Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen"

Transcriptie

1 (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele beleggers in België en elders in Europa Aan de lead managers zal een overtoewijzingsoptie worden toegekend, die uitoefenbaar is vanaf de noteringsdatum tot 30 dagen na de closing datum van het aanbod, voor een aantal aandelen dat maximaal 15% zal bedragen van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden tegen de finale intekenprijs, met als enige doel de lead managers toe te laten eventuele overtoewijzingen te dekken. Alle aandelen die gedekt worden door de overtoewijzingsoptie zullen nieuwe aandelen van TiGenix zijn Het aanbod en de verspreiding van dit prospectus zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zie: Bepaalde beperkingen op het aanbod en de verspreiding van dit prospectus, vanaf pagina 37 INVESTEREN IN DE AANDELEN HEEFT EEN HOOG RISICOGEHALTE Risicofactoren Investeren in de aandelen, die door TiGenix worden aangeboden en die in dit prospectus worden beschreven, houdt een substantieel risico in. Alvorens te investeren in deze aandelen, moeten kandidaat-investeerders het volledige prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht schenken aan de risicofactoren, beschreven in het deel Risicofactoren, vanaf pagina 21. Momenteel is nog geen enkel product van TiGenix op de markt gebracht. De producten van TiGenix bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en mogelijk zal TiGenix nooit over een product beschikken dat commercieel succesvol is. Mogelijk loopt de reglementaire goedkeuring van producten van TiGenix, die nog niet werden goedgekeurd als medische producten, vertraging op of kan de goedkeuring niet worden verkregen. In het geval van goedgekeurde producten, is het mogelijk dat de goedkeuring niet kan worden behouden. Daarnaast is de aanvaarding van de producten van TiGenix door de markt en de terugbetaling van deze producten door derden onzeker. Mogelijk is TiGenix niet in staat doeltreffend te concurreren met nieuwe technologieën of met concurrenten, die producten zouden kunnen ontwikkelen die goedkoper, effectiever of veiliger zijn dan de producten van TiGenix. De Vennootschap is sinds haar oprichting in februari 2000 nog niet winstgevend geweest en heeft operationele verliezen geleden. Onder IFRS toont de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2006 een verlies van het boekjaar 2006 van 8,2 miljoen, dit is 56% van het totale eigen vermogen van de Vennootschap per 1 januari ING België NV, één van de lead managers van de transactie, is tevens één van de belangrijkste aandeelhouders van TiGenix Notering op de Eurolist by Euronext Brussels van alle bestaande aandelen van TiGenix, alle nieuwe aandelen, alsook alle aandelen uit te geven bij de uitoefening van de overtoewijzingsoptie en warrants Lead managers Co-lead manager Prospectus van 27 februari 2007

2 2

3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 3 SAMENVATTING 7 BEPAALDE DEFINITIES EN UITDRUKKINGEN 7 SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN 7 CORPORATE GOVERNANCE 9 OVERZICHT VAN HET AANBOD 10 GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE 14 GEGEVENS UIT DE RESULTATENREKENINGEN VOLGENS IFRS 15 GEGEVENS UIT DE BALANSREKENINGEN VOLGENS IFRS 15 GEGEVENS UIT HET KASSTROOMOVERZICHT VOLGENS IFRS 16 RISICOFACTOREN 16 VERWATERING 16 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 19 AANVULLENDE INFORMATIE 20 RISICOFACTOREN 21 RISICO S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN TIGENIX 21 RISICO S VERBONDEN AAN HET AANBOD 32 WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN 37 GEEN VERKLARINGEN 37 BESLISSING OM AL DAN NIET TE BELEGGEN 37 BEPAALDE BEPERKINGEN OP HET AANBOD EN DE VERSPREIDING VAN DIT PROSPECTUS 37 TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE 40 SECTORINFORMATIE, MARKTAANDEEL, RANGSCHIKKING EN ANDERE GEGEVENS 40 AFRONDING VAN FINANCIËLE EN STATISTISCHE GEGEVENS 41 1 ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE M.B.T. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PROSPECTUS EN VOOR DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN HET PROSPECTUS VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE AUDIT VAN DE REKENINGEN GOEDKEURING EN NOTIFICATIE VAN HET PROSPECTUS BESCHIKBARE INFORMATIE PROSPECTUS VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN EN ANDERE INFORMATIE 44 2 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET AANBOD EN DE TOELATING TOT DE NOTERING OP EUROLIST BY EURONEXT BRUSSELS INFORMATIE OVER DE KAPITAALVERHOGING BELANGRIJKE INFORMATIE OVERZICHT VAN HET WERKKAPITAAL KAPITAALSTRUCTUUR EN SCHULDENLAST ACHTERGROND VAN HET AANBOD EN AANWENDING VAN DE OPBRENGST BELANG VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN BETROKKEN BIJ HET AANBOD 50 3

4 2.4 VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VOORWAARDEN EN AARD VAN HET AANBOD INTEKENPRIJS INTEKENPERIODE INSCHRIJVINGSPROCEDURE TOEWIJZING VAN DE AANDELEN BETALING, SETTLEMENT EN LEVERING VAN DE AANDELEN VORM VAN DE AANDELEN DIVIDENDEN NOTERING EN EERSTE VERHANDELING UNDERWRITING AGREEMENT OVERTOEWIJZING EN STABILISATIE INTENTIES VAN DE AANDEELHOUDERS BESTAANDE AANDEELHOUDERS LOCK-UP- EN STANDSTILL REGELINGEN INTENTIES VAN DE AANDEELHOUDERS TIJDENS EN NA HET AANBOD KOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN TUSSENPERSONEN FINANCIËLE DIENSTVERLENING WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN BELGISCHE BELASTINGSTELSEL DIVIDENDEN MEERWAARDEN EN MINDERWAARDEN TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN TAKS OP DE FYSIEKE LEVERING VAN EFFECTEN AAN TOONDER 64 3 ALGEMENE INFORMATIE OVER TIGENIX EN HAAR MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK DOEL GROEPSSTRUCTUUR MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN RECHTEN EN VOORDELEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN VORM EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN INKOOP EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN TOEGESTAAN KAPITAAL WARRANTS UITSTAANDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN AANDEELHOUDERS AANDEELHOUDERS VÓÓR DE AFSLUITING VAN HET AANBOD EN DE NOTERING AANDEELHOUDERS NA AFSLUITING VAN HET AANBOD EN DE NOTERING KENNISGEVING BETREFFENDE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN OPENBAAR OVERNAMEBOD SQUEEZE-OUT 91 4 CORPORATE GOVERNANCE ALGEMENE BEPALINGEN RAAD VAN BESTUUR ALGEMENE BEPALINGEN VOORZITTER ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR ALGEMEEN AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ UITVOEREND MANAGEMENT ALGEMENE BEPALINGEN 100 4

5 4.4.2 CHIEF EXECUTIVE OFFICER ANDERE LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT SAMENSTELLING VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD EN KLINISCHE ADVISEURS VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS EN HET UITVOEREND MANAGEMENT BESTUURDERS UITVOEREND MANAGEMENT AANDELEN EN WARRANTS VAN BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT AANDELEN EN WARRANTS AANGEHOUDEN DOOR BESTUURDERS AANDELEN EN WARRANTS AANGEHOUDEN DOOR HET UITVOEREND MANAGEMENT WARRANTENPLAN DE COMMISSARIS TRANSACTIES MET VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN ALGEMEEN BELANGENCONFLICTEN BIJ BESTUURDERS TRANSACTIES MET VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN RELATIES MET BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS ACTIVITEITEN VAN TIGENIX INLEIDING COMPETITIEVE VOORDELEN GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP BESCHRIJVING VAN DE MARKT TECHNOLOGIE OVERZICHT VAN DE PRODUCTPORTFOLIO CHONDROCELECT CHONDROCELECT 3D MENISCOCELECT ONDERZOEKSPROJECTEN REGELGEVING EN TERUGBETALING REGELGEVING TERUGBETALING COMMERCIALISATIE STRATEGIE PRODUCTIE EN LOGISTIEK INTELLECTUELE EIGENDOM OCTROOIEN TOEGEKENDE OCTROOIEN OCTROOIENAANVRAGEN IN BEHANDELING VRIJHEID VAN EXPLOITATIE ( FREEDOM TO OPERATE ) BEDRIJFSGEHEIMEN MERKEN CONCURRENTIE DE CONCURRENTIE VAN CHONDROCELECT ANDERE CONCURRENTIE PERSONEELSBELEID FACILITEITEN FACILITEITEN IN BELGIË FACILITEITEN IN DE VERENIGDE STATEN TOELAGEN EN SUBSIDIES RECHTSZAKEN BESPREKING EN ANALYSE VAN DE FINANCIËLE TOESTAND EN HET BEDRIJFSRESULTAAT DOOR HET MANAGEMENT OVERZICHT RESULTATENREKENING BRONNEN VAN INKOMSTEN EN BESTEDING VAN MIDDELEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN 151 5

6 6.2.3 KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VERKOOPKOSTEN, ALGEMENE KOSTEN EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN ANALYSE VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2006 IN VERGELIJKING MET HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2005 IN VERGELIJKING MET HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER KASSTROOMOVERZICHT KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN BALANS VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS BELASTINGEN INVESTERINGSUITGAVEN INVESTERINGEN IN MATERIËLE ACTIVA INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE ACTIVA GELDMIDDELEN EN FINANCIERINGSBRONNEN LANGLOPENDE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN TOEKOMSTIGE FINANCIERINGSVEREISTEN FINANCIËLE RISICO S KREDIETRISICO RENTERISICO VALUTARISICO RECENTE BEDRIJFSONTWIKKELINGEN VOORUITZICHTEN VOORUITZICHTEN VOOR VOORUITZICHTEN NA FINANCIËLE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN RESULTATENREKENING BALANS KASSTROOMOVERZICHT STAAT VAN WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE FINANCIËLE STATEN VOOR DE JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2006, 2005 EN STATUTAIRE JAARREKENINGEN STATUTAIRE RESULTATENREKENING STATUTAIRE BALANS GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (BELGIAN GAAP) COMMISSARISVERSLAG BETREFFENDE DE STATUTAIRE JAARREKENING PER 31 DECEMBER GLOSSARIUM FINANCIËLE BEGRIPPEN BEDRIJFSTERMINOLOGIE 201 BIJLAGE 1: PERSBERICHTEN BIJLAGE 2: BIBLIOGRAFIE 207 BIJLAGE 3: AANVRAAGFORMULIER 209 6

7 SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het prospectus. Ze omvat geselecteerde informatie over TiGenix en over het aanbod. Ze omvat niet alle informatie die mogelijk belangrijk is voor beleggers. Deze samenvatting moet samen gelezen worden met de meer gedetailleerde informatie en de geconsolideerde jaarrekeningen en toelichtingen hierbij, die elders in dit prospectus voorkomen. Deze samenvatting moet tevens samen gelezen worden met de onderwerpen beschreven in het deel Risicofactoren. Enige beslissing om te beleggen in de aandelen die in dit prospectus worden aangeboden, moet gebaseerd zijn op het prospectus in zijn geheel. De Vennootschap of de raad van bestuur van de Vennootschap kan niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor deze samenvatting, noch voor enige vertaling hiervan, tenzij de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen. Indien er door een belegger een rechtsvordering wordt ingesteld over de informatie in een prospectus, dient deze belegger krachtens de toepasselijke nationale wetgeving mogelijk de kosten te betalen voor de vertaling van het prospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt opgestart. BEPAALDE DEFINITIES EN UITDRUKKINGEN In deze samenvatting en elders in het prospectus worden bepaalde begrippen en uitdrukkingen gebruikt. Tenzij de context waarin deze begrippen en uitdrukkingen gebruikt worden het niet toelaat of tenzij deze begrippen of uitdrukkingen anders gedefinieerd zijn, moeten ze als volgt gelezen en begrepen worden: Een verwijzing naar de Vennootschap of TiGenix moet gelezen worden als een verwijzing naar TiGenix NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Leuven (Heverlee), België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) (Leuven) onder het ondernemingsnummer ; Een verwijzing naar de aandelen moet gelezen worden als een verwijzing naar de aandelen van de Vennootschap; Een verwijzing naar de raad van bestuur moet gelezen worden als een verwijzing naar de raad van bestuur van de Vennootschap; Een verwijzing naar de commissaris moet gelezen worden als een verwijzing naar naar de commissaris van de Vennootschap. SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN TiGenix is een geavanceerd biomedisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve, lokale behandelingen voor beschadigde en osteoartritische gewrichten. De Vennootschap positioneert zich op het voorfront van de regeneratieve geneeskunde door via gecontroleerd klinisch onderzoek, gevalideerde en duurzame behandelingen voor deze aandoeningen te ontwikkelen. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, dat gericht is op het herstel van beschadigd kraakbeen, heeft met succes een gerandomiseerde fase III klinische studie doorlopen en zal gelanceerd worden op de Europese en/of markt van de Verenigde Staten indien en wanneer alle noodzakelijke, reglementaire goedkeuringen verkregen worden. Naar best weten van de Vennootschap is ChondroCelect het eerste medicinale product op basis van cellen voor deze aandoening dat tot positieve resultaten heeft geleid in gerandomiseerde en gecontroleerde klinische studies. De Vennootschap verwacht dan ook dat het product goed geplaatst is om een reglementaire goedkeuring te verkrijgen. TiGenix, gevestigd in Leuven, België, werd in 2000 opgericht door Prof. Dr. Frank P. Luyten, reumatoloog en vermaard wetenschapper en door Gil Beyen, bio-ingenieur, MBA en CEO van de Vennootschap sinds 7

8 de oprichting ervan. TiGenix is gefundeerd op technologieën die ontwikkeld werden aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent en de wetenschappelijke achtergrond van de Vennootschap ligt in haar expertise in de ontwikkelingsbiologie van kraakbeen, bot en andere bindweefsels. De inzichten die de wetenschappelijke stichters verworven in de biologie van kraakbeen, namelijk de manier waarop een stamcel transformeert in een gezonde kraakbeencel en wat het gevolg is van kraakbeencellen die beschadigd worden of degenereren tot artritische cellen, leidde tot de ontwikkeling van een technologisch platform dat erop gericht is oplossingen te vinden voor specifieke musculoskelatale problemen. De hoofdaandoening van deze problemen is beschadiging van het kraakbeen, wat een slopende en pijnlijke aandoening is die de mobiliteit en het functioneren van de patiënten beperkt. Westerse samenlevingen worden gekenmerkt door toenoemende vergrijzing, en leggen meer en meer de nadruk op een hoge levenskwaliteit en een levenslange mobiliteit. Kraakbeenproblemen vertegenwoordigen bijgevolg een grote en groeiende onbeantwoorde medische behoefte. De bestaande therapieën leveren op lange termijn geen voldoende duurzaam herstel op en de Vennootschap meent dat er nood is aan meer effectieve behandelingen voor kraakbeenbeschadiging. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, is een kwaliteitsgecontroleerd product voor kraakbeenherstel dat gebruik maakt van patiënteigen cellen, die op basis van hun biologisch potentieel gekarakteriseerd worden. De Vennootschap heeft namelijk een specifieke set van genetische merkers geïdentificeerd om werkzaame kraakbeenvormende cellen te identificeren. Wanneer deze cellen terug in het gewricht van de patiënt geïmplanteerd worden, zijn ze in staat om gezond kraakbeen aan te maken, wat een cruciale stap is in het voorkomen van de ontwikkeling van osteoartrose ("OA"). In januari 2007 heeft TiGenix een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Italiaanse Fidia Advanced Biopolymers ( FAB ). FAB heeft een biologisch dragermateriaal ontwikkeld waar de ChondroCelect cellen ingebracht kunnen worden, om zo een driedimensionaal (3D) implantaat te vormen. Dit combinatieproduct kan geïmplanteerd worden via arthroscopische chirurgie hetgeen het gebruik ervan door orthopedische chirurgen moet vergemakkelijken. Daarnaast richten de onderzoekers van TiGenix zich ook op op de behandeling van meer gevorderde stadia van OA, alsook op het herstel van andere weefsels, zoals de meniscus. De Vennootschap heeft recent nieuwe celkultuurmethoden ontwikkeld die toelaten om het vermogen van haar celtherapeutische producten verder te verbeteren. Hierdoor kunnen ook meer ernstige kraakbeendefecten aangepakt worden en, in combinatie met het implanteerbare 3D biomateriaal, verder gevorderde en osteoartritische gewrichtsoppervlakteletsels behandeld worden. De grootste troeven van de Vennootschap zijn: Duidelijke focus op een ernstige onbeantwoorde medische behoefte. De Vennootschap richt zich uitsluitend op gewrichtsaandoeningen en OA. Het huidige gebrek aan afdoende medische oplossingen voor kraakbeenaandoeningen en OA vertegenwoordigt een ernstig medisch probleem dat, door de toenemende vergrijzing van de Westerse samenlevingen 1 steeds toeneemt. Een toonaangevend celtechnologie platform. TiGenix heeft een toonaangevend celtechnologie platform ontwikkeld om, aan de hand van nieuwe celcultuurmethoden en genetische merkers, celpopulaties met specifieke biologische functies te kunnen identificeren en karakteriseren. Het technologie platform laat de Vennootschap toe om haar celtherapeutische producten met een voorspelbaar in vivo gedrag, verder te ontwikkelen. De ChondroCelect studie betekent een mijlpaal in het kraakbeenonderzoek. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, heeft met succes een gerandomiseerde fase III klinische studie doorlopen. Deze studie toonde de structurele superioriteit en klinische non- 1 De Wereld Gezondheidsorganisatie, The Bone and Joint Decade: Consensus Document (www.boneandjointdecade.org). 8

9 inferioriteit van ChondroCelect aan tegenover microfractuur, tegenwoordig één van de meest gebruikte methoden voor kraakbeenherstel. Goed onderbouwde reglementaire expertise. Gezien de nieuwe aard van het domein, wordt nog de laatste hand gelegd aan de regelgeving betreffende de goedkeuring van celtherapieën. TiGenix anticipeerde op deze snel wijzigende reglementaire omgeving en ontwikkelde zo een goed onderbouwde reglementaire expertise. Toegang tot belangrijke biomaterialen. Dankzij de strategische samenwerkingsovereenkomst van TiGenix met FAB en haar distributieovereenkomst met Geistlich (een Zwitserse producent en ontwikkelaar van collageen-gebaseerde biomaterialen voor medische toepassingen), kan de Vennootschap beschikken over biomaterialen waarvan bewezen is dat ze gebruikt kunnen worden om de implantatie van ChondroCelect te vergemakkelijken, en dus het gebruiksgemak van het product te verhogen. Meerdere innovatieve behandelingen in de pijplijn. De diepgaande kennis van TiGenix van de ontwikkelingsbiologie van stabiel kraakbeen en de signaalwegen die geassocieerd zijn met OA vormen de basis van het ChondroCelect productplatform. Deze kennis laat eveneens toe de toepassing van het product uit te breiden naar osteoartritische gewrichten en gelijkaardige producten te ontwikkelen voor het herstel van ander musculoskeletaal weefsel, zoals de meniscus. Goed onderbouwde intellectuele eigendom. TiGenix heeft een sterk portfolio van intellectuele eigendom uitgebouwd bestaande uit octrooien en bedrijfsgeheimen die de genetische merkers, de celcultuurmethoden en de stamceltechnologie van de Vennootschap beschermen. In Europa werden de twee basisoctrooien verleend terwijl verschillende andere aanvragen hangende zijn. De Vennootschap heeft recent een octrooiaanvraag ingediend voor een nieuwe celcultuurmethode, die het potentieel van de celgebaseerde producten verder kan uitbreiden. Een ervaren management team. Het management team van TiGenix bestaat uit een sterke mix van zeer ervaren professionals uit de biomedische en farmaceutische sector. In de periode tussen haar oprichting in februari 2000 en september 2003, haalde de Vennootschap ongeveer 1 miljoen op in twee startkapitaalronden. In september 2003 sloot de Vennootschap een tweede financieringsronde af van 12 miljoen euro. Tijdens deze ronde investeerden vier institutionele, risicokapitaalverstrekkende (venture capital) bedrijven in TiGenix (ING België NV/SA, Auriga Ventures II FCPR, Fagus NV en Capricorn Venture Fund II NV). In november 2005, beëindigde TiGenix een derde financieringsronde van 16 miljoen euro, met zowel bestaande als nieuwe investeerders. In deze laatste ronde bevonden zich internationale investeerders uit Amerika (HSS Ventures Inc.) en Japan (ITX Corporation) tussen de nieuwe investeerders. Andere financieringsbronnen waarop beroep kan gedaan worden tijdens de eerste jaren omvatten twee technologie subsidies, uitgegeven door de Vlaamse overheid, en inkomsten uit licenties en onderzoekssamenwerkingen. CORPORATE GOVERNANCE Op de closing datum zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit maximaal negen 9 leden bestaan. Zie sectie van hoofdstuk 4. De commissaris van de Vennootschap is BDO ATRIO Bedrijfsrevisoren - BDO ATRIO Réviseurs d Entreprises CVBA/SCRL, vertegenwoordigd door Luc Annick. 9

10 De Vennootschap heeft een corporate governance charter aangenomen in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn beschreven in de Belgische Corporate Governance Code (de Code ), op 9 december 2004 gepubliceerd door de Belgische Commissie Corporate Governance. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de intentie om de Belgische Corporate Governance Code na te leven, maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen gerechtvaardigd zijn door de bijzondere situatie van de Vennootschap. Deze afwijkingen omvatten, maar zijn niet beperkt, tot het volgende: Artikel 6.1. van de Code: gezien er slechts één uitvoerend bestuurder is (de Gedelegeerd Bestuurder of de CEO ) en er geen managementcomité is, heeft de Vennootschap geen specifieke referentiebepalingen opgesteld voor het uitvoerend management. Artikel 7.4. van de Code: alleen de onafhankelijke bestuursleden zullen een vaste bezoldiging ontvangen als vergoeding voor hun lidmaatschap van de raad van bestuur en hun deelname aan de vergaderingen van de comités waarvan zij lid zijn. Zij zullen geen enkele prestatiegerelateerde vergoeding ontvangen, noch zal er enige optie of warrant aan hen toegekend worden in hun hoedanigheid van bestuurslid. De raad van bestuur van de Vennootschap kan echter, op advies van het benoemings- en vergoedingscomité, aan de algemene vergadering voorstellen om af te wijken van dit principe indien de raad van bestuur redelijkerwijze van mening is dat het toekennen van opties of warrants noodzakelijk is om onafhankelijke bestuursleden, met de meest relevante ervaring en expertise, aan te trekken. Artikel 8.9. van de Code: enkel die aandeelhouders, die individueel of gezamenlijk ten minste 20% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mogen voorstellen indienen bij de raad van bestuur voor de agenda van eender welke algemene vergadering. Dit percentage is in overeenstemming met Artikel 532 het Wetboek van vennootschappen (met betrekking tot het bijeenroepen van een algemene vergadering) maar wijkt af van de drempel van 5%, zoals voorzien in de Code. De raad van bestuur van de Vennootschap zal het corporate governance charter van tijd tot tijd herzien en wijzigingen aanbrengen die volgens de raad van bestuur noodzakelijk en gepast zijn. OVERZICHT VAN HET AANBOD Vennootschap... TiGenix NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Leuven (Heverlee), België, ingeschreven in het rechtpersonenregister RPR (Leuven) met het ondernemingsnummer Lead managers... ING België NV/SA, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, en Piper Jaffray Ltd., met hoofdzetel te One South Place, London ECM2M 2RB, United Kingdom. Co-lead manager... Petercam NV/SA, met maatschappelijke zetel te Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, België. Underwriters... Leden van het syndicaat... ING België NV/SA - Piper Jaffray Ltd. - Petercam NV/SA ING België NV/SA - Piper Jaffray Ltd. - Petercam NV/SA Financiële dienstverlening... De financiële dienstverlening in België zal worden verstrekt door ING België NV/SA. 10

11 Aanbod... Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen. Overtoewijzingsoptie... Aangeboden aandelen... Intekenperiode... Het aanbod bestaat uit twee schijven. Een eerste schijf van maximaal 15% van de aangeboden aandelen is voorbehouden voor toewijzing aan particuliere beleggers in België, met mogelijkheid tot clawback. Het saldo van de aandelen is voorbehouden voor toewijzing aan institutionele beleggers in België en elders in Europa 2 met mogelijkheid tot clawback. De lead managers kunnen een beperkt aantal aandelen overtoewijzen aan de finale intekenprijs. Het totale aantal overtoegewezen aandelen mag nooit meer bedragen dan 15% van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden. Aan de lead managers zal een optie worden toegekend, uitoefenbaar vanaf de noteringsdatum en gedurende de 30 dagen volgend op de closing datum van het aanbod, aan de finale intekenprijs, om in te schrijven op een maximumaantal nieuwe aandelen, gelijk aan 15% van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden. Deze optie bestaat uit warrants die worden toegekend aan de lead managers. De lead managers kunnen deze warrants enkel uitoefenen om eventuele overtoewijzingen te dekken. Aan alle aangeboden aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de bestaande aandelen van de Vennootschap. De aangeboden aandelen hebben het recht om te delen in de winsten van de Vennootschap vanaf 1 januari 2007, en hebben bijgevolg recht op een dividend, indien er een dividend wordt uitgekeerd, voor het volledige boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en voor de volgende boekjaren. De intekenperiode begint op 12 maart 2007 en zal op 23 maart 2007 afgesloten worden. De Vennootschap, in overleg met de lead managers, behoudt zich het recht voor de intekenperiode op een vroegere datum en tijdstip te beëindigen. Een eventuele vervroegde afsluiting zal worden aangekondigd in de financiële pers in België. De intekenperiode zal in ieder geval minstens zes bankwerkdagen duren vanaf de beschikbaarheid van het prospectus. 2 Europese Economische Ruimte en Zwitserland 11

12 Intekenprijs... Toewijzingsdatum... Betaling, settlement en levering... Closing datum... De finale intekenprijs zal een unieke prijs in euro zijn die zal gelden voor alle beleggers, zowel de particuliere als de institutionele. De prijsvork waarbinnen de finale intekenprijs zal worden bepaald, wordt gepubliceerd in de financiële pers in België op of rond 10 maart De Vennootschap zal de finale intekenprijs bepalen, binnen de prijsvork, op basis van het advies van de lead managers volgend op een book-buildingsprocedure waaraan uitsluitend institutionele beleggers kunnen deelnemen. De finale intekenprijs wordt zo snel mogelijk na de afsluiting van de intekenperiode bepaald, dit is naar verwachting op 23 maart 2007, en wordt naar alle waarschijnlijkheid gepubliceerd in de financiële pers in België op 24 maart 2007 of op de eerste bankwerkdag nadat hij werd bepaald. De finale intekenprijs zal in geen geval hoger zijn dan de maximumprijs van de prijsvork. De resultaten van het aanbod en de verdeelsleutel voor de particuliere beleggers zal gepubliceerd worden in de financiële pers in België op de toewijzingsdatum, dit is naar verwachting 24 maart Zie sectie van hoofdstuk 2. De beleggers moeten de aandelen volledig betalen in euro bij inschrijving. Er wordt verwacht dat de aandelen op of rond 29 maart 2007 aan de inschrijvers geleverd zullen worden. Alle aangeboden aandelen zullen geleverd worden door overschrijvingen tussen rekeningen-courant bij de Belgische centrale effectenbewaarinstellingen, en via Euroclear bank SA/NV, als beheerder van het Euroclear-systeem (Euroclear), overeenkomstig hun normale settlementprocedures voor aandelen. De closing datum, namelijk de datum waarop de realisatie van het aanbod (inclusief de inschrijving op de aangeboden aandelen) door de raad van bestuur van de Vennootschap zal worden vastgesteld bij notariële akte, is naar verwachting 29 maart 2007, wat de derde bankwerkdag is na de toewijzingsdatum. Deze datum zal gepubliceerd worden in de financiële pers in België, samen met de aankondiging van de finale intekenprijs en de resultaten van het aanbod. 12

13 Lock-up-en standstillregelingen... Alle bestaande aandeel- en warranthouders hebben vóór de start van het aanbod een lock-upregeling getroffen met de lead managers voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag van de aandelen van de Vennootschap. Krachtens de voorwaarden van deze regeling kunnen geen van deze aandeelhouders en warranthouders de aandelen of warrants, die zij reeds vóór de eerste noteringsdatum aanhielden, of de aandelen waarop zij hebben ingeschreven na de eerste noteringsdatum ingevolge de uitoefening van warrants die zij reeds aanhielden vóór de eerste noteringsdatum, overdragen zonder de voorafgaande goedkeuring van de lead managers. Deze regeling, welke niet van toepassing is op het lenen van aandelen aan de lead managers om eventuele overtoewijzingen te dekken, wordt nader beschreven in sectie van hoofdstuk 2 en in sectie 3.5 van hoofdstuk 3. Daarnaast heeft de Vennootschap een standstill regeling getroffen met de lead managers voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag van de aandelen van de Vennootschap. Deze regeling wordt nader beschreven in sectie van hoofdstuk 2. Aanwending van de opbrengst. De Vennootschap is van plan de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, verkoop en marketing, klinische testen, werkkapitaal, investeringen, eventuele overnames indien en wanneer deze zich aandienen en andere algemene ondernemingsdoelstellingen. Kosten van vergoedingen en tussenpersonen... De totale kosten van het aanbod worden geraamd op circa 7,8% van het bedrag van het aanbod (inclusief de discretionaire vergoeding zoals hieronder vermeld en in de veronderstelling dat de overtoewijzingsoptie volledig uitgeoefend wordt). Deze kosten omvatten juridische, administratieve, audit en andere kosten ( ), de vergoeding van de CBFA ( ), de wettelijk verplichte publicaties, de kosten van adviseurs, de management-, underwriting- en verkoopsvergoedingen (4,6% or 2,1 miljoen, exclusief een discretionaire vergoeding van maximaal 1,5%) en de initiële vergoedingen die verschuldigd zijn aan Euronext Brussels ( ). De verkoopsvergoedingen worden tot op zekere hoogte verdeeld over alle financiële tussenpersonen die inschrijvingen en aanvragen registreren met betrekking tot het aanbod. Al deze kosten zullen door de Vennootschap gedragen worden en zullen als uitgiftekosten in mindering gebracht worden van de aanwending van de opbrengst. 13

14 Notering... Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot notering van alle aandelen van de Vennootschap op de Eurolist by Euronext Brussels. De Vennootschap verwacht dat de verhandeling zal beginnen op of rond 26 maart 2007, zijnde dezelfde dag als de toewijzingsdatum, maar vóór de closing datum van het aanbod, wanneer de aangeboden aandelen worden geleverd aan de inschrijvers. Vóór de levering van de aangeboden aandelen zullen ze worden verhandeld op een as-if-and-when-issued -basis. Voorafgaand aan de notering van de aandelen was er geen publieke markt voor de aangeboden aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Fondscodes... ISIN: BE aan Euronext Brussels Fondscode: (België) Euronext Symbol: TIG op Euronext Brussels Planning 10 maart maart maart maart maart maart maart 2007 De volgende data zijn allemaal geplande data die evenwel nog gewijzigd kunnen worden door onvoorziene omstandigheden: Verwachte publicatiedatum van de prijsvork Verwacht begin van de intekenperiode Verwacht einde van de intekenperiode Verwachte publicatiedatum van de intekenprijs Verwachte toewijzingsdatum Verwachte noteringsdatum (toelating tot de notering en begin van de verhandeling) Verwachte closing datum (betaling, settlement en levering)) GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE In de onderstaande tabellen wordt de geselecteerde financiële informatie beschreven die gebaseerd is op de jaarrekeningen en die samen dient te worden gelezen met de jaarrekeningen die opgesteld werden in overeenstemming met de IFRS op en voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2006, 2005 en 2004 die elders in dit prospectus werden opgenomen (zie hoofdstuk 7) en met de Bespreking en analyse van de financiële toestand en het bedrijfsresultaat door het management (zie hoofdstuk 6). Gezien de enige dochtervennootschap van de Vennootschap, TiGenix Inc., pas opgericht werd in 2006, zijn de jaarrekeningen voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2005 en 2004 geen geconsolideerde jaarrekeningen. Zoals vereist onder IFRS, zijn de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 geconsolideerde jaarrekeningen, hoewel TiGenix Inc. op dit moment nog geen enkele operationele activiteit heeft. 14

15 De (geconsolideerde) jaarrekeningen, opgesteld in overeenstemming met de IFRS op en voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2006, 2005 en 2004, werden gecontroleerd door de commissaris van de Vennootschap, die een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd. De reconciliëring tussen de jaarrekeningen opgesteld in overeenstemming met de lokale Belgische GAAP en de IFRS wordt beschreven in sectie van hoofdstuk 7. GEGEVENS UIT DE RESULTATENREKENINGEN VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) Bedrijfsopbrengsten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Verkoops-, algemene en administratieve kosten Andere bedrijfsinkomsten Andere bedrijfskosten Bedrijfswinst (EBIT) (8.550) (4.878) (3.797) Financieel resultaat Winst / (Verlies) vóór belastingen (8.246) (4.803) (3.747) Inkomstenbelasting Nettowinst / (Verlies) (8.246) (4.803) (3.747) GEGEVENS UIT DE BALANSREKENINGEN VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) ACTIVA Totaal vaste activa Total vlottende activa Waarvan geldmiddelen en kasequivalenten Totaal activa PASSIVA Totaal eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Totaal passiva

16 GEGEVENS UIT HET KASSTROOMOVERZICHT VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode EBIT (8.550) (4.878) (3.797) Correcties Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten (7.743) (4.544) (3.378) Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) investeringsactiviteiten (225) (54) (154) Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) financieringsactiviteiten Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (7.158) Effect van wijzigingen in de wisselkoersen (3) 0 0 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode RISICOFACTOREN De activiteiten van TiGenix zijn onderworpen aan verschillende risico s, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende: momenteel is geen enkel van de producten van TiGenix op de markt gebracht; de producten van TiGenix bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en mogelijk zal TiGenix nooit over een product beschikken dat commercieel succesvol is. Daarnaast is de aanvaarding van de producten van TiGenix door de markt onzeker; mogelijk loopt de reglementaire goedkeuring van producten van TiGenix, die nog niet werden goedgekeurd als medische producten, vertraging op of kan de goedkeuring niet worden verkregen. In het geval van goedgekeurde producten, is het mogelijk dat de goedkeuring niet kan worden behouden. Er kan ook onzekerheid bestaan over de terugbetaling van de TiGenix producten door derden; mogelijk is TiGenix niet in staat doeltreffend te concurreren met nieuwe technologieën of met concurrenten, die producten zouden kunnen ontwikkelen die goedkoper, effectiever of veiliger zijn dan de producten van TiGenix; de Vennootschap is sinds haar oprichting in februari 2000 nog niet winstgevend geweest en heeft operationele verliezen geleden. Deze en andere risico s, gerelateerd aan de activiteiten van TiGenix en aan het aanbod, worden beschreven in het deel Risicofactoren. VERWATERING In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de bestaande aandeelhoudersstructuur op volledig verwaterde basis, onmiddellijk vóór het aanbod en de verwatering als gevolg van het aanbod, in de veronderstelling dat er volledig wordt ingeschreven op zowel het aanbod als de overtoewijzingsoptie. De 16

17 tabel moet samen worden gelezen met de nota s onderaan en de tabel en de toelichting in sectie van hoofdstuk 3. Totaal aantal aandelen en warrants vóór het (1) (2) aanbod Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod inclusief de nieuwe personeel en bestaande aandeelhouders warrants Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod exclusief de nieuwe personeel en bestaande aandelhouders warrants (3) Intekenprijs van 5,00 Intekenprijs van 6,50 Intekenprijs van 8,00 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Bestaande aandeelhouders Gil Beyen BVBA (4) (CEO) ,27% ,75% 0,79% ,83% 0,87% ,86% 0,92% Axxis V&C ,08% BVBA (4) Prof. Dr. Frank Luyten Gemma Frisius- Fonds K.U.Leuven NV Katholieke Universiteit Leuven (5) ,35% ,67% ,92% Universiteit Gent ,41% ,59% 1,30% 2,34% 2,09% 4,67% 4,17% 1,35% 1,20% 1,69% ,75% 1,42% 2,57% 2,29% 5,13% 4,57% 1,48% 1,32% 1,86% ,24% 1,51% 3,10% 2,44% 6,18% 4,85% 1,78% 1,40% 2,24% ,51% ,65% ,76% ING Belgium NV/SA ,70% ,47% 17,33% ,08% 18,97% ,82% 20,16% Capricorn Venture Fund II NV ,22% ,08% 6,40% ,67% 7% ,95% 7,44% Fagus NV ,69% ,14% ,93% ,30% ,56% ,37% ,96% Fortis Private Equity Venture Belgium NV ,79% ,66% 1,74% ,82% 1,91% ,89% 2,03% Auriga Ventures II FCPR ,87% ,43% 9,93% ,36% 10,87% ,78% 11,55% Baekeland Fonds II NV ,74% ,44% 0,46% ,48% 0,51% ,50% 0,54% BIP Investment Partners SA ,93% ,55% 0,58% ,61% 0,64% ,63% 0,68% ENTURE NV ,86% ,10% 1,16% ,21% 1,27% ,26% 1,35% 17

18 Totaal aantal aandelen en warrants vóór het (1) (2) aanbod Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod inclusief de nieuwe personeel en bestaande aandeelhouders warrants Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod exclusief de nieuwe personeel en bestaande aandelhouders warrants (3) Intekenprijs van 5,00 Intekenprijs van 6,50 Intekenprijs van 8,00 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Technowal SA ,46% ,28% ,30% ,32% ,29% ,32% ,34% ITX Corporation ,30% ,77% ,85% ,88% ,81% ,89% ,95% HSS Ventures Inc ,27% ,16% 0,17% ,17% 0,18% ,18% 0,19% Andere ,47% ,88% ,24% ,47% ,85% ,39% ,39% Subtotaal % ,36% ,36% ,40% ,58% ,49% ,79% Nieuwe personeel warrants Nieuwe personeel warrants (6) - 0,00% ,09% 0,00% ,61% 0,00% ,21% 0,00% Subtotaal - 0,00% ,09% ,61% ,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Free Float Aanbod - 0,00% ,91% 32,54% ,11% 27,40% ,08% 23,66% Overtoewijzingsoptie - 0,00% ,64% 4,88% ,92% 4,11% ,31% 3,55% Subtotaal - 0,00% ,55% ,03% ,39% Totaal 15,383, % ,42% 100% ,51% 100% ,21% 100% % % % Opmerkingen (1) Meer tabellen van bestaande aandelen kunnen gevonden worden in de secties en (2) Deze kolom bevat niet de bestaande aandeelhouders warrants uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 gezien deze warrants werden uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod en de notering van de aandelen van de Vennootschap en het aantal nieuwe warrants afhangt van de definitieve intekenprijs. (3) Deze kolom bevat in gewone tekst het aantal warrants inclusief de nieuwe bestaande aandeelhouders warrants en de nieuwe personeel warrants die voorwaardelijk werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 en in schuine tekst de aantallen exclusief deze nieuwe warrants. (4) Gil Beyen BVBA en Axxis V&C BVBA worden gecontroleerd door Gil Beyen. (5) Inclusief de aandelen gehouden door de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. (6) Deze nieuwe personeel warrants werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 maar werden nog niet toegekend door de Vennootschap. 18

19 Vergeleken met de fractie van het maatschappelijk kapitaal en het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door één aandeel (berekend op basis van een volledige verwatering) 3 per 31 december 2006, kan het effect van het aanbod en de uitgifte van nieuwe personeel warrants, bestaande aandeelhouders warrants en de overtoewijzing warrants in de voornoemde hypothese (berekend op een volledig verwaterde basis) 4 als volgt samengevat worden: Intekenprijs van 5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 0,10% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 236,73%. Intekenprijs van 6,5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel vermindert met 0,10% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 269,73%. Intekenprijs van 8 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel vermindert met 4,41% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 284,79%. Wanneer de nieuwe personeel warrants en bestaande aandeelhouders warrants buiten beschouwing worden gelaten, kan het effect als volgt samengevat worden: Intekenprijs van 5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 231,13%. Intekenprijs van 6,5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 262,41%. Intekenprijs van 8 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 285,08%. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN ING België NV/SA houdt aandelen in de Vennootschap en is één van de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap. ING België NV/SA, afdeling Corporate Finance, is eveneens één van de lead managers in verband met het aanbod zoals beschreven in dit prospectus. Zie ook sectie 4.10 van hoofdstuk 4. In 2003 werd een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, waarin werd overeengekomen, zoals bevestigd in een aandeelhoudersovereenkomst van 3 In de veronderstelling dat (i) alle uitstaande toegekende personeel warrants worden uitgeoefend, (ii) voor de uitstaande toegekende personeel warrants uitgegeven op september 2003, 14 mei 2004 en 20 april 2005, 1 (fractiewaarde op dat ogenblik) van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie wordt geboekt, en (iii) voor de uitstaande toegekende personeel warrants, uitgegeven op 3 november 2005, 0,997 (fractiewaarde op dat ogenblik) van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie wordt geboekt. 4 In de veronderstelling dat (i) alle uitstaande toegekende personeel warrants worden uitgeoefend (zie vorige voetnoot), (ii) waar van toepassing, al de bestaande aandeelhouders warrants worden uitgeoefend aan een uitoefenprijs van 0,001 per warrant dat geboekt wordt als kapitaal, (iii) waar van toepassing alle nieuwe personeel warrants worden toegekend met een uitoefenprijs gelijk aan de finale intekenprijs en volledig uitgeoefend worden waarbij 0,997 per warrant als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie geboekt wordt, en (iv) alle overtoewijzing warrants worden uitgeoefend waarbij per warrant 0,997 van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie geboekt wordt. 19

20 2005, om, in geval van een eerste openbaar aanbod van de aandelen van de Vennootschap waarbij bepaalde voorwaarden zijn voldaan, een uitgifte van warrants (hierin naar verwezen als de bestaande aandeelhouders warrants) aan Axxis V&C BVBA, Prof. Dr. Frank Luyten, Katholieke Universiteit Leuven (met inbegrip van de divisie Universitaire Ziekenhuizen Leuven), Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven NV, Johan Bellemans, Etienne Schacht and Universiteit Gent goed te keuren, als vergoeding voor de verklaringen en waarborgen die door sommigen onder hen werden verleend en de verzaking aan hun voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhogingen van de Vennootschap op 15 en 30 september In overeenstemming met deze overeenkomsten, keurde de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007, onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod en de notering van de aandelen van de Vennootschap, de uitgifte van het volgende aantal bestaande aandeelhouders warrants aan de bovengenoemde personen, goed: (i) bestaande aandeelhouders warrants, ingeval dat de finale intekenprijs per aandeel hoger is dan 4,89 maar lager dan 7,84 of (ii) bestaande aandeelhouders warrants, ingeval dat de finale intekenprijs per aandeel hoger is dan 7,83. Deze bestaande aandeelhouders warrants kunnen, met inachtneming van de toepasselijke lock-up en standstill regelingen, op eender welk moment worden uitgeoefend en geven hun houders recht om per uitgeoefende warrant één gewoon aandeel van de Vennootschap te verwerven aan een uitoefeningsprijs van 0,01 per warrant of, in geval van uitoefening in schijven van 10, aan en uitoefeningsprijs van 0,001 per warrant. Zie ook sectie 3.5 van hoofdstuk 3. AANVULLENDE INFORMATIE Kapitaal Vóór het aanbod en vóór de uitoefening van enige uitstaande warrants bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ,94, vertegenwoordigd door gewone aandelen op naam zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort. Statuten De gecoördineerde statuten van de Vennootschap zullen gedateerd zijn op 26 februari Ze zullen onder meer voorzien in specifieke regels voor het bestuur van de Vennootschap, de algemene vergadering van de Vennootschap (inclusief regels met betrekking tot het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en er te stemmen) en de vereffening van de Vennootschap (zie sectie 3.4 van hoofdstuk 3). De inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van de statuten van de Vennootschap geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod van de aandelen en de toelating tot de notering van de aandelen van de Vennootschap (bijv. bepalingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal). Informatie beschikbaar voor het publiek Documenten die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving openbaar moeten worden gemaakt, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en/of op de website van de Vennootschap: 20

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

1. Toelichtingen bij de jaarrekening

1. Toelichtingen bij de jaarrekening Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Turnhout Verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET TRIMBLE NAVIGATION LIMITED EEN CORPORATION OPGERICHT NAAR CALIFORNISCH RECHT 935 STEWART DRIVE, SUNNYVALE 94085, CALIFORNIA VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (DE BIEDER ) VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OVERNAMEBOD

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie