Kellebeek. Nova-Via regio Roosendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kellebeek. Nova-Via regio Roosendaal"

Transcriptie

1 Kellebeek Nova-Via regio Roosendaal JAARVERSLAG 2013

2 Pag. 1. Inleiding 2 2. Organisatiestructuur A ROC West-Brabant 3 B Kellebeek College unit Nova en Via regio 4 Roosendaal 3. Inhoudelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen A. Vanuit de productovereenkomst 6 B. Vanuit de landelijke ontwikkelingen 7 C. Vanuit het eigen beleid van het Kellebeek College Nova en 8 Via Roosendaal D. Prestatie-indicatoren Cijferrapportage deelnemers- en cursistengegevens 4.1 Totaal aantal cursisten alle producten Totaal aantal deelnemers alle producten Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Inhoudelijke informatie n.a.v. o.a. het cijfermateriaal uit hoofdstuk Uitval en verzuimbeleid Vergelijk deelnemersaantallen , , , , , Cursisten-/deelnemersaantallen Vavo regulier en VO/BVE Startkwalificaties Vavo Wachtlijsten Bijlagen Leeftijdsopbouw van de cursisten alle producten, in totaal Leeftijdsopbouw van de cursisten alle producten, per gemeente Totaaloverzicht instroom, uitstroom, uitval deelnemers Rendement deelnemers Vavo Rendement deelnemers NT Rendement deelnemers BE Rendement deelnemers totaal 48 Verklaring van begrippen 49 Afkortingen 50 1

3 1 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag over het cursusjaar 2012/2013 van het cluster Nova en Via van het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant. Dit jaarverslag heeft betrekking op de educatieve activiteiten in het kader van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) die worden uitgevoerd voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. De laatste jaren vermeldden we steeds in de inleiding dat het verslagjaar een lastig, uitdagend, moeilijk jaar is geweest voor de volwasseneneducatie. Omdat er geen wezenlijke verbetering te verwachten is, hebben we in dit cursusjaar besloten verder te gaan met uitsluitend de te verwachten structurele inkomsten. Dit uitgangspunt is verder uitgewerkt in de beleidsnotitie: Perspectiefnota Educatie. Deze notitie is door de Raad van Bestuur vastgesteld en op basis van dit gegeven zijn in een aantal pijnlijke maatregelen genomen om Educatie gezond de toekomst in te laten gaan. Maatregelen op de volgende terreinen zijn doorgevoerd: - Personele formatie - Huisvestingskosten - Materiële kosten Centraal in de Perspectiefnota heeft gestaan het behouden van een afgeslankt levensvatbaar cluster Educatie. Door deze aanpak zal het voor (jong)volwassenen in West-Brabant nog steeds mogelijk zijn: 1. Een startkwalificatie te behalen 2. Een opleiding te volgen - gericht op het verhogen van het lage opleidingsniveau - gericht op het verminderen c.q. opheffen van laaggeletterdheid. De opleidingen zijn nog steeds toegankelijk voor zowel autochtone als allochtone deelnemers (binnen de wettelijke mogelijkheden). Ronduit teleurstellend was de door de Rijksoverheid toegepaste budgettoekenning voor Op foutieve gronden kreeg deze regio weer ,-- minder toebedeeld. Ook de voorziene marktwerking en vooral de onduidelijkheid rondom de invoering daarvan vormen een ernstige bedreiging. Houden we in West-Brabant een stelsel van essentiële opleidingen voor volwassenen overeind? Met vriendelijke groet, Namens het cluster Nova en Via G. Suijkerbuijk Clustermanager BE, NT2 en Vavo 2

4 Het Kellebeek College is een multisectoraal instituut bestaande uit: - Teams Nova en Via - Teams Dienstverlening 3

5 2B ORGANISATIE TEAMS NOVA EN VIA KELLEBEEK COLLEGE GEMEENTEN ROOSENDAAL EN REGIO (2012/2013) Nova en Via Via: clusters Basiseducatie (NT1) en NT2 Nova: afdeling VAVO Bergen op Zoom, Halderberge (tot ) en Roosendaal Roosendaal Toelichting op het organisatieschema; activiteiten van de afdelingen. Via In het cluster Via proberen we mensen naar hun bestemming te brengen door het aanbieden van scholing om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. Veelal gaat het in dit cluster om het opheffen/beperken van laaggeletterdheid. De wetswijziging per heeft de opleidingsmogelijkheden aanzienlijk gewijzigd. De Educatie dient zich te richten op Nederlands, rekenen en de daarbij behorende digitale vaardigheden. Concreet betekent dit het volgende. Binnen NT2 bieden we mogelijkheden voor inburgeringsbehoeftigen: - Alfabetisering, - Staatsexamen I en II en - Niveauverhoging start en vervolg. Binnen de Basiseducatie zijn er cursussen om: - Nederlandse taal (w.o. empowerment en ouderbetrokkenheid) - Rekenen te verbeteren. 4

6 Nova Vavo Hoewel het Rijk per de verantwoordelijkheid voor Vavo weer naar zich toe heeft gehaald, doen wij u toch graag verslag over het gehele jaar voor Vavo. De reden hiervan is gelegen in het feit dat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie vooral een maatschappelijk belang is. In het cluster Nova hebben we ons de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd in het begeleiden van (jong)volwassenen die om diverse redenen in het reguliere onderwijs hun Mavo-, Havo- of Vwo-diploma niet gehaald hebben. Een 15-tal deelnemers heeft in september 2013 via een verkort traject alsnog het Havo- of Vwo diploma behaald. Verkorte trajecten zijn mogelijk als de deelnemer bijvoorbeeld een schoolexamen of profielwerkstuk moet inhalen of herkansen. Door middel van deze versnelde trajecten kan men toch nog aan de vervolgopleiding beginnen. Door intensieve zorg, die in kwalitatief opzicht wordt ondersteund door ons eigen Zorgbureau, lukt het ons in vele gevallen onze deelnemers het diploma (startkwalificatie) te laten behalen. 5

7 3. INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN OP HOOFDLIJNEN A. Vanuit de productovereenkomst - NT2-onderwijs Alle gemeenten hebben ervoor gekozen een deel van het Web-budget te benutten voor het verzorgen van alfabetiseringstrajecten, staatsexamen- en niveauverhogingstrajecten Hierdoor konden 2 doelstellingen van beleid worden gerealiseerd. 1. Inburgeringsbehoeftigen werden voorbereid op deelname aan de maatschappij. 2. Deelnemers kunnen beter participeren in de samenleving. - Basiseducatie (NT1) T.a.v. Breed Maatschappelijk Functioneren/ Sociale Redzaamheid is er vooral ingezet op het opheffen c.q. verminderen van de laaggeletterdheid. De werving krijgt hierbij speciale aandacht, o.a. door de inzet van onze ambassadeurs en netwerkdocenten ( tot ). - Vavo-onderwijs Op basis van de productovereenkomst is voor Vavo het volledige aanbod Mavo, Havo en Vwo gerealiseerd. Essentieel is dat jaarlijks veel deelnemers dankzij het Vavo alsnog hun startkwalificatie behalen. In de productovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het aantal te realiseren groepen NT2/Basiseducatie en VAVO. In de bijlagen in hoofdstuk 4 kunt u zien hoeveel deelnemers er vanuit uw gemeente aan de verschillende trajecten hebben deelgenomen. Gelet op bovenstaande kan worden gesteld dat vele burgers van de samenwerkende gemeenten de weg naar de teams Nova en Via van het Kellebeek College hebben weten te vinden en nog belangrijker; in hun onderwijsbehoeften hebben kunnen voorzien. 6

8 B Vanuit de landelijke ontwikkelingen (Participatiebudget) In het vorige jaarverslag hebben we u de voorziene wijzigingen vanuit de notitie Focus op Vakmanschap van de minister van OC & W reeds gemeld. De belangrijkste punten waren: - Het Vavo komt vanaf 1 januari 2013 onder directe aansturing van het Rijk. Om de kwaliteit te borgen wordt er in het najaar van 2012 een waarderingskader vastgesteld met behulp waarvan de inspectie de kwaliteit van het onderwijs kan toetsen. - De Basiseducatie gaat zich vanaf 1 januari 2013 uitsluitend richten op taal en rekenen, waarbij gebruik gemaakt mag worden van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van Nederlands en rekenen. - NT2 mag vanuit de WEB-financiering vanaf 1 januari 2013 alleen nog ingezet worden voor inburgeringsbehoeftigen. Zij mogen van alle opleidingsvarianten gebruik gaan maken (alfabetisering, niveauverhoging en staatsexamen programma I en II) In het verslagjaar zijn hier nog een aantal aspecten aan toegevoegd. - De minister heeft bepaald dat de werving niet meer door de scholen mag worden uitgevoerd (bekostiging uit Web-budget is dus niet meer mogelijk). Deze taak is nu bij de gemeenten weggelegd. Hierop is in het overleg met de educatieambtenaren van de gemeenten ingespeeld door advisering vanuit de school. - Van de zijde van het ministerie is ook duidelijk gemaakt dat met ingang van 2015 marktwerking voor de educatie wordt overwogen. Hoe een en ander zal worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Het wachten is op een uitwerkingsnotitie van de minister. Mogelijk komt er ruimte voor regionale arrangementen met behoud van bestaande infrastructuren. - Ook van belang is het gegeven dat het participatiebudget voor de gemeenten zal worden ondergebracht in het zg. Sociaal Domein. 7

9 C Vanuit het eigen beleid van het Kellebeek College Nova en Via ALGEMEEN Vorig jaar schreef ik onder dit kopje dat we om Educatie zo goed mogelijk te behouden de Perspectiefnota: De Toekomst van Educatie hadden geschreven, laten vaststellen door de Raad van Bestuur, en in zouden gaan uitvoeren. In het verslagjaar is hier ook een serieuze start mee gemaakt. Doel van de nota was te komen tot een afgeslankt, maar wel levensvatbaar cluster Educatie. Zeer teleurstellend was het bericht dat ons in het najaar van 2012 bereikte: ,-- minder budget in Een onvoorziene tegenvaller te wijten aan een foutieve toekenning van de educatiemiddelen aan de gemeenten. Door deze laatste tegenvaller (in een lange reeks van bezuinigingen) hebben we het punt bereikt een kritische grens te naderen: Is de volwasseneducatie nog wel verantwoord uit te voeren in kwalitatief opzicht? Door aanvullende saneringen t.o.v. de voorgenomen maatregelen in de perspectiefnota kunnen we het hoofd boven water houden, het afstoten van eigen gebouwen in Bergen op Zoom, Made, Oosterhout, Halderberge en overschakelen op beperkt medegebruik heeft een besparing op de huisvestingskosten opgeleverd. Door het overstappen op medegebruik kan het onderwijs in Bergen op Zoom en Oosterhout behouden worden. INHOUDELIJKE ONTWIKKELING/INNOVATIE: Jaarlijks maken we op basis van de zogenaamde teamscan en de finishfoto 2016 het jaarplan. Deze teamscan en de finishfoto worden door de teams zelf gemaakt. Door deze werkwijze toe te passen zorgen we ervoor dat ook de Bottom-Up benadering wordt gekozen bij de totstandkoming van het jaarplan. Door middel van de jaarplannen stimuleren we innovatie binnen de teams. Concreet heeft deze aanpak (in ) tot het volgende geleid: Vavo: Waarderingskader Vavo Nu Vavo vanaf weer onder de directe aansturing van het Rijk valt, is er een einde gekomen aan de sturing van de gemeenten. Reden voor het Rijk om het toezicht op de kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs te leggen. Hiervoor is door de inspectie het toezichtskader Vavo ontwikkeld. Om aan alle eisen van dit kader te voldoen is in het jaarplan een implementatieplan waarderingskader Vavo opgenomen. In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende punten: - Ontwikkelen van een onderwijsvisie Vavo - Beleidsontwikkeling ter bevordering van de opbrengsten - Gemiddeld cijfer CE > 5,8 - Verschil SE en CE maximaal 0,5 punt. - Beperken VSV - Waardering VO-scholen meten - Actualiseren leermiddelen - Uniforme studiegids - Optimalisatie lesroosters - Opstellen vakwerkplannen. 8

10 Tot slot is nog vermeldenswaardig het feit dat de inspectie met een nieuw waarderingskader komt in de 2 e helft van 2013 omdat de juridische grondslag voor het huidige kader ten dele ontbreekt. Bewaken groepenplanning VAVO - Een systeem ontwikkelen dat het mogelijk moet maken te voorkomen dat VO/BVEdeelnemers op WEB-plaatsen zijn geplaatst en andersom. - Tevens moet dit systeem tijdig volle groepen signaleren. - De intentie was gebruik te maken van een software-pakket van een externe leverancier. Gezien het feit dat wij geen reactie krijgen op door ons gewenste aanpassingen van het systeem vrezen we voor de haalbaarheid. - We overwegen dit project voort te zetten in eigen beheer. Basiseducatie (BE) In het verslagjaar is door het BE-team gewerkt aan de volgende actie (vervolg ): Implementatie Focus op vakmanschap BE. Voor de BE zijn inmiddels landelijke standaarden en eindtermen ontwikkeld. De handleiding voor de implementatie is inmiddels beschikbaar. Docenten hebben diverse landelijke studiedagen gevolgd en de implementatie is in de afrondende fase. Nederlands als tweede taal (NT2) In het verslagjaar is door het NT2-team gewerkt aan de volgende actie (vervolg ): Implementatie Focus op vakmanschap NT2. Voor NT2 zijn inmiddels landelijke standaarden en eindtermen ontwikkeld. De handleiding voor de implementatie is inmiddels beschikbaar. Docenten hebben diverse landelijke studiedagen gevolgd en de implementatie is in de afrondende fase. ALFA PLUS In het verslagjaar is hard gewerkt aan de productie van een eigen methode voor alfabetisering NT2. Alfa Plus behaalt een nominatie voor het Europees Talenlabel Alfa Plus, lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk is een programma voor de laatste fase van het Alfabetiseringsproces, de C fase in het Raamwerk Alfabetisering (NT2 (Cito 2008). ANT2 Cursisten krijgen met Alfa Plus een kans om in een herkenbare context aan functionele lees-schrijftaken te werken. Er zijn 15 modules uitgewerkt op het gebied van: klant zijn bij burgerzaken van de gemeente, aangifte doen bij de politie, bankzaken en gebruik pinpas, een huurwoning zoeken, energiegebruik in huis, afval en milieu, contacten leggen in je buurt, gebruik maken van diensten in de gezondheidszorg en gezond leven, de bibliotheek, werk zoeken en vrije tijd. We hebben een methodiek ontwikkeld, waarmee ANT2 cursisten op een manier die op hen is toegesneden effectief en met plezier kunnen werken aan hun lees- en schrijfvaardigheid. Door elke module heen volgen de cursisten een verhaallijn, waarmee de maatschappelijke praktijk heel dichtbij wordt gebracht. 9

11 De belevenissen van de hoofdpersonen in het verhaal (een familie, buurtgenoten, vrienden) bieden een uitnodigende context voor het oefenen van allerlei taken waarbij lees- en schrijfvaardigheid vereist is. Alfa Plus is voorgelegd aan de jury van het Europees Platform, die jaarlijks aan een innovatief project in het talenonderwijs het Europees Talenlabel toekent. Het Europees Platform kiest elk jaar een specifiek thema voor de toekenning van het label. Dit jaar is het thema: Taal voor ons Allemaal. De aandacht van de jury gaat dit jaar uit naar projecten die gericht zijn op taalzwakke leerders of leerders met speciale leervragen. Het vreemde talenonderwijs en het tweede taalonderwijs moet ook toegesneden zijn op die leerlingen en cursisten. Het project Alfa Plus voldoet aan die eis en sluit naadloos aan bij het thema. Alfa Plus heeft daarom een nominatie gekregen voor het Europees Talenlabel. Er zijn totaal 8 genomineerden in verschillende takken van het onderwijs. BE EN NT2 Focus op werk bij BE en NT2 (vervolg ) Doelstelling bij deze actie is de onderwijstrajecten beter te richten op het doelperspectief werk. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften bij de doelgroep en de opdrachtgevers. Er blijkt een groep potentiële deelnemers te bestaan, die onvoldoende is ingeburgerd en dus behoefte heeft aan niveauverhoging Nederlands en/of empowerment. De opleidingen niveauverhoging en empowerment hebben inmiddels vorm gekregen en worden dit jaar uitgetest in 3 pilots. Innoveren en ontwikkelen(vervolg ) Aangezien ons streven erop gericht is onze opleidingen up to date te houden zijn we deze actie gestart. Doelstelling is om nieuwe technieken en inzichten toe te passen in ons onderwijs o.a. social media. Bij deze actie is ervoor gekozen om ervaring op te gaan doen met Facebook. In Oosterhout loopt op dit moment een pilot waarin de eerste ervaringen worden opgedaan met Facebook in het curriculum. 10

12 Het ZorgTeam Kellebeek College. Hieronder volgt een opgave van de dienstverlening die geboden wordt: Trajectbegeleiding zorg: - Individuele deelnemerbegeleiding - Studievaardigheden - Me in my Power, sociale competenties - Maak je sterk, faalangstreductie - Hulp bij dyslexie, dyscalculie, dyspraxie Schoolmaatschappelijk werk: - Schoolmaatschappelijk werk algemeen (individuele begeleiding, groepstraining, spreekuur - Girls talk - Love Limits - Grip op je knip, Omgaan met geld en geldproblemen - Gedeeld verdriet, verlies- en rouwverwerking Bestemmingscoördinatie: - Beroepskeuze - Ondersteuning bij tussentijdse instroom/doorstroom - Bestemmingscoördinatie/nazorg Overige begeleiding: - Orthopedagogische ondersteuning (Ortho) - Leerling Gebonden Financiering (LGF) - Steunpunt GGZ Voorlichting en preventie voor deelnemers en voor medewerkers: - Voorlichting over psychische problematiek - Voorlichting verslaving drugs en alcohol - Voorlichting over loverboys-problematiek - Training omgaan met deelnemers met gedragsproblematiek en/of deelnemers die vanuit REC s het MBO instromen Voor nadere info omtrent de resultaten verwijs ik u naar het jaarverslag van het Zorgteam Kellebeek College. U kunt een digitaal exemplaar bestellen bij Mw. J. Sillekens. 11

13 D Prestatie-indicatoren 1. Bereik doelgroepen De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag. Vavo populatie bestaat volledig uit voortijdige schoolverlaters die alsnog hun Mavo-, Havo of VWO diploma/certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo- of Vwo-diploma wordt tevens de startkwalificatie behaald. De deelnemers SR/BMF volgen alle cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtone deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering. (niveauverhoging/staatsexamen) 2. Behalen uitstroom perspectief Zoals blijkt uit de overzichten 6.4 t/m 6.7 (Rendement) hebben wij de volgende uitstroomresultaten behaald: - Vavo 80,7% - NT2 61,9% - BE 95,7% 3. Uitval deelnemers Uitval BMF en SR (norm productovereenkomst < 10%) Reële uitval: 13,6% Uitval NT2 (norm productovereenkomst < 20%) Reële uitval: 38,2% Uitval VAVO (norm productovereenkomst < 20%) Reële uitval: 13,8% Toelichting: De hogere uitval bij NT2 wordt vrijwel volledig veroorzaakt bij de alfabetiseringsopleidingen. Een kleine 40% van de deelnemers heeft het traject niet kunnen afmaken.. In bijna alle gevallen blijken deelnemers onvoldoende leerbaar en wordt de opleiding in overleg met de gemeente gestaakt na het bereiken van de 600-urennorm. 12

14 Voor de uitval bij Basiseducatie blijkt de wetswijziging per de belangrijkste oorzaak. Cursussen als Engels, sociale vaardigheden etc mogen vanaf niet meer worden aangeboden. Zittende deelnemers mochten nog wel het schooljaar afronden. (2012/2013) Een aantal deelnemers aan o.a. de cursussen Engels en sociale vaardigheden is na 1 januari 2013 met de studie gestopt in de wetenschap dat zij in het nieuwe schooljaar 2013/2014 hun studie niet verder kunnen afronden 13

15 4.1 Totaal aantal cursisten (cursisten die meerdere opleidingen volgen eenmaal geteld) Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT Prof. redzaamheid NT2 PO-4 met NT2 1 1 VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT HAVO NW NT en NG HAVO-Hexbo HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG VMBO TL VMBO EC VMBO ZW VMBO-TL VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM VWO NW NG VWO NW NT 3 3 VWO NW NT en NG Eindtotaal

16 4.2 Totaal aantal deelnemers alle producten (deelnemers die meerdere producten volgen even zoveel keer geteld) Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT Prof. redzaamheid NT2 PO-4 met NT2 1 1 VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT HAVO NW NT en NG HAVO-Hexbo HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT 4 4 HAVO NW NT en NG VMBO TL VMBO EC VMBO ZW VMBO-TL VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM VWO NW NG VWO NW NT 3 3 VWO NW NT en NG totaal

17 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Bergen op Zoom Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen 1 1 Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT Prof. redzaamheid NT2 PO-4 met NT2 1 1 VAVO HAVO HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 2 2 HAVO NW NT en NG HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 VMBO TL VMBO EC VMBO ZW 1 1 VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM 1 1 VWO NW NG 1 1 VWO NW NT en NG

18 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Halderberge Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen 3 3 Soc. redzaamheid Engels 1 1 Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 VWO 5 5 VWO NW EM 3 3 VWO NW NG

19 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Roosendaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT 5 5 HAVO NW NT en NG 4 4 HAVO-Hexbo 2 2 HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM 1 1 VMBO TL VMBO EC VMBO ZW VMBO-TL 1 1 VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM 2 2 VWO NW NG VWO NW NT 2 2 VWO NW NT en NG

20 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Rucphen Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 2 2 Rekenen 1 1 Soc. redzaamheid Engels 1 1 Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW EM 1 1 HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 1 1 HAVO NW NT en NG VMBO TL 1 1 VMBO ZW 1 1 VWO VWO NW CM 1 1 VWO NW EM VWO NW EM en CM

21 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Steenbergen Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 4 4 Soc. redzaamheid Engels 1 1 NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 2 2 HAVO-Hexbo 1 1 HAVO NW EM 1 1 VMBO TL VMBO EC 1 1 VMBO-TL 1 1 VWO 2 2 VWO NW NT 1 1 VWO NW NT en NG

22 4.3 Totaal aantal cursisten alle producten per gemeente Cursisten Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Woensdrecht Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 1 1 Soc. redzaamheid Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen VAVO HAVO HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM 1 1 HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM 1 1 HAVO NW NG 1 1 VWO VWO NW CM 1 1 VWO NW EM 1 1 VWO NW EM en CM 1 1 totaal

23 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Bergen op Zoom Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen 1 1 Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT Prof. redzaamheid NT2 PO-4 met NT2 1 1 VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT 2 2 HAVO NW NT en NG HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 1 1 HAVO NW NT en NG 1 1 VMBO TL VMBO EC VMBO ZW 1 1 VMBO-TL 1 1 VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM 1 1 VWO NW NG 1 1 VWO NW NT en NG

24 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Halderberge Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Rekenen Soc. redzaamheid Engels 1 1 Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO-Hexbo HAVO NW CM 2 2 HAVO NW EM VWO 5 5 VWO NW EM 3 3 VWO NW NG

25 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Roosendaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands Soc. redzaamheid Engels Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG HAVO NW NT 7 7 HAVO NW NT en NG 4 4 HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM 5 5 HAVO NW NT 2 2 HAVO NW NT en NG 2 2 VMBO TL VMBO EC VMBO ZW VMBO-TL 1 1 VWO VWO NW CM VWO NW EM VWO NW EM en CM 2 2 VWO NW NG VWO NW NT 2 2 VWO NW NT en NG

26 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Rucphen Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 2 2 Rekenen 1 1 Soc. redzaamheid Engels 1 1 Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW EM 1 1 HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 1 1 HAVO NW NT en NG HAVO-Hexbo 1 1 HAVO NW NT 1 1 VMBO TL 1 1 VMBO ZW 1 1 VWO VWO NW CM 1 1 VWO NW EM VWO NW EM en CM

27 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Steenbergen Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 4 4 Soc. redzaamheid Engels 1 1 NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen Prof. redzaamheid NT2 PO-2 met NT VAVO HAVO HAVO NW CM 2 2 HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO NW NT 2 2 HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 VMBO TL VMBO EC 1 1 VMBO-TL 1 1 VWO VWO NW EM 1 1 VWO NW NT 1 1 VWO NW NT en NG

28 4.4 Totaal aantal deelnemers alle producten per gemeente Deelnemers Leerweg/opleiding Man Vrouw totaal Gemeente Woensdrecht Basiseducatie Soc. redzaamheid Nederlands 1 1 Soc. redzaamheid Engels 1 1 Nederlands NT Alfabetiseren NT2 Alfabetisering voor allochtonen VAVO HAVO HAVO NW CM HAVO NW EM HAVO NW NG 1 1 HAVO-Hexbo HAVO NW CM 1 1 HAVO NW EM 2 2 HAVO NW NG 1 1 VWO VWO NW CM 1 1 VWO NW EM 1 1 VWO NW EM en CM 1 1 totaal

29 INHOUDELIJKE INFORMATIE N.A.V. O.A. HET CIJFERMATERIAAL UIT HFST Uitval en verzuimbeleid. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het uitval en verzuimbeleid bij de teams Nova en Via. NT2: In de schoolregels 20012/2013 is ten aanzien van uitval en verzuim het volgende opgenomen. Indien een cursist structureel te laat komt, wordt hij hierop aangesproken door de mentor. Wanneer dit geen resultaat heeft of indien de mentor van mening is dat de cursist (g)een geldige reden heeft, overlegt hij met de teamleider over de te volgen procedure. Indien een cursist niet aanwezig kan zijn bij een les, dient dit van tevoren gemeld te worden aan de docent van de groep en/of aan de COO-begeleider. Als dat niet mogelijk is, dient de cursist zich telefonisch af te (laten) melden. Ongeoorloofd verzuim is ongemeld verzuim. In geval van ongeoorloofd verzuim wordt de volgende regeling gehanteerd: - Bij een ongeoorloofd verzuim van 20% van het totaal aantal te volgen uren (dus over een gehele periode) wordt de cursist uitgeschreven en kan hij in die periode geen lessen meer volgen. Sanctie: indien een cursist zich bij herhaling niet houdt aan deze regels, krijgt hij een brief van de coördinator waarin staat vermeld dat bij de eerstvolgende overtreding de cursist niet aan de toetsing aan het einde van een periode deel kan nemen en dus niet verder kan naar een volgende module. Onder uitval verstaan we: tussentijds en zonder diploma/ certificaat verlaten van een traject. Voor een steeds grotere groep (alfa-) cursisten is het lik op stuk beleid van de gemeente van toepassing. Elk dagdeel worden de namen van de absente cursisten doorgegeven aan de gemeente. Indien nodig kan de gemeente hierna (gepaste) maatregelen nemen. Met deze registratie dient wel de nodige terughoudendheid te worden betracht met gemeenten. Absentie kan soms worden veroorzaakt door doktersbezoek, problemen met kinderopvang enz. Het verzuim is gering en vaak kort van duur. Directe sancties leiden vaak tot langere uitval. Enige terughoudendheid hierbij is gewenst. Ter voorkoming van uitval worden de volgende activiteiten ondernomen: - het bieden van maatwerk; - uitgebreide intake en zorgvuldige plaatsing; - flexibel aanbod; - tussentijds doorstroom naar een andere groep als studieresultaten daar aanleiding toe geven (plaatsingsevaluatie na drie lesweken); - cursistenbegeleiding en mentoraat; - 2 à 3 rapportagemomenten per jaar. Deze rapporten worden ook naar de betreffende instanties gestuurd. Ter beperking van verzuim worden de volgende activiteiten ondernomen: - Cursist krijgt bij dreigende cursusbeëindiging zo mogelijk een alternatief aangeboden. - Is een cursist meer dan 20% van de lestijd afwezig, dan volgt actie om te bezien of verder studeren zinvol is. Uitschrijving vindt pas plaats na een zorgvuldige afweging. Daarna terug op de wachtlijst (in overleg). - Voor deelnemers die onder de verantwoordelijkheid van de sociale diensten vallen wordt het protocol lik op stukbeleid van de gemeente gevolgd. D.w.z. diezelfde dag melding en eventuele vervolgactie vanuit de gemeente. - Als een bepaalde groep qua bezetting onder het vereiste minimum daalt, gebeurt het volgende: er wordt overwogen de groep te stoppen en een nieuwe te starten ter beperking van de wachtlijst. Aandachtspunten hierbij zijn: alternatief voor zittende cursisten om hun studie af te maken en zijn er voldoende wachtenden om een nieuwe groep te starten. 28

30 Basiseducatie: De uitval onder cursisten bij basiseducatie is niet groot. De gemiddelde leeftijd is vrij hoog. Bijna alle cursisten komen uit eigen vrije wil. De intrinsieke motivatie is erg groot. Het sociale aspect is erg belangrijk voor deze doelgroep. Uitval is meestal te wijten aan omstandigheden buiten de cursist om: ziekte, sterfgeval in de naaste omgeving, zorgtaken e.d. Als een cursist afwezig is zonder bericht, dan neemt de docent telefonisch contact op. Als een cursist meerdere keren achter elkaar afwezig is, vindt er een gesprek plaats tussen de docent en de cursist om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om het verzuim te beperken. De bedoeling hiervan is de cursist opnieuw te motiveren eventueel door de inhoud van de lessen aan te passen. Wanneer afwezigheid veroorzaakt wordt door een ongunstige lestijd wordt bekeken of de cursist in een andere lesgroep geplaatst kan worden. Ook oorzaken voor verzuim die buiten school liggen worden bespreekbaar gemaakt, maar vaak ligt het niet binnen de mogelijkheden van een docent om hier een oplossing voor te vinden. Bij langdurig verzuim zal soms een opleiding onderbroken worden en later eventueel weer opgepakt. Op deze manier wordt ook voorkomen dat onnodig plaatsen bezet gehouden worden. Vavo: De leerlingen van het Vavo zijn steeds meer te benoemen als zorgleerlingen. De leerlingen hebben minstens een studievertraging opgelopen in een eerder regulier traject. De leeftijd is in de loop van de jaren steeds jonger geworden. De doorsnee leerling is een jaar of zonder startkwalificatie. Aan de poort is een uitgebreide intake, waarbij de mogelijkheden van elke leerling bekeken worden. Het maximaal haalbare wordt nagestreefd. Bij twijfelgevallen wordt een leerling onderworpen aan een interesse- capaciteitstest. Goede plaatsing voorkomt uitval. Van groot belang is ook de aandacht die de leerling krijgt in de les. Buiten de les is er ook veel vakhulp door de docenten op individuele basis. Aandacht voor de leerling op leergebied voorkomt uitval door leerproblemen. Docenten noteren de presentie per les. Deze gegevens worden door de administratie verwerkt en door de leerlingbegeleiding gebruikt als informatiebron. Probleem hierbij is het groot aantal vakken, verschillende docenten, verschillende locaties. In totaal zijn er ongeveer 40 presentielijsten per week. Het doorwerken daarvan kost tijd, zodat een lik op stuk beleid niet mogelijk is. Docenten bellen de absenten indien ze zonder bericht afwezig zijn. De leerlingbegeleiding spreekt met alle leerlingen. Verder roepen de leerlingbegeleiders de leerlingen op bij absentie, slechte resultaten of andere negatieve signalen. Zij proberen leerlingen te motiveren en dat voorkomt uitval. In de vergaderingen worden leerlingen besproken, zodat alle docenten de informatie compleet hebben. Afgesproken wordt welke acties ondernomen moeten worden door docenten, leerlingbegeleiders en leiding. 29

31 5.2. Deelnemersaantallen per product 2007/ /2013. De intentie van dit overzicht is om in de komende jaren een cijferreeks op te bouwen, die inzicht gaat geven in het verloop van de deelname aan de diverse producten. Producten Deelnmrs Deelnmrs Deelnmrs Deelnmrs Deelnmrs. 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 VAVO KSE 4 (Vmbo) KSE (Hexbo&Havo) Deelnmrs. 12/13 KSE 6 (Vwo) TOTAAL VAVO NT2 Analfabeten Anders-alfabeten - - Taalstage apart - - Zeer 5 11 laagopgeleiden Laag opgeleiden 25 6 Midden opgeleiden Hoog opgeleiden 44 - Modules Flexibel aanbod - - Tussentijdse instroom TOTAAL NT BMF en SR 81 Breed Maatschappelijk Functioneren SR Sociale redzaamheid EINDTOTAAL

32 Overzichten cursisten/deelnemers VAVO per gemeente onderscheiden naar WEB (regulier) en VO/BVE DEELNEMERS regulier Leerweg/opleiding HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum) totaal Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht totaal VO-BVE Gemeenten HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum) VWO (gymnasium) totaal Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Roosendaal Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht totaal

33 Overzichten cursisten/deelnemers VAVO per gemeente onderscheiden naar WEB (regulier) en VO/BVE CURSISTEN regulier Leerweg/opleiding HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum) totaal Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht totaal VO-BVE Leerweg/opleiding HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum) VWO (gymnasium) totaal Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Halderberge Gemeente Roosendaal Gemeente Steenbergen Gemeente Woensdrecht totaal

34 5.4. Startkwalificatie Ook via het Vavo is het mogelijk om een startkwalificatie te behalen. Zowel het Havo- alsmede het Vwo-diploma is door de minister als zodanig aangemerkt. In 2012/2013 zijn er 6 Mavo, 29 Havo-diploma s en 28 Vwo-diploma s behaald. Derhalve zijn er dus in 2012/ startkwalificaties gerealiseerd. Voor de overige Havo en Vwo leerlingen op onze Vavo geldt dat zij dat jaar uitsluitend voor certificaten hebben gestudeerd in een volgend studiejaar kunnen deze deelnemers hun certificaten aanvullen tot een diploma en daarmee een startkwalificatie verkrijgen. 5.5 Wachtlijsten. Voor de teams Nova en Via Roosendaal e.o. kan over het volgende beeld worden gegeven: Vavo; ondanks de inkrimping van het educatiebudget hebben we toch, door de eerder genoemde maatregelen, vrijwel alle potentiële leerlingen kunnen plaatsen. In totaal hebben we enkele deelnemers teleur moeten stellen. Basiseducatie; m.b.t. de cursussen BE hebben we geen deelnemers op de wachtlijst gehad. NT2; in september 2012 hadden we te maken met een beperkte wachtlijst voor Roosendaal en de regio voor hoger opgeleiden (voornamelijk Moe-landers), omdat de gemeenten de keuze hadden gemaakt alfabetisering te prioriteren. Ook na hebben we slechts beperkt hoger opgeleiden kunnen helpen omdat we toen wederom fors op ons budget waren gekort. 33

35 6. BIJLAGEN 6.1 Leeftijdsopbouw van de cursisten alle producten 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten alle producten per gemeente 6.3 Totaaloverzicht instroom, uitstroom, uitval deelnemers 6.4 Rendement deelnemers Vavo 6.5 Rendement deelnemers NT2 6.6 Rendement deelnemers BE 6.7 Rendement deelnemers totaal 34

36 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten Leeftijd Leerweg/opleiding jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid Prof. redzaamheid VAVO HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum) Totaal

37 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Bergen op Zoom Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid Prof. redzaamheid VAVO HAVO HAVO-Hexbo VMBO TL VWO (atheneum)

38 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Halderberge Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid VAVO HAVO VWO (atheneum)

39 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Roosendaal Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid VAVO HAVO HAVO-Hexbo 2 2 VMBO TL VWO (atheneum)

40 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Rucphen Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid VAVO HAVO VMBO TL 1 1 VWO (atheneum)

41 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Steenbergen Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren Prof. redzaamheid VAVO HAVO HAVO-Hexbo 1 1 VMBO TL VWO (atheneum)

42 6.2 Leeftijdsopbouw van de cursisten, alle producten, per gemeente LEEFTIJDSOPBOUW van cursisten jaar jaar 55 jaar en ouder totaal Leerweg/opleiding Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Gemeente Woensdrecht Basiseducatie Soc. redzaamheid Soc. redzaamheid NT Alfabetiseren VAVO HAVO HAVO-Hexbo VWO (atheneum) totaal

43 6.3 Totaal overzicht instroom, uitstroom, uitval deelnemers periode 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012 Instroom deelnemers uitstroom Leerweg opleiding instroom uitstroom perspectief behaald * perspectief niet behaald ** uitval uitschrijfreden uitval% Basiseducatie Engels doelstelling behaald 2 2 opleiding afgebroken 12,5% 1 1 resultaat nog niet bekend Nederlands doelstelling behaald 4 4 opleiding afgebroken 6,9% 2 2 resultaat nog niet bekend Rekenen 2 2 doelstelling behaald 5 5 opleiding afgebroken 71,4% 13,6% NT2 NT2 Alfabetisering voor allochtonen 3 3 afgemeld 6 6 doelstelling behaald 2 2 doubleren 1 1 fysieke beperkingen maximum tijd overschreden 1 1 niveau opleiding te hoog 2 2 onvoldoende capaciteit opleiding afgebroken 8 8 resultaat nog niet bekend 1 1 wijziging opl/leerweg 1 1 ziekte 56,9% NT2 PO-2 met NT2 1 1 administratieve redenen doelstelling behaald 2 2 maximum tijd overschreden 1 1 opleiding afgebroken 1 1 resultaat nog niet bekend 5,6% NT2 PO-4 met NT2 1 1 doelstelling behaald 38,2% 42

44 6.3 Totaal overzicht instroom, uitstroom, uitval deelnemers periode 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012 Instroom deelnemers uitstroom Leerweg opleiding instroom uitstroom perspectief behaald * perspectief niet behaald ** uitval uitschrijfreden uitval% VAVO HAVO NW CM 1 1 afgemeld 3 3 diploma behaald 4 4 diploma niet behaald 6 6 doelstelling behaald 2 2 niveau opleiding te hoog 16,7% 2 2 opleiding afgebroken HAVO NW EM 2 2 afgemeld diploma behaald diploma niet behaald doelstelling behaald 2 2 einde opleiding 2 2 niveau opleiding te hoog 1 1 onvoldoende capaciteit 2 2 opleiding afgebroken 0,0% HAVO NW NG 2 2 afgemeld 4 4 diploma behaald doelstelling behaald 5 5 opleiding afgebroken 50,0% HAVO NW NT 2 2 diploma behaald diploma niet behaald 5 5 doelstelling behaald 2 2 einde opleiding 1 1 niveau opleiding te hoog 4 4 opleiding afgebroken 31,3% HAVO NW NT en NG 1 1 afgemeld 7,7% 4 4 diploma behaald diploma niet behaald doelstelling behaald 1 1 opleiding afgebroken VMBO EC 1 1 administratieve redenen 12,5% 5 5 diploma behaald diploma niet behaald VMBO ZW 1 1 diploma behaald 1 1 diploma niet behaald 3 3 doelstelling behaald 0,0% VMBO-TL 1 1 doelstelling behaald 1 1 niveau opleiding te hoog 1 1 opleiding afgebroken 66,7% 43

45 6.3 Totaal overzicht instroom, uitstroom, uitval deelnemers periode 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012 Instroom deelnemers uitstroom Leerweg opleiding instroom uitstroom perspectief behaald * perspectief niet behaald ** uitval uitschrijfreden uitval% VWO NW CM 5 5 diploma behaald 2 2 diploma niet behaald 1 1 doelstelling behaald 0,0% VWO NW EM 8 8 diploma behaald diploma niet behaald 5 5 doelstelling behaald 1 1 niveau opleiding te hoog 1 1 opleiding afgebroken 11,1% 1 1 wijziging opl/leerweg VWO NW EM en CM 4 4 diploma behaald 1 1 doelstelling behaald 0% VWO NW NG 5 5 diploma behaald diploma niet behaald 0% VWO NW NT 1 1 diploma behaald 1 1 diploma niet behaald 1 1 niveau opleiding te hoog 33,3% VWO NW NT en NG 5 5 diploma behaald 0% 13,8% 44

46 6.1 Rendement deelnemers VAVO Rendement deelnemers Vavo uitstroom perspectief behaald * uitstroom perspectief niet behaald ** uitval % Rendement Prest Opleiding instroom uitval indic Behaald HAVO ,1% 79,4% 65% Ja HAVO-Hexbo ,9% 71,0% 65% Ja VMBO TL ,8% 92,3% 65% Ja VWO (atheneum) ,5% 86,0% 65% Ja Totaal deelnemers ,8% 80,7% 65% Ja * gaat ook om deelnemers die doorstromen (uitstroomperspectief is dan dat zij doorstromen) en uitstromen met behalen uitstroomperspectief. ** gaat om deelnemers die uitstromen zonder perspectief te hebben gehaald. 45

47 6.4 Rendement deelnemers NT2 Rendement deelnemers NT2 uitstroom perspectief behaald * uitstroom perspectief niet behaald ** uitval uitval % Rendement Prest Opleiding instroom indic Behaald Alfabetiseren ,9% 25,0% 80% Nee Prof. redzaamheid ,6% 91,2% 80% Ja Prof. redzaamheid ,0% 100,0% 80% Ja Totaal deelnemers ,2% 61,9% 80% Nee * gaat ook om deelnemers die doorstromen (uitstroomperspectief is dan dat zij doorstromen) en uitstromen met behalen uitstroomperspectief. ** gaat om deelnemers die uitstromen zonder perspectief te hebben gehaald. 46

48 6.4 Rendement deelnemers BE Rendement deelnemers BE uitstroom perspectief behaald * uitstroom perspectief niet behaald ** uitval % uitval rendement Prestindic Leerweg instroom Soc. redzaamheid ,0% 92,9% 80% Ja Nederlands ,1% 92,3% 80% Ja Rekenen ,4% 100,0% 80% Ja Soc. redzaamheid ,7% 97,6% 80% Ja Engels ,5% 92,9% 80% Ja Nederlands ,7% 100,0% 80% Ja Eindtotaal ,6% 95,7% 80% Ja Behaald * gaat ook om deelnemers die doorstromen (uitstroomperspectief is dan dat zij doorstromen) en uitstromen met behalen uitstroomperspectief. ** gaat om deelnemers die uitstromen zonder perspectief te hebben gehaald. 47

49 6.7 Rendement deelnemers totaal Rendement deelnemers Educatie uitstroom perspectief behaald * uitstroom perspectief niet behaald ** uitval uitval% behaald% Prest Leerweg instroom indic Basiseducatie ,6% 95,7% 80% Ja NT ,2% 61,9% 80% Nee VAVO ,8% 80,7% 80% Ja Totaal deelnemers ,7% 80,2% 80% Ja rendm behaald * gaat ook om deelnemers die doorstromen (uitstroomperspectief is dan dat zij doorstromen) en uitstromen met behalen uitstroomperspectief. ** gaat om deelnemers die uitstromen zonder perspectief te hebben gehaald. 48

50 Verklaring van begrippen: Uitstroom: betekent, dat de deelnemer de opleiding heeft voltooid. Uitval: betekent, dat de deelnemer vóór de voltooiing van de lopende opleiding stopt met de opleiding. Redenen Uitval: De redenen waarom een deelnemer uitvalt zijn zeer divers en zijn niet altijd beïnvloedbaar door onderwijsinstelling en/ of gemeente. Afgemeld: wil zeggen dat de deelnemer wel is ingeschreven voor de opleiding, maar zich voor aanvang van de opleiding heeft afgemeld. Uitschrijving ambtshalve: de deelnemer is door het Kellebeek College uitgeschreven als gevolg van lange afwezigheid zonder bericht van de deelnemer. Wijziging opleiding: de deelnemer is van opleiding veranderd en volgt een andere opleiding binnen het ROC West-Brabant. Bij nieuwkomers en oudkomers geschiedt een en ander conform de daarvoor gemaakte afspraken. Onderwijs buiten ROC: de deelnemer is van opleiding veranderd en volgt een andere opleiding buiten het ROC West-Brabant. Bij nieuwkomers en oudkomers geschiedt een en ander conform de daarvoor gemaakte afspraken. Gezondheidsredenen: de deelnemer is om gezondheidsredenen gestopt met de opleiding. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige ziekte en zwangerschap. Persoonlijke omstandigheden: de deelnemer is om familieomstandigheden gestopt met de opleiding. Verhuisd: de deelnemer is verhuisd. Werk: de deelnemer is gestopt met de opleiding als gevolg van werk. Overige redenen: het zonder opgaaf van redenen niet verschijnen. Hierbij kan ook gedacht worden aan uitval als gevolg van ontbreken van kinderopvang. Onbekend: de redenen waarom is gestopt zijn onbekend. Verwijdering: een deelnemer wordt officieel verwijderd op basis van het reglement van schorsing en verwijdering uit het deelnemersstatuut. Afgewezen: De leerling heeft zijn afspraken niet nagekomen en is op grond daarvan uitgeschreven. 49

51 Andere route gemeente De gemeente heeft aangegeven dat leerling in een andere opleiding geplaatst moet worden. Einde opleiding De leerling heeft zijn opleiding beëindigd en heeft de afgesproken doelstelling behaald. Fysieke beperkingen De leerling kan door fysieke beperkingen de opleiding niet langer volgen en is in overleg uitgeschreven. Herprofileren Dit betreft één leerling, die vond niet in de juiste opleiding te zitten. De bedoeling was om over te stappen. Maximum tijd overschreden De leerling had afgesproken einddatum van de opleiding bereikt. Relationele problemen De leerling werd te veel belast met relationele problemen om de opleiding adequaat te volgen. Afkortingen CE centraal examen SE school examen Havo hoger algemeen vormend onderwijs Mavo middelbaar algemeen vormend onderwijs Mbo middelbaar beroepsonderwijs NT1 Nederlands als eerste taal NT2 Nederlands als tweede taal ROC Regionaal Opleidingen Centrum SIRE Stichting ideële reclame Vavo voortgezet algemeen volwassenen onderwijs, bestaande uit Vmbo-tl, Hexbo, Havo en Vwo VE Volwassenen Educatie, bestaande uit Basiseducatie en Vavo Vmbo-tl voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs, theoretische leerweg Vo voortgezet onderwijs Vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs BE Basis Educatie BSE Basisstructuur Educatie (opvolger van kwalificatie structuur Educatie KSE). Hierbij wordt het hele veld van basiseducatie, vmbo, havo vwo verdeeld in vier niveaus, HEXBO opleiding op havo-4 niveau, die toelating geeft tot havo examenklas of het beroepsonderwijs niveau 3-4 KSE Kwalificatie Structuur Educatie. Hierbij wordt het hele veld van basiseducatie, vmbo, havo en vwo verdeeld in zes niveaus. Nedwerk NT1 Landelijk netwerk voor Nederlands als eerste taal in de basiseducatie NT1 Nederlands als eerste taal BPV Beroepspraktijkvorming (stage) 50

Kellebeek. Nova-Via regio Breda

Kellebeek. Nova-Via regio Breda Kellebeek Nova-Via regio Breda JAARVERSLAG 2013 Pag. 1. Inleiding 2 2. Organisatiestructuur A ROC West-Brabant 3 B Kellebeek College unit Nova en Via regio Breda 4 3. Inhoudelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Intake en start Inburgering Intake Informatievoorziening geïntegreerde opleiding Leerroute Start inburgering Verlengde

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN).

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VAVO 2015 / 16 NOOR (20) ZAKTE VOOR HAAR HAVO EN KOOS ERVOOR TE GAAN

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016 Informatieavond 4 havo 6 september 2016 Programma Onderwijs en organisatie (I. Wassink, teamleider havobovenbouw) Studie- en beroepskeuze (C. de Lange, decaan) Zeilwerkweek (C. de Lange, decaan) Kennismaking

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo 25 september 2017

Informatieavond 4 havo 25 september 2017 Informatieavond 4 havo 25 september 2017 programma onderwijs en organisatie (Igor Wassink, teamleider havobovenbouw) studie- en beroepskeuze (Clemens de Lange, decaan) kennismaking met mentoren 4 havo

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-)

Informatieboekje Overstap havo 5 naar atheneum 5. Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) Informatieboekje 2017-2018 Overstap havo 5 naar atheneum 5 Voor leerlingen die maar niet genoeg van het VLC kunnen krijgen :-) 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > hbo> universiteit...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Koning Willem I College te 's-hertogenbosch 95530 Verzorgende - ig 93492 Filiaalmanager 94850 Beveiliger April 2015 H3417218 Plaats: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Wat kunnen jullie verwachten?

Wat kunnen jullie verwachten? Informatie-avond Wat kunnen jullie verwachten? Opening Verwachtingen, wat doet een mentor? Hoe houden we contact? Belangrijke schoolitems MaS PTA Reizen 20-minutengesprekken Opening Zet hier het Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Dashboard VAVO voor instellingen versie 1.3 van 20 april 2015

Dashboard VAVO voor instellingen versie 1.3 van 20 april 2015 Dashboard VAVO voor instellingen versie 1.3 van 20 april 201 Doel Het doel van de rapportage is om instellingen gedurende het studiejaar op de hoogte te houden van de bij DUO geregistreerde relevante VAVO

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 RIS144488B_14-MRT-2007 Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 Inhoudsopgave bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 blz. Inleiding.2 1. Beleidsontwikkelingen...2 1.1 Het Grote Stedenbeleid (GSB) en Brede

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Eijsden Gulpen-Wittem Maastricht Margraten Meerssen Valkenburg Vaals Eijsden Gulpen-Wittem Maastricht 17/09/07 Margraten Meerssen

Eijsden Gulpen-Wittem Maastricht Margraten Meerssen Valkenburg Vaals Eijsden Gulpen-Wittem Maastricht 17/09/07 Margraten Meerssen Valkenburg Vaals Eijsden Gulpen-Wittem Maastricht Margraten Meerssen Valkenburg Vaals Valkenburg Vaals Eijsden Gulpen- Wittem Maastricht Margraten Meerssen Valkenburg Vaals Valkenburg Vaals Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek Nordwin College te Leeuwarden Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) November 2012 Plaats: Leeuwarden BRIN: 12VI Onderzoeksnummer: 127740 Kenmerk:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie Geen leerling zonder diploma van school: educatie In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid 2005-2009 is als doelstelling voor de besteding van de middelen uit de Web geformuleerd; de

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Er zijn 4 selectiecriteria voor goede vwo-ers die meer aankunnen en hoogbegaafden: vaardigheden kennisniveau werkhouding zelfstandigheid

Er zijn 4 selectiecriteria voor goede vwo-ers die meer aankunnen en hoogbegaafden: vaardigheden kennisniveau werkhouding zelfstandigheid Fast Lane VWO: de pilot fase Handleiding voor 2015-2016 Inhoud Inleiding. 1. Welke leerlingen? 2. Hoe aanmelden? 3. Welke leraren? 4. Lesprogramma en rooster. 5. Bevordering, slagen en vwo 6. 6. Leermiddelen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS VISIE VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS pagina 2 van 8 Aanleiding en historisch perspectief De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie