Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf"

Transcriptie

1 Bijlage 7.1 Samenwerkingsovereenkomst Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf Opgemaakt in juli

2 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 INLEIDING Pagina: 1.1. PREAMBULE a. Aanleiding voor de samenwerkingswet b. Waarde van samenwerking c. Waarde voor vo-scholen d. Waarde voor ROC SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OP BESTUURLIJK NIVEAU a. Procedure op het niveau van de schooldirecties b. Uitbestedingsformlier en onderwijsovereenkomst c. Het protocol SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN VO-ROC a. Met de wet worden de volgende doelen beoogd: b. Voor welke leerlingen is het Besluit Samenwerking VO-BVE bedoeld? c. Leerlingen die nadrukkelijk niet voor uitbesteding in aanmerking 1.3.d. komen zijn: 6 Voor bovengenoemde doelgroepen biedt ROC de Leijgraaf de volgende producten aan: e. Routes f. Route g. Route h. Route i. Route 4 9 Hoofdstuk 2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 10 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 10 De partijen: 10 Overwegende dat de wetgever, 10 Artikel 1 Begripsbepalingen 10 Artikel 2 Doel van deze overeenkomst 11 Artikel 3 Doelgroepen 12 Artikel 4 Vormgeving en reikwijdte van de samenwerking 13 Artikel 5 Uitbesteding en toelating tot de opleidingen ROC 12 Artikel 6 Duur van de overeenkomst 13 Artikel 7 Ter beschikking te stellen middelen 13 Artikel 8 Betalingsverkeer 14 Artikel 9 Regulier overleg 14 Artikel10 Geschillen 15 Artikel11 Overige bepalingen 15 Aldus overeengekomen, 16 2

3 HOOFDSTUK 1 - INLEIDING 1.1 PREAMBULE Sommige leerlingen dreigen het voortgezet onderwijs (vo) zonder diploma te verlaten, omdat ze moeite hebben met de schoolse omgeving van het vo. Een manier om uitval te voorkomen is om die leerling vast te houden in het vo, en ze in staat te stellen van daaruit hun vo-opleiding af te maken in de minder schoolse omgeving van de regionale opleidingencentra (ROC s). De leerlingen blijven dan vo-leerling en het bevoegd gezag van de vo-school is, in samenwerking met het bevoegd gezag van de bve-instelling, verantwoordelijk voor het vo-traject. Om dit mogelijk te maken is op 1 januari 2006 een nieuwe Wet van toepassing ( aangepast in 2010 ) onder de titel: Wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijsinstellingen. 1.1.a. Aanleiding voor de samenwerkingswet De rijksoverheid wil het voortijdig schoolverlaten terugdringen. Een manier waarop dit kan gebeuren is om deze leerlingen vast te houden in het vo en ze in staat te stellen hun vodiploma te laten behalen in de minder schoolse omgeving van het ROC. De leerlingen blijven dan leerling van het vo. Het bevoegd gezag van de school voor vo is in samenwerking met het bevoegd gezag van de bve-instelling (het ROC), verantwoordelijk voor het vo-traject als geheel van de leerling. Ook maakt de rijksoverheid het mogelijk dat scholen voor vo gaan samenwerken teneinde bijvoorbeeld gezamenlijk minder courante vakken aan te bieden. Samenwerking tussen vo en ROC is al mogelijk, maar er zijn op een aantal punten wettelijke belemmeringen en knelpunten. Door wijziging van de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) en WEB, wordt ruimte geschapen om belemmeringen en knelpunten weg te nemen, waardoor er meer maatwerk mogelijk is voor leerlingen van het vo. 1.1.b. Waarde van samenwerking Iedere partij is deel van de keten die dient om te komen tot een sluitende aanpak wat betreft het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Als meer jongeren gekwalificeerd het onderwijs verlaten en niet voortijdig uitvallen, zal dit de maatschappelijke samenhang versterken. 1.1.c. Waarde voor vo-scholen De scholen voor vo hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van landelijke politieke doelstellingen zoals het programma Een leven lang leren, het werken aan de ontwikkeling van de kenniseconomie, en de uitwerking van de zgn. Lissabon akkoorden. 3

4 Door samenwerking kunnen scholen voor vo meer maatwerk realiseren en gebruikmaken van flexibele leerlijnen. Doel van de samenwerking is om te komen tot een zo groot mogelijk aanbod van opleidingsmogelijkheden opdat jongeren het vo verlaten met een diploma. Scholen voor vo kunnen dit bereiken door samen te werken met ketenpartners met als centrale doelstelling: het toekomstperspectief van de leerling. 1.1.d. Waarde voor ROC De waarde voor het ROC bij samenwerking heeft eveneens te maken met de visie op een sluitende aanpak in de strijd tegen het voortijdig ongekwalificeerd schoolverlaten. Het ROC wil daarvoor in aanmerking komende cursisten uit het vo een kans bieden om, door het aanbieden van maatwerk en flexibele leerlijnen, alsnog een diploma of startkwalificatie te behalen. Het ROC maakt deel uit van de regionale onderwijsinfrastructuur. Deelnemers stromen door naar mbo en hbo of naar werk. Doordat jongeren veelal met een startkwalificatie c.q opstapkwalificatie het ROC verlaten, leidt het ROC de deelnemers direct dan wel indirect duurzaam toe tot de arbeidsmarkt. 1.2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OP BESTUURLIJK NIVEAU: Schoolbesturen en het College van Bestuur van een ROC zijn de eerst aangewezenen om afspraken op bestuurlijk niveau te maken. Om deze reden wordt voorgesteld om de samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen voor een langere periode, een aantal jaren, in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. De inhoudelijke uitwerking op schoolniveau wordt dan in een afzonderlijke procedure beschreven, welke onderdeel wordt van die overeenkomst. Op die wijze kan snel worden ingespeeld op trends, onderwijskundige of maatschappelijke ontwikkelingen en politieke prioriteiten van gemeenten. 1.2.a. Procedure op het niveau van de schooldirecties: De nader uit te werken procedure heeft als doel om onder meer afspraken te maken over de te hanteren werkwijzen, zoals: 1. welke partner doet wat op welk moment en is waarvoor verantwoordelijk; 2. de verwijzing van de leerling door de school van vo; 3. verzoeken om dispensatie/toetsing door de leerplichtambtenaar; 4. inschrijving van de leerling bij het ROC; 5. de intakeprocedure; 6. afspraken over inhoud en voortgang van het onderwijsprogramma; 7. uitbestedingsformulier; 4

5 1.2.b. Uitbestedingsformulier en onderwijsovereenkomst Er is een formulier ontwikkeld (zie bijlage) voor de uitbesteding van de leerling naar het ROC. Voorts moet het ROC een onderwijsovereenkomst sluiten met de leerling. Deze overeenkomst heeft als doel afspraken vast te leggen over de duur van de opleiding, dan wel voor dat deel van de opleiding waarop de inschrijving van de leerling aan het ROC betrekking heeft. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van partijen vastgelegd. Dit geldt niet voor het traject Oriëntatie en Schakelen 1.2.c. Het protocol De samenwerkingsovereenkomst wordt door partijen uitgewerkt in een protocol welke onderdeel zal uitmaken van deze overeenkomst. In het protocol zullen tenminste de volgende onderwerpen worden geregeld: de werkwijze bij verwijzing leerling door de school voor vo; de werkwijze bij de toetsing door de gemeente; de werkwijze bij inschrijving leerling bij het ROC; de werkwijze bij het volgen en afsluiten van de opleiding aan het ROC SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN VO-ROC 1.3.a. Met de wet worden de volgende doelen beoogd: 1. leerlingen met bijzondere kenmerken beter in staat stellen een diploma VO te halen; 2. leerlingen meer kansen geven om vervolgonderwijs met succes af te ronden; 3. onderwijsvoorzieningen doelmatiger gebruiken; 4. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen vo-scholen en instellingen. 1.3.b. Voor welke leerlingen is het Besluit Samenwerking VO-BVE bedoeld? 1. Risicoleerlingen Risicoleerlingen zijn leerlingen in het 3e of 4e leerjaar van het vmbo die een vergrote kans lopen om het onderwijs te verlaten zonder tenminste een startkwalificatie. Zij vormen een zeer diverse groep die door heel verschillende combinaties van leer-, gedrags-, motivatie- en sociale problemen, dreigt voortijdig uit te vallen. In de praktijk gaat het nu vaak om leerlingen die worden opgevangen in maatwerktrajecten (binnen opleidingen op niveau 1, gedragsniveau 1/2) van de bve-instelling. 2. Tweede weg - leerlingen Hier gaat het om leerlingen van 16 jaar en ouder waarvan de kans groot is dat ze het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaten en die baat hebben bij een overstap vaar het vavo aan een bve-instelling. Via deze tweede weg kunnen zij in een meer volwassen omgeving toch een vwo, havo of vmbo-tl-diploma halen. 3. vo-gediplomeerden: Leerlingen van 16 jaar of ouder die een vo-opleiding succesvol hebben afgerond maar graag een vo-diploma van een hogere schoolsoort willen halen en door uitbesteding aan de vavo hier meer kans op maken. 5

6 4. Leerlingen die zich willen (her) oriënteren op studie/beroepskeuze De wet biedt niet alleen extra mogelijkheden voor risicoleerlingen en leerlingen die dreigen voortijdig uit te vallen, maar ook kunnen leerlingen voor een aantal vakken worden uitbesteed aan een bve-instelling bijvoorbeeld door zich te oriënteren op studieen beroepskeuze. Leerling ouder dan 18 jaar? Dan geldt de voorwaarde van ononderbroken inschrijving aan een vo-school. Een leerling is ononderbroken ingeschreven indien: de leerling altijd bij een vo-school of bve-instelling ingeschreven is geweest; als de leerling ooit van vo-school is gewisseld ( zonder tussenperiode); als de leerling tijdelijk ingeschreven was bij een vo-school die volgens de leerplichtwet; 1969 vervangend is voor voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld een buitenlandse school. 1.3.c. Leerlingen die nadrukkelijk niet voor uitbesteding in aanmerking komen zijn: 1. Profielverbreders: leerlingen die een vo- diploma hebben gehaald en vervolgens extra vakken volgen in dezelfde schoolsoort waar reeds met goed gevolg een examen in is afgelegd; 2. Profielverbeteraars: leerlingen die een vo-diploma hebben gehaald en vervolgens 1 of meer vakken waarin ze al met een goed gevolg een examen hebben afgelegd, opnieuw volgen om er een hoger cijfer voor te halen; jarigen en ouder: van wie de inschrijving in het vo voor kortere of langere tijd is onderbroken. 1.3.d. Voor bovengenoemde doelgroepen biedt ROC de Leijgraaf de volgende producten aan: Doelgroep Producten Risicoleerlingen Oriëntatie en Schakelen Tweede weg deelnemers VAVO Extra kansen/keuze problematiek Oriëntatie en Schakelen vo-gediplomeerden VAVO Productomschrijving Orientatie en Schakelen Fase 1 ( voor leerplichtigen en niet- leerplichtigen ) 8 weken, 7 dagdelen per week, als volgt ingedeeld: Loopbaanoriëntatie 8 weken 2 dd per week Persoonlijke ontwikkeling 8 weken 1,5 dd per week Beroepsgerichte oriëntatie 8 weken 2 dd per week Algemeen: taal*, rekenen* en sport 8 weken 1,5 dd per week *Het is de bedoeling dat bij taal en rekenen gebruik wordt gemaakt van de methodes die de jongeren op de afgebroken opleiding gebruikten. 6

7 Fase 2 ( voor leerplichtigen en niet-leerplichtigen die hiervoor kiezen ) Na afronding Fase 1 tot einde schooljaar: Algemeen taal/rekenen/stagevoortgang 2 dd per week Stage 5 dd per week Er zijn vaste maandelijkse instroommomenten, deze worden per schooljaar vastgesteld. Rutte leerlingen krijgen van te voren een uitgebreid intakegesprek. Schooljaar Week 41 Week 46 Week 51 Week 5 Week 11 Week 15 Week 22 Week e. Routes: Er zijn vier verschillende routes mogelijk, elk voor een specifieke leerlingengroep: route 1: uitbesteding van een vo-leerling aan een andere vo-school; route 2: uitbesteding van een vo-leerling aan een bve-instelling; route 3: overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap; route 4: uitbesteding van een vo-leerling aan het voorgezet volwassenenonderwijs (vavo). 1.3.f. Route 1 Wat houdt route 1 in? Via deze route kan een leerling in het VO delen van het onderwijs volgen aan een andere vo-school dan waar hij is ingeschreven. (Deze route is in het kader van dit convenant niet van toepassing maar is voor de volledigheid opgenomen om alle wettelijke mogelijkheden te belichten) Voor wie? Een risicoleerling heeft door maatwerk meer kans op een vo-diploma; grotere doelmatigheid bijvoorbeeld door gebruik van elkaars voorzieningen; extra kansen door de mogelijkheid tot verdieping en verrijking, studie/beroepenoriëntatie. 1.3.g. Route 2 Wat houdt route 2 in? Via deze route kan een leerling in het VO delen van het onderwijs volgen aan een bveinstelling. Voor wie? 7

8 Een risicoleerling heeft door maatwerk meer kans op een vo diploma; ( JOR ) grotere doelmatigheid bijvoorbeeld door gebruik van elkaars voorzieningen; extra kansen door de mogelijkheid tot verdieping en verrijking, studie/beroepenoriëntatie. ( Scoren ) Voorbeeld: Jeroen zit in het vierde jaar van het vmbo en twijfelt tussen een mbo-opleiding in de techniek of in de handel. Zijn docenten denken dat het goed is als Jeroen de kans krijgt op het mbo wat vakken te volgen. Zo kan hij zich een beter beeld vormen van zijn mogelijkheden en kan hij bewuster zijn vervolgopleiding kiezen. Twijfelende leerlingen kunnen door de vo-school voor enkele vakken (tot 50 procent) worden uitbesteed aan een bve-instelling. Dat kan bijdragen aan de beroepsoriëntatie en studiekeuze van de leerling. En dat kan weer schooluitval in een later stadium voorkomen. Belangrijk is wel dat de leerling geen vakken dubbel volgt. De vmbo-leerling die alvast een mbo-vak volgt, kan dit vak daarom meetellen in de vervolgopleiding op het mbo. Het mbo-traject wordt zo dus korter. Dat kan óók een reden zijn om leerlingen die daar behoefte aan hebben uit te besteden. Voorbeeld: Robbin heeft geen zin meer in school. Vooral de theoretische vakken vallen hem zwaar. Als hij wat praktijkgerichte vakken op de mbo-instelling in de buurt volgt, wordt het onderwijs voor hem weer interessant. Dat vergroot de kans dat hij zijn vmbo-diploma haalt. Soms is de vo-school niet meer de beste leeromgeving voor een leerling. Het kan dan helpen als hij één of meer vakken ergens anders volgt. De praktijkgerichte vakken op het mbo kunnen een leerling als Robbin motiveren en steunen bij het halen van zijn vmbo-diploma. Het Besluit Samenwerking vobve maakt uitbesteding aan een andere vo-school voor een deel van het programma (tot 50 procent) mogelijk. 1.3.h. Route 3 Wat houdt route 3 in? Maatwerk voor specifieke gevallen: een leerling in het vo stapt tussentijds over naar een andere vo-school of bve-instelling, waarbij de eerste vo-school een deel van de middelen meegeeft met de leerling. Voor wie? Voor de leerlingen die tussentijds overstappen omdat de omgeving daar geschikter is om een diploma te halen. Deze route biedt een financiële constructie voor de overstap en instroom na teldatum. Voorbeeld: Gaby heeft problemen thuis, waardoor ze op haar vmbo-school niet meer te hanteren is. Op een nieuwe school kan ze met een schone lei beginnen. De kans is groot dat Gaby uiteindelijk zonder vmbo-diploma thuis komt te zitten. Overstappen naar een andere vo- school kan een oplossing zijn en meer kans bieden op een diploma. Gaby kan overstappen naar een andere vo-school om daar haar opleiding af te ronden. Als het voor Gaby beter is om naar een volwassenere omgeving, met meer praktijkinvulling over te stappen, kan ze naar een bve-instelling. Deze bve-instelling moet op dat moment wel bij haar passen. Tussentijds overstappen naar een bve-instelling kan lastig zijn, omdat het onderwijsprogramma al te ver gevorderd is. Als de bve-instelling geen meerdere instroommomenten kent, is het wenselijk dat de bve-instelling (in goed 8

9 overleg met de vo-school) een passend traject aanbiedt. Een leerling als Gaby kan zo de periode tot het nieuwe schooljaar overbruggen. De financiering hoeft geen probleem meer te zijn bij het overstappen, want de bekostigingsmiddelen kunnen nu na de teldatum van 1 oktober worden overgedragen. 1.3.i. Route 4 Wat houdt route 4 in? Uitbesteding leerling vo aan het vavo. Voor wie? De vo-leerling (vmbo tl-, havo of vwo) die het onderwijs dreigt te verlaten zonder diploma kan worden uitbesteed aan de vavo (zogenaamde tweede leerweg ); de vo-leerling (vmbo tl-, havo of vwo) die op het reguliere vo-onderwijs is gezakt, kan aan het vavo examen doen voor de vakken waar hij voor zakte; de vo-leerling die een vo-opleiding succesvol heeft afgerond, mag door een vo-school worden uitbesteed aan de vavo om daar een vo-opleiding te gaan doen van een hogere schoolsoort (vmbo-tl, havo, vwo) Voorbeeld: Annelies is 16 jaar blijft zitten, verandert van school en maakt de overstap van de havo naar het vmbo (tl). Daar heeft ze het niet naar haar zin. Ze is ouder dan haar klasgenoten, zelfstandiger en past niet zo goed meer in het schoolse klimaat. Annelies wordt uitbesteed aan het vavo, om te voorkomen dat zij zonder diploma het vmbo zal verlaten. De nieuwe, volwassen en zelfstandige leeromgeving is precies wat ze nodig heeft. Om schooluitval te voorkomen, is het mogelijk de leerling voor een volledig traject uit te besteden aan het vavo. Zo kan hij/zij in een nieuwe en meer volwassen omgeving een diploma halen. Het gaat om leerlingen die nog geen vo-diploma hebben of een vervolgdiploma willen halen en om leerlingen voor wie het vavo een geschikte omgeving biedt. Ze moeten wel 16 jaar of ouder zijn en de meer volwassen omgeving van het vavo moet de kans op een diploma vergroten. De minder schoolse omgeving is trouwens niet voor alle leerlingen geschikt. Van vavo-leerlingen wordt vrij veel zelfstandigheid en discipline gevraagd. 9

10 HOOFDSTUK 2 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Samenwerkingsovereenkomst De partijen: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen scholen voor vo, en ROC de Leijgraaf, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.T.W.H.M. van Summeren, hierna te noemen ROC, Overwegende dat de wetgever: het mogelijk heeft gemaakt dat leerlingen, die aan een school voor vo zijn ingeschreven, deelnemen aan een opleiding van het ROC en die opleiding met een examen kunnen afsluiten; het mogelijk heeft gemaakt dat de school voor vo, waar een leerling is ingeschreven, vanwege de samenwerking met een opleiding van het ROC een deel van de rijksvergoeding overdraagt; dit bij Koninklijk Besluit heeft verricht door wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, hierna te noemen de Wet Samenwerking Onderwijsinstellingen vo-bve; met die samenwerking tussen onderwijsinstellingen de volgende doelstellingen voor ogen heeft: A. leerlingen met bijzondere kenmerken beter in staat stellen een diploma vo te halen; B. leerlingen meer kansen te geven om vervolgonderwijs met succes te volgen, of C. onderwijsvoorzieningen doelmatig te gebruiken. Komen overeen te handelen conform onderstaande artikelen. Artikel 1 Begripsbepalingen Leerling De leerling die is ingeschreven bij een school voor vo. Leerling met bijzondere kenmerken Risicoleerling Tweede weg deelnemer vavo voltijd De leerling die zich zo onderscheidt van andere leerlingen dat die leerling volgens de Algemene Maatregel van Bestuur tot de doelgroep van deze samenwerkingsovereenkomst behoort. De leerling die zonder gerichte ondersteuning een vergrote kans loopt het onderwijs te verlaten zonder minimaal een startkwalificatie c.q opstapkwalificatie. De leerling voor wie de school voor vo constateert dat deelname aan de opleiding en het examen vavo geschikter is. Leerling met behoefte aan extra kansen De leerling die door het volgen van onderwijs bij een andere onderwijsinstelling een extra kans heeft om toekomstig vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen. 10

11 VAVO Leerling die sprokkelt in deeltijd Uitbesteding Uitzendende school of onderwijsinstelling Ontvangende school of onderwijsinstelling Onderwijsovereenkomst Protocol Overdrachtsformulier Uitbestedingsformulier De tweede weg deelnemer vavo, die gedeeltelijk voor het vo-examen is gezakt of eerder is uitgevallen De uitzendende onderwijsinstelling laat één of meer leerlingen voor een bepaald deel van de cursusduur dan wel voor een gedeelte van het curriculum onderwijs ontvangen bij de ontvangende onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling die na uitbesteding verantwoordelijk blijft voor de leerling en die ervoor moet zorgen dat de leerling de doelen kan realiseren van de onderwijsvorm en de leerweg waarvoor de leerling bij die onderwijsinstelling is ingeschreven. De onderwijsinstelling die de uitvoeringsverantwoordelijkheid draagt voor de gezamenlijk overeengekomen activiteit. De overeenkomst tussen de leerling en het ROC. De procedures waarlangs toegang tot het ROC wordt verleend en de opleiding wordt gevolgd. Het formulier waarmee de school voor vo de leerling overdraagt aan het ROC. Het formulier waarmee de school voor vo de leerling uitbesteedt aan het ROC. Artikel 2 Doel van deze samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel: 2.1. het aanbieden van een extra mogelijkheid voor jongeren, die er om uiteenlopende redenen niet in slagen binnen de school voor vo hun diploma te behalen, om op het vavo certificaten of een diploma te behalen door middel van uitbesteding; 2.2. het aanbieden van de mogelijkheid voor jongeren om onderwijs te ontvangen van een ROC, dan wel de jongere voor het volgen van onderwijs over te dragen aan een ROC; 2.3. deze overeenkomst heeft verder tot doel om gedurende de in artikel 8 bepaalde looptijd: afspraken vast te leggen tussen de partijen, gericht op uitvoering van het in lid 1 en lid 2 genoemde; de wederzijdse rechten en verplichtingen te expliciteren; het overleg tussen partijen te reguleren. 11

12 Artikel 3 De doelgroepen De doelgroepen zijn overeenkomstig hetgeen de wetgever stelt: Risicoleerling (doel A) Tweede weg deelnemers vavo (doel A) Uitbesteding van een deel van het vo-programma aan het ROC (ten behoeve van maatwerk binnen het vo). Uitbesteding naar voltijds vavo (vavo als vervangende leerweg bij dreigend vsv). Uitbesteding naar deeltijds vavo (gezakten sprokkelen onvoldoende vakken). Hieronder vallen eveneens de zogenoemde bezemleerlingen ; Leerlingen met behoefte aan extra kansen (doel B) Vergroting doelmatigheid (doel C) Uitbesteding naar het ROC (voor verdieping, verrijking, een ander klein vak of studie- en beroepskeuzeoriëntatie); Uitbesteding naar het ROC (bijvoorbeeld combineren van vakken met weinig leerlingen). Artikel 4 Vormgeving en reikwijdte van de samenwerking 4.1. Het onderwijs wordt uitgevoerd op basis van een door het ROC vastgesteld leerplan en een door haar vastgesteld programma van toetsing en afsluiting indien de leerling een overstap maakt naar het ROC of indien de leerling een opleiding conform hierboven beschreven aanbod van het ROC gaat volgen Indien het een leerling betreft met behoefte aan extra kansen of voor het vergroten van de doelmatigheid van het onderwijs (doel B), dan blijft het leerplan en het vastgestelde programma voor toetsing en afsluiting van de uitzendende school gelden Het ROC neemt, zoals geregeld in onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8, voor de leerling de verantwoordelijkheid over voor: de uitvoering van onderwijs; de begeleiding; het examen; de diplomering (afhankelijk van de procedure); de verzekering; de klachtenregeling Wanneer door ROC de Leijgraaf een procedure gestart wordt met als doel verwijdering van de leerling van de opleiding, dan beslist uiteindelijk de directeur van de uitbestedende school op voordracht van het ROC. In een dergelijk geval verplicht het ROC zich om een onderbouwd advies met betrekking tot een alternatieve opleiding voor de leerling te geven 12

13 Artikel 5 Uitbesteding en toelating tot de opleidingen ROC 5.1 Leerlingen kunnen aan het ROC uitbesteed worden als voltijds of deeltijds deelnemer, of kunnen hun opleiding aan het ROC vervolgen. 5.2 Uitbesteding vindt plaats op verzoek van de uitzendende school. Uitbesteding aan het vavo van het ROC kan plaatsvinden voor leerlingen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en die ononderbroken een school voor vo hebben gevolgd en met instemming van het ROC. 5.3 Uitbesteding aan een opleiding voor beroepsonderwijs van het ROC vindt plaats op verzoek van de uitzendende school. 5.4 Toelating tot het ROC vindt plaats op grond van de bepalingen in het protocol, als bedoeld in artikel 5. Artikel 6 De duur van de overeenkomst 6.1 Deze overeenkomst vangt aan op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet Samenwerking Onderwijsinstellingen vo-bve en werkt terug tot het tijdstip dat de minister van OCW het handelen en het betalingsverkeer, overeenkomstig die wet, toelaat. regel 6.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaren, met ingang van 1 januari 2014 tot 1 januari Partijen treden uiterlijk zes maanden voor de expiratie in overleg over voortzetting dan wel beëindiging van deze overeenkomst. 6.4 Indien partijen niet in overleg treden zoals in lid 3 van dit artikel beschreven, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als genoemd in lid 1 van dit artikel. Artikel 7 Ter beschikking te stellen middelen 7.1 Indien de uitbesteding plaatsvindt naar een VAVO traject tussen 1 augustus en 1 januari, dan betaalt de uitbestedende school aan het ROC: 900,00 per vak dat aan het ROC wordt gevolgd. 7.2 Indien de uitbesteding plaatsvindt naar een VAVO traject tussen 1 januari en 31 juli dan betaalt de uitbestedende school aan het ROC 450,00 per vak dat aan het ROC wordt gevolgd. 7.3 Indien de uitbesteding plaatsvindt naar een Orientatie en schakelen -traject dan bedragen de prijzen: Fase 1: per leerling Fase 2: 200 per leerling per week 13

14 7.4 Indien er sprake is van een leerling met behoefte aan extra kansen/ondersteuning of indien er sprake is van uitbesteding teneinde de doelmatigheid te vergroten, dan vindt vergoeding plaats op basis van een door het ROC opgestelde offerte. Er is dan sprake van maatwerk in samenhang met de in artikel 7.1 tot en met 7.4 genoemde trajecten. 7.5 De hierboven genoemde prijzen worden jaarlijks aangepast conform de indexering van de rijksbekostiging ( Lumpsum ) van de uitbestedende school. 7.6 De voorziening en het budget Passend Onderwijs zal naar rato worden aangewend en overgeheveld t.b.v. het onderwijs voor de deelnemer. 7.7 Het ROC draagt er zorg voor dat de dossiervorming voldoet aan de wettelijke verantwoordingseisen. Een accountantsverklaring van rechtmatigheid wordt afgegeven door de uitbestedende school. 7.8 Afspraken omtrent ongeoorloofd verzuim: Op grond van wet-en regelgeving is het ROC verplicht ongeoorloofd verzuim aan DUO te melden. Tevens koppelt de coach van het ROC terug naar de vooraf bekend gemaakte contactpersoon van de uitbestedende school. In gezamenlijk overleg wordt besloten wat het vervolg van het traject zal zijn. Indien wordt besloten tot beëindiging dan worden de al gemaakte kosten pro rato vergoed op grond van de hierboven genoemde prijzen. Zie verder ook artikel De uitbestedende school mandateert het ROC om leerling-gegevens uit te wisselen met DUO. Artikel 8 Betalingsverkeer 8.1 De overdracht van middelen door het vo vindt plaats binnen veertien dagen na overdracht of uitbesteding van de leerling. 8.2 De scholen voor vo en het ROC leggen bilateraal het betalingsschema vast, bij uitbesteding binnen veertien dagen na totstandkoming van de onderwijsovereenkomst. 8.3 De overdracht van middelen vindt plaats op de bank- of girorekening, die het ROC bekend heeft gemaakt. Artikel 9 Regulier overleg 9.1 Partijen verplichten zich een regulier overleg tot stand te brengen over zaken die deze overeenkomst betreffen. 9.2 Het reguliere overleg benoemt uit haar midden een voorzitter. 14

15 9.3 Het in lid 1 genoemde regulier overleg wordt ingesteld met ingang van en voor de duur van de in artikel 8 lid 1 genoemde looptijd. 9.4 Het reguliere overleg vindt tenminste één keer per jaar plaats. 9.5 Het overleg komt voorts bijeen indien één der partijen daarom vraagt. 9.6 De agenda voor het overleg wordt opgesteld op initiatief van het ROC. De agenda wordt tenminste twee weken voor de geplande datum van de bijeenkomst aan alle deelnemers van het reguliere overleg toegestuurd. 9.7 Het reguliere overleg rapporteert schriftelijk aan partijen over de werking van de uitvoeringsovereenkomst en eventuele aanbevelingen voor verbetering uiterlijk drie maanden voor het einde van een schooljaar. 9.8 Het reguliere overleg doet in de in lid 9.7 genoemde rapportage voorstellen aan de partijen over de toeleiding van leerlingen naar het ROC alsmede eventuele aanpassingen van het bekostigingssysteem. Artikel 10 Geschillen 10.1 Partijen wijzen drie personen aan die als geschillencommissie zullen optreden Alle geschillen welke tussen partijen betreffende de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst mochten ontstaan worden, voor zover de wet dit niet verhindert, onderworpen aan het oordeel van de geschillencommissie De uitspraak van de geschillencommissie is bindend De geschillencommissie bepaalt bij haar uitspraak hoeveel de kosten van de procedure belopen en voor wiens rekening die kosten komen. Artikel 11 Overige bepalingen 11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing De accountant van de onderwijsinstelling, de inspectie van het onderwijs en de door de minister van OCW aangewezen deskundigen hebben toegang tot alle relevante bescheiden en locaties, die voor het toezicht op het onderwijs of de examens nodig is De overeenkomst is met onmiddellijke ingang ontbonden, indien één der partijen volgens de inspectie voor het onderwijs niet voldoet aan de bij de wet gestelde deugdelijkheidseisen De overeenkomst is met onmiddellijke ingang ontbonden, indien één der partijen in surséance van betaling of in staat van faillissement geraakt. 15

16 11.5 Betalingen hebben betrekking op verdeling van bekostiging, dan wel op prestaties, die vrijgesteld zijn van omzetbelasting in gevolge artikel 11 lid 1 onder O van de Wet op de Omzetbelasting. Aldus overeengekomen, Plaatsnaam, Naam onderwijsinstelling Uden, datum ROC de Leijgraaf de heer of mevrouw naam, Functie de heer P.T.W.H.M. van Summeren, voorzitter College van Bestuur 16

r u i m t e voor samenwerking vo-bve

r u i m t e voor samenwerking vo-bve r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r n o g m e e r r u i m t e v o o r s a m e n w e r k i n g v o - b v e r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE iinhoud 1. Inleiding: nieuwe wetgeving voor samenwerking vo-bve 2. Uitbesteding: nieuwe mogelijkheden voor verschillende

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 348 Besluit van 17 september 2007, houdende wijziging van het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met het verruimen van de kring van leerlingen

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 283 Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO De regels en de uitvoering in Amsterdam Onderzoeker: Kristel de Wit Datum: Amsterdam, 29 mei 2012 Versie: Definitief Opdrachtgever: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 642 Besluit van 1 december 2005, houdende nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

informatie maatwerk risicoleerlingen

informatie maatwerk risicoleerlingen informatie maatwerk risicoleerlingen 1. context Terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in de ambities die in Koers BVE zijn neergelegd. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten is

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT De ondergetekenden: 1. Stichting Meridiaan College Katholieke Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO)

Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Voorwaarden Onderwijsovereenkomst en Opleidingsblad (VAVO) Als student moet je voor je aan een opleiding begint een onderwijsovereenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2015-2016 Vavo Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College Een vierbaansweg om je diploma te halen! HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak 2017-2021 RMC Regio 025/ West-Kennemerland 1 Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio West-

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 079 VMBO 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs 2016-2017 VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6 ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND vavo Alsnog je vwo, havo of vmbo-tl diploma halen? Pak je kans op het vavo! 2

Nadere informatie

Sa menwerki ngsovereen komst

Sa menwerki ngsovereen komst Sa menwerki ngsovereen komst In het kader van de wijziging van de Leerplichtwet 1969 (32.356) ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De inwerkingtreding van deze wijziging

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Algemene toelichting Inleiding Dalende leerlingenaantallen zorgen ervoor dat scholen in problemen

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR (19ZQ-02) TE ALKMAAR Utrecht, 9 oktober 2015 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG. Datum 11 januari 2017 Betreft doorstroom vmbo-havo Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek SiNTLUCAS te Eindhoven 93220 Gaming artist Juli 2015 Plaats: Eindhoven BRIN: 30BC Onderzoeksnummer: 284551 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je bereid bent om hard te werken.

Voor deze korte, intensieve trajecten gelden wel toelatingseisen; één daarvan is dat je bereid bent om hard te werken. 1 Wat is Vavo? Het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs is onderdeel van de sector Educatie van Leeuwenborgh Opleidingen waar je het VWO-, HAVO-, of VMBO-tl diploma kunt behalen. Het is een kleinschalige

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014.

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Ai 2 0 DEC. 2013 Reg.no Cl.no Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. Mw. M. Noë Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rotterdam, 16 december 2013 Ref:

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding

Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli Inleiding Ruimte voor leer-werktrajecten 13 juli 2000 Inleiding In het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten dat in juni 1999 aan de Tweede Kamer is gezonden, wordt gesteld dat samenwerking tussen vmbo en roc

Nadere informatie

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding 3 VMBO pre-examenjaar Het kiezen van een vervolgopleiding Leerplichtige leeftijd: Samenvatting v.d. belangrijkste wet- en regelgeving in de Leerplichtwet 1969: Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE

Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE Nadere analyse van de eerste ervaringen met de nieuwe regels over samenwerking VO-BVE Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen 0.1 10-1-2007 Vaststelling onderzoeksopzet & vraagstelling

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het invoeren van nieuwe intra- of intersectorale

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007

Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN).

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VAVO 2015 / 16 NOOR (20) ZAKTE VOOR HAAR HAVO EN KOOS ERVOOR TE GAAN

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 032 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

VAVO 2015-2016. Voortraject HAVO / MBO Eindexamentraject VWO Eindexamentraject HAVO Eindexamentraject VMBO-tl. Sector Educatie

VAVO 2015-2016. Voortraject HAVO / MBO Eindexamentraject VWO Eindexamentraject HAVO Eindexamentraject VMBO-tl. Sector Educatie VAVO 2015-2016 Voortraject HAVO / MBO Eindexamentraject VWO Eindexamentraject HAVO Eindexamentraject VMBO-tl Sector Educatie 2 Wat is VAVO? 01 / 2015 Intakeprocedure Het Voortgezet Algemeen Volwassenen

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie