Onvolkomen btw-harmonisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onvolkomen btw-harmonisatie"

Transcriptie

1 OMZETBELASTING mei 2015/17 Onvolkomen btw-harmonisatie HvJ 26 februari 2015, C-144/13, C-160/13, C-154/13, HvJ 7 december 2006, C-240/05 HvJ 14 december 2006, C-401/05 Art. 132, RL 06/112/EG; Art. 7.2, Wet OB 1968; Art. 7.3, Wet OB 1968; Art. 11.1g, Wet OB 1968; Art. 17, Wet OB 1968; Art. 17e, Wet OB 1968; Art. 21, Wet OB Inleiding Tandprothesen zijn altijd maatwerk. Dit geldt ook voor hun btw-behandeling. Bij levering door een tandarts of tandtechnicus geldt in beginsel een vrijstelling. Invoer en de intracommunautaire verwerving van tandprothesen zijn vrijgesteld indien de levering in het binnenland vrijgesteld zou zijn. De Btw-richtlijn bevat echter ook een overgangsregeling op grond waarvan lidstaten een vóór 1978 bestaande belastingheffing mogen continueren. Vraag is hoe deze regelingen op elkaar inwerken als tandprothesen landsgrenzen overschrijden. Het Unierecht blijkt dan nadere uitleg te behoeven. Het HvJ heeft inmiddels in een drietal arresten een en ander in kaart gebracht. In deze arresten worden de nodige, ook voor niet-tandartsen, relevante btw-issues aangesneden. Voldoende stof om de (kunst)tanden in te zetten. 2. De vrijstelling bij levering Lidstaten verlenen een vrijstelling voor de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici, zo bepaalt art. 132, lid 1, onderdeel e, Btwrichtlijn. We hebben aldus te maken met een vrijstelling waarbij niet alleen de hoedanigheid van het geleverde goed maar tevens de status van de leverancier relevant is. Maar wanneer worden tandprothesen geleverd door een tandarts of tandtechnicus? Stel nu dat een tussenhandelaar prothesen levert die hij op zijn beurt bij een tandtechnicus heeft laten maken. Kan bij een dergelijke (indirecte) levering de vrijstelling ook gelden? De Hoge Raad zou deze vraag in 2005 voorleggen aan het HvJ in de zaak VDP Dental Laboratory BV (VDP). VDP was een Nederlandse leverancier van tandprothesen. 1 Tandartsen konden bij VDP tandprothesen bestellen. Hiervoor moest een bestelformulier worden ingevuld en een gipsafdruk worden meegestuurd. Aan de hand hiervan liet VDP de gewenste tandprothese maken door een buiten de EU gevestigde tandtechnicus. VDP droeg vervolgens zorg voor invoer en aflevering bij de tandarts die de prothese besteld had. Bij VDP waren geen tandartsen of tandtechnici in dienst. Ten tijde van de onderhavige transacties was voor de Wet OB 1968 de status van de leverancier nog irrelevant; de vrijstelling gold voor alle leveringen van tandprothesen. VDP verrichtte aldus vrijgestelde leveringen voor de Nederlandse wet, zoveel was duidelijk. Vraag was echter of de Btw-richtlijn belastingheffing voorschreef. Dit zou de mogelijkheid bieden voor een asymmetrisch beroep (recht op aftrek vanwege belaste levering onder de richtlijn, geen heffing vanwege vrijstelling onder de wet). Nederland meende dat ook voor toepassing van de richtlijn sprake was van vrijgestelde leveringen. VDP was dan weliswaar geen tandtechnicus, de leveranciers van VDP waren dat wél. Ook al zat er een schakel tussen, uiteindelijk werden de prothe- 1 HvJ 14 december 2006, zaak C-401/05 (VDP Dental Laboratory BV), NTFR 2007/158. 9

2 mei 2015/17 OMZETBELASTING sen geleverd door tandtechnici. Het HvJ kon weinig sympathie opbrengen voor dit Nederlandse standpunt. Uit de tekst van de richtlijnbepaling bleek duidelijk dat alleen rechtstreekse leveringen door de beoefenaren van twee specifieke beroepen waren vrijgesteld. De vrijstelling was niet van toepassing op leveringen door een tussenpersoon die zelf geen tandarts of tandtechnicus was. Het HvJ constateerde verder dat de Nederlandse wettekst op dit onderdeel in strijd was met de richtlijn. Naar aanleiding van dit arrest en naar verluidt na enig aandringen van de Europese Commissie 2 werd de Nederlandse wettekst per 1 januari 2008 aangepast; voortaan was toepassing van de vrijstelling beperkt tot leveringen door tandartsen en tandtechnici. 3 Het HvJ had zich verder niet uitgelaten over een mogelijk asymmetrisch beroep. In het vervolg van de procedure bij de Hoge Raad kwam dit evenmin nog aan de orde. 4 Uiteindelijk kwam namelijk vast te staan dat de leveringen van de tandprothesen door VDP onder het regime van de afstandsverkopen belast waren in respectievelijk Italië en Frankrijk. Omdat in deze landen sprake was van een belaste levering kon VDP in Nederland met een beroep op de richtlijn een recht op aftrek geldend maken. Dat Nederland voor dergelijke leveringen nog een vrijstelling kende, deed hier niet aan af, aldus de Hoge Raad. 3. De vrijstelling bij intracommunautaire levering Een volgend btw-vraagstuk diende zich aan toen tandprothesen door een tandarts of tandtechnicus werden geleverd aan een ondernemer in een andere lidstaat. Op een dergelijke transactie zijn in beginsel twee regimes van toepassing; de specifieke vrijstelling voor levering van tandprothesen en de meer algemene vrijstelling (in Nederland: nultarief) voor intracommunautaire leveringen. Deze beide regelingen sluiten elkaar uit, althans voor zover het gaat om het recht op aftrek dat wel bestaat bij een intracommunautaire levering maar niet bij toepassing van de specifieke tandprothesevrijstelling. Ook hierover moest het HvJ een Parisoordee vellen. Dit gebeurde in de zaak Eurodental Sarl, 5 een Luxemburgs tandtechnisch bedrijf dat tandprothesen vervaardigde en leverde aan ondernemers in Duitsland. De vraag was of voor deze transacties een recht op aftrek bestond. Volgens het HvJ prevaleerde de meer specifieke vrijstelling, die voor levering van tandprothesen. Aftrek was derhalve uitgesloten. Onder verwijzing naar zijn uitspraak in de zaak Debouche 6 overwoog het HvJ verder dat een belastingplichtige die vrijstelling genoot en hierdoor geen recht op aftrek had van binnen een lidstaat betaalde voorbelasting, dit recht evenmin kon hebben wanneer de desbetreffende handeling een intracommunautair karakter had. Dit volgde uit de opzet van het gemeenschappelijke btwstelsel en was volgens het HvJ ook verankerd in de bepaling dat een recht op aftrek bestaat voor in het buitenland verrichte handelingen, waarvoor een recht op aftrek zou bestaan indien zij in het binnenland zouden plaatsvinden Overgangsrecht In de Eurodental-procedure was tevens een rol weggelegd voor het nog steeds bestaande overgangsrecht bij levering van tandprothesen. Bij het in werking treden van de Zesde Richtlijn (1 januari ) mochten lidstaten een aantal op dat moment bestaande afwijkingen handhaven. Zo mocht een reeds bestaande belastingheffing ter zake van de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici voortduren. Verdere harmonisatie op dat punt heeft sedertdien niet plaatsgevonden. Het overgangsrecht heeft inmiddels een vaste plek gevonden in art. 370 Btw-richtlijn en de bij deze richtlijn behorende bijlage X, deel A, punt 1. Duitsland maakt sinds jaar en dag gebruik van dit overgangsrecht, waardoor de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen in deze lidstaat nog altijd belast is. Voor de Duitse afnemer in Eurodental zou het ontbreken van een recht op aftrek in Luxemburg een dubbele heffing inhouden. Een dubbele heffing die ontbrak bij het betrekken van tandprothesen van een Duitse leverancier. Duitse aanbieders van tandprothesen kwamen hierdoor in een gunstiger btw- 2 Zie hierover: antwoorden naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Neppérus (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over tandtechnische protheses (ingezonden 10 juni 2011, nr. 2011Z12419). 3 Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008), Stb. 2007, HR 5 oktober 2007, nr , NTFR 2007/ HvJ 7 december 2006, zaak C-240/05 (Eurodental Sarl), NTFR 2007/ HvJ 26 september 1996, zaak C-302/93 (Debouche). 7 Het toenmalige art. 17, lid 3, sub a, Zesde Richtlijn, thans art. 169, onderdeel a, Btw-richtijn. 8 De Negende Richtlijn machtigde onder andere Nederland de Zesde Richtlijn uiterlijk op 1 januari 1979 ten uitvoer te leggen. 10

3 OMZETBELASTING mei 2015/17 positie te verkeren dan aanbieders vanuit lidstaten waar de vrijstelling wél gold. In Eurodental betoogde Duitsland dat het niet toekennen van een recht op aftrek in Luxemburg een inbreuk inhield op de fiscale neutraliteit. Op gelijke goederen, al dan niet afkomstig uit een andere lidstaat, kwam immers een verschillende btw-druk te rusten. Duitsland maakte zich aldus sterk voor een recht op aftrek in Luxemburg. Het HvJ constateerde evenwel dat de klaarblijkelijke verstoring van de mededinging inherent was aan de onvolkomen btw-harmonisatie voor tandprothesen en het aldus naast elkaar bestaan van een vrijstelling en overgangsregelingen. Toepassing van de overgangsregeling (en belastingheffing) was in dat verband de uitzondering op de door de richtlijn voorgeschreven vrijstelling. Deze uitzondering moest beperkt worden uitgelegd. In dat kader paste het niet om de lidstaat die de vrijstelling wél toepaste te verplichten tot een met de overgangsregeling corresponderend recht op aftrek. Het nadeel van de concurrentieverstoring moest terechtkomen bij de lidstaat die een afwijkings- of overgangsregeling toepaste. Duitsland kon de concurrentieverstoring zélf verhelpen door alsnog een richtlijnconforme vrijstelling in te voeren. Het HvJ riep verder de gemeenschapswetgever op alles in het werk te stellen om de definitieve gemeenschappelijke regeling voor btw-vrijstellingen vast te stellen en aldus de geleidelijke harmonisatie van de nationale btw-wetgevingen te verwezenlijken, aangezien alleen daardoor de mededingingsverstoringen die het gevolg zijn van de door de Zesde richtlijn toegestane afwijkings- en overgangsregelingen kunnen worden opgeheven. Het HvJ roept dit al vele jaren, 9 maar is vooralsnog een roepende in de woestijn. 5. Asymmetrisch beroep? Het laatste arrest uit de tandprothesentriptiek van het HvJ verscheen enige weken geleden. Een arrest dat ik omwille van de leesbaarheid zal aanduiden als het 2015-arrest. In dit arrest gaat het om een mogelijk asymmetrisch beroep bij transacties met tandprothesen en de vrijstelling bij respectievelijk intracommunautaire verwerving en invoer. De desbetreffende vragen zijn door de Hoge Raad gesteld in een drietal procedures 10 en door het HvJ gevoegd. 11 Het betreft de btw-positie van (wederom) VDP Dental Laboratory NV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV (Nobel). Allereerst de mogelijkheid van asymmetrisch beroep. De Hoge Raad had hiernaar gevraagd in de procedure van VDP. 12 In de periode dat Nederland nog een te ruime vrijstelling kende, kwalificeerde dit bedrijf niet als tandarts of tandtechnicus. Hierdoor kon VDP zich enerzijds beroepen op de wet (vrijstelling) en anderzijds op de Zesde Richtlijn (belastingheffing). Vraag was of het recht op aftrek dat uit het richtlijnregime volgde, gecombineerd kon worden met vrijstelling uit de wet. Het HvJ wijst dit asymmetrisch beroep van de hand. Een belastingplichtige moet ofwel de nationale vrijstelling toepassen en afzien van het recht op aftrek, ofwel zijn handelingen met een beroep op het Unierecht aan btw onderwerpen en vervolgens aanspraak maken op zijn recht op aftrek. Volgens de logica van het door de Btw-richtlijn ingestelde systeem hangt de aftrek van voorbelasting samen met de inning van belasting in een later stadium, zo overwoog het HvJ reeds in de zaak MDDP 13 uit Het eveneens afwijzen van een asymmetrisch beroep door VDP is dan geen verrassing. 6. Vrijstelling bij intracommunautaire verwerving Onduidelijkheid bestond ook over een mogelijke vrijstelling bij intracommunautaire verwerving van tandprothesen. Lidstaten moeten een vrijstelling verlenen voor de intracommunautaire verwerving van goederen "waarvan de levering door belastingplichtigen in ieder geval op hun respectieve grondgebied is vrijgesteld", zo bepaalt art. 140, onderdeel a, Btw-richtlijn. 14 De levering van tandprothesen door tandartsen of tandtechnici is vrijgesteld. Betekent dit nu dat voor toepassing van de 9 Zie bijvoorbeeld ook HvJ 5 oktober 1999, zaak C-305/97 (Royscot e.a.), r.o HR 1 maart 2013, nr. 11/05307 (X BV), NTFR 2013/2854, HR 1 maart 2013, nr. 10/04806 (VDP Dental), NTFR 2013/2860 en HR 8 maart 2013, nr. 11/02595 (Nobel), NTFR 2013/ HvJ 26 februari 2015, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2015/ HR 1 maart 2013, nr. 10/04806, NTFR 2013/ HvJ 28 november 2013, zaak C-319/12 (MDDP), NTFR 2013/2394, r.o Deze vrijstelling is opgenomen in art. 17e, onderdeel a, Wet OB Ook de verwerving van tandprothesen kan onder deze vrijstelling vallen; het andersluidende art. 16a Uitv.besch. OB 1968 doet hier niet aan af, want dit betreft een regeling van lagere orde dan de wet, zo overwoog de Hoge Raad in HR 3 april 2009, nr , NTFR 2009/

4 mei 2015/17 OMZETBELASTING vrijstelling bij verwerving de tandprothesen geleverd moesten zijn door een tandarts of tandtechnicus of aan een dergelijke afnemer (en dus door laatstgenoemde verworven moesten zijn)? Voor het beantwoorden van deze vraag is volgens het HvJ het btw-regime in de lidstaat van bestemming van belang. In lidstaten waar een overgangsregeling van toepassing is, geldt geen vrijstelling bij levering en evenmin bij verwerving of invoer, zo is uit het 2015-arrest af te leiden. Een verwerving in een lidstaat waar het regime van de richtlijnvrijstelling wél geldt, is vrijgesteld voor tandprothesen die geleverd zijn door tandartsen of tandtechnici. Zie punt 2 van het dictum van de uitspraak: de vrijstelling ( ) geldt voor de intracommunautaire verwerving ( ) van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen ( ). Dit onderdeel van het dictum stemt overeen met r.o. 58 van de uitspraak. Een Nederlandse tandarts die tandprothesen koopt van een tussenhandelaar die geen tandarts of tandtechnicus is, is dan altijd Nederlandse btw verschuldigd. Ook als de niet-kwalificerende leverancier vanuit een andere lidstaat levert. Hiermee is de kous echter niet af. In r.o. 51 van het arrest merkt het HvJ namelijk op: Intracommunautaire verwervingen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 140, onder a van de btw-richtlijn. In deze overweging lijkt de status van de afnemer opeens bepalend. De Nederlandse tandarts die tandprothesen koopt van een Nederlandse tussenhandelaar (niet zijnde tandarts of tandtechnicus) betaalt dan nog steeds Nederlandse btw, bij aankoop van een tussenhandelaar in een andere lidstaat is opeens geen (Nederlandse) btw verschuldigd. Aldus kan belastingvrij bij niet kwalificerende leveranciers vanuit een andere lidstaat worden ingekocht. Ik kan mij niet voorstellen dat het HvJ een dergelijk stelsel heeft willen invoeren. 7. Dictum, overwegingen en taalversies Is de vrijstelling bij verwerving nu van toepassing als de tandprothese geleverd is door of aan een tandarts/tandtechnicus? De conclusie van A-G Kokott in de recente VDP-procedure laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Zij schrijft: De vrijstelling ( ) is van toepassing op de intracommunautaire verwerving van tandprothesen wanneer de leverancier ( ) een tandarts of tandtechnicus is. 15 Toch blijft r.o. 51 in het arrest van het HvJ knagen. Hoe kan het zijn dat deze overweging schijnbaar in tegenspraak is met r.o. 58 en het dictum van dezelfde uitspraak? En welke uitleg moet prevaleren? Allereerst moet bedacht worden dat in de arresten van het HvJ het dictum het belangrijkste onderdeel is, dit onderdeel bevat immers de uiteindelijke beslissing van het HvJ. Het arrest vermeldt verder de overwegingen die voor de verschillende rechters tot deze uitkomst hebben geleid. Hierdoor kan het voorkomen dat overwegingen niet allemaal hetzelfde spoor volgen. A-G Kokott verklaarde dit verschijnsel als volgt: The Court has developed the traditional French format for expressing a judgment simply put: keeping it as short as possible and then offering the resulting texts in sentences that are as long as possible into a style of its own. You can still find judgments that are hard to understand, because members of the deciding chamber could not agree on the reasoning and there is no opportunity to register a dissenting opinion at the Court, which would allow listing two lines of reasoning next to each other. That is why the arguments justifying a judgment can be cryptic, as they represent the lowest common denominator. Every now and then, in extreme cases, the decision is thus not very clear to the reader. Bij twijfel over de uitleg van een arrest van het HvJ is het daarnaast zinvol verschillende taalversies in ogenschouw te nemen. Met name de Franse taalversie is van belang. Het HvJ werkt namelijk in het Frans. Bij binnenkomst van een zaak worden alle documenten in het Frans vertaald, de beraadslagingen van de rechters vinden in het Frans plaats en ook het arrest wordt eerst in het Frans opgesteld en pas daarna vertaald. 16 In de Franse taalversie van het VDP-arrest luidt r.o. 51: Ainsi, les acquisitions intracommunautaires 15 Conclusie A-G Kokott 4 september 2014, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2014/ Zie hierover: House of Lords European Union Committee (Commissie van het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk): The Workload of the Court of Justice of the European Union, Appendix 5: Written Evidence of Advocate General Sharpston, geraadpleegd op 27 april

5 OMZETBELASTING mei 2015/17 de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes relèvent du champ d application de l article 140, sous a, de la directive TVA. Ook hier is het dictum duidelijk: ( ) l exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu ils prévoient s applique à l acquisition intracommunautaire ( ) de prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes ( ). De Franse taalversie van het arrest biedt wellicht meer mogelijkheden voor een verzoenende interpretatie van r.o. 51 enerzijds en r.o. 58 en het dictum anderzijds Vrijstelling bij invoer Ook bij invoer geldt een vrijstelling wanneer de levering van de goederen in de betrokken lidstaat vrijgesteld zou zijn. 18 Ook hier is het dan de vraag of dit betekent dat de tandprothesen geleverd moeten zijn door een tandarts of tandtechnicus of aan een dergelijke afnemer (en dus door laatstgenoemde moeten zijn ingevoerd). We zien hier een duidelijk dictum van het HvJ: ( ) de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde die erin is opgenomen geldt voor ( ) de definitieve invoer van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen. En een wat ongelukkige overweging eerder in het arrest (r.o. 55): De definitieve invoer van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici valt dus onder artikel 143, lid 1, onder a, van die richtlijn. De bedoeling van het HvJ moge echter duidelijk zijn. De ingevoerde goederen moeten geleverd zijn door een tandarts of tandtechnicus. Dat een en ander aan de grens tot bewijsproblemen kan leiden, voor A- G Kokott een extra reden om in haar conclusie toepassing van de vrijstelling maar helemaal van de hand te wijzen, 19 neemt het HvJ klaarblijkelijk op de koop toe. 9. De invloed van overgangsrecht Tot slot rest de vraag of het voor de toepassing van de vrijstelling bij verwerving van tandprothesen verschil maakt of de tandprothesen afkomstig zijn uit een lidstaat die de overgangsregeling toepast en derhalve een recht op aftrek verleent. Volgens het HvJ is dat niet het geval; de vrijstelling bij verwerving geldt ook voor tandprothesen afkomstig uit een lidstaat met belastingheffing. De enige voorwaarde is dat de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Een dergelijke leverancier kan dan in eigen land alle btw terugkrijgen; hij verricht immers een intracommunautaire levering met een recht op aftrek. Voor de afnemer in een lidstaat met de richtlijnvrijstelling is dan een leverancier uit de eigen lidstaat minder aantrekkelijk. Concurrentieverstoring in optima forma. Het HvJ constateert ook hier nog maar eens dat dit inherent is aan de huidige btw-regelgeving waarin slechts sprake is van een gedeeltelijke harmonisatie. De praktijk moet er dus mee leven en in voorkomend geval maar naar handelen. 10. Geen vragen meer? Het HvJ heeft met de drie hierboven behandelde uitspraken de btw-aspecten van internationale transacties met tandprothesen redelijk in kaart gebracht. Duidelijk is dat voor tandprothesen de vrijstelling bij levering, verwerving en invoer slechts geldt als de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Lidstaten die op 1 januari de levering in tandprothesen belastten, mogen deze belastingheffing continueren. Dit volgt uit de overgangsregeling die thans is opgenomen in art. 370 Btw-richtlijn. Het naast elkaar bestaan van lidstaten met een richtlijnconforme vrijstelling en lidstaten met een belastingheffing op grond van de overgangsregeling werkt concurrentieverstoring in de hand. Het HvJ legt zich echter neer bij deze gevolgen van de tot op heden onvoltooide btw-harmonisatie. Lidstaten moeten maar afstappen van de eigen overgangsregeling, of anders moet de Uniewetgever het voortouw nemen, zo beslist het HvJ. Voor belastingplichtigen is dit welhaast een aansporing eens over de grens van de eigen lidstaat te kijken. Voor tandtechnici in landen met de richtlijnvrijstelling, zoals Nederland, zijn de druiven inmiddels zuur. Tandtechnici alhier kunnen de btw op kosten niet in aftrek nemen, zij verrichten immers vrijge- 17 Volledigheidshalve merk ik nog op dat in het dictum van het merendeel van de taalversies sprake is van tandprothesen geleverd door een tandarts of tandtechnicus. De Duitse taalversie noemt echter tandprothesen verworven of ingevoerd door een tandarts of tandtechnicus. Hier lijkt sprake van een vertaalfout. Het vertaalbureau van het HvJ heeft inmiddels echter aangegeven geen reden te zien voor een correctie omdat de Nederlandse (procestaal) en Franse tekstversie wél op elkaar aansluiten. De Hoge Raad moet andere taalversies dus maar negeren. 18 Art. 143, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn. 19 Conclusie A-G Kokott 4 september 2014, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2014/2429, r.o Voor onder andere Nederland: 1 januari

6 mei 2015/17 OMZETBELASTING stelde prestaties. Verkoopprijzen zullen hierop aangepast zijn. Aanbieders uit lidstaten met de overgangsregeling hebben in eigen land wél een recht op aftrek. Tandtechnici van buiten de EU zullen over het algemeen evenmin met de btw op kosten blijven zitten. Al deze tandprothesen worden in Nederland met een vrijstelling geleverd, verworven of ingevoerd. De keuze voor een niet- Nederlandse tandtechnicus is dan snel gemaakt. Aldus is allerminst sprake van een level playing field en een Nederlandse bedrijfstak die het zwaar krijgt. De grote lijnen mogen duidelijk zijn, the devil is in the details. Want wat zijn nu precies tandprothesen? De begrippen tandarts of tandtechnicus zijn evenmin omschreven in de Btw-richtlijn. In Nederland is iemand pas tandtechnicus als deze persoon met goed gevolg een opleiding tot tandtechnicus heeft afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek of ( ) met goed gevolg een (interne) opleiding heeft afgerond die van vergelijkbare kwaliteit is én ( ) zich bezighoudt met handelingen die kenmerkend en essentieel zijn voor het beroep van tandtechnicus. 21 Mooi allemaal, maar hoe moet je deze eis toepassen bij invoer van goederen afkomstig uit een derde land? Voor btwpractici blijft aldus voldoende stof over om de tanden op stuk te bijten. Wolf 22 Brondocumenten HvJ EG 14 december 2006, nr. C-401/05 HvJ 26 februari 2015, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 HvJ EG 7 december 2006, nr. C-240/05 Bekijk het artikel online voor extra informatie 21 Besluit van 14 mei 2013, nr. BLKB2013/810, NTFR 2013/ Prof.dr. R.A. Wolf is verbonden aan Baker & McKenzie en aan de Vrije Universiteit, beide gevestigd te Amsterdam. 14

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 c. -A601A3-0) Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer c "~" - I: Luxemboure Nr. 11/05307 Entrée 2 8 MARS 2013 1 maart 2013 Ingeschreven in het register van het Hof

Nadere informatie

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan.

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan. Rechtbank Haarlem 5 oktober 2010, nrs. 09/3619 en 09/3620 Uitspraak RECHTBANK HAARLEM Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer Zaaknummers: AWB 09/3619 en AWB 09/3620 Uitspraakdatum: 5 oktober

Nadere informatie

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast Samenvatting Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Vertaling C-238/16-1 [DDP de référence: C-412/15] Zaak C-238/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 april 2016 Verwijzende rechter: Finanzgericht

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Btw; never a dull moment!

Btw; never a dull moment! Btw; never a dull moment! Dr. Redmar Wolf 1 24 De btw (en onze nationale variant: de omzetbelasting) is uw belangstelling meer dan waard. Deze op EU-niveau alle EU-lidstaten een belangrijke - zo niet belangrijkste

Nadere informatie

Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt!

Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt! Btw-vrij reizen in Nederland, het kan echt! Door mr. J.P. Hulshof * 20 Op 15 mei 2009 heeft de HR uitspraak gedaan in een aantal vergelijkbare zaken over buitenlandse reisbureaus die reizen organiseerden

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Luxemburg en Brussel; wat is er gebeurd, wat kunnen we verwachten?

Luxemburg en Brussel; wat is er gebeurd, wat kunnen we verwachten? Luxemburg en Brussel; wat is er gebeurd, wat kunnen we verwachten? Prof.dr. Redmar Wolf Baker & McKenzie / Vrije Universiteit 2014 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. 2 NL-omzetbelasting of EU-btw? Granton

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 i Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 Edelhoogachtbaar College, De uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 6 december 2012, nr. 11 / 04103, betreft de X in geschil zijnde vraag of belanghebbende,

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Vertaling C-320/17-1 Zaak C-320/17. Verzoek om prejudiciële beslissing Datum van indiening 29 mei 2017 Verwijzende rechter Conseil d État (Frankrijk) Datum van

Nadere informatie

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS VRAAG 1. Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU

Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU 1 2 Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in 2013. De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU richtlijnen, met nogal dwingende instructies. De stroom

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Vertaling C-303/16-1 Zaak C-303/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Vertaling C-560/11-1 Zaak C-560/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 november 2011 Verwijzende rechter: Commissione tributaria provinciale di

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek In zaak C-267/15, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1449 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Staatssecretaris van Financiën, 10 januari 2011, nr. DV2010/505 U Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op vragen

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO

INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO MEMO INZAKE PRIVÉGEBRUIK AUTO AAN : VOLGERS BTW-PLAZA VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN DATUM : 30 JUNI 2011 1 Inleiding Het is al jaren onrustig ten aanzien van de btw-aftrekcorrectie voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 400 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 17, lid 5, derde alinea Recht op aftrek van voorbelasting Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 29/12/2016

Datum van inontvangstneming : 29/12/2016 Datum van inontvangstneming : 29/12/2016 Vertaling C-580/16-1 Zaak C-580/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 november 2016 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Een paar woorden een groot verschil? De verplichting van EU lidstaten om btw-begrippen verder te harmoniseren

Een paar woorden een groot verschil? De verplichting van EU lidstaten om btw-begrippen verder te harmoniseren Een paar woorden een groot verschil? De verplichting van EU lidstaten om btw-begrippen verder te harmoniseren Door: mr. M. Wurtz 2012/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 1 Unierecht Blz 4 1.1

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/show_detail.asp?ui_id=43607&webpage=/uitspraak...

http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/show_detail.asp?ui_id=43607&webpage=/uitspraak... pagina 1 van 8 Home > Uitspraken zoeken > Resultaat > Uitspraak Opnieuw zoeken Terug naar de lijst LJN-nummer: AF3700 Zaaknr: 00/00089 Bron: Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak: 13-01-2003 Datum publicatie:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de minister van Financiën. Datum: 08 december Rapportnummer: 2011/356

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de minister van Financiën. Datum: 08 december Rapportnummer: 2011/356 Rapport Rapport betreffende een klacht over de minister van Financiën. Datum: 08 december 2012 Rapportnummer: 2011/356 2 Klacht Verzoekster, een rederij, klaagt er over dat naar haar in september 2009

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting bij invoer

Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting bij invoer Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting bij invoer 1 Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting bij invoer Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) BTW Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 151, lid 1, sub c, Ontmanteling van verouderde schepen van Amerikaanse marine op grondgebied van lidstaat

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) Btw Vrijstelling van verhuur van onroerend goed Verhuur van commerciële ruimten Aan deze verhuur verbonden diensten Kwalificatie van handeling voor

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

61991C0020. Conclusie van de advocaat generaal. Downloaded via the EU tax law app / web

61991C0020. Conclusie van de advocaat generaal. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61991C0020 - NL Belangrijke juridische mededeling 61991C0020 Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 27

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012 april 2012 Nieuw besluit reisbureauregeling btw per 1 april 2012 Op 30 maart 2012 is een besluit 1 van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd met een nadere toelichting op de nieuwe btwregels voor

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk

Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk Mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Intracommunautaire ketentransacties in theorie en praktijk Ketentransacties worden in de praktijk vaak ABC-transacties genoemd. In ons artikel in BTW bulletin 2012/68

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-208/15-1 Datum van indiening: 5 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-208/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Kúria (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 )

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 ) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61987J0207 - NL Avis juridique important 61987J0207 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 14 JULI 1988. - GERD

Nadere informatie

De toepassing van het nultarief bij intracommunautaire ABC- transacties onder de loep

De toepassing van het nultarief bij intracommunautaire ABC- transacties onder de loep De toepassing van het nultarief bij intracommunautaire ABC- transacties onder de loep Naam: Samira Boudazra ANR: S949497 Examencommissie: W.J.C. de Bakker, Prof. Dr. H.W.M. van Kesteren 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.'

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.' Tijdschrift voor Bouwrecht Fiscaal bouwrecht TBR 2013/150 Hof van Justitie EU, 8 november 2012 C 299/Ï1 (Reikwijdte integratieheffing) A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.Ilesic (rapporteur), E. Levits en M.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Page 1 of 7 ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 4, leden 1 en 2 Begrip economische activiteiten Aftrek van voorbelasting Exploitatie van fotovoltaïsche installatie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.1.2004 COM(2004) 53 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 *

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 * K" LINE AIR SERVICE EUROPE ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 9 juli 1992 * In zaak C-131/91, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 mei 2009 Betreft:

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie