Risico s van financiële instrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s van financiële instrumenten"

Transcriptie

1 Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2

2

3 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden zijn aan allerlei beleggingsinstrumenten. De gerealiseerde prijs of waarde van een belegging hangt af van fluctuaties in financiële markten, die buiten onze macht liggen. Beleggers weten maar al te goed dat prestaties uit het verleden geen garantie vormen voor prestaties in de toekomst. Zij kunnen een deel van of al hun geld verliezen afhankelijk van het type belegging. Wij raden u met klem aan de risico s van elke belegging die u overweegt goed in u op te nemen. Uw portfolio manager van Lombard Odier zal u graag van geval tot geval verder advies geven over het risiconiveau van specifieke beleggingen. 2. Financiële instrumenten en de risico s ervan 1. Aandelen Aandelen vertegenwoordigen een belang in het aandelenkapitaal van de vennootschap. Vanuit economisch perspectief kan de aandeelhouder zichzelf zien als de eigenaar van een deel van het kapitaal van de onderneming. Aandelen kunnen op naam of aan toonder zijn, en risicodragend vermogen behelzen. Aandeelhouders hebben geen recht op restitutie van kapitaal en de aandelen kunnen waardeloos worden als de vennootschap failliet gaat. Aandeelhouders komen mogelijk in aanmerking voor dividend, maar de directie van de vennootschap bepaalt of er dividend wordt uitgekeerd. Het rendement voor aandeelhouders uit beleggingen in aandelen ligt in de marktwaarde van de aandelen op het moment van verkoop. De marktprijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod die, op hun beurt, beïnvloed worden door een reeks factoren die van invloed zijn op de markt waar de vennootschap opereert en factoren die verband houden met de vennootschap zelf. Hierdoor kunnen de risico s van een belegging sterk uiteenlopen, onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap en de kwaliteit van het management. 2. Certificaten van aandelen Global Depositary Receipts (GDR) en American Depositary Receipts (ADR) zijn door de Depositobank (bijv. JPMorgan Chase of Citigroup) uitgegeven certificaten, die het eigendom van een onderliggend aantal aandelen vertegenwoordigen. Zij worden onafhankelijk van het onderliggende aandeel verhandeld en afgewikkeld en worden vaak gebruikt om te beleggen in buitenlandse ondernemingen en ondernemingen in ontwikkelings- of opkomende markten (bijv. Rusland). De risico s zijn in principe dezelfde als de aan de onderliggende aandelen verbonden risico s. 3. Obligaties Obligaties zijn schuldbekentenissen van een lening uitgegeven door een overheid of bedrijf. De entiteit (uitgever) die de obligatie heeft uitgegeven, betaalt van te voren vastgestelde rente over de schuld en betaalt de nominale waarde terug op een overeengekomen datum (afloopdatum). Obligaties kunnen uitgegeven worden met bepaalde kenmerken op het gebied van rente, aflossing, en speciale leenvoorwaarden. Het rendement op een obligatie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de toepasselijke rente of van de winst van de uitgever van de obligatie (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt betaald ("zero coupon bonds"). Deze obligaties worden uitgegeven tegen een nominale prijs, waarbij de gerealiseerde waarde het verschil is tussen de waarde waarvoor ze gekocht zijn en de nominale waarde die aflosbaar is aan het eind van de looptijd. Obligaties worden verhandeld tegen prijzen die boven of onder de nominale waarde kunnen liggen, die een weerspiegeling zijn van de aantrekkelijkheid ervan in verhouding tot actuele rentestanden. De prijsstelling van obligaties kan van dag tot dag variëren, en ook de kredietwaardigheid van de uitgever weerspiegelen, die kan veranderen indien een rating agency zijn inschatting van de financiële kracht van de uitgever verandert. Een verlaging van de rating kan de prijs van een obligatie laten dalen. Beleggers in obligaties zijn blootgesteld aan het risico dat de uitgever in gebreke blijft en kunnen in geval van faillissement weinig of niets terugkrijgen van hun eerste inleg. 4. Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie, of converteerbare schuldbekentenis, is een type obligatie dat kan worden geconverteerd in aandelen van de uitgevende vennootschap, gewoonlijk in een van te voren vastgestelde verhouding. Het is een hybride effect met kenmerken die lijken op die van schuld en effecten. Hoewel ze gewoonlijk een lage rente kennen, wordt de houder gecompenseerd met de mogelijkheid de obligatie te converteren in gewone aandelen, gewoonlijk met een aanzienlijke premie op de marktwaarde. Vanuit het perspectief van de uitgever is het voornaamste voordeel van geld uit de markt halen door converteerbare obligaties uit te geven dat er lagere rente-uitkeringen in contanten gedaan hoeven worden. Maar het voordeel van lagere rente-uitkeringen gaat ten koste van een verlaging van de waarde van het eigen vermogen als gevolg van aandelenverwatering die optreedt als obligatiehouders hun obligaties in nieuwe aandelen converteren. Converteerbare obligaties hebben kenmerken van zowel aandelen als obligaties; vandaar dat de belegger risico s kan verwachten die vergelijkbaar zijn met aandelen en obligaties. Risico s van financiële instrumenten Januari

4 5. Warrants Een warrant is een in de tijd gelimiteerd recht van inschrijving op aandelen, schuldbekentenissen of overheidsobligaties, en kan uitgeoefend worden tegen de oorspronkelijke uitgever van de onderliggende effecten. Een relatief kleine wijziging in de prijs van het onderliggende effect heeft een disproportioneel grote wijziging, gunstig of ongunstig, tot gevolg in de prijs van de warrant. De prijzen van warrants kunnen dus volatiel zijn. Het is essentieel voor iedereen die overweegt warrants aan te schaffen te begrijpen dat het recht om op aandelen in te schrijven dat een warrant verschaft gewoonlijk beperkt is in de tijd, met als gevolg dat indien de belegger dit recht niet binnen de van te voren vastgelegde termijn uitoefent, de belegging waardeloos wordt. U moet geen warrants kopen als u niet bereid bent uw inleg volledig te verliezen, inclusief eventuele commissies of andere transactiekosten. Bij transacties in niet-beursgenoteerde warrants is er nog een extra gevaar boven op een beursverhandelde warrants omdat er geen markt is waarop u uw positie kunt liquideren, of de waarde van de warrant of de mate van risico te beoordelen. Bied- en laatprijzen hoeven niet genoteerd te zijn, en zelfs als dat wel het geval is, worden zij vastgesteld door handelaars in deze instrumenten, waardoor het lastig kan zijn te bepalen wat een realistische prijs is. 6. Gesecuriseerde derivaten Deze instrumenten kunnen een recht verlenen één of meer types belegging te verwerven of te verkopen dat gewoonlijk uitgeoefend wordt tegen iemand anders dan de uitgever van die belegging. Ze kunnen ook rechten verlenen op grond van een contract op verschillen, wat speculatie mogelijk maakt op de fluctuaties in de waarde van een onderliggende belegging van welke aard dan ook of een index, zoals de FTSE 100 index. Bij deze instrumenten is er vaak een hoge mate van "gearing" of "leverage" betrokken, zodat een relatief kleine wijziging in de prijs van de onderliggende belegging resulteert in een veel grotere verandering, gunstig of ongunstig, in de prijs van het instrument. De prijzen van deze instrumenten kunnen dus volatiel zijn. Deze instrumenten hebben een beperkte levensduur, en kunnen (tenzij er een gegarandeerd rendement is op het bedrag dat u inlegt) aan het eind van de looptijd waardeloos zijn indien het onderliggende instrument niet presteert zoals verwacht. U dient dit product alleen te kopen als u bereid bent uw inleg volledig te verliezen, inclusief eventuele commissies of andere transactiekosten. 7. Niet-beursverhandelde transacties in derivaten Wij zullen u informeren wanneer u een transactie in niet-beursverhandelde derivaten aangaat. Hoewel sommige niet-genoteerde markten bijzonder liquide zijn, kunnen transacties in niet-beursgenoteerde of "niet-overdraagbare" derivaten risicovoller zijn dan beleggen in beursgenoteerde derivaten omdat er geen beursmarkt is waarop u een open positie kunt "closen". Het kan onmogelijk zijn een bestaande positie te liquideren, een eerlijke prijs te bepalen of de mate van risico. Bied- en offerteprijzen hoeven niet genoteerd te zijn, en zelfs als dat wel het geval is, worden zij vastgesteld door handelaars in deze instrumenten, waardoor, nogmaals, het lastig kan zijn te bepalen wat een realistische prijs is. 8. Futures & termijncontracten Future- en termijncontracten hebben dezelfde functie: het zijn contracten voor het kopen of verkopen van een actief tegen een overeengekomen prijs op een bepaalde datum. Futurecontracten worden verhandeld op een beurs, maar termijncontracten zijn onderhandse contracten tussen twee partijen buiten een beurs. Aangezien zij op een beurs verhandeld worden, zijn futures gestandaardiseerde contracten, waarbij dagelijkse waardeverschillen elke dag afgewikkeld worden ("marked to market"), terwijl termijncontracten onder speciale voorwaarden tussen twee contractpartijen gesloten worden en alleen aan het eind van de looptijd afgewikkeld. Zowel future- als termijncontracten behelzen markt- en kredietrisico s, hoewel het kredietrisico groter is op termijncontracten, aangezien daarbij blootstelling aan de andere partij betrokken is, niet die van het "clearing house" van een beurs, en niet het voordeel van dagelijkse afwikkeling heeft. Transacties in futures houden de verplichting in op een toekomstige datum het onderliggende activa van het contract te leveren of geleverd te krijgen, of in sommige gevallen de positie contant af te wikkelen. Het risico is zeer groot. De "gearing" of "leverage" die bij futures vaak mogelijk is betekent dat een kleine margin-inleg tot zeer grote verliezen of winsten kan leiden. Deze betekent ook dat een relatief kleine marktbeweging kan resulteren in een verhoudingsgewijs grotere beweging in de waarde van uw belegging, zowel in uw voordeel als in uw nadeel. Bij handelen in futures op basis van een marginstorting houdt een potentiële voorwaardelijke verplichting in. Dit risico wordt beschreven onder Beleggingstransacties in voorwaardelijke verplichtingen (sectie 11). Risico s van financiële instrumenten Januari

5 9. Opties Er zijn allerlei verschillende typen opties met verschillende kenmerken, waaronder de volgende: Opties kopen Als u een optie koopt, krijgt u het recht, maar niet de verplichting, een onderliggend effect of ander actief te verwerven op een toekomstige datum en tegen een van te voren vastgestelde prijs. Opties kopen is minder risicovol dan opties schrijven omdat, indien de prijs van het onderliggende actief zich voor u ongunstig ontwikkelt, u de optie eenvoudigweg kunt laten verlopen. Het maximale verlies is beperkt tot de premie, plus commissies en transactiekosten. Maar als u een calloptie op een futurescontract verwerft en de optie later uitoefent, dan verwerft u de future. Daarmee wordt u blootgesteld aan de risico s beschreven in "Futures" en "Beleggingstransacties met voorwaardelijke verplichtingen" (sectie 8 en 11). Opties schrijven Als u een optie schrijft, is het risico daarvan aanzienlijk veel groter dan bij het kopen van opties. U kunt aansprakelijk zijn voor een marginstorting om uw positie te behouden, en u kunt blootstaan aan verliezen die de ontvangen premie ver overschrijden. Door een optie te schrijven, aanvaardt u een wettelijke verplichting het onderliggende actief te kopen of te verkopen indien de optie tegen u uitgeoefend wordt, hoe ver de marktprijs ook is afgeweken van de uitoefenprijs. Als u het onderliggende actief bezit dat u overeengekomen bent te verkopen (de optie geldt dan als "gedekte calloptie") is het risico lager. Als u het onderliggende actief niet bezit ("ongedekte calloptie") is het risico mogelijk onbeperkt. Alleen ervaren personen moeten overwegen ongedekte opties te schrijven, en zelfs dan niet zonder eerst volledige gegevens op te vragen over de toepasselijke voorwaarden en potentiële risicoblootstelling. 10. Contracts for Differences Futures- en optiecontracten die afwikkeling van de verplichtingen van de partijen alleen toestaan in contanten (in plaats van fysieke levering van de onderliggende activa) worden "Contracts for Differences" genoemd. Dit kunnen zowel opties en futures op indices als valuta- en renteswaps zijn. Het verschil met andere futures en opties is dat deze contracten alleen in contanten afgewikkeld kunnen worden. Bij beleggen in Contracts for Differences gelden dezelfde risico s als van beleggen in een future of optie, en u dient deze goed te beseffen; ze staan vermeld in respectievelijk sectie 8 en 9. Transacties in Contracts for Differences kunnen ook een voorwaardelijke verplichting kennen, en u dient de implicaties daarvan te beseffen; ze staan vermeld in sectie 11 "Beleggingstransacties in voorwaardelijke verplichtingen". 11. Beleggingstransacties in voorwaardelijke verplichtingen Beleggingstransacties in voorwaardelijke verplichtingen, die margins kennen, vereisen dat u een aantal stortingen doet op de aankoopprijs, in plaats van de hele aankoopprijs ineens te betalen. Indien u in futurescontracten voor verschillen handelt of opties schrijft, kan uw verlies oplopen tot de totale marge die uw bij uw bank hebt gestort om een positie te in te nemen of te behouden. Als de markt zich ongunstig voor u ontwikkelt, kunt u gevraagd worden op korte termijn aanzienlijke extra margin te storten om de positie te behouden. Indien u dit niet binnen de vereiste termijn doet, kan uw positie met verlies geliquideerd worden en bent u verantwoordelijk voor het tekort. Zelfs als er voor een transactie geen marge geldt, kunt u in bepaalde omstandigheden nog steeds verplicht zijn tot verdere stortingen bovenop het bedrag dat u betaald hebt toen u het contract aanging. 12. "Leveraged" beleggingsproducten Deze producten (die op de markt gebracht worden onder namen als turbo, sprinter of speeder) bestaan typisch uit beleggingen in onderliggende activa zoals aandelen, indices of valuta, waarbij de uitgever van het product leverage biedt door de belegger extra beleggingskapitaal te verschaffen. Dit leenelement in de belegging is onderhevig aan financieringskosten, die de belegger aan de uitgever betaalt. Deze producten worden met verschillende niveaus van leverage aangeboden en volgen een langetermijn- of kortetermijnbeleggingsstrategie. Door de aard van deze belegging kan de belegger hogere rendementen behalen in een stijgende markt dan door zonder leverage te beleggen, maar in een dalende markt worden verliezen ook vergroot. In het algemeen bevatten deze producten een stop-loss mechanisme, zodat de belegger niet verplicht is extra kapitaal te storten, behoudens de financieringskosten, maar dat neemt niet weg dat hij zijn volledige belegging kan verliezen. Als de belegde activa in een andere munteenheid luiden dan de basismunteenheid van belegger, bestaat er tevens een risico op verliezen door fluctuaties in wisselkoersen. Deze producten zijn in het algemeen uitsluitend geschikt voor ervaren beleggers die zoeken naar mogelijkheden om te verdienen aan kortetermijnbewegingen in financiële markten. 13. Fondsen voor gemene rekening Een fonds voor gemene rekening (FGR) maakt het mogelijk samen met andere beleggers, in een pool, in allerlei onderliggende beleggingen te beleggen. Een FGR kan de vorm hebben van een trust, vennootschap of maatschap, waarbij de belegger eenheden, aandelen of een belang in de maatschap toegewezen krijgt, naar gelang het ingelegde bedrag. De waarde van de belegging is afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa. De frequentie waarmee u uw belegging kunt verkopen is afhankelijk van de oprichtingsdocumenten van het FGR. Beleggingen worden als regel dagelijks ingekocht overeenkomstig de intrinsieke waarde van een FGR, hoewel er bij sommige FGR en sprake kan zijn van inkoopperiodes van een week of langer. De hoogte van het beleggingsrisico van een FGR hangt af van de onderliggende beleggingen en hoe goed gediversifieerd die zijn. Risico s van financiële instrumenten Januari

6 Sommige FGR en gereguleerd zijn, zodat hun beheerders de regels van hun samenstelling na dienen te leven, met beperkingen aan de typen van onderliggende beleggingen, de frequentie en de prijs waartegen ze kunnen worden afgelost. Deze regels leggen beperkingen op aan het gebruik door de FGR van leverage en derivaten. Andere FGR en zijn ongereguleerd en dus niet gebonden aan dergelijke regels. De volgende secties zetten de risico s uiteen van specifieke types van ongereguleerde FGR en: hedgefondsen, private equity en vastgoedfondsen. 14. Hedgefondsen De benaming "hedgefonds" wordt algemeen gegeven aan collectieve beleggingsvehikels die geen vergunning hebben om aangeboden te mogen worden aan het algemene publiek, en uitsluitend beschikbaar zijn op privé-inschrijving. Inschrijving en inkoop zijn misschien maar eens per maand of minder mogelijk, wat het moeilijk kan maken voor een belegger om de risico s van de fondsen te controleren. Dergelijke fondsen kennen geen beperkingen qua beleggingsbenadering of categorieën activa, kunnen short gaan maar ook langetermijnbeleggingsposities aanhouden, en kunnen derivaten en leverage gebruiken om bovengemiddelde rendementen te behalen. Hierdoor kan de waarde van deze fondsen extreem volatiel zijn en kunnen beleggers binnen korte tijd een significant deel van een belegging verliezen. Hedgefondsen hebben de reputatie dat zij aanzienlijke rendementen genereren, al volgen ze niet allemaal volatiele beleggingsstrategieën. Desondanks dient u een gedegen evaluatie uit te voeren van de beleggingsdoelstellingen en -benadering van dergelijke fondsen voordat u erin belegt. 15. Private equity fondsen Private equity fondsen zijn ongereguleerde FGR en die beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door vennootschappen die geen beursnotering hebben. Soms nemen dergelijke fondsen beursgenoteerde vennootschappen over met de bedoeling ze van de beurs af te halen. De prestaties van deze fondsen hangen af van het vermogen van de beheerder de prestaties van de vennootschappen waarin zij hun geld beleggen te verbeteren. De aard van een belegging in een private equity CIS wordt vaak een "commitment" genoemd, waarbij de belegger overeenkomt een bedrag in het fonds te investeren, dat het fonds opneemt wanneer zij de private equity belegging moet maken. Private equity fondsen hebben een levensduur van enkele jaren en het is meestal niet mogelijk voor de belegger om zijn belegging af te lossen tot de fondsbeheerder de onderneming(en) waarin geïnvesteerd is verkoopt. Hoewel hun rendementen aanzienlijk hoger kunnen zijn dan van anderen standaardtypes beleggingen in effecten, betekent beleggen in private equity fondsen een hoge mate van risico gedurende enkele jaren. Dit type belegging is uitsluitend geschikt voor beleggers die bereid zijn hun gehele belegging te verliezen. 16. Vastgoedfondsen Vastgoedfondsen zijn ongereguleerde CIS en die in vastgoed beleggen of in ondernemingen die in vastgoed beleggen. De aard van het risico en de wijze van belegging zijn, in termen van commitment, vergelijkbaar met private equity fondsen, hoewel de aard van het beleggingsrisico sterk verbonden is met factoren die vastgoed beïnvloeden, zoals een daling van de vastgoedmarkt en cash flow risico s op grond van het vermogen van huurders de huur van bedrijfsvastgoed op te brengen. 17. Beleggen in gestructureerde producten Gestructureerde producten zijn ontworpen voor een specifieke handels- of beleggingsdoelstelling en kunnen kenmerken combineren van twee of meer financiële instrumenten (bijv. een index en een derivaat). Derivaten zijn vaak onderdeel van gestructureerd producten, die ook een leverageelement kunnen hebben zodat relatief kleine bewegingen in de waarde van het onderliggende actief een significant effect kan hebben op de waarde van het gestructureerde product. Gestructureerde producten worden gewoonlijk niet verhandeld op gereguleerde markten, en beleggers gaan het risico aan van het feit dat de wederpartij het gestructureerde product uitgeeft. Er is geen erkende markt voor deze beleggingen, zodat het moeilijk kan zijn in deze belegging te handelen of betrouwbare informatie te vinden over de waarde ervan en de risico s waaraan zij blootstaan. Gestructureerde producten kunnen een element van kapitaalbescherming bieden, maar dit is geen garantie dat u in alle omstandigheden het volledige bedrag terugkrijgt. In het algemeen is kapitaalbescherming alleen beschikbaar als het gestructureerde product tot het eind van de looptijd wordt aangehouden, en in het algemeen afhankelijk van de kredietwaardigheid van de wederpartij die het product heeft uitgegeven. Gestructureerde producten zijn vaak "high-risk" beleggingen, en u kunt het belegde bedrag deels of geheel verliezen. Er kunnen specifieke risico s aan bepaalde gestructureerde producten verbonden zijn, en u moet zich daarvan op de hoogte stellen voor u erin belegt. Risico s van financiële instrumenten Januari

7 18. Buitenlandse markten Voor buitenlandse markten gelden andere risico s dan in uw plaatselijke markt. In sommige gevallen zijn de risico s groter; in opkomende markten in het bijzonder kan het niveau van de transparantie, liquiditeit, efficiency en toezicht beperkter zijn dan in ontwikkelde markten. Op verzoek geven wij uitleg over de relevante risico s en bescherming (of gebrek eraan) waarvan sprake is in elke buitenlandse markt, evenals de mate waarin wij aansprakelijkheid aanvaarden voor verzuim van een buitenlandse firma via welke wij handelen. Het winst- of verliespotentieel uit transacties in buitenlandse markten of contracten in andere muntsoorten wordt beïnvloed door fluctuaties in wisselkoersen. 19. Beleggen in opkomende markten Opkomende markten kunnen beschouwd worden als landen die een of meer van de volgende kenmerken hebben: een zekere mate van politieke instabiliteit; relatief onvoorspelbare financiële markten en economische groeipatronen; een financiële markt die zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt; een zwakke economie. Wat zijn opkomende markten? De lijst van opkomende markten is voortdurend aan wijziging onderhevig en deze kwalificatie is gebaseerd op criteria vastgesteld door een aantal verschillende organisaties, zoals de International Finance Corporation of de Wereldbank. Ruwweg gaat het om alle landen met uitzonderling van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw- Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De markten van deze landen gelden als ontwikkelde markten. Op wat voor type risico s moet ik vooral letten als ik in opkomende markten wil beleggen? Bij beleggingen in opkomende markten is er grotere nadruk op bepaalde typen risico s waarvan zelden sprake is in meer ontwikkelde markten. Hieronder worden deze risico s geschetst: Politiek risico Politieke onervarenheid van een regering of instabiliteit in het politieke systeem van een land kunnen het risico verhogen van plotselinge drastische verschuivingen in de economie en politiek van het land. De consequenties voor u als belegger kunnen uiteenlopen van confiscatie van uw activa zonder compensatie of beperking van uw recht over uw activa te beschikken tot een dramatische terugval van hun waarde. Economisch risico De economieën van opkomende markten zijn gevoeliger voor wijzigingen in rentestanden en inflatiecijfers, die sowieso aan grotere uitslagen blootstaan dan in ontwikkelde landen. Vaak hebben die economieën een tamelijk smalle focus, waardoor de impact van een enkele gebeurtenis groot kan zijn. Kredietrisico Beleggingen in schuldpapier (bijv. obligaties of wissels) uitgegeven door overheden van of bedrijven in opkomende markten kennen gewoonlijk een veel hogere mate van risico dan schuld in ontwikkelde markten. Dit kan het gevolg zijn van lagere kredietwaardigheid, een hoge overheidsschuld of een gebrek aan markttransparantie. Valutarisico De muntsoorten van landen met opkomende markten staan bloot aan sterke onvoorspelbare waardefluctuaties. "Hedging" (risicoafdekking) kan de verliezen uit valutafluctuaties te beperken, maar nooit uitsluiten. Marktrisico Onvoldoende geavanceerd toezicht op financiële markten in landen met opkomende markten kan leiden tot geringe markttransparantie, liquiditeit, efficiëntie en regelgeving. Juridisch risico Er is in opkomende markten gewoonlijk minder overheidstoezicht en -regelgeving voor bedrijfs- en branchepraktijken. De ontwikkeling van de juridische infrastructuur is wellicht nog onvolledig en erkenning van privé-eigendom kan minder strikt gehandhaafd worden in vergelijking met ontwikkelde landen. Dit betekent dat het mogelijk moeilijk of onmogelijk kan zijn uw rechten, waaronder eigendomsrechten, af te dwingen. Afwikkelrisico Er kan in opkomende markten een breed palet aan clearing en afwikkelsystemen bestaan, of in het geheel geen. Deze zijn vaak ouderwets en ontvankelijk voor verwerkingsfouten en sterke vertraging bij afwikkeling en levering. Afhankelijk van het type beleggingsproduct, kunnen ook elders in deze Bijlage beschreven risico s relevant zijn. Risico s van financiële instrumenten Januari

8

9 Luxembourg Luxembourg Lombard Odier (Europe) S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Luxembourg Kredietinstelling onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Communication in: FR, EN. Netherlands Amsterdam Lombard Odier (Europe) S.A. Netherlands branch Herengracht CA Amsterdam Nederland Kredietinstelling onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en De Nederlandsche Bank (DNB). Communication in: NL, EN. Belgium Brussels Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg Bijkantoor België Avenue Louise 81 Box Brussels Belgium Kredietinstelling onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Nationale Bank van België (NBB), en de Financial Services and Markets Authority (FSMA) Communication in: FR, FL. Spanje Madrid Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España Paseo de la Castellana Madrid España Kredietinstelling onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Banco de España, en de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lombard Odier Gestiòn (España) S.G.I.I.C., S.A.U Paseo de la Castellana Madrid España Beheermaatschappij onder toezicht van de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Communicatie in: SP. Verenigd Koninkrijk Londen Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch Queensberry House 3 Old Burlington Street London W1S 3AB England De bank heeft een vergunning en staat onder toezicht van de CSSF in Luxemburg; de vestiging in het VK heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Luxemburg onder nummer B Communicatie in: EN Risico s van financiële instrumenten_ams_nl_

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties Kenmerken en risico s effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De effecteninstelling is verplicht de Cliënt hierop te wijzen. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten

Kenmerken financiële instrumenten Kenmerken financiële instrumenten Liquiditeiten Onder liquiditeiten worden verstaan spaarsaldi, direct opeisbare tegoeden en deposito s. Van oudsher worden deze instrumenten als risicomijdend geclassificeerd.

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Bijlage Beleggen April 2017

Bijlage Beleggen April 2017 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Bijlage Beleggen Januari 2018

Bijlage Beleggen Januari 2018 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 200 fors toegenomen De Nederlandse beleggingsfondsensector is in 200 flink in omvang toegenomen. Het fondsvermogen nam met EUR 224 miljard toe tot EUR

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S 8. KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie