. Zijn de meeverzekerde voer-, vaar- en luchtvaartuigen, zoals we die we artikel 1.2 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden noemen gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als er braaksporen zichtbaar zijn aan uw woonhuis. U krijgt geen vergoeding bij diefstal: - van geld door misbruik van een bankpas of creditcard met pincode. - uit uw tuin. Maar diefstal van tuinmeubels en wasgoed is wel verzekerd. Wij verwachten dat u ramen en deuren afsluit als u niet in uw woonhuis aanwezig bent. Gewelddadige beroving en afpersing

4 U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt doordat u door geweld en/of onder bedreiging uw inboedel moet afstaan. Ook zaken die daarbij beschadigd worden zijn verzekerd. Glasscherven U bent verzekerd voor schade door glasscherven van gebroken ruiten van uw woonhuis. En van gebroken vaste spiegels. Het glas zelf vergoeden we alleen als het glas gebroken is door een van de oorzaken genoemd in deze clausule. Hagel U bent verzekerd voor schade door inslag van hagelstenen aan uw huurdersbelang of eigenarenbelang. U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw tuin. Maar schade door hagel aan uw tuinmeubels vergoeden we wel. Luchtverkeer en meteorieten U bent verzekerd voor schade door: - vertrekkende, vliegende, landende en vallende lucht- of ruimtevaartuigen - projectielen, voorwerpen, lading en ontploffingsmiddelen die vastzitten, vallen, vloeien of worden geworpen uit lucht- of ruimtevaartuigen - meteorieten U krijgt geen vergoeding voor schade door geweld in ernstige conflictsituaties die we molest noemen. De volledige beschrijving van molest vindt u in artikel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Neerslag U bent verzekerd voor schade door water dat uw woonhuis is binnengedrongen door regen, hagel en sneeuw. Hieronder valt ook smeltwater. U bent ook verzekerd voor schade door water dat uw woonhuis is binnengedrongen door hevige plaatselijke regenval. Wij bedoelen met hevige plaatselijke regenval: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of in de nabijheid van uw woonhuis. U krijgt geen vergoeding voor : - schade door overstromingen, bijvoorbeeld van rivieren, meren en kanalen. Maar wel als de overstroming veroorzaakt is door hevige plaatselijke regenval. - schade door neerslag die door een opening uw woonhuis binnenkomt. Het gaat bijvoorbeeld om ventilatieopeningen, openstaande ramen, deuren en luiken. - schade door grondwater. - schade door neerslag die tijdens bouw, aanbouw of verbouw uw woonhuis binnenkomt. - de reparatiekosten van daken, dakgoten en afvoerpijpen als er sprake is van huurders-, of eigenarenbelang. Onder daken valt alles wat daar normaal gesproken bij hoort. Ook het dakbeschot en de afdichting/ dakbedekking die op het dakbeschot ligt. Het dakbeschot ligt op de balken die het dak dragen. - schade aan uw tuin. Wij verwachten dat u: - in ieder geval 1 keer per jaar de dakgoten schoonmaakt. - regelmatig controleert of beplanting die tegen de muur opgroeit de woning niet beschadigt. En maatregelen neemt als dat dreigt te gebeuren. Olie U bent verzekerd voor schade door olie die uit een verwarmingsinstallatie stroomt. Of uit leidingen en tanks van die installatie. Omvallende bomen, voorwerpen of gebouwen U bent verzekerd voor schade door omvallende of botsende voorwerpen. Daarmee bedoelen we kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes, vlaggenmasten, bomen of afgebroken takken die op of tegen uw woonhuis vallen of botsen en daarbij uw inboedel beschadigen. Wij vergoeden ook het opruimen van de boom als deze van u is en als deze schade heeft veroorzaakt aan de inboedel in uw woonhuis. We vergoeden ook schade die ontstaat door het vallen of instorten van aangrenzende gebouwen of een deel daarvan. Ongeval huisdier U bent verzekerd voor schade die uw huisdier oploopt door een van de oorzaken die we in deze clausule noemen. En ook voor schade door een ongeval dat uw huisdier overkomt. Schade door ziekte valt hier niet onder. Deze dekking geldt alleen in uw woonhuis en in uw tuin. We vergoeden maximaal voor alle huisdieren samen. Ontploffing U bent verzekerd voor schade door ontploffing. Met ontploffing bedoelen we een plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen. Ook schade door vuurwerk en explosieven valt daaronder. U bent ook verzekerd voor schade door een ontploffing die is ontstaan door een gebrek van uw inboedel. Rellen, relletjes, opstootjes en plundering

5 U bent verzekerd voor schade door incidentele rellen, relletjes, opstootjes en plundering. Deze ontstaan buiten uw woonhuis en overstijgen het niveau van een ruzie. U krijgt geen vergoeding voor schade door geweld in ernstige conflictsituaties die we molest noemen. De volledige beschrijving van molest vindt u in artikel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Rook en roet U bent verzekerd voor schade door rook en roet die de verwarmingsinstallatie uitstoot. De installatie moet aangesloten zijn op een schoorsteen van uw woonhuis. Wij verwachten dat u in ieder geval 1 keer per jaar de schoorsteen laat vegen. Heeft uw woonhuis een rieten dak en een kachel of haard met rookkanaal? Dan vindt u in clausule 4 wat daarnaast uw verplichtingen zijn. Schroeien, zengen, smelten en verkolen door de hitte van een andere zaak U bent verzekerd voor schade door schroeien, zengen, smelten en verkolen door de hitte van een andere zaak. Sneeuwdruk U bent verzekerd voor de schade die het gevolg is van sneeuw die op het dak of tegen een muur drukt. U krijgt geen vergoeding: - als de schade ontstaat door onvoldoende onderhoud, constructiefouten, installatie- of montagefouten van of in het woonhuis. - voor reparatie van daken, dakgoten en afvoerpijpen van huurders- of eigenarenbelang. Maar gevolgschade aan uw inboedel door sneeuwdruk vergoeden wij wel. Storm U bent verzekerd voor schade door storm. Wat we onder storm verstaan is vermeld in de Nadere omschrijvingen van de Voorwaarden. We vergoeden ook de schade door voorwerpen die door de storm vallen of bewegen, en zo de inboedel in uw woonhuis beschadigen. U krijgt geen vergoeding: - als de schade ontstaat door onvoldoende onderhoud, constructiefouten, installatie- of montagefouten van of in het woonhuis. - voor schade aan uw tuin. Maar wel voor schade door storm aan uw paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en tuinmeubels. Uitvallen van koelkasten en diepvriezers U bent verzekerd voor het bederven van de inhoud van uw koelkast of diepvriezer als deze uitvalt door een defect van de koelkast of diepvriezer. Uitval door stroomuitval is ook verzekerd. Vandalisme U bent verzekerd voor schade door vandalisme van iemand die het woonhuis onrechtmatig is binnengedrongen. Zijn de meeverzekerde voer-, vaar- en luchtvaartuigen, zoals we die we artikel 1.2 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden noemen beschadigd? Dan vergoeden wij de schade alleen als er braaksporen zichtbaar zijn aan uw woonhuis. U krijgt geen vergoeding voor: - schade aan uw tuin. Maar schade aan uw tuinmeubels en wasgoed door vandalisme is wel verzekerd. - schade aan huurders- of eigenarenbelang. Vorst, bevriezen van leidingen U bent verzekerd voor schade door het bevriezen van een leiding of cv-installatie in uw woonhuis. U krijgt geen vergoeding voor: - vorstschade aan uw tuin. - graaf- en breekwerkzaamheden in uw tuin of op uw terrein. Bij aangekondigde vorst verwachten wij dat u: - de buitenkraan aftapt. - de thermostaat op minimaal 15 C zet, ook als u niet in het woonhuis aanwezig bent. Water uit een aquarium U bent verzekerd voor waterschade die ontstaat doordat de ruiten van het aquarium breken. Wij vergoeden ook de schade aan het aquarium zelf en de inhoud ervan. We vergoeden maximaal voor alle dieren samen. Water of stoom uit defecte leidingen en installaties U bent verzekerd voor schade door water dat of stoom die voor u onvoorzien komt uit een defecte aan- of afvoerleiding. Of uit het sanitair en de toestellen die daarop zijn aangesloten. Met toestellen en sanitair bedoelen wij bijvoorbeeld de centrale verwarmingsinstallatie of een airconditionings-installatie, wasmachine, vaatwasser en overige keukenapparatuur, wastafel, spoelbak, toiletpot, boiler, douchebak, badkuip. Met aan- of afvoerleidingen bedoelen we leidingen en koppelingen die geschikt zijn: - om zonder toezicht te functioneren, - die altijd zijn aangesloten, en - die constant dezelfde druk als de waterleiding of de centrale verwarmingsinstallatie kunnen weerstaan. Een vulslang, bijvoorbeeld van een cv-installatie, is geen leiding. Ook niet als deze is aangesloten op de cv-installatie. U krijgt geen vergoeding voor:

6 - schade door lekkende voegen en kitnaden. - graaf- en breekwerkzaamheden in uw tuin of op uw terrein. - het opsporen van de beschadiging aan de leiding. Daar vallen ook de maatregelen onder om het opsporen mogelijk te maken: het breken en herstellen van de muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw. - het herstellen van de leiding. - het herstellen van toestellen en sanitair waaraan schade is ontstaan en die op de leiding zijn aangesloten. Water uit een sprinklerinstallatie U bent verzekerd voor schade door water uit een sprinklerinstallatie. Water uit riolen en rioolputten U bent verzekerd voor schade door water dat uit riolen en rioolputten stroomt en uw woning binnendringt.

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Artikel 2. Artikel

Nadere informatie

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Woonverzekering Opstal Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welk woonhuis is verzekerd? 3

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd?

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoud 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd? 3 4.

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 14 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus Checklist

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade BZ 16-01 1/11 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd?

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade BZ 16-01 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? Voor hoeveel? 2 1.1 Wie zijn verzekerd? 2 1.2 Wat hebt u verzekerd? 2 1.3 Voor hoeveel is uw bedrijfsschade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsschadeverzekering ZW-BS-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsschadeverzekering. Met de Bedrijfsschadeverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand. Hoe leest

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsgebouwenverzekering ZW-BG-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsgebouwenverzekering. Met de Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfsgebouw. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model VRD-BV-02-151) Voorraad - Uitgebreid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan.

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering INB171 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN WOONHUIS

SPECIALE VOORWAARDEN WOONHUIS Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Vergoedingen boven het verzekerde bedrag Beperkingen Risicobekendheid en

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering U heeft bij ons een inventaris- en goederenverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen tegen brand, storm, inbraak en andere schade. U

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 15 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf BC 16-01 1/12 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Exploitatiekostenverzekering ZW-EX-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Exploitatiekostenverzekering. Met de Exploitatiekostenverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Inventaris- en goederenverzekering ZW-IG-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en goederenverzekering. Met de Inventaris- en goederenverzekering verzekert u de spullen in uw bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het Midden- en Kleinbedrijf BC 16-01 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? Voor hoeveel? 2 1.1 Wie zijn verzekerd? 2 1.2 Wat hebt u verzekerd? 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 B INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering <omschrijving dekking>, <adres> te <woonplaats>

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering <omschrijving dekking>, <adres> te <woonplaats> Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te Inb 0002 Index. Artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden is niet van toepassing. Inb 0003 Medeverzekering

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017)

Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017) Voorwaarden Uitgebreide Branddekking (BRD-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bereddingskosten Kosten en op geld

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden woonhuisverzekering

Voorwaarden woonhuisverzekering Voorwaarden woonhuisverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering

Voorwaarden Gebouwenverzekering Voorwaarden Gebouwenverzekering BGE15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis 1/7 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Woonhuis Basis...Pag. 2 Brand, schroeien, ontploffing,

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis VP WH 2015-02 1/20 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Woonhuisverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan uw woonhuis.

Nadere informatie

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering U heeft bij ons een bedrijfsschadeverzekering gesloten. Daarmee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand na brand, storm,

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek B. Bijzondere. voorwaarden. Inventaris- en goederenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek B. Bijzondere. voorwaarden. Inventaris- en goederenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek B. Bijzondere voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek B, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Verschillenoverzicht vernieuwde Voordeelpakket (VVP) VP-WH Voordeelpakket (VP) BGA 07-01/BGF 07-01

Verschillenoverzicht vernieuwde Voordeelpakket (VVP) VP-WH Voordeelpakket (VP) BGA 07-01/BGF 07-01 Woonhuisverzekering a.s.r. versie 17-04-2016 Verschillenoverzicht vernieuwde Voordeelpakket (VVP) VP-WH 2015-02 Voordeelpakket (VP) BGA 07-01/BGF 07-01 Verzekerde objecten en verzekerde bedragen Woonhuis

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek D, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012)

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Versie 01-10-2012 1 De verzekering is bedoeld om schade aan uw inboedel te vergoeden Als er iets met uw inboedel gebeurt, wilt

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor Agrarische bedrijven BAZ /12

Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor Agrarische bedrijven BAZ /12 Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor Agrarische bedrijven BAZ 16-01 1/12 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn

Nadere informatie

Voorwaarden BDG-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden BDG-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Gebouw - Uitgebreid Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden BDG-BV-02-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke schade aan het gebouw

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis 1/7 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd? Pag. 2 2 Waar bent u verzekerd? Pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? Pag. 2 Woonhuis Basis Pag. 2 Brand, schroeien, ontploffing, bliksem

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Gebouwen

Voorwaarden verzekering Gebouwen Voorwaarden verzekering Gebouwen BE 16-01 1/15 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd?

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14 DSM Insurances BV Woonhuisverzekering Polisvoorwaarden BRO 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Woonhuisverzekering ZW-WH-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen bestaan uit

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis WH 2015-01 1/21 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3 Voor hoeveel is uw woonhuis

Nadere informatie

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Certificaat behorende bij polisnummer: 990-246577 t.n.v.: SSH Algemene gegevens De houder van dit certificaat is de verzekerde in de zin van de inboedelverzekering.

Nadere informatie

BedrijfsschadePakketverzekering

BedrijfsschadePakketverzekering BedrijfsschadePakketverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN BSP 01012016 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Verzekerde 1 3. Verzekerde gebeurtenissen 1 4. Bekendheid,

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN GEBOUWEN

SPECIALE VOORWAARDEN GEBOUWEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Vergoedingen boven het verzekerde bedrag Insluitingen Uitsluitingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Woonhuisverzekering met Index ZW-WI-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Inboedel

Voorwaarden verzekering Inboedel Voorwaarden verzekering Inboedel VP IB 2015-02 1/23 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en

Nadere informatie