Rapportage BAANWIJS periode maart 2016 augustus Bianca Verhoeven en Jack Kerkhofs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage BAANWIJS periode maart 2016 augustus Bianca Verhoeven en Jack Kerkhofs"

Transcriptie

1 Rapportage BAANWIJS periode maart 2016 augustus 2016 Bianca Verhoeven en Jack Kerkhofs

2 Inleiding Zoals afgesproken worden de deelnemende partijen van Baanwijs elke 6 maanden schriftelijk geïnformeerd over de activiteiten en resultaten van Baanwijs. Deze rapportage geeft informatie over de periode maart 2016 augustus Zoals in de vorige rapportage aangegeven zijn in overleg met alle deelnemende partijen de volgende resultaatgebieden afgesproken: 1. Beleidsontwikkeling gezamenlijke aanpak onderwijs en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2. Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 3. Relatiemanagement en samenwerking met andere organisaties 4. Kennisdeling Informatieverstrekking - Deskundigheidsbevordering 5. Administratie - communicatie Deze rapportage zal per onderdeel ingaan op de activiteiten en resultaten van de afgelopen zes maanden. Daarnaast is er een aparte paragraaf die de resultaten van het afgelopen schooljaar in beeld brengt.

3 Beleidsontwikkeling gezamenlijke aanpak onderwijs en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren VROEGTIJDIGE KETENSAMENWERKING De arbeidsintegratie van kwetsbare jongeren heeft vaak raakvlakken met diverse wet- en regelgeving en zijn er diverse partijen bij betrokken. Daarom stimuleert en organiseert BAANWIJS VROEGTIJDIGE SAMENWERKING tussen professionals en beleidsmedewerkers van onderwijs en gemeenten in de transitiefase van kwetsbare jongeren, leeftijd jaar. Hierbij staan een aantal CENTRALE PRINCIPES als het gaat om de arbeidsintegratie van kwetsbare jongeren centraal. Het doel is om al tijdens de schoolse periode via stage de juiste MATCH te maken tussen de (arbeids)mogelijkheden van de kwetsbare jongeren (VRAAG) en een realistisch toekomstperspectief (AANBOD). OVERLEGPLATFORM ONDERWIJS EN GEMEENTEN Er is via een natuurlijke weg een overlegplatform uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen ontstaan: Wildveld (praktijkonderwijs), Velddijk (voortgezet speciaal onderwijs), Impuls (voortgezet speciaal onderwijs), Wijnberg (voortgezet speciaal onderwijs), Mikado (voortgezet speciaal onderwijs), Raayland (praktijkonderwijs); Gilde Opleidingen (ROC) en Citaverde (AOC) en gemeente Venlo (namens gemeenten Arbeidsmarktregio Noord-Limburg. In dit overleg informeren partijen elkaar over ontwikkelingen binnen de eigen organisaties, vindt afstemming plaats en worden daar waar mogelijk gezamenlijke initiatieven genomen. Deze rapportage geeft hier inzicht in. In deze periode hebben 2 overleggen plaats gevonden (20 april 2016 en 19 juli 2016).

4 INSPIRATIENOTITIE OOK JONGEREN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING KUNNEN WERKEN Jongeren met een licht verstandelijke beperking met arbeidsvermogen ervaren ondanks dat ze onder de Banenafspraak vallen - momenteel problemen bij de overgang van school naar (betaald) werk. Deze jongeren worden zowel door Onderwijs en Ondernemers nog steeds eerder gezien als cliënt in de zorg dan werknemer in het bedrijfsleven. En ook de Overheid worstelt in de nieuwe opzet van het lokale beleid met de vraag hoe de Participatiewet en de Wmo samen de participatie van een schoolverlater met licht verstandelijke beperkingen kan bevorderen en daarmee een meer inclusieve lokale samenleving ontstaat. Dat is jammer. Vooral voor de jongeren zelf. Zij krijgen hierdoor niet de kans het maximaal rendement te halen uit hun talenten en optimaal mee te doen in de maatschappij. Maar we halen zo ook niet het maximaal rendement uit de daartoe ter beschikking gestelde maatschappelijke en financiële middelen in onderwijs en overheid. Om dit te kunnen realiseren is binnen Onderwijs, Overheid en Ondernemers een omslag in denken en doen nodig. Maar verandering en samenwerking komt niet vanzelf tot stand. Door in de praktijk te mogen en kunnen experimenteren over de grenzen van de eigen beleidsterreinen en organisaties heen ontstaan vaak de beste (maatwerk)oplossingen. In het bedrijfsleven wordt dit vaak co-creatie genoemd. Maar dat is voor veel professionals in het onderwijs en bij gemeenten nog vaak onbekend, onwennig en best spannend. Zeker als er ook nog veel onduidelijkheid bestaat wie nu waar verantwoordelijk voor is zoals in de zogenaamde transitiefase van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Dan kan het soms helpen dat er iemand of iets is die personen en partijen inspireert en stimuleert om opbrengstgericht samen te werken en vroegtijdig onderwijs, zorg en ondersteuning kan verbinden met werk en inkomen. Daarom heeft de coördinator BAANWIJS een notitie geschreven die bedoeld is als inspiratie voor onderwijs en overheid en anderen die jongeren met een licht verstandelijke beperking een toekomst willen geven met passend werk, de benodigde ondersteuning en waar nodig zorg. De notitie is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage Naar aanleiding van de notitie hebben diverse overleggen plaats gevonden tussen professionals van onderwijs en de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray waarbij afspraken zijn gemaakt om bij de jongeren met een licht verstandelijke beperking tijdens de transitie van school naar werk of dagbesteding vroegtijdig samen te werken. * De notitie wordt als bijlage met deze rapportage meegestuurd.

5 PROJECT BAZEN VERBAZEN: BEELDVORMINGSPROJECT KWETSBARE JONGEREN Bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren is het belangrijk dat zowel de jongeren zelf als de werkgever(s) een realistisch beeld hebben van de arbeidsmogelijkheden op de (reguliere) arbeidsmarkt. Vaak heeft stage voor beiden de functie van assessment, training en matching. Soms moeten ook alternatieven gezocht worden om werkgevers kennis te laten maken met kwetsbare jongeren. Tijdens een overleg hebben de coördinator BAANWIJS en de programmamanager van Instituut GAK besproken hoe ze kwetsbare jongeren en hun scholen kunnen helpen zich te presenteren. Dit heeft geleid tot het project Bazen Verbazen. Bazen Verbazen is een project voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers. Deelnemende jongeren leren met Bazen Verbazen hoe ze zichzelf op een positieve manier kunnen presenteren om potentiële werkgevers te bereiken. Tijdens workshops ontwikkelen jongeren onder professionele begeleiding een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren in hun regio. De winnende groepen voeren het plan na de zomervakantie met behulp van Maas theater en dans uit tot een creatief eindproduct. In november en december 2016 presenteren de jongeren zichzelf aan potentiële werkgevers. Alle deelnemende scholen aan het convenant BAANWIJS zijn uitgenodigd voor deelname. Leerlingen van praktijkschool Wildveld hebben daadwerkelijk deelgenomen aan de workshops. Hun creatief wedstrijdplan is inmiddels door een jury uitgekozen om verder uit te werken tot een eindproduct dat einde dit jaar wordt gepresenteerd aan (regionale) werkgevers. Meer informatie over dit project kun je lezen op: Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren CASUSOVERLEG OP SCHOLEN De succesbepalende factor van BAANWIJS zijn de periodieke gesprekken op casusniveau van de leerlingen die zich in de transitiefase van stage naar werk bevinden. Juist in deze transitiefase is het belangrijk dat Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Ouders gezamenlijk de verantwoording nemen als het gaat om de matching, plaatsing en eventueel ondersteunende voorzieningen van de leerling in een baan. Deelnemers aan dit gesprek zijn de stagedocenten van de deelnemende scholen, talentmanagers (2 arbeidsdeskundigen werkzaam bij UWV, gedetacheerd naar de gemeente Venlo, gefinancierd door ESF ) en (jongeren)coaches van de gemeenten. Via het stagetraject van de leerling is ook de werkgever en ouder (indirect) betrokken bij het casusoverleg.

6 Rollen: Stagedocent: zoekt een passende stageplek voor leerling met (grote) kans op uitstroom in een baan; introduceert de leerling bij de werkgever, verzorgt de stageadministratie en begeleid het stagetraject en regelt eventuele passende scholing op school; Talentmanager: onderzoekt en adviseert betreffende de match van de belastbaarheid van de leerling en de belasting van het (toekomstige) werk; onderzoekt en adviseert betreffende het aanpassen van het (toekomstige) werk aan de mogelijkheden van de leerling; legt de verbindingen tussen onderwijs ondernemer overheid als het gaat om de matching, plaatsing en eventueel ondersteunende voorzieningen van de leerling; Jongerencoach: onderzoekt en adviseert m.b.t. mogelijke betaalde werkplekken in samenwerking met Werkgeversservicepunt; onderzoekt, adviseert en regelt eventueel ondersteunende voorzieningen van de leerling; Werkgever: biedt een baan, vaak naar aanleiding van de positieve ervaringen tijdens de stage; wil geïnformeerd worden over de arbeidsprestatie van de leerling en daaraan gekoppelde loonwaarde en eventueel ondersteunende voorzieningen zoals jobcoaching, loonkostensubsidie, premiekorting en no-risk polis; Ouders en leerling: willen geïnformeerd worden over de werkzaamheden, de arbeidsprestatie die geleverd moet worden en daaraan gekoppelde loonwaarde en eventueel ondersteunende voorzieningen zoals jobcoaching en (aanvullende) inkomensvoorziening. SAMENWERKING ONDERWIJS EN WERKGEVERSSERVICEPUNT Een accountmanager van het Werkgeversservicepunt heeft BAANWIJS in contact gebracht met CSU. Dit bedrijf maakt al jarenlang op een aantal vakantieparken in de regio vakantiehuisjes schoon. Ze hadden vanaf start schooljaar zes stage plaatsen met uitzicht op een duurzame baan. Deze vacatures zijn uitgezet bij de stagedocenten van de scholen, talentmanagers en jongerencoaches. Maar er waren geen kandidaten. Vervolgens is Gilde op verzoek van BAANWIJS in gesprek gegaan met CSU. Het vraagstuk van CSU bleek wat breder te zijn als alleen maar stagiaires. Op verzoek van CSU heeft Gilde een opleidingsvoorstel gemaakt. Momenteel vindt er overleg plaats over de financiering van het opleidingsvoorstel. OPZETTEN LEERWERKBEDRIJF KWETSBARE JONGEREN: WERKCAFÉ VINCENT VAN GOGH INSTITUUT In een voorziening voor transitieonderwijs zijn onderwijs en arbeid niet langer activiteiten die elkaar in tijd opvolgen. Het zijn activiteiten die in elkaar overlopen. Als we jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen willen toeleiden naar een passende arbeidsplek in kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt dan moet het beroep centraal komen te staan binnen de opleiding. De jongere dient dan te worden aangesproken als toekomstig beroepsbeoefenaar en werknemer. Dit stelt andere eisen aan de school als leer- en werkomgeving. De school fungeert namelijk in feite als een voorbereidende werkomgeving. De leeromgeving binnen en buiten de school gaat er hierdoor anders uitzien. Het zwaartepunt komt te liggen bij het al werkend leren binnen leerwerkplaatsen, al dan niet in de vorm van mini-ondernemingen. Bij voorkeur in samenwerking met ondernemingen die én het maatschappelijk belang dienen én in hoge mate financieel zelfvoorzienend zijn met hun product of dienst.

7 Op grond van deze visie werd praktijkschool Wildveld en BAANWIJS door Vincent van Gogh Instituut gevraagd om op de locatie van Vincent van Gogh Instituut in Venray de mogelijkheden te onderzoeken om voor leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Noord Limburg een praktijkgerichte leervoorziening te creëren in de vorm van een minionderneming: WERKCAFÉ. Het WERKCAFÉ is het personeelsrestaurant van Vincent van Gogh Instituut en wordt alleen gebruikt door de eigen medewerkers en door hen uitgenodigde externe gasten. De werkzaamheden in het WERKCAFÉ zouden kunnen worden uitgevoerd door een groepje van circa 5 leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Namens BAANWIJS heeft de coördinator een businesscase opgesteld en is dit diverse malen besproken met VvGI. Tijdens het proces is ook een regionale ondernemer bij het overleg betrokken. Uiteindelijk heeft VvGI besloten om het werkcafé intern zelf te organiseren met inzet van eigen cliënten die in een traject zitten gericht op maatschappelijke en arbeidsparticipatie. ESF AANVRAGEN De ESF subsidie Actieve Inclusie, tweede tranche, regioaanvraag leerlingen VSO en Pro voor schooljaar Voor het eerste jaar van de tweede tranche wijkt de aanvraag niet veel af van de vorige aanvraag. Gelijk met de start van de nieuwe projectperiode worden de onderhandelingen opgestart om in het tweede jaar vooraf doelstellingen te bepalen om zo te komen tot vernieuwingen/verbeteringen binnen de samenwerking tussen VSO, PrO en entreeonderwijs en gemeenten (specifiek ook Werkgeversservicepunt). Hierin wordt gezocht naar meer samenhang en samenwerking tussen de genoemde scholen en gemeenten. De kwetsbare jongeren hebben belang bij een gezamenlijke aanpak. Afgelopen periode is gebleken dat een impuls om dit te verbeteren noodzakelijk is. De ESF subsidie Actieve Inclusie, tweede tranche, aanvraag gemeenten; om de ontwikkelingen van gemeenten en onderwijs met elkaar in verbinding te brengen sluit de coördinator Baanwijs aan bij de overleggen van gemeente waar de invulling van ESF besproken wordt. Relatiemanagement en samenwerking met andere organisaties Veel van de reeds genoemde punten hebben ook te maken met relatiemanagement en samenwerking met andere organisaties. Naast de genoemde punten onder 1, 2 en 4 (zie onderstaande), wordt er deelgenomen aan andere regionale en landelijke netwerken.

8 Kennisdeling Informatieverstrekking - Deskundigheidsbevordering ONDERZOEK VAKKUNDIG AAN HET WERK In samenwerking met BAANWIJS en Onderzoeksbureau Berenschot hebben de gemeenten in Noord- Limburg een subsidieaanvraag ingediend onder de titel: Vakkundig aan het werk: kortdurend praktijkgericht onderzoek kwetsbare jongeren van school naar werk; de Noord Limburgse aanpak. De subsidieaanvraag is gehonoreerd door ZonMW en wordt momenteel uitgevoerd. In de onderzoeksopzet zijn interviews gepland met 30 jongeren die zijn uitgestroomd bij praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entree in het schooljaar De te spreken jongeren zijn verdeeld over schooltype, gemeenten en uitstroom. Deze interviews zijn bijna afgerond. De looptijd van het onderzoek is van juni tot december Het onderzoek bestaat uit de volgende hoofdvraag: Wat werkt effectief in het begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk? En uit de volgende deelvragen: Wat is er uit voorgaande (wetenschappelijke) onderzoeken bekend over het toeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk? Hoe wordt de begeleiding van kwetsbare jongeren van school naar werk in Noord-Limburg aan gepakt binnen Baanwijs? Welke elementen uit bestaande onderzoeken komen overeen met de Baanwijsaanpak? Welke elementen in de route die jongeren vanaf hun uitstroomfase tegenkwamen waren effectief en welke niet? Wat zijn de werkzame factoren, belemmerende factoren en randvoorwaarden die een integrale aanpak als Baanwijs effectief maken? De volgende activiteiten worden verricht: 1. Literatuuronderzoek 2. Beschrijving Baanwijs 3. Toetsing onderzoekskader bij klankbordgroep 4. Individuele gesprekken met jongeren 5. (Groeps)gesprekken met ouders 6. (Groeps)gesprekken met relevante spelers in de interventies (gemeente, onderwijs, werkgevers, UWV) 7. Codering uitkomsten interviews 8. Analyse opgehaalde informatie (vooral kwalitatief, voor een klein deel kwantitatief) 9. Toetsing van de uitkomsten bij klankbordgroep

9 10. Rapportage/handreiking met daarin antwoord op de vragen: Wat werkt er goed en wat werkt er (nog) niet? in het begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk. We verwerken de conclusies in een heldere handreiking. We sluiten de onderzoeksperiode af met een symposium waarin de resultaten worden teruggelegd bij geïnteresseerde partijen. Naast dat hier resultaten worden teruggelegd biedt het symposium mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. 11. Symposium Voor het organiseren en begeleiden van het onderzoek is een projectteam samengesteld en een klankbordgroep geformeerd. Het projectteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en bestaat uit de volgende leden: Bianca Verhoeven (gemeente Venlo); Linda Houtappels (gemeente Venlo), Imke Verbruggen (gemeente Horst aan de Maas), Jack Kerkhofs (coördinator Baanwijs); Lou Gommans (Onderwijsgroep Buitengewoon); Ad Baan (Berenschot). De klankbordgroep is breder (vertegenwoordigers van meerdere gemeenten, de verschillende scholen, het werkbedrijf, werkgevers en het UWV) en levert extra input voor het onderzoek vanuit hun expertise. OPSTELLEN INTEGRALE VISIE ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING, GEMEENTEN PEEL EN MAAS, HORST AAN DE MAAS EN VENRAY Op verzoek van de 3 gemeenten heeft de coördinator BAANWIJS deelgenomen aan diverse overleggen betreffende het opstellen van een (concept) notitie. Vervolgens is de concept notitie voorgelegd aan de VSO scholen met de volgende vragen: Zijn er ontwikkelingen in het onderwijs die tegengesteld zijn aan wat in de notitie staat? Mis je een belangrijk onderwerp? Je algemene mening? Door deze werkwijze heeft de werkgroep gebruik gemaakt van zowel de visie en kennis vanuit de gemeenten als die vanuit onderwijs als het gaat om arbeidsmatige dagbesteding. REGIONALE BIJEENKOMST BAANWIJS Op 13 april 2016 zijn circa 60 professionals van gemeenten en onderwijs geïnformeerd en met elkaar in gesprek gegaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Presentatie resultaten BAANWIJS

10 Vanuit de gedachte klant centraal stond de belevingswereld van de jongeren en werkgever centraal. Jongeren waren gevraagd zich te filmen (een selfie / vlog te maken) tijdens stage bij de werkgever en/of tijdens gesprek met stagedocent en te vertellen wat zij belangrijk vinden of nodig hebben tijdens stage of de overgang van school naar werk. Een werkgever was uitgenodigd om te vertellen over hun ervaring. De filmpjes van de jongeren kun je bekijken op: Werkgever, jongere en stagedocent vertellen over hun samenwerking met als resultaat een plaatsing Veel stagedocenten en coaches hebben aangegeven het waardevol te vinden om met elkaar in gesprek te gaan. Een volgende bijeenkomst zal dan ook met name in dit teken staan.

11 Resultaten uitstroom schooljaar De samenwerking heeft voor het schooljaar de volgende uitstroomresultaten opgeleverd: school Gilde Entree Venlo Praktijkonderwijs MBO Entree MBO 2-3 Werk 42 Beschut werk Arbeidsmatige dagbesteding Belevingsgerichte dagbesteding Werk zoekend VSO Impuls Tegelen VSO Mikado Gennep Raayland PrO Venray VSO Velddijk Tegelen VSO Werkenrode Groesbeek VSO Wijnberg Venlo Wildveld PrO Venlo Totaal Opmerking 1: jongeren die tussentijds uitstromen i.v.m. verhuizing, andere school of andere redenen zijn in dit overzicht niet opgenomen Opmerking 2: alleen de leerlingen VSO Werkenrode woonachtig in de regio Noord Limburg zijn in dit schema opgenomen.

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren van school naar werk Praktijk gericht onderzoek in de regio Noord-Limburg. Ad Baan Emma Zwaveling

Kwetsbare jongeren van school naar werk Praktijk gericht onderzoek in de regio Noord-Limburg. Ad Baan Emma Zwaveling Kwetsbare jongeren van school naar werk Praktijk gericht onderzoek in de regio Noord-Limburg Ad Baan Emma Zwaveling 6 februari 2017 Kwetsbare jongeren van school naar werk Praktijk gericht onderzoek in

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk

Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk Q&A Regiobijeenkomsten Schakelen van school naar werk In het voorjaar van 2017 zijn er zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017 2.1.2 Subsidie ESF project Actieve inclusie PRO-VSO jongeren Midden-Limburg 2016-2017 1 Dossier 1661 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1661 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 2 mei 2017 Agendapunt

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling motie schoolverlatende leerlingen binnen het Voortgezet

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Z E E U W S E S T I C H T I N G M A A T W E R K

J A A R V E R S L A G Z E E U W S E S T I C H T I N G M A A T W E R K J A A R V E R S L A G Z E E U W S E S T I C H T I N G M A A T W E R K 2 0 1 4-2 0 1 5 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het bestuursverslag 2014-2015 van de. Heel lang geleden bestond Zeeland letterlijk

Nadere informatie

Inzicht in maatschappelijke winst

Inzicht in maatschappelijke winst Inzicht in maatschappelijke winst Een onderzoek naar de maatschappelijke impact van Werkse! en Patijnenburg Voorjaar 2017 De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan, met als doel dat iedereen die

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk De Banenafspraak Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak, waarbij invulling wordt gegeven aan 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Succesfactoren: Korte lijnen vertrouwen in het netwerk samenwerkende buurgemeenten samenwerkend VSO / PRO / MBO.

Succesfactoren: Korte lijnen vertrouwen in het netwerk samenwerkende buurgemeenten samenwerkend VSO / PRO / MBO. INFORMATIE KAN bijeenkomsten oktober november 2015. 1. Gemeente: netwerk. Onze boodschap en ook die van ambassadeurs participatiewet en onderwijs: De gemeente is, naast de leerling zelf en zijn ouder(s)

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2016 2017 en RAPPORTAGE 2015-2016 Voorzieningen voor gespecialiseerd onderwijs. Mede op basis van het activiteitenplan 16-17 van SWV VO 3101 en uw ondersteuningsplan heeft u een

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u?

Even voorstellen UWV. Onderwijsgroep Buitengewoon. En wie bent u? Even voorstellen Frank Groen Arbeidsdeskundige UWV Jack Kerkhofs Projectmanager Onderwijsgroep Buitengewoon En wie bent u? Wat gaan we doen Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor de gemeenten

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren van school naar werk

Kwetsbare jongeren van school naar werk 1 Kwetsbare jongeren van school naar werk De zeven succesfactoren Samenwerking tussen verschillende disciplines Kennis Jongere centraal Vast contactpersoon voor doelgroep Betrekken ouders Betrekken werkgevers

Nadere informatie

Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal. Praktijkdag 31 maart 2016

Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal. Praktijkdag 31 maart 2016 Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal Praktijkdag 31 maart 2016 P wet scan Agenda 0. Achtergrond 1. Introductie: wat is de P wet scan 2. De P wet scan voor de eigen gemeente. Wat kan

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester &Wethouders van de gemeente Woerden Postbus 45. Ons kenmerk Plaats Datum PR2017/001 Woerden 16 januari 2017

Aan het College van Burgemeester &Wethouders van de gemeente Woerden Postbus 45. Ons kenmerk Plaats Datum PR2017/001 Woerden 16 januari 2017 Aan het College van Burgemeester &Wethouders van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Participatieraad Woerden p/a Postbus 45 3440 AA Woerden info@participatieraadwoerden.nl Ons kenmerk Plaats

Nadere informatie

Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn

Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn Samenwerken en Afstemmen in de doorgaande lijn BALV 30 november 2016 Ben Plandsoen wethouder gemeente Leek, Westerkwartier Werkagenda Werkagenda Passend Onderwijs en Gemeenten 6 thema s: basisvoorzieningen

Nadere informatie

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking Op weg van school via gemeente naar uitval met lage arbeidsproductiviteit Op weg van school via gemeente naar De kans dat jongeren na het verlaten van de school aan het kunnen neemt toe als de samening

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Iedere jongere telt! Kenniscarrousel Regio 17 november 2016 Tjolina Proost en Marjet van Elten

Iedere jongere telt! Kenniscarrousel Regio 17 november 2016 Tjolina Proost en Marjet van Elten Iedere jongere telt! Kenniscarrousel Regio 17 november 2016 Tjolina Proost en Marjet van Elten 1 Regio Gooi en Vechtstreek 21 november 2016 Opzet workshop I. Introductie Programma Match op Meedoen II.

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017 Vastgesteld: 6 juli 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort... 3 Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Persoonlijke doelen nastreven. Werken aan je perspectief Het Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Banenafspraak. Sociaal akkoord 2013

Banenafspraak. Sociaal akkoord 2013 Koos Engels & Cindy Vernes 13 december 2016 Agenda Banenafspraak en Quotumregeling Jaarlijkse doelstellingen en 1-meting Doelgroep en doelgroepregister Diversiteit Waarom kiezen voor inclusief? Stappenplan

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 780 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Praktijkonderwijsin het Hart van Holland

Praktijkonderwijsin het Hart van Holland Praktijkonderwijsin het Hart van Holland 10 december 2014 Roland Loos Dé Praktijkgroep Projectmanager Gegevens op flyer Vraag Wie van u is positief over de kansen van onze jongeren op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Uitgave Landelijke Cliëntenraad www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Ieder(in) www.iederin.nl

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

Wijzigingen Participatiewet & Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. Bijeenkomst Zeeuwse Stichting Maatwerk Donderdag 8 december 2016

Wijzigingen Participatiewet & Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. Bijeenkomst Zeeuwse Stichting Maatwerk Donderdag 8 december 2016 Wijzigingen Participatiewet & Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten Bijeenkomst Zeeuwse Stichting Maatwerk Donderdag 8 december 2016 Inhoud Stand van Zaken: Voortgang Banenafspraak Kandidatenverkenner

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Birgit op de Laak. thema 1 Samenwerking onderwijs en jeugdzorg. gemeente Horst a/d Maas

Birgit op de Laak. thema 1 Samenwerking onderwijs en jeugdzorg. gemeente Horst a/d Maas Aan leden bestuurlijk OOGO Passend Onderwijs-Jeugdwet Datum 17 maart 2016 Onderwerp Stand van zaken ontwikkelagenda maart 2016 Kopie aan coördinatoren SWV PO en VO, regionaal ambtelijk onderwijsoverleg,

Nadere informatie