Onvolkomen btw-harmonisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onvolkomen btw-harmonisatie"

Transcriptie

1 OMZETBELASTING mei 2015/17 Onvolkomen btw-harmonisatie HvJ 26 februari 2015, C-144/13, C-160/13, C-154/13, HvJ 7 december 2006, C-240/05 HvJ 14 december 2006, C-401/05 Art. 132, RL 06/112/EG; Art. 7.2, Wet OB 1968; Art. 7.3, Wet OB 1968; Art. 11.1g, Wet OB 1968; Art. 17, Wet OB 1968; Art. 17e, Wet OB 1968; Art. 21, Wet OB Inleiding Tandprothesen zijn altijd maatwerk. Dit geldt ook voor hun btw-behandeling. Bij levering door een tandarts of tandtechnicus geldt in beginsel een vrijstelling. Invoer en de intracommunautaire verwerving van tandprothesen zijn vrijgesteld indien de levering in het binnenland vrijgesteld zou zijn. De Btw-richtlijn bevat echter ook een overgangsregeling op grond waarvan lidstaten een vóór 1978 bestaande belastingheffing mogen continueren. Vraag is hoe deze regelingen op elkaar inwerken als tandprothesen landsgrenzen overschrijden. Het Unierecht blijkt dan nadere uitleg te behoeven. Het HvJ heeft inmiddels in een drietal arresten een en ander in kaart gebracht. In deze arresten worden de nodige, ook voor niet-tandartsen, relevante btw-issues aangesneden. Voldoende stof om de (kunst)tanden in te zetten. 2. De vrijstelling bij levering Lidstaten verlenen een vrijstelling voor de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici, zo bepaalt art. 132, lid 1, onderdeel e, Btwrichtlijn. We hebben aldus te maken met een vrijstelling waarbij niet alleen de hoedanigheid van het geleverde goed maar tevens de status van de leverancier relevant is. Maar wanneer worden tandprothesen geleverd door een tandarts of tandtechnicus? Stel nu dat een tussenhandelaar prothesen levert die hij op zijn beurt bij een tandtechnicus heeft laten maken. Kan bij een dergelijke (indirecte) levering de vrijstelling ook gelden? De Hoge Raad zou deze vraag in 2005 voorleggen aan het HvJ in de zaak VDP Dental Laboratory BV (VDP). VDP was een Nederlandse leverancier van tandprothesen. 1 Tandartsen konden bij VDP tandprothesen bestellen. Hiervoor moest een bestelformulier worden ingevuld en een gipsafdruk worden meegestuurd. Aan de hand hiervan liet VDP de gewenste tandprothese maken door een buiten de EU gevestigde tandtechnicus. VDP droeg vervolgens zorg voor invoer en aflevering bij de tandarts die de prothese besteld had. Bij VDP waren geen tandartsen of tandtechnici in dienst. Ten tijde van de onderhavige transacties was voor de Wet OB 1968 de status van de leverancier nog irrelevant; de vrijstelling gold voor alle leveringen van tandprothesen. VDP verrichtte aldus vrijgestelde leveringen voor de Nederlandse wet, zoveel was duidelijk. Vraag was echter of de Btw-richtlijn belastingheffing voorschreef. Dit zou de mogelijkheid bieden voor een asymmetrisch beroep (recht op aftrek vanwege belaste levering onder de richtlijn, geen heffing vanwege vrijstelling onder de wet). Nederland meende dat ook voor toepassing van de richtlijn sprake was van vrijgestelde leveringen. VDP was dan weliswaar geen tandtechnicus, de leveranciers van VDP waren dat wél. Ook al zat er een schakel tussen, uiteindelijk werden de prothe- 1 HvJ 14 december 2006, zaak C-401/05 (VDP Dental Laboratory BV), NTFR 2007/158. 9

2 mei 2015/17 OMZETBELASTING sen geleverd door tandtechnici. Het HvJ kon weinig sympathie opbrengen voor dit Nederlandse standpunt. Uit de tekst van de richtlijnbepaling bleek duidelijk dat alleen rechtstreekse leveringen door de beoefenaren van twee specifieke beroepen waren vrijgesteld. De vrijstelling was niet van toepassing op leveringen door een tussenpersoon die zelf geen tandarts of tandtechnicus was. Het HvJ constateerde verder dat de Nederlandse wettekst op dit onderdeel in strijd was met de richtlijn. Naar aanleiding van dit arrest en naar verluidt na enig aandringen van de Europese Commissie 2 werd de Nederlandse wettekst per 1 januari 2008 aangepast; voortaan was toepassing van de vrijstelling beperkt tot leveringen door tandartsen en tandtechnici. 3 Het HvJ had zich verder niet uitgelaten over een mogelijk asymmetrisch beroep. In het vervolg van de procedure bij de Hoge Raad kwam dit evenmin nog aan de orde. 4 Uiteindelijk kwam namelijk vast te staan dat de leveringen van de tandprothesen door VDP onder het regime van de afstandsverkopen belast waren in respectievelijk Italië en Frankrijk. Omdat in deze landen sprake was van een belaste levering kon VDP in Nederland met een beroep op de richtlijn een recht op aftrek geldend maken. Dat Nederland voor dergelijke leveringen nog een vrijstelling kende, deed hier niet aan af, aldus de Hoge Raad. 3. De vrijstelling bij intracommunautaire levering Een volgend btw-vraagstuk diende zich aan toen tandprothesen door een tandarts of tandtechnicus werden geleverd aan een ondernemer in een andere lidstaat. Op een dergelijke transactie zijn in beginsel twee regimes van toepassing; de specifieke vrijstelling voor levering van tandprothesen en de meer algemene vrijstelling (in Nederland: nultarief) voor intracommunautaire leveringen. Deze beide regelingen sluiten elkaar uit, althans voor zover het gaat om het recht op aftrek dat wel bestaat bij een intracommunautaire levering maar niet bij toepassing van de specifieke tandprothesevrijstelling. Ook hierover moest het HvJ een Parisoordee vellen. Dit gebeurde in de zaak Eurodental Sarl, 5 een Luxemburgs tandtechnisch bedrijf dat tandprothesen vervaardigde en leverde aan ondernemers in Duitsland. De vraag was of voor deze transacties een recht op aftrek bestond. Volgens het HvJ prevaleerde de meer specifieke vrijstelling, die voor levering van tandprothesen. Aftrek was derhalve uitgesloten. Onder verwijzing naar zijn uitspraak in de zaak Debouche 6 overwoog het HvJ verder dat een belastingplichtige die vrijstelling genoot en hierdoor geen recht op aftrek had van binnen een lidstaat betaalde voorbelasting, dit recht evenmin kon hebben wanneer de desbetreffende handeling een intracommunautair karakter had. Dit volgde uit de opzet van het gemeenschappelijke btwstelsel en was volgens het HvJ ook verankerd in de bepaling dat een recht op aftrek bestaat voor in het buitenland verrichte handelingen, waarvoor een recht op aftrek zou bestaan indien zij in het binnenland zouden plaatsvinden Overgangsrecht In de Eurodental-procedure was tevens een rol weggelegd voor het nog steeds bestaande overgangsrecht bij levering van tandprothesen. Bij het in werking treden van de Zesde Richtlijn (1 januari ) mochten lidstaten een aantal op dat moment bestaande afwijkingen handhaven. Zo mocht een reeds bestaande belastingheffing ter zake van de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici voortduren. Verdere harmonisatie op dat punt heeft sedertdien niet plaatsgevonden. Het overgangsrecht heeft inmiddels een vaste plek gevonden in art. 370 Btw-richtlijn en de bij deze richtlijn behorende bijlage X, deel A, punt 1. Duitsland maakt sinds jaar en dag gebruik van dit overgangsrecht, waardoor de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen in deze lidstaat nog altijd belast is. Voor de Duitse afnemer in Eurodental zou het ontbreken van een recht op aftrek in Luxemburg een dubbele heffing inhouden. Een dubbele heffing die ontbrak bij het betrekken van tandprothesen van een Duitse leverancier. Duitse aanbieders van tandprothesen kwamen hierdoor in een gunstiger btw- 2 Zie hierover: antwoorden naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Neppérus (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over tandtechnische protheses (ingezonden 10 juni 2011, nr. 2011Z12419). 3 Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008), Stb. 2007, HR 5 oktober 2007, nr , NTFR 2007/ HvJ 7 december 2006, zaak C-240/05 (Eurodental Sarl), NTFR 2007/ HvJ 26 september 1996, zaak C-302/93 (Debouche). 7 Het toenmalige art. 17, lid 3, sub a, Zesde Richtlijn, thans art. 169, onderdeel a, Btw-richtijn. 8 De Negende Richtlijn machtigde onder andere Nederland de Zesde Richtlijn uiterlijk op 1 januari 1979 ten uitvoer te leggen. 10

3 OMZETBELASTING mei 2015/17 positie te verkeren dan aanbieders vanuit lidstaten waar de vrijstelling wél gold. In Eurodental betoogde Duitsland dat het niet toekennen van een recht op aftrek in Luxemburg een inbreuk inhield op de fiscale neutraliteit. Op gelijke goederen, al dan niet afkomstig uit een andere lidstaat, kwam immers een verschillende btw-druk te rusten. Duitsland maakte zich aldus sterk voor een recht op aftrek in Luxemburg. Het HvJ constateerde evenwel dat de klaarblijkelijke verstoring van de mededinging inherent was aan de onvolkomen btw-harmonisatie voor tandprothesen en het aldus naast elkaar bestaan van een vrijstelling en overgangsregelingen. Toepassing van de overgangsregeling (en belastingheffing) was in dat verband de uitzondering op de door de richtlijn voorgeschreven vrijstelling. Deze uitzondering moest beperkt worden uitgelegd. In dat kader paste het niet om de lidstaat die de vrijstelling wél toepaste te verplichten tot een met de overgangsregeling corresponderend recht op aftrek. Het nadeel van de concurrentieverstoring moest terechtkomen bij de lidstaat die een afwijkings- of overgangsregeling toepaste. Duitsland kon de concurrentieverstoring zélf verhelpen door alsnog een richtlijnconforme vrijstelling in te voeren. Het HvJ riep verder de gemeenschapswetgever op alles in het werk te stellen om de definitieve gemeenschappelijke regeling voor btw-vrijstellingen vast te stellen en aldus de geleidelijke harmonisatie van de nationale btw-wetgevingen te verwezenlijken, aangezien alleen daardoor de mededingingsverstoringen die het gevolg zijn van de door de Zesde richtlijn toegestane afwijkings- en overgangsregelingen kunnen worden opgeheven. Het HvJ roept dit al vele jaren, 9 maar is vooralsnog een roepende in de woestijn. 5. Asymmetrisch beroep? Het laatste arrest uit de tandprothesentriptiek van het HvJ verscheen enige weken geleden. Een arrest dat ik omwille van de leesbaarheid zal aanduiden als het 2015-arrest. In dit arrest gaat het om een mogelijk asymmetrisch beroep bij transacties met tandprothesen en de vrijstelling bij respectievelijk intracommunautaire verwerving en invoer. De desbetreffende vragen zijn door de Hoge Raad gesteld in een drietal procedures 10 en door het HvJ gevoegd. 11 Het betreft de btw-positie van (wederom) VDP Dental Laboratory NV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV (Nobel). Allereerst de mogelijkheid van asymmetrisch beroep. De Hoge Raad had hiernaar gevraagd in de procedure van VDP. 12 In de periode dat Nederland nog een te ruime vrijstelling kende, kwalificeerde dit bedrijf niet als tandarts of tandtechnicus. Hierdoor kon VDP zich enerzijds beroepen op de wet (vrijstelling) en anderzijds op de Zesde Richtlijn (belastingheffing). Vraag was of het recht op aftrek dat uit het richtlijnregime volgde, gecombineerd kon worden met vrijstelling uit de wet. Het HvJ wijst dit asymmetrisch beroep van de hand. Een belastingplichtige moet ofwel de nationale vrijstelling toepassen en afzien van het recht op aftrek, ofwel zijn handelingen met een beroep op het Unierecht aan btw onderwerpen en vervolgens aanspraak maken op zijn recht op aftrek. Volgens de logica van het door de Btw-richtlijn ingestelde systeem hangt de aftrek van voorbelasting samen met de inning van belasting in een later stadium, zo overwoog het HvJ reeds in de zaak MDDP 13 uit Het eveneens afwijzen van een asymmetrisch beroep door VDP is dan geen verrassing. 6. Vrijstelling bij intracommunautaire verwerving Onduidelijkheid bestond ook over een mogelijke vrijstelling bij intracommunautaire verwerving van tandprothesen. Lidstaten moeten een vrijstelling verlenen voor de intracommunautaire verwerving van goederen "waarvan de levering door belastingplichtigen in ieder geval op hun respectieve grondgebied is vrijgesteld", zo bepaalt art. 140, onderdeel a, Btw-richtlijn. 14 De levering van tandprothesen door tandartsen of tandtechnici is vrijgesteld. Betekent dit nu dat voor toepassing van de 9 Zie bijvoorbeeld ook HvJ 5 oktober 1999, zaak C-305/97 (Royscot e.a.), r.o HR 1 maart 2013, nr. 11/05307 (X BV), NTFR 2013/2854, HR 1 maart 2013, nr. 10/04806 (VDP Dental), NTFR 2013/2860 en HR 8 maart 2013, nr. 11/02595 (Nobel), NTFR 2013/ HvJ 26 februari 2015, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2015/ HR 1 maart 2013, nr. 10/04806, NTFR 2013/ HvJ 28 november 2013, zaak C-319/12 (MDDP), NTFR 2013/2394, r.o Deze vrijstelling is opgenomen in art. 17e, onderdeel a, Wet OB Ook de verwerving van tandprothesen kan onder deze vrijstelling vallen; het andersluidende art. 16a Uitv.besch. OB 1968 doet hier niet aan af, want dit betreft een regeling van lagere orde dan de wet, zo overwoog de Hoge Raad in HR 3 april 2009, nr , NTFR 2009/

4 mei 2015/17 OMZETBELASTING vrijstelling bij verwerving de tandprothesen geleverd moesten zijn door een tandarts of tandtechnicus of aan een dergelijke afnemer (en dus door laatstgenoemde verworven moesten zijn)? Voor het beantwoorden van deze vraag is volgens het HvJ het btw-regime in de lidstaat van bestemming van belang. In lidstaten waar een overgangsregeling van toepassing is, geldt geen vrijstelling bij levering en evenmin bij verwerving of invoer, zo is uit het 2015-arrest af te leiden. Een verwerving in een lidstaat waar het regime van de richtlijnvrijstelling wél geldt, is vrijgesteld voor tandprothesen die geleverd zijn door tandartsen of tandtechnici. Zie punt 2 van het dictum van de uitspraak: de vrijstelling ( ) geldt voor de intracommunautaire verwerving ( ) van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen ( ). Dit onderdeel van het dictum stemt overeen met r.o. 58 van de uitspraak. Een Nederlandse tandarts die tandprothesen koopt van een tussenhandelaar die geen tandarts of tandtechnicus is, is dan altijd Nederlandse btw verschuldigd. Ook als de niet-kwalificerende leverancier vanuit een andere lidstaat levert. Hiermee is de kous echter niet af. In r.o. 51 van het arrest merkt het HvJ namelijk op: Intracommunautaire verwervingen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 140, onder a van de btw-richtlijn. In deze overweging lijkt de status van de afnemer opeens bepalend. De Nederlandse tandarts die tandprothesen koopt van een Nederlandse tussenhandelaar (niet zijnde tandarts of tandtechnicus) betaalt dan nog steeds Nederlandse btw, bij aankoop van een tussenhandelaar in een andere lidstaat is opeens geen (Nederlandse) btw verschuldigd. Aldus kan belastingvrij bij niet kwalificerende leveranciers vanuit een andere lidstaat worden ingekocht. Ik kan mij niet voorstellen dat het HvJ een dergelijk stelsel heeft willen invoeren. 7. Dictum, overwegingen en taalversies Is de vrijstelling bij verwerving nu van toepassing als de tandprothese geleverd is door of aan een tandarts/tandtechnicus? De conclusie van A-G Kokott in de recente VDP-procedure laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Zij schrijft: De vrijstelling ( ) is van toepassing op de intracommunautaire verwerving van tandprothesen wanneer de leverancier ( ) een tandarts of tandtechnicus is. 15 Toch blijft r.o. 51 in het arrest van het HvJ knagen. Hoe kan het zijn dat deze overweging schijnbaar in tegenspraak is met r.o. 58 en het dictum van dezelfde uitspraak? En welke uitleg moet prevaleren? Allereerst moet bedacht worden dat in de arresten van het HvJ het dictum het belangrijkste onderdeel is, dit onderdeel bevat immers de uiteindelijke beslissing van het HvJ. Het arrest vermeldt verder de overwegingen die voor de verschillende rechters tot deze uitkomst hebben geleid. Hierdoor kan het voorkomen dat overwegingen niet allemaal hetzelfde spoor volgen. A-G Kokott verklaarde dit verschijnsel als volgt: The Court has developed the traditional French format for expressing a judgment simply put: keeping it as short as possible and then offering the resulting texts in sentences that are as long as possible into a style of its own. You can still find judgments that are hard to understand, because members of the deciding chamber could not agree on the reasoning and there is no opportunity to register a dissenting opinion at the Court, which would allow listing two lines of reasoning next to each other. That is why the arguments justifying a judgment can be cryptic, as they represent the lowest common denominator. Every now and then, in extreme cases, the decision is thus not very clear to the reader. Bij twijfel over de uitleg van een arrest van het HvJ is het daarnaast zinvol verschillende taalversies in ogenschouw te nemen. Met name de Franse taalversie is van belang. Het HvJ werkt namelijk in het Frans. Bij binnenkomst van een zaak worden alle documenten in het Frans vertaald, de beraadslagingen van de rechters vinden in het Frans plaats en ook het arrest wordt eerst in het Frans opgesteld en pas daarna vertaald. 16 In de Franse taalversie van het VDP-arrest luidt r.o. 51: Ainsi, les acquisitions intracommunautaires 15 Conclusie A-G Kokott 4 september 2014, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2014/ Zie hierover: House of Lords European Union Committee (Commissie van het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk): The Workload of the Court of Justice of the European Union, Appendix 5: Written Evidence of Advocate General Sharpston, geraadpleegd op 27 april

5 OMZETBELASTING mei 2015/17 de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes relèvent du champ d application de l article 140, sous a, de la directive TVA. Ook hier is het dictum duidelijk: ( ) l exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu ils prévoient s applique à l acquisition intracommunautaire ( ) de prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes ( ). De Franse taalversie van het arrest biedt wellicht meer mogelijkheden voor een verzoenende interpretatie van r.o. 51 enerzijds en r.o. 58 en het dictum anderzijds Vrijstelling bij invoer Ook bij invoer geldt een vrijstelling wanneer de levering van de goederen in de betrokken lidstaat vrijgesteld zou zijn. 18 Ook hier is het dan de vraag of dit betekent dat de tandprothesen geleverd moeten zijn door een tandarts of tandtechnicus of aan een dergelijke afnemer (en dus door laatstgenoemde moeten zijn ingevoerd). We zien hier een duidelijk dictum van het HvJ: ( ) de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde die erin is opgenomen geldt voor ( ) de definitieve invoer van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen. En een wat ongelukkige overweging eerder in het arrest (r.o. 55): De definitieve invoer van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici valt dus onder artikel 143, lid 1, onder a, van die richtlijn. De bedoeling van het HvJ moge echter duidelijk zijn. De ingevoerde goederen moeten geleverd zijn door een tandarts of tandtechnicus. Dat een en ander aan de grens tot bewijsproblemen kan leiden, voor A- G Kokott een extra reden om in haar conclusie toepassing van de vrijstelling maar helemaal van de hand te wijzen, 19 neemt het HvJ klaarblijkelijk op de koop toe. 9. De invloed van overgangsrecht Tot slot rest de vraag of het voor de toepassing van de vrijstelling bij verwerving van tandprothesen verschil maakt of de tandprothesen afkomstig zijn uit een lidstaat die de overgangsregeling toepast en derhalve een recht op aftrek verleent. Volgens het HvJ is dat niet het geval; de vrijstelling bij verwerving geldt ook voor tandprothesen afkomstig uit een lidstaat met belastingheffing. De enige voorwaarde is dat de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Een dergelijke leverancier kan dan in eigen land alle btw terugkrijgen; hij verricht immers een intracommunautaire levering met een recht op aftrek. Voor de afnemer in een lidstaat met de richtlijnvrijstelling is dan een leverancier uit de eigen lidstaat minder aantrekkelijk. Concurrentieverstoring in optima forma. Het HvJ constateert ook hier nog maar eens dat dit inherent is aan de huidige btw-regelgeving waarin slechts sprake is van een gedeeltelijke harmonisatie. De praktijk moet er dus mee leven en in voorkomend geval maar naar handelen. 10. Geen vragen meer? Het HvJ heeft met de drie hierboven behandelde uitspraken de btw-aspecten van internationale transacties met tandprothesen redelijk in kaart gebracht. Duidelijk is dat voor tandprothesen de vrijstelling bij levering, verwerving en invoer slechts geldt als de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. Lidstaten die op 1 januari de levering in tandprothesen belastten, mogen deze belastingheffing continueren. Dit volgt uit de overgangsregeling die thans is opgenomen in art. 370 Btw-richtlijn. Het naast elkaar bestaan van lidstaten met een richtlijnconforme vrijstelling en lidstaten met een belastingheffing op grond van de overgangsregeling werkt concurrentieverstoring in de hand. Het HvJ legt zich echter neer bij deze gevolgen van de tot op heden onvoltooide btw-harmonisatie. Lidstaten moeten maar afstappen van de eigen overgangsregeling, of anders moet de Uniewetgever het voortouw nemen, zo beslist het HvJ. Voor belastingplichtigen is dit welhaast een aansporing eens over de grens van de eigen lidstaat te kijken. Voor tandtechnici in landen met de richtlijnvrijstelling, zoals Nederland, zijn de druiven inmiddels zuur. Tandtechnici alhier kunnen de btw op kosten niet in aftrek nemen, zij verrichten immers vrijge- 17 Volledigheidshalve merk ik nog op dat in het dictum van het merendeel van de taalversies sprake is van tandprothesen geleverd door een tandarts of tandtechnicus. De Duitse taalversie noemt echter tandprothesen verworven of ingevoerd door een tandarts of tandtechnicus. Hier lijkt sprake van een vertaalfout. Het vertaalbureau van het HvJ heeft inmiddels echter aangegeven geen reden te zien voor een correctie omdat de Nederlandse (procestaal) en Franse tekstversie wél op elkaar aansluiten. De Hoge Raad moet andere taalversies dus maar negeren. 18 Art. 143, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn. 19 Conclusie A-G Kokott 4 september 2014, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 (VDP Dental Laboratory BV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV), NTFR 2014/2429, r.o Voor onder andere Nederland: 1 januari

6 mei 2015/17 OMZETBELASTING stelde prestaties. Verkoopprijzen zullen hierop aangepast zijn. Aanbieders uit lidstaten met de overgangsregeling hebben in eigen land wél een recht op aftrek. Tandtechnici van buiten de EU zullen over het algemeen evenmin met de btw op kosten blijven zitten. Al deze tandprothesen worden in Nederland met een vrijstelling geleverd, verworven of ingevoerd. De keuze voor een niet- Nederlandse tandtechnicus is dan snel gemaakt. Aldus is allerminst sprake van een level playing field en een Nederlandse bedrijfstak die het zwaar krijgt. De grote lijnen mogen duidelijk zijn, the devil is in the details. Want wat zijn nu precies tandprothesen? De begrippen tandarts of tandtechnicus zijn evenmin omschreven in de Btw-richtlijn. In Nederland is iemand pas tandtechnicus als deze persoon met goed gevolg een opleiding tot tandtechnicus heeft afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek of ( ) met goed gevolg een (interne) opleiding heeft afgerond die van vergelijkbare kwaliteit is én ( ) zich bezighoudt met handelingen die kenmerkend en essentieel zijn voor het beroep van tandtechnicus. 21 Mooi allemaal, maar hoe moet je deze eis toepassen bij invoer van goederen afkomstig uit een derde land? Voor btwpractici blijft aldus voldoende stof over om de tanden op stuk te bijten. Wolf 22 Brondocumenten HvJ EG 14 december 2006, nr. C-401/05 HvJ 26 februari 2015, gevoegde zaken C-144/13, C-154/13 en C-160/13 HvJ EG 7 december 2006, nr. C-240/05 Bekijk het artikel online voor extra informatie 21 Besluit van 14 mei 2013, nr. BLKB2013/810, NTFR 2013/ Prof.dr. R.A. Wolf is verbonden aan Baker & McKenzie en aan de Vrije Universiteit, beide gevestigd te Amsterdam. 14

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur

Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur Door: mr. R.H.J. Maas 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 1 1.1 Inleiding Blz. 1 1.2 Probleemstelling Blz. 1 1.3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Contracten maken Multi Level Marketing: een oneerlijke handelspraktijk? Mr. E.C. Runia* 1. Inleiding 2. Het begrip MLM Multi Level Marketing is een verkoopmethode die al jaren in Nederland en de haar omringende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO-

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO- INSTITUTIONEEL Rechtspraak Veiligheidsbeleid of toch ontwikkelingssamenwerking? De afbakening van de externe bevoegdheden tussen de EU, de EG en de lidstaten Prof.dr. R.A. Wessel 1 Op 20 mei 2008 besloot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS

HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS 971 HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS ART. 15OESO-MODELVERDRAG NADER TOEGELICHT MR. J.P.VAN T HOF EN MR. M.R.M. DEDEN* 1 Inleiding Met datum 12 januari 2010, heeft de Staatssecretaris van Financiën eindelijk

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie